I

ATiLLAORAL

ATATURK'DN MEKTUBU GUNUMUZ TDRKC;ESiYLE

.~

mda 0 ordunun kumandanlarm. Ku us'un teslim olunmasi icin Patrikinin koydugu sart uzcrine Kudus onlerine gelen Halife Omerin kolesi ile ortaklasa ve degi~erek bir deveye binerek yol aldigiru ve asil kilise yakiruna gelindigi zaman deveye binmek sirasi koleye geldiginden oturu Omer 'In yurtiyere .rinin yorumudur. bu roman sayfalarmda gorulen seyler yaklas k soylc acrklanabilir. Rabbi) safsatas1111 csas tutmu~ alan Araplal~ uygar dunyada. Bu zihniyetle harekct edenler Islamdan once evrens 1 Turk uygarhgirun butun belgelerini imha etmekte engel gorrne iler. bunlar suphesiz yiiksek heyetinizin gozlcminde 1 kacrrus degillerdir. Son senelcrde Istanb l'da yaymlanan gazctelerde Roman diye okudugurnuz bazi tarihi cserler vardrr ki.a karst . Bu roman sayfalan bence gercck tarih belgel . Arabistan yanmadasmm kumsal <.n. (lkre.ATATURK'VN SANSURLENI!N MF. Bu gorusleri iceren mektup yazihp zarfa konuld ukta sortra cok oriern li oldugu dusuncernizde bir dcfa daha beliren oktalan dikkatinize sunmaYI onemli gordlik.acaguuz Islam tarihinin de bu dogrultuda toplayabileceginiz bel elere dayanarak actklanmasiru onern li goriirum. Ya . bilhassa Turk zengin uygar bolgelerinde bu ilkel ve cah iliyet devrinin simgcsi olan ilkeye dayanarak yaprnadiklan tahrifa kalmamistir.. Arap irktndan baska ve yiiksek irklardan olusan ordunun yukse ve muhtesern huzuri .KTUBU • 61 T··rk Tarihi Tetkik Cemiyeti Yuksek Baskanlrgr'na [Mektubumuza aciklamadir] M ktubumuzda heyetinizin gozlemine cok seyler arz olundugunu sannedetim.01lerind . Bismi.

En nihayet Mubammed'in Halifesi unvaruru tasimak maskarahgmda bulunanlan emir ve iradelerine boyun egdirmi~lerdir. Misirm Camii Ezher'i mezunlanna . gosterilmek felsefesi esas tutularak tarih yazilmamahd gibi Arap ordularirun bir cok esirleririden bir kole srrnf gcldiginden bahsedilirken bu kolelerin Turk cocukla n old'uz getirilcrek hangi taraf icin ne anlamda bir ovunme nedeni arar arastmlip incelenmeden Turk tarihi icine konulmamahdir. Bir hirka ve bir hurma hikayesi artik bir insanhk erde .nerek kabul eder. Sonradan uvdurma bir eser meydana gem re ardindan pisman olmaktansa hicbir cscr meydana getirememek b ceriksizligini itiraf etmek daha iyidir. degcrsiz adamlara efendi demek. sanat ve bilhas a askerlik ve baskurnandanhk mcvkilcrini elde etmislerdir ve soriucta Arap Imparatorlugu unvaruru tasiyan butun memlckctlcrdc birind derecede gu<. tarihin ifade etmemizi emrettigi bir gerC. hakimc kale demek ve esir.i.tv!p. sa~lbe. Egcr bunu yaprrus alan insanlara kale demek uyg~nsa her~es bir sart dahilinde koleligi ogi. Ilim alarunda supheli olmak. $U ve bu tarz Arap halifelerinin saraymm icine hukumetinin teskilatmm ve Ara adma fetholunan bir cok vilayet ve eyaletlerdc butun zafcrlcri saglayan kuvvetlerin kalbinin icine girmislcrdir. Efendiye. notlanru duzeltirken bu noktala- Bu rnunasebetle vuksek heyetinizin baskaru bulunan size hanrlatmm ki. ~uphcsiz Turkler icin cok kahraman evlatlar.62.l<'rUllu yerden tas alarak atmak suretiyle gosterdigi crplak ve ofrt . malumunuzdur.eklikmidi r? Tcvfik Bcyefendi! Zakir Kadiri'nin ahmakcasma ra dikkat buyurunuz. tmernsiz.ve hakimiyet sahibi olmuslardir. Bunu arnk Turk cocuklanna bir erdem si makta israr gostcrcn notlan goz onune a Imahsiruz. yeni dunya ufuklarma acacagiruz yeni tarih semasmda dikkatli olunuz. ibm. ATATURK'UN $ANSURLENEN .

butun Turk milletinin ilgisini cekmeye layik r! Bunu ya1mz araruzda degil. 0 Zc aypa- orurncck Arap yuzih man er la IhraZlll11 naza r dikkate alacagnuzi vaat etmistiniz! incelemenizden ge~ti~::~ scrdeL111i~tilI1 B . mcvhum denecek kadar hie a trlar yetistirmeye ne yazrk ki kaynak olama- rrusti . bizzat fiiller ve hadiseler sa ibi arayan adamlanz.eccginiz bel- geler . yolda yururkcn Camii Ezher kackinlarmdan leyec ksiniz? r seyden once kendinizin 111. Biz d j rna ger~egi arayan ve onu buldukca: ve buldugumuza dikca ifadeye cesaret gosteren adam lar olmahyiz! inan- B tr'run. kiska C. Yoksa diinyarun bin bir sarlataru vc bin bir m lletin tarihsinas ya. Apotr yarat laya kalki mayahm cocugum! Bizim rneslegimiz bu degildir. H lbuki biz arih vazarken Apotr degil.1 yardrm di- dikkatle ve itiria i lc tie<. t B·na bu kadar cok soz soyleten nedeni apklayaYlm: ~ mii Ezh~:' kackiruru bulan sizsiniz. olmak ulastirabilir. butun Turk milleti onunde beJirtini ! Bu buyuk gercegi butun insanhga taruttruz! Kurulus amaciuyuk hedefi budur zannederim. gozilniizden muta aarnzdan gCC. dayaruruz! Bu belgc1er uzerindc yapacagiruz incelcmedc her seyd n ve herkesten once kendi karar verme yetkinizi ve incc milii suz ecinizi kullaruruz! Sizi buyuk hcdefe ancak bu goruslerden.l1li~lmasi dogal bulunan tarih belgelerine diko kat et iy or mUSU11.A'l'ATURK'UN SANSURLENEN MBKTUDU • 63 olan i a'y: yaratan mii Ezher \FarlJg.unuz a d I 1" .Uz? uksek heyetiniz uyeleri icinde bu belgelcrY den g"ru~iinu heyetiniz huzurunda soyleyenler az midir? Bu sozler o yal 1Z heyetinizin dcgil.ayan sokak politikaosmm ve bunlan yuksek i:>1c. Eseri diye Ankara'dan nldlg HI sort gunde orurrric koydugunuz co v rn an okudup. Eger bunlan bulamazsak rnechuliycti ve b noktada cehaletimizi itiraf etmekten cekinmeyelim.cktcemsil eden Camii Ezhcr kackinmm oyuncagl kilar.. ve prensip1eri. herhangi dilinde yazilnus olursa olsun.

sizi rencide cek bir soz soylerneden bu pacavralar uzerindc ycniden <.1931 Yalova (Yah ova) .64.ah. insanlrgi sasirtacak bit rna ahr.meyen hakikat.8. Cemiyeti buyuk dikkat uyaru:.. ATATURK'ON SANSURLENEN MEK'I'UBU sonra bana verilen yazilar 0 kadar scrscm vc cahil ve Camii kackrm bu adarrnn mahsulu oldugunu gordum ki. mecbur oldum. Tarih yazmak tarih yapmak kadar muhirndir! Yazan. Bu sozlerimi sizi utandirmak icin yazmlYo yazilartrru bundan sonraki mesainizde dikkat ve intibah ers mast icin yazlyorum.mu kullanarak simdiye kadar bu: diinya milletleri icinde kurulmus benzcrlerini asan bir konum a cagina emin oldugum Turk uygarhguun sevdahlanna hurm t muhabbetlerimi lutfen ilctiniz. Kemal 16/17. Siz buna razi nUS1l1lZ? _ Turkiye'de yuksek baskanhgmizda ilk meydana getirilen 1. Gazi M. yap dik kalmazsa degir.

ATATDRKDN MEKTUBU KENDi EL YAZISTYLA .

ATATURK'UN SANSURLENEN MEKTUlllJ • 73 .

6U .74· ATATURK'UNSANSURLHNHN MHKTU.

~~1_ ._1 u......Z-(t_ d.c: / t4 ~~ ?~. (MCt ''/ UVW/? ~uilfo.J_~~J ." t. UuL 'l€4 . t-L tth?4.L~---"!""'_~.t/~ ~ eL eolU1. t~ i~dtJvv~ . c& tCt. ~4.... a»: I I~j\ i-I.JA '-L ~ ./ - 1'5- hG. .. IZ__ ivv .~-r---~ ·2oL-1. ..~~ vc dw4'tjvL ~k f 0 =r:':" ~ <Ld· (/ft.. ~ t flI..\.--.~ %_/.ATATiiltK'iiN SANSURLENEN MEKTUI1U • 75 e:~~j~/ (Jfu /Z ~ -~ »: <-> ..-/. J 1-" ("'".. t f:- cYf') k~ '- r:."-IJI~ />.. .<__. 1 QL 't ~ c: ~~~ d~ WLa..-U.:J~VV~ . .. ~ -tc.~. & jl ~"-..v~ 4 C!.~J t?v.

76 . ATATURJ{'UN SANSU)(LENEN MIlKTUllU .

.ATATUR K'" .S ANSURLENEN MliKTUBU • 77 . LIN.

N MHKTUHU . i\'l'ATUHK'UN SANSiiRLENJ.78 .

ATATURK'LiN SANSUKLENRN MEKTUHU • 79 .

KTUBU . ATNl'URK'UN SANSURLENEN MF.80 .

ATATURK'UN SANStiTU.NEN MEKTUBU • 81 .F.

ATATURJ<'UN SAN~URLENEN MEKTUllU .82 .

LENEN MEKTUBU' 83 .o\TATORK'ON SA NSOR.

A'I'A'J'UIU(UN SANSORLRNEN MHKTunu ('L .84.

N MEKTUllU • 85 .ATATURK'UN SANSijRLIlNF.

ATATURK'UN SANSURLENEN MEKTUBU .86 .

t\TAT(jllK'liN SANSi)RLENEN MEK'I'IJIlU • 87 .

88· ATATURK'UN SANSURLENEN MEKTUllU .

A'I'A'l'URK'UN SANSORLENBN MEKTURU • 89 .

MEK1'UBU . A'J'A'l'UKK'" UN ..90.ANSURLENEN S .

N MEKTunU • 91 .iRK'CJN SANSURLENF.ATATi.

.

r.:»: .KTVBU • 93 9' 1~)1 ~v&~) .J\TATURK'(iN SANS(JRLENEN MF..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful