GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 313 – „Încurajarea activită ilor turistice”

Versiunea 03 din septembrie 2009

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a poten ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin elor specifice ale PNDR. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea proiectului de investi ii, precum şi modalitatea de selec ie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, con ine lista indicativă a tipurilor de investi ii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezenta i, modelul Cererii de Finan are, al Studiului de Fezabilitate şi al Memoriului justificativ, ale Contractului de Finan are, precum şi alte informa ii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

IMPORTANT! Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MAPDR şi APDRP, disponibile la sediile DADR judeţene şi sediile APDRP din fiecare judeţ şi din regiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe paginile de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro. De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului – Măsura 313

2|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

CUPRINS

1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2

PREVEDERI GENERALE Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activită ilor turistice…….......................... PREZENTAREA MĂSURII 313 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile................................................. Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ...................................... Tipuri de investi ii şi cheltuieli eligibile ................................................................ Tipuri de investi ii şi cheltuieli neeligibile ...................……...…............................ Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) .............. Criteriile de selec ie ale proiectului ...................................................................... ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂ ILOR TURISTICE Completarea, depunerea şi verificarea dosarului cererii de finan are ............... Contractarea fondurilor ...................................................................................... Achizi iile ............................................................................................................ Plata ................................................................................................................... INFORMA II UTILE Documentele necesare întocmirii cererii de finan are ............................................ 35 Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP ......………………......................... 43 Dic ionar …………............…………………………………………............................. 45 APDRP în sprijinul dumneavoastră ............…………………...................…............ 48 ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa 1 – Model Cerere de Finan are .......................................... link www.apdrp.ro Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate pentru solicitan ii priva i.. link www.apdrp.ro .......................................................................................................... link www.apdrp.ro 24 30 33 34 6 8 10 14 16 18 5

5.2.1Anexa 2.1 Recomandări analiză cost-beneficiu pentru solicitan i publici şi ONG ....... 5.3 Anexa 3 – Model Memoriu Justificativ........................................... link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro
3|Pagina

5.3.1 Anexa 3.1 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii priva i………
Ghidul Solicitantului – Măsura 313

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

5.3.2 Anexa 3.2 Memoriu Justificativ pentru beneficiarii publici…….. 5.4 Anexa 4 Documente conexe cererii de finan are 5.4.1 Anexa 4.1 Declara ia de Microintreprindere…………..………. 5.4.2 Anexa 4.2 Declara ie cofinan are proiect…..………….………. 5.4.3 Anexa 4.3 Declara ie privind firma în dificultate……....………. ajutoarelor de minimis ……............................................……. 5.4.5 Anexa 4.5 Angajamentul Persoanelor Fizice …..…………… 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 Anexa 5 – Model Contract de Finan are ................................. Anexa 6 – Modele Formulare de Plată ................................... Anexa 7 – Fişa Măsurii 313 ..................................................... Anexa 8 – Acte Normative utile ................................................ Anexa 9 – Lista comunelor dezvoltate dpdv turistic ................. Anexa 10 – Lista comunelor cu poten ial turistic ridicat .......... rural………………..……….........................................................… Anexa 12 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 ... .......................................................................................................

link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro link www.apdrp.ro

5.4.4 Anexa 4.4 Declara ie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a

Anexa 11 – Lista unită ilor medico-balneare şi de recuperare neeligibile din spa iul

Anexa 13 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale Anexa 14 – Ordinul MADR nr. 567/2.09.2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activită ilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calită ii vie ii în spa iul rural” .............................................. link www.apdrp.ro

Ghidul Solicitantului – Măsura 313

4|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

Capitolul 1
PREVEDERI GENERALE 1.1 Obiectivele Măsurii 313 – Încurajarea activită ilor turistice
Măsura 313 „Încurajarea activită ilor turistice” se încadrează în Axa III –„Îmbunătă irea calită ii vie ii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activită ilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivită ii spa iului rural. Obiectivele specifice se referă la: 1. Crearea şi men inerea locurilor de muncă prin activită i de turism, în special pentru tineri şi femei; 2. Creşterea valorii adăugate în activită i de turism; 3. Crearea, îmbunătă irea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; 4. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor.

Obiectivele opera ionale se referă la: 1. Creşterea şi îmbunătă irea structurilor de primire turistice la scară mică; 2. Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică; 3. Crearea facilită ilor recrea ionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. Fondurile nerambursabile le puteţi accesa începând din 2008 până în 2013.

Contribu ia publică aferentă Măsurii 313 este de: 544.222.774 Euro din care 9.540.000 reprezinta alocarea financiara aferenta schemei de garantare pentru IMM-uri: • • contribu ia Guvernului României – 20% contribu ia Uniunii Europene – 80%

Costul total, alcătuit din contribu ia publică şi contribu ia privată, este de 837.265.806 Euro.

***
Ghidul Solicitantului – Măsura 313 5|Pagina
Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

Capitolul 2
PREZENTAREA MĂSURII 313 2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt: Micro-întreprinderile1 (vezi defini ie dic ionar) Persoane fizice (neînregistrate ca agen i economici) care se vor angaja că până la data semnării contractului de finan are să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 şi să func ioneze ca microîntreprindere, iar in situa ia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selec ie ale cererii de finan are Comunele prin reprezentan ii lor legali conform legisla iei na ionale în vigoare, precum şi asocia iile de dezvoltare intercomunitară3 realizate doar între comune şi înfiin ate conform legisla iei na ionale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonan a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii şi funda ii, cu modificările şi completările ulterioare); ONG-uri, definite conform legisla iei na ionale în vigoare; ATEN IE! Având în vedere faptul că activitatea de agroturism este o activitate practicată de membrii unei gospodării agricole, beneficiarii eligibili pentru acest tip de investi iii vor fi doar cei organiza i conform OUG 44/2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către
Aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legisla ia na ională în vigoare Legea 346/2004 (având mai pu in de 10 angaja i şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2 milioane Euro). Statutul de micro-întreprindere poate viza un beneficiar care de ine cel pu in statutul de persoană fizică autorizată. 2 Ordonan a de Urgen ă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, modificata si completata. 3 Conform Legii 215/2001, asocia ii de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiin ate de unită ile administrativ-teritoriale (în cazul de fa ă doar între comune) pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.
1

Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată, întreprindere familială sau întreprindere individuală, aşa cum sunt definite în OUG 44/2008. Această categorie de beneficiari trebuie să opteze încă din momentul depunerii cererii de finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea (Anexa 4.5 la Ghid)

Ghidul Solicitantului – Măsura 313

6|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

1la Ghid. Finan area unui proiect depus în cadrul Măsurii 313 derulată prin PNDR este restric ionată pentru următoarele categorii de beneficiari: beneficiarii înregistra i în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR. . În cazul întreprinderilor nou înfiin ate. conform modelului prevăzut în anexele 1 şi 2. cu modificările şi completările ulterioare: o întreprindere nu poate fi considerată micro-întreprindere dacă cel pu in 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate. 346/2004. ATEN IE! DOVADA ÎNCADRĂRII ÎN CATEGORIA DE MICRO-ÎNTREPRINDERE SE FACE ÎN BAZA art. în conformitate cu Legea nr. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau Legii nr. mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerci ii financiare consecutive” (art. 346/2004. Încadrarea în categoria de micro-îndreprindere se face pe baza Anexei 4. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. conform OUG 38/2009. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 7|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Dacă la întocmirea situa iilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite. cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situa iile financiare aferente exerci iului financiar precedent. cu modificările şi completările ulterioare. aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică. aprobate de adunarea generală a ac ionarilor sau asocia ilor – art. 346/2004). 4 al Legii nr. inclusiv a majorărilor de întârziere. 6 (2) al Legii nr. 215/2001 a administra iei publice locale cu modificările şi completările ulterioare). ATEN IE! Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru Comune şi Asocia ii de Dezvoltare Intercomunitare. până la achitarea integrală a datoriei fa ă de APDRP. 346/2004 privind stimularea înfiin ării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. în comun ori cu titlu individual. direct sau indirect.persoanele fizice autorizate. datele cu privire la numărul mediu anual de salaria i. în condi iile legii.datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salaria i. ale căror situa ii financiare nu au fost aprobate. 300/2004. 6 (1) al Legii nr. cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerci iului financiar şi se declară pe propria răspundere de către reprezentantul întreprinderii art.6(3) al Legii nr. . pentru doi ani de la data intrării în vigoare a OUG 44/2008. de către una sau mai multe organisme ori colectivită i publice. Toate drepturile rezervate APDRP.

beneficiarii care se află în situa ii litigioase cu APDRP. • Pentru investi ii în structuri de primire agro-turistice se va respecta defini ia agroturismului dată în cadrul acestei fişe. nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3 margarete/stele. . modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale. din cauza nerespectării clauzelor contractuale şi rezilierea are o vechime mai mică de un an. altele decât cele agroturistice. cuprinde totalitatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului • Micro-întreprinderile. O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia. până la finalizarea litigiului. Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate (vezi defini ie dic ionar şi Anexa 4.beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR. trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spa iul rural (atât sediul social. beneficiarul/membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.3 la Ghid). • Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legisla ia na ională în vigoare (Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. ONG-urile. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice). Toate drepturile rezervate APDRP. asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi ONG-urilor se va demonstra necesitatea şi oportunitatea economică a investiţiei. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 8|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim o margareta. turism şi profesii liberale nr. comunele si ADIurile sunt beneficiari eligibili in conditiile in care aplica pentru proiecte de interes public si negeneratoare de profit. 2. În cazul comunelor. comer . atât cele existente cât şi cele nou înfiin ate Spaţiul rural eligibil în accepţiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri. • În cazul investi iilor în agroturism. de tipul celor din componenta c si d. din ini iativa APDRP. Satele aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. • Pentru investi ii noi. • • Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investi iei. dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

după caz.apdrp. vezi Anexa nr. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 9|Pagina Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Reprezentantul legal trebuie sa fie: Persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia contractuala cu APDRP. • Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada de inerii de aptitudini manageriale / marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experien ă / cursuri de formare profesională absolvite – cel pu in nivel de ini iere. Beneficiarii acestei măsuri trebuie să respecte prevederile Ordinului MADR nr. suprafa a de teren aferentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agroturistice) trebuie să fie de cel pu in 1000 mp4. • Construc ia. etc. Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autoriza iile de mediu5 necesare investi iei. în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural (nu se aplică în cazul pontoanelor plutitoare). • 4 5 Suprafa a construită + suprafa a terenului din jurul construc iei. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. să respecte după caz cerin ele de mediu specifice investi iilor în perimetrul ariilor protejate.ro. modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică locală (a se vedea Anexa 13 la Ghid privind elementele caractersitice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale) • Pentru investi iile noi în structurile de primire turistice. 9 la Ghid link www. cursuri de calificare. . modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG Construc ia. orice investi ie realizată prin PNDR va fi încadrată de către MMDD care va solicita. • Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investi ional în circuitul turistic. un studiu de impact asupra mediului. Toate drepturile rezervate APDRP.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plă i. 567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural". • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investi iei respective. conform legislatiei in vigoare Depunerea cererii de finanţare se poate face de orice alta persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatiei in vigoare.• În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic. Conform protocolului încheiat cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice.

ATENTIE! pentru incadrarea corecta a activitatilor din proiect in codul CAEN . ATENTIE! Este necesar ca beneficiarul sa nu aiba : • fapte inscrise in cazierul fiscal. • Pentru investi ii în structuri de primire turistice altele decât cele de agroturism. turism şi profesii liberale nr. trebuie să declare pe propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte 200. comer . a) Investi ii în infrastructura de primire turistică • Construc ia. extindere.• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investi ia sau dreptul de folosinta pe o perioadă de cel pu in 10 ani. • inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare in cazierul judiciar si sa respecte graficul de rambursare a datoriilor. Celelalte tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare vor avea maxim 15 camere la finalizarea investiţiei. 7 În conformitate cu Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. • Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit. extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri şi de agroturistice IMPORTANT! Conform normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. Solicitantul poate avea codul CAEN ca activitate principală sau ca activitate secundară pentru investiţia vizată prin proiect. 6 alte tipuri de structuri primire turistice realizate de o micro- întreprindere) având până la 15 camere. trebuie să atingă standardul de calitate7 de minimum 3 margarete / stele. Toate drepturile rezervate APDRP. • Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinan area proiectului (vezi Anexa 4. modernizarea . daca are datorii catre banci. indiferent de tipul de investiţie propusă prin proiect (modernizare.2 la Ghid). investiţie nouă).4 la Ghid). 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. solicitantii vor consulta codul CAEN Revizuit 2 editat de Institutul National de Statistica-Centrul National de Pregatire in Statistica care cuprinde detalierea activitatilor prevazute in codurile CAEN. structurile de primire agro-turistice vor avea maxim 8 camere. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 2.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali (vezi Anexa 4. nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 10 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 6 În cazul modernizării unei structuri de primire turistică aceasta va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului de confort.3 Tipuri de investi ii şi cheltuieli eligibile Detalierea activităţilor eligibile potrivit codului CAEN se regăseşte în Anexa 12. . cu cel pu in o floare/stea.

Schimbarea destinaţiei unei locuinţe în structură de primire turistică şi agroturistică este considerată. ATEN IE! Agroturismul este o îmbinare a activită ilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme. În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfăşoare cel pu in o activitate legată de agricultură. (c) cabane turistice. investiţie nouă.• Pentru investi iile în agroturism structura de primire turistică. ce presupune contactul turistului cu activită ile gospodăreşti. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice. (b) bungalow-uri. . La fundamentarea investi iei în studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ trebuie precizat specificul activită ii beneficiarului. etc. cu efecte pozitive atât de natură economică cât şi socială. sate de vacan ă. creşterea animalelor. 1 „Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu func iuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale”. căsu e tip camping. turism şi profesii liberale nr. cu func iuni de cazare: (a) vile. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 11 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. (d) campinguri. Anexa nr. cultivarea a diferite tipuri de plante. ferme zootehnice. (e) pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice. ex. ca parte componentă a proiectelor. De asemenea. popasuri turistice. ce constituie o solu ie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură. ATEN IE! Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finan ate prin această măsură sunt: I. comer . 8 Definite conform Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. şi asigurarea par ială a hranei din produse locale. livezi de pomi fructiferi. achizi ionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii. trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margareta. culturi vegetale. În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. nivelul de confort şi calitate a serviciilor propuse prin proiect. pomicultură. etc. Toate drepturile rezervate APDRP. (f) structuri de primire cu func iuni de cazare pe pontoane plutitoare8. în accepţiunea acestei măsuri. legumicultură. vor fi sus inute investi iile de racordare la utilită ile publice.

sunt considerate spatii eligibile. Structurile de primire turistice cu func iuni de alimenta ie publică vor fi finan ate prin Măsura 312. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de Înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice constă în intervenţii asupra unui traseu care să faciliteze accesul turiştilor către obiectivele turistice (exemplu: trasare şi pietruire pentru alei. poteci. Construirea. de regulă. b) Investi ii în activită i recrea ionale i. Toate drepturile rezervate APDRP. comer ..636/2008. amenajări de ştranduri şi piscine. panouri de direcţionare. . etc. refugii turistice9 de utilitate publică. etc). etc. acele spatii cuprinse in Anexele la normele metologice –criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. având o capacitate redusă. spoturi luminoase. Acestea nu se clasifică. c) Investi ii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare. trasee pentru echita ie. ATEN IE! Mijlocul de transport tradi ional reprezintă orice vehicul cu trac iune animală (exemplu: sanie. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice refugiile turistice sunt structuri de primire turistice. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 12 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 9 Definite conform Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii. cărări. rezervare pentru structurile de primire turistice din spa iul rural. Amenajarea de marcaje turistice. Investi ii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust. achizi ionare de mijloace de transport tradi ionale pentru plimbări. situate în locuri izolate şi greu accesibile. etc. conectate la sistemele regionale şi na ionale. Investi ii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spa ii de campare. trăsură). amplasare de indicatoare turistice. ii. modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării. la altitudini mari. un grad minim de confort şi un număr redus de personal de deservire. rafting.Aten ie! Locul de îmbarcare şi acostare trebuie să fie în spa iul rural (considerat ca punct de lucru). barcă cu vâsle. recondi ionarea echipamentelor şi utilajelor. inclusiv prima achizi ie de cai în scop turistic (cu excep ia celor pentru curse şi competi ii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului). ATEN IE! Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice.). amenajarea de marcaje turistice. iii. plan înclinat. a amenajărilor complementare acestora (ex: construc ii. etc. i. Ca urmare. turism şi profesii liberale nr. ATEN IE! Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 636/2008. iv. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. prezentării şi vizitării turistice.

etc. b) Semnalizarea centrelor locale de informare şi promovare turistică se face prin panou/firmă luminoasă cu denumirea „CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ”. Investi ii legate de înfiin area şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”. . spectacole.activităţi sportive (nautice. Nedetalierea si neindeplinirea in totalitate a acestor conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centrelor locale de informare. d) În fa a sau în imediata apropriere a centrului local de informare şi promovare turistică trebuie amenajate locuri de parcare gratuită. amplasat obligatoriu la intrarea în centrul local de informare şi promovare turistică. dotări şi personal – vor fi descrise in mod expres in cadrul studiului de fezabilitate / memoriu justificativ cu obligativitatea de a fi indeplinite toate criteriile mentionate mai jos. c) Drumul spre centrele locale de informare şi promovare turistică este semnalizat corespunzător prin panouri.DOTĂRI tehnice: a) 2 încăperi din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp). dotării şi personal: Condiţiile minime de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – criterii. în loc vizibil. c) 1 echipament hardware şi software.CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică: a) Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localitatilor. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. mori de apă. pe străzi cu circula ie intensă. locurile de parcare trebuie amplasate la o distan ă de maxim 500 m fa ă de centrul local de informare şi promovare turistică.) Toate aceste activităţi vor fi desfăşurate exclusiv în scop turistic! CONDI II minime de înfiin are a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – criterii. seri dansante. . cicloturism. .). În cazul în care acest lucru nu este posibil. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 13 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. „al olăritului”. etc. speciale cum sunt alpinism. Tipuri de activităţi de agrement: . Toate drepturile rezervate APDRP. indicatoare şi alte asemenea. maxim 3 locuri de parcare. deltaplanorism sau sporturi de echipă). acces la internet.v. sporturi individuale.activităţi recreaţionale (băi de soare. carnavaluri. b) mijloace de telecomunica ie: telefon fix şi fax. . „cioplitorilor în lemn”. în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti. speoturism.

4 Tipuri de investi ii şi cheltuieli neeligibile Finalizarea proiectului FEADR. presupune ca Atenţie! Nu sunt eligibile investiţiile în unităţile medico-balneare şi de recuperare (vezi Anexa 11). costurile de instalare şi montaj. Conform Art. dotări de uz gospodăresc şi protec ia muncii. cu posibilitatea de legare la centrele na ionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi diseminarea informa iilor turistice. etc. f) mijloace fixe de tipul mobilier. studii de fezabilitate/memorii justificative. hardware. inclusiv achizi ionarea în leasing a acestora. echipamente şi dotări pentru asigurarea condi iilor de climatizare. vor fi sus inute cheltuielile cu: achizi ionarea de utilaje. în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului. Toate drepturile rezervate APDRP. e) grup sanitar. precum şi investiţiile din spaţiu rural a căror valoare totală depăşeşte 1. în limita a 5%. aşa cum sunt ele men ionate în legisla ia na ională. echipamente. . achizi ia de patente şi licen e. costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitec i. 55 din Regulamentul (CE) nr. avizelor şi autoriza iilor necesare implementării proiectelor.5 milioane Euro. d) Dezvoltarea şi / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural Elaborare de materiale promo ionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării ac iunilor turistice: broşuri de prezentare. ingineri şi consultan i. g) spa iu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare. siguran ă la foc şi antiefrac ie.RESURSE umane: a) Personal calificat (minimum 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism.1974/2006 pentru toate tipurile de ac iuni. h) bază de date cu structurile de primire turistice locale şi site propriu de promovare şi informare. cât şi partea de investi ie realizată din cheltuielile neeligibile. 14 | P a g i n a ATEN IE! beneficiarul să finalizeze atât partea de investi ie suportată prin cheltuielile eligibile. iar pentru proiectele care nu prevăd construc ii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 2. panouri de informare.d) instala ii. . de bună calitate. soft-uri. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. taxe pentru eliberarea certificatelor. nr.

Contribu ia în natură. Achizi ia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele ter ilor şi de mijloace de transport pentru persoane. în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari. 6. 11. 12. institutia publica. a din Regulamentul (CE) nr. conform art. 4. Achizi ionarea de teren/clădiri. 2. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 15 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 8. Atenţie! Prin această Măsură nu sunt eligibile investiţiile privind achiziţionarea de vehicule şi ambarcaţiuni autopropulsate. 10. al ii decât persoanele neimpozabile. TVA. 5. Comisioane bancare. taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP. . ca şi activitate principală. Achizi ionarea cailor pentru curse şi competi ii. lit.71 (3). . inclusiv costuri de între inere şi chirie. 9. Achizi ia de mijloace de transport pentru uz personal. Impozite şi taxe fiscale. 13.nu este inregistrata in scopuri de TVA (platitor de TVA). cu excep ia TVA-ului nedeductibil. Toate drepturile rezervate APDRP. ATENTIE! Pentru beneficiarii publici care acceseaza masura 313. 7. . conform art. precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica) care indeplineste cumulativ conditiile: . IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila (persoana fizica.1698/2005. 3. Costuri opera ionale. care indica in mod explicit aceasta categorie ca fiind exclusa de la finantarea cheltuielilor cu TVA-ul din acest fond. grupul de persoane. TVA-ul este cheltuiala neeligibila prin FEADR.TVA-ul este nerecuperabil. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. costurile garan iilor şi cheltuieli similare. Achizi ionare de echipament second – hand. persoana juridica. Costuri de schimb valutar. Cheltuieli generate de activită ile de creştere a cailor. Investi ii realizate de fermierii care au activitate de bază pescuitul şi/sau acvacultura. 71(3) din Regulamentul 1698/2005.este suportat in mod real si definitiv de catre aceasta (nu recupereaza TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse).Prin Măsura 313 nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 1.

Toate drepturile rezervate APDRP. solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. prima de asigurare. Investi iile acestei măsuri trebuie să respecte prevederile din Hotărârea de Guvern nr. în conformitate cu harta regională privind ajutoarele de stat. 70. 15. sex. dobânzi. asociaţiile acestora şi ONG-uri se încadrează în categoria proiectelor de interes public şi negeneratoare de profit. intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investi ii în turismul rural. cu modificările şi completările ulterioare. utilaje. ale Regulamentului 10 Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru micro-întreprinderile din regiunea Bucureşti – Ilfov va fi cu 10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ării. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management. Costuri privind închirierea de maşini. intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la: 70%10 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi Important! Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale (comunele). etc. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 16 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. în conformitate cu harta regională privind ajutoarele de stat. cu excep ia studiilor tehnice. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului. ii. instala ii şi echipamente. rasă.. 2. Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă. origine etnică. 50%11 din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200. a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate.5 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) i. .000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investi ii în agroturism. ATEN IE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Pentru investi iile în interes public negeneratoare de profit. 11 Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru micro-întreprinderile din regiunea Bucureşti-Ilfov va fi cu 10% mai mică decât în celelalte regiuni ale ării.14.000 Euro/proiect. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. etc. apartenen ă politică sau religioasă. Pentru investi iile generatoare de profit. 16.

Jurnalul Oficial L 379 din 28. cu referire explicită la Regulamentul Comisiei (CE) nr. Toate drepturile rezervate APDRP.2006. 1998/2006 de aplicare a art. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. ATEN IE! AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTOARELE NON-AGRICOLE NU SE CUMULEAZĂ CU AJUTOARELE ACORDATE PENTRU SECTORUL PRIMAR (AGRICOL. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art.12.2006 şi conform prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul „de minimis”.12.000 Euro. ale Hotărârii Guvernului nr. ATEN IE! APDRP va informa în scris micro-întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea poten ială a ajutorului public nerambursabil (exprimată ca echivalent-subven ie brut) şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia. . cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectului. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 17 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.Comisiei (CE) nr. 87 şi 88 al Tratatului de instituire a Comunită ilor Europene. Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este finan at în totalitate sau par ial din surse de origine comunitară. jurnalul oficial l 379 din 28. Cumulul ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referin ă 01 ianuarie 2007. Se vor urmări cei trei ani de la momentul depunerii cererii de finan are. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5. PISCICOL ŞI FORESTIER). 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 1698/2005. Prevederi privind ajutorul de stat Orice sprijin pentru investi ii generatoare de profit acordat prin această măsură se va face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr.000 Euro/beneficiar). cu modificările şi completările ulterioare.567/ 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activită ilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calită ii vie ii în spa iul rural " (valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 200. privind ajutorul „de minimis”. respectiv. şi.

care combină ac iuni din componentele: a). iv.ro. b). Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/25. ii.000 Euro investi i. care combină ac iuni din componentele: a). Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului. iii. Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere (vezi lista comunelor ierarhizate în func ie de poten ialul turistic Anexa 10 la Ghid. Proiecte integrate. vii.6 Criteriile de selec ie ale proiectului Proiectele prin care se solicită finan are prin FEADR sunt supuse unui sistem de selec ie. c) sau d). viii.2. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. . Proiecte care au în componen ă şi investi ii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activită ii turistice. Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale. Proiecte integrate. conform următoarelor criterii de selec ie: Pentru componenta a) „Investi ii în infrastructura de primire turistică” şi activită i recrea ionale”: i. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Pentru componentele c) „Investi ii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare. în baza căruia fiecare proiect este punctat. Toate drepturile rezervate APDRP. b). c) sau d) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 18 | P a g i n a b) „Investi ii în Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.” şi d) „Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”: Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel na ional/regional/jude ean sau local (de tip LEADER). Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tradi ionale prin achizi ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi ionale de marcă.apdrp. Proiecte de investi ii în agroturism ai căror aplican i nu au beneficiat de sprijin pentru investi ii prin măsurile Axei 1. link www.). v. amenajarea de marcaje turistice. vi. etc. Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel pu in 3 comune şi în care există minim 15 ac iuni/investi ii de turism. în vederea amenajării structurilor de primire turistice.

Sistemul de punctare este următorul: Nr.ro.000 Euro investi i (valoarea de 25.000 euro. ≤2 3-4 5-6 7 .000 Euro investi i în func ie de tipul şi data înfiin ării solicitantului): Pentru micro-întreprindere de tip start-up-uri cât şi pentru microîntreprinderile în func iune. Punctaj 1 15 Max 20 5 10 15 20 2 3 10 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 19 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.apdrp. Proiecte din zone cu poten ial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.2 din studiul de fezabilitate completat de solicitan ii priva i şi punctul 3. Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. Formula: Dacă valoare ajutor nerambursabil / număr locuri de muncă nou create <= 25000 Euro.2 pentru solicitan ii care completează memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate. Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plati efectuate pentru investi ia similară şi data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani.10 Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/25. Toate drepturile rezervate APDRP. Criterii de selec ie Pentru componentele a) şi b) Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investi ii similare în ultimii 3 ani. crt. . Dacă valoare ajutor nerambursabil / număr locuri de muncă nou create > 25000 Euro. proiectul nu primeşte punctaj Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate / Memoriul Justificativ (punctul 7. a bazelor de date FEADR/SAPARD si/sau documentul 11. Verificarea se va face pe baza Anexei 10 la Ghid link www. punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel pu in unui loc de muncă raportat la 25. proiectul primeşte punctaj.Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selec ie men ionate mai jos. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de Finan are – Sec iunea C – Finan ări nerambursabile – solicitate şi/sau ob inute.

b). Punctarea acestui criteriu se va face pe baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului din Sectiunea F la Cererea de Finantare. c) sau d). Proiecte integrate care combină minim 2 ac iuni din componentele a). Societate cu răspundere limitată. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ (descrierea proiectului).4 Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului. în vederea amenajării structurilor de primire turistice. devizul general si bugetul indicativ. Proiecte de investi ii în agroturism ai căror aplican i nu au beneficiat de sprijin pentru investi ii prin măsurile Axei 1. după cum urmează: Persoană fizică sau Persoană fizică autorizată (PFA). cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului. punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Pentru componentele c) şi d) Ghidul Solicitantului – Măsura 313 20 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . Proiecte care au în componen ă şi investi ii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activită ii turistice. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Întreprindere individuală. Toate drepturile rezervate APDRP. Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tradi ionale prin achizi ionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradi ionale de marcă. Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate. TOTAL 15 5 10 6 10 7 10 8 10 100 Pentru componentele a) şi b). titularul – întreprinzator persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului. Punctarea acestui criteriu se va face după verificarea în baza de date FEADR. în bugetul indicativ totalizator al proiectului şi bugetele pe componente. cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finan are a proiectului. În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare men ionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ şi cheltuielile cu investi iile de producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect.

Proiecte integrate. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 21 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. 25 2. c) sau d) Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) intocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate in HG nr. festivaluri culturale tradi ionale. Promovarea tradi iilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului turiştilor la evenimente. documentul 20 din lista documentelor justificative şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate / Memoriului Justificativ (descrierea proiectului). 1. 25 100 Pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte Pentru proiectele integrate se aplica criteriile de selectie aferente componentei dominante Selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie. dupa caz. vizitarea unor ateliere meşteşugăresti şi expozi ii de obiecte tradi ionale. la nivel Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă o adresă de la Consiliul Jude ean / Agen ia de Dezvoltare Regională (documentul 21 din lista documentelor justificative) sau Investi ia se regăseşte în scopul şi obiectivele înfiin ării ADI-ului respectiv (dacă este cazul). Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului).2008 si avizat conform legislatiei in vigoare pentru solicitantii publici sau in Studiu de fezabilitate intocmit conform continutului cadru pentru solicitantii privati asa cum este prezentat in anexa la Ghidul solicitantului sau in Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii-montaj (pentru solicitantii privati sau pentru solicitantii publici. cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim (atunci când este cazul) şi în suma alocată pe sesiune. conform modelului din Ghidul solicitantului). Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel pu in 3 comune şi în care există minim 15 ac iuni/investi ii de turism.01. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. care combină ac iuni din componentele: a). folclorice. 28/09. viticole. 20 4. b).Proiecte incluse într-o strategie de promovare na ional/regional/jude ean sau local (de tip LEADER). Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverin elor eliberate de către primăriile din zona omogenă respectivă. Toate drepturile rezervate APDRP. . serbări pastorale. TOTAL 30 3. etc. prin ac iuni de promovare şi informare. Proiecte care contribuie la promovarea tradi iilor culturale.

Dacă. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 22 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. selectate. Toate drepturile rezervate APDRP. . în ordine crescătoare. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Pentru proiectele integrate se aplică criteriile de selec ie aferente componentei dominante. toate aceste proiecte vor primi finan are. se face în func ie de valoarea eligibilă a proiectului. Criterii de departajare a proiectelor eligibile. după aplicarea criteriilor de departajare. cu punctaj egal. vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare. selectate cu punctaj egal Departajarea proiectelor eligibile.

Cumulul ajutoarelor de stat se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca dată de referin ă 01 ianuarie 2007. presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investi ie suportată prin cheltuielile eligibile. însă depunerea unui alt proiect FEADR este condi ionată de finalizarea investi iei începute anterior. decât în cadrul unei singure societă i. Toate drepturile rezervate APDRP. ATEN IE! Un beneficiar poate aplica pentru unul sau mai multe proiecte pe întreaga perioadă de programare (2007-2013) în cadrul Măsurii 313. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 23 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din PNDR pentru a fi cofinan ate prin FEADR. în acelaşi timp şi pentru aceleaşi tipuri de investi ii. etc). în acelaşi timp şi în cadrul aceleaşi măsuri. ATEN IE! Ac ionarii majoritari ai unei societă i comerciale nu pot avea mai multe proiecte în derulare.Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU ÎNCURAJAREA ACTIVITĂ ILOR TURISTICE Principiul de bază al finan ării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor efectuate în prealabil de către beneficiar. în cadrul măsurii 313. Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinan ate prin FEADR. chiar dacă are în derulare proiecte de investi ii diferite finan ate prin Programul SAPARD. Finalizarea proiectului FEADR. . iar cumulul ajutorului public nerambursabil acordat unui beneficiar nu va trebui să depăşească 200. credite cu dobândă preferen ială.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali indiferent de forma sprijinului financiar (subven ii. Precizări referitoare la no iunea de AC IONAR MAJORITAR: O persoană fizică/persoană juridică care este ac ionar/asociat majoritar în sensul majorită ii absolute (reprezintă mai mult de jumătate plus unu din totalul ac iunilor/păr ilor sociale) din punct de vedere al ac iunilor/păr ilor sociale în două sau mai multe societă i nu poate solicita fonduri FEADR. cât şi partea de investi ie realizată prin cheltuielile neeligibile. Cei 3 ani fiscali vor fi lua i în calcul începând cu data depunerii cererii de finan are. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

. Toate drepturile rezervate APDRP..3. ale Ghidul Solicitantului – Măsura 313 24 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. până la. Cererea de finan are trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. renumerotarea sec iunilor.. inclusiv a anexelor acesteia. legate într-un singur dosar. La întocmirea cererii de finan are se va utiliza cursul de schimb euro – ron publicat pe pagina web a Băncii Central europene (www. Dosarul Cererii de finan are va cuprinde în mod obligatoriu un opis. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. În acest sens. cu modificările şi completările ulterioare.html – la data întocmirii studiului de fezabilitate / memoriului justificativ.1 Completarea cererii de finan are Completarea Cererii de finan are. Nu sunt acceptate Cereri de finan are completate de mână.ecb. Pagină (de la. Modificarea modelului standard (eliminarea. . cu următoarele: Nr. Formularul standard al cererii de finan are este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil.int) la următoarea sec iune http:www. Cererea de finan are trebuie redactată pe calculator. avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.) Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finan are.. ATEN IE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR. în format electronic. la adresa www. Titlul documentului Nr.. care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului..int/stats/exchange/eurofxref/html/index. etc. solicitantulpoate beneficia de fonduri în avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. Anexele Cererii de finan are fac parte integrantă din aceasta.ecb.1. anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată.apdrp.1 Completarea. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.. se vor furniza numai informa iile necesare şi relevante. astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. în limba română.. crt. depunerea şi verificarea dosarului cererii de finan are Dosarul cererii de finan are con ine cererea de finan are înso ită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor.ro ATEN IE! Cererea de finan are trebuie înso ită de anexele prevăzute în modelul standard. 3.en. se va face conform modelului standard.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finan are pe motiv de neconformitate administrativă.

Beneficiarul poate opta pentru ob inerea unui avans prin bifarea căsu ei corespunzătoare în Cererea de finan are. pe copertă. o Ob inerea avizării şi completarea formularului de solicitare avans la sediul OJPDRP. 1698/2005. aşa cum este precizat în formularul Cererii de finan are. sau de către un împuternicit prin procură legalizată (în original) al reprezentantului legal. 3.1. Dosarele Cererilor de finan are sunt depuse personal de către reprezentantul legal. în partea superioară dreaptă. împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). ale Hotărârii Guvernului nr. acesta va fi depus la Oficiul Jude ean pe raza căruia investi ia este predominantă din punct de vedere valoric. cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectului.Regulamentului Comisiei (CE) nr. respectiv. Solicitantul trebuie să depună Cererea de finan are împreună cu toate anexele completate. împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului. are posibilitatea de a solicita ob inerea avansului ulterior semnarii Contractului de Finantare FEADR si cu conditia sa nu depasesca data depunerii primului dosar al cererii de plata la Autoritatea Contractanta. Originalul şi o copie a cererii de finan are. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui Ghidul Solicitantului – Măsura 313 25 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cu modificările şi completările ulterioare. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.2 Depunerea dosarului cererii de finan are Cererile de finan are odată finalizate se multiplică în două exemplare de către solicitant. Toate drepturile rezervate APDRP. cu „ORIGINAL”. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii cererii de finan are. o Este necesara constituirea unei garan ii financiare corespunzătoare unui procent de 110% din valoarea avansului o Este necesara depunerea dosarului de achizi ii cu pondere majoritară în vederea avizării. înaintea datei limită care figurează în licita ia de proiecte. şi. respectiv „COPIE”. în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). la OJPDRP. . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e. Exemplarele vor fi marcate clar.

Ghidul Solicitantului – Măsura 313 26 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă. Controlul conformită ii constă în verificarea Cererii de finan are: dacă este corect completată. în prezen a solicitantului. proiectul nu este considerat neconform. bilan contabil vizat de administra ia financiară). VERIFICAREA CONFORMITĂ II CERERII DE FINAN ARE Verificarea conformită ii Cererii de finan are şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare”. în caz contrar. i se explică cauzele neconformită ii. Solicitantul este invitat să revină la sediul OJPDRP după evaluarea conformită ii (în aceeaşi zi) pentru a fi înştiin at dacă cererea de finan are este conformă sau. dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie.1. în afara celor 2 exemplare pe care le depune. dar care. copiile trebuie să con ină men iunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către reprezentantul legal al solicitantului. După verificare pot exista două variante: Cererea de finan are este declarată neconformă. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunoştin ă prin semnarea fişei de verificare a conformită ii. . Aceeaşi cerere de finan are poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licita ie de proiecte. pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informa ii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finan are.3 Verificarea dosarului cererii de finan are 1. dacă este prezentată atât în format tipărit. În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale. Toate drepturile rezervate APDRP. 3. cu ocazia verificării conformită ii.exemplar complet al Dosarului cererii de finan are. Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai SVCF-OJPDRP. acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformită ii. cât şi în format electronic.

expertul suplimentare doar în următoarele cazuri: 1.Cererea de finan are este declarată conformă. în cazul în care unul din documentele tehnice (studiul de fezabilitate. Verificarea eligibilită ii tehnice şi financiare constă în: verificarea eligibilită ii solicitantului. ATEN IE! Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informa ii suplimentare. APDRP – nivel central – pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. In caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciară pentru documentele care atestă dreptul de proprietate. VERIFICAREA ELIGIBILITĂ II CERERII DE FINAN ARE Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către: OJPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i / publici fără lucrări de construc ii si/sau montaj. CRPDRP pentru cererile de finan are care con in proiecte ale beneficiarilor priva i / publici cu lucrări de construc ii si/sau montaj. La verificarea eligibilitatii la nivel OJPDRP si CRPDRP in situa ia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare. memoriul justificativ ) con ine informa ii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informa ii contradictorii în interiorul lor ori fa ă de cele men ionate în cererea de finantare. evaluator poate cere informatii Ghidul Solicitantului – Măsura 313 27 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 2. . Dacă Cererea de finan are este declarată conformă. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată de către APDRP că este necesar. verificarea criteriilor de eligibilitate. se trece la următoarea etapă de verificare. verificarea studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. verificarea bugetului indicativ al proiectului. Toate drepturile rezervate APDRP.

pentru cererile de finan are verificate prin sondaj. informatiile suplimentare se vor cere numai pentru pct. este Ghidul Solicitantului – Măsura 313 28 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. . In cazul cererilor de finan are verificate prin sondaj la APDRP – nivel central.2. in cazul cand avizele. In cazul in care restul documentelor din cererea de finantare nu sunt in conformitate cu forma ceruta la cap. 3. 4. acordurile. .1 si pct. SELEC IA PROIECTELOR Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 4. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării de birou) cu realitatea.proiectul este neeligibil. În urma acestor verificări pot exista două situa ii: . 4. Scopul vizitei pe teren este de a controla datele şi informa iile cuprinse în anexele tehnice şi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Alocarea financiară publică a măsurii şi numărul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual. în cazul în care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferen e de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect. Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. Toate drepturile rezervate APDRP. VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINAN ARE Verificarea pe teren se realizează de către: OJPDRP – pentru cererile de finan are depuse de către beneficiarii priva i/ publici. APDRP – nivel central . Pentru restul subcapitolelor de la cap.proiectul este eligibil şi va avea un punctaj.1 Construc ii şi instala ii. 4.3. se vor preciza care sunt echipamentele.1 „Documentele necesare întocmirii cererii de finan are”. autoriza iile au fost eliberate de catre autoritatile emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre APDRP si institutiile respective. utilajele / montajul care sunt neeligibile. 3. pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. cererea de finantare va fi declarata neeligibila. fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spa iilor / instala iilor ce se vor executa.

Autoritatea de Management în consultare cu Comitetul de Monitorizare a stabilit înaintea lansării depunerii de proiecte. Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a proiectelor care îndeplinesc punctajul minim. Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni. Rolul Comitetului de Selec ie este de a face propuneri către Autoritatea de Management pentru finan area proiectelor pe baza listei primite de la APDRP. .stabilit de Comitetul de Monitorizare. finan area acestora va fi acoperită din anvelopa financiară a componentei dominante. Comitetul de Selec ie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selec ia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selec ie. b) investi ii în activită i recrea ionale.. cu încadrarea în punctajul stabilit pentru pragul minim şi în suma alocată. etc. d) dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în func ie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi o listă a proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului ob inut şi care îndeplinesc pragul minim de punctaj şi o va transmite Comitetului de Selec ie. Anvelopă financiară 65% 17% 15% 3% În cazul proiectelor integrate.5). sistemul de punctaj aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2. amenajarea de marcaje turistice. Toate drepturile rezervate APDRP. prezidat de către Autoritatea de Management şi are în componen ă reprezentan i ai Autorită ii de Management şi ai APDRP. Comitetul de Selec ie este un organism tehnic. c) investi ii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 29 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. este împăr ită în func ie de anvelopa financiară astfel: Componente a) investi ii în infrastructura de primire turistică. după cum urmează: Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni. DE Alocarea financiară publică a măsurii. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LANSARE A LICITA IEI în care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. În acest sens. precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.

cu modificările şi completările ulterioare. cu punctaj egal Departajarea proiectelor eligibile. Prevederi privind restituirea proiectelor neselectate (numai originalul cererii de finantare). APDRP notifică Beneficiarul privind Decizia de Selec ie a Cererii de finan are în vederea contractării. selectate. pentru componentele a) şi b).09.2 Contractarea fondurilor După primirea Raportului de selectie în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 30 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. ATEN IE! Pentru Măsura 313 „Încurajarea activită ilor turistice”. toate aceste proiecte vor primi finan are.2008. 3. cu diferen a se va suplimenta alocarea financiară a anului următor. punctajul minim realizat va fi de 20 puncte sub care niciun proiect nu va fi finan at. reportarea fondurilor si respectiv solutionarea contestatiilor sunt stipulate in cadrul Ordinului MADR 598/22. selectate.Criterii de departajare a proiectelor eligibile. În cazul în care valoarea anuală alocată pentru măsură nu se angajează în totalitate. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. după aplicarea criteriilor de departajare. Aprobarea directorului general al Autorită ii de Management reprezintă decizia finală asupra selec iei proiectelor depuse şi a finan ării lor. După parcurgerea procedurii de selec ie şi după caz. a celei de departajare. După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul 2009. cu punctaj egal. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finan are. Toate drepturile rezervate APDRP. în ordine crescătoare. iar pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte sub care niciun proiect nu va fi finan at. vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare. Dacă. se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprobării directorului general al Autorită ii de Management. acestea vor fi restituite poten ialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere. . se face în func ie de valoarea eligibilă a proiectului. în cazul în care mai rămân proiecte fără finan are.

în termen de Ghidul Solicitantului – Măsura 313 31 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 5 la prezentul ghid) vezi www. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. pentru proiectele de investi ii care includ achizi ii simple de utilaje.Beneficiarii sunt Notifica i în vederea prezentării la sediul Centrului Regional de care apar in. . prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea. instala ii. Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat. ATEN IE! Durata de execu ie a contractului de finan are este de maxim 3 ani pentru proiectele care prevăd investi ii cu construc ii şi/sau montaj si este de maxim 2 ani. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea cererii de finan are. între capitolele bugetare. solicitantul va prezenta Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. precum şi Autoriza ia privind constituirea ca persoană fizică autorizată conform Legii nr. Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi investi ia ini ială. În condi iile nerespectării duratei maxime de execu ie a Contractului de Finan are. înso it de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut. pentru semnarea contractului de finan are. cu modificările şi completările ulterioare. atunci se consideră că a renun at la ajutorul financiar. În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi nici nu anun ă APDRP. echipamente şi dotări noi. În caz de neprezentare în termen a documentelor. (valabilă 2 ani de la data intrării în vigoare a OUG 44/2008. ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoane fizice autorizate şi să func ioneze ca micro-întreprinderi. Agen ia îşi rezervă dreptul de a nu semna contractul de finan are. in conformitate cu OUG 38/2009) / OUG 44/2008 privind desfăşurarea activită ilor economice de către persoanele fizice autorizate. 300/2004. beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% aplicată la valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului. în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii Notificării de selectie. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Toate drepturile rezervate APDRP.ro.apdrp. iar modificarea se limitează la redistribuirea a maxim 10% din suma ini ială alocată cheltuielilor eligibile. Angajamentul se ataşează cererii de finan are şi va preciza că.

. Plafonul maxim al ajutorului pe care il poate primi un beneficiar al acestei masuri pentru aceleaşi costuri eligibile nu poate depasi 200. Beneficiarul care a incasat de la Autoritatea Contractanta plata în avans şi solicită prelungirea perioadei de execu ie. 12 In conformitate cu regulamentul Comisiei 363/2009 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 32 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. inclusiv asupra altor ajutoare obtinute potrivit regulii „de minimis” pentru aceleasi costuri eligibile ale proiectului. este obligat înaintea solicitării prelungirii duratei de execu ie ini iale a contractului să justifice pe bază de documente acoperirea avansului până la data încheierii duratei de execu ie ini iale prevazută în Contractul de Finan are. care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%. Până la data semnarii contractului de finantare incheiat cu APDRP beneficiarul trebuie sa informeze asupra oricarei forme de ajutor de stat. pentru obtinerea valorii avansului în vederea demarării investi iei.000 Euro pe o perioada de 3 ani fiscali.4. conform declaratiei din Anexa 4. eliberată de către o institu ie financiar-bancară. PRECIZĂRI REFERITOARE LA ACORDAREA AVANSULUI Pentru beneficiarul a carui Contract de finantare FEADR s-a incheiat in perioada 01. Garan ia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile. Anexa V la Contractul de Finan are. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.12. Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru procedura de achizitii prioritar majoritara. Avansul se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerin elor APDRP prezentate în Instruc iunile de plată.01.maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fără a fi necesară încheierea unui act adi ional la contractul de finan are.2010 si care a optat in Cererea de finan are sau pana la data depunerii primei cereri de plata. Toate drepturile rezervate APDRP. beneficiarul este obligat să depună o garan ie financiară. APDRP poate să acorde un avans de maxim 50%12 din valoarea ajutorului public.200931. Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru toata procedura de achizitii.

pentru achizi ii care prevăd construc ii si/sau montaj.3 Achizi iile Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achizi ii începând cu data primirii Notificării de selec ie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achizi ii). de la semnarea contractului de finan are. Beneficiarul privat este obligat să depună la OJPDRP.: Dosar achizi ii prestări servicii).Existenta unor legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti. de maxim 3 luni.Serviciul Achizitii în maxim 4 luni – Proiectul Tehnic şi cel pu in un Dosar de achizi ii (ex. . . respectiv de maxim 4 luni. Lista furnizorilor care nu-şi respectă obliga iile contractuale fa ă de beneficiarii cofinan ării din FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al APDRP. în maxim 3 luni pentru achizi ii simple. se calculează de la data intrării în vigoare a Contractului de Finan are. conflictul de interese se defineste prin: . Durata aferentă derulării procedurii de achizi ii. inclusiv avizarea acestora. Durata aferentă derulării procedurii de achizi ii. să includă informa iile despre aceşti furnizori în Lista furnizorilor care nuşi respectă obliga iile contractuale fa ă de beneficiarii cofinan ării din FEADR. sau la CRPDRP. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 33 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Beneficiarul care aplică legisla ia de achizi ii publice. Toate drepturile rezervate APDRP. ATEN IE! La solicitarea expresă a unui beneficiar de cofinan are din FEADR. Beneficiarul care aplică legisla ia de achizi ii publice este obligat să depună la CRPDRP documenta ia de achizi ii. .Membrii comisiei de evaluare (conform declaratiei de confidentialitate si impartialitate) detin pachetul majoritar de actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti sau fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti sau subcontractanti . de maxim 12 luni. dosarele de achizi ii. APDRP poate. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.Detinerea de catre una din firmele participante a pachetului majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru acelasi tip de achizitie. este obligat să finalizeze în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finan are toate procedurile de achizi ii publice. după o verificare prealabilă. În contextul derulării achizi iilor private. se calculează de la data intrării în vigoare a contractului de finan are. cu privire la furnizorii acestuia care nu se achită de obliga iile contractuale.3.

Pe parcursul întregului proces de achizi ie. Propor ionalitatea. în două exemplare pe suport de hârtie. Transparen a. 3.apdrp. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUC IUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa V la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www. Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plată este de maxim 90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata. Beneficiarul trebuie să depună la OJPDRP Declara ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achizi ie (exceptând dosarele de servicii). Asumarea răspunderii. Tratamentul egal.ro. . Toate drepturile rezervate APDRP. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. la care ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. la adoptarea oricăror decizii. Recunoaşterea reciprocă.Nerespectarea instruc iunilor privind achizi iile private şi publice de către beneficiarii FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achizi iei de servicii. Eficien a utilizării fondurilor. ATEN IE! Beneficiarul este obligat să nu instraineze si/sau sa nu modifice proiectul pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată de Agen ie. *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 34 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. lucrări sau produse.4 Plata Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. trebuie avute în vedere următoarele principii: Nediscriminarea.

întocmit conform con inutului cadru pentru solicitan ii priva i aşa cum este prezentat în anexa la Ghidul Solicitantului Copie b. pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus de solicitanti Comune si ADI-uri. după caz. Toate drepturile rezervate APDRP. sau Studiu de fezabilitate.Capitolul 4 INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4. 28/09. 1. . Studiu de fezabilitate/ Documenta ie de avizare a lucrărilor de interven ii (unde este cazul) întocmit/ actualizat conform con inutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr.1 Documentele necesare întocmirii cererii de finan are ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente se atasează la Studiul de fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. conform modelului care este anexat la Ghidul Solicitantului) Copie DA Exemplar original Exemplar copie Prezentarea originalelor la depunerea proiectului Original Copie∗ Nu este cazul ∗ Pentru documentele „copie” se solicita si originalul documentului pentru a se verifica concordanta copiei cu originalul 35 | P a g i n a Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construc ii si/sau montaj. insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finan are pentru întocmirea proiectului sunt: Nr crt Denumire Document a. (pentru priva i sau pentru publici. pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj.01.2008 pentru solicitan ii publici si pentru ONG-uri.

asociatii familiale. sau Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara.2. dacă este cazul. Situa iile financiare (bilant.1 Pentru comune şi ADI-uri Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care clădirea/ terenul este inclus în domeniul public/privat al comunei).1 Certificat de urbanism/ Autoriza ie de construire pentru proiecte care prevăd construc ii. in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului. sau Pentru persoane fizice autorizate. cont de profit şi pierderi şi formularele 30 şi 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. cu privire la atestarea respectarea criteriului de incadrare in arhitectura specifica locala (conform Anexei 13 din Ghidul solicitantului) Sau 3. .2. intreprinderi individuale si intreprinderi familiale: Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara in care rezultatul brut ob inut anual sa nu fie negativ. Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare. Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 36 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate drepturile rezervate APDRP. Şi/sau Copie Copie DA 4. Şi Copie Copie DA Copie Copie DA 3. 3. Avizul faza SF privind respectarea criteriului de incadrare in specificul arhitectural local eliberat de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. de actul de transfer a drepturilor şi obliga iilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiin are.3 Avizul tehnic eliberat de Autoritatea Navala Romana. conform modelului din Ghid. înso it . 3. 2. daca este cazul 4.

Toate drepturile rezervate APDRP.Inventarul domeniului public/privat întocmit conform legisla iei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se realizează investi ia. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emisă de concendent care con ine: . Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. alta decât solicitantul). de comodat.situa ia privind respectarea clauzelor contractuale. (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia. dacă este în graficul de realizare a investi iilor prevăzute în contract.2 Pentru ONG / Micro-întreprinderi /Persoane fizice Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului sau Contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasată construc ia.suprafa a concesionată la zi – dacă pentru suprafa a concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da. dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redeven ei şi alte clauze. înso it de acordul autorită ii de inătoare (în cazul în care terenul este inclus în domeniul public/privat sau administrarea unei autorită i publice locale. (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA 37 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. dacă este cazul. altul decât cel administrat de primărie. şi /sau Avizul/acordul administratorului/proprietarului terenului apar inând domeniului public/privat. de comodat. concesiune. care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere. pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. 4. care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de inchiriere. . dacă este cazul. să se men ioneze care este suprafa a supusă acestui proces Sau alt document incheiat la notariat. şi / sau Document ce atestă proprietatea asupra terenului pentru domeniul privat al comunei Copie Copie DA Copie Copie DA si/sau alt document incheiat la notariat. pe o durată de minim 10 ani de la depunerea cererii de finan are. .

3 Nota de constatare privind condi iile de mediu.realiza investitia. înso it. dacă este cazul.1 Autoriza ia Sanitară / Notificarea de constatare a conformită ii unită ii cu legisla ia sanitară. Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena şi sănătate publică sau Notificare privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica Sau Notificare că investi ia nu face obiectul evaluării condi iilor de igienă şi sănătate publică. pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. Copie Copie DA Copie Copie DA 7. de studiul de impact.2 Autoriza ia Sanitar-veterinară/Dovada înregistrării pentru siguran a alimentelor/ Notificare de constatare a conformită ii unită ii cu legisla ia sanitar veterinară şi siguran a alimentelor.2 Notificare. Copie Copie DA Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 38 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.1. eliberate de Autoritatea competentă pentru protec ia mediului. respectiv a municipiului Bucuresti. 6. emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are 5. care să certifice conformitatea proiectului cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi că prin realizarea investi iei în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA jude eană. Toate drepturile rezervate APDRP. emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are si/sau 7. . Adeverin a conform Protocolului încheiat între APDRP şi ANPM sau Acord de mediu. unitatea va fi în concordan ă cu legisla ia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi pentru siguran a alimentelor Pentru unită ile care se modernizează: 7. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA 6. 6. emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finan are si 7.

2 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei în vigoare 9. pe o perioadă de cel pu in 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în exploatare.5) insotit de Declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide un punct de lucru in spatiul rural.3 Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea cererii de finan are şi semnarea contractului de finan are (Vezi Anexa 4. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data la care investi ia a fost dată în exploatare. conform legislatiei in vigoare.1 Pentru comune şi ADI Consiliului/ilor Local/e pentru Hotărârea instrumentarea proiectului. cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare. Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie Copie Copie DA DA 9. 8. Original Copie Nu este cazul Ghidul Solicitantului – Măsura 313 39 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. • angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul local de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia • angajamentul ca va asigura personal calificat (min 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare şi promovare turistică 9. cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea şi oportunitatea investi iei • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenan ă şi gestionarea investi iei.1 Certificat de înregistrare fiscală 9. pentru investitiile noi. cu referire la următoarele puncte (obligatorii): • necesitatea şi oportunitatea investi iei • angajamentul de a suportă cheltuielile de mentenan ă şi gestionarea investi iei.8. • angajamentul de a utiliza spa iul în care se va amenaja centrul local de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia • angajamentul ca va asigura personal calificat (min 2 angaja i) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare si promovare turistică 8. Toate drepturile rezervate APDRP. .2 Pentru ONG-uri: Declara ie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectului.

Ghidul Solicitantului – Măsura 313 Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Original Copie DA Original Copie Nu este cazul Original Copie Nu este cazul Original Copie Nu este cazul 40 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.1.4 Pentru ONG: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iilor şi funda iilor b) Actul constitutiv (durata de func ionare a asocia iei trebuie să fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finan are) Sentinta judecatoreasca de infiintare si. 10. republicata). proiect că va asigura cofinan area proiectului şi cu precizarea sursei de cofinan are. costul şi stadiul proiectului. reorganizare judiciară sau faliment. Hotararile/ Sentintele prin care au fost aduse modificari actelor constitutive. .9. cu modificarile si completarile ulterioare. existenta punctului de lucru în mediul rural (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare. perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitan ii care au mai beneficiat de programe de finan are nerambursabile în ultimii 3 ani. Toate drepturile rezervate APDRP. anexa la Ghidul Solicitantului. daca e cazul. 11 Raportul asupra utilizării altor programelor de finan are nerambursabilă (obiective. Declara ie pe proprie raspundere a solicitantului dată de reprezentantul legal de 12. c) Statutul asociatiei si fundatiei 9.5. conform Legii 85/2006. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. 10. lista cheltuielilor eligibile. pentru aceleaşi tipuri de investi ii. Pentru ADI-uri: a) Încheierea privind înscrierea în Registrul asocia iilor şi funda iilor şi b) Act de înfiin are şi statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară (durata de func ionare a asocia iei trebuie să fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finan are).1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare. 12. fuziune. în categoria microintreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea. tip de investi ie.2 Declara ia privind încadrarea întreprinderii 10. divizare (Legea 31/1990.

în cazul în care această eşalonare a fost acordată. 15. Turismului pentru structura de primire turistică respectivă (în cazul modernizării / extinderii). raza cărora îşi au sediul social şi/sau punctul de lucru (după caz). codul IBAN al contului în care se derulează opera iunile cu APDRP.2 Graficul de eşalonare a datoriilor. 112 şi 113 din OG 92/2003. şi pentru modernizări Declara ie pe propria răspundere că modernizarea structurii de primire turistică va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului de confort cu cel pu in o floare/stea. 13. pentru obliga iile de plată către bugetul local. emise în conformitate cu art. locale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. • Autorită ile administra iei publice locale.1 Certificate de atestare fiscală. Copie Copie DA Copie Copie DA Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Ghidul Solicitantului – Măsura 313 41 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. întreprinderea. pentru obliga iile fiscale şi sociale de plată către bugetul general consolidat al statului. în 13. după caz.2. adresa băncii/ trezoreriei. Certificat de clasificare eliberat de Ministerul 16. republicată. privind Codul de Procedură Fiscală. sau extinderea structurilor de primire turistice. Aceste certificate trebuie să ateste lipsa datoriilor fiscale. 13. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate” semnată de persoana autorizată să reprezinte 14. de către: • Organul fiscal competent din subordinea Direc iilor Generale ale Finan elor Publice. restante. Toate drepturile rezervate APDRP. Declaratia va fi data de Microintreprinderile cu activitate pe o perioada mai mare de 2 ani fiscali Aviz specific privind amplasamentul şi func ionarea obiectivului eliberat de Ministerul Turismului pentru construc ia/ modernizarea. sociale. .12.

privind activită ile/ investi iile în turism realizate. document care sa certifice pozitia in societate carte de munca.17 Copie după diploma de studii / certificat de formare profesională care să facă dovada de inerii... Adresă emisă de Consiliul jude ean/ADR care să confirme că investi ia se încadrează într-o 21. dacă este cazul. 1 …………………………..) (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta 17. avize (se vor specifica după caz) 22. . Toate drepturile rezervate APDRP. Pentru investi iile în agroturism: – Document eliberat de Agen ia de Plă i şi Interven ii pentru Agricultură din care sa reiasă înscrierea în registrul fermelor. meşteşugărească... de către beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect. zona omogena13 respectivă. etc. pentru suprafe e mai mici de 1 hectar. 2 . Alte documente justificative. actionar) Sau Declara ie pe propria răspundere care să men ioneze că beneficiarul proiectului şi/sau reprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de pregătire profesională. până la finalizarea proiectului. strategie de dezvoltare locală sau jude eană. înaintea ultimei plă i a ajutorului. 18. de aptitudini manageriale/de marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experien a.... Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Original Copie Nu este cazul Copie Copie DA Copie Copie DA zonă omogenă = caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizico-geografic/socio-economic/ al specificită ii activită ilor desfăşurate în zona respectivă (activitate viticolă. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. floricolă etc).……………………. Pentru investi iile din cadrul componentei c) şi d) adeverin e eliberate de primăriile din 20. cursuri de calificare. Declara ie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de 19. cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis. 13 Ghidul Solicitantului – Măsura 313 42 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. cursuri de formare profesională absolvite – cel pu in nivel de ini iere. pentru suprafe e egale sau mai mari de 1 hectar / – Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale.

ro Ghidul Solicitantului – Măsura 313 43 | P a g i n a link Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.Declara ia privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis . Atenţie! Activităţile care fac obiectul înregistrării sanitare veterinare corespund codului CAEN 5520. 9311.2 .anexa 4.apdrp. link www.ro Studiul de Fezabilitate – Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevăd lucrări de construc ii-montaj).apdrp.ro Fişa Măsurii 313 – Anexa 7 link www. .apdrp.ro Actele normative utile – Legisla ie specifică FEADR Anexa 8 link.Anexa 4 .ro Memoriul Justificativ – Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construc ii-montaj).apdrp.ro Formulare: Actele de transfer şi Adresă de înştiin are (document necesar în cazul în care Certificatul de urbanism / Document emis de Agen ia de Protec ia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/ juridice diferite de solicitant).apdrp.apdrp. link www.anexa 4.ro Modele Formulare de Plată – Anexa 6 link www.4 . Toate drepturile rezervate APDRP.Declara ie cofinan are proiect . Documente conexe Cererii de finan are . 4.ro Lista comunelor cu poten ial turistic ridicat – Anexa 10 link www.anexa 4.apdrp.5 – Angajamentul Persoanelor Fizice Contractul de Finan are – Anexa 5 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP şi beneficiarul fondurilor nerambursabile). link www.Declara ie de Microintreprindere .apdrp.2 Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP Dosarul CERERII DE FINAN ARE: Cererea de Finan are – Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care poten ialul beneficiar o înaintează APDRP în vederea ob inerii finan ării).anexa 4.www. 9319.ro Lista comunelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic – Anexa 9 www.3 .apdrp.1 .anexa 4. link www. termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia în vigoare.Declaratie „firme în dificultate” . 9312.ATEN IE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finan are. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

RO – INVESTIŢII PRIN FEADR – M313 ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE) SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE APDRP DIN ŢARĂ. raportul de execu ie. Declara ia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată). link www.apdrp.apdrp.apdrp.apdrp.ro. Toate drepturile rezervate APDRP. Raportul de execu ie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare).apdrp.Investi ii prin FEADR – M 313 Încurajarea activită ilor turistice) link www.apdrp.ro Lista codurilor CAEN eligibile pentru Măsura 313 – Anexa 12 link www. pute i consulta şi descărca: Actele normative utile (Informa ii utile – Acte normative – Legisla ie specifică FEADR). în pagina de internet a APDRP.apdrp. TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CĂROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE ŞI DESCĂRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A APDRP (WWW.ro Lista elementelor caractersitice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale – Anexa 13 link www.ro .achizi ii de bunuri/ servicii/ lucrări/ actualizări/ diverse şi neprevăzute).ro. De asemenea. link www.apdrp.Lista unită ilor medico-balneare şi de recuperare neeligibile din spa iul – Anexa 11 link www. link www.apdrp.ro Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declara ia de cheltuieli. Declara ia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achizi ie.apdrp.ro.APDRP.apdrp. a condi iilor de eligibilitate men ionate în Cererea de Finan are şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de finan are nerambursabilă). Alte documente al căror format nu este elaborat de APDRP şi nu pot fi furnizate de APDRP (Lista completă a documentelor este prezentată în Instruc iunile de completare a Cererii de Plată. www. publicate pe pagina de internet a APDRP www. link www.ro Declara ia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli .ro Dosarul CERERII DE PLATĂ: Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului).ro .ro. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. link www.apdrp. . link www. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 44 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.ro. etc).

Contribu ia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investi ii. aceasta este asigurată prin contribu ia Uniunii Europene şi a Guvernului României. variabil în func ie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investi iei propuse spre finan are. Fişa măsurii – descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit. valabil în cazul în care poten ialii beneficiari nu de in fondurile necesare pentru contribu ia financiară proprie. Evaluare – ac iune procedurală prin care documenta ia pentru care se solicită finan are este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 45 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. fie din venituri provenite din sponsorizări. Cererea de finan are – reprezintă solicitarea completată electronic pe care poten ialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finan are a proiectului de investi ii în vederea ob inerii finan ării nerambursabile. Bunuri lăsate cuiva prin dispozi ie testamentară. Cererea de Finan are şi Contractul de Finan are pentru FEADR. 14 Legate – Dispozi ie testamentară. dar îndeplinesc condi iile contractării unui credit bancar. tipul de investi ie. Toate drepturile rezervate APDRP. aria de aplicare şi ac iunile prevăzute. Contribu ia privată trebuie să acopere diferen a dintre cofinan area publică (fondurile europene nerambursabile) şi valoarea eligibilă a proiectului. dovedite în condi iile legii. Eligibil – care îndeplineşte criteriile şi condi iile precizate în Ghidul Solicitantului. Contribu ia privată poate fi asigurată fie din surse proprii. men ionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului. obiectivele măsurii.3 Dic ionar Beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de investi ii şi care a încheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR. Un alt mod de asigurare a cofinan ării private este prin credit bancar. dona ii şi legate14. Contribu ia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investi ii. valabil în cazul poten ialilor beneficiari care de in deja fondurile necesare pentru contribu ia financiară.4. Cofinan area publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investi ie prin FEADR. etc. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .

care se realizează pe amplasamente existente. scade fluxul de numerar. Ghidul Solicitantului – Măsura 313 46 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Micro-întreprindere în dificultate . b) sau c) nu este îndeplinită. Modernizarea – cuprinde lucrările de construc ii şi instala ii privind retehnologizarea. care se realizează pe amplasamente noi sau pentru construc iile existente cărora li se schimbă destina ia. când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni. aşa cum reiese din eviden ele contabile ale societă ii. şi când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni. care întruneşte condi iile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legisla ia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. c) orice întreprindere. o firmă este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere. dar nu mai mult de 3 ani fiscali. atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu. . instala ii. Chiar în cazul în care nici una din condi iile a). Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Micro-întreprindere .întreprinderea care are mai pu in de 10 angaja i şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2 milioane Euro. Statutul de microîntreprindere poate viza un beneficiar care de ine cel pu in statutul de persoană fizică autorizată.în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. utilaje. indiferent de forma juridică. reutilarea şi refacerea sau extinderea construc iilor aferente unită ilor în func iune şi cu autoriza ii de func ionare valabile. Modernizarile investitiilor realizate prin Programul SAPARD se vor face fara modificarea destinatiei initiale a spatiului amenajat si fara dublarea cheltuielilor efectuate. acumulează datorii. Investi ie nouă – cuprinde lucrările de construc ii-montaj. b) societatea în care cel pu in o parte din asocia i răspunde nelimitat de datoriile întreprinderii. Micro-întreprindere nou înfiin ată (start-up) O micro-întreprindere este considerată nou înfiin ată (start-up) dacă este înfiin ată în anul depunerii cererii de finan are sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia.Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investi ii încadrate în aria de finan are a Măsurii 313 şi care nu trebuie returnate – singurele excep ii sunt nerespectarea condi iilor contractuale şi nerealizarea investi iei conform proiectului aprobat de APDRP. „firma în dificultate” este: a) societatea cu răspundere limitată. fără modificarea destina iei ini iale. Toate drepturile rezervate APDRP. înregistrează pierderi.

El este complementar Pilonului II al PAC. Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea. Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri. Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri. constituie baza plă ilor directe şi a măsurilor de pia ă. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. procentul de confinan are publică şi privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului. dar care nu a încheiat încă un contract de finan are cu APDRP. cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinan are publică. semnează contractul de finan are şi care trebuie să aibă şi responsabilită i şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societă ii. Ac iunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt strâns legate şi se completează reciproc. procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o aten ie crescândă dezvoltării rurale. Reprezentantul legal – reprezentant al proiectului care depune şi. lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual şi care pot fi decontate prin FEADR. Proiect integrat – presupune combinarea în acelaşi proiect a cel pu in 2 ac iuni diferite din cadrul aceleiaşi componente sau din componente diferite ale măsurii. cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului. Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri. Toate drepturile rezervate APDRP. lucrări. nu pot fi decontate prin FEADR. meşteşugărească. Poten ial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condi iile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene. ca atare. finan at prin FEADR. subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul Ghidul Solicitantului – Măsura 313 47 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi. servicii. institu ie publică cu personalitate juridică. Zona omogenă – caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizicogeografic/socio-economic/al specificită ii activită ilor desfăşurate în zona respectivă (activitate viticolă. . în cazul în care cererea va fi selectată. care se adresează în egală măsură atât dezvoltării rurale cât şi îmbunătă irii mediului. servicii. Are la bază pre uri comune şi organizări comune de pia ă. APDRP – Agen ia de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. floricolă etc).Pilonul I al Politicii Agricole Comune (PAC) – finan at prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

reclamatii@apdrp. orice informa ie necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene. sector 1. structură organizatorică la nivel regional a APDRP (la nivel na ional există 8 centre regionale). pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile). Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. structură organizatorică la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional există 42 Oficii jude ene). nr. PNDR – Programul Na ional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. Dacă întâmpinaţi greutăţi în obţinerea informaţiilor sau consideraţi că sunteţi defavorizat în accesarea fondurilor europene scrieţi-ne pe adresele: Bucureşti. care se încadrează în aria de finan are a Măsurilor din cadrul PNDR. dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea PNDR. are dreptul să beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finan area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rurală. vă ajută să primiţi finanţare nerambursabilă pentru proiectul dumneavoastră. 4. CRPDRP – Centrele Regionale de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Însă. nu uita i că exper ii APDRP nu au voie să vă acorde Ghidul Solicitantului – Măsura 313 APDRP.apdrp. APDRP vă stă la dispozi ie de luni până vineri între orele 8:30 şi 16:30 pentru a vă acorda informa ii privind PNDR.APDRP îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare. . Ştirbei Vodă. Toate drepturile rezervate APDRP. APIA – Agen ia de Plă i şi Interven ie în Agricultură – institu ie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. cât şi financiar. este un instrument de finan are creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. www. atât din punct de vedere tehnic. Padurilor şi Dezvoltării Rurale. Str. FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 48 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Exper ii APDRP vă pot acorda.ro. MAPDR – Ministerul Agriculturii.5 APDRP ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ Fiecare cetă ean al României. OJPDRP – Oficiile Jude ene de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. prin cele 8 Centre Regionale şi cele 42 de Oficii Judeţene.ro – Forumuri de discuţii / Reclamaţii. 43.

Trebuie să ine i cont că pentru a putea demara investiga iile şi aplica eventuale sanc iuni. o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intră în aria de competen ă a APDRP. Pentru a reclama o anumită situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularită i informa i-ne în scris.ro şi www. dacă considera i că sunte i nedreptă it.apdrp. verificabile şi datele de contact ale persoanei care a întocmit respectiva reclama ie sau sesizare.ro. nu ezita i să vă adresa i în scris Agen iei de Plă i pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. pentru solu ionarea problemelor. Prezentul ghid poate suferi modificări şi în consecin ă ultima versiunea actualizată va fi postată pe site-ul APDRP şi MAPDR: www. De asemenea. Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. să con ină informa ii concrete.madr.consultan ă privind realizarea proiectului. Toate drepturile rezervate APDRP. reclama ia sau sesizarea trebuie să fie explicită. Paşii de urmat pentru ob inerea garantării investi iilor efectuate prin FEADR Ghidul Solicitantului – Măsura 313 49 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. defavorizat sau sesiza i posibile neregularită i în derularea PNDR. . Echipa APDRP vă poate ajuta ori de câte ori ave i o plângere.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. .Ghidul Solicitantului – Măsura 313 50 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Toate drepturile rezervate APDRP.

Distribuirea acestui material şi utilizarea informa iilor con inute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. . Toate drepturile rezervate APDRP.*** / *** Ghidul Solicitantului – Măsura 313 51 | P a g i n a Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.