ِوْ حّنلَ ا يِف ِةّ يِموّرُ جآْلا ُ نْ تَم

ِمْسِ ب ِميِ ّرلَ ا ِنَ !ّْ رلَ ا ِ"ّ #لَ ا
$ ُ"ّ #لَ ا "%&$ ُ '(نَ)ُ!*لَ ا +,-َ . :
ِ/-َ#َ0* لَ ا 1 2اَوْ 3َ 4
1/-َ#َ0* لَ ا ِعْضَوْ لاِب ُ ديِفُ مْلَا ,ُ بّ كَرُمْلَا ُ ظْفّ للَا وه :
5ة+6-َ #َ6 ُ"1 م-َس* .َ 4َ و : 78 نْ9َ !ِل + :-َج ; <ْرَ َ و 5=ْ 9ِ فَو م>ا
ُ<َرْ9ُ ? ُ مْ >-ِل-َ ف ,َلِ!َ " ,ْ# ِ$ َ%ِهَ " ,ِ&ْفَ 'ْلَا ( )"ُ رُ*َ " ,(+ اّللاَ" ِ,ِلَ-ْلَا (.وُ/ُ0َ" ,(# 1ِوْ 23 4لاَ " &ف 5اب
ُ6ا34لاَ " ,ُ6اَ7ْ لاَ" ,ُ"اَوْ لَا َ %ِهَ " ,ِ8َ9َ:ْ لَا ُ )"ُرُ *َ" ,ُ+اّللاَ" ,ُ)اَ;ْ لاَ " ,ُ6اَ7ْ لاَ " ,3<ُ=َ" ,%ِ >َ" ,َ لَ?َ " ,ْ#َ?َ "
ُ<َرْ 9ُ ? @=ْ 9ِ Aْلاَ و ِ@َ 2( كاّ9لَا (AيِBْ -ّ 4لَا ( 6اَCَ " َ )ْوَ Dَ " ِ EF9لاَ" ,ْدَ:ِ ب
ُ<ْرَ حْلاَ و GِHْIِفْ لَا ُ Hيِلَ0 اَلَ" ِ 8ْDاِ لَا ُ Hيِلَ0 ُJَIَ $ ُ KُلْLَ 1 اَ ل اَ$
1B-َ ب ِBاَ رْ CِD*لَ ا
َوُE 1Bاَرْ CِD* لَ ا GاM ر1ِدْ:َ C ْ"َ N اOPْفَ ل اَQْ يَ لَ? ِ @َ ل(/اّدلَا ِ H($اَوَ Iْ لَا ( )اَلِ4ْ /اِل ِ8ِلَ;ْ لَا ِ ر(/اَ"َ N RيSC
5ةَ 9َبْ &َ4 ُ "1 م-َس*.َ 4َ و ,ُ&ْفَ 'ْلاَ " ,ُبْL32لاَ " ,ُعْ>ّرلَا َ TِلَU ْ#ِ$ (6اَمْDَ-ْ لِلَ > ,V+ْWَXَ " ,V&ْفَ /َ" ,Vبْ LَBَ " ,Vعْ>َ=
GاQي> َ &ْ فَ / اَلَ" ,ُ+ْ WَYْلاَ " ,ُبْL3 2لاَ " ,ُعْ>ّرلَا َ TِلَU ْ#ِ$ ( .اَIْ>َ-ْ لِ لَ" ,اZQيِ > َ+ْ Wَ X اَلَ"
ِةَ فِرْ 9َ م 1B-َ ب (<اَ رْ?ِ [ْلَا ( \اZ$اَلَ?
FG-+م-َ #َC ُHَبْ &َ4 ِ H*فّ ر#ِ ل ُ]و^2لاَ" ,ُ,ِلَ-ْ لاَ" "اولا" _ @م`لا :
@ةّ !ّIلَا - ّمَ Jَ ف ِع ْمَXَ " ,ِR(9 ْ;ّ4لَ ا ِ ع ْ مَXَ" ,ِ0َ رْفُ مْلَا ِ 8ْD اِلَا %ِ> َع (ضاَوَ $ ِ@َ Iَ بْ =َN %ِ> ِع ْ>ّرلِل O@Z $اَلَ? ُ] وُ;َ 4َ >
a6ْ%َ b ِ cِ رِ/dِب ْ HِL3 4َ 1 ْ 8َل eِfّلَا ِ g( =اَ`ُ مْلَا ِ HْIِفْ لاَ " ,ِ8(لاّ9لَا ِA3 Bَ hُ مْلَا
1واَو* لَ ا - ّمَ 4َ و ,ِ@َ 9ْمَ'ْلَا ( 6اَمْDَ-ْ لَا %ِ>َ" ,ِ8(لاّ9لَا ِ رّكَfُمْلَا ِ ع ْ مَX %ِ> ِ#ْيَIِ ضْوَ $ %ِ> ِع ْ>ّرلِل O@Z $اَلَ? ُ ]وُ ;َ4َ >
i.اَ$ "ُ Uَ" ,Zjوُ>َ" ,Zjوُ مَ*َ" ,Zjوُ /َNَ " ,Zjوُ بَ N َ%ِ هَ "
ُ'ِلَ J*لَ ا -ّمَ 4َ و O@ّ kاَ / (6اَمْDَ -ْلَا ِ @َ يِ2ْ lَ C %ِ > ِعْ>ّرلِل O@Z $اَلَ? ُ]وُ ;َ4َ >
1KوLنلَ ا -ّمَ 4َ و ْ"َ N ,mعْ مَX ُRِمَ ض ْ"َ N ,n@َ يِ 2ْlَ C ُ Rِمَض ِJِب َ HَL3Cِا اَUِ! ,ِg(=اَ`ُ مْلَا ِ HْIِ فْلَا %ِ> ِعْ>ّرلِل O@Z $اَلَ? ُ ]وُ;َ 4َ >
Gِ@َ 7Z oاَ 'ُمْلَا ِ@َ l3 Bَhُ مْلَا ُRِمَ ض
G(]و^ 2لا ُ)ْfَ*َ" _ُ6اَيلاَ" _ُpَ رْ9َ;ْ لاَ" _ُ,ِلَ-ْ لاَ " _ُ@َ qْ4َفْ لا :i\اZ$اَلَ? ُ rْ مَ/ ِبْ Lّ 2لِلَ"
ِHْIِ فْلاَ " _ِR(9ْ;34لا ِ عْمَ Xَ" _ِ0َرْفُ مْلا ِ8ْDِاْلا %ِ> :َع(ضاَ وَ $ ِ@Z sاَ لَs %ِ> ِبْLّ2لِل O@$اَ لَ? ُ ]وُ;َ 4َ > ُ@َ qْ4َ فْلا ا 3$َ -َ >
Ga6ْ%َ b ِ cِ رِ/Zdِب ْ HِL3 4َ 1 ْ 8َلَ" Vب( kاَB ِ Jْيَ لَ? َ Hَ/َ 0 اَUِ! ِg( =اَ`ُ مْلا
َJ َ7ْ bَ N اَ$َ " tZjاَ/َNَ " Z jاَبَN ُuْ1َ Nَ =t :َوْ qَB _ِ @َ 9ْمَ'ْلا ( 6اَمْDَ-ْ لا %ِ> ِبْLّ2لِ ل O@Z $اَلَ? ُ ]وُ;َ 4َ > :ُ,ِلَ-ْلا ا 3$َ Nَ "
GَTِلَU
Gِ8(لا39لا ِA3 Bَhُ مْلا ِعْمَX %ِ> ِبْLّ 2لِ ل O@Z $اَلَ? ُ ]وُ;َ 4َ > :ُpَ رْ9َ;ْلا ا3$َ Nَ "
GِعْمَYْلاَ " ِ @َ يِ2ْ l3 4لا %ِ> (بLّ2لِل O@Z $اَلَ? ُ ]وُ;َ 4َ > :ُ6اَيْلا ا3$َ Nَ "
G(]و^2لا (\اَ7َ lِ ب اَ Qُ Iْ >َ= %ِ4ْ لا ِ @َ 9ْمَ'ْلا ( .اَIْ >َ-ْلا %ِ > ِبْLّ 2لِل O@Z $اَلَ? ُ ]وُ;َ يَ > (]و^ 2لا ُ )ْ fَ* ا3$َ Nَ "
Gُ@َ qْ4َ فْ لاَ" _ُ6اَيْ لاَ " _ُpَ رْ9َ;ْ لا
:i\اZ$اَلَ? ُ vاَ لَs ِ&ْ فَ 'ْ لِلَ"
ِع ْمَXَ " _ِ)ِرَL ْ2ُ مْلا ِ 0َ رْفُ مْلا ِ 8ْD ِاْلا %ِ> :َع (ضاَوَ $ ِ @Z sاَ لَs %ِ> ِ&ْفَ 'ْ لِل O@Z $اَلَ? ُ] وُ;َ 4َ > :ُpَ رْ9 َ;ْ لا ا 3$َ -َ >
Gِ8(لا39لا ِA3 Bَ hُ مْلا ِ عْمَX %ِ>َ" _ِ)ِرَLْ 2ُ مْلا ِ R(9ْ;34لا
Gِعْ مَYْلاَ " _ِ@َيِ 2ْ l34لا %ِ >َ" _ِ@َ 9ْمَ'ْلا ( 6اَمْDَ -ْلا %ِ > :َع(ضاَ وَ $ ِ@Z sاَ لَs %ِ> ِ&ْ فَ 'ْلِل O@Z $اَلَ? ُ ]وُ;َ 4َ > :ُ6اَيْلا ا3$َ Nَ "
Gُ)ِرَLْ 2َ 1 اَ ل eِfّلا ِ 8ْDِاْلا %ِ > ِ&ْ فَ 'ْلِل O@Z $اَلَ? ُ ]وُ;َ 4َ > :ُ@َ qْ4َ فْلا ا3$َ Nَ "
Gُ)ْfَqْلاَ " _ُ]وُ;^ 9لا :(]اَ 4Z $اَلَ? ِ +ْ WَYْ لِلَ"
Gِرِ /Zdْلا ( Kيِq3Lلا ِg( =اَ`ُ مْلا ِ HْIِ فْلا %ِ> ِ+ْ WَYْ لِل O@Z $اَلَ? ُ ]وُ;َ يَ > ُ]وُ ;^9لا ا3$َ -َ >
%ِ4ْلا ِ @َ 9ْمَ'ْلا ( .اَIْ >َ-ْلا %ِ>َ" _ِرِ /Zdْلا w Hَ4ْIُ مْلا ِ g(=اَ`ُ مْلا ِHْIِ فْ لا %ِ> ِ+ْWَ Yْلِ ل O@Z $اَ لَ? ُ]وُ;َ يَ > ُ)ْfَ qْلا ا 3$َ Nَ "
G(]و^2لا (\اَ7َ lِ ب اَ Qُ Iْ >َ=
1G-َبَ رْ 9ُ !*لَ ا 5=ْ )َف
ِK-َ!ْسِ . 1G-َ بَرْ 9ُ !*لَ ا ()"ُرُ qْلاِب ُ <َرْIُ 1 V 8ْ9ِxَ" ,(\اَكَرَ qْلاِب ُ <َرْIُ 1 V 8ْ9ِx
,ِ8(لاّ9لَا ِA3Bَ hُ مْلَا ُ عْمَXَ" ,ِR(9ْ;ّ4لَ ا ُ عْ مَXَ" ,ُ0َ رْفُ مْلَا ُ 8ْDاِلَا igاَوْ Bَ N ُ@َ Iَ بْ =َN (\اَكَرَqْلاِب ُ <َرْIُ 1 eِfّلَاَ>
a6ْ%َ b ِ cِ رِ/dِب ْ HِL3 4َ 1 ْ 8َل eِfّلَا ُ g( =اَ`ُ مْلَا ُHْIِ فْ لاَ "
G ]و;9لاب +Wy" pر9;لاب &فz" @q4فلاب بL2C" @م`لاب ع>رC اQلك"
)رL 21{ |fلا 8D {ا" pر9 ;لاب بL 21 }ا9 لا AB h~ا ع • : 6ايbN @s €s TلU #? •ر/"
Gcر/ا )W‚ +Wƒ ر/{ا H4I~ا g=ا`~ا HIفلا" @q4فلاب &ف„
@9 م5ا .اI>{ا" @9 م5ا 6ا… {ا" }ا9 لا رك f~ا ع •" @ي 2l4لا: @I ب={ا )"ر†اب <رI1 |fلا"
G EلIفC" ]ولIفC" ]ولIف1" ]€IفC" ]€Iف1 :ه"
6ايلاب &فz" بL2C" ,ل{اب ع>ر4> : @ي2l4لا ا$->
6ايلاب &ف„" بL21" "اولاب ع>R> : }ا9لا ركf~ا ع• ا$N"
6ايلاب &فz" ,ل{ا بL2C" "اولاب ع>ر4> : @9م5ا 6ا…{ا ا$N"
اQ>W‚ +Wy" بL2C" ]و2لاب ع>ر4> : @9م5ا .اI>{ا ا$ا"
1B-َ ب ِ,-َ9* فَ J*لَ ا
5ة+ 6-َ#َ6 1 ,-َ9* فَJ* لَ ا Gْ<ِرْضاَ " ,ُ<ِرْ`َ 1َ " ,َ<َرَ ض َوْ qَB ,V رْ$َ Nَ " ,Vg(=اَ`ُ $َ " ‡ا$ : يِM-َ!ْل-َف ِرِ /dْلَا ُ ˆوُ 4ْفَ $
Gا‰ دَبَ N ُرْ مَ Jْلاَ و Gا‰ دَبَ N +"WŠ :
2&-INاو ,ا‰ دَبَ N agوُ >ْرَ $ َوُ هَ " tُuْيَBَ Nt َTُلْوَ x اَQُ Iَ مْYَ1 %ِ4ّ لَا ِ عَبْ =َ-ْ لَا ِد(‹اَ "ّ Wلَا |َدْ *ِ! ِJِل3"َ N %ِ> Z]اَك اَ$
GV+( ŒاَX ْ"َ N Vب( kاَB ِJْيَ لَ? َHُ/ْدَ1 34َ *
َيِEَ و O5Pَ رَ Qَ C RSاونل-ف
Gْ"َ Nَ " ,("اَ وْلاَ " ,(6اَفْ لاِب ُ<اَ وَ Yْلاَ " ,34َ *َ " ,(0وُqُ Yْلَا ُ+اَلَ" ,ْ%َ ك ُ+اَلَ" ,ْ%َ كَ" ,ْ]َ Uِ!َ " ,ْ#َلَ" ,ْ]َ N
َيِ Eَو َ رَ Qَ C َةَ يِ3-َ !َ6 ُ /ِTاَوَ Uْلاَ و
,اَمْQَ $َ " ْ # َ$َ " اَ$َ " ْ] ِ!َ " ,(6اَ?^ دلاَ" ِ%ْQّ2لَ ا %ِ> tاَلt َ" ,(6اَ?^ دلاَ" ِ رْ$َ -ْ لَا ُ+ اَلَ" ,ا 3مَلَNَ " ,ْ8 َلَNَ " ,ا 3مَلَ" ,ْ8 َل
G@kا/ ِرْIw •لَا %ِ> اO Uِ!َ " ,اَمَفْ يَ كَ" ,اَمُlْيَ *َ " ,3 Bَ Nَ " ,Z]ا3 1َNَ " َ#ْ1َ Nَ " ,َ4َ $َ " eN" _ اَ$ْ Uِ!َ "
1B-َب ِ:-َ!ْ>َ J* لَا ِ G-+Cو@ فْ رَ م
5ةَ 9ْVَ> 1G-+ Cو@فْ رَ !*لَ ا َ%ِ هَ "
tّ]ِ!t ُرَ7َ /َ" ,اَQ( Cاَوَ /َNَ " tZ]اَكt ُ8ْDاَ" ,ُc ُرَ7َ /َ" ,ُNَ دَ4ْ7ُ مْلاَ " ,ُJ ُل(?اَ > 38َ9ُ1 ْ 8َل eِfّلَا ُ .وُIْ فَ مْلاَ " ,ُH(?اَ فْ لَا
G ُ.َدَ7ْ لاَ " ,ُديِكْو3 4لاَ " ,ُ,ْŽَIْلاَ " ,ُuْIّ 2لَ ا Z6اَيْ bَ N ُ@َ Iَبْ =َN َوُ هَ " ,(gوُ >ْرَ مْلِ ل ُع(با34لاَ " ,اَQ( Cاَ وَ /َNَ "

ِ=ِ C-َA* لَ ا 1B-َ ب

َوُ E @ =ِ C-َA* لَ ا ِ#ْيَ مْ9ِx َ لَ? َوُ هَ " GُJُلْIِ > ُJَلْ 7َ x ُ=وُكْfَمْلَا ُgوُ >ْرَ مْلَا 8D{ا WXرَ !ْIُمَو OX رِ E-َY
َZِلْ وَ . َوْ حَ3 ُرِ E-ّ[ل-َ ف ُ+ وُ:َ 1َ " ,Z]"ُ دْ13 Wلا Z+ اَxَ" ,(]اَ دْ13 Wلا ُ+ وُ :َ1َ " ,(]اَ دْ13 Wلا Z+ اَxَ" ,Vدْ1َ Œ ُ+ وُ:َ 1َ " ,Vدْ1َ Œ Z+ اَx
,(]اَدْ2ِ Qْ لا ُ+وُ :َ Cَ " ,(]اَ دْ2ِQْ لا ْ uZ$اَxَ" ,ُدْ2ِ Qْ لَا ْuZ$اَxَ" ,Vدْ2ِ ه ْuZ$اَxَ" ,ُ.اَXwرلَا ُ +وُ:َ 1َ " ,ُ.اَXwرلَا Z+اَxَ" ,Z]"ُ دْ13 Wلا
Z+ اَxَ" ,Zjوُ /َN ُ+ وُ:َ 1َ " ,Zjوُ /َN Z+ اَxَ" ,ُ0وُ2ُ Qْ لَا ُ+ وُ :َ Cَ " ,ُ0وُ2ُQْ لَا ْ uZ$اَxَ" ,ُ\اَ دْ2ِ Qْ لا ُ+ وُ :َCَ " ,ُ\اَ دْ2ِ Qْلا ْuZ$اَxَ"
GَTِلَU َJَ7ْ bَ N اَ$َ " ,%( $اَلُ• ُ +وُ :َ1َ " ,%( $اَلُ•
َZِلْ وَ . َ وْ حَ3 Oَرَ Qَ C -َن*6ِ ا ُ رَ !ْIُ!ْلاَ و ,ْ8 ُ4ْ بَ رَضَ" ,اَمُ4ْ بَ رَضَ" ,ِuْبَ رَضَ" ,َuْبَ رَضَ" ,اَ2ْبَ رَ ضَ" ,ُuْبَ رَضt
Gt#برض" ,اوُ بَ رَضَ" ,اَبَ رَضَ" ,ْuَ بَ رَضَ" ,َ<َرَ ضَ" ,3#ُ4ْبَ رَ ضَ"

1B-َب ُJُل(?اَ > 38َ9ُ1 ْ 8َل eِfّلَا ( .وُIْ فَ مْلَا
َوُEَ و GُJُل(?اَ > ُJَIَ $ ْ رَ كْfُ1 ْ 8َل eِfّلَا ُ gوُ >ْرَمْلَا ُ 8ْDاِ لَا
َHْ7َ x اَ$ َ Kِ4ُ >َ" ُ Jُل3"َ N 38ُض ا‰?( =اَ`ُ $ Z ]اَك ْ]ِ!َ " ,ِcِرِ /• َHْ7َ x اَ$ َ ر(9ُكَ" ُ Jُل3"َ N 38ُض ا‰ي( ضاَ$ ُ HْIِ فْ لَا Z]اَك ْ]ِ[َ>
Gِcِ رِ /•
ِنْ يَ!ْ \سِ . 7َ #َC َوُEَ و َ ‘+ِ رْكُNtَ" tVدْ1َ Œ ُ ‘<َرْ`ُ 1tَ " tVدْ1َ Œ َ ‘<ِرُ ضt َ ‘Tِلْوَ x َوْ qَB ُ ر(هاّ Pلاَ> ,mرَ مْ`ُ $َ " ,mر(هاَ’
,ِ ‘uْبِ رُ ضَ" ,َ ‘uْ بِ رُضَ" ,اَ2ْ بِ رُضَ" ُ ‘uْ بِ رُضt َ ‘Tِلْوَ x َوْ qَB ,َ رَ•َ? اَ2ْ sِا ُرَمْ`ُ مْلاَ " Gt"Vرْمَ? ُ ‘+َ رْ;ُ1tَ " t"V رْ مَ?
Gt#برُض" ,اوُبِ رُ ضَ" ,اَبِ رُضَ" ,ْuَبِ رُ ضَ" ,َ<ِرُضَ" ,3#ُ4ْ بِ رُضَ" ,ْ8ُ4ْ بِ رُ ضَ" ,اَمُ4ْبِ رُ ضَ"

ِرَ Vَ]ْلاَ و ِ4َ ^َ تْVُ!*لَ ا 1B-َ ب
_ @4َ ^َ تْVُ!*لَ ا ِ@3 يِ Pْفّ للَا ِH($اَ وَ Iْلَا ْ #َ? e( =اَIْ لَا ُ gوُ >ْرَمْلَا ُ 8ْDاِ لَا وه
ُرَ Vَ]ْلاَ و Z] "ُ دْ13 Wلاtَ" t(] اَم(‹اَ x (] اَ دْ13 Wلاtَ" tV8 (‹اَ x Vدْ1َ Œt َTِلْوَ x َوْ qَB ,ِ J ْيَ لِ! ُدَ2ْ 9ُمْلَا ُgوُ >ْرَمْلَا ُ 8ْDاِلَا َ وُ ه
G t Z]وُ م(‹اَ x
ِK-َ!ْسِ . 4^تVNاو Vرَ مْ`ُ $َ " V ر(هاَ’
ُرِ E-ّ[ل-َ ف ُcُ رْكِU َ+3 دَ:َ C اَ $
: ه" ر•? ا2sا رم`~ا"
#“”" •8‹اx اBN” Tلوx و“ #ه" 8ه" ا–" ه" وه" —BN" 84ُBN" ام4BN" " (uBN" Z uBN" #“" اBN
TلU J7bN ا$" •]وم‹اx
0رف$ R•" 0رف$ : ]ام9x ˜5ا"
8‹اx د1Œ و“ 0رف~ا>
: Tلوx @“ c˜/ ع$ Nد47~ا" Jل?ا> ع$ HIفلا" )رPلا" ="رY~ا" =ا™ا• 6ايbا @Iب=ا” 0رف~ا R•"
G •@7هاŒ J41=اX د1Œ" cوبا +اx د1Œ" jد2? د1Œ" •=ادلا š د1Œ”


7َ#َC ِةَ #ِ`اّ^لَ ا ِ=ِ ماَوَ 9* لَا 1 B-َب ِرَ7َ 'ْلاَ " ِ Nَ دَ4ْ7ُ مْلَا
+:-َيْaَ4 @ ة+6-َ #َ6 َ يِEَ و اَQُ Cاَ وَ /َNَ " ُuْ 2َ 2َ’َ " اَQُ Cاَوَ /َNَ " ّ ]ِ!َ " اَQُ Cاَوَ /َNَ " Z ]اَ ك
َيِEَ و Oَرَ Vَ]*لَ ا ُ Rِ)ْنَbَو Oَ مْ >-ِلَ ا ُ Hَفْرَ b -َcّ 3ِDَ ف O-َc1 bاَوَ `َ4َ و + K-َ d -ّمَ Jَ ف ,َqْ ضَNَ " ,َKَ7ْ kَNَ " ,َ 9ْ$َ Nَ " ,Z]اَك
اَQْ2ِ $ َ )3رَLَC اَ$َ " ,Z+اَ 0 اَ$َ " ,َˆِ رَب اَ$َ " ,َ›ِ 4َ > اَ$َ " ,3Tَفْ Bِ ا اَ$َ " ,Z.اَŒ اَ$َ " ,َrْيَ لَ" ,Z=اَkَ" ,Z\اَبَ " ,ّHَ’َ "
tا‰L(/اَb "V رْمَ? َ rْيَ لَ" ,ا‰م(‹اَ x Vدْ1َ Œ Z]اَكt ُ.وُ:َ C ,ْ Kِ7ْ kَNَ " ُ Kِ7ْ Lُ1َ " َ Kَ7ْ kَNَ " ,ْ#ُكَ" ,ُ]وُ;َ 1َ " ,Z]اَك َوْ qَB
GَTِلَU َJَ7ْ bَ N اَ$َ "
_َuْيَ لَ" _ّ]َ-َ كَ" _3#ِ;َ لَ" _ّ]َ Nَ " _ّ]ِ ! :َ%ِهَ " _َرَ 7َ 'ْلا ُ ع َ>ْرَCَ " َ 8ْD{ا ُبِ Lْ2َ C اَQ3 Bِ [َ> اَQُCاَ وَ /َNَ " ّ]ِ! ا 3$َ Nَ "
3#ِ;َلَ" _(ديِكْوّ 4لِل ّ]َ Nَ " ّ]ِ ! َ2ْ Iَ $َ " _َTِلَU َJ َ7ْ bَ N اَ$َ " _Vœ(/اَb ا‰ رْمَ? َ uْيَ لَ" _V8(‹اَ x ا‰دْ1َ Œ ّ]ِ! :ُ.وُ:َ C _ّ HَIَ لَ"
Gِعُxَو3 4لاَ " %ِXَ رّ4لِل ّHَIَ لَ" _%F2َ مّ4لِ ل َuْ يَ لَ" _(Jيِ 7ْ •ّ4لِل ّ]َ-َ كَ" _(jاَ=ْدِ4ْ Dاِ لِ ل
_ُ ‘uْ 2َ2َ ’ :َ ‘%ِ هَ " _اَQَ ل ( ‘]اZ لوُ Iْ فَ $ اَمُQ3Bَ N َ لَ? َ رَ7َ 'ْلاَ " َ Nَ دَ4ْ7ُ مْلا ُ بِ ‘Lْ2َ C اَQ3 Bِ [َ> اَQُ Cاَ وَ /َNَ " ُ ‘uْ 2َ 2َ’ ‘ا3$َ Nَ "
:ُ.وُ:َ C •ُ uْIِ مَDَ" _ُuْلَIَ Xَ" _ُ\ْfَ'ّCاَ " _ُ\ْدَXَ"َ " _ُuْمِلَ?َ " _ُuْ1َ Nَ =َ" _ُuْمَ?َ Œَ" _ُuْلِ /َ" _ُuْ 7( 9َ*َ"
GَTِلَU َJَ7ْ bَ N اَ$َ " _اML/اb ا‰ رْمَ? ُ uْ1َ Nَ =َ" _ا‰م(‹اَ x ا‰ دْ1َ Œ ُuْ2َ 2َ ’

ِeْ9ّ نلَ ا 1B-َ ب
ُeْ9ّ نلَ ا ُuْ1َ Nَ =َ" ,ُH(xاَIْ لَا V دْ1َ Œ Z+اَx ُ.وُ:َ C žِcِRِ;ْ 2َCَ " ِ J(ف1ِ رْIَ Cَ " ,ِJِ`ْ فَ /َ" ِ Jِ7ْ LَBَ " ِ JِIْ >َ= %ِ> (\وُIْ 2َ مْ لِل Vع(باَ C
GِH(xاَIْ لَا n دْ1َ Wِب ُ \ْ=َرَ$َ " ,َH(xاَIْ لَا ا‰ دْ1َ Œ
+:-َيْaَ4 @ ةَ س ْ!َ` @ةَ فِ رْ9َ !ْلاَ و ُ8ْD ا(لاَ " ,َ@ّ ;َ $َ " n دْ1َ Œ َوْ qَB ُ 8 َ لَIْلَا ُ8ْD ا(لاَ " ,َuْBَ Nَ " اَBَ N َوْ qَ B ُ رَمْ`ُ مْلَا ُ 8ْD اِلَا
َ لِ! Z,يِ ضُN اَ$َ " ,ُ+اَلُSْ لاَ " ُ HُXّرلَا َ وْ qَB ُ +اّللاَ" ُ ,ِلَ-ْلَا ( Jيِ > eِfّلَا ُ 8ْDا(لاَ " ,(6اَلُhَ هَ " ,ِcِfَهَ " ,اَ fَه َ وْ qَB ُ 8َQْ 7ُ مْلَا
Gِ@َ Iَبْ =َ-ْ لَا ِ cِ fَه ْ #ِ$ n د(*اَ"
@Pَ رِ 0ّنلاَ و ُ.وُ/ُ0 َKَلَ k اَ$ Ÿ Hُك ُJ ُ71ِ رْ:َ Cَ " ,َرَ/• Z]"ُ 0 Vد(*اَ" ِ J ِب ^œَ4ْ 'َ1 اَ ل ِJ(9ْ2ِ X %ِ> mع(‹اَ b m 8ْDِا Ÿ Hُك
Gرفلا" ِ Hُ Xّرلَا ُ وْ qَB ,ِ Jْيَ لَ? ( +اّللاَ" ِ,ِلَ-ْ لَا

ِ'*fَ9* لَ ا 1B-َ ب
5Pَ رَ Qَ C ِ'*fَ9*لَ ا 1 <وُرُ َ و َ%ِ هَ "
ِع(ضاَ وَ مْلَا ِ&ْ Iَ ب %ِ> 34َ *َ" ,ْ#ِ;َ لَ" ,اَلَ" ,ْHَبَ " ,ا3$ِ !َ " ,ْ+َ Nَ " ,ْ"َ Nَ " ,38ُsَ " ,ُ6اَفْ لاَ " ,ُ"اَوْ لَا
َلَ? ْ"َ N ,ْuَ`ِ فُ / i‡وُ فْ 'َ$ َ لَ? ْ "َ N ,ْuَ 7ِLُB i<وُ Lْ2َ $ َ لَ? ْ "َ N ْuَIِ >ُ= igوُ >ْرَ$ َ لَ? ْuَفِ Žُ? ْ]ِ[َ>
ْ8 ُ:َ 1 ْ 8 َل Vدْ1َ Œَ" ,"m رْ مَ?َ" nدْ1َ Wِب ُ \ْ=َرَ$َ " ,ا‰ رْمَ?َ " ا‰ دْ1َ Œ ُuْ1َ Nَ =َ" ,"V رْمَ?َ " V دْ1َ Œ Z+ اَ xt ُ.وُ:َ C ,ْ uَ$ِ WُX i+ "ُ Wْ Yَ$
GtْدُIْ :َ 1 ْ 8َلَ"

ِ^يِ dْوّ تلَا 1 B-َب
1^يِ dْوّ تلَ ا GtِJ(ف1ِ رْIَCَ " ِ Jِ`ْ فَ /َ" ِ Jِ7ْLَ Bَ " ِ JِIْ >َ= %ِ> ِدّكَhُ مْلِل عباCt
َيِEَ و Ogة+ مو@#ْ9َ م Fh-َ A*لَ Jِ ب 1Kو@ 0َ?َ و ,ُعَ4ْبَ Nَ " ,ُعَ4ْ كَN َ%ِهَ " ,َعَ مْXَN ُع(باَوَ Cَ " ,ُعَ مْXَNَ " ,ŸHُكَ" ,ُ#ْيَ Iْ لاَ" ,ُrْفّ 2لَ ا
GَEِ Iَ مْXَN ِ+ْوَ :ْ لاِب ُ \ْ=َرَ $َ " ,ْ8ُQّ لُك َ+ْوَ :ْ لَا ُ uْ1َ Nَ =َ" ,ُJُ9ْفَ B V دْ1َ Œ Z+اَx ُ.وُ:َC ,ُعَLْ بَ Nَ "

1B-َ ب ِ.َدَ7ْلَا
ِJ(باَ رْ?ِ ! (عيِمَX %ِ> ُJَIِ7َ C m HْIِ > ْ#ِ$ ¡HْIِ > ْ"َ N m8ْDِ ا ْ #ِ$ V 8ْDِ ا َ .ِدْبُ N اَ Uِ!
F/-َس*.َ 4 ِ ةَ9َ بْ &َ4 7َ #َC َوُEَ و ُ.َدَبَ " ,(.اَمِ4ْ bاِلَا ُ.َدَبَ " ,wHُ;ْ لَا ْ #ِ$ ِ&ْIَ 7ْ لَا ُ .َدَبَ " ,(6ْ%ّ•لَا ْ #ِ$ (6ْ%ّ •لَا ُ .َدَب
,tََرَفْ لَا ا‰ دْ1َ Œ ُuْ1َ Nَ =َ" ,ُJُمْ لِ? V دْ1َ Œ %ِ2َIَ فَ Bَ " ,ُJَlُ لُs Z ,يِ •ّ رلَا ُ uْلَكَNَ " ,Zjوُ /َN Vدْ1َ Œ Z+اَxt َTِلْوَ x َوْ qَB ,ِ¢َلَSْ لَا
ُGJْ2ِ $ ا‰ دْ1َ Œ َuْ لَدْبَ -َ > َuْ ŽِلَSَ > ََرَفْ لَا ُ uْ1َ Nَ = Z.وُ:َ C ْ]َ N َ\ْ0َ =َN
1B-َ ب (6اَمْDَ -ْ لَا (\اZبوُ Lْ2َ $
َ \يِEَ و Oَ رَ Qَ C َةَ \سْ !َ` 1G-+بوُ \)ْنَ!*لَ ا ,( ‘]اَ ;َ مْلَا ُ ‘)ْرَ’َ " ( ‘]اَ$ّ Wلَا ُ ‘)ْرَ’َ " ,ُ=َدْ ‘Lَ مْلاَ " ,ِ ‘Jِب ُ .وُIْ فَ مْلَا
Z]اَك ُرَ 7َ /َ" ,ُJ َIَ $ ُ .وُIْفَ مْلاَ " ,ِJ ِلْXَN ْ#ِ$ ُ .وُIْفَ مْلاَ " ,|Z0اَ2ُ مْلاَ " ,اَل ُ8ْDاَ" ,َ 2ْlَ 4ْ 9ُمْلاَ " ,ُWيِيْ م34لاَ " ,ُ.اَqْلاَ "
ُديِكْو3 4لاَ " ُ ‘,ْŽَIْلاَ " ُ ‘uْI3 2لا :i6اَيْ bَ N ُ@َ Iَبْ =َN َوُ هَ " _(<وُ ‘Lْ 2َ مْلِ ل ُ ‘ع(با34لاَ " _اَQ(Cاَ وَ /َNَ " ّ]ِ ! ُ8ْ ‘Dاَ " ,اَQ( Cاَ وَ /َNَ "
Gُ.َدَ7ْ لاَ "

1B-َب ِJِب ( .وُIْ فَ مْلَا
َوُEَ و ََرَفْ لَا ُuْ 7ِ كَ=َ" ,ا‰ دْ1َ Œ ُuْبَ رَ ض َوْ qَB ,ُ HْIِ فْلَا ِ Jِب ُ عَ:َ 1 eِfّلَا ,ُ <وُLْ 2َ مْلَا ُ 8ْDاِ لَا
ِK-َ!ْسِ . َ وُEَ و Vرَ مْ`ُ $َ " ,Vر(هاَ’
ُرِ E-ّ[ل-َ ف ُcُ رْكِU َ+3 دَ:َ C اَ $
ِK-َ!ْسِ . ُ رَ !ْIُ!ْلاَ و ¡HِLَفْ 2ُ $َ " ,¡HِL34ُ $
َ \يِ Eَو Oَ رَ Qَ C -َ ن*6ِا @ =ِ \)ّتُ!ْل-َ ف ,ْ ‘8ُ;َبَ رَ ضَ" ,اَ مُ;َ بَ رَضَ" ,ِ ‘Tَبَ رَضَ" ,َ ‘Tَبَ رَضَ" ,اَ 2َ بَ رَضَ" ,%ِ 2َ بَ رَ ض
3#ُQَ بَ رَ ضَ" ,ْ8ُQَ بَ رَضَ" ,اَمُQَ بَ رَ ضَ" ,اَQَ بَ رَ ضَ" ,ُJَبَ رَ ضَ" ,3#ُ;َبَ رَ ضَ"
َي ِEَ و Oَرَ Qَ C -َن*6ِ ا @=ِ )َAْ نُ!ْلاَ و ,ُc ا31ِ !َ " ,3#ُكا31ِ !َ " ,ْ8 ُكا31ِ !َ " ,اَمُكا31ِ!َ " ,(j ا31ِ!َ " ,Zj ا31ِ!َ " ,اZBا3 1ِ !َ " ,Zeا31ِ !
G3#ُها31ِ !َ " ,ْ8ُها3 1ِ!َ " ,اَمُها3 1ِ !َ " ,اZها3 1ِ !َ "

1B-َ ب ِ=َدْLَ مْلَا
َوُ E ُ &َ^ْ )َ!*لَ ا ا‰بْ رَ ض ُ<ِرْ`َ 1 َ <َرَض و“ _ ,ِHْIِ فْ لَا ( ,1ِرْLَC %ِ> اOl( لاَs ُ6%ِ Yَ1 eِfّلَا ,ُ<وُ Lْ 2َ مْلَا ُ8ْDاِ لَا
ِK-َ!ْسِ . َ وُEَ و اOلْ4َ x ُJُ4ْ لَ4َ x َوْ qَB ,£%ِ Pْفَ ل َوُ Qَ > ِJِلْIِ > َظْفَ ل ُJُPْفَ ل َ¤Z>اَ " ْ ]ِ [َ> ,£eِوَ 2ْ Iَ $َ " £%ِ Pْفَ ل
وi j klِوَنْ9َ م َ وُcَ ف ِ "ِ[*Aَ ل + Kوُ m ِ "ِ#ْ9ِ ف 7َنْ9َم َn+فاَ و * Kِoَ و َJَ7ْ bَ N ا$" _ ,اM>وُ xُ" uمx" _ ,اM0وُIُ x ُuْ 9َلَX
GَTِلَU

1B-َب (]اَ;َ مْلَا ِ )ْرَ’َ " ( ]اَ $ّ Wلَا ِ )ْرَ’
َوُ E ِ \K-َمّ pلَا ُ \<ْرَ Y ,Opَ رْ;ُ بَ " ,Opَ "ْ دَ•َ " ,ِ@َ لْيّ للاَ" ,ِ ‘+ْ وَ يْ لَا َ وْ qَB t%ِ >t (ر1ِدْ:َ 4ِ ب ُ <وُ ‘Lْ 2َ مْلَا ( ‘]اَ $ّ Wلَا ُ8ْ ‘Dِ ا
َTِلَU َJَ7ْ bَ N اَ$َ " اM2يِ *َ" ,ا‰ دَ$َ Nَ " ,ا‰ دَبَ Nَ " ,M6اَ9َ$َ " ,اM*اَ7َ kَ" ,O@َ مَ4َ?َ " ,ا‰ دَ•َ " ,ا‰ رَ qَDَ "
َوُ E ِK -َ 0َ !*لَ ا ُ <ْرَ Yَو ,Z6اَ =َ"َ " ,Z+ ا3 دُxَ" ,َ,ْلَ /َ" ,Z+ اَ$َ N َوْ qَ B t%ِ>t (ر1ِدْ:َ 4ِ ب ُ<وُ Lْ2َ مْلَا ( ] اَ;َ مْلَا ُ 8ْD ِا
GَTِلَU َJَ7ْ bَ N اَ$َ " ,اَ2ُ هَ " ,38َsَ " ,Z6اَ:ْ لِCَ " ,Z6اَ fِ*َ " ,Z6اَ Œِ!َ " ,َعَ$َ " ,َدْ2ِ ?َ " ,َuْ qَCَ " ,َ¥ْ وَ >َ"

1B-َ ب (.اَqْلَا
َوُ E 1,-َ ح*لَ ا tا‰7( كاَ = Vدْ1َ Œ Z6اَ Xt َ ‘Tِلْوَ x َوْ qَB ,( ‘\اَ¦ْ يَ Qْ لَا ْ ‘#ِ$ َ ‘8َQَ7ْ Bِ ا اَمِل ُرF ‘9َفُ مْلَا ,ُ<وُ ‘Lْ 2َ مْلَا ُ 8ْ ‘Dاِ لَا
َTِلَU َJَ7ْbَ N اَ$َ " tا‰7(كاَ = ِJّللَا َدْ7َ ? ُ uيِ:َ لtَ" tا‰Xَرْ 9ُ$ َ َرَفْ لَا ُuْ 7ِ كَ=tَ"
GO@َ >ِرْIَ $ اّلِ! اَQُ 7( *اَk ُ]وُ;َ 1 اَ لَ" ,(+اَلَ;ْلَا ( +اَمَC َ دْIَ ب اّ لِ! ُ]وُ;َ 1 اَ لَ" ,Opَ رِ;َ B اّ لِ! ُ.اَqْلَا Z ]وُ;َ 1 اَ لَ"

1B-َب (Wيِيْ مّ4لَ ا
َوُ E 1 pيِ يْ!ّتلَ ا ,tاOxَرَ? V دْ1َ Œ َب37َ LَCt َ Tِلْوَ x َوْ qَB ,(\اَ "ّ fلَا ْ #ِ$ َ 8 َQَ7ْ Bِ ا اَمِل ُرF9َفُ مْلَا ,ُ<وُ Lْ2َ مْلَا ُ 8ْDاِلَا
Vدْ1َ Œtَ" tO@َ YْIَ B َ EِIْ9ِC ُuْ;َ لَ$tَ" tاM$اَلُ• Z #1ِ رْ•ِ? ُuْ1َ رَ4ْ bِ اtَ" tا‰9ْفَ B V د3مَ qُ$ Z <اَotَ " tا‰مْqَb V رْ;َ ب َ -ّ:َ فَ Ctَ "
tا‰Qْ Xَ" َTْ2ِ $ ُ Hَ مْXَNtَ" tا‰بَ N َTْ2ِ $ ُ +َ رْكَN
G(+اَلَ;ْ لَا ( +اَمَC َ دْIَ ب اّلِ! ُ]وُ;َ 1 اَ لَ" ,Opَ رِ;َB اّ لِ! ُ]وُ;َ 1 اَ لَ"

ِ:-َن*qِتْ>-ِلَ ا 1B-َ ب
5ةَيِ3-َ !َ6 ِ :-َن*qِتْ>-ِلَ ا 1 <وُرُ َ و اZbاَ *َ" ,اَ دَ?َ " ,اَلَ /َ" ,a6اَوَ Dَ " ,|َوُ Dَ " ,|َوِ Dَ " ,ُرْيَ •َ " ,اّلِ! َ%ِ هَ "
اّلِ! ُاّ2لَ ا َ •َ رَ/tَ" tا‰ دْ1َ Œ اّلِ! ُ+ ْوَ :ْ لَا Z + اَxt َوْ qَB ,ا‰7Z Xوُ$ ا §$اَC ُ+ اَلَ;ْ لَا Z]اَك اَ Uِ! ُبَLْ2ُ 1 اّ لِ[ِب َ2ْ lَ4ْ 9ُمْ لاَ>
tVدْ1َ Œ اّلِ! ُ+ْوَ:ْ لَا Z +اَx اَ$t َوْ qَB ,( 6اَ2ْlِ 4ْ Dاِلَا َ لَ? ُبْ L32لاَ " ُ .َدَ7ْلَا (Jيِ > ZŒاَX ا §$اَC ا¨يِفْ 2َ $ ُ +اَلَ;ْ لَا Z ]اَك ْ]ِ!َ " tا‰ رْ مَ?
اّلِ! ُuْبَ رَ ض اَ$tَ" tVدْ1َ Œ اّلِ! Z+اَx اَ$t َوْ qَ B ,ِH($اَ وَ Iْلَا ِ بَ 9َ* َلَ? Z ]اَك ا‰L(xاَB ُ +اَلَ;ْ لَا Z]اَك ْ]ِ!َ " tا‰ دْ1َ Œ اّلِ!tَ"
tnدْ1َ Wِب اّ لِ! ُ\ْ=َرَ$ اَ$tَ" tا‰ دْ1َ Œ
ُرْيَ • اَ ل a="ُرْYَ $ ,i6اَ وَ Dَ " ,|َوُ Dَ " ,|َوِ Dَ " ,mرْيَ Sِب َ2ْlَ 4ْ 9ُمْلاَ "
اَ دَ?tَ" tnدْ1َ Œَ" ,ا‰ دْ1َ Œ اَلَ/ ُ+ ْوَ :ْ لَا Z + اَxt َوْ qَB ,ُ c ^رَXَ" ُ Jُ7ْL َB ُ ŒوُYَ1 ,اZbاَ *َ" ,اَ دَ?َ " ,اَلَ 'ِب َ2ْ lَ4ْ 9 ُمْلاَ "
Gtmرْ;َ بَ " ا‰ رْ;َب اZ bاَ *tَ" t"m رْ مَ?َ " ا‰رْ مَ?

-َل 1B-َ ب
%ِ> َHُXَ = اَلt َوْ qَB tاَلt ْ=3رَ;َ 4َ C ْ 8 َلَ" َ pَ رِ;ّ2لَ ا ْ \َرZbاَ ب اَ Uِ! i# 1ِوْ 2َ C ِ رْيَ Sِ ب (\اَ رِ;ّ 2لَ ا ُبِ Lْ2َC tاَلt ّ]َ N ْ8 َلْ?ِ ا
t(=اّ دلَا
t¡pَNَ رْ$ِ ا اَ لَ" ¡ Hُ Xَ= (=اّ دلَا %ِ > اَل َوْ qَB tاَلt ُ=اَ رْ;َC َبَ Xَ"َ " ُ عْ >ّرلَا َبَ Xَ" اَهْ ر(bاَ 7ُ C ْ 8َل ْ]ِ [َ>
Gt¡pَ Nَ رْ$ِا اَلَ" ( =اّ دلَا %ِ > ¡HُXَ= اَلt ُuْ لُ x َuْ ¦ِ b ْ ]ِ [َ> ,اَهُ ©اَ Sْ لِ!َ " اَQُ لاَمْ?ِ ! ZŒاَX tاَلt ْ\َ=3رَ;َ C ْ ]ِ [َ>

1B-َ ب |Z0اَ2ُ مْلَا
F2اَ وْ3َ 4 @ ةَ سْ!َ` r+m-َ نُ!*لَ ا ,ُ)اَ`ُ مْلاَ " ,ِpZ 0وُLْ:َ مْلَا ُ رْيَ • ُ pَ رِ;32لاَ " ,ُpZ 0وُLْ:َ مْلَا ُ pَ رِ;32لاَ " ,ُ8 َلَIْ لَا 0رف~ا :
()اَ`ُ مْلاِب ُ Jيِ73 •لاَ "
tُHُXَ = اَ1tَ " tُدْ1َ Œ اَ1t َ وْ qَB ,i #1ِوْ 2َ C ِ رْيَ • ْ #ِ$ F 8ّ`لَ ا َلَ? ( ]اَيَ 2ْ 7ُ يَ > ُpZ 0وُLْ :َ مْلَا ُpَ رِ;3 2لاَ " ُ 8َلَIْ لَا ُ 0َرْفُ مْلَا ا3 $َ -َ >
Gُرْيَ • اَ ل ¡@Z بوُLْ 2َ $ ُ@َ ي( xاَ7ْ لَا ُ@Z sاَ لّlلاَ "

1B-َ ب ِJِلْXَ-ِ ل (.وُIْ فَ مْلَا
َوُEَ و t"m رْمَIِ ل اMلاَ لْXِ! Vدْ1َ Œ Z+اَxt َTِلْوَ x َوْ qَB ,ِ HْIِ فْ لَا (gوُ xُ" ِ بَ7َ 9ِل اMBاَ يَ ب ُ رَكْfُ1 eِfّلَا ,ُ <وُLْ2َ مْلَا ُ 8ْDاِلَا
GtَT(>"ُ رْIَ $ Z 6اَSِ 4ْبِ ا َ TُCْ دَLَ xtَ"

1B-َب ُJَIَ $ ( .وُIْ فَ مْلَا
َوُEَ و tَªْيَ Yْلاَ" ُ Rِ$َ -ْلَا Z 6اَXt َTِلْوَ x َوْ qَ B ,ُHْIِ فْ لَا ُJ َIَ $ َHِIُ > ْ#َ$ (]اَيَ 7ِ ل ُرَكْfُ1 eِfّلَا ,ُ <وُLْ2َ مْلَا ُ 8ْDاِلَا
Gtَ@َ 7َ •َ'ْلاَ " ُ 6اَمْلَا |َوَ4ْ Dِ اtَ "
َTِلَfَكَ" ,(\اZ?وُ >ْرَمْلَا %ِ> اَمُهُ رْ كِU َ+3دَ:َ C ْ دَ:َ > ,اَQ( Cاَ وَ /َNَ " tّ]ِ !t ُ8ْDاَ " ,اَQ( Cاَوَ /َNَ " tZ]اَكt ُرَ7َ / ا$N"
GZjاَ 2ُ ه ْuَ $3 دَ:َ C ْ دَ:َ > žُع(باَوّ 4لَ ا
1B-َب (6اَمْDَ -ْ لَا ْ #ِ$ (\اZضوُ فْ 'َ مْلَا
F2اَوْ3َ 4 @ ة+6-َ #َ6 1G-+ Mو@ Aْ ]َ!*لَ ا (‡وُفْ 'َ مْلِ ل Vع(باَ Cَ " ,ِ@Z >اَضِ[ْلاِب a ‡وُ فْ 'َ$َ " ,ِ)ْرَqْ لاِب a‡وُ فْ 'َ$
,(6اَ7ْ لاَ" ,3 <ُ=َ" ,%ِ >َ" ,َ لَ?َ " ,ْ ‘#َ?َ " ,َ لِ!َ " ,ْ ‘#ِمِب ^ ‘œَ 4ْ 'َ1 اَ $ َ وُ Qَ > ِ ‘)ْرَqْ لاِب ُ ‘‡وُفْ 'َ مْلَا ‘ا3$َ -َ >
Gُfْ2ُ $َ " ,ْfُمِبَ " ,3<ُ= ("اَ وِبَ " ,ُ6ا34لاَ " ,ُ6اَ7ْ لاَ " ,ُ"اَ وْ لَا َ%ِ هَ " ,ِ8َ9َ:ْلَا ( )"ُرُ qِبَ " ,(+اّللاَ" ,()اَ;ْ لاَ "
ُ=3دَ:ُ 1 اَ$َ " ,(+ اّللاِب ُ =3دَ:ُ 1 اَ$ ِ #ْيَ مْ 9ِx َلَ? َ وُ هَ " tnدْ1َ Œ ُ+ اَلُ•t َ Tِلْوَ x ُوْ qَ2َ > ,ِ@Z >اَضِ[ْلاِب ُ&َفْ 'ُ1 اَ$ ا 3$َ Nَ "
َ" t«Wَ/ ُ<ْوَ st ُ وْ qَB ,ْ #ِمِب ُ =3دَ:ُ1 eِfّلَاَ " tnدْ1َ Œ ُ+اَ لُ•t ُوْ qَ B (+اّللاِب ُ =3دَ:ُ 1 eِfّلَاَ> žْ #ِمِب t ُ8ZCاَ /tَ" ti•اَD ُ<اَب
G iد1ِدَ*
G ِJّل(لا ِ دْ مَqِب 3 8َC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful