Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
66Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài giảng Phân tích công cụ

Bài giảng Phân tích công cụ

Ratings:
(0)
|Views: 12,883|Likes:
Published by clayqn88scribd
Phạm Thị Hà
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010
Mở đầu
Chương 1. Các vấn đề chung
Chương 2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tủ UV-VIS
Chương 3. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS
Chương 4. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên AES
Phạm Thị Hà
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010
Mở đầu
Chương 1. Các vấn đề chung
Chương 2. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tủ UV-VIS
Chương 3. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS
Chương 4. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên AES

More info:

Published by: clayqn88scribd on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2015

pdf

text

original

 
1
M
Ở ĐẦ
U
Các ph
ươ 
ng pháp phân tích b
ng công c
có vai trò
đặ
c bi
t quan tr
ngtrong s
phát tri
n c
a các ngành khoa h
c k 
thu
t và công ngh
. V
ớ 
i s
pháttri
n nhanh chóng c
a k 
thu
t
đ
i
n t
và tin h
c, các máy móc thi
ế
t b
phân tíchc
ũ
ng
đượ 
c hi
n
đạ
i hóa, cho phép xác
đị
nh nhanh chóng v
ớ 
i
độ
chính xác caocác m
u ch
a hàm l
ượ 
ng r
t nh
c
a các ch
t phân tích.Nhóm các ph
ươ 
ng pháp phân tích quang h
c d
a trên các tính ch
t quangh
c c
a ch
t c
n phân tích, có m
t s
ph
ươ 
ng pháp sau:1. Ph
ươ 
ng pháp tr
c quang d
a trên phép
đ
o l
ượ 
ng b
c x
ạ đ
i
n t
( bx
đ
t )do dung d
ch phân tích h
p th
.
đ
ây còn k 
đế
n ph
ươ 
ng pháp h
p
đụ
c, d
atrên phép
đ
o l
ượ 
ng bx
đ
t b
h
p th
b
ở 
i các h
t huy
n phù (dung d
ch keo);Ph
ươ 
ng pháp khuy
ế
ch
đụ
c, d
a trên phép
đ
o l
ượ 
ng bx
đ
t b
khuy
ế
ch tán b
ở 
i cách
t huy
n phù.2. Ph
ươ 
ng pháp quang ph
phát x
nguyên t
AES (Atomic EmisionSpectrometry), d
a trên s
kh
o sát ph
phát x
nguyên t
c
a nguyên t
ch
tphân tích.3. Ph
ươ 
ng pháp quang ph
h
p th
nguyên t
AAS (Atomic AbsorptionSpectrometry), d
a trên s
kh
o sát ph
h
p th
nguyên t
c
a nguyên t
c
ach
t phân tích.4. Ph
ươ 
ng pháp phát quang, d
a trên phép
đ
o c
ườ 
ng
độ
b
c x
do ch
tphân tích phát ra, d
ướ 
i tác d
ng c
a n
ă
ng l
ượ 
ng bx
đ
t chi
ế
u vào nó.Ngoài ra, thu
c vào các ph
ươ 
ng pháp quang h
c còn có ph
ươ 
ng phápkhúc x
, d
a trên phép
đ
o chi
ế
t su
t c
a ch
t phân tích; Ph
ươ 
ng pháp ph
h
ngngo
i IR, Ph
ươ 
ng pháp ph
R
ơ 
ntgen; Ph
ươ 
ng pháp ph
Raman…
 
2
CH
ƯƠ 
NG 1. CÁC V
N
ĐỀ
CHUNG
1.1. B
n ch
t c
a b
ứ 
c x
ạ đ
i
n t
ừ 
và các ph
ươ 
ng pháp ph
1.1.1. B
n ch
t c
a b
ứ 
c x
ạ đ
i
n t
ừ 
 
B
c x
ạ đ
i
n t
( bx
đ
t ) bao g
m t
sóng vô tuy
ế
n
đế
n các b
c x
R
ơ 
ntgenvà Gamma
đề
u có b
n ch
t sóng và h
t.B
n ch
t sóng c
a bx
đ
t th
hi
n
ở 
hi
n t
ượ 
ng nhi
u x
và giao thoa, bx
đ
tlà nh
ng dao
độ
ng có hai thành ph
n là
đ
i
n tr
ườ 
ng và t
tr
ườ 
ng, các sóng nàytruy
n
đ
i trong không gian v
ớ 
i v
n t
c c
a ánh sáng theo hình sin có các c
c
đạ
ic
c ti
u; kho
ng cách gi
a 2
đầ
u mút c
a m
t sóng
đượ 
c g
i là b
ướ 
c sóng,ký hi
u
λ 
. C
ườ 
ng
độ
c
a bx
đ
t t
l
v
ớ 
i biên
độ
c
a dao
độ
ng. Nh
ng bx
đ
t khácnhau có
độ
dài b
ướ 
c sóng khác nhau hay b
ướ 
c sóng là
đạ
i l
ượ 
ng
đặ
c tr
ư
ng chobx
đ
t. Ngoài ra bx
đ
t còn
đượ 
c
đặ
c tr
ư
ng b
ng t
n s
υ
, gi
a b
ướ 
c sóng và t
n s
liên h
v
ớ 
i nhau qua bi
u th
c:c =
λ υ
(1.1)hay
λ 
= c / 
 υ
(1.2)trong
đ
ó c là t
c
độ
ánh sáng, c = 3.10
8
m/sTrong các ph
ươ 
ng pháp ph
, ng
ườ 
i ta còn dùng
đạ
i l
ượ 
ng ngh
ch
đả
o c
a
λ 
( 1/ 
λ 
) g
i là s
sóng
để đặ
c tr
ư
ng cho sóng,
đơ 
n v
c
a s
sóng luôn là cm
-1
 
 υ
= 1/ 
λ 
( 1.3)V
ớ 
i b
n ch
t h
t, bx
đ
t là nh
ng ph
n nh
mang n
ă
ng l
ượ 
ng
đượ 
c g
i photon, các d
ng bx
đ
t t
khác nhau có n
ă
ng l
ượ 
ng khác nhau.S
th
ng nh
t gi
a b
n ch
t sóng và b
n ch
t h
t c
a bx
đ
t
đượ 
c th
hi
ntrong bi
u th
c:
ε
= h
 υ
= hc/ 
λ 
(1.4)trong
đ
ó h là h
ng s
Planc, h = 6,62.10
-34
J.s
1.1.2.
Đơ 
n v
ị đ
o và s
ự 
phân chia các vùng bx
đ
t
Trong bi
u th
c 1.4 là các
đạ
i l
ượ 
ng
đặ
c tr
ư
ng cho bx
đ
t. B
ướ 
c sóng
λ 
th
nguyên là
độ
dài.
Để đ
o
λ 
, ng
ườ 
i ta dùng các
đơ 
n v
đ
o
độ
dài là mét (m)cùng các
ướ 
c s
c
a mét, các
đơ 
n v
hay dùng là
μ
m; nm và A
o
( 1A = 10
-10
m ).
 
3
Đạ
i l
ượ 
ng ngh
ch
đả
o c
a b
ướ 
c sóng là s
sóng ch
đ
o b
ng m
t lo
i
đơ 
n v
cm
-1
.T
n s
ố υ đượ 
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a là s
dao
độ
ng mà bx
đ
t th
c hi
n trong m
tgiây, nên có th
nguyên là s
-1
.
Đơ 
n v
đ
o c
a
 υ
là hec ( hertz )
đượ 
c ký hi
u làHz và các b
i s
c
a nó là kHz ( kilohec ); MHz ( megahec ).
Để
có th
gây hi
u
ng quang ph
, n
ă
ng l
ượ 
ng c
a bx
đ
t ph
i phù h
ợ 
p v
ớ 
ihi
u s
m
c n
ă
ng l
ượ 
ng
E t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i các tr
ng thái n
ă
ng l
ượ 
ng c
a nguyênt
hay phân t
, ngh
 ĩ 
a là b
ướ 
c sóng
λ 
c
a bx
đ
t ph
i phù h
ợ 
p v
ớ 
i h
th
c:
E =
ε
= h
 υ
= hc/ 
λ 
 hay
λ 
= hc/ 
E ( 1.5)Tùy theo b
n ch
t c
a bx
đ
t t
ươ 
ng tác v
ớ 
i nguyên t
hay phân t
c
a ch
tphân tích mà ta có các ph
ươ 
ng pháp quang ph
khác nhau, c
th
là:- Mi
n sóng vô tuy
ế
n, viba cho ph
ươ 
ng pháp ph
c
ng h
ưở 
ng t
.- Mi
n sóng tia R
ơ 
ntgen và tia
γ
cho các ph
ươ 
ng pháp ph
R
ơ 
ntgen vàph
tia
γ
.- Mi
n sóng ánh sáng quang h
c cho các ph
ươ 
ng pháp ph
nhìn th
y -ph
t
ngo
i ( UV - VIS ); ph
h
ng ngo
i ( IR ).- Trong mi
n sóng ánh sáng quang h
c c
ũ
ng có các ph
ươ 
ng pháp ph
phátx
nguyên t
; ph
h
p th
nguyên t
và ph
hu
nh quang.D
ướ 
i
đ
ây là các vùng sóng chia theo chi
u dài b
ướ 
c sóng.
B
ng 1.1. Phân lo
i các vùng b
ứ 
c x
ạ đ
i
n t
ừ 
B
c x
λ 
, cm E, eVTia
γ
 Tia RöntgenT
ngo
i và kh
ki
ế
nH
ng ngo
iVi sóngSóng vô tuy
ế
n10
-11
- 10
-8
10
-8
- 10
-6
10
-6
- 10
-4
10
-4
- 10
-2
10
-1
- 10> 10~ 10
7
~ 10
5
~ 10~ 10
-1
~ 10
-3
< 10
-6
1.2. S
ự 
t
ươ 
ng tác gi
ữ 
a v
t ch
t và bx
đ
t

Activity (66)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ngốc Đinh liked this
HiềnThi liked this
meyeuconnhatlinh liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
dhgiangsan liked this
Vy Nguyen liked this
Xuan Loc Trinh liked this
namphong_vnvn liked this
Khong Biet la Ai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->