P. 1
Oslobođenje [broj 23395, 4.2.2012]

Oslobođenje [broj 23395, 4.2.2012]

|Views: 262|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2012

pdf

text

original

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SUBOTA, 4. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.395

Drugi susret predsjednika Srbije, Hrvatske i BiH

Tre}i put s konkretnim rezultatima
Niko ko je po~inio ratni zlo~in ne smije ostati neka`njen Tadi}: Neophodno je na}i skrivene resurse BiH, Hrvatske i Srbije koji }e pospje{iti ekonomski razvoj BiH insistira da sa na{e strane budu najmanje 2-3. strana ~etiri VIP grani~na prelaza

Zima pokazala pravo lice

MEHURI]I Dvadeset godina od vojnog savjetovanja PLBiH

JEDNA GODI[NJICA, DVA OBILJE@AVANJA
6. strana

BOSNA I HERCEGOVINA
ZASTUPNICI OSTALI BEZ ODGOVORA O BUD@ETU
Dolaze bolji dani za bh. ko{arku

ZAMETENA
4-5. strana

DANAS PRILOG

NI[TA OD PLA]A ZA JANUAR?!
7. strana

PETROVI] I NOVOSEL TANDEM ZA USPJEHE

49. str.

U @I@I
IZ o presudi Vrhovnog suda RS-a

2

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

DRUGI SUSRET PREDSJEDNIKA

Tre}i put s ko
Niko ko je po~inio ratni zlo~in ne smije ostati neka`njen Tadi}: Neophodno je na}i skrivene resurse BiH, Hrvatske i Srbije koji }e pospje{iti ekonomski razvoj BiH insistira da sa na{e strane budu najmanje ~etiri VIP grani~na prelaza
Predsjednici Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske susreli su se je ju~er na Jahorini. Osim isticanja zna~aja formiranja Vije}a ministara BiH, privo|enja kraju usvajanja zakona o popisu stanovni{tva i sistemu dr`avne pomo}i u Parlamentu BiH, odr`avanja referenduma o ulasku Hrvatske u EU, najavi kandidatskog statusa Srbije u EU, razgovaralo se i o otvaranju mogu}nosti za podno{enje aplikacije za kandidatski status na{e zemlje u Evropsku uniju. Bio je to drugi neformalni trilateralni predsjedni~ki sastanak. Predsjednici Josipovi} i Tadi} su zbog nevremena sino} ostali na Jahorini. Josipovi} i Tadi} su se dogovorili da }e pokrenuti aktivnosti kod svojih vlada za sklapanje bilateralnog sporazuma o proscesuiranju ratnih zlo~ina. Hrvatski predsjednik Josipovi} ka`e da }e takav sporazum pospje{iti depolitiziranje procesa. BiH se ne}e pridru`iti sporazumu jer ne postoji saglasnost oko toga unutar tro~lanog Predsjedni{tva. Ipak, zajedni~ki je stav svih u~esnika ju~era{njeg sastanka da niko ko je po~inio ratni zlo~in ne smije ostati neka`njen. Razgovaralo se o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, zajedni~kom apliciranju za fondove EU u oblastima sporta, ekologije i kulture, me|usobnom zastupanju u konzularnim stvarima u tre}im dr`avama, promjeni grani~nog sistema povodom ulaska Hrvatske u EU naredne godine, te o zajedni~kim kandidaturama za sportska takmi~enja. - Prioritetna tema ovog sastanka bila je borba protiv kriminala. Data je puna politi~ka podr{ka ovoj borbi i zaklju~eno je da treba po-

Tokom rata sru{eno je 16 d`amija u Banjoj Luci

Ako treba, i u Strasbourg
Islamska zajednica }e nastaviti pravnu bitku za isplatu {tete nastale ru{enjem banjalu~kih d`amija
Pravna bitka Islamske zajednice BiH nije zavr{ena presudom Vrhovnog suda RS-a, koji je u postupku revizije odbacio zahtjev IZ-a da RS i Grad Banja Luka naknade {tetu za poru{ene vjerske objekte tokom 1993. godine u iznosu od 64,7 miliona KM, izjavio je za Oslobo|enje pravni zastupnik IZ-a BiH, advokat Esad Hrva~i}. Prema njegovim rije~ima, IZ sada ostaje mogu}nost da pokrene apelaciju pred Ustavnim sudom BiH, a ako i tu izgubi spor, obratit }e se Evropskom sudu za za{titu ljudskih prava u Strasbourgu. “Nakon svega {to se u posljednjih nekoliko mjeseci doga|alo, za mene je odluka Vrhovnog suda RS-a o~ekivana” istakao je Hrva~i}. ,

Povoljno po RS
Glavni pravobranilac RS-a Slobodan Radulj rekao je da je ova odluka kona~na i da predstavlja povoljan ishod po RS i Grad Banju Luku. “Drago mi je da je Sud uva`io na{e argumente u vezi sa ru{enjem d`amija. RS ne mo`e biti progla{en krivim u ovom slu~aju. Ru{enje d`amija je posljedica ratnih dejstava. Ru{enja je bilo na sve strane, tako da ne mo`e samo jedna strana da odgovara za sve {to se desilo”, istakao je Radulj. Gra do na ~el nik Ba nje Lu ke Dragoljub Davidovi} ocijenio je da je presuda Vrhovnog suda RSa o~ekivana. vog ru{enja u gradu u kojem nije bilo ratnih dejstava i koji ima sve karakteristike ratnog zlo~ina. Ali, izostala je i osuda i adekvatna finansijska pomo} vlasti RS-a pri obnovi, ~ak i Ferhadije, jer predsjednik RSa Milorad Dodik u tom pogledu nije ispunio svoje obe}anje” zaklju~io , je Salki}.

Borba protiv kriminala
Ju~era{njih minus 20 stepeni Celzija i snijeg koji nije prestajao da pada na Jahorini nisu zasmetali dobrosusjedskim razgovorima dvojice predsjednika Hrvatske i Srbije Ive Josipovi}a i Borisa Tadi}a sa trojicom ~lanova Predsjedni{tva BiH - @eljkom Kom{i}em, Bakirom Izetbegovi}em i Neboj{om Radmanovi}em.

Rje{avati me|udr`avne probleme koji

Kom{i} Jeremi}u ne vjeruje
@eljko Kom{i} je ponovio da on smatra da Vuka Jeremi}a, {efa srbijanske diplomatije, BiH ne treba podr`ati u kandidaturi za predsjednika Generalne skup{tine UN-a. Kom{i} je obrazlo`io da on nema povjerenja u Jeremi}a.

Izostala osuda
Sekretar Rijaseta IZ-a BiH Muhamed Salki} izjavio je za Oslobo|enje da “kao pravnik mora imati povjerenja u pravosudne institucije, te da vjeruje da je Vrhovni sud RS-a svoju odluku temeljio rukovode}i se mi{ljenjem da je nastupila zastara za pokretanje spora za naknadu {tete zbog poru{enih vjerskih objekata u Banjoj Luci” . “Ipak, mislim da se pitanje zastare jo{ mo`e razmatrati na drugim sudskim instancama u BiH” nagla, sio je Salki}. Dodao je da ne vjeruje da }e moral muslimanskih vjernika u Banjoj Luci nakon odluke Vrhovnog suda RS-a biti poljuljan, jer kako je kazao, oni deset i vi{e godina od kada su se vratili, `ive `ivotom koji je u RS-u realnost. “Ono ~ime smo mi, kao IZ, iznena|eni jeste odnos vlasti i RS-a i Banje Luke prema poru{enim d`amijama. One jesu bile simbol multietni~kog `ivota koji se vjekovima odvijao u Banjoj Luci i o~ekivali smo da }e se osuditi vandalski ~in njiho-

KAPITAL I INVESTICIJE U regionu se mo`e dobro sura|ivati ako budemo radili na suzbijanju organizovanog kriminala, suzbijanju tenzija, kako bi se privukli kapital i investicije, kazao je Izetbegovi}

Uva`ena `alba
Osnovni sud u Banjoj Luci, presudom od 20. februara 2009, obavezao je RS i Grad Banju Luku da isplati IZ-u u BiH 64.762.347 maraka zbog ru{enja 16 d`amija u Banjoj Luci tokom 1993. godine. Na ovu presudu Pravobranila{tvo RSa je ulo`ilo `albu, koju je Okru`ni sud u Banjoj Luci uva`io, tako da je presudom od 30. septembra 2009. preina~io presudu Osnovnog suda u Banjoj Luci i odbio tu`beni zahtjev Islamske zajednice. Na presudu Okru`nog suda u Banjoj Luci tu`ilac je izjavio reviziju pred Vrhovnim sudom RS-a, koja je presudom od 18. januara ove godine odbijena. U odluci Vrhovnog suda RS-a navodi se da je Islamska zajednica u BiH, kao tu`ilac, du`na da u bud`et RS-a uplati 48.375 maraka na ime tro{kova sudskog postupka.
G. KATANA

V I J E S T I

NEBOJ[A RADMANOVI]

SVETOZAR PUDARI]

Ne trebamo nadzor
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} ocijenio je, u inter vjuu be~kom dnevniku Presse, da BiH mo`e bez me|unarodnog nadzora. Izrazio je uvjerenje da me|unarodni nadzor BiH vi{e nije potreban, i to ve} du`e vremena. “Kao dru{tvo smo dovoljno zreli i nije nam potrebna nikakva pomo} visokog predstavnika. Me|utim, Dayton predvi|a visokog predstavnika i to je ~isto pravni, formalni problem. BiH je bolje razvijena nego mnoge zemlje zapadnog Balkana”, ocijenio je Radmanovi}, prenosi Tanjug. Dodao je da u BiH postoje problemi, i to i ozbiljni, koji nisu tako dramati~ni kao {to tvrde neki u Evropi.

Uklju~ivanje Roma u zajednicu
Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} primio je ju~er izvr{nu direktoricu Romskog informativnog centra Kali - Sara Sanelu Be{i}, romskog aktivistu Der vu Sejdi}a i zastupnicu u PD-u PFBiH Besimu Bori}. Tema sastanka bila je implementacija Dekade za inkluziju Roma 2005 - 2015. na podru~ju FBiH. Sanela Be{i} kao goru}e probleme romske populacije navela je stanovanje, zapo{ljavanje i zdravstvenu za{titu. Pudari} je rekao da cilj svih napora u okviru realizacije Dekade Roma treba da bude njihovo puno uklju~ivanje u zajednicu, a ne asimilacija ili getoizacija, kako je to sada slu~aj.

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

SRBIJE, HRVATSKE I BiH

onkretnim rezultatima
Zajedno u rukomet i zimske sportove
Predsjednici su zaklju~ili da je sport izuzetan potencijal BiH, Hrvatske i Srbije za saradnju koji ove zemlje obavezuje za zajedni~ku borbu protiv huliganstva na sportskim terenima. Petorka je na~elno podr`ala zajedni~ko apliciranje za me|unarodne sportske doga|aje, a spomenuti su zimski sportovi i rukomet. gdje }e se vr{iti inspeda je regija optere}ena kcijski pregled. Insisizrazito jakom krimitiramo da sa bh. nalnom infrastru^VR[]A strane budu najkturom, koja ugSURADNJA manje ~etiri taro`ava demoRazgovarali smo da kva pre la za. kratske procena polju organiziranog Ne za mi sli vo se. kriminala na{a je da na kori- Razgovado ru 5c ne rali smo da na ministarstva i na{e bude jedan tapolju organivlade uputimo na kav prelaz. U ziranog krimi~vr{}u multilateralnu regionu se monala na{a misuradnju, rekao je `e dobro sura|inistarstva i na{e Josipovi} vati ako budemo vlade uputimo na radili na suzbijanju ~vr{}u multilateralnu organizovanog kriminasuradnju, kazao je predla, suzbijanju tenzija, kako bi se prisjednik Hrvatske. On je naglasio da je Hrvatska vukli kapital i investicije, kazao je spremna podr`ati sve svoje susje- Izetbegovi}. On je poru~io da je ~itav region de na njihovom evropskom putu i u politi~kom i u tehni~kom dijelu. neizgra|en, te da kompletna graSrbijanski predsjednik Tadi} se |evinska operativa mo`e biti angaosvrnuo na ekonomska kretanja. `ovana na izgradnji autoputeva, Napomenuo je veliku nezaposle- `eljeznica, luka, brana, aerodroma, nost u sve tri zemlje, te rekao da je te da takva operativa povla~i i druprioritet boriti se protiv toga. Ista- ge privredne grane za sobom. Neboj{a Radmanovi} je napokao je da je neophodno na}i skrivene resurse BiH, Hrvatske i Srbi- menuo da sastanci predsjednika je koje }e pospje{iti ekonomski Hrvatske, Srbije i BiH moraju rezultirati konktretnim pomacima. razvoj. - Mora se osjetiti da se ne{to proGra|evinska operativa mijenilo. Ne mo`emo se tre}i put Bakir Izetbegovi} je naglasio do- sastati i pri~ati o granici ili nekim bru atmosferu na sastancima pred- sli~nim stvarima a da niko ne rijesjednika, a kazao je da se nada ka- {i ni{ta oko toga. Na{a ideja je da ko }e ona ove godine dovesti do {to vi{e uposlimo vlade da se direkrje{avanja otvorenih pitanja, poput tno anga`uju na rje{avanju pitanja kori{tenja vodnih resursa, energi- koja su od `ivotnog interesa za je, granica, pitanja imovine. gra|ane svih zemalja, rekao je Ra- Vodili smo iscrpan razgovor dmanovi}. oko VIP-ova, grani~nih prelaza Mimi \UROVI] RUKAVINA

ve} dugo ~ekaju

Foto: D`. KRIJE[TORAC

ja~ati koordinaciju u ovom trokutu u kojem se mi nalazimo, me|u na{im zemljama, jer bilateralna saradnja ve} postoji, kazao je predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}. Me |u na ro dno zas tu pa nje u konzularnim stvarima je podr`ano kao dobra ideja, a vlade BiH, Hrvatske i Srbije bi}e zadu`ene da ispitaju mogu}nosti u tim aktivnostima, s obzirom na skori ulazak Hrvatske u EU. Ulazak Hrvatske u EU iziskuje i promjenu grani~nog re`ima, a potrebna je kategorizacija grani~nih prelaza. Predsjedavaju}i Kom{i} je rekao da }e se nastojati zadr`ati

TRE]A SRE]A Ne mo`emo se tre}i put sastati i pri~ati o granici ili nekim sli~nim stvarima, a da niko ne rije{i ni{ta oko toga

prelazak granice ljudi samo sa li~nim kartama. - Od vlada u na{im zemljama }emo, kao predsjednici, tra`iti da odmah zapo~nu aktivnosti na rje{avanu me|udr`avnih problema koji ve} dugo ~ekaju, poput imovinskopravnih odnosa i regulisanja granica, kazao je Kom{i}. Predsjednik Josipovi} je istakao

Tadi} se ne sla`e s Jovanovi}em
Boris Tadi} izjavio je ju~er da se ne sla`e sa izjavom ^edomira Jovanovi}a, predsjednika srbijanskog LDP-a, koji je nedavno rekao da je “RS i genocidna tvorevina” .

KAROLINA PAVLOVI]

PDP

KOPANJA - VASI]

FEDERALNA TELEVIZIJA

Za{to ne i u BiH
Predsjedavaju}a Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Karolina Pavlovi} prisustvovala je 60. nacionalnom molitvenom doru~ku, koji je odr`an u Washingtonu. Doga|aju je kao po~asni gost prisustvovao predsjednik SAD-a Barack Obama sa suprugom, dr`avna tajnica Hillary Clinton, brojni ameri~ki senatori i ugledne li~nosti te politi~ari iz oko 160 zemalja svijeta. “Bilo bi lijepo ovakav doga|aj organizirati i u BiH na dr`avnom nivou, kada bi do{lo do zajedni{tva bez obzira na vjeru, naciju i na svu pro{lost koju imamo, jer se vi{e ne trebamo vra}ati unatrag nego krenuti korak naprijed”, kazala je Pavlovi}.

Za{tita plja~ka{a
PDP smatra da opstrukcije na koje je Zakon o nezastarijevanju krivi~nih djela po~injenih tokom privatizacije nai{ao u Br~kom jasno pokazuje da postoje mnogi koji `ele da za{tite one koji su me{etarili u toku privatizacije. Skandalozno je da se zakonu, koji ima namjeru da onemogu}i izbjegavanje pravde za one koji su zloupotrijebili privatizaciju, pru`a toliki otpor, posebno od institucija koje treba da {tite dr`avne interese. Oni koji su se nezakonito obogatili ne smiju mirno spavati i zato }e PDP nastaviti da insistira na ovom zakonu u Skup{tini distrikta, a do kraja godine sli~an zakon }e predlo`iti i u NSRS-u.

Me|usobne optu`be
Vlasnik Nezavisnih novina @eljko Kopanja smatra da izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} predstavlja “najve}i uteg razvijanju tolerantnih odnosa u SNSDu, jer je radikalan i vrije|a druge narode”. “On vrije|a politi~ke neistomi{ljenike i medije koji njemu nisu po volji”, rekao je Kopanja za BN televiziju, dodaju}i da Vasi}evi tekstovi nemaju mjesto u njegovom listu. Vasi} je, pak, ju~er odgovorio da Kopanja godinama vodi dvostruku igru oko SNSD-a i njegovog predsjednika Milorada Dodika, {to je vi{egodi{nji zahtjev “jedne strane ambasade u BiH”.

Nervozna reakcija EK-a
Federalna televizija odbacila je optu`be Evropske komisije u vezi sa izvje{tavanjem o sastanku odr`anom u okviru strukturalnog dijaloga EU - BiH o reformi pravosu|a u Bruxellesu 30. januara, ocijeniv{i da se radi o neshvatljivoj i ner voznoj reakciji EKa. “Oni su ti koji pozivaju na transparentnost, da cijeli proces treba biti transparentan. Stoga kada objavimo informaciju da je odr`an nenajavljeni sastanak, uslijede optu`be na FTV koje odbacujemo”, rekao je za Srnu {ef DESK-a Federalne televizije @eljko Tica. Regulatorna agencija za komunikacije BiH nije dobila prigovor na sporni prilog FTV-a.

4

DOGA\AJI
VIJESTI

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Nema potrebe za progla{enjem vanredn

Pripreme za civilno-vojnu vje`bu
Ministarstvo odbrane i Oru`ane sna ge BiH u sa ra dnji s Mi nis tar stvom sigurnosti BiH od 7. do 9. februara u Sarajevu organiziraju finalnu plansku konferenciju za me|unarodnu civilno-vojnu vje`bu Zajedni~ki otpor 2012. Vje`ba ima interresorni i me|unarodni karakter, a na njoj }e sudjelovati Ministarstvo odbrane i Oru`ane snage BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo civilnih poslova, druga ministarstva na ra zini dr`ave i entiteta, agencije i uprave, lokalni organi vlasti uklju~eni u reagiranje na prirodne i druge katastrofe i nesre}e, te zemlje iz {ireg regiona jugoisto~ne Evrope i NATO-a.

Crveni krst spremio 400 paketa hrane
Pojedina sela Trnova zavijana Alternativno gorivo iz robnih rezervi U nedjelju odluka o obustavi nastavnog procesa
Jo{ nema potrebe za progla{enjem stanja prirodne nesre}e i katastrofe u Kantonu Sarajevo, jer `ivot nije stao, kazao je ju~er za Oslobo|enje Mustafa Kova~, direktor Kantonalne uprave Civilne za{tite.

Otkazan susret Dodik - Laj~ak
Sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i izvr{nog direktora Evropske unije za zapadni Balkan Miroslava Laj~aka, koji je trebalo da bude odr`an ju~er u Banjoj Luci, otka zan je. Sastanak, koji je bio planiran za 13 sati, otka zan je, jer Laj~ak nije mogao da doputuje u Banju Luku zbog lo{ih vremenskih prilika, saop{teno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske.

Topli re`im
Foto: S. GUBELI]

Jo{ ve}i minusi
Snje`ne padavine, prema procjenama iz federalnog Hidrometeorolo{kog zavoda, nastavit }e se i za ovaj vikend. U subotu }e biti obla~no sa snijegom i temperaturom od minus 11 stepeni Celzijusa, dok se u nedjelju u poslijepodnevnim satima o~ekuje prestanak padavina. Temperatura }e se kretati od minus osam do minus 13 stepeni. U ponedjeljak se o~ekuju jo{ ve}i minusi, do 14 stepeni ispod nule, ali bez snijega. E. A.

- U stalnom smo kontaktu sa komandantom na{eg {taba, ministrom prostornog ure|enja i za{ite okoli{a Abidom Jusi}em, te pomo}nicima op}inskih na~elnika za Civilnu za{titu. Na{i ~lanovi su u stanju pripravnosti, ~uo sam se i sa sekretarom Crvenog krsta KS-a Fikretom @uni}em, koji mi je kazao kako su spremili 400 paketa hrane. U slu~aju da bude trebalo pomo}i trnovskim selima, uz pomo} slu`bi

Kova~: Dostava hrane i lijekova

spa{avanja }emo im dostaviti hranu i lijekove, istakao je Kova~. Prema Kova~evim rije~ima, kantonalni {tab u kontaktu je i sa Federalnom upravom CZ-a. - Na liniji sam i sa direktorom FU Civilne za{tite Alijom Tihi}em, pa

Posjeta Mehmeta Gormeza
Predsjednik Predsjedni{tva vjerskih poslova Turske Mehmet Gormez boravit }e od sutra do 8. februara u slu`benoj posjeti BiH. Predsjedni{tvo vjerskih poslova je krovna vjerska institucija u toj zemlji, a Gormez se na njenom ~elu nalazi od 11. novembra 2010. godine. Visoki gost }e se susresti s reisul-ulemom Mustafom Ceri}em, ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em, predsjedavaju}im Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Denisom Zvizdi}em, te muf tijom sarajevskim Huseinom Smaji}em.
Druge smjene u {kolama ju~er nije bilo
Foto: S. GUBELI]

DEVET [KOLA NE RADI O[ “Edhem Mulabdi}”, “Mula Mustafa Ba{eskija”, “Porodice ef. Rami}”, “Zaim Kolar”, 9. maj, “Hilmi ef. [ari}”, “Ha{im Spahi}”, Podlugovi i Srednje

Kasipovi}: Zdravlje djece najva`nije
Ministar prosvjete i kulture RS-a Anton Kasipovi} rekao je da je Ministarstvo prvenstveno zbog sigurnosti i zdravlja djece i zaposlenih u {kolama u vrijeme niskih temperatura i snje`nih padavina odlu~ilo da obustavi nastavu, javila je Srna. “Cijenimo da su u ovom trenutku mnogo pre~i sigurnost djece i njihovo zdravlje negoli neki od izgubljenih ~asova”, rekao je Kasipovi} novinarima u Banjoj Luci. Ministarstvo prosvjete i kulture ju~er je odlu~ilo da nastava u svim osnovnim i srednjim {kolama u RS-u sljede}e sedmice bude obustavljena.

Iz Planinarskog saveza BiH

^uvajte se lavina
okviru od 24 do 48 sati neposredno nakon prestanka snje`nih padavina, ka`e se u obra}anju javnosti iz Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine Zato apeliramo na gra|ane i planinare da se u narednom periodu ne upu{taju u avanture po na{im planinama, ka`u iz PSBiH.

Planinarenje po planinama Bosne i Hercegovine, a posebno skijanje van ure|enih skija{kih staza, narednih dana zbog kontinuiranih snje`nih padavina izrazito je rizi~no iz razloga mnogih potencijalnih lavinskih podru~ja. Rizik od pokretanja lavina, sigurno najve}e opasnost u planini i naj~e{}i uzrok nesre}a, najizra`eniji je u vremenskom

Snijeg doveo do velikih problema

Saobra}ajni ko
Nova lista
Na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada ZDK-a je usvojila novu esencijalnu listu od 154 lijeka koju zapravo ~ine dvije liste. A lista sadr`i lijekove koji se pla}aju u potpunosti iz Fonda zdravstvenog osiguranja, a B listu ~ine lijekovi koje djelomi~no finansiraju zavodi shodno finansijskim mogu}nostima Kantona. Uvo|enjem ove dvije liste data je mogu}nost pacijentima da biraju koju vrstu Mi. D. lijeka `ele.

Ote`ano odvijanje javnog gradskog saobra}aja, padinski dijelovi najkriti~niji Zimska slu`ba KJKP Rad sa 70 vozila neprestano ~isti glavne ulice
Sarajevo je ju~er osvanulo okovano snijegom. Padavine koje ne prestaju jo{ od ~etvrtka nave~er dovele su do saobra}ajnog kolapsa. Sve se odvijalo usporeno, a najte`a situacija je bila u padinskim dijelovima grada, gdje minibusi nisu mogli saobra}ati. Tramvaji i trolejbusi su, tako|er, saobra}ali ote`ano, s tim da je u toku dana na nekoliko sati tramvajski saobra}aj bio obustavljen zbog snje`nih nanosa po {inama. - Na tramvaje smo postavili plug kako bismo uklonili snijeg sa {ina. Trenutno u tramvajskom i trolejbuskom saobra}aju nema

Foto: Senad GUBELI]

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI

5

nog stanja u Kantonu Sarajevo

TUZLA Komunalci u ~etiri smjene
Radnici Zimske slu`be Javnog komunalnog preduze}a Komunalac Tuzla ju~er su radili u ~etiri smjene kako bi uklonili snijeg sa glavnih saobra}ajnica u gradu, ali i u prigradskim naseljima. Prema rije~ima Admira Be}irovi}a, direktora JKP Komunalac, zbog obilnih snje`nih padavina ju~er ujutro je put prema Univerzitetsko-klini~kom centru Tuzla tri puta o~i{}en za samo sat. “Radimo po na{em programu. Imamo svoje prioritete. Prvi je bio obezbje|enje prohodnosti ju`ne i sjeverne saobra}ajnice, a onda prilazi bolnicama... U toku dana, poslali smo tri vozila u visinske zone”, kazao je on. S. K.
Foto: [aban SULTANOVI]

[kole zatvorile vrata
Zbog snje`ne oluje koja je pogodila cijelu Europu, Hercegovina se na{la u prometnom kolapsu. Nastava u srednjim i osnovnim {kolama u Hercegova~ko-neretvanskoj, Zapadnohercegova~koj i Hercegbosanskoj `upaniji ju~er nije odr`avana. - Zbog izrazito niskih temperatura i snijega, Vlada HN@-a donijela je odluku da u petak ne}e biti nastave u osnovnim i srednjim {kolama na podru~ju `upanije. S obzirom na vremensku prognozu, Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta HN@-a donijelo je odluku da nastave ne}e biti niti u ponedjeljak, kazao je glasnogovornik Vlade HN@-a Pero Pavlovi}. J. G. nuo je Kova~, jeste da uz prirodni gas imamo i alternativu. A KJKP Toplane su ve} u ~etvrtak pre{le na alternativna goriva, jer je dotok gasa u na{u zemlju bio smanjen za nekih 30 posto, kazao je za na{ list direktor ovog kantonalnog preduze}a Suad Zeljkovi}. - Normalno bi bilo da u ovakvoj situaciji do|e i do pucanja toplovoda i prekida u zagrijavanju. Me|utim, nema nijednog stana u Sarajevu koji se ne grije. U ~etvrtak smo pre{li na alternativno gorivo kako rubni dijelovi grada ne bi ostali bez grijanja i 40 kotlovnica je radilo na mazotu, a jutros smo se vratili na gas jer je dotok gasa normalizovan, napomenuo je Zeljkovi}. Direktor Toplana je naglasio kako su, u saradnji sa BH-Gasom i Sarajevogasom, osigurane saglasnosti da se iz robnih rezervi uzmu dodatne koli~ine alternativnog goriva ako se uka`e potreba za tim. - U no}i sa ~etvrtka na petak, 363 uposlenika Toplana nisu prekidala rad, a ako zbog velike potro{nje gasa u Evropi bude smanjen dotok, mo`emo izdr`ati. Grijanje je uklju~eno do 23 sata, s tim da }emo u nekim kotlovnicama, zbog tehni~kih uslova, odr`avati topli re`im tokom cijele no}i, napomenuo je Zeljkovi}.

Na magistralnom putu kod Trnova

Lavina zatrpala dva vozila
Grtalice su dva sata ~istile snje`ne nanose koji su se u nekoliko navrata sru~ili na kolovoz sa Krupa~kih stijena
Dva putni~ka vozila u petak oko osam sati zatrpala je lavina dok su se kretala magistralnim putem M-18, Isto~no Sarajevo Trnovo, u mjestu Krupa~ke stijene, kod Trnova, potvrdio nam je ju~er Mi{o Mirjani}, poslovo|a u preduze}u Romanija-putevi. Tek dva sata kasnije ova saobra}ajnica bila je o~i{}ena i osposobljena za saobra}aj. Danka Te{i}, portparol CJB-a Isto~no Sarajevo, navela je da nije bilo povrije|enih nakon {to su se obilne koli~ine snijega sru~ile na cestu i vozila. Iz Komunalnog preduze}a Rad i Romanija-puteva isti~u da su uposlenici obje firme u~estvovali u uklanjanju snje`nih nanosa i osloba|anju prolaza zatrpanim vozilima. “Sa Krupa~nih stijena lavina se u dva-tri navrata sru~ila na cestu i vozila, zato je uklanjanje snje`nog nanosa sa ceste toliko potrajalo. U ra{~i{}avanju puta u~estvovalo je jedno vozilo i dvije radne ma{ine - grtalice. S obzirom na snijeg koji jo{ pada i vjetar koji pu{e, mislim da bi ovakvih lavina moglo biti jo{“, ka`e Mi{o Mirjani}. Iz policije isti~u da se na drugim dionicama, na podru~ju u nadle`nosti CJB-a Isto~no Sarajevo, zbog obilnih snje`nih padavina, saobra}aj odvija ote`ano. Iz BIHAMK-a su saop{tili da je Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH izdalo rje{enje kojim se progla{avaju zimski uslovi za vo`nju, te se zabranjuje kretanje na svim prevojima za autobuse, teretna vozila, teretna vozila sa D. P. prikolicom i {lepere.

Zeljkovi}: Dotok smanjen u ~etvrtak

}emo, ako se uka`e potreba, anga`ovati i helikoptere, napomenuo je Kova~. Najkriti~nije stanje je, kako je kazao Kova~, u op}ini Trnovo, gdje je lavina ju~er prekinula putnu komunikaciju prema Krupcu, a i dio sela je zavejan. - Ljudi su snabdjeveni hranom, a ako se neko razboli, mo`emo hitno reagovati i ne}emo gledati na to da li neko selo pripada nama ili konji~koj op}ini, istakao je direktor CZ-a Kantona. Ono {to je najva`nije, napome-

Uputa direktorima
Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS-a ju~er je obustavilo nastavu u drugoj smjeni u svim {kolama, nakon konsultacija sa nadle`nim komunalnim slu`bama, Vije}em roditelja i direktorima {kola, a zbog vanrednih okolnosti i nevremena. - U ponedjeljak je nastava planirana u skladu sa ranije utvr|enim rasporedom, ukoliko Ministarstvo tokom vikenda ne obavijesti {kole i roditelje o eventualnoj izmjeni ove instrukcije, putem sredstava javnog informisanja, a u zavisnosti od vremenskih prilika, kazali su u Ministarstvu, te dodali da ranija instrukcija o obustavi nastave za podru~ne {kole do daljnjeg ostaje na snazi, kao i uputa direktorima da u skladu sa situacijom u svakoj {koli odlu~e da li }e skra}ivati ~asove.
J. MILANOVI]

ZENICA Kasnili autobusi
Nove snje`ne padavine na svim putevima Zeni~ko-dobojskog kantona uzrokuju da se saobra}aj odvija ote`ano i usporeno. Uga`enog snijega na kolovozu ima od dva do pet cm, a dodatne probleme stvara i niska temperatura, zbog koje je kolovoz zale|en. “Zbog izrazito niskih temperatura, usporeno je djelovanje posipnog materijala. Prisutna su manja ka{njenja autobuskog saobra}aja na svim putnim pravcima Kantona, naro~ito prema seoskim mjesnim zajednicama”, saop{tili su iz Kantonalne uprave Civilne za{tite ZDK-a. Mi. D.

a na cestama

olaps u Sarajevu
Autobusi kasne
Na Autobuskoj stanici Sarajevo ju~er su nam rekli da je zbog velikih snje`nih padavina do{lo do otkazivanja autobuskih linija za Dubrovnik i Pljevlja, te da i autobusi na drugim linijama voze sa ka{njenjem. ve}ih zastoja i gra|ani se mogu bez problema prevesti do `eljene destinacije. Mo`emo re}i da je u ovako te{kim trenucima ovaj vid saobra}aja ki~ma Sarajeva. Najgora situacija je u padinskim dijelovima grada, poput naselja u Starom Gradu, zatim na lokalitetima Ko{evskog Brda, Breke, Podhrastova, Tihovi}a, Dobro{evi}a..., gdje je odvijanje saobra}aja sporadi~no, mnogi minibusi voze do odre|ene ta~ke, jer dalje ne mogu zbog neo~i{}enih ulica, leda ili parkiranih vozila. Neke linije su i privremeno obustavljene, kazala je Samira Kadi}, port-

Letovi otkazani
Vremenske neprilike dovele su i do problema u zra~nom saobra}aju. Kako su naveli sa Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, otkazani su bili letovi iz Istanbula, Be~a, Ljubljane, Minhena i Zagreba, dok je let iz Budimpe{te otkazan iz operativnih razloga. - Zra~ni promet u jutarnjim satima odvijao se prema predvi|enom rasporedu letova za dana{nji dan. Avioni za Beograd, Cirih, preko Banje Luke i Be~a su odletjeli na vrijeme, kazali su nam ju~er sa Me|unarodnog aerodroma. parol preduze}a Gras, dodav{i da 300 radnika ovog preduze}a ru~no ~isti skretnice. Zimska slu`ba preduze}a Rad neprestano je ~istila ulice prvog i drugog prioriteta, me|utim, zbog konstantnih padavina, ni to nije imalo velikog efekta. - Anga`ovali smo svu mehanizaciju, 70 vozila je na terenu, a 200 radnika ru~no ~isti snijeg. Poku{avamo dr`ati prohodne sve glavne saobra}ajnice, ali je to te{ko zbog intenzivnog padanja snijega i jake poledice. Nikad nije bilo ovakvo zadnjih godina, zaista je te{ka situacija, naveo je \ipa.
E. ASOTI]

6

DOGA\AJI

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

MEHURI]I Dvadeset godina od vojnog savjetovanja PLBiH

IZJAVA DANA
Sve dok insistiraju na tome da mi budemo u ovoj BiH, mi }emo dolaziti i u zgradi Parlamentarne skup{tine BiH }e jedna tre}ina biti na{a i mi }emo je ure|ivati kako ho}emo

Mehuri}i, februar 2011.

Jedna godi{njica, dva obilje`avanja
S obzirom na to da se organizatori nisu mogli dogovoriti, Upravni odbor PLBiH odlu~io da se jubilej obilje`i akademijom u Travniku
Danas, 4. februara, u Mehuri}ima, selu nadomak Travniku, u organizaciji Udru`enja boraca Patriotska liga Mehuri}i 1991 1992, bi}e obilje`ena 20. godi{njica vojnog savjetovanja Patriotske lige BiH (PLBiH). Tri dana kasnije u Travniku, u organizaciji Patriotske lige BiH, ista godi{njica bit }e obilje`ena sve~anom akademijom. Dakle, godi{njicu istog, historijskog doga|aja po BiH, obilje`it }e ~lanovi, na prvi pogled, iste organizacije. je{ten, nisu mogla dogovoriti, pa je Upravni odbor PLBiH odlu~io da se godi{njica obilje`i u Travniku, veli Hebib. Dervo Harbinja, organizator otpora, u~esnik vojnog savjetoGlavnog {taba PLBiH. Oni }e jubilej savjetovanja obilje`iti akademijom u Travniku, mi okupljanjem u Mehuri}ima, ispred ku}e u kojoj je odr`ano savjetovanje. I tu se vidi razlika izme|u nas, veli Harbinja. Kadrija [krijelj, predsjednik Patriotske lige Kantona Sarajevo, ka`e kako su paralelizmi op{ta pojava u BiH, pa ga ne ~udi i paralelno obilje`avanje jubileja vojnog savjetovanja PLBiH u Mehuri}ima. Vjeruje kako se, ubudu}e, sve mo`e dogovoriti.

Aleksandra Pandurevi},
poslanik SDS-a u Parlamentu BiH

DOBAR LO[

ZAO

MEDD@IDA KRESO
Predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso upozorila je da je prijedlog koji su u parlamentarnu proceduru uputili SNSD i SDS o ukidanju Suda i Tu`ila{tva BiH opasan korak koji vodi ka ru{enju i preostalih dr`avnih institucija. Kreso s pravom poziva EU da reaguje.

Direktiva
U Mehuri}ima su se sastali komandanti regionalnih {tabova i dio Glavnog {taba Patriotske lige BiH. Cilj savjetovanja je bilo usagla{avanje planova za odbranu po regijama i podjela zadataka. S tog je savjetovanja potekla Direktiva za odbranu suverene BiH koju je napisao general Sefer Halilovi}, a pomagali su mu Rifat Bilajac i Zi}ro Suljevi}. Vlasnik ku}e u kojoj je odr`ano savjetovanje je Ferid Ajanovi}, koji je deset godina prije agresije na BiH trbuhom za kruhom oti{ao u [vicarsku. Davno je svoju ku}u ponudio za budu}i muzej. No, ta ideja jo{ nije realizovana. vanja u Mehuri}ima, bivši oficir JNA koji je demobilisan kao obi~an borac Armije RBiH, PLBiH opisuje kao kvazibora~ku organizaciju. - Avdo Hebib nije bio ~lan
Foto: Arijana HAMZI]

Travnik via Mehuri}i

VLADA I SKUP[TINA ZDK-a
Centri civilnih inicijativa u monitoringu rada naveli su da su Vlada i Skup{tina Zeni~ko-dobojskog kantona ambiciozno po~eli svoj rad u pro{loj godini, a uslijedio je lo{ nastavak i pad realizacije planiranog. Gra|ani vi{e o~ekuju od novih vlasti.

EKONOMSKI FAKULTET
Novi master-studij pod nazivom Nekretnine primijenjene finansije po~inje od 19. marta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Rije~ je o me|unarodnom master-programu koji }e prvi put biti ponu|en u jednoj visoko{kolskoj ustanovi na ovim prostorima.

- Na prijedlog PL-a Srednjobosanskog kantona odlu~eno je da se to uradi sve~anom akademijom u Travniku. Akademiji }e prisustvovati i Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH, obja{njava Avdo Hebib, predsjednik PLBiH. Ka`e i kako zna da }e danas u Mehuri}ima biti obilje`avanje istog datuma, ali u re`iji Patriotske lige iz Mehuri}a. Uvjerava kako je predsjednik PLBiH SBK-a razgovarao sa Zihnijom Aganovi}em, jednim od organizatora dana{njeg skupa patriota u Mehuri}ima, ali i, zasigurno, jednim od glavnih organizatora skupa koji se odr`ao prije 20 godina. - Njih dva se, tako sam obavi-

Me{etari
- Po{tujem, cijenim istinske patriote poput Zihnije Aganovi}a, Derve Harbinje i sli~ne ljude koji }e se danas okupiti u Mehuri}ima. Ho}u da razumijete kako PLBiH nije podijeljena organizacija. Me|usobno uva`avamo razli~ita mi{ljenja. U principu, postoji manja skupina ljudi koji druga~ije razmi{ljaju i nisu, kao takvi, ru{ila~ki faktor, misli [krijelj. Veli i kako su prema PLBiH svakojaki me{etari pru`ili ruke, kako bi smijenili sada{nje rukovodstvo. Takvi, misli on, ne}e uspjeti jer se radi o novokompono va nim pa tri ota ma ko ji u PLBiH ne u`ivaju ugled.
A. BE^IROVI]

VIJEST U OBJEKTIVU
SENAD LULI]
Reprezentativac BiH Senad Luli} dobio je visoku ocjenu (7,5) od fudbalskog portala goal.com za igru koju je pru`io u pobjedi Lazija nad Milanom (2:0) na doma}em terenu. Tako se Luli}eva ekipa uklju~ila u borbu za naslov prvaka Italije.

Prvi turisti u Andri}gradu
Lokaciju na kojoj se gradi Andri}grad u Vi{egradu posjetila je prva grupa turista, koja je stigla iz Vojvodine. Rije~ je o agronomima koji poha|aju seminar na Zlatiboru, a u organizaciji turisti~ke agencije Holidej Travel iz Novog Sada, posjetili su ovaj kompleks. Vojvo|anski turisti prethodno su, posredstvom Turisti~ke organizacije Vi{egrad, obi{li Most Mehmed-pa{e Sokolovi}a i spomen-u~ionicu knji`evnika i nobelovca Ive Andri}a.

VIJEST U

BROJU

`rtve obiteljskog nasilja smje{tene su pro{le godine u sigurne ku}e na prostoru oba bh. entiteta.

573

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI

7

Zastupnici ostali bez odgovora o bud`etu

NI[TA OD PLA]A ZA JANUAR?!
Krajnje je neizvjesno ho}e li biti objavljen prora~un institucija BiH i me|unarodnih obveza za 2011. u Slu`benom glasniku BiH, a, u skladu s tim, ostaje nepoznanica da li }e 22.000 bud`etskih korisnika dobiti pla}u za prethodni mjesec, naglasio Lozan~i}

Nema uslova za Slu`beni glasnik
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Milorad @ivkovi} izjavio je da se nisu stekli uslovi za slanje prijedloga zakona o bud`etu institucija BiH i me|unarodnih obaveza za 2011. koji je dostavio ministar finansija BiH Dragan Vranki}, na objavu u Slu`beni glasnik BiH. Svoj stav je pojasnio zaklju~cima Zajedni~kog kolegija Parlamenta BiH sa sjednice 30. januara, te zaklju~cima oba doma Parlamenta BiH od 30. i 31. decembra, uzimaju}i u obzir pismo ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a i izjavu ambasadora PIC-a objavljenu 1. februara. Napomenuo je da do ju~er u Parlament BiH nije primljen akt Predsjedni{tva BiH - Zakon o bud`etu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za 2011. godinu na nivou ostvarenja u 2011.
Predstavni~ki dom PSBiH: Uskra}eni za informaciju
Foto: [. SULTANOVI]

I pored brojnih insistiranja zastupnika da se objasni {ta je s bud`etom institucija BiH i me|unarodnih obaveza za 2011, odnosno da li je i kada }e biti objavljen u Slu`benom glasniku BiH, {to je preduvjet da bi se krenulo sa primjenom odluke o privremenom finansiranju za prvi kvartal (januar - mart) 2012, nije prihva}en prijedlog da se o tome raspravlja na ju~era{njoj sjednici Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH. Zastupnik HDZ-a BiH Niko Lozan~i} jasno je od Zajedni~kog kolegija oba doma PSBiH zatra`io informaciju o aktivnostima na objavljivanju

Vije}e ministara u ~etvrtak
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH Milorad @ivkovi} najavio je kako bi sjednica tog zakonodavnog tijela, na kojoj bi se trebalo potvrditi imenovanje novog Vije}a ministara BiH, mogla biti odr`ana u ~etvrtak, 9. februara. bud`eta institucija BiH za 2011, ali njegovu inicijativu da se o ovome raspravlja na ju~era{njoj sjednici podr`alo je svega 11 poslanika, dok je njih 20 bilo protiv. odr`ali u ponedjeljak, 30. januara, zaklju~ili kako }e, ako od Predsjedni{tva BiH, do ju~er, ne dobiju akt o bud`etu institucija BiH, u Slu`benom glasniku BiH biti objavljen onaj koji je dostavilo Ministarstvo finansija i trezora BiH od 1.008.000.000 KM. Umjesto akta iz Predsjedni{tva BiH, u PSBiH stiglo je pismo ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a koji je istakao kako “kolektivni {ef dr`ave nema konsenzusa oko bud`eta, te da on ne podr`ava utvr|eni iznos od 1.008.000.000 KM” . - Imamo krajnju neizvjesnost ho}e li biti objavljen prora~un institucija BiH i me|unarodnih obveza za 2011. u Slu`benom glasniku BiH. U skladu s tim ostaje nepoznanica da li }e 22.000 bud`etskih korisnika dobiti pla}u za prethodni mjesec (ja-

Radmanovi}evo pismo
Lozan~i} je informaciju od Kolegija tra`io s obzirom na to kako su upravo njegovi ~lanovi na sjednici koju su

nuar). Ne vidim da je i za{to je problem dobiti informaciju, jer je Zajedni~ki kolegij taj koji je donio zaklju~ke, ocijenio je Lozan~i}. Zastupnik Stranke za BiH Beriz Belki} bio je jo{ radikalniji i tra`io obja{njenje “da li je sve {to se de{avalo oko bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza u proteklom periodu bilo u skladu sa Ustavom BiH ili nije” . - Ja znam da to nije bilo u skladu sa Ustavom i zakonima, ali to treba jasno i glasno re}i kako bi za to znali i gra|ani i javnost, naglasio je Belki}.

@ivkovi} na potezu
Predsjedavaju}i Doma naroda PSBiH Ognjen Tadi} pojasnio je kako to zakonodavno tijelo, kao i rukovodstvo Doma, ne mora dati saglasnost kako bi bud`et institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za 2011. bio objavljen u Slu`benom glasniku BiH. - Na Predstavni~kom domu je da potpi{e bud`et kako bi on bio objavljen u Slu`benom glasniku BiH, naveo je Tadi}.

Usvojeni zakoni o dr`avnoj pomo}i i popisu
Predstavni~ki i Dom naroda PSBiH ju~er su na odvojenim sjednicama podr`ali zakon o sistemu dr`avne pomo}i u BiH po hitnom postupku. Usvojenim zakonom, koji je kompromisni prijedlog, odnosno dogovor predsjednika {est stranaka u odnosu na ranija rje{enja, ut vr|eno je da Vije}e za dr`avnu pomo} BiH broji osam, umjesto sedam ~lanova, te da tri (ranije bilo planirano dva) budu iz Vije}a ministara BiH, dok ostaje da po dva ~lana budu iz entiteta, te jedan iz Br~ko distrikta. Novim rje{enjima ut vr|eno je i da se finansiranje Vije}a za dr`avnu pomo} BiH obavlja po jednu tre}inu sa nivoa institucija BiH i entiteta, umjesto da se to samostalno ~ini samo sa dr`avnog nivoa kako je ranije bilo propisano. Usagla{enim rje{enjima iz Zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH ut vr|eno je kako }e ciljna godina popisa biti 2013, a on }e se provesti od 1. do 15. aprila.

No, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH Milorad @ivkovi} izjavio je u vi{e navrata kako ne “vidi svrhu za bilo kakvu raspravu o bud`etu institucija i me|unarodnih obaveza za 2011. s obzirom na to kako je i Zajedni~ki kolegij oba doma u ~etvrtak, a i Pro{ireni kolegij Predstavni~kog doma u petak utvrdio da se na ju~era{njoj sjednici raspravlja samo o dvije ta~ke dnevnog reda prijedlogu zakona o sistemu dr`avne pomo}i u BiH i usagla{avanju prijedloga zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH” . - Jo{ je radni dan, odgovorio je ju~er @ivkovi} na insistiranja zastupnika da pojasni da li }e u Slu`benom glasniku BiH biti objavljen bud`et institucija i me|unarodnih obaveza za 2011. Ho}e li bud`et institucija i me|unarodnih obaveza za 2011. u Slu`benom glasniku BiH zaista biti i objavljen ili ne u skladu sa zaklju~kom Zajedni~kog kolegija oba doma PSBiH ovisit }e ho}e li akt koji je dostavljen od Ministarstva finansija i trezora BiH potpisati @ivkovi}. Almir TERZI]

TAKORE]I... POMO]
Odlukom OV-a Livno redovni u~enici osnovnih i srednjih {kola na podru~ju ove op}ine ubudu}e }e imati pravo na besplatan prevoz, a tro{kove prevoza po 50 posto od cijene vozne karte }e sufinansirati Op}ina i prevoznik. Za odluku o sufinansiranju tro{kova prevoza od 50 posto na teret bud`eta Op}ine glasala je ju~er ve}ina vije}nika, a u~enici koji koriste lokalni i linijski autobuski prevoz od ku}e do {kole i obratno ubudu}e }e pla}ati samo iskaznicu na pokaz, koja }e ko{tati 10 maraka mjese~no.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

I dalje kriza vlasti

Nova vlada HB@-a do
[vedska pomo} ICMP-u
[vedska }e nastaviti finansirati rad Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u 2012. i 2013. godini putem granta [vedske agencije za me|unarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Kako je saop}eno iz ICMP-a, ovo je ozvani~eno ju~er tokom posjete generalnog direktora za me|unarodnu saradnju pri MVPu [vedske Johana Borgstama i ambasadora [vedske u BiH Bosse Hedberga sjedi{tu ICMP-a u Sarajevu. Na sastanku generalne direktorice ICMP-a Kathryne Bomberger s Borgstamom i Hedbergom razgovarano je o trenutnim aktivnostima ICMP-a na zapadnom Balkanu, kao i drugim dijelovima svijeta u kojim ICMP djeluje.

15. velja~e
Hercegbosanska `upanija (HB@) bi mogla dobiti novu vlast kroz sljede}ih 15 dana, najavio je predsjednik @O HDZ-a BiH za HB@ Branko Ivkovi}. - Imamo odre|enih pozitivnih pomaka. Danas (petak) je trebala biti odr`ana sjednica Kolegija Skup{tine HB@-a, no zbog vremenskih neprilika ona je odgo|ena za sljede}i tjedan. Na toj sjednici }e se utvrditi kada }e biti odr`ana sjednica `upanijske Skup{tine i {to }e biti na dnevnom redu. Ipak, ne treba o~ekivati kako }e vlast biti formirana sljede}i tjedan, ali razgovori bi se mogli zavr{iti kroz 15-ak dana. Po nekim procjenama, mogli bismo ~ak do 15. velja~e imati novu vladu @upanije, rekao je ju~er Ivkovi}.
Livno: Sporazum na pomolu

Vlast u HB@-u }e ~initi dva HDZ-a, SNSD i SDA. Svaka druga opcija za nas je neprihvatljiva, rekao je predsjednik @O HDZ-a BiH za HB@ Branko Ivkovi}

Lako za proceduru
Dodao je i kako je va`no da se postigne politi~ki dogovor o formiranju nove vlasti te kako ne}e biti problema s provo|enjem potrebnih procedura za potvr|ivanje nove vlade HB@-a. - Kada se jednom postigne dogovor o sastavu nove vlade HB@-a, onda se sjednica Skup{tine mo`e sazvati kroz 48 sati. Bitno je da se postigne politi~ki dogovor, a skup{tinska procedura }e se onda lako obaviti. U svakom slu~aju, novu vlast u HB@-u }e ~i ni ti dva HDZ-a, SNSD i SDA. Svaka druga opci-

Mutap~i}u jedinica
Vlada Tuzlanskog kantona je na ju~era{njoj sjednici ocijenila rad policijskog komesara MUP-a TK-a Nedima Mutap~i}a za 2011. ocjenom ne zadovoljava - jedan. Kako je re~eno, Vlada je odluku donijela na osnovu prijedloga godi{nje ocjene Nezavisnog odbora Skup{tine TK-a i ministra unutra{njih poslova TK-a. U septembru pro{le godine Vlada TK-a je, zbog vi{e povreda slu`benih du`nosti, donijela rje{enje o privremenoj suspenziji Mutap~i}a. On se, izme|u ostalog, nalazi pod istragom zbog sumnje da je uzeo mito, odnosno 20.000 maraka kako bi u MUP-u TK-a zaposlio bliskog ro|aka osu|enika Sedineta Kari}a, koji slu`i petogodi{nju kaznu. S. K.

ja za nas je neprihvatljiva, rekao je Ivkovi}. I neslu`bene informacije koje smo dobili od izvora iz rukovodstva Skup{tine HB@-a govore kako je na pomolu dogovor dva HDZ-a o formiranju nove vlasti. Isti izvor navodi i kako bi se na sjednici Kolegija Skup{tine HB@-a trebao dogovoriti termin odr`avanja sjednice `upanijske Skup{tine na kojoj bi se trebala usvojiti odluka o privremenom financiranju za prvi kvartal ove godine. Tako|er, na istoj bi se sjednici mogla potvrditi i nova vlada. Boro Kri{to, predsjednik @O HDZ-a 1990 za HB@, potvrdio je, tako|er, da su vo|eni razgovori s

RIMAC JEDINI KANDIDAT Nediljko Rimac je i dalje jedini kandidat HDZ-a 1990 za mjesto predsjednika Vlade, s obzirom na me|ustrana~ki dogovor dva HDZ-a da mjesto predsjednika Vlade HB@-a pripada HDZ-u 1990, rekao je Kri{to

HDZ-om BiH, ali bez konkretnih rezultata kada je u pitanju formiranje nove vlade.

Slijedi {trajk
- Nediljko Rimac je i dalje jedini kandidat HDZ-a 1990 za mjesto predsjednika Vlade, s obzirom na me|ustrana~ki dogovor dva HDZa da mjesto predsjednika Vlade HB@-a pripada HDZ-u 1990, rekao je Kri{to za lokalne medije. Izvjesno je, pak, kako HB@ ne}e dobiti novu vlast prije 8. velja~e za kada je najavljen generalni {trajk uposlenih u osnovno{kolskom obrazovanju i djelatnika policije u J. GUDELJ HB@-u.

Ponovljeno su|enjel nikako da po~nel
Statusna konferencija pred vije}em Apelacionog odjeljenja Odjela za ratne zlo~ine Suda BiH, u predmetu Zoran Babi} i drugi, zakazana za ju~er, odgo|ena je zbog vremenskih neprilika. Jo{ je jednom, u decembru 2011, zakazani po~etak su|enja odgo|en i to zbog bolesti dvojice optu`enika. Iz Suda Bosne i Hercegovine nisu saop}ili novi termin po~etka obnovljenog su|enja Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, @eljku Stojni}u i Du{anu Jankovi}u, nekada{njim pripadnicima Interventnog voda Stanice javne bezbjednosti Prijedor, optu`enim za ubistvo najmanje 150 civila na lokalitetu Kori}anske stijene na planini Vla{i}.

Snijeg odgodio ro~i{te
po~injen 21. avgusta 1992, i osu|eni na zatvorske kazne od ukupno 86 godina. Podsje}amo, 21. decembra 2010. Babi}, [krbi} i Stojni} su nepravosna`no progla{eni krivim, jer su iz konvoja izdvojili grupu od najmanje 150 civila (prema Ha{kom tribunalu, vi{e od dvjesto civila) sa podru~ja Prijedora, te u~estvovali u njihovom strijeljanju na lokalitetu Kori}anske stijene.

Po~etak novog procesa za zlo~ine na Kori}anskim stijenama odgo|en po drugi put

Dodikove manipulacije
SGV-PR ocijenio je da jo{ jedno u nizu javnih negiranja BiH i dru{tvene stvarnosti u ovoj dr`avi, ovog puta u TV duelu sa ^edomirom Jovanovi}em, koje je u~inio predsjednik RS-a i SNSD-a Milorad Dodik, predstavlja novi, mnogo ogoljeniji i o~igledniji potez razobli~avanja sebe. Manipuliranje brojem Srba koji su u vrijeme i poslije rata ostali `ivjeti u Sarajevu, namjerno ili svjesno zanemarivanje ~injenice da su ih paljanske vlasti, lider onda{njeg SDS-a, kasnije ha{ki optu`enici, pozivali da napuste to isto Sarajevo, nije ni{ta drugo nego poku{aj skidanja vlastite odgovornosti za stanje u kojem su se kasnije na{li ne samo sarajevski Srbi nego i svi gra|ani, ka`e se u saop}enju.

Jankovi}evo bjekstvo
Zbog toga su Babi}u i [krbi}u odre|ene zatvorske kazne u trajanju od po 22 godine, dok je Stojni} ka`njen 15-godi{njom zatvorskom kaznom. Jankovi} je istom presudom progla{en krivim za nare|ivanje tih ubistava i izre~ena mu je kazna dugotrajnog zatvora od 27 godina. Jankovi} je uo~i izricanja presude pobjegao, a do danas nadle`ne slu`be ne znaju gdje se on nalazi. Prvostepenu presudu Apelaciono vije}e je u oktobru 2011. poni{tilo zbog utvr|enih proceduralnih gre{aka i nalo`ilo ponoD. M. vno su|enje.

Babi} i ostali: Optu`be za ubistvo 150 civila

Smrt u provaliji
Optu`nica Tu`ila{tva BiH, izme|u ostalog, navodi da su optu`eni, kao pripadnici Interventnog voda policije iz Prijedora 21. augusta 1992. obezbje|ivali provo|enje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo vi{e od 1.200 civila bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti iz banjalu~ke regije. Prilikom za-

NEPOZNAT NOVI TERMIN Iz Suda BiH nisu saop}ili novi termin po~etka obnovljenog su|enja Zoranu Babi}u, Miloradu [krbi}u, @eljku Stojni}u i Du{anu Jankovi}u
ustavljanja konvoja na planini Vla{i} iz konvoja je izdvojeno oko 200 vojno sposobnih mu{karaca, koji su odvedeni do lokacije zvane Kori}anske stijene. Tu je civilima nare|eno da kleknu uz rub ceste, okrenuti prema provaliji, a zatim je u njih pucano. Na tijela koja su padala u provaliju bacane su bombe. Prvostepenom presudom Suda BiH Babi}, [krbi}, Stojni} i Jankovi} progla{eni su krivim za ovaj zlo~in,

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

OSLOBO\ENJE I NEZAVISNE NOVINE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE Olivera Mastikosa, direktorica humanitarne organizacije Partner

@ivimo u mu{kom svijetu
Kada se pogleda struktura svih rukovode}ih mjesta u politici, `ene rijetko imaju priliku da budu visoko pozicionirane
- Predrasuda je da osobe sa invaliditetom ne mogu raditi, a ~esto se smatra da nismo dovoljno dobri za obavljanje odre|enih poslova. Iako ne postoji diskriminacija, tvrdim da se moramo dvostruko dokazivati. ^injenica je da smo mi dru{tvo u kojem, zvani~no, nema diskriminacije. Ni u jednom zakonu ne mo`ete vidjeti da prednost ima `ena prilikom zaposlenja, kao ni to da mu{karac ima ve}u platu. Me|utim, diskriminacija postoji. Kroz `ivot vidite da `ena zbog svojih porodi~nih obaveza koje se podrazumijevaju, biva uskra}ena za odlaske na neka vrlo va`na mjesta. Na primjer, va{ kolega, koji i nije ba{ sposoban, ali je bio prisutan i uklju~en u tokove, jednog dana posta}e {ef i direktor, a vi, kao `ena, osta}ete tamo gdje ste i bili. Ostali ste tu, ne zbog nesposobnosti, nego zbog nedostatka vremena za takvu vrstu posla, pri~a Olivera Mastikosa, direktorica humanitarne organizacije Partner u Banjoj Luci, po zanimanju diplomirani in`enjer poljoprivrede.

Bara{in i dalje na ~ekanju
Ju~er je odr`ana jo{ jedna rasprava o slu~aju Bara{in bez rezultata. Glavni tu`itelj BiH je, podsje}amo, suspendiran jo{ 1. jula 2011. godine. Da bi u slu~aju Bara{in jo{ moglo biti iznena|enja, dokazuju ju~era{nje Nezavisne novine, koje su objavile tekst o prijavi koju je svojevremeno podnio upravo Bara{in, a protiv NN lica koje je Bara{in optu`io za dostavljanje “la`nog uputstva u ime glavnog tu`itelja”. Da je FUP proveo istragu i informaciju dostavio u Tu`iteljstvo BiH, novinarima Nezavisnih potvrdio je direktor Dragan Luka~, koji kao ni Bara{in nije `elio govoriti o detaljima. Bara{in je Nezavisnim potvrdio da je tokom istrage inspektor za borbu protiv cyber kriminala Sa{a Petrovi} ustanovio da je njegov mail hakiran s iPhonea koji koristi tu`itelj Tu`iteljstva BiH Oleg ^avka, o ~emu ga je inspektor i izvijestio. Nezavisne sumnjaju da su i hakiranje i uputstvo zapravo bili dio organizirane kampanje s ciljem diskreditacije Milorada Bara{ina, koji je neposredno nakon ovog doga|aja smijenjen. Predmet nije nikada aktiviran u Tu`iteljstvu BiH.

Drugi o Oliveri

Povjerenje
Humanitarna organizacija na ~ijem je ~elu osnovana je kao nestrana~ka, nevladina i neprofitna, multietni~ka organizacija, ~iji je cilj pru`anje humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, edukativne pomo}i i podr{ke ljudima u stanju potrebe i njihovim porodicama, kao i senzibilizacija, razvijanje svijesti {ire dru{tvene zajednice, uvo|enje i primjena novih tehnika rada, zastupanje u svrhu pobolj{anja kvaliteta njihovih `ivota. Olivera isti~e da jo{ `ivimo u svijetu mu{karaca i da, u su{tini, kada se pogleda struktura svih rukovode}ih mjesta u politici, to su uglavnom mu{karci, te `ene rijetko imaju priliku da budu visoko

pozicionirane. Ono {to posebno raduje Oliveru jeste ~injenica da Vlada RS-a ima nekoliko `ena ministara, {to je, kako ka`e, vrlo pozitivno. Sa druge strane, obja{njava ona, u svakodnevnom radu, u preduze}ima, direktori imaju daleko ve}e povjerenje prema mu{karcu nego prema `eni. Zbog ~ega je to tako, ni sama ne zna. - Moje iskustvo pokazuje da svaki direktor mu{karac iza sebe mora imati `enu koja }e raditi pedantne stvari, jer mu{karci nisu za evidencije, pra}enja i sli~ne opipljive stvari. Mi nismo u poziciji da budemo u poslovnom svijetu u mjeri koja se od nas o~ekuje. Kafana i ostali skupovi su mjesta gdje se o~ekuje prisustvo mu{karaca, a ne `ena, rekla je Olivera. Prema njenim rije~ima, malo je osoba sa invaliditetom na rukovode}im mjestima. Kao razlog tome navodi nizak nivo obrazovanja ove populacije. Prilikom izbora zanimanja, obja{njava Olivera, biraju se ona koja su prilagodnija, pa je samim tim malo onih koji su profesionalni, koji imaju odre|enu struku, kako bi bili na rukovode}im mjestima. - Rukovode}a mjesta zahtijeva-

ju 24-~asovnu prisutnost i tu postoje neki dodatni problemi. Nemamo regulisan prevoz u gradu, tako da je problem ukoliko treba popodne da odete na neki sastanak, da ne{to uradite, to dodatno ote`ava situaciju. Tako je bilo prije 25 godina, tako je i dan-danas, isti~e ona.

Faze
Za Oliveru su posebno interesantne faze kroz koje su prolazile osobe sa invaliditetom u posljednjih 20 godina. Bilo je, ka`e, faza kada je vladala ogromna podr{ka, kako lokalnih zajednica, tako i entitetskih vlasti, pa se de{avalo da su poslije rata bili jako prihva}eni. Me|utim, 2001. i 2002. bile su vrlo kriti~ne za ovu populaciju jer su osobe sa invaliditetom izba~ene iz Fonda PIO, bez bilo kakvog realnog opravdanja. - [to se ti~e civilnih invalida, sada je problem {to se ne usvaja zakon o socijalnoj za{titi, jer je to jedan temelj kako bi na{a uklju~enost bila {to ve}a. Nadam se da }e u budu}nosti svi biti vi{e okrenuti `ivotnim pitanjima, pa tako i osobama s invaliditetom, istakla je Olivera, koju odmila zovu Olja.
Biljana SAVI] i Jasna FETAHOVI]

Tanja Mandi}: “Olivera je sjajan saradnik i kolega. Ono {to bih istakla kao njene specifi~ne osobine jesu iskrenost i nesebi~nost. Sa njom uvijek znate na ~emu ste, kod nje nema dvostrukih poruka. Olja pripada grupi ljudi koja uvijek smatra da nove i mlade ljude treba stavljati na pozicije da bi se dalje gradili. Ona preuzima ulogu mentora i u~itelja za sve mlade ljude sa kojima sara|uje. Bilo bi dobro da ima vi{e ljudi poput nje, lak{e bi se sara|ivalo na svim nivoima.”

Foto A. ^AVI]

Nesigurnost katolika
Koordinacija hrvatskih i katoli~kih udruga i institucija Tuzlanske `upanije pozornost je posvetila sigurnosti u hrvatskim naseljima. Kako je saop}io predsjedatelj Koordinacije i dekan Tuzlanskog dekanata fra Franjo Mar tinovi}, u 2011. su godini bila uo~ena tri oblika ugro`avanja sigurnosti - plja~kanje i skrnavljenje katoli~ke imovine i katoli~kih simbola, obijanje ku}a te sje~a privatne {ume Hrvata. Razmatrana je i situaciju u oblasti obrazovanja, u svjetlu ~injenica da se u dr`avnim {kolama fakti~no ne u~i hrvatski jezik.

Zagorka Hristi}: “Kada se spomene ime Olivera Mastikosa, treba ustati. Kao saradnik je odli~na, bolji kolega se ne mo`e po`eljeti. Veliki je vizionar, dobar drug, saradnik i majka. Sve rije~i hvale za nju. Koliko god se mi trudili da budemo kao Olja, to je te{ko uspjeti. O njoj, zaista, mislim sve najbolje. Nemam rije~i za ono {to je ona uradila za osobe sa invaliditetom.”

Hutba reisa Ceri}a
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} je u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu imamio d`uma-namaz i odr`ao hutbu. “Sutra (subota) je 12. rebiu-l-evel, ro|endan (mevlud) pejgamberu Muhammedu a.s., pa je stoga va`no da se podsjetimo {ta nam je ostavio u amanet. ^ovjek je slobodan da zanemari realnost, slobodan je da zanemari svoj um i razum slijepo tumaraju}i putem koji mu se svi|a, ali nije slobodan da izbjegne provaliju koju ne}e da vidi. Slobodan je da ne bude savjestan, ali nije slobodan da izbjegne kaznu za nesavjesnost. Muhammed a.s. ostavio je poruku da ~ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru, a to zna~i da ~ovjek mora prihvatiti i u `ivotu primijeniti po vlastitom izboru moralni kod, kojeg mu nudi Allahova knjiga (Kur’an) i Alejhisselamova praksa (Sunnet)”, kazao je, pored ostalog, Ceri}.

Podr{ka za svakodnevni `ivot
• Koja je misija, a koja vizija organizacije na ~ijem ste ~elu? - Humanitarna organizacija Partner osnovana je zato {to veliki broj ljudi, koji su u kolicima i zavise od tu|e njege i pomo}i, nije imao personalnu asistenciju i nije imao neka uputstva kada iza|e iz bolnice kako da se organizuje u `ivotu. Ona je nastala kao zajedni~ka ideja profesionalaca i osoba s invaliditetom da se napravi udru`enje koje }e pru`ati podr{ku za svakodnevni `ivot. Na{a misija i vizija su jednakost za sve, bazirana na druga~ijim pogledima, gdje se tra`i da se nama izjedna~e mogu}nosti. • Dobitnica ste plakete grada za humanitarni rad. Koliko je humanost priznata? - Za plaketu su me prijavili moji ~lanovi. Ona je za mene dvostruko zna~ajna. Prvo, moji ~lanovi su prepoznali da bih ja bila osoba koja bi mogla to da dobije, a drugo, prepoznata sam od komisije. Na neki na~in, mogu da ka`em da je humanost na cijeni, ne samo po svom nego i po iskustvu mojih kolega koje puno rade i ~iji je rad priznat. Mo`da nismo finansijski bogati, ali smo u dru{tvu priznati, upravo zato {to zastupamo humanisti~ke stavove i ideje i borimo se za njih. Humani su i gra|ani, jer velikim odzivom na humanitarne brojeve pokazuju koliko oni zapravo `ele pomo}i. • Prema novom zakonu, koliko bi iznosila naknada za tu|u njegu i pomo}? - Ako bude usvojen novi zakon, tu|a njega i pomo} imala bi dvije kategorije - prva bi bila oko 160 KM, a druga 80, mada ostaje jedna kategorija koja nigdje nije obuhva}ena i o kojoj bi trebalo u budu}nosti da se razmi{lja, a to su tjelesni invalidi, koji ne zavise od tu|e njege i pomo}i. Postoji veliki broj mladih ljudi koji spadaju u ovu kategoriju, pa imaju obraz i nisu poku{avail na neke lo{e na~ine do}i do tu|e njege i pomo}i, a dru{tvo ih {teti, dok u osnovi imaju visok stepen tjelesnog o{te}enja.

10

OGLASI

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.

CRNA HRONIKA
Banjalu~ka policija uhapsila je u ~etvrtak Damira Jakovljevi}a (20) po potjernici koju je za njim raspisao Osnovni sud u tom gradu zbog kra|e. Jakovljevi} je uhap{en u Majkova~koj ulici, te predat sudskoj policiji, potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. Jakovljevi} se, kako prenosi Srna, dovodi u vezu sa plja~kom NLB Razvojne banke u naselju Lazarevo, iz koje je u dva navrata ukradeno vi{e od 50.000 KM.

11

Damir Jakovljevi} priveden po potjernici

Uhva}eni sa 21 paketi}em droge

Policija iz Lukavca privela je dvojicu mladi}a nakon {to je kod njih prona|en 21 paketi} marihuane. U Milerovoj ulici tokom legitimisanja i kontrole A. D. (1989) i H. B. (1993) kod njih je na|eno 17, odnosno ~etiri paketi}a droge. Prona|ena materija je oduzeta i poslana na vje{ta~enje, a A. D. i H. B. su li{eni slobode i privedeni u prostorije Odjela krim-policije PU Lukavac. Policija radi na dokumentovanju ovog slu~aja.

KCUS nakon presude sarajevskog Suda

Dr. Cvijeti}-Kold`o premje{tena

i radi pod nadzorom
Amila Cvijeti}-Kold`o nepravomo}no osu|ena na tri i po godine zbog nesavjesnog lije~enja kojim je uzrokovana smrt pacijentice Otkaz nakon pravomo}ne presude
Ukoliko dr. Amili Cvijeti}-Kold`o, koja je u srijedu u Kantonalnom sudu Sarajevo nepravomo}no osu|ena na tri i po godine zatvora zbog nesavjesnog lije~enja, bude izre~ena pravomo}na presuda u trajanju du`em od tri mjeseca zatvora, Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu }e joj dati otkaz, potvr|eno nam je ju~er u KCUS-u. KCUS-a dr. Faris Gavrankapetanovi}, oglasila se ova institucija. U saop}enju se navodi da je dan nakon presude odr`ana hitna, vanredna sjednica Kolegija generalnog direktora na kojoj je zaklju~eno da {ef Klinike za anesteziju i reanimaciju doc. dr. Ismet Suljevi} mora odmah premjestiti dr. Cvijeti}-Kold`o sa punkta Klinike za ginekologiju i aku{erstvo na punkt Klinike za anesteziju i reanimaciju (Stara hirurgija), i nastaviti sa nadzorom nad radom dr. Cvijeti}-Kold`o do nastupanja pravosna`nosti presude. “Isti~emo ~injenicu da izricanje mjere suspenzije do okon~anja sudskog postupka nije predvi|eno odredbama Zakona o radu. Po nastupanju pravosna`nosti presude KCUS }e donijeti odluku o prestanku ugovora o radu ukoliko bude izre~ena kazna zatvora u trajanju du`em od tri mjeseca kako je propisano Zakonom” , navodi se u ovom saop}enju. U KCUS-u su rekli da je po saznanju da je podignuta optu`nica protiv dr. Cvijeti}-Kold`o 23. septembra 2008. godine zbog nesavjesnog lije~enja odmah pokrenut postupak otkaza ugovora o radu.

Mi{ljenje Sindikata
Potom su se obratili Sindikatu KCUS-a, koji je 29. septembra 2008. dao mi{ljenje da se obustavi taj postupak do pravosna`nog okon~anja sudskog procesa, ali da se dr. Cvijeti}-Kold`o odredi obavljanje poslova ljekara specijaliste anesteziologa uz superviziju (nadzor) drugog ljekara, {to je i u~injeno. Podsje}amo, ovo je prva presuda koja je donesena protiv nekog ljekara u FBiH zbog nesavjesnog lije~enja. Dk. OMERAGI]

Hitna sjednica
Cvijeti}-Kold`o je osu|ena jer je nesavjesnim lije~enjem sredinom 2007. godine prouzrokovala smrt pacijentice Svjetlane Zuki}, a presudu joj je, kako smo to objavili, izrekla predsjedavaju}a Sudskog vije}a Kantonalnog suda Sarajevo Dalida Burzi}. Povodom izricanja prvostepene presude dr. Cvijeti}-Kold`o saop}enjem za javnost, koje je potpisao generalni direktor

Dr. Amila Cvijeti}-Kold`o na izricanju presude

Obdukcijom utvr|eno: Clark Randolph Stern izvr{io suicid

Amerikanac najavio
samoubistvo
U prostorijama Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ju~er je razrije{ena misterija smrti 55-godi{njeg ameri~kog turiste Clarka Randolpha Sterna iz grada Moses Lake u dr`avi Washington. Amerikanac je, naime, izvr{io samoubistvo u srijedu, sedam dana prije povratka ku}i u Washington. Iz sarajevske policije saop{teno je da je obdukcijom sudsko-medicinskog vje{taka nesporno utvr|eno da je smrt Clarka Randolpha Sterna nastupila kao posljedica samoubistva, a na tijelu nisu prona|ene povrede, osim onih nanesenih no`em u grudni ko{. Me|utim, nezvani~no saznajemo da su na|ene i druge rane od no`a, jer je samoubica prvo “isprobavao” najbolji ugao pod kojim }e se ubosti. Tako|er nezvani~no saznajemo da je policija tokom uvi|aja prona{la Sternove bilje{ke u kojima je on govorio da se razo~arao u `ivot i takore}i najavio da sebi ho}e da prekrati `ivot. Podsjetimo, tijelo 55-godi{njeg muzi~ara i kompozitora prona|eno je u dvori{tu ku}e broj 12 u Ulici Kra~ule na Ba{~ar{iji. On je bos iza{ao iz ku}e, a potom u dvori{tu zabio sebi no` u srce. Clark Randolph Stern do{ao je u BiH prije tri mje-

Sudski epilog akcije Kubikus

Priznali organizovanje

ilegalnog kockanja
Specijalno tu`ila{tvo RS-a zaklju~ilo je sporazume o priznanju krivice sa Dariom Brki}em, osumnji~enim za organizovanje nedozvoljenih igara na sre}u, te Naumom Goli}em i Mirjanom Jo~i}, osumnji~enim za zloupotrebu slu`benog polo`aja ili ovla{tenja, javila je Srna. Sporazumima je predvi|eno da Brki}u bude izre~ena {estomjese~na kazna zatvora i oduzeta imovinska korist pribavljena izvr{enjem krivi~nog djela u ukupnom iznosu od 500.000 KM, saop{teno je iz Specijalnog tu`ila{tva. Goli}u je predvi|ena ~etveromjese~na kazna zatvora i oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 6.000 KM, a Jo~i}evoj {estomjese~na kazna zatvora. Tu`ila{tvo je u sporazumima predlo-

Sa uvi|aja na Ba{~ar{iji: Tijelo na|eno u dvori{tu

seca nakon {to se posva|ao sa suprugom, koja se potom razvela od njega. Vjerovatno zbog toga Stern je poznanicima u Sarajevu govorioda se razo~arao u `ivot i da mu je te{ko. Iako se u prvi mah pomislilo da je stranog turistu neko ubio i vjerovatno oplja~kao, ispostavilo se da se ipak radilo o samoubistvu, ali na vrlo neuobi~ajen na~in. D. PAVLOVI]

`ilo da se osumnji~enima ukine pritvor, s obzirom na to da vi{e ne postoje zakonski razlozi. Brki}, Goli} i Jo~i}eva uhap{eni su akciji policije RS-a Kubikus u okviru spre~avanja ilegalnog kockanja, u kojoj je uhap{eno vi{e od deset osoba i oduzeto 270.000 maraka u ke{u, te pet skupocjenih vozila, ~ija je vrijednost oko 400.000 maraka. Jo~i}eva je bila inspektorica Republi~ke uprave RS-a za igre na sre}u.

12

OGLASI

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012. Kukuriku Vlada pred isku{enjima zbog kadroviranja strana~kih ljudi

REGION
VIJESTI

13

Vrline javne, poroci tajni
Udruga hrvatskih sudaca ocijenila je neprimjerenom izjavu potpredsjednika Vlade Radimira ^a~i}a o ishodu kaznenog postupka protiv tajnika HNS-a Sre}ka Feren~aka
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Snje`no ludilo u Splitu
Val hladno}e zahvatio je cijelu Hrvatsku, a ju~er je najte`e bilo u Dalmaciji. Otkazano je vi{e od 25 autobusnih linija iz Zagreba, od ~ega najvi{e prema Dalmaciji. Iako zbog nevremena ne radi veliki broj kafi}a i prodavnica, otkazana su ro~i{ta u sudovima i ispiti na fakultetima, a {kole su zatvorile vrata, mnogi Spli}ani su sa odu{evljenjem do~ekali snijeg, koji godinama nije pao u ovom gradu. U mnogim dijelovima Splita gra|ani se skijaju po ulicama, grudvaju i skidaju odje}u prkose}i zimi. Ina~e, region je okovan ledom. U 26 op{tina u Srbiji progla{ena je vanredna situacija zbog jakih snje`nih padavina, a u Beogradu je obustavljena nastava. Crnu Goru je zahvatilo izuzetno hladno vrijeme, a od ~etvrtka uve~er snijeg ponovo pada u centralnim i ju`nim dijelovima dr`ave, {to je dovelo do ote`anog saobra}aja. Olujno, snje`no nevrijeme je zabilje`eno i u Sloveniji te Makedoniji.

Koalicijsku Kukuriku Vladu RH protresla je prva neugodna situacija. Govori se o naru{enim odnosima izme|u koalicijskih partnera Socijaldemokratske partije (SDP) i Hrvatske narodne stranke (HNS). Ali, sve je ostalo iza zatvorenih vrata. Bez komentara, bio je naj~e{}i odgovor ~lanova Vlade iz SDP-a.

Nepogoda
Radi se o slu~aju koji je aktualizirao ne samo na~in kadroviranja strana~kih ljudi u nadzorne odbore va`nih dr`avnih kompanija, podjelu javnih poduze}a po strana~kom klju~u ve} i ar{ine po kojima se odre|uju moralne i ostale vrline politi~ara, ali i moralna dimenzija njihovih postupaka. Konkretna interna koalicijska Kukuriku nepogoda potrajala je samo 24 sata. Upravo toliko vremena na funkciji ~lana Nadzornog odbora strate{ki va`ne dr`avne kompanije Janaf proveo je Sre}ko Feren~ak, ina~e glavni tajnik HNS-a. Rije~ je o ~ovjeku koji je zbog gospodarskog kriminala i nezakonite zarade od 9,5 milijuna kuna nepravomo}no osu|en na godinu zatvora. Prvostupanjska presuda protiv Feren~aka donijeta je zbog nepravilnosti sa zemlji{tem u vlasni{tvu Grada Zagreba. Na placu kupljenom po posebno formiranoj ni`oj cijeni jer je na njemu trebao biti izgra|en centar za invalidne osobe, osvanuo je {oping-centar, a zarada od preprodaje tog grad-

Milanovi} i ^a~i}: Naru{eni odnosi izme|u koalicijskih partnera

NAFTA I PLIN Janaf je predmet istrage DORH-a koji obavlja izvide zbog sumnji da je biv{a uprava ove kompanije protuzakonito poku{ala dobiti koncesiju za istra`ivanje i eksploataciju nafte i plina u Hrvatskoj u dealu s partnerima iz Rusije
skog zemlji{ta bila je milijunska. Na vijest o imenovanju Feren~aka u hrvatskoj javnosti se nadigla velika pra{ina. Zbog burnih reakcija glavni tajnik HNS-a je navodno samoinicijativno odlu~io odstupiti s novog polo`aja. Za ovaj po tez pred sje dnik HNS-a i prvi potpredsjednik Vlade RH, ujedno i ministar gospodarstva, Radimir ^a~i} ka`e da je motiviran potencijalnom {tetom koju medijski pritisak mo`e imati na Kukuriku koaliciju pa je kao resorni ministar slu`beno zatra`io od Hrvatske agencije za obavezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) da povu~e Feren~aka iz Nadzornog odbora Janafa. Ina~e, ^a~i} je uz ostale ~lanove Vlade iz HNS-a, poput {efice diplomatije Vesne Pusi}, ovo neuspje{no imenovanje branio do posljednjeg daha. Na njegovu ju~era{nju izjavu je reagirala i Hrvatska udruga sudaca. Iz ove Udruge ocijenili su neprimjerenim istup ^a~i}a, koji je rekao da je sve apsolutno po zakonu te da je nemoralno napadati ljude koji nisu pravomo}no osu|eni, uz tvrdnju da se protiv tajnika HNS-a navodno vodi

montiran proces ~ija je pozadina politi~ka.

Pozla}eno oru`je
Ina~e, kako je ju~er potvr|eno, Janaf je predmet istrage DORH-a koji obavlja izvide zbog sumnji da je biv{a uprava ove kompanije protuzakonito poku{ala dobiti koncesiju za istra`ivanje i eksploataciju nafte i plina u Hrvatskoj u dealu s partnerima iz Rusije. DORH navodno istra`uje i neracionalno poslovanje biv{e uprave Janafa, dobivanje luksuznih poklona poput pozla}enog oru`ja, kori{tenje resursa kompanije za razvoj privatnih projekata biv{ih ~lanova uprave itd. Ove smjene u Nadzornom odboru Janafa ostale su u sjeni propalog instaliranja Feren~aka, premda se za ovu kompaniju tvrdi da je sada ~vrsto u rukama HNSa jer u nadzornim tijelima ve} sjedi ~ak pet haenesovaca.
Jadranka DIZDAR

57 narko-grupa na Kosovu
Prema podacima policije Kosova, tokom 2011. pove}an je broj kriminalnih grupa koje se bave trgovinom drogom, ali je bilo i vi{e uhap{enih zbog tih krivi~nih djela. U odnosu na 2010, kada je bilo 18 grupa, pojavilo se 39 novih organizacija koje se bave drogom, prenosi kosovska {tampa. Por tparol policije Kosova Sabrije Kamberi rekao je da je pove}ana i koli~ina zaplijenjene droge. Kosovo ima strategiju borbe protiv trgovine drogom, me|utim, ne postoji poseban centar za rehabilitaciju zavisnika.

Samit NATO-a u Bruxellesu

Dijalog za budu}nost
Stanje na Kosovu je stabilno, ali i dalje krhko. Zato Beograd i Pri{tina moraju nastaviti dijalog koji mo`e postati i politi~ki
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da je dijalog Beograd - Pri{tina od `ivotne va`nosti i da se mora nastaviti. - Dijalog bi trebalo da dovede do konkretnih rezultata i dogovora o sveukupnoj lepezi pitanja u vezi sa sjevernim dijelom Kosova, kazao je ju~er Rasmussen u Bruxellesu, na sastanku ministara odbrane NATO-a i zemalja koje imaju trupe u KFOR-u na Kosovu. Sa`imaju}i zaklju~ke zasjedanja, Rasmussen je rekao da je jasno da situacija na sjeveru Kosova ne mo`e biti rije{ena samo vojnim sredstvima. - Ne predla`em neki uporedni ili politi~ki proces, ve} sna`no podr`avam dijalog pod okriljem EU. Ali, ne mo`emo biti iznena|eni da takvi dijalozi, ~esto pokrenuti oko tehni~kih pitanja koja su va`na, prerastu u vi{e politi~ki dijalog, naveo je Rasmussen odgovaraju}i na pi-

SAD: Optu`nica za terorizam
Dvadesetpetogodi{nji Amerikanac Samir Osmakac, porijeklom sa Kosova, optu`en je da je namjeravao da koristi oru`je za masovno uni{tenje u okviru zavjere islamskih ekstremista, saop{tilo je tu`ila{tvo na Floridi. Osmakac je uhap{en 7. januara nakon {to je od tajnog agenta kupio eksploziv i oru`je. Vlasti tvrde da je Osmakac planirao da izvr{i bomba{ke napade u okolini Tampe. Osmakac je optu`en i za posjedovanje neregistrovanog oru`ja. Visoki zvani~nik na Kosovu izjavio je pro{log mjeseca da se Osmakac sastao sa radikalnim islamistima tokom posjete rodnoj zemlji.

Misiji KFOR-a data puna podr{ka

tanje novinara da li predla`e i posebne politi~ke razgovore o budu}nosti sjevera Kosova, ~emu se protive vlasti u Pri{tini. KFOR je, dodao je on, djelovao pa`ljivo i nepristrasno, u punoj saglasnosti s mandatom UN-a. - Situacija na Kosovu je stabilna, ali i dalje krhka, a sloboda kretanjaja ogra-

ni~ena te na{ cilj ostaje nepromijenjen, a to je za{tita i bezbjednost za sve na Kosovu i potpuna obnova slobode kretanja. Zbog toga se mora odr`ati sada{nje prisustvo KFOR-a, zaklju~io je ~elnik Atlantskog saveza, dodav{i da }e trupe biti smanjene samo kada to dozvole okolnosti.

14

SVIJET
VIJESTI
Smanjene isporuke ruskog gasa u Evropi

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Moskva i Kijev se
Kijev tvrdi da Rusija isporu~uje 15 posto manje gasa od prosje~nih koli~ina, {to Moskva negira, tvrde}i da Ukrajina krade gas • Broj `rtava hladno}e {irom Evrope popeo se na 218
Ukrajinska vlada optu`ila je ju~er Rusiju za nesta{ice gasa u nekim evropskim zemljama u vrijeme dok velike hladno}e zahvataju kontinent.

me|usobno optu`uju
Kuvajt: Ubjedljiva pobjeda islamista
Opozicija sa islamistima na ~elu osvojila je veliku ve}inu glasova na vanrednim izborima u Kuvajtu, osvojiv{i 34 mjesta u 50-~lanom parlamentu, potvrdili su ju~er objavljeni zvani~ni rezultati, prenosi Fena. Sunitski islamisti, uklju~uju}i salafiste, osvojili su 23 poslani~ka mjesta, za razliku od samo devet koliko im je pripadalo u raspu{tenom parlamentu, dok su liberali do`ivjeli poraz, osvojiv{i samo dva mjesta, u pore|enju s ranijih pet. Glasa~i su kaznili provladine poslanike, svode}i ih na manjinu, a zastupljenost manjinskih {iita smanjena je s devet na sedam poslanika, od kojih su ~etiri iz islamisti~kih grupa. Vladar Kuvajta, {eik Sabah al-Ahmad al-Sabah, sazvao je vanredne izbore u decembru nakon {to je raspustio parlament kao odgovor na sve dublji politi~ki zastoj.

Pove}anje potro{nje
Ukrajinski ministar energetike i goriva Juri Bolko izjavio je da Rusija isporu~uje 15 posto manje gasa od prosje~nih koli~ina zbog pove}anja potro{nje u zemlji uslijed ledenog vala, prenosi Fena. Njema~ka, Italija i Austrija javile su o smanjenju isporuka ruskog gasa, ali je ruski energetski div Gazprom za to okrivio Kijev, optu`uju}i Ukrajinu da krade gas namijenjen evropskim potro{a~ima. Izvr{ni direktor Gazproma Aleksandar Medvedev ponovio je prekju~er da je ruski energentski gigant, u uslovima surove zime u Rusiji i Evropi, pove}ao isporuke gasa do maksimalnih mogu}nosti. Situacija sve vi{e podsje}a na 2009, kada je do{lo do ogromne gasne krize koja je veliki dio Evrope ostavila bez grijanja, a brojne kompanije ostale su bez stotina miliona eura, jer nisu mogli nabaviti energente. Tada su evropske zemlje skupo platile spor oko cijena i tranzitnih tarifa izme|u Rusije i Ukrajine, a ~ini se kako bi se ne{to sli~no moglo ponoviti i ove godine. U me|uvremenu, broj `rtava hladno}e {irom Evrope popeo se

Prijeti li nova gasna kriza?

Najavljeni dodatni pad temperatura i nove snje`ne padavine {irom Evrope

Libijski diplomata preminuo od mu~enja
Libijski diplomata koji je bio ambasador u Francuskoj u vrijeme vladavine Muamera Gadafija preminuo je od mu~enja nakon {to ga je uhapsila milicija iz Zintana, navodi Human Rights Watch u ju~er objavljenom saop}enju, prenosi Fena. U Zintanu u zatvoru je zato~en najpoznatiji sin biv{eg libijskog ~elnika, Saif al-Islam, a smrt biv{eg diplomate dodatno je pove}ala brige za sigurnost Gadafijevog sina. U izvje{taju autopsije navodi se da je Omar Brebe{, koji je bio uhap{en 19. januara u prijestonici Tripoliju, a ~ije je tijelo idu}eg dana preneseno u bolnici u Zintanu, zadobio vi{estruke povrede i da su mu slomljena rebra. Izvje{taj je posljednji u nizu navoda o mu~enjima zatvorenika od libijske milicije koja se borila da svrgnu Gadafija i sada upravljaju zatvorima {irom zemlje.

na 218, a meteorolozi su najavili dodatni pad temperatura za vikend i nove snje`ne padavine {irom kontinenta. ^itava sela su odsje~ena u nekim dijelovima isto~ne Evrope i na hiljade je ostalo zarobljeno u smetovima, a potro{nja gasa sko~ila je na rekordan nivo tokom jednosedmi~ne hladno}e koja se smatra najja~om u posljednjih nekoliko decenija. Ledeni talas je u Ukrajini odnio 101 ljudski `ivot, a gotovo 1.600 ljudi zatra`ilo je medicinsku pomo} zbog promrzlina i hipotermije, saop}ilo je ju~er ukrajinsko ministarstvo za vanredne situacije. Niske temperature do sada su odnijele ukupno 37 `ivota u Poljskoj, a

u Rumuniji se tokom no}i sa ~etvrtka na petak smrzlo 10 ljudi, ~ime se broj `rtva hladno}e popeo na 24. U Bugarskoj su zabilje`ene najni`e temperature u posljednjih 100 godina, koje su odnijele 16 `ivota. U Slova~koj je od hladno}e umrlo dvoje ljudi, u ^e{koj osam. U Letoniji je 10 ljudi umrlo od hladno}e u prijestolnici Rigi, a ne postoje podaci za ostali dio zemlje, dok je u susjednoj Litvaniji devet ljudi do sada izgubilo `ivot zbog hladno}e i smetova.

Sibirska hladno}a
U Moskvi dnevne temperature ne prelaze minus 22 stepena, ali podataka o `rtvama hladno-

}e i snijega nema, navodi Reuters. Sibirska hladno}a zahvatila je i Austriju, gdje su registrovane dvije `rtve. Hladno}a je stigla i do juga Evrope, gdje ina~e rijetko pada snijeg i ima ga na sjeveru i centralnim dijelovima Italije, gdje se temperatura spustila i do minus 30 stepeni i odnijela tri ljudska `ivota. U Francuskoj je u 41 od ukupno 101 regiona progla{eno vanredno stanje zbog snijega i veoma niskih temperatura. Snijeg se zadr`ao i u dijelovima Atine i u Istanbulu, gdje je privremeno izazvao kolaps u saobra}aju. U Gr~koj su evidentirane dvije `rtve hladno}e.

Prema pisanju Washington Posta

Izraelski napad na Iran mogu} na prolje}e
Ameri~ki ministar odbrane Leon Panetta vjeruje da postoji sve ve}a mogu}nost da Izrael napadne Iran u aprilu kako bi sprije~io Teheran da napravi nuklearnu bombu, prenijeli su ameri~ki mediji. Washington Post pi{e da Panetta brine zbog rastu}ih {ansi da Izrael pokrene napad u narednih nekoliko mjeseci, prenosi Srna. CNN je potvrdio ovaj izvje{taj, pozivaju}i se na zvani~nika administracije predsjednika Baracka Obame, koji nije `elio da bude imenovan. "Izraelci strahuju da bi Iranci vrlo skoro mogli imati uskladi{teno dovoljno oboga}enog urana u podzemnim objektima za izradu oru`ju - a tada }e ih samo SAD mo}i vojno zaustaviti", izvje{tava vode}i politi~ki komentator Posta David Ignatius iz Bruxellesa, gdje je Panetta u~estvovao na sastanku NATO-a. List isti~e kako je izraelski ministar odbrane Ehud Barak mo`da signalizirao izglede za skori izraelski napad kada je u januaru zatra`io odgodu planiranih ameri~ko-izraelskih vojnih vje`bi, koje su trebale kulminirati u ma-

Hamnei prijeti odmazdom
Islamska Republika ne}e ustuknuti pred me|unarodnim pritiskom da odustane od svojih nuklearnih aktivnosti, izjavio je u petak vjerski vo|a i vrhovni lider Irana ajatolah Ali Hamnei, prijete}i odmazdom za vojni napad ili sankcije na izvoz iranske nafte, prenosi Fena. "Kao odgovor na prijetnje naftnim embargom i ratom, imamo i mi ~ime da zaprijetimo u odgovaraju}em trenutku", upozorio je ajatolah i dodao: "Ne bojim se da ka`em da }emo podr`ati i pomo}i svaku zemlju ili grupu koja `eli da se suprotstavi cionisti~kom (izraelskom) re`imu." na u posljednjih nekoliko sedmica u poku{aju da primoraju Teheran da dostavi vi{e informacija o svom atomskom programu.

Do`ivotni zatvor Duchu
Sud za ratne zlo~ine u Kambod`i, koji radi pod okriljem UN-a, odlu~io je ju~er da ~uvar zatvora iz redova Crvenih Kmera treba da ostane u zatvoru do kraja `ivota i produ`io mu kaznu od 19 godina zatvora, koja mu je izre~ena u julu 2010, prenosi Srna. Prethodna presuda nai{la je na o{tre kritike pre`ivjelih iz vremena re`ima Pola Pota. Sudsko vije}e odlu~ilo je da Kaing Guek Eav, zvani Duch, biv{i {ef ozlogla{enog zatvora Tuo Sleng, treba da snosi punu odgovornost za oko 14.000 ljudi ubijenih na ovom mjestu tokom vladavine Kmera od 1975. do 1979. "Kazna mora biti o{tra da bi se sprije~ili sli~ni zlo~ini, koji, bez sumnje, spadaju me|u najve}e u ljudskoj historiji", rekao je predsjednik suda Kong Srim ~itaju}i presudu.

Leon Panetta

ju s upotrebom bojnog streljiva. Predsjednik Barack Obama i ministar Panetta upozorili su Izrael da se SAD protive takvom napadu, jer vjeruje da bi osujetio sve uspje{nije me|unarodne sankcije i druge nevojne napore da se Iran zaustavi od nuklearnog naoru`avanja. SAD i EU uveli su o{trije sankcije protiv Ira-

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.

SVIJET

15

Ne jenjava nasilje u Egiptu

protiv demonstranata
stranata okupljenih ispred sjedi{ta policije u Suecu, prije nego {to su upotrijebili bojevu municiju. Izvor iz egipatske policije tvrdi da policija nije otvorila vatru na demonstrante, ve} da su stotine naoru`anih ljudi napale {tab lokalnih snaga sigurnosti u sjeveroisto~noj egipatskoj luci. Dr`avna televizija javila je da je prvog dana protesta u Kairu 628 osoba povrije|eno u nasilju uglavnom od udisanja suzavca koji je policija ispalila na demonstrante koji su poku{avali da stignu do zgrade ministarstva unutra{njih poslova. Sino} je zapaljena vladina zgrada u blizni ministarstva unutarnjih poslova u centru Kaira gdje su u demonstracijama u~estvovale hiljade ljudi. Po`ar je zahvatio prvi kat poreske uprave i pri~inio je veliku {tetu.

Batinama i suzavcem
aciji jeste to {to vojska nije zainteresovana da bilo kome preda vlast. Opoziciju predstavlja skup egoista ~ije se ambicije zavr{avaju na trgu Tahrir, dok najja~a politi~ka snaga Muslimansko bratstvo poku{ava da situaciju sredi tako {to }e napraviti dogovor sa vojskom. U me|uvremenu, ogromna stopa kriminala i katastrofalno stanje ekonomije predstavljaju probleme o kojima niko ozbiljno ne govori, a svi ovi faktori onemogu}avaju normalno funkcionisanje Egipta kao dr`ave. Podsje}amo, vlast je uvela trodnevnu `alost u zemlji zbog krvoproli}a na fudbalskoj utakmici u Port Saidu kojoj su poginule najmanje 74 osobe, a vi{e od 1.000 ih je povrije|eno. Nasilje u Port Saidu uzrokovalo je novu politi~ku krizu u Egiptu, ocjenjuju svjetski mediji.

U protestima zbog krvoproli}a na stadionu u Port Saidu {irom Egipta su poginule ~etiri osobe, a gotovo 1.700 ih je povrije|eno
Kraj nasilju, koje je u srijedu nave~er izbilo poslije nogometne utakmice na stadionu u Port Saidu, ne nazire se. Za 48 sati gotovo neprekidnih sukoba policije i demonstranata u nekoliko egipatskih gradova ubijene su ~etiri osobe, dok ih je gotovo 1.700 povrije|eno, a vlasti ni batinama ni suzavcem ne uspijevaju da zauzdaju gnjev gra|ana.

Dogovor s vojskom
Demonstranti su optu`ili vladaju}e Vojno vije}e, koje je preuzelo vlast u zemlji poslije svrgavanja predsjednika Hosnija Mubaraka prije godinu, da lo{e vodi zemlju tokom tranzicionog perioda. Oni zahtijevaju smjenu vojnog lidera mar{ala Huseina Tantavija, neki ~ak i njegovo pogubljenje. Oni, tako|er, zahtijevaju da se ubrzaju demokratske reforme i skrati proces za raspisivanje predsjedni~kih izbora i predaja vlasti civilima. Klju~ni problem u ~itavoj situ-

Opsada MUP-a
Tokom protesta u Kairu ubijene su dvije osobe, demonstrant i vojni oficir, a jo{ dvije su stradale u Suecu. Zamjenik ministra zdravlja saop{tio je da je povrije|eno 1.689 osoba. Pod opsadom je zgrada ministarstva unutra{njih poslova, prenosi RTS. Svjedoci tvrde da je policija ispalila suzavac u poku{aju da rastjera oko 3.000 demon-

Otete pa oslobo|ene ameri~ke turistkinje
Egipatski beduini oteli su ju~er dvije ameri~ke turistkinje i njihovog egipatskog vodi~a na jugu Sinajskog poluostrva, ali su oslobo|eni nakon nekoliko sati, saop}ili su policijski zvani~nici. Otmica se dogodila kada je grupa naoru`anih maskiranih ljudi zaustavila autobus s turistima koji je i{ao od manastira Sv. Katarine do [arm el-[eika i odvela troje ljudi. Kako AFP saznaje, otmi~ari su zahtijevali pu{tanje njihovih ro|aka iz egipatskih zatvora. Incident se dogodio samo dva dana nakon {to su beduini na sjeveru Sinaja oteli 25 kineskih radnika, zahtijevaju}i osloba|anje njihovih ro|aka islamista koji su u zatvoru zbog bomba{kih napada na Sinajskom poluostrvu izme|u 2004. i 2006.

Pakistan odbacuje navode tajnog izvje{taja NATO-a

Igra okrivljavanja mora prestati
Tajni izvje{taj NATO-a je dio kampanje koja ima za cilj prikazati Pakistan u negativnom svjetlu, a, tako|er, i odvratiti pa`nju s propusta NATO-a u Afganistanu, navodi pakistanski MIP
Britanski mediji su iznijeli u javnost navode iz izvje{taja NATO-a u kojima se Pakistan optu`uje za pomaganje talibanima. Pakistanska vlada je kategori~ki odbacila sve navode i proglasila ih neutemeljenim. Ministrica vanjskih poslova Pakistana Hina Rabbani Khar je izjavila da se izvje{taj treba odbaciti kao potencijalno strate{ki i neutemeljen, a igra okrivljavanja mora prestati jer ne vodi nigdje. NATO i Pakistan imaju uspostavljen mehanizam za razmjenu obavje{tajnih podataka. Tajni izvje{taj NATO-a koji su prenijeli mediji je dio kampanje koja ima za cilj prikazati Pakistana u negativnom svjetlu, a tako|er i odvratiti pa`nju s propusta NATO-a u Afganistanu, navedeno je u saop}enju. narod Pakistana, imaju}i u vidu da je Pakistan osiguravao besplatan i siguran prolaz snagama NATO-a, koje su gotovo deset godina dopremale zalihe svojim snagama u Afganistanu.

Proces pomirenja
Tako|er je navedeno da je kampanja koja ima za cilj ocrniti Pakistan dosegla vrhunac nakon {to je obustavljen protok dopremanja zaliha zbog napada NATO-a 26. novembra, u kojem su ubijena 24 pakistanska vojnika. Militantski prodori uzdu` afganistanske granice tako|er su nanijeli {tetu Pakistanu. Podru~je odakle se odvijaju napadi su pod nadzorom me|unarodnih i afganistanskih vojnih snaga. Ova kampanja se tako|er mo`e

Razmjena podataka
Pakistan je pretrpio najvi{e u pogledu ljudskih i ekonomskih gubitaka zbog pristupanja me|unarodnim naporiKhar: ma u borbi protiv tero- Izvje{taj odbaciti rizma. Neosnovane kao potencijalno strate{ki i optu`be su bolne za
neutemeljen

jo{ protuma~iti kao poku{aj obustavljanja procesa pomirenja izme|u SAD-a i Pakistana, navodi se u saop{tenju i dodaje da je stabilnost Afganistana od velikog interesa za Pakistan. Khar je naglasila u saop}enju za medije da Pakistan podr`ava bilo koju inicijativu vlade Afganistana koja se ti~e odr`avanja mira i da Pakistan nema skrivenih namjera glede Afganistana. Pakistan do`ivljava svaku prijetnju nezavisnosti i suverenitetu Afganistana kao vlastitu. Bilo bi u interesu svih da SAD i njihovi saveznici udru`e napore na uklanjanju sumnji i izgradnji povjerenja s Pakistanom. To je jedini put koji vodi naprijed. Konstruktivna i odgovorna uloga medija je klju~ni faktor za odr`avanje mira u regionu.

Reuters

16

BIZNIS I EKONOMIJA

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Odr`ana vanredna skup{tina Elektroprenosa BiH

Kona~no deblokada kompanije
Skup{tina akcionara Elektroprenosa BiH, na vanrednoj sjednici odr`anoj ju~er u Banjoj Lu ci s ci ljem de blo ka de ove kompanije, donijela je odluku da }e investiranje u elektroprenosnu mre`u ubudu}e biti srazmjerno kapitalnom u~e{}u akcionara, odnosno 58,89 posto Federacija BiH i 41,11 posto RS, kazao je premijer RS-a Aleksandar D`ombi}.

Skup{tina donijela zaklju~ak kojim su ministri energetike FBiH i RS-a zadu`eni da usaglase stavove i predlo`e izmjene i dopune Statuta i usaglase ga sa zakonskim rje{enjima u roku od 30 dana
odboru Elektropenosa nala`e da razrije{i postoje}u upravu koja ima status v.d. i da imenuje novu upravu koju }e usaglasiti s predstavnicima kapitala. “Sjednica je bila uspje{na jer su ranije sva pitanja usagla{ena izme|u dva resorna ministra” , zaklju~io je D`ombi}. Premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} kazao je da su pred njima bila dva izbora: ili nastavak blokade ili dogovor da bi kompanija po~ela da radi u interesu svih gra|ana i svih korisnika. Prema njegovim rije~ima, tokom sjednice skup{tine nisu vo|eni detaljni razgovori oko budu}eg funkcionisanja 110-kilovoltne mre`e, jer je to posao radnih grupa. “Moj je politi~ki stav da se ova mre`a ne treba vratiti u vlasni{tvo entiteta, ali o tome }e eksperti dati kona~an stav” za, klju~io je Nik{i}.
G. KATANA

Raspodjela dobiti
Istom odlukom usagla{eno je da }e i struktura zaposlenih u ovoj kompaniji odgovarati kapitalnom u~e{}u u navedenim postotcima. “S ciljem deblokade rada kompanije do}i }e do izmjene akata na na~in da }e se odluke u kompaniji donositi konsenzusom i da }e se vo|enje kompanije usagla{avati sa ~lanovima skup{tine akcionara, odnosno dva premi-

jera” pojasnio je D`ombi}. , Dodao je i da je Skup{tina donijela zaklju~ak kojim su ministri energetike FBiH i RS-a zadu`eni da usaglase stavove i predlo`e izmjene i dopune Statuta i usaglase ga sa zakonskim rje{enjima u roku od 30 dana. “Skup{tina je donijela i odluku da pokrene inicijativu za izmjenu Zakona o osnivanju Elektroprensa BiH u dijelu gdje se defini{e raspodjela dobiti ~ime }e se omogu}iti da se izvr{i raspodjela dobiti” kazao je D`ombi}. On , je pojasnio da je, prema dosada{njem zakonu, bilo predvi|eno da se raspodjeli dobiti mo`e pristupiti deset godina od osnivanja kompanije, a izmjene zakona }e omogu}iti da se osniva~ima dozvoli da se zaostala i akumulirana dobit odmah isplati akcionarima. Do sada akumulirana dobit, rekao je D`ombi}, iznosi izme|u 90 i 110 miliona KM.

Investiranje srazmjerno vlasni~kom udjelu

Kazao je i da su formirane i dvije ekspertne grupe koje }e rje{avati status 110-kilovoltne mre`e u BiH, a ~lanovi su predstavnici elektroprivreda iz oba entiteta. Druga nezavisna grupa bavi}e se

odnosom nezavisnog ekektrooperatera u BiH.

Nova uprava
Na skup{tini je usvojena i prepo ru ka ko jom se Upra vnom

UniCredit: Kredit

bez `iranata uz
`ivotno osiguranje
UniCredit Bank je u saradnji s Merkur osiguranjem omogu}ila odobravanje kratkoro~nih i dugoro~nih gotovinskih kredita bez jamaca, uz riziko-osiguranje `ivota korisnika kredita. Ri zi ko-osi gu ra nje `i vo ta ugovoreno kod Merkur BH osiguranja klijentima daje dodatnu sigurnost i za{titu za vrijeme otplate kredita. Merkur osiguranje je osiguravatelj `ivota br. 1 u Bosni i Hercegovini, {to garantira brzo i efikasno rje{avanje svih osiguranih slu~ajeva. Uz ve} spomenutu pogodnost kombinacije kredita i riziko-osiguranja `ivota, isti~emo i brzu i jednostavnu realizaciju kredita i osiguranja uz minimalnu potrebnu dokumentaciju.

Gazprom Njeft

Uklju~uju se u borbu za OMV

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 023 - 4. 2. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.584713 1.479218 25.723408 0.077838 0.262459 0.668588 1.945105 0.565032 0.255225 0.220495 1.619037 0.844124 2.344317 1.482478 0.049007 1.848903

1.955830 1.588685 1.482925 25.787878 0.078033 0.263117 0.670264 1.949980 0.566448 0.255865 0.221048 1.623095 0.846240 2.350192 1.486193 0.049130 1.853537 USD BAM

1.955830 1.592657 1.486632 25.852348 0.078228 0.263775 0.671940 1.954855 0.567864 0.256505 0.221601 1.627153 0.848356 2.356067 1.489908 0.049253 1.858171 1.55028 2.315644

Gazprom Njeft, firma k}er najve}eg svjetskog proizvo|a~a plina ruskog Gazproma, `eli kupiti OMV-ove kompanije u Hrvatskoj i BiH, kojih se austrijski OMV u sklopu racionalizacije `eli rije{iti, otkriva Bloomberg. Zamjenik izvr{nog direktora Gazprom Njefta Vadim Jakovljev potvrdio je interes poja{njavaju}i da su zainteresirani za projekte ako oni pru`aju dodatnu vrijednost te da Gazprom ima finansijske kapacitete za akviziciju. Gazprom bi se tako za OMVovih 63 benzinske pumpe u Hrvatskoj i 28 u BiH mogao boriti s drugom ruskom dr`avnom tvrtkom Zarube`njeft,

koja je ve} dala ponudu za OMV-ovo vlasni{tvo u Hrvatskoj i BiH. Gazprom Njeft ve} kontroli-

ra najve}u srpsku naftnu kompaniju NIS, pa se {irenje na Hrvatsku i BiH ~ini kao logi~an razvojni pomak u regiji.

“Aidi” odobreno 46.700 KM
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK-a o odobravanju 46.700 KM Tvornici obu}e „Aida“ d.d. Tuzla, za realizaciju Programa mogu}nosti ekonomsko-finansijske rekonstrukcije te tvornice. Spomenuta sredstva su odobrena za izmirivanje obveza za tro{kove elektri~ne i toplotne energije, nabavku rezervnih dijelova, odr`avanje motornog vozila te izmirivanje obaveza prema A-SHOESU, koje su nastale po ugovoru o poslovno-tehni~koj saradnji izme|u „Aide“ i A-SHOESA. Tako|er, odobrena sredstva iskoristit }e se za izmirivanje tro{kova osiguranja objekata za period kada nema proizvodne aktivnosti, izmirivanje obveza za iz vr{e ne knji go vod stve ne usluge za izradu revizorskih izvje{taja za 2010. i 2011. godinu i izmirivanje obaveza nastalih prema Nadzornom odboru.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. 02. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. 02. 2012 =

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.
1.472,59 819,83
BIRS BIFX

BERZE
948,18 805,75
ERS10 SASX-30
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA KALESIJA OP]INSKI NA^ELNIK

17

826,20 1.760,77
FIRS

SASX-10

Broj: 02-31-1-528/12 Datum: 30. 1. 2012. godine Na osnovu ~lanova 44, 45. i 46. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu (''Sl. novine FBiH'', br. 25/03 i 16/04), Prostornim planom za podru~je Tuzlanskog kantona 2005-2025. („Sl. novine TK“, br. 9/06), ~lana 56. Statuta Op}ine Kalesija — Pre~i{}eni tekst (''Sl. glasnik Op}ine Kalesija'', br. 10/07, 7/08 i 10/11) i ~lana 24. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu (''Sl. glasnik Op}ine Kalesije'', br. 1/04, 2/05 i 12/05), op}inski na~elnik r a s p i s u j e

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 3. februar/velja~a 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta I. Predmet konkursa Predmet konkursa je dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu uz naknadu putem zatvorenih ponuda za izgradnju privredno-poslovnih objekata u industrijskoj zoni Memi}i: 1. Na parceli ozna~enoj sa k.~. br. 2458/4, zv. “Memi}ki lugovi” njiva 6. klase povr{ine 3.606 m2 upisano u PL 225 KO Memi}i. 2. Na parceli ozna~enoj sa k.~. br. 2458/5 zv. “Memi}ki lugovi” njiva 6. klase povr{ine 2.096 m2 upisana u PL 225 KO Memi}i. 3. Na parceli ozna~enoj sa k.~.br. 2458/7, zv. “Memi}ki lugovi” njiva 6. klase povr{ine 2.111 m2 upisano u PL 225 KO Memi}i. 4. Na parceli ozna~enoj sa k.~. br. 2458/8 zv. “Memi}ki Lugovi” njiva 6. klase povr{ine 1.845 m2 upisana u PL 225 KO Memi}i. II. Urbanisti~ko-tehni~ki uslovi Dodjela zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja se vr{i za izgradnju poslovnih objekata za obavljanje privredno-uslu`ne djelatnosti prema urbanisti~ko-tehni~kim uslovima u skladu sa na~elnim lokacijskim informacijama. 1. Na parceli br. 1. objekat mo`e biti maksimalnih dimenzija 42,00 x 30,00 m, odnosno 30,00 m x 18,00 m + 16,00 m x 14,00 m + 18,00 m x 10,00 m, spratnosti: od P + 0 do P + 1 sa prate}im saobra}ajnicama i parking-prostorom. 2. Na parceli br. 2. objekat mo`e biti maksimalnih dimenzija 35,00 x 22,00 m, spratnosti: od P + 0 do P + 1 sa prate}im saobra}ajnicama i parking-prostorom. 3. Na parceli br. 3. objekat mo`e biti maksimalnih dimenzija 35,00 x 22,00 m, spratnosti: od P + 0 do P + 1 sa prate}im saobra}ajnicama i parking-prostorom. 4. Na parceli br. 4. objekat mo`e biti maksimalnih dimenzija 25,00 x 22,00 m, spratnosti: od P + 0 do P + 1 sa prate}im saobra}ajnicama i parking-prostorom. III. Naknada 1. Po~etna naknada za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te iznosi: 13,30 KM/m2. 2. Naknada za ure|enje zemlji{ta iznosi 9,00 KM/m2 korisne povr{ine objekta 3. Visina rente iznosi: 7,50 KM/m2 korisne povr{ine objekta. IV. Pravo u~e{}a: Pravo u~e{}a na konkursu imaju fizi~ka i pravna lica. Prijave se podnose u pisanoj formi, moraju biti kovertirane, potpisane i zatvorene s naznakom NE OTVARATI - PRIJAVA ZA KONKURS, te sadr`avati; a) ta~an naziv i adresa pravnog lica, odnosno li~ne podatke i adresu za fizi~ka lica sa brojevima telefona. b) izvod iz sudskog registra (obrazac 1-7), ID broj (za pravna lica) c) ponu|eni iznos naknade za zemlji{te. d) program koji treba da sadr`i vrstu djelatnosti, visinu ulaganja i realno planirani broj upo{ljavanja novih radnika, e) dokaz o uplati depozita u visini od 10% od ukupne vrijednosti naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te koje je predmet ponude, a koja se mo`e uplatiti na transakcijski ra~un Op}ine Kalesija, broj 132-140-0291700037 kod NLB Tuzlanske banke, vrsta prihoda: 722611, op}ina 044. f) ponu|a~i mogu prilo`iti i ostalu dokumentaciju koju smatraju bitnom. V. Kriteriji za dodjelu: - najvi{a ponu|ena cijena, - vrsta djelatnosti, - investiciona ulaganja, - realno planirani broj upo{ljavanja novih radnika. VI. Postupak otvaranja i razmatranja prijava Komisija koja provodi konkurs, na osnovu prilo`enih dokaza utvr|uje redoslijed prvenstva u~esnika konkursa prema kriterijima predvi|enim u Odluci o gra|evinskom zemlji{tu („Sl. glasnik Op}ine Kalesija“, br. 1/04, 2/05 i 12/05). Nakon otvaranja ponuda i izrade rang-liste ponu|a~a, Komisija koja provodi konkurs dostavit }e zaklju~ak o rezultatima konkursa svim u~esnicima konkursa u roku od 8 dana po zaklju~enju konkursa. U roku od 8 dana od dana dostavljanja zaklju~ka o rezultatima konkursa, u~esnici konkursa mogu izjaviti prigovor Op}inskom vije}u protiv zaklju~ka. Nakon isteka roka od 8 dana, Komisija dostavlja zaklju~ak o rezultatu konkursa sa prigovorima u~esnika konkursa i kompletnu dokumentaciju Op}inskom vije}u radi dono{enja rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja. Lice koje ostvari pravo po konkursu, obavezuje se da ispuni uslove iz na~elne urbanisti~ke saglasnosti, broj 02/2-1-231-848/11 od 10. 2. 2011. godine. Rok za dostavu ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave konkursa, a ponude dostavljene nakon proteka ovog roka ne}e se razmatrati. Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 16. 2. 2012. godine sa po~etkom u 14 sati u prostorijama Op}ine Kalesija kojem mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici, uz prezentaciju pisanog ovla{tenja. VII. Ostale odredbe Prijave na konkurs sa svim podacima potrebnim za u~e{}e na konkursu i prilo`enom dokumentacijom (u originalu ili ovjerenu kopiju) se predaju li~no u pisarnicu Op}ine Kalesija ({alter-sala) u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkursnu komisiju za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta“ ili po{tom na adresu: Op}ina Kalesija, op}inski na~elnik, Ul. Patriotske lige br. 15, 75 260 Kalesija. Prijave se ~uvaju neotvorene sve do momenta otvaranja od Komisije za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena, vrati}e se upla}eni iznos depozita, a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom iznos depozita }e se ura~unati u naknadu za dodijeljeno zemlji{te. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u Slu`bu za urbanizam, geodetske, imovinsko-pravne poslove i infrastrukturu Op}ine Kalesija radnim danom od 8 do 16 sati ili putem telefona 035/631-259. Op}ina zadr`ava pravo, ukoliko bi nastupile zakonske smetnje za provo|enje istog, da konkurs poni{ti djelimi~no ili u cijelosti, o ~emu }e ponu|a~i blagovremeno biti obavije{teni. OP]INSKI NA^ELNIK Rasim Omerovi}

K O N K U R S

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Eurofond-1 dd Tuzla ZIF Naprijed dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potraživanja ser. A FBiH obveznice ratna potraživanja ser. B FBiH stara devizna štednja serija M FBiH stara devizna štednja serija N PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP HT dd Mostar IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda HZHB Mostar Metalno dd Zenica Solana dd Tuzla 19,71 45,50 9,65 73,00 45,00 7,19 18,99 -1,45 -1,09 8,43 2,82 2,27 -1,51 -0,05 20,00 45,50 9,65 73,00 48,00 7,19 18,99 19,71 45,50 9,65 73,00 45,00 7,19 18,99 785 164 100 6 105 150 30 15.655,35 7.462,00 965,00 438,00 5.025,00 1.078,50 569,70 3 3 2 1 2 1 1 37,01 37,00 99,00 91,00 -2,61 -1,93 0,00 0,55 37,01 37,00 99,00 91,00 37,01 37,00 99,00 91,00 47.214 8.115 4.200 3.750 17.473,90 3.002,55 4.158,00 3.412,50 1 1 2 1 3,55 1,43 2,40 1,14 -4,67 -4,00 3,55 1,43 2,40 3,50 1,43 2,40 1.857 259 288 6.507,35 370,37 691,20 4 2 2 7,88 -2,32 8,10 7,82 19.446 153.287,23 17

Banjalu~ka berza Kursna lista za 3. februar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Bira~ a.d Zvornik Boksit a.d. Mili}i Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Dunav osiguranje a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4 3,08 4,35 9,4 3,96(A) 0,049 3,33 5,21 4,51 3,9(A) 4,4 5,22 0 0 0 0 0 4,26 0,3 0,19 -16,01 0 2,33 0,38 4 4,36 9,4 3,96 0,05 3,33 5,21 4,51 3,9 4,4 5,22 4 4,35 9,4 3,96 0,048 3,33 5,21 4,51 3,9 4,4 5,22 20 0 92 2.061 72 169.755 92 847 78 40 20 110 80,00 0,00 400,40 19.373,40 285,12 8.345,25 306,36 4.412,87 351,78 156,00 88,00 574,20 0,018 0,55 0,323 0,333 0,48 77,59 0,168 0,196 0,225 1,47 -18,18 0 -14,32 0,91 -1,03 -2,99 -0,59 -2 -6,25 0 0,018 0,55 0,366 0,334 0,48 77,59 0,168 0,196 0,225 1,47 0,018 0,55 0,31 0,33 0,48 77,59 0,168 0,195 0,225 1,46 10.000 1.224 73.300 554 11.000 29 149.657 10.000 15.000 44.305 180,00 673,20 23.708,79 184,64 5.280,00 2.250,11 25.142,38 1.955,00 3.375,00 65.108,35

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET raspisuje

KONKURS
za izbor akademskog osoblja Raspisuje se konkurs za izbor akademskog osoblja: u jedno od nau~no-nastavnih zvanja docent, vanredni profesor ili redovni profesor na predmetu Za{tita okoli{a u prehrambenoj industriji - jedan izvr{ilac za oblast Higijena, sanitacija i prerada ribe i drugih vodenih `ivotinja - jedan izvr{ilac u zvanje vi{i asistent za oblast Odr`ivo upravljanje zemlji{tem - jedan izvr{ilac.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Agrokrajina a.d. Banja Luka Posavina a.d. Srbac Put GP a.d. Isto~no Sarajevo Rafinerija nafte a.d. Brod Vi{egrad promet a.d. Vi{egrad Veselin Masle{a a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,25(A) 0,569 0,4 0,08 0,1 0,65 41 39,48 38 38,15 0 0,53 0 0 0 0 0 1,18 -1,07 -1,01 0,25 0,569 0,4 0,08 0,1 0,65 41 39,5 38 38,4 0,25 30.693 0,569 4.503 0,4 3.000 0,08 8.855 0,1 11.403 0,65 55 41 200.000 39,25 14.300 38 66.160 38 32.817 7.673,25 2.562,21 1.200,00 708,40 1.140,30 35,75 82.000,00 5.646,00 25.140,80 12.520,50

-

NAFTA

ZLATO

UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 22/10) i op{tim aktima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom "KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE" na adresu: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, za dodatne informacije obratiti se na telefon 033 225-727.

P[ENICA

113,33 2,46

$ 1,12 %

1.754,10 34,00

$ 0,30 %

721,75 644,25

$ 0,56 %

PLIN
$ 3,33 %

SREBRO
$ 0,51 %

KUKURUZ
$ 0,19 %

18

SARAJEVSKA HRONIKA
Gradnja {kole u MZ Stup II

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Ako Statutarna komisija uo~i manjkavosti

Kome dati dozvolu?
Gradnja {kole }e po~eti ~im se stvore svi uslovi za to, kazao je Memi} Za gradnju dovoljna ~etiri mjeseca
Gradnja {kole u mjesnoj zajednici Stup II jo{ nije po~ela iako se to o~ekivalo prije mjesec. [kola bi trebala biti kompenzacija firme Tibra Pacific zbog iz gra dnje stam be nih objekata na Stupu, koji imaju ~ak sedam spratova vi{e nego {to je to dozvoljeno i {to je bilo predvi|eno ugovorom. Iz Op}ine Ilid`a isti~u kako oni ne mogu samo praviti zgrade i dovoditi novo stanovni{tvo, a da nema {kole u blizini, te da je obrazovni objekat logi~an slijed doga|aja. - Oni se takmi~e da im stanovi budu {to jeftiniji, a mi smo od njih tra`ili da, ako }e praviti stanove i dovoditi stanovni{tvo, naprave i {kolu. Nemamo ni{ta protiv toga, ali ako ho}e tr`i{te i ako ho}e da prave toliki broj stanova, onda to ne mo`e bez {kole. Ako namjeravaju dovesti mlade parove koji }e imati djecu, moramo obezbijediti sve uslove pa onda praviti stanove, kazao je za Oslobo|enje na~elnik Ilid`e Senaid Memi}.

Omeragi}: Tra`imo odgovore

Sivro: Samo provodim zakon

Saudin Sivro }e podnijeti ostavku
Optu`be da je sa sebi odanima smijenio nepo`eljne ~lanove Sindikata osnovnog obrazovanja, njegov predsjednik odlu~no odbija
Nakon {to su na vanrednoj sjednici Skup{tine Sindikata osnovnog obrazovanja KS-a smijenjeni ~lanovi KO Fahreta Sijer~i}, Enver Omeragi} i Sabiha Kadri}, nastale su burne reakcije podijeljenih strana u Sindikatu. Kako se navodi u obrazlo`enju SSOOIO KS-a, zahtjev za isklju~enje i smjenu pomenutih ~lanova podnesen je zbog naru{avanja ugleda, ne pro vo |e nja za klju ~a ka i odluka Sindikata, {irenja dezinformacija o samom radu organa te zbog nagla{enih li~nih, materijalnih interesa. Sada ve} smijenjeni Enver Omeragi}, nastavnik u O[ “Hasan Kiki}” kazao je za Oslobo, |enje da Saudin Sivro, od kada je do{ao na funkciju predsjedni ka Sin di ka ta osno vnog obrazovanja KS-a, provodi totalitarni sistem. gledati kroz prste, a sve {to je po zakonu, provodi odgovorno i korektno. - Ovo }e sve oti}i na sud ako se nastave ovolike optu`be na moj ra~un. Nikoga nisam o{tetio, niti to imam namjeru. Samo uredno provodim zakon i sve ono {to u njemu pi{e, a to se nekome ne svi|a, ka`e Sivro. Na vanrednu sjednicu Skup{tine, odr`anu u srijedu, Sivro je doveo za{titare jer je, kako ka`e, dobijao prijetnje od smijenjenih ~lanova. Enver Omeragi} tvrdi da to nije ta~no te da Sivro sve izmi{lja. - Njegovo bahato pona{anje i malverzacije koje je ~inio i ~ini i dalje mogu potvrditi mnogi. Prijetio je direktorima {kola da }e dobiti otkaz. Treba napomenuti da je odmah po odr`anim izborima u organima Sindikata osnovnog obrazovanja BiH izmijenjen Statut bez rasprave u sindikalnim podru`nicama, a cilj je bio da se omogu}i penzionisanim radnicima obavljanje istovremeno vi{e funkcija. A da napomenem i to da nam nije dao rije~ na Skup{tini, poja{njava dalje Omeragi}.

Stup II: Plac na kojem }e se graditi

Ugovor sa Tibrom jo{ nije potpisan, ali bi trebao biti ovih dana. [kola se ve} trebala po~eti graditi, ali sada se ~eka pobolj{anje vremenskih prilika. - Problem je bio kome dati dozvolu, jer ako je sebi dam, onda }e {kola biti moja, a s kojim pravom bih to uradio. Op}ina mora jo{ zavr{iti neke procedure, `elimo da sve bude po zakonu, ne `elimo da se iko petlja tamo gdje mu nije mjesto i da ra-

dimo ne{to {to nije uredu i {to nije javno. [kola se mora napraviti do septembra, a po~et }emo graditi kad se stvore uslovi za to, istakao je Memi}, te dodao da se gradnja {kole mo`e zavr{iti za ~etiri mjeseca. S namjerom da dobijemo ne{to vi{e informacija o samoj gradnji {kole, kontaktirali smo Tibru Pacific, izvo|a~a radova, ali nisu `eljeli da daju nikakve informacije. M. PAMUK

selja zak na a Obila jev g Sara Novo

Posuto 60 tona

materijala

Zapo{ljavanje
- Svima koji imaju druga~ija mi{ljenja u vezi s radom Sindikata, prijeti se smjenom. Sivro navodi da radimo protiv interesa ostalih ~lanova, {to nije ta~no. Samo smo tra`ili odgovore na neka pitanja, a to su, izme|u ostalog, kolika primanja za rad u Sindikatu ima pred sje dnik te ka ko je na upra`njeno mjesto nastavnika his to ri je u O[ Ko va ~i }i od predsjednika Sivre raspore|ena nastavnica iz Ze-do kantona koja nije na listi tehnolo{kog vi{ka niti ima potvrdu da je bila zaposlenica na dan 11. decembra 2009. godine. Na upu}ena pitanja, gospodin Sivro je demonstrativno napustio sjednicu, pri~a Omeragi}. Omeragi} pretpostavlja da je tada pala odluka da se on i Fahreta Sijer~i} smijene, jer o~ito Sivri i njemu odanima nije i{lo u prilog da se javno dobiju odgovori na pojedina pitanja. S druge strane, Saudin Sivro smatra da ovoj ‘’manjini’’ o~ito smeta njegov rad, a mo`da i to {to je, kako ka`e, mlad i perspektivan, te nikome ne `eli

Veliki rezultati
Tako|er smijenjenoj Sabihi Kadri} nije bilo dozvoljeno u}i na sjednicu jer je bila protiv tro{enja novca. Na sve ove optu`be, Sivro odgovara da ukoliko Statutarna komisija, koja }e zasjedati danas, utvrdi da je prekr{io ijedan ~lan Statuta, podnijet }e neopozivu ostavku na funkciju predsjednika Sindikata. - Nemam {ta da krijem i ~ega da se bojim. Pitajte koga god `elite kakav je moj rad i kakve sam rezultate postigao. Ako treba, javno }u objaviti listu gdje je oti{ao svaki fening. Iza svoga rada imam velike rezultate i to vam mogu potvrditi mnogi. Sve {to `elim jeste bolji polo`aj prosvjetnih radnika i zadovoljnu djecu, a dobivam ovo, zaklju~uje Sivro.
E. GODINJAK

S ciljem pobolj{anja kvaliteta zimskog odr`avanja cesta u Novom Sarajevu, na~elnik Op}ine Ned`ad Kold`o sa radnicima KJKP Rad obi{ao je ve}inu naselja, te konstatovao da je znatno ote`ana prohodnost na saobra}ajnicama sa manjim protokom saobra}aja, kao i na parkinzima, te pje{a~kim stazama. Po nalogu na~elnika Kold`e op}inskim slu`bama, a u dogovoru sa KJKP Rad, pored redovnih sedam radnih ma{ina, anga`ovano je jo{ pet, ~ime je u 36 sati ukupno potro{eno oko 60 tona posipnog materijala. Prema informacijama iz KJKP Rad, dodatno su posute lokacije koje nisu uklju~ene u redovno zimsko odr`avanje, priklju~ne saobra}ajnice i parkinzi u ulicama Kemala Kapetanovi}a, Behd`eta Muteveli}a, Zagreba~ka, Grbavi~ka, Zvorni~ka, podru~je ^engi}-Vile I i II, MZ Trg heroja, Malta i @eljezni~ka.

Dinosaurusi ~ekaju
Izlo`ba Svijet dinosaurusa, postavljena u Pionirskoj dolini, izazvala je veliko zanimanje, pa ju je ve} pogledalo vi{e od 10.000 gra |a na. Sni jeg i niske temperature daju posebnu ~ar izlo`bi koju ~ine 52 eksponata dinosaurusa u prirodnoj veli~ini. Izlo`ba je tu sve do 19. februara, tako da imate dovoljno vremena da je posjetite.

Foto: A. KAJMOVI]

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.
Imenovanja

SARAJEVSKA HRONIKA
Zakon o upravljanju i odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade
DE@URNI TELEFON

19

276-982

Precizirane
Be}irovi} na ~elu Skenderije
Novi direktor KSC Skenderija }e biti Hajriza Be}irovi}, odlu~eno je u SDA. On }e biti predlo`en ispred SDA za direktora Vladi KS. Nakon {to je sa mjesta direktora oti{ao Suad D`indo, vr{ilac du`nosti ove funkcije bio je Alija Isovi}, dotada{nji direktor Sektora za ekonomsko-finansijske poslove kulturno-sportskog centra, koji se, kako saznajemo, tako|er prijavio na konkurs. Hajriz Be}irovi} dosad je obavljao du`nost ministra za bora~ka pitanja Sarajevskog kantona i poslanika Parlamenta FBiH, a ~lan je Glavnog odbora Stranke demokratske akcije. J. M. Prijedlog Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju zgradom sa izvje{tajem o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu ovog zakona usvojen je na posljednjoj sjednici kantonalne Skup{tine. Kako je kazao ministar stambene politike Kantona Sarajevo ^edomir Luki}, ovaj zakon nije idealan, ali je bolji od prethodnog i dobra polazna osnova za njegovo pobolj{avanje u narednom periodu. - U ovom zakonu su, prije svega, detaljnije definisane obaveze upravitelja, ali i eta`nih vlasnika. Zakon je donesen kako bi se pobolj{alo stanje u ovoj oblasti, pojasnio je Luki}. Neke od novina Zakona su izbor predstavnika eta`nih vlasnika, o ~emu je Oslobo|enje u nekoliko navrata i pisalo, te obaveza da svi upravitelji imaju posebne ra~une na koji }e se upla}ivati novac eta`nih vlasnika. Zastupnici u Skup{tini KS-a ~estitali su ministru Luki}u na dobro pripremljenom zakonu, ali i provedenoj javnoj raspravi. Pored Zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrade i upravljanju zgradom, na posljednjoj sjednici Skup{tine usvojen je i nacrt zakona o rudarstvu, ko-

obaveze upravitelja

Posebni ra~uni za novac eta`nih vlasnika

ji }e biti u javnoj raspravi 60 dana, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.
S. Hu.

Upla}ena 1,2 miliona maraka

Brze ligure i sanke

Deblokiran ra~un Grasa
Iz Raiffeisen banke, ju~er oko 13.30 sati, predstavnicima KJKP Gras je javljeno kako je kantonalna Vlada uplatila 1,2 miliona maraka, ~ime je deblokiran ra~un ove firme. - Sho dno do go vo ru Vla de i banke, ovaj iznos je bio dovoljan za de blo ka du na kon to kre di ta od 1,7 mi li ona ma ra ka, a ovim je ispo {to van i je dan od za klju ~a ka sa te mat ske sje dni ce Skup {ti ne KS-a po sve }e ne pro ble ma ti ci u Gra su, ka za la nam je Sa mi ra Ka di} iz In for ma ti vne slu `be ovog pre du ze }a. Iz uprave Grasa su zahvalili Vladi i Ministarstvu finansija na brzoj reakciji, te poru~ili kako se nadaju da ni ubudu}e ne}e biti J. M. problema u saradnji.

Na Trebevi} za 14 dana
Iz Op}ine Stari Grad obavje{tavaju da je manifestacija “Brze ligure i sanke” koja je trebala bi, ti odr`ana u nedjelju, 5. februara, na Trebevi}u, odgo|ena zbog nepovoljnih vremenskih uslova (obilnih snje`nih padavina i iznimno niskih temperatura zraka). Novi termin je zakazan za 14 dana, u nedjelju, 19. februara.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

VA@NIJI TELEFONI

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez elektri~ne energije }e ostati podru~ja koja se napajaju putem transformatorskih stanica: od 8 do 15 sati KV Ilija{ i kupci koji su u krugu @eljezare Ilija{, od 8.30 do 16 Ljubini}i i Lje{evo 3.
Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16,

PORODILI[TA

Hvala kantonalnoj Vladi Zürich / Banja Luka 18.30, Beograd 21.40, Zagreb 22

10 8

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Odlasci:
Beograd 6.20, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25, Copenhagen 8 i 8.35, Banja Luka / Zürich 12, Minhen 13.05, Köln 13.25 i 18.40, Be~ 14.55, Budimpe{ta 15.05, Istanbul 18 Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund,

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Minhen 12.30, Köln 12.45 i 18, Copenhagen 13.55 i 15.30, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30,

17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

20

KULTURA
VIJESTI

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

U Mostaru obilje`ena 88. obljetnica [anti}eve smrti

Nova knjiga Predraga Fincija
Nova knjiga Predraga Fincija “Osobno kao tekst” izi{la je ovih dana u izdanju zagreba~ke izdava~ke ku}e Antibarbarus. Finci u knjizi raspravlja o tome {ta je dnevnik, ispovijest, osobna fotografija, biografski film, autobiografija i biografija. Pi{e o razli~itim oblicima intimnog kazivanja i pita kada je osobni tekst uistinu tekst o osobi koja ga potpisuje. Kako Finci isti~e, ovom knjigom na neki na~in dovr{ava svoju prvu, davno objavljenu knjigu “Govor prepiski”, u kojoj se tako|er bavio zna~enjem intimnih tekstova i problemom subjektiviteta. Autor fotografija u knjizi je Milomir Kova~evi} Stra{ni. Bio je profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1993. do odlaska u penziju 2011, `ivio je i radio u Londonu kao slobodni pisac i gostuju}i istra`iva~ na UCLu (University College London). Finci je ~lan Exile Writers Ink (London), Dru{tva pisaca BiH i ~lan-osniva~ PEN-a BiH.

Jedan pjesnik - dva sje}anja
[to bi Aleksa rekao na ~injenicu da se njegovu smrt, njegovo ro|enje i ve~eri s njegovom poezijom i podsje}anjem na njegov `ivot danas obilje`avaju na dva na~ina, s dva programa i u duploj organizaciji jednog te istog dru{tva, SKPD Prosvjeta
Osamdeset osam godina od smrti Alekse [anti}a (svibanj 1868-2. velja~e 1924.) i ove je godi ne obi lje `e no ve} tra di ci onalnim ritualom prisje}anja na tog doista velikog pjesnika koji je na~inom svojega pisanja i `ivota ovom gradu i njegovoj ba{tini utisnuo nesvakida{nji pe~at i ostavio nezaboravne stihove, koji se izgleda aktualiziraju ovisno o odmicanju godina od njegova `ivota. No, ne znam {to bi Aleksa rekao na ~injenicu da se njegovu smrt, njegovo ro|enje i ve~eri s njegovom poezijom i podsje}anjem na njegov `ivot danas obilje`avaju na dva na~ina, s dva programa i u duploj organizaciji jednog te istog dru{tva, SKPD Prosvjeta! Formalno i pravno, jedno se zove Srpsko prosvjetno i kulturno dru{tvo Prosvjeta Mostar, a drugo Srpsko prosvjetno i kulturno dru{tvo Prosvjeta - Gradski odbor Mostar. Ta se dvojnost pojavila pije dvije godine, a jo{ toliko prije njih se najavljivala ta mogu}nost.

Dva buketa cvije}a
Tako su u jednom istom satu na [anti}ev grob polo`ena dva buketa cvije}a. SPKD Prosvjeta Mostar i Muzej Hercegovine, uz ovu, obilje`ili su i stolje}e od smrti Osmana \iki}a, knji`evnika va`nog u Aleksinu `ivotu, a u [anti}evu parku, uz jo{ jedan buket cvije}a, mostarski glumci Ivo Kre{i} i Igor Vida~ak govorili su [anti}evu poeziju, naravno i “Eminu” Cvije}e su pod . spomenikom ostavili izaslanici SPKD-a Prosvjeta Mostar, izaslanstvo potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudari}a, te predsjednik Gradskog vije}a Mostara Murat ]ori}. Cvije}e na [anti}ev spomenik u ime Ureda potpredsjednika FBiH Svetozara Pudari}a polo`io je njegov savjetnik Miladin Vidakovi}, koji nije rekao kako i ovogodi{nje obilje`avanje i interes

Oma` [tuli}u
Na Dolac-Malti }e danas, biti otvoren Pro ROCK club Johnny, enterijerom u potpunosti posve}en lideru legendarnog benda Azra - Branimiru Johnnyu [tuli}u. Pro ROCK club Johnny zami{ljen je kao mjesto kulturnih de{avanja u Sarajevu, gradu koji se ve} godinama manje-vi{e uspje{no opire cunamijima {unda i ki~a. ^ak je ovaj prostor, neposredno prije nego {to je dobio obrise Johnnyevog lika, bio jedna od posje}enijih sarajevskih diskoteka sa narodnjacima. Centralno mjesto u klubu zauzimat }e stage na kojem novi vlasnici obe}avaju redovne svirke rok-muzi~ara iz regiona. Na samom otvaranju u subotu nastupit }e najpopularniji i najstariji sarajevski klupski bend Blavorsi, koji }e za ovu priliku prilagoditi svoj reper toar.

Aleksa se za `ivota toliko cvije}a naprimao nije

za njega ukazuje na potrebu sli~nih manifestacija u Mostaru. Mo`da i posebno. Veliki pjesnici, kao {to su Aleksa [anti}, Osman \iki} i Svetozar ]orovi}, svojim djelima zaslu`uju i potvr|uju da je u Mostaru i na{oj BiH zajedni~ki `ivot ne samo mogu}, nego i po`eljan, ostvariv i moramo ga i dalje potvr|ivati.

- Njihovi stihovi, posebno pjesme Alekse [anti}a, poruka su i danas nama gra|anima BiH da `ivot u na{oj jedinoj domovini mo`e biti puno ljep{i i uspje{niji ako ga `ivimo zajedno svi, i Srbi i Hrvati i muslimani i Bo{njaci {to su oni u svojim porukama kroz svoje pjesme stalno i pisali, zaklju~io je Vida-

Otvorena izlo`ba u Dubrovniku

Ru`e na Stradunu
“Nebo iznad Srebrenice” na DVD-u
Prvi igrani film njema~kog Centra za politi~ku ljepotu - “Nebo iznad Srebrenice” (101 minuta) dostupan je na DVD-u sa titlovima na bosanskom, engleskom i francuskom jeziku. Film podsje}a na najte`i zlo~in koji se dogodio nakon Drugog svjetskog rata u Evropi - 11. jula 1995, kada je uni{tena Srebrenica. Nezamislivim pogubljenjima i depor tacijama prethodi izdaja ~ovje~anstva: dok 40.000 civila gleda u nebo iznad Srebrenice i ~eka na znak me|unarodne zajednice, koji jam~i njihovu za{titu, u glavnom sjedi{tu UN-a se donosi odluka o njihovoj predaji bez borbe. 8.372 osobe su `ivotom platile tu izdaju BiH od Zapada. “Nebo iznad Srebrenice” temelji se na tajnim protokolima Glavnog {taba UN-a i prikazuje razgovor generala uo~i katastrofe u glavnom sjedi{tu u Zagrebu. Da film “na impresivan na~in oblikuje odgovor na to kako se mogao sprije~iti genocid u Srebrenici i {ta se iz toga mora nau~iti za budu}nost ~ovje~anstva”, smatra Christian Schwarz-Schilling. Izlo`ba fotografija Damila Kalogjere “Ru`e na Stradunu” otvorena je u festivalskoj pala~i u organizaciji Dubrova~kih ljetnih igara. Izlo`bu je otvorio intendant Ivica Prlender. Autorsko svjedo~anstvo Damila Kalogjere “Ru`e na Stradunu” zabilje`eno svega par dana , po razaranju grada o sv. Nikoli 1991, ostalo je sve donedavno zato~eno u umjetnikovom atelijeru. Ni samom autoru nije dano razaznati {to ga je sve prije~ilo da puna dva desetlje}a nisku crno-bijelih fotografija, {to dokumentiraju granatama izranjenu plohu Straduna, skriva u intimi atelijerskih kutija. - [etaju}i osebujnim Damilovim ru`i~njakom prostrtim u zagreba~koj galeriji Lotr{~ak, {to ga je priredila kustosica Marina Viculin nastojanjem Klovi}evih dvora, sama od sebe se nametala zamisao kako mu svakako valja na}i sretan i dubrova~ki dom. Listaju}i po meDamil Kalogjera i Ivica Prlender

moriji raspolo`ivih izlo`benih prostora grada, nisam ba{ daleko dospio. Svugdje mi je ili manjkalo, ili preticalo. Intimnosti. Patetike. Obilje`enosti. Doslovnosti... Ipak, ru`i~njak bi u Dubrovniku rasprostrijeti ba{ na Stradunu. Ali, u intimi pala~e! Dalje je bilo jednostavno. To mo`e biti jedino pala~a Ker{a - festivalska pala~a. Ona {to je plamenom osvjetljavala Stradun dok su se rascvjetavale do

grafi~ke meko}e dozrele Damilove Ru`e, zapisao je Prlender u katalogu izlo`be. Da mil Ka lo gje ra ro|en je 1962. u Zagrebu. U po~etku se bavio reporta`nom fotografijom. Danas preferira primijenjenu fotografiju (pejza`i, portreti i studijska fotografija). Fotografijom se profesionalno bavi od 1979. ^lan je HZSU i dugogodi{nji suradnik Dubrova~kih ljetnih igara. I. M. B.

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.

KULTURA
Sarajevska zima

21

Dani otvorenih vrata
Historijskog muzeja BiH
U [anti}evu parku, uz jo{ jedan buket cvije}a, mostarski glumci govorili su poeziju

kovi}, dok je potpredsjednik SPKD-a Prosvjeta Mostar Ratko Pejanovi} rekao da je povod obilje`avanja “vratiti pjesnika onamo gdje treba, gdje mu je mjesto: u sje}anje na njegov lik i sjenu, na djelo koje je ostalo za njim i koje je trajno i neizbrisivo i za budu}e nara{taje” . Pejanovi} se po`alio na gluhe vlasti, kada je u pitanju ikakva pripomo} oko obilje`avanja ovoga dana, istaknuv{i bojazan da se “[anti}a potiskuje” . Rekao je i da su [anti}eve ve~eri poezije uvijek bile manifestacijom grada te da se ne bi smjelo dogoditi da ona potpuno nestane, a treba ju vratiti na razinu kakva ju je nekada krasila, rekao je Pejanovi}. Sve~anost se okon~ava ve~ernjim predstavljanjem knjiga autora Bo`idara Stanara.

Aleksa i drugi ~in
Predstavnici SPKD-a Prosvjeta - Gradski odbor Mostar su,

tako|er polo`ili cvije}e na pjesnikov grob na groblju u Bjelu{inima te organizirali tiskovnu konferenciju, u gostoprimnici kod Stare crkve. Tom zgodom su predstavili novousvojeni pravilnik [anti}evih ve~eri poezije, odluku o dodjeljivanju [anti}eve nagrade, koja }e biti dodijeljena na ovogodi{njoj manifestaciji, poja{njavaju}i sve detalje vezane za nagradu. SPKD Prosvjeta - Gradski odbor Mostar raspisao je natje~aj za knji`evnu nagradu “Aleksa [anti}” koja }e se dodjeljivati , svake tre}e godine. Predvi|en je nov~ani iznos za nju od zavidnih 5.000 maraka. Zanimljivost je u tome da }e se laureatima dodjeljivati {tap i {e{ir, bez kojih nikada nitko i nigdje nije vidio `ivoga Aleksu! Natje~aj je otvoren do 1. kolovoza, a na finalnoj ve~eri [anti}evih ve~eri poezije, obznanit }e se pobjednik i dodijeliti nagrada. Pravo sudjelovanja na na-

tje~aju imaju pjesnici sa zbirkom ili zbirkama pjesama objavljenim u BiH, regiji i dijaspori, a nagrada se mo`e dodijeliti i za `ivotno djelo ili stvarala~ki opus. Pravo predlaganja imaju autori, izdava~i, udru`enja knji`evnika i pojedinci. Knjigu je potrebno poslati u pet primjeraka, a primjerci se ne}e vra}ati, obja{njeno je okupljenima. Knji`evnik Veselin Gatalo, potpredsjednik SPKD-a Prosvjeta Gradski odbor Mostar, re~e da }e se Dru{tvo potruditi da i ove i narednih godina, nagradi i mlade pjesnike. I za njih je predvi|en nov~ani poticaj u prosje~nom iznosu za knji`evne nagrade u BiH. Nije reporterski posao procjenjivati kako bi se i sa koliko strana trebalo slaviti va`ne datume vezane za Aleksu, ali ovako kako je to sada na stvari, reporterski je posao te`ak. A ni Aleksa se za `ivota toliko cvije}a naprimao nije…
Dragan MARIJANOVI]

U okviru suradnje Sarajevske zime i Historijskog muzeja BiH od 6. do 12. fe bru ara bit }e odr`ani Dani otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH. Muzej }e u ovom periodu raditi od 10 do 20 sati. Historijski muzej BiH }e biti doma}inom za ~etiri festivalske izlo`be. To su izlo`ba crte`a filipinskog umjetnika Manuela

Ocampa, zatim “Umjetnost pre`iv lja va nja - svje do~an stva” , akvarela Branka Popovi}a, te izlo`be “Zima u Sloveniji” koja , je organizovana u suradnji s Arhivom Sarajeva. Istovremeno, stalna postavka “Opkoljeno Sarajevo” u Historijskom muzeju BiH jedan je od specijalnih programa Sarajevske zime.

100.000 KM za Festival
Na sjednici Gradskog vije}a Grada Sarajeva usvojen je prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za grad Sarajevo i imenovanju ~lana Organizacionog odbora XXVIII internacionalnog festivala Sarajevska zima. Gradsko vije}e Grada Sarajeva u~estvovat }e u sufinansiranju Sarajevske zime sa 100.000 KM. Za ~lana Organizacionog odbora manifestacije u ime Grada Sarajeva imenovan je Ramiz Kadi}, pomo}nik gradona~elnika za obrazovanje, kulturu i sport. Vije}nici su ve}inom glasova usvojili i prijedlog odluke o visini nov~anog iznosa pojedina~ne i grupne [estoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2012. Iznos pojedina~ne nagrade utvr|en je u visini od 10.000 KM, a isti iznos utvr|en je i za grupnu, koja se ravnopravno dijeli me|u ~lanovima grupe koja je dobitnik.

Sino} u [vicarskoj

Foto: S. GUBELI]

Dvije opere i baleti

Dobrinja - parole otpora
U Atelier d’art et du design u Genevi sino} je povodom dvadesete obljetnice po~etka opsade Sarajeva, odr`ana projekcija filma “Dobrinja, paroles de resistances” (“Dobrinja, parole otpora”), ~iji je autor francuski reditelj Didier Dematons. Film je snimljen 1995. godine, nekoliko mjeseci prije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, na prvoj liniji sarajevskog naselja Dobrinja i prati svakodnevnicu sarajevskog konceptualnog umjetnika Andreja Ðerkovi}a, te ostalih stanovnika ovog opsjednutog kvarta iz umjetnikovog okru`ja. Kroz vizualne i auditivne osobne impresije, oni nam govore o svom kvartu, `ivotima, nadama i razo~arenjima. Film je 1997. prikazan u oficijelnoj selekciji Les Inattendus Festivala u Lionu (Francuska). Didier Dematons, ina~e kamerman za EuroNews i LyonTV, kroz svoje filmove prati i analizira procese sociolo{kih i demokratskih tranzicija, a do sada je snimao u Centralnoj i Latinskoj Americi, Kini, Ju`noafri~koj Republici, Sudanu, jugoisto~noj Evropi i Francuskoj. Projekciju filma je pratilo i predavanje, te razgovor autora i Andreja Ðerkovi}a sa studentima ove renomirane ustanove.

Zajedni~ki program Narodnog pozori{ta Sarajevo i Sarajevske zime predstavili su na konferenciji za novinare u Narodnom pozori{tu direktor Festivala Ibrahim Spahi}, direktor NP-a Dario Vu~i}, direktorica Opere Amila Bak{i}, direktorica Sarajevske filharmonije Samra Gulamovi}, te selektor muzi~kog programa Sarajevske zime profesor Ognjen Bomo{tar. Predstavljena su dva koncerta Sarajevske filharmonije, opera “Carmen” baleti “Zemlja bajki , Hansa Kristijana Andersena” i “Romeo i Julija” te predstave “Gra|anin plemi}” i “Hamlet u

se lu Mrdu{a Do nja” ko je su , ra|ene u koprodukciji Narodnog pozori{ta i Sarajevske zime. Narodno pozori{te ugostit }e u okviru Festivala balete “Boja no}i” iz Turske i “Vrata” iz Makedonije, predstave “Konte Zanovi}” iz Crne Gore, “Don Juan se vra}a iz rata” iz Slovenije, “Hasanaginica” iz Hrvatske, “The Speaker’s Progress” iz Kuvajta, te “Za{to se ubio Benerci” iz Turske. Direktor Spahi} naglasio je posebno zadovoljstvo gostovanjem muzi~ko-scenske agencije Arion iz Banje Luke, koja }e pred sarajevskom publikom prvi put izvesti operu “Safikada” .

22

SCENA

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

SAN U NOVOM RUHU

\or|e Bala{evi} ponovo u BiH

Koncert i premijera
filma u Tuzli

\or|e Bala{evi} 16. marta nastupit }e u Tuzli u dvorani Mejdan. Dan kasnije }e biti uprili~ena premijera filma “Kao rani mraz” Za . oba doga|aja vlada veliko interesovanje, s obzirom na to da Bala{evi} u Tuzlu dolazi nakon 13 godina. Vjerni fanovi iz BiH i regiona ulaznice za koncert i film, po cijeni od 30 KM,

mogu rezervisati putem telefona 066 343 333 od devet do 19 sati ili putem e-maila ulaznice@beralmusic.com. Tako|er, karte je mogu}e kupiti i preko portala www.kupikartu.ba. U Tuzlu osim Bala{evi}a i orkestra “Panonska mornarica” dolazi i ostala ekipa filma “Kao rani mraz” u ko, jem je ispri~ana “Pri~a o Va-

si Lada~kom. Lik mladog Vase Lada~kog tuma~i Danijel Kova~evi}, a ostarjelog glavnog junaka glumi Rade [erbed`ija. Ostatak gluma~ke ekipe ~ine Mustafa Nadarevi}, Zijah Sokolovi}, Nikola \uri~ko, Mira Banjac, Pe|a Bijelac, Bala{evi}eva supruga Olivera, te k}erka Jovana i sin Aleksa.
Ja. D.

Elektri~ni orgazam

U martu u

Sarajevu
Sarajevo Gra|ani Toplanama duguju 66 miliona maraka Zaboravni za{ti}eni, policija kre}e u naplatu?! Gora`dani tu`e crnogorsku HE Piva Ako ne}e dogovorom, na sudu }e platiti {tetu od 15 miliona KM Hanka Paldum Svaka `ena sanja ljubav I Tuzlu trese „bolja budu}nost“ ^ija je zgrada, a ~ija Skup{tina? LA@NE KOMISIJE Varaju borce po sarajevskim op}inama Za sre|ivanje donacije mito 1.000 maraka Istra`ujemo Mnoge obrazovane Sarajlije ne znaju {ta zna~i erekcija

Jednan od najpoznatijih rok-sastava biv{e Jugoslavije Elektri~ni orgazam, sarajevskoj publici 16. marta u klubu Cinemas/Sloga predstavi}e svoj posljednji album “To {to vidi{, to i jeste” . Najnoviji album kultnog beogradskog benda predstavlja novo poglavlje u razvoju benda, kroz nagla{eno okretanje ka melodijskim linijama i povratak klavijaturiste Ljube \uki}a, jednog od osniva~a grupe. Album je dobio mnogobrojne pohvale kritike, a i jedan je od najprodavanijih u tri decenije dugoj historiji sastava. Elektri~ni orgazam nastao je polovinom januara 1980. godine. Prvi nastup imali su po~etkom juna 1980. godine u maloj sali SKC-a u Beogradu. Po~etkom 1981. godine uz grupe Idoli i [arla akrobatu snimili su LP “Paket aran`man” na kome su bile zastupljene pjesme “Krokodili dolaze” , “Zlatni papagaj” i “Vi” Od tada po~inje nji.

hova uspje{na karijera tokom koje su snimili preko deset albuma. Radili su i muziku za filmove “Kako je propao R’n’R” “Crni , bombarder” ... Dan nakon Sarajeva, 17. marta, Elekti~ni orgazam odr`a}e koncert u tuzlanskoj Palmi. Ja. D.

Pjeva~ica Leslie Carter

Umrla od predoziranja
Pjeva~ica Leslie Carter, sestra poznatijeg Nicka, preminula je u 26. godini `ivota. Policijski izvje{taj otkrio je detalje oko smrti pjeva~ice u usponu. U njemu pi{e da je Leslie umrla zbog predoziranja lijekovima. Manje je poznato da je Leslie vodila borbu s depresijom i drugim psihi~kim bolestima. Zbog svega je stalno bila na lijekovima. Njeno be`ivotno tijelo prona{li su otac Robert i pomajka Ginger, a odmah su pozvali hitnu pomo}. Na`alost, pomo}i nije bilo te je Carter ubrzo progla{ena mrtvom. Pokraj njenog kreveta prona|eni su lijekovi koji se uzimaju kod shizofrenije, bipolarnog poreme}aja i tjeskobe. Leslie se cijelog dana osje}ala lo{e te je zaspala pod tu{em. Ginger ju je odvela do kreveta, a ubrzo su je prona{li bez svijesti. Leslie je bila u braku, a pro{le godine donijela je na svijet djevoj~icu Alysse.

24 Pogledi

4. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJ NEDJELJE

Dramati~ne poruke biskupa BiH i RH

Foto: Senad GUBELI]

Katoli~ka vjera riskira
Biskupija ne o~ekuje ad hoc reakcije na zasjedanje, ka`e tajnik BKBiH Ivo Toma{evi}
“Biskupija ne o~ekuje ad hoc reakcije” kazao nam je tajnik , Biskupske konferencije BiH Ivo Toma{evi} dva dana nakon zavr{etka 14. redovnog godi{njeg zajedni~kog zasjedanja biskupa BKBiH i HBK, koje je odr`ano 30. i 31. januara u Nadbiskupskom ordinarijatu u Sarajevu, kojim su predsjedavali mons. dr. Franjo Komarica, biskup banjolu~ki, i mons. dr. Marin Sraki}, nadbiskup |akova~ko-osje~ki. Sudjelovali su na skupu svi biskupi iz BiH, i 19 biskupa iz RH, (tri su bila odsutna zbog bolesti), ali su zato prvi put na zasjedanje do{li dubrova~ki biskup mons. Mate Uzini}, vojni biskup u BiH mons. Tomo Vuk{i} i biskup koadjutor pore~ko-pulski mons. Dra`en Kutle{a. Koliko se radilo o okupljanju na najvi{em nivou najbolje potvr|uje i prisustvo kardinala Josipa Bozani}a, nadbiskupa i metroplita zagreba~kog, i kardinala Vinka Pulji}a, nadbiskupa i metropolita vrhbosanskog, kao i apostolskog nuncija u na{oj zemlji nadbiskupa mons. Alessandra D’Errica, zatim rektora Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima mons. Jure Bogdana i nacionalnog ravna te lja Hrvat ske ino ze mne pastve fra Josipa Bebi}a.

nestane za koje d
Ne poznajem nesporazume
Drugog dana zasjedanja, javnost je informisana o pismu iz Vatikana upu}enom ovim biskupima, {to je bilo povod novinarima da zapitaju za motive koji stoje iza tog pisma. Ima li veze s nesporazumima s IZ-om, bilo je konkretno pitanje biskupu Komarici, koji se prvo za~udio (”O kakvim nesporazumima govorite, ja ih ne poznajem”), pa je objasnio da poruka vrhovnog poglavara katolika cijeloga svijeta ima veze s onim o ~emu biskupi (primje}ujemo, mo`da najvi{e upravo Komarica), govore proteklih 15 godina. No, negdje pri kraju zasjedanja, odr`ana je konferencija za {tampu i, osvr}u}i se na njenu dobru posje}enost, mons. Toma{evi} je u na{em razgovoru primijetio da su zasad samo reakcije medija na susret biskupa o~igledne. “Ali, mi o~ekujemo od vlasti, na svim razinama, poticaj da se problem na koji ukazujemo rije{i” dodao je. , Ina~e, pismo-poruka poti~e jo{ od 14. januara, a uputio ga je dr`avni tajnik pape Benedikta XVI kardinal Tarcisio Bertone. Biskupi u njemu vide ”ponovni znak trajne brige Svetog Oca za Crkvu u BiH“ a raduje ih „da Sveta Sto, lica prepoznaje godi{nje zajedni~ko zasjedanje dviju biskupskih Dr`avni tajnik njegove svetosti pape Benedikta XVI, kardinal Tarcisio Bertone, uputio je pismo-poruku za 14. zajedni~ko zasjedanje biskupskih konferencija RH i BiH, u kojem prenosi srda~an pozdrav svetog oca Benedikta XVI. „Zajedni~ko zasjedanje jest dodatan znak jedinstva KC u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Radi se o jedinstvu koje ~ini ne samo affectio collegialis nego i zajedni~ka vizija uloge, odgovornosti i djelovanja Crkve. Ono se hrani istom odano{}u Svetom Ocu, iskrenom crkvenom obvezom pred izazovima s kojima se hrvatski narod treba su~eliti u regiji, i tako|er primjernim interventima solidarnosti prema najsiroma{nijim i najpotrebnijim dru{tvenim slojevima. U tom kontekstu kolegijalnoga slu`enja narodu Bo`jemu, siguran sam da }e na zasjedanju du`na pozornost biti dana te{kom pitanju budu}nosti katoli~koga naroda u BiH, sa svrhom da se programiraju zajedni~ke pastoralne linije. Na`alost, kao {to dobro znadete, podaci su alarmantni: od oko 800.000 katolika u 1991. godini pre{lo se na oko dana{njih 440.000; u mnogim `upama ostali su samo malobrojni starci; prema godi{njim statistikama biskupijskih kurija, broj katolika se ne prestaje smanjivati. Uzroci ove `alosne pojave su

Pismo-poruka iz Vatikana

poznati: rat iz ‘90. godina prouzrokovao je te{ke gubitke u ljudskim `ivotima i u crkvenim strukturama; izbjeglice se nisu vratile u broju kojemu se nadalo; te{ka ekonomska situacija prisiljava mnoge mlade da napuste zemlju, posebice zbog nedostatka posla. A postoji jo{ jedan zabrinjavaju}i element koji se odnosi na opadanje stope nataliteta i posljedi~an demografski pad. Zato se mo`e dobro razumjeti zebnja biskupa BiH za svoje zajednice, koja je ponovno izra`ena u njihovu pastoralnom pismu od pro{log 8. prosinca: ustvari, posebno u nekim podru~jima, katoli~ka vjera riskira da posvema nestane za koje desetlje}e. Te`ina situacije zahtijeva da vi, kao pastiri i prvi odgovorni naroda Bo`jega u toj regiji, zajedni~kim dogovorom intenzivirate svoje zauzimanje za budu}nost Crkve u BiH. Mora se boriti protiv malodu{nosti i rezignacije i mora se ohrabriti osobno uklju~ivanje u pitanje pre`ivljavanja. Potrebno je tako|er potruditi se za pobolj{anje uvjeta `ivota svih stanovnika, osobito mladih koji trebaju radna mjesta da bi mogli ostati u BiH. Da bi se ostvarilo ove va`ne ciljeve, Crkva ne}e propustiti sura|ivati sa civilnim vlastima i sa svim osobama dobre volje. Sveti Otac `eli da kolegijalno razmi{ljanje biskupa dviju biskupskih konferencija doprinese nadahnjivanju korisnih inicijativa, kako bi se u~inilo da hrvatski narod mogne nastaviti vr{iti svoje crkveno poslanje u BiH i nuditi svoj dragocjen doprinos za dru{tveni `ivot zemlje.“

konferencija kao dodatan znak jedinstva Katoli~ke crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te da to jedinstvo ~ini „zajedni~ka vizija uloge, odgovornosti i djelovanja Crkve“ Kao {to je poznato, pro{le . je godine KC u BiH obilje`ila 130. obljetnicu ponovnog uvo|enja redovne crkvene hijerarhije u BiH. Tim povodom uskoro izlazi jedinstvena publikacija „Stanje katoli~kih `upa na podru~ju BiH izme|u 1991. i 2011.“ Bila je ovo i . prilika da biskupi iz BiH zahvale biskupima iz Hrvatske na svim akcijama koje su ovi poduzeli kako bi pomogli njihovo djelovanje, posebno u obnovi razorenih bh. `upa, pohvaljene su akcije Caritasa i drugih crkvenih institucija vezane za pomo} izbjeglim i prognanima Hrvatima iz BiH u RH, govoreno je i o ovogodi{njem Tjednu solidarnosti (od 4. do 11. marta 2012), koji po {esti put „senzibilizira javnost u Hrvatskoj za solidarnost i zajedni{tvo s ljudima i Crkvom u BiH te poti~e na me|usobno pomaganje i njegovanje susreta i uzajamnih posjeta vjernika i izgradnju duhovnog zajedni{tva.“ U razgovoru, mons. Toma{evi} ukazuje na iskazanu saglasnost biskupa oko te`ine stanja u kojem se nalaze katolici u BiH (DRAMATI^NO!), koji su u golemoj ve}ini Hrvati. “Nu`no je uspostavljanje jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH s druga dva naroda u BiH, i to na svim razinama, ali prije sve-

4. februar/velja~a 2012.

Pogledi 25

Kardinalov odgovor Rijasetu IZBiH
Nakon vi{ednevnog izbivanja iz BiH i pohoda nekim crkvenim institucijama i vjernicima u Austriji, Njema~koj i Hrvatskoj, nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji} je dao intervju za KTA, osvrnuv{i se, izme|u ostaloga, i na njegovu izjavu koju su prenijeli brojni mediji, kao i na saop}enje Rijaseta Islamske zajednice u BiH tim povodom. Na pitanje, ponukano saop}enjem Slu`be za odnose s javno{}u IZBiH od 20. januara, u kojem se spominje kardinalov pohod Australiji, kardinal je rekao: “Vijest da sam bio u Australiji potpuno je neto~na jer sam tamo bio posljednji put 1995. Kako sada stvari stoje, vjerojatno tamo ne}u ni i}i u skoro vrijeme. Rije~ je o mom putu u njema~ku crkvenu instituciju Kirche in Not (Crkva u nevolji) u gradu Königstein, nedaleko od Frankfurta. U razgovoru s predstavnicima ove institucije, koja nam trajno poma`e u raznim socijalnim i drugim projektima i na ~emu smo im jako zahvalni, govorio sam i o stanju u BiH, odnosno djelovanju KC. @ao mi je da su od svega uzete samo neke moje misli koje nisu sasvim to~no prenesene iako je bilo rije~i o onome {to je napisano. Kardinal smatra da „u “ politi~kom smislu, u BiH op}enito, onaj koji je ja~i smatra da ima privilegije u odnosu na manjinu. Tako se doga|a na cijelom prostoru BiH. Ako su Hrvati, koji su u ogromnoj ve}ini katolici, na ve}em dijelu BiH u manjini, onda nije te{ko zaklju~iti da sve te`e posti`u jednaka prava na raznim razinama. Oni koji imaju neke prednosti u politici, ne `ele se odre}i tih prednosti kako bi se stvorio balans jednakih prava. U saop}e“ nju IZ-a posebno se kritikovala kardinalova izjava vezana za vra}anje imovine IZ-a, ali ne i KC. Na to kardinal za KTA ka`e: “O temi vra}anja imovine puno se govori, a poznato je da jo{ nije donesen zakon o restituciji, nego lokalne vlasti ~esto vra}aju svojima imovinu na kori{tenje, dok nerijetko ne vra}aju onima koji su manje brojni. Op}enito govore}i, svi te{ko dolazimo do svoje imovine tamo gdje smo manje brojni, a nerijetko i tamo gdje smo brojni jer se imovina te{ko vra}a. I danas neka svoja zdanja otkupljujemo i imamo velikih problema da ih proknji`imo jer su ve} mijenjali nekoliko vlasnika. Naveo sam im primjer Travnika u kojem su vlasti vratile na kori{tenje imovinu IVZ, a vi{e od sedam godina ne `ele izvr{iti presudu Doma za ljudska prava i vratiti dio zgrade Nadbiskupske gimnazije u tom gradu, a ta zgrada za Vrhbosansku nadbiskupiju ima osobitu va`nost“ Zapitan u kojem . je kontekstu spominjao izgradnju d`amija, Kardinal je objasnio: “Izgradnju d`a mi ja

Svjedoci vjere
Predsjednik Vije}a HBK i BKBiH-a za hrvatsku inozemnu pastvu biskup Pero Sudar upoznao je biskupe s radom i nastojanjem Vije}a oko koordinacije s hrvatskom inozemnom pastvom, a direktor Ureda za hrvatsku inozemnu pastvu fra Josip Bebi} prikazao je stanje u 197 hrvatskih katoli~kih misija {irom svijeta, kao i rad Ureda, koji od sada svoje sjedi{te ima u novoj zgradi HBK-a u Zagrebu. Predsjednik Komisije HBK-a i BKBiH za Hrvatski martirologij biskup Mile Bogovi} izvijestio je o radu Komisije ~iji su ~lanovi voditelji vice/postulatura za beatifikaciju ili kanonizaciju nekoga od svjedoka vjere te stru~njaci za crkvenu i svjetovnu povijest 20. stolje}a. Ina~e, u aprilu u Zagrebu }e se o ovoj temi odr`ati znanstveni skup. Istaknuta je `elja da cjelokupni rad Komisije bude doprinos otkrivanju i uprisutnjenju vjerni~ko-mu~eni~kog elementa u stradanjima, te va`nost kr{}anskog gledanja na `rtve, gdje se naglasak stavlja na po{tovanje mu~enika, a ne na okrutnosti mu~itelja.

a da posvema
ga je nu`no to da svaki narod i svaki ~ovjek u svakom dijelu BiH ima jednaka prava. Ko je dobio proteklim ratom? Nikada ne mo`e biti da jedni dobiju na ra~un drugih, a da onda tim koji su, kao, dobitnici, bude trajno dobro“ isti~e Toma, {evi}. O tome se govori i u saop}enju biskupa, koji se „nadaju da }e u tom duhu biti i zauzimanje nedavno formirane Vlade i Sabora RH, kao i Predsjedni{tva, a osobito nedavno formiranog VMBiH te Parlamentarne skup{tine BiH.“ S obzirom na to da BiH jo{ nema formiran VM, vjerovati je da je u pitanju lapsus calami, ali provjeriti nismo mogli jer je mons. Toma{evi} `urio. No, uspjeli smo dobiti komentar tvrdnje koja se ~ula na konferenciji za medije, kada je re~eno da je katolicima, odnosno Hrvatima tako lo{e „jer oni iza sebe nisu imali politi~are, niti politi~ku volju koja bi mijenjala takvo stanje“ Da li se mislilo i na hrvat. ske politi~are?

desetlje}e
Neugode nanijete sestri Ivanki
„Hrvatski narod nije jednakopravan zahvaljuju}i Dejtonskom sporazumu, a hrvatski politi~ari taj sporazum nisu napravili“ izri, ~it je mons. Toma{evi}, dodaju}i da, kada bi ti politi~ari bili i jedinstveni, ne treba prebacivati odgovornost na njih, jer oni ne mogu dose}i do te, tako `eljene, ustavne jednakopravnosti. [to se ti~e drugih, biskupi o~ekuju da svaka od vjerskih zajednica samo radi svoj posao. “U tom smislu Crkva i reagira, pa i sam kardinal, koji je uvijek bio spreman na raz go vor“, pri mje }u je taj nik BKBiH, napominju}i da izjave, {to su proteklih dana bile u `i`i brojnih rasprava, dobrim dijelom „nisu to~no prenesene“, kao i neke druge. O tome je Toma{evi} govorio novinarima, pa smo ga zamolili da sada bude konkretniji. “Evo, sestri Ivanki su ~ak i verbalno se izvinili oni koji su neto~no prenijeli njene izjave. Jer, ses tra Ivan ka ni je go vo ri la u onom smislu kako su neki mediji naveli. Jeste rekla da ima pojedina~nih verbalnih napada na neke ~asne sestre, ali je isto tako i rekla da se velika ve}ina gra|ana odnosi s respektom prema njima... Takva preno{enja medija, koja nisu ni to~na ili nisu precizna, nanijela su velike neugode sestri, a to nikome ne ide u prilog“ , rekao nam je Toma{evi}.
Edina Kamenica

Kao rup~i} u d`epu
U Katedrali srca Isusova u Sarajevu 30. januara biskupi su slavili sve~anu euharistiju, a prigodnu propovijed uputio je predsjednik HBK-a mons. dr. Marin Sraki}, koji je, izme|u ostalog, rekao: “Besmisleno je odijeliti Crkvu od `ivota, svesti je na obavljanje religioznih i bogo{tovnih ~ina i obreda. Takva crkva ne bi bila vjerna Kristu... Neki mo`da i prihva}aju Crkvu, ali smatraju da je treba u njezinom djelovanju ograni~iti, zatvoriti u crkvenu zgradu, sakristiju, da se sav njezin rad svede na bogoslu`je, da se nipo{to ne mije{a u stvarnost ovoga svijeta, da bude ‘privatna stvar’ kao rup~i} u d`epu. U ime te priva, tnosti neki tra`e da predstavnici Crkve {ute. Mnogo je zla Crkvi i dru{tvu u~injeno parolom vjera je privatna stvar ili Crkva je odijeljena od dr`ave. ^ak i onda kad izri~e kakav sud u ime evan|eoskih principa koji se ti~u ljudskog dostojanstva, obitelji ili `ivota, optu`uju je da se bori za vlast. Me|utim, razdvajanje i rastava navije{tanja evan|elja (evangelizacije) od sveop}eg ljudskog napretka nisu prihvatljivi. Papa Pavao VI veli: ‘Vjera koja ne pro`ima kulturu i ljudski napredak, na~in promatranja stvari, na~in kako se zalagati u njima, mrtva je vjera, to je vjera koja je prekinula sa `ivotom’ (EN 20).“ Tom prilikom je apostolski nuncij u BiH nadbiskup Alessandro D’Errico istakao da je susret „dodatan znak jedinstva hrvatske Crkve“ i izrazio nadu da }e „ohrabriti jedinstvo cijelog hrvatskog naroda, u zajedni~kom odolijevanju slo`enim pitanjima s kojima se suo~avamo, ovdje, kao u Hrvatskoj, unutar i izvan podru~ja na{ih kr{}anskih zajednica“ Podsjetio . je na neka doga|anja u proteklom razdoblju u Hrvatskoj i u BiH: apostolski put Svetog Oca u Hrvatsku, progla{enje bla`enim Drinskih mu~enica u Sarajevu, osnivanje Vojnog ordinarijata za BiH, imenovanje novih biskupâ i mnoge druge pohvalne inicijative.

spominjao sam u kontekstu dobivanja dozvola za izgradnju, odnosno administrativnih pote{ko}a koje imamo na pojedinim mjestima kada je rije~ o dobivanju dozvola za izgradnju pojedine crkve. Spomenuo sam i primjer Sarajeva, u kojem vlasti daju dozvole za izgradnju d`amija, dok mi ni nakon 13 godina tra`enja ne uspijevamo dobiti dozvolu za izgradnju crkve na Grbavici. Prema dokumentima, IZ-u je darovano zemlji{te za izgradnju d`amije u op}ini Novo Sarajevo, dok mi moramo platiti lokacijsko zemlji{te za gradnju crkve na Grbavici iako nam je oduzeto toliko zemlje koju nam ne vra}aju. Dakle, sve je to povezano s vlastima koje daju dozvole, a ne sa Islamskom zajednicom, a jo{ manje s odnosom prema kom{ijama ili susjedima. Kardinal dalje obja{njava: “Pita“ li su me (na turneji, op. a) i o broju ~lanova vehabijskog pokreta u BiH, na {to sam im odgovorio da mediji govore o brojci od tri do pet tisu}a te da je to druga~iji mentalitet od onih muslimana i kulture u BiH koje mi poznajemo. Ipak, mora se priznati da postoje odre|ena te{ka iskustva u vezi s njima, pa ne treba ~uditi {to se ukazuje na strah u vezi s njihovim u~enjem i djelovanjem. Ina~e, tvrdnju iz saop}enja Rijaseta da “ je oti{ao u Australiju da optu`i „svoj grad, svoju zemlju i svoje kom{ije muslimane Bo{njake“ te je na taj na~ini pokazao „dva lica, jedno za me, |unarodnu, a drugo za doma}u javnost“ kardinal smatra nekorektnim , optu`bama. “Zar netko ima ve}e pravo voljeti ovaj grad od mene? Upravo zato {to ga volim, `elim da u njemu vlada pravednost i jednakopravnost. I u te{kim vremenima ostao sam u ovom gradu govore}i iz ljubavi prema svome gradu i svojoj zemlji. Ako me moj grad i moja zemlja ne `ele ~uti, a govorio sam toliko puta, onda se ne treba ~uditi {to moram o tome progovoriti i {ire. Nebrojeno puta sam govorio i molio dozvolu za gradnju crkve na Grbavici, kao i tra`io povrat dijela zgrade Nadbiskupske gimnazije u Travniku. Nikad ne govorim protiv muslimana, nego protiv diskriminacije“ rekao je nadbiskup vrhbosanski. ,

26 Pogledi

4. februar/velja~a 2012.

Dragan ^avi},
predsjednik Demokratske partije

BiH ostala bez
Biv{i predsjednik Republike Srpske govori o novim sukobima oko pravosu|a u BiH, politi~kim pritiscima na Sud i Tu`ila{tvo BiH, igranju pravosu|a po politi~kim notama u slu~aju Dobrovolja~ka i udru`ivanju politi~ke ljevice i desnice
Razgovarala: Gordana Katana

SNSD i SDS pripremili su i najavili da }e u Parlament BiH uputiti prijedlog zakona o ukidanju Zakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. Kako komentari{ete tu inicijativu? - Skup{tinska ve}ina u Narodnoj skup{tini RS-a usvojila je zaklju~ak da poslanici iz RS-a u Parlamentu BiH pokrenu inicijativu za ukidanje Suda i Tu`ila{tva BiH. Interesantno je da SDS nije glasao za taj zaklju~ak, {to je apsurdna situacija. Svima je jasno, pa i predlaga~ima, da taj zakon ne mo`e pro}i i, po meni, to predstavlja samo modifikaciju politi~kog pritiska, kao odgovor na drugi politi~ki pritisak. O~igledno je da je taj nesretni Filipinac koji je donio odluku o prekidu istrage za Dobrovolja~ku to uradio iz isklju~ivo politi~kih pobuda i su{tina, ne samo Suda i Tu`ila{tva BIH nego i sudova i tu`ila{tava u entitetima i kantonima, generalno, ispolitizovana je, odnosno, pravosu|e igra po politi~kim notama. Pravosudne instituticije u BiH na svim nivoima su toliko ispolitizovane da se nikakva pravda ne mo`e o~ekivati. To je deprimiraju}e za mene. Ovakvi kakvi jesu nama ni sudovi ni tu`ila{tva ne trebaju. Institucije koje trebaju da budu oslobo|ene svih pritisaka kako bi davale meritornu i op{teprihva}enu odluku o krivici, ovakvi kakvi jesu, to nisu u stanju. Kada se pogleda koliko je istraga u posljednje vrijeme obustavljeno protiv visokokotiranih politi~kih li~nosti, jasno je da je pravosu|e pod direktnim ili indirektnim politi~kim pritiskom.

?

Povratak u devedesete
Mo`e li se desiti da SDS i SNSD, nakon {to im ne po|e za rukom da u dr`avnom Parlamentu dobiju podr{ku za ukidanje dr`avnog Suda i Tu`ila{tva, pokrenu u Narodnoj skup{tini RS-a inicijativu o nepriznavanju tih institucija u ovom entitetu? - Mogu}e je to i nije isklju~eno kao opcija. U zemlji, kakva ova jeste, u kojoj o~igledno svi vuku na svoju stranu, u kojoj su podjele dublje nego prije deset godina, u zemlji koja se 2012. vra}a na politi~ke teme iz ‘92, ‘93, ‘95, u njoj je sve mogu}e. Na`alost, to je tako. Politi~ka prepucavanja me|u vladaju}im strukturama na nivou oba entiteta opet su u prvom planu iako ova dr`ava nema usvojen ni lanjski ni ovogodi{nji bud`et, zbog to-

?

?

ga nije u mogu}nosti da servisira inodug. Ko, prema Va{em mi{ljenju, snosi odgovornost za ovakvo stanje ako se ima u vidu da je koncem godine vladaju}a {estorka saop{tila da je o tome postigla dogovor? - Ma vidite, jasno je ko objavljuje bud`et i kada on stupa na snagu. Zakon jasno defini{e ko je nadle`an za predlaganje i usvajanje bud`eta i nema nikakvih dilema o tome, kao {to nema ni dilema kada se donosi odluka o privremenom finanisiranju i koliko ono traje. Klju~ni je problem u vladaju}oj {estorki i njenim vo|ama, koje su 15 mjeseci nakon izbora u dva dana sjele i dogovorile se oko podjele fotelja i pokazale da je klju~ni problem bio upravo to, a ne koncepcija kako ovu zemlju izvu}i iz krize. Onda su se sjetili u cajtnotu, neposredno pred Novu godinu, bilo je nemogu}e provesti sve procedure koje zakon predvi|a da bi bud`et stupio na snagu. Pa su napravile neka polurje{enja koja nisu mogla biti jedinstveno protuma~ena kada je u pitanju bud`et i desilo se ovo {to se desilo. Ja nisam taj koji je mjerodavan da cijeni ko je u pravu. Oni koji smatraju da su u pravu, mogli su da pokrenu proceduru ocjene ustavnosti kod Ustavnog suda BiH. Ali to je konflikt unutar koalicije, nije to konflikt s politi~kim akterima ili izme|u aktera izme|u vladaju}e {estorke u BiH. I ni{ta se ne}e promijeniti {to je formirana vlast na nivou BiH, jer su duboke podijeljenosti unutar tri etni~ka bloka koja su napravila Savjet ministra. Ovakvi blokovi u kojima su se u svakom od njih spojili nosioci lijevih i desnih ideja, politi~ke stranke me|u kojima na osnovu ideologija traje 20 godina politi~ki konflikt u BiH i koje se nikada ranije nisu spojile, sada su se spojile na nacionalisti~kim platformama. Klju~ni problem je {to te platforme predstavljaju dimnu bombu, paravan koji slu`i da se prikrije dogovor, a to je raspodjela fotelja u dr`avnim institucijama u kojima se javni slu`benici primaju na osnovu konkursa. Ali interesi strana~kih prvaka ovdje su iznad svih interesa. Spajanje ljevica i desnica tako je postao izraz samo suve volje za vr{enjem vlasti, raspore|ivanju strana~kih ljudi na javne funkcije, {to omogu}ava pristup sredstvima kod nekih i sa vrlo niskim, prizemnim, namjerama da se time li~no okoriste. Drugim rije~ima, Vi smatrate da kada i predsjedavaju}i Vije-

?

Generalni problem u ovoj cijeloj zemlji je eliminisanje alternative stvaran

4. februar/velja~a 2012.

Pogledi 27

politi~ke alternative
}a ministara Vjekoslav Bevanda i zvani~no okupi svoj tim, BiH ne ~ekaju bolji dani? - Koliko vidim, oni }e iz petnih `ila nastojati da udobrovolje me|unarodnu zajednicu i ka`u, vidite, ne{to smo postigli, a to je onaj minimum. Mislim tu na zakon o dr`avnoj pomo}i, zakon o popisu, provo|enje presude Sejdi} - Finci, a klju~ni razlog zbog ~ega je do{lo do njihovog spajanja u Savjet ministara, ja sam apsolutno siguran, nedostupnost je sredstava MMFa i Svjetske banke sve dok se ne formira Savjet ministara. A da svako mo`e bez toga izdr`ati, ja sam to va{im novinama rekao jo{ pro{le godine, da }e se voditi takmi~enje izme|u Dodika i Lagumd`ije ko mo`e du`e da izdr`i pod vodom, ili u prevodu bez sredstava me|unarodnih finansijskih institucija. I ispostavilo se da sam bio u pravu. Godinu im nije trebala ta pomo}, me|utim, deficite koji su evidentni i koji }e egzistirati u 2012. oni vi{e ne mogu pokriti doma}im finansijskim resursima jer ih vi{e nema. E to je su{tina. Bez toga Savjet ministara ne bi bio dogovoren. I to je jedna apsurdna situacipolitiku i oni su stalno u nekom takmi~enju. I svaki ekonomski i socijalni problem ima neki etni~ki korijen i sve se vrlo svjesno vra}a na etni~ki korijen. To je zamagljivanje realnosti, stvaranje jedne fiktivne slike o stanju u ovoj zemlji u kojoj svaki ~ovjek, ma kako se zvao, primje}uje da je zemlja ogrezla u kriminalu i korupciji, da u njoj sudovi i tu`ila{tva ne vr{e pravdu, nego vr{e volju politi~kih mo}nika, da se bez ikakvih prepreka u oba entiteta prave strana~ke policije, strana~ke falange, strana~ke institucije za kontrolu i reviziju, prave se jednostavno strana~ki spahiluci ili kne`evine, svejedno, {to je deset koraka unazad za BiH u odnosu na okru`enje i Evropu. Ovo je krajnje besperspektivno stanje, stanje depresije u kojem se ljudi povla~e i po~inju polako misliti da se stanje ne mo`e promijeniti. Spajanje ljevice i desnice je stvorilo utisak da uop{te nema opozicije, jer su stranke koje su do ju~er bile opozicija ili vlast danas partneri i dijele zajedni~ki vlast. Ovo je jedno takvo bezna|e u kojem ljudi jednostavno priznaju da se stvara jedan ambijent straha za vlastitu budu}nost, za budu}nost

SU[TINA Deficite koji su evidentni i koji }e egzistirati u 2012. godini oni vi{e ne mogu pokriti doma}im finansijskim resursima jer ih vi{e nema. E to je su{tina. Bez toga Savjet ministara ne bi bio dogovoren

ja u kojoj svako iz svojih razloga nije `elio da se on formira. Su{tina je da svako `eli da iskoristi dramu u BiH za svoje nacionalisti~ke politi~ke ciljeve, svaki od ova tri bloka.

Dva sirotana
RS je koncem pro{le godine usvojio bud`et, ekonomsku politiku za ovu godinu, donio i dva reformska zakona (Zakon o PIO i Zakon o pravima boraca), {to ova vlast koristi da i dalje tvrdi da je RS ekonomski stabilniji dio BiH. Da li zaista jeste? - Naj`alosnije u svemu ovome je {to se takmi~e dva sirotana u tome ko je manje siroma{an, a ne bogatiji. U tom takmi~enju, naj`alosnija je ~injenica da }e Albanija pre}i BiH u visini BDP-a. Po mjerenju Eurostata, u pro{loj godini Albanija je bila na posljednjem, a BiH na pretposljednjem mjestu, ali u Albaniji posljednjih nekoliko godina u~e{}e stranih direktnih investicija u odnosu na BDP je vi{estruko ve}e nego u BiH. To takmi~enje sirotinje, mislim na ova dva entiteta koji su u te{kim problemima, takmi~enje je u toj koncepcijskoj politici koju stalno treba njegovati. RS za srpsku politiku i FBiH za bo{nja~ku

?

djece, straha generalno za budu}nost jer su politike generalno tako depresivne i stavljaju na dnevni red takvu vrstu pitanja da jednostavno ni u jednom potezu od izabranih vlasti ~ovjek u cijeloj BiH ne mo`e da ~uje ni{ta perspektivno. Pro{logodi{nji bud`et RS-a i socijalni mir odr`avani su na bazi i inostranih i doma}ih zadu`enja. Po~etak ove godine obilje`ili su {trajkovi, ste~aji firmi, jo{ se ne zna koliko }e bora~ka primanja primjenom novog zakona biti umanjena. Da li je u takvoj situaciji realno o~ekivati izra`eniji talas socijalnog nezadovoljstva? - Kada je u pitanju RS, mi smo imali ekonomsku politiku za 2012, prema kojoj sam bio veoma kriti~an jer je to jedna kompilacija individualno napisanih politika po resorima, koji je bio kopija svega ranijeg. Ta ekonomska politika nije pokazala kako }e BDP izgledati po tro{kovnoj metodi i tu dolazimo do klju~nog problema u BiH. Devedeset sedam posto BDP-a BiH ~ini krajnja potro{nja. Kada tu potro{nju pogledate, javna potro{nja je ve}a od proizvodnje i ona se pokriva kreditima i to s najmanje 25 posto. S druge stra-

ne, i li~na potro{nja se kreditira jer je svaki gra|anin RS-a zadu`en preko 800 eura. Mi imamo realan problem jer imamo mali nivo investicija u BDP-u, imamo i dalje negativan bilans spoljne trgovine i kada se sve to sabere, onda je to realna slika ove zemlje. To se mora mijenjati, a da bi se to mijenjalo, trebaju investicije. A investicija nema zbog politi~kog stanja ove zemlje, lo{ih rejtinga me|unarodnih ku}a i zato mi `ivimo u ambijentu jedne globalne halucinacije, jedne op{te halucinacije koju stvaraju vlasti oba entiteta pri~ama o velikim investicijama kojih ne}e biti. Ovdje se pojavljuju samo {pekulanti. Tamo gdje nema pravde, gdje nema vladavine zakona, tamo mo`e{ da radi{ {ta ho}e{ i to jedino odgovara {pekulantima, a takvih je u svijetu jako mnogo. Pitala sam Vas {ta je s gra|anima? Za{to oni na sve to {ute i {ta se treba desiti pa da ka`u vlasti dosta je? - Gra|ani imaju asocijacije koje nemaju politi~ki karakter, nego su asocijacije njihovih interesa kao {to je sindikat, kao {to je BORS, i udru`enje penzionera, udru`enja poslodavaca. Na`alost, politika je rukovodstva svih tih interesnih organizacija stavila pod svoje skute, uspostavila s njima li~nu saradnju i ko zna {ta se krije u tim odnosima, i oni koji su najpozvaniji da se brinu o socijalnim i ekonomskim problemima onih koje zastupaju, zbog ~ega su i nastali, oni slu`e kao katalizator koji svaku vrstu reakcije neutrali{e kako ne bi imala organizovani karakter. A bez toga sve je jedno anarhi~no okupljanje u kojem nema {anse za uspjeh. Kada vidite {trajkove u Francuskoj, Belgiji, vidite da iza toga stoje sindikati. Kod nas sindikat u stanju op{te nezaposlenosti, u stanju op{te eksploatacije radnika, slu`i vlasti umjesto da provodi pritisak na nadle`ne institucije.

?

Etni~ki blokovi
Za promjenu razmi{ljanja gra|ana neophodna je i jaka opozicija koja u RS-u evidentno ne postoji. Naime, u javnosti se sve ~e{}e ~uje da SDS zbog koaliranja s SNSD-om na dr`avnom nivou gubi svoj kredibilitet. Koliko je to problem, ne za SDS koji je sam odabrao takvu poziciju nego za ukupne politi~ke odnose u ovom entitetu? - Ja sam ve} rekao da je generalni problem u ovoj cijeloj zemlji {to je alternativa eliminisana stvaranjem politi~kih blokova ljevice i desnice, doju~era{njih sinonima sukoba. Kod Srba SDS-a i SNSD-a, kod Bo{njaka SDP-a i SDA. Onog trenutka kada je do{lo do spajanja onih koji su bili jedni drugima alternativa u svakom izbornom ciklusu, onog trenutka kada su stvorili ove vrste etni~ko politi~kih blokova, a onda svi zajedno formirali vlast, trebamo biti svjesni da oni danas na svim nivoima vlasti u BiH na izborima uzimaju vi{e od 70 posto bira~kog tijela. I tu je tektonski poreme}aj, koji je rezultat spajanja ljevica i desnica, suprotstavljenih politi~kih

?

?

[PEKULANTI Ovdje se pojavljuju samo {pekulanti. Tamo gdje nema pravde, gdje nema vladavine zakona, tamo mo`e{ da radi{ {ta ho}e{ i to jedino odgovara {pekulantima, a takvih je u svijetu jako mnogo

aktera koji uzimaju najve}i dio bira~kog tijela. To stanje jednako se reflektuje na stanje bezna|a i u RS-u i Federaciji. Jer ljudi vi{e ne vide alternativu, ne vide one druge koji mogu da pobijede. Oni se sla`u s druga~ijim mi{ljenjima, obi~an ~ovjek ka`e da ovi ljudi su u pravu kada tvrde da ovo {to je na politi~koj sceni, na vlasti ne valja, da je suvi{an etni~ki konflikt, da se na sto za rje{avanje trebaju staviti klju~ni problemi, ali stvorena je situacija da je navodna etni~ka ugro`enost klju~ni problem svakoga ~ovjeka. I to ljudi li~no do`ivljavaju. Sa svje`im ranama od rata, svako u glavi ima sliku evo ponovo rova, evo uniforme, daj da se barem za{titim na vrijeme da se to ne dogodi. I ljudi to stavljaju kao prioritet. Na`alost, ova }e godina upravo na tim temama i biti dominantna u politici. Pa }emo da gledamo konfrontacije izme|u Lagumd`ije i Dodika, izme|u Tihi}a i Bosi}a, mi }emo `ivjeti u ambijentu u kojem }e tenzije i konfrontacije stvarati koalicioni partneri. Nakon {to se dogovore kome RAK, a kome SIPA, kome Grani~na slu`ba, a kome neka druga institucija, onda }e nastaviti da se takmi~e ko }e od koga da uspje{nije odbrani vlastiti narod i ko }e uspje{nije da napadne onog drugog. To je jedna situacija koja je krajnje apsurdna, jer niti postoji politi~ka principijelnost, niti postoji kompromis. Sve je nekako fluidno i interesi politi~ke oligarhije iznad su politi~kih interesa. U posljednjih mjesec dana mnogi su se ~udili Va{oj odluci da prihvatite orden kojim Vas je u povodu 20 godina RS-a, kao biv{eg predsjednika, odlikovao sada{nji predsjednik Milorad Dodik. Prije godinu Dodik Vas je isklju~io iz Senata RS-a, iako to mjesto pripada biv{im entitetskim predsjednicima po automatizmu? - Ma, da se razumijemo, ja sam jedan od predsjednika kojem je dodijeljen orden i ja to tako do`ivljavam. Vjerovatno da su to mogli da izbjegnu, izbjegli bi. Ali nisu mogli izbje}i i mene izvu}i iz konteksta ostalih ljudi koji su vr{ili funkciju predsjednika. Dakle, taman posla da odbijem orden za ono {to sam radio kao predsjednik RS-a. To je potvrda da sam radio kako treba i da sam radio u interesu naroda i gra|ana RS-a kako treba. Ali taj orden u isto vrijeme demantuje i sve kvalifikacije od istog ~ovjeka na moj ra~un. Apsurd ove cijele situacije je da sam na isti datum, 4. januara pro{le godine, odlukom predsjednika RS-a isklju~en iz Senata, a ove godine 4. januara njegovom odlukom odlikovan ordenom predsjednika RS-a. I ta kontradikcija nije vezana za mene jer sam i jednu i drugu odluku prihvatio kao normalan ~ovjek. Ni{ta se u meni nije promijenilo i sa svojim djelovanjem nisam izazvao promjenu stava prema meni ni onda ni sada. Orden sam primio jer mi pripada, jer po ~emu ga vi{e od mene zaslu`uju Rajko Kuzmanovi}, Mirko [arovi} i Nikola Popla{en? Po ~emu? I u tom sam smislu postupio kao ~ovjek koji je odgovorno obavljao funkciju.

?

njem politi~kih blokova ljevice i desnice, doju~era{njih sinonima sukoba

28 Pogledi

4. februar/velja~a 2012.

Kraljevi Bosnalijeka

Blago Arslan
Online magazin @urnal iz Sarajeva (zurnal.info) objavio je spisak luksuznih nekretnina porodice Arslanagi}, koja godinama upravlja Bosnalijekom. Na spisku su ku}e i stanovi u SAD-u i Sarajevu, skupocjeni auti i male kompanije sa vrijednim poslovnim prostorima. Prenosimo ovo zanimljivo istra`ivanje
Semir MUJKI]

Vile, stanovi, lim
Imovina porodice Arslanagi}, koja godinama upravlja Bosnalijekom, vrijedi najmanje 6 miliona maraka! Edin Arslanagi}, dugogodi{nji direktor najve}e doma}e farmaceutske kompanije, i njegovi sinovi Amar i Vedad posjeduju ku}e, stanove i firme ~iju vrijednost je te{ko ta~no utvrditi, ali se mjeri u milionima. Vedadova vila u Sarajevu, vrijedna najmanje dva miliona maraka, odnedavno se izdaje za vrtoglavih 20.000 KM mjese~no, a vozni park sinova vrijedan je blizu pola miliona maraka. To je tek mali dio bogatstva Arslanagi}a. Dioni~ari ove kompanije, sa druge strane, ve} godinama ne dobijaju dividende, a lijekovi Bosnalijeka se pod izgovorom podr{ke doma}im proizvo|a~ima propisuju daleko vi{e od ostalih. @urnal je ve} objavio da je od 20 najpropisivanijih lijekova u Sarajevu, ~ak 13 Bosnalijekovih. Od toga Bosnalijek godi{nje zaradi 26 miliona maraka. Magazin @urnal ovaj put objavljuje spisak nekretnina porodice Arslanagi}. Podatke smo tra`ili u sudskim registrima u Sarajevu i SAD-u. Vrijednosti imovine koje navodimo u tekstu zasnovane su na procjeni poreskih slu`bi, agencija za nekretnine i trenutnoj tr`i{noj vrijednosti. U ve}ini slu~ajeva navedene vrijednosti su procijenjene na minimum. ^ak i sa takvom ra~unicom, dolazi se do jednostavnog zaklju~ka da su otac Edin i sinovi Amar i Vedad morali, ponaosob, u posljednjih 17 godina u prosjeku godi{nje izdvajati vi{e od 100.000 maraka, da bi stekli sve {to smo naveli. Zanimljivo je da najmanje nekretnina, na njegovo ime, ima glava porodice Edin Arslanagi}. Iskreno smo `eljeli razgovarati sa Amarom, Vedadom i Edinom, ali do trenutka pisanja teksta nismo dobili nikakav odgovor.

4. februar/velja~a 2012.

Pogledi 29

Edin Arslanagi}
Direktor je Bosnalijeka jo{ od 1991. godine i u ovoj kompaniji zara|uje daleko vi{e od drugih, ali u svojoj porodici posjeduje najmanje nekretnina. U sudskom registru tek je suvlasnik troiposobnog stana u sarajevskom naselju Ciglane i jo{ otpla}uje kredit podignut kod tada{nje HVB Central Profit banke, dana{nje UniCredit, u iznosu od 51.000 maraka, saznaje @urnal. Edin trenutno nije osniva~ niti ~lan uprave bilo koje druge kompanije osim Bosnalijeka. Zanimljivo je da mu je prvi kom{ija sin Amar, koji je u sudskim knjigama jo{ uvijek prijavljen na o~evu adresu.

nagi}a:
Amar Arslanagi}
Direktor za inostrani marketing u Bosnalijeku do sada je u medijima bio poznat po skupocjenim autima i torbicama. Sinovi Edina Arslanagi}a vole javno paradirati svojim novim ljubimcima na ~etiri to~ka. Amar je to prvi put uradio skupocjenim d`ipom, a potom i porscheom. U javnosti je do sada ostala nepoznata jo{ jedna velika Amarova strast – nekretnine. @urnal je istra`io rezultat te strasti.

muzine...
Stan u Sarajevu
POVR[INA 109 kvadrata VRIJEDNOST 250.000-350.000 maraka LOKACIJA: Ko{evo, Sarajevo

Stan u Sarajevu
POVR[INA 106 kvadrata VRIJEDNOST 300.000-400.000 maraka LOKACIJA: Ciglane, Sarajevo

Ku}a u SAD-u

Stan u Sarajevu
POVR[INA 106 kvadrata VRIJEDNOST 300.000-400.000 maraka LOKACIJA: Ciglane, Sarajevo
Ovaj stan je smje{ten uz o~ev, ima gara`u i dvori{te.

POVR[INA 325 kvadrata VRIJEDNOST 369.000 dolara LOKACIJA: Smyrna, Georgia, SAD
Ku}a u mirnom predgra|u Atlante ima osam soba na dva sprata. Sagra|ena je 1998. godine i nalazi se na manje od dva minuta hoda od ku}e brata Vedada. Amarova ku}a nema bazen pa joj je i vrijednost manja za nekoliko desetina hiljada dolara.

Apartman na Bjela{nici
POVR[INA 90 kvadrata VRIJEDNOST LOKACIJA: Babin do, Bjela{nica

240.000 maraka

Samo jedan apartman u naselju koje je pravio Bosnalijek, zvani~no pripada Amaru iako u telefonskom imeniku na ovoj adresi ~ak sedam apartmana ima telefone registrovane na njegovo ime. Jedan od tih apartmana ~iji je telefon registrovan na Amarovo ime 2006. godine je kupila Meliha Ali}, biv{a ministrica obrazovanja i nauke. Tada{nja cijena po kvadratu iznosila je 3.000 maraka pa, prema procjenama @urnala, apartman kojeg Amar posjeduje vrijedi najmanje 270.000 maraka.

30 Pogledi

4. februar/velja~a 2012.

Porsche
PROIZVO\A^ Porsche MODEL Panamera 4s CIJENA NOVOG MODELA: 200.000 maraka

Kamiond`ije do Moskve
“otimaju” 15.000 maraka

D`ip
PROIZVO\A^ Land Rover MODEL Range Rover CIJENA NOVOG MODELA: 150.000 maraka

HSE

Luksuzni roverov d`ip u Sarajevo je stigao direktno iz SAD-a u maju 2010. Auto je kupljen u SAD-u i registrovan na Vedada Arslanagi}a, a u BiH je stigao uz pomo} kompanije Rhea Express sa kojom Bosnalijek naj~e{}e sara|uje kada transpor tuje lijekove, o ~emu }e @urnal pisati u jednom od sljede}ih nastavaka pri~e o blagu porodice Arslanagi}.

Vedad Arslanagi}
Mla|i sin direktora Bosnalijeka {kolovao se u SAD-u, gdje je ostao da radi. @ivi u predgra|u Atlante, voli skupe automobile i putovanja. Ne libi se na svojoj Facebook stranici pohvaliti novim autom, nekim od egzoti~nih putovanja poput Bahama ili skijanja u mondenskom Aspenu.

zor, uvedeni su priklju~ci za telefon, internet i kablovsku TV. Ku}a je rezidencijalnog izgleda, spoj starog i modernog, smje{tena u mirnom dijelu grada. U neposrednoj blizini se nalaze ugostiteljski objekti, tr`ni centri, banke, apoteka, ambulanta, tr`nica, {kola... Nezavisni agent za nekretnine kojeg su kontaktirali novinari @urnala nezvani~no nam je rekao da se za ku}u mogu slobodno tra`iti dva miliona maraka.

Najve}a doma}a farmaceutska kompanija Bosnalijek, kojom godinama upravlja porodica Arslanagi}, nepotrebno pla}a najskuplji dostupni transport lijekova za Moskvu. Ukoliko se praksa nastavi, ove godine nepotrebno }e biti potro{eno 1,5 miliona maraka. Bosnalijek po pravilu bira najskupljeg prevoznika za dostavu lijekova u Moskvu, ~ime svakim transportom nestaje 15.000 maraka, pokazuju dokumenti u posjedu @urnala. Kompanija Rhea Express, predstavnik Fedexa za Bosnu i Hercegovinu, napla}ivala je Bosnalijeku prevoz lijekova iz Sarajeva do Moskve 25.000 maraka, a potom anga`ovala hrvatsku kompaniju TGT obrt da isti prevoz napravi za pet hiljada eura. Ovo je za @urnal potvrdio Kre{imir Vrdoljak, vlasnik kompanije TGT iz Zagreba. - Prevozili smo lijekove Bosnalijeka iz Sarajeva do Moskve. U 2010. godini je bilo oko sedam takvih transporta, ka`e Vrdoljak za @urnal.

Porodica Arslanagi} koristi usluge ove kompanije i u drugim prilikama. U prvom dijelu dossiera Kraljevi Bosnalijeka objavili smo kako je sin Edina Arslanagi}a Vedad putem ove kompanije u Sarajevo prevezao skupocjeni d`ip land rover. Cijena tog transporta nam nije poznata. Ono {to je upravi Bosnalijeka bilo poznato jeste da prevoz lijekova nikako ne bi trebao biti skuplji od 13.000 maraka, {to pokazuju zvani~ne ponude koje su druge prevozni~ke kompanije nudile Bosnalijeku.

Isparavanje 1,5 miliona
Vlasnik TGT-a Kre{imir Vrdovljak za @urnal je potvrdio da stvarna tr`i{na vrijednost prevoza lijekova iz Sarajeva do Moskve ne bi trebala biti ve}a od 6.500 eura. - Mi smo taj transport radili za pet hiljada eura ili manje. Oni su uzimali razliku na nama. Tolika provizija... to je puno, ka`e Vrdovljak, koji nam je rekao da prvi put ~uje kako je Rhea Bosnalijeku za taj prevoz napla}ivala 25.000 maraka. Saradnja Rheae sa njegovom kompanijom prekinuta je u februaru pro{le godine, kada je jedna po{iljka lijekova u Rusiju uni{tena. Vrdovljak tvrdi da je gre{ku napravio voza~ Rhea koji je kasnio, ali da je krivica preba~ena na njegovu kompaniju TGT. - Nikada nam nisu platili posljednji ra~un od pet hiljada eura. Oprostio bih to kada bismo Ponuda ponovo po~eli raditi, ka`e kompanije Vrdovljak koji sa Rheaom Kuehne +Nagel vodi sudski proces zbog uni{tenih lijekova u transportu do Moskve. Zanimljivo je da je sve

Samo najskuplje
Dokumenti do kojih je do{ao @urnal pokazuju da je u 2011. ovakvih transporta moglo biti i vi{e od 20, ali u saradnji sa drugim kompanijama jer je Rhea prekinula saradnju sa TGT-om i nikada nisu platili posljednji ra~un iz februara pro{le godine. Od Edina Arslanagi}a, direktora Bo-

Stan u Sarajevu
POVR[INA 157 kvadrata VRIJEDNOST 550.000 maraka LOKACIJA: Skenderija, Sarajevo
^etverosoban stan nalazi se u zgradi izgra|enoj prije nekoliko godina. Stanu pripada i gara`a u prizemlju zgrade.

Ku}a u Atlanti

POVR[INA 281 kvadrat VRIJEDNOST 391.000 dolara LOKACIJA: Smyrna, Georgia, SAD
Ku}a na dva sprata sa 11 soba sagra|ena je 2000. Za ovu ku}u Vedad godi{nje plati 4.300 dolara poreza, a dodatnu vrijednost ku}i daje bazen.

Slasti~arnica
snalijeka, zvani~no smo tra`ili poja{njenje za{to ova kompanija uvijek bira najskuplji transport i po pravilu istu prevozni~ku firmu, ali do trenutka pisanja ovog teksta nismo dobili nikakav odgovor. Arslanagi} je na nedavnoj godi{njoj konferenciji za novinare istakao kako tr`i{te Bosnalijeka u Rusiji raste pa je u ovoj zemlji otvoreno i predstavni{tvo najve}e doma}e farmaceutske kompanije. U protekloj godini dobit od prodaje u inostranstvu prema{ila je zaradu na doma}em tr`i{tu. Ona je mogla biti i ve}a da se prevoz lijekova nije pla}ao vi{e nego duplo skuplje od stvarne tr`i{ne vrijednosti. Kompanija Rhea Express iz Sarajeva imala je povla{ten polo`aj kod Bosnalijeka. Po pravilu su dobijali poslove iako dokumenti @urnala pokazuju da su druge kompanije nudile neuporedivo ni`e cijene prevoza. Dok su kompanije poput Ultra Speed iz Beograda i iz Sarajeva nudile prevoz od Sarajeva do Moskve u posebnim kamionima za 5.300, odnosno 4.850 eura, Rhea je za sli~ne usluge tra`ila 25.000 maraka. Ermin Alamerovi}, direktor Rheae, nezvani~no je potvrdio za @urnal da je ova kompanija anga`ovala druge prevozni~ke firme u posebnim prilikama, ali nije `elio govoriti o detaljima. Alamerovi} je tra`io da upit po{aljemo zvani~nim putem, ali njegov zvani~an odgovor jo{ uvijek nismo dobili.

POVR[INA 530 kvadrata VRIJEDNOST 2.000.000 maraka LOKACIJA: Ba{~ar{ija, Sarajevo
Ku}a u strogom centru Sarajeva sa lijepim pogledom na Ba{~ar{iju iznajmljuje se za 20.000 maraka mjese~no. Na stranici agencije za nekretnine opisuju i za{to: Ku}a na prvom spratu posjeduje dnevni boravak, ameri~ku kuhinju sa trpezarijom i jedno kupatilo. Iz dnevnog boravka i kuhinje se izlazi na prostranu terasu koja ima pogled na bazen. Na drugom spratu su dvije spava}e sobe, jedna radna soba i kupatilo. Iz jedne spava}e sobe se izlazi na terasu koja ima pogled na grad, a iz druge se izlazi na terasu s pogledom na bazen. U prizemlju se nalazi prostor za zabavu i razonodu (vinoteka, bilijar, soba za fitnes), sauna, tursko kupatilo i manja kuhinja. Iz prostora za zabavu omogu}en je pristup terasi sa bazenom. U sklopu ku}e je i privatna gara`a koja mo`e primiti dva automobila i ispred ku}e, na otvorenom, dva. Proveden je alarmni sistem, kao i videonad-

Ku}a u Sarajevu

NAZIV AZ d.o.o. Sarajevo VRIJEDNOST 1.000.000 maraka
Iza firme manje poznatog naziva AZ krije se atraktivna slasti~arnica Bombon u centru Sarajeva. To je jedna od 88 djelatnosti za koje je firma registrovana - od iznajmljivanja auta, trgovine pa do vo|enja restorana i barova. U sudskom registru je osniva~ i jedini ~lan uprave Vedad Arslanagi} sa 2.000 maraka ulo`enog kapitala.

Audi

PROIZVO\A^ Audi MODEL R8 V10 CIJENA NOVOG MODELA: 165.000 dolara

poslove sa Rheaom Vrdovljak obavljao preko kompanije TGT obrt iako ve} godinama posjeduje poznatiju prevozni~ku kompaniju TGT TERO. Broj telefona Obrta vi{e nije u upotrebi, a kompanija ne postoji u hrvatskom registru poslovnih subjekata. Vrdovljak to pravda promjenom brojeva telefona i tvrdi da firma jo{ uvijek posluje. Nezvani~no smo saznali da je kompanija uga{ena nedugo nakon prekida saradnje sa Rheaom. Saradnja Rheae i Bosnalijeka ipak nije prekinuta. U svom finansijskom planu za 2012. Bosnalijek planira potro{iti 3.300.000 maraka na transport, {pediciju i brzu po{tu. Prvobitni finansijski plan za transport naknadno je pove}an za 300.000 maraka. U odnosu na pro{lu godinu, tro{kovi transporta su ve}i za skoro milion maraka. Za prevoz lijekova u Rusiju bit }e potro{eno 2,5 miliona maraka i to je za 900.000 maraka vi{e nego u 2011. Za taj se novac mo`e napraviti ravno 100 transporta po cjenovniku Rheae. Nepotrebna razlika u cijenama odnijet }e ravno 1,5 miliona maraka! @urnal nezvani~no saznaje da bi Bosnalijek i Rhea trebali potpisati novi ugovor o transportu u narednih nekoliko sedmica.

4. februar/velja~a 2012.

Oglasi 31
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

Na osnovu ~lanova 83. i 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slu`bene novine HNK-a, broj: 5/2000, 4/04), ~lana 111. Pravila JU „VI osnovna {kola“ Mostar, ~lana 10. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-a (Sl. novine HNK-a, 3/2009.) i Odluke [kolskog odbora JU „VI osnovna {kola“ Mostar broj: 51/[O-05/12. od 1.2.2012. godine, [kolski odbor JU „VI osnovna {kola“ Mostar raspisuje

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik islamske vjeronauke ...........1. izvr{ilac - {est (6) ~asova sedmi~no na odre|eno radno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 15.7.2012. godine 2. Nastavnik informatike .........................................1. izvr{ilac — tri (3) ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 15.7.2012. godine Kandidat koji bude primljen u radni odnos du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da je zdrastveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika u {koli. Pored op}ih Zakonom predvi|enih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju da ispunjavaju i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a, Nastavnim planom i programom i normativnim aktima JU „VI osnovna {kola“ Mostar. Uz prijavu za konkurs sa kra}om biografijom i kontakt-telefonom, kandidati su obavezni prilo`iti: 1. Diplomu — dokaz o stru~noj spremi (original ili ovjerena kopija) 2. Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu (original ili ovjerena kopija) 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) 5. Uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od {est mjeseci) 6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci) Dodatna dokumentacija koju kandidat mo`e prilo`iti: 1. Dokazi o napredovanju u struci (zvanje mentor ili savjetnik) 2. Stru~no usavr{avanje (certifikati: inkluzija, Civitas, metodologije usmjerene na dijete) 3. Radne karakteristike (pohvale, nagrade, te radni sta`) 4. Dokumentacija po ~lanu 27. Zakona o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica (Sl. novine HNK-a, broj 08/06) 5. Dokumentacija po ~lanu 8. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-u (Sl. n. 3/09.) Kandidati koji konkuri{u na poslove nastavnika islamske vjeronauke uz prijavu, du`ni su dostaviti saglasnost nadle`ne vjerske zajednice (certifikat od Rijaseta Islamske vjerske zajednice za obavljanje poslova vjerou~itelja). Za dodatnu dokumentaciju prilo`iti originale ili ovjerene kopije ne starije od {est (6) mjeseci. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Intervju sa kandidatima }e se obaviti 15.2.2012. godine u 10 sati u prostorijama {kole. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova “VI OSNOVNA [KOLA“ (sa naznakom za Konkursnu komisiju) [anti}a 10, 88000 MOSTAR.

Na osnovu ~lana 34. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/07 - Pre~i{}eni tekst, 7/08 i 33/08), ~lanova 17. do 21. Uredbe o na~inu i uvjetima rje{avanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 31/07 i 23/09), Pravilnika za utvr|ivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 36/07, 36/08 i 10/11) i javnog poziva za podno{enje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba bora~kih populacija u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo

OBAVJE[TAVA
Podnosioce zahtjeva za dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba u vidu gra|evinskog materijala, u vidu izvo|enja gra|evinskih radova i pru`anja gra|evinskih usluga, te udru`ivanja sredstava za kupovinu stambene jedinice po javnom pozivu objavljenom u dnevnom listu “Oslobo|enje” 23.2.2011. godine, da se ODLUKE I KONA^NE LISTE LICA ^IJI SU ZAHTJEVI POTPUNI, TE PRELIMINARNE LISTE LICA ^IJI ZAHTJEVI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA, NALAZE NA/U: Web stranici Kantona (www.mbp.ks.gov.ba), Sjedi{tima kantonalnih bora~kih udru`enja, Slu`bama za BiZ svih op}ina Kantona Sarajevo.

Na preliminarne liste se mo`e ulo`iti prigovor u roku 21 dan od objave ovog obavje{tenja, isklju~ivo u pisanoj formi na adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo za bora~ka pitanja, Reisa D`. ^au{evi}a br. 1, putem protokola Kantona Sarajevo ili po{tom. Po isteku `albenog roka i rje{avanja prigovora, kona~ne liste potpunih i nepotpunih zahtjeva }e biti objavljene na isti na~in, o ~emu }e podnosioci zahtjeva biti obavije{teni na adekvatan na~in. Potrebne informacije mogu se dobiti na info-punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel. 033/562-273, Sektoru za bora~ko-invalidsku za{titu na broj telefona 033/562-009 ili teh. sekretara na broj telefona 033/562-012. Broj: 06-14-3589 Ob/11 Sarajevo, 1.2.2012. g. MINISTAR Doc. dr. Ned`ad Ajnad`i}
web: http://mbp.ks.gov.ba e-mail: minbopi@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-012,Fax: + 387 (0) 33 562-251 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA TRAVNIK -N A ^ E L N I K-

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

Na osnovu ~lanova 45, 46. i 48. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu (“Sl. novine FBiH”, br. 25/03) i ~lana 16. op}inske odluke o gra|evinskom zemlji{tu (“Sl. novine Op}ine Travnik”, br. 25/04), na~elnik Op}ine Travnik raspisuje

KONKURS
za dodjelu neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata. IPREDMET KONKURSA Predmet konkursa je dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu u naselju Pode - op}ina Travnik, koje je ozna~eno kao: 1. k.p. br 444/5 zv. “Luka”-gradili{te u povr{ini od 419 m2, upisana u p.l. br.103 K.O. Podovi — posjed Op}ina Travnik, a koja je identi~na sa k.~. broj 641/36 iste povr{ine upisana u Zk. ul. broj 7 K.O. Gu~a Gora vlasni{tvo ONINOO-e Travnik, radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta, 2. k.p. br. 444/4 zv. “Luka”-gradili{te u povr{ini od 668 m2 upisana u Pl. broj 103 K.O. Podovi - posjed Op}ine Travnik, a koja je identi~na sa k.~. broj 641/35 iste povr{ine upisana u Zk. ul. broj 7 K.O. Gu~a Gora vlasni{tvo ONINOO-e Travnik, radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta, 3. k.p. broj 444/3 zv. “Luka”-gradili{te u povr{ini od 509 m2, upisana u Pl. broj 103 K.O. Podovi - posjed Op}ina Travnik, a koja je identi~na sa k.~. broj 641/34 iste povr{ine upisana u Zk. ul. broj 7 K.O. Gu~a Gora vlasni{tvo ONINOO-e Travnik, radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta.

PONI[TAVANJE OGLASA
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Poni{tava se oglas za prijem u radni odnos, objavljen u dnevnoj novini Oslobo|enje od 29. 12. 2011. godine, za slijede}a radna mjesta: 1) Vi{i stru~ni saradnik - vi{i kontrolor u Sektoru za kontrolu spre~avanja pranja novca i finansiranja terorizma, na neodre|eno vrijeme, 1 izvr{ilac 2) Stru~ni saradnik - kontrolor u Sektoru za kontrolu spre~avanja pranja novca i finansiranja terorizma, na neodre|eno vrijeme, 1 izvr{ilac

II - NAKNADA Po~ena cijena iznosi: - za zemlji{te i prirodne pogodnosti objekta-renta pod rednim brojem 1 je 3.282,00 KM, a obuhvata: 1. Naknada za zemlji{te — iznosi 2.514,oo KM (6 KM za 1 m2 zemlji{ta-povr{ina 419 m2). 2. Naknada za pogodnosti — renta iznosi 768,00 KM (6 KM za 1 m2 netto korisne povr{ine objekata - korisna povr{ina 128,00 m2). - za zemlji{te i prirodne pogodnosti objekta - rente pod rednim brojem 2 je 4.872,00 KM, a obuhvata: 1. Naknada za zemlji{te — iznosi 4.008,00 KM (6 KM za 1 m2 zemlji{ta-povr{ina 668 m2). 2. Naknada za pogodnosti - renta iznosi 864,00 KM (6 KM za 1m2 netto korisne povr{ine objekta-korisna povr{ina 144 m2) - za zemlji{te i prirodne pogodnosti objekta - renta pod rednim brojem 3 je 3.822,00 KM, a obuhvata: 1. Naknada za zemlji{te — iznosi 3.054,00 KM (6 KM za 1 m2 zemlji{ta — povr{ina 509 m2) 2. Naknada za pogodnosti-renta iznosi 768,00 KM (6 KM za 1 m2 netto korisne povr{ine objekta-korisna povr{ina 128 m2). III - PREDNOST ZA DODJELU NEIZGRA\ENOG ZEMLJI[TA IMA U^ESNIK KONKURSA KOJI: - ponudi najve}u naknadu u odnosu na po~etnu cijenu iz ta~ke II ovog konkursa. IV - USLOVI KONKURSA 1. Dodjela neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta izvr{it }e se javnim nadmetanjem-licitacijom. 2. Pravo u~e{}a na konkursu imaju sva pravna i fizi~ka lica. 3. Svaki u~esnik konkursa je du`an na ra~un Op}ine uplatiti kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene. 4. U~esnicima konkursa koji ne ostvare pravo na dodjelu zemlji{ta upla}eni iznos kaucije }e se vratiti. 5. Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo za dodjelu zemlji{ta odustane iz bilo kojeg razloga do kona~ne dodjele ili ne izvr{i obavezu uplate naknade za dodijeljeno zemlji{te po rje{enju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja, gubi pravo na povrat upla}enog iznosa kaucije, a zemlji{te ostaje na raspolaganju Op}ine Travnik. 6. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima informisanja. 7. Prijave na konkurs razmatrat }e Konkursna komisija. 8. Konkursna komisija }e u roku od tri (3) dana nakon isteka roka za podno{enje prijava izvr{iti javno nadmetanje, uz u~e{}e svih kandidata koji su se prijavili na konkurs. 9. O rezultatima konkursa u~esnici konkursa }e biti obavije{teni zaklju~kom u roku od 15 dana od dana zaklju~enja konkursa. 10. U~esnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana dostavljanja zaklju~ka o rezultatima konkursa izjaviti prigovor op}inskom Vije}u. 11. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs ne}e se razmatrati. Broj: 01-143/12 Datum: 31. 1. 2012. god. NA^ELNIK Admir Had`iemri}, dipl. ecc.

Na osnovu akta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla, broj: 352258/2012 od 4. 1. 2012. godine, UMEL DALEKOVODMONTA@A d.o.o. TUZLA objavljuje slijede}e: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla upu}uje

za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole 1. Predlo`ena aktivnost: Pogon/postrojenje — izgradnja dalekovoda 10(20) kV sa trafostanicom STS-B 10(20)/0,4 kV na podru~ju: Podora{je Ahmetovi}i, op}ina Srebrenik. 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinskih dozvola: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK. 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnih za date aktivnosti; b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i za izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 2, Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

POZIV

32 Pogledi

4. februar/velja~a 2012.

Pogledi 33

Srbi i Bo{njaci a Kraji{nici

Oaza mira u Sanici
Supru`nici Jadranko i Azemira Zolak ve} godinama ugo{}uju Beogra|ane, Sarajlije, Prijedor~ane, porodice, filmske ekipe i razne strance u svom spa centru Oaza mira u Sanici, na privatnom imanju uz nevjerovatno lijepu rje~icu Trebunj. Jadranko je ratni vojni invalid srpske vojske. Poslije rata nije mnogo kalkulisao nego se vratio u svoj kraj i zapo~eo biznis, ali stvari na po~etku nisu mu bile naklonjene. Sanica je, ipak, mjesto gdje je srpska vojska ubila vi{e od 200 civila, tako da mu mnogi i nisu pru`ili ruku dobrodo{lice. A kada je sagradio motel i bazen, te po~eo sa radom, mnogi Bo{njaci koji su bili `eljni normalizacije odnosa dolazili su da u`ivaju u ovom predivnom ambijentu. Na to je reagovao lokalni hod`a koji je na d`umi poru~io svim Bo{njacima da im je to haram, te da se kod njega “idu kupati na svoj crn obraz” . Ali za Zolake `ivot ide dalje, s obzirom na atraktivnost mjesta i ugo|aj Oaze mira, ne fali im gostiju svih nacionalnosti.

NAJBOLJE - NAJGORE KOM[IJE NA SVIJETU!
Hamo je bio borac u Armiji BiH, a Zdravo u srpskoj vojsci. Nakon Zdravinog povratka u predgra|e jedne kraji{ke kasabe, Hamo je jedini obilazio Zdravu. Hamo je Zdravin kom{ija i najbolji prijatelj. Ovo je pri~a o njihovom prijateljstvu i Srbima povratnicima u Unsko-sanski kanton
Nije lako biti povratnik Srbin u Federaciji, znam jednog, dijelio sam ogradu s njim u ruralnom predgra|u manje kasabe, etni~ki-nacionalno ve}inski bo{nja~ke-muslimanske. Treba im mnogo hrabrosti da najobi~nije prase zametnu.

Jadranko i Azemira Zolak

Zagrljaj Dodika i Lipova~e
Prvi Srbin iz RS-a koji je nakon rata slobodno kro~io u Federaciju, znan je po nadimku Paplo. Pi}e je popio u rock kafeu Queen, vlasnika Hilme Hamedovi}a iz Klju~a. Nepoznate osobe su istu no} na Queen ispalile zolju. Nikad se nije saznalo ko je po~inilac tog teroristi~kog akta, a kad se sazna, leti}e “pod kurzanu” , {to gazda Hilmo ima obi~aj re}i. Od tada pa do nedavnog dolaska Milorada Dodika u Biha} pro|e 16 godina, a Dodika do~eka srda~an osmijeh i {irok zagrljaj premijera Hamdije Lipova~e. Bilo je i onih koji bi se bolje zolji obradovali, ali bez obzira na sve, za mnoge je Dodik ipak zemljak, iz Bosanske krajine, makar im mrsko bilo re}i RS.

Moj kom{ija
- Kom{ooo, haj’ mi pomozi, zakuca mi na prozor nekako pred Bo`i}. Uteklo mu prase, koje je naumio klati, a ja nemadoh vremena slati pismo fetva-i-eminu dr. Enesu Ljevakovi}u da ga pitam “jel mi haram” ne, go istr~ah da ga ganjamo. A nije lako ni biti dobar kom{ija Srbinu seljaku u Federaciji, jer kad god mo`e, ustrsi}e se da doka`e jo{ bolji obraz i karakter nego ti njemu. Pa mi uzvrati pred Bajram, donese mi 100 maraka i veli: “Vidim da si se ne{to skahario, pa kontam mo`da nema{ para, a praznik ti ide. Evo pa kad god vrati{!” Takav je kom{ija bio Zdravko Matija{evi}. I uhvatismo krme. Kad je zaklao prase i pripremio ra`anj, do|e njegov pajdo Hamo sa plinskim brenerom. Na svu sre}u, Hamo me po{tedi jo{ i gledanja kako se zaklano prase brije. Umjesto brijanja, ko`u mu opali{e vatrom. A Hamo je Zdravin kom{ija i najbolji prijatelj, ova pri~a je o njima. Hamo je bio borac u Armiji BiH, poslije rata vratio se poljoprivredi, nabavio krave i traktor, Bo{njak je, nema tu dileme, iako mu nije mrska ni krmetina, a ni maksuzija koje je Zdravo uvijek imao. I Zdravo je bio u ratu, u srpskoj vojsci, na po~etku je hodao po selu sa automatom i to je uglavnom sve {to mu se od zlo~ina spo~itava. Kada se sve smirilo i kada se vratio svojoj ku}i u Federaciju, ostali seljani ga ne htjedo{e gledati zbog toga. Ponekad bi neko i dobacio ne{to na nacionalnoj osnovi, ali ne i Hamo, koji ga je jedini redovno obi-

Pomirenja na va{arima
Seoski teferi~i, koride i va{ari prva su mjesta na kojima su se odmah poslije rata masovno po~eli mije{ati Srbi i Bo{njaci, a na takvim mjestima ura|eno je vi{e na pomirenju, nego sve nevladine organizacije i ministarstva {to su u~inili zajedno. Ali pro{le godine na {traparijadi u Drini}u kod Bosanskog Petrovca sve je po{lo po zlu. Zarif Ke{ki} iz Biha}a, koji je sa suprugom i k}erkom radio za svojim {tandom i prodavao }evape i pi}a, bio je brutalno zastra{en. Srpske drvosje~e sa kokardama i slikama Karad`i}a i Mladi}a na crnim majicama napravile su solidan naci-{ou. I{utali su stolove, psovali mu majku balijsku, Aliju, gurali tri prsta u lice, prijetili sigurnosti supruzi i k}erki, tako da su jedva uspjeli ute}i, a sva roba, koju je uzeo na kredit sa namjerom da zaradi, propala je. - I mi u Cazinu imamo {traparijadu, Srbi su je otvarali, srpski pjeva~i na njoj nastupaju, srpski proizvodi su na tezgama, e pa trebamo i mi njima zabraniti da nam dolaze, ispri~ao nam je Zarif. Vrlo je zanimljivo vidjeti kako }e su`ivot te}i dalje. Pioniri pomirenja smatraju da je poslije rata sve krenulo normalno, polako ali uspje{no. Me|utim, nakon jedanaestog septembra, nekako je stalo, krenula je jedna

sjetio na onu scenu iz Andri}eve pri~e kada aga dolazi kod kmeta Srbina po {ljive. Ali samo je izgledalo tako. Ipak, u pozadini se krila ona selja~ka ra~unica da “ja imam traktor” pa se to u uzvratnom radu mnogo vi, {e ra~unalo od Zdravinih {irokih le|a.

Obe}ana {tala
Jednom kad ne izginu{e zbog traktora. Vozili su nekim ljudima balvane na traktorskoj prikolici, a povrh njih sjedio je Zdravo. Kad se u krivini i nizbrdici prevrnu prikolica, svi oni balvani zajedno sa Zdravom se otkoZDRAVO SRBIN trlja{e u hendek. I ~ovjek I Zdravo je bio u osta `iv. Svu zimu su se ratu, u srpskoj vojsci, toga prisje}ali, dok su na po~etku je hodao po se sastajali uz maksuziselu sa automatom i to je ju u Zdravinoj gara`i, lo`ili pe}, pekli na njoj {touglavnom sve {to mu {ta, a onih dvolitarskih se od zlo~ina piva bambu}a popio se spo~itava {leper. U takvom ambijentu, jo{ kada bi igrala reprezentacija BiH, Hamo bi od svoje ku}e donio lazio. Kasnije se njihovo partnerstvo razvilo, jedan drugom su pomagali u seoskim po- TV u boji. Navijao je i Zdravo za reprezentaciju, kao da je to ne{to, ali eto, a u pauzaslovima. Jednom prilikom, posmatraju}i njihov ma zajedno bi pljuvali na TV dok su pu{taodnos, pomislio sam da Hamo iskori{tava ne vijesti. Za Hamu i Zdravu politika je bila prosta Zdravu, koji je onako krupan i rumen zbilja ko od {ale valjao klade. stvar, i{li su zajedno sa zastavama SDA po Na~in na koji ga je dizao da ide s njim ra- glasove u srpska povratni~ka sela i uspijediti, ~esto i bez naknade, neodoljivo me po- vali u tome. Kao zaslugu, SDA obe}ala da

}e Hami izgraditi {talu. Tog prolje}a do|e Hamo sa desetak centi dugom bilj~icom i posadi je u Zdravin |ubranik. Dok su sve ljeto ispod ucvrljenog sunca radili, ona je rasla iz balege. Na jesen narasta tri metra i okiti se kao palma, a SDA nikad ne ispuni Hami obe}anje za {talu. Opale jabuke, ukomile se, Zdravo ispekao 40 litara maksuzije. Hamo biljku osu{io. - Bolje ovoga sebi usaditi i pu{iti neg cigare, ko bi ih pla}ao, govori Zdravo sa opu{kom u ustima, dok dolijeva maksuziju Hami, zabrinutom zbog {tale. Me}u ljutu travu na ljutu ranu, jo{ jednom iznevjereni i slagani od politi~ara. Tu, {ta se pri~e ispri~alo, da se u tomove uvezivalo i u oba entiteta izvozilo, danas bismo imali politi~ku renesansu, sa svim rije{enim pitanjima u dr`avi, pogotovo onim od nacionalnog interesa, jel bolji Miske il Spahi}, jel ja~e rodstvo ili mito. A SDA nikad {talu da sviruje.

ri, djeca pripremila recitacije, restorani narezali pastrme, sve tako kontam uz put, kad bum, idu dvojica i vode tri krave. Preteknem ih i ka`em im da su izabrali lo{ dan i objasnim im {ta se sve zbiva. Hamo malo pod gasom, samo re~e: “Jo{ bolje!” i plesnu po boku [arenku. Odjurih prije njih, u vije}nici sve kako sam zamislio da }e biti, opeglana elita, kravate i ~ivije. Za koji trenutak, kad krenu u restoran, ima da udare na tri krave koje ni{ta ne sumnjaju, a ove Hamine su jo{ po prili~no usrane, uvijek bile takve.

Krave u {etnji
I tako im pade na pamet da jednog dana izvedu Hamine krave iz {tale i zave`u ih pred Op}inom, nek na~elnik vidi {ta }e s njima. Kad su znali {talu obe}avati, nek znaju kud }e okretati s njima. Pomislio sam da je to jo{ jedna od brojnih pri~a. Ali jednog dana krenem na novinarski zadatak, Dan op}ine, u vije}nicu stigli armijski generali, kantonalni i federalni politi~aSkica za kaznu

Zarif Kre{ki}

HAMO BO[NJAK Hamo je bio borac u Armiji BiH, poslije rata vratio se poljoprivredi, nabavio krave i traktor

propaganda na globalnom nivou i zaustavila prirodni proces kod nas. Kako nam re~e jedan od trgovaca sa seoskih va{ara, sad se ~eka da kom{iji crkne krava, umjesto da je pomirenje dovedeno do kraja, pa da u budu}nosti Srbi i Bo{njaci budu u stanju jedni druge da brane, a ne da budu jedni na druge nahu{kani.

Bila je to jedna od onih profesionalnih novinarskih situacija kada sam prekr{io kodeks i umije{ao se u sam tok doga|aja. Kao prvo, pla{io sam se da bi skandal mogao rezultirati velikim belajem za Zdravu i Hamu, dodu{e, za Hamu manje-vi{e. Pla{ilo me to

{to je Zdravo ipak manjina, a ovamo slave oslobo|enje od srpske vojne vlasti. S druge strane, vidio sam priliku da Hamo dobije svoju {talu, pa sam tako i rekao na~elniku: “Bolje bi vam bilo da ste realizirali onu {talu Hami, kao {to ste obe}ali!” Dok je shvatio o ~emu se radi, preblijedi i uhvati ga panika. Nazovem Hamu i spojim ga sa na~elnikom koji se uzvrtio po hodniku gore-dolje, dok u vije}nici sve~anost prilazi kraju. Obe}anja plju{te, al opet, obe}anja su samo obe}anja. Hamo, Zdravo i krave nastavi{e dalje. Kada sam primijetio da se u vije}nici odugovla~i, iza|em potra`iti ovu dvojicu. Na ulici reko{e da su sad bili i odvela ih policija. Pred MUP-om vezane tri krave, uz njih Zdravo, al, fala Bogu, vezan nije, al veli da je Hamo gore na ispitivanju. Nakon ozbiljnog proslje|ivanja oko cijelog incidenta na, molim ja tebe, Dan op}ine, pred uglednim gostima i delegacijom, Hamo je izru`en i pu{ten ku}i. Kasno su se krave pomuzle tu no}. Nekoliko dana Hamo je slavio svoju hrabrost i odlu~nost da napravi jedan takav protest, a Zdravo mu je sve vrijeme pod nos gurao da niko na cijelom svijetu ne bi se na{ao da zajedno sa njim povede krave kroz ~ar{iju i pred Op}inu, a povrh svega jo{ povratnik Srbin u Federaciji. Razmi{ljaju}i o svim efektima koje su proizveli, Hamo je ve} u mislima gradio {talu op}inskim blokovima, a onda jednog dana po{tar donese ferman. Lokalni sanitarni inspektor, op}inski aparat~ik, vrijedno i neumoljivo je sa~inio izvje{taj o sanitarnom prekr{aju. Prilo`io je i kopiju izvatka od centra ~ar{ije, te vlastitom rukom ocrtao mjesto gdje je prona{ao balegu koju je Ramina krava bezobrazno ostavila na trotoaru kod Op}ine. Kazna 100 maraka, koja je Hami izre~ena, mora da se plati. Skupo ga iza|e [arenkina velika nu`da. Mo`da je to inicijalno razo~arenje pokrenulo sva kasnija razo~arenja i lansiralo razlazne putanje, ali najvjerovatnije da i nije imalo veze. Ipak, Hamo je kopao da ode van, a Zdravo da ide `ivjeti me|u “svoje” Na kraju, uvijek vlast mora re. }i koliko }e to ko{tati, pa i pri~a zavr{ava kod sankcije. @ivot, ~udan i nepredvidiv, surovo je realan i neodoljivo privla~an.
Fahrudin Bender

Sad se ~eka da kom{iji crkne krava, umjesto da je pomirenje Srba i Bo{njaka - Kraji{nika dovedeno do kraja

34 Pogledi

4. februar/velja~a 2012.

Parlamentarni izbori u Egiptu (2011 - 2012)

Glasanje za nov
Ovo su istorijski izbori koji }e sigurno odrediti budu}nost Egipta, jer }e odmah nakon njihovog zavr{etka po~eti kreiranje novog ustava. Dugi redovi na izborima pokazali su veliki interes bira~a za promjenama u Egiptu
Izbori za Donji i Gornji dom (Narodnu skup{tinu i Shura vije}e), koji se od novembra 2011. do marta 2012. godine odr`avaju u Egiptu, prvi su korak u stvaranju jednog novog i druga~ijeg Egipta. Revolucija i “doga|anje naroda” u januaru 2011. prisilili su predsjednika Egipta Hosnija Mubaraka da 11. februara 2011, nakon trideset godina, odstupi sa ove pozicije. Vlast u Egiptu preuzima Visoko vije}e oru`anih snaga, koje je raspustilo parlament i 19. marta 2011. odr`alo referendum kojim su udareni ustavni temelji za naredne izbore. Nakon zavr{enih izbora izme|u ostalog: izmijenjeni izborni zakoni, nove procedure, nova baza bira~a, nova Visoka sudska izborna komisija, mno{to novih partija. Izbori za Narodnu skup{tinu odr`avaju se u tri termina: I Novembar 28. i 29. 2011 (drugi krug 5.12.2011) II Decembar 14. i 15. 2011 (drugi krug 21.12.2011) III Januar 3. i 4. 2012 (drugi krug 10.1.2012) Izborni ciklus nastavlja se 29. januara 2012. godine izborom ~lanova savjetodaizbor vr{i u dva kruga. Sudije koje vode proces na bira~kom mjestu se nakon {to zavr{e izbore u prvom terminu u jednom broju regija, u oba kruga, premje{taju u druge regije koje imaju zakazane izbore u drugom terminu i na kraju im preostaje da taj posao obave u tre}em terminu, u posljednjem broju od 27 regija. Od 1987. godine u Egiptu je bio na snazi isklju~ivo ve}inski sistem kroz koji se vr{io izbor nezavisnih kandidata. Parlamentarni izbori 2011 - 2012. provode se po novom mje{ovitom (paralelnom) sistemu koji ~ine: ve}inski i sistem jih se biraju po dva nezavisna kandidata i 46 vi{e~lanih izbornih jedinica, iz kojih se vr{i izbor zastupnika po sistemu proporcionalne zastupljenosti partijskih listi (412 zastupnika po jedinici).

Tre}ina za nezavisne
Dvije tre}ine od 270 ~lanova Gornjeg doma, tj. Shura vije}a, ~iji je mandat {est godina, biraju se kroz sistem proporcionalne zastupljenosti partijskih listi, a jedna tre}ina se bira ve}inskim sistemom izme|u nezavisnih kandidata. Izbor se vr{i u 30 izbornih jedinica.

novoizabrani zvani~nici }e u roku od 6 mjeseci izabrati privremenu skup{tinu, koja }e se sastojati od 100 ~lanova i ~iji zadatak }e biti da pripremi tekst novog ustava, za koji }e se Egip}ani opredijeliti na narednom referendumu. Nakon {to sredinom 2012. godine budu odr`ani neposredni izbori za novog predsjednika Egipta, vojska bi trebala prepustiti vlast novoizabranim strukturama.

Izazov izbora
Poseban izazov parlamentarnih zbora 2011 - 2012. predstavlja veliki broj novina,

vnog Shura vije}a, ~ija je glavna uloga planiranje ekonomskog i socijalnog razvoja. Drugi termin za ove izbore je 14. februar, a tre}i 4. mart 2012, pri ~emu je drugi krug planiran za 5. februar, 21. februar i 11. mart 2012. Naime, Egipat je podijeljen na 27 regiona, kojima vladaju guverneri. Ovako neobi~no duga izborna procedura slu`beno se pravda nedostatkom sudaca koji su jedna od rijetkih funkcija koja u`iva puno povjerenje, tako da su oni i ovla{teni da vode izborni proces, pa i na samom bira~kom mjestu. Stoga se i izbori odr`avaju u tri faze naizmjeni~no i u svakoj regiji se

proporcionalne zastupljenosti. U Narodnoj skup{tini bira se 498 zastupnika, ~iji mandat traje 5 godina. Dvije tre}ine zastupnika biraju se neposredno sistemom proporcionalne zastupljenosti zatvorenih partijskih listi (mandati se partijskim listama dodjeljuju metodom najve}eg ostatka, uz izborni prag od 0,5 posto na nivou dr`ave), a jedna tre}ina kroz ve}inski sistem, pri ~emu nezavisni kandidati sa najve}im brojem glasova dobijaju mjesta (50% i 1), uz izborni prag od 2 posto na nivou izborne jedinice. Cijela zemlja je podijeljena na 83 izborne jedinice iz ko-

Na ovim izborima su zadr`ana ranija zakonska rje{enja koja se odnose na obavezni minimum da 50 posto izabranih zvani~nika moraju biti radnici i seljaci. Osim ove kvote vezane za zanimanje koju mora ispunjavati gotovo svaki drugi kandidat, na svakoj kandidatskoj listi mora se nalaziti i najmanje jedna pripadnica manje zastupljenog pola, ali nema posebnih uslova u vezi sa njenom pozicijom na listi. Pravo glasa na izborima ima vi{e od 40 miliona Egip}ana koji su navr{ili 18 godina i posjeduju li~nu kartu i ne spadaju u

4. februar/velja~a 2012.

Pogledi 35

i Egipat
neku od grupa koje su izuzete od glasanja, a to su i slijede}e kategorije: vojne i policijske snage, osu|eni kriminalci, lica sa mentalnim oboljenjima, lica koja su bankrotirala. U Egiptu se primjenjuje sistem pasivne registracije. Svi bira~i koji imaju li~nu kartu automatski su uneseni na bira~ki spisak. Ovu bazu podataka vodi ministarstvo unutra{njih poslova, a Visoka sudska izborna komisija je na svojoj web stranici omogu}ila pretra`ivanje bira~kog spiska u cilju boljeg informisanja bira~a.

SIMBOLIl Politi~ke par tije i kandidati sul ozna~eni simbolima poputl olovke, tenka, mlina za kafu,l semafora, palme, piramide, al o izboru simobola odlu~ujel Visoka sudska izborna komisijal slu~ajnom metodoml
Kako sudije u`ivaju visok nivo povjerenja, izbori se provode pod punom sudskom supervizijom. Visoku sudsku izbornu komisiju ~ini {est sudija, {est zamjenika i predsjednik koji je glavni sudija `albenog suda u Kairu. Svi ~lanovi su najstariji predstavnici najzna~ajnijih pravosudnih institucija u Egiptu. Ova komisija imenuje tri nivoa ni`ih tijela izborne administracije tako|e sastavljenih ve}inom od sudija: 1. Regionalne izborne komisije (primaju aplikacije od kandidata i politi~kih partija, nadziru glasanje, pripremaju izvje{taj o brojanju), 2. Izborne komisije na nivou izbornih jedinica (organiziraju i nadziru brojanje glasova), 3. Bira~ki odbori (u kojima su ulogu predsjedavaju}eg preuzele sudije, a pored njega tu su dva sekretara i dva slu`benika, u pravilu dr`avni slu`benici ili nastavno osoblje {kola u kojima se odvija glasanje). Bira~ka mjesta su otvorena od 8 do 19 sati i uglavnom smje{tena u {kolama. Svaki bira~ na bira~kom mjestu prezentira svoju li~nu kartu koja je jedini dozvoljeni identifikacioni dokument, ali listi} sa rednim brojem koji su za njega osigurali prestavnici politi~kih partija smje{teni ispred {kola, koji koriste}i laptop, pretra`uju bira~ki spisak i izdaju bira~ima njihove redne brojeve na bira~kom spisku. Na taj na~in oni olak{avaju bira~u da njegovo ime bude br`e na|eno na bira~kom mjestu. Jedini je problem {to tu informaciju uglavnom izdaju bira~u na malom letku koji promovira njihovog kandidata, iako kampanja nije dozvoljena unutar bira~kog mjesta.

bira~kog odbora. Politi~ke partije i kandi da ti su ozna ~e ni sim bo li ma po put olovke, tenka, mlina za kafu, semafora, palme, piramide, a o izboru simbola odlu~uje Visoka sudska izborna komisija slu~ajnom metodom. Nakon {to bira~ obavi glasanje i ubaci presavijene listi}e u glasa~ke kutije (jedna kutija za partijske liste i jedna za liste kandidata), potpisuje bira~ki spisak, nanosi tintu na prst i na kraju ima pravo preuzeti svoju li~nu kartu. Osobe sa posebnim potrebama mogu tra`iti asistenciju od ~lanova bira~kog odbora, {to je ~est slu~aj u regionima u kojima je velika nepismenost. Veliki broj doma}ih i stranih organizacija je pratio izborna doga|anja. U svojim preliminarnim izvje{tajima istakli su sli~na zapa`anja: iako su pravila podrazumijevala zabranu kampanje na bira~kom mjestu, to se nije po{tovalo. Stoga se ve}ina njihovih preporuka odnosila na bolje informisanje bira~a, npr. potrebu isticanja imena kandidata i partija na bira~kim mjestima kako bi se bira~i mogli bolje informisati neposredno pred glasanje, te potrebu isticanja kopija bira~kih spiskova na ulazu u bira~ko mjesto, kako bi se izbjegla aktivnost politi~kih partija koje se na dan izbora pretvaraju u dio izborne administracije. Veliki problem izbornog zakonodavstva su nedore~ene i nejasne norme koje omogu}avaju razli~itu interpretaciju. Odustajanje kandidata neposredno pred izbore i odluke koje su usvajane u zadnji ~as, kao npr. odluka o tome da }e izbori trajati dva dana, stvorili su dodatne probleme.

BEZ PRAVA GLASA Pravo glasa na izborima ima vi{el od 40 miliona Egip}ana koji sul navr{ili 18 godina i posjeduju li~nul kartu i ne spadaju u neku od grupal koje su izuzete od glasanja, a tol su i slijede}e kategorije: vojne il policijske snage, osu|eni kriminalci,l lica sa mentalnim oboljenjima,l lica koja su bankrotiralal
Ovo su istorijski izbori, koji }e sigurno odrediti budu}nost Egipta, jer }e se odmah nakon zavr{etka izbora prionuti kreiranju novog ustava. Dugi redovi na izborima pokazali su veliki interes bira~a za promjenama u Egiptu. Na ovim izborima u~estvuje gotovo pedeset politi~kih partija, a tridesetak je potpuno novih. Stranka slobode i pravde, proiza{la iz Muslimanskog bratstva, i stranka El-Nur (koja okuplja predstavnike selafijskog reda) ostvarile su zna~ajan rezultat na izborima za Narodnu skup{tinu. Preostaje da vidimo kakve mogu}nosti i vrijednosti }e Egipat pokazati nakon ovih izbora.
Reuters

Boje i simboli
Ako se ime bira~a nalazi na bira~kom spisku, uru~uju mu se dva glasa~ka listi}a razli~ite boje. Jedan predstavlja listu politi~kih partija i bira~ je u obavezi ozna~iti samo jednu politi~ku partiju, a na drugom listi}u su imena nezavisnih kandidata i bira~ mora ozna~iti dva imena. Glasa~ki listi}i na pole|ini mora imati pe~at, datum izbora i potpis predsjednika

Irena Had`iabdi} (Autorica je ~lanica Centralne izborne komisije BiH i NDI me|unarodne izborne delegacije u Egiptu, 14-15. 12. 2011)

36 Pogledi

4. februar/velja~a 2012.

U romskoj obitelji Ahmetovi} kod Mostara

KAD ROM NEM
U dvori{te ratom sru{enih i zapaljenih ku}a u blizini Mostara, uz dozvolu vlasnika, naselila se privremeno obitelj Rifeta Ahmetovi}a. Iz Konjica, gdje je, ka`u, slab `ivot za Rome, po{li su na jug, nadaju}i se boljem
Na cesti M-17, odmah iza naselja Bune i tunela, s lijeve strane mala je livada, napu{tena i zapu{tena. Nekada su tu bili vrtovi s vo}em i povr}em, ku}e dvokatne s pomo}nim gospodarskim objektima. Danas su to kule u`asa, spr`ene prije dvadeset godina, kada se izvodila akcija protjerivanja agresora na ju`nim prostorima i iz Mostara, a osim zapisa o tome, ove ku}e duhova ostaju trajnim spomenom na vremena kada je ~ovjeku isto: ili ga osvajalo ili osloba|alo – zapale mu ku}u. Tako je i golema, nekada prelijepa, ku}a mje{tanina Save Crnogorca platila danak drugoj vrsti slobode, ostala je u korovu, a Savo i njegovi? Tko zna gdje su oni... No, odnedavna, kako ~esto prolazim tuda, vidim tragove novog `ivota. Ako se to `ivotom uop}e mo`e nazvati.

Da{~ara uz put
Najprije je za ljeta grupa Roma prastarim fordom po~ela dovla~iti ovdje daske i da{~ice, limene i plasti~ne plohe, najlon, letve, sve {to se po otpadima i oko kontejnera moglo prona}i, a slu`ilo za gradnju male da{~are, posjekli su gusti{, napravili prilazni put. Dotle su s djecom spavali pod nadstre{nicom prikova-

Rifet Ahmetovi}

Anes

Sanel sa psi}em Bonijem, Rifet i Nefa Ahmetovi}

U onoj dr`avi Rom je bio gospodin ~o’jek,

4. februar/velja~a 2012.

Pogledi 37

A DOM...
nom uz Savinu ku}u. Pod jesen je gradnja bila gotova i s prvim jutarnjim injem iz da{~are se pojavio dim, a dje~ica kao dje~ica, tr~e po hladno}i i vuku psi}a, naganjaju tri koko{ke, oskudno odjevena. Privremeno se tu udomila obitelj pedesetpetogodi{njeg Rifeta Ahmetovi}a: `ena mu Nefa, k}er Amela, mu` joj Remzo, oboje tridesetogodi{njaci, te njihovo troje male djece Sanela, Sanel i Anes. Remzu nisam zatekao jer je u svakodnevnoj potrazi za `eljezom, plasti~nim bocama, hranom i bilo ~im {to ima ikakvu, makar najminorniju vrijednost.

SAVO Fala Savi k’o ro|enom bratu,l nijedan mi Rom nije pomog’o k’ol Savo. Donio punomo} neki njegovl prijatelj. Sad mo`emo biti ovdjel dokle god Savo ka`el
- Ovdje smo oko godinu, ka`e Rifet. Iz Konjica smo, ali gori je slab `ivot za Rome. Tamo sam se rodio, `ivio i - radio. U preduze}e za sme}e Standard. Im’o stalni pos’o i platu. Onda mi pred rat dalo otkaz. Ja s Nefom u Njema~ku, bio tamo jedno vrijeme, a onda dobili izgon... - Jesi li izganjao penziju ili otpremninu? - Kako da izganjam? Znam ja da imam pravo na penziju, mogu da tu`im, ali advokat ka`e daj pare! Odakle meni pare... Do{li su ovdje i privremeno se sklonili, bez namjere da ostanu na tu|em. Uostalom, Romi su nekako uvijek na tu|em, barem mi se tako ~ini kad ih susre}em. Ovi su bili na svojem. Oko Konjica je puno Roma, grad je mali, kontejnera je malo i Rifet je svoje poveo na jug, nadaju}i se boljem. Zahvalan je Savi Crnogorcu, jer kad je jednom dolazio i zatekao ih tu, rekao je: “Rifete, iskoristi ovo koliko mo`e{, smjesti se tu ako ti odgovara, poslat }u ti punomo}, da te niko ne smije odavde izgoniti” .

San o ku}i
- Fala Savi k’o ro|enom bratu, nijedan mi Rom nije pomog’o k’o Savo. Donio punomo} neki njegov prijatelj. Sad mo`emo biti ovdje dokle god Savo ka`e. Ali, opet, tu|e je tu|e! Volio bi’ imati svoje, ku}u za unu~i}e, a ne ovako da se smrzavaju u ovoj da{~ari. Po cijeli dan tra`imo drva, a po no}i ih izlo`imo, a izolacije nema, koliko god lo`i{, toliko se i smrzava{. Eee, `ivote. Te{ko }e Rom u svoj dom... - A, ovo naselje u Bi{}u {to se gradi za Rome, jeste li predali zahtjev? - Pravo da ti ka`em, jesmo. Ali i tu se ne zna koga }e to potrefit. Na{a ‘}er Amela rodila se u Mostaru, a mu` joj u Jablanici. Sve je to, da tako ka`em – kantonsko. I Konjic i Mostar. Svi su oni, i moja Nefa, prijavljeni u Mostaru. Ne prosimo, djeca idu u {kolu, dobri su |aci, niko s nama nema problema. Nemamo ni struje, ni vode. Vodu dovla~imo u kanisterima. Nikad niko nama nije do{‘o, ni taj Ramadan, predsjednik Roma u Mostaru, da nas pita ko ste i kako

ste, kako `ivite. Pa kako da se nadam da me Bi{}e zapa’ne. Roma puno, a ku}a malo. I Konjic je kantonski, kako }e mi dat u Mostaru kad nisu u Konjicu, |e bi trebali. - Kako izgleda jedan tvoj dan, Rifete? - A, kako... jadno, eto kako. Imam ovaj stari ford, kupio ga osamdeset osme, a on je iz sedamdesete. S njim sam u Njema~ku oti{‘o. I vrati se. Idem s njim od otpad do otpad, od kontejnera do kontejnera, na|em robe, malo hrane, na otpadima tra`im i dijelove za ford. Puno tro{i, a dvoje djece treba ujutro u {kolu... I popodne nazad. Pitam Anela u koju {kolu ide, a svi uglas odgovaraju: Kod Ibre. Shvatih da je to {kola za djecu s posebnim potrebama u kojoj se na{lo mjesta i za ovu bistru romsku djecu, sestru i brata Sanelu i Sanela, vrlodobre |ake. Sanel je pravi vra`i}ak. Igra se sa psi}em Bonijem, kojega je nedavno na{ao i brine o njemu. ‘’Iako nama bit sa ~etvorke, kad ovi drugi nisu skroz dobri’’ i pritom se kucka po glavi. Mali dje~ak koji je sve vrijeme glo|ao koko{ji vrat zapravo je dje~ak, a izgleda k’o curica, on je, dakle, Anes. I{~eprkah neke `vake iz reporterske torbe. Odmah dijeli sa sestrom i bratom. I Rifetov je brat u blizini, stotinjak metara ju`nije, ista pri~a, potpuno ista... Nefa ka`e da joj ove tri koke puno zna~e, jer djeca ~esto imaju jaja, ali dobro bi im do{la jo{ poneka koka. Ali, otkud... Mje{tani Bune im nikada ru`nu rije~ nisu rekli. Ponekad netko do|e i donese ne{to {to bi im moglo poslu`iti. Stari kreveti odli~no su im do{li. Nekada netko donese i hrane. Taj prostor je dobar za uzgoj vo}a i povr}a, ali Rifet i njegovi nisu vje{ti zemlji. To je isto kao da Eskima primoravate na uzgoj banana! Ka`e Nefa i da katkada dolaze neki nepoznati ljudi: ‘’Zapisuju, pitaju, d’ izvine{, isto k’o ti. I onda nikad nikoga. Oni pitaju, mi odgovaramo, {ta }emo drugo. Samo pred Bo`i}, do{‘o nam jedan mali paket. Ne znamo od koga, ali donio jedan momak. Djeci bilo drago, pa fala... Mi bismo da radimo, a prosili nikad nismo i ne}emo.’’

Obitelj Ahmetovi} bez Remze

NIKO DA DO\E Nikad niko nama nije do{'o, nil taj Ramadan, predsjednik Roma ul Mostaru, da nas pita ko ste i kakol ste, kako `ivitel
Pu{imo Rifet i ja i sje}amo se boljih vremena za obojicu. ‘’U onu dr`avu Rom je bio gospodin ~o’jek, ako je htio da radi. A ja sam vazda volio radit. Plata redovna, kredit mo`e{ da digne{. Radi{ i sa pravoslavni i sa katolici. Jede{ s njima u menzi, niko ne smije da ti ka`e pomakni se, ti si Cigan! A sad te, u ovu dr`avu, niko i ne vidi. K’o da nisi `iv.’’ Gledamo kako na pedeset metara ispred nas `ure auti. Nitko se ne osvr}e. Uvjereni da njihovi `ivoti nisu “ciganski” ... Dragan Marijanovi}

@ivot pored puta

ako je htio da radi. A ja sam vazda volio radit

38 Oglasi

4. februar/velja~a 2012.

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 08/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Op}ine Novo Sarajevo, objavljuje

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine TK“, br. 12/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva razvoja i poduzetni{tva Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAV N I K O N KURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Novo Sarajevo 6 / 501 01. Rukovodilac Slu`be za oblast bora~ko-invalidske za{tite — pomo}nik op}inskog na~elnika..........................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 02. Rukovodilac Slu`be za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica — pomo}nik op}inskog na~elnika..........................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac 03. Stru~ni savjetnik za bud`et u Slu`bi za oblast privrede i finansija ................................-1 (jedan) izvr{ilac 04. Stru~ni savjetnik za geodetske poslove i katastar nekretnina u Slu`bi za imovinskopravne i geodetske poslove i katastar nekretnina........................-1 (jedan) izvr{ilac 05. Stru~ni savjetnik za geodetske poslove u oblasti urbanizma u Slu`bi za imovinskopravne i geodetske poslove i katastar nekretnina........................-1 (jedan) izvr{ilac 06. Stru~ni savjetnik za poslove komunalne infrastrukture i saobra}aja u Slu`bi za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i za{tite okoli{a....................-1 (jedan) izvr{ilac 07. Stru~ni saradnik za pripremu projekata u Slu`bi za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i za{tite okoli{a.............................................................-1 (jedan) izvr{ilac 08. Samostalni izvr{ilac — stru~ni savjetnik — interni revizor u Kabinetu op}inskog na~elnika ........................................................................................-1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS/VII stepen stru~ne spreme — zavr{en pravni ili ekonomski fakultet - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 02: - VSS/VII stepen stru~ne spreme — zavr{en filozofski, ekonomski, pravni ili fakultet politi~kih nauka - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 03: - VSS/VII stepen stru~ne spreme — zavr{en ekonomski fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 04: - VSS/VII stepen stru~ne spreme — zavr{en geodetski fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 05: - VSS/VII stepen stru~ne spreme — zavr{en geodetski fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 06: - VSS /VII stepen stru~ne spreme — zavr{en gra|evinski, arhitektonski ili saobra}ajni fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 07: - VSS/VII stepen stru~ne spreme — zavr{en arhitektonski ili gra|evinski fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Za poziciju 08: - VSS/VII stepen stru~ne spreme — zavr{en ekonomski fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - polo`en ispit za internog revizora - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, u Sarajevu, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine) 2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. dokaz o polo`enom ispitu za internog revizora (za poziciju 08) 5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, u Sarajevu, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Novo Sarajevo“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

J AV N I K O N K U R S
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu razvoja i poduzetni{tva Tuzlanskog kantona 4 / 283 01. Pomo}nik ministra za poduzetni{tvo i obrt ..................................................- 1(jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni saradnik za podr{ku razvoja MSP sektora .....................................- 1(jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01. i 02. sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS - VII stepen stru~ne spreme — zavr{en ekonomski fakultet, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS, - iskustvo u radu na podr{ci MSP sektoru, - poznavanje engleskog jezika — nivo B1 i vi{e, - poznavanje rada na ra~unaru, - voza~ka dozvola „B“ kategorije, - analiti~ke i rukovodne vje{tine, - sklonost timskom radu. Za poziciju 02: - VSS - VII stepen stru~ne spreme — zavr{en ekonomski fakultet (smjer: poduzetni{tvo, marketing ili makroekonomski menad`ment), - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, nakon zavr{ene VSS, - iskustvo u radu na pripremi projekata i apliciranju za me|unarodne fondove, - poznavanje engleskog jezika — nivo B1 i vi{e, - poznavanje rada na ra~unaru, - voza~ka dozvola „B“ kategorije, - analiti~ke vje{tine, - sklonost timskom radu. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon ste~ene visoke stru~ne spreme, 3. dokaz o iskustvu u radu na podr{ci MSP sektoru (za poziciju 01), 4. dokaz o iskustvu u radu na pripremi projekata i apliciranju za me|unarodne fondove (za poziciju 02), 5. dokaz o poznavanju engleskog jezika — nivo B1 i vi{e, 6. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 7. voza~ka dozvola „B“ kategorije, 8. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Slatina broj 2, 75000 Tuzla sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu razvoja i poduzetni{tva Tuzlanskog kantona“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

4. februar/velja~a 2012.

Pogledi 39

Sje}a}emo se opet 14. ZOI '84. u Sarajevu

Bob-staza na Trebevi}u spomenik ljudskoj gluposti

Takmi~ari na rolama kratko su o`ivili stazu

Sada vi{e niko ni u {ali ne spominje da bi se ona mogla obnavljati. Recesija je zakucala na sve strane, pa ko }e se onda baviti i nekim tako perifernim stvarima kao {to je bob-staza, makar ona bila i kombinovana sa sankanjem i skeletonom
Osmog februara navr{i}e se 28 godina otkako su u Sarajevu na olimpijskom stadionu Ko{evo otvorene 14. zimske olimpijske igre, kako volimo uvijek re}i, najbolje organizovane igre do tada. Tih petnaestak dana na{ glavni grad je bio centar svijeta, po njemu su {etali mnogi poznati likovi, krunisane glave i predsjednici dr`ava. Svi oni koji su tada njime {etali govorili su da ulice nisu nikada bile ljep{e, sve je nekako odisalo jedinstvenim duhom, olimpijskim. ^inilo se tada da smo sposobni da hvatamo i pahulje u letu, iako je snijeg ba{ tih dana obilato sipao, samo da se takmi~ari i gosti ne bi nepotrebno klizali. Godine su pro{le, od Olimpijskih igara ostala su samo sje}anja, lijepa, ali ipak samo sje}anja. Sarajevo i Bosna i Hercegovina su sada hiljadama godina daleko od onoga {to se tada vjerovalo, da }e na{ grad postati svjetski zimski centar i da }emo u`ivati u blagodetima onoga {to su ZOI donijele. Na`alost, dogodila se u me|uvremenu agresija na BiH, na olimpijskim borili{tima uni{teno je gotovo sve {to se moglo uni{titi, izuzev Jahorine, koja je jedina ostala po{te|ena ratnih razaranja. {ka, kako bi se sa~uvao ambijent borove {ume i onima koji su dolazili da u`ivaju u ovim atraktivnim sportovima pru`io ugo|aj vi{e. Prelijepo je bilo gledati odva`ne pilote tada{nje Isto~ne Njema~ke Wofganga Hoppea i Bernarda Lemanna kako se plavim bolidima, tada{njim ~udom tehnike, na kojima je pisalo DDR-1 i DDR-2 najbr`e spu{taju niz korito staze i osvajaju zlatnu i srebrenu medalju. Na{i hrabri momci, pilot Zdravko Stojni} i partner Sini{a Tubi} bili su izvanredni - 23. I to je bio uspjeh koji se slavio. Kada su se zavr{ila olimpijska takmi~enja, staza je postala turisti~ka atrakcija zahvaljuju}i vu~ku, ne maskoti Igara, ve} vje{to osmi{ljenom vozilu od spu`ve u koje se moglo smjestiti pet-{est hrabrih putnika, koje su voza~i vje{to dovodili do cilja. Neki su vri{tali spu{taju}i se u vu~ku, neki glavu dr`ali ~vrsto zagnjurenu me|u koljena i ~ekali da se avantura spusta niz kilometar i po dugu stazu zavr{i. Adrenalina u svakom slu~aju nije nedostajalo. Ponekad su se odr`avala i prava takmi~enja u bobu i sankanju. Sedam-osam godina do po~etka agresije staza je bila uvijek u funkciji i privla~ila hiljade posjetilaca. Na`alost, za vrijeme rata bob i sanka{ka staza je potpuno uni{tena. U zimu 1992. linije odbrane Sarajeva pomjerene su do same staze, a oni koji su dr`ali grad u opsadi su njeno korito iskoristili za pravljenje bunkera. Ono {to nije uni{teno u ratu, uni{teno je nakon rata, kada su pova|ene sve instalacije za hla|enje. Da bi se zaradilo nekoliko stotina maraka na prodaji starog `eljeza i bakra, napravljena je {teta od nekoliko miliona. Ali, ko je to mogao kontrolisati i nadgledati. Oplja~kana je cijela dr`ava, pa za{to ne bi i neka bob-staza.

Ostalo sje}anje na lijepo vrijeme takmi~enja na 14. ZOI

U borovoj {umi
Jedan od najljep{ih olimpijskih objekata za takmi~enje na 14. ZOI izgra|en je na sjevernim padinama Trebevi}a, prelijepa kombinovana bob i sanka{ka staza. Start je bio odmah ispod restorana na Vidikovcu, gdje je i zavr{avala trebevi}ka `i~ara, a onda je kao zmija vijugala izme|u starih borova do ^oline kape. Imao se osje}aj da prilikom izgradnje nije posje~eno nijedno drvo vi-

trije, Francuske, Italije, [vicarske, iz kom{iluka - Hrvatske i Srbije, a priklju~ilo im se i nekoliko na{ih hrabrih momaka. Me|u njima su bile i ~ak dvije djevojke. U svojim Hot Run na stazi odijelima kao iz SF filmova ostav[esnaest godina nakon zavr{et- ljali su bez daha hiljade gledalaca ka rata niko ni u {ali ne najavlju- oko staze. Za tu priliku su do{li i je da bi se i{ta moglo raditi na majstori grafita. Tre}i internaciobnavljanju ovog lijepog objekta. onalni graffiti art festival Balcan Dodu{e, bilo je romanti~nih poku- Express okupio je poznate svjetske {aja prije desetak godina tada{njeg i lokalne umjetnike grafita. Ali, na tome se i zavr{ilo. Bio je to gradona~elnika Sarajeva Muhiposljednji poku{aj da se o`ive dedina Hamamd`i}a da se Sara{avanja na bob-stazi. Sada jevo po drugi put kandivi{e niko ni u {ali ne duje za dobijanje spominje da bi se Zimskih olimpijona mogla obskih igara. To je UNI[TENA STAZA navljati. RecepodrazumijeNa`alost, za vrijeme rata sija je zakucavalo da }e se bob i sanka{ka staza je la na sve straobnoviti i potpuno uni{tena. U zimu 1992. ne, pa ko }e staza na godine linije odbrane Sarajeva se onda baTrebevi}u, viti i nekim pomjerene su do same staze, ali se zabotako periferravilo samo a oni koji su dr`ali grad u nim stvarima na jednu ~iopsadi njeno korito su kao {to je bobnjenicu. Olimiskoristili za pravljenje staza, pa makar pijske igre posbunkera ona bila i kombitale su prilika za no va na sa san ka dobru zaradu, a tu za njem i skeletonom. Za Bosnu i Hercegovinu, jadnu i ratom napa}enu, oplja~ka- sada ona stoji kao spomenik nu od vlastitih glave{ina i politi~a- ljudskoj gluposti. Tra~ak nade ipak postoji. Nara, jo{ dugo ne}e biti mjesta. Ako ne mo`e koristiti za bob i pokon se privodi kraju realizacisanka{ka takmi~enja, staza na Tre- ja projekta obnavljanja trebevi}ke bevi}u mo`e poslu`iti i u neke sa- `i~are, tako|e uni{tene u ratu. svim druge svrhe. U dva navrata, Zahvaljuju}i pomo}i iz [vicarske, 2007. i 2008, na njoj su odr`ana dva konkretnije op}ine Grachen i veoma zanimljiva doga|aja, me|u- Saas Fee iz Kantona Valais, doninarodna takmi~enja pod nazivom rana nam je oprema `i~are iz Hot Run. Umjesto bobova i sanki, Hannigalpbana. Uz saradnju [viniz stazu su se spu{tali profesi- carske agencije za razvoj i saraonalni takmi~ari na rolama ili inli- dnju te {vicarskih oru`anih snane skateri, kako ih zvani~no zovu, ga, po~eli su stizati konvoji sa koji su do{li ~ak iz Njema~ke, Aus- opremom.

Tako }e Grad Sarajevo, nadaju se, tokom 2013. godine, svojim gra|anima vratiti u funkciju ovu planinu, nezaobilazni dio grada. Tu`no je gledati ru{evine nekada lijepog restorana Vidikovac, reprezentativnih objekata za odmor Vranice i Privredne banke. [ta tek re}i o pansionu i restoranu Osmice, ~ije ru{evine le`e na putu od Prvog {umara prema gradu i svaki dan su sve punije sme}a.

Tra`e se nove ideje
Me|u povratnicima na Trebevi} sigurno }e se na}i i oni kojima }e sinuti neka ideja kako da se ponovo bob-staza vrati u funkciju, da se iskoristi njeno betonsko korito za neka atraktivna takmi~enja ili rekreativna de{avanja. Mo`da se na|e i neki inovator, nikad ih na ovim prostorima nije nedostajalo, koji }e osmisliti suhozemno vozilo za spu{tanje niz stazu. Sve se to mo`e dogoditi kada se prvi posjetioci po~nu voziti `i~arom, najbr`im i najudobnijim prevozom, i obnove se objekti na njenom vrhu. Tada }e i ova planina ponovo po~eti da `ivi, bez obzira na snijeg, hladno vrijeme ili ponovno dobijanje organizacije Zimskih olimpijskih igara. Uostalom, tu iluziju za du`e vremena treba izbiti iz glave. Svaki po~etak februara do~eka}emo sa sjetom. ^etrnaeste zimske olimpijske igre treba zadr`ati kao lijepu uspomenu, dane kada je na{ grad bio centar svijeta. Odr`a}e se nekoliko prigodnih manifestacija, u~esnici }e evocirati uspomene, a zatim }emo se vratiti na{oj, za sada, sumornoj svakodnevnici.
Branko Majstorovi}

40 Pogledi

Nedjelja u slikama
Priredio: Emir Karamehmedovi}

4. februar/velja~a 2012.

SEDAM SVJETSKIH DANA
Nevi|eno nasilje
Tokom nasilja na fudbalskoj utakmici u Port Saidu je ubijeno 74, a ranjeno vi{e stotina ljudi. Za ovolike `rtve se optu`uju policijski specijalci, ali i vojska jer nisu sprije~ili najgore nasilje na nekoj fudbalskoj utakmici u historiji Egipta. Nasilje je izbilo kada su navija~i doma}eg tima El-Masri na kraju utakmice utr~ali na teren napadaju}i nogometa{e i navija~e gostuju}eg tima El-Ahli. (Reuters)

62. Berlinale
Slu`beni program ovogodi{njeg, 62. me|unarodnog filmskog festivala u Berlinu, koji se odr`ava od 9. do 19. februara, donosi 23 filma, od kojih 18 konkurira za Zlatnog i Srebrenog medvjeda. Berlinale otvara francuska drama “Zbogom, kraljice” Benoita Jacquota, koja se bavi po~etkom Francuske revolucije. Na popisu zvijezda ovogodi{njeg Berlinala nalaze se, me|u ostalima, Leonardo di Caprio, Jeremy Irons, Clint Eastwood, Diane Kruger i Jennifer Lopez. (Reuters)

Zavr{ena potraga
Italijanske vlasti zavr{ile su potragu za tijelima u potopljenim dijelovima nasukanog kruzera Costa Concordia, vi{e od dvije sedmice nakon brodoloma. Jo{ se 15 osoba vodi kao nestalo, a ukupno je prona|eno 17 tijela. Kruzer Costa Concordia, na kojem je bilo 4.200 putnika i ~lanova posade, nasukao se 13. januara ispred otoka Giglia. (Reuters)

Trening pre`iv
Trojica astronauta se pripremaju u ruskom Zvjezdanom gradu za naredni let na Me|unarodnu svemirsku stanicu. Pored brojnih priprema za let, u programu je i trening pre`ivljavanja u slu~aju da se

4. februar/velja~a 2012.

Nedjelja u slikama

Pogledi 41

Predizborni nemiri
U Kuvajtu su odr`ani parlamentarni izbori koji se smatraju presudnim za budu}nost dr`ave, gdje opozicija zahtijeva reforme. Kuvaj}ani su glasali za 276 kandidata, a za ~lanove parlamenta su se prijavile i 22 `ene. Prije izbora izbili su sukobi, u kojima je ranjeno najmanje 17 osoba, kada se interventna policija sukobila s opozicijskim demonstrantima. (Reuters)

Istanbul pod snijegom
Polarne hladno}e i obilne snje`ne padavine zahvatile su isto~nu Evropu i uzrokovale smrt oko sto osoba. Temperature su pale daleko ispod 20 stepeni Celzijevih, zale|ene su rijeke i putevi, blokiran je ili ote`an avionski saobra}aj. Snijeg je pao ~ak i u Sahari, a i Istanbul je pod snje`nim pokriva~em, {to je neobi~no za ovaj grad. (Reuters)

Krah Spanaira
[panska kompanija Spanair je prijavila bankrot nakon duga ve}eg od 300 miliona eura. Kompanija ima oko 2.400 zaposlenih, ~ija je sudbina neizvjesna. To je bio razlog njihovog protesta, prilikom kojeg su blokirali autoput u Barceloni, gdje je sjedi{te kompanije. (Reuters)

vljavanja
pri povratku prizemlje na nepredvi|eno i nepristupa~no tlo. Za let se pripremaju Amerikanac Christopher Cassidy (desno) i Rusi Pavel Vinogradov (u sredini) i Alexandr Misurkin (lijevo). (Reuters)

42 Oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVOOP]INA ILID@A OP]INSKI NA^ELNIK
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine TKa“ br. 12/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Pedago{kog zavoda Tuzlanskog kantona - Tuzla, objavljuje

4. februar/velja~a 2012.

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINE SARAJEVO CANTONMUNICIPALITY OF ILID@A MUNICIPALITY MAJOR

J AV NraI K O N K `beniR S U ka za popunu dnih mjesta dr`avnih slu
u Pedago{kom zavodu Tuzlanskog kantona - Tuzla 4 / 288 01. Sekretar Pedago{kog zavoda Tuzlanskog kantona .....................................................................— 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni savjetnik za tehni~ki odgoj i informatiku, obrazovnu statistiku i web dizajn .................................................................................................— 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01 i 02 sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS - VII stepen stru~ne spreme — zavr{en pravni fakultet — diplomirani pravnik, - najmanje 6 ({est) godina radnog iskustva na poslovima svoje struke nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 02: - VSS - VII stepen stru~ne spreme — pedago{ki fakultet - profesor tehni~kog odgoja i kulture `ivljenja, fakultet industrijske pedagogije - profesor fizike i elektrotehnike ili profesor mehanike i ma{instva, elektrotehni~ki fakultet - diplomirani in`enjer elektrotehnike, - najmanje 3 godine radnog sta`a na poslovima svoje struke nakon sticanja VSS, - polo`en stru~ni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad ili stru~ni ispit za nastavnike, profesore, stru~ne saradnike, saradnike i odgajatelje, - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu/sta`u u struci nakon sticanja visoke stru~ne spreme, 3. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad ili stru~nom ispitu za nastavnike, profesore, stru~ne saradnike, saradnike i odgajatelje (za poziciju 02) 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika bi}e du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Slatina broj 2, 75000 Tuzla sa naznakom: ''Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Pedago{kom zavodu Tuzlanskog kantona - Tuzla“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Na osnovu ~lana 5. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija na kojima pravo raspolaganja ima Op}ina Ilid`a ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 26/09), na prijedlog Komisije za provo|enje javnog oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija, op}inski na~elnik, objavljuje

JAVNI O G LAS
ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA VLASNI[TVO OP]INE ILID@A R/b Adresa poslovn. prostora Poslovna Povr{ina zona Po~etna cijena zakupnine Namjena Vremenski period dodjele u zakup Poslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god. Poslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god. Poslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god. Poslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god. Poslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period Poslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god. O{te}enost poslovnog prostora Adaptiran

1.

Bla`uj br. 40

II zona

37 m2

6,00 KM

Djelatnosti koje nisu zabranjene Odlukom

2.

Rustempa{ina 31

extra zona

117 m2

20,00 KM

Djelatnosti koje nisu zabranjene Odlukom

Uslovan

3.

Butmirska cesta br. 58

I zona

19,50 m2

8,00KM

Djelatnosti koje nisu zabranjene Odlukom

Uslovan ponovni oglas

4.

Butmirska cesta br. 58

I zona

34,50 m2

8,00KM

Djelatnosti koje nisu zabranjene Odlukom

Uslovan ponovni oglas

5.

Butmirska cesta br. 58

I zona

58 m

8,00KM

Djelatnosti koje nisu zabranjene Odlukom

Uslovan ponovni oglas

6.

Kasima Begi}a br. 107

II zona

160 m2

6,00 KM

Djelatnosti koje nisu zabranjene Odlukom

Uslovan

Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj: 02-1805/11 od 26.12.2011. godine, raspisuje se

JAVNI KON K URS
za prijem zaposlenika u radni odnos 1. stru~ni nastavnik kuharstva, puna norma ~asova .......................................................................1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do 15.8.2012. godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole, i to: - obavezan V stepen stru~ne spreme — VKV kuhar, V[S ili VSS ugostiteljskog smjera - polo`ena pedago{ko-psiholo{ka grupa predmeta - radno iskustvo u struci najmanje 5 godina Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu/{koli - Uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta - Kra}u biografiju Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u javnom konkursu bit }e obavljeni razgovori. Izabrani kandidat du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo, Ulica Dugi sokak broj 9, Sarajevo, sa naznakom ''Za javni konkurs''. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Pravo u~e{}a na javnom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica. Pisane prijave na javni oglas podnose se u zape~a}enoj koverti, sa ~itko nazna~enim nazivom pravnog lica ili imenom i prezimenom fizi~kog lica, adresom i telefonom podnosioca ponude, uz prilo`enu original ili ovjerenu kopiju potvrde Slu`be za finansije Op}ine Ilid`a o izmirenim ugovorenim i drugim obavezama prema Op}ini, original ili ovjerenu kopiju potvrde nadle`nog organa Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama. Ponu|ena zakupnina se ne smije ispravljati i mora biti integralni dio teksta i glasiti na cijelu ili na pola nov~ane jedinice zvani~ne valute Bosne i Hercegovine. Ponude se predaju putem po{te ili na protokol Op}ine Ilid`a, ul. Butmirska cesta br. 12, sa naznakom: "Javni oglas za poslovne prostorije". Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Komisije je du`na utvrditi najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na oglas i prijedlog rje{enja o dodjeli u zakup poslovne prostorije dostaviti op}inskom na~elniku. Ukoliko ponuda zakupca koji koristi poslovnu prostoriju pod rednim brojem „2“ nije najpovoljnija, Komisija je du`na istom ponuditi zakup pod uslovima najpovoljnije ponude. Rezultati javnog oglasa bi}e objavljeni na oglasnoj plo~i Op}ine Ilid`a i bi}e dostavljeni svim u~esnicima javnog oglasa. NAPOMENA Op}ina Ilid`a zadr`ava pravo da izvr{i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a ili da izmijeni ili poni{ti u cijelosti ili u dijelovima javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija vlasni{tvo Op}ine Ilid`a bez obaveze obrazlaganja. Kontakt-telefon 775-708

OP]INSKI NA^ELNIK prof. dr. Senaid Memi}

Butmirska cesta broj 12, 71210 Ilid`a, Sarajevo, BiH, tel/fax. 00387 33 637-866, centrala 775-600 www.opcinailidza.ba; e-mail press@bih.net.ba

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012. Savjeti ljekara u hladnim zimskim danima

POMO] U KU]I

43

NOVOSTI I PREPORUKE

Manje
izlazaka

Kako da kau~ bude kao nov
Kada neko kupi novi kau~, vrlo je uzbu|en jer zna da }e biti udobno i zna da novo zna~i ~i{}e {to ~ini sobu ve}om i svjetlijom. No}na mora posjedovanja novog kau~a je upravo njegovo ~i{}enje, prolijevanje, `ivotinjske dlake i sl. Ako slijedite ove savjete, ubla`it }ete glavobolje, a novi kau~ }e zadr`i novi izgled. Povremeno zamijenite pozicije kau~a koje imate u sobi. To }e sprije~iti da se jedan koristi vi{e od drugog ili vi{e njih. Mo`da ste uo~ili da svako ima svoje mjesto sjedenja na kau~ima, a to izaziva tro{enje i ~ini da povr{ina izgleda izlizano stoga treba povremeno promijeniti pozicije. Redovno usisavajte svoj kau~. Ujedno }ete ukloniti nepotrebnu pra{inu sa dijelova koji se ne koriste ~esto, a i kau~ }e biti mekaniji. Za{titite kau~ od direktnog sun~evog svjetla. Poznato je da direktno sunce prouzro~i da boje izblijede, a vlakna po~inju propadati. Mikrovlakna na kau~u je dosta te{ko odr`avati. Za to }e vam dobro do}i ljepljivi valjak s kojim takve probleme ne}ete vi{e imati. Poku{aj te da `i vo ti nje dr`i te {to dalje od kau~a. Ljudi mo`da nisu svjesni, no i psi ostavljaju tjelesne teku}ine kao i dlake na ovakvim mjestima.

vani
U zimskom periodu ~e{}e se javlja curenje sekreta iz nosa, {to mo`e dodatno da se zakomplikuje upalom srednjeg uha i upalom grla, upozoravaju ljekari. Ovim bolestima pogoduju oslabljen imunitet, nedovoljno uzimanje vitamina, boravak u zatvorenom prostoru, koji se ~esto ne provjetrava, manje sun~anih sati. Hladno}a djeluje na disajne puteve tako {to su`ava krvne sudove sluzoko`e, pa smanjuje odbranu organizma. Savjeti ljekara: da bi se smanjile upale nosa i grla, treba nositi {al preko usta i nosa, jer se tako vazduh koji udi{emo zagrije, kapu treba navu}i tako da za{titi i ~elo, a bilo bi dobro da se sa njom za{tite i u{i od hladnog vazduha, oni koji pate od sinuzitisa, moraju dobro da za{tite nos od hadnog vazduha i da se

Hladno}a djeluje na disajne puteve tako {to su`ava krvne sudove sluzoko`e, pa smanjuje odbranu

inhaliraju toplom nanom, a ako se javi gnojava sekrecija iz nosa i bol u kostima lica, u dogovoru sa ljekarom koriste antibiotike i lijekove za alergiju desetak dana, te osim odgovaraju}e tople odje}e i obu}e, treba uzimati dosta vitamina i redovno provjetravati prostorije. Hroni~nim plu}nim bolesnicima ne prija zima zbog promjena temperature, pove}ane vla`nosti vazduha, ve}e koncentracije smoga i respiratornih infekcija. Najvi{e im smeta pove}ana vla`nost vazduha i magla. Savjeti ljekara:redovno uzimanje propisane terapije i vitamina, izbjegavati izlaske kada je magla, izrazito vla`no i hladno vrijeme, izbjegavati prehla|ene, a ako nema drugih kontraindikacija, obavezno bi trebalo da se vakcini{u protiv gripe.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Postojan i precizan make-up usana lak{e je posti}i olovkom za usne nego ru`em. Za to su vam potrebne dvije-tri olovke sli~nih nijansi, hidratantna krema i prozirno sjajilo. Nakon nano{enja hidratantne kreme, usne prvo uokvirite olovkom, paze}i na simetriju. Olovku uvijek nanosite od srednjeg dijela usnice prema rubu. Time }ete ispraviti eventualne nepravilnosti i asimetri~nosti, naglasiti oblik i sprije~iti ubrzano brisanje ili razlijevanje. @elite li usne u~initi ve}ima, nemojte u tome pretjerivati jer }ete posti}i kontraefekt. Sjen~enjem usana olovkama tamnijih nijansi od one kojom ste ih obrubili naglasit }ete volumen. Za kraj, prema`ite ih prozirnim sjajilom. Ni{ta manje va`no, vidno uokvirene usne odavno nisu u modi. Ljubiteljicama ru`eva `ivot }e olak{ati olovka za usne u istoj nijansi kao i ru`, kojom }e kreirati postojanu bazu i okvir za nano{enje ru`a. @elite li fiksirati {minku na usnama i produ`iti joj vijek trajanja, nakon olovke nanesite puder u prahu.

Zadr`ite ru` na usnama

Haljine su svakoj `eni najdra`i odjevni predmet jer dopu{taju igranje modnim kombinacijama i mogu se nositi na vi{e na~ina i u svako godi{nje doba. Za februar to mogu biti pletene svakodnevne haljine koje su konkretno namijenjene svakom radnom danu, ali ih bez problema mo`ete nositi na le`eran na~in i u bilo kojim opu{tenijim varijantama izlazaka ili jednostavno va{eg slobodnog vremena. Svaka `ena naprosto mora posjedovati jednu haljinu crne boje, {to datira jo{ od vremena Coco Chanel. Za dnevne varijante tu je uvijek haljinica iznad koljena, sa zanimljivim dezenima, neobi~nim {alom ili puff rukavima. Neobi~ni krojevi haljina su za oso be nja ke i one koji se usu|uju sami da diktiraju modu, te se ne uklapaju u postavljene modne standarde. [to se ti~e boja, s crnom ne mo`ete pogrije{iti, ali ono {to je sa da aktu el no, boje su od sive do narand`aste i ne izos ta vnih nijansi sme|e, oker ili be`, koje su apsolutni hit ove sezone.

Haljina koju morate imati

Potrebno:
Za tijesto: 250 g petit-keksa 80 g maslaca 3 ka{ike meda 1 vanilin-{e}er 1/2 ka{i~ice cimeta 2 ka{ike instant-kafe 50 ml narand`inog soka 1 ka{i~ica narand`ine korice Za kremu: 350 g svje`eg kravljeg sira 250 g sira ricotte 200 ml slatkog vrhnja 5 ka{ika meda 300 g malina 2 kesice mljevene `elatine (20 g) 8 ka{ika vode

Torta od keksa i malina

Priprema:
Keks zdrobite i stavite u dublju zdjelu. Na laganoj vatri otopite maslac i med. Dodajte vanilin-{e}er, cimet, instant-kafu, sok i naribanu narand`inu koricu. Mije{ajte dok se kafa ne otopi, pa mje{avinom prelijte pripremljen keks. Sve dobro izmije{ajte i smjesu ravnomjerno rasporedite na uljem namazan kalup za torte. Pripremljenu podlogu stavite u fri`ider na otprilike sat. Svje`i sir i ricottu pomije{ajte i izmije{ajte elektri~nom mje{alicom do pjenaste strukture. Pripremljenoj smjesi dodajte tu~eno slatko vrhnje, med, usitnjene maline i `elatinu, koju }ete pripremiti na sljede}i na~in: `elatinu prelijte hladnom vodom i ostavite stajati 10-ak minuta. Potom je lagano zagrijte neprestano mije{aju}i, dok se ne otopi.

44

OGLASI

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine TK“, br. 12/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Srebrenik, objavljuje

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI KON KURS
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Srebrenik 4 / 289 Stru~ni saradnik za trezorsko poslovanje u Slu`bi za bud`et, poduzetni{tvo i nadzor..............................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac

J Apopunu raI K O N K U nika S V N dnih mjesta dr`avnih slu`be R za
u Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine 01. Stru~ni savjetnik za ljudske potencijale u Uredu direktora Agencije................— 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni savjetnik za postavljenja u Odjeljenju Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton .................................................................................— 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01. i 02. sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto 01. i 02.: 1.291.00 KM (4,10 x 315). Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji i to: za poziciju 01. - VSS - pravni fakultet - tri (3) godine radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru za poziciju 02. - VSS — pravni, ekonomski, filozofski ili fakultet politi~kih nauka - 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, Sarajevo ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V, 71000 Sarajevo sa naznakom "Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme - zavr{en ekonomski fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon zavr{ene VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u/iskustvu u struci, nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme, 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Slatina broj 2, 75000 Tuzla sa naznakom: ''Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Srebrenik“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Dobro jutro uz u Va{em domu!
SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

ZENICA
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
DOBOJ
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

20

%
OSLOBO\ENJE
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja

TUZLA
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

MOSTAR
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar, Tel/Fax 036/581 139

POSEBAN POPUST
ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci

10

20

%

pretplata do 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012. Josip Muselimovi} Probu|ena sje}anja (6)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
soa I u{ao 1536.Francuski kraljciFranSulejmanomuIsavez s turskim sultanom da bi se suprotstavio Habsburgov ma. Ro|en polj na onal junak deu{ 1746.protiv RusaskiracciprotivnitvodjeleuTaAme- i Ko{}u{ko, bo po Poljske vo|a ustanka 1794. U~es vao ri~kom ratu za nezavisnost od 1776. i bio a|utant D`ord`a Va{ingtona. Velika Britanija u Parizu potpisala sporazum o priznanju SAD-a, ~ime je okon~an osmogodi{nji britansko-ameri~ki rat, poznat kao Ameri~ki rat za nezavisnost.

45

Tomislave,
Sarajevski nakladnik Rabic objavio je knjigu poznatog mostarskog odvjetnika Josipa Muselimovi}a, iz koje prenosimo odabrane pri~e
Besana no}, pitanje do pitanja, a nigdje pravog odgovora. Samo {to je svjetlost dana obasjala grad, dvori{tem Okru`nog zatvora Pavo je po{ao istra`nom sucu kazati ono {to je namjeravao re}i u svojoj obrani. Istra`ni sudac na korektan je na~in izdiktirao sve ono {to je Pavo rekao. - Treba li ne{to dodatno objasniti? - zapita sudac jo{ vi{e namrgo|enog tu`itelja. - Ima, ima... Na neka pitanja zahtijevat }u odre|enije i preciznije odgovore - oglasi se javni tu`itelj, a potom upita: - Vi ste se upravo vratili iz Jugoslavenske narodne armije, pa kako sve ovo obja{njavate? - To je posebna pri~a. Armiju nisam osje}ao kao svoju vojsku... Izdr`ao sam. Jezik, zapovijedanje, starje{ine, neravnopravnost na svakom koraku... Kome to nije jasno i kome ovo treba obja{njavati? - Jeste li pjevali neke nedopu{tene pjesme? - ponovo zapita tu`itelj. - Ne znam {to pod tim podrazumijevate. Istina je da bi ponekad, kada bi u u~ionici ostali sami, znali zapjevati: Tomislave, vrati nam se, vrati, ~ekaju te duvanjski Hrvati... Ja sam Hrvat, nisam komunist. Ja vjerujem u Isusa Krista. Pjevali smo ono {to se u na{em kraju pjeva na svakom mjestu i u svakoj prigodi. Na{e pjesme nitko nije mogao ~uti osim zidova u~ionice, vjerujte mi! Pa {to da su ih ~uli? [to tu ima nedopu{teno? Po ~emu su te pjesme neprijateljska poruka? Zar ne smijem zapjevati: - Ja sam Hrvat... Tomislave, vrati nam se, vrati...? [to Vi ka`ete, dru`e tu`itelju? Pavo se na~as ohrabrio, po~eo obja{njavati i pitati oko sebe. Ipak, na~as je zaboravio da je uhi}en i priveden odgovarati na pitanja koja zanimaju sud i javnoga tu`itelja. na prvo ispitivanje. Na postavljena pitanja i Ivan je odgovarao te~no i razgovijetno: - Jednom prilikom, na ekskurziji po Sloveniji, pjevali smo hrvatsku himnu: Lijepa na{a domovino, o juna~ka zemljo mila... - Tko je crtao grb i zastavu bez socijalisti~kih obilje`ja? Tko je napisao pjesmu Moj narod? Tko je govorio i komentirao `ivot Alojzija Stepinca? Opi{ite sve {to Vam je

vrati nam se...
sno, dru`e tu`itelju. To je to, nemam ni{ta drugo i ni{ta vi{e re}i.

1783.

D`ord` Va{ington

1789.
Za prvog predsjednika SAD-a izabran D`ord` Va{ington, koji je u ratu za nezavisnost od Velike Britanije (1775-83) komandovao vojskom kolonista. Bio je predsjednik osam godina i povukao se iz politike 1797. odbiv{i da se tre}i put kandiduje za {efa dr`ave.

ma~ki ti~ar i 1897.Ro|en njehard,nikpolidnoberalekonomista Ludvig Er zapa njema~ki kancelar od 1963. do 1966, pobor neoli ne ekonomije i glavni tvorac njema~kog privrednog ~uda. ki pisac @ak pje 1900.Ro|enbafrancusputeljran me|uPrever,ma snik lju vi, prija stva i sre}e, autor ~uvene "Barbare", veoma po la mladi pedesetih godina 20. vijeka. Poznat je i po scenarijima za filmove Marsela Karnea "Obala u magli", "Hotel Sjever", "Djeca raja", "Ljubavnici iz Verone". srpski nar pisac 1901.Umropraleva upoliti~ar, nouviskoj.i BionijeuSve-tozar Mi ti}, vo|a Srba Vojvodi borbi za nacionalna Austro-Ugar gra dona~elnik Novog Sada (1861) i predvodnik liberalne struje na Blagove{tenskom saboru (1861). Pokrenuo je ~uveni list Zastava, vode}e glasilo vojvo|anskih Srba. ratna morna ca kira 1904.Japanleskaisto~nu luku riPortblotur, la rusku da ko Ar {to je ozna~ilo po~etak rusko-japanskog rata. sjednik srpske vlade general 1946.Biv{iNepredizjevr{iooptu`en ubistvojutoikraomMi-lan di} je samo is tra`nog postupka. Nedi} bio za izda tne zlo~ine u okupiranoj Srbiji u Drugom svjetskom ratu. Angoli ustanak tu1961.U1974, koupo~eobruvlasti. protivboporjela~ki galske lonijalne Oslo di rat okon~an je a okto 1975. Angola ste kla nezavisnost. Prilikom pada japanskog putni~kog aviona boing 727 u Tokijski zaliv poginula su 133 putnika i ~lana posade.

Uvjeren u nevinost
Nakon kra}e stanke, istra`ni sudac zapovjedi: - Ove stolice poredajte, isklju~ite telefone, moramo raditi u miru... Sada }emo saslu{ati “pjesnika” [imuna. Vidjet }emo {to nam on ima re}i. Nakon {to je saslu{ao upozorenja istra`nog suca i osno-

Konferencija na Jalti

1945.

NISAM KOMUNISTA Ja sam Hrvat, nisam komunist. Ja vjerujem u Isusa Krista. Pjevali smo ono {to se u na{em kraju pjeva na svakom mjestu i u svakoj prigodi. Na{e pjesme nitko nije mogao ~uti osim zidova u~ionice, vjerujte mi, kazao je Pavo istra`nom sucu
o tome poznato - spu{taju}i nao~ale na stol, zapita tu`itelj. - Andrija je pravi umjetnik. Kada sam vidio kako je to uradio na svojim knjigama i bilje`nicama, zamolio sam ga da i meni to uradi. Pjesmu Moj narod napisao je [imun. ^itali smo njegovu poeziju, i{la je od ruke do ruke, od klupe do klupe. Nisam komentirao `ivot Alojzija Stepinca. Me|utim, bezbroj puta slu{ao sam od starijih i obrazovanijih ljudi da je to svet ~ovjek i da je bio `rtva montiranog politi~kog procesa. Na povratku s ekskurzije bili smo u Zagrebu, bili smo u Katedrali i na Stepin~evom grobu. Kako bi mogao biti pokopan u Katedrali i uz glavni oltar da je bio ono {to se u slu`benoj javnosti govori? Vidio sam da na njegovom grobu pi{e: “U ljubavi prema svome narodu nikome se ne dam natkriliti” Nakon toga sve je meni bilo ja. ve sumnje koje stoje protiv njega, [imun se lagano pribrao. Osloniv{i ruke na koljena, osmotriv{i tajnicu i javnog tu`itelja, istra`nom sucu u dahu re~e: - Iznijet }u svoju obranu i odgovarat }u na sva pitanja koja mi budete postavljali. Potje~em iz izrazito siroma{ne obitelji. Vjerujem da }e mi majka anga`irati branitelja, a ja Vam, zapravo, i nemam ne{to posebno re}i. Vjerovao sam da }e o mojoj poeziji, pa i pjesmi Moj narod, suditi knji`evni kriti~ari, a ne javni tu`itelji. Samo Vi radite svoj posao. [imun }e i dalje pisati. Tko zna {to vrijeme nosi. Mo`da se jedne ve~eri na|emo i na promociji moje poezije. Duboko uvjeren u svoju nevinost, pristupi istra`nom sucu, potpisa zapisnik i ponovno, u pratnji dvojice ~uvara, uputi se prema zatvorskim prostorijama.
(Sutra: Sine moj, jo{ si mlad)

U mjestu Jalta na Krimu sastali se britanski preVelika Britanija i devet drugih zemalja mijer ^er~il, priznalo Isto~ni Pakistan kao nezavisnu predsjednik dr`avu Banglade{. SAD-a Ruzvelt i Grenada stekla nezavisnost u okviru sovjetski lider Britanskog komonvelta. Staljin da bi se dogovorili o U Gvatemali u zemljotresu poginulo 23.000 ljudi, a milion i po je ostalo bez akcijama za zadomova. vr{etak Drugog svjetskog rata i Glavni grad Mozambika Lorenso Marke{ preimenovan u Maputo. planovima u poslijeratnom Umro srpski slikar Stojan Aralica, ~lan periodu. Smatra Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan od vode}ih umjetnika srpskog slikarstva 20. vijeka. se da je na toj konferenciji doU oru`anoj pobuni oboren diktator Pagovorena podjeragvaja Alfredo [tresner, koji je vladao 35 godina. U pobuni je poginulo vi{e od 300 ljudi, la sfera uticaja uglavnom vojnika. Novi predsjednik Paragvaja postao tada{njih svjetje general Andres Rodriges. skih sila, {to je U teroristi~kom napadu iz zasjede na kasnije dovelo autobus sa izraelskim turistima u Egiptu do hladnog rata poginulo devet turista i dva egipatska policajca, a 20 izme|u komuosoba ranjeno. nisti~kog Istoka Tokom rata u BiH u sarajevskom predi kapitalisti~kog gra|u Dobrinja devet ljudi je poginulo i Zapada.

1966. 1972. 1974. 1976. 1976. 1980. 1989. 1990. 1994.

15 ranjeno od artiljerijske granate. Me|u nastradalima, koji su ~ekali u redu za humanitarnu pomo}, bilo je i troje djece.

Zastava i grb
Na dodatna pitanja javnog tu`itelja Pavo je pribrano i stalo`eno odgovarao: - Crtao sam hrvatsku zastavu i grb. To su povijesni simboli moga naroda. Nisam u u~ionici ni u {koli pisao parole o kojima Vi govorite. Eksploziv sam nabavio za gradnju pristupnog puta do jedne na{e nekretnine. Tako sam se dogovorio s ocem. Mo`da i za ulov ribe - u jednom trenutku Pavo se po~eo zabavljati i {aliti. - O kakvom Vi terorizmu govorite? [to je Vama? Ja se spremam u~iti, studirati i graditi, a ne ru{iti. U povratku, na putu do sobe samice, Pavo je na stubi{tu sreo kolegu Ivana kako u pratnji dvojice milicionera ide istra`nom sucu

U sna`noj olu sudarila su dva voj 1997.voskaelitnesporjitnace.hePokopnuse73pavojninasiizrael tran li tera ti C-53 korski koji su pre zili jedini gi la ka. mljotresu koji pogodio 1998.Ugizetalo jeunajmanjeje4.500nisljutanoblastproRus ka sjevernoj afga skoj vinciji Tahar po nu di. Formiranje nove austrijske koalicione vlade sa ekstremno desni~arskom Slobodarskom strankom Jerga Hajdera izazvalo je proteste u Be~u i drugim mjestima u Austriji. Izraelski ambasador napustio je Be~, a Evropska unija je uvela politi~ke sankcije Austriji.

2000. 2003. 2004.

Osi Dejvis

2005.

Umro ameri~ki glumac i borac za gra|anska prava Osi Dejvis, Oba vije}a jugoslovenskog parlamenta izglasali Ustavnu povelju i Zakon o njekoji je sru{io nom provo|enju, ~ime je prestala da postoji SR Jugobarijere afri~koslavija. Nova dr`ava dobila je ime Dr`avna zajednica ameri~kim Srbija i Crna Gora. umjetnicima i Pakistanski vrhunski nuklearni fizi~ar, postao jedan od Abdul Kadir Kan prihvatio punu odgovnajpriznatijih ornost za odavanje podataka o nuklearnoj tehnologiji karakternih Iranu, Libiji i Sjevernoj Koreji i zatra`io od nacije da glumaca u SAD-u. mu oprosti.

46

SPORT

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Sastanak predstavnika klubova i Komiteta za normalizaciju N/FSBiH

FK @ELJEZNI^AR Amaru Osimu ne smetaju lo{i vremenski uslovi

Snije`ne radosti

u Me|ugorju
U nemogu}nosti odigravanja prijateljskih susreta Osim sa ekipom radi na podizanju fizi~ke spreme, a na uigravanju tima radi}e u Rovinju Nyema i Jamak pauziraju nekoliko dana Bekri} blizu dogovora
Menad`er @eljezni~ara Amar Osim tvrdi kako njegovoj ekipi ne smetaju snije`ne radosti u Me|ugorju, s obzirom na to da, umjesto odigravanja utakmica, mo`e raditi na podizanju fizi~ke spreme kod igra~a.
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Komitet za normalizaciju `eli jo{ vi{e olak{ati funkcionisanje klubova

Federacija
otpisuje kamate
Na nedavnom sastanku sa premijerom Vlade FBiH Nerminom Nik{i}em obe}ano je da }e se klubovima otpisati kamate na dugovanja, rekao je generalni sekretar Saveza Jasmin Bakovi}
Ocjena predstavnika 15 klubo„Na nedavnom sastanku predva Premijer lige BiH nakon ju~e- sjednika Komiteta za normalizara{njeg sastanka sa ~lanovima ciju Ivice Osima, ~lana KomiteKo mi te ta za nor ma li za ci ju ta Dine Begi}a i selektora SafeN/FSBiH i predstavnicima FIFA ta Su{i}a sa premijerom Vlade i UEFA Evom Pasquier i Marce- FBiH Nerminom Nik{i}em obelom Benzom je da je inicijativa }ano je da }e se klubovima otpiza formiranje udru`enja profe- sati kamate na dugovanja.“ sionalne lige dobra i da se ona u Predstavnici klubova informiprincipu podr`ava, s time da }e sani su da Savez preduzima kose o tome detaljnije razgovara- rake da se osigura sponzorisanje ti kada se pripreme odgovaraju- Premijer lige za sezonu 2012/13, }i prijedlozi. kao i da se klubovima putem Dogovoreno je da adminis- nadle`nih organa pomogne u tracija Saveza za dvadesetak da- reprogramiranju dugova. na sa~ini prijedlog koji bi sa„Sponzor ovosezonske Predr`avao: pravni oblik, ciljeve, mijer lige je BHT putem projekta pra va i du `nos ti Derbi kola. KluKLUBOVIMA ovakve lige, usklabovi su oslobo|eVO\ENJE |enost sa Statutom ni ko ti za ci je od TAKMI^ENJA N/FSBiH i zakono12.000 KM. Komidavstvom, te osni- Savez je poduzeo tet im je obezbijeva~a, kao i pitanje inicijativu po kojoj dio lopte za seniulaska i izlaska iz libi se osnovalo ore i omladince. ge. Nakon toga bivez `eli udru`enje, putem Saski pomofinan}e odr`an sastanak sij }i klu kojeg bi klubovi bovima. Nekoliko na kojem }e biti ramogli ostvarivati kompanija su u zmatrani prijedlozi i formiran inici- prava u vo|enju kom bi na ci ji za jativni odbor za re- takmi~enja, dok bi sponzora u narealizaciju ovog proSavez radio na dnoj sezoni, a mejekta. |u nji ma su tri strate{kim „Po{to raniji sasope ra te ra: BHT, tanci predstavnika pitanjima, istakao Eronet i M:tel“ na, je Bakovi} klubova nisu reglasio je Bakovi}. zultirali dogovoRaspodjela rom o formiranju udru`enja, UEFA sredstava iz Fonda solidarSavez je poduzeo inicijativu ko- nosti za razvoj omladinskog fujom bi se osnovalo udru`enje, dbala u klubovima Premijer lige putem kojeg bi klubovi mogli os- za sezonu 2010/11. bi}e upla}etvarivati prava u vo|enju takmi- na klubovima preko Saveza u ~enja, dok bi Savez radio na ukupnom iznosu od po 16.815 strate{kim pitanjima. Sada{nji eura. ~lanovi dr`avnog saveza su enBakovi} je dodao da je 15 od titetski savezi, a ubudu}e bi nje- 17 regionalnih (kantonalni i pogovi ~lanovi mogle postati aso- dru~ni savezi) zavr{ilo najve}i cijacije klubova, kao i igra~a, dio posla u vezi uskla|ivanja trenera, sudija“ rekao je general- svo jih sta tu ta sa Sta tu tom , ni sekretar N/FSBiH Jasmin Ba- N/FSBiH. Z. RA[IDOVI] kovi} i nastavio:

Razmjena slika
“Mi smo tek u po~etnoj fazi priprema, a snijeg nam nimalo ne smeta. Igramo svaki dan na dva gola po snijegu i ba{ je zanimljivo” sa osmijehom nam , govori Osim i dodaje kako je akcenat u ovoj fazi priprema svakako stavljen na fizi~ku pripremu, a da }e u Rovinju biti uigravanje ekipe. Osim snijega, koji eto ne kvari i previ{e planove Osimu, problem za stru~ni {tab predstavljaju povrede Patricka Nyeme i Nermina Jamaka, koji }e presko~iti treninge do odlaska u Rovinj (7. februar). “Nyema je dobio udarac i izvrnuo je zglob, te ga o~ekuje pauza, ba{ kao i Jamaka, koji je dobio udarac u koljeno” raporti, rao nam je Osim, koji nam je, kako bi nam do~arao uslove u Me|ugorju, poslao i fotografiju ulaza ispred hotela, a mi

Snijeg u Me|ugorju onemogu}ava normalan rad

Foto: Amar OSIM

smo ga “utje{ili” slikama iz Sarajeva, pokazuju}i kako je u glavnom gradu BiH situacija daleko gora.

Bekri} bi se uklopio
Za kraj smo ostavili pitanje o Bekri}u, koji se ve} dva dana nalazi na pripremama sa plavima. “Prili~no je spreman stigao i to nas raduje” tvrdi Osim i do, daje kako bi se Bekri} lako mogao uklopiti u ekipu... “Mislim da ne bi imao problema oko adaptacije. Spre-

man je, dobro radi i jo{ samo da potpi{e, a ni to nije daleko. Postoje realne {anse da se to desi, jer je svjestan da bi na ljeto ili za godinu ponovo mogao napraviti dobar transfer” sma, tra Osim, koji jo{ nije donio odluku o ostanku ]utuka i Markovi}a. “Ukoliko budu putovali s nama u Rovinj, zna~i da ra~unamo na njih?!” rekao nam je , Amar Osim, ~ija ekipa je trebala odigrati prijateljske utakmice protiv Pomorca i Olimpica.
J. LIGATA

Terryu oduzeta kapitenska traka
Nakon velikog pritiska javnosti i medija, Engleski nogometni savez (FA) je na hitnom sastanku donio odluku da se Johnu Terryu oduzima kapitenska traka “gordog Albiona” U petak je predsjednik . FA David Bernstein nazvao telefonom igra~a Chelseaja i dosada{njeg kapitena engleske reprezentacije Johna Terrya i prenio mu odluku koju je Savez donio u ~etvrtak kasno nave~er. Iako je selektor Fabio Capello odbio donijeti takvu odluku, FA se direktno umije{ao i povukao potez pod pritiskom javnosti i medija ogor~enih jer je su|enje u slu~aju rasisti~kih uvreda koje je Terry uputio igra~u QPRa Antonu Ferdinandu odgo|eno za nakon Evropskog prvenstva. Ka`njen zbog rasisti~kih uvreda: John Terry

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.

SPORT
NJEMA^KA

47

Matija Matko nakon povratka u FK Sarajevo

Me|unarodni nogomet
Bundesliga Subota: Her tha - Hannover (15.30), Hof fenheim - Augsburg (15.30), Leverkusen - Stuttgart (15.30), Schalke - Mainz (15.30), Wolfsburg Moenchengladbach (15.30), Hamburger Bayern (18.30). Nedjelja: Freiburg -Bremen (15.30), Kaiserslautern - Köln (17.30). ENGLESKA Premiership

M

atija Matko se vratio u FK Sarajevo. Nakon pet i po godina iskusni napada~ }e ponovo zaigrati u ko{evskom premijerliga{u, u kojem je u prolje}e 2006. postigao {est golova u 14 me~eva. Navija~i Sarajeva najvi{e pamte Matka po pobjedonosnom golu u vje~itom derbiju protiv @eljezni~ara (1:0) na Grbavici, 5. aprila 2006. kada je bordo sastav prekinuo neugodnu tradiciju protiv plavog tima (prije toga posljednji put pobijedio u maju 2000. godine).

Opravdati povjerenje

Jovi}a i navija~a
@elim izboriti mjesto u po~etnih jedanaest. To ne}e biti jednostavan zadatak, izjavio je Matko

Subota: Arsenal - Blackburn (14), Norwich Bolton (16), QPR - Wolves (16), Stoke - Sunderland (16), WBA - Swansea (16), Wigan - Everton (16), Manchester C. - Fulham (18.30). Nedjelja: Newcastle - Aston Villa (14.30), Chelsea - Manchester U. (17). ITALIJA Serie A

Dobra ekipa
„Dolazak u Sarajevo budi stare uspomene. Tada smo imali jednu od najboljih ekipa u BiH i {teta je {to nismo osvojili naslov prvaka. Igra~i iz ove generacije ostvarili su inostrane transfere“ re, kao je Matko. Prije nekoliko dana priklju~io se timu sa Ko{eva i kazao je da ne mo`e govoriti o njegovom kvalitetu. „Ipak, znam da Sarajevo ima dobru ekipu jer je zavr{ilo pri vrhu jesenji dio prvenstva. Nakon tragi~ne smrti brata prije {est mjeseci, razmi{ljao sam o prestanku igranja, ali sam morao nastaviti karijeru zbog sebe i svoje porodice. Dragan Jovi} mi je puno pomogao i zadr`ao me u nogometu. Posljednja dva mjeseca bio sam u Zvijezdi, gdje me je trenirao sada{nji {ef struke Sarajeva. Igrao sam protiv Sarajeva u pretposljednjem kolu jesenjeg dijela prvenstva u kojem je Zvijezda sama kriva za poraz jer nije sa~uvala prednost.“ Napada~ aktuelnog viceprvaka BiH hvali Jovi}a, za kojeg ka`e da je jedan od najboljih stru~njaka pod ~ijim je vodstvom igrao u

Roma - Inter, Cesena - Catania (otkazano). Nedjelja: Genoa - Lazio (12.30), Milan - Napoli (15), Chievo - Parma (15), Fiorentina - Udinese (15), Juventus - Siena (15), Lecce - Bologna (15), Novara - Cagliari (15), Palermo - Atalanta (15). [PANIJA Primera

Subota: Atletic Bilbao - Espanyol (18), Levante - Santander (18), Mallorca -Betis (18), Getafe - Real Madrid (20), Barcelona - Real Sociedad (22). Nedjelja: Gijon - Osasuna (12), Sevilla - Villarreal(18), Zaragoza - Vallecano (19.45), Atletico Madrid - Valencia (21.30). FRANCUSKA Le Championnat Subota: Ajaccio - Nice (19), Dijon - Valenciennes (19), Montpellier - Brest (19), Nancy - Rennes (19), PSG - Evian (19), St. Etienne - Lorient (19), Bordeaux - Toulouse (21). Nedjelja: Caen - Auxerre (17), Sochaux - Lille (17), Marseille Lyon (21).

Dolazak u Sarajevo budi stare uspomene: Matija Matko

dosada{njoj karijeri i da posjeduje velike ljudske kvalitete. Matko je ro|en 20. septembra 1982. u Zagrebu. Nastupao je za Hrvatski Dragovoljac (2001-2003), ^elik (2003-2004), sofijski CSKA (20042005), Sarajevo, Zrinjski (20062008), Rijeku (2008-2010), Inter (2011) i Zvijezdu. „Nadam se da }u opravdati povjerenje Jovi}a i navija~a Sarajeva. @elim izboriti mjesto u po~etnih jedanaest. To ne}e biti jednosta-

van zadatak. U bilo kojem klubu se te{ko nametnuti. Od prethodnog nastupa na Ko{evu, pratio sam igre Sarajeva. Zaostaje {est bodova za @eljezni~arom, a `ao mi je zbog ispadanja iz Kupa BiH.“

Malo sre}e
Matko smatra da }e nastavak premijerliga{kog takmi~enja biti veoma zanimljiv kada je rije~ o borbi za {ampionsku titulu. „@eljo i [iroki Brijeg posjeduju

kvalitetne ekipe. Mislim da se mo`emo boriti za visok plasman sa vode}ima, a tu su tako|e Borac i Olimpic. Ve}ina ekipa iz vrha je podjednakog kvaliteta.“ Matko je uporedio kvalitet prvenstava Hrvatske i BiH. „Mala je razlika izme|u pojedinih bh. i hrvatskih klubova. Svi znaju igrati nogomet, a za uspjeh je potrebno malo sre}e. Nadam se da }u u Sarajevu igrati u ranijoj formi“ , izjavio je Matko. Z. RA[IDOVI]

Direktor Juventusa obe}ao nova poja~anja

Higuain sti`e u Torino?
Generalni direktor nogomentog kluba Juventus Giuseppe Marotta jasno je poru~io kako }e stara dama dodatno oja~ati ekipu krajem sezone. Nakon {to su na po~etku ove sezone u klub stigli igra~i poput Eljera Elije, Andree Pirla, Artura Vidala i Mirka Vu~ini}a, u januarskom prelaznom roku Juventus je sastav dodatno poja~ao anga`manima Marca Borriella, Ouasima Bouya i Simonea Padoina. Generalni direktor kluba Giuseppe Marotta uvjeren je da u ekipi ima jo{ prostora za nove igra~e koji bi na ljeto trebali donijeti svje`u krv. “Mo`da je u ovom trenutku prerano govoriti o ljetnom jer je zimski prelazni rok tek zavr{io, ali izgradnja na{eg tima jo{ traje i taj posao moramo nastaviti na kraju sezone” izjavio je Marotta za , Tuttosport. Iako nije govorio o konkretnim imenima, mediji u Italiji otkrivaju da je najva`nija meta narednog prelaznog roka napada~ Reala Gonzalo Higuain.

Mourinho se
vra}a u Chelsea
Veoma tira`ne (2,7 miliona) dnevne engleske novine The Sun donose, kako same pi{u, ekskluzivnu vijest. Jose Mourinho na ljeto }e oti}i iz Reala i vrati}e se u Chelsea! „Zna da je na Stamford Bridgeu trenutno haos. Tako|e, zna da }e biti te{ko vratiti se i ostvariti isti uspjeh kao u prvom mandatu“ rekao je izvor. , Mourinho je osvojio {est trofeja u tri godine, a nakon 50 godina Chelsea je kona~no opet osvojio Premiership pod njegovim vodstvom.

INTERVJU Naida Kurdija, humanitarka

U projekte idem srcem
KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE

Kako je ^eda ~etnik izgubio lo{ avaz
OKO EKOLOGIJE

Budi fin

48

SPORT

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

NBA Denver slavio nad LA Clippersima

Rose predvodio Bullse do pobjede
Atlanta je drugi put ove sezone pora`ena pred svojim navija~ima. Memphis je bez ikakvih pote{ko}a nadigrao potpuno neraspolo`ene Hawkse sa 96:77 Rudy Gay je s 21 ko{em predvodio Grizzliese, po 18 su dodali Tony Allen i O.J. Mayo
New York Knicksi nisu imali odgovor na odli~nu partiju Derrica Rosea u utakmici u kojoj je najkorisniji ko{arka{ pro{le NBA sezone predvodio Chicago do pobjede u Madison Square Gardenu (105:102). Zavr{io je Rose utakmicu s 32 poena i 13 asistencija, a posebno je impresivan bio u posljednjoj ~etvrtini u kojoj je ubacio 15 ko{eva. Sa sedam je uzastopnih ko{eva unutar 79 sekundi odveo Bullse na 95:88 i i definitivno prelomio utakmicu. Knicksima u takvoj situaciji nije pomogao ni raspolo`eni dvojac. Amare Stoudemire je ubacio 34 ko{a i uhvatio 11 lopti, ali je proma{io i tricu kojom bi svojoj ekipi donio izjedna~enje 11 sekundi prije kraja. Carmelo Anthony je skupio 26 poena, ali samo ~etiri u zadnjoj ~etvrtini, a u posljednje 92 sekunde su mu blokirana dva {uta. Denver je uzvratio Los Angeles Clippersima za doma}i poraz od prije pet dana, u ~etvrtak je slavio u Staples Centeru sa 112:91. Doma}i su dobili prvu ~etvrtinu s 32:19, ali nakon toga je sve bilo u znaku gostiju iz Colorada. Zaustavili su Nuggetsi Blakea Griffina na samo 18 poena. Danilo Gallinari je s 21 ko{em (pet trica) bio prvo ime kod Denvera. Atlanta je drugi put ove sezone pora`ena pred svojim navija~ima. Memphis je bez ikakvih pote{ko}a nadigrao potpuno neraspolo`ene Hawkse (96:77) na kojima je serija od pet gostovanja o~ito ostavila traga. Rudy Gay je s 21 ko{em predvodio Grizzliese, po 18 su dodali Tony Allen i O.J. Mayo. Rezultati, NBA liga: Atlanta Memphis 77:96 (Smith 11p - Gay 21p, T. Allen 18p), New York - Chicago 102:105 (Stoudemire 34p, 11s - Rose 32p, 13a, Boozer 16p, 9s), San Antonio - New Orleans 93:81 (Duncan 19p, 9s, Parker 18p, 7a - Landry 17p), Sacramento - Portland 95:92 (Thornton 20p, Salmons 19p, 8s Aldridge 28p, 14s), Golden State Utah 119:101 (Ellis 33p, Curry 29p, 12a - Hayward 21p), LA Clippers Denver 91:112 (Griffin 18p - Gallinari 21p, Lawson 18p).

Derrick Rose ubacio 32 poena

Reuters

Turnir I grupe Euro-afri~ke zone

Odgo|eno 14. kolo Premijer lige BiH za rukometa{e

Snijeg zatrpao ceste,

nema utakmica
Jasmina Tinji} slavila u singlu i dublu

Bh. teniserke
osigurale opstanak
@enska teniska reprezentacija BiH pobjedom nad Gr~kom sa 3:0 u 2. kolu turnira I grupe Euroafri~ke zone Fed Cupa u izraelskom Eilatu osigurala je opstanak u narednoj sezoni u ovom rangu takmi~enja. Do prve pobjede na turniru teniserke BiH do{le su ve} nakon singl-me~eva. Prvi bod osvojila je 18godi{nja Anita Husari}, koja je sa 6:4, 6:4 pobijedila Mariju Sakkari, dok je kona~no slavlje bh. timu donijela na{a najbolje rangirana igra~ica Jasmina Tinji} savladav{i Despoinu Papamichail sa 7:6, 6:2. U preostalom me~u dublova Jasmina Tinji} i Jelena Stanivuk savladale su Despoinu Papamichail i Mariju Sakkari sa 6:4, 5:7, 6:0 Izabranice selektorke Sanje Kova~ u posljednjem, 3. kolu B grupe ju~er su igrale s Ma|arskom. Nakon grupne faza takmi~enja bi}e odigrani play-off i play-out me~evi. Pobjednici grupa }e u subotu igrati me~eve za prolaz u play-off za ulazak u Svjetsku grupu, dok }e posljednje ekipe iz grupa igrati play-out me~eve.

Uta kmi ce 14. ko la Pre mi jer li ge Bo sne i Hercegovine za rukometa{e, ~ije odigravanje je bilo predvi|eno u petak i subotu, otkazane su, potvrdio je povjerenik natjecanja Premijer lige BiH Zdenko Alpeza. "Utakmice 14. kola Premijer lige BiH za rukometa{e, na`alost, ne}e biti odigrane u terminu koji je kalendarom natjecanja bio prvobitno odre|en. Svi me~evi ovog kola igrat }e se u srijedu. Do pomjeranja termina je do{lo zbog prave vremenske nepogode koja nas je zadesila. Veoma te{ki uvjeti izazvani ogromnim snje`nim padavinama ometaju putovanje ekipa do

svojih odredi{ta u kojima su trebali odigrati me~eve, zbog ~ega }e me~evi biti odigrani u rezervnom terminu", rekao je Alpeza. Recimo i to da }e u okviru 14. kola u srijedu snage odmjeriti: Grada~ac - Gora`de, Sloga Konjuh, Krivaja - Bosna Prevent, Gra~anica Vogo{}a, Derventa - Prijedor, Zrinjski - Maglaj i ^elik - Leotar. Poredak: 1. Sloga 33 boda, 2. ^elik 31, 3. Zrinjski 30, 4. Gora`de 29, 5. Grada~ac 24, 6. Bosna Prevent24, 7. Konjuh 22, 8. Krivaja 22, 9. Derventa 22, 10. Leotar 15, 11. Gra~anica 13, 12. Maglaj 10, 13. Prijedor 9, 14. Vogo{}a 5.
G. V.

Svjetski kup skija{a u Chamonixu

Kroell stotinku ispred

Regionalna liga za rukometa{e

Millera
Pobjednik sedmog spusta sezone za Svjetski kup skija{a u francuskom Chamonixu je Austrijanac Klaus Kroell. Kroell je slavio sa samo jednom stotinkom prednosti u odnosu na Amerikanca Bodea Millera, dok je vode}i u poretku spusta{a [vicarac Didier Cuche u cilj u{ao sa samo ~etiri stotinke slabijim vremenom od pobjednika. ^etvrto i peto mjesto podijelili su Austrijanac Romed Baumannn i Kana|anin Erik Guay, koji su za Kroellom kasnili tek osam stotinki. [vicarac Beat Feuz, koji je uo~i utrke u Chamonixu dr`ao drugo mjesto u poretku spusta{a, te tre}e mjesto ukupnog poretka, za-

Otkazan susret Bosna - Metaloplastika
Utakmica 15. kola Regionalne lige za rukometa{e izme|u sarajevske Bosne i Metaloplastike danas ne}e biti odigrana. Direktor rukometnog bh. prvaka Kenan Magoda kazao je da je vodstvo SEHA lige odlu~ilo da otka`e sve utakmice zbog snje`ne nepogode, koja je zahvatila cijeli region. "Jo{ ne znam ta~no kada }emo igrati utakmicu sa Metaloplastikom. Novi datum odigravanja tog me~a moramo sa~ekati. Ekipa se sada mora okrenuti prvom ovogodi{njem nastupu u Ligi prvaka. Naime, u srijedu putujemo u [vicarsku, gdje }emo 9. februara igrati sa Kadettenom Schaffhausenom", kazao je KeG. V. nan Magoda.

In memoriam

Ismet Balti}
Nakon kra}e bolesti u 80. godini preminuo je Ismet Balti}, istaknuti sportski radnik i {ahista. Balti} je sahranjen u petak u Travniku, u prisustvu brojne rodbine, prijatelja i sportskih poznanika. Bio je dugogodi{nji {ahista i {ahovski radnik, nositelj titule majstorski kandidat. U svojoj bogatoj karijeri bio je vi{estruki prvak Travnika u svim uzrasnim kategorijama, a osta}e upam}eno da je savladao i tada aktuelnog prvaka svijeta Tigrana Petrosjana.
ENI news

Reuters

Klaus Kroell slavio u sedmom spustu sezone

uzeo je tek 19. mjesto s preko sekundom ka{njenja za pobjednikom, a koliko je utrka bila izjedna~ena, govori i podatak da se u sekundu ka{njenja za najbr`im uguralo ~ak 19 takmi~ara.

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.

SPORT
Ko{arka{ke lige BiH

49

Dolaze bolji dani za bh. ko{arku

Odgo|ene utakmice
Ovoga vikenda trebalo se odigrati {est utakmica u okviru 19. kola ko{arka{kog prvenstva BiH za mu{karce, ali je zbog vre men skih ne pri li ka kompletno kolo prolongirano za 8. februar. Tako|er, odgo|ene su utakmice Lige 7 za ko{arka{ice, pa }e se susreti 12. kola igrati 8. februara.

OKK ^elik anga`ovao novog centra

Stigao Aldin Klinac, Tuljkovi} preskup
Aco Petrovi} i Harun Mahmutovi} nagovijestili pozitivne rezultate
Foto: [. SULTANOVI]

Petrovi} i Novosel
tandem za uspjehe
Novi selektor na{e reprezentacije Aco Petrovi} u projekat je uklju~io i velikana Mirka Novosela, {to je dodatno popravilo ionako fantasti~nu atmosferu u KSBiH
Alen MEHANOVI]

Imenovanje Ace Petrovi}a na selektorsku poziciju ko{arka{ke reprezentacije Bosne i Hercegovine ve} sada je donijelo dosta dobrog u krovnu ku}u bh. ko{arke. Nikada ranije u i oko Ko{arka{kog saveza BiH nije vladala bolja atmosfera, a ju~era{njoj press-konfereniciji, na kojoj je bh. javnosti predstavljen novi selektor, prisustvovao je nezapam}en broj novinara. Novog trenera na{e selekcije predstavio je generalni sekretar KSBiH Harun Mahmutovi} kazav{i da je Petrovi} najve}e trenersko ime koje je ikada do{lo u na{u zemlju, na {to mu je proslavljeni hrvatski trener i nekada{nji igra~ replicirao. “Nemoj da te ~uje ]iro, jer }e ova informacija sigurno do}i do Irana” kazao je kroz smijeh vidno , raspolo`eni Petrovi}, te predstavio planove za naredni period i razloge zbog kojih je do{lo do ove saradnje.

Generalni sekretar Harun Mahmutovi} istakao je kako je sve dogovoreno da Nenad Markovi} preuzme U-18 ko{arka{ku reprezentaciju BiH, a dodao je i to kako KSBiH planira dovesti jo{ jedno zvu~no ime na klupu U-16 na{eg dr`avnog tima. rikanca zamijeni neki igra~ iz doma}eg pogona, te da se dovede neki novi playmaker. ima namjeru kontaktirati i Sabita Had`i}a, a poseban osvrt napravio je na ko{arka{e iz na{e dr`ave koji se odlu~uju za dres druge reprezentacije. “^injenica je da su mnogi mladi ko{arka{i odlu~ili, iz raznoraznih razloga, nositi dres druge dr`ave, a `elja mi je da se to promijeni. Uze}u primjer selekcije Hrvatske koja ima dosta igra~a iz Hercegovine, odnosno [irokog, kluba koji sjajno radi sa mla|im ko{arka{ima. Naravno da je sada logi~no da mladi}i koji dolaze na ko{arka{ku scenu sebe mogu tra`iti jedino u bh. timu. Naime, ovdje im se otvara prostor, budu}i da Hrvatska, ali i ostale selekcije, imaju dovoljan broj takvih igra~a. Prema tome, samo sportski motivi bi}e uzeti u obzir, nikakvi politi~ki. Pored toga, razgovara}u sa Rizvi}em i vidjeti da li postoji {ansa i `elja da zaigra za na{u reprezentaciju, a na okupljanje }u dovesti jo{ jednog igra~a koji nije ranije nastupao za BiH, ali ime sada ne bih spominjao” optimisti~an je Petro, vi}, koji je za kraj prokomentarisao na{u kvalifikacijsku grupu. “Favoriti smo i poku{a}emo opravdati tu ulogu. Vjerujem da }e se pored na{e selekcije na prvenstvo plasirati Latvija i Gruzija, koje su za klasu ili dvije bolje od Rumunije i Holandije. Tako|er, Harun i ja u glavi imamo jednu ludu kombinaciju i ukoliko je uspijemo realizovati, te{ko da }e nas neko mo}i zaustaviti” , zagonetan je bio Petrovi}.

Markovi} selektor U-18

OKK ^elik anga`ovao je novog centra sa kojim bi trebao u}i ja~i u zavr{nicu sezone Lige 13 u kojoj se klub gr~evito bori za opstanak. Radi se o Aldinu Klincu, igra~u visokom 212 cm kojem je ovo prvi angan`man nakon sedam mjeseci pauze zbog povrede. Iako je klub bio zainteresovan i za dovo|enje Muje Tuljkovi}a, nekada{njeg reprezentativca BiH, do toga nije do{lo jer on nije prihvatio finansijske uslove koji su mu ponu|eni. Nezvani~no saznajemo da bi Tuljkovi} u zavr{nici mogao igrati za Vogo{}u.
Aldin Klinac Mi. D.

Jugi}-Salki} ostala bez finala
Bh. teniserka Mervana Jugi}Salki} nije se uspjela plasirati u finale dublova na 25.000 dolara vrijednom ITF turniru u australskom gradu Burnie. U paru s Ruskinjom Ksenijom Likinom, Jugi}-Salki} je u polufinalu pora`ena od doma}ih predstavnica Bengson/Calderwood sa 6:4, 3:6, 5:10.

Slijede razgovori
“Vje ru jem da }emo u oba slu~aja biti uspje{ni, ali definitivno je da }emo se brzo morati odlu~iti. Ono {to je sigurno je da }e u cijeli projekat stvaranja novog bh. tima biti uklju~en Mirko Novosel, ~ovjek iz “Hall of Famea” i osvaja~ 39 medalja sa najve}ih takmi~enja. Njegovu funkciju nismo definisali, ali je on potvrdio `elju i spremnost da bude dio ovog projekta. Raduje me to {to na{i reprezentativci briljiraju u svojim klubovima i {to su u ovoj sezoni napravili velike iskorake. Prije svega bih izdvojio Teletovi}a, koji je ostvario veliki napredak u igri i najbolji je igra~ Caje Laboral, zatim \edovi}a, koji u italijanskom prvenstvu u posljednjih pet kola naprosto odu{evljava. Uz njih, Domercant nije slu~ajno nagra|en titulom MVP-a za januar u Euroligi, a odli~ne partije pru`a i Pa{ali} u dresu Kavale” , rekao je Petrovi}, ~ime je pokazao kako je odli~no upu}en u kadar kojim raspola`e. Tako|er, Aco je naglasio kako }e u narednom periodu razgovarati sa svakim reprezentativcem, pa ~ak i sa nekim potencijalnim, kako bi u kvalifikacija ma za Eurobasket na{a selekcija bila jo{ ja~a. Istakao je i to kako je razgovarao sa biv{im selektorima Bajramovi}em i Markovi}em, te da

Dva puta
“Prije svega bih istakao da sam presretan {to mi je ukazana prilika da vodim reprezentaciju BiH. Velika mi je ~ast da sam pored velikih trenerskih imena ba{ ja dobio jednoglasnu podr{ku Upravnog odbora i nadam se da }u opravdati ukazano povjerenje. Ovu selekciju sam preuzeo jer vjerujem da zajedno mo`emo napraviti velike rezultate, a ona ima potencijal za to. Ponovio bih da je bilo razgovora o finansijama, ali da one nikada nisu bile presudne” kazao je Petrovi}. , Novi selektor je najavio dva puta kojim reprezentacija mo`e i}i. Jedan je da zadr`i Domercanta kao stranca, a drugi da ovog 31godi{njeg naturalizovanog Ame-

DD „ANGROSIROVINA“ TUZLA SKUP[TINA DIONI^ARA TUZLA, 3.2.2012. Na osnovu odredbi Zakona o privrednim dru{tvima i odredbi Statuta DD “Angrosirovina“ Tuzla i obavje{tenja o sazivanju skup{tine dioni~ara sazvane za 15.2.2012. utvr|ena je - za ~lanove Nadzornog odbora DD „Angrosirovina“ Tuzla I Utvr|uje se kona~na lista kandidata za izbor ~lanova Nadzornog odbora na osnovu podnesenih validnih prijedloga i to: 1. Danijel Beglerovi}, profesor geografije 2. Amira Karamovi}, ekonomista 3. Ruzmir Kabadaji}, magistar ekonomije II Na osnovu liste iz ~l. 1. ove odluke izraditi glasa~ke listi}e. III Odluka stupa na snagu danom dono{enja. Odbor za glasanje

LISTA KANDIDATA

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM pos. prostor, Mejta{, Buka, VP, 80m2, 1.400 KM, Ilid`a, E. D`umhura, 50m2, prizemlje, 500 KM. Mob. 066/995-944. k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160-609.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k Tra`im cimerku u dvosobnom stanu ^. Vila cent.gr.Tel.064/424-7067 i 033/442331.k MEJTA[, manja namje{tena soba sa kupatilom, zaseban ulaz, cen. grij. TV, studentu. Mob. 061/217-897.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel. 757-908.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel.062/724-761.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a, strancu ili pos. ~ovjeku, 450 KM. Mob. 061/323-347.k BLIZU trolejbuske Bistrik, super adaptiran namje{ten jednosoban stan, 2 sprat, zgrada, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k ILID@A-Lu`ani, izdajem dvosoban stan 47m2, adaptiran, moderno namje{ten, 400 KM. Mob. 061/177-610.k IZDAJEM pos. prostor preko puta Suda 36m2, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}ir be go vi}a-Kva drant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, iza parlamenta, Vilsonovo {etali{te. Mob. 061/431-757.k IZDAJEM sobu sa grijanjem, kablovska TV, zaposlenom mu{karcu, kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM lijepo namje{ten dvoiposban stan, Titova, kod BBI Centra, 500 eura. Mob. 061/494-120.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Otoka, Grada~a~ka, kod Merkura, 350 KM. Mob. 061/902-146.k ZA zaposlenu osobu stan namje{ten, 55m2, Stari Grad, 5 min. od Katedrale, 450 KM+re`ije. Mob. 061/488033.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan Hrasno Antuna B. [imi}a cen.g 300KM. Tel.061/205-235.k IZDAJEM apartman extra sre|en i namje{ten za jednu osobu strogi centar 500 Km. Tel. 061/205-235.k NEUM Tiha Luka stan 55m2 30 m2 od mora 480.00 eura.Tel. 061/205-235.k ALIPA[INO Trg Nezavisnosti 75m2 II sprat odli~an 95000 KM. Tel: 061/205235.k DOBRINJA Franca Pre{arija 1 eta`ni stan 100 m2.Tel:061/205-235.k. CENTAR Sepetarevac 21 30m2 I sprat Novogradnja. Tel. 061/205-235.k ^ENGI] VILA Fetaha Be}irbegovi}a 1,60m2 lift.Tel.061/205-235.k GRBAVICA zgrada „Capria“ 83m2 IV sprat troiposoban odli~no stanje. Tel. 061/205-235.k IZDAJEM dvosoban stan sa cen.grijanjem, Ko{evsko brdo. Tel:062/209-911.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Sta ri Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dvosoban stan sa eta`nim gri ja njem kod Ka te dra le, ci je na 500KM. Tel. 810-716. IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM stan 80m2, Breka, cen. grij. alarmni sistem, KTV, internet, opre mljen, par king, ba {ta. Mob. 061/182-128.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM povoljno poslovni prostor u Pa pa gaj ci po gled na Mi ljac ki 32m2.Tel: 063/639-691.k. IZNAJMLJUJEM ku}u u Centru. Tel:061/019-054.k IZNAJMLJUJEM ku}u u Centru. Tel. 062/332-151.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM pos. prostor 18m2, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 0617906-914.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islam skog fa kul te ta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studenticama u blizini medicinskog fakulteta. Tel. 213-958 poslije 16 sati.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel:204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192059.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en cijena 1m2 1290 bez PDV-a Tel 061/548-023.sms STARI Grad, kod Vodovoda, 30m2, 4 kat, balkon+mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/148-810. 729 TROIPOSOBAN 115m2, Petrakijina, 2 kat, plin, 260.000 KM. Mob. 061/320-439. HUMSKA 31m2, 1 sprat, 67.000 KM, Paromlinska, VP, 68m2, 2.000 KM/m2, ul. Ko {e vo, 2 sprat, 81m2, 2.800 KM/m2. Mob. 064/4212354.k DOBRINJA I, V. Maglajli}, 3 sprat, 54m2-78.000 KM, Odoba{ina, 1 sprat, 65m2, 1.900 KM/m2, Vraca, 1 sprat, 92m2, potrebna adaptacija, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831.k CENTAR, ul. Ko{evo, ~etverosoban, 123m2, 1 sprat, gara`a u dvori{u, 2 balkona, 330.000 KM. Mob. 066/801-711.k DVOIPOSOBAN, Trg nezavis. djelimi~no adaptiran, 72m2+hobi soba, {upa+balkon, novi parket, 108.000 KM. Mob. 066/801-737.k NOVOGRADNJA, stanovi Stup-Tibra Pacifik, useljivi: 27m2, 33m2, 43m2, 28m2, 50m2, cijena po vogovoru. Mob. 065/819-136, 061/415-787.k OTOKA, 87m2, troiposoban, 7 kat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/148-810. 729 KU]A, Bjelave, 64m2+110m2 zemlje. Mob. 061/148-810. 729 TITOVA, 121m2, 4 kat, lift. Mob. 061/484-505.k KU]A, Bjelave 160m2, 230.000 KM. Mob. 063/509-365.k OTES, 64m2+64m2 pro{irenja, 96.000 KM. Mob. 063/509-365.k BREKA, 79m2, 2 kat, balkon, cen. grij. 195.000 KM. Mob. 063/555-858.k KOVA^I]I, 55m2+balkon, 2 kat, 112.500 KM, cen. grij. Mob. 063/555-858.k TITOVA, 147m2, 3 kat, salonski. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, 85.000 KM. Mob: 062/656-270.k PRODAJEM trosoban stan (80m2) na atraktivnoj lokaciji, Marijin dvor, ulica Kranj~evi}a IV sprat lift, 2 balkona, kupatilo, 2WC, centr.grijanje,plin, kabl.use ljiv odmah. Ci je na 235.000KM. Tel:033/221-331.k. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk 90m2, 2 spr. 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.450 KM/m2. Tel. 062/383064.k

CENTAR, M. Irbina, 130m2, 3 sprat, 2.800 KM/m2, M. Dvor, 128m2, K. Tvrtka, 1 sprat, 2.800 KM. Mob. 062/383-064.k STAN, centar 84m2, I kat i 66m2 IV kat. Mob. 061/299-911.k STAN, Ciglane, 79m2, 73m2, 60m2. Mob. 061/299-911.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243329 i 061/437-719.k PORODI^NA ku}a u odli~nom stanju, 5 min. od Katedrale, 200m2 i gara`a, 220.000 eura. Mob. 061/488-033.k PRODAJEM ku}u u izgradnji, ulaz u Osjek. Mob. 062/225-012.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k CENTAR, H. Kre{evljakovi}a, Metalka, 96m2, 1 sprat, troiposoban, 2.200 KM/m2. Tel. 711-665.k DOBRINJA II, stan 80m2, N. Pozderca, 1 sprat, troiposoban, dvostran, povoljno. Tel. 711-666.k HRASNO, 53m2, T. O. Pa{e, 6 sprat, dvosoban, cen. grij. lift, balkon, 97.000 KM. Mob. 061/526-243.k GRBAVICA, 51m2, 4 sprat, H. Brki}a, dvosoban, pl. et. balkon. Mob. 061(899209.k GRBAVICA I, 41m2, 1 sprat, Grbavi~ka, adaptiran, jednosoban, nova kuhinja, amer. plakar. Mob. 061/247777.k NOVA Vogo{}a, Rosulje, novogradnja, 61m2, 2 sprat, dvoiposoban, pl. et. lift, 1.500 KM/m2, cijena sa PDVom. Mob. 066/340-748.k G. CIGLANE, 25m2, A. Hangija, garsonjera, 57.000 KM. Mob. 061/150-519. ANEKS, 40m2, Prijedorska, 4 sprat, jednosoban, renoviran, balkon, cen. grij. 68.000 KM. Mob. 062/295-919.k PRODAJEM stan u Dalmatinskoj ulici od 74m2. Tel:061/019-054.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 drugi sprat ul. @eljezni~ka na Ilid`i kod Pejtona.Tel: 061/101-950.k PRODAJEM stan od 70m2 u ulici Kaptol. Tel. 061/019-054.k 62m2 Dobrinja Petra Pe{i}a dvosoban prizemlje. Tel.061/526-243.k PRODAJEM stanove: Dobrinja, III sprat, 54m2, 75.000 KM, Centar, PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM 900m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branilaca Nu{i}a 46. Tel.061/191-521.k DALMATINSKA Centar stan 121m2 visoko prizemlje. Mogu}a stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221533. k PRODAJEM ku}u u centru kod OHRa, tri sprata, dvije gara`e, cen. grijanje. Mob. 062/337-925.k GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964797, 617-742.k PRODAJEM ku}u nedovr{enu, ulaz u Osjek, sa svim pa pi ri ma. Mob. 062/225-012.k STAN u Sarajevu, 62m2, parket, ugrad. kuhinja, ustakljen balkon, protuv. vrata, novi radijatori, 110.000 KM. Mob. 062/688-971.k PRODAJEM jednosoban stan 42m2, ustakljena lo|a, I. Andri}a 7/14. Tel. 524-809.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM stan kod Katedrale, 115m2, fiksno 3.000 KM/m2. Mob. 061/200-393. k STANOVI HRASNO 53m2, ^engi} V.264.20m2, Otoka 71m2 devastiran, Dobrinja 53,68, 89m2 Grbavica 73 i 13, Alipa{ino 64,73m2, Pofali}i 40m2, Isto~no Sarajevo. 60 i 60m2. Tel. 061/375-787.k. NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k

ZAMJENA
ZAMJENA mjenjam staru bosansku ku}u na Ba{~ar{iji, Telali 15, za odgovaraju}i stan. Tel. 062/656-270.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJA potra`uje dvosoban stan, {iri centar, 50-65m2, kupac poznat. Mob. 061/350-448.k MLADI bra~ni par, tra`i stan ili ku}u na ~uvanje, isklju~ivo na podru~ju Kantona Sarajevo. Mob. 061/835-137. AGENCIJI potrebni stanovi za izdava nje i pro da ju, li jen ti po zna ti.Tel:061/360-084.k AGENCIJI potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Mob. 061/925-649.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kan Sarajevo. Tel: 062/ 200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM adaptiran stan u Ferhadiji, polunamje{ten. Mob. 061/103-130. 756 IZDAJEM poslovni prostor 43m2, pogodan za razne namjene, P.C. [entada. Mob. 061/344-365. 621 IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM stan, Marijin dvor, ul. Kranj~evi}eva, I sprat, 55m2, dvostrano orjentisan, papiri uredni. Tel. 066/201-411.k PRODAJEM stan u Prvomajskoj, iznad op{tione Novo grad, 30m2, I sprat, 40.000KM. Tel. 066/050-719. VRACA, Dobojska, 1 sprat, 48m2, 62.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 1 sprat,. 114.000 KM, Alipa{ino polje, 15 sprat, 56m2, 89.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM zemlji{te za vikendice, Osenik-Pazari}. Tel. 417-089.k ^ENGI] V, 60m2, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja V, Trg grada Prato, 77m2, 7 sprat, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k GRBAVICA, dvoiposoban stan 60m2, po`eljna adaptacija, papiri uredni. Mob. 061/335-591.k CENTAR, poslovni prostor 150m2, djeljiv na manje, papiri uredni. Mob: 061/335-591.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM na Marin Dvoru 2/3, 106m2 trosoban stan sa terpezarijskom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan. Tel. 062/254-859.k APARTMANI na Jahorini, naselje Dvori{ta, od 31-75m2, 900 eura/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACA grada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k CIGLANE, 80m2, full adaptiran, nova kuhinja, 10m2 balkon, 119.000 KM. Mob. 062/334-371.k PRODAJEM dva pos. prostora 170m2 na Dobrinji 3, veoma povoljno 100.000 KM, mo`e se adaptirati u stan. Mob. 061/135-356.k TRNOVO Rajski do, vikend ku}a devastirana, 1000m2, zemlja, 21.000 KM. Mob. 061/200-699.k CENTAR, Dalmatinska, 80m2, dvoeta`ni, 1 sprat, gara`a, pl. et. grijanje, 260.000 KM. Mob. 062/334-371.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k

MALI OGLASI
VOZILA
GOLF 5, 1.9 TDI, 77 kw, 2006. g, prvi vl., 101.000 km, serv. knjiga, odl.paket d.opreme, met.crna, garaziran, bez ude sa, ri jet kost, 19.000 KM, Tel.061/812-029.sms KOMBI W V, 2,5 TDI, 150 ks, putni~ki, 1+8, 2003. god. pre{ao 214.00 km. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM Golf V, 1,9 TDI, 2005. god. 17.000 KM, ura|en veliki servis. Mob. 061/530-000.k FORD 1300 escort benz. 89. god. odli~no sta nje, re gis tro van do 14.12.2012. god. povoljno, hitno. Mob. 061/266-104.k MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.k PRODAJEM desna poluosovina za reno 5.Tel:061/549-495.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM dva kau~a za 120KM. Tel. 534-992.k. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“, fiksno 100KM.Tel.061/194929.k PRODAJEM razglednice iz austrijskog doba 1896-1918. god. Fo~a, Nevesinje, Mostar, Br~ko, Doboj, Ilid`a i dr. Mob. 061/194-220.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275440.k PRODAJEM 100% efikasno srdstvo za trajno uni{tenej `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru.Tel:061/243-891.k. NOV tu{ ma sa `er jev ti no pro da jem.Tel.061/740-293 i 033/440-727.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM pelene za odrasle, velike preko 75 kg. Mob. 061/364-663.k PRODAJEM print ma{inu rodin sulvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k [IVA]A ma{ina Singer, cijena po dovogoru. Mob. 061/909-320.k PRODAJEM agregat za struju 4,5 kw, lamborgini, monofazni. Mob. 062/878502.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191521.k PRODAJEM prozore. Mob: 061/869396.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k TA PE] 4 za 150 KM 2 plinske kamin pe}i 300 KM. Tel: 534-992.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM pe~ na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM {ank sa bifeom i dosta polica unutra. Mob. 062/320-034.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i elek. aparate. Mob. 061/323906.k PRODAJEM polovne drvene prozore, obi~no staklo. Tel. 655-201.k SKIJE sa vezovima Atomic SL II, kori{tene 1 sezonu, takmi~arske, du`. 155cm. Tel. 201-202, iza 15 sati.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546-456.k

51

SAMOZAPOSLENJE proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvoda, knjiga. Tel. 032/244-417.k ZAPO^NITE posao knjigom „Vodi~ malih biznisa sa 2500 ideja“, knjiga na CD-u. Tel. 032/244-417.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940-550.k

USLUGE
Auto-Prevoz kombijem, namje{taja, selidbe, odvoz {ute, i kabastog otpada, obezbjed`ena, radna snaga, sa Iskustvom, povoljno. Tel: 061/378-166. sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k KOMBI prijevoz selidbe klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel.061/841-309.316 „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.AX SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.AX „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.AX MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319604. 7446 AKCIJA, al. `aluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, vanjske PVC i AL. roletne, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655-600, 061/551515 www.mikadobh.com. 311 ZAPOSLENICIMA u dr`avnik institucijama, registracija vozila na 4 rate. Mob,. 062/316-911.k TV popravljam svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel:062/199199 i 033/653-311.k KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata.Tel. 062/466-093.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja,kuhinja, plakara,stolova.Tel:062466-093.k INSTRUKCIJE iz engleskok i bosanskog za sve uzras te, pre vo di. Tel:065/572-966.k MALE[I]I kod Ilija{a, meljem sve vrste `itarica u svojoj vodenici, kvalitetno i povoljno. Mob. 066/722-576.k VODOINSTALATER-elektri~ar popravka i ugradnja instlacija sanitarija, bojlera.Tel:061/180-120.k RADIM grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno.Tel. 033/800-514.k POVOLJNO instrukcije italijanski i francuski.Tel:033/213-968.k NJEMA^KI jezik instrukcije prevod, ku ca nje ra do va na ra~una ru.Tel. 061/863-559.k

KUPOVINA
KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869- 608.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, su ho zla ti ce, }a vrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan od 40 do 60m2. Tel. 061/019-054.k. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM lomljeno zlato, zlatne satove, dukate, itd.Tel.061/553-640.k KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje satove,ordenje. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.k KUPUJEM gramofonske plo~e. Mob. 065/346-222. KUPUJEM suvenire, sarajevske olimpijade, razglednice i ostalo.Tel. 033/ 456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524.k

PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM stan 110m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale, ul. Jeli}a. Mob. 061/200393.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko {e vo na pro da ju 6sprat. Tel: 066/510-328.k DVOSOBAN prizeman stan 67m2 za 85.000 KM ul. Avde Jabu~ice 39. Tel: 033/534-992.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.

PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101899.k PRO DA JEM 4 zim ske gu me 12, odli~no stanje sa felgama, 120 KM. Mob. 061/204-966.k KAMION korpa 12m, Iveco 35-10 god. pr. 99. pla va. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM mercedes, C-180 atumatik, 97. god. I vlasnik. Mob. 062/878502.k PRODAJEM „Nissan“ 1,6 karavan benz.re gis tro van do 27.9.2012.Tel.061/275-666.k PRODAJEM dobro o~uvanu opel corsu, godi{te 2000, benzin.Mo`e i zamjena. Mob:061/260-177.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544.k PRO DA JEM XIBMW-po gon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k PRO DA JEM Nis san 1,6 Sanny odli~om stanju povoljno. registrovan do 27.9.2012. Tel: 061/275-666.k

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffeslasti~arnoj, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037.k MOMAK, 27. god. tra`i posao konobara ili neki drugi posao, hitno. Mob. 062/639-450.k KONOBAR sa radnim iskustvom u restoranu tra`i posao na podru~ju Sarajeva. Tel. 061/585-879.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955.k ZAPO^NITE biznis proizvodnjom nekog od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura.Tel. 032/244-417.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM bra~ni krevet sa latofleksom+jogi, bijele boje (meblo), cijena 200 KM. Mob. 061/279-333.k

OSTALO
PRODAJEM pe~ za centralno grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

voljenoj sestri

EMINA SINANOVI], ro|. SMAJI[ DIKI RED@EPOVI], ro|. MILI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. februara 2012, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: suprug Re{ad, sinovi Zijah i Nihad, bra}a Muhamed i [a}ir, sestra Munira, snahe Fatima i Jelena, brati}i Adnan i Denis, sestri~na Harisa, teti}i Alija i Senad, djever Nijazija sa porodicom, te porodice Sinanovi}, Smaji{, Kaliman, U{tovi}, Lazovi}, @eljo, Spahovi}, Abdagi}, Demirovi}, Drugovi}, Pepeljak i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amaiji Lu~evica Ul. O~aktanum.
761 002

Nema rije~i na ovom svijetu koje mogu iskazati moju bol i tugu. Brat Muhamed Mili} sa porodicom

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

mu`u na{e kolegice \enane

Danas, 4. februara 2012. godine, navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi i plemeniti otac, brat, djed, pradjed i punac

MIHAJLO ^OBELI]

MIHAJLU ^OBELI]U

ALIJA (MUSTAFE) HUBANA
10. 11. 1922 — 26. 12. 2011.

Po~ivaj u miru, dragi prijatelju. Mirsad Buzurovi} sa porodicom
766

KOLEKTIV JU O[ “MALTA”
71120

Ovom prilikom `elimo zahvaliti svima koji su u ovim te{kim trenucima bili sa nama. Posebnu zahvalnost izra`avamo Savezu antifa{ista i boraca NOR-a BiH, Dru{tvu „Josip Broz Tito“ Sarajevo, Sekciji boraca - ilegalaca pri Kantonalnom odboru SUBNOR-a 1941 - 1945. u Sarajevu, dr. Emiru ^engi}u, a naro~ito njegovom drugu Nedi Mahi}u. Sa puno ljubavi i po{tovanja, porodica
764

USLUGE
NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pra vnim stva ri ma u Njema~koj.Tel.061/537-739.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k KERAMI^ARSKE usluge. Tel. 061/ 460-606.k INSTRUKCIJE iz matematike. Dolazim na adresu. Tel. 062/916-472.k. NUDIMO povoljno vo|enje sivh knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva proizvodnja, trgovina, usluge i samostalne poduzetnike. Tel. 061/160-020.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika, sanitzerije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, itd). Mob. 061/132-149.k INSTRUKCIJE iz matematike.Dolazim na adresu. Tel:061/536-973.k. ^ISTIM stanove samo, ozbiljne ponude. Tel. 062/970-325.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062/073-760 i 033/630-332.k KOMBI prevoz putnika, manje selidbe. Mob. 061/500-622.k

ELEKTRI^AR radi sve opreavke starih bojlera,pe}i, osigura~a uti~nica.Tel: 061/222-228.k VODOINSTALATER vr{i opravke starih instalacija i ugradnju novih i ugradnju novih sanitarija.Tel: 061/389112.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {koli fakultete.Tel.061/534-231.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan.Tel. 0617551-035.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k KOMBIJEM vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k VODOINSTALATER sa 30 godina is kus tva vr{i oprav ke sa ni tar nih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k OBAV LJAM po slo ve zi dar ske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazim na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909306.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, 6KM/~as. Tel. 033/621-976.k ELEKTRI^ARSKE usluge: TEA pe}i, el. bojleri, indikatori, uti~nice, lusteri, itd. Mob. 061/048-497.k VODOINSTALATER opravlja i postalja ~esme, vodokotli}e, sifone, prenzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793.k

TELEFONIKO servis: popravlja sve vrste be`i~nih i obi~nih telefona, izrada telefonskih instalacija. Mob. 061/141-676.k SERVI SI RA NJE i umre `a va nje ra~una ra, in sta la ci ja, win dowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140.k NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 523-998 i 061/863-559.k MATEMATIKA, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/800-259.k KOMBIJEM ve~im povoljno vr{im prevoz selidbe, kabastog otpada, {ute i dr. Mob. 062/423-123.k PROF. engleskog jezika, sudski tuma~, prevodi, ovjerava dokumente, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 465-958, 062/612-399.k STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292.k KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524.k NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524.k VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112.k

INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761.k TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141-676.k BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232162, 061/266-764 i 061/108-779.k SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315.k VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/571-361.k

^etvrtog februara 2012. navr{ava se 17 godina od smrti na{e drage mame i bake

ZDENKE KARNA

RAZNO
DAJEM stan za izdr`avanje. Mob. 066/843-158.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.

Vrijeme prolazi, a sje}anja uvijek ostaju. Sin Zoran sa porodicom i k}erka Gordana sa porodicom
760

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

velikom neimaru i iskrenom saradniku

MIHAJLU ^OBELI]U

Slobodan Stankovi}
001A

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju, dobrom i plemenitom ~ovjeku

U srijedu, 1. februara 2012. godine, tiho se ugasio `ivot na{e dobre, mile i drage

SJE]ANJE

na dragog brata

dipl. ing. gra|. MIHAJLO ^OBELI]

LJUBICE (MILO[A) AVRAMOVI], ro|. BIJELI]
Po vlastitoj `elji bi}e sahranjena u naju`em krugu porodice i prijatelja na porodi~nom groblju u Br~kom, s molbom za tiho sau~e{}e. Sahrana }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine, u 15 ~asova. S bolom u du{i, zauvijek njeni: k}erka Borislava, sestra Vera, sestri~na Jelenka, unuka Jelena, zetovi Franz i Anton, porodice Bijeli} — Batas, Avramovi}, Nikoli}, Schürbrock, Knol i druga rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. Josifa Pan~i}a br. 10, Br~ko.
000

Mir i Bo`iji blagoslov. CET BAH
71124

POSLJEDNJI POZDRAV

MUGDIM (HUSE) EFENDIRA
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.

dobrom ~ovjeku, dragom prijatelju i kumu

BRANKU POLOVINI
Porodica Novkovi}
757

SJE]ANJE

na na{u dragu

Lejla i Enes sa porodicom
71300

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

VAHIDU IMAMOVI]
4. 2. 1951 - 4. 2. 2012.

dragom

dragom drugu, prijatelju i saradniku

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

sestri na{eg zeta

Lela, Alma, Danka, Jasmina i Nuna
71120

POSLJEDNJI POZDRAV

svojoj voljenoj Ubojki

NESTOR NECO VARAGI]
4. 2. 2008 — 4. 2. 2012.

MIHAJLU ^OBELI]U DIKI RED@EPOVI], ro|. MILI]

MIHAJLU ^OBELI]U

LJUBICI MAD@AREVI]

@ivi{ vje~no u mom srcu. Tvoja supruga Safeta
759

Admir Tahmaz sa porodicom
762

Suprug Mla|o
090

Slavica i Davor Kraji{nik sa porodicom
71120

Rade Kuli} sa porodicom
71120

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
LJUBICA (UBOJKA) MAD@AREVI], ro|. BULATOVI]
iznenada preminula 2. februara 2012. u 63. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se 4. februara 2012. godine u 14 ~asova na gradskom groblju Donji Miljevi}i.

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{a draga i nikad pre`aljena

POSLJEDNJI POZDRAV velikom ~ovjeku i na{em ~lanu kolektiva

Povorka polazi ispred kapele. O`alo{}eni: suprug Mladenko, sin Dra`en, majka Koviljka, brati~ne Vedrana i Milica, tetka Julka, tetak Mihailo, svekrva Kosanda, snaha Du{ka, te porodice Ma|arevi}, Bulatovi}, Vuji}, Imamovi}, Radonja, Rosi}, Radovi}, Filakovi}, Petronijevi}, Jankovi}, @ivkovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji
090

POSLJEDNJI POZDRAV velikom ~ovjeku i voljenom rukovodiocu

MIHAJLU ^OBELI]U

mag. ing. aedif. MIHAJLO (JOVANA) ^OBELI]

“INTEGRAL IN@ENJERING” a.d. Zaposleni na gradili{tu “^emerno” i Poslovna jedinica Sarajevo
001A

Izra`avamo duboko `aljenje i iskreno saosje}anje sa porodicom zbog velikog gubitka. “INTEGRAL IN@ENJERING” a.d. Lakta{i
001A

POSLJEDNJI POZDRAV radnom kolegi i prijatelju

POSLJEDNJI POZDRAV radnom kolegi i prijatelju

MIHAJLU ^OBELI]U
MIHAJHLU ^OBELI]U
Uposlenici “SAFEGE BOSNIA” d. o. o. Sarajevo “SAFEGE” Consulting Engineers, Nanterre, Francuska
001

Didier Wynrocx, SAFEGE Brussels, Director Europe & Africa Hasan Ibrahimpa{i}, SAFEGE BOSNIA, Direktor
001

POSLJEDNJI POZDRAV svom seletu i kumi

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj Ljubi, na{em velikom prijatelju

POSLJEDNJI POZDRAV

LJUBICI MAD@AREVI]

LJUBICI MAD@AREVI]

LJUBICI MAD@AREVI]

Po~ivaj u miru, a mi }emo ~uvati uspomene na tebe.

Draga i jedina mama, ti nisi oti{la, ti si mi dala krila. Tvoj jedini sin Dra`en

Grujica i Irena Bulatovi}
090

Mica sa svojim Radovi}ima
090

090

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SJE]ANJE ^etvrtog februara 2012. navr{avaju se 4 godine od kada nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

55

HARIS (RAMIZA) RAHMANOVI]
preselio na ahiret u petak, 3. februara 2012, u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Zineta, sestra Hatid`a Brki}, zet Ahmed Brki}, sestri} Emir, sestri~na Amra, tetke Azemina Hod`i} i Jasminka Berberki} sa porodicama, te porodice Rahmanovi}, Brki}, Mulahasanovi}, Herenda, Hod`i}, Berberki}, ]atovi}, Ali{ah, Nuspahi}, Grci} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu rahmetlije, Trg me|unardnog prijateljstva br. 4/III.
000

had`i SEDIKA VELI], ro|. KUNTO

preselila na ahiret u petak, 3. februara 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sestre [efika Sirbubalo i Fatima Amer, sestri}i Ahmed Sirbubalo, Emir Sirbubalo i Muhamed Amer, zet Abdurahim Amer, snahe Dubravka, \uka i Tatjana, sestrina unu~ad Anur, Dijana, Zlatko i Adi, porodica Veli}, kom{inica Nasiha, ostale kom{ije, rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u Carevoj d`amiji.
002

MILAN BRACO EBNER
S po{tovanjem i ljubavi, Tvoji: Ljilja, Sa{a i Davor sa Vedranom
704

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SUBHIJA (SULJE) OMANOVI], ro|. PIRGO
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. februara 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Nina, sinovi Adnan i Admir, snahe Edina, Maida i Alma, unu~ad Zlatan, Me{a, Selma, Zlatan i Adi i praunuka Tajra, te porodice Omanovi}, Pirgo, Selimovi}, Delali}, Mujagi}, Kanji}, Karahasanovi}, Avdi}, Handovac, [ukali}, Maksi}, Gerin i Begi} kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Hrasno. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare AS - Hrasno, sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

DIKA (HAMEDA) RED@EPOVI], ro|. MILI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 2. februara 2012, u 46. godini D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: suprug D`ermin, sin Dino, otac Hamed, majka Adila, brat Muhamed, snaha Aida, brati} Hamza, brati~na Amna, svekrva Umihana, zaove D`enana i Emira sa Samrom i Almom, djeveri i snahe sa porodicama, amid`e i tetke sa porodicama, daid`a i daid`inice sa porodicama, te porodice Red`epovi}, Mili}, Efendi}, Begovi}, Tahmaz, Deverovi}, ^au{evi}, E{pek, Alihod`i}, Potura, ]utuk, Bujak, [ikalo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15 sati) u d`amiji ^obanija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

DURMO (MEHMEDA) HOD@I]

iznenada preselio na ahiret u srijedu, 1. februara 2012, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom Selu u 12.15 sati sa zaustavljanjem ispred Bitumenke u Ned`ari}ima, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Raza, k}eri Amra i Jesenka, zet Enes, unuci Adi i Alen, bra}a Numo i Rifet, sestre Behka i Mejra, porodice Hod`i}, Kanli}, Mujak, ]ato, Bra{ni}, Gazibara, te brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Istiklal na Otoci.
000

^etvrtog februara 2012. godine navr{ava se sedam dana otkako je na ahiret preselila na{a draga majka i tetka

POSLJEDNJI POZDRAV dragom i po{tovanom prijatelju

Ove godine navr{ava se 10 godina od smrti

i 28 godina od smrti

KADRIJE BIJEDI] ZLATKE BIJEDI], ro|. BRA^KOVI]
S ljubavlju, porodice: Bijedi}, Bra~kovi}, Be}irovi} i ]osi}
754

HURMETA JUGO, ro|. KARANOVI]

Hvala ti za sva nesebi~na darivanja. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Vrijeme prolazi, uspomene ostaju. Tvoja k}erka Mesvija i sestri~ne Ulfeta i Aida
752

MIHAJLU ^OBELI]U
Hvala mu za sve i neka mu je laka zemlja sarajevska. Snje`ana ]eri}
755

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Dragoj mami i neni

Dvadeset devetog januara 2012. nakon kra}e bolesti u 86. godini u Holandiji je preminula

HURMETI JUGO

HURMETA (KARAMOVI]) JUGO

Za veliku ljubav, podr{ku i toplinu koju nam je pru`ila cijeli svoj `ivot. S ljubavlju, njeni sinovi Emin Braco i Edin Beli sa familijama
88104

Uz veliku bol i gubitak nikad pre`aljenoj svekrvi, neni i praneni posljednju su}ut snahe Catharina Belia Hallebeek Jugo i Zorica Jugo sa obiteljima.
88104

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

sestri na{eg kolege Muhameda

DIKI RED@EPOVI], ro|. MILI]
Odjel tehni~ko-investicionog odr`avanja i izgradnje Raiffeisen Bank DD BiH
751

prof. dr. ZLATKO PUVA^I]
4. 2. 2010 - 4. 2. 2012

S ljubavlju i po{tovanjem, obitelj Karaka{
72270

POSLJEDNJI POMEN

SJE]ANJE

na{oj dragoj teti

na na{eg dragog

HURMI JUGO

MUGDIM (HUSE) EFENDIRA
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.

Dragi [esti} i Mostar Sevdah Reunion
88104

Supruga Adna i djeca Emin, Enver i Hasen
749

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu majku

na na{eg dragog supruga, oca i djeda

ENVER (SAMIJA) MUJKANOVI]
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.

EMINU IBRAHIMEFENDI]
4. 2. 2007 - 4. 2. 2012.

prof. dr. BAHRIJA [A]IRAGI]
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Mujkanovi}
390

Uvijek u na{im mislima. Ena i Nevresa sa porodicama
750

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
718

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

57

velikom “}oviku” i prijatelju

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ drag

mr. ing. MIHAJLO ^OBELI]

NEZIR (SABITA) GU[O

preselio na ahiret u utorak, 31. januara 2012, u Steyr Austrija, u 70. godini.

Bila nam je ~ast raditi i dru`iti se sa tobom. SZ “HIDROSTAN” SARAJEVO
744

D`enaza }e se obaviti u subotu, 4. februara 2012. godine, u 12.30 sati na mezarju Drinsko - Vi{egrad. O`alo{}eni: supruga Dervi{a, sinovi Omer i Izet, k}eri Behija i Zlata, sestra Safija, snahe Senija i Edina, zetovi Miralem i Muamer, unuke, te porodice Gu{o, Kurspahi}, Pekaz, Omerovi}, Hurem, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid za `ene }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji Hotonj - Vogo{}a. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Sarajeva, ispred Istiklal d`amije na Otoci sa polaskom u 8 sati, sa usputnim zaustavljanjem kod Vije}nice.

POSLJEDNJI POZDRAV

ing. MIHAJLO ^OBELI]

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

na na{u dragu sestru

MENAD@MENT I ZAPOSLENICI “HIDRODRAGNJA” d.d. SARAJEVO
745

SJE]ANJE

na velikog ~ovjeka, uva`enog kolegu i dragog prijatelja

VAHIDA IMAMOVI]
4. 2. 1951 - 4. 2. 2012.

prof. dr. ZLATKO PUVA^I]
4. 2. 2010 - 4. 2. 2012.

Sestre Suada i Aida sa porodicama
AX

Tvoj plemeniti lik osta}e zauvijek u na{im srcima. UPOSLENICI ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK
72270

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

^etvrtog februara navr{ava se devetnaest godina od smrti na{e drage

na na{eg dragog supruga, oca i dedu

AZRE PIHURA, ro|. SOKOLOVI]
S po{tovanjem i ljubavlju, suprug Esad i djever Dervi{ sa porodicom
639

TEODORA TEA HOFMANA
4. II 2004 - 4. II 2012.

DRAGO KRNETA
4. 2. 2008 - 4. 2. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.

Ako je smrt od `ivota ja~a, nije od ljubavi i sje}anja. Tvoji Rada i Vladimir
379

Tvoji: supruga, k}erka i unu~ad
478

58

PREDAH

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Isplata duga ili zaostalog honorara vratit }e vam osmijeh na lice. Ipak, umjesto da sve odmah potro{ite, poku{ajte barem dio novca staviti na stranu ili ulo`iti u ne{to pametno. U`ivat }ete u izlascima, a dotjeranim i privla~nim izgledom svjesno }ete poku{ati osvojiti pa`nju suprotnog spola. Pove}ani apetit navest }e vas da neumjereno u`ivate u ukusnoj hrani i pi}u, {to bi moglo dovesti do probavnih tegoba. Va{a nastojanja da se doka`ete pred {efovima i steknete bolju poziciju ostat }e uzaludna. Imat }ete dojam da vas nimalo ne po{tuju, no nemojte zbog toga napraviti ne{to {to bi vas moglo skupo ko{tati. Zapo~injat }ete sva|e bez ikakvog razloga, {to }e stvoriti vrlo neugodno ozra~je u va{em domu. Ukoliko vam neko od uku}ana uputi i najmanji prigovor, reagovat }ete veoma burno. Rado }ete pomagati drugima, a ne}e vam biti te{ko ni preuzeti dio posla kolege koji je preoptere}en obavezama. Saradnici }e vas po~eti sve vi{e cijeniti, jer }e znati da se na vas mogu osloniti. Prijatelji }e tra`iti va{e savjete i podr{ku, a vi }ete za svakoga imati vremena. Ipak, nemojte zbog pomaganja drugima `rtvovati dragocjene trenutke odmora i opu{tanja. Nastojte {to vi{e odmarati. Poznanik koji obna{a visoku funkciju mogao bi vam pomo}i da prisustvujete razgovoru za zanimljiv i dobro pla}en posao. Nastojte ostaviti {to bolji dojam kako ga ne biste iznevjerili. Rakovi koji su nedavno zapo~eli ljubavnu vezu osjetit }e potrebu da je dovedu na vi{u razinu. Neki partnerov postupak ili izjava uvjerit }e vas da bi ovaj odnos mogao uspjeti. U`ivat }ete u svim vrstama dru{tvenih aktivnosti. Umor i nervoza utjecat }e na va{e rezultate, koji }e biti ispod prosjeka. Pripazite da se ni~im ne izdvajate od kolega, jer }e {teta biti manja ukoliko niko ne uo~i va{e propuste. Va{e nezadovoljstvo poprimit }e {iroke razmjere, {to }e se osjetiti u odnosima s bli`njima. Smatrat }ete da ne dobivate njihovu potporu, zbog ~ega }ete zapo~injati burne rasprave kojima se ne}e nazirati kraj. Povoljno je vrijeme za vo|enje pregovora, a posebno s inozemnim partnerima. Osim dobrim rezultatima, naklonost potencijalnih partnera ste}i }ete i {armantnim i uvjerljivim nastupom. Samci }e upoznati osobu koja }e ih osvojiti znanjem i inteligencijom, no nedostatak tjelesne privla~nosti mogao bi se pokazati preprekom za zapo~injanje veze. Va{ trud }e biti primije}en, a {efova pohvala bit }e vam dovoljna motivacija da nastavite savjesno obavljati svoj posao. Najvi{e uspjeha imat }ete ako se bavite poslom koji zahtijeva preciznost, sistemati~nost i dobru koncentraciju. Slobodne Vage ne}e biti raspolo`ene za nova poznanstva, no jedan uporan udvara~ ipak }e prona}i na~in da zaokupi njihovu pa`nju. Mogli biste raskinuti ugovor ili saradnju s kojom ve} neko vrijeme niste zadovoljni. Prije nego {to napravite ne{to zbog ~ega biste se mogli pokajati, dobro procijenite ho}e li vam raskid saradnje dugoro~no koristiti, ili }e vam pak prouzrokovati materijalne gubitke. Nezadovoljstvo koje osje}ate u ljubavi vjerojatno je prolazne prirode, stoga izbjegavajte ikakve poteze koje biste mogli po`aliti. Dobro }ete se snalaziti s gomilom zadataka koji su pred vama, a do izra`aja }e do}i i va{a sposobnost da u isto vrijeme jednako uspje{no obavljate vi{e poslova. Bit }ete nezadovoljni jer }ete smatrati da vas partner uzima zdravo za gotovo. Umjesto da se povla~ite u sebe, iskreno mu povjerite {to vam smeta i {to mo`e napraviti da ispravi situaciju. Napravite konkretno ne{to za sebe i svoje zdravlje. Rad }e vam predstavljati zadovoljstvo, a u svaki zadatak }ete unijeti dio sebe. Razmislite o unov~avanju nekog svog talenta ili hobija, ili zaigrajte loto. Ne}ete ni{ta prepu{tati sudbini, ve} }ete spremno preuzeti stvari u svoje ruke. Poduzimanje inicijative }e vam se isplatiti i osigurati vam susret s dragom osobom koju `elite zavesti. Proljep{ani izgled osigurat }e vam obilje komplimenata. Suo~avanje s nekim nepredvi|enim te{ko}ama oduzet }e vam mnogo vremena i energije, no jednom kad ih rije{ite, osjetit }ete veliko olak{anje i zadovoljstvo zbog dobro napravljenog posla. Iznimno ste razdra`ljivi i temperamentni, {to bi moglo uzrokovati probleme u porodi~nim odnosima. Zdravlje vam je osjetljivo, stoga obratite vi{e pa`nje na za{titu onih podru~ja s kojima ina~e imate problema. Komunikativni i srda~ni, ostavljat }ete sjajan dojam na klijente i poslovne partnere. Nadre|eni }e upravo vas slati na sastanke i konferencije, jer }e biti svjesni da }ete {armom i elokvencijom ste}i naklonost okoline. Ne}ete podnositi samo}u, stoga }ete ~itavog dana zivkati prijatelje i pozivati ih k sebi na kafu. Ukoliko previ{e ka{ljete, bilo bi dobro da smanjite pu{enje.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: udovac, babure, unikat, da~, ki, usan, n, }, java, bi`uterija, antimon, ato, leo, ipak, rk, ir, ane, izar, stanarina, e, tati, imaret, inatiti, aca, k, vane, adet, ali, drukeri.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Obla~no sa snijegom uz pove}anje visine snje`nog pokriva~a, na jugu (u oblasti Trebinja) sa ki{om koja se ponegdje mo`e lediti pri tlu. Puha}e slab do umjeren, u Hercegovini jak sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura od -15 do -9, na jugu oko - 2. Maksimalna temperatura od -11 do -7, na jugu oko 2, a u Trebinju oko 8 °C. U toku no}i postepen prestanak padavina. I tokom naredne sedmice zadr`a}e se ledeni dani. Sutra prete`no obla~no, ponegdje sa slabim snijegom. U ponedjeljak i utorak obla~no sa snijegom i vjetrovito, u Hercegovini uz jaku buru. U Sarajevu obla~no sa snijegom. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura -12, maksimalna dnevna -9 °C.

U ve}em dijelu Evrope obla~no sa snijegom, a najve}a koli~ina padavina o~ekuje se u zapadnim i sjevernim predjelima Balkana. Ki{a }e padati na jugu Balkanskog poluostrva, u Italiji, zapadnom Mediteranu i u Irskoj, dok }e prete`no sun~ano biti na Pirinejskom poluostrvu, u Francuskoj i zemljama Beneluksa. Jak i olujni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog i Sredozemnog mora. Najhladniji glavni grad bi}e Helsinki sa -16, a najtopliji Atina sa 15 °C. Na Balkanskom poluostrvu obla~no sa snijegom uz pove}anje visine snje`nog pokriva~a, dok }e ki{a padati u oblasti centralnog i ju`nog Jadrana, Jonskog mora i u ve}em dijelu Gr~ke. Na Jadranskom moru puha}e jaka i olujna bura, dok }e na Jonskom i Egejskom moru, ali i prije podne na ju`nom Jadranu, puhati jak jugoisto~ni vjetar. Maksimalna temperatura kreta}e se od -12 do -2 u zapadnim i centralnim i od 8 do 16 °C na jugu poluostrva.

60

KULTURNI VODI^
uloge: Jason Segel, Amy Adams, Chris Copper... po~etak u 11.20 i 13.30 sati.

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

POZORI[TA
NARODNO
HAMLET U SELU MRDU[A DONJA

kolekcije'' svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

uloge: Justin Long, Matthew Gray Gubler, Jesse McCartney... po~etak u 12.15 sati.

BANJA LUKA

TUZLA

MA^AK U ^IZMAMA
re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton, Guillermo del Toro... po~etak u 10.30 sati.

KINA
KRITERION
SEVDAH O RODAMA
re`ija: Silvio Miro{ni~enko, po~etak u 20.20 sati.

komedija, autor: Ivo Bre{an, re`ija: Sulejman Kupusovi}, igraju: Josip Pejakovi}, Milan Pavlovi}, Mirsad Tuka, Sa{a Petrovi}, Amina Begovi}, Mirvad Kuri}, Aldin Omerovi}, Alma Terzi}, Slaven Vidak, Merima Lepi}, Riad Ljutovi}, po~etak u 19.30 sati.

KOKO I DUHOVI
avantura, porodi~ni, re`ija: Daniel Ku{an, uloge: Antonio Para~, Nina Mileta, Kristian Bona~i}, Filip Mayer, Ivan Maltari}, Ozren Grabari}... po~etak u 11 i 13 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
NE ZNAM KAKO JOJ TO USPIJEVA
romanti~na komedija, re`ija: Douglas McGrath, igraju: Sarah Jessica Parker, Pierce Brosnan, Kelsey Grammer… po~etak u 19.30 i 21.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO
SVETOSAVSKA AKADEMIJA
po~etak u 17 sati.

CINEMA CITY
KOKO I DUHOVI
porodi~na avantura, re`ija: Daniel Ku{an, uloge: Antonio Para~, Nina Mileta, Kristian Bona~i}, Filip Mayer, Ivan Maltari}, Ozren Grabari}… po~etak u 16.45 sati.

KAMERNI
RADNJA NA UGLU
autor: Laszlo Miklos, re`ija: Francois Lunel, igraju: Muhamed Had`ovi}, Dragan Jovi~i}, Amar Selimovi}, Senad Alihod`i}, Boris Ler, Vanesa Glo|o, Aida Bukva, Rade ^olovi}, Ravijojla Jovan~i}-Le{i}, Nedim D`inovi}, po~etak u 20 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
Gostovanje Filter teatra Sarajevo JA, MAHALU[A
autor: Indira Ku~uk-Sorgu~, re`ija: Mirela Trepani}, igraju: Nela \enisijevi}, Nenad Ta{i}, Ansambl Cabaret, po~etak u 19.30 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

NE PLA[I SE MRAKA
triler, horor, re`ija: Troy Nixey, igraju: Katie Holmes, Guy Pierce, Bailee Madison… po~etak u 17.30, 20 i 22 sata.

KRONIKE
premijera, SF, triler, re`ija: Josh Trank, uloge: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russell... po~etak u 18.50, 20.45 i 22.40 sati.

UNDERWORLD: BU\ENJE 3D
akcija, SF re`ija: Mans Marlin, Bjorn Stein uloge: Kate Beckinsale, Michael Ealy, Stephen Rea, Kris Holde-Ried... po~etak u 16.45 i 22.15 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). vr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

KUPILI SMO ZOO VRT
porodi~na komedija, drama re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Elle Fanning, Stephenie Szostak... po~etak u 12.30, 15.30 i 17.45 sati.

SVE ZA LOVU
romanti~na komedija, re`ija: Julie Anne Robinson, igraju: Katherine Heigl, Jason O'Mara, John Leguizamo, Daniel Sunjata... po~etak u 15.40, 18, 20.15 i 22.30 sati.

ZENICA

IZDAJA

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 18.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. premijera akcioni triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Antonio Banderas... po~etak u 15.15, 17.10, 19 i 22.55 sati.

BIHA] KINA
MULTIPLEX EKRAN
KRONIKE
premijera, SF, triler, re`ija: Josh Trank, uloge: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russell... po~etak u 14, 16.15, 18 i 20 sati.

JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 20.30 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba slika i crte`a umjetnika koji su zavr{ili slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju, BiH, za posjete je otvorena do 9. februara.

KINA
UNA
NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH
akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 21 sat.

^UDOVI[NA PRI^A U PARIZU
animirana avantura, re`ija: Bibo Bergeron, uloge: Mathieu Chedid, Vanessa Paradis, Gad Elmaleh, Ludivine Sagnier... po~etak u 11.30 i 13.15 sati.

NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

IGRA POBJEDNIKA
drama, re`ija: Bennett Miller, igraju: Brad Pitt, Jonah Hill, Robin Wright… po~etak u 20.15 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. akcija, re`ija: Brad Bird, uloge: Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Pat ton... po~etak u 14.40, 17.20, 19.50 i 22.20 sati.

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Matthew Gray Gubler, Jesse McCartney... po~etak u 12 sati.

MU[KARCI KOJI MRZE @ENE
triler, re`ija: David Fincher, uloge: Daniel Craig, Rooney Mara, Stellan Skarsgard, Robin Wright, Christopher Plummer, Joely Richardson, Embeth Davidtz, Goran Vi{nji}... po~etak u 14.45 i 17.30 sati.

DUG
kriminalisti~ki triler, re`ija: John Madden, uloge: Helen Mirren, Sam Worthington, Jessica Chastain, Tom Wilkinson, po~etak u 18 i 20.15 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MA^AK U ^IZMAMA
re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton, Guillermo del Toro... po~etak u 15 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 13.20, 15.50, 18.10, 20.30 i 23 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 16, 18.30 i 20.45 sati.

BESMRTNICI

POZORI[TA
NARODNO RS
RADNI^KA HRONIKA
akcija, fantazija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Henry Cavill, Mickey Rourke, John Hurt, Freida Pinto... po~etak u 19 sati. autor: Petar Mihajlovi}, re`ija: Ana \or|evi}, igraju: Branko Jankovi}, Zlatan Vidovi}, Miljka Br|anin Babi}, Sandra Ljubojevi}, Goran Joki}, @eljko Erki}, Anja Stani}, po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell, uloge: Justin Long, Mat thew Gray Gubler, Jesse McCar tney... po~etak u 11, 12.55 i 14.50 sati.

UNDERWORLD: BU\ENJE
akcija, horor, re`ija: Mans Marlind i Björn Stein, uloge: Kate Beckinsale, Michael Ealy, Stephen Rea, Kris Holden-Ried, Michael Ealy, Charles Dance, Sandrine Holt... po~etak u 21.35 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

MA^AK U ^IZMAMA
re`ija: Chris Miller, uloge: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton, Guillermo del Toro... po~etak u 11 i 13 sati.

MUPETTI
porodi~na komedija, re`ija: James Bobin,

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i nove postavke umjetni~kih djela ''U fokusu

ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA
komedija, animirani, re`ija: Mike Mitchell,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Chamonix: Spust (m), prenos
11.55 BHT
SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

SP

OR T

^uvari zakona
U.S. Marshals, 1998.

20.05 NOVA

AKCIJA
Re`ija: Stuart Baird Uloge: Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr., Joe Pantoliano, Daniel Roebuck

Nakon pada aviona koji je prevozio zatvorenike u rijeku Ohio, Mark Sheridan iskori{tava priliku te bje`i. Bjegunac je biv{i tajni agent koji sada postaje najtra`enija pokretna meta u dr`avi. Savezni {erif Sam Gerard kre}e u lov za Sheridanom i obavezuje se da }e ga privesti pravdi. S Gerardom i FBI-jem kojeg predvodi John Royce za petama Sheridan mora saznati tko je pravi ubojica kako bi dokazao svoju nevinost...

Garmisch-Partenkirchen: Spust (`), prenos
10.25 BHT
SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

Jasmina
20.05 BHT
Jasmina

FIL

M

Mladi u~itelj
21.05 FTV
The Young master, 1980.

FIL

M

SP

OR T

DRAMA
Re`ija: Ned`ad Begovi} Uloge: Nada \urevska, Zijah Sokolovi}, Amina Begovi}, Mirvad Kuri}, Emina Mufti}

AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: Jackie Chan Uloge: Jackie Chan, Pai Wei, Biao Yuen, Lily Li, Kien Shih, Ing-Sik Whang, Hark On Fung, Hoi Sang Lee

Stoke City - Sunderland, prenos
15.55 BHT
NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

Krhka i slaba{na Safa i njena unuka Jasmina doputovale su humanitarnim konvojem iz ratnog Sarajeva u porodi~ni apartman u malom primorskom mjestu. Safa poku{ava sebi i Jasmini organizovati kakav-takav `ivot, u o~ekivanju da im se pridru`i i Jasminina majka. Njihov kom{ija, alkoholi~ar Stipe pravi im svakodnevne probleme. U jednom od sna`nih astmati~nih napada, nemaju}i izbora, Safa u svom o~aju lupa Stipi na vrata. Daje mu sliku Jasmininih roditelja, broj telefona, upozorava ga da je Jasmina sama u stanu i pada u nesvijest.

Tigar pre|e u protivni~ku kung-fu {kolu, koja koristi njegove sposobnosti u zle svrhe te mu podme}e zlo~in koji nije po~inio. Njegov mla|i brat Zmaj, nakon {to iznevjeri svog kolegu studenta u natjecanju, osramo}en je i protjeran iz {kole i ne smije se vratiti dok ne prona|e svog odbjeglog brata...

Univerzalni vojnik
22.05 TV1/MRE@A
Universal Soldier, 1992.

FIL

M

Otok

SE

Bez izlaza
21.00 OBN

FIL

M

AKCIJA SF
Re`ija: Roland Emmerich Uloge: Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Ally Walker, Ed O'Ross, Jerry Orbach

17.05 TV1/MRE@A

RI

JE

Inside Ring, 2009.

DRAMA
Re`ija: Laurent Tuel Uloge: Jean Reno, Gaspard Ulliel, Vahina Giocante, Sami Bouajila

Milo Marakian vo|a je armenijskog klana gangstera Marakian, koji upravljaju podzemljem ju`ne Francuske. Marakianov sin i nasljednik Anton `eli napustiti klan zbog ljubavi prema djevojci Elodie koja nije pripadnica klana. Kako bi pobjegao, Anton se mora suo~iti sa svojom sudbinom, ali i s ~ovjekom koji je prisegnuo da }e uhititi njegova oca, inspektorom Saunierom...

Tokom Vijetnamskog rata, ameri~ki vojnik Luc Deveraux naleti na manijakalnog vojnika Andrewa Scotta, koji izgleda da provodi svoj vlastiti genocid. Luc poku{ava stati na put pokolju, ali svoj hrabar ~in pla}a `ivotom. Vlada odlu~i zamrznuti njihova tjela, kao dio tajnog projekta o stvaranju univerzalnih borbenih robota. Mnogo godina kasnije, Luc je takore}i savr{eni robot ubojica, ali mu povremena sje}anja na prethodni `ivot ne daju mira. U me|uvremenu, radoznala novinarka otkriva tajnu “Univerzalnih vojnika”...

Kona~na odluka
22.35 NOVA AKCIJA
Re`ija: Stuart Baird Uloge: Kurt Russell, Halle Berry i Steven Seagal Executive Decision, 1996.

FIL

Crna Dalija
23.15 HRT1
The black Dahlia, 2006.

FIL

M

M

DRAMA
Re`ija: Brian De Palma Uloge: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank, Mia Kirshner, Mike Starr

17. Stanovnici Plake su zabrinuti zbog bojkota na Spinalongi. Manolis odlazi posjetiti dijete od Fotini i sre}e Mariju. On, Fotini i Stefanos odlaze zajedno u kr~mu i zbli`avaju se. Giorgis brani stanovnike Spinalonge pred dr`avnim predstavnicima. Stanovnici Plake napadaju dr`avne predstavnike koji su ih ostavili da ~ekaju satima u luci nadaju}i se rje{enju bojkota. Stanovnici Plake slave okon~anje bojkota..

Osam kilometara iznad Zemlje putnici su suo~eni sa smr}u u avionu koji su oteli teroristi. U hrabrom poku{aju spa{avanja elitna vojna jedinica ukrca se na avion. No dok oni jure prema Washingtonu, predsjednik mora odlu~iti ho}e li narediti da se uni{ti avion ili }e herojima dati vremena da savladaju teroriste.

Dvojica losan|eleskih policajaca Dwight Bucky Bleichert i Lee Blanchard istra`uju slu~aj nedavnog umorstva Elizabeth Short, mlade glumice u usponu koju je nepoznati po~initelj izmasakrirao do neprepoznatljivosti. Kako istraga napreduje, Dwight se zaljubi u Leejevu djevojku Kay, dok je Lee sve vi{e opsjednut slu~ajem. Uskoro Lee upozna neobi~nu djevojku Madeleine koja je jako sli~na `rtvi...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Artur 08.30 Vragolasti Denis 08.55 Mala princeza 09.05 Moj veliki prijatelj, 15. epizoda 09.20 Kralj dinosaura 09.40 Ma~ak u ~izmama 11.00 Sarajevska hronika 11.30 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 73., 74. i 75. epizoda 15.00 Vijesti 15.10 Ratnici: Cortes, dokumentarna serija, 4. epizoda

subota, 4. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Olujna zvijer, strani dokumentarni program 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 09.15 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 25/39 (r) 09.20 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 10.25 GarmischPartenkirchen: Svjetski kup u alpskom skijanju: Spust (`), prijenos 11.40 BHT vijesti 11.55 Chamonix: Svjetski kup u alpskom skijanju: Spust (m), prijenos 13.05 Silver City, ameri~ki igrani film 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet, engleska Premier liga: Stoke City Sunderland, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Jasmina, doma}i igrani film 21.40 BHT vijesti 21.55 Tajne i la`i jednog nobelovca, ameri~ki igrani film 23.45 Silver City, ameri~ki igrani film (r) 01.50 Jasmina, doma}i igrani film (r) 03.20 Pregled programa za nedjelju

RTRS
08.00 Vijesti 08.10 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.30 Graditelj Bob, crtana serija 08.52 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.50 ^iji su an|eli?, univerzalnost religije 10.05 Mali dnevnik 10.25 Med i djetelina, crtana serija 10.50 Kralj dinosaurusa, crtana serija 11.10 Robin Hud 3, serija (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Rije~ vjere, religijski program 12.40 Vez - Isto~no Sarajevo, emisija etno muzike 13.05 Iz iksa u iks, serija (r)

TV1
06.05 Oluja, serija 21. ep. (r) 07.00 Najava programa 07.05 Oluja, serija 22. ep. (r) 08.05 Junska no}, serija 09.05 Junska no}, serija 10.00 Music box 10.05 Junska no}, serija 11.00 Music box 11.05 Junska no}, serija 12.00 Music box 12.05 Put u Saharu, 1/13 12.30 Magna Aura, serija, 1/13 (r) 13.00 Music box

HAYAT
06.30 Mali crveni traktor, crtani film 07.00 Fifi, crtani film 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film, 7. i 8. ep. 08.37 Hlapi}eve nove zgode, crtani film 09.00 Garfield, crtani film 10.00 Winx, crtani film 10.30 Bumba, crtani film 10.35 Gormiti, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, 94. ep. 13.00 Autoklub 13.30 Svi na selo 14.00 Tajni Djeda Mraz, igrani film

PINK
06.00 Smrt u sumrak 1, film 08.00 Sve za ljubav, reality emisija (r) 10.00 @ivot u trendu, talk show emisija 11.00 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija (r) 12.00 Info top, informativni program 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija

OBN
06.00 Hairy Scary, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.40 Farhat, crtani film 07.05 Mixmaster, crtani film 07.30 Gladijatori, crtani film 08.45 Oggy i `ohari, crtani film 08.50 Dje~iji program 10.40 Zvonar Crkve Noter Dame, crtani film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show

Vragolasti Denis
08.30
16.05 Pri~a Wendella Bakera, ameri~ki igrani film 17.50 Lud, zbunjen,normalan, igrana serija, 1. epizoda 18.34 Dnevnik, najava 18.35 Mala princeza 18.45 Piplinzi, crtana serija 19.05 Pingu 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nepobedivo srce, igrana serija, 1. epizoda 21.05 Mladi u~itelj, hongko{ki igrani film 22.55 Dnevnik 3 23.15 Medicinska istraga, igrana serija, 17. epizoda 00.05 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program 02.00 Dnevnik 2 (r) 02.30 Pregled programa za nedjelju

Doktor sa jezera
13.30
13.30 Doktor sa jezera, serija 15.00 Rukomet: Zagreb Borac m.tel, prenos 16.30 Za.druga 17.00 Vijesti 17.10 Ah, ta planeta! 17.35 Koncert D`enana Lon~arevi}a, 1. dio 18.05 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.55 Perestrojka, dok. film (r) 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 21.15 Druga `ena, film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Druga `ena, nastavak filma 23.00 Doktor sa jezera, serija (r) 00.30 Nevidljivi protivnik, serija 01.15 Istinite pri~e: @ivot u SAD-u, goloruki ribolov u Oklahomi (r) 02.10 Dnevnik (r) 02.35 Art ma{ina, (r)

Monster High
19.10
13.05 100 miliona prije Krista, film (r) 15.00 Music box 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija 18. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, serija, 17. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija 22. ep. (r) 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 CSI: New York, serija 22. ep. 21.00 CSI: Las Vegas, serija 5. ep. 22.05 Univerzalni vojnik, film 00.00 Pono}ne vijesti 00.20 100 miliona prije Krista, film (r) 01.58 No}ni program

Bumba
10.30
15.50 Sport centar 15.55 Vremenska prognoza 16.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.20 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane, informativni program 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.20 Sport centar 22.21 Ledina, igrani film 00.15 Astro Num Caffe Reprizni program 03.00 Vijesti u 7 03.30 S druge strane, informativni program 03.50 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 05.40 Autoklub 06.00 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 06.30 Muzi~ki program

Mala nevjesta
16.00
14.00 Porodi~ni obra~un, kviz 15.00 Grand hit, muzi~ka emisija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Kursad`ije, zabavna emisija 20.00 [opingholi~arke, relity emisija 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki show 00.00 Striptiz smrti, film

Gladijatori
07.30
13.00 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.50 Prosjaci i sinovi, serija 14.45 [to je mu{karac bez brkova, serija 16.00 Usred prijevare, igrani film 17.30 Dejana: Hranim se otpacima iz kontejnera, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Prosjaci i sinovi, serija 21.00 Bez izlaza, igrani film 22.55 Smrtonosna prijevara, igrani film 00.45 Bez izlaza, igrani film 02.35 Smrtonosna prijevara, igrani film 04.25 Bez izlaza, igrani film

Nepobedivo srce
20.10 FTV
Siroma{ni i nezaposleni pravnik Miroslav Bal{i} izdr`ava se pjevaju}i po kafanama i bezuspje{no poku{ava da se zaposli u struci. I kad se ~ini da nema nikakve nade da }e dobiti posao, dobija pismo iz jednog grada u provinciji u kojem ga direktor banke, po preporuci, poziva da bude u~itelj njegovom sinu koji ima problema u {koli. Ako to uspje{no obavi, direktor ga obe}ava zaposliti u svojoj banci kao pravnika.

SE

RI

JA

TV SA

08.00 Program za djecu 09.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu 11.05 Autoshop magazin 11.35 Divlji zapad, dok. program 12.25 Tribunal 13.10 Rebus, politi~ki magazin (r) 14.45 Sarajevska hronika 15.25 TV justice, sudska hronika 16.00 Vijesti 16.05 Bisage Vehida Guni}a 16.30 Ko{arka: KK Bosna-KK Mladost, prijenos 18.05 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Mu}ke 21.30 U zmajevom gnijezdu, film 23.00 Bijeli planet, dok. film

TV TK

07.10 Vijesti 08.25 Majstor kuhinje, kulinarski show 09.00 Kako vrijeme prolazi, turska serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 Otok, gr~ka serija (r) 16.00 Vijesti 16.15 Agro kanal, emisija o poljoprivredi 16.40 Moj dom, magazin 17.05 Otok, gr~ka serija 19.00 Dnevnik 20.05 Ime mi je trojstvo, film 22.00 Univerzalni vojnik, film 23.45 Vijesti 23.55 Biografije tajkuna: Royal family 01.00 Dnevnik, repriza 01.30 No} `ivih mrtvaca, film 03.00 CSI Las Vegas, serija (r) 03.45 Otok, serija (r) 04.30 Pop corn, skrivena kamera

MRE@A

08.05 Junska no}, serija (rep. 42/124 ep.) 09.05 Junska no}, serija rep. 43/124 ep. 10.05 Junska no}, serija rep. 44/124 ep. 11.05 Junska no}, serija rep. 45/124 ep. 13.05 100 miliona prije Krista, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 18. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 17. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija, 22. ep. (r) 20.05 CSI: New York, serija, 22. ep. 21.00 CSI: Las Vegas, serija, 5. ep. 22.05 Univerzalni vojnik, film

TV MOSTAR

08.05 Junska no}, serija (rep. 42/124 ep.) 09.05 Junska no}, serija rep. 43/124 ep. 10.05 Junska no}, serija rep. 44/124 ep. 11.05 Junska no}, serija rep. 45/124 ep. 12.05 TV Jedna, magazin za `ene 13.05 100 miliona prije Krista, film (r) 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 18. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 17. ep. 18.05 CSI: Las Vegas, serija, 22. ep. (r) 20.05 CSI: New York, serija, 22. ep. 21.00 CSI: Las Vegas, serija, 5. ep. 22.05 Univerzalni vojnik, film 00.00 Pono}ne vijesti

TV ZENICA

09.08 Dje~iji program: Odlika{i 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Sponzoru{e (r) 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) TV izlog 16.00 Kontakt program 17.00 Oni dolaze (r) 17.30 Putopisi (r) 17.55 TV izlog 18.00 Sfera (r) 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja, mali oglasi, TV Izlog 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Te{anjska hronika 10.30 7 dana u Vogo{}i 11.00 Puls 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Yusuf, serija (r5) 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Pozitivni formati 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Nade bh sporta 21.00 Dom2 21.30 So{ka fronta 22.40 Mali oglasi 23.00 Stounhend` 00.00 Vijesti IC r. 00.10 Operaterka, film 02.00 Program za Ameriku

TV VOGO[]A

08.00 Info IC NTV IC Kakanj (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC NTV IC Kakanj (r) 15.30 Dom2, emisija o ure|enju interijera (r) 16.00 Hronika op}ine Stari Grad 16.30 Putopisi 17.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 17.30 Sa sevdahom u srcu 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Cazinska hronika TV Cazin 21.00 Nije te{ko biti ja 22.00 Sport 23.30 Autoshop magazin 00.00 Biografije 01.00 Ritam regije Srebrenica (r)

TV USK

08.00 Dance, dance, serija (r) 10.00 Vijesti 10.15 Dance, dance, serija (r) 11.10 Alternativna medicina 12.00 Vijesti 12.15 Inspektor Mors, serija 13.50 Meraklije sa ^ardaklije, 2/2 (r) 14.30 Vijesti 14.45 Za svaku bolest trava raste, dok. serijal, 65. em. 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 17.05 Otok, serija CSI: Las Vegas, serija 18.05 Duhovni svijet 18.30 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 CSI New York, serija 21,00 Hronika kraji{kih gradova 21.45 TV intermeco 22.00 [panska Primera liga, prenos utakmice 23.45 Autoshop magazin

TV SLON

13.00 Pregled programa 13.02 Op~injeni, seerija (reepriza 187,188, 189) 15.40 Folk - Top 10, muzi~ka emisija 16.35 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.25 SMS Centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, informativni program - vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 19.00 @ivot sa stilom, zabavni program 20.00 Kviz Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.30 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Doma}a serija 12.50 BN koktel (r) 14.15 Familijarna namje{taljka (r) 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.15 Subotom u 3.nastavak 17.55 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.40 Nijesmo mi od ju~e, humoristi~ka serija 21.20 Tu|e sla|e 22.20 BN music stars 23.20 Dnevnik 3 23.50 Ogoljeni, film

TV ATV

07.02 Bakugan 07.30 Winx 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Garfild 10.15 Timmy 10.30 Gormiti 11.00 Gambo~i 11.30 Bumba 11.35 Gormiti 11.55: Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Autoshop magazin 14.00 Tajni Deda Mraz, film 16.30 Stil 17.30 Buka, talk show 18.00 Kursad`ije 19.00 Vijesti 19.35 Arena 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 48 sati svadba 21.00 Dokumentarni program 22.20 Sport centar 22.21 Ledina, film

OSLOBO\ENJE subota, 4. februar/velja~a 2012.
HRT1
07.42 Hrvatska kronika BiH 08.00 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Hombre, film 09.48 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.07 Vrijeme danas 10.08 HAK - Promet info 10.11 Ku}ni ljubimci 10.46 Azijske razglednice: Istanbul centar svijeta, dok. serija 11.16 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.18 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.16 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 13.48 Prizma, multinacionalni magazin 14.33 Manjinski Mozaik: Prota Petar 14.51 HAZU portreti: Grga Novak 15.07 Eko zona 15.34 Shetlandski zapisi Simona Kinga, dokumentarna serija 16.29 Euromagazin 17.00 Vijesti 17.09 Vrijeme sutra 17.10 HAK - Promet info 17.20 Reporteri: @rtve mode 18.23 Potro{a~ki kod 18.53 Globalno sijelo 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.54 Sport 19.58 Vrijeme 20.01 Zvijezde pjevaju 21.46 Najmo}nije `ene svijeta: Audrey Hepburn, dok. serija 22.45 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme sutra 23.06 Vijesti iz kulture 23.15 Crna Dalija, ameri~ko - njema~ki film 01.13 Filmski maraton: Djeca majke Zemlje, hongkon{ki film 03.01 Filmski maraton: 12.08 isto~no od Bukure{ta, rumunjski film (r)

TV PROGRAM
NOVA
06.35 TV Izlog 06.50 I tako to…, serija 07.20 Dodir s neba, serija 08.15 Jumanji, crtana serija (r) 08.45 Winx, crtana serija 09.10 Gormiti, crtana serija (r) 09.35 Smallville, serija 10.35 Frikovi, serija 11.35 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.20 Larin izbor, serija (r) 15.20 Brzi bijeg, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, informativni magazin (r) 18.05 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 ^uvari zakona, igrani film 22.35 Kona~na odluka, film 00.55 Zlo~esti de~ki, film (r) 02.55 Hostel, igrani film 04.25 Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show (r) 05.20 Ezo TV, tarot show

63
K SH OW

HRT2
07.49 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.06 Generalna {pica 08.10 Opera box 08.45 Patak Frka, crtana serija (r) 09.08 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, crtana serija 09.31 Mala TV: Baltazar: Vjetrovita pri~a (r) Danica: Danica i krijesnica (r) ^arobna plo~a - 2. razred (r) 10.00 Trolovi, crtana serija (r) 10.28 Minusove muke sa Zemljanima, ameri~ki film za djecu 11.55 Chamonix: Svjetski skija{ki kup - spust, prijenos 13.04 Rupert, crtani film (r) 13.18 KS Automagazin 13.49 Obrtnik i partner 14.21 4 zida 14.55 Rukomet, Seha liga: Zagreb - Borac, prijenos 16.30 Direkt: Daleko od ku}e, bli`e sebi 17.00 ATP Zagreb Indoors polufinale, prijenos 1. me~a Simpsoni 19, crtana serija Glazba, glazba... evergreen 20.09 Split: Futsal, EP: Hrvatska - ^e{ka, emisija 20.20 Split: Futsal, EP: Hrvatska - ^e{ka, prijenos 22.07 Split: Futsal, EP: Hrvatska ^e{ka,emisija 22.27 Kaos u Bangkoku, ameri~ki film 00.10 Ljubavnice 2, serija 01.02 Fringe - na rubu 1, serija (r) 01.44 Glazbeni salon Gvozdanovi}: Petrit Ceku 02.48 ATP Zagreb Indoors polufinale, snimka 2. me~a 04.18 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

AL-JAZEERA B.
07.30 Sljede}a muzi~ka stanica Jemen 2. dio 08.00 Usudi se i probaj London, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Historija revolucije - Smrt i propast, dok. program (r) 17.00 Ro|en u Gazi, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 48 Marake{, dok. program 19.30 Druga strana Srbije, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Usudi se i probaj London, dok. program (r) 22.00 Vijesti 23.05 Sudan Borba za srce sjevera, II dio, dok. program (r) 23.30 Druga strana Srbije, ep. 11, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 48 Marake{, dok. program (r)

RTS
11.00 Vijesti 11.05 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, info 11.30 Knjiga utisaka 12.15 Plava ptica, magazin 12.40 Gastronomad (r) 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Studenica - Biser kulture svijeta, dok. program 14.15 Vi i Mira Adanja Polak 15.00 Vijesti 15.10 Digitalni program 15.45 Znamenite `ene Novog Sada 16.00 Vijesti 16.03 Vojna akademija, serija (r) 17.00 Petkazanje, dok. program 18.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Vojna akademija, serija 21.00 Bez vize, dok. program 21.30 TV lica... 22.30 Studenica-biser kulture sveta 23.00 Svijet sporta 23.30 Koncert @eljka Joksimovi}a, muzi~ki program 00.00 Uvi|aj, info

RTCG
07.00 Pokreni se 07.30 Folklor 08.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Zimski motivi, dok. emisija 10.30 Mostovi 11.00 Robin Hud (r) 12.15 U centar 12.45 Muzika 13.00 Jutarnji program 15.00 Zapis (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 7 TV dana 16.05 Mozaiku 16.35 Muzika 17.00 Ko{arka ABA liga: Cibona Budu}nost 18.40 Art magazin 19.10 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Budva na pjenu od mora, serija 21.00 Otvoreno 22.00 Dnevnik 3 22.30 Sat tv blic biznis 23.00 Dokumentarna emisija 23.30 Muzika 00.00 Vijesti u pono} 00.05 Sat tv 00.30 Agrosaznanje

Show time

TA L

17.00 PINK

Dejana
17.30 OBN

TA L

K

SH

OW

EUROSPORT
08.30 Snuker, Berlin, Njema~ka 09.30 Ski-skokovi SK 10.30 Alpsko skijanje, SK Garmisch Partenkirchen, Njema~ka, u`ivo 11.45 Cross-country skijanje, SK Rybinsk, Rusija, u`ivo 13.30 Biatlon, SK Oslo, Norve{ka, u`ivo 14.15 Ski-skokovi, FIFA Women's SKHinzenbach, Austrija, u`ivo 15.15 Biatlon, SK Oslo, Norve{ka, u`ivo 16.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, polufinale 17.00 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, u`ivo, ~etvrtfinale 19.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, u`ivo, ~etvrtfinale 22.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo, polufinale 23.30 Ski-skokovi SK 00.30 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, ~etvrtfinale

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga, FC Nurnberg Dortmund 09.00 Futsal, E[ Hrvatska, Turska - Rusija 10.00 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Val di Fiemme, Italija, u`ivo 11.00 Watts 11.15 Cross-country skijanje, SK Rybinsk, Rusija, u`ivo 12.00 Alpsko skijanje, SK Chamonix, Francuska, u`ivo 13.30 Futsal, E[ Hrvatska, Turska - Rusija 14.00 Futsal, E[ Hrvatska, u`ivo, Ukrajina [panija 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, Schalke 04 Mainz 17.30 Fudbal, Bundesliga, Bayer Leverkusen VFB Stuttgart 18.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, HSV Hamburg - Bayern Munich 20.30 Futsal, E[ Hrvatska, u`ivo, ^e{ka Hrvatska 22.00 Hokej na travi 23.00 Fudbal, kup Afri~kih nacija, Ekvatorijalna Gvineja, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.30 Uskijavanje 07.00 Euroleague: Fenerbahce Panathinaikos 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Pregled Euroelague 11.00 Premier League Classic: Newcastle Sunderland 11.30 NBA Action 12.00 Premier League Magazin 12.30 Najava Premier League 13.00 NBA Live 13.10 Real NBA 14.00 Premier Lague: Arsenal Blackburn, direktno 16.00 Premier League: Norwich Bolton, direktno 18.00 Vijesti 18.30 Premier League: Manchester City Fulham, direktno 20.45 Holandska liga: Den Haag AZ 22.45 NBA Live 23.00 Championship: West Ham — Millwall 00.45 Premier League: QPR - Wolves

ARENASPORT 1
09.00 Fudbal, Francuska liga kup: Marseille Nice 11.00 Italijanska liga: Inter - Palermo 13.00 Road To London 14.00 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 15.00 Rukomet Seha liga: Zagreb - Borac, prenos 17.00 Ko{arka, ABA liga: Radni~ki - Crvena

ARENASPORT 2
12.00 Ameri~ki fudbal NFL: Championship Ny Giants - San Francisco 15.00 Rukomet Seha Liga: Zagreb - Borac, prenos 17.00 Ko{arka, ABA liga: Cibona Budu}nost, prenos

DISCOVERY

07.15 Peta brzina, 2 epizode 08.10 Megagraditelji 09.05 Mo}ni brodovi 10.00 Ljudskih ruku djelo, Azije 10.55 Ogromne ma{ine, 2 epizode 11.50 Velike selidbe 12.45 X-ma{ine 13.40 Bra}a iz mo~vare, 2 epizode 14.35 Megagraditelji 15.30 U potrazi za zabavom 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako se to pravi: 17.20 Ljudskih ruku djelo, Azije 18.15 Vrhunsko graditeljstvo 19.10 Borna kola bra}e Hau 20.05 Kako se pravi?, 2 epizode 21.00 ^ovjek, `ena, divljina 21.55 Pre`ivljavanje 22.50 Lov na sabljarke 23.45 Obnova Njujorka

N. GEOGRAPHIC

08.00 [apta~ psima 08.30 [apta~ psima: Demonska ~ivava 09.00 Udar Asteroida 10.00 Narko biznis 11.00 istra`ivanje planete Zemlje 12.00 Zvjezdani sat 13.00 D`inovske ribe 14.00 D`inovska riba iz Amazona 15.00 Aerodrom u Hongkongu 16.00 In`enjerske Veze: Most 17.00 Plovidba na brodu sa blagom 18.00 Izgubljeni rimski brodovi 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Hongkong 21.00 Pje{a~enje kineskim zidom 22.00 Bjekstvo 23.00 Najstro`iji ruski zatvor

Ko{arka
17.00
Zvezda, prenos Rukomet, EHF liga {ampiona: Metz Budu}nost, prenos Fudbal, Francuska liga: Bordeaux Toulouse, prenos Ameri~ki fudbal, NFL: Road To Super Bowl Americki Fudbal, NFL: Super Bowl 2011 Green Bay Pittsburgh

Boks
21.00
19.00 Ko{arka, ABA liga: Partizan La{ko, prenos 21.00 Boks: Pablo Hernandez Steve Cunningham, prenos 00.00 Ameri~ki fudbal - NFL: Game Day 04.00 UFC: Diaz Condit, prenos

19.00 21.00 23.00 00.00

VIASAT HISTORY

09.00 Najgori poslovi u istoriji 10.00 Veliki re`iseri 11.30 U krupnom kadru 12.00 Ljudo`deri kamenog doba 13.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 14.00 Partizanski film 15.00 Londonska bolnica 16.00 Umjetnost Rusije 17.00 Najgori poslovi u istoriji 18.00 Zvijezde srebrnog ekrana 19.00 Potraga za Sjeverozapadnim prolazom 20.00 ^ovjekova istorija 21.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 22.00 Veli~anstveni Tati 23.00 Londonska bolnica 00.00 Umjetnost Rusije 01.00 Najgori poslovi u istoriji

ANIMAL PLANET

09.30 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 10.00 @ivot majmuna 10.25 @ivotinje i mi 10.55 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 11.50 Priroda Francuske 12.45 Zaljubljenici u ma~ke 13.40 Najsla|i ameri~ki ljubimci 14.35 Pavijani sa Bilom Bejlijem - 2 epizode 15.30 Maksove velike potrage 16.25 U ~oporu 17.20 Ta prelijepa Indija - 2 epizode 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Kako izbje}i i pre`ivjeti napad ajkule 21.55 ^ovjek kao plijen 22.50 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

00.20 Plave krvi, serija 01.20 Medijum, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija 05.10 Doma}ice iz Njujorka, serija 06.00 Ubistva u Midsommeru, serija 10.00 Pomorska patrola, serija 15.00 Monk, serija 20.00 Kraljevski bolesnici, serija 21.00 La`ov, la`ov, film 23.00 La`i moje majke, film

TV1000

04.00 Uhvati Kartera, igrani film 06.00 Podizanje Arizone, igrani film 08.00 Akcija u centru grada, igrani film 10.00 Zami{ljeni zlo~ini, igrani film 12.00 Ostanite s nama, igrani film 14.00 Da~, igrani film 16.00 Projekat X, igrani film 18.00 Otkucaji srca, igrani film 20.00 film subotom uve~e: Pono}ni kauboj, igrani film 22.00 Uhvati Kartera, igrani film 00.00 Velika dupeta # 5, igrani film 02.00 Lezbejke 2. dive, igrani film

FOX LIFE

11.40 O~ajne doma}ice, serija 12.30 @ivot u autu, serija 13.00 Bratstva i sestrinstva, serija 13.50 Pepper Dennis, serija 14.40 Momci s Madisona, serija 15.30 Terra Nova, serija 16.25 Dr Haus, serija 18.15 Dr Haus, serija 19.10 Momci s Madisona, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 22.55 Uvod u anatomiju, serija serija 00.40 Seks i grad, serija 01.15 Momci s Madisona, serija 02.05 Ket i Kim, serija 02.30 Kugar Taun, serija

FOX CRIME

08.35 D`ordan, serija 09.20 Monk, serija 10.10 Distrikt, serija 10.55 Ubila~ki nagon, serija 11.40 Brojevi, serija 12.30 Milosrdna Grejs, serija 13.20 Milosrdna Grejs, serija 14.10 Milosrdna Grejs, serija 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 17.30 Alias, serija 18.20 Alias, serija 19.10 D`ordan, serija 20.00 Bouns, serija 20.55 [ah-mat, serija 21.45 Nepoznati, serija 22.35 Sat, serija 23.25 zlo~in, serija 00.15 Okru`en mrtvima, serija 01.50 Ar~er animation 02.15 Ar~er animation

HBO

06.00 Pod Suncem Toskane 07.50 K}i ~uvara uspomena 09.20 Filmovi i zvijezde Iv, ep.. 5 09.50 Tri mu{karca i kolijevka 11.30 Delgo 13.00 Sre}a, ep.. 1 14.00 Zemlja izgubljenih 15.40 Klinci su zakon 17.00 Cura na lo{em glasu 18.30 Rupa straha 20.05 I Mars treba mame 21.35 Iza neprijateljskih linija 3 23.05 Gangsteri 01.20 Ninja ubojica 03.00 Brzi i `estoki: Povratak 04.45 Spa{avanje Edwardsa

CINESTAR

09.00 Svadbena torta, igrani film 11.00 Zelena polja, igrani film 13.00 Lijepi Joe, igrani film 15.00 Raspjevani detektiv, igrani film 17.00 Wimbledon, igrani film 19.00 Thunderbirds, igrani film 21.00 Hitler: Kona~ni pad, igrani film 00.00 Underworld 2, igrani film 02.00 Povratak gospodina Ripleya, igrani film

Sastanak predstavnika klubova i Komiteta za normalizaciju N/FSBiH

Federacija otpisuje kamate
Ana Mrnjavac na komemoraciji pokojnom sinu Denisu

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
subota, 4. februar/velja~a 2012.

46. strana

Za{to?!

Svoj `ivot mogu podijeliti u dva dijela - onaj sa Denisom i onaj bez njega, kazala je Ana Mrnjavac, dodaju}i da je raduje {to se iz Fondacije njenog sina poma`u |aci i studenti
Komemorativni skup povodom ~etvrte go di{ nji ce od tra gi~ne smrti De ni sa Mrnjavca odr`an je ju~er u auditorijumu Katoli~kog {kolskog centra u Sarajevu. Tu`nom skupu prisustvovali su Denisova majka Ana Mrnjavac sa porodicom, u~enici Denisovog 2C odjeljenja Realne gimnazije K[C-a, te u~enici mnogih sarajevskih {kola. Ovom prilikom su se iz Fondacije “Denis Mrnjavac” trebale dodijeliti i stipendije u~enicima i studentima, ali je to odgo|eno zbog obustave nastave. Sa suzama u o~ima o Denisu su govorili njegovi prijatelji iz Katoli~kog {kolskog centra, prisje}aju}i se njegove dobrote, mladosti i nevinosti. ^itaju}i odlomke iz svojih literarnih radova posve}ene Denisu, istakli su da on i dalje `ivi u njihovim srcima.

Nau~ni skup o Ustavu BiH
Sarajevo je doma}in me|unarodnog nau~nog skupa o temi BiH, europska zemlja bez ustava: znanstveni, eti~ki i politi~ki izazov, ~iji je organizator Franjeva~ki institut za kulturu mira. Direktor Instituta, fra Mijo D`olan najavio je da }e se u~esnici baviti politolo{kim i sociolo{kim analizama radi poja{njenja osnovnih pojmova i pretpostavki dru{tvenog, politi~kog i nacionalnog dijaloga, a potom i pretpostavki za uspje{nu (re/de) konstrukciju Ustava BiH. Mile Lasi} s Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru rekao je da prvi preduvjet budu}ih temeljnih ustavnih promjena predstavlja uva`avanje bh. vi{enacionalnosti i preostale multikulturalnosti, pa potom osmi{ljavanje interkulturalisti~kog projekta odr`ive i ulju|ene BiH, uz po{tivanje i nacionalnog i etni~kog, ljudskog i gra|anskog.

RAK: FTV nije pogrije{io
Regulatorna agencija za komunikacije BiH razmatrala je prigovor Udru`enja novinara RSa u vezi s informativnim programom Dnevnika 2 i emisijom 60 minuta - specijal „Krnja velika Srbija, koje je RTVFBiH emitirao 9. januara ove godine i konstatovala da stanica nije postupila suprotno primjenjivim pravilima i propisima, te da u vezi s ovim slu~ajem ne}e poduzimati daljnje korake. „RTVFBiH u izvje{tavanju o obilje`avanju 20 godina postojanja RS-a umnogome se mo`e okarakterisati kao izra`avanje kriti~kog stava, uz dokumentovane izvore i obezbije|enu raznovrsnost informacija unutar emitovanih priloga“, navodi se u odgovoru RAK-a na prigovor Udru`enja novinara RS-a. Predmet prigovora je tako|er bila i emisija 60 minuta – specijal Krnja velika Srbija. Predmetni program je ra|en u dokumentarnoj formi, koja sama po sebi predstavlja specifi~nu i slobodniju formu autorskog izra`avanja, ~ija tema je bazirana na istorijskim dokumentima Na~ertanije – dokument iz 1844 godine, Planu Nikole Pa{i}a, Ni{ka deklaracija iz 1914, Memorandumu SANU, Ve~ernje novosti 1986. itd. Agencija je konstatovala da stanica nije postupila suprotno primjenjivim pravilima i propisima, te da u vezi s ovim slu~ajem ne}e poduzimati dalje korake, navode iz RAK-a.

Ljubav, a ne mr`nja
- Denis je i dalje tu sa nama, tu je njegova klupa, njegov razred... I uvijek }e biti. @ao nam je {to se desilo tako brutalno ubistvo da bi na{e vlasti kona~no po~ele razmi{ljati o kriminalu. Zato osje}amo prezir, tugu, o~aj... jer u ovom gradu je na{a budu}nost, koju ne `elimo ~ekati sa strahom. @elimo da svijetom zavlada ljubav, a ne mr`nja, ljubav kakvu je znao {iriti na{ dragi Denis, ~ijeg }emo se osmijeha zauvijek sje}ati, poru~ili su u~enici. Ana Mrnjavac, hrabra majka, sa tugom i drhtavim glasom smogla je snage da govori o svom sinu. - Za mene je vrijeme stalo onog trenutka kad je Denis ubijen i svaki novi dan mi je mu~an i bolan. Te{ko je `ivjeti sa ~injenicom da nemate dijete, pogotovo ako ra-

O Denisu su govorili njegovi prijatelji iz Katoli~kog {kolskog centra

Foto: S. GUBELI]

zmi{ljate o razlogu. Uvijek }e u mojoj glavi ostati nedore~eno pitanje: zbog ~ega? Svoj `ivot mogu podijeliti u dva dijela onaj sa Denisom i onaj bez njega, kazala je Ana Mrnjavac, dodaju}i da je raduje {to se iz Fondacije njenog sina poma`u |aci i studenti, djeca koja su vrlo te{kog imovnog stanja.

Svi (na{i) Denisi
Ivica Mr{o, direktor Katoli~kog {kolskog centra, naglasio je da sje}aju}i se Denisa, u njemu vidimo sve one ubijene mlade koji nisu uspjeli dosanjati svoje snove.

- U Aninom Denisu su svi Denisi koji su ubijeni tokom rata i kasnije. U njegovom imenu ~itamo ime i Amara i Vedrana i mnogih drugih mladi}a koji su posljednjih godina stradali u ovom gradu i ovoj zemlji. Zato je Denis vi{e od Denisa, kazao je Mr{o. Delegacija K[C-a }e u nedjelju na groblju u Lepenici polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e na grobu pokojnog Denisa, odr`at }e se i misa zadu{nica, tako|er }e se polo`iti cvije}e i na mjesto tragedije kod Tehni~ke {kole u Sarajevu.
Z. T.

POSLJEDNJE VIJESTI
ZABRANA ZA ZGLOBNE AUTOBUSE, TERETNA VOZILA I [LEPERE - Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija izdalo je rje{enje kojim se progla{avaju zimski uvjeti za vo`nju na svim magistralnim putevima na podru~ju FBiH, te se zabranjuje kretanje za zglobne autobuse, teretna vozila i {lepere. Zbog snje`nih nanosa ili lavina u prekidu je odvijanje saobra}aja na dionicama magistralnih puteva Gacko-Tjenti{te, Stolac-Neum i Sarajevo-Fo~a kao i put od [}epan Polja ka unutra{njosti Crne Gore. Zatvoren je za saobra}aj i regionalni put Glamo~-Drvar. NESTALA DIJANA BRANKOVI] IZ LAKTA[APolicijske agencije u BiH tragaju za djevojkom Dijanom Brankovi} (27) iz Lakta{a, koja je u srijedu nestala u Banjoj Luci. Djevojka je posljednji put vi|ena 1. februara ove godine na Autobuskoj stanici u Banjoj Luci, a njen nestanak porodica je prijavaila policijskoj stanici u Lakta{ima. Nezvani~no, u srijedu je uga{en i signal sa njenog mobilnog telefona, prenosi Sarajevo-x.com. U SUKOBIMA U MAROKU 150 RANJENIH - Oko 150 osoba, policajaca i civila povrije|eno je u sukobima u Tazi, na sjeveroistoku Maroka, izjavio je ju~er jedan bolni~ki izvor, a vlasti su pozvale na dijalog i mir. Nova marokanska vlada, koju je parlament zvani~no postavio pro{le sedmice, suo~ava se s te{kom socijalnom situacijom.

Me|unarodni turnir u hokeju na ledu za djecu

nezvani~an izvje{taj

U~estvuje pet klubova iz Srbije i BiH
U Sarajevu danas po~inje me|unarodni turnir u hokeju na ledu za djecu pod nazivom Happy hockey days 2012. u organizaciji Bosanskohercegova~ke hokeja{ke liga za djecu (BHHL kids). Turnir }e se odr`ati u balonu olimpijskog kompleksa Zetra. Pored selekcija malih hokeja{a iz BiH od osam i deset godina, okupljenih u timovima Vukovi, Medvjedi i Ajkule, na turniru }e nastupiti i njihovi vr{njaci iz hokeja{kih klubova Spartak (Srbija) i NS Stars (Srbija). Danas }e se utakmice igrati od 17.30 do 20.30, dok }e u nedjelju turnir po~eti u 8 sati i zavr{iti u 11.30 progla{enjem pobjednika i podjelom medalja i nagrada. Turnir ima za cilj popularizaciju hokeja na ledu, te upoznavanje mali{ana, njihovih roditelja i javnosti sa ovim atraktivnim timskim sportom.

28 5 20 33 56 90

57 74 35 89 13 10

9 24 75 40 6 82

77 32 49 51 46 79

5. kolo 42 1 87 7 59 39 61 30 21 8 23 54 29 53 68

Bingo 37+ jedan dobitak 30.398,00 KM, kartica kupljena u Velikoj Kladu{i Deseterac: 6 dobitnika po 3.039,80 KM, Peterac: 6.404 dobitnika po 5,24 KM

JACK POT u narednom kolu oko: 1.420.000 KM
BINGO PLUS: 0 4 6 0 6 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->