You are on page 1of 26
oO U0. lv a) LIC 6/2012 - 546 Uznesenie Okresny_ sid Bratislava 1 v Bratislave v pravnej veci navrhovatel’a: Mgr. Jaroslav HaStik trvale _ obéan Slovenskej republiky, zastipeny spolocnostou Skubla & Partneri s.r.o., 50 sidlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava ICO: 36 861 154, konajicou prostrednictvom Mer. Martina Skublu, konatela spolotnosti a advokat zapisancho v zozname advokétov vedenom Slovenskou advokétskou_komorou pod ¢. 3303 proti odporcom: 1/ Thomas Henry Nicholson, trvale rr itny obtan Spojencho kréfovsiva Velkej Britinie, 2. Petit Press, as., Lazaretsk 12, 811 08 Bratislava | ICO: 35 790 253, 0 mavrhu na vydanie predbezného opatrenia, takto rozhodol: Odporca v 1. rade je povinng zdrzat’ sa akéhokolvek Konania vosi akejkotvek tretej osobe, okren: pravneho zistupeu poskytujdceho odporcovi privne shizby vtejto veci alebo v stvistosti s fou Ktorym by priamo alebo nepriamo spristuprtoval informacie o obsahu: Ktory je uvedeny v prilohe tohto uznesenia, a akéhokolvek iného materiélu, ktorého obsah by bol dplne alebo Siasto’ne totoény s obsahom: uvedenyim v prilohe tohto wznesenia, ak sa takéto informécie tykajé priamo alebo nepriamo navthovatePa, ato az do nadobudnutis prévoplatnosti rozhodnutia vo veci same} Odporea v 1. rade je povinny zdrZat’ sa: vydania, iného zverejnenia alebo akéhokol'vek ingho sirenia knihy alebo ine} publikécie na z4klade obsahu, Ktory je uvedeny v prilohe tohto uznesenia, alebo ktoré obsahuje alebo bude obsahovat takét informacie v pisomnej, zvukove) alebo zvukovoobrazove} forme, & uz prostrednictvom vydavatela ing) osoby, vlastnym nakladom alebo zverejnenim akymkol'vek inym sposobom, prekladu takejto knihy do iného jazyka, zverejiiovania Gryvkov z nej, akéhokol'vek konania smerujliceho k jej vydaniu, zverejneniu alebo inému Siveniu, 10 ado nadobudnutia prévoplatnosti rozhodnutia vo veci same}. Odporca v 2. rade je povinny zdrzat’ sa akéhokolvek konania voti akejkol'vek trete} osobe, okrem pravneho zéstupeu poskytujiiceho odporcovi v2. rade pravne sluzby v tejto veci alebo v sivislosti s fiou, ktor/m by priamo alebo nepriamo spristupiioval informacie, ktoré by boli pine alebo éiastotne totoZné sobsahom uvedenym v prilohe tohto uznesenia, ato az do nadobudnutia prévoplatnosti rozhodnutia vo veci same}. Odporea v 2. rade je povinng zdréat’ sa: vydania, ingho zverejnenia alebo akghokolvek ingho Sirenia knihy alebo ine} publikécie na zéklade obsahu, Ktory je uvedeng v prilohe toto uznesenia, alebo ktord obsahuje alebo bude obsahovat takéwo informacie v pisomnej, zvukove} alebo zvukovoobrazovej forme, & uz sim ako vydavatel, alebe prostrednictvom iného vydavatefa, ine] osoby, vlastnym nékladom alebo zverejnenim akmkol'vek inym spésobom, zverejfiovania tiryvkov z tejto knihy, akéhokolvek konania smerujiiceho k jej vydaniu, 2verejnenin alebo inému sireniu, a to a2 do nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnatia vo veci same Odporca v 1. rade je povinny predlozit’ siidu listinu, zvukovy alebo zvukovo-obrazovy zéznam, na ktorom je zachyteny’ obsah knihy alebo ine] publikécie, alebo ich rozpracovanych éasti, ktoré odporca pripravuje alebo uz pripravil na zAklade informécif o obsahu imateridlu, Ktorého obsah je uvedeny v prilohe tohto uznesenia, a akéhokol'vek iného materiélu, ktorého obsah je pine alebo Giasto&ne totoZny s obsahom materidlu, ktorého obsah je uvedeny v prilohe tohto uzesenia, ak sa takéto informécie tYkajti priamo alebo nepriamo navrhovatela, alebo ktory obsahuje alebo bude obsahovat’ takéto informécie v pisomnej, zvukove} alebo zvukovoobrazove} forme, vo véetkych Jjazykovych verziach, a to do troch dni odo dita doruéenia tohto uznesenia. Odporca v2. rade je povinny predtozit’ sidu listinu, zvukovy alebo zvukovo-obrazovy zéznam, na ktorom je zachyteny obsah knihy napfsanej na zéklade obsahu, ktory je uvedeny vprilohe tohww uznesenia, alebo ktoré obsahuje takéto informécie, vo véetkych jazykovych verzidch, a to do troch di odo dita doruéenia tohto uznesenia, Odévodnenie: Navthovate? sa navrhom na nariadenie_predbeZného opatrenia doruenfm tunajSiemu sida dita 11.1.2012 (doplneny podanim zo diia 25.1.2012) doméhal ulozenia povinnosti odporcom zdrzat sa konani uvedenych vo vyrokovej Easti tohto uznesenia, ako aj zabezpetenia dékazu a to predlozenim listiny, zvukovej alebo zvukovo-obrazovej nahrévky s obsahom pripravovanej knihy. Naveh na nariadenie predbetného opatrenia oddvodnil tym, Ze a) na intemete boli zverejnené materialy, ktoré neoprivnene zasahujl do sikromia navrhovatefa a maj vo vatahu k nemu difamatné iiginky; b) uvedené materiély navodzujd dojem, Ze pochadzajé z prostredia Slovenske} informaéne] sludby, iked’ ich autenticita bola 2 viacerfch strin spochybnend; ¢) odporca v 1. rade napisal knihw, Ktord plinuje vydat a ktord bude vychadzat’z toto2ného obsahu, akym je obsah uvedenych materiétoy 4) odporca v2. rade je vydavatefom, ktory planmuje knihu odporcu v'l. rade vydat’, e) Odporca v | rade sa dlhodobo venuje témam, Ktoré sdvisia s prostredim Slovenskej informagne| sluzby, prigom opisuje aj skutoznosti, Ktoré by mali by? predmetom utajenia; f) odporea v 1. rade viackrét vo vztahu k pévodu materiilov, z ktorych pri priprave knihy vychadzal, poskytol zavadzajice tvrdenia, priéom v iinulosti postupoval v rozpore s novinarskou etikou; g) pokia? by aj prislu&né materiély pochédzati z0 Slovenskej informagne} sluzby, odporca v1. rade ich neziskal a nemohol ziskat’ legélnym spésobom a mal ich v celom rozsahu odovzdat’prislusnym orgénom. Dia 20. 12. 2011 bol navrhovatel’ upozomeny na existenciu interetovej_ strinky hup/skgorila.tumbir.com/, ato preposlanou emailovou sprévou, ktoré mu bola dorugené od pracovnika oddelenia styku s verejnostou spolotnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, Mer Martina Danka. V predmete preposlane] emailove sprave bol uvedeny text ,Uryvok 2 pripravovane| knihy Toma Nicholsona, prigom sprava obsahovala odkaz na uvedeni intemetovir stranku. Preposlany email bol pévodnému adresétovi Martinovi Dankovi doruéeny z adresy tlacove@strana- smer.sk, javiacej sa ako adresa tlaéového oddelenia politickej strany SMER ~ socialna demokracia. Na OC) ziklade uvedeného sa navrhovatel’ dozvedel, resp. si potvedil domnienky 0 ,tidajnej ,pripravovanc’ knihe* odporeu v 1. rade, ako aj 0 ,,idajngch" analytickych prepisoch umiestnenych na internete Podta zisteni vediccho IT oddelenia spoloénosti PENTA INVESTMENTS LIMITED pan: Michala Pronaya bola uveden emaitové spriva odoslan z adresy ,box-! | yepresponse.com", pricont doména .yepresponse.com* je registrovand u alzirskeho registrétora a uvedend sprava elektronicke| posty bola odosland zmesta Atlanta, Spojené Stity americké z platného cloud service americke} spolognosti Gnax (hitp://gnaxnet!). Cloud service je sluzba umodiujica prendjom v¥pottoye) kapacity, dloZného priestoru a pripojenia do siete internet prevadzkovanych danou spolognostou. Po aktivovani intemetového odkazu v zaslanej emailovej sprive sa otvorila internetov4 stranks hutp://skgorifa.tumblr.com/ s nazvom ,Gorila Slovakia. pravdivé pribehy z krajiny menom Slovensko Cely ziznam ITP Gorila*, Pod tymto nézvom sa Cale} nachadzal Ada ,stiahnite tu“ a nastedoval zoznam Siestich niZ8ie uvedenyich internetovych odkazov hutpi//ab.tu/CayLdQ1R http//depositfiles.com/files/njt70an hutp://www megaupload.com/?74=FPIG46QR hitp://wvew.uploadking. con’ TKAGPFOZ.A7 butp://wwow. zshare netidownload/967121257d0eeGea! hetp.//www.multiupload.com/P2LB&XMLLO. Na uvedenych internetovych odkazoch sa ku ditu 21. 12. 2011 nachAdzal material s ndzvon Gorila* alebo bez nizvu s Gvodnym stovom ,,V¥voj". a to bud’ priamo po otvorent alebo ce7 oka’ nna ulozeny stibor gorila.txt (dalej len , Material) Ku di 5. 1, 2012 sa Materiél nachadzal uz len na niektorych z uvedengch strénok, priéom ostatnyeh bol z réznych dévodov odstréneny. Ako dévod odstrénenia sa, okrem iného, uvédzalo aj to. 2% Material porusuje Podmienky uzivania prisluSnych internetovych strénok (Terms of Use). Material sa sklada 2 viacerych Gasti, Vo svojej éasti VYvoj obsahuje idajné informacie « organizaénych zmendch v Slovenske} informatne| sluzbe (Palej len .SIS*) a v hronologia 17? »GORILA* a ,GORILA I* opis éasoveho sledu udalosti pri ziskani siidnych rozhodnuti - stihlasov na pouzitie ty, informaéno-technickch prostriedkov (dale) ten ITP“) zo strany SIS na ‘monitorovanie prejavov osoby Ing. Zoltina Vargu (ITP GORILA) a neskér od 23. 5. 2006 osoby navrhovatefa a Ing, Zolténa Vargu (ITP GORILA 1). Nasledne text Materidlu plynule prechadza do Casti pripominajticej priblizne prepisy (resp. popisy, interpreticie) zaznamov sledovania os6b potas rokov 2005 a 2006 ako aj nésledne tidajné prepisy emailovej komunikécie v rimei SIS a i, Materidl nie Je oznateny zretetnym nadpisom, éislom pisomnosti ani osobou, ktora ho vypracovala, Dokument Material na stranke http://skeorila.tumblr.com/ oznaéeny Gorila Slovakia, pravdivé pribehy z krajiny menom Slovensko, Cely zéznam ITP Gorila* obsahuje vybrane informacie z Materilu, pritom taktie? nie je cznageny zreteFaym nadpisom, Zislom pisomnosti ani osobou, ktoré ho vypracovala. Dija 21, 12. 2011 sa skupina Penta prostrednictvom svojho hovorcu Mgr. Martina Danka vyjadrila k Materidlu, a to vo viacerych médiach, ako aj na svojej internetovej stranke. Napriklad pre dennik SME (dale) aj ,SME*) skupina PENTA uviedla, 22 ,,tento materidl povauje za wimysel. Jeho autor naréba iiplne icelovo s informéciami, Ktoré sa tkajh aj medidine zadmych udalostt x slovenského vereiného alebo hospodérskeho Zivota pred piatimi alebo Siestimi rokmi a zasackzuje ich do fiktivnych alebo vykonstruovanych pribehov™ Na internetovgj strinke skupiny PENTA bolo zverejnené nasledovné stanovisko: , Jnvesticnd skupina Penta zésadne odmieta obsah materiélu, Kory je oznaéovany ako tzv. odpostuchy, a 10 aj stivislosti s aktivitami nagich predstavitelov. Penta odmieta, Ze by informdcie, Moré sa tykajit aktivt investicnej skupiny a je) predstavitelov v uvedenom materidli mohli byt pravdivé. Povazuje ich za