Θερμοδυναμική

1. Χαρακτηρίστε σαν σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:
α. Κατά την αδιαβατική εκτόνωση ενός αερίου η θερμοκρασία του αυξάνεται.
β. Σε μια κυκλική μεταβολή, η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι ίση με το ολικό
έργο.
γ. Οι μεταβολές στη φύση δεν είναι αντιστρεπτές.
δ. Σε μια ισόχωρη ψύξη, η θερμότητα που εκλύεται είναι ίση με το ποσό μείωσης της
εσωτερικής του ενέργειας.
2. Το ίδιο αέριο εκτελεί δύο ισοβαρείς εκτονώσεις μεταξύ των ίδιων ισόθερμων Τ1, Τ2.
Κατά την πρώτη εκτόνωση η πίεση είναι P1 και το έργο W1 ενώ κατά την δεύτερη
εκτόνωση το έργο είναι W2 και η πίεση P2 = 2P1 . Βρείτε το πηλίκο

W1
. Να
W2

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
3. Μια αδιαβατική μεταβολή αερίου και μια ισόχωρη γίνονται μεταξύ των ίδιων
ισόθερμων. Σε ποια περίπτωση η εσωτερική ενέργεια του αερίου μεταβάλλεται
περισσότερο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
4. Ιδανικό μονατομικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α με
όγκο VA και πίεση PA = 106 N / m2 . Από την κατάσταση Α, υποβάλλεται διαδοχικά στις
παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές:
α. Ισοβαρή εκτόνωση μέχρι την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β με όγκο
VB=4VA, κατά την οποία το αέριο παράγει έργο WA→B = 3⋅103J.
β. Αδιαβατική εκτόνωση μέχρι την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Γ με όγκο VΓ
και πίεση ΡΓ.
γ. Ισόθερμη συμπίεση μέχρι την αρχική κατάσταση Α. Ζητείται:
α. Να παραστήσετε (ποιοτικά) τις παραπάνω μεταβολές σε διάγραμμα πίεσης - όγκου
β. Να υπολογίσετε την τιμή του όγκου VA.
γ. Να υπολογίσετε το ποσό θερμότητας που αποδίδεται από το αέριο στο περιβάλλον
κατά την ισόθερμη συμπίεση Γ→Α, όταν ο συντελεστής απόδοσης θερμικής μηχανής που
λειτουργεί διαγράφοντας τον παραπάνω κύκλο είναι 0.538 .

Νίκος Κεχαγιάς

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful