1

Ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων για µάθηση σε µαθητές µέσα από τη
διδασκαλία ενός Webquest
Πρόταση πειραµατικής έρευνας
Χρηστίνα Φωτοπούλου

Περίληψη
Η παρούσα εργασία προτείνει την εφαρµογή πειραµατικού σχεδίου διδασκαλίας,
βασισµένου στις αρχές ανακαλυπτικής µάθησης και τη χρήση Webquest,
προκειµένου να διερευνηθεί αν η εφαρµογή του συντελεί στην ανάπτυξη εσωτερικών
κινήτρων για µάθηση στους µαθητές. Για την υλοποίηση του προγράµµατος
προτείνεται να οριστεί πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου (Ανδρεαδάκης και
Βάµβουκας, 2005). Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, µε βάση την βιβλιογραφία και
την έρευνα, είναι οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας να αναπτύξουν εσωτερικά
κίνητρα για µάθηση σε µεγαλύτερο βαθµό από τους συµµαθητές τους που
διδάσκονται µε τον παραδοσιακό τρόπο.
Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερικά κίνητρα, ανακαλυπτική µάθηση, Webquest, πειραµατικό
σχέδιο διδασκαλίας

1. Εισαγωγή
Η καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων στους µαθητές για µάθηση αποτελεί
σηµαντικό σκοπό της παιδαγωγικής πράξης. Στόχος του σχολείου είναι οι µαθητές να
αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη µάθηση µε την ανάπτυξη εσωτερικών κυρίως
κινήτρων που σχετίζονται µε την έµφυτη περιέργειά τους, την εξερευνητική τους
διάθεση, την δηµιουργικότητα, την αυτοεκτίµηση, την αγάπη για την γνώση, τη
συνεργασία και το θετικό ψυχολογικό κλίµα. Προϋποθέσεις για τα παραπάνω είναι ο
προσανατολισµός του γενικότερου κλίµατος του σχολείου στην ανάπτυξη των
µαθητών κι όχι στον ανταγωνισµό, η υποστηρικτική στάση του εκπαιδευτικού
απέναντι στους µαθητές και οι διδακτικές µέθοδοι που εµπεριέχουν τα στοιχεία της
πρόκλησης της περιέργειας και της ερευνητικής διάθεσης, κεντρίζουν το ενδιαφέρον
των µαθητών και υλοποιούνται στα πλαίσια της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου. Στην
κατεύθυνση αυτή µπορεί να αξιοποιηθεί η ανακαλυπτική µάθηση που υλοποιείται µε
τη χρήση Webqest.

2

2. Κίνητρα µάθησης
Κίνητρο ορίζεται οτιδήποτε ωθεί το άτοµο σε δράση. Σύµφωνα µε τον Vroom
(1964) τα κίνητρα αποτελούν διαδικασίες που κατευθύνουν τις επιλογές που κάνει το
άτοµο µεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών τύπων εκούσιας δράσης.
Ειδικότερα στη σχολική πράξη τα κίνητρα κρίνονται σηµαντικά γιατί συντελούν
στην αποτελεσµατικότητα της µάθησης και την ενεργή συµµετοχή των µαθητών στις
σχολικές δραστηριότητες (Eccles & Wigfield, 2002).
Τα κίνητρα διακρίνονται σε εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικά κίνητρα είναι
τα ένστικτα, οι σκοποί, οι επιθυµίες και τα συναισθήµατα που ενεργοποιούν τον
µαθητή να δράσει. Τα εσωτερικά κίνητρα ωθούν τον µαθητή να ασχοληθεί µε µια
σχολική δραστηριότητα επειδή αντλεί ικανοποίηση και ευχαρίστηση από αυτή κι όχι
για να επιτύχει κάποια εξωτερική αµοιβή.
Τα εξωτερικά κίνητρα (αµοιβές, βαθµοί, φόβος κ.α.) αποτελούν εξωτερικές αιτίες
δράσης. Στην εξωτερική παρώθηση είναι απαραίτητη η υλική ή ηθική αµοιβή, ενώ
στην εσωτερική δεν χρειάζεται αµοιβή, γιατί το κίνητρο αποτελεί εσωτερική
κατάσταση και αναγκαιότητα του προσώπου που δρα. Επίσης, αν ο µαθητής
παρωθείται εσωτερικά, είναι πιθανότερο να θελήσει να επαναλάβει την συγκεκριµένη
συµπεριφορά ανεξάρτητα από την ύπαρξη αµοιβής, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα
την εκδηλώνει µόνο υπό την παρουσία αµοιβής (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999).

Εσωτερικά κίνητρα
Ορισµένα βασικά εσωτερικά κίνητρα είναι τα γνωστικά, τα κίνητρα
αυτοέκφρασης, τα κίνητρα αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης, τα κίνητρα
συνεργασίας και κοινωνικής αναγνώρισης και τα κίνητρα διαπροσωπικών σχέσεων.
Τα γνωστικά κίνητρα σχετίζονται µε την εσωτερική ικανοποίηση που αισθάνεται
το άτοµο όταν ασχολείται

µε πνευµατικές δραστηριότητες. Πρόκειται για την

περιέργεια, την προδιάθεση για διερεύνηση, την αναζήτηση νέων εµπειριών. Ο
εκπαιδευτικός µπορεί να υιοθετήσει διδακτικές µεθόδους, όπως την ανακαλυπτική
µάθηση, που εµπεριέχουν το στοιχείο της πρόκλησης της περιέργειας και στηρίζονται
στην ανάγκη του παιδιού εξερευνά και να ανακαλύπτει παρέχοντάς του καινούρια
ερεθίσµατα. Οι δραστηριότητες που επεκτείνουν τις γνώσεις των παιδιών και
ικανοποιούν την περιέργειά τους, προκαλούν σταθερά και µόνιµα τους µαθητές στη
διαδικασία της µάθησης (Φράγκου, 2000). Στα γνωστικά κίνητρα συγκαταλέγονται,

3
επίσης, η έναρξη και η διατήρηση του ενδιαφέροντος του µαθητή. Το ενδιαφέρον
κεντρίζεται και διατηρείται όταν οι δραστηριότητες σχετίζονται µε ό,τι οι µαθητές
θεωρούν σηµαντικό (Pintrich, 2003), είναι ευχάριστες πρωτότυπες και ποικίλες, τους
εµπλέκουν ενεργά στην µαθησιακή διαδικασία (Mitchell,1993), τους επιτρέπουν να
αναπτύξουν πρωτοβουλίες και τους παρέχουν γνώσεις χρήσιµες και εφαρµόσιµες
στην πραγµατική ζωή. Είναι σηµαντική η ανάδειξη από τον εκπαιδευτικό της
σχετικότητας (relevance), προκειµένου να κατανοήσουν οι µαθητές τον τρόπο
εφαρµογής των δεξιοτήτων που αποκτούν στο σχολείο στον αληθινό κόσµο
(Lumsden, 1994). Το σχολείο αποκτά έτσι νόηµα και ενδιαφέρον για τους µαθητές,
αφού οι µαθησιακές δραστηριότητες σχετίζονται µε την µελλοντική ζωή τους και
εντάσσονται σε ένα αυθεντικό πλαίσιο µάθησης.
Τα κίνητρα αυτοέκφρασης σχετίζονται µε την φυσική προδιάθεση του ατόµου να
εκφράζεται και να δηµιουργεί. Τα κίνητρα αυτοεκτίµησης αφορούν την
αυτοαποτελεσµατικότητα και την αυτοπεποίθηση του µαθητή. Όταν ο µαθητής
αποτυγχάνει διαρκώς δεν αναπτύσσει κίνητρα και παραιτείται από κάθε προσπάθεια.
Τα κίνητρα συνεργασίας και κοινωνικής αναγνώρισης καλλιεργούνται µέσα από την
αµοιβαιότητα που αναπτύσσεται στα πλαίσια της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
και την επάρκεια που αισθάνεται ο µαθητής ως µέλος της οµάδας.
Τα κίνητρα διαπροσωπικών σχέσεων αναπτύσσονται µέσα από την θερµή σχέση
µε τον εκπαιδευτικό, η οποία χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον, υποστήριξη και
ελευθερία έκφρασης συναισθηµάτων (Woolfolk, 1998), αλλά και τους συµµαθητές
τους. Όταν οι µαθητές χαρακτηρίζουν τους εκπαιδευτικούς ζεστούς απέναντί τους και
διατεθειµένους να τους υποστηρίξουν, τότε παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα
ενδιαφέροντος για τις σχολικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων και των
ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων (Booker, 2004).
Τα εσωτερικά κίνητρα σχετίζονται, σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία και
έρευνα µε την σύνδεση των µαθητών µε το σχολείο και το σχολικό κλίµα όσον αφορά
την ψυχολογική του διάσταση.
Η έλξη των µαθητών προς το µαθησιακό περιβάλλον και η σύνδεση τους µε το
σχολείο αναφέρεται στο βαθµό που οι µαθητές αισθάνονται ότι εισπράττουν
υποστήριξη και ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς και το διευθυντή του σχολείου.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η σύνδεση των µαθητών µε το σχολείο προάγει τα
εκπαιδευτικά κίνητρα (educational motivation) (Ryan, 2001; Resnick et al., 1997;
Croninger & Lee, 2001; Connell, et al., 1995; Lee et al., 1999) και την εµπλοκή στις

4
δραστηριότητες της τάξης (classroom engagement) (Croninger & Lee, 2001; Connell
et al., 1995).
Η έρευνα συνδέει επίσης το ψυχολογικό κλίµα και την κουλτούρα του σχολείου
µε τα κίνητρα των µαθητών. Σχολεία που δίνουν έµφαση στη µάθηση και τη
διανοητική ανάπτυξη των µαθητών συµβάλλουν σε µεγαλύτερο βαθµό στην
ανάπτυξη κινήτρων για µάθηση και την επίδοση των µαθητών σε σχέση µε τα
σχολικά περιβάλλοντα που καλλιεργούν τον ανταγωνισµό (Kaplan & Maehr, 1999a,
1999b; Midgley et al , 1995; Roeser et al., 1996; Meece, Anderman, & Anderman,
2006).

Εξωτερικά κίνητρα
Με τον όρο εξωτερικά κίνητρα περιγράφονται οι αµοιβές, ο φόβος και τα
απωθητικά ερεθίσµατα που αποτελούν εξωτερικές αιτίες δράσης (ΚωσταρίδουΕυκλείδη, 1999).
Οι καλοί βαθµοί και οι αµοιβές καταξιώνουν τον µαθητή στα µάτια των
συνοµήλικων, των δασκάλων, των γονέων, αλλά και στα δικά του τα µάτια. Κατά
αυτήν την έννοια αποτελούν κίνητρα επίτευξης (Lynn, 1991 as cited in Fontana,
1996).
Υπάρχει όµως ο κίνδυνος τα εξωτερικά κίνητρα να προκαλέσουν υπερβολικό
άγχος στα παιδιά και να δηµιουργήσουν συνθήκες πίεσης και ανταγωνισµού µε
αποτέλεσµα να µετατραπούν σε ανασταλτικούς για τη µάθηση παράγοντες (Fontana,
1996).

2.1. Η διδασκαλία µε Webqest ως παράγοντας ανάπτυξης εσωτερικών κινήτρων
στους µαθητές.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων στους µαθητές
για µάθηση αποτελεί σηµαντικό σκοπό της παιδαγωγικής πράξης. Το γενικότερο
κλίµα του σχολείου που προσανατολίζεται στην ανάπτυξη των µαθητών κι όχι στον
ανταγωνισµό, η υποστηρικτική και ζεστή στάση του εκπαιδευτικού απέναντι στους
µαθητές και οι διδακτικές µέθοδοι που εµπεριέχουν τα στοιχεία της πρόκλησης της
περιέργειας και της ερευνητικής διάθεσης και κεντρίζουν το ενδιαφέρον των µαθητών
και υλοποιούνται στα πλαίσια της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου, αποτελούν
παράγοντες ανάπτυξης τέτοιων κινήτρων. Στην κατεύθυνση αυτή µπορεί να
αξιοποιηθεί η ανακαλυπτική µάθηση που υλοποιείται µε τη χρήση Webqest.

5
Με το Webquest οι µαθητές αναζητούν και διαχειρίζονται την πληροφορία. Μέσα
από τις διαδικασίες πρόσκτησης, επεξεργασίας και κωδικοποίησης των πληροφοριών
προωθείται η ανακαλυπτική µάθηση (discovery learning) του Bruner.
Oι µαθητές προσπαθούν να ανακαλύψουν µόνοι τους τις σχέσεις των πραγµάτων
µιας επιστηµονικής περιοχής, σαν να ήταν οι ίδιοι επιστήµονες. Για παράδειγµα, ο
µαθητής που ασχολείται µε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό µπορεί να προσεγγίσει το
θέµα του ως ένας µικρός ιστορικός ή ένας µικρός αρχαιολόγος, ή ακόµη και ως ένας
µικρός δηµοσιογράφος. Η διερεύνηση γίνεται µε βάση τα ερεθίσµατα που δίνονται
από τον εκπαιδευτικό µέσω του Webquest. Ο µαθητής παράγει µάθηση και δεν είναι
απλός δέκτης, αλλά παραγωγός και µετασχηµατιστής πληροφοριών. Η παραπάνω
διαδικασία κατ’ αυτόν τον τρόπο του δίνει την ευκαιρία να τονώσει την
αυτοπεποίθησή και την αυτοεκτίµησή του και δικαιώνει τη συνεισφορά όλων για τη
συνεργασία τους στην εύρεση της λύσης.
Το Webquest είναι ένα περιβάλλον µάθησης που έχει στόχο να επιτρέπει
διερευνήσεις (πρόσβαση και σύγκριση πληροφορίας), να υποστηρίζει τη µάθηση
µέσω πράξης (προσοµοίωση) και να ενθαρρύνει την προσωπική εµπλοκή (ΙΤΥ,
2008).
Οι αρχές διδασκαλίας που πραγµατοποιείται µέσω Webquest είναι η ενθάρρυνση
των µαθητών, η χρησιµοποίηση ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας, η παροχή
ευκαιριών για πρωτοβουλίες, ανάπτυξη της περιέργειας και της ανεξάρτητης σκέψης,
η προσφορά των γνωστικών αντικειµένων µε τη µορφή προβληµατικών
καταστάσεων, η σύνδεση των γνώσεων µε την πραγµατική ζωή και η προώθηση της
έννοιας της αλληλεπίδρασης µε τη συνεργασία των µαθητών.
Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η διδασκαλία µε τη χρήση
Webquest µπορεί να αναπτύξει εσωτερικά κίνητρα στους µαθητές για µάθηση και
συγκεκριµένα:

Γνωστικά κίνητρα, γιατί εµπεριέχει το στοιχείο πρόκλησης περιέργειας και
ενδιαφέροντος, αποτελεί ευχάριστο περιβάλλον δραστηριοτήτων, συνδέει τη
γνώση µε την πραγµατική ζωή, αποτελεί αυθεντικό µαθησιακό περιβάλλον
και επιτρέπει την ενεργητική συµµετοχή και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

Κίνητρα αυτοέκφρασης, γιατί επιτρέπει στους µαθητές να αυτενεργήσουν,
να εκφραστούν και να δηµιουργήσουν µέσα από τις απαντήσεις τους, τις

6
παρουσιάσεις τους και γενικότερα τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των
δεδοµένων τους.

Κίνητρα αυτοεκτίµησης, γιατί οι µαθητής µπορεί να φέρει σε πέρας την
εργασία ή µέρος των εργασιών που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της
οµάδας και να νιώσει επαρκής και καταξιωµένος.

Κίνητρα συνεργασίας και κοινωνικής αναγνώρισης, τα οποία καλλιεργούνται
µέσα από την αµοιβαιότητα που αναπτύσσεται στα πλαίσια της
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και την επάρκεια που αισθάνεται ο µαθητής
ως µέλος της οµάδας.

Κίνητρα διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται µέσα από την θερµή
σχέση µε τον εκπαιδευτικό, η οποία χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον,
υποστήριξη, εµψύχωση και καθοδήγηση, αλλά και µε τους συµµαθητές τους,
µε τους οποίους εργάζονται µαζί για ένα κοινό σκοπό.

3. Η έρευνα
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν η διδασκαλία µε την
µέθοδο της ανακαλυπτικής µάθησης και τη χρήση Webquest αναπτύσσει εσωτερικά
κίνητρα µάθησης στους µαθητές.
Η ερευνητική υπόθεση είναι ότι οι µαθητές που διδάσκονται µε την παραπάνω
µέθοδο αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα για µάθηση σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση
µε τους µαθητές που διδάσκονται µε τον παραδοσιακό τρόπο.
Τα ερευνητικά ερωτήµατα, όπως προκύπτουν από το θεωρητικό µέρος, είναι αν η
διδασκαλία µε βάση την ανακαλυπτική µάθηση και τη χρήση Webquest συνδέεται µε:

1. Την επίτευξη και διατήρηση του ενδιαφέροντος των µαθητών ως κίνητρο µάθησης;
2. Την πρόκληση της περιέργειας των µαθητών ως κίνητρο µάθησης;
3. Την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών ως κίνητρο µάθησης;
4. Τη σύνδεση των γνώσεων µε την πραγµατική ζωή ως κίνητρο µάθησης;
5. Την ανάγκη τους για αυτοεκτίµηση ως κίνητρο µάθησης;
6. Τη συνεργασία µεταξύ των µαθητών ως κίνητρο µάθησης;
7. Τις θετικές διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών µε τον εκπαιδευτικό ως κίνητρο
µάθησης;

7
3.1. Μεθοδολογία έρευνας
Εφαρµόζεται πειραµατικό σχέδιο διδασκαλίας βασισµένο στις αρχές της
ανακαλυπτικής µάθησης και της χρήσης Webquest. Για την υλοποίηση του
προγράµµατος επιλέγεται µια πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου (Ανδρεαδάκης
και Βάµβουκας, 2005).. Στην αρχή της διαδικασίας χορηγείται στους µαθητές και των
δύο οµάδων ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα Α: Α1) για να καταγραφούν οι στάσεις
τους απέναντι στη µάθηση και ο βαθµός αυτοεκτίµησής τους. Στη συνέχεια
εφαρµόζεται το πειραµατικό σχέδιο διδασκαλίας και µετά το τέλος της διαδικασίας οι
µαθητές συµπληρώνουν πάλι το ερωτηµατολόγιο για να καταγραφούν οι διαφορές
και να επαληθευτεί ή όχι η ερευνητική υπόθεση.

3.2. Το ερωτηµατολόγιο
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 2 µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει 7
ερωτήσεις:
1. ∆ιαβάζω γιατί µου αρέσει να µαθαίνω καινούρια Εξετάζεται η περιέργεια ως κίνητρο µάθησης.
πράγµατα.
2. Θέλω να παίρνω καλούς βαθµούς για να αισθάνοµαι Εξετάζεται η αυτοεκτίµηση ως κίνητρο µάθησης.
υπερήφανος για τον εαυτό µου.
3. ∆ιαβάζω γιατί οι γνώσεις µου φαίνονται χρήσιµες Εξετάζεται η
στην πραγµατική ζωή.

σύνδεση γνώσεων µε την πραγµατική ζωή
ως κίνητρο µάθησης.

4. Ασχολούµαι περισσότερο µε τα µαθήµατά µου όταν Εξετάζεται το ενδιαφέρον ως κίνητρο µάθησης
οι δραστηριότητες µου προκαλούν το ενδιαφέρον.

5. Μαθαίνω περισσότερα πράγµατα όταν συνεργάζοµαι Εξετάζεται η συνεργασία ως κίνητρο µάθησης.
µε τους συµµαθητές µου.
6. Μου αρέσει να διαβάζω.

Εξετάζεται η αγάπη για τη γνώση
ως κίνητρο µάθησης

7. Με ικανοποιεί όταν ο καθηγητής µου µας αναθέτει Εξετάζεται η αυτενέργεια, δηµιουργικότητα
πρωτοβουλίες.

ως κίνητρο µάθησης.

8. ∆ιαβάζω περισσότερο για να ευχαριστήσω τον Εξετάζονται οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις
καθηγητή µου.
µε τον εκπαιδευτικό ως κίνητρο µάθησης.

8
Το δεύτερο µέρος περιέχει την κλίµακα Rosenberg για την αυτοεκτίµηση. Η
χρήση της δίνει τη δυνατότητα να αντλήσουµε πληροφορίες που σχετίζονται µε τη
γενική στάση και ικανοποίηση που έχει κάθε µαθητής από τον εαυτό του σε θέµατα
όπως αποτελεσµατικότητα, αποδοχή από τους άλλους, κοινωνικές σχέσεις κ.α.

3.3. ∆είγµα της έρευνας
Η πειραµατική οµάδα είναι το 1ο τµήµα της Α΄ Γυµνασίου του 13ου Γυµνασίου
Πειραιά και η οµάδα ελέγχου το 2ο τµήµα της Α΄ Γυµνασίου του 13ου Γυµνασίου
Πειραιά .

3.4. Σενάριο διδασκαλίας
Γνωστικό αντικείµενο: Ιστορία
Τάξη: Α΄ Γυµνασίου
∆ιδακτικές ώρες: 5

Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου
Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται στα πλαίσια του µαθήµατος της Ιστορίας
της της Α΄ Γυµνασίου. Βασίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο και επιχειρεί µέσα από µια
από µια ολιστική προσέγγιση να ανασυνθέσει τις όψεις του φαινόµενου του
αθλητισµού στην αρχαία Ελλάδα και να το συνδέσει µε τη σύγχρονη εποχή µέσω της
διερευνητικής – ανακαλυπτικής µάθησης. Χρησιµοποιείται Webquest µε την µορφή
blog που επιτρέπει στους µαθητές να συλλέγουν και να διαχειρίζονται πληροφορίες
και υλικό και να δηµοσιεύουν τις εργασίες τους.

∆ιδακτικοί Στόχοι
Ως αποτέλεσµα της επιµορφωτικής διαδικασίας του σεναρίου οι µαθητές
αναµένεται:

Να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη για το φαινόµενο του αθλητισµού στην
αρχαία Ελλάδα.

Να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού αθλητισµού.

Να κατανοήσουν τη σηµασία του αθλητισµού για τους αρχαίους Έλληνες.

Να κατανοήσουν την σηµασία των πανελλήνιων αθλητικών αγώνων.

9

Να κατανοήσουν τη σηµασία του πνεύµατος των Ολυµπιακών αγώνων στην
αρχαία Ελλάδα και στη σύγχρονη εποχή.

Επίσης, αναµένεται ως αποτέλεσµα της επιµορφωτικής διαδικασίας του σεναρίου
να αναπτύξουν οι µαθητές τις ακόλουθες γνωστικές δεξιότητες:

Να είναι σε θέση να αντλούν, να συλλέγουν, να οργανώνουν, να
κατηγοριοποιούν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται δεδοµένα.

Να αξιολογούν την πληροφορία µε κριτήρια τη σχετικότητα, την πληρότητα
και την ορθότητα.

Να µπορούν να γενικεύουν ερµηνεύοντας δεδοµένα και να ελέγχουν τα
συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουν.

Να εξασκηθούν στην παρατήρηση, τη σύγκριση, τις υποθέσεις και τους
συλλογισµούς.

Να εξοικειωθούν µε τη χρήση των ΤΠΕ και να τις εντάξουν στις εργασίες
τους.

Να συσχετίσουν το γραπτό κείµενο µε την εικόνα και να αντιληφθούν τους
πολλούς και συµπληρωµατικούς τρόπους (πολυτροπικότητα) µε τους οποίους
µπορεί να δοθεί ένα περιεχόµενο.

Παιδαγωγικοί Στόχοι
Αναµένεται οι µαθητές :

Να αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα (περιέργεια, επίτευξη επάρκειας,
αµοιβαιότητα κ.α.) και ετοιµότητα για µάθηση (ενεργητική στάση απέναντι
στη γνώση).

Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι
Εργαστηριακοί χώροι
Το εκπαιδευτικό σενάριο πραγµατοποιείται σε εργαστήριο υπολογιστών.
Υλικό (Hardware)
Για τη λειτουργία του συστήµατος χρειάζεται 1 Η/Υ για κάθε οµάδα µαθητών.
Για την τελική παρουσίαση και αξιολόγηση χρειάζεται 1 Η/Υ και 1 βιντεοπροβολέας.
∆ιαδικτυακή υποδοµή
Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου υποστηρίζεται από ένα τοπικό δίκτυο
LAN, ώστε να µπορούν οι χρήστες να επικοινωνούν µεταξύ τους και να
ανταλλάσσουν ηλεκτρονικό υλικό. Φυσικά, υπάρχει πρόσβαση στο Internet.
Λογισµικά Εργαλεία (Software)

10
Για την υλοποίηση του σεµιναρίου χρησιµοποιούνται: browser, Word, Powerpoint.

Περιγραφή ∆ραστηριοτήτων
Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από 5 δραστηριότητες. Το θέµα και η
διάρκεια (σε διδακτικές ώρες) κάθε δραστηριότητας παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:
Αρ.
1
2
3
4

∆ιάρκεια
(ώρες)
1
1
1
1

5

1

Θέµα
Αφόρµηση
Σχεδιασµός blog
Συλλογή - Επεξεργασία υλικού
Απάντηση σε ερωτήµαταΣυγγραφή άρθρου
Παρουσίαση - Αξιολόγηση

Πίνακας 1: ∆ραστηριότητες σεναρίου

Περιγραφή ρόλων συµµετεχόντων
Στην πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός και οι µαθητές
έχουν τους παρακάτω ρόλους:
Ρόλος Εκπαιδευτικού
Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του καθοδηγητή και του εµψυχωτή. Ελέγχει τη ροή
των δραστηριοτήτων και προσφέρει βοήθεια στις οµάδες όταν την χρειάζονται.
Επίσης, βρίσκεται σε συνεννόηση µε τον εκπρόσωπο κάθε οµάδας για κάθε
δραστηριότητα, συζητά το αποτέλεσµα της δουλειάς τους και προτείνει πιθανούς
τρόπους βελτίωσης. Τέλος, είναι ο διαµεσολαβητής ανάµεσα στις οµάδες σε
περίπτωση που θεωρεί ότι χρειάζεται να συντονίσει και να οργανώσει τη συζήτηση
και την ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα στις οµάδες εργασίας.
Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του 1 Η/Υ µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και
στο διαδίκτυο.
Ρόλος µαθητή
Οι µαθητές χωρίζονται σε 4 οµάδες των 3 ή 5 ατόµων και αναλαµβάνουν να
φέρουν εις πέρας µια συγκεκριµένη αποστολή που τους ανατίθεται. Η πρώτη οµάδα
αποτελείται από «ιστορικούς», η δεύτερη από «αρχαιολόγους», η τρίτη από
«αθλητές» και η τέταρτη από «δηµοσιογράφους». Κάθε µέλος µιας οµάδας στα
πλαίσια κάθε δραστηριότητας θα πρέπει να συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα µέλη και να

11
ανταλλάσσει ιδέες και γνώµες, αλλά και να ασχολείται µε µια συγκεκριµένη εργασία
ο ίδιος, προκειµένου να συνεισφέρει στην πρόοδο του έργου της οµάδας.
Ρόλος οµάδας µαθητών
Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να φέρει σε πέρας µια αποστολή µε την ιδιότητα του
«ιστορικού», του «αρχαιολόγου», του «αθλητή» και του «δηµοσιογράφου».
Ρόλος µελών κάθε οµάδας
Οι µαθητές που αποτελούν µια οµάδα έχουν ο κάθε ένας ένα συγκεκριµένο ρόλο
µέσα στην οµάδα, αλλά παράλληλα συνεργάζονται και µε τα υπόλοιπα µέλη
προκειµένου να συνεισφέρουν στη γενικότερη πρόοδο των εργασιών ολόκληρης της
οµάδας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ρόλος κάθε µέλους έχει ως εξής:
Μαθητής Α: Εκπρόσωπος οµάδας
Είναι ο µαθητής που έχει τις περισσότερες γνώσεις για το διαδίκτυο και τους Η/Υ
και έχει αναζητήσει στο παρελθόν κάποια πληροφορία στο διαδίκτυο, και, κατά
συνέπεια, είναι εξοικειωµένος µε τη χρήση τους.
Ο ρόλος του είναι να συντονίζει τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας, να παρέχει
βοήθεια στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου, να συλλέγει τα τελικά παραδοτέα
των άλλων µελών και να προτείνει τυχόν διορθώσεις ή να κάνει παρατηρήσεις.
Τέλος, εκπροσωπεί την οµάδα στην επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό και τις άλλες
οµάδες.
Μαθητής Β: Μέλος της οµάδας
Ο µαθητής αυτός έχει

µικρότερη ευχέρεια στη χρήση του Η/Υ και του

διαδικτύου, ωστόσο συµβουλεύεται τον εκπρόσωπο της οµάδας και εκτελεί τη
δραστηριότητα που του έχει ανατεθεί. Μέσα από την εµπλοκή του στις
δραστηριότητες εξοικειώνεται βαθµιαία µε τη χρήση του Η/Υ.
Μαθητής Γ: Μέλος της οµάδας
Έχει τον ίδιο ρόλο µε τον µαθητή Β.
Κάθε µαθητής έχει στη διάθεσή του 1 Η/Υ µε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο και
στο διαδίκτυο.

∆ραστηριότητες

∆ραστηριότητα 1:
Αφόρµηση

12
Οι µαθητές παρακολουθούν βίντεο µε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του
µαθήµατος. Στη συνέχεια συζητούν µε τον εκπαιδευτικό και µεταξύ τους για τον
αθλητισµό και τους αγώνες στην αρχαία Ελλάδα.

∆ραστηριότητα 2:
Σχεδιασµός Blog
Ο εκπαιδευτικός και οι οµάδες των µαθητών σχεδιάζουν το Blog, το οποίο
βρίσκεται στην διεύθυνση http://arxaiasports.blogspot.com/. Οι µαθητές µε διοµαδική
συνεργασία επιλέγουν την όψη (template) του διαδικτυακού τόπου του Blog, τη δοµή
και τα χρώµατά του template και δίνουν όνοµα στο Blog.
Κάθε οµάδα επιλέγει διαφορετικό όνοµα χρήστη και αποκτά δυνατότητα
ανάρτησης κειµένων σχετικών µε την εργασία των µελών της, υλικού που έχουν
συλλέξει τα µέλη της, πορισµάτων της έρευνάς των µελών της και των τελικών της
κειµένων.
Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τα αναρτηµένα κείµενά της, να
σχολιάζει τα κείµενα των άλλων οµάδων, να επικοινωνεί µε τις άλλες οµάδες µε
ασύγχρονη επικοινωνία και να συνδέεται µε άλλους δικτυακούς τόπους (link) για τη
συλλογή υλικού.

∆ραστηριότητα 3:
Συλλογή και Επεξεργασία υλικού
Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να φέρει σε πέρας την εργασία της έχοντας υιοθετήσει
ένα συγκεκριµένο ρόλο. Οι µαθητές της

πρώτης οµάδας θα συλλέξουν και θα

επεξεργαστούν το υλικό τους µε την ιδιότητα των «ιστορικών», της δεύτερης οµάδας
µε την ιδιότητα των «αρχαιολόγων», της τρίτης οµάδας µε την ιδιότητα των
«αθλητών» και της τέταρτης οµάδας µε την ιδιότητα των «δηµοσιογράφων».

∆ραστηριότητα 4:
Απάντηση σε ερωτήµατα- Συγγραφή άρθρου
Οι µαθητές µε βάση το υλικό που έχουν συλλέξει και κατηγοριοποιήσει,
απαντούν σε ερωτήµατα και παράγουν κείµενο .

13

∆ραστηριότητα 5:
Παρουσίαση παραδοτέου
Με την ολοκλήρωση του έργου γίνεται παρουσίαση των εργασιών κάθε οµάδας
και ανάρτηση στο blog του µαθήµατος. Τέλος, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη
διαδικασία και το τελικό προϊόν του έργου.
Οι µαθητές, επίσης, αξιολογούν µε τη συµπλήρωση ρουµπρίκων (βλέπε
Παράρτηµα Β) την όλη διαδικασία, το τελικό παραδοτέο τους και την συνεργασία
στο πλαίσιο της οµάδας.

∆ραστηριότητες και ανάπτυξη κινήτρων
Κάθε µια από τις παραπάνω δραστηριότητες έχει σχεδιαστεί µε στόχο την
ανάπτυξη συγκεκριµένων εσωτερικών κινήτρων µάθησης. Πιο συγκεκριµένα:
∆ραστηριότητα

Στόχος

∆ραστηριότητα 1: Αφόρµηση (επίδειξη
βίντεο µε προσοµοιώσεις αγώνων στην

Πρόκληση περιέργειας, κεντρίζεται το

αρχαία Ελλάδα, µε συνεντεύξεις ειδικών

ενδιαφέρον και η προσοχή

κ.ά)
Ενδιαφέρον, αυτοέκφραση,
δηµιουργικότητα, ανάπτυξη
∆ραστηριότητα 2: Σχεδιασµός Blog

πρωτοβουλίας, ενεργητική συµµετοχή,
σύνδεση γνώσεων µε την πραγµατική
ζωή, θετικές διαπροσωπικές σχέσεις µε
τον εκπαιδευτικό

∆ραστηριότητα 3:
Συλλογή και Επεξεργασία υλικού

Περιέργεια, ενδιαφέρον, συνεργασία,
ενεργητική συµµετοχή, θετικές
διαπροσωπικές σχέσεις µε τον
εκπαιδευτικό

∆ραστηριότητα 4:

Ενδιαφέρον, ενεργητική συµµετοχή,

Απάντηση σε ερωτήµατα- Συγγραφή

σύνδεση γνώσεων µε την πραγµατική

άρθρου

ζωή, συνεργασία, θετικές διαπροσωπικές
σχέσεις µε τον εκπαιδευτικό,

14
αυτοεκτίµηση
∆ραστηριότητα 5:
Παρουσίαση παραδοτέου και ανάρτηση

Αυτοεκτίµηση, κοινωνική αναγνώριση,

στο blog του µαθήµατος

ικανοποίηση

Οι παραπάνω στόχοι µπορούν να επιτευχθούν γιατί το συγκεκριµένο σενάριο:

Προσφέρει στους µαθητές ευχάριστες δραστηριότητες

Παρέχει αυθεντικό πλαίσιο µάθησης

Προσανατολίζεται στη µάθηση κι όχι στον ανταγωνισµό

Καλλιεργεί θετικό ψυχολογικό κλίµα στην τάξη µέσα από τη συνεργασία των
µαθητών και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού για την ολοκλήρωση των
δραστηριοτήτων.

3.5. Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα της έρευνας
Με την εφαρµογή του πειραµατικού σχεδίου διδασκαλίας αναµένεται, µε βάση
την βιβλιογραφία και την έρευνα, οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας να
αναπτύξουν εσωτερικά κίνητρα για µάθηση σε µεγαλύτερο βαθµό από τους
συµµαθητές τους που διδάσκονται µε τον παραδοσιακό τρόπο.

3.6. Περιορισµοί
Η πειραµατική οµάδα και η οµάδα ελέγχου αποτελούνται από περιορισµένο
αριθµό υποκειµένων και το πειραµατικό σχέδιο διδασκαλίας είναι βραχείας
διάρκειας, µε αποτέλεσµα να µην επιτρέπονται γενικεύσεις.

3.7. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα
Θα ήταν χρήσιµο, λόγω της σπουδαιότητας του θέµατος, επεκταθεί η έρευνα σε
µεγαλύτερο αριθµό υποκειµένων και µε γενικότερη εφαρµογή τέτοιων σχεδίων
διδασκαλίας στα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος, προκειµένου να
επαληθευτεί ή να απορριφθεί η ερευνητική υπόθεση.

15
Βιβλιογραφία
Ανδρεαδάκης, Ν. και Βάµβουκας Μ. (2005). Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη
γραπτής ερευνητικής εργασίας. Αθήνα. Ατραπός.
Fontana D. (1996) Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς. Αθήνα. Σαββάλας.
ΙΤΥ, (2008). Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών – Τεύχος 2
(Κλάδος ΠΕ70). Πάτρα.
Κολιάδης, Ε. (1991). Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική πράξη, Συµπεριφοριστικές
θεωρίες, Αθήνα: Αθανασόπουλος Σ. – Παπαδάµης Σ. και ΣΙΑ Ε.Ε.
Κωσταρίδου – Ευκλέιδη, Α. (1999). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα. Ελληνικά
Γράµµατα, σελ. 17.
Φράγκου, Χ. (2000). Ψυχοπαιδαγωγική. Θέµατα παιδαγωγικής ψυχολογίας, παιδείας,
διδακτικής και µάθησης. Αθήνα. Gutenberg.
Booker, K. (2004). Exploring school belonging and academic achievement in African
American adolescents. Curriculum and Teaching Dialogue, 6(2), 131-143.
Connell, J.P., Halpern-Felsher, B., Clifford, E., Crichlow, W., Usinger, P. (1995).
Hanging in there: Behavioral, psychological, and contextual factors affecting whether
African-American adolescents stay in school. J Adolesc Res.,10(1), 41-63.
Croninger, R.G., Lee, V.E. (2001). Social capital and dropping out of high schools:
Benefits to at- risk students of teachers’ support and guidance. Teachers College
Record, 103(4), 548-581.
Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual
Review of Psychology, 53, 109-132.
Kaplan, A., & Maehr, M. L. (1999a). Achievement goals and student well-being.
Contemporary Educational Psychology, 24, 330-358.
Kaplan, A., & Maehr, M. L. (1999b). Enhancing the motivation of African American
students: An achievement goal theory perspective. The Journal of Negro Education,
68, 23-41.
Lee V.E., Smith, J.B., Perry, T.E., Smylie, M.A. (1999). Social Support, Academic
Press, and Student Achievement: A View From the Middle Grades in Chicago.
Chicago, Ill: Chicago Annenberg Challenge.
Lumsden, L. (1994). Student motivation to learn. Eugene, OR: ERIC
Mitchell, M., (1993). Situational interest: Its multifaceted structure in the secondary
school mathematics classroom. Journal of Educational Psychology, 85, 424-436.

16
Midgley, C., Feldlaufer, H., Eccles, J. S. (1995). Differences between elementary and
middle school teachers and students: A goal theory approach. Journal of Early
Adolescence, 15, 90-113.
Pintrich, P. R., (2003). A motivational science perspective on the role of student
motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95,
667-686.
Resnick, M.D., Bearman, P.S., Blum, R.W. (1997). Protecting adolescents from
harm: findings from the national longitudinal study on adolescent health. JAMA,
278, 823-833.
Roeser, R. W., Midgley, C., & Urdan, T. C. (1996). Perceptions of the school
psychological environment and early adolescents’ psychological and behavioral
functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of
Educational.
Rosenberg, N. (1979). Conceiving the self. Basic Books, New York, Psychology, 88,
408-422.
Ryan AM, Patrick H. (2001). The classroom social environment and changes in
adolescent motivation and engagement during middle school. Am Educ Res J. 38(2),
437-460.
Vroom V.H. “Work and Motivation” N.Y. John Wiley and Sons Inc. 1964
Woolfolk, E. A. (1998). Educational Psychology (7th ed.). Boston: Allyn and Bacon.

17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α1
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ:
ΦΥΛΟ:
ΑΓΟΡΙ

ΚΟΡΙΤΣΙ

ΤΜΗΜΑ:

Συµφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ

∆εν έχω
άποψη

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ

∆εν έχω
άποψη

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ

∆εν έχω
άποψη

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ

∆εν έχω
άποψη

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ

∆εν έχω
άποψη

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απολύτως

6. Μου αρέσει να διαβάζω.

Συµφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ

∆εν έχω
άποψη

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απολύτως

7. Με ικανοποιεί όταν ο καθηγητής µου µας

Συµφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ

∆εν έχω
άποψη

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ
απολύτως

Συµφωνώ

∆εν έχω
άποψη

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
απολύτως

1. ∆ιαβάζω γιατί µου αρέσει να µαθαίνω
καινούρια πράγµατα
2. Θέλω να παίρνω καλούς βαθµούς για να
αισθάνοµαι υπερήφανος για τον εαυτό µου.
3. ∆ιαβάζω γιατί οι γνώσεις µου φαίνονται
χρήσιµες στην πραγµατική ζωή.
4. Ασχολούµαι περισσότερο µε τα µαθήµατά µου
όταν οι δραστηριότητες µου προκαλούν το
ενδιαφέρον.
5.

Μαθαίνω

περισσότερα

πράγµατα

όταν

συνεργάζοµαι µε τους συµµαθητές µου.

αναθέτει πρωτοβουλίες.
8. ∆ιαβάζω περισσότερο για να ευχαριστήσω τον
καθηγητή µου.

18
Κλίµακα Rosenberg
Συµφωνώ
απόλυτα
1. Γενικά, είµαι ικανοποιηµένος
από τον εαυτό µου
2. Μερικές φορές δεν είµαι
καθόλου καλός
3. Νοµίζω ότι σαν άτοµο έχω
κάποια καλά χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα
4. Είµαι σε θέση να κάνω
πράγµατα τόσο καλά όσο και οι
άλλοι άνθρωποι
5. Αισθάνοµαι ότι δεν έχω πολλά
πράγµατα για τα οποία θα
µπορούσα να είµαι περήφανος
6. Αισθάνοµαι άχρηστος µερικές
φορές
7. Αισθάνοµαι ότι είµαι
πρόσωπο που αξίζω,
τουλάχιστον τόσο όσο οι άλλοι
8. Νοµίζω ότι θα έπρεπε να έχω
περισσότερο σεβασµό για τον
εαυτό µου
9. Το µόνο που σκέφτοµαι είναι
ότι είµαι ένας αποτυχηµένος
10. Έχω µια θετική στάση για
τον εαυτό µου

Συµφωνώ

∆ιαφωνώ
απόλυτα

∆ιαφωνώ

Μεταδίδω ποσοστό 70100% πληροφοριών και

Αναζήτηση & Συλλογή
Πληροφοριών

Συνεισφορά
Πληροφοριών & Ιδεών

Μεταδίδω ποσοστό 5070% πληροφοριών και

Συλλέγω ποσοστό 5070% πληροφοριών
σχετικών µε το θέµα που
διερευνάται

Συλλέγω ποσοστό 75100% πληροφοριών
σχετικών µε το θέµα που
διερευνάται

Καταµερισµός Εργασίας

Μεταδίδω πληροφορίες ή
ιδέες σχετικές µε το θέµα

Συλλέγω πληροφορίες
άσχετες µε το θέµα που
διερευνάται σε ποσοστό
κάτω του 50%

Παίρνω µέρος στην
διαδικασία καταµερισµού
της εργασίας σε ποσοστό
κάτω του 50%

Παίρνω µέρος στο 5060% των φάσεων της
διαδικασίας
καταµερισµού της
εργασίας, ενώ προτιµώ
µερικές φορές να είµαι
παθητικό µέλος

Παίρνω µέρος σε όλη
(ποσοστό 100%) τη
διαδικασία καταµερισµού
της εργασίας και ωθώ
την οµάδα να παίρνει
δίκαιες αποφάσεις

Παρουσία

1
Παρευρίσκοµαι σε
ποσοστό κάτω του 50%
στις συγκεντρώσεις και
στις συζητήσεις της
οµάδας

2

3

ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

Είµαι παρών στο 50-60%
των συγκεντρώσεων της
οµάδας αλλά δε λαµβάνω
µέρος σε όλες τις
συζητήσεις

ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ

Είµαι παρών σε όλες
(ποσοστό 100%) τις
συγκεντρώσεις της
οµάδας και λαµβάνω
µέρος στις συζητήσεις

Συµµετοχή

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Β1. ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρουµπρίκες Αξιολόγησης της Επίδοσης Μαθητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

19

Θέτω σε ποσοστό µεταξύ
50-80% σχετικά µε το
θέµα ερωτήµατα και
σχόλια
Χρησιµοποιώ πειστικά
επιχειρήµατα για να
υποστηρίξω τις απόψεις
µου σε ποσοστό 50-80%

Θέτω, σε ποσοστό
τουλάχιστον 80%,
σχετικά µε το θέµα
ερωτήµατα και σχόλια

Χρησιµοποιώ πειστικά
επιχειρήµατα για να
υποστηρίξω τις απόψεις
µου σε ποσοστό άνω του
80%

Έκθεση Ερωτηµάτων

Επιχειρηµατολογία

Ικανότητα Επικοινωνίας

Μεταδίδω τις σκέψεις
µου, ακούω προσεκτικά
και υπολογίζω τις
απόψεις όλων των µελών
της οµάδας σε ποσοστό
60-80%

Συνέπεια

Μεταδίδω τις σκέψεις
µου, ακούω προσεκτικά
και υπολογίζω πάντα
(ποσοστό 100%) τις
απόψεις όλων των µελών
της οµάδας

Παραδίδω τις εργασίες
που µου έχουν ανατεθεί
µε καθυστέρηση σε
ποσοστό 20%

Παραδίδω όλες τις
εργασίες που µου έχουν
ανατεθεί χωρίς
καθυστέρηση

Ολοκλήρωση
Καθηκόντων

Γενική Συµπεριφορά

Εκτελώ το 50-80% των
καθηκόντων του ρόλου
που µου έχει ανατεθεί
στην οµάδα και
ολοκληρώνω την εργασία
µου µε προειδοποίησηυπενθύµιση από τα άλλα
µέλη

Εκτελώ πάνω από το
80% των καθηκόντων
του ρόλου που µου έχει
ανατεθεί στην οµάδα και
ολοκληρώνω την εργασία
µου χωρίς
προειδοποίησηυπενθύµιση

Υπευθυνότητα

ιδεών σχετικών µε το
θέµα που διερευνάται

ιδεών σχετικών µε το
θέµα που διερευνάται

Προτιµώ να είµαι
παθητικός ακροατής των
απόψεων των µελών της
οµάδας, δεν ακούω
προσεκτικά και δεν
υπολογίζω τις απόψεις

∆εν παραδίδω ποτέ τις
εργασίες που µου έχουν
ανατεθεί εγκαίρως

Εκτελώ κάτω από το
50% των καθηκόντων
του ρόλου που µου έχει
ανατεθεί στην οµάδα

Χρησιµοποιώ
επιχειρήµατα για να
υποστηρίξω τις απόψεις
µου σε ποσοστό κάτω
του 50%

Θέτω ερωτήµατα και
σχόλια σχετικά µε το
θέµα σε ποσοστό κάτω
του 50%

που διερευνάται σε
ποσοστό κάτω του 50%

20

Επιδέχοµαι οποιασδήποτε
µορφής εποικοδοµητική
κριτική σε ποσοστό κάτω
του 50%

Επιδέχοµαι οποιασδήποτε
µορφής εποικοδοµητική
κριτική, συµβιβάζοµαι και
διαπραγµατεύοµαι σε
ποσοστό 50-70%

Επιδέχοµαι οποιασδήποτε
µορφής εποικοδοµητική
κριτική, συµβιβάζοµαι και
διαπραγµατεύοµαι

Επίλυση Συγκρούσεων

Αποδοχή Κριτικής

Άλλα

∆ιαπληκτίζοµαι, αρκετές
φορές, µε τα άλλα µέλη
της οµάδας

∆ιαπληκτίζοµαι µερικές
φορές µε τα άλλα µέλη
της οµάδας και δε
βοηθάω στην επίλυση
των διαφορών µεταξύ
τους

∆εν διαπληκτίζοµαι µε τα
άλλα µέλη της οµάδας
και βοηθάω στην επίλυση
των διαφορών µεταξύ
τους σχεδόν πάντα
(ποσοστό άνω του 80%)

Παροχή Βοήθειας

∆εν παρέχω βοήθεια
στην οµάδα όταν
χρειαστεί

Παρέχω βοήθεια στην
οµάδα όταν χρειαστεί σε
ποσοστό 50-70%

Παρέχω βοήθεια στην
οµάδα όταν χρειαστεί, σε
ποσοστό άνω του 70%,
πέραν της ανατεθείσας
εργασίας µου

των µελών της οµάδας
σε ποσοστό µεγαλύτερο
του 60%

21

2
Αξιοποίησα 5 έως 9
διαδικτυακές πηγές
πληροφόρησης σχετικές
µε το θέµα µου
Συνέλλεξα το 50-80%
των πληροφοριών που
παρείχαν οι αντίστοιχες
µε το θέµα µου
διαδικτυακές πηγές
πληροφόρησης που
αναζήτησα
Οι 50-80% των
πληροφοριών που
συνέλλεξα είναι σχετικές
µε το θέµα που διερευνώ
Οργανώνω, στο ατοµικό
παραδοτέο, πάνω από το
½ των ευρηµάτων µου
µε τέτοιο τρόπο ώστε να
καλύπτεται το 50-80%
του θέµατός µου

3

Αξιοποίησα τουλάχιστον
10 διαδικτυακές πηγές
πληροφόρησης σχετικές
µε το θέµα µου

Συνέλλεξα πάνω από
80% των πληροφοριών
που παρείχαν οι
αντίστοιχες µε το θέµα
µου διαδικτυακές πηγές
πληροφόρησης που
αναζήτησα

Πάνω από το 80% των
πληροφοριών που
συνέλλεξα είναι σχετικές
µε το θέµα που διερευνώ

Οργανώνω, στο ατοµικό
παραδοτέο, όλα τα
ευρήµατά µου µε τέτοιο
τρόπο ώστε το θέµα να
καλύπτεται πλήρως (σε
ποσοστό πάνω από το
80%) και να είναι
κατανοητό

Τεκµηριώνω τα ευρήµατά

Αναζήτηση
Πληροφοριών

Συλλογή
Πληροφοριών

Συνάφεια
Πληροφοριών

Σύνθεση- Οργάνωση
Ευρηµάτων

Τεκµηρίωση

Τεκµηριώνω τα ευρήµατά

ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ

Αναφέρω κάτω από το

Οργανώνω, στο ατοµικό
παραδοτέο, κάτω από το
½ των ευρηµάτων µου
µε τέτοιο τρόπο ώστε να
καλύπτεται το θέµα µου
σε ποσοστό κάτω από το
50%

Κάτω από το 50% των
πληροφοριών που
συνέλλεξα είναι σχετικές
µε το θέµα που διερευνώ

Συνέλλεξα κάτω από το
50% των πληροφοριών
που παρείχαν οι
αντίστοιχες µε το θέµα
µου διαδικτυακές πηγές
πληροφόρησης που
αναζήτησα

Αξιοποίησα κάτω από 5
διαδικτυακές πηγές
πληροφόρησης σχετικές
µε το θέµα µου

1

ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ WEB- QUEST (ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ)

Β2. ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ WEB- QUEST

22

µου αναφέροντας το 5080% των πηγών που
χρησιµοποίησα στο
ατοµικό παραδοτέο µου
Υπάρχει αντιστοιχία
ανάµεσα στους σκοπούς
της εργασίας και στο
περιεχόµενο του
παραδοτέου σε ποσοστό
µεταξύ του 50-75%.
Αξιοποίησα και οργάνωσα
το 50-80% του χρόνου
που είχα στη διάθεση
µου για την ολοκλήρωση
του ατοµικού µου
παραδοτέου
Παρέδωσα το ατοµικό
µου παραδοτέο µε
καθυστέρηση 1 ηµέρας
στην οµάδα µου
Συµβουλεύτηκα το Φ.Ε.
Web Quest στο 50-70%
της χρονικής διάρκειας
ενασχόλησής µου µε το
ατοµικό παραδοτέο
Χρησιµοποίησα σωστά τη
γλώσσα στο επίπεδο της
ορθογραφίας, της
σύνταξης, του

µου αναφέροντας όλες
(ποσοστό 80-100%) τις
πηγές που
χρησιµοποίησα στο
ατοµικό παραδοτέο µου

Υπάρχει αντιστοιχία
ανάµεσα στους σκοπούς
της εργασίας και στο
περιεχόµενο του
παραδοτέου σε ποσοστό
άνω του 75%.

Αξιοποίησα και οργάνωσα
το 80-100% του χρόνου
που είχα στη διάθεση
µου για την ολοκλήρωση
του ατοµικού µου
παραδοτέου

Παρέδωσα το ατοµικό
µου παραδοτέο χωρίς
καθυστέρηση στην οµάδα
µου

Συµβουλεύτηκα το Φ.Ε.
Web Quest καθ’ όλη
(ποσοστό 80-100%) τη
διάρκεια ενασχόλησής
µου µε το ατοµικό
παραδοτέο

Χρησιµοποίησα ορθά τη
γλώσσα στο επίπεδο της
ορθογραφίας, της
σύνταξης, του

Περιεχόµενο

ΑξιοποίησηΟργάνωση Χρόνου

Συνέπεια

Αξιοποίηση Φύλλου
Εργασιών Web Quest

Έκφραση (Γλώσσα &
Γραµµατική)

Ευρηµάτων

Χρησιµοποίησα σωστά τη
γλώσσα στο επίπεδο της
ορθογραφίας, της
σύνταξης, του

∆ε συµβουλεύτηκα το
Φ.Ε. Web Quest κατά τη
διάρκεια ενασχόλησής
µου µε το ατοµικό
παραδοτέο

Παρέδωσα το ατοµικό
µου παραδοτέο µε
καθυστέρηση πάνω από
1 ηµέρα στην οµάδα µου

Αξιοποίησα και οργάνωσα
κάτω από το 50% του
χρόνου που είχα στη
διάθεση µου για την
ολοκλήρωση του
ατοµικού µου
παραδοτέου

Υπάρχει αντιστοιχία
ανάµεσα στους σκοπούς
της εργασίας και στο
περιεχόµενο του
παραδοτέου σε ποσοστό
κάνω του 50%.

50% των πηγών που
χρησιµοποίησα στο
ατοµικό παραδοτέο µου

23

λεξιλογίου, της στίξης
κ.ά. στο 50-70% του
ατοµικού µου
παραδοτέου

λεξιλογίου, της στίξης
κ.ά. σε ποσοστό κάτω
του 50% του ατοµικού
µου παραδοτέου

Μέσα από το άρθρο
εκπληρώνονται οι
διδακτικοί στόχοι σε
ποσοστό κάτω του 50%

Μέσα από το άρθρο
εκπληρώνονται οι
διδακτικοί στόχοι σε
ποσοστό µεταξύ του 5080%
Το περιεχόµενο της
παρουσίασης καλύπτει το
θέµα σε ποσοστό µεταξύ
του 50-80%
Το άρθρο περιλαµβάνει
50-80% γεγονότα και
συµπεράσµατα που
προέρχονται από την
έρευνα στο διαδίκτυο

Μέσα από το άρθρο
εκπληρώνονται οι
διδακτικοί στόχοι σε
ποσοστό άνω του 80%

Το περιεχόµενο της
παρουσίασης καλύπτει το
θέµα σε ποσοστό άνω
του 80%

Το άρθρο περιλαµβάνει
άνω του 80% γεγονότα
και συµπεράσµατα που
προέρχονται από την
έρευνα στο διαδίκτυο

Εκπλήρωση
∆ιδακτικών Στόχων

Πληρότητα

Περιεχόµενο

Το άρθρο περιλαµβάνει
κάτω του 50% γεγονότα
και συµπεράσµατα που
προέρχονται από την
έρευνα στο διαδίκτυο

Το περιεχόµενο της
παρουσίασης καλύπτει το
θέµα σε ποσοστό κάτω
του 50%

1

2

3

ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ

ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ

Β3. ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ (άρθρο)

Άλλα

λεξιλογίου, της στίξης
κ.ά. σε όλο (ποσοστό
άνω του 70%) το
ατοµικό παραδοτέο µου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

24

Το άρθρο έχει εισαγωγή
που περιγράφει σε
ποσοστό 50-80% το
θέµα στον αναγνώστη
Ο επίλογος
επικεντρώνεται στο θέµα
του άρθρου σε ποσοστό
50-80%
Το άρθρο χωρίζεται σε
παραγράφους, αλλά
µερικές είναι πολύ
µεγάλες ή πολύ µικρές
Χρησιµοποιήθηκαν 3-6
εικόνες στο άρθρο
Ακολουθείται µια
οργάνωση παρουσίασης
των πληροφοριών, στο
50-80% του συνόλου της
παρουσίασης
Οι πληροφορίες
εµφανίζονται µε λογική
σειρά, σε ποσοστό
µεταξύ του 50-80% της
παρουσίασης
Χρησιµοποιούνται
κατάλληλες συνδετικές
λέξεις και φράσεις, σε
ποσοστό µεταξύ του 5080% του συνόλου της

Το άρθρο έχει εισαγωγή
που περιγράφει σε
ποσοστό άνω του 80%
το θέµα στον αναγνώστη

Ο επίλογος
επικεντρώνεται στο θέµα
του άρθρου σε ποσοστό
80-100%

Το άρθρο χωρίζεται σε
παραγράφους, όπου η
κάθε µία περιγράφει µια
διαφορετική λογική
ενότητα

Χρησιµοποιήθηκαν πάνω
από 6 εικόνες στο άρθρο

Ακολουθείται µια
οργάνωση παρουσίασης
των πληροφοριών, σε
ποσοστό άνω του 80%
της παρουσίασης

Οι πληροφορίες
εµφανίζονται µε λογική
σειρά, σε ποσοστό άνω
του 80% της
παρουσίασης

Χρησιµοποιούνται
κατάλληλες συνδετικές
λέξεις και φράσεις, σε
ποσοστό άνω του 80%
του συνόλου της

Εισαγωγή

Επίλογος

Παράγραφοι

Συνδυασµός εικόνας
µε κείµενο

∆οµή- Οργάνωση

Ροή

Συνοχή

Χρησιµοποιούνται
κατάλληλες συνδετικές
λέξεις και φράσεις, σε
ποσοστό κάτω του 50%
του συνόλου της

Οι πληροφορίες
εµφανίζονται µε λογική
σειρά, σε ποσοστό κάτω
του 50% της
παρουσίασης

Ακολουθείται µια
οργάνωση παρουσίασης
των πληροφοριών, σε
ποσοστό κάτω του 50%
του συνόλου της
παρουσίασης

Χρησιµοποιήθηκαν
λιγότερες από 3 εικόνες
στο άρθρο

Το άρθρο χωρίζεται σε
πάρα πολλές ή πολύ
λίγες παραγράφους ή δεν
έχει καθόλου

Ο επίλογος
επικεντρώνεται στο θέµα
του άρθρου σε ποσοστό
κάτω του 50%

Το άρθρο έχει εισαγωγή
που περιγράφει σε
ποσοστό κάτω του 50%
το θέµα στον αναγνώστη

25

Χρησιµοποιούνται ορθά
κατάλληλοι γραµµατικοί
τύποι και σύνταξη σε
ποσοστό κάτω του 50%
του συνόλου του άρθρου
Το άρθρο αναρτήθηκε
στο blog του µαθήµατος
µε καθυστέρηση πάνω
από 1 ηµέρα

Χρησιµοποιούνται ορθά
κατάλληλοι γραµµατικοί
τύποι και σύνταξη σε
ποσοστό µεταξύ του 5080% του συνόλου του
άρθρου
Το άρθρο αναρτήθηκε
στο blog του µαθήµατος
µε καθυστέρηση 1
ηµέρας

Χρησιµοποιούνται ορθά
κατάλληλοι γραµµατικοί
τύποι και σύνταξη
σχεδόν σε όλο το άρθρο
(ποσοστό άνω του 80%)

Το άρθρο αναρτήθηκε
στο blog του µαθήµατος
χωρίς καθυστέρηση

Ορθογραφία

Γραµµατική (Μορφολογία
& Σύνταξη)

Συνέπεια

Άλλα

Υπάρχει σωστή
ορθογραφία των λέξεων
του κειµένου και σωστά
σηµεία στίξης σε ποσοστό
κάτω του 50% του
συνόλου του άρθρου

Υπάρχει σωστή
ορθογραφία των λέξεων
του κειµένου και σωστά
σηµεία στίξης σε ποσοστό
50-80% του συνόλου
του άρθρου

Υπάρχει σωστή
ορθογραφία των λέξεων
του κειµένου και σωστά
σηµεία στίξης σχεδόν σε
όλο το άρθρο (ποσοστό
άνω του 80%)

Λεξιλόγιο

Χρησιµοποιείται
κατάλληλο και πλούσιο
λεξιλόγιο σε ποσοστό
κάτω του 50% του
συνόλου του άρθρου

παρουσίασης

Χρησιµοποιείται
κατάλληλο και πλούσιο
λεξιλόγιο σε ποσοστό 5080% του συνόλου του
άρθρου

παρουσίασης

Χρησιµοποιείται
κατάλληλο και πλούσιο
λεξιλόγιο σχεδόν σε όλα
το άρθρο (ποσοστό άνω
του 80%)

Έκφραση- Ύφος

παρουσίασης

26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful