UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE INGINERIE „HERMANN OBERTH” Specializarea ELECTROMECANICĂ

DISCIPLINA: ELECTRONICĂ DE PUTERE II

• • • • • • • •

Programa analitică a cursului Programa analitică a laboratorului Programa analitică a proiectelor Bibliografie Modalităţi de evaluare a cunoştinţelor Subiecte de examen Referat Proiect

Coordonator: Francisc Szombatfalvi Török

Student: Grupa:

Convertoare PFC – ZVS. Protecţii Protecţia în curent a convertoarelor statice. Parametrii regimului deformant. 2 Variatoare de tensiune continuă (VTC) Regimul CCM al VTC. Protecţia în tensiune a convertoarelor statice. Circuite integrate pentru convertoare ZVS. Convertoare cu circuite rezonante Circuite integrate pentru convertoare ZCS. Regimul deformant produs de convertoare ca/cc. Regimul deformant Puteri. Circuite integrate de putere. Comanda PFC prin curent de vârf. Circuit integrat UC 1846. Ameliorarea regimului deformant Convertor PFC.2012 Programa analitică a cursului 1. Convertoare FORWARD cu izolare galvanică. Redresor monofazat ideal. Protecţii du/dt. Surse de rezervă Surse neîntreruptibile de tensiune (UPS) Circuite integrate specializate pentru convertoare Circuite LSI pentru comanda motoarelor de ca. Convertoare FLAYBACK cu izolare galvanică. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Stabilitatea surselor în comutaţie. Regimul deformant Regimul deformant în sistemele energetice. Discretizarea energiei electrice de ca. Convertoare cu circuite rezonante Convertoare cvasirezonante. Convertoare cvasirezonante ZVS. Comanda VTC. Surse în comutaţie Surse în comutaţie în contra timp. Variatoare de tensiune continuă (VTC) Convertoare BUCK cu izolare galvanică. Ameliorarea regimului deformant Filtre active. Senzori Senzori de tensiune şi de curent pentru convertoare. Discretizarea energiei electrice Discretizarea energiei electrice de cc. Normative Europene pentru regimul deformant. Comanda PFC prin reacţie anticipativă. energii în regim deformant. Convertoare cvasirezonante ZCS. Redresor trifazat ideal. di/dt. Măsurarea regimului deformant. Circuite integrate pentru convertoare PFC. Circuite integrate PWM pentru surse în comutaţie. Comanda PFC prin curent mediu. Convertoare BOST cu izolare galvanică. Convertoare cu circuit de sarcină rezonantă. Comanda PFC prin purtătoare neliniară. Comanda PFC prin curent de histereză. Regimul DCM al VTC.SIBIU 2011 .

Programa analitică a lucrărilor de laborator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sănatatea şi securitatea in muncă. scheme desfăşurate. proiectul de diplomă) Proiectarea unui transformator de sudură de 3 KVA Proiectarea unor module de putere cu tiristoare şi a unui invertor monofazat cu tiristoare cu circuit rezonant serie Proiectarea unei surse în comutaţie de mare putere Proiectarea unor variatoare de tensiune continuă Proiectarea unei surse de încărcare în tampon a bateriilor de acumulator Proiectarea unui corector de factor de putere (PFC) 1 2 3 4 5 6 7 Referatul Referatul trebuie sa contina urmatoarele parti: 1) 2) 3) 4) 5) Titlul Rezumat Textul referatului Concluzii Bibliografie Referatul trebuie să aibă 3-4 pagini. scheme bloc. maxim 5. . justificări de soluţii. Studiul comenzii redresorului semicomandat în punte monofazată Studiul comenzii redresorului semicomandat în punte trifazată Studiul comenzii variatorului de tensiune de tip BOOST Studiul comenzii variatorului de tensiune continuă de tip BUCK Studiul comenzii invertorului de tip MCMURRAY Studiul comenzii invertorului serie cu sarcină rezonantă Studiul comenzii convertorului CA – CC cu izolare galvanică Studiul circuitului de comandă PWM TL 494 Studiul procesului HEF 4752 Studiul echipamentului de comandă invertor CC – CA trifazat Studiul senzorilor de curent şi tensiune Studiul circuitelor de corecţie pasiv al factorului de putere Studiul circuitelor de corecţie al factorului de putere PFC activ Studiul convertoarelor cvasirezonante Programa analitică a proiectelor Etapele întocmirii unui proiect (fundamentarea teoretică. proiectul de an.

N6 să existe în componenţa notei finale şi nu are voie ca niciuna să fie mai mică de 5. de asemenea fiecare sutdent va contacta o firmă care produce dispozitive de electonică de putere. teme. Examenul final este oral cu răspuns după biletul de examen. Activitatea de laborator este finalizata in urma efectuarii tuturor lucrarilor.nota pentru lucrari de control TOTAL 100% N5.. N6 să fie 10 sau pentru N = 8 studentul să aibă activităţi deosebite (olimpiade.răspunsurile la lucrările de control 5% N3.desfasurata etc. Nota finală se măreşte in procent de 20% pentru activităţi deosebite în interesul disciplinei.05 x N4+0.nota pentru activitatea probleme. testele de debut şi sfârşit de disciplină în care se verifică cunoştinţele minime legate de prezenţa la disciplină. care conţine 3 subiecte. atit la orele de curs cât şi Stabilirea notei .activităţi de: referate. Se va face o cercetare tematică pe internet . etc.nota pentru referate .1 x N2+ 0.) TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 113 . concursuri naţionale sau internaţionale.activităţi de proiect 15% N4.nota pentru proiect N6.nota pentru prezenta .15 x N3+ 0.Proiectul Proiectul trebuie sa contina urmatoarele parti: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Titlul Rezumat Teorie Stadiul actual Soluţia aleasă Schema bloc – Principiul de funcţionare Funcţionare Concluzie Bibliografie Proiectul trebuie să conţină 10-20 pagini Modalităţi de evaluare a cunoştinţelor Capacitatea de analiză şi sinteză a studenţilor şi de-a lungul semestrului .. laboratoare şi proiecte 5% N1. Cerinţe pentru nota 10 Pentru nota finală N = 10 trebuie ca fiecare notă N1 …. Obţinerea notei cinci după subiectele de pe biletul de examen dă dreptul studentului la un joc interactiv de îmbunătăţire a notei obţinute. Nota finala N obţinută de student ca o măsură a cunoştinţelor acumulate şi a finale 10% disponibilitatilor de .activitatea la lucrările practice de laborator utilizare a acestor cunostinte are urmatoarele componente: (procentaje) . Lucrările de control sunt considerate .5 x N6 Prezenta este obligatorie la laborator si proiect. În timpul semestrului fiecare student va întocmi un referat pe o temă aleasă din programa analitică a cursului. 15% N2. la laborator . trebuie ca fiecare notă N1 …. lucrări de cercetare.răspunsurile la examen oral 50% de laborator.15 x N5+ 0. Cerinţe minime pentru nota 5 Pentru nota finală N = 5. de asemenea activitatea de proiect este finalizata la efectuarea partii scrise si practice a proiectului. care se recupereaza la sfirsitul semestrului.prezenţa activă la curs. teme. Se permite recuperarea a maxim 2 absente la sfirsitul semestrului. probleme . prezenţă în comisii.05 x N1+ 0.nota de examen final N= 0. absente maxim 4 .

EDP. Convertorul FLYBACK cu izolare galvanică. 20. 9. 28. 4. Convertoarele BUCK în punte şi semipunte cu izolare galvanică. 30.Subiecte de examen 1. 23. Circuite integrate pentru convertoare cvasirezonante. Bucureşti. 7. 22. 13. 19.: Electronică de putere. şi col. Convertorul FORWARD cu izolare galvanică. aplicaţii. Convertoare cu comutare la tensiune nulă ZVS. Infineon. 2. Toshiba. 1983 .Invertoare cu circuit rezonant paralel. 11. Sursa în comutaţie de tip FLY-BACK. 8. 21.Arhitecturi practice de circuite PFC.Redresorul monofazat ideal. Convertoare BOOST cu izolare galvanică. Monitorizarea regimurilor deformante. EDP.Alte metode de comandă a circuitelor PFC. Modularea în durată a impulsurilor (modelarea sinusoidală)(PWM).Filtre active. 34. 26. Bucureşti. 12.Invertoare cu circuit rezonant serie. 31. 14. 33. 16. Senzori de tensiune. 24. Circuite integrate de putere. Motorola.: Mutatoare. Circuite integrate pentru comanda PWM a convertoarelor. 27. şi col.Instrumente software de analiză a regimului deformant.Consumatori cu sarcini neliniare în sistemele electromagnetice. Protecţia converoarelor statice. şi col. 35. Comanda convertoarelor CC – CC. 15.Monitorizarea mărimilor armonice în reţeaua electrică de alimentare. Unitrade.Măsurări în sisteme electroenergetice în regim deformat. 25. 32. Circuite PFC cu comandă prin curent mediu.). Fairchild.Convertoarele statice ca element poluant armonic. 10. Circuite PFC cu comandă prin curent de vârf. 17.: Mutatoare. Sursa în comutaţie în contra-timp. Sursa în comutaţie de tip FORWARD. 18. A. A. Redresoare trifazate ideale. 29. 1978 Kelemen. Bobine şi transformatoare de frecvenţă medie.Circuite integrate pentru comanda PFC (Siemens. 3. 1980 Kelemen. Senzori de curent. 6. EDP. 5. A. Convertoare cu comutare la curent nul ZCS. Bucureşti. BIBLIOGARAFIE 1) 2) 3) Kelemen. etc. Invertorul monofazat comandat PWM.

Bucureşti.: Convertoare de putere cu circuite rezonante. Tehnică. şi col. Timişoara.: Electronică de putere.Îndrumar de laborator. Îndrumar de laborator. 1998 29) Popescu. Ed. 1984 20) Rădoi. 1997 11) Ionescu.: Electronică şi informatică industrială – Aplicaţii practice. 1981 Iosif. 1984 Bodea. Tehnică.: Convertoare statice de putere. / c. Catalog. cu comutaţie forţată. M. 1984 Bodea. Performanţe. Timişoara. Ed. ş. vol. Litografie. F. Timişoara.: Sisteme de comandă pentru convertoare statice de putere. 1997 12) Ionescu. D.P. tehnică. ICPE. Bucureşti. Cluj-Napoca. N. IV. 2000 . şi col.: Circuite integrate liniare.: Electronică de putere. Ed. utilizare + IPA. 1999 28) Popescu.: Convertoare de putere în comutaţie. ed.: Convertoare statice de c.c. Universitatea din Craiova. Mediamira. A.a.c. . ş. M. II. Bucureşti. ş. Tehnică.c. Timişoara. vol. F.: Echipamente de modulare cu semiconductoare de putere – proiectare. 1993 14) Cerbulescu. Tehnică. Ed. 1997 10) Floricău. 1998 17) Ionecu. Ed. D. 1992 23) Bodea.: Diode şi tiristoare de putere.: Dispozitive semiconductoare de putere. P.a. Universitară din Craiova. Bucureşti. 1985 24) * * * * RUT – Electrotehnică – Carte tehnică. Bucureşti. 1997 22) Popescu. 1998 16) Alexa.: Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere. F. D.: Stabilizatoare de tensiune în comutaţie. Bucureşti.a. 1997 18) Lungu. 1997 13) Bitoleanu. Bucureşti. Ed. cu modulare în durată a impulsurilor. 1977 21) Iordache. Ed. Bucureşti. O. Tehnică. V. ICPE.: Electronică de putere. Tehnică.: Conversia electromecanică a energiei.: Diode şi tiristoare de putere.: Convertoare de c. Tehnică. Îndrumar de laborator. de Vest. Ed. Bucureşti 19) Hauler.: Convertoare statice.a.: Calitatea energiei electrice în sistemele electroenergetice de putere limitată. Ed. C. Manual de utilizare. Bucureşti. Bucureşti. 1989 Maschalko. 1998 26) Fansua.: Mutatoare . Universitatea Politehnică. vol. Ed. G. R. A. 1990 Alexa. Îndrumar de laborator. Ed. Bucureşti.: Electronică de putere. V. F. Bucureşti. Bucureşti. Tehnică. şi col.c. Tehnică. Bucureşti. Ed. Ed. Bucureşti. Tehnică. Universitatea Politehnică. M. 1999 27) Popescu. Modelare şi simulare. Bucureşti. şi col. şi col.: Tiristoare şi module de putere. M. F. Ed. şi col.: Calitatea energiei electrice. Ed. Bucureşti. Ed. Ed. 1995 15) Ionescu. M. redresoare comandate tip RUT 25) Nicolae. Ed.: Convertoare statice de putere.4) 5) 6) 7) 8) 9) Titz. de Vest. 1999 30) Ionescu.: Curs de comutatoare. Tehnică. de Vest. E. Printech. M. I. şi col. şi col. Ed. verificare. D.M. I. Bucureşti. V.

1998 32) Ghiţă. vol. ICPE. Bucureşti.: Convertoare electromecanice. Bucureşti.31) Ghiţă. C. ICPE. vol. Ed. C. II.: Convertoare electromecanice. I. Ed. 1999 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful