Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
122Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài giảng Hoá môi trường

Bài giảng Hoá môi trường

Ratings: (0)|Views: 16,675|Likes:
Published by clayqn88scribd
Tác giả:

Phạm Thị Hà

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010

Sơ lược:

Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về hoá học môi trường
Chương 2. Hóa học môi trường không khí
Chương 3. Hóa học môi trường nước
Chương 4. Hóa học môi trường đất
Tác giả:

Phạm Thị Hà

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010

Sơ lược:

Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về hoá học môi trường
Chương 2. Hóa học môi trường không khí
Chương 3. Hóa học môi trường nước
Chương 4. Hóa học môi trường đất

More info:

Published by: clayqn88scribd on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

 
1
Ch
ươ 
ng 1. M
T S
V
N
ĐỀ
C
Ơ 
B
N V
HOÁ H
CMÔI TR
ƯỜ 
NG
1.1. M
C
Đ
ÍCH, Ý NGH
Ĩ
A
ĐỐ
I T
ƯỢ 
NG NGHIÊN C
Ứ 
U C
A HOÁH
C MÔI TR
ƯỜ 
NG
Hoá h
c môi tr
ườ 
ng là m
t môn khoa h
c t
ng h
ợ 
p v
các hi
n t
ượ 
ng hoáh
c trong môi tr
ườ 
ng.
Đố
i t
ượ 
ng c
a các quá trình v
n chuy
n, các tác
độ
ng
nh h
ưở 
ng qua l
i c
a các hình thái hoá h
c trong môi tr
ườ 
ng không khí,môi tr
ườ 
ng n
ướ 
c và môi tr
ườ 
ng
đấ
t cùng v
ớ 
i
nh h
ưở 
ng c
a các ho
t
độ
ng c
acon ng
ườ 
i lên nh
ng môi tr
ườ 
ng k
trên.Hoá h
c môi tr
ườ 
ng giúp chúng ta hi
u rõ b
n ch
t hoá h
c c
a nh
nghi
n t
ượ 
ng x
y ra trong môi tr
ườ 
ng,
để
t
 
đ
ó
đư
a ra nh
ng gi
i pháp tích c
cnh
m ng
ă
n ch
n nh
ng tác
độ
ng có h
i c
ũ
ng nh
ư
thúc
đẩ
y các y
ế
u t
có l
ợ 
i chocho con ng
ườ 
i và môi tr
ườ 
ng. Hoá h
c môi tr
ườ 
ng luôn luôn có s
liên h
ch
tch
v
ớ 
i các ngành khoa h
c khác nh
ư
hoá vô c
ơ 
, hoá h
u c
ơ 
, hoá phân tích, hoásinh,
đị
a ch
t h
c, nông nghi
p h
c, y h
c ... Hoá h
c môi tr
ườ 
ng
đề
c
p
đế
nmôi tr
ườ 
ng nh
ư
m
t không gian ph
n
ng mà trong
đ
ó thành ph
n tínhch
t c
a các ch
t có th
thay
đổ
i qua các quá trình hoá h
c; còn các
đ
i
u ki
nph
n
ng luôn là y
ế
u t
 
độ
ng.Hoá h
c môi tr
ườ 
ng b
t
đầ
u
đượ 
c chú ý t
nh
ng n
ă
m gi
a th
ế
k
XX,
đế
n nay nó không ng
ng
đượ 
c phát tri
n, m
ở 
r
ng và tr
ở 
thành m
t ngành khoah
c không th
thi
ế
u
đượ 
c trong l
 ĩ 
nh v
c khoa h
c, công ngh
c
ũ
ng nh
ư
cu
cs
ng.
1.2. M
T S
KHÁI NI
M C
Ơ 
B
N
 
1.2.1. Môi tr
ườ 
ng
 Môi tr
ườ 
ng là m
t t
p h
ợ 
p t
t c
thành ph
n c
a th
ế
gi
ớ 
i v
t ch
t baoquanh, có kh
n
ă
ng tác
độ
ng
đế
n s
t
n t
i và phát tri
n c
a m
i sinh v
t.B
t c
m
t v
t th
, m
t s
ki
n nào c
ũ
ng t
n t
i và di
n bi
ế
n trong m
tmôi tr
ườ 
ng nh
t
đị
nh. Môi tr
ườ 
ng s
ng c
a con ng
ườ 
i (hay còn g
i là môi sinh -Living environment)
đượ 
c hi
u là t
ng h
ợ 
p t
t c
các
đ
i
u ki
n v
t lí, hóa h
c,sinh h
c, kinh t
ế
xã h
i có
nh h
ưở 
ng t
ớ 
i s
s
ng và phát tri
n c
a t
ng cá nhân
 
2
c
nh
ng c
ng
đồ
ng con ng
ườ 
i. Môi tr
ườ 
ng s
ng c
a con ng
ườ 
i là c
v
ũ
tr
 bao la, trong
đ
ó h
M
t Tr
ờ 
i và Trái
Đấ
t là nh
ng b
ph
n
nh h
ưở 
ng tr
cti
ế
p và rõ nét nh
t.Môi tr
ườ 
ng t
nhiên th
ườ 
ng
đượ 
c hi
u
đ
i
u ki
n v
t lí, hóa h
c, sinhh
c… t
n t
i m
t cách khách quan
đố
i v
ớ 
i con ng
ườ 
i. Tuy nhiên con ng
ườ 
i c
ũ
ng
đ
ã có nh
ng tác
độ
ng không nh
làm
nh h
ưở 
ng và thay
đổ
i chúng.
1.2.2. Các b
ph
n c
a môi tr
ườ 
ng
Trong môi tr
ườ 
ng t
nhiên luôn luôn t
n t
i s
t
ươ 
ng tác l
n nhau gi
acác thành ph
n vô sinh và h
u sinh, vì v
y có th
nói r
ng c
u trúc c
a môitr
ườ 
ng t
nhiên g
m hai thành ph
n c
ơ 
b
n là môi tr
ườ 
ng v
t lí và môi tr
ườ 
ngsinh v
t.
 Môi tr
ườ 
 ng v
 t lí 
Môi tr
ườ 
ng v
t lí là thành ph
n vô sinh c
a môi tr
ườ 
ng t
nhiên bao g
mkhí quy
n, th
y quy
n và th
ch quy
n ( hay
đị
a quy
n ).
Khí quy
ể 
n (atmosphere)
: còn
đượ 
c g
i là môi tr
ườ 
ng không khí, là l
ớ 
p khí bao quanh Trái
Đấ
t,
đ
óng vai trò c
c k
quan tr
ng trong vi
c duy trì s
s
ngc
a con ng
ườ 
i, sinh v
t; Khí quy
n quy
ế
t
đị
nh tính ch
t khí h
u, th
ờ 
i ti
ế
t trênTrái
đấ
t.
Th
 y quy
ể 
n (Hydrosphere)
: còn g
i là môi tr
ườ 
ng n
ướ 
c, là ph
n n
ướ 
c c
aTrái
Đấ
t, bao g
m n
ướ 
c
đạ
i d
ươ 
ng, bi
n, sông, h
, ao, su
i, n
ướ 
c ng
m, b
ă
ngtuy
ế
t, h
ơ 
i n
ướ 
c trong
đấ
t và trong không khí. Th
y quy
n
đ
óng vai trò không th
 thi
ế
u
đượ 
c trong vi
c duy trì cu
c s
ng con ng
ườ 
i, sinh v
t, cân b
ng khí h
utoàn c
u và phát tri
n các ngành kinh t
ế
.
Th
ch quy
ể 
n (lithosphere
): còn g
i là
đị
a quy
n hay môi tr
ườ 
ng
đấ
t, baog
m l
ớ 
p v
Trái
đấ
t
độ
dày t
60-70km trên ph
n l
c
đị
a và 20-30km d
ướ 
i
đ
áy
đạ
i d
ươ 
ng. Tính ch
t v
t lí, thành ph
n hóa h
c c
a
đị
a quy
n
nh h
ưở 
ngquan tr
ng
đế
n cu
c s
ng con ng
ườ 
i, s
phát tri
n nông, lâm, ng
ư
nghi
p, côngnghi
p, giao thông v
n t
i,
đ
ô th
, c
nh quan và tính
đ
a d
ng sinh h
c trên Trái
Đấ
t.
 
3
 Môi tr
ườ 
 ng sinh v
 t ( môi tr
ườ 
 ng sinh h
 c )
 
Môi tr
ườ 
ng sinh v
t là thành ph
n h
u sinh c
a môi tr
ườ 
ng t
nhiên, baog
m các h
sinh thái, qu
n th
 
độ
ng v
t và th
c v
t, g
i
Sinh quy
ề 
n(biosphere)
, là các ph
n c
a môi tr
ườ 
ng v
t lí có t
n t
i s
s
ng. Nh
ư
v
y sinhquy
n g
n li
n v
ớ 
i các thành ph
n c
a môi tr
ườ 
ng t
nhiên và ch
u s
tác
độ
ngtr
c ti
ế
p c
a s
bi
ế
n hóa tính ch
t v
t lí và hóa h
c c
a các thành ph
n này.
Đặ
ctr
ư
ng cho ho
t
độ
ng sinh quy
n là các chu trình trao
đổ
i v
t ch
t n
ă
ng l
ượ 
ng.Môi tr
ườ 
ng sinh v
t t
n t
i và phát tri
n trên c
ơ 
s
ở 
s
ti
ế
n hóa c
a môi tr
ườ 
ngv
t lí. Các thành ph
n c
a môi tr
ườ 
ng sinh v
t không t
n t
i
ở 
tr
ng thái t
 ĩ 
nhmà luôn luôn có s
chuy
n hóa trong t
nhiên theo các chu trình Sinh -
Đị
a -Hóa và luôn luôn
ở 
tr
ng thái cân b
ng
độ
ng. Các chu trình ph
bi
ế
n trong t
 nhiên là chu trình cacbon, chu trình nit
ơ 
, chu trình photpho, chu trình l
ư
u hu
nhv.v... là các chu trình chuy
n hóa các nguyên t
hóa h
c t
d
ng vô sinh (
đấ
t,n
ướ 
c, không khí) vào d
ng h
u sinh (sinh v
t) và ng
ượ 
c l
i. M
t khi các chutrình này không còn gi
 
ở 
tr
ng thái cân b
ng thì t
o ra di
n bi
ế
n b
t th
ườ 
ngv
môi tr
ườ 
ng, gây tác
độ
ng x
u cho s
s
ng c
a con ng
ườ 
i và sinh v
t
ở 
m
tkhu v
c hay qui mô toàn c
u.
1.2.3. Ch
ứ 
c n
ă
ng c
a môi tr
ườ 
ng
Đố
i v
ớ 
i m
t cá th
con ng
ườ 
i, c
ũ
ng nh
ư
 
đố
i v
ớ 
i c
ng
đồ
ng nhi
u ng
ườ 
i vàc
xã h
i loài ng
ườ 
i, môi tr
ườ 
ng s
ng có th
xem là có 3 ch
c n
ă
ng:- Môi tr
ườ 
ng là không gian s
ng c
a con ng
ườ 
i. Trong cu
c s
ng c
amình, con ng
ườ 
i c
n có m
t không gian s
ng v
ớ 
i m
t ph
m vi nh
t
đị
nh. Trái
đấ
t, b
ph
n c
a môi tr
ườ 
ng g
n g
ũ
i nh
t c
a loài ng
ườ 
i không thay
đổ
i nh
ư
ngs
l
ượ 
ng ng
ườ 
i trên trái
đấ
t
đ
ã và
đ
ang t
ă
ng lên r
t nhanh, vì th
ế
mà di
n tích
đấ
tbình quân cho m
t ng
ườ 
i c
ũ
ng
đ
ã
đ
ang gi
m sút nhanh chóng. Con ng
ườ 
i
đ
òi h
i
ở 
không gian s
ng không ch
 
ở 
ph
m vi r
ng l
ớ 
n mà còn c
ch
t l
ượ 
ng.Không gian s
ng có ch
t l
ượ 
ng cao tr
ướ 
c h
ế
t ph
i s
ch s
, tinh khi
ế
t, c
th
không khí, n
ướ 
c,
đấ
t ti
ế
p xúc v
ớ 
i con ng
ườ 
i
đượ 
c con ng
ườ 
i s
d
ng khôngch
a, ho
c ch
a ít các ch
t b
n,
độ
c h
i
đố
i v
ớ 
i s
c kh
e con ng
ườ 
i. Không gian

Activity (122)

You've already reviewed this. Edit your review.
TimBăngGiá liked this
seiratran liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nha Thanh liked this
Thanh Khan liked this
MinhThuy100989 liked this
Ho Hoan liked this
Ho Hoan liked this
Dung Lê liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->