Qui trình h c l p trình B c 1

:

bi t ngôn ng C:

+Trình bi n d ch là gì ? Cách dùng TC3.0 +C u trúc chung c a m t ch +Câu l nh r nhánh if +Câu l nh r nhánh switch case +Vòng l p for +Vòng l p while ,do while +Th c t p bài t p c b n v i lí thuy t ã có, làm bài v i qui t c : l nh m t xem nó làm cái gì ? B c 2: +M ng m t chi u, nhi u chi u trong C +Cách duy t m ng (nh p xu t) +Các gi i thu t Sort) n gi n v i m ng m t chi u (tìm ki m max min, s p x p Bubble n tính toán c t ng dòng ng trình C. +Th vi n, ki u d li u, l nh gán,l nh printf,scanf là gì ?

+Th c t p các bài t p c b n v i m ng 1 chi u, các bài t p liên quan m ng... B c 3: +Hàm trong C +Cách g i hàm +Các khái ni m liên quan +Làm l i các bài t p c a 2 b ph ng ... n bi n c c b , bi n toàn c c c tr c v i hàm

+Làm th các bài nh dùng hàm

ki m tra s nguyên t , s hoàn h o, s chính

B c 4: +Con tr là gì? B n ch t là nh th nào

+Liên h c a m ng v i con tr +Chu i kí t th c ra là gì ? +Khái ni m v tham bi n và tham tr +G i hàm s d ng con tr +Con tr ích là a c p và c p phát hi u ng c các ví d v con tr ac pv im c +Làm các bài c b n v i con tr 1 c p... ch a dám nói là v ng ch c.0 Sau khi tr i qua 5 b c trên . tìm trên các di n àn . Hãy làm t t c nh ng gì có th hi u và vi t c nó ! Ok r i. các b n ã có th có m t n n t ng c b n. vì cái ó còn tùy thu c vào m i ng i và cách tìm hi u c a m i ng i! T ng n i dung theo th t trên có th là search google. th còn mu n gi i h n n a thì th nào ? Ta hãy ti p t c v i. +S d ng c u trúc t nh ngh a v i các bài t p liên quan danh sách +Xem qua v các l nh n danh sách. B c 5: +C u trúc t nh ngh a +Các dùng nó nh th nào? +C u trúc và con tr n c u trúc. h i b n bè.. tra c u sách h c. Qui trình h c l p trình B c 6: it ng bi t ngôn ng C++: +Cách vi t ch ng trình console trong Visual C++ +Thay i t duy v i câu h i h ng i t ng là gì? Th nào là l p và +Khai báo l p +Các t khóa b o v +Ph ng th c và thu c tính +Hàm t o. th ng kê h a c a C v i th vi n graph.h trên TC3. hàm h y? ..

.+Toán t ph m vi và cách khai báo các ph +Khai báo +G i m t ph it ng trong C++ +Tính óng gói ? ng th c và thu c tính c a ng th c ngoài l p it ng . cho không gian tên +Th c hi n m t l p th hi n phép n p ch ng toán t dùng hàm b n và không dùng hàm b n B c 9: +K th a trong C++ v i 3 m c b o v +Cách g i hàm t o trong k th a + a k th a +Xây d ng ch ng trình v i các l p k th a nhau và g i th c a các l p ó +S m h trong a k th a:s d ng l p o B c 10: ng th c : ph ng th c o. bài t p m u v C++ B c 7: +Không gian tên là gì? +Không gian tên std trong VC++ +Các hàm cin. cout trong không gian tên này +D ng 1 không gian tên v i các l p và không gian tên con. r i s d ng nó. B c 8: +N p ch ng toán t +S d ng hàm b n cho l p. n các ph ng th c + a hình trong C++ +N p ch ng ph +Th c hi n các bài toán th B c 11: ng g p khi s d ng a hình.

tìm hi u v 3. hay m t cách nói khác là hi u v gi i thu t và c u trúc d li u B c 12: 0. B n còn thi u t duy ? Qui trình h c ng ki n th c . bài toán kí pháp ngh ch 4. công c hi n ây t gi i thi u qui trình c a C#: hi u v C#: it ng trong C# i h n ! B n hãy ti p t c v i C# Qui trình h c B c 13: +Khái ni m l p ± +Hàm t o tr ng và hàm t o có tham s truy n +Th t c thu c tính +L p trình Winform ? +Dùng Form c b n nh th nào ? B c 14: +Cách dùng Controls c b n C# +Các ki u i d li u.... b n ã có trong tay m t l có công c .+Khuôn hình template + c hi u . Thu t gi i là gì? Vì sao l p trình ph i có thu t toán ? 1.n u dùng và vi t ch ng trình c thì càng t t. T p mô ph ng các thu t toán v i ã n lúc ho c VB. C u trúc stack và queue. vòng o balan quy. 6. . 7 thu t toán s p x p c b n (xem trong các sách v c u trúc d li u và gi i thu t) 5. cây nh phân cân b ng và tìm ki m trên cây theo ti p thu k thu t m i. 2. Làm các bài t p nâng cao h n cho các vòng l p..NLR. n lúc này .LRN. kép . Cây nh phân. h aC n . Danh sách liên k t LNR.

h a Graphics.Bitmap h a v i pictureBox +Thi t k mô hình 3 l p MVC B c 20: +L p trình +L p +L u tr it +Th c thi .xóa. SqlCommand.s a.Pen. DataTable +SQL server +Các +K t n i CSDL và các thao tác hi n th .thêm. ma tr n trong C# +M ng các + i u khi n form v i Delegate +Câu l nh Foreach B c 17: it ng SqlConnection. SqlDataAdapter.+Dùng controls +Bài t p v l p ± B c 15: +Các i t perform l p.tìm ki m. B c 18: + i u khi n Combobox +Trigger và Function +Create View dùng Tools +C u trúc y l nh truy v n Select và cách dùng +Thi t l p báo cáo Crystal Report +Crystal Report ng b ng th t c SQL B +T c 19: ng tác mô hình 3 l p cho CSDL h a GUI trong C# ng h a. it ng +Khái ni m không gian tên trong C#.StreamReader.StreamWriter + i u khi n DataGridView B c 16: it ng Array List +M ng. ng Dialog +S d ng l p IO.

l p th c thi giao di n B c 23: +Qui t c l p trình Games c b n +B t t a mouse trong Graphics +T Demo game n gi n .B c 21: +K th a trong C# +L p Object: cha c a m i l p +Các d ng k th a qua các form +Cách Owned các controls B c 22: ng th c +Internal + a hình ph + a hình l p.