B o hi m trong kinh doanh

Mô t môn h c 

Môn h c b o hi m trong kinh doanh g m 3 n v tín ch (45 ti t )nh m trang b cho ng i h c m t cách có h th ng, khoa h c, toàn di n các ki n th c nghi p v ch y u v b o hi m trong kinh doanh trong l nh v c th ng m i qu c t nh : các n i dung c b n c a m t s nghi p v b o hi m phi nhân th chính c ng nh cách th c ti n hành khi u n i òi b i th ng trong b o hi m m b o ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p.

2

K t c u n i dung môn h c: 8 ch     ng Ch ng I: Khái quát chung v b o hi m Ch ng II: B o hi m hàng h i Ch ng III: B o hi m hàng không Ch ng IV: B o hi m hàng hoá v n chuy n trong lãnh th Vi t nam Ch ng V: B o hi m ho ho n và các r i ro c bi t Ch ng VI:B o hi m xây d ng và l p t Ch ng VII: Tái b o hi m qu c t Ch ng VIII: Qu n lý Nhà n c v kinh doanh b o hi m 3 .

TS. Nguy n Nh Ti n. GS. Hoàng V n Châu. Hoàng V n Châu. NXB Lý lu n chính tr .Giáo trình. 1999 Th tr ng b o hi m Vi t nam: C h i và thách th c. NXB Lao ng xã h i. GS. TS. NXB Giao thông v n t i. Hoàng V n Châu. 2006 Lu t kinh doanh b o hi m. NXB Lao ng xã h i. 2006 B o hi m trong kinh doanh. PGS. 2000 4 . TS.Tài li u tham kh o   B o hi m trong kinh doanh. TS. GS. 2002 V n t i và b o hi m trong Ngo i th ng.

tai n n b t ng x y ra góp ph n m b o quá trình tái s n xu t liên t c và góp ph n n nh i s ng c a các thành viên trong xã h i´ 5 .³B o hi m là m t ch cam k t b i th ng v m t kinh t . thi t h i do thiên tai. Khái ni m .´ .³B o hi m là m t h th ng các bi n pháp kinh t nh m t ch c các qu b o hi m huy ng t các n v và cá nhân tham gia b o hi m b i th ng nh ng t n th t. còn ng i b o hi m có trách nhi m b i th ng nh ng t n th t c a i t ng b o hi m do các r i ro ã b o hi m gây ra. B o hi m (Insurance) 1. trong ó ng i c b o hi m ph i óng góp m t kho n ti n g i là phí b o hi m cho i t ng c b o hi m theo các i u ki n b o hi m ã c quy nh.Ch ng I: Khái quát chung v b o hi m I. M t s khái ni m c b n 1.1.

2. B o hi m là s phân chia r i ro hay chia nh t n th t. B o hi m là m t bi n pháp kinh t nh m gi i quy t nh ng h u qu v m t tài chính. B o hi m là m t ngành kinh doanh r i ro. Tính ch t c a b o hi m   B o hi m là s di chuy n r i ro t ng i c b o hi m sang ng i b o hi m. 6 .1.

´ 3. ng b o hi m (Co. Tái b o hi m (Re. m i công ty nh n trách nhi m v m t ph n nh t nh c a t n th t và nh n m t ph n t ng x ng trong s phí b o hi m.Insurance) ³Là hình th c b o hi m trong ó nhi u công ty b o hi m cùng ra b o hi m cho m t i t ng b o hi m.I. B o hi m trùng (Double Insurance) i t ng b o hi m c mua b o hi m hai hay nhi u ³Là vi c m t l n cho cùng m t l i ích b o hi m và r i ro.Insurance) ³ Là vi c hai hay nhi u công ty b o hi m chia nhau b o hi m nh ng r i ro l n. M t s khái ni m c b n (ti p) 2.´ 4.´ ng 7 .

ng i b i ³ Là ng th ng khi có t n th t x y ra theo nh ng i u ki n c ah p ng b o hi m.´ 6. Ng i b o hi m (Insurer/ Underwriter) i kinh doanh.´ 7. là i t ng mà vì nó ng i ta ph i ký k t h p ng b o hi m. ng i thu phí.I.´ 8 . i t ng c b o hi m (Subject matter insured) ³ Là khách th c a h p ng b o hi m. ng i ký k t. ng i có tên trên h p ng b o hi m và là ng i c b i th ng khi có t n th t x y ra. M t s khái ni m c b n (ti p) 5. Ng i c b o hi m (Insured/assured) ³ Là ng i tham gia.

A) i c b o hi m yêu c u và ³ Là s ti n do ng có th là m t ph n hay toàn b giá tr b o hi m.´ Áp d ng cho các i t ng b o hi m phi tài s n: con ng i. trách nhi m.I.´ c b o hi m.´ 9. Gi i h n trách nhi m/ H n m c trách nhi m (Limitation of Liability) ³ Là s ti n l n nh t mà công ty b o hi m ph i b i th ng theo m t h p ng b o hi m.V) ³ Là giá tr c a i t ng b o hi m c ng v i các chi phí h p lý khác (c b n v n là giá tr c a i t ng b o hi m). 9 . Giá tr b o hi m (Insurance Value . nó 10. M t s khái ni m c b n (ti p) 8. S ti n b o hi m (Insurance Amount .

´ I = V(A) x R i 10 .´ Th ng c tính c n c vào vi c th ng kê t n th t hay xác su t x y ra r i ro 12.I. là giá c c a b o hi m. M t s khái ni m c b n (ti p) 11.I) ³Là kho n ti n mà ng i c b o hi m ph i n p cho ng b o hi m c b i th ng. T l phí b o hi m (Rate of Insurance .R) ³Là m t t l ph n tr m nh t nh (c a A ho c V) do các công ty b o hi m công b ho c tho thu n theo m t h p ng b o hi m. Phí b o hi m (Insurance Premium .

tai n n. ng u nhiên. ngoài ý mu n c a con ng i ch không b o hi m cho nh ng r i ro ch c ch n x y ra. Các nguyên t c c b n c a b o hi m 1. là nguyên nhân gây nên t n th t cho i t ng b o hi m Công ty b o hi m ch nh n b o hi m cho nh ng s c .II. 11 . tai ho . x y ra m t cách b t ng . có th l ng tr c c.  B o hi m m t r i ro ch không b o hi m m t s ch c ch n (fortuity not for certainty) R i ro b o hi m là nh ng e do nguy hi m mà con ng i không l ng tr c c. ng nhiên x y ra.

v r i ro. Ng i c b o hi m ph i khai báo chính xác các chi ti t có liên quan n i t ng b o hi m. ph i thông báo k p th i nh ng thay i có liên quan n i t ng b o hi m.II. th l . Các nguyên t c c b n c a b o hi m 2. Nguyên t c trung th c tuy t i (utmost good faith) Ng i b o hi m và ng i c b o hi m ph i tuy t i trung th c v i nhau. không c nh n b o hi m khi bi t i t ng b o hi m ã n n i an toàn. không c l a d i nhau. v nh ng m i e do nguy hi m hay làm t ng thêm r i ro« mà mình bi t c ho c áng l ph i bi t c cho ng i b o hi m. tin t ng l n nhau. giá c b o hi m cho ng i c b o hi m bi t. nguyên t c. N u m t trong hai bên vi ph m thì h p ông b o hi m không có hi u l c: ± ± Ng i b o hi m ph i công khai tuyên b các i u ki n. không c mua b o hi m khi bi t i t ng b o hi m ã b t n th t 12 .

II. g n li n v i hay ph thu c vào. L i ích b o hi m là l i ích ho c quy n l i có liên quan n. Các nguyên t c c b n c a b o hi m 3. Nguyên t c l i ích b o hi m (insurable interest)  Ng i c b o hi m mu n mua b o hi m ph i có l i ích b o hi m. s an toàn hay không an toàn c a i t ng b o hi m 13 .

c ng nh c h ng m i quy n l i h p pháp c a ng i ó òi ng i th ba có trách nhi m b i th ng cho mình. Nguyên t c th quy n (subrogation) 14 . Nguyên t c b i th ng (indemnity) Ng i b o hi m ph i b i th ng khôi ph c l i kh n ng tài chính ban u cho ng i c b o hi m ngay sau khi t n th t x y ra. sau khi b i th ng cho m t ng i khác theo b n ph n pháp lý.II. không h n không kém Th quy n là quy n c a m t ng i. Các nguyên t c c b n c a b o hi m 4. 5. có th thay th v trí c a ng i ó.

h n ch r i ro (Risk prevention) T kh c ph c r i ro (Risk assumption) Chuy n nh ng hay phân chia r i ro (Risk transfer/ Risk average) 15 .II. S ra i c a b o hi m 1. Nguyên nhân ra i Tránh r i ro (Risk avoidance) Ng n ng a.

trách nhi m dân s ) 16 . Th i i m ra i Ai C p (2500 n m tr c công nguyên) Babylone (1700 n m tr c công nguyên) Rome. máy bay.II. Italia: th k 14 (1347) Anh: th k 17 (b o hi m ho ho n). th k 19(b o hi m ô tô. S ra i c a b o hi m (ti p) 2.

3. i u ki n t n t i c a b o hi m   Ph i có s r i ro cùng lo i c b o hi m R i ro có th tính toán c xác su t Vi c x y ra t n th t ph i là ng u nhiên Ph i có l i ích b o hi m T n th t ph i không quá l n 17 .

Tác d ng c a b o hi m   Tác d Tác d Tác d Tác d n c Tác d kinh t ng t p trung v n ng b i th ng ng phòng và h n ch t n th t ng t ng thu gi m chi cho Ngân sách nhà ng t o ra tâm lý an tâm trong ho t và i s ng xã h i ng 18 .III.

C n c vào tính ch t c a b o hi m: . ng i làm công« trong tr ng h p m au. v h u.B o hi m th ng m i: là lo i hình b o hi m mang tính ch t kinh doanh.B o hi m xã h i: là ch b o hi m c a nhà n c.IV. C n c vào c ch ho t ng c a b o hi m: . 2. b nh t t.B o hi m nhân th : là b o hi m tính m ng ho c tu i th c a con ng i nh m bù p cho ng i c b o hi m m t kho n ti n khi h t th i h n b o hi m ho c khi ng i c b o hi m b ch t ho c b th ng t t toàn b v nh vi n: +) B o hi m tr n i +) B o hi m sinh k +) B o hi m t k +) B o hi m h n h p +) B o hi m tr ti n nh k « 19 . b ch t ho c b tai n n trong khi làm vi c. Phân lo i b o hi m 1. c a oàn th xã h i ho c c a các công ty nh m tr c p các viên ch c nhà n c. th ng m i. .

ng không +) B o hi m cháy và cac r i ro c bi t +) B o hi m hàng không +) B o hi m xây d ng và l p t +) B o hi m d u khí +) B o hi m xe c gi i +) B o hi m trách nhi m c a ng i giao nh n +) B o hi m trách nhi m chung và b o hi m trách nhi m s n ph m +) B o hi m trách nhi m ngh nghi p +) B o hi m nông nghi p +) B o hi m du l ch +) B o hi m b i th ng cho ng i lao ng 20 .IV.B o hi m phi nhân th +) B o hi m s c khoe và b o hi m tai n n con ng i +) B o hi m hàng h i +) B o hi m tài s n và b o hi m thi t h i +) B o hi m hàng hoá v n chuy n b ng ng b . Phân lo i b o hi m . ng bi n.

n 21 . Theo quy nh c a pháp lu t (lu t kinh doanh b o hi m 2000) B o hi m trách nhi m dân s c a ch xe c gi i B o hi m trách nhi m dân s c a ng i v n chuy n hàng không i v i hành khách B o hi m trách nhi m ngh nghi p i v i ho t ng t v n pháp lu t B o hi m trách nhi m ngh nghi p c a doanh nghi p môi gi i b o hi m B o hi m cháy. Phân lo i b o hi m 3.IV. C n c vào i t ng b o hi m B o hi m tài s n B o hi m trách nhi m B o hi m con ng i 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful