ПОДГОТОВКА ЗА НАСТАВЕН ЧАС

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ
ПРОФЕСОР: ИСИЈАНОВСКА УБАВКА
ПАРАЛЕЛКА: I-1....I-7
ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА

1. Предмет

Англиски јазик- I година

2. Наставна единица

Unit 3

3. Тематска целина
4. Тип на час
II.
5. Цели

III. Наставни методи

IV. Форми на наставната работа

V. Наставни средства и помагала

WHAT HAPPENED NEXT?
grammar and vocabulary
(practice)
- да ја воочат формата и употребата на минатото трајно
време

- да
умеат да го употребат правилно во даден контекст

- да го
прошират вокабуларот на тема криминал и криминално
однесување
Разговор
пишување
објаснување
читање (текстуална)
работа во парови
индивидуална
фронтална
Компјутер
табла и креда
речник
аудио цд

VI. Литература

Учебник headway pre-intermediate
работна тетратка headway pre-intermediate
English grammar in use
English vocabulary in use

VII. Корелација

Со предзнаењата од мајчиниот јазик
за минато трајно време

VIII. АКТИВНОСТИ

имам подготвено копии за сите ученици поединечно.да се одреди кои се правилни а кои неправилни глаголи и го проверува нивното значење дава упатство за работа на следната вежба .За наставникот         Наставникот дава задача да се работи вежба 1.објаснува проверува За ученикот    Учениците прашуваат доколку има нешто нејасно одговараат на прашањата читаат и пополнуваат  одговараат на прашањата и запишуваат од таблата  во парови ја работат вежбата  во помали групи ги работат вежбите Забелешка во кабинетите каде има компјутери се користи учебникот во електронска форма . и со користење на интернет се работат дополнителни граматички вежби .да се прочита статијата и да се пополнат празните места со форма од некој глагол поставува прашања за да ги наведе учениците да зборуваат на тема криминал и криминално однесување ги запишува новите зборови на таблата и ги објаснува а потоа го запишува и нивното значење дава задача да се изработи вежба со вокабулар на дадената тема потоа дава задача да се работи следната вежба 4 испуштените реченици да се вметнат во текстот дели дополнителни вежби за увежбување на минато трајно време надгледува. .но користам и дополнителни вежби подредени со различна тежина.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful