ICS 91 14060

SR 1343-1 STANDARD ROMAN
lunie 2006

Allmentari cu apa Determ i narea ca ntitati lor de apa potabila , localitati urbane §i rurale ,
Water supplies Calculation of drinking water supply quantities

pentru

in urban and rural sites

Alimentation en eau Determination des quantites d'eau potable pour locatites urbaine et rurale.

APROBARE

I

~probat de Diredorul General al ASRO la lnlocuieste SR 1343-11995

iunie 2006

CORESPONDENTA

La data standard subiect

apr o b ar ii international

prezentului standard nu e xis ta s au european care sa se refere

nici un la acelasi

On the date or european

of this standard approval, there standard dealing the same subject

is no International

A

la date d'approbation de la pr esente norme il n'existe internationale ou europeenrie traitant du merne sujet

pas de Norme

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO), Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti Director General: TeL +4021 3163296, Fax: +4021 3160870 Directia Standardizare TeL +4021 3101730, +4021 3104308, +4021 3124744, Fax +4021 3155870 Directia Publicatii- ServoVanzari/Abonamente: TeL+40 21 31677 25, Fax +40 21 3172514,+4021 31294 88 Serviciul Redactie-Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 ©ASRO Reproducerea sau utilizarea inteqrala sau partials a prezentului standard in orice publicatii ~i prin orice procedeu (electronic, mecanic, totocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al ASRO Editia 9

Ref. SR 1343-12006

SR 1343-1 :2006

Cuprins
1 2 3 4 Obiect §i dorneniu de aplicare. ..... .. ... Referinte normative. Termeni ;;i definitii . Necesarul ;;i cerinta de apa . 4.1 Elemente componente ale necesarului de apa 4.2 Debite caracteristice ale necesarului de apa . 4.3 Elemente pentru calculul necesarului de apa . 4.3.1 Debit specific de apa pentru nevoi gospodare;;ti (qg).. 4.3.2 Debit specific de apa pentru nevoi publics (qp) . . 4.3.3 Necesarul de apa pentru utliizatori care nu solicita apa potabila . 4.4 Nevoi proprii ale obiectelor sisternului de alimentare cu apa . 5 Coeficientii de variatie zilnica ;;i orara ai necesarului de apa.. . .. . 5.1 Coeficientul de variatie zilnica (Kzi) . 5.2 Coeficientul de variatie orara (Ko) 6 Calculul necesarului de apa pentru combaterea incendiului 7 Debite de dimensionare ;;i veriticare pentru obiectele sisternului de alimentare 8 Asigurarea debitelor in dezvoltarea localitatilor . . Anexa 1 (informativa). Anexa 2 (informativa) Bibliografie......... Pagina 2 .2 .. ... 2 ... 3 4 4 . 5 5 . 6 7 8 . 9 .9 .. 9 .9 . . 13 15 . 16 . 178 ... 189

..... .. .

.

.

cu apa

hl. rnodificarile sau revizuirile ulterioare ale oricareia dintre aceste publicatii se aplica acestui standard numai cand sunt incorporate in acesta prin amendament sau revizuire Pentru reterintele nedatate. prin referinte datate sau nedatate. STAS 1343/2-89.i distribuirea la utilizatori in cantitatea. elevi in scoli.. de calitatea . Pentru utilizarea prezentului standard roman se aplica termenii SR EN 1508:2000. s.). Terminologie.. precum .2 Utilizatori Consumatori fizici de apa (Iocuitori in case. de suc Irnbuteliat. transportul. paturi de spital.i urmatoarele 3. lnstalatii sanitare Alimentarea fundamentale de proiectare SR EN 805:2000.1 debitele de dimensionare a sistemului de alimentare cu apa in regim de functionare continua In acceptiunea prezentului standard consumatorii de apa care pot inlocui apa potabila cu apa de calitate nepotabila (industriala) pentru satisfacerea unor nevoi pot si este recomandabil sa 0 efectueze in scopul economisirii resurselor si reducerii solicitarii sistemului de alimentare cu apa 2 Referinte normative Acest standard contine.SR 1343-1 :2006 1 Obiect . prevederi din alte publicatii Aceste reterinte normative sunt citate in cuprrnsul textului.i componentele sistemele . sistemul asigura captarea apei dintr-o sursa naturale. Prescriptii cu apa Conditii pentru sistemele cu apa Conoitii pentru .. precum .. etc. iar publicatllle sunt enumerate mai jos. tnrnaqazinarea . In ansamblul sau. se aplica ultima editie a pubticatiei la care se face referire (inclusiv amendamentelele).1 Sistem de alimentare cu apa Ansamblu de constructii specifice. SR 10898:2005. locuri de hotel. inmagazinarea apei SR 108982005. Schema generala a unui sistem de alimentare cu apa centralizat este prezentata in figura 1. 2 ..i la presiunea norrnala de Iolosire 3..i domeniu de apllcare Prezentul standard elaboreaza principule pe baza carora sa se poata determina cantitatile de apa care trebuie asiqurate de sistemul de alimentare cu apa potabila a unei localitati.i definitiile din SR EN 805:2000..) sau unitati specifice de productie pentru care se toloseste apa potabila (tona paine.i exterioare cladirilor pentru SR EN 15082000. Alimentari componentele Alimentari cu apa $i canalizari.. industriale Alirnentari cu apa Determinarea cantitatilor de apa de alimentare pentru unitati ST AS 1478-90. tona produse lactate.i industriale. instalati: si rnasuri constructive cu ajutorul carora se asigura apa potabila la toata sau la cea mai mare parte din populatia localitatii.a. 3 Termeni ~i deflnltll . Alirnentari cu apa la constructii civile . Pentru referrntele datate. tratarea la calitatea ceruta de consumator conform prescriptiilor legale in vigoare. functionari in adrninistratie..

A . asigura compensarea cantitatilor de apa Tntre alimentare R f?i consurnul din R. R . volumul rezervei intangibile de combatere a incendiului. RD . Nagec este necesarul de apa pentru agenti economici. este necesarul de apa pentru consumul este necesarul de apa pentru consumul gospodaresc. inmagazineaza apa pentru: asigurarea apei in perioada avariilor sistemului Tn amonte de R. NRI este necesarul de apa pentru refacerea rezervei de incendiu.captare.statii de pompare. astfel Incat sa se poata controla permanent balanta cantitatilor de apa tn sistern.retea de distributie. ST .Schema generala Legenda: a sistemului de alimentare cu apa a unei localrtati C .constructli de fnmagazinare.sistem de rnasura continua a volumelor de apa. M Figura 1 . constructiile f?i lucrarile prin care se preleveaza controlat apa dintr-o sursa naturals: SP. dintr-o sursa pentru satisfacerea (1 ) in care: C Ng Np este cerinta de apa. 4 Necesar ~i cerinta de apa suma cantitatilor de apa livrate loco bransarnent tuturor Necesarul de apa reprezinta be nefici ari lor/uti I izato rilor. 3 . Cerinta de apa este cantitatea de apa care trebuie prelevata necesarului (nevoilor) rational de apa ale unui beneficiar/utilizator. public.aductiune. asiqura transportul apei de la captare la rezervoare.statie de tratare (uzina de apa): asiqura corectarea calitatii apei sursei pana la calitatea ceruta de utilizator.SR 1343-1 :2006 c RD o I (2) -Sisteme de masura a cantitatilor de apa ~-~--~-- o ~g _!~ r-. asiqura conditiile hidrodinamice pentru transportul apei intre obiectele schemei in cazurile in care acesta nu se poate asigura gravitational. . transporta apa de la rezervoare la bransarnentul fiecarui consumator in cantitatea si la calitatea cerute de utilizatori. (2) .

cotetaril. pentru a tine seama de aceasta Exista variatii orare. tantani de baut apa.. In m3/zi: QZ1 med.1 Elemente componente ale necesarului de apa categorii de apa Necesarul de apa potabila pentru localitati cuprinde total sau partial urrnatoarele a) apa pentru nevoi qospodaresti: locuitorilor. spalarea conductelor retelelor de distributie rezervoarelor. e) apa pentru nevoile proprii sistemului de alimentare cu apa: prepararea solutiilor spalarea filtrelor. apa subterana din stratul freatic).2 Debite caracteristice ale necesarului de apa apei. magazine. II 1 [In ~ N(i)· qs (i)· x. hoteluri.ti in unitati industriale sistemul centralizat de alimentare cu apa. cantine. (i) ] valoarea maxima a consumului (3) debit orar maxim. unitati pentru prepararea locala a bauturilor racoritoare.a pierderilor de alimentare 4. daca acestea au asiqurata apa potabila din d) apa potabila pentru alte folosinte care nu pot fi asigurate de sisteme independente. spalatul corpului. reprezinta consum maxim.SR 1343-1 :2006 Kp este coeficientul care reprezinta suplirnentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea de apa In obiectele sistemului de alimentare cu apa pana la bransamentele utilizatorilor. preparare hrana.i strazilor. spalarea/cesfundarea retelei de canalizare Pentru toate aceste folosinte este recomandabil sa nu se utilizeze apa potabila din sistem :.. f) necesar de apa pentru acoperirea lmperfectiunilor de executie: pierderilor inevitabile Tn sistemul de distributie de reactivi. bai publice.i g) necesar de apa pentru combaterea incendiului in situatiile in care reteaua potabile asiqura si cantitatile de apa pentru combaterea incendiului. spitale. s. apa din lacuri. spalatul pietelor S. notat Qorar max. in m3/zi: reprezinta volumul de apa utilizat in ziua cu consum Qzi max = 1000 {. spalarea aductiunilor. notat Qzi max. de distributia apei 4. saptarnanale si anuale in utilizarea se utilizeaza urrnatoarele debite caracteristice: debit mediu zilnic.i spalarea datorate avariilor S. spalare rezervoare. zilnice. acesta reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic in Q = zi med Vo1..i pentru animale de pe langa gospodariile proprii ale b) apa pentru nevoi publice unitati de tnvatamant de toate gradele.an= _l_~[~ 365 1000 ~ ~ N(i. stropitul spatiilor verzi. spalare rete a distributie. In m3/h orar din ziua (zilele) de 4 . carnine. spalatul rufelor ~I vaselor. crese. ) (i)] qs (2) debit zilnic maxim.i sa se foloseasca surse alternative de apa netratata (apa cecantata din rau. curatenia locuintei utilizarea WC-ului baut. c) apa pentru nevoi gospodare:. policlinici. :. precum S. Ks este coeficientul de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului cu apa Tn uzina de apa. restaurante. notat decursul unui an. acesta maxim ln decursul unui an. In aceasta categorie intra stropitul strazilor.

i 1955.1977. reprezinta revizuirea SR 1343-11995 pe care-I rnlocuieste 1954.Preambul Prezentul standard Standardul 1995. . de asemenea s-a apreciat ca valoarea cantitatilor de apa necesare utilizatorilor publici se impune sa fie etectuata independent de consumul gospodaresc.1966.1958 Revizuirea standardului a fost necesara lntrucat in Comunitatea Europeana consumurile specifice medii sunt mult mai reduse decat in SR 13431.1991 a fost elaborat Initial in anul1950 si revizuit in 1991 S.1995.

se retera la tipul de consumatori ~i debitul specific pe tip de consumator.0 6 100 . Tabelul1 Nr.20/1. astfel: Se considera zona 3.. (4) indicii din sume au sernnificatia k se retera la categoria de necesar de apa (nevoi gospodare~ti. iar valorile de sub linie pentru localitatile avand clirna continental excesiva. calda ~i canalizare de gradul de dotare cu qg(i) KZi(i) 110m.. statutul localitafii: urban. zi pe strazi fara in curti fara 1 2 3 4 Zone in care apa se distribuie canalizare N1) Zone tn care apa se distribuie canalizare 1) prin cisrnele amplasate prin cisrnele amplasate 50 50 . valori ale precipitatiilor anuale.40 1.3 4. 4. N1) sisteme provizorii.SR 1343-1 :2006 Qor 111<1:': =-'-IlIN(I) J J 1 II 000 24 k =l - m i-I . calda ~i canalizare. in I/consumator (4) In care N(I) este nurnarul de utilizatori: cantitatea medie zilnica de apa necesara si qs(i) este debit specific: zi. zonei Zone sau localitati dlferentiate In functle lnstalatlt de apa rece. in cazurile cane nu pot fi justificate alte valori obtinute prin studii special destinate.Pentru K. case individuale standard In mediul urban si/sau rural.35 Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece. cu temperatura maxima masurata tOC2:25 0.1 Elemente pentru calculul necesarului de apa (qg) Debit specific de apa pentru nevoi qospodaresti Valorile debitului specific de apa pentru nevoi gospodare~ti (qg) pot fi adoptate dupa datele din tabelul 1. cu preparare individuala a apei calde Zone cu apartamente Tn blocuri cu instalatii de apa rece. ·q(I)· K(I)' ' ZI . de proiectant §i operator pe baza unor studii speciale: valorile propuse trebuie aprobate de NOTA 2 . publice). K(I) 0] • 1 unui consumator. rural. calda si canalizare.20 1 150 180 1. se exprirna sub forma abaterii valorii consumului medie.50/2. Definirea climei se face pe baza nurnarului anual de zile de vara (n) ca medie rnultianuala.3. KZi(i) este coeficient de variatie zilnica. vile In cartiere rezidenfiale. valorilor maxime orare ale (6) Qor med( i) = Qzi max 1 24 (7) in relatiile (2). (3).i(i) valorile de deasupra liniei sunt indicate pentru localitatile avand clirna continental temperata.30/1.Valorile orientative pentru qg(i) pot fi marite functie de: marirnea zonei sau centrului populat. Marirea se opereaza consiliile locale. cu preparare centralizata a apei calde NOTA 1 . statiune balneo-clirnaterica: gradul de confort al locuintelor: apartamente In blocuri cu centrala proprie sau asigurarea caldurii si apei calde centralizat.40/1.00 1. densitatea populatiei (loC/ha) §i tipul de locuinte: zona geografica precizata prin limite de altitudine.. . obiceiurile utilizatorilor din zona referitoare la utilizarea apei.80 1. adimensional. adimensional: zilnic fata de (5) Kor(i) este coeficient de variatie orara: se exprirna sub forma abaterii consumului fata de medie in zilele de consum maxim. clirna. in rnasura realizarii unui sistem de canalizare se vor adopta valorile din 5 .

zi Domeniu de varia tie 7 . depozit) Cladire dormitoare comune Hotel Hotel (statiune) Inchisoare Magazin (mic) Motel: .. 30 30 . 60 . 10 30.5 250 . 600 200 . .... si alte surse.. 600 . 40 5 .. 190 200 .. 60 .. 45 110 ... 2500 .... 80 .fara bufet §i sala de sport Service auto Spa latorie (ha ine) Spital Tabara de zi (fara masa) -4- "continue" 6 ---... 60 I _...... 50 .-:-- . 50 150. 300 40 . 15 5 ...250 300 ..3.. 20 40 .. . 110 25 . 250 25 . 10 30 . Valorile orientative ale debitelor medii specifice se adopta conform tabelului 2. 45 7. AGHTM ternperata: excesiva..... Tabelul2 Nr.300 15 . 100 150 ... 45 75 . 45 20 . 40 -.. .. 60 15 ..... I I 17 18 19 20 21 22 23 cu autoservire I 24 25 26 27 Sala de mese ~coala cu intern at .. 400 50 40 20 25 35 2000 400 20 40 . 7.crt. 45 300 .cu bucatarie . 15 5 . sala de sport si dusuri ...in Anexa Association). 600 20 ... 4. 60 1500. 60 30...30 ... 40 200 ....2 Debit specific de apa pentru nevoi publice (qp) analitic Necesarul de apa pentru consumatori publici din localitati sau zone ale acestora se calculeaza prin insumarea cantitatilor de apa necesare fiecarui utilizator.. 500 200 .fara bucatarie Pensiune Piscina Restaurant Restaurant - Unitate Calator Client Angajat Angajat Consumator Angajat Persoana Rezident Persoana Angajat Loc parcare Utilizator An~at Toalete Angajat Persoana Client Angajat Persoana Detinut Angajat Consumator Angajat Loc Loc Persoana Consumator Angajat Masa Consumator AnQajat Masa servita Elev Elev Elev Elev Vehicul Angajat Ma§ina Pat Angajat Persoana Debite I/unitate. Water 1 la prezentul standard se Indica valori orientative din sursele IWA (International (Asociatia Gene rala a Higienis. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Categorie de con sum Aeroport Bar Birouri Cafe-bar Camping Casa de odihna Casu\e (de odihna) Centru comercial Cluburi Complex comercial (mall..2000 30... ... 400 80 .tilor de Tehnica Municipala) Franta...numai cu bufet ... 30 30 .cu bufet... 50 5 ...SR 1343-1 :2006 n s 80 clima continental n> 80 clirna continental NOTA 3 .i cantina ~coala fara internat: .

Debitul maxim orar se calculeaza d) in analiza dezvoltar!i reducerea consumurilor fiabilitatii instalatiilor.3. rural.30 NOTA 1 .2.. categoria de servicii asigurate din punct de vedere calitativ. in dm3/unitate. Debitul maxim zilnic pentru utilizatori publici se calculeaza similar relatiei (3). 4. Pentru ansamblul zonei sau localitatu se stabileste pentru necesarul de apa public un coeficient variatie orara ca medie ponderata a coeficientului de variatie orara al fiecarei categorii de utilizat de de "'K or . xTF· ~ r J (9) in care: KOrl este coeficientul de variatie orara pentru 0 categorie de consum. similar cu relatia (4). in h. 10 50 75 75 . in apropierea localitatii: apa din lacuri de acumulare 7 . Nni qpi b) Coeficienti de variatie zllnica se deterrnina pentru fiecare utilizator in furictie de abaterile de destasurare a activitatii fata de medie. TF i este timpul zilnic de functioriar e a fiecarei categorii de consum. in m3/zi. acestia pot fi adoptati ca avand valori similare zonelor de locuit unde se atla amplasat utilizatorul public (a se vedea tabelul 1).1 Cantitatile de apa se deterrnina conform relatiei a) Debit mediu zilnic (8) in care: Qzi med este debitul mediu zilnic.zl. c) Coeficienti de variatie orara se deterrnina pentru fiecare utilizator de apa pe baza programelor tunctionare in zilele in care se realizeaza consumul zilnic maxim. zone litorale sau montane.3. este numar de unltati de 0 anurnita categorie este debitul specific.. publica.Valorile orientative din tabelul 2 trebuie adoptate luand in consideratie: zona de amplasare a categoriei de consurn: statutul zonei: urban. obiceiuri utilizatori de apa in zona d'" amplasare 4. prin utilizarea: apei decantate din statia de tratare.3 in perspectiva a sistemului de alimentare cu apa se va lua in consideratie specifice publice ('" 10% in 20 ani) odata cu cresterea gradului de dotare si Necesar de apa pentru utilizatori care nu solicita apa potabila trebuie sa se realizeze Asigurarea necesarului de apa prin Inlocuirea (substituirea) apei potabile independent de necesarul de apa destinat consumului uman.100 15 .SR 1343-1 :2006 28 29 30 31 -- Teatru Terasa Teren de tabara Zona de interes turistic Scaun Scaun Persoana vizitator -- *continuare* 5 . statiune.

b) necesarul de apa pentru curatirea periodica a retelei de distributie se stabileste pe baza unui plan operativ de curatire a tronsoanelor retelei. 4.1 specifica Necesarul :.3 Necesarul norma de necesar specific de (1 de apa pentru lntretlnerea retelei de canalizare (qc) se calculeaza analitic functie de schema si sisternul retelei de canalizare. nurnarul de carnine autocuratare.i utilizare al ecologici :. aceasta depinde de materia lui conductelor.idensitatea populatiei :.4 Nevoi proprii ale obiectelor sistemului de alimentare cu apa analitic pe baza urrnatoarelor elemente: Se calculeaza a) tehnologia :. spalat piete. altitudine. de spalare si lungimea tronsoanelor pe care nu sunt asigurate vitezele de starea retelei de canalizare.3. de doua ori pe an.3.4 Necesarul de apa tehnologica pentru industrie (q.5% din volumele de apa consumate anual 8 . odata.) se calculeaza analitic In conformitate cu norma tehnologica si capacitatea de lucru a fiecarei unitati Necesarul de apa asigurat din reteaua de apa potabila pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului se calculeaza similar necesarului de apa potabila pentru nevoi publice Acesta se calculeaza conform tabelelor 1 :. pierderile tehnologice pot fi reduse pana la 3%.5) 11m2.i 2 din 8T AS 1478-90. zona geografica. intretinere a zonelor general se calculeaza analitic pe baza unei norme specifice de (1.5 5) 110m..SR 1343-1 :2006 apa din surse subterane Asigurarea nepotabile din intravi!an prin retele independente.i de operatorul de apa cu aprobarea a apei destinata consurnului uman de apa pentru stropit spatii verzi (qsv) se calculeaza se realizeaza in functie de analitic considerand 0 norma q'" = 1 5 . pierderile tehnologice adrnisibile In statia de tratare nu trebuie sa depaseasca 6% din cantitatea de apa prod usa. grad de dotare.5 11m2. pentru apa subterana sporul trebuie prevazut de la caz la caz. Consiliului Local) se acestui necesar de apa trebuie sa se realizeze In situatii speciale (stabillte de proiectant poate utiliza apa din reteaua de distributie 4. fiecare cuva din rezervoarele sistemului va fi golita.idemografici ai zonei: 1. cantitatile de apa utilizate nu depasesc 1 2 %0 din volumul de apa distribuit.. c) necesar de apa pentru spalarea si curatirea rezervoarelor sistemului.4 0.. clima localitatii (zonei). diferentierea ~ . la adoptarea valorii normei specifice ca :.2. pentru centre cornerciale. calitatea apei si afinitatea materialelor de a forma biofilm.3. zi...3.i componentele statiei de tratare. 4.. In situatiile In care se asigura recircularea supernatantului din apele de la curatarea decantoarelor !?i spalarea filtrelor.2 Necesarul de apa pentru stropit strazi. necesarul de apa trebuie asigurat din surse independente de sisternul de alimentare cu apa destinat consumului uman 4.. zi se ia in consideratie suprafetelor Intretinute. 8tabilirea necesarului de apa se etectuaza de catre proiectant lrnpreuna cu operatorul retelei. zi. destinatie spatii verzi urbane de mteres 4. spalata si dezintectata: cantitatile de apa necesare pentru spalarea rezervoarelor nu depasesc 0.3.i parametrii piete se poate adopta 0 gradul de ocupare :.3.3.3.

40 1.i marl. .20 1.000 100. 6 Calculul necesarului de apa pentru combaterea incendiului prevazute constructii si instalatii Atunci cand se realizeaza un sistem de alimentare cu apa trebuie care sa asigure cantitatile de apa pentru stingerea incendiului. erase rnici. variatii zilnice de presiune. NOTA 5 .30 1.50 1.000 ':>200.35).1 Pierderile de apa tehnic admisibile In reteaua de distributie trebuie tratate ca un necesar de apa La re\elele de distributie noi (sub 5 ani) se apreciaza ca pierderile nu vor fi mai mari de 15% din volumul de apa distribuita (Kp = 1. la care se etectueaza retehnologizari si/sau extinderi. 9 .0).Pentru retelele mari de distributie. 5.00 1.15 3.000 15.000 NOTA 1 .88 pentru sate pana la 1. materia Ie cu defectiuni. de locuitori prin interpolare.368 pentru erase marl.000 de locuitori este recomandabil sa se folcsaasca un coeficient de variatie orara proportional cu numarul de utilizatori prevazuti in aval de sectiunea calculate. coeficientul Ko poate fi rnarit pe baza de calcule justificative. Alimentarea discontinue cu apa trebuie Insa considerata ca provizorie NOTA 2 .25 ~ 10. pierderile pot fi pana la 35% (K.30 1. care deservesc peste 100.30 1.Coeficientul se deterrnina functie de nurnarul debitele maxims rezultate fiind insumate corespunzator. elaborata pe baze statistice pentru stabilirea debitului maxim zilnic (implicit a coeficientului global de variate zilnica) in functie de nurnarul de locuitori.00 2. Tn aceeas] anexa S8 indica 0 relatie ernpirica. Tabelul3 Nurnar total de locuitori de presiune ai localitatii/zonei considerate Ko 2. La retelele de distributie existente.25 1.. Se observa variatia coeficientului de variatie orara de la 2.Tn anexa 2 la prezentul standard sunt prexentate pe baza de masura dupa [1] variatiile consumului orar Intr-o zi de lucru (t > 18°C) pentru sate.Pentru valori intermediare ale numarului de locuitori coeficientul Ko se calculeaza odata cu reducerea numarului de locuitori crasts valoarea coeficientului de varia tie orara (valoare NOTA 3 . in tabelul 1 sunt prezentate valorile orientative ale coeficientului de variatie zilnica pe zone sau locatitati.1 Coeflcienti de varlatle zllnica ~i_orara ai necesarului de apa Coeficient de varlatie zilnica (KZi) Coeficientul de variatie zilnica (Kzi) se stabileste pentru fiecare tip de consurn. (Nr) din fiecare zona de presiune NOTA 4 .4. medii :. in general coeficientul de variatie zilnica scade cu rnarimea localitatii (zonei) si cu cresterea gradului de dotare.2 Coeficient de variatie orara (Ko) de apa Cand nu sunt Coeficientul de varlatie orara (Ko) se stabileste pentru fiecare tip de necesar stabilite alte valori justificate prin studii.15): acesteapot apare din executie necorespunzatoare. tunctie de gradul de dotare cu instalatii tehnico-sanitare.00 1. maxima 5.SR 1343-1 :2006 4.000 50. pot fi adoptate valorile din tabelul 3. Procente mai mari de 35% ale pierderilor de apa sunt considerate anormale ?i impun adoptarea unor masuri corespunzatoare 5 5. a retelei. = 1.000 25.In cazul in care distribuirea apei nu se face continuu (situatis anormala) ci dupa un program de furnizare propriu.

?i debitul pentru instalatiile speciale (Ois) se adopta conform ST AS 1478-90. in perimetrulluat in calcul la dimensionarea re\elelor de distributie face astfel incat un incendiu . simultane.200000 200001 .2.e) se po ate adopta interiori se determina conform 3. de regula 5e Ioloseste apa din reteaua de distributie a apei potabile. Se va tine seama de NOTA 1 ~i NOTA 3. Cladiri cu (1. se analizeaza varianta in care fieeare zona functionsaza independent in eaz de incendiu.800000 800001 .300000 300001 ... Debitul pentru combaterea incendiului cu ajutorul hidrantilor interiori Oii (nurnarul jeturilor si tipurile de constructii care sunt echipate cu hidranti interiori) precum . dupa valorile prezentate in tabelul 4.i acestea se alirnenteaza din aceeasi retea publica.. NOTA 2 ... 10 .. in cazuri speciale pentru combaterea incendiului din exterior se poate folosi . in cazul cane in/sau langa localitate exista societati comerciale .Valorile prezentate in tabelul 4 se aplica ~i in cazul cartierelor izolate.3. = 3 h. pentru cladiri speciale (teatre.400000 400001 500000 500001 . 50000 50001 ..SR 1343-1 :2006 Stingerea incendiilor se poate face cu ajutorul apei prin hidranti interiori montati in cladirl !?i hidranti exteriori montati pe reteaua de distributie. rete Ie separate). .1 din STAS 1478-90. 1000000 5 10 10 20 25 30 40 - NOTA 1 . 338bis din 21/04/2005.Debitul pentru incendiu exterior.4) niveluri [I/s] Cladiri cu peste 4 niveluri 10 15 15 25 35 40 55 (0 80 85 90 95 100 populat ~5000 500L10000 10001 .sa revina unei suprafete locuite de cel mult 10000 locuitori. Apa pentru hidrantii interiori trebuie sa aiba aceeasi calitate cu cea distribuita Pentru hidrantii exteriori.. aceasta situatie cornporta existenta unei reiele de apa special destinata acestui scop.Localizarea incendiilor simultane. Nurnarut de incendii se calculeaza Insa pentru tcata localitatsa. Anexa IV-2. Qie ~i nurnarul de incendii peste un milion de locuitori se determine pe baza de studii speciale. NOTA 5 ... drencere) conform reglementarilor tehnice in vigoare. 25000 25001 .. se vor adopta debitele eele mai mari rezultate din analiza variantelor.600000 600001.?i alta calitate de apa prin mijloace independente (rnasini/cisterne proprii. Numarul de incendii teoretic simultane se adopta functie de rnarirnea localitatii dupa valorile din tabelul4.. rezerve de apa.Pentru localitati sub 5000 loeuitori se va respeeta ~i Reglementarea GP 106-04.. ( Tabelul4 Nurnar locuitorilor din localitate N=~N(i) Numar de incendii simultane 1) "n" 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 o. se NOTA 4 . 100000 100001 . separate de centrul printr-o zona neconstruita: in acest caz LN(i) reprezinta numarul de locuitori pentru fiecare cartier.700000 (00001 . biblioteci) sau industrii sunt prevazute sisterne speciale de stingere (sprinclere.. n.In cazul retelelor cu zone de presiune. Timpul teoretic de functionare Durata teoretica de tunctionare al hidrantilor a hidrantilor debitul hidranulor exteriori (O. aprobata in cazul Tn care nu se dispune de studii speciale. pentru centrele populate cu NOTA 3 . nurnarul de incendii teoretic simultane se poate adopta dupa valorile prezentate in 1) Se inteleqe care necesita combaterea de la exterior.teoretic . de MTCT 15/02/2005 ~i publicata in Monitorul Oficial Partea I nr.. exteriori este T..

7 pentru retelele de joasa presiune (pz 7 m col. NOTA 2 .in cazul in care Q.in cazurile in care debitele surselor de apa nu pot asigura refacerea rezervei de incendiu in durate maxi me Tr.~251/s la sursa. stingerea se face cu ajutorul motopompelor forrnatiilor de pompieri) 1?ivaloarea a=1 pentru retelele de inalta presume (combaterea incendiului se poate face direct de la hidrantul exterior). volumul de apa (12) unde: VRI este volumul rezervei intangibile. [h) l. in m3. apa. coeficientul "a" are valoarea 0.e::::25lis O. protejata.Pastrarea rezervei intangibile se face Tn una sau mai multe cuve de rezervor integral pentru combaterea incendiului sa fie permanent la dispozitie astfel lncat volumul 12 . prsvazute in tabelul 6 se admite prelungirea acestor durate. Tabelul6 Localltati §i zone industriale aferente localitatilor r. incendiul.e>25 lis O.e::. durata pentru 24 24 24 o §i E avand 36 36 48 refacerea NOTA 1 . in m3 incendiilor normate. iar debitele de apa sunt insuficiente rezervei intangibile de incendiu T ri se poate rnari pana la eel mult 72h.SR 1343-1 :2006 b) necesarul de apa pentru consumulla utilizator pe durata stmqerii incendiuiui (11 ) unde Vcons este volumul consumat la utilizator. in total se va acumula in rezervor. NOTA 3 .ocalitati cu constructii Zone industriale categoriile de pericol de incendiu din A§i B C avand: O. Oor max - debitul maxim orar al zonei sau localitatii unde se combate ca rezerva intanqibila. cu volumul de apa care nu poate fi asigurat in timpul normat.10 lis. cu conditia rnaririi rezervei intangibile VRI.e>25 lis O. (13) Marimea tirnpului de refacere a rezervei (Tn) se adopta conform datelor din tabelul 6. refacerea rezervei de apa trebuie sa Dupa consumarea apei in urma combaterii se realizeze cu debitul ORI in timpul Tri.

care se combat de la exterior cu apa din hlorantti exterior! nj este nurnarul de jeturi simultane impus pentru cladirea respectiva.. ambele in localitate sau arnbele in zona industriala.e este debitul asigurat de hidrantii exteriori. luand Tn considerare suma vaiorilor maxi me In localitate Tn . in ore. in lis. luand in considerare suma valorilor maxi me Unul in localitate 9i unul in zona industriala.?i zona industriala. 11 . O. insumandu-se >25000 >150 NOTA . daca nu se justifica alte valor! Debitul de incendiu pentru societati (intreprinderi) trebuie adoptat tunctie de pericolul pe care il reprezinta industria. OJ. in lis.Daca fntre societatea cornerciala !iii localitate este fntotdeauna un spatiu gol (verde) de minim 300 m cele doua unitati (Iocalitatea si industria) se analizeaza separat Asiqurarea debitelor hidrantilor interiori :.i exteriori se realizeaza special in rezervoarele sistemului de alimentare cu apa astfel: a) necesarul de apa pentru combaterea efectiva a incendiului printr-un volum de apa inmagazinat (10) unde: v. este debitul asigurat de un jet la hidrantii interiori.. Tn lis.2500 0 <150 2 <:::25000 2:150 2 La localitate sau zona industriala. n este volumul de apa inmagazinat. speciale. a carer durata de Ojs este debitul pentru stingerea incendiului cu ajutorul instalatiilor functionare este T5 [ore] se stabileste conform ST AS 1470-90. este nurnarul de incendii simultane in m3. in min. (ha) <150 Mod de simultane con siderare a incendiilor <10000 1 10001 . T. numarul care rezulta pentru fiecare >25000 <150 2 Se deterrnlna conform tabelului 4 pentru localitate si conform ST AS 1478-90 pentru zona industriala.SR 1343-1:2006 tabelul 5. luand Tn considerare debitul de incendiu cel mai mare Unul in localitate si unul in zona industriala sau ambele in localitate luand in considerare suma valorilor maxime Unul in localitate 9i unul in zona inoustriala. este timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori. conform STAS 1343/2-89 '?i STAS 1478-90 sau precizarilor specialistului procesului tehnoloqic Tabelul5 Nurnar de locuitori din localitate (N) supratata Nurnar de incendii simultane S (n) teritoriului 'intreprinderilor. Te este timpul teoretic de functionare a hidrantilor exteriori. ambele in localitate sau ambele Tn zona industriala.

este suma cantitatilor de apa.SR 1343-1 :2006 7 Debite de dimensionare alimentare cu apa §i veriflcare pentru obiectele sistemului de I.2 Obiectele statiei de tratare se dirnensioneaza 7. OZI max ORI - de alimentare de apa maxim zilnice.. In m3/zi.4 Rezervoarele de Tnmagazinare trebuie sa asigure Intangibile de incendiu. ~I apa schemei sisternului de alimentare cu apa de la captare la statia de Figura 2 . spalare rezervoare.volumul rezervei 13 .Debite de dimensionare !?i verificare pentru obiectele sistemului de alimentare cu 7.3 Toate obiectele schemei sistemului de alimentare cu apa intre statia de tratare ~i rezervoarele Tnmagazinare (sistemul de aductiuni) se dimerisioneaza la debitul: (15) Pentru tocalitati cu debit de incendiu peste 20 lis se va analiza siquranta retea: aceasta trebuie sa asigure alimentarea retelei in orice situatie leqaturii dintre rezervoare ~i 7. spalare retea distnbutie etc.. rez erva protejata .. la debitul Ole asa cum a fost definit mai sus. pentru acoperirea inteqrala a necesarului debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu.1 Toate obiectele ~i elementele tratare se dimensioneaza la Q Ie =K unde: p ·K·Q 5 zi max +K·K·Q p s RI ( 14) Kp este coeficient de majorare a necesarului obiectele sistemului de alimentare cu apa: de apa pentru a tine seama de pierderile tehnic In Ks este coeficient de servitute pentru acoperirea necesitatitor proprii ale sistemului cu apa: in uzina de apa. de 7.

care trebuie asigurat de catre operatorii care exploateaza sisteme centralizate de alimentare cu apa. Pentru aceasta valoare a debitului toti utilizatorii luati in calcul (inciusiv hidrantii interiori) pot folosi apa in cantitatea norrnata ~i dupa schema stabilita (direct la presiunea din retea sau cu rnjtoace intermediare ).volurnul de avarii pentru situatiile de intrerupere a alimentarii rezervoarelor.1 (V) este debitul de verificare presiunea de folosire libera a hidrantilor la retelele de ina Ita presiune pentru debitul ( 18) 14 .SR 1343-1 :2006 volumul de saptarnarui.4. conform legislatiei in vigoare in situatiile in care confiquratia reteaua de distributle. nota 3) apar cele n incendii teoretic simultane. compensare orara si in rnasura posibilului.4% 0.) adecvati ~i debitul nJOii functie de dotarea cladirilor cu hidranti interior! 7. functionarea retelei in cazul combaterii pentru toate cele n incendii simultane incendiului de la exterior utilizand numai hidrantii exteriori 7. c. este necesar sa se asigure in rete a (Ia hidrantii in tunctiune): minimum 7 m col. in cazul retelei cu rnai multe zone de presiune debitul npii se calculeaza pentru fiecare zona cu coeticierrtii de variatie orara (Ko. terenului permite. H20 pentru rete Ie (zone de retea) de joasa presiune (a se vedea 6) la debitul (17) in care: 0.1 Verificarea retelei la tunctionarea hidrantilor exteriori se face astfel ca In orice pozitie norrnata (a se vedea tabelul 4. si debitele hidrantilor interiori (Oi') pentru incendiile simultane care se Kp este coeficient de pierderi definit la 4. b. compensare zilnica pe perioada rezerva protejata .5 Toate elementele componente dirnensioneaza la debitul ale schemei sisternului de alimentare cu apa aval de rezervoare se (16) unde O"e este debit rezervoare. Volumul minim al rezervoarelor trebuie sa reprezinte 50% din consumul mediu. de calcul pentru elementele schemei sistemului de alimentare cu apa aval de njOii este nurnarul de jeturi combat din exterior (n).6 Verificarea re\elei de distributie se face pentru doua situatii distincte: folosind atat hidrant: interiori functionarea in caz de utilizare a apei pentru stingerea incendiului pentru un incendiu ~i hidranti exteriori pentru celelalte (n-1) incendii.5%) conform 44. cantitatile de apa suplimentare exprimate prin acest coeficient includ ~i necesarul de apa pentru curatarea periodica a retelei de distributie (1 2 ) ~i pentru spalarea ~i curatirea rezervoarelor (0. rezervoarele trebuie sa asigure si presiunea in 7.6.

in retelele de distributie 15 . direct din rezervoarele sistemului de alimentare cu apa. alimentarea controlata intre retelele a doua zone de presiune vecine In retea.3 In functie de situatia locala. evaluarea de functionare In sensul veriticar!i capacitat!i de a transporta Oil a retelei In lipsa tronsonului (barei) avariat $i blocat riscului de a rarnane fara apa la consumatorii vitali lmpreuna cu operatorul poate justifica c.SR 1343-1 :2006 in care: 011 (V) - debitul de verificare Pentru asiqurarea functionarii corecte a hidrantilor interiori trebuie tacuta i?i verificarea daca pentru orice incendiu interior (Ia cladirile dotate cu hidranti) presiunea de functionare este asipurata in orice situatie. aceasta permite asigurarea in bune conditii a debitelor i?i presiunilor la hidrantii exteriori i?i garanteaza cantitatile de apa necesare pentru combaterea incendiului Se va asigura si posibilitatea alimentarii motopompelor forrnatiilor de pompieri. retehnologizare statia de tratare. Sistemele de alimentare cu apa trebuie sa se adapteze la toate transforrnarile interveni in zona sau localitatea alirnentata cu apa luand tn consideratie previziunile pentru dezvoltarea sociala si urbanistica $i dezvoltarile care pot pentru 0 perioada de 25 de ani. 7. bazine de inot etc). operator cu avizul organelor de specialitate $i comandamentele regionale pentru situati. functionarea cu 0 singura sursa de alimentare). dezvoltarea reducerea localitatii pierderilor prin cresterea numarului de utilizaton (Iocuitori sau utilizatori publici).4 La re\elele foarte dezvoltate (localitati cu peste 300000 locuitori) reteaua se recornanda sa fie verificata. cresterea confortului in locuinte i?i la utilizatori publici (dotarea cu instalatii de apa calda si caldura centralizate) dotari pentru pre para rea hranei $i asigurarea curateniei. sali de sport dotate cu dusuri.6. supuse reabilitarii la valori de maximum 20 22%.)max este cel mai mare incendiu interior care poate apare pe zona sau teritoriul localitatli 7..6. (19) (npi. 8 Asigurarea debitelor in dezvoltarea tocalltatllor Conceptia obiectelor schemei trebuie sa tina seama din punct de vedere tehnologic i?i constructiv de posibilitatea dezvoltarii sisternului pe aceeasi confiquratie (extindere captare.6. inclusiv cand celelalte incendii teoretic simultane sunt stinse din exterior.5 Se recornanda montarea hidrantilor exteriori pe conductele principale (artere) ale retelei de distributie pe baza unui acord intre proiectant.6.2 La retelele importante (retele inelare pentru localitati cu peste 50000 locuitori) trebuie analizata $i siquranta in functionare a re\elei in cazul unor avarii pe arterele irnportante Pe durata existentei avariei trebuie sa se verifice parametrii functionar!i re\elei Tn caz de incendiu. in ipotezele de dimensionare luate in calcul si pentru determinarea timpului real de curgere (varsta apei) a apei in retea corelata cu calitatea apei 7. dublare acuctiune sau introducerea unor statii de pompare intermediare). proiectantul 7. $i asigura presiunea tn zonele considerate.ialte verificari necesare (verificarea umplerii contrarezervorului si alimentarea retelei numai din contrarezervor. cu aprobarea autoritatilor publice locale. asigurarea presiunii normale pentru ceilalti utilizatori.

Melbourne 2003.in Romania.in acesta potabila.250) 110m.. Paris 2000. I) Conform AGHTM (Asociatia Generala a Higieni~tilor de Tehnica Murucipala) 1999 16 ..zi..200 175 . zi] Austria Belgia Marea Britanie 132 . global de apa poate fi cuprins intre 3 ..166 146 196 150') 171 259 I valori sunt cuprinse: consumurile gospodaresc. Tg Mure§) consurnun medii specifice gospodare§ti de 115 120 110m. necesarul (150 . public si aqentii 159 .267 Germania Franta Water Association) centralizate la Luxemburg I I I Ol:nd Spania Suedia 131... economic) asigurati cu apa 2 .1 110m. in ani! 2004.zi.271 108 ..1 95 150 .in standardul SR EN 805/2000 Anexa A. 2005 se raporteaza de catre unele centre urbane importante (Tirnisoara. conform raportului ARA (Asociatia Rornana a Apei) . zr. .SR 1343-12006 necesarul rnediu specific de apa are tendinta sa scada (sau sa rarnana constant) pe plan mondial odata cu introducerea progresului tehnologic §i a cresterii nivelului de trai. se precizeaza "Atunci cand nu exista inforrnatii mai bune.350 NOTA . consumul public 75 110m. Berlin 2001. zi".2000 pagina 44 se precizeaza: "pentru mediul urban consumul casnic (qcspcaeresc) este 256. Tara Consum specific [dm3/om. rnediul social a lnceput sa aprecieze irnportanta apei potabile §i economisirea acesteia Anexa 1 (intormativa) variatia consumurilor specifice conform datelor IWA (International congresele IWA.

4 5.5 4..1 4..9 2.6 5.0 3.5 6.. 8 1 18 . Consum orar de apa intr-o zi lucratoare.5 3.SR 1343-1 :2006 Anexa 2 (intorrnativa) 1.0 2. 7 1 17 . 1 1 ..5 100% cantitatile 1.5 I 6.0 7.2 5. 8 .5 3.0 2. in m3/zi.5 0.0 4. Ora Sat (temperatura exterioara 18 DC) Oras mare % % I oras % mic oras mediu % 0 .0 1.0 3.4 2 Total 1.5 10..2 3.5 2. 0 1 10 .0 2.0 8. .5 5. relatia cu care se calculeaza QZ1 max = este: 0..2 5.0 4.9 4.0 5.5 5.3 2 23 .5 3.0 9.0 4. 6 1 16 .5 1.5 0.7 8 7 ..4 1 14..2 4.0 5... .1) in care Qzi max este debitul zilnic maxim.6 6.. E este nurnarul de locuitori. 3 3 ..15 15 .3 2. 3 13.2 2 22 .7 5.5 6.19 19 .5 3.0 1..5 5.0 3. 9 9 .5 1.5 5.0 6.3 5.0 3.5 1.0 0.5 3.5 10. 2 1 1 12 .0 3..4 2.5 12..01939 [m3/ziJ (2.5 6.0 100% I 2.0 8.0 6.4 4.r 100% (Qzimax) 2 Dupa [1J.5 9.5 1.0 3.2 2.37986 E1.0 5.3 5.0 2.5 2.5 5.5 1.2 4.0 3. 1 1 11 .5 1...5 5.0 4.0 100% maxim zilnice consumate 2.0 2 20 . 17 .0 5.0 8.0 4.0 9.0 5.5 2.2 2..1 2.0 5.0 5.0 1.5 0.7 5.0 0..5 0.3 5.0 5.6 2.0 8.5 4.5 6.1 2 21 .

SR 1343-1 :2006 Bibliografie [1] J." Taschenbuch GmbH. 1999 del' Wasserversorgung". Verlagsgesellschaft F. Frledr. vieweq & Sohn 18 . Stimmelmayr . Mutschmann. Braunschweig.

SR 1343-1 :2006 (pagina alba) 19 .

. Ou Ileana dl Simlonescu Leonte dna. ec Ciornos Vasile prof.ing. Alpopii Aura dna. Alpopii Aaura Elaborator Prof.. Moraru Gheorghe dna. Marin Sandu Un standard roman nu contine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.Facultatea de Hidrotehnica :..ti Invitati ARA UTCB . Rojanski Vladimir dr. standardelor rornane sa se asiqure ca sunt in posesia ultimei editii $i a lntorrnatiile referitoare la standardele Bu/etinuf Stenderdizerii. ing Marin Sandu PROEO S.A ASRO SC APA NOVA SA SC Inginerie Urbana ARA ICECON PROEO SA MTCT . Vasilache Georgeta dl. dr. ORC UE Bucures. Presedinte CT 186 Dr. ing Marin Sandu de la UTCB.Membrii comitetului prezentului standard Presedinte Secretar: Reprezentanl Mernbri CT 186 "A/imentari cu apa '}i ceneliziu!' care au participat la elaborarea ASRO dl. Utilizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia Este important ca utilizatorii tuturor rnodificarilor. romans sunt publicate in Cata/oguf Standardelor Romene :.Asociatia Romana a Apei. Udran Mihaela dl Chiru Epsica dl Ghiocel Gheorghe dl Manescu Alexandru dna. or..i dr ec Vasile Ciornos presedinte ARA .ing Moraru Gheorghe Secretar CT 186 Ing.Facullatea Hidrotehnica de Anteproiectul prezentului standard a fost elaborat de catre Colectiv prof.i in ..dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful