ANG PAKSA AT PAMAGAT- PAMPANANALIKSIK Mga Hanguang Paksa       Sarili – karanasan, nabasa, napakinggan, napag-aralan at natutuhan Dyaryo

at Magasin– napapanahong isyu, kolum,liham sa editor,at iba pang seksyon ng dyaryo at magasin Radyo, TV at Cable TV– programang edukasyunal Mga Awtoridad, Kaibigan at Guro Internet Aklatan

Mga Konsiderasyon sa Pagpili      Kasapatan ng Datos– sapat na literatura hinggil sa paksa Limitasyon ng Panahon Kakayahang Pinansyal Kabuluhang Paksa Interes ng Mananaliksik

Paglilimita ng Paksa          Panahon Edad Kasarian Perspektib/ pananaw Lugar Propesyon o Grupong kinabibilangan Anyo o uri Partikular na halimbawa o kaso Kumbinasyon ng dalawa o higit pang batayan

Pagdidisenyo ng Pamagat- Pampananaliksik  Ang pamagat ay kailangang maging malinaw hindi masaklaw. ( hindi matalinhaga), tuwiran (hindi maligoy) at tiyak

May iminumungkahi ring bilang ng mga salita sa pamagat, hindi kasama ang mga salitang pangkayarian tulad ng pantukoy,pananda at pang-ugnay. Hanggat maaari ang mga salita ay hindi kukulangin sa sampu (10) at hindi hihigit sa dalawampu.

Hal. a. Isang Pagsusuri ng mga Pamamaraang Ginamit sa Pagsasalin sa Filipino ng mga Katawagang Legal sa Bagong Konstitusyon ng Pilipinas

katutubo o mga minorya. bisnes. Kung internet ang pinagkunan ng datos A. Sino ang may-akda? C.b.gov -. F. Ang lahat ng posibleng sanggunian ay kailangang itala upang mapadali ang paghahanap nito. Makatotohanan ba ang teksto? Ang impormasyon ba ay napapanahon? Pangangalap ng mga Impormasyon o Datos?  Tukuyin kung anong uri ng impormasyon o datos ang kailangan gayundin ang klasipikasyon kung saan maaaring matagpuan ito sa silid-aklatan. unyon. samahan.: Isang Project Proposal e. . . Anong uri ng website? a.org – organisasyon . Ano ang layunin? D. manwal. edu -. b. disertasyon at pag-aaral ng pisibiliti. . Paano inilahad ang impormasyon? E. magasin. Mga Piling estudyante ng May Malalang Vayolasyon sa Patakaran ng Universidad ng Makati: Mga Aral-Kaso d.institusyon o sangay ng pamahalaan B. . Inc. Disenyo at Gabay sa Paggamit ng Internet Web Site para sa Mutya Publishing House. fraternity. asosasyon. Pamilyang nasa Kariton as Ecclesia Domestica: A Case Study c.institusyon ng edukasyon o akademiko. Impormasyon at Sanggunian  Mga Hanguan ng Impormasyon o Datos Primaryang Hanguan (Primary sources) a) Mga indibidwal o awtoridad b) Mga Grupo o organisasyon tulad ng pamilya. nailathala man ang mga ito o hindi d) Mga monograp. simbahan at gobyerno. polyeto. c) Mga kinagawiang kaugalian d) Mga pampublikong kasulatan o dokumento Hanguang Sekundarya (Secondary sources) a) Mga aklat b) Mga nalathalang artikulo sa journal.com – komersyo o bisnes c. Pahambing na Pagsusuri sa Preferensya ng mga Kababaihan at Kalalakihang Mag-aaral ng Umak sa Panonood ng mga Telenovela Pangangalap ng mga Datos. . manuskrito at iba pa.pahayagan at newsletter c) Mga tisis.

b. -. sangguniang aklat. Yugto 1: Panimulang paghahanap ng kard katalog. ensayklopedia. Impormasyong hahanapin 1. kailan masasabi na may obsesyon b. a. Isa rin itong paraan ng pagbe-verify ng mga datos o impormasyong nakalap sa mga nakasulat na hanguan at isang pagkakataon upang maapdeyt ang mga impormasyon o datos tungkol sa mga makabagong debelopment hinggil sa isang larangan o tiyak na paksa na maaaring hindi pa nalalathala. mga artikulo at kolum sa pahayagan at magasin 3. Ano ang kaugnayan nito sa paksa? Mapagkakatiwalaan ba ang may-akda at tagapaglathala? Makatotohanan ba ito? 3. at iba pang sanggunian. computer printouts. Pagpili ng Interbyuwi   May malawak na kaalaman Relayabol .gusto at adiksyon 2. Tanong: Ano ang obsesyon? a. Ikalawang yugto: Pagsusuri na kinasasangkutan ng browsing. sanaysay. panayam sa mga eksperto 3 yugto ng pananaliksik sa silid-aklatan 1. mga artikulo sa mga porpesyunal na jornal. pagkakaiba o pagkakatulad sa hilig. Kard ng Awtor ( Author Card) – nangunguna ang entri ng pangalan ng awtor bago pa ang ibang entris Kard ng Pamagat ( Title kard)– unang entri ang pamagat 2. Interbyu   Isang uri ng pasalitang diskurso ng dalawang tao ng isang pangkat at isang indibidwal– Ang layunin ng interbyu ay makakuha ng mga mapanghahawakang mahahalagang impormasyon mula sa interbyuwi hinggil sa isang tiyak na paksa. c. Yugto 3: Pagbabasa at Pagtatala mula sa aklat. posibleng sanggunian 1. 4. bibliograpi. skimming at scanning ng mga aklat at artikulo at ng pagpili ng citation mula sa mga babasahin.Mahalaga rito sa ikatlong yugto ang pagsasagawa at paghahanda ng mga tala ng impormasyon o datos. Kard ng paksa (Subject Card) – nangunguna sa entri ng kard na ito ang mismong paksa bago ang ibang impormasyon tulad ng awtor at pamagat ng libro. Gabay na tanong sa pagsusuri ng mga nakalap na sanggunian.  Isang napakamakabuluhang paraan ng pagkuha ng mga impormasyon na magagamit sa pagsulat ng papel pampananaliksik. aklat sa medisina at sikolohiya 2. indeks at hanguang elektroniko o internet.hal. artikulo.

g. Itala ang mga kakailanganing mahahalagang kaalaman sa mga di-kapansin-pansing paraan. Tiyakin ang ma sasaklawing kasangang-paksa at ang panahong gugugulin sa interbyu. c. Dumating nang mas maaga sa itinakdang oras sa napagkasunduang lugar. c. e.  Sa oras ng Pag-uusap a. Magdala ng mga kakailanganing kagamitan tulad ng teyp rekorder. Huwag labis na pakahon sa mga inihandang gabay na tanong. Iayos kapgdaka ang mga datos o impormasyong naitala. Pumili ng interbyuwing nagtataglay ng mga katangiang natalakay. Huwag pabigla-bigla sa pagtatapos ng interbyu. b. j. Hanggat maaari. Alamin ang abeylabiliti at preperd na lugar at oras ng interbyuwi. Maging magalang sa kabuuan ng interbyu. f. c. Huwag makipagtalo sa interbyuwi. g. d. Maghanda ng balangkas o mga gabay na tanong. kumuha ng pahintulot upang mag-interbyu sa interbyuwi o iba pang kinauukulan sa pamamagitan ng sulat. d.bolpen.subalit umiwas din sa paglihis sa paksa ng interbyu. Maging masigla at magtiwala sa sarili. Itakda ang interbyu. Alamin ang lahat ng nahihinggil sa katauhan ng iinterbyuhin.papel at iba pa. Makinig nang mabuti. h. Kung nakateyp ang interbyu. i. Maging tuwiran at matalino sa pagtatanong. Magbihis nang presentable. . c.bidyo kamera. Huwag gambalain o putulin ang pagsasalita ng interbyuwi. Pag-aralan muna ang paksang tatalakayin sa interbyu.  Pagkatapos ng Pag-uusap a. e. Maglang na magpakilala at ipaalala ang pakay. b. itranskrayb agad iyon. f. Tiyakin muna ang layunin ng interbyu b. Abeylabol Mga hakbangin sa Pormal na Interbyu  Bago mag-intebyu a. h. Magpakita ng kawilihan sa interbyu.  Sa takdang Oras a. b.

Ang sarbey na talatanungan ay binubuo ng mga tanong.Kwestyoner    Isang malawakang paraan sa pagkuha ng mga datos o impormasyon sa isang deskripibong pananaliksik.d. damdamin. Planuhin mabuti ang mga gagawin gaya ng: a. pagtse-tsek o ano pa man. Mga Adventahe at Disadbentahe ng Kwestyoneyr    Adventahe a) Ang kwestyoneyr ay madaling gawin. paniniwala ng isang partikular na ng mga sampol ng mga respondente na kumakatawan sa kabuuang populasyon ng isang pangkat.  Matagumpay ang sarbey kung matapat at kumpletong sinagutan ng respondente nakararami/ sampling) ang talatanungan( questionnaire). c) Nasasagot ng mga respondente at madaling itabyuleyt. Sinu-sino ang magiging respondente? c. Taga-saan ang mga respondente? d. bigyan ang interbyuwi ng kopya ng trankrip o interbyu o awtput ng interbyu. humingi ng permiso sa dekana o propesor ng klase na aabalahin. Ang napiling sagot ay maaaring markahan sa pamamagitan ng pagbibilog. Ginagamit ito kadalasan sa kalagayan ng lipunan. e) Higit na akyureyt ang mga sagot ng respondente. . Magpasalamat sa mga respondente pagkatapos masagutan 4. d) Nasasagot ng mga respondente ang kwestyuneyr sa oras na gusto nila.opinyon. Sakaling may alinlangan hinggil sa kawastuhan ng tuwirang sinabi ng interbyuwi. Ginagamit din ito sa pagkuha ng preferensya. Hanggat maaari. Sarbey. pananaw. Kung ang mga respondente ay kasasangkutan ng mga mag-aaral. e. Ingatan ang mga nakalap na impormasyon sa pamamagitan ng pagtatago ng personalidad ng mra respondente. b) Ang distribusyon nito ay madali at hindi magastos. makipagkita o makipagugnayan agad sa kanya nang sa gayo’y maliwanagan at nang maiwasang mamis-quote ang interbyu. ( kumakatawan sa  Ang tseklis (checklist) ay talaan rin ng mga tanong subalit may mga nakalaang sagot na pagpipilian. 3. Mga Dapat Tandaan para sa Pagsasarbey  1. Paano pamamahalaan ang pagpapasagot ng sarbey?  2. At ang mga tanong na ito ay tiyak na isinulat kaugnay ng isang paksa o isyu. Paano buuin ang instrumento para sa sarbey? Ito ba ay isang talatanungan? O teklis? b.pulitika at edukasyon.   Maaaring open-ended question o kaya naman ay may pagpipiliang sagot. Mga Disadventahe a) Hindi maaaring sagutan ng mga hindi marunong bumasa at sumulat o mga ilitereyt.

A) ay ang talang-parentetikal o (parenthetical citation) na higit na simple at madaling gawin.b) Maaaring makalimutang sagutan o sadyang hindi sagutin ng ilang respondente ang kwestyoneyr. Kung nabanggit na ang pangalan ng awtor sa mismong teksto. g) Iayos ang mga tanong sa lohikal na pagkakasunud-sunod. d) Maaaring hindi sagutan o masagutan ng respondente ang ilang aytem sa kwestyoner.kahalagahan ng matapat at akyureyt na sagot ng mga respondente. Mga Tagubilin sa Paggawa ng Kwestyoneyr a) Gumawa ng isang talata na magpapakilala sa mananaliksik. f) Maaring maging napakalimitado ng pagpipiliang-sagot ng mga respondente at ang kanyang tunay na sagot ay wala sa pagpipilian.  ang pangalan (apelyido) ng awtor at bilang ng pahina (ng akda kung saan matatagpuan ang ideya. i) j) Ipaliwanag at bigyang-halimbawa ang ma mahihirap na tanong. Iminumungkahing ilagay iyon sa kaliwa ng mga pagpipilian.)  Ang paraang iminumungkahi ng American Psychological Association (A. b) Tiyaking malinaw ang lahat ng panuto o direksyon. e) Itala ang lahat ng posibleng sagot bilang mga pagpipilian. Dokumentasyon: Istilong Parentetikal  Kahalagahan at Tungkulin ng Dokumentasyon -.P. sinasadya man o hindi. e) Maaaring hindi maintindihan ng respondente ang ilang katanungan sa kwestyoner. datos o informasyong hiniram). a. at iba pang makatutulong sa paghikayat sa respondente ng kooperasyon. layunin ng inyong pagsasarbey. bago ang taon ng publikasyon na nasa loob.P.nagpapakita ito ng katapatan ng isang mananaliksik.al.P. garantiya ng anonimiti. -. takdang-araw na inaasahang maibabalik sa mananaliksik ang nasagutang kwestyoneyr.Kung ito ay may ko-awtor (dalawa o higit pa) kailangang may et. c) Maaaring magbigay ng mga maling informasyon ang respondente.L. Istilong American Psychological Association (A.A.A. d) Iwasan ang mga may pagkiling na katanungan. Iayos ang mga espasyong pagsasagutan sa isang hanay lamang. h) Iwasan ang mga tanong na mangangailangan ng mga konfidensyal na sagot o mga nakahihiyang informasyon. matapos ang kanyang pangalan at sa kuwit na naghihiwalay dito. pagpapasalamat.A.) o ng Modern Languange Association (M.nagiging lubos na kapani-paniwala ang mga datos o informasyon na binabanggit ng mananaliksik. -. taon lamang ng publikasyon ang isulat sa loob ng parentesis. c) Tiyaking tama ang gramar ng lahat ng pahayag sa kwestyoneyr. f) Tiyaking nauugnay ang lahat ng tanong sa paksa ng pananaliksik. nagbibigay ito ng kredibilidad sa mga datos o informasyon na kanyang ginamit. . Mangangailangan pa ito ng pagpapaalala o follow-up ng mananaliksik. Pangkalahatang Tuntuni sa paggamit ng dokumentasyon sa Istilong A.

b. banggitin ang apelyido ng dalawa at taon ng publikasyon. Katangian: a) Kaisahan – pagkakaroon ng isang ideya sa loob ng talata. ngunit tutuldok (:) ang gamiting bantas upang paghiwalayin ang unang entri sa taon ng publikasyon. g.). Tabular na Presentasyon -. pagdami o pagsulong (o kabaligtaran) ng isang tiyak na varyabol. b) Kohirens– pagkakaugnay-ugnay ng mga bahagi sa loob ng isang talataan. bago ang taon ng publikasyon. f. Ang layunin nito ay upang maifokus ang atensyon sa ilang mahahalagang datos at upang magsilbing suplement ng presentasyong tabular o grafikal. -. Gumagamit ng patalatang pahayag upang ilarawan ang mga datos.al.) atbp. Kung may babanggiting dalawa o higit pang akda ng iisang awtor banggitin na lamang ang mga iitalizado ang mga pamagat. Kung may babanggiting dalawa o higit pang awtor na pareho ang apelyido. Kung tatlo o higit pa ang awtor at hindi nabanggit ang pangunahing awtor sa mismong teksto. d. i. Tandaang agad na inilalagay ang talang parentetikal pagkatapos ng salita o ideyang hiniram at ito’y ipinoposisyon bago ang bantas sa loob ng salita o ideyang hiniram at ito’y ipinoposisyon bago angbantas sa loob ng katapusan ng pahayag maging iyon man ay tuldok (. banggitin ang bilang ng volyum kasunod ng pangalan ng awtor o mga awtor. . Grafikal na Presentasyon --isang viswal na presentasyong kumakatawan sa kwantiteytiv na varyasyon o pagbabago ng isang varyabol sa iba pang varyabol o mga varyabol sa anyong palarawan o diagramatik. Epektibo ito kung nais ilantad ang trend o pagtaas. Paghiwalayin ang dalawang entris sa loob ng parentesis sa pamamagitan ng kuwit (. kompak at nauunawaang anyo. banggitin ang pinaikling versyon ng pamagat at sundan ng taon ng publikasyon. Kung hindi nabanggit ang awtor sa mismong teksto. banggitin na lamang ang unang awtor sa loob ng parentesis at sundan ng et.ang ginagamit ay isang istatistikal na talahanayan. e. laging-kuwit ang ginagamit na bantas sa paghihiwalay ng mga entris sa loob ng parentesis. Presentasyon ng mga Datos  Ay presentasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-oorganisa ng mga datos sa lohikal. Kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may higit sa isang volyum.ang bawat numerikal na datos ay itinatala sa ilalim ng kolum at katapat na hanay (row) upang ipakita ang ugnayan ng mga iyon sa isang tiyak. layn graf– upang ipakita ang mga pagbabago ng varyabol. Ipaloob ang pinaikling pamagat sa panipi o di kaya’y iitalizado ang tipo ng font. Kung pamagat lamang ang aveylabol na informasyon. c. sekwensyal at makabuluhang kategorya at klasifikasyon ayon sa isinasagawang pag-aaral at interpretasyon.pagbibigay ng angkop at sapat na diin sa datos na nangangailangan niyon. h. 3 paraan ng presentasyon ng datos 1. Maliban sa tuntuning. 3. banggitin ito sa hulihan ng pangungusap kasama ang taon ng publikasyon. banggitin ang inisyal ng mga awtor bago ang kani-kaniyang paelyido at sundan ng taon ng publikasyon. Kung dalawa ang awtor. Emfasis.ang mga magkakaugnay na datos ay inaayos nang sistematiko -. c) 2.

matukoy ang mga faktwal na napag-alaman sa inkwiri.alokasyon.ibatay sa lohika ng mga datos at informasyong nakalap. -. -. -.kung may mabuting bagay na natuklasan. pangkat. pagpapatuloy at/ o pagpapabuti ng mga iyon at’o mga hakbang o paraan kaugnay niyon. limitasyon at panahon ng pag-aaral. -.bilog na graf (pie o circle graph) – upang ipakita ang distribusyon.naglalayong lutasin ang mga suliraning natuklasan sa investigasyon -.Huwag gumawa ng deduction. -.simulan ang lagom sa maikling pahayag ukol sa pangunahing layunin ng pag-aaral. saklaw. -.hindi dapat magpahayag ng pagdududa.dapat maging valid at lohikal ang bawat rekomendasyon. mga respondente.huwag magrekomenda ng mga solusyon na hindi naman natuklasan -. -.Ang mga datos ay hindi dapat ipaliwanag pang muli. pinagbabatayan ng kongklusyon.saklaw at panahon ng pag-aaral.ilimita ang kongklusyon sa paksa.importanteng tuklas at haylayt. kailangang irekomenda ang pagpapanatili.di dapat repetisyon lamang ng mga pahayag sa ibang bahagi ng pamanahunang –papel.  Rekomendasyon -.Gawing maiilik at tuwiran -. halaga o dami ng isa o higit pang varyabol sa pamamagitan ng haba ng bar. -. -. proporsyon.Ilahad sa paraang tekstwal at numerikal sa pamamagitan ng pagbubuod ng mga importanteng datos.masagot nang tumpak at maayos ang katanungang tinukoy sa Layunin ng Pag-aaral.inference. pagkakahati-hati. -. tanggapan o institusyong nasa posisyong magpapatupad ng bawat isa. pamamaraan at instrumentong ginamit sa pangangalap ng mga datos at informasyon at ang disenyo ng pananaliksik. -. -. -.bahagi bar graf– upang ipakita ang sukat. . Kongklusyon at Rekomendasyon  Lagom -. ngunit ilahad ang resulta ng pag-aaral ng tiyak -.huwag bumuo ng kongklusyon batay sa mga implayd o indirektang epekto ng mga datos o informasyong nakalap. Lagom.dapat ipatungkol ang rekomendasyon sa individwal. at interpretasyon sa lagom dahil mauulit ito sa konklusyon.Huwag magdaragdag ng bagong datos o informasyon  Kongklusyon -.gawing maikli at tuwiran.

Tuldok B. Apelyido. Nagpapakilala kung may katotohanan ang pananaliksik.kuwit. Pamagat ng aklat. Nagbibigay ng kredibilidad sa isinagawang pananaliksik. (et alibi. 2. Tuldukan. 2. Tungkulin:  Nagpapahalaga at nagbibigay kredit sa mga pinaghanguan ng mga ideya .  Et al. Mga Sanggunian o Talasanggunian. Tutuldok. Unang salita malaking titik at ang pangngalang pantangi at subtitle na karaniwang sumusunod sa tutuldok. sa talangparentetikal lamang ginagamit. and others.irekomenda sa ibang mananaliksik Ang Listahan ng mga Sanggunian    Matatagpuan sa katapusan ng isang papel-pampananaliksik Katumbas ng bibliografi Maaari itong pamagatang Listahan ng mga Sanggunian. Apelyido.-.compiler (kung mayroon) Mga Tagubilin A. 3. at iba pa) – hindi ginagamit sa listahan ng sanggunian.Inisyal ng awtor (o buong pangalan) at tuldukan. . mga pahayag na hiniram o mga materyales na hinalaw. Aklat na may dalawa o higit pang awtor 1. Isunod ang apelyido ng (mga) ko-awtor. Huwag baguhin ang pagkakasunud-sunod ng awtor. Taon ng publikasyon at tuldukan. Batayang impormasyon sa Talaan ng Sanggunian      Awtor o mga awtor Pamagat Lugar ng publikasyon Pablisher/ tagalimbag Petsa/taon ng publikasyon/ pagkakalimbag      Editor. Lugar ng publikasyon. Paghiwalayin ang mga pangalan ng awtor ng kuwit.tagasalin. 3. maliban kung dalawa lamang ang awtor at bago anghuling awtor na ginagamitan ng ampersand (&). Nagpapakilala sa mga taong pinaghanguan ng mga kaalaman. ilustrasyon. Nagbibigay ng karagdagang impormasyon na nagnanais na palawakin pa ang isang pananaliksik.konsultant. kuwit at inisyal o pangalan (kung aveylabol). Aklat na may isang awtor 1. 4. Pablisher. Tularan agn format ng unang awtor. Sundin ang naunang tuntunin.

Isunod ang salitang di-nalathalang disertasyon/tisis/ pamanahong-papel (o ano mang anyo ng papelpampananaliksik o akademikong-papel).1 at C. Mga hanguang walang awtor o editor 1. Nadeau. dyaryo. magazine. 3. para sa compiler/s Con.1 at A.  4.3 Isunod ang bilang ng volyum na nakapaloob sa parentesis. Tuldukan.M. Tuldukan. kung konsultant. 2. (Vol 4).2. Pamagat at tuldukan. Tuldok. E. sundan ng kuwit. (nag-isang editor) o Eds. Studies in history of cutlery. Sundin ang tuntunin A. B. University of Nabraska Press. O Cons.4 Hal. F. pamanahaong-papel Sundin ang tuntunin A.nalathalang disertasyon. newsletters. O Trans para sa translator/s Comp. Multi-volyum. Sundin ang tuntunin A. Apelyido ng editor. . 3. Di. 2. Inedit na volyum ng isang aklat 1. ng pangalan ng kolehiyo o universidad at tuldukan. (Ed). Kung dalawa o higit pa gamitin ang ampersand (&) sa pagitan ng dalawang editor ang huling editor kung tatlo o higit pa. Mga artikulo mula sa jornal. Lincoln. 1. tisi.3 at salungguhitan. 3. (dalawa o higit pa) na nakapaloob sa parentesis.C. 4. 2. 2. Sundin ang naunang tuntunin Ganito din ang tuntunin kung Tran. Isunod ang Ed. 1994.2 Sundin ang tuntunin A. o Comps. 1. D. inedit na akda Sundin ang tuntunin C. Sundin ang naunang tuntunin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful