Ispravno pisanje Nakon mnogo godina ivljenja izvan BiH mnogi od nas zaboravili su osnove pisanja na na em jeziku.

Bez namjere da pi em pravopis elim samo natuknuti naj e a mjesta u kojima grije imo govore i ili pi u i bosanskim jezikom. Velika i mala slova Velikim po etnim slovima se pi u vlastita imena, i to: - li na imena i prezimena: Rifet, Samir, Igor, Damir, Danijel, Nermina, Jelena, Bajri , avki , Zuli , Ivu i , Kosi ; - nadimci i atributi ako se sami upotrebljavaju ili su srasli s imenom i postali njegov sastavni dio: Lela, Doda, Huska, Huki, Kralj Tvrtko, Kulin Ban, Ri ard Lavljeg Srca, Kralj Boduven, Karlo Veliki; - imena bo anstava: Allah, Jahve, Jehova, Jupiter, Zeus, Posejdon, Afrodita, Apolon; - imena ivotinja i gra evina: arenka, Crvenka, Zelenka, Jablan, Aduna, Krivi toranj u Pizi; Ajfelov toranj u Parizu, Atomium u Briselu - imena pripadnika naroda: Bo njak, Ma ar (ta no je i Mad ar!), Palestinac; - imena stanovnika gradova, pokrajina, zemalja, dr ava, kontinenata: Bi anin, Travni anin, Kraji nik, Bosanac, Amerikanac, Evropljanin, Australijanac; - imena nebeskih tijela: Sunce, Zemlja, Mjesec, Mlije ni Put, Mars, Venera; Andromeda; - imena kontinenata, dr ava, naseljenih krajeva i mjesta (sve rije i u njima osim veznika i priloga): Australija, Evropa, Dalmacija, Lika, Bosna i Hercegovina, Krajina, Brod na Kupi, Ju na Amerika, Dvor na Uni; - imena mora, rijeka, jezera, planina i druga geografska imena: Una, Sana, Bosna, Drina, Bora ko jezero, Grme , Romanija, Jadransko more, Fru ka gora; Plitvi ka jezera, Balkansko poluostrvo;

Tvoje pismo sam primio tek ju e iako. Na jezik... Gdje su ljudi? Nema ive du e! Ulice su puste. Kamerni Teatar. Ulica Mehmedalije Maka Dizdara. .nazivi ustanova. Prvi maj. novina. Marko. -ev. asopisa.. i to bez obzira da li se iza naslova stavlja zarez ili uskli nik: Draga mama..". Sportsko dru tvo " eljezni ar". . il' odja i da pijemo vino. Na putu smo se dr ali Va ih preporuka. dru tava: Matica Bo njaka. preduze a.. a ostale malim slovom izuzev vlastitih imena: Bulevar Mule Mustafe Ba eskije. Ili: Draga Aida! Molim te. Medicinski fakultet u Tuzli. .. Bo i . .imena ulica i trgova: Studentski Trg.prva rije poslije dvije ta ke kada je upravni govor me u navodnicima: Al' govori Musa Arbanasa: "Pri i. Danijelov al. Velikim po etnim slovom pi u se zamjenice Vi i Vas iz po tovanja prema osobi kojoj se pi e: Dragi nastavni e.nastavak pisma iza naslova ako se pismo nastavlja u novom redu. Melihin ki obran.. ako se sastoje iz vi e rije i samo se prva rije : eljezni ka ulica. Uskrs. Organizacija Ujedinjenih Nacija. Sarajevska banka. ne zame i kavge. . Merhamet.prisvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima (nastavcima): -ov. nemoj se ljutiti to se rijetko javljam.nazivi knjiga. Oslobo enje. Javljamo Vam se odmah po dolasku u ljetovali te. pi e velikim slovom. -in: Fadilov sat. Bosan ev majstorluk.. Zagreba ka ulica.. Modra rijeka .imena praznika: Bajram.prva rije u re enici: Spu ta se no . Osnovna kola "Mladost". Velikim po etnim slovom se pi e: . Prokleta avlija. ur evdan. .. knji evnih djela: Op ta enciklopedija. Nova godina.

npr.prisvojni pridjevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ski. pariski u enik." Malim slovom se pi e: . neprijatelj.: Osnovnoj koli "Dr. . "pomo i u ure enju okoline kole?". . Bio sam u banjalu kom Ka telu . dru tvu.povika e neki u enici. ameri ki dolar.rje ica "ne" uz imenice i pridjeve s kojima srasta u slo enice. na primjer: Banjalu anin (prema Banjaluka ili Banja Luka ± oboje je ta no).prisvojni pridjevi izvedeni od naziva mjesta ako se sastoje od dvije akcentovane rije i. na primjer: "Ho e li svi". Biha Cijenjeni. . Novosa anin (prema Novi Sad).. npr. . .nazivi stanovnika naselja iako se imena tih naselja sastoje od dvije akcentovane rije i i pi u se odvojeno. pitao je direktor na zboru u enika.ki.nastavak re enice poslije upravnog govora.. firmi. nezahvalnost. nebriga. ne ovjek. "Krenimo na posao. onda.odgovorili su svi prisutni u enici. na primjer: "Ho emo!" . odmah poslije sastanka" . Irfan Ljubijanki "." Ispravno: "Dobili ste e-mail preko Interneta. npr. na primjer: . -ski.. krivopalana ki (prema Kriva Palanka). . Obavje tavamo vas da je.: bosanski jezik.zamjenice vi i vas kad se u pismu ne obra a samo jednoj osobi ve grupi ili kad se pi e dopis nekoj ustanovi. Sanjanin (prema Sanski Most). ju noameri ki (prema Ju na Amerika).neznanje.nastavak upravnog govora ako je bio prekinut umetnutom re enicom radi nekog obja njenja.U kompjuterskoj komunikaciji: Pogre no: "Dobili ste E-Mail preko Interneta. neznalica. Bjelopoljac (prema Bjelo Polje). Sastavljeno i rastavljeno pisanje rije i Sastavljeno se pi u: .

na primjer: Da li bi mi pomogla? Da li ima novca? Da li ga voli ? . ukraj. gdjekad. . gdjegdje. otprilike. . ako svaki od sastavnih dijelova uva svoj akcenat i ako se prvi dio ne mijenja po pade ima. izuzetak su odri ni glagoli: ne u. nevelik. najmudriji savjet. namjesto. rak-rana. . kad se upotrebljavaju s prijedlogom. nisam.dvije imenice od kojih jedna odre uje drugu. najjednostavniji. Je li on iz na eg kraja? Ne pi e se ''jeli'' po to to mo e zna iti da su neki ljudi pojeli ne to. . i prijedlozi: povrh. ni za kojim. radio-amater. a zajedno ozna avaju jedan pojam.rje ica "li" uz glagole u upitnim re enicama. napamet. najpametnije stvorenje.on je najve i.rje ica "je" uz glagole u upitnim re enicama. nikakav. Ivani -Grad. na primjer: ne znam. Superlativ se pi e zajedno: . ne pitaj. Rastavljeno se pi u: . najbolji. neprirodan. ni sa kim. nezreo.rje ica "ne" u odri nim oblicima glagola. auto-put. nemoj. npr.vi e lani nazivi mjesta. Kapetanova-kula. S crticom izme u prvog i drugog dijela pi u se poluslo enice. Tako se pi u: . ne mo e. najopasnija stvar.odri ne zamjenice: niko. na primjer: ni za koga. upotrebljavaju pojedini znaci koji se zajedno nazivaju interpunkcija ili re eni ni znaci. .nepoznat. nevidljiv. to je najbolje. ne dolazimo. pokad to. najja i. Interpunkcija U pisanju se radi jasnijeg prikazivanja onoga to ho e re i. general-major. nikoji. ni pred kakvim. najednom. ni u ijem. npr.ar ija. najljep i cvijet. u Herceg-Novom). uo i. najlak i. nepismen. ni ta. na primjer: najljep i. ni iji. podno. na primjer: Herceg-Novi (iz Herceg-Novog. ne vjeruju.rje ica "naj" u superlativu opisnih pridjeva. . na primjer: Ba .slo eni prilozi kao: maloprije. nemam. Ho e li do i? Vjeruje li mi? Zna li to? i u upitnim re enicama sa "da".

jedinog ju noslavenskog Nobelovca. zagrade i crta.re enice koje su u suprotnosti: Kasnije smo krenuli. a ne Igoru.rije ili skup rije i koji su naknadno dodati ili umetnuti u re enicu: To je. Tebi emo. Nermina i Adnan su oti li na izlet. dakle. . neosporno. . pozdravio se. pa se odvajaju zarezom.. . dvije ta ke.potvrdne i odri ne re enice. Zarezom se odvajaju: . a dijelovi koji ine cjelinu za sebe. dobiti slatki a.paralelni dijelovi re enice kad su u suprotnosti: Zadatak je te ak. upitnik. i pi e.Znaci interpunkcije su: ta ka. djeco. ali smo stigli na vrijeme. Sve u ti. zarez. uskli nik. Iako sam znala.. ..vokativ i apozicija su.nezavisne re enice kad nisu povezane veznicima: Do ao je. On je uspio pre i preko uprije.. Pokloni u tebi. Djela Ive Andri a. to predstavlja jednu cjelinu. pomozi mi. ali zanimljiv... tako e.zarezom se mo e odvojiti i prije veznika ako se eli ne to naglasiti: Ponijeli su i hranu. Ti si u pravu. prevedena su na mnoge jezike. naravno. Kad je praznik ne u im. ta ka i zarez. Za upotrebu zareza je najva nije pravilo da se ono to je u mislima tijesno povezano. . na primjer: Vi ete. . na primjer: Kad se spremim. Huse. im je stigo mi smo pristavile kahvu. Zarez se kao znak interpunkcije upotrebljava esto i u razli itim re eni nim situacijama. ne odvaja zarezom. na primjer: Svaki dan u im za ispit. ve u planini. tvoj vo njak. Ako mo e . nisam odgovorila na sva pitanja. ispri ati. navodnici. Nismo ljetovali na moru..re enice u inverziji (kad se zavisna re enica nalazi ispred glavne). odvajaju se zarezom od ostalih dijelova re enice. Emina. naknadno dodati u re enicu. Vi ste po li ranije. i dru tvenih igara. a ipak ste zakasnili. Jasmina. . donijeti vo a.rije i i skupovi rije i (istovrsni dijelovi re enice u nabrajanju: Hase. pozva u te telefonom. dobro ve erao i nestao. Ta ka se stavlja na kraju obavje tajne . . majka.

aprila 1357.rije i koje se upotrebljavaju s ironijom i kojima se ne emu ne eli dati suprotno zna enje: npr. a iza uskli nih (uzvi nih) re enica.izme u re enica koje su u slo enoj re enici manje povezane sa drugim re enicama. na primjer: Uh.. nismo pominjali nedavnu sva u. .. povi enim glasom. a ispred onoga to se nabraja. pribor za pisanje.izme u grupa rije i koje se razlikuju po srodnosti. na primjer: Kako si? ta radi ?. 2. koje je jedno od najuspje nijih u vo arstvu. na primjer: Ulaze i svi viknu e: "Sre an ti ro endan!" .tu e rije i kad se doslovno navode. . knjige. ti si "vrijednica". 15. pozdravili smo se. Na kraju upitnih re enica stavlja se upitnik. bilje nice. na primjer: U Kraljevoj Sutjesci. salate i luka. to me boli zub! O. jaja. pa se odvajaju zarezom: Uh. na primjer: Interpunkcija (re eni ni znaci koji doprinose jasnijem izra avanju. npr. higijenski pribor. na primjer: Kad smo se sreli. to sam gladna! Ne vi i! Po ar! Kad se pitanje izgovara povi enim glasom iza njega se stavljaju i upitnik i uskli nik.umetnute re enice na primjer: U mom selu. Zenica. na primjer: Na put u ponijeti: odje u. . kao i iza manjih govornih jedinica koje se izgovaraju u uzbu enju. Uradio ti je to tvoj "veliki prijatelj".. On polo io?! Ne da ?! Zagradom se u re enici odvaja ono to se dodaje radi obja njenja prethodne rije i ili dijela re enice. stavlja se uskli nik. Navodnicima se obilje avaju: .iza rije i kojima se najavljuje nabrajanje.. Dvije ta ke se stavljaju: . kajmaka. to je hladno! Oh.: Znam. stigla si?!. fudbal i reket za stolni tenis. na primjer: Na pijaci kupi: sira. Rekao nam je doslovno: "Novac za ekskurziju je obezbije en". mesa. . npr. Ta ka i zarez se upotrebljavaju: .uzvici isto nisu sastavni dijelovi re enice.izme u mjesta i datuma. ki obran. gotovo svi gaje maline.ispred navo enja tu ih rije i (upravnog govora). razgovarali o koli. . obu u. Imenske rije i (imenice. august 1991.

crta ili koji drugi). . akcentni znaci i genitivni znak. .: O tome ete na i informacije na 119. crtica.izme u brojeva ili slova kojima se iskazuje neki odnos i itaju se "prema". U pravopisne znake se ubrajaju: ta ka. neo ekivanost.iza skra enica: npr.iza rednih brojeva kada se pi u arapskim brojkama: 15. znak porijekla. Na primjer: Rezultat utakmice je 2:1 u korist "Jedinstva".Moj drug. 4. godine. Crta se pi e: . zagrada. na primjer: Po em ja. mart 1991.Dvije ta ke se kao pravopisni znak pi u: .kad se eli ne to ista i. Na 10-15. Na nekim spratovima (2. zagrada. sve znam . znak jednakosti. npr. ili naglasiti suprotnost.. kilometru e ugledati planinarski znak. . sl. zamjenice i brojevi) mijenjaju se po pade ima. zbunila sam se.ne vrijedi. ..plivati poplaviti. itd. 121 i 122. 120. . i 5) su pokvarene elektri ne instalacije. crta. nekoliko ta aka. Sve sam nau ila.pridjevi. kad . . Ta ka se ne pi e iza rednih brojeva napisanih arapskim brojkama kada se iza njih na e drugi pravopisni znak (zarez. Pravopisni znaci Pravopisni znaci se upotrebljavaju uz pojedine rije i za razliku od interpunkcije koja se upotrebljava u re enici.Ta ka se kao pravopisni znak upotrebljava: ..Ko je to bio? . . dvije ta ke. tj..nigdje nikog.Za to ga nisi pozvao unutra? . Za vrijeme rata (1992/95) vladale su nesta ice hrane. strani. odje e i lijekova.urio je .Umjesto navodnika u dijalogu i to u tampanim tekstovima: .promrmlja on. apostrof.upita majka.. Korjenski samoglasnik se smjenjuje o:i:a u rije ima ploviti .

Zagrada kao pravopisni znak: .. Ako se ispred prvog broja nalazi prijedlog od. to jeste. na primjer: Kulturna saradnja sa UNICEF-om je dobra. u. aero-miting. .izme u naziva gradova i drugih mjesta da bi se ozna io pravac kretanja.umjesto izostavljenog teksta i u isprekidanom tekstu..15 kilograma krompira. isto.: crnji < crn -ji. Upotrebljavaju se u stru nim tekstovima.a).stavlja se iza rednog broja ili slova kojima se ozna ava novi odjeljak: 1). do 1918.Crtica se kao pravopisni znak pi e: .Nekoliko ta aka (naj e e tri stavljaju se: . godine. .Apostrof se stavlja umjesto izostavljenog slova: Je l' to ta no? .) je dobio Nobelovu nagradu za knji evnost. Kad se voz zaustavio. pored..junak -e .: Kupi 10 . . ravno.: tvojega > tvoj-ega > tvooga > tvo-ga.izme u brojeva umjesto prijedloga "do". .Tuzla ima veliki privredni zna aj. a ita se: jednako. .znak < se ita "postalo je od". npr.±1975.pri rastavljanju rije i na slogove na kraju retka. npr.izme u skra enica i nastavka za oblik. na primjer: Prvi svjetski rat je trajao od 1914. . .slu i da ozna i oba oblika rije i o kojima se govori. 15-godi njak. 40-tih godina pro loga stolje a. juna e . 3) itd.izme u dijelova poluslo enica: radio-aparat. .Znak jednakosti se upotrebljava izme u rije i da bi se ozna ila njihova jednaka vrijednost. foto-aparat. on se pojavi. crtu ne treba pisati ve ispisati i prijedlog "do". b). auto-mehani ar.Znaci porijekla su > i <.znak > se ita "dalo je" ili "razvilo se u".. na primjer: Put Sarajevo . a drugi dio slovima: 150-godi njica.. na primjer: Prijedlozi su: kod. c) itd. Na primjer: himba = sumnja. npr. sa.Crta se kao pravopisni znak upotrebljava: .: Prijedlog s (.u slo enim ili izvedenim rije ima u kojima se prvi dio pi e brojem.uz instrumental sredstva se ne upotrebljava). . Ivo Andri (1892. npr. i re e: "Divno je vratiti se ku i". tata = subjekat . . 2). . .

(i sli no) v. (strani) tj.neke se itaju potpuno kao da su svi dijelovi rije i napisani. Skra enice koje nastaju skra ivanjem rije i u itanju izgovaraju se potpuno.: VPS . I one se me usobno razlikuju. (vr ilac du nosti) str. II. g ica (gospo ica).g. nov ane jedinice koje se pi u bez ta ke: m (metar) cm (centimetar) km (kilometar) kg (kilogram) mg (miligram) g (gram) t (tona) l (litar) dcl (decilitar) hl (hektolitar) USD (ameri ki dolar) EUR (euro) JPY (japanski jen) GBP (britanska funta) SIT (slovena ki tolar) .skra enice za mjere. (broj) tzv. . a pi u se bez ta ke. ( enski rod) u . Skra enice koje su nastale od prvog slova ili sloga svake rije i u vi eslo enim izrazima (slo ene skra enice) itaju se razli ito: . kao da nisu skra ene. Do ao je da dâ oglas. odnosno da se iz vi e primjera mo e zaklju iti.r.skra enice kod kojih se skra ivanje ozna ava ta kom: br. (ove godine) . veli ine.Vi a poslovna kola UN .. naj e e genitiva jednine iste zamjenice. Na primjer: Iz primjera mo e zaklju iti o toj pojavi.Bez ta ke se pi u i sljede e skra enice: dr (doktor). a ne samo iz jednog. npr.Ujedinjene Nacije . (u enik) i sl.Genitivni znak se stavlja na krajnji vokal genitiva mno ine kad je potrebno ozna iti razliku ovoga oblika od drugih oblika. a naj e e se upotrebljavaju sljede e: . Genitivnim znakom je nazna eno da je to genitiv mno ine. npr.: Sâm sam to uvidio. (tako zvan) . g a (gospo a).d. (to jest) o. Skra enice I.Akcentski znaci se bilje e u stru noj literaturi (obi no iz gramatike i u obi nim tekstovima kad je potrebno da se ozna i rije koja se od iste rije i u susjedstvu razlikuje samo akcentom.

Gligorov itd.: New York. Neke razlike izme u bosanskog i hrvatskog jezika U bosanskom jeziku sintagme se ne rastavljaju drugim rije ima. onako kako se pi u u jeziku iz kojeg poti u. . Lav Tolstoj. Boccaccio (Boka o). Janevski." U bosanskom jeziku godine se pi u sa ta kom jer je to redni broj. (izgovara se: dvadesetpeti drugi dvije hiljade druge) Kad se navodi datum.PTT . na primjer: Ernest Hemingway (Ernest Hemingvej)." Bosanski: "Ministar vanjskih poslova otputovao je u slu benu posjetu. Venecija. München (Minhen). Pisanje tu ih rije i . npr. Chicago ( ikago). Paris. bez obzira na na e pismo. Na primjer: 25.) Na primjer: Hrvatski: "Ministar je vanjskih poslova otputovao u slu benu posjetu. Tesaloniki. Iz SAD-a sam donijela kompakt diskove sa operskom muzikom. i dan i mjesec su u istom pade u.02. zemalja i druga geografska imena pi u se fonetski ako su ve dugo prilago ena duhu na eg jezika.fonetski.: Bila sam u SAD-u. Zürich (Cirih). . . New York (Njujork). bugarskog. telefon.Imena stranih gradova.skra enice preuzete iz stranih jezika pi u se kako se izgovaraju i mijenjaju se po pade ima.neke postaju rije i pa se itaju kao skra enice i mijenjaju po pade ima.izvorno. makedonskog). telegraf . . (Sintagme su izrazi koji se sastoje od dvije ili vi e rije i. na primjer: Be .2002. npr. Pomo u hrani i lijekovima je stigla od Unicefa. ruskog. na primjer: Jesenjin. Shakespeare ( ekspir).Po ta. ali nije neta no napisati npr. Nikolaj Gogolj.: Uneskova pomo zemljama u razvoju je dragocjena. kad su rije i iz slovenskih jezika koji se slu e irilicom (srpskog.Tu a vlastita imena pi u se: .

januara = genitiv) Ispravno: "Predstavnik je do ao prvog januara ove godine." U hrvatskom se ne ka e izvini." Rije " to" u bosanskom jeziku se druga ije upotrebljava nego u hrvatskom : Hrvatski: "Za to si mijenjao knjigu ?" Bosanski: "Za ta si mijenjao knjigu ?" U nekim slu ajevima upotreba je ista: Hrvatski : "Sve to si napisao.opstojna porijeklo ." Ispravno: "Dobi e poklon. januar = nominativ) U bosanskom jeziku glagoli ne zavr avaju na slovo "t" : Pogre no: "Dobit e poklon.zloporaba .ra unalo kompjuter . Neke bosanske i hrvatske rije i iz informatike: ra unar .podrijetlo upotreba . oni ka u: oprosti.du nosnik tampa .tiska funkcioner .Na primjer: Pogre no: "Predstavnik je do ao prvi januara ove godine.kompjutor tastatura ." Hrvatski: oprosti Bosanski: izvini Tu dolazi do iskrivljavanja pri govoru: Pogre no: "On se izvinuo.u inkovit faktor .imbenik zloupotreba .uporaba efektivan .tipkovnica sedmica .barjak ustrajna ." (prvi = nominativ.tisak ta ka .tjedan tampa . jer im je to sinonim za izvinuti (u zrak)." (prvi = nominativ." Bosanski : "Sve to si napisao.to ka bajrak ." Ispravno: "On se izvinio.

" U mnogim dijelovima Bosne pi e pivo je enskog roda pa ka u piva.dvije obe . a treba re i: "Idem ljekaru" ili "Idem doktoru.smije esto se pogre no ka e: "Idem kod ljekara".".Neke razlike izme u bosanskog i srpskog: Srpski ± Bosanski: ovde . ispravnije je re i: obavili smo. Iz rata je ostala fraza: "odradili smo to" ± to je malo neprirodno. a Ispravno: "Ima li ta protiv glavobolje?" ili jo gore: "Ima li ta za glavu?" (za glavu je i kapa.rije sme . "do im" ± me utim." Tako er je esta sljede a pojava: Pogre no: "Ima li ta za glavobolju?" (kao da ovjek eli glavobolju).obje deo . Izvor: Helga Kanzler Ispravke i dodatak: Ing.gdje re . zavr ili smo itd. a treba "Daj mi dva piva. .ovdje dve . npr: "Daj mi dvije pive. Salih avki . ampon) U estali su arhaizmi: "svako malo" ± esto.dio gde .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful