MARKETING KONCEPCIJA

glavni cilj marketing koncepcije je nastojanje da zadovolji tržišnu potražnju tj. potrebe kupaca zadovoljenje potreba i želja, a ne proizvodnja proizvoda za koji misle da ih kupci trebaju interni marketing doprinosi kvaliteti marketinga marketing je način upravljanja poduzećem te način postizanja razmjene na tržištu prva pretpostavka za funkcioniranje marketinga je informacijski sustav, zatim rekonstrukcija organizacije fundamentalna funkcija koju ne možemo promatrati zasebno ili kao ukupnu funkciju društva u kontekstu tržišta (potrošnja, proizvodnja), ona je sveukupno poslovanje marketari – osobe koje traže uslugu od nekoga, a za razmjenu nude nešto vrijedno. Marketar može biti i kupac i proizvođač potreba – osjećaj pomanjkanja nekog proizvoda kombiniran težnjom da se ta potreba ukloni, odnosno da se težnja zadovolji želja – žudnja za posebnim zadovoljenjem dubljih potreba potražnja – izražena želja za posebnim proizvodima koja je odraz kupovne moći proizvodi – bilo što što može biti ponuđeno na tržištu da bi izazvalo pozornost, nabavu, upotrebu ili potrošnju radi zadovoljenja potreba ili želja razmjena – čin pribavljanja željenog proizvoda nuđenjem nečega za uzvrat transakcija – sastoji se od trgovanja vrijednostima između dvije strane tržište – splet stvarnih i potencijalnih kupaca proizvoda. Mjesto sukoba ponude i potražnje
U U U U U U U U U U U U U U U U

-

-

tako da se npr. moderan koncept poslovanja u tiskarskoj tvrtci temelji na tehnološkim promjenama i uvažavanju tržišne dinamičnosti koja definira fleksibilnost organizacijske strukture i poslovne strategije marketing koncepcija:

-

DEFINICIJA MARKETINGA
definicija marketinga, koja govori o poslovnoj aktivnosti koja povezuje proizvodnju s potrošnjom na način maksimalnog zadovoljenja potrebe društva, koje se pojavljuju na tržištu kao potražnja, je sublimat procesa koji se sastoji od analitičkih verifikacija preliminarnih razvojnih planova, utvrđivanja ciljeva i zadataka (strategije) integralni pristup marketingu uočava slijedeće karakteristike poimanja marketinga: - marketing treba promatrati kao funkciju - to je sistem međusobno povezanih aktivnosti za rješenje određenih potreba – problema s kojima se sučava kupac - ističe aktivni pristup prema nosiocu potreba - naglašena analitičko planska aktivnost - marketing je između resursa poduzeća i stvarnih i potencijalnih kupaca - marketing je prisutan u početnoj, intermedijalnoj i završnoj fazi reprodukcije

-

RAZMJENA, TRANSAKCIJA, TRŽIŠTE
Razmjena - proces koji povezuje na jednoj strani proizvodnju s raspodjelom, i na drugoj strani, raspodjelu s potrošnjom - temelji se na društvenoj podjeli rada i robnoj proizvodnji gdje je čin dobivanja proizvoda vezan uz davanje nečega za uzvrat - u začecima razmjene imali smo odnos proizvod za proizvod dok se pojavom robnog prometa definira odnos: roba – novac – roba - no i danas imamo trgovačke poslove (kompenzacije, barter) koji predstavljaju razmjenu određenih proizvoda za druge proizvode Transakcija - poslovna operacija kojom se roba, novac i prava prenose od jednog subjekta na drugi - bilateralna je kada su uzajamne, a unilateralna je transakcija kada je aktivnost bez povrata - da bismo dakle ostvarili čin transakcije potrebne su nam mjerljive komponente kao: dvije stvari od vrijednosti, ugovorni uvjeti, vrijeme sporazuma, mjesto sporazuma i dr. - ostvarujući proces razmjene mi smo došli do pojma tržišta Tržište - ekonomski prostor na kojem se odvija ponuda i potražnja roba, usluga, novca, vrijednosnica i dr. - na tržištu se definiraju količine, cijene i ostali uvjeti - tržište je skup kupaca i prodavača i njihov položaj na tržištu određuje tržišnu strukturu koja utječe na oblikovanje cijena i vođenje poslovne politike poduzeća odnosno kupaca - imamo tržište jednog proizvoda, tržište srodnih proizvoda, tržište prizvodne grupe; prema teritoriju može biti lokalno, regionalno, nacionalno i svjetsko

JEDNOSTAVNI MARKETING SISTEM FUNKCIJE PROCESA RAZMJENE .

na što je strategija usmjerena (proizvod. koju podstiče organizacijska struktura i tržišna fleksibilnost ako se strateški marketing definira kao proces koji zahtijeva strateško planiranje. promocija. što znači prodaja proizvoda na ciljnom tržištu da bi to ostvarili moramo definirati marketing strategiju koja definira marketing zadatke: 1. dolazi se do toga da je to menadžerski proces razvoja i upravljanja bez kojeg nije moguće osigurati stabilan rast i razvoj firme komponente strategije: 1. tržišna prilika koju prepoznajemo kroz okolnosti koje su dobre za poduzeće da bi moglo potencirati aktivnosti da ostvari kontakt s određenom skupinom kupaca. postaje zahtjev vremena marketinška praksa daje mogućnost razvoja marketing aktivnosti na razini operativnog i strateškog marketinga sa primarnom zadaćom tržišne efikasnosti rasprava o marketing strategiji treba poslužiti za razumijevanje smjera koji će firma pratiti unutar odabrane okoline strategiju također promatramo kao funkciju koja osigurava logiku koja integrira skučene perspektive i usmjerava ih prema tržišnoj efikasnosti. upravljanje marketingom - - - - - . marketing mix (proizvod. cijena. grana) pozicioniranje 3. za svaki proizvod) kako bi ostvarili komparativnu prednost nad konkurencijom možemo reći da je u suštini ostvarenja poslovnog cilja na tržištu. definirati što treba postići (ciljno tržište) 2. kako iskoristiti prilike. distribucija) 3. analizu tržišta 2.MARKETING STRATEGIJA organizacijska projekcija koja zagovara strukturiranje oko ciljeva koji jasno definiraju strategiju iz koje proizlazi tržišna efikasnost. izbjeći opasnosti (koristeći resurse i aktivnosti za svako tržište.

obim ponude (direktni. medije. konkurencije. npr. riječi. izložbe) i indirektna (odnosi s javnošću i kupcima) U U distribucija – predstavlja vezu s tržištem. indirektni) U .. planiranje proizvoda ili usluga 2.MARKETING FUNKCIJE određuju funkcionalnu i operativnu strukturu marketinga te 4 osnovnu funkcije su: 1. kupca treba uvjeriti da je dobro kupio. utvrđivanje (prodajne) cijene 3. a u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta proizvod – skup karekteristika fizičke.: - funkcije i podfunkcije mix-a: - funkcije marketinga traba koncipirati tako da što efikasnije iskoriste sve mogućnosti poduzeća. estetske.. stvarna i prodajna cijena U U - promocija – transferiramo kupcima informacije i ideje koristeći likovne elemente. no kanal distribucije utječe na broj i raširenost kupaca. budući da se mogu razviti i podfunkcije (koje pokrivaju integralni prostor tržišnog djelovanja). promocija proizvoda ili usluga 4. uvjetuju je troškovi proizvodnje. sadržajne i funkcionalne naravi U U U cijena – faktor odluke o kupnji ili ne (ovisi o životnom standardu. on ponovno kupuje promocija može biti direktna (ekonomska propaganda. ne uvjetno). distribucija (proces opskrbe proizvodom) te funkcije u svojoj optimalnoj i sinhronoj kombinaciji čine marketing mix one stvaraju mogućnost korektne prodaje po načelima marketinga.

istraživanje promatranih vrijednosti . oblasti ili grane sa svrhom definiranja tržišne zakonitosti iz čega se definira društveno ekonomski razvoj sa značajkama tržišnih zbivanja 2. a sa svrhom da se poveća proizvodnja i ukupni rezultati u sklopu ovih istraživanja imamo permanantna i posebna istraživanja kada su posebni problemi na tržištu podjela istraživanja: . evidentiranje i analiziranje činjenica vezanih za promet i prodaju proizvoda i usluga od proizvodnje do potrošnje dobili smo podatke o stanju tržišta (dinamici i strukturi tržišta) imamo 2 izvora za istraživanja: 1. mikroekonomsko istraživanje .tržišni odnosi kao dio robne razmjene proizvodnje na nivou nacionalnog gospodarstva.istraživanje prodaje i distribucije .ostraživanje cijena - - - . potražnju i njihovo zadovoljenje na nivou poduzeća. makroekonomsko istraživanje .definira potrebe.istraživanje proizvoda .istraživanje mogućnosti .marketing funkcije: MARKETING ISTRAŽIVANJE u sklopu marketing istraživanja koje obuhvaća sakupljanje.

kolike su potrebe .veličina tržišta .predviđenje i izvođenje zaključka - - - - - - .mogućnosti prodaje na užem tržištu . a kvalitativan aspekt obuhvaća samo mikro istraživanje regionalna i teritorijalna istraživanja – koriste mikro i makro aspekt istraživanja tržište posebnih potreba – jednostavnije istraživanje (demografska.koliko se određenog proizvoda ukupno proizvodi .motrenje . određujemo konkretnu svrhu istraživanja treća etapa je prikupljanje podataka = istraživanje četvrta etapa prikazuje i interpretira rezultate istraživanja = izvještaj i prikaz rezultata pristupi istraživanju: kvantitativna i kvalitativna istraživanja kvantitativna istraživanja utvrđuju apsorpcionu moć trišta za proizvodom i obrađuje sijedeća pitanja: .kolika je potrošnja . socio – ekonomska obilježja) faze istraživanja: . definira želje i kakve su kvanatitativan aspekt istraživanja obuhvaća i mikro i makro istraživanje.ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA istraživanje tržišta nije samo prikupljanje podatak i analiza nego je to sinteza u smislu definiranja i razjašnjavanja problema koji su predmet istraživanja prva etapa je definiranje problema.hipoteza (sud) .utjecaj konkurencije kvalitativan vid istraživanja uočava uzroke koji navode potrošača na kupnju ili ne istražuje spremnost potrošača da kupi proizvod. dali potrošača zadovoljava kvaliteta i namjena. zatim određivanje cilja istraživanja = potrebna situacijska analiza druga etapa je izrada plana istraživanja = projektiranje. te motive kupnje (općenito i posebno).

Opća shema postupaka u istraživanju tržišta: .

SUSTAV MARKETING KOMUNIKACIJE PRIKAZ ODNOSA IZVOR PRIMATELJ .

MIX PROIZVODA čine ga elementi proizvodnog programa (asortimana) pomoću kojih proizvodnja formira ponudu kombinirajući te elemente na principu marketinga obilježja mix proizvoda sa stanovišta: . oblika proizvod za zadovljenje potreba i želja kupaca . uvjete pod kojim se tehnološki proces odvija. dizajna. dubine i konzistentnosti potrebno je analizirati: a) heterogenost – želja i potreba kupaca na prodajni program i asortiman b) apsorpcionu moć tržišta c) analiziranje troškovno – dohodovnih elemenata d) analiziranje utvrđenih ciljeva i zadataka poslovne i razvojne strategije važnost mixa proizvoda – totalna tržišna segmentacija koja zastupa filozofiju posluživanja svih tržišnih segmenata odnosno razviti ponudu za sve zahtjeve - - - - proizvod razvoj i testiranje novih proizvoda izmjena na postojećim proizvodima gašenje proizvoda koji ne zadovoljava kupce imena i politike maraka planiranje pakiranja.dubine – broj varijacija proizvodnog programa (isti proizvod s različitim svojstvima) . pripadnost proizvoda segmentima potražnje bez istraživanja u marketingu nema znanstvene i objektivne pretpostavke za efikasno tržišno planiranje da bi ovladali tim područjem mixa.širine – paleta proizvoda proizvodnog programa . veličine. istraživanje je potrebno usmjeriti prema: a) ocjeni (objektivnoj) – u kojoj mjeri kombinacija mixa proizvoda zadovoljava potrebe.konzistentnosti – ističe zajedničke karakteristike obzirom na primjenu. želje i mogućnosti ključnih segmenata potražnje b) valorizaciji prednosti i nedostataka i komparacija sa konkurencijom c) analiza sadržaja po komponente efikasnosti d) ocjeni sadržaja. koji razvojna dinamika sustava i povećanje izvoza može objektivno unaprijediti kod ocjene širine. materijala.

metoda i načina oblikovanja poruka i sistema komunikacije s kupcima služi za formiranje promotivnog miksa ti elementi su: propaganda. a oni izviru u troškovima proizvodnje miks cijene je slijed politike i strategije politikom i strategijom utvrđujemo stvarnu cijenu s kojom idemo na tržište strategija je utoliko što cijenu moramo uspoređivati s cijenama konkurenata zbog spomenutih razloga miks cijene je potrebno dugoročno programirati (on je sastavni dio poslovne i razvojne strategije) čimbenici koji utječu na cijenu su začinjeni s konkurencijom (i interno i eksterno) miks cijene bavi se i sa cijenom rada. te sa investicijskim ulaganjima MIX PROMOCIJE aktivnost usmjerena informiranju skupine ljudi i tržišta o našem poduzeću i proizvodima promocija povećava informiranost kupca o proizvodu. korištenje raznih medija.obuhvaćaju ekonomsku propagandu.obuhvaćaju oblikovanje. usluge potrošačima.MIX CIJENE cijena analiza konkurentskih cijena politika cijena procjena cijena i kupovne moći na ciljnom tržištu analiza potražnje. odnosi s javnošću i unapređenje prodaje proizvodna aktivnost se sprovodi komuniciranjem između proizvodnje i potrošnje u toj aktivnosti imamo dvije različite grupe: primarne promotivne aktivnosti: . sa problemom održavanja. troškova i profita određivanje cijena uvjeti prodaje miks cijene odnosi se na utvrđivanje politike cijena i određuje cijenu proizvoda to su načela i sistem kombiniranja cijena u programiranju prodaje na raspolaganju su razni modaliteti. unapređenje prodaje. te propagandu ˝usta do usta˝ koja moogućuje najvaću efikasnost U . osobna prodaja. njegovim značajkama i potiče zainteresiranost prema našim proizvodima promocija odabir ciljeva promocije selekcija propagandnog medija unapređenje prodaje odnosi s javnošću i publicitet razvoj propagandne kampanje U promotivne aktivnosti. ambalaža. odnosi s javnošću i publicitet sekundarne promotivne aktivnosti: . osobnu prodaju.

zaštitno pakiranje. manupulacija.) od proizvodnje do potrošnje fizička distribucija je efikasno pokretanje finalnih proizvoda od linije proizvodnje do potrošača tu se radi o velikom spektru aktivnosti (transport.u tom smislu imamo povezana dva dijela 1) izbor putova plasmana (to su kanali prodaje i putevi distribucije) 2) organizacija procesa fizičke distribucije. izvršenje narudžbi) i to nazivamo prodajnom logistikom pretpostavke i razmišljanja da je trgovina pretpostavka za razvoj proizvodnje – slabo je razvijena trgovina i proizvodnja zaključujemo da treba dati impulse koji će snažno povezati trgovinu s proizvodnjom u takvom odnosu veletrgovina ima značajnu ulogu poticanja i definiranja proizvodnog programa no kanal distribucije ima utjecaj na broj i raširenost kupaca. omogućava ostvarenje većeg profita zbog direktnog angažiranja. izbor lokacije. pa i sa poslovnom politikom podrška marketinškim naporima i to kroz jačanje vjere i povjerenja u proizvode naše firme. podrška akvizicionim naporima na tržištu – pretpostavlja obradu poslovne klijentele i otkrivanje problema ostali oblici pomoći – to su politika cijene (pretežno kod novih proizvoda). konkurencije i obim ponude direktni marketing distribucije smanjuje prodajni rizik tiskarske tvrtke. javljaju se marketinški posrednici izbor putova i plasmana mora biti planska aktivnost u usmjeravanju i kretanju proizvoda i davanju usluga (servisiranje i sl. smanjenja cijena i dr.s obzirom da su u pitanju različiti procesi suvremene distribucije sve to nazivamo distributivni mix . politika distribucije i izvozna politika U - sredstva za promotivne aktivnosti utječu na našu efikasnost MIX DISTRIBUCIJE to je proces koji u zavisnosti s ostale tri funkcije marketing mixa organizira razmjenu na tržištu iz sfere proizvodenje u sferu potrošnje i prodaje . troškova.zadaci promocije su: upoznavanje tržišta sa proizvodima. u kontaktu s manjim brojem kupaca koji daje širu prodajnu lepezu objektivna opasnost koja se javlja kod indirektnog kanala distribucije za tiskarsku tvrtku ogleda se u slabljenju kontakta s krajnjim kupcem i povećava ovisnost o indirektnom kanalu distribucije - - - - - . kontrola zaliha i zalihe. pa može svoju pozornost usmjeriti prema proizvodnji. skladištenje. kao što smanjuje i troškove skladištenja i transporta indirektni kanali distribucije imaju svoje prednosti u oslobađanju proizvođača organiziranjem prodaje.

pa je tu moguća i bolja kontrola kanala distribucije ekskluzivna distribucija predstavlja jednog distributera koji je specijaliziran i osigurava bolje rezultate obrade tržišta. ovaj kanal distribucije primjenjiv je za proizvode u malim serijama i s visokom cijenom - - distribucija izbor putova prodaje fizička distribucija zaštitno pakiranje kontrola zaliha .- zato grafičke firme trebaju koristiti i kombinirati oba kanala distribucije koji daju najbolje efekte efikasnost kanala distribucije mjeri se troškovima i kapacitetima koji su angažirani u zadovoljenju (tržišta) kupaca efikasnost kanala distribucije svoju potvrdu ostvaruje zadovoljenjem ciljnog tržišta koncept kanala distribucije treba postaviti tako da je prilagodljiv tržišnoj dinamici i da potiče nova rješenja svakako treba spomenuti i utjecaj intenziteta distribucije na efekt prodaje ekstenzivna distribucija potiče prodaju preko velikog broja prodajnih mjesta selektivna distribucija ograničena je na manji broj prodajnih mjesta vrlo pažljivo odabranih.

SVIH FAZA DO PRODAJE). definiranje marketinških ciljeva 3. RAZVIJENI MODEL to je ukupni proces realizacije marketing koncepcije sastoji se od: 1. planiranje. definiranje marketinške strategije 4. program nastupa na tržištu (marketing mix) 5. marketing kontrola marketing proces sastoji se od nekoliko osnovnih dijelova. direktno djelovanje i kontrola predmet istraživanja su kupci nakon planiranja ulazi se u izradu marketing plana slijedeći korak su funkcije marketing mixa nakon sinhroniziranja marketing funkcija usmjerava se prema marketinškim aktivnostima na kraju slijedi kontrola. a to su: istraživanje. marketing mix funkcije. - . koja obuhvaća praćenje. unapređivanje. rezultate planskih zadataka i sl.MARKETING PROCES (UTVRĐIVANJE PROIZVODA. istraživanja 2.

sortiranje. a to znači upravljati informacijama Kotler. efikasnosti kanala distribucije i dr. pravodobnih i točnih informacija do onih koji donose odluke o markeringu. znači da razvojem dobre informacije marketing ostvaruje ili može ostvariti konkurentsku prednost primaran zadatak poduzeća je da organizira isrtraživanje. pažljivo procjeni svoje mogućnosti. konkurentskih aktivnosti. pretpostavka za dobro upravljanje poslovanjem je upravljati budučnošću poduzeća. vrednovanje i distribuciju potrebnih. opreme i postupaka potrebnih za prikupljanje. a sve s razlogom maksimaliziranja profita uz tržišnu konkurentnost ostvarenje takvih ciljeva moguće je uz spoznaju potrošačevih želja. P. analiziranje.˝ - - - - .: ˝Marketing informacijski sustav sastoji se od ljudi.MARKETING INFORMACIJSKI SUSTAV (MIS) društveni trenutak koji se temelji na informacijama. sakupi potrebne informacije. odabere ciljno tržište.

kontroli i organiziranju marketinga posljedice uvođenja marketinga u tiskarsku tvrtku diktira drugačiju organizaciju. masovna proizvodnja mora biti usmjerena zadovoljenju svih tržišnih potreba – fregmantiranost tržišta. dimenzionirati tržište i to na bazi istraživanja tržišta. kontrola i uspoređivanje cijena s konkurencijom. strategiji planiranja. analiza troškova (upravljanje troškovima) skladišta. elasticitet. fleksibilitet jer tako ostvarujemo konkurentnost moramo definirati proizvodni program. uspoređivanje i senzibilno reagiranje na tržišna događanja u korelaciji s planovima svi eventualni problemi se otklanjaju određivanjem jasnih ciljeva i postavljanjem jasnih sustava za ocjenu efikasnosti. fleksibilitet. razloge povrata proizvoda ili zbog nekvalitete odobravanje nižih cijena kontrola izvješća se maksimalno precizira i na taj način se osigurava njegova promptnost 4 komponente analiziranja kretanja udjela na tržištu: Ukupni udio  =  na tržištu  Ulaz  kupaca  × Privrženost  kupaca  × Selektivnost  ×  kupaca  Selektivnost  cijene  - - - - ulaz kupaca je postotak kupaca koji kupuju naše proizvode privrženost kupaca je postotak naših proizvoda u odnosu na kupnju konkurentskih selektivnost kupaca je postotak veličine prosječne kupnje od jednog prosječnog poduzeća selektivnost cijene promatramo kao prosjek cijene poduzeća u odnosu na prosječnu cijenu konkurencije kontrola marketinga u tiskarskoj tvrtci definira utvrđivanje kriterija marketing aktivnosti. ekonomiju. istiskivati konkurenciju i zadržati postojeće tržište direktnim marketingom poboljšavamo djelotvornost. komparacija planiranog i realiziranog. distribucije. te korekcija (godišnja. a ne na bazi raspoložive tehnologije da bi se ostvario plasman proizvoda moramo osigurati nove kupce. promocije.STRATEGIJA MARKETINGA U TISKARSKOJ TVRTCI treba akceptirati potrebe kupca. eliminiramo posrednike i postižemo manju cijenu proizvoda (zadovoljenje kupca) - - KONTROLA MARKETINGA to je kontrola usmjerena na preventivu. djelotvornost) - . koji treba osigurati vezivanje profitabilnosti s točno određenim proizvodom – difuzijom kao procedure koje otkrivaju slabosti i slabe proizvode dalje. strateška. politika nepoterećena ekonomijom obujma nego ekonomija varijabiliteta odeđivanje poslovne orjentacije usmjereno je prema jačanju informacijske osnove. profitabilnost.

dobiveni rezultati se kompariraju sa prethodno provedenim aktivnostima i rezultatima koji su dobiveni u prošlosti to je vrlo bitno jer se na taj način sustav proizvodnje i poslovanja unapređuje i uzdiže na jedan viši i profesionalniji nivo realizacije svih proizvoda iz asortimana koje ovo poduzeće nudi - - .KONTROLA MARKETING PROGRAMA MARKETING PROGRAM unapređenje elemenata tržišne strategije koje treba obuhvatiti kontrolom se provodi iz razloga kako bi se dobila što realnija slika na koji način se mogu eventualno predvidjeti pogreške koje bi mogle rezultirati lošim posljedicama za poduzeće standardi pomoću kojih se vrši kontrola planova su unaprijed definirani i njima se poduzeće koristi kako bi na već utvrđen i ispitivan način provelo kontrolu pa se tako odvijanje procesa i planova u poduzeću provodi na ispitan i detaljno razrađen način koji je produkt profesionalnog pristupa ljudskog kadra kojim poduzeće raspolaže nakon svake provedene aktivnosti.

jer u ovisnosti o kombinaciji tih elemenata nastaju reagiranja na tržištu kupaca. MARKETING PROGRAM U PROCESU PLANIRANJA – SHEMA u procesu konkretizacije planiranja tržišnih aktivnosti predstavlja dio kojim utvrđujemo: opseg. znači osigurava međusobnu usklađenost i konzistentnost u tržišnom poslovanju. način lokacije raspoloživih resursa radi optimalnog izvršenja planova marketinških aktivnosti . struktura i način pokretanja raspoloživih potencijala radi optimalnog izvršenja planova marketing aktivnosti marketing program povezuje aktivnosti marketing mixa na načelima optimalne poslovne kombinatorike tih elemenata. a u skladu s utvrđenom strategijom - - suština problema je u optimalnoj kombinaciji elemenata marketing mixa tu ne mislimo na interna mjerila optimalnosti već na eksterna. poslovne klijentele. distribucije i dr. strukturu. tržišna.MARKETING PROGRAM predstavlja u procesu konkretizacije planiranja tržišnih aktivnosti dio kojim se utvrđuje: opseg. tj. konkurencije.

MARKETINŠKI ORGANIZIRANO PODUZEĆE .

ELEMENTI STRATEGIJSKOG PLANIRANJA .

TRŽIŠNA SEGMENTACIJA .

Kupac kao kontrolna funkcija ‐ u korelaciji funkcijskih jakosti marketari stavljaju kupca na centralnu poziciju. 1. Kupac kao kontrola i marketing kao integrirajuća funkcija ‐ ovim prikazom funkcija marketinga u središnjoj poziciji upravljanja poduzećem kako bi razaznali. opsluzi i zadovoljenju kupaca ovakva postavka funkcija podsjeća na početni oblik s bitnom razlikom što je kupac moderator ostalih funkcija poduzeća ‐ 5. što znači da će sve ostale funkcije zajednički djelovati u razumijevanju.RAZVOJ MARKETINGA U PODUZEĆU PREMA KOTLERU P. Glavna funkcija marketinga ‐ uočava se da bez pozicioniranja marketinga u glavnu funkciju nije moguće ostvariti relaciju potrošač – proizvodnja. interpretirali i efikasno realizirali potrebe kupaca. potvrđujemo svu važnost koncepcije marketinga . Važnija funkcija marketinga ‐ situacija slabije potražnje dovodi marketare u situaciju dokazivanja povećane važnosti marketinga u organizacijskim funkcijama poduzeća 3. Marketing jednako važna funkcija ‐ ovdje je funkcija marketinga jedna od jednakovažnih funkcija poslovnog sustava što je karekteristično za početne oblike 2. dakle u pitanju je opstanak poduzeća marketing je potpomognut ostalim funkcijama ‐ 4.

a posebno kada se bave rezultatima na tržištu kada se radi o planovima – programima istraživanja. dugoročni planovi) kompleksnost marketing plana proizlazi iz dijelova marketing mixa. svrha. zadaci istraživačkih aktivnosti gdje se posebno definira financijska dimenzija planiranog istraživanja proces marketing planiranja traje kontinuirano bez obzira na vremensku dimenziju (tekući. a pod dinamičnim utjecajem tržišta koliko je planiranje uspješno u harmonizaciji poslovnih funkcija toliko su i tržišni rezultati. srednjoročni. optimalno i realno marketing planiranje. dobri govorimo o utjecaju i ulozi marketing planiranja na konkurentske odlike tiskarskog poduzeća ta konstatacija je pretpostavka za efikasno. izraženi u ekonomskim učincima. organizacijskih jedinica poduzeća čiji krajnji rezultat treba biti konkurentnost cilj planiranja marketinga u tiskarskoj tvrtci je nastojanje da se svi potencijaliharmoniziraju u relaciji odnosa organizacijske strukture s marketing strategijom. utvrđuju se ciljevi.PLANIRANJE U FUNKCIJI MARKETINGA temelj marketing aktivnosti u poduzeću je u planiranju i čini sastavni dio planiranja u poduzeću marketing plan je proces planiranja marketing aktivnosti pomoću kojih određujemo ciljeve i zadatke koje želimo realizirati u određenom vremenu planovi marketing aktivnosti određuju kvantitativne i vrijednosne elemente što govori o točnosti tih planova. uz unutarnje i vanjske utjecaje suština ovog pristupa marketing planiranju je u stvaranju pretpostavki za donošenje odluka koje usmjeravaju poslovni sustav u optimalan odnos prema i sa tržištem uspješna marketing strategija stvara poduzeću zadovoljne kupce - - - - - - .

koristi slijedeće modele za dizajniranje integrirane marketing komunikacije: oglašavanje kao plaćeni oblik prezentacije i promocije proizvoda. ukupnog djelovanja poduzeća ili odlika proizvoda osobna prodaja ili kontakt 1:1 ili više potencijalnih kupaca s ciljem prezentacije proizvoda. . narudžbi i isporuke robe direktni marketing kao metoda neosobnog direktnog kontaktiranja. odnosno istraživanja odgovora određenih kupaca i potencijalnih kupaca koristeći pri toj komunikaciji: poštu. raznim pogodnostima na koje kupci reagiraju odnosi s javnošću i publicitet su razni programi stvoreni radi promocije (ili zaštite ugleda poduzeća ili proizvoda). ideja ili usluga od poznatog oglašivač unapređenje prodaje u funkciji podsticanja prodaje proizvoda.MARKETING KOMUNIKACIJSKI MIKS marketing komunikacijskih miks. telefon. mobilnu telefoniju i dr. e-mail. tumačenja prednosti proizvoda ili odgovaranja na pitanja kupaca. ili promotivni miks. internet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful