You are on page 1of 20

ivot pod hradom

Vydva Obecn rad v Krsnohorskom Podhrad

Ronk VI. slo 2

August 2011

ROZHOVOR S POSLANCOM UDOVTOM BAFFYM


Koko rokov zastupujete voliov ako poslanec obecnho zastupitestva? Funkciu poslanca vykonvam u 13-ty rok, o znamen, e je to moje tvrt volebn obdobie. Z mjho doterajieho psobenia by som vyzdvihol vybudovanie istiky odpadovch vd, zrekontruovanie zkladnej koly, v ktorej zohrala pomerne vek lohu aj podpora zo Strany maarskej koalcie (SMK). Za zmienku urite stoj prestavba autobusovch zastvok a prestavba centra okolo terajej budovy obecnho radu, kde sa vybudovala zastvka aj s kvetinovm sadom a vsadbou zelene. Pokladm za vemi dleit zskanie pozemkov pod hradom do optovnho vlastnctva obce. Nemenej dleit bolo vypracovanie rozvojovho projektu obce, ktor je nevyhnutn pri uchdzan sa o eurpske rozvojov fondy. mm na mysli pravu okolia, vsadbu zelene a celkov starostlivos o nae prostredie. Ak chceme, aby turizmus dal naej obci monosti napredovania, tak je tento krok nevyhnutn. Ak ciele pokladte do budcnosti za nevyhnutn pri rozvoji obce? Pokladm za vemi dleit, aby sme vychovvali komunitu k sebavedomiu a hrdosti k nmu kultrnemu dedistvu. Osobne si myslm, e tomuto cieu by prospelo aj premenovanie ulc poda osobnost z naich hradnch dejn. Viem, e uskutonenie tohto zmeru by si vyadovalo nadmern silie, ale aj tmto by sme zloili hold na oltr osobnost naej pestrej histrie. Poda Vho nzoru, ktor oblasti si zaslia najviu pozornos? Som presveden, e je dleit upravi toky naich potokov, vybudova hrdze, osadi laviky, pokraova vo vsadbe zelene, ktor by nespala len estetick el. Stav kempingu pokladm za alarmujci, chce to cieavedom a efektvne rieenie. Musm smutne kontatova, e stav arelu nespa ani zkladn poiadavky nvtevnkov tkajce sa ubytovania. Som si vedom, e obec nedisponuje finannmi prostriedkami na rieenie tejto situcie. Myslm si, e je kov realizovanie rozvojovho projektu na vybudovanie tak potrebnej infratruktry pod hradom a hlavne vstavbu pdia, ktor by mohla prichli kultrne podujatia rzneho charakteru. o je potrebn vedie o bratskom meste Cskszentkirly (rumunsky: Sncrieni, nemecky: Heilknig) ? Cskszentkirly je pomenovan po sv. tefanovi I. Je kolskou dynastie Andrssyovcov. Historick zzemie je dan, a preto sme nadviazali kontakt s usadlosou pred tyrmi rokmi. S akmi zitkami, dojmami ste sa vrtili z nvtevy obce "Cskszentkirly"? Oakvali ns s bohatm programom. U ma sa nvteva zaala rezbrskym stretnutm, kde sme odovzdali nami vyhotoven rezbrsky relif. Nasledujce dni sme venovali spoznvaniu prrodnch aj kultrnych pamiatok okolia. V sobotu sme sa zastnili tradinch Svtodunch sviatkov, ktor kadorone navtevuje niekoko stotisc ptnikov. Tieto udalosti boli pre vetkch zastnench nezabudnutenm zitkom. o by ste odkzali voliom v obci? Kad je dleitou sasou komunity, a prve preto je potrebn, aby sa kad zodpovedne, aktvne zapjal do rozvoja obce. Je potrebn aj kontruktvna kritika, t nm dva monos relne riei potreby voliov. Preto by som rd poprosil kadho, komu zle na osude naej obce, aby dal hlas svojmu nzoru a aj takto zlepil spolunavanie vkomunite. Peter Trk, Nomi Ulbrikov

Zmeny v poslaneckom zbore

Ako sksen poslanec, ako by ste hodnotili doterajiu prcu novho poslaneckho zboru? Som naden omladenm poslaneckho zboru - ako hovor aj prslovie "s novou metlou sa lepie zamet". Ale a as uke, i bolo sprvnym krokom zasvtenie mladej genercie do spravovania naej obce. Pokladm za pozitvum organizovanie kultrnych podujat zo strany obce. Sme vek komunita, ale sdrnou komunitou meme by iba vtedy, ak budeme spolone kra po ceste, na ktorej si kad vyberie svoj podiel z prce. Cenm si aj nov stratgiu obce pri formovan tvre naej usadlosti,

30. marca tohto roku sa do poslaneckho zboru dostal prv nhradnk - Peter Trk (kandidujci za SMK) po tom, ako sa nezvisl poslanec Kristin Baffi stal obyvateom Roavy, v ase komunlnych volieb bol ete obanom Krsnohorskho Podhradia. 12. jla 2011 zloila poslaneck sub alia nhradnka - Iveta Breznayov (Most-Hd), bval poslanec Marin Freivolt sa svojho mandtu oficilne zriekol 28. jna (telefonicky mesiac predtm). Preskoila tak Petra Helcmana, ktor kvli pracovnej zaneprzdnenosti poslaneck post odmietol.

august 2011

Tradin mjov vatra


Ako u kad rok, aj tento rok sme mali monos vidie v dedinch ohniv jazyky horiacich vatier. U ns v dedine sa pri vatre zilo mnostvo ud v hojnom pote, a to nielen vea nateench dedinanov, ale aj turistov a obyvateov z okolitch dedn. Niektor si tam prili upiec slaninku, in sa pokocha jej krsou. Kee naa sa ako tradine stavia na kopci, bola v ten veer stredobodom pozornosti. Tento rok vak stavanie vatry bolo o nieo vnimonejie ne za uplynul roky: do stavby sa vemi aktvne zapojila hlavne mlde. De predtm sa zili a usilovne pracovali, aby sa hne na druh de 7. 5. 2011 mohli popi svojim vtvorom. Za ich hevnat prcu im vemi akujeme. Jessi

Noc mze a galri


Nrodn kultrna pamiatka - hrad Krsna Hrka - privtala 14. mja 2011 mnostvo malch i vekch nvtevnkov v rmci podujatia "Noc mze a galri". Na hrade vtali nvtevnkov pracovnci mzea SNM Betliar, u tradine odet v dobovch kostmoch. Mnostvo zvedavcov sa miealo s turistami, ktorch po hrade sprevdzali odborn lektorky. Ovcie zoali najm predstavitelia divadla Portl divadlo bez opony, ktor svojskm spsobom spracovali rozprvku O ervenej iapoke a deti, ktor zaplnili priestory zrekontruovanho Gotickho palca do poslednho miesta, doslova vtiahli do deja. Mal divci sa zabvali a spolupodieali sa tie na vvoji samotnho prbehu. Vek zujem sprevdzal aj organov koncert a spev talentovanej Alenky Temesiovej, prednku hradnho hvezdra a rovnako aj ostatn program. Tento rok sa podujatie uskutonilo u po tvrtkrt v ten ist de vo vetkch mzech na Slovensku. Ide o formu da otvorench dver s bohatm sprievodnm programom. V tento de mete nazrie do zkut, do ktorch sa pri benej prehliadke nedostanete, v niektorch mzech mete dokonca vyui odborn poradenstvo pri urovan a identifikcii staroitnost, mete by svedkami ukok retaurovania a samozrejme by astnkmi nonch prehliadok s vkladom sprievodcov v dobovch kostmoch a rznych inch zaujmavch doplnkovch podujat. Poas trvania tejto akcie sa vinou plat zvhodnen vstupn, ktor plat na vstupy do mze i na koncerty, workshopy, hudobn predstavenia, tanen vystpenia, tvoriv dielne a taktie sprievodn program. Noc mze a galri je celoeurpske podujatie podporovan Radou Eurpy a m v o najvej monej miere prispie k reniu informci o naom kultrnom dedistve a zdrazni jeho vznam, ako aj potrebu jeho uchovvania, o sa v tomto prpade uskutouje atraktvnou formou. Zverom posta iba kontatovanie, e tto forma sprstupnenia kultrneho dedistva formou da otvorench dver by si popri svojej rastcej popularite zaslila mono vyiu frekvenciu, ako je jej organizovanie len raz rone.

Majles po novom
V predveer 1. mja sa v Krsnohorskom Podhrad uskutonila recesistick oslava. Do ias dvno minulch sa vrtili obyvatelia i hostia prostrednctvom retro sprievodu. Nechbala tribna s najvymi predstavitemi obce, bubny, vlajky, alegorick vozy a retro skladby znejce v miestnom rozhlase. Sprievod sa pohol u napoludnie, preiel od tzv. Kamennho mosta naprie dedinou a po miestny kemping, kde veselie pokraovalo kultrnym programom a saou vo varen gula. V retro sprievode sa predstavili miestne kluby a organizcie (futbalov klub, DHZ, Fitness klub, Csemadok), hostia (veterni, folklrne sbory Borostyn a Kincskeres z Drnavy) a miestni podnikatelia (Sztel s.r.o., Bebek farm s.r.o., Britakov, tefan Jnosdek, RDK s.r.o.), ale i zstupcovia miestnych zkladnch budci rok. Po finannej strnke majles odniesol z tohtoronho rozpotu kultrnej komisie 1364,- (Tieto vdavky s spolon za oba majlesy - i ten v rmskej osade, ktor sa konal tde po obecnom). Prjmy z predanej tomboly boli vo vke 250,- . Obec i komisia touto cestou ete raz akuj vetkm sponzorom, ale i ostatnm, ktor sa na prprave spolupodieali a akmkovek spsobom prispeli k spenosti akcie.

kl, klky a mlde. Prvomjov oslavu pripravilo vedenie obce v spoluprci s komisiou portu, kultry a cestovnho ruchu a tmto sa chc poakova vetkm, ktor sa na organizcii spolupodieali a tie tm, ktor podujatie sponzorovali, resp. podporili prcou a nadenm. Zrove veria, e tento sprievod, ktor pre starch znamenal mil spomienku a pre tch neskr narodench atrakciu, bude vo svojej tradcii pokraova i na

august 2011

Pohad do histrie obce


Obec Krsnohorsk Podhradie le v malebnej kotline v junej asti Spisko-gemerskho rudohoria. Nad obcou, na vrchole vpencovej homole vysokej 568 m n. m., sa vypna hrad Krsna Hrka, ktor na mieste pvodnho hradiska postavili v rokoch 1318-1320 Mrissyovci, majitelia ban na Spii. Je jednm z mla zachovanch hradov na Slovensku a v roku 1961 bol Predsednctvom SNR vyhlsen za nrodn kultrnu pamiatku. Krsnohorsk Podhradie sa nachdza na zem Hornho Gemera, ktor bolo bohat na vskyt drahch kovov (striebra, zlata), medench a eleznch rd. Toto rudn bohatstvo umonilo osdlenie zemia u v dobe bronzovej a v dobe keltskej. Dokladuj to hmotn nlezy z pravdepodobne keltskho a neskr slovanskho hradiska na nealekom vrchu Drienovec (Somhegy) a nlezy z kovolejrskych dieln v obci Gemer. Po zaloen Uhorskho krovstva za vldy kra tefana I. (997-1038), ktor v roku 1000 n. l. dostal krovsk korunu od ppea Silvestra II., zemie Hornho Gemera spravoval rod Mikovcov z krovskho hradu Borod (dnes MR). Po smrti poslednho muskho potomka rodu Mikovcov, syna bna Dominika Boru, majetok pripadol krovskmu dvoru. Po roku 1131 bolo toto rozsiahle a mlo obvan zemie pod sprvou krovskho dvora so sdlom na hrade v Turni nad Bodvou. Pred rokom 1195 vylenil kr tefan II. z Turnianskej upy zemie Pleivca, ktor patrilo Matejovi koovi (z tureckho slova Ag-Gu - biely sokol). Synovia Mateja koa, Detrich a Filip, preukzali krovi Belovi IV. vek slubu, ke mu v bitke s Tatrmi na rieke Slanej v roku 1241 zachrnili ivot. V prehratej bitke Detrich so svojm oddielom napadol Tatrov, vyslobodil z boja kra Bela IV. a previedol ho zemm Krsnej Hrky a Jasova cez Slovensko a Raksko do Dalmcie. Po odchode Tatrov z Uhorska daroval kr Belo IV. listinou z 5. jna 1243 bratom Filipovi a Detrichovi Szrovi za zchranu svojho ivota majetky nebohho Dominika Boru. Tento majetkov komplex, leiaci v povod rieky Slanej, sa rozprestieral od stoku Hnilca a Smolnckeho potoka pri Mnku nad Hnilcom a po stok Slanej a Murnky pod Pleivcom. Poda darovacej listiny bolo na tomto zem z hradnej upy v Turni nad Bodvou vylenench 10 dedn, napr. Brzotn, Pleivec, ttnik, Teplica, Somkt, Ardovo, Bohovo a rozsiahle lesy v okol Dobinej. Z zemia hradnej upy Gemer im pripadli obce Kameany a Licince. Na zem panstva Brzotn, sasou ktorho boli osady Krsna Hrka, Krun, Rudn, Slavec a Rakovnica, dostali bratia Filip a Detrich od kra prvo aby drahch kovov, ktor patrilo jedine krovi. Rozsiahle zemie zskan od kra spravovali bratia spolone. V roku 1290 predali as majetku zvan Brzotn s osadami, ktor k nemu patrili (vrtane Krsnej Hrky), spiskej batizovskej vetve Mrissyovcov. Tto rodina sa zaoberala banctvom a na Spii vlastnila rozsiahle bansk majetky. Po smrti Filipa, ktor nemal potomkov, sa pokraovateom rodu stal Detrich Bebek. Jeho piati vnuci sa v roku 1318 rozhodli, e si zdeden majetky rozdelia. Poda listiny spsanej na Spiskej kapitule si majetok rozdelili na tri asti. Znamenalo to i rozdelenie rodiny na tri vetvy. Najstar syn Dominik (zvan Bebek) zskal as majetku vchodne od rieky Slan so strediskom v Pleivci, Mikul (zvan Kn) s bratom Ladislavom majetok zpadne od rieky Slan so strediskom v ttniku a Jn s Petrom majetok v Kameanoch. Po debe majetku si vnuci Detricha Bebeka postavili v Pleivci, ttniku a Kameanoch kamenn hrady ako svoje sdla. Kamenn gotick hrad Krsna Hrka bol postaven v rokoch 1318-1320 na mieste, kde u pred vpdom Tatrov v roku 1241 stlo opevnenie. Potvrdzuj to i daje v donanej listine kra Belu IV. z roku 1243. Po postaven hradu Krsna Hrka sa vyostril spor medzi Bebekovcami a Mrissyovcami o predan majetok a zemie s hradom Krsna Hrka. Tento spor trval do roku 1341, kedy u hrad Krsna Hrka spolu s Paou, Krsnohorskou Dlhou Lkou a Slavcom bol majetkom Bebekovcov. Hrad v Brzotne s obcami Krun a Rudn zostal majetkom Mrissyovcov. Prv psomn zmienka o obci Krsnohorsk Podhradie je z roku 1322. Ako zemn celok pod nzvom "Castrum Kraznahurka" je zahrnut v dokladoch z roku 1333 o priebehu sporov medzi Mrissyovcami a Bebekovcami. Hrad Krsna Hrka zskali Bebekovci sp do vlastnctva a v roku 1341. V roku 1371 Juraj Bebek II. s bratom Ladislavom I. zaloili na poes Panny Mrie v Gombaseku kltor rdu Paulnov, ktor v roku 1556 zbrali cisrske vojsk. Juraj Bebek II. je pochovan v kostole v obci Hrhov, Ladislav I. bol v roku 1408 uloen na ven odpoinok v kostole v Pleivci. Poda historikov dolie vodnho toku remon bolo do 12. storoia mlo osdlen. Obvali ho germnski Kvdi a Slovania, ktor sa zaoberali abou rd a ich spracovanm. Od Slovanov pochdza i pomenovanie vpencovej homole, na ktorej je postaven hrad Krsna Hrka. V polovici 13. storoia sa na zem Hornho Gemera zanaj usadzova Maari, o dokladuj zachovan zemepisn nzvy. Na zem Krsnej Hrky je v roku 1338 znma bancka osada Steinkopf (Paa). Podobne ako osada horn, dokladovan v roku 1430 na zklade pozvania zemepna, bola v 16. storo osdlen prslunkmi valaskej kolonizcie. Koncom 13. storoia sa na zem krsnohorskho panstva usadzuj nemeck kolonisti, ktor prichdzaj zo Spia a zaoberaj sa banctvom a spracovanm rd. V rokoch 14331461 obsadili hrad Krsnu Hrku oldnierske vojsk moravskho achtica Jna Jiskru. Zaiatkom 15. storoia (od roku 1423) bola obec mtnou stanicou, v roku 1427 mala 67 port. (t.j. dom s pozemkom). Na ele dediny stl richtr, menovan na obdobie jednho roka, ktorho vybral spomedzi sedliakov sprvca grfskeho majetku. Obyvatelia obce boli poddan Bebekovcov, majiteov hradu Krsna Hrka. Zaoberali sa ponohospodrstvom, pastierstvom, rbanm dreva v lesoch a plenm drevnho uhlia. as obyvateov pracovala v baniach na Malom Vrchu a na vrchu Rko. Pokraovanie nabudce! Ing. Peter tefana

august 2011

Zkladn kola rekapituluje


Aj u ns to bolo pestr! Mme za sebou run koniec zimy, ako aj spen jarn dni. ako na cviisku - ahie na bojisku - asi takto to vyzeralo s testovanm deviatakov, ktorm to zaiatkom marca poriadne "lepilo". Matematiku hodnotili ako ahiu, no so sloveninou to bolo nronejie. Vsledky, ktor sme obdali, s vak stle optimistick! Konene (po 14 -tich mesiacoch) sme dostali didaktick techniku, ako aj kancelrske potreby za vye 20 tisc eur z projektu ESF. Potae, interaktvna tabua na druhom stupni, vizualizr, notebooky, vide, TV, videokamera, "synky", ijacie stroje i alia technika iakom i uiteom obohatia nron vyuovanie. Na prvom stupni sa intalovala v sasnosti najmodernejia interaktvna tabua s dataprojektorom s ultrakrtkou ohniskovou vzdialenosou, ktor nevrh takmer iadny tie. Podarilo sa nm ju zakpi z uetrench prevdzkovch nkladov. U aby tu boli aj alie! Do telocvine zavtal koncert so skladbami skupiny ABBA, pesniky roztancovali nielen iakov, ale aj uiteov Z. Aj vystpenie hercov zo Zvolena s ich vynikajcou Popolukou malo vek spech u naich det, a to nielen kvli odpadnutiu dvoch vyuovacch hodn. Do koly zavtal aj n starosta i niektor poslanci obecnho zastupitestva, ktor si vypouli, m ije dnen kola. Pochvlili sme sa, ale upozornili sme predstaviteov naej obce aj na problmy, ktor presahuj brny koly a je potrebn ich spolonm silm riei. Verme, e to padlo na rodn pdu. Zbrane a vojensk techniku naim iakom predstavili v kasrni v Roave, kde sa iaci zastnili aj slvnostnej vojenskej prehliadky pri prleitosti nvratu naich legionrov. Uitelia v de svojho sviatku nebojovali, ale oslavovali za prtomnosti starostu obce, ktor kadho z nich obdaril nielen uznanm, ale aj krsnymi kvetinami. akujeme! Vynikajce spechy zaznamenali nai chlapci florbalisti, basketbalisti a futbalisti. Na jednotku zvldli vetky obvodov kol a z ela sa dostali do okresnch kl, kde striedavo obsadili najvyie prieky stupa vazov. Pritom zpasili so iakmi zo portovch tried a stredsk . Chalani, blahoelme! Deviataci si vyberali svoje budce povolanie (aj budce stredn koly). Spolu s ich rodimi prili do koly podpisova prihlky. Sme radi, e sa vetci do nohy hlsia na stredn koly a nikto z nich nemieni (zatia) smerova na rady prce. Ich ance na prijatie s vek. iacky parlament u tradine realizoval zbierku na pomoc onkologicky chorm pacientom. V De narcisov rozdvali nielen naim iakom, ale aj obanom v obci mal narcisy ako symbol ndeje, e pomha sa oplat a efekt sa dostav. akujeme vetkm, ktor prispeli! Po tyroch rokoch akania sa nm podarilo zrealizova plaveck vcvik . V koickej krytej plavrni sa nai iaci zdokonalili v dvoch plaveckch disciplnach a nielen "ubrienky" si prvom zaslili mokr vysvedenie. Najkraj mesiac v roku sa niesol v znamen mjovho retro programu, na ktor sa vzorne pripravili aj nai iaci, ktor sa spolu s mldeou zaskveli peknm programom. Stanka Vekov pripravila pre divkov viacero prekvapen. Roztancovan boli aj smaci a deviataci, ktor svoje tanen umenie previedli na zverenom veneku spoloenskho tanca. Ilo im to ako po masle ... kola hostila aj uiteov prvch ronkov Z, ako aj vyuujcich biolgie z okresu Roava na metodickch doch, kde sa prezentovala hlavne innos iakov i uiteov s interaktvnou tabuou. Jn bol v znamen prrody. Mali sme aj akciu s nzvom "Zelen de", iaci spolu s pani uitekou Galovou reprezentovali nae ekologick aktivity v Brzotne, Luk Petro zskal 1.miesto v okresnom kole Biologickej olympidy. Kolektv mladch prrodovedcov Z urobil rados nielen pani uiteke z prvho miesta v okresnej sai Slovensk kras, kde sme taktie zskali prvenstvo spomedzi vyspelch sperov. Prv stupe privtal v rmci Zelenho da pracovnky lesnej klky z Krsnohorskej Dlhej Lky, ktor im hravou formou poskytli mnostvo uitonch vedomost. Druh stupe zase meral cestu na dvoch nohch priamo cezpone do lesnej klky. Obube iakov sa teia aj elov cvienia (brann hry), kde sa mu prejavi zrunosou v zdravovede, topografii, dopravnch znakch i v orientcii v prrode. Okolie hradu poskytuje idelne podmienky na tieto zrunosti a deck bojovali oduu za svoje triedy. Teili sme sa aj nvteve z partnerskej koly z Domoszl, ktorm sme celodennm vletom predstavili arovn Pieniny aj erven kltor. Nielen deti boli uchvten splavovanm Dunajca na pltiach. Posledn dni jna patrili vletom. Vina tried uprednostnila turistick pobyt na chate v Stratenej, kde sa nielene nestratili, ale na turistickch cestch aj poriadne zapotili. Nepotili sa vak o ni menej ani v zverenom finii pri skan, opakovan a psan zverench testov... Te ns, e si ronk zopakuj iba tyria iaci v prpade, e desa iakov uspeje na opravnch skkach koncom augusta. Dfajme, e tto ancu n a o z a j vyuij! 30. jn bol dom rozlky so kolou, lili sa aj deviataci. S radi, e ich bez problmov prijali na stredn koly - nech sa im v ivote dar ! V zveren de sme ocenili tch najlepch. Vynikajcim iakom i reprezentantom koly zakpilo ZRP mal pozornos. Ocenen boli aj traja iaci Cenou riaditea koly. Rozlili sme sa aj s dvoma kolegyami (V. illeov a M. Lekov), ktor takmer cel svoj pracovn ivot zasvtili naim iakov v Z. akujeme v mene stoviek iakov za ich vek silie ! Ladislav Mikula

august 2011

Drobn sprvy
Ministerstvo kultry SR neschvlilo finann prostriedky na projekt "Z Krsnej Hrky na tri hrady Trner Jlius Balta po dlhom rozhodovan predsa len opustil svojich futbalovch zverencov, aj kvli nedostatku finannch prostriedkov. Mustvo doasne poved Kn a Piater. Zstupcovia obce, na ele so starostom sa zastnili Gombaseckch slvnost, v rmci nich da 8.7. aj na sai vo varen haluiek. Da 15.7. bola v obci 1. obecn veselica pod holm nebom, zisk z nej poputuje na 1. ronk Dn obce. V sobotu, 16.7., sa rmske deti a dospeli bavili a saili pri "Minisuperstar". 1.4. bola uzatvoren zmluva medzi obcou Krsnohorsk Podhradie a Judr. Ladislavom Cskom o poskytovan prvnej sluby a poradenstva. Tto prvna pomoc bude st obec mesane 200,- . 12.4. podpsali obec a SPP a.s. darovaciu zmluvu, ktorou obdrali na obecnom rade od menovanej spolonosti tri notebooky bezodplatne. V mji tohto roku bola okrem aktivanch pracovnkov uzatvoren zmluva s NP - OP Roava aj o absolventskej praxi Poslanci OZ i obyvatelia obce sa zastnili pte pri druobnej obci Cskszentkirly, v Csksomly. V rmskej komisii boli Marian Freivolt a Ladislav Darva vylen pre neinnos a nahraden udovtom Gunrom a Mikulom Zubatm. V komisii pre kultru, port a cestovn ruch prili tie o dvoch lenov - Mariana Freivolta a Erika Hrivnka - nahraden neboli. Starosta obce v jni informoval, e zasadnutia OZ sa bud kona kad posledn utorok v mesiaci, v auguste zastupitestvo nebude ma zasadnutie. Predseda stavebnej komisie tefan Jnosdek informoval, e sa prevedie vmena okien na kultrnom dome a nsledne bude vykonan maba fasdy. Uistil, e tieto prce bud preveden do plnovanej kultrnej akcie Dni obce. Da 23.6.2011 sa uskutonilo pracovn stretnutie za asti predstaviteov splnomocnenca vldy SR, Slovenskho pozemkovho fondu a Obvodnho pozemkovho radu, zstupcov obce a zstupcov rmskej komunity, na ktorom sa prejednvala otzka vysporiadania majetkovch pomerov pozemkov v lokalite rmskej osady. Uznesenm jnovho obecnho zastupitestva sa nhradnmi sobiacimi stali okrem starostu aj tefan Kn a tefan Jnosdek.

Gombaseck letn tbor


tudentsk tbor m dlhoron tradciu a jeho poiatky siahaj a do zaiatku minulho storoia, a to vo forme skautskch spolkov. Meno dnenho tbora je spojen s dlhoronou tradciou jeho usporadvania v lokalite Gombaseckej kotliny. Cieom novodobho tbora je spolovanie tudentov za cieom oddychu, nadobdania novch priatestiev a znmost, organizovania poseden a formou diskusie s pozvanmi hosami, vinou intelektulmi znmymi osobnosami kultrneho, vedeckho a politickho ivota - hravou formou rozirova zorn pole mladch ud. Miesto usporiadania zostalo vinou vern Gombaseckmu amfitetru, ale poslednch p rokov sme hostitemi tejto u d a l o s t i m y. O r g a n i z c i a prebieha cez tudentsk spoloenstv rznych univerzt a spolkov. V poslednch rokoch sa spene podalo niekoko iadost o eurpske dotcie a tbor sa tohto roku rozrstol na 400 zastnench tudentov. Organiztormi s samotn tudenti a vetko prebieha na dobrovonej bze. Prpravy sa uskutouj niekoko mesiacov dopredu a bohat program nasveduje tomu, e pokrva pomerne irok klu zujmovch aktivt, ako naprklad rezbrstvo, hrniarstvo, vroba rznych ozdobnch predmetov, vroba iat, lukostreba, drotrstvo, maliarstvo, paintball a mnostvo inch. Medzi tohtoronch host patrili: Jn Va o a P e t e r K r a j e k z Policajnho zboru Slovenskej republiky, Arpd Duka-Zlyomi (o jadrovej energetike z inho pohadu), cestovatelia Peter Hunik (India), Rajk Pter (Krea), Fiala Jnos (Banglad). Medzi prtomnmi boli aj spisovatelia Vrabec Mria, Sarka Lilina, Bettes Istvn a mnoho alch, alej Oskr Vilgi, riadite Slovnaftu, a predstavitelia politickch strn Bla Bugr, Edit Bauer a Gyula Brdos. Kad veer sa uskutonilo niekoko koncertov: Quimby, Szab Balzs Band, Magashegyi Underground, Kiscsillag a mnoho inch. Pre tch, ktor sa nemohli zastni, bol cel tbor vysielan on-line. Ma osobne programy nadchli a ctil som za celou organizciou premyslen stratgiu - jednak zabavi, ale hlavne poui a da tudentskej zbave aj slun dvku vedomost z rznych odvetv ivota. Trk Peter

Pravdiv prbeh Juliany Korponayovej


Na hrade Krsna Hrka sprstupnili vo tvrtok, 30. jna popoludn uniktnu vstavu pod nzvom Levosk biela pani na hrade Krsna Hrka s podtitulom Za bozk zradila krajinu Za krajinu obetovala svoju hlavu. Rozsiahly projekt, na ktorom participovalo 19 intitci zo Slovenska a Maarska, vm pribli ivotn osudy a osobnos slvnej "zradkyne". Vstava je vsledkom trojronho projektu Slovenskho nrodnho mzea - Mzea Betliar a SNM Spiskho mzea, ktor finanne podporilo Ministerstvo kultry Slovenskej republiky. Vstava potrv od 30. jna do 18. septembra 2011, intalovan je priamo v historickch priestoroch Rkcziho traktu na hrade Krsna Hrka. V priebehu letnej turistickej sezny SNM - Mzeum Betliar pripravilo pre nvtevnkov aj viacero zaujmavch sprievodnch podujat:
Kreatvne na hrade Krsna hrka 6. august 2011, 17.00 - 18.30 hod. Przdninov tvoriv diela pre malch aj vekch v priestoroch Gotickho palca na hrade Krsna Hrka - vroba podloiek a prestieran z filcu, vstupn 2 (vrtane materilu), po ukonen dielne je mon zastni premietania filmu. Premietanie filmu levosk biela pani 6. august 2011, 19.00 hod. Pvodn film o levoskej bielej pani Julianne Korponayovej z produkcie maarskej televzie, v pvodnom znen v maarskom jazyku bez titulkov. Vstupn: 1 Kreatvne na hrade Krsna Hrka 20. august 2011, 17.00 - 18.30 hod. Przdninov tvoriv diela pre malch aj vekch v priestoroch Gotickho palca na hrade Krsna Hrka - vroba pohadnc, vstupn: 2 (vrtane materilu), po ukonen diele je mon zastni sa veernej prehliadky vstavy. Veern prehliadka vstavy levosk biela pani (v maarskom jazyku) 20. august, 19.00 hod. Vstupn: 3 dospel/ 2 diea, tudent, senior.

august 2011

Motokros
Mil motoportov priatelia, tento rok ako u i pr rokov sptne sme uvtali v naej obci motokrosov (Vchodoslovensk pohr) a endurov (Cassovia cup) seril. Bol nm dopriaty krsny slnen vkend a v sobotu sa nm predstavili pretekri z b l z k y c h a j vzdialenejch ktov Slovenska ale aj zo zahraniia. Endurov seril spja v sebe niekoko elementov z viacerch discipln. V naom prpade sa jedn o vetvu ,, countrycross" ktor je u ns pomerne dos obben, jazd sa z asti na motokrosovej trati a na sekoch prrodnmi prekkami, v naom prpade ilo a koryto starho potoka. Saiaci s tartovan v intervaloch po skupinch z ,,letmho tartu", o znamen e saiaci s zoraden v skupinch a zo zhasnutm motorom akaj na tartovac signl personlu preteku. Ikra preteku bola naozaj obrovsk a neraz strhla divkov priamo do akcie. Najviac to iskrilo v kategrii A a taktie B, sa tartuje, ktor sasne. Prv finlov jazda nevyla . Havrilovi poda predstv. Vetko to chcel napravi v druhej rozjazde, ale proti bol Richard Schmotzer. Ten sa sce dostal pred Havrilu, ale nedokzal si udra vedcu pozciu a do konca rozjazdy. Neustle ili tesne za sebou, koleso na koleso, nedarovali si ani cm trate. Krsny sboj sa nakoniec skonil lepie pre Havrilu, ke doslova utval svojho spera svojou vbornou jazdou a kondikou. Vemi dobr tart mal aj Ivan Dombk. Ten s miernym odstupom uzatvral prv trojku hne za Havrilom a

Schmotzerom. Proti bol vak Laci Ihnt ml. Po zlom tarte sa predieral neustle dopredu a sa dotiahol na Ivana Dombka. Podobne ako prv dvaja aj tto mladci bojovali o tretiu prieku ako levy. Krsny sboj sa skonil v momente, kedy v jednej zo zkrut dolo medzi jazdcami ku kontaktu a I. D o m b k a p r e k o n a l a gravitcia. Ivo sa sce snail vrti na tretie miesto, ale i napriek obrovskej snahe nedokzal u c h m a t n bronzov prieku. V nedeu nasledoval motokros na ktorom sa nm predstavilo asi stodvadsa pretekrov vinou zo Slovenska, ale mali sme zastpenie aj z Maarska a Ukrajiny. Rann rozjazdy ukzali e pretek bude poznamenan pranou kulisou, ktor v mnohch prpadoch bola tesne pod mierou nosnosti. Prvkrt sa v rmci VSP zaradili do programu aj tvorkolky a tento rok to bude testovac rok quadov na vchode. V kategrii Mx-1 sme mohli vidie napnav sboj medzi Jnom S l i v k o u a u b o m r o m Imrichom, ktor si ni nedarovali a bojovali o kad centimeter trate. V kategrii Mx2B sme mohli vidie pekn sboje jazdcov z ktorch si prvenstvo uchmatol Hnidka Jn z Turzovky. Musme vyzdvihn aj vkon Betliarskeho jazdca Jna unoku ktor nm predviedol svoje majstrovstvo Jn Ulin a jasne dominoval vo svojej triede. Medzi

domcimi sme mohli fandi Petrovi Berovi ktor si vybojoval pekn miesto v zlenej kategrii medzi elitou nedeajieho preteku. Vek vaka patr Dobrovonmu hasiskmu zboru ktor svojou prcou vo vekej miere prispeli k zlepeniu podmienok pre jazdcov a umonil im dokonenie pretekov bez vnejej nehody. Smutne vak musm kontatova e tohtoron preteky boli posledn s podporou obce, pretoe nov majite trate ani ohadom na to, e obec podporovala finanne aj technologickm vybavenm uskutonenie pretekov, neumonil bezplatn trnovanie ani pretekanie domcich jazdcov m vlastne znemonil cel ideou rozvoju a podporu obce, pretoe nov majite trate ani ohadom na to, e obec podporovala finanne aj technologickm vybavenm uskutonenie pretokov, neumonil bezplatn trnovanie ani pretekanie domcich jazdcov m vlastne znemonil cel ideou rozvoju a podporu portoviska pre vchovu mldee a tak potrebnej klubovej innosti, ktor by mohla preds smutnm udalostiam, ktor kadorone zatieuj motocyklov prot v naom okrese. Na zver by som ete rd spomenul, e tra je po p r e t e k o c h v dezoltnom stave a nie je mon ju vyuva ako portovisko, alej musm kontatova, e je pln odpadkov a rob zl meno obci i ke tto nie je majiteom v naej obci. Za tchto okolnost je akkovek spoluprca vylen, bohuia tto situcia sa odzrkadl na portovch monostiach motocyklistov a pravdepodobne plne speat motokros v naej obci.

Pohr starostu obce v silovom trojboji


FitClub Krsnohorsk Podhradie zorganizoval da 26.06.2011sa v amatrskom silovom trojboji o Pohr starostu obce. Celkovm vazom sa stal Jn Zubat, ktor pri telesnej hmotnosti 84,4kg zskal celkovo 329,195 bodov. Druh miesto s telesnou hmotnosou 94,7kg a ziskom 313,45 bodov obsadil Jn Albert a na treom mieste sa umiestnil Dvid Pardon s hmotnosou 74,7kg a ziskom 300,132 bodov. Priname Vm aj vsledky ostatnch discipln. Disciplny Meno Drep: Hmotnos saiaceho Vkon 1. Jn Albert 94,7kg 170kg 2. Jn Zubat 84,4kg 155kg 3. Patrik Zn 74,6kg 135kg Tlak v ahu na lavici: 1. Peter Rusk 98,0kg 160kg 2. Jn Albert 94,7 kg 150kg 3. Jn Zubat 84,4kg 140kg Mtvy ah: 1. Jn Zubat 84,4kg 200kg 2. Ivan Zn 90,2kg 190kg 3. Ladislav Berceli 84,1kg 180kg

august 2011

Futbalov klub

A Mustvo 2010/2011

Starm iakom sa darilo


Drustvo starch iakov pod vedenm Jaroslava Mlynrika sa dralo na ele tabuky okresnej sae takpovediac od zaiatku sezny 2010/2011. Darilo sa im a odmenou je prv miesto. Vek mieru na ich spechu m urite trner Jaroslav Mlynrik, ktor sa staral o ich napredovanie. Ziskom prvho miesta si vybojovali postup o triedu vyie, no z viacerch dvodov ostan psobi v okresnej sai.

Horn rad zava: Jlius Balta (bval trner), Tibor Szarka (predseda klubu), Alexander Szab, Gabriel Demjn, tefan Kn, Erik Bodnr, Jozef Erdfalvi, Ladislav Jobb (vedci mustva), Rbert Ulbrk, Gabriel Flek (usporiadate), Attila Prnyai, Imrich Bodnr (zdravotnk), Norbert Vanyo (usporiadate) Doln rad zava: Gabriel Lzr, Tom Anna, Juraj Jurni, Anton Filcsk, Jaroslav Piater, Csaba Kiss, Michal Tth, Ondrej omk Po nvrate na piatoligov trvniky nm rue nekvitli. V podstate sme cel seznu bojovali o zchranu, no podarilo sa nm zachova piatoligov prslunos aj v alom ronku. V nasledujcej sezne djde k reorganizcii sa, a tak bude nae mustvo nastupova v 5. lige koickogemerskej. Ako sme hrali - jese Prekvapenm bola urite vhra v Margecanoch 2:3 a domce vazstvo nad rezervou SNV "B" - Por 4:2 za ktor nastpili viacer hri "A" mustva SNV. Vinu zpasov sme prehrali o gl i dva. Najvraznejiu prehru na domcom trvniku sme utrpeli s Jaklovcami vysoko 1:5 a za zmienku stoj spomen aj prehru v Harichovciach 1:4. Ako sme hrali - jar Odveta bola u o nieom inom a v domcom prostred sme zskali z monch 18-tich bodov 16. Najvraznejie sme zvazili nad Koickou Novou Vsou (3:1) a zdolali sme aj ldra tabuky - Spisk Vlachy (3:0). Najviac glov sme dostali v poslednom kole, ke sme na pde SNV "B" - Por inkasovali debakel 0:4. Cel seznu 2010/2011 sme celkovo ukonili na 13. mieste s bilanciou 26 zpasov, a to 8 vhier, 6 remz a 12 prehier s celkovm skre 33 strelench a 47 obdranch glov a ziskom 30 bodov. Do streleckej listiny sa zapsalo 10 hrov. Vraznejieho ostrostrelca sme v mustve nemali, najlepm bol Attila Prnyai s 8 glmi. Za nm nasleduj: Ondrej omk (6), tefan Kn a Erik Bodnr (4), Anton Filcsk a Tom Anna (3), Alexander Szab (2), Jaroslav Piater, Gabriel Lzr a Jozef Erdfalvi (1). V budcom ronku - 2011/2012 sa nae mustvo po reorganizcii sa VsFZ predstav v novovytvorenej V. lige koicko - gemerskej. Domce zpasy odohrme v sobotu v radnom hracom ase. Hne v prvom kole sa na naom ihrisku predstav v susedskom derby vaz uplynulho ronka I. triedy OM ObFZ Roava - mustvo FK Lipovnk.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 06.08.2011 14.08.2011 20.08.2011 28.08.2011 03.09.2011 10.09.2011

Tabuka: 1. Krsnohorsk Podhradie 2. ttnik K. T. 3. Slavoovce 4. Dobin 5. Krun 6. Lipovnk 7. Pleivec 8. Dlh Ves 9. Gemersk Hrka 10. Honce

18 18 18 18 18 18 18 17 17 18

14 11 11 8 9 9 7 7 3 0

2 1 1 6 3 0 4 2 1 0

2 6 6 4 6 9 7 8 13 18

93:29 83:39 75:47 65:28 65:38 61:53 65:42 47:38 34:90 7:191

44 34 34 30 30 27 25 23 10 0

Strelci: Patrik Mlynrik (40), Roland Szcs (18), Roland Jobb (5), Richard Gallo, Jn Rezmves, Tom Hajdk (4), Marc Jurni, Patrik Kteles a Peter Sztahon (3), Richard Sztahon, Roland Rezmves, Zoltn Rezmves (2), Matej Mlynrik, Kristin Horvth (1)

Star dorast 2010/2011


Mustvo starieho dorastu FK Krh. Podhradie sa v sanom ronku 2010/2011 umiestnilo na vbornom 3. mieste, ke napr. dokzali na domcom trvniku zdola aj mustvo Roavy, za ktor nastpila vina hrov hrajcich v "A" mustve MFK Roava, rozdielom triedy 3:0. Vek poakovanie patr trnerovi Alexandrovi Demeterovi, ktor sa vekou mierou priinil o tieto vsledky, a to nielen v e d e n m trningovho procesu, ale aj zabezpeenm sponzorskej pomoci pre toto mustvo.

Program nasledujcich 6 kl: 16.30 hod FK Krh. Podhradie - FK Lipovnk 16.30 hod Drustevnk Gem.Poloma - FK. Krh Podhradie 16.00 hod FK Krh. Podhradie - MFK Dobin 16.00 hod FK aca - FK Krh. Podhradie 16.00 hod FK Krh. Podhradie - TJ Drustevnk Mal Ida 16.00 hod FK Krh. Podhradie - FK. Gem. Poloma

Ich konen umiestnenie: 3. Krh. Podhradie 14 | 9 2 3 | 36:17 | 29

august 2011

Obecn portl - nekonen prbeh?


Nezainteresovan lovek sa len ako orientuje v takom mnostve strnok, ktor nes v nzve meno naej obce, poste sami: krasnohorskepodhradie.ocu.sk, obeckrasnohorskepodhradie.sk , krasnohorskepodhradie.sk, krasnohorskepodhradie.eu, krasnohorskepodhradie.fz.sk. Tou oficilnou - obecnou, je prv z nich (ak naukte do internetovho vyhadvaa druh uveden adresu, zjav sa to ist). e je tto strnka obecnou, je len polovica pravdy. Majiteom je toti spolonos Webhouse s.r.o.Trnava, o dizajn sa zas star alia spolonos - Webex Koice. T pravdepodobne navrhla celkov dizajn. O pridvanie aktualt do vekosti 5 MB sa starala aia osoba - informatik z Drnavy. Teraz sa o aktualizovanie star obyvate obce v spoluprci so zamestnankyou obecnho radu. Preo je to takto a i je to vhodn, nedalo sa do dnenho da vyptra. Ani na obecnom rade niet presnch zznamov o objednan, spracovan, fakturcii, celkovej histrii, resp. vvoji udalost svisiacich s jej zaloenm a fungovanm. Nalo sa zopr uhradench faktr, ktor naznauj, e ak zstupca nejakej firmy priiel na miestny obecn rad, ponkol sluby, bolo mu vyhoven a zaplaten. To vetko v hrnnej hodnote 818,32 za obdobie rokov 2008-2010 za rozlin kony. Niektor zo spomenutch domn s pozostatkami alebo predchodkyami tej oficilnej, niektor sa ako oficilna iba tvria a as z nich je u poriadne dlho bez aktualizcie. Posledn kontatovanie vak plat aj pre t, ktor by mala by aktualizovan denne - oficilnu strnku obce: w w w. k r a s n o h o r s k e p o d h r a d i e . o c u . s k , r e s p . www.obeckrasnohorskepodhradie.sk. Nebolo tomu inak ani za minulho vedenia, komplikcie sprevdzaj aj pokusy o aktualizciu, resp. zmenu terajieho stavu. Aj ke na nej pribudli oficilne informcie, zpisnice zo zasadnut, uznesenia, obsah pokrivkva. Nehovoriac o tom, e oskoro nebude vyhovova zkonnm predpisom. Z hadiska obsahu by si zaslila pku - z dejepisu, za tylizciu, za nepravdiv informcie, za nezmyselnosti, ktorch po dlhom (alebo kratom) skman objavte nerekom... Tak schvlne zopr nepochopitench dajov: sekcii "Histria" njdete podsekciu "Sasnos v hrad, mauzleum i galriu njdete vemi logicky ako podsekcie v sekcii "kolstvo" veda M a Z najdleitejia informcia o Dionzovi Andrssym je t, e bol mecn a vekostatkr a e svoj vekostatok v Monoku daroval Lige na ochranu det - ni menej, ni viac poda oficilnej strnky obce, jeho manelka Frantika bola tie mecnka, ktor si ct svoju histriu a bola ernoskho pvodu. Informcie ale pokrivkvaj aj pri sasnch tmach. Njdete tam nezmyseln vety tkajce sa spoloenskch organizci alebo medzinrodnej spoluprce - druobn obce, dokumenty, preklik na ich webstrnky v rmci cezhraninej spoluprce, ako inak, absentuje. Sta, ak sa delegcie zastuj nvtev a zabavia sa. o na tom, e obania by si mono radi pretali nieo viac. Pritom oficilny obecn portl by mal obsahova urit povinn informcie, ako s prvomoci a popis organizanej truktry samosprvy, termny zasadnut (a uznesen) zastupitestva, obecnej rady (ak je zriaden), komisi (zpisnice z verejnch rokovan), informcie, kde mono poda iados, podnet, sanos alebo in typ podania (pri vyspelejch monos vybavi online povolenia alebo aspo monos stiahnutia formulra). Mal by! V obci, v ktorej sa nachdza tak poet vznamnch historickch pamiatok, by modern webov strnka u dvno obsahovala vetky informcie z oblasti cestovnho ruchu - minimlne o vstupoch a vstupnom - o doplnkovch slubch (ubytovanie, stravovanie, parkovanie, poiovne portovho nradia) a nedehonestovala by histriu pochybnm opisom zvltnych faktov z prastarch nunch knh z db socializmu. Celkov dojem, ktor v sasnosti strnka bud (sved o tom aj nzor odbornka), je, e ide o rozpracovan web v tartovacom tdiu. U druh i tret rok? Na stole obecnho radu sa u nachdza cenov ponuka na vytvorenie novej webstrnky, takej, ak by vyhovovala zkonnm normm, turistom, nvtevnkom i obanov. Nie je to prve najlacnej ps. Neostva ni in, iba stanovi priority a poda toho postupova. Maj nimi by cesty? Vysporiadanie pozemkov v rmskej osade? Dokonenie kanalizcie? Alebo obecn portl? Poda mienky obyvateov je potrebn zainteresova obanov, poskytn redakn prstup zodpovednm a lojlnym osobm - ikovnm mladm uom priamo z obce a vytvori lkav obsah, za ak by sme sa nemuseli hanbi. Namiesto toho, aby sme platili drah sluby externch firiem. Ak si pokme dovtedy, km nm bude vetko vyie spomenut prikzan zkonom, meme takisto aka na hordy turistov, ale aj na dveru vlastnch obanov i zlepenie imidu obce. Katarna Prkopov

Anketa
Poznte webstrnku obce, pi sa vm?

Nemm internet ani as sa mu venova.

Nemm internet ani pota, nesledujem to.

Poznm obecn strnku, sledujem aj tie ostatn, krsnohorsk. Je to fajn, je tam vea vec a informci ohadne obce. Sn by som doplnila trochu viacej fotiek pamtihodnost, z akci a aktualizovala astejie, inak som spokojn so strnkou. 1. Nemm internet, ani pota, niekedy si informcie pozriem u dcry a zaa. 2. Sledujem obecn strnku a informcie na nej, mm prehad. Pi sa mi, je na nej to, o m by. 3. Neviem.

august 2011

Rmska superstr
Na sobotu 16.-teho jna, de po konan 1.obecnej veselice bola naplnovan aj zbava pre obyvateov rmskej osade. Sa uren najm pre deti a mlde, minitalent show, alebo inak Rmska superstar. Chr sa rozniesol v osade, nakpili sa ceny pre prv tri miesta, pozvala sa nezvisl porota z dediny a sa sa mohla zaa. astnkov bolo nerekom, vo vekovom rozmedz od 5tich do 20tich rokov. Vber sanej kategrie bol na samotnch saiacich, porota hodnotila spev, latinsko-americk tance, breakdance, improvizovan tanec, hru na hudobn nstroje, ba dokonca i vrobky z prtia. Celm programom sprevdzal modertor, obecenstvo tvorila sn cel osada. Obyvatelia boli poteen bezprostrednosou poroty, ktor tvorili Irenka Roth, Albeta Brutovsk a Karol Kn, t si zas pochvaovali atmosfru, vkony saiacich, pohostinnos miestnych. Celkovo zhodnotili podujatie ako nadmieru vydaren a hodn zaloenia tradcie. Vsledky: 1.miesto Viktor Darva hra na husle a spev 2.miesto - Darva / Fogaov latinsko americk tance 3.miesto tefan Horvth gitara

15 rokov ...
... trvaj vzahy medzi kolami oboch partnerskch obc Krsnohorsk Podhradie a Domoszl. V naich koninch tak trochu ojedinel vzahy oslavuj 15 rok svojho vzniku. Vaka dlhodobej podpore zriaovateov kl sa tto spoluprca zapsala do histrie oboch obc a odzrkaduje dlhoron kontakt, ktor priniesol mnostvo vzjomnch stretnut, vmen pedagogickch sksenost a rad nezabudnutench zitkov zskanch poas vletov do reginu spriatelench obc. Vaka nezitnej ochote rodiov naich iakov vznikli aj trval vzahy medzi rodinami, ktor kad rok nevhaj prija deti z partnerskch kl, uhrdza im vzjomne nielen ubytovanie, stravovanie, ale aj poskytn mnostvo pozitvnych podnetov z nvtev blzkeho okolia. Za tchto 15 rokov vedenia oboch kl sprostredkovali nvtevm historick krsy blzkeho i vzdialenejieho okolia. Deck okrem pravidelnch nvtev Krsnej Hrky, Betliara, jask Slovenskho krasu navtvili aj Koice, Tatry, Spi, Slovensk raj, Pieniny ako aj Eger, Budape, Gyngys, Mtru, Kkestet, Hollk, a cel rad inch krsnych ktov Vchodnho Slovenska i Severnho Maarska. Svedectvom toho s aj fotografie, ktor sme si pri poslednej nvteve prezentovali. iaci sce opaj nae koly, ale zitky a pocit spolupatrinosti v nich viac-menej trvale zostvaj. Poakovanie patr zriaovateom partnerskch obc, zdrueniam rodiov oboch kl, samotnm rodiom, ktor ber na seba nemal zodpovednos i jednotlivm kolegom, ktor taktie prispievaj k spechu takchto stretnut. Je vemi dobr, e ns jazyk ani hranice nerozdeuj, ale zbliuj a umouj pozitvnym prkladom prispieva ku vzjomnmu spoznvaniu sa. A o to nm ide! Ladislav Mikula

Pozvnka
Obec Krsnohorsk Podhradie spolu s Obianskym zdruenm Tri rue a SNM Mzeom Betlair Vs srdene pozva na Dni obce a zrove VI. Hradn hry s nasledovnm programom: 5.8.2011 - piatok - so zaiatkom o 17.00 v miestnom kempingu, v programe vystpia Cskszentkirly dychovka a folklrny sbor Musk spevcky zbor a spevcky zbor dchodcov z Krsnohorskho Podhradia Program detskch skupn Koncert hudobnej skupiny SEXIT (so zaiatkom o 21.00) Zbava do bieleho rna s KrasnaHorka Band (po skonen koncertu) 6.8.2011 sobota so zaiatkom o 13.00 v areli pod hradom, v programe vystpia VIR FORTIS - skupina historickho ermu zo Zvolena TAURUS ATER Martin IN ARTICULO MORTISLukostrelci na kooch Bratstvo mea a kra Johanitskho spolku Miskolc Spolok kuruckch bojovch tradci Sokoliar Jaroslav Kant Koncert maarskej hudobnej skupiny APOSTOL (so zaiatkom o 19.00) Koncert zlatho slvika PETRA CMORIKA (so zaiatkom o 21.00) 7.8.2011 nedea slvnostn oma a vysviacka daru od druobnej obce Cskszentkirly, tzv. Szkelykapu: Siln a pekn brna nechva tui, e za ou moete njs poriadne a usporiadan gazdovstvo. Od prvej chvle zanechva, v hosovi dobr prv dojem. Kad jedna takto brna je jedinenm vedielom. Pre Sedmohradanov je symbolom spolupatrinosti domova. Aj spoloensk vznam je nezanedbaten, je neoddelitenou sasou pracovitho ivota tchto ud. "Brna je vchodiskom do ivota a hranicou medzi domovom a ostatnm svetom. Zastav votrelca a otvor sa pred umi dobrej vle." (zdroj: wikipedia)

10

august 2011

Matrika
Narodili sa ~ Szletsek Jozef Kritf 04. 02. 2011 Patrik Zubat 08. 04. 2011 Martin Horvth 08. 04. 2011 Anton Jozef Tomi 08. 05. 2011 Peter Zubat 08. 05. 2011 Dvid Rigo 01. 06. 2011 Peter Pekr 01. 06. 2011 Christofer Karika 29. 06. 2011 Simona igov 16. 02. 2011 Lucia Grulyov 03. 03. 2011 Vanesa Darvaov 20. 03. 2011 Lucia Darvaov 06. 04. 2011 eherezd igov 06. 04. 2011 Lucia Horvthov 12. 04. 2011 Mria Horvthov 29. 04. 2011 Vanesa Zubat 23. 06. 2011 Jesica Horvthov 23. 06. 2011 Kiara Harhovsk 27. 06. 2011 Jubilanti ~ Jubilnsok Terzia Zagibov Barbora Szrazov Klra Darvaov Helena Baffiov Jn Skokan Karolna Darvaov Margita Korintuov Terzia Plonicov Albeta Kerekeov Terzia Szakalov Borbla Miurov

Opustili ns Terzia Lvaiov Jozef Volgyk Jn Jobb tefan Lvai Margaretta Sztahonov Jolana Kocsisov Jozef Darva Marta Nagyov Tibor Darva Ladislav Miura Viola Zubat Jozef Gpr tefan Szraz Vojtech Darva Robert Horvth tefan Garba

Elhallozsok 04. 03. 1915 - 25. 03. 2011 07. 01. 1918 - 28. 03. 2011 10. 05. 1923 - 12. 05. 2011 18. 06. 1925 - 03. 04. 2011 02. 03. 1925 - 03. 06. 2011 10. 05. 1933 - 02. 05. 2011 09. 04. 1938 - 04. 07. 2011 20. 07. 1945 - 26. 03. 2011 15. 11. 1946 - 28. 05. 2011 20. 08. 1949 - 18. 06. 2011 18. 03. 1956 - 08. 07. 2011 05. 05. 1957 - 02. 04. 2011 15. 12. 1959 - 10. 06. 2011 15. 10. 1969 - 10. 04. 2011 22. 05. 1971 - 28. 04. 2011 31. 10. 1979 - 26. 07. 2011

Zosobili sa ~ Hzassgot ktttek Denis Zakhar - Monika Szentandrsiov Mgr. Gabriel Szarka - Mgr. Oga Liptkov Michla Mauga - Erika Mankov Pavol Darva - Oga Darvaov

16. 04. 2011 30. 04. 2011 11. 06. 2011 07. 07. 2011

07. 04. 1936 - 75 rokov 09. 04. 1936 - 75 rokov 19. 04. 1936 - 75 rokov 09. 06. 1936 - 75 rokov 01. 06. 1931 - 80 rokov 05. 04. 1931 - 80 rokov 20. 04. 1931 - 80 rokov 28. 04. 1931 - 80 rokov 02. 04. 1926 - 85 rokov 18. 06. 1926 - 85 rokov 06. 05. 1921 - 90 rokov

o je nov v naej obci


Bol tepl podveer, ke som sa rozhodol, e sa pozriem po okol naej obce. Bol to pohad veru "asn", o sa naskytol mojim oiam. loveku sa ani veri nechce, e za tak krtky as sa v naej obci udialo toko vec. A to ste si vimli urite aj vy, mil obania. Teraz sa potvrdilo, e ke niekto chce, tak sa to d. Naa obec je vynoven novmi informanmi tabuami a tak turisti nemusia bldi po naej dedine a vypytova sa, kadia sa to ide na hrad. Postavil sa oporn mr na Cintornskej ulici a zrealizovala sa aj rekontrukcia kaplnky veda cesty vedcej na cintorn, taktie vmena fasdy na Dome smtku. Konene vidme nieo pekn a meme ma dobr pocit , e v naej obci sa veci skruj a vynovuj. Ja osobne verm tomu, e sa pomaly dostaneme do koaj, kedy sa turisti sa bud u ns cti prjemnejie, zdria sa dlhie. V obci pod hradom to konene ova! Ladislav Zubat

SMK verzus Most-Hd


V Krsnohorskom Podhrad sa v rmci Gombaseckho tudentskho tbora uskutonilo stretnutie meninovch strn SMK a Most-Hd. Za stranu SMK bol prtomn Gyula Brdos a za stranu Most-Hd jej predseda Bla Bugr. Rozhovor bol vysielan v priamom prenose na rdiu Ptria. Tmou diskusie bolo rozdelenie strany, ich vzjomn vzah, rozhovor sa tie dotkol chb z minulosti a vnivo sa debatovalo aj o aktulnych problmoch. Jednou z diskutovanch otzok bola aj mon spoluprca zmienench strn, ako plnuj pomc maarskej menine na Slovensku. Politici dvali na kladen otzky diplomatick, vyhbav odpovede, obas odpovedali na otzky a po ich viacnsobnom odznen. Ale aj napriek tomu sme sa mohli dozvedie vea zaujmavch informci a nzorov, ktor s oakvaniami sledovalo poetn publikum. V zvere sa diskutovalo aj o nedvno zaatej "nlepkovej kampani" poadujcej meninov pomenovania dleitejch intitci, budov a usadlost. Obaja predstavitelia politickch strn sa zhodli na dleitosti nartnutej problematiky a zmienili sa, e bud svojm spsobom podporova tto iniciatvu. Ulbrik Zoltn

Vraljai
VI. vfolyam, 2. szm

hrmond
Kiadja a Krasznahorkavraljai Kzsgi Hivatal formt. Br tudom, hogy kivitelezse nagy erfesztst ignyelne, de ilyen formban is tiszteleghetnnk mltunk nagy szemlyisgei eltt. Melyek azok a terletek, amelyek n szerint kiemelked figyelmet rdemelnnek? Elengedhetetlennek tartom a patakmeder rendezst, zgk kialaktst, lck teleptst, zld vezetek ltrehozst. Vszjslnak tartom a helyi Camping jelenlegi llapott. Mihamarbb hatkony s clzott vltoztatsokra lenne szksg. A visszajelzsek alapjn szomoran kell konstatlnom, hogy a camping nem teljesti az alapvet ignyeket sem a ltogatk szempontjbl. Tudatban vagyok, hogy a mostani llapot orvoslsra sajnos nem rendelkeznk elegend pnzforrssal. Kulcsfontossg lenne a vr alatti terletekre vonatkoz projektek megvalstsa, amely magba foglalja egy lland sznpad megptst, mely a jvben sznhelyl szolglna a k u l t u r l i s e s e m n y e k megrendezshez. Mit rdemes tudnunk t e s t v r v r o s u n k r l , Cskszentkirlyrl? Cskszentkirly Istvn kirlyrl kapta a nevt. Ezenkvl az Andrssy dinasztia 'blcsjeknt' ismert. A trtnelmi httr adott, ennek alapjn vettk fel velk 4 vvel ezeltt a kapcsolatot. Milyen lmnyekkel, benyomsokkal trtek haza a cskszentkirlyi ltogatsbl? Gazdag programmal vrtak bennnket. Ltogatsunk fafarag tborral vette kezdett, amelynek keretn bell tadtuk az ltalunk ksztett ajndkdombormvet. A kvetkez napokban a helyi ltvnyossgokat tekintettk meg. Szombaton rszt vettnk a pnksdi bcsn, ahov tbb szzezer ember zarndokolt el. Ez az lmny mindannyiunk szmra felejthetetlen maradt.

2011. augustus

KRDEZZ - FELELEK BAFFY LAJOSSAL ...


Hny ve tlti be a kpviseli funkcit s hogyan rtkeln az elmlt idszakot? A kpviseli funkcit 13 ve tltm be, ami azt jelenti hogy ez a negyedik vlasztsi idszakom. Az eddigi tevkenysgeink kzl legkiemelkedbbnek a szennyvzcsatorna kiptst s a szlovk tannyelv alapiskola feljtst tartom. Az utbbi megvalstsban nagy szerepet jtszott az MKP ltal nyjtott anyagi tmogats. Ezenkvl emltsre mlt a helyi buszmegllk tptse s a kzsgi hivatal eltti terlet helyrelltsa. Szvgynknek tartottuk a vr alatti terletek tulajdonjognak rendezst, amelyet jogi ton, de vgl mgis sikerlt a kzsg fennhatsga al vonni. Tovbb fontos pont volt a falufejlesztsi tervezet kidolgozsa, amely nlklzhetetlen az Eurpai Unis tmogatsok megplyzsakor. Tapasztalt kpviselknt hogyan rtkeln az j testlet munkjt? rmmel tlt el a kpviseltestlet megfiatalodsa - ahogy a monds is tartja: "az j sepr jobban spr". Az id majd igazolja, hogy helynval-e a fiatalok bevonsa a falu vezetsbe. Pozitvumnak tartom a kulturlis rendezvnyek szervezst az nkormnyzat rszrl. Nagy kzsg vagyunk, de sszetart kzssg csak ilyen programok ltal jhet ltre. rtkelem az j, tudatosabb hozzllst a falu arculatnak megformlsban. Mindannyiunk javt szolglja a rendezett krnyezet, hisz ez a mi 'nvjegynk', amely fontos szerepet jtszik a turizmus fellendtsben. Milyen clokat tart fontosnak a falu fejldsben a jvt illeten? Fontosnak tartom az ntudatra val nevelst, amely elrsben elengedhetetlen szerepet jtszana a trtnelmnkhz val ragaszkods. Ennek megvalsulsa az utcanevek tnevezsben ltene szmomra Mit zenne a vlasztpolgroknak? Mindenki fontos tagja kzsgnknek, pp ezrt mindenkire szksg van a falu fejldse szempontjbl. De ez csak aktv rszvtellel s tudatos hozzllssal valsthat meg. Szksg van a konstruktv kritikra is a hibk kikszblse rdekben. Ezrt mindenkit krek, hogy btran hallassk hangjukat, s ezltal is segtsk a falu vezetsgnek munkjt. Trk Pter, Ulbrik Nomi

Vltozsok a kpviseltestlet sszettelben

Ez v mrcius 30-n Trk Pter, aki a vlasztsokon az MKP zszlaja alatt indult, a kpviseltestlet tagja lett. Trtnt mindez azutn, hogy Baffi Krisztin fggetlen kpvisel lemondott kpviseltestleti tagsgrl, mivel lland lakhelye Rozsny lett (a vlasztsok idejn krasznahorkavraljai lakos volt). Jlius 12-n egy kvetkez pttag is letette a hivatali eskt - Iveta Breznayov, aki a Most - Hd prt kpviseletben indult az szi v l a s z t s o k o n . A kpviseltestletben Marin Freivolt megresedett helyt foglalta el, aki hivatalosan jnius 28-n adta vissza mandtumt (telefonon mr egy hnappal korbban). Iveta Breznayov gy megelzte Peter Helcmant, aki munkakri elfoglaltsgaira hivatkozva elutastotta a kpviseli posztot.

2011. augusztus

Kzsgnkben is hagyomny a tbortzpts


Mint minden vben, idn is tbb kzsgben lthattuk a tbortzek gig r lngnyelveit. Npes szm rdekld vette a fradsgot, hogy kiltogasson a kzsgnkben is fellobban tbortzhz. A jelenlvk kztt nemcsak falubeliek, de tbb turista s a krnyez teleplsek lakosai is felfedezhetk voltak. Voltak, akik szalonnt stttek, msok csak gynyrkdni jttek. Mivel nlunk a tbortz a vrdombon pl, ezrt ezen az estn ez kerlt a kzppontba. Idn az elkszletek egy kicsit msabbak voltak, mint az elz vekben: a munklatokba fleg a fiatalok kapcsoldtak be nagyon aktvan. Egy nappal eltte sszejttek s szorgalmasan dolgoztak, hogy msnap, 2011. mjus 7-n bszklkedhessenek mvkkel. llhatatos munkjukat ksznjk. Jessi

Mzeumok jszakja
Nemzeti kulturlis emlknk - a Krasznahorkai vr - mjus 14-n a Mzeumok jszakja elnevezs rendezvny keretn bell sok gyermek s felntt ltogatt fogadott. A vrba ltogatkat a betlri mzeum alkalmazottai kszntttk, az elmlt vekhez hasonlan most is korabeli ltzkben. Az rdekldkn kvl turistk csoportjai is rszt vettek az esemnyen. Hatalmas sikert arattak a "Portl sznhz fggny nlkl" elnevezs sznhz eladi, akik sajtos mdon dolgoztk fel a Piroskrl szl mest. A szndarab cselekmnybe varzslatos mdon vontk be a gyerekeket, akik szinte az utols helyig betltttk a Gtikus palota jonnan feljtott termeit. A ltogatk rdekldssel fogadtk az orgonakoncertet s a tehetsges nekesn, Temesi Alena szereplst, valamint a vr csillagsznak eladst s a tbbi ksr programot is. A Mzeumok jszakja negyedik alkalommal kerlt megrendezsre azonos idpontban Szlovkia sszes mzeumban. Ez a rendezvny valjban egy nyitott nap, amikoris a ltogatkat gazdag programsorozattal vrjk a szervezk. Ilyenkor megnylnak olyan "zugok" is, amelyekbe a szokvnyos ltogatsok alkalmval nincs lehetsg betekinteni. Nmely mzeumban szakrti

segtsget krhetnek az rdekldk a rgisgek felrtkelshez, szemtani lehetnek a restaurtori munka rejtelmeinek s termszetesen rszt vehetnek az jszakai trlatvezetsen is, amelyet korabeli ltzkbe ltztt vezetk tartanak sok ms rdekes kiegszt programmal karltve. A rendezvny ideje alatt kedvezmnyes belpjegyekkel lehet elltogatni a mzeumokba, koncertekre, workshopok-ra, zens eladsokra, tncfellpsekre s alkotmhelyekbe.

A Mzeumok jszakja valjban egy sszeurpai megmozduls, amely az Eurpai Tancs tmogatsval kerl megrendezsre. Clja, hogy minl tbb informcit jutasson el a lakossghoz kulturlis rksgnkrl, kiemelje annak jelentsgt s rmutasson, mennyire fontos a nemzeti kincs polsa. Kulturlis rksgnk megismertetse ilyen nyitott nap formjban nagyon szp elgondols, melyet vente akr tbbszr is meg lehetne valstani.

jkori majlis
Mjus 1 -e elestjn recesszis nnepsgekre kerlt sor Krasznahorkavraljn. Az rdekldk visszatrhettek az vekkel ezeltt ilyenkor megszokott mjus 1-i felvonulshoz. A felvonulkat a kzsg kzpontjban plt pdiumrl kszntttk a falu vezeti. Nem hinyoztak a jellegzetes dobok, korabeli zszlk s a vetern autk sem. A hangosbemondbl a kort idz dallamok csendltek fel. A menet az n. Khdtl indult dli 12 rakor, vgighaladt a kzsg ftjn, s a helyi kempingben rt vget. Itt gazdag kultrmsor s finomnl-finomabb gulysok vrtk az ide ltogatkat. A mltidz felvonulsban rszt vettek helyi klubok s szervezetek (futballklub, az nkntes tzoltszervezet, Fitness klub, Csemadok), vendgek (veternok, a Derni Borostyn s Kincskeres nptnccsoportok), helyi vllalkozk (Sztel s.r.o., Bebek farm, Britakov, tefan Jnosdek, RDK s.r.o.), valamint a helyi alapiskolk s voda dikjai, s a kzsg fiataljai. Az nnepsgeket a kzsgi hivatal karltve a Sport, kultra s idegenforgalmi bizottsggal szerveztk. Ezton szeretnk megksznni mindenkinek, aki valamilyen formban segtett megvalstani a rendezvnyt. Remlik, hogy a felvonuls, mely az idsebbekben felbresztette a mlt perceit, a fiataloknak pedig j szrakozst nyjtott, a jvben is folytatdni fog. Az idei majlis kltsgei 1364 -t tettek ki (ebben benne vannak az egy httel ksbb megrendezett roma tbori majlis kiadsai is). Az eladott tombolkbl bejtt sszeg 250 . A kzsgi hivatal s a bizottsg ksznett fejezi ki minden szponzornak, de egyttal mindenkinek, akik hozzjrultak az nnepsgek megvalstshoz.

2011. augusztus

Betekints a kzsg trtnelmbe


Krasznahorkavralja kzsg egy kis vlgykatlanban helyezkedik el a Szepes-Gmri rchegysg dli rszn. A kzsg fltt 568 m tengerszint feletti magassgban egy kp alak mszkdombon magaslik Krasznahorka vra, melyet az 1318 - 1320 -as vekben a szepesi bnyk tulajdonosa, a Mrissy csald pttetett. Ma egyike Szlovkia azon vrainak, melyek pen megmaradtak az utkor szmra. 1961 -ben a Szlovk Nemzeti Tancs nemzeti kulturlis memlkk nyilvntotta. Krasznahorkavralja kzsg Fels-Gmrben tallhat, mely a mltban gazdag volt nemesfmekben (ezst, arany), valamint rzben s vasrcben. Ennek ksznheten a terlet mr a bronzkorban s a kelta idkben is lakott volt. Bizonytkul szolglnak a Somhegyen tallt, felteheten kelta kori s a ksi szlv vrhelyek s a Gmr kzsgben mkdtt fmntdben feltrt leletek. A Magyar Kirlysg megalaptsa utn, I. Istvn kirly uralkodsa idejn (997 - 1038), aki a kirlyi koront 1000 -ben II. Szilveszter pptl kapta, Fels-Gmr terlett a Miskc nemzetsg irnytotta Borsod kirlyi vrbl (a mai Magyarorszg terletn fekszik). A Miskc nemzetsg utols frfitagjnak, Domokos bn finak, Borsnak a halla utn a gazdasg a kirlyi udvar fennhatsga al kerlt. 1131 utn ez a nagy kiterjeds, de gyren lakott terlet a kirly irnytsa al tartozott, melyet Torna vrbl irnytottak. 1195 eltt II. Istvn kirly Torna vrmegybl elklntett egy rszt, Pelsc terlett, mely kos Mt tulajdont kpezte (Ag-Gus - fehr slyom; trk eredet sz). kos Mt fiai, Detre s Flp IV. Bla kirlynak nagy szolglatot tettek, amikor 1241 -ben a tatrok elleni Saj menti csatban megmentettk a kirly lett. Detre csapatval megtmadta a tatrokat s kiszabadtotta IV. Bla kirlyt, majd Krasznahorka s Jsz rintsvel Szlovkin s Ausztrin keresztl Dalmciba szktettk. A tatrok kivonulst kveten IV. Bla 1243. jnius 5-n kelt oklevelben a Bors nemzetsg birtokban volt Saj melletti terletet (Hnilectl egszen Palscig) a tatrok elleni harcokban tett szolglataikrt Flpnek s Detrnek ajndkozta. Az okirat szerint Torna vrmegybl 10 kzsg klnlt el, pl. : Berzte, Pelsc, Csetnek, Tapolca, Somkt, Ard, Lekenye s a Dobsina krl elterl erdsgek. Gmr vrmegybl ide kerlt Kvi s Lice. A berztei uradalom terletn, melyhez olyan teleplsek tartoztak mint Krasznahorka, Berztekrs, Rozsnyrudna, Szalc s Rekenyejfalu, Flp s Detre a kirlytl nemesfmek bnyszatra is engedlyt kaptak. A terjedelmes uradalmat a testvrek kzsen irnytottk. 1290 -ben a berztei rszt eladtk (belertve Krasznahorkt is) a szepesi Mrissy nemzetsgnek, akiknek a Szepessgben nagy kiterjeds bnyik voltak. A gyermektelen Flp halla utn a nemzetsget Bebek Detre vitte tovbb. 1319 -ben t unokja elhatrozta, hogy az rklt vagyont felosztjk egyms kzt. Az okiratok szerint a feloszts hrom rszre trtnt, gy a csald is hrom gra szakadt: Domokos, a legidsebb fi (Bebek) a Sajtl keletre es rszt kapta, Pelsc kzponttal. Mikls (Kn) a testvrvel, Lszlval a Sajtl nyugatra es rsz tulajdonosaiv vltak, melynek kzpontja Csetnek lett, Jnosnak s Pternek a kvi birtok jutott. A gazdasg sztosztsa utn Bebek Detre unoki Pelsc, Csetnek s Kvi szkhelyeken kvrakat ptettek. A krasznahorkai gtikus kvr 1318-1320 -ban plt. Helyn mr a tatrok betrse idejn, 1241 -ben is llt erdtmny. Ezt igazoljk IV. Bla 1243 -bl szrmaz adomnylevelei is. Krasznahorka vrnak felptse utn a Bebek s a Mrissy csaldok kztt komoly vita indult, mely fleg a Krasznahorkhoz tartoz terletet rintette. A viszlykods egszen 1341 -ig tartott, amikorra Krasznahorka vra Andrsival, Vrhosszrttel s Szalccal a Bebekek tulajdonba kerlt. Berzte vra a hozz tartoz Berztekrs s Rozsnyrudna kzsgekkel a Mrissyak tulajdona maradt. Krasznahorkavraljt az iratok elszr 1322 -ben emltik. "Castrum Kraznahurka" nven 1333 -ban tallkozhatunk vele a Mrissyak s a Bebekek kztti viszly idejn. Krasznahorka vrt a Bebekek csak 1341 -ben szereztk jra vissza. 1371 -ben II. Bebek Gyrgy testvrvel, I. Lszlval Szz Mria tiszteletre Gombaszgben Plos rendi kolostort alaptott, melyet a csszri seregek 1556 -ban leromboltak. II. Bebek Gyrgy a tornagrgi templomban nyugszik, mg testvre, az 1408 -ban elhunyt I. Lszl Pelscn alussza rk lmt. A trtnszek szerint a Csermosnya-vlgye egszen a 12. szzadig gyren lakott vidk volt. A germn kvdok s szlvok laktk, kik rcbnyszattal s termelssel foglakoztak. A szlvoktl ered annak a mszkdombnak is a neve, melyen Krasznahorka vra ll. A 13. szzadban szak-Gmr vidkein kezdtek letelepedni a magyarok, melynek bizonytkai a fldrajzi megnevezsek. Krasznahorka terletn 1338 ban ismert volt egy bnysztelepls, Steinkopf (ma Andrsi). Hasonlan mint a kzeli Dnes teleplsen, a 16. szzadban a fldesr meghvsra itt is juhszok telepedtek le. A 13. szzad vgn a krasznahorkai uradalomban a Szepessgbl szrmaz nmetek vetettk meg lbukat, akik bnyszattal s rcfeldolgozssal foglalkoztak. Az 1433-1461 kztti idszakban Krasznahorka vrt a morvaorszgi nemes, Jn Jiskra seregei foglaltk el. 1423 tl a kzsg vmszed llomsknt mkdtt. 1427 -ben 67 portja volt (hz a hozz tartoz telekkel). A kzsg ln a grf intzje ltal a parasztok krbl egy vre megvlasztott br llt. A kzsg lakosai a Krasznahorka vrban el Bebek csald jobbgyai voltak. Mezgazdasggal, psztorkodssal, favgssal s feketeszn-getssel foglalkoztak. A lakosok egy rsze a Mlhegyi s Rkos hegyi bnykban dolgozott. Folytats kvetkezik! Ing. Peter tefana

2011. augusztus

Mozgalmas idszak volt!


Mozgalmas tl van mgttnk, ugyangy, mint sikeres tavaszi napok Mrcius elejn kilencedikeseinket a Tesztels 2011 hozta lzba. A matematika, szerintk nem volt annyira nehz, azonban a szlovkkal meggylt a bajuk. A megjtt eredmnyek azonban bizakodssal tltenek el. Vgre (14 hnap utn) az Eurpai Szocilis Alap projektbl megkaptuk az oktatsi segdeszkzket, irodai kellkeket tbb mint 20 ezer eur rtkben. A szmtgpek, interaktv tbla az 5-9. vfolyamok szmra, vizualizr, hordozhat szmtgpek, videk, TV, videokamera, szintetiztor, varrgpek s a klnfle mszaki berendezsek sznesebb teszik az oktatst. Az 1-4. vfolyamok szmra felszereltk a jelenleg legmodernebb interaktv tblt ultrarvid fkusztvolsg vettvel egytt, mely szinte semmilyen rnykot nem vet. Ezt a megsprolt pnznkbl sikerlt megvenni. Brcsak tbb is lenne itt belle! Nagy sikere volt az iskola tornatermbe varzsolt ABBA koncertnek, mely nemcsak a dikokat, de a tantkat is megtncoltatta. Dikjaink rmmel fogadtk a zlyomi sznszek eladsban megtartott Hamupipke darabot is (s nemcsak azrt, mert elmaradt kt rjuk). Iskolnkat megltogatta kzsgnk polgrmestere s a kpviseltestlet nhny tagja is. Az iskola lete fell rdekldtek. Volt mivel dicsekednnk, de felhvtuk a figyelmket arra is, hogy sikereink mellet olyan problmink is vannak, amelyek meghaladjk kpessgeinket. Ezeket kzs erfesztssel lehet csak megoldani. Remljk, szavaink nyitott flekre talltak. Dikjaink a rozsnyi kaszrnyban ismerkedhettek a fegyverekkel s a klnfle haditechnikval. Tani lehettek a lgisaink visszatrsre rendezett katonai dszszemlnek is. Az iskola tantit a Tantnapi nnepsgeken megtisztelte jelenltvel kzsgnk polgrmestere is. A mltat szavak mell mindannyiunknak gynyr virgcsokrot nyjtott t. Sikeresen szerepeltek az iskola floorballisti, kosrlabdzi, futballisti. A krzeti fordulkban remekl teljestettek, s a tblzat lrl indulhattak a jrsi megmrettetsre, ahol szintn a legmagasabb helyezseket rtk el. Annak ellenre, hogy sportosztlybl s sportkzpontbl indul csapatokkal versenyeztek. Gratullunk fik! Kilencedikeseink megtettk az els lpseket jvendbeli hivatsuk (kzpiskoljuk) fel. Szleikkel egytt jttek alrni a kzpiskolai jelentkezsi lapokat. rmnkre szolgl, hogy mindegyikk tovbb szndkozik tanulni, s (egyelre) senki nem veszi az irnyt a munkakzvett irodba. Nagy eslyk van bekerlni a kivlasztott kzpiskolba. Iskolnk dikparlamentje mr hagyomnyosan minden vben gyjtst szervez a rkos betegek szmra. A Nrcisznapon nemcsak az iskola dikjai kztt, hanem a kzsg lakosainak is apr nrciszokat osztottak szt, mint a remny szimblumait. Segteni nagyszer dolog. Adomnyikat ksznjk. Ngy v vrakozs utn vgre sikerlt megvalstanunk a vrva vrt sztanfolyamot. A kassai fedett uszodban dikjaink kt szsfajtban fejleszthettk magukat, gy mr nemcsak az ebihalak kaphatjk meg kirdemelt "vizes bizonytvnyukat". Az v legszebb hnapja, a mjus az elmlt idk feleleventsvel indult, a mjus 1-ei felvonulssal, melyet kultrmsor kvetett, melybl dikjaink is aktvan kivettk rszket. Stanka Vekov az egybegyltek szmra tbb meglepetssel is szolglt. Iskolnk legidsebb dikjai, a nyolcadikosok s a kilencedikesek tnccal lptek fel. Tnctudsukat a ksbbiekben a prbabljukon is kamatoztathattk. Remekl sikerlt. Megltogattk iskolnkat a jrs alapiskoliban elssket tant pedaggusok, valamint a biolgit oktat tantk is. Mdszertani nap keretn bell betekintst nyerhettek, hogyan hasznostjk dikjaink s tantink az interaktv tbla adta lehetsgeket. A jnius a termszet jegyben telt el. Az iskolban zld napunk volt. Dikjaink Galov tant nni vezetsvel Berztn bemutattk az kolgia terletn szerzett tapasztalataikat, Luk Petro a jrsi biolgiai olimpisz legjobb versenyzje lett - els helyezst rt el. Az iskolnkban mkd ifj termszettudsok csoportja a Szlovk Karszt -rl szervezett jrsi versenyen szintn a mezny ln vgzett, amivel nemcsak a felkszt tant nniket szereztek rmet. Als tagozatos dikjainkat a vrhosszrti faiskola munksai ltogattk meg, akik jtkos formban nagyon sok fontos tudnivalt adtak t a gyerekeknek. Fels tagozatosaink sajt szemkkel figyelhettk meg a faiskolban vgzend munkt, ahov gyalogosan, rkonbokron keresztl rkeztek. Dikjaink krben nagy npszersgnek rvend a clgyakorlat (rgi nevn honvdelmi nap), ahol megmutathatjk tudsukat az egszsggy, trkpszet, kzlekeds s termszetbeni tjkozds tern. A vr krnyke megfelel hely a verseny lebonyoltshoz. Trelmetlenl vrtuk Domoszl testvrteleplsnk dikjait. Egynapos kirndulst szerveztnk nekik a Pieniny Nemzeti Parkba s Vrskolostorba. A dunajeci tutajozs nemcsak a dikoknak jelentett lmnyt. Jnius utols napjai az iskolai kirndulsok idszaka. Az osztlyok tbbsge a strateni vkendhzat vlasztotta. Szerencsre senki nem veszett el, de az erdei utakon rendesen megizzadtak. Elrkezett az vvge. J rzs, hogy iskolnkbl csupn ngyen buktak meg. Igaz mg tz dik fog ptvizsgzni augusztus vgn. Remljk, sikerl nekik. J n i u s 3 0 - n v g e t r t a t a n v, e l b c s z t a k kilencedikeseink. Biztat, hogy mindannyian sikeresen bekerltek a kivlasztott kzpiskolkba - legen sikeres az letk. Iskolnk legjobbjai a tanv utols napjn megkaptk megrdemelt jutalmukat. A szli szvetsg apr figyelmessggel ksznte meg a kivl tanulmny eredmnyeket elrt s a versenyeken iskolnkat kpvisel dikok munkjt. Hrom tanul az Iskolaigazgat Djt kapta. Elbcsztunk kt kollgannktl is. V. illeov s M. Lekov csaknem egsz munkssgukat iskolnk falai kztt tltttk. Munkjukat ksznjk a sok szz tanul nevben is! Ladislav Mikula

2011. augusztus

Rviden
A Szlovk Kztrsasg Kulturlis Minisztriuma nem fogadta el a "Krasznahorkrl hrom vrba" projektet. Hossz mrlegels utn Balta edz mgis elhagyta futballistit, melyhez hozzjrultak az anyagiak is. A csapatot jelenleg Kn s Piater irnytja. Kzsgnk is bekapcsoldott a jlius 8 -n Gombaszgben megrendezett haluskaversenybe. Jlius 15 -n nagysiker utcabl rszesei lehettnk. A bevtel az 1. Krasznahorkavraljai Napok megrendezst segti el. Jlius 16 -n a roma gyerekek is megmutathattk nektudsukat a "Minisuperstar" nekversenyen prilis 1 -jn kzsgnk szerzdst kttt Csk Lszl gyvddel a kzsg jogi kpviseletrl havi 200,- sszeg ellenben. Kzsgnk a Szlovk Gzmvektl hrom notebookot kapott ajndkba Mjusban kzsgnk szerzdst kttt a munkakzvett irodval az aktivcis munksok s a plyakezd fiatalok gyakorlatnak tmogatst illeten A kpviseltestlet s a kzsg nhny lakosa megltogatta testvrteleplsnket, Cskszentkirlyt, majd rszt vettek a Csksomlyn megrendezett bcsn. Marian Freivolt s Ladislav Darva munkjuk nem teljestse miatt ki lettek zrva a roma bizottsg tagjai kzl. Helyket udovt Gunr s Mikul Zubat foglaltk el. A kultra, sport s idegenforgalmi bizottsgbl ki lett zrva Marian Freivolt s Erik Hrivnk - helyk resen maradt. A kzsg polgrmestere kzlte, hogy a kpviseltestlet lsei minden hnap utols keddi napjn lesznek megtartva. Augusztus hnap folyamn a kpviseltestlet lse elmarad. Az ptszeti bizottsg elnke, Jnosdek mrnk kzlte, hogy a helyi kultrhz pletn ablakcsere folyik, melyet a homlokzat lefestse kvet. Leszgezte, hogy a munklatok az 1. Krasznahorkavraljai Napok megkezdsre befejezdnek. 2011. jnius 23-n kerlt sor a SZK kormnynak, a Szlovk Fldalap s a Krzeti Fldhivatal kpviseli, valamint a kzsg s a roma kzssg kpviseli kztti munkartekezletre, melynek tmja a roma telep terletn tallhat telkek rendezse volt. A kpviseltestlet jniusi lsn jegyzknyvbe foglalta, hogy a kzsg polgrmestern kvl az eskettetst elvgezheti tefan Kn s tefan Jnosdek is.

Gombaszgi nyri tbor


A diktboroknak mr sokves mltjuk van. Egszen a mlt szzad elejre nylnak vissza cserksztborok formjban. A jelenlegi tbor neve szorosan sszefgg azzal a helysznnel, ahol az mr vek ta megrendezsre kerl - Gombaszg. Az jkelet tborok clja dikcsoportok kialaktsa a pihens, ismerkeds, bartsgktsek cljbl, beszlgetsek szervezse a kulturlis, tudomnyos, politikai letbl ismert szemlyekkel, jtkos formban szlesteni az ifjsg ltkrt. Eleinte a tbort Gombaszgben szerveztk, azonban mr t ve kzsgnk ad neki helyet. Az utbbi vekben egyre tbb unis plyzatot sikerlt megnyerni, ami ltal a rsztvevk szma mr elrte a 400 ft. A szervezk maguk a dikok, s minden nkntes alapon mkdik. Az elkszletek mr hnapokkal eltte megkezddnek, hogy minl szlesebb kr vlasztk legyen, mint pl. fafarags, ednykszts, dsztrgyak ksztse, ruhakszts, jszat, drtozs, festszet, paintball, s sok ms egyb. Ebben az vben a kvetkez vendgek tiszteltk meg a rsztvevket: Jn Vao s Peter Krajek a rendrsgtl, Duka-Zlyomi rpd az atomenergit vilgtotta meg egy kicsit ms szemszgbl, vilgutazk Hunik Pter (India), Rajk Pter (Krea), Fiala Jnos (Banglades). Az rdekldk olyan rkkal tallkozhattak, mint Vrabec Mria, Sarka Lilina, Bettes Istvn. Ideltogatott Vilgi Oszkr, a Slovnaft igazgatja is. A p o l i t i k u s o k s e m hinyozhattak: Bugr Bla, Bauer Edit, Brdos Gyula. Minden este koncerteken szrakozhattak a jelenlvk: Quimby, Szab Balzs Band, Magashegyi Underground, Kiscsillag s msok. Akik otthon maradtak, on-line nzhettk a tborban trtnteket. Engem szemly szerint a msorok nagyon lenygztek, az egsz szervezs mgtt tgondolt stratgit reztem, hogyan szrakoztatni, de fleg felvilgostani a jelenlvket, hogyan tadni nekik a tudst az let egyes terleteirl. Trk Pter

Korponay Julianna igaz trtnete


Krasznahorka vrban jnius 30 -n, cstrtkn megnyitottk azt a killtst, mely a Lcsi fehr asszony Krasznahorka vrban cmet viseli. A killts alcme: Egy cskrt elrulta hazjt, Hazjrt felldozta lett. A terjedelmes projekt, melyben 19 magyarorszgi s szlovkiai szervezet volt rdekelt, bemutatta a neves rul lett s szemlyisgt. A killts a betlri s a szepessgi mzeum hromves projektjnek vgeredmnye, melynek kltsgeit a Szlovk Kztrsasg Kulturlis Minisztriuma llta. A killts jnius 30 -tl szeptember 18. tekinthet meg Krasznahorka vrnak Rkczi szrnyban. A nyri turistaidnyben a Betlri mzeum tbb ms rdekessggel is kedveskedik a ltogatknak:
2011. augusztus 6, 17.00 - 18.30 Kreatvan Krasznahorka vrban Sznidei alkot mhely a krasznahorkai vr Gtikus termben kicsiknek s nagyoknak - altt s tertkkszts filcbl. Belp 2 (belertve a hozzvalkat is). A befejezs utn filmvetts. A Lcsei fehr asszony c. film vettse 2011. augusztus 6, 19.00 A Magyar Televziban bemutatott, Korponay Juliannrl szl eredeti film vettse magyar nyelven - feliratozs nlkl. Belp 1 . Kreatvan Krasznahorka vrban 2011. augusztus 20, 17.00 - 18.30 Sznidei alkot mhely a krasznahorkai vr Gtikus termben kicsiknek s nagyoknak - kpeslapkszts. Belp 2 (belertve a hozzvalkat is). A befejezs utn lehetsg nylik a vr esti megtekintsre. A Lcsei fehr asszony killts esti megtekintse (magyar nyelven) 2011. augusztus 20, 19.00 Belp: 3 felnttek, 2 gyerekek, dikok, idsebbek.

2011. augusztus

Kelet- Szlovkiai Kupa motocross verseny


Kedves motoros sportrajongk, ebben az vben is, akrcsak az elmlt vekben nlunk kerlt megrendezsre a motocross (Kelet- Szlovkiai Kupa) s az enduro (Cassovia cup) verseny kvetkez sorozata. Kellemes napstses htvge vrta a nzket s a Szlovkia klnbz pontjairl, valamint a hatron tlrl rkez versenyzket. Az enduro futamokra jellemz, hogy tbb versenygbl tvzi a sportelemeket, a mi esetnkben "countryc r o s s " - r l beszlhetnk, amelynek sorn a versenyzk tvonala a motocross-plyn kvl termszetes akadlyokkal elltott rgi patakmederben folytatdott. A versenyzk indtsa meghatrozott idintervallumokban trtnik, n. replstartbl, ami azt jelenti hogy a csoportokba besorolt versenyzk kikapcsolt motorral vrjk a startjelet. A verseny hangulatrl rulkodik, hogy az esemnyek nem egyszer magval ragadtk a nzket is. A legszikrzbb futamok az A s B kategria versenyzi kztt alakultak ki, akik egytt rajtoltak. Nem kedvezett az els menet . Havrilnak, gy a msodik menet sorn igyekezett helyrehozni teljestmnyt, br egy ideig gy tnt, hogy ebben Richard Schmotzer megakadlyozza. Szorosan haladtak egyms mgtt, Richard Schmotzernek sikerlt megelznie Havrilt, de vglis a futam vgig nem tudta megrizni pozcijt. gy a kpzeletbeli prbajbl Havrila kerlt ki gyztesen, aki remek motorozsval s ernlti llapotval maga mg knyszertette ellenfelt. Hasonlkppen jl indult Ivan Dombk, aki kis tvolsgbl kvette az els kt versenyzt. Rossz rajttal indult Laci Ihnt, aki ezutn minden erejt megfesztve prblt elrbb jutni a rangltrn, mgnem egszen a 3. helyen versenyz Ivan Dombk mgtt tallta magt. Szoros kzdelem vette kezdett, amelynek ttje a dobog 3. foka volt. A prharc vgl I. Dombk buksval rt vgett, miutn egy kanyarban a kt versenyz egymsnak tkztt. Br Ivan igyekezett visszaszerezni pozcijt, nem sikerlt megszereznie a bronzrmet. Vasrnap hagyomnyos motocross verseny vette kezdett, amelyre tbb, mint szzhsz versenyz rkezett Szlovkia, Magyarorszg s Ukrajna klnbz pontjairl. A reggeli bemelegt krk utn nyilvnvalv vlt, hogy a versenyzknek nehz dolguk lesz kzs ellenfelkk a porz versenyplya vlt, amely nem egyszer prbra tette a jelenlvk trkpessgt. A Kelet-Szlovkiai Kupa keretein bell elszr kerlt megrendezsre a ngykerekek versenye. Az MX- 1 kategrin bell Jn Slivka s ubomr Imrich kztt izgalmas kzdelemnek lehettnk szemtani, akik elszntan kzdttek a plya minden egyes centimterrt. A z M X - 2 B kategrira szintn l e n y g z versengs volt jellemz, amelynek gyztesv vgl Hnidka Jn vlt. r d e m e s megemltennk a betlri versenyz, Jn unoka teljestmnyt is, aki, br egy kisebb bukst szenvedett el, mgis nagyszeren versenyzett. Az MX-4 (senior) csoportjban az elmlt vekhez hasonlan, az idn is profizmusrl tett tanbizonysgot Jn Ulin, aki egyrtelm gyzelmet aratott ellenfelei fltt. A hazai versenyzk kzl a nzk Bero Pternek drukkolhattak, aki szp helyezst rt el az sszevont osztlyon bell. Ksznettel tartozunk az nkntes Tzolt Szervezet tagjainak, akik munkjukkal nagy mrtkben hozzjrultak a versenykrlmnyek bebiztostshoz, s lehetv tettk a futam balesetmentes lefolyst. Szomoran kell leszgeznem, hogy az idei motocross verseny volt az utols, amely a falu tmogatsval jhetett ltre. Az j plyatulajdonos annak ellenre, hogy a falu anyagi s technolgiai htteret is biztostott a verseny megszervezshez, nem tette lehetv a hazai versenyzk szmra az ingyenes trninget s versenyzst. Ezltal valjban ellehetetlentette a motoros sport fellendlsrl s tmogatsrl szvgetett elkpzelseket, a fiatalok nevelshez szksges klubtevkenysg bebiztostst, amely segtsgvel taln megelzhetek lennnek az vrl vre egyre gyakrabban elfordul motoros balesetek. Vgezetl szeretnm megemlteni, hogy a motocross plya a verseny ta nagyon rossz llapotban van, nem alkalmas hasznlatra versenyplyaknt. Az egsz terlet szemttel van tele, rossz hrt kelti kzsgnknek (br mr nem a falu tulajdonban ll). Ennek fnyben b r m i n e m egyttmkds a plya jelenlegi tulajdonosval kizrt. Sajnos ez a helyzet negatvan tkrzdik a motorosok sportolsi lehetsgeit illeten s jelents mrtkben megblyegzi a motocross szerept kzsgnkben. Trk Pter

Hromprba a Polgrmester Kuprt


2011. jnius 26-n kerlt megrendezsre az amatr slyemelk hromprbjra, amely a Polgrmester Kupa djrt folyt. Az abszolt gyztes Jn Zubat lett, aki 84,4 kg testtmegvel 329,195 pontot szerzett. A msodik helyen 94,7 kg testtmegvel s 313,45 ponttal Jn Albert vgzett. A dobog harmadik fokra 74,7 kg testtmeggel s 300,132 ponttal Dvid Pardon lphetett.
Nv 1. Jn Albert 2. Jn Zubat 3. Patrik Zn Padon nyoms: 1. Peter Rusk 2. Jn Albert 3. Jn Zubat Hallhzs: 1. Jn Zubat 2. Ivan Zn 3. Ladislav Berceli Drep: Testtmeg 94,7kg 84,4kg 74,6kg 98,0kg 94,7 kg 84,4kg 84,4kg 90,2kg 84,1kg Teljestmny 170kg 155kg 135kg 160kg 150kg 140kg 200kg 190kg 180kg

2011. augusztus

A futballklub letbl "A" csapat Serdlink jl szerepeltek


A serdlk csapata Jaroslav Mlynrik vezetsvel az egsz 2010/2011-es idny alatt uralta a tblzat legmagasabb posztjt. Nagyon jl jtszottak s megrdemelten lettek a bajnoksgban az elsk. A sikerhez nagyban hozzjrult Jaroslav Mlynrik edz is, aki cltudatosan egyengeti a fiatalok sportteljestmnyeit. Az els helyezs megszerzsvel eslyk nylt a magasabb osztlybeli szereplshez is, de ezt tbb okbl is visszamondtk, gy maradnak a krzeti bajnoksgban.

Fels sor balrl: Balta Jlius (edz), Szarka Tibor (klub elnk), Szab Sndor, Demjn Gabriel, Kn Istvn, Bodnr Erik, Erfalvi Jzsef, Jobbgy Lszl (csapatvezet), Ulbrik Rbert, Flek Gabriel (szervez), Prnyai Attila, Bodnr Imre (pol), Vanyo Norbert (szervez). Als sor balrl: Lzr Gabriel, Anna Tams, Jurnyi Gyrgy, Filcsk Antal, Jaroslav Piater, Kiss Csaba, Tth Mihaly, Ondrej omk Az tdik liga-beli visszatrsnkkor nem voltunk a helyzet magaslatn, azt lehet mondani az egsz idnyben a bennmaradsunkrt kzdttnk. Nagy erfesztssel, de vgl is sikerlt megriznnk a lign-belli pozcinkat. A kvetkez szezonban tcsoportosulsra kerl sor, gy Krasznahorkavralja focicsapata a Gmr - Kassai 5. ligban fogja megmrettetni magt. Hogyan jtszottunk - sz Nagy meglepetsnek szmtott a Margecany-ban elrt gyzelmnk 2:3, flnyes gyzelmet arattunk az SNV "B" Por csapata felett 2:4. A mrkzsek tbbsgt sajnos mindig egy kt gllal vesztettk el. A legcsfosabb veresget otthoni plyn kellett meglnnk, mikor Jaklovce csapattl 1:5 arnyban kaptunk ki. Hasonlan jrtunk Harichovce-val is, ahol 1:4-es veresget szenvedtnk el. Hogyan jtszottunk - tavasz A visszavgk mr msrl szltak s a hazai krnyezetben a lehetsges 18 pontbl 16-ot szereztnk meg. A legflnyesebb gyzelmet Koick Nov Ves csapata ellen arattuk: a tallkoz 3:1-es eredmnnyel zrult. A tovbbiakban sikerlt a tblzat els helyezettjt is legyznnk 3:0-ra. A legtbb glt az utols krben kaptuk, amikor 4:0-as veresget szenvedtnk el Por csapattl. A gllovk listjra 10 jtkos iratkozott fel. A legkiemelkedbb jtkosunk Prnyai Attila lett 8 gllal. Utna kvetkezik Ondrej omk (6), Kn Istvn s Bodnr Erik (4), Filcsk Antal s Anna Tams (3), Szab Sndor (2) s az egy glt lvk: Jaroslav Piater, Lzr Gabriel s Erdfalvi Jozef.

Tblzat:: 1. Krsnohorsk Podhradie 2. ttnik K. T. 3. Slavoovce 4. Dobin 5. Krun 6. Lipovnk 7. Pleivec 8. Dlh Ves 9. Gemersk Hrka 10. Honce

18 18 18 18 18 18 18 17 17 18

14 11 11 8 9 9 7 7 3 0

2 1 1 6 3 0 4 2 1 0

2 6 6 4 6 9 7 8 13 18

93:29 83:39 75:47 65:28 65:38 61:53 65:42 47:38 34:90 7:191

44 34 34 30 30 27 25 23 10 0

Gllvk: Patrik Mlynrik (40), Roland Szcs (18), Roland Jobb (5), Richard Gallo, Jn Rezmves, Tom Hajdk (4), Marc Jurni, Patrik Kteles a Peter Sztahon (3), Richard Sztahon, Roland Rezmves, Zoltn Rezmves (2), Matej Mlynrik, Kristin Horvth (1)

Ifi
Ifi csapatunk a 2010/2011-es idnyben a tiszteletremlt 3. helyet szerezte meg. A fik egysges csapatot alkotnak, ezt tmasztja al az a tny is, hogy hazai plyn 3:0 arnyban legyztk a Rozsnyi "A" csapatot, amelyik egy osztllyal feljebb jtszik. Ksznettel tartozunk az edznek, Demeter Alexandernek, aki n a g y b a n hozzjrult a csapat sikeres szereplshez, s nem csak az edzsi mdszerekben, de a szponzorok felkutatsban is.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

06.08.2011 14.08.2011 20.08.2011 28.08.2011 03.09.2011 10.09.2011

A kvetkez 6. kr idbeosztsa: 16.30 hod FK Krh. Podhradie - FK Lipovnk 16.30 hod Drustevnk Gem.Poloma - FK. Krh. Podhradie 16.00 hod FK Krh. Podhradie - MFK Dobin 16.00 hod FK aca - FK Krh. Podhradie 16.00 hod FK Krh. Podhradie - TJ Drustevnk Mal Ida 16.00 hod FK Krh. Podhradie - FK. Gem. Poloma

A vgs lls: 3. Krh. Podhradie 14 9 2 3 36:17 29

2011. augusztus

A kzsg honlapja - vgtelen trtnet?


A kevsb jratos ember nehezen tallja ki magt a weboldalak tmkelegben, melyekben kzsgnk neve szerepel. Gyzdjenek meg rla: k r a s n o h o r s k e p o d h r a d i e . o c u . s k , o b e c k r a s n o h o r s k e p o d h r a d i e . s k , krasnohorskepodhradie.sk, krasnohorskepodhradie.eu, krasnohorskepodhradie.fz.sk. Kzsgnk hivatalos honlapja az els (ha a msodikat rjk a bngszbe, ugyanez az oldal jelenik meg). Az, hogy ez az oldal a kzsg, csak flig igaz. Ugyanis a tulajdonos a Nagyszombati Webhouse s.r.o. trsasg, a klalakrt a kassai Webex trsasg felel. Felttelezheten k javasoltk a jelenlegi klalakot is. Az friss informcik kzzttelt 5 MB nagysgig egy kvetkez illet, egy derni informatikus vgezte. Jelenleg az informcikat kzsgnk egyik lakosa vgzi a kzsgi hivatal egyik munkatrsnak segdletvel. Hogy ez mirt van gy elnys -e ez szmunkra, a mai napig nem sikerlt kiderteni. A kzsgi hivatalban sincsenek meg a megrendelsek, kezelsi kltsgek, szmlk pontos kimutatsai, vagyis ami a honlap elindtshoz s mkdtetshez kell. Nyilvnossgra kerlt nhny kifizetetlen szmla, amely azt jelenti, hogy ha a cg kpviselje elltogatott a kzsgi hivatalba, felknlta szolgltatsait, elfogadtk azt s kifizettk. A 20082010 kztti idszakban a klnfle tevkenysgekrt kifizetett sszeg 818,32 . A cikk elejn emltett honlapok kzl nmelyek a hivatalos oldal maradvnyai, vagy elfutrai, nmelyek csak utnozzk a hivatalos oldalt, nhnyuk pedig mr hossz-hossz ideje nem volt frisstve. Ez az utols megllapts sajnos rvnyes a hivatalos oldalra is, melyet naponta frissteni kellene, vagyis a w w w. k r a s n o h o r s k e p o d h r a d i e . o c u . s k , i l l . www.obeckrasnohorskepodhradie.sk oldalakra. gy volt ez az elz vezets alatt is. Annak ellenre, hogy felkerltek r bizonyos informcik, lsek jegyzknyvei, hatrozatok, tartalmilag mgis sntt. Nem beszlve arrl, hogy elbbutbb nem fog megfelelni az elrsoknak sem. A tartalmat illeten ts osztlyzatot rdemelne. Trtnelembl, fogalmazsbl, nem vals informcikbl, rtelmetlensgekbl, melyekbl hosszabb (vagy rvidebb) tanulmnyozs utn rengeteget fedezhetnk fel. Nhny rtelmetlensg: -a"Histria" (Trtnelem) rszben tallhat a "Sasnos" (Jelen) - a vr, mauzleum s kptr az alapiskola s az voda mellett tallhat - a legfontosabb informci Andrssy Dnesrl az, hogy mecns s nagybirtokos volt, monoki birtokait a gyerekek megsegtsre adomnyozta - csak ennyi - a honlap szerint felesge, Franciska nger szrmazs mecns volt. Az informcik azonban a jelenkori tmknl sem midig igazak. Pl. a trsadalmi szervezetek rovatban sok az rtelmetlen mondat. A nemzetkzi egyttmkds rovat szintn hinyos - hinyoznak a testvrteleplsek nevei, honlapjaik cme, dokumentumok. Elg ha a kldttek odaltogatnak s szrakoznak? Az embereket taln valami ms is rdekeln. A kzsg hivatalos honlapjnak tartalmaznia kellene bizonyos ktelez informcikat, mint pl. az nkormnyzat hatskre s szerkezeti felptse, a kpviseltestlet, nkormnyzati testlet (ha van), egyes bizottsgok lseinek idpontja (gyszintn jegyzknyvei), hol nyjthatunk be krvnyeket, kezdemnyezseket, panaszokat, valamint egyb beadvnyokat (pl. engedlyek on-line elintzse, vagy legalbb nyomtatvnyok letltsnek lehetsge). Kellene tartalmaznia! Egy kzsgnek, ahol ennyi memlk tallhat, a honlapjn minden idegenforgalommal kapcsolatos informcit kzz kellene tennie - legalbb a belpsek idejt s a belpk rt illeten, tovbb kiegszt szolgltatsokat (szlls, tkezs, parkols, sportszerek klcsnzsnek lehetsge). Az oldallal kapcsolatos sszhats olyan (a szakember is gy nyilatkozott), mintha egy ma indul honlappal llnnk szemben. Mr msodik vagy harmadik ve? A kzsgi hivatal asztaln fekszik egy j rajnlat. Egy olyan weboldal elksztsnek ajnlata, mely minden ignyt kielgtene. Igaz, nem ppen olcs mulatsg. Nem marad ms lehetsg, mint sorrendet lltani, s aszerint haladni. Mi legyen hamarbb? Az thlzat? a roma tbori telkek rendezse? a kanalizci befejezse? Vagy a kzsg honlapja. A lakosok vlemnye szerint be kell vonni a kzsg polgrait, megadni a szerkeszts lehetsgt felelssgteljes s elktelezett szemlyeknek - a kzsgben l gyes fiataloknak, ezltal elkszthet egy olyan tartalom, amely miatt nem kell szgyenkeznnk. gy komoly sszegeket sprolhatunk meg, amelyeket eddig idegen vllalatok kasszjba fizettnk. Ha addig vrunk, mg a fentebb emltetteket a trvny knyszertse rnk, akkor hiba vrjuk a turistk hadt, ellenben elvesztjk a lakosok bizalmt, valamint a kzsgrl kialaktott kpet is. Prkop Katalin

Ankt
Ismeri a kzsg honlapjt? Tetszik nnek? Nincs se internetem, se szmtgpem. Nem foglalkozom vele. Nincs internetem, s idm se r. Ismerem a kzsg hivatalos honlapjt. Mellette figyelem az sszes tbbi krasznahorkai oldalt. Nagyon j, sok rtkes informcit tartalmaz kzsgnkrl. Taln valamivel tbb fnykpet tehetnnek r, melyek a kzsg nevezetessgeit, a kzsgben lezajlott akcikat mutatjk be. Valamint gyakrabban kellene aktualizlni. Msklnben meg vagyok vele elgedve. 1. Nincs se internetem, se szmtgpem. A lnyomknl szoktam nha bngszni. 2. Rendszeresen ltogatom az oldalt, olvasom az informcikat. Tudom, mi van rajta. Nekem tetszik, szerintem minden rajta van, aminek rajta kell lennie. 3. Nem tudom.

2011. augusztus

Roma Szupersztr
Egy nappal az utcabl utn, jlius 16-ra, szombatra mulatsg volt betervezve a roma lakosok szmra is. A verseny, mely a Roma Szupersztr nevet viselte, fleg a gyerekek s a fiatalok szmra lett meghirdetve. A hre hamar sztszllt a tborban. Az els hrom helyezett szmra djak lettek vsrolva, a kzsg biztostotta a zsrit. Kezdett vette a verseny. A versenyzk szma annyi volt, mint a "rosta lika, taln mg egyel tbb is". 5 vestl 20 ves korig szinte mindenki jelentkezett. rtkelve voltak az egyes kategrik, min az nek, latin-amerikai tncok, breakdance, tnc improvizci, hangszeres jtk, de a vesszbl font hasznlati trgyak is. Az egsz versenyt msorvezet irnytotta. A kznsget szinte az egsz tbor alkotta. A zsri, melyet Irenka Roth, Albeta Brutovsk s Karol Kn alkottak, kzvetlen s igazsgos volt, s nagyra rtkeltk a pozitv lgkrt, a versenyzk teljestmnyeit, a helyiek vendgltst. Az egsz akcit nagyon sikeresnek minstettk, s remlik, hogy hagyomnny vlik. Az eredmnyek: 1. helyezs - Viktor Darva - heged s nek 2. helyezs - Darva / Fogaov - latin-amerikai tncok 3. helyezs - tefan Horvth - gitr

15 v
Immr 15 ve tart Krasznahorkavralja s Domoszl testvrteleplsek iskoli kztti kapcsolat. Az iskolafenntartk tmogatsnak ksznheten ez az egyttmkds berta magt a kt kzsg trtnelmbe. Ez alatt az id alatt rengetek tallkoz valsult meg, pedaggiai eszmecserk zajlottak le, s rengeteg lmnnyel gazdagodtunk a kzs kirndulsok alkalmval. A dikok szleinek ksznheten csaldi bartsgok alakultak ki, szvesen fogadjk a partneriskolk gyerekeit, szllst, lelmet biztostanak szmukra. Az elmlt 15 v alatt mindkt telepls igyekezett megismertetni a msikkal szkebb, de tgabb krnyezett is. A gyerekek Krasznahorka vra, a Betlri kastly, a Szlovk Karszt barlangjain kvl elltogattak Kassra, a Ttrba, a Szepessgbe, a Szlovk Paradicsomba, a Pieniny Nemzeti Parkba, de Egerbe, Budapestre, Gyngysre, a Mtrba, Kkestetre, Hollkhz, valamint Kelet-Szlovkia s szakMagyarorszg egyb ms nevezettessgeihez. Ennek bizonytkai a rengeteg fnykpfelvtel, melyeket az utols ltogatskor be is mutattunk. A dikok idvel elhagyjk az iskolt, de az emlkek, a bartsgok legtbbje megmarad. Ksznettel tartozunk az iskolafenntartknak, a szli munkakzssgeknek, de maguknak a szlknek is, akik nem kis felelssget vllalnak magukra, valamint a kollgknak, akik szintn hozzjrulnak a tallkozsok megvalstshoz. Biztat, hogy a nyelv s a hatrok nem vlasztanak el bennnket, hanem ppen ellenkezleg, kzelebb hoznak minket egymshoz, hogy ersthessk a kt nemzet kztti egyttmkdst. s ez mind ppen errl szl! Ladislav Mikula

A Krasznahorkavraljai Kzsgi Hivatal, a Hrom Rzsa polgri trsuls s a Betlri Mzeum szeretettel meghvja nket a Krasznahorkavraljai falunapokra s egyben a VI.-ik Krasznahorkai vrjtkokra, melyekre 2011. augusztus 5 7. kztt kerl sor a kvetkez programmal: 2011.8.5 - pntek, 17.00 rai kezdettel a helyi kemping terletn Cskszentkirly fvszenekar, npdal s tnccsoport Krasznahorkai frfi nekkar s nyugdjasok nekkara Gyermekcsoportok msora SEXIT zenekar koncertje (21.00) KrasnaHorka band (a koncert utn) mulatsg reggelig 2011.8.6 - szombat, 19 rai kezdettel a vr alatti rten VIA FORTIS trtnelmi vvcsoport TAURIS ATER Trcszentmrton IN ARTICULO MORTIS Szabr lovasjszok "Kard s Kereszt" Johannita Testvrisg Egyeslet, Miskolc Kuruc Hagyomnyrz Egyeslet Jaroslav Kant slymsz 19.00 rai kezdettel a magyarorszgi APOSTOL egyttes koncertje 21.00 rai kezdettel Peter CMORIK koncertje 2011.8.7 - vasrnap a Cskszentkirly-i "szkelykapu" felavatsa s felszentelse Az ers, szp kapu rendezett s gondozott hztjat sejtetett, valamint az els perctl j benyomst keltett a belp vendg szmra. Minden egyes elkszlt szkelykapu mremek, a maga nemben egyedi darab. Az erdlyi magyarsg szmra a hovatartozs jelkpe. Trsadalmi szerepe is jelents. A szkelyek dolgos letnek a rsze, szereplje a szkelykapu. "A kapu kit az letbe s hatr a porta s a klvilg kztt. (forrs: wikipdia)

10

2011. augustus

Mi jsg a kzsgben?
Kellemes, meleg alkony borult a kzsgre, mely engem is kicsalogatott a ngy fal magnybl. Elhatroztam, hogy krlnzek a faluban. Lenygz ltvny volt, ami a szemem el trult. Szinte hihetetlen, hogy ilyen rvid id alatt mennyi minden megvltozott! De ezt biztosan nk is szrevettk, kedves olvask. Bizonytst nyert, hogy mindent lehet, csak akarni kell. j informcis tblk leptk el az utak mentt, gy a turistk mr nem bolyonganak ssze-vissza, s nem knyszerlnek arra, hogy krdezskdjenek a vrba vezet t irnt. A Temet utcn j kfal plt, megjult a temet fel vezet t mentn ll kpolna is. Ki lett cserlve a halottashz homlokzata is. J rzs tlt el, hogy kzsgnk megszpl, megjul. n szemly szerint bzom benne, hogy vgre eljn az az id, amikor a turistk kellemesebben fogjk nlunk rezni magukat, s szvesebben idznek majd kzsgnkben. Vgre felled Vralja! Ladislav Zubat

MKP-Most Hd
Krasznahorkavraljn a Gombaszgi DH Tbor keretn bell kerlt sor kt szlovkiai prt, az MKP s a Most-Hd tallkozjra. Az MKP-t Brdos Gyula, a prt Orszgos Tancsnak elnke, a Hidat pedig a prtelnk Bugr Bla kpviselte. A beszlgets lben is hallhat volt a Ptria rdiban, amelyen a kt prt kapcsolatrl, a prtszakadsrl, a jelenlegi s a mltbeli hibk felhnytorgatsrl, az aktulis politikai helyzetrl esett sz. A krdsek kztt szerepelt az is, hogy a kt prt tudna-e egyttmkdni a jvben, s hogy mit szndkoznak tenni a magyarsg rdekben, a magyarsg megsegtsben. A politikusok nha diplomatikusan kitrtek a krdsek ell, idnknt tbbszri megkrdezs utn adtak vlaszt a feltett krdsekre. Ennek ellenre sok j, eddig nem hallott informci s vlemny kerlt napvilgra, amit a nagyszm jelenlv h a l l g a t s g rdekldssel fogadott. Vgl a nemrgiben elindult magyar feliratokat kvetel matrick is szba kerltek, a kt prt kpviseli elmondtk, hogy k is helyesnek tartjk ezt a "mozgalmat", s sajtos mdon, mdszerekkel is igyekeznek ezt tmogatni. Ulbrik Zoltn

ivot pod hradom Vychdza tvrone / Megjelenik negyedvente Vydva Obecn rad v Krsnohorskom Podhrad / Kiadja a Krasznahorkavraljai Kzsgi Hivatal Telefn: +421 58 732 54 31 fredaktor/Fszerkeszt: Peter Trk Redakcia/Szerkesztsg: tefan Kn, Ladislav Jobb, Katarna Prkopov, Ladislav Zubat Prekladate/Fordts: Mgr. Ladislav Molnr Foto: Mgr. Ladislav Mikula, Katarna Prkopov, Jessi, Peter Trk Email: zivotpodhradom@gmail.com Grafick prava: MOSHI, Nmestie Bankov, Roava - pvodn verzia / Mgr. Ladislav Molnr a Tom Prkop - 2. slo ISSN 1338 - 022, EU 3784/09