You are on page 1of 2

Com aconseguir l'equilibri pressupostari

Compromís mai ha faltat a la veritat. Abans d'acabar la legislatura passada va posar damunt de la taula les desviacions que s'havien produït respecte als pressupostos inicials d'algunes inversions i els menors ingressos respecte als pressupostats. La situació de crisi econòmica provoca en l'exercici 2011 una disminució en els ingressos de 165.694,33 €, a causa, sobretot, de la caiguda de les plusvàlues i dels tributs de l'estat. Despeses En relació a les despeses, les desviacions més importants corresponen a les següents inversions: -REMODELACIÓ DEL CENTRE URBÀ: 12.096,47 € + 35.999,99 € -PARC TRENET: 144.593,98 €. Hauríem de preguntar-nos què representa aquesta quantitat respecte a les subvencions que s'han aconseguit a través de la gestió del govern de Compromís. L'alcalde del PP presenta un esborrany de pressupost 2011 en comissió sense modificar les partides d'anys anteriors i només actualitzant els extrajudicials- en el qual constata que la màxima desviació prevista entre els ingressos i les despeses serà de 431.624 €. L'ajuntament té encara projectes d'inversió a recuperar de sectors urbanístics (rotonda, obertura de carrers…). Dir que l'ajuntament està en fallida tècnica és faltar a la veritat. És necessari un consens que permeta dotar de liquiditat a través de fons de finançament a mitjan i llarg termini, i gestionar els cobraments pendents, especialment de la Generalitat Valenciana, que és la que realment ha asfixiat la majoria de corporacions locals.
PER QUÈ HI HA UNA FALTA DE LIQUIDITAT? Altra cosa molt diferent és que l'ajuntament pateix una situació de FALTA DE LIQUIDITAT a causa d'un desajustament entre el període mitjà de cobrament (159,49 dies) i el període mitjà de pagament (94,72 dies). Les administracions públiques, sobretot la Generalitat Valenciana governada pel PP, tarden a pagar. De fet, encara està pendent d'ingressar el 70% de l'ajuda del Pla Confiança.
* Informació realitzada a partir de la liquidació de 2010, obtinguda oficialment al setembre de 2011.

COMPROMÍS informació
compromis-almoines.blogspot.com
febrer 2012

ESPECIAL PRESSUPOST MUNICIPAL

El PP ens vol enganyar
Manipula i distorsiona els resultats: parla de les despeses i no dels ingressos
Tota informació comptable ha de tindre dues parts: la de despeses i la d’ingressos. Parlar d’una i no de l’altra indica una clara intensió de MANIPULACIÓ. No cal confondre amb la situació de tresoreria, que pot fer necessari el treballar amb pòlisses de crèdit per a ajustar els cobraments i els pagaments. Quan es fixa l’atenció en els deutes pendents de pagar i no es comenten els ingressos pendents de cobrar (en algun cas, superior al primer) és falsejar els resultats. La informació que es mostra al fullet del PP està esbiaixada i manipulada. Si no es dóna informació dels ingressos pendents, no es pot contrastar perquè (il·legalment i antidemocràticament) ens nega la informació, sols fa menció de: - Pagaments - Despeses - Situació de tresoreria: liquiditat o efectiu en els bancs - Préstecs a llarg termini

LA VERITAT
Segons dades del Ministeri d'Hisenda El deute viu de l'Ajuntament d'Almoines és de 303.000 euros Per tant, cada habitant d'Almoines deu 124 € La liquidació de 2010 va ser positiva + 165.000 €

Compromís demana una auditoria
Camilo Gregori, portaveu de Compromís per Almoines, va presentar una moció al registre d'entrada perquè el proper ple municipal aprove la realització d'una auditoria per part de la Sindicatura de Comptes i un pla financer.

El grup municipal de Compromís està a disposició de qualsevol ciutadà que necessite més informació i aclariments sobre la situació econòmica de l'ajuntament.

QUÈ DEU ALMOINES ALS BANCS?

Els préstecs de l'ajuntament
GOVERN DEL PP De 2000 al 2015 42.070 € (compra d'un habitatge del carrer la Fàbrica) GOVERN DEL PSOE-BLOC-EU De 2005 a 2020 90.000 € (reforma de l'edifici de l'ajuntament) De 2006 a 2021 67.630 € (compra de terrenys per construir rotonda nord) De 2006 a 2018 37.100 € (adequació ajuntament, adquisició de terrenys i altres) GOVERN DE COMPROMÍS De 2009 a 2011 (ja liquidat) 77.700 € (remanent negatiu del pressupost de 2008) De 2011 a 2021 112.000 € (gespa artificial camp de futbol 7)

Quin és el deute real d'Almoines?
Amb dades oficials del Ministeri d'Hisenda, el deute municipal es va reduir l'any 2010
Segons dades oficials del Ministeri d'Economia, el deute viu de l'Ajuntament d'Almoines és de 303.000 euros (any 2010), una xifra inferior a la de l'any 2009, que era de 564.000 euros. Això vol dir, que en un any el deute municipal es va reduït en 261.000 euros. El deute és del 16% del pressupost, quan el màxim legal és del 110%. Llavors cada almoiner deu 124 euros. Aquesta xifra està molt lluny del número que va dir el PP en el seu pamflet, el qual xifrava el deute d'Almoines en més de 600 euros per habitant. Una vegada més, el PP d'Almoines ha volgut enganyar intencionadament els ciutadans.

a

El PP no paga els funcionaris
Els treballadors de l'Ajuntament d'Almoines van cobrar la paga extra de desembre i la meitat de la nòmina d'aquest mes, informació que no explica l'alcalde Olaso. Compromís considera que “jornal és sagrat” i no s'hi pot jugar amb la paga dels treballadors, com està fent l'alcalde del PP. L'alcalde, segons va poder saber Compromís, no va comunicar en cap moment aquesta decisió als funcionaris ni els va explicar el perquè, tal com ho afirma en la nota de premsa enviada als mitjans de comunicació. L'alcalde Olaso ha utilitzat els treballadors municipals com arma de confrontació política, una actuació molt reprovable des del punt de vista moral.

Segons el Ministeri d'Hisenda el deute és de

Almoines té un dels deutes més baixos de la Safor. any 2009: 564.000 €

124 €/habitant
Segons el PP, 675 €/habitant. Algú menteix, no?

s

any 2010: 303.000 €
Reducció del deute en 261.000 €