JADUAL AKTIVITI PENTADBIRAN AKADEMIK SEMESTER DISEMBER 2011 (2/2011/2012

)

(SISWAZAH)
Schedule of Academic Administration Activities Semester December 2011 (2/2011/2012)

(UNDERGRADUATE)
BIL.
Num.

AKTIVITI
Activities

TEMPOH/TARIKH
Duration/Date

TARIKH AKHIR
Due Date

1.

MESYUARAT SENAT (PEPERIKSAAN)
Senate Meeting (Examination)

05/12/2011
(Isnin / Monday)

-

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DIUMUMKAN
(Melalui & SMS – Sila rujuk Laman Web: www.unisel.edu.my)

2.

6/12/2011
(Selasa / Tuesday)

Final Examination Results Announced
(Via & SMS system – Please refer to website: www.unisel.edu.my)

-

3. 4.

RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN (GAGAL)
Appeals To Continue Study (Failed)

12 – 14/12/2011
(3 hari / 3 days)

14/12/2011
(Rabu / Wednesday)

MESYUARAT JAWATANKUASA RAYUAN AKADEMIK
Academic Appeals Committee Meeting

19/12/2011
(Isnin / Monday)

-

5.

KEPUTUSAN RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN (Dimaklumkan Kepada Pelajar)
Appeal Results of Continuing Study (Notified to students)

20/12/2011
(Selasa / Tuesday)

23/12/2011
(Jumaat / Friday) (Tarikh Akhir Daftar)

6.

TAMBAH/GUGUR/PK SUBJEK/TUKAR PROGRAM
Add/Drop/CE & CT Subject/Change Program

12 – 23/12/2011
(2 minggu / 2 weeks)

23/12/2011
(Jumaat / Friday)

7.

PENDAFTARAN SEMESTER (PELAJAR LAMA) SECARA DALAM TALIAN (ONLINE) MELALUI i-Daftar
(Sila rujuk Laman Web: www.unisel.edu.my)

7 – 16/12/2011
(10 hari / Days)

16/12/2011
(Ahad / Sunday)

Semester Registration (Senior Students) Via Online System With i-Daftar (Please refer to the website: www.unisel.edu.my)

PENDAFTARAN SEMESTER (PELAJAR LAMA) 8.
(PENDAFTARAN LEWAT+DENDA)* Semester Registration (Senior Students) (LATE REGISTRATION PLUS CHARGE)*

19 – 23/12/2011*
(1 minggu / 1 week)*

23/12/2011*
(Jumaat / Friday)

PENTING:1.

*Pelajar

yang mendaftar selepas tempoh pendaftaran semester (pelajar lama) yang ditetapkan AKAN DIKENAKAN DENDA (PENDAFTARAN LEWAT) sebagaimana kadar yang dinyatakan dalam Buku Peraturan Akademik UNISEL. Selepas tarikh tersebut, pelajar adalah TIDAK DIBENARKAN MENDAFTAR DAN DINASIHATKAN UNTUK TANGGUH PENGAJIAN. Students who register after the semester registration session (senior students), WILL BE FINED FOR LATE REGISTRATION as the rate specified in the UNISEL Academic Regulations Book. Students are NOT PERMITTED TO REGISTER AND ARE ADVICED TO DIFFER THEIR STUDY after date mentioned. Sekiranya para pelajar memerlukan bantuan berkaitan perkara di atas, sila hubungi Unit Rekod dan Pengijazahan (di kedua-dua kampus) atau fakulti masing-masing (Sila rujuk Prosedur Pendaftaran Semester (Pelajar Lama) Secara Dalam Talian (On-Line) melalui i-Daftar (www.unisel.edu.my). If students need assistance relating above matter, please contact the Records and Graduation Unit (both campuses) or the respective faculty (see Semester Registration Procedures (Senior Students) On-Line via i-Daftar (www.unisel.edu.my). Borang Rayuan Meneruskan Pengajian boleh dimuat turun (download) melalui laman web rasmi UNISEL (www.unisel.edu.my) dengan cara klik ikon i-Daftar dan seterusnya klik ikon Download. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada fakulti masingmasing sebelum tarikh tutup yang ditetapkan. Appeal Forms (Continuing Studies) can be downloaded via official UNISEL website (www.unisel.edu.my) by clicking the i-Daftar icon and then click the Download icon. The completed form should be sent to your respective faculty before the closing date. Segala pembayaran yang telah dibuat SELEPAS 23 Disember 2011 (Jumaat) tidak akan diterima sebagai bukti pembayaran untuk Pendaftaran Pelajar (Lama). Bayaran tersebut akan diambilkira sebagai bayaran bagi yuran yang tertunggak. All payment that had been made AFTER 23 December 2011 (Friday) will not be accepted as prove of payment for Semester Registration (Senior). The payment will be deducted for outstanding balance.

2.

3.

4.

Unit Rekod & Pengijazahan, Bahagian Pentadbiran Akademik, Pejabat Pendaftar, UNISEL
Record & Graduation Unit, Academic Administration Division, Registrar Office, UNISEL
Revised_Nov. 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful