El lingiiista deVallromahes ha engegat una campanya de micromecenatge aVerkami

Victor Pimies fecull L.500refrarrys i dites sobreel cap en un nou llibre
EL 9 NC'U en El lingiiista e-specialitzat paremiologidvictor Pimies, de Vallromanes, ja treballa en el seu nou projecte, ' l'autopublicaci6 d'un diccionari de dites i refranys sobre el cap,En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap. Per aixd, ja ha presentat a Verkami una campanyade per recollir micromecenatge fons per fer possible aquesta publicaci6, igual que va fer amb la primera obra publicada, Amb cara i ull. Diccionari de dites irefranys sobrel'ull, on recollia m6s de 700 dites que contenien el mot ull o algun derivat, com ullera. Verkami 6s un portal de cr owdf un ding (micromecenatge) que posa en contacte emprenedors i mecenesi possibilita finanqar projectes de caire creatiu amb I'ajuda de molts micromece4.000 nes.Pimies necessita euros per sufragar el projecte (il.lustraci6,distribuci6, presentacions,maquetaci6, correcci6,promoci6...) i des que va comenEarla campanya, el 23 de gener passat,ja n'ha recollit m6s de la meitat, segonsha explicat a EL 9 NOU. Totes les persones que hi vulguin participar ho poden fer amb aportacions que van dels 5 als 100 euros, que donen dret a diverses i En variadescompensacions. el cas que es donin 20 euros, els donants rebran un llibre signat i dedicat del primer tiratge. Per al primer llibre, I'autor va recollir uns 4.800 euros en 25 dies.Ara, espera

Victor Pimies t6 previst publicar el llibre de dites sobre el cap abens de Sant Jordi

que el nou llibre pugui sorde tir abans SantJordi.

VtctorPdmies fa
mdsde 75 anys queesdedica a recopilarrefranys

i frases fetes
Victor Pimies fa m6sde a 15anysqueesdedica recopilar frases fetesi refranys, ja i actualment t6 m6sde "S6nmolts registres. 385.000 anysde buidarpiginesdlinternet i de buidarllibres,gaiel comenta reb6m6sde 200", lingiiista.

Tant Amb carai ulls com En cap cap cap s6n diccionaris temitics sobre les diferents parts del cos humi, que formen part de la col'lecci6 En ciclopi di a p arcmi ol6gi ca del coshumd, i que s'estructuren alfabdticamenta partir de la pardmia catalana.Cada entrada cont6 informaci6 relativa al significat, sindnims, equivaldnciaen castelli i altres llengiies i notes d'ris, origen i localitzaci6de L"obraes les expressions. tanca amb un index castellicatali i la bibliografia utilitzada. En el cas d'En cap cap cap, Pimies hauri recollit entre 1.300i 1.500dites en refe-

rdncia al cap,incloent algunes paraules derivadescom capiti o capitell. "La majoria fan referdncia al cos humi o a la punta d'un objecte", especificael lingtiista. De cara a I'any que ve t6 previst treure un nou llibre, en aquest cas sobre la md. AI llarg d'aquest any tamb6 t6 previst publicar dos nous llibres. Un diccionari de locucions, frases fetes i refranys amb Barcanova, i un altre de refranys amb Cossetinia previst per a I'octubre. El seu blog personal, amb entre 20.000 i 30.000visites mensuals,recull tots aquests treballs i molts m6s.