YUNIT II

(Wikang Filipino sa Akademikong Larangan) 
Filipino Pambansa bilang Wikang 

Definisyon ng Filipino 

Kasaysayan ng Wikang Filipino

Filipino bilang Wikang Pambansa

Suliranin:
Napakaraming wika, dayalekto sa Pilipinas Mahirap matamo ang pagkakaaisa at paguugnayan Nagkaroon ng pagkakanyakanya ng mga rehiyong may ibang wika

Ano ang naging sagot/ tugon sa suliraning ito?

Pagkakaroon ng isang wikang pambansa

Ano ang Filipino?

Definisyon ng Filipino

na ´ Ang wikang Filipino bilang linggwa francaang pasalita at pasulat sa Metro Manila, pambansang punong rehiyon, at sa iba pang sentrong urban sa arkipelago, na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo«

Definisyon ng Filipino «Katulad ng alinmang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng panghihiram sa mga wikang ng Pilipinas at mga di ² katutobong wika at sa ebolusyon ng iba·t ibang varayti ng wika para sa iba·t ibang sitwasyong sosyal,

µ

Samakatuwid ang Filipino ay ª
pambansang linggwa franka ng Pilipinas wikang pambansa ng Pilipinas wika sa opisyal na komunikasyon wikang panturo at pagkatuto

Ang lagkit ng sinabi mo p¶re! Labo!

Maraming wika ang Pilipinas. Kaya kailangan ng isang wikang pambansa upang magkaunawaan tayo.

pambansang linggwa franka ng Pilipinas

wikang pambansa ng Pilipinas

Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino.
- Art. XIV, Sek. 6

wika sa opisyal na komunikasyon
Patakarang sa Edukasyong Bilinggwal ng 1987:

³Gagamitin ang Filipino bilang wika ng pagkatuto/ literasi.´

Kasaysayan ng Wikang Filipino

Katangian ng Wika 1. Ang wika ay dinamiko at nagbabago. 2. Ang wika ay antas o lebel 3. Ang wika ay makapangyarihan 4. Ang wika ay may sariling kaangkinan 5. Ang wika ay komunikasyon

Kahalagahan ng Wika 1. Kasangkapan sa pagtuklas ng karunungan

2. Pangunahing kasangkapan sa komunikasyon

3. Daan sa pagkakaisa at pagbubuklod ng bayan

4. Lumilinang at nag ± iingat ng kultura atkasaysayn ng bansa

5. Daan sa kaunlaran ng bayan

Tungkulin at Gamit ng Wika (Ayon kay Gordon Wells)

Bumuo ng isang grupong binubuo ng tiglilimang kasapi. Mamili sa mga tungkulin at gamit ng wikang binanggit ni Gordon Wells. Magsagawa ng isang pagsasadula sa klase

Tungkulin ng Komunikasyon A. Pagkontrol sa kilos o gawi ng iba

Gawi ng Pagsasalita Pakikiusap, pag ² uutos, pagmumungkahi, pagpupunyagi, pagtanggi, pagbibigay ² babala

Pakikiusap: Pwedeng tumahimik ka. Pag-uutos: Hoy, tumahimik ka nga! Pagmumungkahi: Baka gusto mong tumahimik. Pagtanggi: Ayoko ko ngang tumahimik. Pagpupunyagi: Tumahimik ka na sabi! Pagbibigay-babala: Kapag hindi ka tumahimik, isasama kita sa 5% na dapat kong ibagsak sa klaseng ito!

B. Pagbabahagi ng Pakikiramay, damdamin pagpuri, pagsang ² ayon sa pahayag, paglibak, paninisi, pagsalungat

Pakikiramay: Nakikiramay po ako. Pagpuri: Ang husay mo ¶teh. Pagsang-ayon sa pahayag: Tama ka. Paglibak: Pakiramdam niya ang galing-galing niya. Pagninisi: Kung hindi mo inaway si Tita, di sana may nagpapaaral pa sa atin ngayon. Pagsalungat: Hindi totoo ¶yan. Wala na talaga siyang balak pag- aralin tayo.

C. Pagbibigay o pagkuha ng impormasyon

Pag ² uulat, pagpapaliwanag, pagtutukoy, pagtatanong, pagsasagot

Pag-uulat: sumabog po yung isang tangke ng LPG. Pagpapaliwanag: Kasi ma·am unang beses ko pa lang pong gumamit nun. Pagtutukoy: Ikaw nga talaga ang may kasalanan. Pagtatanong: Bakit hindi ka nagtanong? Pagsagot: Wala po kasing tao sa kusina kanina.

D. Pagpapanatili sa pakikipagkapwa at pagkakaroon ng interaksyon

Pagbati, pagpapakilala, pagbibiro, pagpapasalamat, paghingi ng paumanhin

Pagbati: Magandang umaga po.

Pagbibiro: Ang seksi mo naman. Pagpapasalamat: Salamat po sa inyong lahat Paghingi ng paumanhin: Ipagpaumanhin niyo na po.

E. Pangangarap/ paglikha

Pagkukwento, pagsasadula, pagsasatao, paghula

Pagkukwento: Sinagot na ako ni Cynthia.

Pagsasadula: Lumuhod ako p·re. Tapos, tinanong ko sya kung ano yung sagot niya sa matagal ko nang itinatanong.

Paghula: Siguro iniwan ka ni Cynthia kaya mukhang Biyernes Santo ¶yang pagmumukha mo

Magkita uli tayo!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful