You are on page 1of 354

Title:Literary Collection Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN, tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas.

An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYANG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga uraora. [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inasawan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? [lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman] Uosa Ia nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati mga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha telefono an mga misterios nga magkadilain iíga kaluto: an Matuod gad manggud: mi nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadirudilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatangs. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! Oo amo ini: an Juez de Paz ha Kaalimaiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin umoli nganhi yana nga adlaw. An irno kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Usa ka gabi nga bula non nagkakirita hira nga tub hiton tinambak nga mg puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nab jim an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala pinatay ban salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Ikinasasakit ko nga gayud an din pakatuman hiton imo karuyag. Matuod gad, Honorable, iton imo siring: “diri mababanhaw an minatay magdiano hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan din man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutiay nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga salaan an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de Primera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [luompag an huhuringan. Maghihimangraw ha kadaman .] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, agb unon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga

gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradaraon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada mata, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon inin akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugoliat ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahitasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno! NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sapa ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makar uroyag pagkiton, kon nagdadadlagan iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon hain an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de carga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susuraton. Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Diri pa; mga estudiante Ia anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer ngada ha aton estelma ting? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han iba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kadama nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba diri man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingyap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo Ia lugod nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [manhuhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal diri nahamarnangraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernismo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga kabataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, napakiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? Aada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton kabataan nga, gingusi

ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigurang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko nga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikangan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan din an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG [Masulod.] YUYONG [ha sakub han Juzgado]. imposible ito waray logica. Kay nagtuon ako hin logica, Sr. Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opinion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay gutiay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? YUYONG. Din. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Con la venia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud Ia nga himangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din kinahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JUEZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas… JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi YUYONG. karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hiaabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan pa hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han

pagangkan ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? YUYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Ginbalbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya bakya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buyayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. [Ha usa nga ruwang, nga ama ngahaw inpinakasulod, hin usa nga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. Ha buod, anpwerta tipahagdan ngan tipakusina, ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man ngahaw. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras, usa nga lamisa, mga basahon nga nagkakalpat, lingkuran ug mga ginamit pagbola, pagtennis o pagbuksing. Ha bungbong nga dapit ha buod may telefono.] [Ha usa ngapiliw, ngadto dapit ha baba han teatro, hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababayinan. Mayada man telefono.] ILUMINADO LUCENTE ABUGHO Mga Maguruyag JUEZ DE PAZ YUYANG (Asawa) YUYONG (Bana) NINONG (Escribiente han Juez) JEFE DE POLICIA Didto ha bungto ha KAALIMANGUHAN , tuna ha Kabisayan, hadton katima han Liberacion an Pilipinas. An JUEZ DE PAZ usa nga tawo nga mananong nga pinurog han sadto ngan yana nga kauswagan. Hi YUYA NG babayi nga baringgitan. Hi YUYONG amo an hurunanon nga napakasawangnOfl nga u raora. I [Ha ruwang han Jusgado de Paz.] TELEFONO. Riiing,rniiiing. . JUEZ. Halo, halo. . . Di layin is bisi? Ta, kay ano man in pagtawag? Din, din: din ako say nagtawag; ako an gintawag. Daraga? Ano in labot ko hin nga daraga, mga inas awan o mga balo! Ako ha nayit dab? Hino ka ba? Ha? Ako ha dasing hol? Librame, s eflor, de la peste y de todo mal! --------------------------------------------------------------------------------------------------[lbubutang an huhoringan han telefono ngan maghihimangraw ha kadaman.] Uosa la nga layin damo kami nga naghihiruhimangraw. Karuyag ka masayud hin mga sumat nga tinago? Pamati ha telefono: mga libak, mga pakaraot, mga abugho pati m ga sala nga waray pa himua han igkasitawo hibabatian mo ha telefono. Aada ha tel efono an mga misterios nga magkadilain nga kaluto: an misterios gozosos, doloros os y gloriosos hinin milagroso nga bungto por obra y gracia del espiritu ifernal . Matuod gad manggud: ini nga kalibutan amo an gidadakui nga teatro hin magkadir udilain nga mga drama, an iba patarawan ngan an kada man makabibido o makatatang s. TELEFONO. Ruing, rriiing,. . .riiiing! JUEZ. Halo.. .Con quien tengo el hon or de hablar? Aw, buenos dias, Honorable. Oo, arno ini: an Juez de Paz ha Kaalim aiiguhan, naghuholat han imo mga sugo. An expediente hito nga causa? Nahimos han akon escribiente nga aadto yana ha Panultogan nga anio an ira bungto; bangin um oli nganhi yana nga adlaw. An imo kadungganan napakiana han tinikangan hadto nga krimen? Abugho gihapon: an asawa hadton pinatay iginkasangkay hinin akusado. Us a ka gabi nga bulanon nagkakirita hira nga tulo hiton tinambak nga mga puthaw ha duruongan. Nakadalagan an babayi, nabilin an duha nga lalaki ngan hin tutulo ka tawo nga nagiininaw han “limukon ngan han punay” Kahuman han drama: an waray sala p inatay han salaan. Ha usa ka pubong, karuyag nimo, Honorable, nga sobreseeron ko mi nga causa? Ikinasasakit ko nga gayud an diri pakatuman hiton imo karuyag. Ma tuod gad, Honorable, iton imo siring: “din mababanhaw an minatay rnagdiano -------------------------------------------------------------------------------

--------------------hin kadako han sirot nga ihatag ha akusado”; kundi, an Dios din nakaturog, ngan d in man nakaturog an aton mga balaud. Babaihinon ako ngadto hin hirayo ngan gutia y nga bungto? Matuman an iyo kagamhanan! Waray sapayan: nagmamatuod ako nga sala an an akusado ngan, tungod hini nga akon pagmatuod, ipadadara ko ha Juzgado de P rimera Instancia ito nga causa upod an akon dimision! [Iuompag an huhuringan. M aghihimangraw ha kadaman] Babayaan ko anay an akon katungdanan sano ako gumawi hin din tama han kamatadong han akon panmurubuot. Sunugon anay an mga kodigo, ag bunon an ngatanan nga mga balaud, kun asay man la ngayan tutumanon an kaburoton hin tawo nga gamhanan! Din ako matugot nga an kaladnganan han Juzgado pagdaradar aon la han mga huringhuring han bisan hino ha kahitasan. Kay an bungto mayada ma ta, an bungto mayada talinga, ngan waray natatago ha atubangan hito nga bungto! Ay! Kon mm akon tingug sugad pa hin kamalatus han tingug han dalugdog, igugolia t ko an pagsiring: Mga batanon, kun ha urhi nga mga adlaw sumaypong kamo ha kahi tasan, himua gihapon niyo nga an bungto matapod han kamatadong han aton Gobierno ! II JUEZ DE PAZ NGAN NINONG NINONG. Maupay nga aga, Sr <pd>.</pd> Juez. JUE Z. Ay, iini ka na ngayan. Kumosta man didto ha Panultogan? --------------------------------------------------------------------------------------------------Matiunano an iyo bungto? NINONG. Sigi an progreso; an hadto mga gutiay nga sap a ha kalsada, yana mga palaisdaan na. Ngan makaruroyag pagkiton, kon nagdadadlag an iton mga awto kay naguukpawukpaw, baga in mga pakia, ngan kon ham an masukot agian han magilatigat nga mga espesyal, aadto man an pinakagarahe han mga de car ga nga mga trak. Waray na No Parking kay bisan dim nakakaparking. Ngan... JUEZ. No hay que hablar de cosas tristes. Maupay nga inuli ka kay damo an aton susura ton. III Hira gihapon ngan an JEFE DE POLICIA. JEFE DE POLICIA. Kiha, Sr <pd> .</pd> Juez. JUEZ. Tungod gihapon hin abugho? JEFE DE POLICIA. Din pa; mga est udiante la anay. JUEZ. Kay ano, karuyag hito nga mga estudiante magtransfer nga da ha aton estelmating? NINONG. Maupay ngahaw: din hira mabayad hin matrikula. JEFE DE POLICIA. Kuan gad, Sr <pd>.</pd> Juez: nagkahuhultok kagabi sugad han i ba nga mga gabi. Usa nga estudiante de derecho, nagderecho pagpalit hin usa kada ma nga tuba ngan panawgon in lima han iya kasangkayan nga mga estudiante gihapon hin kamidiko, kaingeniero ug iba nga mga kinaadman. Embes nga masingadto --------------------------------------------------------------------------------------------------hira ha colegio, tampoco nga nagpakadto ha puno han talisay ngan didto pagklase. Ta, kay iton tuba din man nakakahatag hin kinaadman, nanhikalimot han ira hingy ap nga urhi nga mga adlaw mahimo hira nga mga dagko nga pilipinhon, nahimo la lu god nga gudti nga darakpon han mga polis. lini an akon kiha. [Kakarawton.] [man huhunahona anay]. Ambot kon nalilimot Ia ako...Didi han “Noli” ni Rizal dim nahamarn angraw nakadamo mahatungod hin mga estudiante, waray ako pakabasa hin nahananabi ha mga estudiante nga hubog o parahubog. Karuyag ada sidngon nga, hadto nga mga panahon, haruhataas an moralidad han mga estudiante? JEFE DE POLICIA. Modernis mo, Sr <pd>.</pd> Juez. JUEZ. Din. Din ko .karuyag nga kabiduan ako hito nga ka bataan nga magigin harige nga madigon han aton batanon nga Republica. Kundi, nap akiana ako: Ham dapit au karatan? Aada ha mga kaganak? Aada ha mga magturotdo? A ada han mga paagi han pagtutdo o ha mga pagaradman? JEFE DE POLICIA. Doctores t iene ci Gobierno que os sabra responder. JUEZ [gugusion an kiha]. Sidnga iton k abataan nga, gingusi ko mi ng den uncia kay din ko karuyag nga ha ira pagkatigur ang iii agkamayada hira maraot nga hinumdoman han ira pagkabatanon. Karuyag ko n ga hira rnahainatngon nga an tuba ngan han mga alaksiw amo an kaurog nga tinikan gan han magraot nga inga hilig; ngan karuyag ko nga hira manunga an iskwilahan d in an cared amo an pangaraydan han mga ginawian. Pabalika hira ha iskwilahan. [Masulod an JEFE DE POLICIA.] --------------------------------------------------------------------------------------------------IV JUEZ DE PAZ, NINONG, YUYONG YUYONG [ha sakub]. No puede ser, no puede ser; diri ako conforme nga an lalaki paggarungan han babayi. No puede sir, din gud m ahihimo! JUEZ. Ano ito? Kitaa daw kun ano ito. NINONG. Invasion! [Masulod.] Y UYONG [ha sakub han Juzgado]. No puede sir, imposible ito waray logica. Kay nagt

uon ako hin logica, Sr <pd>.</pd> Juez, ngan bisan ha filosofia natural din ito mahihimo. Aw, ano an ha imo, Sr <pd>.</pd> Juez? Ano an imo opinion? JUEZ. Opin ion hin ano? YUYONG. Kay nagestudyo ako ha Cebu, maaram ako hin logica kay guti ay ngani ako magpadi, por lo tanto din ito mahihimo. Ano an imo opinion, Sr <pd> .</pd> Juez? JUEZ. Pero, por vida de cien mu caballos! hiunong hin ano iton imo ginyiyinakan? Ano nga opinion in akon ihahatag kay waray ka pa man pagasoy hin tuhay? Ano ka, hubog hin vino o hubog hin kanan Dios tagay? YUYONG. Ambas penas a la vez. JUEZ. Hubog ka ngayan? YUYONG. Din. JUEZ. Tuyaw ka? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Diri. JUEZ. Ano man in imo karuyag? YUYONG. An imo opinion. JUEZ. Da le con mi opinion! [Mabuhat ngan mailalakat.] YUYONG. Espera, miligoy! Con la v enia del Juzgado: maghihimangraw ako hin laktod, iton baga hilipot gud la nga hi mangraw. JUEZ. Maupay; laktura la basi din kita magiha. Lingkod. YUYONG. Din k inahanglan: mas maupay ako magasoy kun natukdaw kay, basi ka masayud, Sr <pd>.</ pd> Juez, usa ako han mga oradores de campanilla han panahon han politica... JU EZ. Bueno, bueno, ayaw na hiton politica. An imo tuyo, an imo tuyo....! YUYONG. lini an historia: Hadto han bata pa ako, kay din pa man ak hadto lagas, “guarde e n mi pecho un amor santo y profundo y adore la mujer sin par de oro el corazon”. JUEZ[ha kadaman]. Ginmimorais hin maupay an poesia ni Laygo. YUYONG. Ngan akon pinangasawa adto nga babayi con todos los sacrificios habidos y por haber. Resum idas cuentas, ginkasal kami contra viento y marea. JUEZ. Ano iton contra viento y marea, didto kamo kasala hin baloto, ha paraw o ha vapor? --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. No, señor; karuyag ko sidngon nga nagdudumiri ha akon an iya mga kaganak. JUEZ. Ah! YUYONG. Kundi nakasal kami gihapon ngan naggozar kami han hanimun; kondi adto nga amon luna de miel, siring han poeta, es la flor de un dia que dur a solo lo que dura un lirio. JUEZ. Adios, adios, din na ito laktod nga asoy, hi aabutan kita han kurpioawor kon dadamuon mo nga mga istorya, labi kun sasaktan p a hin mga siday. Igsumat an yana nga nahanabo, ayaw na tikanga didto han pagangk an ha imo. Hino an imo contra? YUYONG. An akon asawa, JUEZ. Tungod hin ano? Y UYONG. Tungod han iya ha akon mga malos tratos de obra. JUEZ. Ginsuntok ka? Gin balbag ka? YUYONG. Waray. Aw, danay ak pagbanyakan hin din tinatalso iton iya b akya. Agi daw kamaulol, labi kun dinhi ha lulod pakaigo! Ngan it iya gad mga buy ayaw kay mga barahibuon na nga uraora! JUEZ. Kay ano man in iya nasisinahan ha imo? YUYONG. Primero, kay malakat kuno ako. --------------------------------------------------------------------------------------------------JUEZ. Ta kay matuod man nga malakat ka? YUYONG. Din, sinyor. Nagbibisikleta ako . JUEZ. Nakakapira ka lulusad ha iyo balay hit uosa ka ad law? YUYONG. Diri ko maiihap. JUEZ. Ah, malakat ka ngayan. YUYONG. Din, Sr <pd>.</pd> Juez, kay rn aararn ka man nga damo dinhi ha aton in sarakyan. Labi na hadton elecciones kay danay ak makaringbas hin awto tagtulo ka adlaw. JUEZ. Ano pa man in nasisinahan ha imo hiton imo asawa? YUYONG. Kun gindidininian ko pagsayaw hiton bago nga s arayawon nga malaway. JUEZ. Ano nga malaway? YUYONG. Iton sayaw hin siyutsiyot . JUEZ. Naunano? Aber.... YUYONG. Din napagaba, Sr <pd>.</pd> Juez, an pagsaya w dinhi ha Juzgado? [Musica. Ipakikita ni YUYONG an lab is nga kasayaw han Apal achicola.] YUYONG. Ano an imo opinion, Sr <pd>.</pd> Juez? JUEZ. Malaway mangg ud ngan waray bisan gutiay nga arte; kundi, kay ayon man naton an ngatanan nga d iri aton, paciencia y a barajar! --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Din ak makakagpasyensya. Karuyag ko nga imo kami pagbulagon yana mismo, sin perdida de tiempo. JUEZ. Ayaw, panhunahona anay hin maupay. YUYONG. Waray na pakabakad hinin akon pakigbulag; magkikita karni didto ha lain nga kalibutan kay djri ko na maiilob iton kamaabugho ngan kamadarahug. V JUEZ DE PAZ, YU.YON G ngan YUYANG. YUYANG [hasakith]. Divorcio, divorcio...! Waray ibanga remedio, divorcio! YUYONG [malilisang]. Aadina an animala nga birgahita! Patagua ako, Sr <pd>.</pd> Juez! Mapasingain ako, sinyor? JUEZ. Pagpatigayon na la ikaw; sukso

k ha buho hin lapoy kay mas sungayan adi kay ha imo. YUYANG [ha sakub]. Mananap ito nga lalaki...! YUYONG. Santa Balbara bendita, tabagi ako! San Miguel, espa daha.....! JUEZ. Ambak ha bintana, kun may lugar. [Makakatago hi YUYONG. Maus wag hi YUYANG. Makimas. Dapiha kadaman an tataguan ni YUYONG basi hikitan ngan b ation an iya ingayakan. Pagkadtua ni YUYANG isusoksok an ulo,kikitaon an pugtot. ] YUYANG. Divorcio, Sr <pd>.</pd> Juez! Waray iba nga katuhayan --------------------------------------------------------------------------------------------------hinin arnon problema kon din an divorcio, kay mananap na la an makakailob hiton nga darahug ha akon hito nga ayam. YUYONG. Ayarn na ako yana; hadto anay iya pa ak hinahadkan... JUEZ. Ano nga ayam? YUYANG. Ito nga sungayan! JUEZ. May aya m nga sungayan? YUYANG. Ito nga akon bana kulaos. JUEZ. Kulaos? Din kamo kinas al? YUYANG. Doble pa, kay obispo an nagkasal ha am on, ngan solemne nga kakasal kay gintagan pa ako hin usa ka rolyo nga mga bukad, baga ako in nagkukugos hin mga bunakan. Harumamay! Isinablay dinhi an akon hilaba nga belo, [isinablay ha b utkon], ha akon tuo an abanico nga de plumahi, ha akon wala an akon bag nga guru goti la hin maleta, ngan an mga bukad pa nga akon na la inirok. Maaram ka? An am on madrino... JUEZ. Ayaw na pagtukiba, bangin kita kanhion hit mga Huk. YUYANG . Yana divorcio na an akon karuyag; magsasayup ka kun din mo kami pagbulagon. Ki taa daw: Pinanrubutan ako hinin akon panapton, sinuntok an akon dughan...! YUYO NG. Por vida hin kabuluroton hini nga pitikbirik! YUYANG. Kitaa daw, hinubag mm akon agtang. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. At naman! Sinuntok ha dughan, ha agtang hubag. YUYANG. Karuyag ko maki gbulag hin waray na balikbalik, ngan din ak matangdo, Sr <pd>.</pd> Juez, kun di n prisohon hin maiha ito nga karabaw. Isulod ha bartolina! Sususteneran ko mi ng a asunto hasta ha Corte de Apelaciones, hasta ha Corte Suprema; ngan kun pyerdih on ako didto, maapelar ako hasta ha Naciones Unidas! JUEZ. Hulat anay, hunahuna on ko pa. [Maglalakatlakat. Maghihimangraw ha kadaman.] Ha, ha, haaa... Kamadara hug hini nga kalibutan; danay an kabiduan han iba mahihimo naton nga diversion.. .”Ya del ageno quebranto el mundo cansado esta”. Kundi, ha mga dagko nga kabiduan ha n aton hunahona, an tawo kinahanglan magliaw ha iya ngahaw; ngan dida hini nga k aliawan yana, bibilngon ko an kalipayan hinin magtiayon nga nahasasalang, nabubu rong, nawawara han dalan han kamurayawan. [Mabalik ngadto kan YUYANG.] Bueno, di vorcio an imo karuyag? YUYANG. Kun baga din nimo ikabubodlay. Divorcio, divorci o! Ngan karuyag ko nga kondenaron mo ito nga sigbin hin cadena perpetua. JUEZ. Ano ito nga cadena perpetua? YUYANG. Nga din na hiya makikigkita, din na makiki gh imangraw, din na masiplat ha akon hasta han katugnob han kalibutan! YUYONG. Pena capital! Pero magkikita kita didto ha balay kay pagaanitan ko ikaw! YUYANG . Ho! Linabay pa ako han taborete; ambot kun din mga piang mm akon mga gusok. --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Kabuwaon hini nga danggab, maupay la pagsagparan. YUYANG. Ipadakop gad, sinyor, ipagapos. YUYONG. Ipagapos an im apuy! [Maguliat.] Buwaon! Abahoka! Y UYANG. Uy, hahani ngayan mi nga bugsok. [Pamimilngon.] Natago ka, ha? Nahadlok k a ngayan? [Kakadtuon han tinataguan, gugunitan ha talinga ngan dadadon ha kadayg an.] YUYONG [isasawiri an karnot ni YUYANG]. Ayaw la ak pagtugwayi! Dibale ak A ustralian kaw. JUEZ. Ano liwat iton Australian kaw. YUYONG. Kaw nga din baka n ga an karne baligya danay ha merkado; makaburoghat. Sugad kamakaburoghat hini ng a babayi! [Tutulpukon an irong ni YUYANG.J YUYANG. Baboy, waray alo, karabaw! Am o ka an Aust ralian kaw! JUEZ [masinggit]. Ito an din tugot dinhi ha Juzgado! I pasusulod ko kamo ha poltri! YUYONG. Ihi, kay naparayaw, napakaordebel. Abajo k a! YUYANG. Abajo han im... Ata na man daw! JUEZ. Kadi kamo nga duha. [Mananaup .] Mga tigurang na kamo; iton iyo binubuhat dinhi hajuzgado din angay hiton iyo edad. Maararn ako nga may iyo buot, kundi karuyag la niyo magpakatuyawtuyaw. Kon giniilub ko an iyo ginawian, tungod la kay ini --------------------------------------------------------------------------------------------------dinhi hukmanan han kalinaw. Panguli kamo, upaya an iyo sinabutan basi magmalipa

hasta an batidor nga lata hin salmon. ngan dada an iyo hunahona ngadto han altar nga iyo linudhan hin pagsumpa han kadayunan nga pagtigub han iyo kapalaran. ngan didto magmamahimayaon an im o kamutangan. adton mga katamisan han kasingkasing nga pagmahal. bisan kun ako ka yumanggi. Lain hito nga sentencia.] --------------------------------------------------------------------------------------------------YUYONG. Yuyang. igkakasangkay ka hin dagko nga mga pagkatawo. gumikan ka hin kadagmitan ngadto ha Manila. Ha urhi nga panahon. Ikaw Yuyang. div orcio. JUEZ. an taborete nga tutulo na la an tiiltiel. YUYONG. YUYONG. Ata!. diri ak makikibahin bisan ano. VI Hira gihapon. adton mga pagpalangga.. Idugang mi nga pulong. Didto ka pagpapatakas ngan didto ka kali limot hin tinuod han ngaran ni Yuyang. An kanta ti tikangan hin sarabat ngan ha ikinakatapos han pagkanta ni YUYANG. Nagpupu .j An akon mar ahalon nga asawa pagdadaradaraon hin iba nga lalaki? Din ak matugot. Didto ha imo kasingkasing may nagkukulog. [Magkakalingkod an JEFE DE POLICIA. ikaw lalaki: Panumdoma niyo adton siyahan nga takna nga iyo paggisiplat. JUEZ. babayi. Panabii an Jefe de Policia. adto nga mga pagsumpa. D agabdab it han at dungog. waray maraot nga kaburoton ngan waray pagdumot nga takos makagbulag hadton duha nga kasingkasing. bisan la ano im nasisinahan. Ikaw an uraora ka maabugho kay waray ko igkahimangra w nga lalaki kun din mo pakasidngon nga akon kunsuylo. May sugo an Juzgado? JUEZ. Ninong. kumadto ka ha Francia dim damo an maghusay nga mga balo ngan mga ilo nga nagkikinahanglan hin asawa. iba na nga mga butk on an makugos kan Yuyang? Din ak matugot! Pastilan daw! [Magtutuok. Sr <pd>. Tigaman nga waray ha tuna Us nga higugma nga ungod. Divorcio an akon karuyag. Kay hi Yuyong man. JEFE DE POLICIA. Karuyag ko nga ikaw magtestigos hinin slyahan ngan katapusan nga divorcio especial. Yana an iyo kaugaring on nga panimalay magmimingaw sugad han patay nga kahoy nga waray na tamsi nga na hapon hin panhune.] SARABAT Abugho. [Masulod hi NINONG ngan magawas ngahaw. .. Entonces. Ngadto ka anay ha Argentina kay didto gamit kaupay an imo mga kinatsila. YUYANG. Y UYONG Bisan la ako sumiplat han waray sulod. YUYONG.</pd> Juez! Hino in makakailob han kamaabugho hini nga rabdabon? YUYANG.. JUEZ. YUYONG.</pd> Juez! JUEZ[magtatawag].] Ikaw. NINONG Gintawag mo ako.Yana gintatalapas niyo adto nga mga saad. Ay. labot la han kamatay on. panumdoma niyo an paghilumlom ha iy o dughan hadton syahan nga pagsighigugma nga tinurok ha iyo tagsa nga kasingkasi ng. Ngan ikaw Yuyong.. YUYANG [mahinay]. Ho! Aber kun hino in kumogas.Ho!. Siy ahan ngan katapusan nga iglalarang hini nga Juzgado. Asay pa ba kon magpangubit upod in kiro. diri ako. karuyag ko nga hi Yuyong maginakon gud la. T unok ito han gugma ta. Divorcio. . iginsaad niyo nga waray kasakitan. Hadto. Y Absoluto. YUYONG ngan YUYANG [magdudongan].. Kunsuylo. magsasarabat gihapon basi asay matapusan an sarabat. tigob ka hin maghusa y nga kababayinan.. tatagan ko ikaw hin pasaporte basi ka gumikan ha kahigrayuan nga t una. Divorcio. YUYON G. Yuyang. Amo man ako gihapon: pagbulaga kami kay din ko na karuyag makigasawa hini nga higanit tubtob nga may uosa pa nga bituon nga nagii ngat ha langit. Sr <pd>. magitom na man ngani. pagmamahalon ka hin mga oficiales ha army nga magdadara ha im o ngadto hin magribhong nga mga kaliawan. Kay ikaw. sugad man ni Y UYONG. ha butnga han kanan gugma kata misan. imo na hasta an kaguran. adton mga ugay. Sr <pd>. Panmurubuot kamo anay. han telon ngan magkakaranta. Yuyang. YUYONG. YUYANG. YUYANG. Din mahihimo. imoha na la hasta an mga fansi nga ak igin bugay. basi mahimo ka nga encargada didto ha Reviera ha Dewey Boulevard. Sakit ito han at kalag..adton mga harok.. Waray na ako ga na pagtamak han balitang han amon balay.. hi NINONG ha iya lam isa.</pd> Juez. upod an J EFE DE POLICIA.. basi diri ka na makatanaw kan Yuyong. Ninong. Abugho. Diri mahihimo.yon an iyo pagasawa.. ngan magti tikang kamo hin kalimot kun mahimo --------------------------------------------------------------------------------------------------nga kalimtan . waray ta man ngahaw babhino n kay baman an gutak ngan tadyaw imo man iginbaligya han im paghimirdido.</pd> Juez? JUEZ . JUEZ. Abugho.. NINONG ngan JEFE DE POLICIA. dara in akon recomendacion. Yuyang. Sr <pd>. Yuyang. Din ak matugot --------------------------------------------------------------------------------------------------TELON [An ngatanan mabibilen ha gawas.

! Nakakakilala ka ha akon? McPUDOL. Ikaw hito nga pangabugho kay natiti aw. Central: 25.. nasusugad ako tungod ha imo . linabaw pa liwat ha akon hin ka padlas. ano paman --------------------------------------------------------------------------------------------------in akon karuyag? Aada ka na nga akon ikinalilipay hin waray katapusan. McPUDOL [ighihinuy am].</PD> KATIGBAK KABABAYIN ANNGA MANORONGBALAY [Ha usa nga ruwang. Ada. [Babation an tilingtiling han t elefono. Bisan la ak napasyada pagliawliaw. Halo. MERY. McArthur. McPUDOL. Kay ano man ngayan. Bueno. Kundi.] Halo. bisan an hughog han iya dudohadoha nga kalso nsilyo.. ngan din ko iginbabasul kay kun an pagaram amo an pangita hin himaya ha kaduga yan.. Yuyong. Hahay... an akon ngaran nga cr istianos Leopoldo ngan inaagnayan hin Pudol. ipinaoorder pa ha Istit. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE AN DUHA NGA SPORTMEN Mga Maguruyag McPUDOL JEMY MISS BUKING GAN DOLOGDOLOG MERY DONA VICTORINA DONA PASCUALA DR<PD>.! MERY.Ehe. usa nga lamisa.. an midyas kay waray kabit hin maupa y. aadi na nagtatawag hi Mery. MERY.. sugad hin nautod nga ikog hin taguto. Wa ray ka man liwat ha akon itutongboy. Kundi. Yuyong.] Namurag na an telefonista? [Magtelefono. Pero. ngan basta makasabot nga ako in nagtawag. Ha buod. nakabati kamo? Mery. Halo Central. ngadto dapit ha baba han teat ro.3! [Hakadaman. kay akon ka man linalayik..lopoko kay an abugho nasulog.] Nagmata na adi hi McPudol kun waray kabalda didto han amon sarayaw kagabi.] McPUDOL. Ikaw? An valedictorian han mga buntol nga nakapit o na kabudo ha cuarto grado. pagtennis o pagbuksing. Mayada man telefono.] --------------------------------------------------------------------------------------------------[Hi JEMY nakaturog ha usa nga tiheras. Exacto. Kundi kay pilipino gihapon an pilipino. Hira nga d uha masulot hin padyama.. [Ha telefono. lurunglurong. Aber. salit pirmi na l . halo. McAdol. nga ama ngahaw inpinakasulod.] Halo! Central! isumpay ako kan Mery! Karuyag ko sidngon nga imo ako ikonektar kan Mery. basi gihapon magmamaoroows ki. ito hi Jemy. igaasuy ko ha iyo nga ito hi Jeniy napisa hin tagusa ka alat nga tabako nga marka Estrella. Yuyong. hihimuan hin gutiay nga bahin han taragbalayan hin mga magturoon nga kababay inan.Mapiraw la mi gabigabi nga sarayaw kundi man liwat kay didto kikita a an matuod nga demokrasi.] Karuyag ko makigh imangraw kan Mery.. ngan ha duha nga kagiliran an mga bintana ug mga pwerta man nga haw. dudu bayi!: bakut bisan ka hirayo naalimyon an mai ruikiat. MERY. an iya ngaran nga aptodit kay. Maria. hino man ako? McPUDOL. tirigub la sugad hin kamlo. hino man ako? MERY. Din ako an salbahis. Pamati ko ha im tuyawtuyaw. Kay hi Mery. Kon ti kadto man ha parlor hin pagpakurong. Ha sakub han ruwang: duha nga tiheras. ngan madaup hatelefono]... halo.! [Ha kadaman. Ngan basi kamo pasmahon. an mga magturotdo ngan ha n mga magturoon ha usa nga baskit hin Pedagogia.21. hin usa n ga taragbalayan hin mga magturoon nga kalalakinan. Aguinpalipak. McPUDOL. naduroy la lugod hin ka mahurohongsoy. nga tagan mo ako hin comunicacion ngadto ha iya. kundi kay ipinamamanyos han iya mga kalawasan basi la hiya umalimyon bin maaruamirikano. an ha calenda rio catolicoa postolico-romano.] [Aga..] [Ha usa ngapiliw. hi McPUDOL aadto ha telefono. Pariho man ha akon. Ha bungbong n ga dapit ha buod may telefono.] Eh. como por ejemplo vervigracia: McKintri. Salbahis ka. anpwerta tipahagdan ngan tipakusina. ikaw an akon iginado kagab i han eskandal nga nahimo matuod nga eskandalo kay nahushosan han midyas. lingkuran ug mga ginamit pagbola. a mo ito an iya ngaran nga modernsta. din basi m askadahon. mga basahon nga nagk akalpat. asay pa hin tangali? Kay karuyag niya an Pidmon ngan din napalit hin b isan ano nga produkto filipino kay. --------------------------------------------------------------------------------------------------MERY [masulot ha balay ngapanapton.. Unina hi MERY didto ha taragbalayan hin mga magturoon n ga kababayinan.. din natabako hin dinahon. maglululukso dayon. ginhimo ko nga McPudol. an lubid la in nasusom pay? [Maguliat] Central! Tar antado in nga telefonista! [Titigdaonpagsabung an huhoringan. an nagrayna han katapusan nga kontes h an mga pungag. Magawas didto han taragbalayan hin kababayin an. Halooooo.

unina mapasingada kami ngan hira Kulasa kay karuyag hira makigpraktis han bago nga sarayawon. ka bukkiper. Oo. McPUDOL. Gabay la mahauna An ngatanan magsingabot. makaruroyag ka magsirmon. Daw tidong manhimbungkaras Kun natukar na an or kesta Ha ruwang daw karaskaras Duyog bandurya ngan han sista. Ham naman ito nga salapi? Waray ngani kabaydi. Ginsir ing ko nga masakit ako ngan masakit hasta ikaw ug kinahanglan nga magpadara hira hin damo nga kuarta nga igbarayad han medico. Im aabaton nga paniplat. Ta.] --------------------------------------------------------------------------------------------------Purot kita. Alagad kay nagiininop ako adto nga inabot hira. Ta. otro man manriringki. Kay diri ko ginbubowaan hira Nanay. JEMY. God bay may dyani. McPUDOL. diri ba matuod nga kinahanglan ka hin salapi nga ibabayad bin matri cula. Padre...a ako nga absin ha iskwilahan ngan present ha ngatanan nga sarayaw nga imo kinak adtuan.. Hin kamarasa han paghangkup! Mga bitiis nagikis ikis Kay hin kalipay nagdadakup: Waray tabanus han sinagitsit Ngan han karisaw n ga makusog. Aber. din ngani maaram magkagud. Nagiinop. hunahona ko man adto nga sarayaw na manggad nga makusog.] MERY. purot kamo: Kay magsasarayaw na Ayaw kalipat.. Kay ano an imo surat? JEMY. ngan sinasahid ko hira panagi. McPUDOL. ipinamalit mo hiton usa ka terno nga amerikana nga alpaka. nasuwangki. Matuod din la amo mi hi McPudol an akon ingid.. k ay nalisang han akon surat ha ira. ha garbo. Kundi. . kundi nagtitikaiban man an imo kaluoy ngan i mo pagtahud hadton imo nanay nga nagaantos han ngatanan nga kakurian basi kala d in mahimo nga usa nga ulod nga makakad ugang han mga kaduntan han aton bungto. Ginoo. an maupay gud ipangunsuylo. an kasira. tubtob han abuton han carbon peypor. Hain --------------------------------------------------------------------------------------------------huhonob? ha mga kabaret. Aw. Karuyag mo sidngon nga ginbinuwaan mo an aton mga kaganak ? Waray batasan! baga ka la in nagtitinubo nga dabong. Swit horn. waray na gad masama hin kamarasa hit on sarayaw. nga baga din la maubosubos: bisan din ak papanihapunon. ibarayad ha hospital ngan ibaraya d ha botika. JEMY. ngan ginparadan ka hin kapin hin usa kagatos ka pisos. triplicado.Laum naman hira nga buwas kon sano mauli hi MePudol nga n amo an magiginbago nga Rizal! Risumidas kwintas. Bas makahuman layon Ha pinakyaw gud nga buhat ta Kay hi adlaw maabut Kun sugo mi han aton mga kaganak Ug an baihas ko ha pagh inagnaon hamutang Damo na han mga rising in naglakaton Kay an buhat lugod nga ma yada pubs Waray naayun ha aton. ka mekanik o ano pa nga mga kinaadman nga karuyag mo paghabakon? Iginprenda nira imo nanay an iyo kalubian. may dara nga damo nga kuarta. hunahona man Ia nga nagkakamataym atay ka hin pagtinuon. nanay.! Ha ikinabulan nararadan ka hin damo nga salapi. iharatag ha kasira ngan ibarayad han Corresponden Iskul kay nagtuon ka hin ka inhenyero. mahihimo nga paraiso an kalibutan. ha mga piknik. Abaadaw. ha pangunsuylohan.] [Kinanta ug sasayawan ni MERY ug McPUDOL. didto hit sarayaw. Unomon man la? An kaulitawohan niyan magdalunot pa kay han halimusan sali t kinahanglan in damo nga tulakop. kun an ngatanan nga anak sugad ha akon . sugad hin program hin usa nga lektyur. ginngangarat! Inaan o ka? JEMY. duha ka padis nga sapatos ngan hin usa ka . dakup. hinihimuan ko hin duplicado. McPUDOL. may glory! [Ha kadaman. sige man an huringhuring. swit hom! McPUDOL. ha sine.] --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY [mabungkaras. basi ka masayud. God bay.. nagtitikadako it im buyay . mga kamisadentro nga seda. nahabatalan! kay kun nagsusorat ako hin parte gugma. an sumibad. sige an libut Upod an hawak hin kabirikis. sugad hin kinakalutan nga butiti. Kukuhaon na an bahin nga puyanan han nga magturoon nga kababayinan. sugara ta la anay. [Mapurot hin payong ngan igbabalsi.. bikos ay lab yu. McPUDOL. M cPUDOL [ha kadaman]. MERY. n gan an mga pobres intawon nga imo mga kaganak. pagasuy da w hin kiaro. ayaw kapukis. Kay diri ka buwaon? Di bali ginsusomatan mo hira imo nanay nga din ka naulpot ha iskwilahan. [Puporoto n an taborete kay igbabalsi. pinoposod! [Ibubotalag ni Mery an payong ngan masulod tipasakub. kundi din angay pagsundon it imo mga binuhatan. . iparalit bin mga libro. Nasuson. kay sige an papirupingki. Uy. Mga ubod ada han k agaw Nga ha tub nakarahibut Salit dayon pagaagragaw Sige an birik. Kundi. Jesus Marusep.] Hunahuna ni Mery nga uosa La hiy a ha kalibutan nga akon swithart.

Mga pwe rte na maginingles. ---------------------------------------------------------------------Han pagabot na daw han mga notisya Tikang ha Bataan ug Nueva Ecija Mabata madako .] McPUDOL. serrado an puerta ngan kwarentenas an abo . MISS BUKINGGAN. An kamatayon la in waray rimidyo. [Magbibitad hin libro... Mientras din kamo nakakabayad bisan paghigda dinhi ha balay din ako matugot. Kad daw. an laway malubay... lubos hin kaabtik Paginorn han tuba usahay naluos Hi madi ug padi agsub an kasam Labi kun perdido bin bulang hin antug Nahulbot bin sundang. no god chawchaw este dia. hab lad el ingles qu e es tin idioma mundial.. Puasa heneral h in din kuarisma. magkasi pusong. Ito nga duha. Ergo: y que cosa son? McPUDOL. paniodto ngan panihapon yana nga adlaw. Naabat na hira nanay nga waray kita hinbaruan nga bisan an o hinin siyam katuig nga pagtinuon. Purut han sumsuman nga maghinayhinay Pagsay aw han tango nga maglubaylubay. Miss Bukinggan.] III [MISS BUKINGGAN. Din karag an aton ginginastuhan! Bisan ta mi nga kabataan pagpakastilyuhan. waray kamo a nay pamahaw. JEMY. Baga didto ka ha hirayo. --------------------------------------------------------------------------------------------------MCPUDOL. Estudiantes! Yana. makonsulta ako ha Libro de Kirupraktika Legal de Beterinarios. What two fables wi st udied this year? McPUDOL. Akon dadayonon pagasoy hin tulid. Dr<pd>... JEMY [ha kan MCPUDOL]. Waray. aadto ginpapamusag na la hiton pagrninangnuon hit ira tabakuan. din nagtutuwas. hira im na nay. kundi. rnagwalas mangisog. pero hablad tambien el espanol que es otro idioma mundi al.. m angaturog kamo hin tukdaw. JEMY. baga la in sinasanlag nga mais. Oho.Ta. An bago nga hiwat sulod bin darna Kun pagkinitaon makusog an bura Nasaka ha igbaw nabalik ha butnga Baga orosahon makatitingala. in maupay buhaton basi matambal mi nga kab ataan? DOLOGDOLOG.] Pagabut han bakasyunes mull layon hi Berto Dayaw Ngan didto ha ira bungto Nagtitser hin sarayaw. hunahona niya nga nagtutuon? Testigos iito nga mga libro nga ginaalamag. kun manguli. Tana. Ayaw gad.. ngadi. maabtik magyakan Nakanta nasayaw da w hugaw ha sawang.</pd> Dologdolog. Uonanhon (a nga makatirimtiri m kita niyan nga aga? MCPUDOL. ngan hunaho na nga din kana maiha rnagobispo an balitaw din ka ngani maaram mamatbat hin nob ina. Si. señor.. inuobos paglabog ha bisan diin nga buho. Magupay manayaw. Ano man.] MISS BUKINGGAN. maghihimangraw kita han ngatanan na nga yinaknan ha kalibutan. DORA VICTORINA. DORA PASCUALA. You have now studied several fables.] MISS BUKINGGAN. Kay basi magdayon an aton kalipay. Hitsura hini nga obispo! Di ko tamay.dama huwana nga perpume nga imo iginregalo kan Punchirigchang.! II [MISS BUKINGGAN ngan hira JE MY gihapon. Dyentilmen. Amigo Jemy. kay ba man ginpaparadan hin salapi han Ira mga kaganak. El in firmo de los condenados es el lugar donde van las almas de los que mueras en pec ado mort al. McPUDOL. JEMY. The Crab an his Mother ------------Paginom hin tuba naluos usahay Dako nga hirnala paggip ataypatay An sukot lupigan an huhog kaupay Tingog la an dako. Paginom bin t uba birturan nga tubig An nakakainom waray gud malupig Hin aram hin isog. m agmimiting kita nga duha. telling the lessons of fa bles. Cuplets [Kakantahon ni MISS BUKINGGAN. [Magkakasulod. Nagsiring kan iya nanay: --------------------------------------------------------------------------------------------------JEMY. Ayaw anay. no señor: nego menorema. Sanglit kasangkayan at hinayhinayon Paginom han tuba nga minahal naton Damo nga hinabo hinin aton nasyon Tungod bin kahubog tubig nga langitnon ---------------------------------------------------------------------AMADEO BOLECHE TUBIG NGA BIRTURAN An tagok han lubi tubig nga birturan An na kakainom nakolor an agtang Naiaksi an lawas.. Padi kun ni madi inma an im tagay ... Listo ka han pagbaton. papainita gad kami bisan la tagusa ka kutsare ta nga lakdan. buwas isangbuwas ngan ngada han iyo pakabayad han kanan tub ka bulan nga iyo utang ha akon. Pudol.. magkasj Tenorio ngan mag kasi hambug. unina hira JEMY . DORA VICTORI NA. Boy... manhanggab hira hin hangin. Hala na ga d padi tagay nga hubsa Kay basi pagsugdan aton igsarama An din uinilob maghinayh inay Ia Kay bangin sumakay han bapor Surruka.

Sagdon ko ha imo hit im kamapili. Kay kitaa la niyo iito man hi Kam Aw nga hadto kurob ha may ligid han lamaw. An mga sundalo niyan han tirok na Ha tagsa kagosa ha mga probinsya hira Ginburubaralyo ginbaroharaa Han pagkagikan na han mga bapores Nga poros kargados hadton mga trines An iroy an amay asawa natangis Kundi adton !rines iginmamatamis ---------------------------------------------------------------------DESPIDIDA KAN KIRIKAY Lakat na Ia. Han kasunog han sighot. Celebes Sea. An budo ayaw pagdada. Suntan an kurob. Dida hiton pagmasa. an makaoorit. Kay pinurot dayon ml nga lahignit. Tuyo ko pagtuon mga ginawian. mga kuan. Waray gud alagdi kay din man gwapo. East Indies. kasunog han labaha. Maupay ba adto nga iya batasan. gikan na ngan lurop ha dagat Bis bugkuton ka hin bukawil. Frances. Layas na kun malayas ka Diri m atangis an ak kalag. katima han saramok han mga hunahuna insuran ce ka makobra bisan nimo waray. may ada restawran. Pabayi ta ha piliw an lura ngan han lako. An inalagdan la hin i nga babaye. Hodiyos. Day on man nu Toho pagbahinbahina Bokis ug transportis iya mga tropa Ha Tsina ug Tai lan. Maupay kun din wait nagpongasi. An akon pagkadto tuyo pagkalipay.” An makabibigit. Yana. war ay damo nga saba. Mano. kinmuha han seguro ngan it yana h i Kam Aw hay! riko na hin duro. Ngan bisan an mantika puros hin mga bangka Basta din ka natambo ng ngan din ka natangka. An rnga sundalo han paga bota na Orden nga mabaskog baga mabangis An iroy an may asawa natangis Kundi adt on trines iginmamatarnis Hin gugma nga hingpit an iroy nga tuna Bisan kun mapait basta an kataiwas di gud maIolopit. gunting. Kanan mga estudiante adto benefecio. hiya e dukado. Ano ba at nga ak himpaeran. Dayon man ni Roosevelt tawag ha kongreso Paglarolantogi han hini nga kaso Pagkamasakit daw waray na remedyo Pagkadeciembre guerra dekiarado. ---------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA LABAS NGA SALAPI Masayon an pagriko dinhi ha aton tuna. Ngan largo hi Mana ha butkon kinmabit. kapara na ha ak paniplat Pahirayo di ak ha im m agaawil. Sakut hadton alimyon mga upos nga tabako! Pabayi an sanitaryo nga ha puerta humangaw. pag bukol o pagluto. Adton mga gwapo nga mga lalake. Australia ug India Ngan hi MacAr thur man nagorden Hin kusog hadton mga trines nga magbantay na gud. “Di ak ha im. ---------------------------------------------------------------------MAXIMO VILLAMOR AN PAGHAPON Han mu nueve cientos cuarenta y uno Bulan ha Deci embre hadton petsa otso Namomba an hapon kan Toho pangulo Dagos gud ikorog an bu gos nga mondo. dinmakmol an mantik a ngan yana naghahabak na lugod hin sapika. sumurit hin balay. ---------------------------------------------------------------------Waray sapayan nga an iniki. tubig Di ak ha im ma glalanat. Diri gad ha im mahawid Paturon han paglakat. Nadugang la hi Mana hin paglaimii. Amo an aghat han akon pag tampo. Mga pamatasan nga maupay. ug mga Englises. Manila ug Burma. kaluoy sa dios. Labi daw kun adto nga Mano tenient e. Dit ha awditoryo m adto pagbuhata. Asay igpaiha an mga lalake. sah o ko man bis la ngain. Bang ka natampalo hin waray panabi. Hin gwapo nga taw o nga waray pananit. lakat na la kun malakat ka Saho ko man. ---------------------------------------------------------------------Hitsora mo Inday hit im kamapili. An iya baribad. Hi Tik Wang Lah nga hadto sakop ni Rosipil kay tampo Ia han sighot nga at iharapil. Pakadto na. An mga kaawa y kay kono masulod Hin paglupiglupig hiton aton nasud. 4Tuyo pakigkita mga kasangkayan. Waray sapayan an siyupaw kasaktan hin taguto. Nga angay pa gsundon hit kadaraganan? Hi Mana Juana pinorot hin tawo. Kun di pa eduk ado adto nga lalaki. Kundi anoba adto nga akon hi nkitan. Ibilin kalayo. A lemanes. Ha mga sarayaw imo igkapades. inmalsa daw bibingka nga may ada li nugo. Barbero hadto anay hi Sam Pok de Ta rugo. Lakat na Ia di ak ha im mababaraka Ngan di ha imo magbibi ling. Waray sapayan an bihon kon setas o setos Salaktan hin kinagus hiton dumog ng a suecos. ug mga Hapones. An bahaw ngan luwag. Americanos. gisado con sabaw Salaktan mga ulod o kuan hin karab aw. ---------------------------------------------------------------------LURO KOLITOG KAN MANA JUANA May hadto sarayaw di pa Ia maiha. Kapara na. Maaram sumayaw.mariko ug pobre Turoan hin luha. Tapuon . perini an pagtangis An Samar an Leyte urog gud sabihon An mga sundalo bantug maisganon Kay gabay Ia an lawas tapuson Nga diri la onta kita mauripon.

linul usad ka na. dit ha Panayuran. san naabot naman. kun san Paghorokmon.! Magdarahug iton mga m anilanon. ug an pangamyon sa kasangkay an. Nga il sin mga kalipayan. pati k adagatan. ay! mangilingkiling. An kanta han mga langaw.. sanga. sinin kalag ko. Nga di na sasama han. Sadton ginmamayuyo Sinin akon dughan. an sid ay han lagung. “Cruel. an huy op san hangin. San naabot naman. an sakit san dughan. hira gud an mga saksi hin akon kalipayan. Kun naabot na an gabi Nga mamingawon. mamahid ka sa baljas kun makasangpaw naman bukid hingaduyan. Kay marasa man an sapsuy nga sinabwan hin linugo. an mga biyuos. Ngan din liwat maupay an gobyerno nga masubad. tungud kahamut mo. d ayuday la Nga gayud. Kay kita an taki obanon. mga butol naton din ha Tacloban. puro kaliawan. Nga magbabar ubalhin o maglulubadlubad. an marahalon ko Iday nga Iuha. sinin akon tuna. ug adton baba an tagdikta. pinanhukasan hin lisensya ngan ginpasadhan ni Alcalde Posadas tungod kay mga amog. ni Tin Siugaw. kanan adlaw pawa. sahid panlabaw. Ay! ay. an sirak san adlaw dugang na an dagway. ---------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE BAGA DUROGAS NGAN BAGA TINUOD Kadaman nga mga pans iteria ug mga restaurant ha Manila. an banwa yamugon. mayag la an salug. makikisayaw ka . ---------------------------------------------------------------------FILOMENO SINGZON SI TINTERO NAGNAKAYSAKAY Si Tintero nagnakaysakay. Sanglit ayaw ta subda an ha Manila nga sugo. kay pagmamamaton. Ano iya patigayon? Nangingita hin kakawaton. Asay na Ia magsangpit hadton naghahagung. mga kakahoyan. mahamut nga bukad. bukad. Huni man sadton gangis Lutaw na bation. an papel arno adton Iayag. Kahayaw ni Ingko Mano Hin bakasyon tigtamp o Ano man an iya amot? Ha pugaran nangunguot. mga kaagahon. Kitaon ha Muni sipyo Hin buhis hiya moroso. ---------------------------------------------------------------------DROGA MGA YAWYAW Hi Intoy nga garboso May seda. ginuoban. puputson san panyo. ---------------------------------------------------------------------kay pagiupad murayaw. San nasidlit naman. Kairo man intawon ni Kim O n. ---------------------------------------------------------------------AN BUKAD NGA PINILI Bukad nga pinili. Waray kamurayaw. may sigarilyo. labot nga hin mga gugma sukot nga paalidayan. Nasangpit an pagandoy. sadton kagurangan.pagsaludohi hin batalyon nga langaw! Ngan ayaw ta pagpukawa adton nangangaturo g Nga nagsaad ha Tacloban hin gugma nga pinurog. Kay karuyag hin limpyo nga tinapay o kanon. Ug hilarum nga kasamdong. A no man in aton labut mga bukog tuigan Dida hi? os nga lata nga gintitinubigan? B isan kita huinigop hin mapaso nga sagmaw. nagangko. Ugop gud nga an insik. kundi. pagtukad sa Kandagas kay bas ka makasang paw. waray daw gud bidu nga sadang abaton sinin panumduman Durudagmita an pitad. mar01 pinalangga. an isinasabaw ko narna n nga tinta. sahid sin panmoka. hintutul tulan ka. An kamot arno an taggiya. ay! pagaanhon ko man in pinit nga himaya nga dagin it. Kun ako daw la mabiduon h aros nira unongan kay nagpipiyak la dayon hit ira pinulongan. maupay pa kun adton tamsi kay daan Ia nga matigo kun may nira kasakitan . bisan nabubutnga ka.. Din na magniriko pagnegosyo hin hugaw! Ngan Ito nga kasugad w aray din ha Tacloban Hasta nga ako bilason. Pistihon ngan lintian pa hira dit ha Manila Basta diri la dinhi nga restaurant ni Go Ban! An pansit nga niahugaw ayon han mga dila . tanum ininayUYo. dahon. Basta magmasaputok ngan din magmatalab naw. Usah ay may ko pagturaw ngan tugob hin kasubo kay waray ko gud yayaknon nga sadang ha pagmugo. sugad han hamot nabukad Ia nabaya? ---------------------------------------------------------------------FRANCISCO ALVARADO AN KATAMSIHAN Amo hira an katamsihan ngan mm mga bukad hi ra daw Ia an kasangkayan nga akon iginagasad. ug adton p luma Iday nagnukontukon. bisan diin lingi. an tamsi nasiring. sinin pagkahimtang. ---------------------------------------------------------------------CANTO Pagbislak san adlaw Dapit sa kakurulpon Naduyug an sigpit. Hi Intoy nga garboso Matinumanon han oso. ha sawang o ha baryo. Masirumsirum pa. Langaglangag. ---------------------------------------------------------------------BUKID HA KANDAGAS Karnakawewele. kay pagbuburuon. an makaw maginilyonaryo. hain ka na hain. ngan pagabot ko na bati kun may ginbibiniling ngan kun narayhak balitaw in akon kasingkasing.

In iba man liwat Urog blayb lay Urog la pagbisbis Hin iya kaaway. daw butkon hin tamsi nga waray barahibo daw duha nga palo nga kulang hin layag kay pati irok dayag. pastilan! Lugod say binabati adton pagtinangis. Ngan waray pagdumdum Nga may pagka urhi. An bad o din ha iyo. In mga nadapig Pat i kinabuhi Lakip man paghalad Kusug kalalaki. huboa it nga duros! it ka na nangunguros. ito nga mga butkon. lipong an ulo. ha babaye. Maria. ---------------------------------------------------------------------KALANTAS PANHAPYUD Mga Di-Islevles Nada mas ingrato desde el punto de vista a rtist co que los brazos descubiertos. An tugaok han manok Nga daw masulobon. ALMADRO LAGPAK HAN MGA POMIPILI Tikang la umabut Inin piniliay. Hinata g hin kainggat Waray may nagpuoy. Pagabut han katutnga Hilarum nga gabi. Diano nga kadakrnol nga pagpinulbuhi diano nga kaludgod hito nga mga butkon d aw butkon la gihapon ni Manding Detik tungud kay borikbotik. Kadamoan gud man Hinin pomipili. Niyan sinturon hinibilya. Iton iba liwat Nga nagkakahisg ot. Abaka. Aparecen como dos aletas sin plumas. ha lalaki. en ci aye. Kun dagko din gudti. ---------------------------------------------------------------------BAGONG KATIPUNERO BUKIDNON HARUPUY Hino kamo mga serepente? Baga dagko. Mabanahan. Ha katapusan hini An lalaki mapanevi An babaye mapaube Kabarit an iya gabi. in Os nga iskwel a nga nagtitinakon. Seda ponye an saruwal An bado seda radyo. como dos astas sin bande ras en los edificios. An lalaki ha eskrima An babaye pangiwakiwa. ---------------------------------------------------------------------PaghiuIi han lalaki. An babaye kun tima blyad. Kundi. Aada pa in butkon nga mga ulaton. sugad hin pisita kundi kun bukikion mga kukatihon ulat hin kabutihon . Nga hiya man ngahaw Labi nga tinamay. Siri ng han Ataiaya. Ha butnga han mangitngit. Kun gudti din dagko. ALMADRO KAGABIHON Kim din ha kanaypan Naiwas na an adlaw. An mahibul nga ngoyngoy Hinin mga gangis. Hadto anay kaborrata. LA ATALAYA Ha ikinapaguso hinin pamanapton in at kadarag anan makuri maorhi kay an pangarnisola bas di magmalako kinohaan hin paku. ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. Parayaw. madaraga. Say ginaataki Iton waray labut Bis di kaiididato G inpapakaraut. baga gudti. saba nga hinablan? Seda na an mga bestido Han iyo kababayinan. Kay may hin pagdasig Nga hi kamo peyerde. Ka daman nga buot Nga nagkasorohay Bis hadto nga adlaw An mga rnagsangkay. Etikado. ---------------------------------------------------------------------May man kalagasan na nga harus manyukam nagagad man gihapon pagsulot hin islevl es ay. Daw nagsusu mat la Hit ka waray buot. Ngan kun dim paniplat waray gud bis suihog Wara y bisan lambong hin usa nga bunog. kulaong ka nan sangra. aroningnon. Niyan d aw otud na Haros magaraway. Ngan kun nabukiad an paku may nira pagparayaw nga tigaman hit pagrayhak ---------------------------------------------------------------------ANTONIO M. Inin mga kamingaw Say la naghahadi. Sugad hit nakita Kanan iba dughan. Daw mm k alibutan waray kinabuhi. ---------------------------------------------------------------------Lugod nga madasig Hit ira daragan. Kay bisan an panhuni hadton katamsihan Waray na dudunga. masirum nga gabi. como dos mastiles sin velas en las embarcaciones. Oonanon manla Hin di magkapingki. Dios ko iniyo! kun ako in may apoy nga magpapanapton hito nga kainisol a nga waray gud pako itutubong ko hin bako. mm mga tawo Bulag ha pagapi. Ipaharayo la ha palad. Daw duduha nga tukod ng a waray bandera nga inisa ha igbaw ngan magkapaykapay aada daw in butkon nga mga alapapon daw butkon han ak kapon. Ha lumat ud pangayadayad. An kahamb ug. Naliwan a n kangitngit paghubas han silaw. An magkaarapi Ko n naghaharampag Waray gud masiiiggjt Nga may kaperdihan ---------------------------------------------------------------------DUHA NGA MAESTRO AN NANMUGA Hanin os kaadlaw nagsumat ha akon. an kabitonan kay may pagkaluoy.hin pagpiyak antigo. waray na. Maolitawo rn amayasawa. duha nga maestro kuno in nanlayas nagliongling la ha Islas B . Din nag domdom Ha iya nga bagay. pastilan. KapalkaPal han saruwal. Kay bis an kadahunan waray magbabantad Waray mangangali myon adton mga bukad. Hain na an mga tlndok. Matuod usahay danay ko man bation. Bisan hin botasyon Din igpaagi.

kay gintitinukob hin awilawil. -makadi ak anay. Kapili. ug kalaternahan isurat hin lapis dit ha im listahan. ha butnga. An kasingkaaing imo Ia gintukso nga hadto han anay kun harus maglukso. mabaya. Ta. lini an ngaran kun ha almanki. Kay waray paguran Pono an hagdan an. basi makaglimpya han hugaw ha sArong.Tinuyo? Ha? Bangin. harapit umambak. ---------------------------------------------------------------------Adto nga kaparong . Mainisos an tikit! Salit pinangiliw! an abab.ay k un baga tubig. ug kabayo . Hi Brawon in tawon. langk awag. lakat. kay kababayinan. Hadton os kagabi. Kay bis nagbabagyo namaskog an hangin. nagtuok naghaya. nga nabals i hin Ainirikana nga arot) Ha Tred nagsarayaw. pakigpakilibak. ira mamamaton. bas makapanhangrab han humay. May Sisoy ug Susay. Mister Brawon! Waray kapagikan? An im mga tutdo. sugad man an mga lagiriya. pagkamkam han bado kay nakakaindig an ginkakaado. mabu lag. kay unob an akon ha imo pagu . hi Raus. In ak aungdanan gutiaY haunong. h adton kalyihira. tungud kay waray mo hi ak lalauya. ha n rnga iskwila: tin uud. dayaw nga magturutdo ha High School . kun map akalsada. May akon pabalon: asiro nga kawil. An layaw nga baktin . diri ak mapaki. hadton waray buhat kundi pagtungbalay. Teacher Ame rikano. Tesorero Provincial Interino Grand Ball. din hin engaged. bas tibway. an sud lot. dagko na in sweldo. Kay danay maparong. ugmad han buhok mo nga nagririnubo. ---------------------------------------------------------------------AN SARAYAW HA TRADE SCHOOL Ha kan Lucio Duquillo. han im ka bakutoy. adto nga kasulong. tungud Ia hin sweldo! hin kaburugkuton! kay an tinaggatos! bas tinagyukuton! Cebu an tinadong. Trade School. An suga ni House nga naghihinarong. tuptupay. managhawan han ira mga libong ug sirong hin balay. baka. akon iginsusogo nga an ngatanan nga mga mulopyo nga nasasakopan hinin bugos nga kapuropodan ha Pilipinas. Nga di gud nairaw bisa n igininugo. nga sidngon hin luyan . pinagtinuokon inientras an orkestra nagtitinuktukon. An pu bris serbidor. Ngari hiwarikwikan an kanan iskwila ha iya pa gdayaw. Niyan pakaabsent it nga mauugo. Auditorium. Lipandak. ngan hin os nga ribs.00 (Paskin nga iginpadukot ha i skina han Gran Cap itan. tinaga n hin sayaw. WOOD. basi say manolong han iya buaya. pagpiknit han bayhon pagsaping han dug han. an apyan. Tikang han nUCVC ngada ha ikadisisais hini nga bulan ha Disyimbre. Kun baga ha susga l. han im karnaupay. Zolinder. Tickit P1. pitik pasayan! ayaw pagtabuga nga makapani rong. An duha nga igso mayada tinuyan. an sugal. Kan Mister pagsayaw naliad. Gobernador General ha Pilipinas “Semana de limpieza” karuyag sidngon bis dim nga pliw kadtuon ngan hilngon. in ak kamaluya. kun din mo higtan labihan kaayo. may ginhihi niling? May im kinikita hit im pagtinamud? Manggad ka na unta mahapausmud! Good ! adto nga sayaw. in ak paginubo. Sey. in ak pagg inasa. kay tugon hi Waya. Kaluad pagkiton. Nga kan Miss So and So pinanhiuunongan. hit ak kaurtipdan. magpapahalibway-. Pono an linkuran hin Miss ug hin Mister. baktin. ---------------------------------------------------------------------TINUKOB HIN AWILAWIL Ha kan Ramon Esperas. ka di ko pagyakan k a di ko pagmughan. May na gpanaglagan. madoruto nga Presidente de Sanidad ha Takloban Pasangyaw. nga may tawotawo pamayhon ni Kulas an ngula. danay ak uhawon. Kon hira managko. ---------------------------------------------------------------------In ak pagbinatok.isayas. nakiling. Malimbong! Malingo Bu waon! Bungalos! An ak pagpalangga say nimo ginbalos paglingo ha akon! Adyos mga langit! waray ka na gugma nga nakakasangit? ---------------------------------------------------------------------MALINGOON NGA GUGMA Ha kan abogado Paulo Jaro Gasi ko man adto Iday Bernardin a an im paghigugma di mabadbad di na buwa man la ngayan adto nga im pulong adto nga pagsumpa. ha piliw. an buhi nga ayam. kay waray pasis ni Doktor Dumayuga. magpapaanoano? Oiga usted! Mister Superintendente k un teacher nga bisaya nga magpabirobinte imo dadagulan? imo huhuksan? Why not? C laro que si! kay waray batasan! ---------------------------------------------------------------------SEMANA DE LIMPIEZA Ha kan Doktor M. ayaw paghumuti! “Semana de limpieza” hadton daldalira. Han nagsisisi rom kan Oso linayhon pagpidlit han iinim. ayaw Ia pagdakpa. pulong n ga bin alay. maghusay. rnagsususurnaton. An karabaw. kamoti. lumusad ha dughan. I to nga bombilya di maparungan. kundi gind isaprob adto nga panmuga. magraksot. Adyos despedida! Nagsiring hi Brawon.

pagkabandido! Awtos ni Veloso pat i nira Kinga Kompania sira san Tabacalera Amo an estacion kiritaan nira Danay ma gborublag harani maaga . alkalde ha ciudad han Ma nila. Hoy. Bis niy an lumatod. Tarawgon han insik . Bernardina! Di ka na maoli. ---------------------------------------------------------------------CASIANO L.nong kay imo man pulong nga im uunungan bis dim nga suyad kita panduungan. bulanon nga agaw. Po lano. An linigoyligoy mao himurangt an. Ha ak pakasabut ha im pagb utangan Kan Juan de la Cruz pagmangno san dalan. Aada pa liwat in iya sistema Masaka y san awto con las damas niya. gindara hi Gining Florencia Sabrid o. THE INDEPENDENT Niyan h a Manila masyado nga samok. Adto nga lalaki. Si Mr<pd>. Kanan kabat aan tarawgon nga babuy. Sanglit masayon Ia an Ira paghampang. Bas ka manginano han adlaw ngat anan Sa pagpakaupay san kakalsadahan. An kainsikan ha Santo Cristo nagkaaraway ngan han mga Pilipino. Kairo han polls layon nga inalan ! ---------------------------------------------------------------------Inin nga un peso san tagsa katawo Parte ginbabayad san sweldo sa imo. matagiktik nga daraga. TRINCHERA IñA WASAY Ha kan Miguel RomualdeZ. Bakay kay labaw ka napatakas ka na San pa ropasyada sin waray Ia data Di ka nagdodumdum san amon cedula Un peso sa dalan b ungto “carretera. Ini nga parayaW san sini nga tawo Oraora na gud hin pagkasobrado Alan g may sweldo hit iya empleo Iya turomanon . Tagalog ug insik nagaway hinmamok. Kita na an babuy. an kasasagwakon ginkiha hin rapto. ngan didto ihogdon hin os nga Hukmanan. nakikigpasibil ay iyan ang dapat. Pagpungot han insik ngan han pilipino. Upodupod siya bisan dim kadto San kadaraganan parawnd san awto. pagalog. Bas diri maawod buot maumagad? pagtiak. Hadto han anay kon nangangasawa. ---------------------------------------------------------------------- . Hi insik C heng Sui nga binmunal han polis pinusil ngan narnatay. adto nga impakto. ---------------------------------------------------------------------An para sa adlaw nga Ira hampangan. pa gpirma han sabot nga ginkahumanan. ngan pinaora han mga kaganak. Amo an hinongdan han suhol ha imo. hi ak o in maaram ha imo magkarga. Kund i. sogot hin pangagad. Nanada an insik han ira tindahan. bisan pa patayon. n aambak ha pantaw. Maaram hi Daduy. An adlaw an gabi masukot hikitan Sa balay san Insik ira meretingan Kaini na nhiusa kay may salag ngayan May tamsi nga Pago iya inogayan. lya binunalan. An insik han hadt o an ulo maghumok. Niyan kon sapingan bangin ka igtumok. Inspeccion sa n dalan san sini nga tawo Gintigotigo kun patron san baryo. naagi ha sirong. Dinmaop in polls kay nanginginano. Hanin os ka adlaw hi Florin dinagit s inikinit hin awto nga di la magsakit. Tungud kay an samok ha rus kaagahan. pagdaradaraa pagsakaysakaya nasiring ka anay: ini bamus mi larga... Pastilan kanugon han akon kabudlay! Bis man la bin inilin likwerdo nga sudlay waray na hanumdum! Haruy. Kamakaorosa kan Mister metodo Panakup san awto bisan kon parado. May usa nga balay nga ira metingan Tupad Ia san banyo kodos ta padaman. arogan hin bangkaw. Hi Florin sinmoksok longag hin kapaya. Bis diin ka unta pagda aydaaya. Dagos pakianhi sadton Chauffeur niya: “Hoy. Tagduha an s uga din kun kumpleto Iya iginkiha kay iya kontraryo.” ---------------------------------------------------------------------TAXPAYER AN TADTARAN Didi sa may amon parte sa Sidlangan May ada kan Juan de l a Cruz tinaporan Pangulo sa dalan iya katungdanan. may ka ba licencia?” Di pala maiha may niya kiha Kontra kan Gregorio Chauff eur gad la manta An iginsasala san awto ni Gorio Parado an awto suga di kumpleto . Iroy naghinaya. An Amay nangisog. nakikigkalakat. nga di nagud di na? ---------------------------------------------------------------------GUINKASAL HIN “CASAMIENTO” Hanin una nga Martes. Basi dorn idto ka san inga trabaho. Bis diin an insik maglinabuylabuy. Nagbalyo an hangin. din makagtaw a. it im kalatagaw lupig mo hi Iyo. Ibutang an horas im pakihampang Basi di mapyerde mga kadalanan Kundi sugad hito im binabayaan An imo trabaho imo gud ginolang. Igbusay hi abotan han la nat kay nagkakagaramo han iya mga inirok. An insik nangisog. din makakalot.</pd> Pa ngulo san kakalsadahan Firme pakihampang san kadaraganan Iya oficina agsob la ba yaan Kay si Miss Asma la an ginatenderan. Iña wasay! Salamahi! Iña wakuya! Pid isyon tintahan! Ningusyo maluya. tampalasan! at ka na binogkut! Lipakan ka unta! Tiil magdurugkut! it im kamal akat.

kamakali isang! An lan git san ooran kawan balud tapwak an hagkut. ipinagpatimbang kun ako nadulog waray ngani sudan kay ipinapalit Ia iy a rayandayan. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tubtob ba gud la dinhi an sukol han aton panumdoman? Masighot na ada didto han i ya ginkakaturogan. tae mapagiro. Bisan an pagkwarta isda sa merkado di n gud makadto kun kablas sin polvo. Amo ba gud ini O pareho ba ini han iya bar i nga siko nga siyahan Iginbasihan naton pagkilala ha iya? An iya mga anak yana . Kapagal.COROCOD CODCOD MGA PANGANDOY Ako an nabataw sa butnga san golfo inabtan sa law od sin daku nga bagyo. akon boboogan kay basi maghilos a kalawasan. graba. ako nagaandoy san kapalaran ko nga akon nadangat san ona nga tiempo. pagkaon pa kulang. basi di malurnos iya hinolu gan. ---------------------------------------------------------------------Sa akon kasabut may ada gud sulod iya pagginarbo ngan inisogisog ngan kun nadalo g ak adlaw nga Sabado maraot an buot tinatanaw ko. an akon kabuhi kamakatuturaw! Kundi hinkitan ko an i mo kapawan sinin pagmasakit asay ginlaoman tabangan pa kunta di mo pagkawangan s an imo kaluoy mm nakitabang. Ira gintikangan sadton ira away tungod san pan ugnit. kimona. pangadi kwintas an puroton diri an pag garbo. ginawaran gaud pati han baysalan. Dugnit san anak ta. luludhan ko Tambal san gugma nga Ilo. an nagiginkausa sinin pagkabutang. Waray na iba. ---------------------------------------------------------------------Kun diri pagisol iya pamatasan bubuhaton ko gud lain nga paglarang an taya san korot. Kunta kay lagas na diri na naasa bofanda. bisan kun naoro dara an espejo bangin Ia onina. Di na kasadangan an iya paghiyas kay kun nakaturog pirme nga may medyas. asay man an iya. lu mabaw sa iba. an maupay sini pagaandaman ko pagpalit sin a pog usa ka kanastro. Inin asawa ko labaw an paggarbo kay kun nagtotoon anay nagpopolvo. Matutugk ad an kadagatan Masasaka an kabukiran mm dughan kanipis man Tinago an ngatanan. dalagan. waray paghiringa. t omowad ubanon. polvo ug kananga nadagit pa liwat sin pitis nga saya kay nagsisinoga bata sa Buruka. pero ano pa man it aadto Nga aton hikikitan? Tuna. PABLO REBADULLA OWATA Bisan ikaw kun lumimot Bisan ikaw magpal ain May man takna Manumdom ka An pagindig sa iba. Sa Iaktud nga asoy imo na nasaygan. an maupay lugod akon parigosan sanaw sinin bahong. kasakit sa ulo pagpinamation. san akon kabutang danay makapensar maraot nga la rang. bisan inin sapin nagainit pa siya nasanat Ilavera siton hawak n iya baman an baul ta usausa man la. KAAWAY SAN PAGPAUBOS Dalagan. Bisan an bulan maparong Magha hanap ak sin bitoon Dadawgon ko. bangin naempatso polvo ug kananga. Katloan kilo ginighan tagsa kasemana. ubos sin pang alap maghumot nga banwa kay idinadakdak sadton buhok niya basi gud rnaghunot. an kapuy an gutom an uhaw. san akon higugma ikaw an hinguyan pakambaya ako han imo gabayan. isulod sa buot kay waray kit Vapor nga ginpapaabot. an pagkabutang ko. waray man pagpapurga. AN TANHAS Kun ako mamatay Ngan buhion ka pa Kadtua an kahoy Nga guinkayaknan ta Uraora pa man Di ka kumilala Haglipot an dahon Haglaba an bunga. ---------------------------------------------------------------------ANDIKULA AN PAGPALABI SA ISIGKATAWO. kun san bolinaw man. lonlon gi naantos maabtan san palad. daw nahinglaw pa la. Danay ngani ako pagkaon makulang sa panalingoha buhat sa ornhanan hiagi nga kwarta pinakabuhian ubos sa pagdugnit. --------------------------------------------------------------------------------------------------ANDRES PAGARAN KUKOROKOTOKOTOK Kukorokotokotok Manok nga abuhon Sunod la ha ak on Kay pagmamaton Ayaw kabaraka Hit imo pagkaon Kay yadi hi Adi Magpapati gayon. Naparigos ngani. daw ginpipisitan t ungod san asawa siya ginrabutan. nabuiigkag pa liwat an akon sakayan. Paghahadsan man ngani ini. kakuri. korinit ni Kuan. din naman angay lahos kasadangan ngaran inasawan kay linolopigan anak kon daraga san iya pagdayan kinokompetensia. Inonsan sa lawod layag nawakayan. Hinumduini kunta kaluoy nga buhat sadton sarapati san anod nga Ianggam dahon san kaluoy iya hinolugan. An angay na kunta sugad sa aton pag singba.

naka himo bin dagaang ha sakob han ak kasingkasing. siring nira. mga kabugtoan An iya mga anak waray magabiso. Di magiiha. an pagngar ani ha iya Nga bugto. SUGBO AN LAOG NGA MISAY HA PARAISO Hadton siyahan Linmingkod hi Lak i didto han lamesa ha hardin Hi Bayi ha iya sinmapit ngan magkinutingkuting Mga bukad nga saringsing Ha baso nga berde an imirn.Dinalidali nira an paglubong. ayaw na la pagpakiana kun ginano han Wati paghimo hinin kalibutan o kun kakano Pagkita an torobay ngan mga buskay. naharok inin mga uhay. Una nira nakilalan an iya ban nga siko. kamakalilipay. Kinabuwasan naglinibot hira pam iling Ngan didto hinagian an iya lawas ha Linao. Nabaro kami han nahitab o ha peryodiko Dagmit kami nga mull kay nahadlok kaini Para han arnon ipinanmili n -. kamakaruruyag. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ay. samtang tikatugas tikapula tikahinog. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. Marampag sugad hinin suol nga amon binabati. Maiha na nga hitabo. Waray makaabot ha aga an ira usaosa nga kandila. Han pagabot narnon asya pa Ia karni nira surnatan -. --------------------------------------------------------------------------------------------------MAXIMO SERVIDAD NAGHIHIGUGMA An imo mga mata nga baga mayda ginbibiling. makabibido usahay. Imo mga hiyom ginmayuyo. upod an ginatosgatos Nga iginba nlas han tubig ngadto ha baybayon. SORIA DE VEYRA TESTIGO Ha harayo nga pulong. waray korye nte. duha nga tasa Ngan Iaog nga misay nga sigi an lin abaylabay. unod han pa glaum maguruma lumalabay. Ginmimlat an mata.ginikanan. kay baga may sinangko Kan Laki tungod. Sus. an styahan nga pagkilala nga amon kaupod Ha kinabuhi. sakripisyo han bugos nga panimalay --------------------------------------------------------------------------------------------------UHAY Inin mga uhay. Magkaada hin anak nga susumatan han mga nahitabo.. kon nalalata na mm humay. Makangingirhat. ha tuna natamod. An nakadto Ia Takori. ORAS SIRINGBAHON Daw kakolop pa la ako iginduyan Ni Apoy. duro nga nal aylay. Pero sangkay. ngan han rnga nawara na ----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTURO BAUTISTA LABITIG Ano ba nga birtud an iya kinakaptan Nga sugad titires hi ako nahigtan Bulkan Pinatubo mm akon dughan Iya ngan Ia lainbong akon hinkiki tan. pero Ini n kahawang ada la gihapon ha dughan Ha iya lubnganan an mga sighot berde ngan bu hi. binmuka an iya baba Sugad hin kin ikislan: Imo ba iton tuhod nga dinmapat han akon? O misa y ba mi nga ada ha ilarum? Hi Bayi nanmula hiniyomhiyom Tarnuyingking sigi an ki nutingkuting Mga bukad nga saring. tipau bos nalaylay. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. Nagprobar hi ako pagaring kan Inday Iya man la baton hulat madaliay Akon gin repeter hi Inday nanumdum Nobenta na hiya waray paglaom. Damo an rnga patay nga naghihigda ha kalye. hinin humay. Ada sinud Ian ni Laki tasa ni Bayi Ngan ginkinitaan an kan babayi Api ng. kamakabubudlay. Ti nabonan na Ia han tuna kay din nina karuyag nga ipakita An iya nawong nga naruba han baha. ni Nanay ngan k aparyentehan Di ako natuo nga niyan nga tyempo Ako nagduduyan kanan ornangkon ap o. may husto nga pangidaron. bisan marampag ha dug . an kapas o ginpaypayan ngadto ha makahimo naglalarab nga kalayo nga nakadangga han akon b ugos nga pagkatawo. Lima ka tuig na hiya nga nagpapahuway. hira maglulugaring na. labi na kon mahagsay.an ban nga siko Nga baga tropiyo niya ha kinabuhi. Luboiig ha kalapokan an bugos nga Ormoc. Darad ara niya tikang han iya kahulog Ha bintana han bata pa. Agidaw. pero yana pa gud la mi narnon i ginuroistoryahan . --------------------------------------------------------------------------------------------------MERLIE ALUNAN ROSENDO Recuerdo para han akon bugto nga nawara han baha ha Ormo c Nobyernbre 1991 Inabutan han maagahon an tub nga kabataan Paghinulat ha iya d idto ha igbaw han balay Nga asya la an iginsalin han baha.

nagnunobe na Ngan gindungan an pagestasyon Sa 6:00 nga misa.Kastigo. salit gindadayaw iton mamomolong nga tukib it yawyaw paglitok. kuying Bisa n an siya ngan lamisa. kubot. “Kupo.) Ta ku n waray patrol. din yayangbaton kay hakagipitan. --------------------------------------------------------------------------------------------------ngan kun it giya napalus o nabuto in guma palaran iton nalapus ha ospital pagko ma --------------------------------------------------------------------------------------------------PANAKAYAN Pagbiyahi mo nga masakay hiton pampasahero. “Hilot didi. Sa 4:00 nga misa Nagrurosaryo. kalangsa hin kaskaro.. matigbi Ito im atay nga d aw ginkakalero. buyak Pamagaw. It pulong “gihapon” mayda garami tan. naah. “gihapon. paglarga pa. malibut na liwat. --------------------------------------------------------------------------------------------------kada pagnotisya bis paginihapon harus kada linya may ada "gihapon.. bahala maba ldado. kirugtol anay” (kundi ayaw la panwalis panumdom kan im nanay. kalipayan An makalit nga palad Say naghatag sin kasarndan Punyal san kapalaran Pagtitipigan.am. pa mulong. Palab. --------------------------------------------------------------------------------------------------Naabre pa la sa porta Ay sus! Kada naulang nabalandra. hinurnduman. hilot dida.” ngan dagus pa pangumbida: “Oy para Malaguikay!” pagugwad pa hiton angab kay kiaro nga pun o na. nabara it butol d idto man ha radyo kun may arapapon hi announcer Kadyo nasiring.er. Ha halipot nga pulong. Iton diri andam naukoy. kay bisan kun napupuno hin bayinte la nga karga di ngan madubli kadamo din pa gud malarga. Tikang sa porta Paluhod an paglakaw ni ya Pagabot sa lingkuran Hinagay an nalingkod na Kay kono iton man kanya Kay ngay an nakakaulang Sa kanya pagpenitensiya.. bisan.” Bisan di pa angay nga pulong gamiton. bisan buong. hinumduman. panhimang. ako la gihapon an Mapainubsanon . kay mapagasolina. tsuper kay tarantado waray tagad. tinipigan Kay an lanit san gugma Kun ilubon." --------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO AURILLO GIHAPON An kaparayakan buhat o trabaho ha intablado man o s ibya ha radyo. ako..han An pagmakasasala mo ha bagting Han ak simod. --------------------------------------------------------------------------------------------------PABLO REBADULLA BASUNI Basuni ko sa dughan Arantuson. Ikaw an kinmarawat han ak karnaisog Nga malunod an ngatanan nga paghusga. ako an madarahug Nga say naangay makigbisog ha lawod han Kaarawdan. ayos. kalakublakob. nauntol naeh. o gugma. Pagabot sa balay --------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS BALANQUIT PAMBUJAN Norte nga dapit sini nga lalawigan Labnasan san dag . pamuyboy Aringi t siya uraora Kay ngayan waray pamahaw pa! Mao iton si Mana Cordapia An buotan kono ngan parasingba Nga iba an batasan Kun sa singbahan nagawas na! --------------------------------------------------------------------------------------------------OSKAR MUNCADA MONJE SI MANA CORDAPIA Si Mana Cordapia Masyado karelihiyosa Nas ingba siya kada Domingo Ngan kada agaaga. nadagmit panumat bisan iton utok di nakakalanat. Apo. San naubsan na siya sin pangadyion Ubos na an mga nobena Sa ngatanan nga mga santosanta Ngan hasta an mga kalag sa purgatoryo Ginpanakop na nanguros ngan Inu li gihapon siya. saprat didto ha pungkay. kay i kaw an naghalad. binata. Samtang an adto ha sakob hin b aho nagsasaro kaanghit. paghipakdul danay say gud piriton kay rapasaguntok . Pagagi sa kalye Ginkita an mga igkasi Nagtatapsjk gad an laway Sa panlibak kalaksj. waray Diyos. Di ko igpapatarnbal Bisan mangu tngot Inin dinultan Karuyag ko Dagko nga Basi tigaman An makalit nga palad Say n aghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. kun may polls. Sa 8:00 nga misa Kay an tawo damo na Natugbos siya sa paglimos Ginpapakita an tigdyadya Nga hinulog sa kolekt a.

. surahan ug kilawan Sagision hingk awilan. maming ug tarungan Damlud. saksi ka san kakuri an San kablas ug rnga tinalupinan Ayaw ituyang nga mamatay An hustisya sa kadama n isubay Pambujan nga akon natawhan. --------------------------------------------------------------------------------------------------SABAS ABOBO POPRO SA BISAYAS Popro sa Bisayas nga labing matahum Nga nakakali aw sinin akon domdom Diri ko gud buot nga pagpakapadon Sa gihapon ikaw an ak hin ingyapon. Naghuhulat ha irno. Antuson ko na Ia An ngatanan. baloy. Sayod la hi Bathala Waray ko man s ala. mascre . Iabawka sin kabantugan An ngaran mo naiguhit sa kalibutan Hingyap ko nga magpakamatay Mahiunong pa iriin akon da gway Mahikitan ko ikaw. tugmong. punay Kalaw. DEbelop. Aning. buagu s ug kanara Sibuyan. BELEN CIDRO. DE-Tagalog nga English-speaking. Aanhon ko man yana Kun im ak limuton. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICTOR N. Hiya daw may pagkamestisa Mapulapula an aping. Ambot kun kay ano Nga nahigugma ako Kun din la iton Akon kapalaran.. Hi Aning inupod ha Opisina Basi mainterview. Kun din an gugma Nagsagda ha akon Li muton ko na la An ngatanan. bungto ko. Pero kun an babayi Hinay nga kinakablit Nahiyom nakisomkisom. DEbelop. ) Kitaa an debclopnient ni Aning! DE-hairdo nga nakilingkiling. Haros di ka hunongan Hiton iya kayawit. Pambujan.at. --------------------------------------------------------------------------------------------------DUHA KA LAIN NGA PAGKUBIT An babayi kun tigda Ngakinakablit Baga in sumpit Nga nagraraginit. sikhan san kabukiran Katunod san adlaw. Humpas san balud mo nakakaburong Sa amon mga mata humangrawen Daw kinalaykay nga dugoton Sa kama busag tanawon. Ayudahi ako pagsiring. O. binu tlaw paglinaba Kay sinudlan hin usa nga ideya: “Waray napalit hit ak tinda Gabay n ala lugod magartista Kay siring pa han kanta. patod ha tuo Ngan talent scout han Alogbati Studio. ‘Bakit ako mahihiya?” Dayon ha Manila kinadto Nakisabot kan O. harangdon nga mga kiriring . nga murayaw. laban ka sa ngatanan. --------------------------------------------------------------------------------------------------(Iba na gud man an iya tinda Kay imbes nga bulad agumaa Maparalit nga mga Bomba. DE-manicure nga nagiringgiting. Agsub sa pukot dinhi hidakpan An danoy. tinumbaga An hiridyukan nga kosta. An di ko sa imo pagbaya kay akon hingadan Palangga nga tuna Sa im nat itirok manta an putli nga hingyap San akon paghigugma. Palangga ko ikaw nga lal awigan Nga may matahum nga kagurangan Mga bukid nga higtaasan Tinudkan san ilang ilang. kubo mabunay An mga tabong sa baybay.Sinumhan pagtininda. Pambujan. Dagat mo bob siton magrasa Isda nga buraw ug agumaa Tamban. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDINA BALINA. sangyaW san katamsihan Tahum san bun gto ko. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tamsi nga balud. talusi ug an dundunay Talabung. Bagan kulalapnit iya Mga pulong nga naguni t. SUGBO GUGMA Ako nahasunit Ambot ano ini Nakakita man Ia ako Han imo mga buni. O. Kamasakit pagdumdumon Kun an gugma limuton. King Bergahito Patod ha wala. tuna nga natawhan Bisan kun kablas ka pa man Kulang sin karangyaan Kundi sa clughan ko. TERESA CARPESO HINIGUGMA KO Ham ka hinigugma k o. --------------------------------------------------------------------------------------------------DEBELOPMENTAL NGA ISTORYA Nabatian ko la ml nga istorya Mahitungod kan Aning nga tindera Parabaligya hin bulad agumaa Ngan part4ime nga labandera. Bungto ko ikaw nga pinaura Nga may magtahum nga daragita Nagaalimyun an mga sampagita Kaliawan sinin mata. Lipaya na gad ako. Saging maglainlain an bunga Tindok. Ako nahasunit Ambot ano ini Tungud han irn katugnaw Ako yana tinutukwaw. bolinaw binebenta na Ug ginaasinan an iba. kamasu. kalondiison pa . Jyadi an lawas ko. Ako nahasunit Ambot ano ini Kin iroan ta la ikaw Irno ako pinahungaw .

padi! Nakitan ko hi Atty<pd>. Kanan masa iawas na raptay ha guha Tadtad na bin baja. Estados Unidos. Kundi may naluoy didto nga lalaki Waray ipadara kay hiya respondi.) Bumagyo la unta Basi magbaha Kay diri na ako makadto ha Grandstand o DWU Pag kita hit sinisiring nga Swimming pool. han ira panguway. Katgutom nga hangin nahigop han luha Han mga magsakit. Aya-ay Ma syado an kulba han pagbinobtohay Binmaya han armas largo la timalaw Limokso ha l antsa nahadlok namatay. .en test pa Ginsugo pa gud pag Bomba (Waray pumirok. Kundi kay a n polis duro an awod Adton nagrespondi say gindara lugod. K aluoy ini han aton Region Kay nagiban na naman An mga pakaraunon An mga pakaraun on Ngan makakaayuda pagpugong Han sinisiring nga population explosion (Ngan made belop na kita gihapon. dugo pagbabaydan Langgutan han ulo an kasundaluhan. Marcos sundalo Ha aton pagdaragan sulong kit pagato. Aadi ini nga notisya: Lima daw nga mga squatters An nagkalumos didto han imburnal. Nagkakalutaw. nangoyngoy atubang han haraw. pagngoyngoy han masa Maglarab palibot kampo han pasista. Nabat ian ko ini nga yakan: “Kaupay hit ginbabahaan kay bisan kami waray tipoy Baga nala gihapon hit nakacabin ha MV Tacloban. Sundalo. waray pagpahuway . Hi Tatay ham na. Inin CO nira hi Sgt. mata nanli liat Ultimo nga kusog. kaiha manguway Makuri an kablas. kan an masa anak. paydi Ia mapitlok Kriminal nga kamot. an mata may luha Dugo nagpipigsot. garab an malinis Dugo nga i nutang.) Yana sikat na hiya nga Artista Pareho kanda Rio. Lorna." Agidaw. lilinti ha langit MasO an mapatak. Ginkumkorn an kamot dungan an pagura w Nagbakho. Maupay gad la kun inaanod it im balay Ba ga hin ginhihilot it im tiyan Kun nalambos na an hangin nga makalilisang.) --------------------------------------------------------------------------------------------------DAVID GENOTIVA AN BAGYO NGAN BAHA Kahusay gud man kitaon an Tacloban Kun naba gyo ngan ginbabahaan Baga pareho na ada didto ha Venice Kitaa an mga atop nga na gkakalalaknit. waray gum inhawa An namaneho han Kamera. Rebolusyon an baton . Nahitabo ini petsa diyes han disyembre Ha salog han Oras han sityo Barayong. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pamatii nyo inin amon kanta Hiunong pagambus han mga kasama. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA AN PARABORLES Ha usa nga Night club maupay an borles An kalalakin an nagkirikiriis Waray pagiha naabot an polls Dakop an babaye pagdada nagtangis. kaon bisan guti Kay hi irno fatay. Kaon na la anak. Lantsa nga San Roque nga tikang ha Jipapad. ultirno nga guliat. Alma Sali t kay makarit makisarna Naliberated han pagkatindera Dinako pa lugod an iya Gana nsya --------------------------------------------------------------------------------------------------Salamat han bagyo Nakakita gihapon ako Han ira sinisiring nga Santa Claws. Ha bugos nga Samar imo nalantaw Ha amon pagbakho tist igos ka bukid huraw. Mayda pa hin usa nga naginorasyon Kay basi malibre iya kamatayon Pero kay diri gud hiya lilibrihon Inigo han punglo hinin armi naton. kay ano hi Tatay ginpatay? Wa ray niya sala. An nagkakalilisang nga mga squatters Baga intawon hin nagkakalipay nga mga turista Nga nagnanayt swimming! (Ipadayon la unta an kawaray Drainage system . Mga api hinin wep ons platon Mga armi ni Marcos nga nagtinarhogon. may boyay na Ngan nagbalon pa gud hin retratista Nga nagretrato han iya pagregalo Hin mga magnipi s nga kamiseta. --------------------------------------------------------------------------------------------------NAYANGO AN TUAG HAN IMO KAHITASON Nayango an tuag han imo kahitason Madakmol n ga guba bato an pundasyon. dirt na mauli Han inga pa sista hira pinanmatay Ha ligid han huraw. May walo nga unggoy s akay hinin lantsa. --------------------------------------------------------------------------------------------------Dilubyo ha tuna. puro mga pawod Nga baga liwat hin mga bapor didto h a lawod. hiya paraguway Aton kinabuhi sugad Ia hin inanok Bisan waray sal a.</ pd> Queber Binisita didto ha relief center Kaharnis han panit.

magkukusog an aton Bahuba Kay tama an aton estratihiya ngan mga taktika Ngan suportado pa han hiluag nga masa. Angay na gud kita magurosa Pagpasulong hinin atoll gerra Kay mi an kasulb aran Hinin aton kakurian. --------------------------------------------------------------------------------------------------ATON PARAYHAKON TAKTIKAL NGA OPENSIBA Aton parayhakon taktikal nga opensiba. --------------------------------------------------------------------------------------------------INAY HI AKO MABAYA Inay hi ako mabaya Rebolusyon an bubunyogan ko Pagrumpag han mga agaron Nga nagpapakuri mga kablasanon. Kun hira natukad ngan nagpapatrulya Ira ginriringgal an amon paguma.Madinaugon gud an mga BHB Nakalipol hira walo nga pasista Lima nga armalayt bar ngan radyogram Ngan damo nga bala an aton nakuha --------------------------------------------------------------------------------------------------PETSA 12 BULAN HAN NOBYEMBRE Petsa 12 bulan han nobyembre NagpatrolYa mm mga a rmi. Sanglit sumarig tumapod ha masa. KamakaIuluoy hit amon panap ton. Hala na kasama igandam an aton pwersa. Rebolusyon! Rebolus yon! Rebolusyon! Naglalarab ha bugos nga nasyon Ngan din na gud mapaparong. Tikang ha guti. Talingohaon ta nga aton mahipasulong Hin barobal itang in nga aton rebolusyon. Dugang pa kakuri hit amon kahimtang It panmi ruwisyo kan Marcos sundalo. Sanglit rebolusyon an tama nga linya Kay ml ginhihi ngyap han katawhan Kadaman nga masa pukaw na yana Trabahador ngan paraguma. Lugo d mi sumusulong. Kulang hin sustansya nga natitilawan Din ngani sadang ha amon pagkaon Asay pa hin iba nga kinahanglanon. Amon ginsasaad nga armas diri namon bubuhian Kun d iri marumpag kaaway han mga katawhan. An pinasuhulan di man makaapong Pag palit hin bago nga amon gagamiton. An nahimomolag magluya nga pangontra. --------------------------------------------------------------------------------------------------KAMI PARAGUMA NGA TINALUMPIGOS Kami paraguma nga tinalupigos. --------------------------------------------------------------------------------------------------REBOLUSYON AN GULIAT HAN KATAWHAN YANA Rebolusyon an guliat han katawhan yana Pagsolbad han ira mga kakurian Rebolusyon an karuyag han kadaman yana Pagrumpag han kiase nga magtiyopion. kasundalohan han masa. Pero kinabuhi perme la nga minos. Aton lilipolon an magluya nga kaaway . --------------------------------------------------------------------------------------------------HI KAMI AN BAHUBA Hi Kami an Bahuba. Bisan nga kusog may ada han pangontra Mapip hira kay may naton suporta. Inay kun ako patay na Ayaw niyo igp roblema Mahinongdanon an akon kamatayon Tungod kay pagsirbi mga kablasanon Pahi ra luha mo ha mata Ngan bulig pagtalwas han kakurian ta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- . madako an aton Bahuba. may asa wa Waray paghialang ira ginbabastos. Rumpagon ta! Rumpagon ta! Rumpagon ta! Mga demonyo hinin nasyo n Imperyalismo pyodalismo burukrata kapitalismo Iglulubong hira han katawhan Ha basurahan han kasaysayan. Sugad kasaslogan aton liwat gamaan. Hin waray kaluoy ira ginlulugos. Aton babanatan pasista nga trop a Ha salog maghasag ngan bukid magbabaklag. Gisi ngan may tangkop ginsusulot namon. Kampani an ira pormasyon Nga sinaba hinin panalogan. Cagapasan ngan Magongbong Trese nga paraguma ira ginpatay An kat awhan nagngongoyngOY kalagot han pangabuso Dugo nira iginamot sulog hinin pakigb isog. Gudti nga pagdaragon kun aton titirokon Dagko nga kadaugan an makakabot naton. An 34th nga batalyon An komander hini hi De Leon. Mga baryo han Dolores Damo nga dugo iginbisibis. H a baryo Gapang. Kusog atoii hukbo gumikan ha Ira. Amon kaba taan maggasa ngatanan. daraga. Gintukod kami pagr umpag han aton mga pangontra. Timprano nalusad ha uma pagdalos. Ti kang ha maluya. An kababayinan gintatalumpigos Tigurang. Gudti ng a detasmen aton liwat banatan. bata. Ha kasyodadnan ngan kabaryohan Umogop an katawhan ha aton kagiusaii Armado nga paki gaway tikang ha kabukiran Hinayhinay palibotan kasyodadnan.

Haglipot nga bado. Kun di gad Ia inin pyudalismo Kaupod pa inin imperyalismo Diri ko hi Nanay babayaan Kay akon gud hiya kalipayan. (Matinahuron nga sagbang kan Mons.) Kita ha dto nagkasakay Dida hin dyip nagkadungan Ako hadto nahadlukay Kay ikaw daw gingi rhangan. waray arutarut ngani Mister Campos bis guk don hin gunting. masasang nagaruaringaI. Paglingkod mo nawakasan mga tuhod higliputay pati imo katanusan ha im bado nga naiktay. daw pinalungan na bas din iriakutos. Kay inin nga akon kakadtuon Pagtalwas han kabl as nga katawhan. naangay hin kayumanggi labi an nawong sugad hin tabigi. Kay pint hi ako nga makat na. Amo na Ia mi Nanay an dalan Para han aton katalwasan Sanglit a ngay na nga magurusa Pagrumpag han dunot nga sistima. ayaw uraora hin mga bulurot. Mga luha mo Nanay himu sa. nga baryo. Pagsunod na man la ngahaw kanan manunulay sugo. Ngan parayaw pa an irok n ga baga ginpaharnisan dinugang di pagpinirok Hi Pitong -. iyo mga tawo ha iba manmutos. lider ni kandidato Dingal.BAGA SUGMAT Hin “Hello” ug “Good Bay” ak ginhahatagan kamo nga mga Mister nga mga pagpagan Hi Pascual nagunggong. aada an siste adlaw han pamutos. iton buhok niyo ay na ipaluyloy talunaya sugad hit kan Insik Ping Loy. baga siko hin pagitinatabunan han naigbos na tumangbo. pabayi an mga bungto amo an mag buot. Kun ikaw gumuko Kita it im pugtot .MGA TINIPIG NI KA ERIC ABELLA UG SERGIO AMOYO NGA TIKANG HAN MGA MEMBRO HAN KAG IUSAN PAGPALANGGA NI NANAY HA AKON Pagpalangga ni Nanay ha akon Minatamis hini n akon dumdom. Bis unanhon mo nga pagpiti kulaos basi m abungbong nakalit Ia paghikiti an naglilinuralambong.</pd > Damwal di na gud man la pagaingan pawalwal hit tiwalwal pawangwang hit warangw angan.” Waray alo pagpasiplat sidngon man Ia nga hayaw bis burikbotik hin ulat. Bis unanhon mo nga butong sidsid han imo panapton duroy gud I a hi Balintong han kuan pagsiniplaton. Kay it mga buta Nagkakasusumo Ha mga motorkab Paghawas pagsakay. hi Ino. Tungod hini nga kakunian Rebolusyon an akon aapihan. Ayon ngahaw ni Sibron kay tinakas pagkinita bis kuno papagbayaron kay di man sukot igkita. Pastilan. Iday. aw. It im matataktak Makuri mapurot. Duroy liwat in nga mga mannganga rot han bayad ha ira hin pagpalapwat. pamati san gkay ko nga sudlot. Filemon Quianzon han iya masinagdun on nga wall ha mga daraga nga nagS anto-ehersisyo ha Katedral ha Palo. Ha iyo paglingkod Tuhod paa pulwa Ngan may magirim pa Kun ikaw mak iwa. Huy. Sanglit yana Nanay pagiluba Kay pirit hi ako malakat na. di pumukaw kun hikitan it tinago. Bis la pagkatulan dara hiton kuto nga nangangayofl la dida hin pagbungto ngan bis pa itanoy ngadto ha infierno di na mapatarhog hi Esko. Ha adlaw ha gabi natimangno Ha mga kakurian ko nga damo. Waray nim tinuturuflan baga waring. hiton paa naparayaw. mailo b hin yangbat waray gud paghingal. “di maalo.Tiroy ug Samontoy. Baa daw intawon Inday ginguliatan ka hin “wow” ada hira in nagpanday bin ngaran mo nga Miss Huwaw. oo. Hala mga Mister. --------------------------------------------------------------------------------------------------BAGA SUMAT . lider.waray batasan. Lapos na hin Bitol kapos na hin hipi kanan Pilipino han uso pag-copy. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ginarungan na ka kay napalit an butos. NagpapakapugWat Bis mga minatay. iton ira ulo daw id yok rinampag di na maarakos hin sudlay pagkagkag bis pa aaswaflgan ada hin bulan gkag. Nagsiring hi Mr<pd>. kirigpos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pati dughan nalamukdo kay ginkulban hin tinuod hin magpadis nga imbudo nga inau pay an kagaod. hala mga intoy hala mga sma rt boys . hi Martin napagpag. --------------------------------------------------------------------------------------------------ELEUTERIO RAMOO BAGA SUMAT BAGA SUGMAT Kan Miss Pikrang Kalabkab An Rayna Ha Kagabkab. tinapuran ka ba panhatag hin tingal? --------------------------------------------------------------------------------------------------- . labaha. --------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO SEPARA PAGHALIPOT HIN BADO Hunong na gad. han padadaugon nga nahulbot.

apay. Huros. Hangin gad la. hangin! --------------------------------------------------------------------------------------------------AGUSTIN EL O'MORA HI UMPOT Sinakay hin iskutir an sangkay ta. hangin. Kay waray na iba kun mahapwat. Makausa . kundi listahan hin mga pinalungan. pagkalpad han maya. Din mga kwinta hin mga utangan. huros. Bisan ka naabot. Pabuinga an hiblon Dagkua an tulon Latonlaton tungkasa na basi tibway. mamumurag. Agangagang ngada h an kalatok. paghiruti ngan pagikmat. Kun ham an amo. Kun ikaw mahultok. hi Umpot Duha a nay kabulan han diri paghiulpot Ada ngayan nalimtan an pagpaukoy na Waray hunong hin likdo bis diin nga eskina. Ayaw pagtalaw Igbaw an pangulaw Kay di ka gad.Ay! Kamatamis mo daw.liring ngan kalainay -. Pagmatu od na Ia Naning kamadlos tikang ha dagat kay amo ito an hangin kon panahon san h abagat. Salbahes ka nga insik. Upaya panimbang. Ikadi na gad. Kay ikaw sinandig sinin dughan nakon Dayon ko man harok siton irno bayhon . Sapayawa an pugtot. An tingug makaluluoy a n pagpukaw hinayhinay daw sugad hin napupuoy dire gad la hangin. DE VEYRA IGAWAS AN TAKMAG Igawas an takmag. linta. Daw hatok hin pill adton pinuyusan. --------------------------------------------------------------------------------------------------ILUMINADO LUCENTE HANGIN GAD LA Aadi ha at hagdanan in nagtitinuktukon Nanay. Ano nga nagtidugang? An ak ha imo balos. aada ha imo an papel an tinta. Ayaw pasabot. An timbangan m o nalabtik. Gutiay an pisada. May ada pagtapo d kalipay nga damo. salit an bungkog lubas na nga lubas salit kin ikita tinag o nga rubas. hin dinuhulduhol nga waray katamo. Dida han paghiuli. liang ng an sidsid -. --------------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO MAKABENTA AN BAYAD HAN AKON LUGET Han akon pagpalatay. Kapti an tak mag. ngan nakalilipay waray katapusan. hahinonomdorn Nagkalakat kita gabi nga bulanon. Nagsasakaysakay kita sa salog Nagbubugsay ako sa Iangit an tad ong. lider. Apayapay. Tarha. Naning sada Ia ng a nababantad han huyuhoy san hangin ayaw hito kaalantad. aadto ka. han mga pasangyaw hadton imo Amo. Naggaanay im ginmadyek. Salit manggud intawon. kanan kandidato dugo nga manatok. yana abot na ha bawbaw han tuho d. Alagyama. Ngan tipaigbaw an sidsid han saya. bis igpanmamalhas bis makagaramo. Baga ka in linta. an mga risibo ngan han mga kwinta. bangin may katuyuan parnatia ta daw anay. tarha. hudo. Waray na matupong sinin kalipay. baga in limatok. Pamuhaypu hay ayaw gud pageki sekis Tadong ngan si’mulsog hiton bagis. Iday. Nanay. mga naguutang ha mga bublangan . Gawsan na an buktot. bis kanay nahahanglas Kay p astilan man ngayan at hi Umpot napadlas. kay nakakasupsop hin baga hin hatok. I-lit imo paghakbang. bangin an tuhod di na ihiluhod. Tingug daw nga nagpupukaw hin waray palabilabi ngan din nakakahukaw han gugma nahahanabi. napapa s hin gutom han ginrurunusan. an amay nagtinuok. An bayad la gutiay. Waray nagtutuktok. lider ni kandidato Dingal. Ako nagruhaduh a. LIDER Huy. --------------------------------------------------------------------------------------------------TOMAS GOMEZ NALIMOT KA NA BA? Diri ka ba. daw lugit hin lubi nga gintutumusan. nga nakakakupkop nga nakakapinta. --------------------------------------------------------------------------------------------------MGA SANO BUWAS An liang madagmit an pagpatiubos an dughan na la an ginsasangit an kawo ha sugbong nakuhaan hin ubos an V ha bungkog nga may barangitan an pagbi ngat din la harumamay. Daw ak ha imo utang. An hulog nga nakuha. Luget han Iingk uranay. DE VEYRA HUY. pinalangga ko. huros. waray gud paghingal an imo ngaran nagaaruaningal.sano buwas ha bakgong magkatigob ngan an ba kgong amo na an vestido. Waray na baribad Tibway pan iplat magaraaramag. hinmalugsan kawagok An i roy nadismayo.VICENTE I. kay tinapuran ka p anhatag hin tingal. din mabuliw kun din mant a latok. mailob bin baktas. Os ka sako nga luget. tarha. --------------------------------------------------------------------------------------------------VICENTE I. Andamon dayon sunod nga tagay. Pahuway na Ia hiton turon katurog na gad Ia Naning imo ako p agmatuuro. mga elektores nga ginarungan. mga sano buwas.

Kamakapapaid hin naghihiningyap. Sanglit tikand sadto waray ka na bulag. Ay! Kamatamis san may nagpapalangga Waray kamat ayon. Sa t akna nga tanan firme ka natupad. tigamni nga kasugad.sa nagkabulag kita Ginsumatan ka nga ako buhion pa.. daw uras hin pagkamatay. kun didtu ha dughan ni Nene. waray higugmaun nga sadang maluuy. ngan adtun mga dahun. ngan an harupuy asay. Naginampo ka nga ako buhian pa. harayu han bukad nga ginpapalangga. salit mamingaw kay tungud nga an gugma mu na waray. nadugang pag-iha inin kamatayun nga akun ginpipinamulat nga umabut layun.       . mahilum nga guyud.. an paspas han mga balud. kun magruyu an mga bukad. duyug ha iya nagbibikhu. tigamni: an gugma patay. ngan hitun malulupad. ginputus an bug-us nga lawud. bisan kamatayun kapin kamatam-is. ug say bati nala. kun pananglit waray lumabay. mamingaw nga labi. Pirit iilubun inin pag kasakit niyan. matugnaw nga alisbu. didtu an pagtangis. kun ha maurhi pagkalipay an aabutan. hin gugma mu waray! An kaagahun nagluluha. harayu kan Nene mabiling hin hilu. an harupuy hinay an paglahay.. <b>Kun An Gugma Patay</b> <i>ni Rudolph</i> Masamdung nga gab-i. waray lamrag kay tungud ada.. nga an kasingkasing may kasubu. Ngan kun ha kaagahun. Han lambung ginwara. Nagaasuy nga an gugma patay. lunIon Ia himaya. hin kasakit han dughan nagpuputus. an mga tina nanlulubad. han kadahunan. Waray kapupugngi luha sa mata. mga bukad. an dara hadtun alipurus. pagtangis nasubad. <b>Harayu Kan Nene</b> <i>ni Luming</i> Waray kalipayan an may paghigugma. kun han kapalaran paglinguun aku. maaram ka kun kayanu? Ay.

kun harus mabugtu. hinin panumduman. Luto a kahimtang. inin pagharuy. Hinay nga paghuyub Dumduma aku lingi-a. han gugma nga sakit. Uhaw ku tambala. Wad-a an sakit Bisan nala pagkaluuy Bisan la kapaid. anuba in takus. Mutya ku nga inurug. Naranggat nasulhug. di hinkakalimtan. Naning an halad. dirina magtahum. Kay ikaw an dangpanan Ikaw waray iba. akun pag ginhawa. nagtitinitis nala. An kasingkasing may pagkamingaw. waray pagpahuway. napupuyat hin dagmit. <b>Hingyap Nga Waray Himaya </b> <i>ni Talinting</i> Tikang han ak pagkilala han ngaran nga gugma. an mga bukad pati langit maitum. Nabantad an kadahunan. angay makagtul-id. Tambu gad. Aadi hin Intuy. ini nga ak buhat ku la parayparay han dalan.Kay bulag han bugtung nga ginlalauman ku huyub han hangin diri na nakakali-aw. an buhat isipisip. nga ak ginhihingyap. ngan kaluuyi. Naninga nga hinalaran. Kay hin gugma tugub. bisan it im hiyum. <b>Serenata de Schubert </b> <i>Spanish song ginbinisaya ni Norberto Romualdez</i> An kabitun-an han kagab-ihun. Kamakuri manggud.               . An katutuhay na. bis ka nakaturug. Dumangat kunta ha kasingkasing. Mu. Ha tungud hinin imu tambuan. kay sugung nga ungara. Kay aku imu nabihag. kun aku nakita.

amu an pagtikang han iya pagbangun. nga waray gud huhungaw. adtun im hunahuna. Kun baga pananglit. makuri batiun. imu na buhatun. kun anu in buhatun. nga buut dumiri. hi Naning nga putli. tambal han kasakit nga akun ginhiyum. ha ak pagpatay la. angay kalipayan. ak kasangkayan ngatanan maglipayun. kay aada tuturuk ha at mga unud. pag iinumdumun.hinin dumdum isip. ngatanan an tamsi sahid magawitun. ha ak manaringsing. de Veyra) ni Francisco H. nga waray himaya. sanglit kay hapit na. asya an tambalan. kundi inin baba. Naning. ha mga katutul-anan. Ay! inin gugma. inin ak kahimtang. pagpaid hinin tawu. kun waray nasaid.                     . Tugauk han manuk malanuy batium. sanglit kay natutuub la. ak nalilipayan. in usa nga saad. Hinaut na unta. hinin kasingkasing.</pd> Vicente I. di ba kalipay mu. kahuy. nga mahigugmaun. iwaklit nagud Naning. Baltazar</i> Makalilipay hinin nga panahun. Kay di ba inin gugma. kun hinngangadayan. kadagatan mag-upay tanawun. nga matalibus na. libang han kamingaw han ak higugmaun. waray daw gud sadang. Sidlit han bituun upud an paglaum. pamurubuutun. apiping it kamingaw. natun babati-a. didtu han higdaan nga akun taran-awun. <b>An Kaagahun </b> <i> (Ha akun hinasa nga sangkay Gu<pd>.

waray ku mabubuhat. kay pagdangat na ngay-an. Anu pala ngay an kay dit ha sidlangan. libang han paghayhay hinin panumduman... ihalad lugud anay. hin puraw nga himaya. Kun may imu basul han una nga higugma. nga im’ aku halaran: haruk. Waray sapayan kun imu aku limutun. Diri ku buut magtipig hin gugma nga malubad. Mabulag aku ha imu. tikang han kapara gabi nga gamhanan. bag-u nga kaagahun. <b>San-u Ka Bumaya</b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Kun umabut an adlaw. aku imu bayaan. Kun di’ kana ha akun. bilini aku anay. ugay. Nagtikangna mga manuk panhugdun. bumaya ka hin dayun.                 . bulung han kamingaw dughan masulub-un. mabulag nala nga pirit! Inuli ku ha imu an gugma nga makalit. kun diri an paglaum. Han atun mga sabut ayaw paghiulingag. ngatanan an tawu sahid malipayun. An akun pagmayuyu kun imu pagmarautun. <b>Ayaw Na Ha Ak Panumdum </b> <i> (Ngadtu kan Julieta) ni Iluminado Lucente</i> Limuta aku kun imu man karuyag. kay ira pagduaw hinin kaagahun. ha akun nim’ pagbaya. ha akun hunahuna. Iuuli man ngadi ha akun an hingpit nga kasakit. Biling ikaw hin lain nga say magpapalangga. huni hinin tamsi sukut nak batiun. Iuli pati an karuk nga ak ha imu hatag. panasa an kasamdung. an unub nga himaya. nga imu higugmaun. ngan hiyum! Ayaw ak’ hikalimti. inin kalibutan hiya malipayun. ha butnga han kasamdung. Di man ngani ak karuyag hin gugma nga pinirit. mga alibangbang panlauy han bukad. Sanglit mga maya tikang hin pagkalpad.maghamut nga bukad sarang an alimyun. ngatanan malipay waray kasakitan.

nga puraw an higugma. himyang ha higdaan. han akun kinabuhi. itu akun pagsangpit. kay im’ tinalikdan. an imu minayuyu. waray nagud paghunung. hitu kay akun gugma. sadang mu pamatian. ayaw aku limuta… Ayaw aku limuta nga im’ mainantusun. paghatagh hin tigaman. waray na kalipayan. han di’ ka pa nabaya. waray na adtun langit. tulapus na hin gugma. nahimu nga kasamdung. Kun gab-I nga mangitngit. adtun imu dangatan. nga atun ginsabutan. han puraw nga himaya. An ak’ mga kalipay. ha bawbaw hinin tuna. mahinay ku nga tingug. ginbaydan hin kasakit. maupay an kahigda. ha imu pagkamingaw. ngadi siplat gihapun. Ha butnga han kalipay. bis’ pa kaginhawaan. haruk ha mga im-im. . kun san-u ka bumaya. tupad ka ha im’ situy. matan-aw ka hin bata… ayaw la hipa-usa. kun imu pa igkita. han akun hunahuna. guba an kalibutan. Ha iyu pamamahuway. Adin mga pagnguynguy. kun im’ aku bayaan.bis’ pa kun hadtu anay. kay imu tinalikdan. kablas ug taramayun. had’ akun kasingkasing. itu akun pagsangpit. bis’ kun aku harayu. kun imu man batiun. kamu magduduhaan. nahimu nga kangutngut. nga hadtu ihinalad. nga di’ mu ak’ limutun! Hitu nga mga uras.

nga aku buhi. ha langit nga puyanan han magpakabibihag. masirum an langit. han atun…kamagsangkay. Miling nga hinandum.” an ak’ ha imu bunyag. maglipaw han akun hunahuna? Duray. kay matalikudna. pagtig uba ta anay. duyug an kasakit. waray gud nga waray gud. Ngan imu mga im-im sinupu han surangga. Sinugu ka han langit pagkuisad din’ ha tuna. hadtun tikus an tuyu ha imu hin paghalad. sugad na hin nahang-aw. Miling pagtawag. adtun kaagahun. tuna lugaringun. kay ha imu la paghiyum. “Regina Angelorum. han ngatanan nga kahusayan nga akun na nakita.Ug akun higugmaun. ha imu hamili. an mga agi an. nga ak ibinaya. gutiay nga pangaplud. bas’ magliaw. pati kabiduun. an di’ man ha im’ matanaw. bilin an kalipay. dara an kasakit. <b>Hinamdum Ku</b> <i>ni Manuel Avelino</i> Masirumsirumpa adtu. ngan batu nga kasingkasing an diri mu mabihag. pahadka aku anay! halari hadtun hiyum. Ha ak paglalaktan.     . sinsabut kaupay nga ikaw asay agarun. kay waray ku itatanding ha imu kamaanyag. akun ka iniday iday. haruk pati pagugay. <b>Regina Angelorum</b> <i> (waray ngaran) </i> An di’ la mahagugugma. pagtampuha an lagdu. ug salit ha kalag ku ikaw an pinalangga. ngan kun di’ na makita. bisan kun mapawa. ngan asay ku hahalaran han ak’ mga pagsiday. an kinabuhi masaplud. Dida hit’ mayagudut nga im’ pagpamantarun. hin unub nga higugma ngan hin kabus nga palad. an akun kasingkasing. tikang gud hadtun siyahan nga ak’ ha im’ pagkita. tugub hin ka sigpit.

kun baga mahihimu diri mu ika budlay. ginsumpaan hin gugma nga uray ha kadayunan. imu ba nabasa an una ku nga siday? Leona! Leona! hin katam-is nga ngaran. ha Burawun nga bungtu. Garaygaday. hiyum nga langitnun.hadtun imu ngaran. waray ku kasalanan. hi ikaw gintanum. tikang pa hadtu nga akun pagsaaran. ngada ha pagpatay. Diman ku pagagi ha imu puy-anan. akun inugayan. inugan ta ikaw. anak han Burawun. Waray ku sayup. tubyan ku ha imu bug-us nakun nga kinabuhi. pagsimba ha imu in akun bubuhatun. daku nga balud in ha akun nadagnas.</pd> Vicente I. <i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. ngaran nga pinili. bisan maunan-u nga akun kagul-anan. tuyu ha imu nga ikaw nagmahusay. nahasampig ha tabi. pinapapas han imu kahusay. nga kalundiisun. sugad hin tanaman. Gining Leona. Hi ikaw an Miling. ngan ha imu atubangan aku igdagsa. di’ ka lilimutun hasta ha lubnganan. Trinchera</i> <i>kan Hilaria Infanta</i> Ykaw an bugtung nga bukad nga akun napili. Danay kun usahay akun sinasarihan. hin gugma hinalaran. bukad nga minamat. nga niyan binmunga. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. tanaman han gugma. Liaw-Libang. hin diri na anay ha imu manumdum. kundi talagsa. <b>Bugtu Han Himaya</b> <i>ni Artemio</i> Tuguti aku madaliay. 1914. kun daw kahulus ha gugma. de Veyra. Daw aku sipak nga igdarudagnas. </i> <b>Pagsumpa</b> <i>ni Casiano L. tubtub kita buhi. winawara. inin kasingkasin matugub hin kalipay. Disyimbri. . talagsa batiun kay talagsa gamitun. Titiguhun. may’ kun la unta ipapakiana. uraura kalatam. diri nahihimu kay inin akun dughan.

Nagruruhaduha ka minahal ku nga Iday. Hinin nagsasangpit nga kablas hin palad. ngan ha dughan gumamut ug sumaringsing. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. Igpapaaliday. Titiguhun. Langit hinin dughan ug ginlalauman. Unub nga kalipay bukad nga mabaysay. <i>Panalarun (Takluban). de Veyra.               . kay amu an hiningyap hinin kasingkasing. Ikaw an paglaum nga di malalaya. Disyimbri. ha akun paghimuuk amu unta in magpukaw. </i> <b>Siyahan Nga Pangasuy</b> <i>ni Fausto</i> <i> (Ha kan Pilang) </i> Pamati himaya hinian panumduman. tatawagun ku gihapun matam-is mu nga ngaran. Hinihigugma ka nakun hin tutu-u. tubtub may tinguha Tubtub di maughan. Kun di mu lipayun. Nga pagtuturawan ha butnga han luha. Garaygaday. Hadin akun gugma aku magsasaysay Ha usa nga siday. Lingi-a intawun inin may kasamdung. Ngan ini nga gugma iglulunudpatay.lakip in saad hin pag-unung ngadtu ha lubnganan. tingug mu nga matam-is lakip an paglaum. ayaw nagad itugut ayaw an kasakitan. Hunyu. Tubtub may paghingyap. 1907. Masamdung nga dayun. Akun iginsusumpa nga akun ka uunuban. Liaw-Libang. butnga ha mga pagturaw dalan kangitngitan.</pd> Vicente I. Hin gugma an dughan. Hi ikaw an hingpit nga akun himaya. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. ngada ha kabukbuk ku didtu ha lubnganan. Ayaw gad itugut nga maghadi an pagturaw. 1914. pagsumpa ku ha imu baydi hin kamurayawan. an gahum han gugma nga katinuyu-an. Yhatag nagad ha akun himaya ha kadayunan. ngan didtu hitun tuna nga ha akun tutunuran. an katam-is han gugma asay mu pagpaudgun. Hin gugma nga hingpit ha im naghahalad. Ayaw pakabungli inin pamalandung. hinin akun pagsumpa ha imu pag-unung? Gindara ku nga sakit labis ha kapaitan.

Nga inin tinguha nakun mahihimu. atun mga pagsampit mu ha akun. Han mga bituun pa gintitiwakan. dinumdum ku ikaw hin waray hunung. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. An mga pagnguynguy mu sugad man. Garaygaday. Disyimbri. Mangitngit nga gab-i. Ha sakit bawiun. Ha butnga han akun pagpainuinu. Gutiay nga pawa. An kalimut waray gudman. nmga aku an imu ginhalaran? Hinaut unta imu padayunun. Diri mu lingiun. Titiguhun. Bisan kun payupu. Minamatam is mu ba ngay-an. </i> <b>Akun Kagad Dinumdum</b> <i>ni Clavel</i> Hin kaluuy ha imu tugub ako. hin putli nga gugma ginsumpaan. Bisan paman ngani magsighut nga dalan. Uktubri. nahunub ha kasingkasing ku. <i>Takluban.. Say pa inin duhan diri mu tabangan. 1910</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. Han adlaw han bulan binabanawagan. angay maghingyap ha imu. Ayaw ikaawa.. Nga hiya maangbit.</pd> Vicente I. an pagsampit han akun ngaran? ngan imu paba hinnunumduman.           .Kay say napasarig daku nga pagtu-u. kay akun ka nga gayud minayuyu. an natabigis nga luha mu. Nga aku di. kay ikaw akun ginsaaran. Inin kasingkasing unta nim hatagan. Bisan paman ngani mga kabagwakan. Sugad man lingi-a han im kamahalan. Lipay nga di sanglit. Usa nga paglaum baga naaninu. de Veyra. waray turuk ha akun dughan. mga kagurangan. Liaw-Libang. 1914. binabati nga gayud hinin dughan. Sugan han pagtu-u hadtun tikamatay. An nagningiyupu. ug makag sunud kaman unta sama hinin ak ha im paghigugma.

ug mga saad ak gintitipigan. kay gugma nga akun inutang. sugad man akun ginbabantayan. kay waray ku gud ini paglimpa. pagbantay ug paglikay. ug ayaw pagpirmi hin sangkay. ug kita gudla in naggisumpa. Ngatanan gindumdum ku. Busa. di mu gudla pagbasulan.           higugmaun. An mga pulung ku ak hinnunumduman. ug panmurubuut hin mahinay. kita magsigbantay man unta. hin pagbukbuk ha im atubangan. hin gugma ku man pagbabayaran. an atun ngaduha ginsaaran. Kay duha manla adtu kita. adtun pakig usa ha imu. mag-iinaw han imu pangiwa. magtagam han pagpakasala. an sinisiring nga gugma. Bisan kun aadi aku hirayu. an mga pulung ta nga sagrado. padayuna ayaw paglikuliku. tay aw ha mga mata mu. Hi aku magkikita la. nga pinaka kanaman kula an gugma? Pagmata ngan pamuhaypuhay. Uunahun ku in kalimut ha imu. Ngan inin dalan nga natatadung mu.       . kun anu in at pandangatanan. kay bangin ka pagtugwayan. nga an gugma mu ak hinngalimtan. nga diri ku gud pagdudum-itan. hugta an pagampu ha Diyus. busa. hinin waray gamit ku nga tul-an. kun angay ba pagtinawaan la. Pagtiput ug panikus.kay ikaw la in ak Ayaw pagtahapi nga akun ginkawang. Kundi kun sidngun mu nga binuhi-an. paghinay bangin magsayup ka. an imu ha akun mga pinulungan. kay ikaw manla in hinigugma ku? nakakatahap ka la ada. hin maupay imu pagbantayan. an dayuday nga hiningyap ku. ngan upaya nga mga pamitad nga diri ka gud mahisalaag.

1914</i> <b>Gugma Nga Putli</b> <i>ni Francisco J. ngan imu ina-antus an mga karat-an. Disyimbri. kay ha akun dughan ikaw an tinuruk. gihap nanaringsing ngan nanmumukad. nga ha akun dughan ikaw an tinuruk. Nga aada ka pa nagsisinuisugun hinin dalan nga im natatadung. diri mu gud unta limutun. Ug ha lubnganan ku nga maksaramdukm kun didtu aku. kay tutu-u gudman ini nga pagkabihag. 1907</i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday.. kawaray tibway ug turun nga pagsamdung. Garaygaday. hin mga pagharuy ku ug mga pangilyupu. de Veyra. mahal mu nga ngaran akun naluluwas. hin usa kadali man pahuwayi. bis turaw nga balagun inaalik-san. kun ha akun uras hin pamurubuut. kundi ayaw aku hingalimti. <i>Takluban. hin waray gudman ginruruhaduhaan..</pd> Vicente I. Pamurubuut hit nadangat ha akun.             .hin katungkan nga mga dalan. Nangangambud ka hin waray ruhaduha. Enfectana</i> <i> (Ha akun pinili. gugma nga putli.. sanglit kay putli ini nga pagkasugad. tunay nga paggamut. dumduma gud nga diri ka manta limut. nga ginhahalaran ngatanan nga adlaw. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. an kaanyag mu balun ku ha lubnganan.. Nanmumukad hin kamainalagarun. Pagkabihag hin inub nga paghigugma. ngan lawas ku mabukbuk. nga ikaw an mutya nga ak kamamatyan.) </i> Gugma! . ha kasingkasing ku ikaw nangangambud. tinuruk hin uray. Kun an kaguul imu abutun. Liaw-Libang. pamalandung ha im ug mga pagtawag. in pagpahuway imu hinahunaun. Titiguhun. mainantusun ug mapinaubsanun. adtun akun ha imu nga tugun. Pagkasugad hin waray bis anu man.

An duha naglilinakat. tubud han burabud gugma ku nga putli. tag-iya han kasingkasing." Apuy: "Kayanu nga utudutud man it imu kanta. Uktrubri 3. Ngani Lilang: "Kun an Girasol na sunud ha adlaw Tikang ha sinirangan. namamalabag an bulan. Nagsasaad tukib han iya hukun nga gugma. Nangungudtuhan an bulan han kagab-ihun. Inin akun man kasingkasing nga matin-aw Tikang niyan ngad hit kamatay. pagkabhig han agsang. magkasi mahiyumhiyum." Malipay. hin-u it nagpipinanhayhayun?" Lilang: "Huyubuy gad hit hangin ha lurungan nasulud. Kay bug-us an ira tinguha. Nahundaray man ha puyut. Ngan talagsa nala batiun it mansadida?" Ha tungud han bintana. apuy niya nga buta. ha dalan kalipayan. An agsang waray na babati-a an haragaak." Han mapawa. apuy. <b>An Naghahablun</b> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. Ngan dagus ihatag kan Lilang an iya singsing.Tinuruk hin uray. </i> -----------------------------<i>Tikang han libro: Hinugpung: Mga Siday. tingal na an kabug-us nga bulan. de Veyra. Whom Do You Love? </b> <i>ni Ignacio McVey (Vicente I. Liaw-Libang. dapit ha may bintana. Garaygaday. Diwata Tinipun ni Dr<pd>. Apuy: "Anu itu nga tingug ha tungud hit bintana?" Lilang: "Tamsi naghihinuni dida hit takuranga. Ha balay an lagas ha puyut naguusahan. Sinasabayan han siday nga iya laylayun. tipig an pinulungan. Binayaan ni Lilang. de Veyra) </i> <i> (Kan Margarita F. im hi Lilang." Apuy: "Lilang. bugtung niya nga anak. hin-u ba ity nga nagmiminakmakun?" Lilang: "Dahun gad hit kakaw. <i>Pastrana. tunay nga paggamut. 1914</i> <b>Next to Your Mother. Mga maglipay. hilaw nga luha ha im binabaribhi. Layti. ngadtu ha katundan. an iya hinigugma Hinigugma nga Mandu. ba-a. Apuy: "Lilang. Naghihinablunun. nagkakabarubag id. Titiguhun. mahiyumhiyum nga naghihinablunun. de Veyra] </i> Masirumsirum. ngad ha simbahan. ha kasingkasing ku ikaw an nangangambud. 1909. An mahusay nga Lilang.</pd> Vicente I. Lastrilla) </i>                         . Na angay la pamalud ha iya garingan. Disyimbri. Pagsulud han mansadida.

Iday! dumduma hi aku. Ikaw ibinubutang. pastilan! kay inin man bihag. hinin akun kasingkasing. Ha imu nagsakmi. pagugay. sapit han im nanay. Hin-u it im hinigugma? <lbl>III</lbl> Di ba hi im nanay. Titay nga hamili. Kun an bata tikaturug. Kundi. han higugma nga ungud. pagyakan daw. Iday. Tikang kagutiay. Ha imu nagmangnu Ha imu nagmayuyu.               . Burabud hinin lipay? Kinukugus ka ngan niya Paguyig. Bukad nga mahusay. salit akun inurug. Dayun ka inugay. Dagus ka inugay. nga han gugma natugub. Sunud kan im nanay. kahimaya hinin dughan. Ay! Hin-u it im hinigugma? <lbl>IV</lbl> Hi imu gad nanay. udug! Hin-u itun iya sunud? <b>Ha Kan Luz *</b> <i>ni Luming</i> Itun imu la paniplat kalipayan nga guyud.<lbl>I</lbl> Hi imu gad nanay. Ha imu nagpaura. mahusay daw bituun. Hin-u it im hinigugma? <lbl>II</lbl> Danay kan usahay. Didtu han im puwang. Kun ikaw na anga. sunud kan im nanay. Kundi. Ha imu hinigugma. Andam hiya pagduyug. Salit. Mainugayun nga nanay Ha imu paghumla. Iday. Salit.

kay lapyupa hiya nga akun pagsaaran. Pagtalkikud ku say lumiwan an kasakit. ka-ipa ku hin siplat waray kahuhuman. harayu asay niya atubang. Kundi ha buud hadin akun kasingkasing. Tunug han turunggun buslung ku man. kapawa kun ha iya ibulang.. ug aring usa nga hinumduman ha akun kalungun ha pagturun-an ngan minaupay nga sangk ay Gu<pd>. de Veyra han p agigirikan ngadtu ha Amirika hanin 1903. kay himaya an liniwan han akun kasakit. daw rakdag nga dahun nga pagtinamuran.. inin kasugad. pamalandung ku han amun pagduha-an. angay nga ibadlis. nga gindaug liwat an hadtu nga himaya. natatagu hin maupay mahal niya nga ngaran. kasakit ku. 1902</i> <i>*An "original" hini. saka. An lakip nga surat nasiring:--"An tagsu rat hini nga siday (Kun siday ba ugaring) waray na paka tan-aw bisan namanla an putus han Retorica y Poetica. matahum nga bukad. d la masumu! Hadtu nga gab-i an naguup ka dughan. aku ha ubus ngan hiya ha tambu-anan.. <i>Manila. paniplat. Nganiya saka. diri ha pagasuy hingpit nga kalipay.</pd> M. ngangakun. makakag-asuy gud hin kamatuuran. balitaw? u-u gad kadna. kay an kasingkasing ha iya nabaya.   . han gamut tikang hadtu ngan nanaringsing.. P. talagsa an bituun ha igbaw han langit.unungi gad unungi. hiyum. salit diri katingalhan hadtun magpakabasa hini. han diri ku igsanglit nga kahimaya. hala kadna sayaw. bay-i na duyugi. an huyub han hangin nga labi kamapaya. sadang ku tigamnan.</pd> Veyra. uswag. ngan ha kahubug han iya pagkamahusay. bituun nga labi kaingat. Kun mahihimu la nga makagyakan. Hini nga nga diri sayud an daug hin kaagi sayud gud an dagat. ihinatag ni Luming kan Gu<pd>. YLUMINADO"</i> <b>Himaya </b> <i>ni Artemio</i> <i> (Ha kan Leona Carrocino) </i> Gab-i hadtu han adlaw nga Lunis. ginlalaktan uraura na hin kangitngit. tindug. nganakun ha iya: hin kahusay mu.

ug ha katutnga han gab-i. ha mga mata ku naparuk an ladawan mu. halarum nga kahidlaw. han akun kasingkasing. han mangitngit nga gab-i sidman an kakurulpun. kundi. bisan aku ngain siplat.<b>Kahidlaw</b> <i>ni Juan Ricacho</i> <i> (Ha kan Angeles Domasig) </i> Warayna kahimyangan hinin akun kabuhi. buut ku pakalimutan an ladawan mu unta. binabati ku in daku nga kasakit.. an imu hinumduman ha akun nagpupukaw. ha butnga han akun mga pagturaw. babayi nga hamili. ikaw an naghahadi han dumdum ku ug isip. ha langit. Ha butnga han kamingaw hinin inuukyan ku. hingpit gud nga tuyu. An matam-is nga paniplat mu di napapara. ug lakip ha mga inup ku lugud napakita. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. han akun kasingkasing ikaw gud an kahidlaw. Kayanu nga harayu ka ha akun mga mata? Waray naba kaliawan inin akun kasugad? Ay. ikaw la an dinumdum ku. ha pagli-aw ku han mga bidu nakun. ha akun paghimuuk mayada nagsasangpit. diri pa ada han mabangis ku nga palad. Usahay. ha tuna.       . ha ngatanan nga uras asay inungara. 1910. kay itu padara ku nga kahidlaw. <i>Kalgara. nga an mga panhayhay ku ha imu pagdad-un. igintutuguntugun ku han huyub han hangin. kun may huni hin tamsi nga mamingaw mu bati-un pamati-i. Usahay. di nahihimu nadugang la an kamingaw. Usahay. Iniru. Kun ha luyu han bikid matunud na an adlaw. ug sumatan ka nga itu kanan akun kasingkasing. tikang ku ikaw makita hadtun siyahan nga adlaw. han akun hunahuna asay nagmamayuyu. an akun kasingkasing linumus hin kahidlaw. Trinchera</i> <i>Ha kan Cirila Perez</i> Layun la sumantup ha akun hunahuna. han tina han bayhun mu nga may kakayumanggi. </i> <b>An Lambung Mu</b> <i>ni Casiano L.. ginbutnga-an pa hin dagat an hinmumutanganta! Waray na kahimyangan inin akun kabuhi.

luha nga mapait ha dalan ku say baribhi. Tikang hadtun gab-i nga akun ka makita. Niyan nga binabati ku in daku nga kasakit. matahum mu nga bayhun makuri ku hingalimtan. asay ku la kaliawan inin katamsihan. Ynin akun mata diin Aada an lambung han Ngan niyan hini nga Sugad hin nakadi ka kuman isiplat. daw ran-gat nga bislaw han maanyag mu nga ladawan. nga pagsumatan ka hinin ak pagbiniling. sugad.Paghigugma nga putli ha imu Iday. Daw ha sinirangan nahimalaysag nga bulan. pati kinabuhi mahararapdus ha diri paka tan-aw. Agustu. Ngan nakakapawa ha sakub hinin dughan. Lambung nga maanyag danay ku kitaun. Inin akun dughan dayuday an kabantad. Ug an imu katahuman kun hunahunaun. imu ladawan. Pastilan! Kanan kahuy man ngayan dahun. bis katunkan inaagian kay ikaw an tuyu. Danay kun usahay ha huyuhuy han hangin. Waray na kahimyangan inin akun kabuhi. de Veyra) </i> Hain ka ba dapit bukad ku nga minayuyu. Paghibiranii ku ngan akun panginanuun. nahaturuk ka layun didi ha ak panumduman. Daw amu ka kun akun paghunahunaun. Waray pagputuk kundi ha imu nala manggud. Trinchera</i> <i> (Ha kan Victoria Z. sugung nga pagungara hinin kasingkasing. masulub-un ku nga kalag ha im nagbibiniling. akun pagsinurat. asay la an kabidu in nasantup ha dughan. siyahan nga pawa han adlaw kun nagraran-gat.             . Dara han tinguha nga hingpit gayud. Sugung nga ungara waray nagud. An imu kaanyag pagkit-un daw bituun. Kasingkasing ku yana putus hin kalipay. 1907) </i> <b>Hain Ka? </b> <i>ni Casiano L. kay tikang la hadtun siyahan nga adlaw. ay! pakigbalihipa inin akun pagsampit. paupdun ku ha iya inin akun panhiayhay. ngan han imu ihiniyum ha akun atubangan. Di gud napapara. <i> (Takluban. nadugang la an kamingaw. nga diri aku paglumsan hini nga pagturaw. ha akun atubangan. Asay ku hinumduman an matam-is mu nga siplat.

basi na unta inin kalag ku makapahuway. <lbl>VII. amu gadla nga ak tagudara... kun kinukugus ku an akun inugayan.. iya kulaw. ta-a-a diri nagad aku                                     . 1907</i> <b>Ha Kan Julita</b> <i>ni Romeo</i> <lbl>I. <lbl>III. hiya man. </lbl> Kadi. an pagtahap nga akun ta ikaw lilimutun. an tinguha hinin duha ta nga kalag. kay di ku kinahanglan. bubunaw. </lbl> Lingi na. a-a-a-ray. it ak paka tuman han atis mu nga tugun. <i>Abril.. paghigugma.. kay di ku iilubun. man-ga. tambis. labut hit gugma. amu na. <lbl>II. ngan uupdan mu aku hasta ha lubnganan.. duuk. matam-is inin kinabuhi kun ha im atubangan? an gasi ku adtu nga diri ka ha ak mabaya. <lbl>IV. ayaw gad hin. <lbl>VI. kay an tugun mu nga atis waray ak makakuarta. diri ta ikaw pagsasakitun. <lbl>V. </lbl> Kundi kun bumalikpa aku liwat. diri gad Nini. ngan bisan pa san-u diri gad Uday. an kanan pira kaadlaw nga diri ku pakag ugday. nga matinus an paghanuy. kay mabalik ak hinin pira kaadlaw gihapun. han akun mga pag-ugay nga igin babarisbis. waray man aku pagiha nga imu ikauhaw. </lbl> Buhi-a an paglaum ngan isikway. a-a-a-a. it pagkulaw nga mabiduun in ak hinihigugma. uhuda. Diri kaba maaram nga ikaw an ak himaya. kun kakarawatunpa an katam-is. </lbl> Hinugaya it panablig hit im mga luha.. nga gabay dawla lubnganan kun diri na humiyum. </lbl> Kay dida hit damu nga hunahuna. Kadi gad Uday! nabibidu ka ha akun? Nene ayaw! pastilan. </lbl> Ayaw panumdum hin anuman. urug an pagdulum bis pa kun malamrag..

balit malakat. sugad man an kasakitan. C. ha lubnganan. ha pagbikhu. an kinabuhi! <i> (Kalgara. U. han bituun nga ak ginpapasingurug. kay an adlaw amu ini nga isinirang. hunahuna daw mahusay. Layti. aada akun tubyan akun hatag. an bulahan. an higugma. an kalag. Di ba amu? Dinhi ka hini himugsu. waray kupa hiabati in kasakitan. </i> Maaram ka kun anu nga aku malipay. diri ka dangatun unta hin kamingaw. ug an imu kapalaran magmaliaw. an himaya. ngan dungan man did ha dughan paghingusbu. Ngan yana kun waray ku ha imu ighalad. ngan ha dalan nga im paglalaktan. waray bulud. an paghiyum ha imu im-im di matapus. amu pa diri batiun in kakulba. bag-u gudman nga imu kabuhi. an hamili nga imu dughan. an higugma. R. magmawaray tunuk an harupay. Daw ha akun narayhak la an kalibutan. kay upud mu gad aku ha kalipayan. 1907) </i> <b>Gugma</b> <i>ni Tigasaw</i>               . nga bukad hin tanaman ku nga putli. Pagmalipay diri la hini nga adlaw. say dungan mu an marol hin pangalimyun. Ngan hin luha han kasakit di gad dulman. diri na. ngan waray ku babati-a in kamingaw? Nasabut ka nga yana waray ku sakit. Mercedes nga akun pinili! I-uran unta ha imu in kalipay. Diri mu unta kilal-un an pagturaw. <b>Ha Kan Mercedes</b> <i>ni J. han paglaum han tikus ku nga higugma? Naaram ka? Aadi makukulup na. Marsu 14. amu pa itu niyan maginmurayaw. kanan adlaw pagsarang han iya pawa. magmalamrag an imu kaurhian. say kula gindidinumdum adtun langit. tikang gud han pagpunias han sidlangan. kasingkasing. ha paghayhay. an paglaum. an pagantus. bis uranus bisan dampug.

waray pagkarapgus. Amu it an pulung. magsala han batu nga puy-aw ha dalan. tanaman nga putli. iya sulundanan. magantus han lara. butang nga pinili. binuhi ngatanan. suga nga maningning. han pagka batan-un. di la an tanaman. buhi la gihapun. tinudkan ha dughan han gugma nga hingyap. ha im-im han tawu. masunsun bati-un. an nahababasuni. hitu nga higugma.. han at kasingkasing. naturok ha butnga labis nga katungkan. dara han himugsu. Amu an biyuus. dara han katawu. nga urug ha ira han mga kabukdan. ha at balatian. basi han tunan-un. han gugma ginlad-an. sugad man ha dila. tingug nga mahinay. nga waray kapara.                   . di sadang magbasul. ginsabrag ha tuna. larang ni Bathala. hamili nga pulung. Kay katinuyuan han buut han tawu. waray pagkapu-u. waray pagkaparung. ha atun dungganan. waray pagpahuway. bukad nga malimyun. din ha kalibutan. Diri la an tawu. kun ha paninguha di nanginginanu. <b>Mahatungud Han Gugma</b> <i>ni Gabriel Banez</i> Di sadang an tawu kun nahapapakdul. Turuk nga madig-un.Amu an matam-is.. masukut sumantup. han atun tinguna. An usa nga tawu nga may pagkasindak. hinin kalibutan. an ginpahimutngan. kundi an ha tuna. diri la an tamsi.

hingpit makurimut. di ka say karuyag gugma nga linugus. Nasabut mag-antus han mga pagtamay. kalipay.. gabay pa a gab-i nga waray bituun. an pagpaha-uyun han at kapalaran. kun nagtinguhaun han gugma nga hingpit? Din ha kalibutan sahid may karapgus. at pagpipiritun? Ayaw ta pagdumti adtun maghuyayag. an sugad nga gugma madagmit matapus. kita uyunan han at paningha. Waray kakurian nga di pag taraun. adtun pagtangdu di pangasingkasing?                             . han mga kaalu maaram sumikway. sahu kun tulapus han siplat ug hiyum. tumubyan han iya himaya. ha ira gihapun at igpapahayag. kundi an pag-ilub ug an pagpasaylu. ngatanan nahagus. Kun an kahimyangan langit nga malimbung. adtun pag-uyun limus nga himaya. waray la ha iya bisan magmabidu. basta mamurayaw an ginmamayuyu. Disyimbri. waray kasakitan nga di pag ilubun. hangtud nga masangput an gintitinguha. nga nananagtuptup ngan nananayuma.di manta mahunung hin pag-inungara. tibwaypa an gugma nga kabus hin palad! <i>Kalgara. atun an kasakit. bunga la han baba an ginsasaad. an raksut. nga waray pagbati han at balati-an. an tahum. 1909</i>     Anu nga kun kun man in atun. kun an kasingkasing nga ginhahalaran. kundi an kahusay hadtun pamatasan. Di magtinamayun an kababayin-an. bisan pa tigsiring. Matahum nga buhat nga kadarayawan. naibas nakilut han darudaligdig. pati langit. di pa nahigugma. Ah! di ko say tuyu an pagpakilimus. Ihalad ira an kay an maaram ha ira: tuna. diri nararapgus kay kasusgaranan. madagmit ma-aya sugad han hiyu-us. di matinurawun.. Kay bis paman ngani an batu bantilis. dayun nga pagsuku. say paba an dughan diri man kumimbig. kasingkasing nga tugub hin gugma. putli nga pagsingba. labi kamathaum nga gawi han tawu.

han akun kalipayan. Kay akun kapalaran. kay pulung hin kasamdung. hin sugad nga kalipay.. Itu nga imu saad. . adtun nga himaya. Han hi kita magsituy. Bautista.             . ha akun nim pagpatay? Maraut ku nga palad. ngan di sadang usahun. inaru mu ha akun. balika hin pagsiplat. 1911</i> Ayaw ha ak kabidu. higugma ku nga puraw. akun anay hadtu. sadang ku pag-ilubun. ha dughan ginmayuyu. anu an nakasugad. ngan imu iginsumpa. waray gud ak magtahap. waray kahimayaan. haruk ku nga batan-un ha imu mga kirayl waray kana panumdum. han atun kasingkasing. layun mu igintubyan. sadang mu igpasaylu.. U! . hingyap mu nga matunaw. haruk nakun kasanhi.. maaslum pamatiun. ha im-um nga kadaman. ha bawbaw hinin tuna. hadtu nga mga adlaw. an uray nga himaya.. bukad nga higugmaun. bas nim aku linguun? Waray aku panumdum. im dayun babayaan.magtam-is nga harukay! Ayaw gad hikalimti. nga maabut an adlaw.. gub-un adtun sarabut. ha lainnga lalaki. halaran ka hin gugma. adtun nga kalipay. nga imu kakawangun. kun an akun pangasuy. an sumpa ngan an saad. an akun mga ugay. ha agtang gintipigan..<b>Ha Kan "Esencia De Rosa" </b> <i>ni Fredes V.

dad-un ku an im lingu, ngadtu ha kamatayun, ayaw man hikalimti, nga putli an higugma, nga imu ginliwanan, hadtun iba nga gugma. Maada ka ha butnga, hin dagku nga kalipay, tupad han kasangkayan, ayaw aku isikway, ayaw aku Esencia, pagtagi hin kasadung, puuyun aku nimu, hadtun imo panhiyum. Buhata an kahimyang, ha imu higugmaun, nga imu iginliwan, bas mu aku limutun, waray nakun paghingyap, nga mu bubuhatun, an daky nga paglinGu<pd>.</pd>.. ...sugarun mu ha akun! Sanglit ayaw pagtapud, hit imu kamahusay... kun im gihap dayunun, batasan nga tinamay, Esencia nga linipas, waray, kana alimyun, waray muna kaanyag, laya an im panhiyum. <i>Dulag, Hulyu 8, 1911</i> <b>uura Iday, Di Gad Ak Say </b> <i> (Kan Duray V. Trani) </i> <i>ni Cunning Fellow [Vicente I. de Veyra] </i> <i>"Dum spiro, spero." </i> Tuura iday, diri gad ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin inup, waray paglaum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak kanta nga may paglaum, Daw hin harpa nga langitnun tingug, Ikaw gihap di ku lilimutun, U, bunyug, bunyug gad, bunyug! Tuura Iday, diri gad, ak say, An nakag saad nga diri hukun, Sugad hin harupay layun kidyum, Tuura Iday, diri gad ak say, Kay ha ak bukad nga may paglaum, Taga ku gihapun ha imu, Waray kataganus pangalimyun, U, imu aku, imu gad, imu!

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

<i>Dagami, Layti, Uktubri 9, 1909</i> <b>Angeling </b> <i>Ni Veni Vidi Vici [Vicente I. de Veyra] </i> <i> “Not Angle but Angel"</i> Hiya... minatam-is ku nga kalipayan, Luha ug piraw han akun kasingkasing, Inurug, mabaysay, punu hin kaurayan, Bukad Pilipinas, hadi han kahusayan. Makaruruyag! An iya mga mata mag-amyun, Paniplat ha akun niya magruyuun, Dinudunganan han hiyum nga malukmayun, Hiyum han iya bayhun nga kalundiisun. Iginyabyab ku dayun ha iya, Talamhut han bukad nga ginpahungay, Dungan paglaylay malanuy nga siday, Kay akun tubyan an kinabuhi ha iya. Kundi an pagmalipay waray la pag-iha, Nga kuhaun ha akun ngan ihatag ha iba. An mga hiyum niya kanina han aga, Niyan nga kulup naginluha kuna. Hinkalimtan an panhayhay ku ha iya luyu, Paglipay, pagmayuyu, paghigugma, Salit kay an adlaw tunudna, ngan aku hirayu, Hinkalimtan, kinalimutan nala. <i>Tanawan, Layti, Disyimbri 19, 1907. </i> <b>Himaya</b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Kun dinhi ha tuna, asay ta pagbilngun, adtun kahimaya, nga hingpit gayud, di ig kakakita, karag an paglaum, kay dinhi ha tuna, kasakit urug. Lambung han himaya, amu an masukut kitaun, kay an atun luha, dagmit la tumubud, kun karuyag dangatun, in lipay nga dayun, kumadtu ha langit at didtu an ungud. Kun hihingyapun man, an kawaray sakit, dinhi ha malimbung, tunang mapait, say talinguhaun,

 

   

an diri kasamuk, an pagkamurayaw, han atun buut. <b>Kanan Gugma Inup </b> <i> (Kan Narcisa A. Villamor) ni Petronio Talana</i> Bulanun an gab-i malamrag an langit, punu hin bituun, waray gud kangitngit; dagus ku humigda uras mamingawun, nga ipapahuway han kalibutanun. Waray la pag-iha an mata pumiyung, an buut malimut baga kamatayun, amu an katurug nga at sulundanun, hatag ni Bathala, ha kalibutanun. Ini nga pagpiyung waray magmadugay, ngan sundan hin damgu ha ak nakalipay, "Bangun higugmaun", amu adtun pulung," iya inin bukad nga ak ha im dul-ung." "Ibutang ha dughan diri mu pagwad-un, amu an tigaman hadtun atun pulung, nga at ginsumpaan uras mamingawun, inupdan hin luha ha at mga bayhun." Dayunpa pasundi malanuy nga pulung, dayug han kamingaw hadtun kagab-ihun, magsamdung nga siday magpakaluluuy, nga akun hindunggan, dapit ha ulnanan.

Dayun ku pagbangun taliwan magdamgu, maluya an lawas pati an panumdum, kun hin-u ha adtu ha ak pamalandung... ¡ay hi SISANG ngay-an nga ak higugmaun! <i> (Manila, 1909) </i> <b>Ikaw Ngan Aku* </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Bukad nga biyuus, marol nga maamyun, matam-is nga lagdu, matugnaw nga pawa, tubig nga malinaw, burabud han lipay, langitnun nga bata, tugub hin kahusay: Amu ikaw. Dahun nga marakdag, han hangin mulayan, kangingking nga baya, butang nga tinamay, gab-i nga mangitngit, waray gud bituun, sighut nga sinampig, rugtab nga balagun: Amu ikaw.

 

   

"Ayaw hikalimti, dumduma ngatanan nga uras, an im bisan kun kalipay an im ¡ayaw hikalimti, dumduma

gihapun, higugmaun, atubangun, gihapun!"

 

 

 

 

   

 

Hi ikaw an sulhug, aku an lambung, akun an katungkan, imu an himaya, amu ka an bulan nga waray katunud, aku an dalumdum kay aku an dampug. An langit ikaw. <i>*Karantahun. Laylay kan Gu<pd>.</pd> Silvestre Tapales. </i> <b>Musica Prohibita*</b> Tungud gud ha iya tarambuan, May tingug nga hadtun gab-i nabati, Ngan layun hinmunub ha kasingkasing, Hinmunub ngan nanganap ha kalag ku. Pagka matam-is hadtu nga kinanta, Makaaramduk nanumbud hin luha, Ambut anu nga igin didiri pa, Hinin iruy ku, di gud tugut niya, Niyan kay waray hiya pamamati, Kakantahun ku, ngan amu gad ini. Tamda gadman adin may paghigugma, Nga di na kunung say la paglinuha, Gabay mabugtu kinabuhi makuha, Ay pastilan! maluuy kana kunta, Amu ini hadtun gab-i nabati, Ngan dinayunanpa pagsumpayi. Tamda gad man adin may pagtinguha, Nga daw apdu an na tubud nga luha, San-u pa daw inin sakit mapara, San-upa daw aalpi hin gugma. <i>*Initalyanu nga kanta sinurat ni Gastaldon ngan guinbinisaya ni Hukum Romuald ez. Kinakanta hin sugad nga laylay.</i> <b>Pinili Ku Ikaw Nga Sangkay </b> <i>ni Honey Boy (Vicente I. de Veyra) </i> An paghigugma nga hukun ha imu Iday, Naglayun la gumuup ha akun hunahuna, Kay amu pala niyan ak maginmalipay, An tikang hadtun gab-i nga ak ka makita, Ynin kasingkasing ikaw la an ungara. An imu lambung bis; diin akun tan-aw, Riput inin mata ku han imu ladawan, An mga hiyum mu nga maglukmayun, Sugad man paniplat nga magruyuun, Amo an nagbihag hinin kasingkasing nakun. <i>Takluban, Iniru 22, 1911</i> <b>Sumpa Ku </b> <i> (Ha imu R. Aguinalde) ni Ricardo M. Montezon</i> R... im ngaran nga ak pinili, ginsumpaan ku hin gugma ha kadayunan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hatag ku ha im ak kinabuhi, ngan saad ku an pagunung ha lubunganan. Itugut ha akun an paglaum, ngan matam-is nga gugma say pagpaudgun, nga ha ak pagturug amu in pumukaw, ak pinalangga isikway an pagturaw. Ginsumpaan ku nga ikaw ak uunuban, ngada ha kabukbuk hinin ak mga tul an, nga didtu ha ak lubnganan, higyapun ku an imu ngaran. Ihatag na an akun lipay ha kadayunan, kay hingyap ku ini hinin kasingkasing, ha kasingkasing gumamut ug sumaringsing, bunga han hingpit, tutuu nga gugma. Naghuhunahuna ka hin pagruhaduha, hinin hingpit ha im nga akun pagsumpa? isikway Iday, ikaw ak pinalangga, inin pagruhaduha ha im hunahuna. An mga kasakit diri ku ha buud han bidu dalan Ayaw gad itugut an mga kay kamurayawan amu an

hinihingan, kasisidman, pagruhaduha, ak tinguha.

<i> (Pastrana, Iniru 1, 1910) </i> <b>Gindayaw Ku Ikaw </b> <i>ni Espiridion Brillo</i> Tuna nga maribhong an imu hinmat-an, Bisaya nga tuna matignus pagtamnan, Harani han dagat nga binulawanan, Harukan han adlaw did ha may sidlangan. Maanyag nga tuna ayun han tagsiday, Bungtu han kabukdan nga mga maghusay, An ira alimyun ginhawa nga uray, Hadtun mga tukmu ngan mga dundunay. Damu nga tigsiday han gugma inatkan, Pagtan-aw han damu nga kabiyuusan, Usa ka ha ira maruyu pagkit-an, Marol nga mahiyum mutya han Tanawan. An imu paniplat mapawa kaupay, Kay amu an sulhug han imu kahusay; Kahusay nga putli biling han kalipay, Butang nga pinili han gugma nga uray. Kanay kasingkasing an diri malukmay, An imu ladawan nga mahiyumhiyum, Kapin kamaningning sugad hin bituun, An sulhug han bulan ha imu an turun. Nababawanagan putli mu nga bayhun, Hin imu panhayhayun, panhayhayun, nga hinay

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

An tawu tigasaw nga maginuhawun, Masayup ha iya kay lagdu pagbilngun. Ikaw an himaya han sugad ha akun, Lipay han kasakit han mahigugmaun, Aada ha imu, puraw nga tinguha, Ug kaginhawaan nakun din ha tuna. Kun an paghigugma mayada sinbahan, Ikaw an diyusnun nga iya ladawan, An ak kasingkasing an imu tumbanan, An akun kuryapi an imu kakaptan. <b>Langit Hinin Gugma </b> <i>ni Eugenio Repasa</i> <lbl>I. </lbl> Ikaw an himaya hinin ak panumduman, Langit han kasakitan nga ginlalauman, Mabayaay nga mutya han gugma ku ginhalaran, Ginlalauman ku nga ikaw ak kalipayan. <lbl>II. </lbl> Han adlaw nga akun panamilit, Kasingkasing natun daw gud magsakit, Ngan dayun mula ha ak pagtugun, Nga di ku ikaw intawun limutun. <lbl>III. </lbl> Magtam-is mu nga pulung ak babalunun, Ha kasingkasing ku gud mamayuyu-un, Bukad han higugmata ak handumanan, Di mahihimu nga ak pakalimutan. <lbl>IV. </lbl> Di ku lilimutun, ak gud titipigan, Inin im tingug, bayhun, siplat ngan hiyum, Ngatanan nga gayud ak pagpapaudngun, Ha takna ha ak pagkaturug-iimpun... <lbl>V. </lbl> Ini ngatanan daw kaliawan hin kahidlaw, Kun ha akun umabut an panahun han kamingaw, Dudumdumun ku dayun an hamili nga adlaw, Pinili han pamulung mu nga di gud ak magturaw. <lbl>VI. </lbl> Kun ha mamingaw nga kaadlawun, Huni han punay imu na bati-un, Pamati-a ngan hinay pagbangun, Pagsangpit ku it ha ak higugmaun. <i> (Liluan, Layti, K.P., Disyimbri 28, 1911) </i> <b>An Marol </b> <i> (Kan Elisea Domasig) ni Francisco V. Alvarado</i> U marol! bukad nga pinalangga, tanaman minayuyu han mga daraga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

matahum kun ikaw na mamumukad hamut matam-is kun nangangalimwag. Bukad, kun ikaw na inaadlawan, itinutungud ka ha barisbisan, basi hi marol diri kalayaan, kay kan iday daw pagtitinangisan. Ikinakulup paghuhugdun han adlaw, gindidiligan han tubig nga matugnaw, basi ha dayuday mga biyuus mamuklad, maamyun pagkit-an, langitnun nga bukad. Ug pagkakakulup kun mamuklad na, naburu kamut hadtun Pilipina, basi paghinarukan ug ig rayandayan, hadtun hihirutan mga lawas, lawas han kaurayan. Adtun hamut mu nga makalilipay, kasakit han gugma nakakalukmay, hadtun kasingkasing nga nahatitiunay, ikaw an bukad, marol nga napapahilibway. <i> (Palu, Abril 4, 1907) </i> <b>Harupuy </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Hain dawla an haruk mu, Hain dawla an higugma...! Waray na an katam-is, Naubus hin kapara, Asay nala nabilin, Masakit nga harupuy, Nga say nakakasanpit, Han apdu nga hinganduy. Kay hinuganganduyan ku, An imu pagpalangga, An imu pagmayuyu, An imu paghigugma; Ugaring kay waray na, Waray mu na kaluuy, An tuman nga nabilin, Masamdung nga harupuy. Bisan diin ak siplat, Purus la kasakitan, An akun kasingkasing, Baga kanan patay... Bati-a, U, makalit! An ak mga pagnguynguy, Nga ha imu pagdadad-un, Han hinay nga harupuy. Ngan didtu ha higdaan, Kun di kapa mapiyung, Kay magpapanumdumun, Han im pagka palaran, Pagabat mu hin harupuy,

 

 

 

 

Nga ha bayhun mapuruk, Hinganduyi gad, Laling, Kay ak itu haruk! <i> (Agustu, 1909) </i> <b>Tingug Han Tagipusuun </i> <i> (Ka kan Mudi) ni Martin P. de Veyra</i> Na raba ka han akun surat, Nga an iya lindung napapas? An lindung daw han mga langit, An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan, Panimangnu, pamati han dalan; Mga ibun, warayna... nanlupad, Nanmalik ngatanan ha unhan.... Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu, Kay di ak anad magtagu, Mga putli, higlarum nga bikhu. Kay patuk an imu paagi, Dinungug ku gihap an huni, Kankanay aningal, nasaygan, Ngal ung: "Baya-i aku baya-i." <i> (Palu, Layti, Abril 1910.) </i> <b> An Marol </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Bukad ka nga pili-mahal, pinalangga, nga ha Pilipinas--ikaw turuk-banwa; bisan ha kasigtan--paghiburubutnga, tungud han hamut mu--hintutultulan ka. Madalumdumay pa--adtun kaagahun, an kahuy, an tuna--humug pa, yamugun linulusad kana--basi pagburuun hinay an paghabak--kay pagtutuhugun. Kun nagpupurak na--an sirak han adlaw, an ka maayun mu--na hayag, na lutaw, an gagmay nga tun-ug--na parat ha bawbaw daw sarusalaming--nakiblat, nasilaw. Ngan kun nabantad na--na huyub an hangin an dahun, bukad mu--nan ngingilingkiling; mga lumalabay--nga tamsi na siring; "Kahamut nga bukad!--Hain daw la, hain?" Ka tunud han adlaw--ka papas han lamrag nadaup, naduaw--an mga bukatkat, nga kun madulum na--putus ka hin in-gat, paglawag an ira--han imu kaanyag.

 

 

     

 

 

ak tinitipigan. ay! akun himaya. An lamrag han akun kapalaran.Mabusag nga marol--daw tun-ug nga bagtik nga pumpun ha banwa--biribhi han langit. Harayu aku kundi hiraniay. ngada han kabukbuk han kalawasan. Kay akun ginmayuyu kay imu hatag. Bukad nga bugtung kapin hin kamahusay. Layti. ug igin pupukaw han iya gugma. an gugma ku ikaw an hinalaran. malipay aku kundi masakit. ikaw an hinigugma. ngan gin-tatanaman--kay hinihigugma. 1907) </i> <b>Ha Imu. ikaw susgaranan--han ka waray dum-it. haraniay kay gindudumdum ku. Ikina aga han nakadi na ha akun. an bantug na latus--ha kahagrayuan. <i> (Mayu. himyang na an alimwag. <i> (Salug. Lapyupa kaupay nga imu ihatag. hadtun kamahinis--kaputli nga hingpit. Buhipa an tina. Ikaw an akun kahimayaan. Basi hi biyuus magdayun pagbuklad. Itun pangamyum mu--amu an ladawan. tunuhug hin lanut--bawbaw ha kandun-ga. pagnanumdum han hinigugma. 1910) </i> <b>Bukad Nga Tinitipigan </b> <i>ni Vatchoo (Vicente I. Binuru mu han tanaman nga hinungay. diri hain kundi ha im dughan. masakit kay kuha han lipay ku. Uktubri 28. uray nga akun hinigugma. nakaka bantad han hunahuna. Sanglit inurug ka--bisan turukbanwa. waray gud bubulag. saklay ka ha liug--han mga daraga. putli. Hinuhumug ku tun-ug hin kaagahun. sugad han hamut mu--nga nagsasasarang. Biyuuspa. Hinigugma </b> <i>ni Clemente V. de Veyra) </i> Iini an bukad. hadtun kamaupay--tuptup nga batasan. Lastrilla</i> An dalumdum hinin kagab-ihun. ginsumpaan. Pinutus hin panyu kay inaawilan. sanglit siplati.     .

Siniring ka nga amu ini an bukad. Hin usa ka gab-i iya kahaladman. 1907. an iya alimyun ha bayhun na alup. waray kaanuan. waray pagkalaya. Naraptay an tawu. Ginbiling ku dayun ha akun himusan. "Ayaw kabaraka". An mga mata ku nataup hin luha. kay ha Paraiso tumikang nga binhi. bug-us ku nga dughan ha kan Cedeng halad. kay ginlalauman in haruk han gugma. Bis hain an adlaw iya hinahangad. Ug an ngaran GIRASOL bukad nga putli. Imu ngani batun nga ini nga bukad. K. Basi ipakut ha putli ku nga dughan. ngan paka murayaw say gud niya kabtang. kundi paghahadki hin haruk nga puraw. </lbl>               . Diri mabaya nga may pa kinabuhi. Darag inin tina di gud malubad. naraptay hin turaw. Salit bis tidugang an kawaray palad. kanan kasingkasing ikinabubuhi. kay ginpapamulat usa nga himaya.. An imu binatun. kun an iya lipay ubus na kakuha. Layti.. Layti. Villamor</i> <lbl>I. Abril 30. Nausa aku sakub han unum ka bulan." <i> (Pastrana.) </i> <b>Hain Hi Nanay? </b> <i>ni Frances A.) </i> <b>An Haruk Han Gugma </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Waray kamatayun. P. katam-is nga haruk! daw huyup hin hangin humapun ha agtang. <i> (Takluban. Kay akun gininup nga imu ginkuha. Pinakiana aku han kahulugan. </lbl> Hain ku bibilnga Diin igkikita Higugma nga nanay Ha am nag palangga? <lbl>II. napapas an sakit. "Di ku karuyag nga ikaw ak pagbiduun. nahunub an luha. an haruk han gugma usa nga himaya.Puputsun hinin panyu kay akun saad. Pinutuspa hin panyu. An haruk han gugma.

Sevilla</i> Ilu hin higugmaun. . 1909) </i> <b>Mga Luha Hin Kasakitan </b> <i> (Ha kan Gining Ines. </lbl> Hin-u in maantus. an kinakaturugan. Kay ha bawbaw ha tuna waray na an himaya. <i> (Salug. Sugad han natulapus Nga amun nanay? <lbl>IV. tinigamnan hin “cruz”. aadtu na… aadtu na. Villablanca) ni Pedro D. Napapas daw la asu ha im’ adtu binaya. Ha iya nawiwili hiya an inuungara. Hadtun iya bukaran adtun makahiridlaw. Didtu… diri na gad matan-aw. an imu kalipayan. ilu hin kalipay. pakianhi an tuna kun diin la paglubngan. adtun iya higdaan. nga imu hinalaran. Dara an imu lipay nga imu gin inangkun. niyan imu kasakit. An imu higugmaun aadtu ha lubnganan. Tapus an im’ himaya pagbati nga kanunay.Hin-u in nalipay Hini nga kabidu. … Kay hain man hi Andi? Kun hain la hi Andi. Layti. Kun dinhi man ha tuna im’ adtu ginpalabi. Sugad kan nanay Bulung han kasubu? <lbl>III. an lawas hadtun Andi. Kay dit’ ha kahitas-an hiya man an ginpili. Diin daw pupuyu? Hiya an taglipay. Ha imu nanamilit waray ruhaduha. Salit. Ha amun pagugay. </lbl> Hain hi nanay. pakianhi an Langit. Uktubri 8. Ha amun nag mayuyu. An langit naghihingyap kan Andi pagpaura. Ha imu nahabilin luha nga magbiduun. tinabunan hin tuna. Ikaw tinalikdan la bis’ hingpit an kawili. Kun an imu paghigugma labi hin pagka putli.

gin utud ngan gin pirit. Kalipay ug himaya gugma nga diri tupngan. nga imu kalipayan. padara nga kasakit. Nga im’ gintinangis dara han im’ kasamdung. Natapus nadaliay usa la kadalikyat. Nag sirum kalangitan. Tigaman han im’ gugma nga diri mamaratyun. Kun Kay Di’ Kay ilu hin higugmaun ilu man gad hin lipay. ha bawbaw ha tuna inawilan kaupay. Didtu ha kahiladman. ayaw limuta Bundusin (?) ya siyahan mu nga lipay. An iya mga durug mga kamiminatyam Nga nanmamahuway na dinhi hini nga tuna. bis’ diin nga lawud may’ mutya man gihapun. Kun lumabay in tuig. abutun mu in lipay. nga ikaw magbinikhu. nga imu hinalaran… Nga didtu hadtun buhu nga hiya naguusa-an. nga diri mararapgus. ha iya may’ higdaan. Igu na adtun luha nga imu ginpabalun. andtun may’ kabidlawan. An mga katuigan nga iyu gintikangan. nga ikaw mag sinakit. Nga diri matarapus ha iya mahigugmaun. nag mingaw. din-i an imu agtang. . Man-gad dit’ batiun adtun imu kasakit. Dumduma adtun Andi. nga sinundan hin sakit. Daw usa la kaidlap hin usa nga kikidlat. nag sinamdung. waray gud kawiwilihi. Adtun im’ mga panyu nga hinumban han luha. bulan ug mga adlaw. mga adlaw nga una. bali an mutya nga sadang mu iliwun. kamatayun gin lugus. Takmud ha im’ tangbuan. Daw usa nga “subasco” nga ikaw la linabyan. Pag-impun an im’ samdung kapin hin ka makalit. Adtun pagsighigugma. Kun ha urhi nga adlaw batiun in hinganduy. Bumantad ha imu dughan makalit nga harupuy. man-gad na gad abutun. Diin sahid masakit bisan diin pangita. Nag tinangis. ug luha nga kanunay. Halaran kan Andi dit’ ha lubnganan niya. lara hadtun higugma. ug didtu ka mahilig. hadtun luha mu humban. Bugtu an kinabuhi hadtun im’ hinalaran. nag bikhu kasakit an linambung.basi diri mawara.

An kahuy han hingpit mu nga kinabuhi. <i>Palu.. Lain nga ginhadlan adtun iya ukyanan. Ginuu. Kay bungtu nga kalagnun iya pahuwayan. An kalag han akun bata nga matam-is. Tawga anay an adlaw. An tagsa nga tawu. Sugad hin bukad nga birilhun. Idkadtu an imu dughan han kan Andi lubnganan. May adlaw nga talaan. han buhi pa adtun… nga imu pinalangga. Ug ikadtu man ha imu atubangan. say nimu ibinilin. Ha imu. ug magkabubukbuk na. Igu nga an ak lawas. Ug ha urhi nga adlaw kun ha iba nga palad… Ikaw dit’ in ha kudlit ngan gugma ighalad. nananangis. Tuna han kakurian nga haya. ngatanan.Kundi in higugmaun kun mananamilit hin dayun. bata ku nga suuk. Kun adtun mga tul-an. tikang mapukan. marapak. waray mu inawilan. Siptyimbri. ig pasipas han hangin. Inin kalibutan han mga pagantus. Nanmiyung la dayun. an una mu nga lipay. 1912. Hunung na pagtinangis pag-ankun hin kabidu. Amu itu an kalibutan han tawu. kalimut ayaw gihapun. imu binayaan. hat’ una nga himaya. Ug kag anak nimu.. lipay in pasaliwanun.   . Nakad ha iba nga tuna. A. </i> <b>Requiescant in Pace* </b> <i> (Ha patay P. An imu mga anak nga mga ilu Ug hangul. mahimu na nga tuna. napapara. Waray. burabud han mga kaupayan Mahal nga pagbuut nimu matuman! Dad-a ngat ha langit han kahimayaan. pahuway. Pinanngungul-ulan.. Kasakitan. Diin niyan panhuhunung mga kabugtuan. Hin murayaw dida ha lubunganan..! Ngatanan. mabiduun nga asawa. San-u ka humiyum bag-u nga higugmaun. Mapapas adtun ITUM.. Natatapus dinhi hini nga kalibutan.. mga ginikanan. Pagliaw din’ ha tuna ayaw pagsinubu. lawud mga baybayun. Karat hin palad! mga kasub-anan. bis’ diin kadtu.) </i> Pahuway. mayada katubtuban. An ini mga mata nga magpawa.

Kamatay gihapun ira pandadangtan. In nga ak pangamaya. Usa nga pagampu. ha kulup narakdag. Kalagasan. Mga kadlan. Di ka hapa usa. ha lubnganan. Abatun nimu didtu ha salad. Didtu panmumundag. Pahuway Tatay Ambuy. Ug nahigda yana ha lubnganan. Aku yana maabat. tamda. nga makagagahum. Magpaka wiwili nga kababayin-an.                       . tuud nga pangamaya. Di na aku makita han imu ladawan. Hiunung han kamatayun la nimu. Ug mga daraga. Nga akun hinhayaan. Ug mga mag-aram. Kundi ha kasingkasing Nga waray ukuy hin haya. han imu nabaya. An dayun nga tuna han kamimintayan. tiil han kamatayun. ayaw kawanga. dagkuna. dunnga ug karawis. manta ha lulubngan. Nga buut ku yana ibunyag. padi ug mga papa. Ini nga mga siday. Ug naharuk han kahuy. dayag nga tigaman. Masaka man liwat ngat ha langit. Ginuu. nga halad Ug ira iinusuk ha uluhan ha imu ukad. Nangikan ha bastus ku nga panarangan. Pamalata ug kabidu. Di ka mabaraka. mag-iha. Waray gintatahaan: Mga bahandi anun. Ug diri gud kanan kamanampan. Ug masakit nga umangkun.Nga nabuklad ha aga. ug di ka magtagna. (?) Ha kagihapunan dida ha lubnganan! Gihapun nga ikahidlaw ka nakun. magpakaluluoy. Bis kanay natamak. Amu an mga luha hinin mata nakun. Kun baga ha bawbaw han imu lubnganan. Usa nga katadkatad hin tawu. Nga ini nga maghagkut ku nga mga siday. mga kabataan. Ug ikaw. Kay aku ito manta nga naluuy ha imu.. bata ku nga suuk. Ihahangad. Ha nutnga ha bug-us nga kamiminatayan! Kahilarum han akun kasakit. Hitun mga bukad nga manmutbut Ha bawbaw han ukad nimu. Bata nga higugmaun! Diri ka timuud. Inin masakit dungga ug pangamuyu. inagnag. Magdali. Kaluuyi an kalag hadtun tawu. Panginanu-a. Han imu linubngan.

Magpakaluluuy. kay gin tatahapan nga hiya naglingu. An tawu nga dinhi hini nga kamutangan. Didtu panngungudung ha lulubangan. Han ha ginikanan. Kay pag-uupahan han Makagagahum. Mga gugma ug bantug. sugad man magaram. Baraan makadamu. An waray katapusan. 1908 MAKABUGWAS</i> <i>*Ini nga siday ginuwa ha "Muling Pagsilang" Tinagalug nga pahayagan ha Manila . Han mga kakurian. Sugad la han asu ha tap-ungan. Tungud han pagpahuway. ha kahimayaan. Waray pagtalapas. Nga ha usa kadali napapapas. Nga bu-aw ug mamaratyun. ha kahimayaan. ayaw kaalantad. Bulahan an magtipig han kauray. Ug han kahadi-an. Ayaw la kasakit. ha kulup narakdag. Ug waray bumaya. Daw bukad nga birilhun. --Aadtu ha langit kay han Diyus gintawag. Mahal nga Ginuu han kasingkasing. Ikaw gudla an waray kamaratyan. Hadi han kahitas-an. mga kahadian. Tampu ha magtadung. Hadtun iya kalag nga binaya. hanin Siptyimbri 26 ha 1908</i> <b>Namimiling Han Nanay </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> --Hain hi Nanay? Nagpinakiana bata nga gutiay an ngaran hi Ana. An ha kalibutan diri mapapara! Mga bahandianun. . <i>Agustu 20. An ini nga nanay nakadtu bilanggu. Nga ha aga nabuklad. Kadtun kalag nimu. Mga sugu nga Diyusnun.Ngadtu han puruy-an han mga baraan. Ug mga panhaya. Han tulu-uhan. Mga kalipayan dinhi hini nga dagat.

K. paglupad han tamsi gindara ha langit! <i> (Takluban.. kulup na kaupay. Ngan pagabut niya dit ha panlubnganan.! Palaran ka tamsi kay ikaw pakuan. --An ini nga tamsi tamsi nga gituay.P.. hapit na ma gab-i.. sugad man ha akun nabiling han nanay. An kalag ni Ana. --Ngad ak ha lubnganan.. ug iya binati in huni hin tamsi. tamsi nga gutiay ngan makawiwili. ngay-an kay dinangit. Kairu han bata! Kairu ni Ana.! Ngan us la kaidlap piniyung an bata. hinadkan an baba. kay an imu nanay aadtu patay na.) </i> <b>Ha Imu Diri Malilimut </b> <i> (Ha kan Alejandra Vicera)                   .--Hain ku bibilnga pulung man han bata adtun akun nanay nga nagpapalangga.! --Kadtu la ha langit didtu pakiana. dinaup han tamsi. bis ngain karuyag im hingangadtuan. Dagus hinayhinay ni Ana iya luha namimilaybigay ngat ha panlubnganan pamiling bis habuk kan nanay linubngan nga kahidlawanan. nagbibinikhuun baga may buut na... pulung naman niya han bugtong nga gugma nga ha ak binaya. Layti...

ni Gualverto Delina</i> Niyan amu an siyahan nga pagtagmu. inin ak kabutang. ha imu kanunay mahanumdum. <i> (Layti. mga langit itugut. aadi ha dughan an akun mga kamut. !U langit. mahatapu ha imu urukyan unta. upud han aada ha kalipayan. pabilin ug magaantus ha kamingaw. kadam-an ug sugung nga luha. dinumdum ku nga asawa. dapit hain aadtu an magburuut. nga hi Landa madangat ha ginhadian. <lbl>II</lbl>         . manggad pa itugut ni Bathala. daw sugad hin kahuy tigda napulikwang. luha ha imu iruy ug asawa. saringsing bis lub-uy. aku diri malilimut. ha amun luyu ikaw layun nawara. Landa. hin diri mu na ha akun pagkita. Pahuway! Amu an akun tinguhaha imu. dapit diin ikaw mahamumutang. aku an asawa mu nga masulub-un. dapit diin niyan amu akun inuukyan. Hulyu 28. upud an kinasingkasing nga paglaum. kundi. Luha ha kahidlaw an gin bisibis. kay pag-anga ku ha imu waray matakbaw. Kinamingaw ku an imu pagkawara. nga niyan gupung ha kasubu. Na ilu aku han imu pagpalangga. han imu pagtalikud ha akun. sahid nag panruyduy.. Ay. kay ha harayu imu man tinalikdan. 1911) </i> <b>Pamalandung </b> <i> (Ha kan Titay) </i> <i>ni Rosing</i> <lbl>I</lbl> Makuri ha pagasuy. kay pagbuut ni Bathala. matuud ha imu nagpalangga. ini amu an gin kilal-an di paglaris. dahun ug udlutan. Ha imu. Ini han mga nga nga adlaw amu an ginbahaan. di na tatahusan.

adto bukad nga buud. kagugmaan. imu binuhatan. ha ak panumduman. bayhun. nabutnga han dahun. imu paghigugma? imu katam-isan. ha im pumalandung ayaw man pagpugngi. ugay. impun kun maturug. pati im mayuyu. nga labi han kan-un labi pa han tubig. adtun imu tingug. Titay higugmaun! dinumdum inisip.                     . imu kamahalan. hain ku bibilnga.Mapait nga gayud. ha ak pagpaurug. ha dughan adipa. <lbl>IV</lbl> Hain ka daw niyan. yakan. di ku pa kalimtan. <lbl>VI</lbl> Akun titipigan. ha but-ul mahiblun. napupuu. ha kunul marig-un. ha pagbunga pagud. <lbl>III</lbl> Ha dughan mabug-un. kay bug-us lawas mu. malaya la dayun. imu pagpalangga. mabug-at nga sakit. buhi ka pagad man. tindug. siplat. nga ak hikalimtan. <lbl>V</lbl> Nga buhi pa aku. bidu nga mapait. ug im binatasan. diri mahihimu. hiyum. gawi. nauutud. kun panunumdumun. an ak kamasamdung. <lbl>VII</lbl> Ayaw ak pagdid-i.

diin ku bibilnga diin ku la nga puru hiya kakadtua nga ma papas gadla bidu hinin dughan kamingaw hin hingpit hinganduyan nga Nanay. <lbl>II</lbl> Hain daw hi nanay. nga igkakita gud la. Uktubri 31. di gud nalilimut inin ak hunahuna an gindudumdum la. Uktubri. 1910. 1909) </i> <b>Requiescant in Pace! </b> <i>ni Francisco V. hinganduyan nga Nanay.ayaw hibalaungi. waray na kamurayaw inin ak kabutang. hain daw in sadang. <i> (Palu. nawara nga nanay. Militante</i> <lbl>I</lbl> Tikang la mamatay higugmaun nga nanay. higugma nga dayun. <lbl>III</lbl> Sanglit kay napaura hinin akun lawas. Alvarado</i>           . hain daw. gin sapnay gud niya tikang han kabata.) </i> <b>Hinganduy Ha Kan Nanay </b> <i>ni Vicente R. <lbl>IV</lbl> Hain daw. ha akun maglipay nga malimut nala unta. hinganduyan nga Nanay. <i> (Dulag. hinganduyan nga Nanay. diin ku kakadtua. inin luha nakun kay amu an putli. bisan ak mag anu di ku hinkakalimtan sanglit kay hiningyap.

Bulan nagsasabrag. <i> (Wright. silaw niya nga labsag. amu an pagpahuway mu na hin kadayunan. Kay babayaan mu aku hin kadayunan? Ginakus mu pa aku hin katapusan. Didtu waray na sakit kundi lunlun kalipayan. Ay! Kabungkag nadaw. ha imu nagpupukaw. Nubyimbri 1. Layti. Makusug waray. Nga didtu amu an matuud nga iya ginhadian. ha imu makaaramduk nga linubngan. pabay-i nga aku lumuhud ha im uluhan. pabay-i nga inin akun ha imu pagsiday. uras amu nala. kay us nga ilu ha im nahihidlaw. Samar. Pabay-i nga magtangis ha im lubnganan. Mauli ha balay duduha nga daraga usa nga nanay. Diri ka mabaga hinin imu tinatalikdan. sadang ha amun makag sagakay. kay aku. upud in us nga bukad ku luhaan. Namatay ikaw ha kagab-ihun nga mamingaw Hinuhuhuy han hangin nadapit hin kahidlaw. kami mag-aanu man. 1911) </i>                   . Pabay-i nga magawit in usa nga tamsi. Ngay an sarabutun imu kami hinayaan. Naghingutas ka mga mata hangad ha kalangitan. Tatay.Haruk nga matugnaw ug katapusan. Katampu ka namun didi ha amun dughan. Ikaw maatubang kan Bathala hukmanan. Nubyimbri 5. Ha imu pamayhun waray namun inabatan. Sadang maglipay han amun mga kabudlay. walug nga luhaan. binilinan mu aku hin kasakit. Bisan kami magnawa kami ngan hi Nanay. kay akun ha imu halad. Ayaw hiulingag hinin Kami mag iilub hinin Kay amu an kapalaran Ha maiha magdali amu amun kamutangan. Imu gin antus an mapait han balatian. adtun adlaw. 1907) </i> <b>Bat-ad Hin Usa Nga Anak </b> <i>hin Taga Abuabu</i> Padayun. ha imu pagpahuway. Binati ha kasingkasing santup ha amun kalag. nag tatangis han imu kapalaran. an dadangatan. han at panimalay. imu igin hulun han akun agtang. Tatay. amu an imu ha akun panamilit ha ak kasingkasing im hinumduman. Hingyap namun amu unta an imu dangatan. <i> (Palu. Requiescant In Pace. us ka turu matugnaw nga luha. Nanay.

sanglit kay pinaura ug aku minayuyu. gin dara ak ni Tatay ngadtu ha turun-anan. usa nga kasingkasing nga agsub gud manumdum. nga lubnganan aadtu hiagian. han patay nga mga tawu baya han kalibutan. Ug inabut in tuig nga namatay hi Tatay.                                 . Aadtu hira yana mamingaw nga ukyanan. ug ha ira uluhan luha ku pahuhumbun. kun ha akun pagmata damu in ira libang. tunay gud nga kasakit. A! waray palangga mamingaw hin tuna nagudman akun mga ginikanan. an ira mga kurubung an adtun kasisidman. bukad pinurungpurung nagiginlaya layun. Ngan ha ak pag-iigngik hira may pagkalisang. Danay ak hangaturug dit ha ira mga butkun. Kay dit ha ira dughan isinasantup gud. binilin ak dughan. Han pitu na katuig an akun panuigun. nga kun aku dumaku mawaray makag limbung.<b>Pamalandung </b> <i> (Kan Nanay kan Tatay) ni Francisco J. han kamapaurahun ug ira mga pag-ugay. an mga paghumla nakun pagpikat ku nga tingug. usa nga pagpalangga ug usa nga pag-agak. magupay nga malipay kun masabu gud aku. hin pakag balus waray bis man la magutiay. di nadangat ha ira in urit ug kaguul. harapuhap pagawit nga diri ak mapuyat. Anu ak igbabalus kan nanay ug kan Tatay. ngan pagpukrat nakun aku ugayugayun. binayaan ak dinhi ngan linanat kan Nanay. kanan kahuy mga bunga ha akun kamut kumkum. amu in nag babayad pagmayuyu ha akun. nga matamis nagin tapus na niyan. kanan Diyus kinuha himaya ku nga Nanay. adtun ira higdaan tag-usa nga saluran. dilain nga karan-un ha ak ibinubukad. nga han luha napahid kun aku nag tutuuk. tugun adtu ni Nanay nga aku papag-admun. say pamau in bahandi man-gad kay waray nakun? A! did ha akun dughan mayada nagpuputuk. tinabunan luha binaribhian. ngan mapait nga luha an kalag ku linumsan. gatas nga ak sinusu ug kabuhi nga hatag. Kundi waray pagiha kuhaan ak hin lipay. ha ira kasingkasing dungan an mga pagbantad. Enfectana</i> May nanay ku ngan tatay han gutiay pa aku.

an kalipay. Basta ha imu gumikan an kilipayan. diri ha langit. an katadungan. Kay tambal mu an bis anu nga kamauhaw Ngan ikaw dinhi ha tuna asay dinayaw. Han tawu inurug ka hinalaran hin hingpit. Amu itu an damu in kasangkayan. salapi ha kalibutan. an kaalu danay baya. hin usa nga pagampu nga dit hira ibutang. Uugad.. Tungud kay tuman bis anu nga kakulangan. Kinahanglan gayud nga pagludhan ka. Ha kalibutan nga malimbung. Disyimbri 4. ha imu man tumikang an kamalingu Bis kun ribu an gin tubus mu nga kabilanggu.. Amu ikaw an tutuu nga iya sangkay. kadamu na hin im uripun. Diin iruy pati amay danay baligya. Sahu nala kun anak ka hin manunulay. mabaskug ngan gamhanan. Han tawu inurug ka. Kay damu na in ginawas mu hin kagutum. Sugut an tawu bis anu nga kabudlayan. Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. nga gin ngangaranan langit kahimayaan.. Kundi.Ngan ngatanan nga adlaw ak hira hinalaran. Basta magtapud nga makaput han imu bayhun. kun hain ka aadtu an risaw. Danay balyu hin gutiay nga bulawan.. <i> (Takluban. Basi an tawu umabut katinalahurun. Ngan kun hin u an salapian. an Ley. Pagpahuda. 1907) </i> <b>Salapi </b> <i>ni Iluminado Lucente</i> Amu ikaw an Diyus ha kalibutan. Ha im kain-gat pinalit man kun usahay. diri ha langit. Kay diman sabid kalibutanun im uripun. Hataas ka ngan nalandaw gin hahangad pa. Ha tuna hadi mabaskug ngan gamhanan. Ha kalibutan nga malimbung.. an kabantugan. Gin bibiling ka bis diin nga kahigpitan. an may kuarta. Makangingirhat pala ngayan ha kalibutan. hinalaran hin hingpit.                           . Naaabut hadtun imu kagamhanan.. Ha tuna Hadi. An kahimaya. Damu in anak hadtun Hudas nga imu sakup. Kundi ha langit amu man an taramayun Kay ha langit waray bulawan bisan lambung. Didtu na an salapi di naparayaw. hadtun atun Ginuu usa nga kalipayan. !Magaanu kay amu itu an kabutangta! Salapi. Urug ha imu nagapil an mabudhiun. An kahadluk. An dungug. Damu nga balhas ug dugu nga imu inusap.

Hilarum nga linaw Kay didtu kalunud Kun ikaw hangadtu Di na mababanhaw imu gud paglikyan. Ayaw nagad inin Tuna ku nga Natawuhan. lawas.K un ha imu human naman igbaligya hi Cristo. Diri ta man sidngun nga nangangaturug. U! salapi. Adtun mga ngaran mga apilyidu. Nga diri sangputun adtun kasalaran.                   . Gamut. waray ka pag-alang.Kundi. Waray may binmugsay waray may tinmimbang. akun ihahalad. Itun imu gahum nagn han kinaadman. Diri kay pagtutdu di man kay paglarang. Kadaman-an nga tawu nanagpaturiyan. Bangin mu dangatun adtun kahiladman. hadtun kaliruan. Bangin daw ha urhi may imu pagpulsan. sanga. Di ku matutugkad adtun kahiladman. FENIX KALUWASAN kahuy ka nga marampag. Mabangis nga baha ha ira nag anud. Tikang ha iraya nag tipalawud. Kay ini an bulung han mga batasan. <b>Pasurapu Ha Fenix Ug Kaluwasan </b> <i>ni H. Pilutu an nag agang-agang. Ha urhi nga adlaw hibabaruan mu. Nga diri napaid hadtun kasakitan. Kay bangin maalu dinhi ha kadam-an. imu kabugtuan. Kay hira nakita nga gin aanud. Ug an ira lawas akun gin laladngan. Bagyu nga inmabut may upud nga sulug. Lagera</i> FENIX KALUWASAN bag-u ka nga sirang Bungtu nga Takluban na imu ginmat-an Waray ka pagturaw. Akun minayuyu imu mga bukad. Nga ikaw mangugbus hin waray paglubad. T. Di ku ig aasuy ira mga ngaran. ayaw tugutan. Kadam an nga tawu masakay ha imu. Bisan kun laya na itun imu dahun. Timunil. Diri mu itugyan hadtun didtuanun. FENIX KALUWASAN. Ngan bangin sumiring nga aku mayakan. Diri gud masayup nga kikilal-un mu. Inin akun pulung kun imu tipigan. Ayaw pakasiring nga aku maaram. Dinangpan hin hungin uran nga makusug. Mayada hinmulig nga baga talagsa. Kundi an pagbulig baga ruhaduha. Nga igpadayun panmaligya an mga bungtu.

<i> (Manila. kundi an kaurug nag aaarig kun say an salapi nginangaranan. Sabug ka. daw buutan…. amu in makusug an may tinipun. hin pagtalumpigusa kay… uripun. Amu ka an tuku diin hahapun. ginhawa…. Adtun mag-ugrupud. sanglit adtun kablas hinaaraan. kay an imu pulus hinarangputan. salapi ha kalibutan. balyu han salapi. an magtiayun murayaw la an pagpakabuhil kundi itu nga kabutang diri dayun. an balaud. ug an bana. basta may salapi….basta masibu an higugmaun. SALAPI. an asawa may makaun…. ikaw an kalipayan ha gihapun. an kalibutarnun nga gahum. katadungan an alu. K. bas Sahu…. An dungug. kun pagpanulayun han SALAPI…. kabugtuan. magburuut ngan hukum.                   .Kay an saadsaad. Itun hibabruanun may pagsarig. kay may himaya.P. pinalabi. kawatan. hadi ka. an tawu nga malimbung. ha bana ug ha sangkay. nga ugkad. Adtun may salapi asay baraan. pirit an ngatanan nasusugut tungud han pagsurug nga di masibad. pinasantup ha kalagagsub maharuasag…. waray paghinayun. ha inggat mu pagkit-un. anu daw kun waray pa gapili. ha anak. Danay man an anak nga an bugtu.) </i> <b>Salapi! </b> <i>ni Norberto Romualdez</i> Salapi. an kahadluk danay baya basta an kakulangan masapungan. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. natapud man inin may katungdanan. Tamsi nga agila an imu hulatun. ikaw la an Bathala nga gamhanan. han ngatanan ug tagsa nga butang ha kalibutan. Ayaw usa:hi SALAPI naman in nagbulag. An kanan magsarangkay pag-urusa. Kun say an salapi nagbubuut waray nagpupugung ug nabaribad.! Ha iruy.

Salapi. Salapi. sanglit tawu nga masalaypun.pagpaudga ha Tuna g natutuban?…. adtun mainarampuun ha imu. baya-i na. iukuy. nga an Tuna nga Iruy. himu-e nga upay han kalibutan. itun imu kara-utan. kay layun sakuhun nimu. Kundi damu an uripun. ikaw la an Bathala nga gamhanan.)</i> <b>Maghimaya Ka Maria </b> <i>ni Catalina Tarcela</i> Birilhun Hadi ha langit. pakabuhi. kay waray gud kahadlukan. hi Hisus. kundi nadangup ha imu gahum pagsiring MAGHIMAYA KA MARIA. manlalaban nga pinili. ni GINUU BATHALA SALAPI. an imu nga tabangan. ihunung. Ambut la. may tawu nga buut niya isipun. an kinalibutanun nga gahum.</pd> Eduardo Makabenta didtu han pagpugi han "Sanghiran san Binisaya". 1909) </i> <i> (Ginluwa ni Gu<pd>.! <i> (Disyimbri 30. hinin pagdayaw nga dinaklit. Amu ka an tuku diin hahapun. kay maluya an kinaiya. kay ikaw an dinugmuk han ulu. kay AN GINUU NGA DIYUS AADA HA IMO. Lupig han salapi an katadungan usahay.     . daku uyamut an gahum mu. uunanhun ko daw in pagpamulung. ikaw an kalipayan ha gihapun. ikaw an amun tarawgun. kay tungud hitun pulus. kay an imu pulus hinarangputan. han kaaway nga demonio. sanglit ka hiringyapun ug dangpanan. magburuut ngan hukum. kay mahagawas ha desgracia. hinin dila dumdum nga gupung. salapi ha kalibutan. kay kuta ka nga marigun. hadi ka. kusug han akun Tuna nga Iruy…. sumala an kan Hudas pagbutungan han iya Magturutdu. sanglit nga PUNU KA HIN GRACIA. Amun ka gin lalauman. Sanglit dida hinin kinabuhi. marig-un nga sariganan.

ha langit ug kalibutan. ha mga virtudes ka napun-an. Diri nga gayud kakawangun. (Tim. CAMI AN MAGPAKASASALA. busa kami ngatanan tabangi. ha gihapun AMEN JESUS. kabudlay ug kakurian. 7) . ug iruy ka man nga matuud. kami ha imu nagtatahud. kay matuud nga Iruy han Diyus. <i> (Marsu. kay ikaw hadi ha langit. ha himaya kami padangata. amun gin DADAYAW AN BUNGA HAN TIYAN MU NGA HI JESUS. inin amun pangamuyu. pagampu mu ug pangamay. imu unta kami ilikay. pangakuha kami niyan. V. busa ha amun pangaraba. ha imu nga iruy han Diyus. nagbabakhu. makagagahum nga labi. Epistola 3. Uray ka nga waray sama. panumdum nga bulig ka. sanglit Hadi gin buhat ka. nahananagup ug nahagugma. ha amun ha pagpanubus. hinin walug nga luhaan. busa nga gayud GIN DADAYAW KA LABI HAN MGA BABAYI NGATANAN. inin pinanganak mu ha imu luha. Nagtatangis. ha imu kami nagsasampit. imu unta pamatian ha natanan nga kasakitan. ha daku nga pagpaubus. maluluuyun man nga lubus. SANTA MARIA NGA IRUY HAN DIYUS. UG HA URAS HA AMUN IKAMATAY. 1912) </i> <b>Ha Kan Monsenor Singzon</b> <i>Bonum certamen certavi. Kay hin sala waray ka hialpi. inin mga pinanhingilinan. tatamdun ug tutumanun. ha waray pa an kalibutan. lawas mu kalag gin putli.Kay daan ka han Diyus pinili. Dida hinin amun gin ugyan. nga punu hin kataragman. ha anak mu nga hinigugma. ha Diyus IGAMPU MU KAMI.

Pagpahayag namun. maguliat kami. An Samar. Han labaw nga sugu han Papa ha Roma. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Ta. Malipay ginhapun. namunga. Kun mahimu kunta nga niyan matiruk. palaran. An amun kalipay labi nga nadugang. Daku nga tinguha ug hingyap han kalag. Nga adtun paghingyap namukad. Dara han pagrayhak. Tagan kamu unta han Diyus nga hitaas. dara han himaya. Niyan an magbugtu nga Samay ug Layti. Amay nga gintungdan han pagkakalagnun. Ha mga Obispos akun ihahalad. Daku nga parabul nga kanan Diyus hatag. Diin an Obispo namun gintutungdan. Ikaw an tagdara hadtun karig unan. Iini kami. Ambut daw kun angay nga am igpahayag. Kay ikaw binmulig nga ini mahimu. dinhi ha amun naman pakidtampu. pagmugu ugaring.     . Hin paghimangrawi ha atun yinaknan. daan higugmaun. talahurun namun. malipay nga uras. Kay an Samar Layti mag usa. Kay bukad nga turuk hinin tuna natun. An huni han tamsi ha bukid. Nga ikaw ha amun asay makag-agak. Ug ha Santo Papa damu nga salamat. Daak ka kilala. Han buhi nga tuyu hinin kasingkasing. Pagsiring nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. ha walug. ma adtu ma anhi. Nga kumanta: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Maupay nga adlaw. Akun tatawagun basi magpakanhi. An anyag ngatanan han bukad ug hamut. Naguliat: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Salamat Harangdun. Diri man liwat in amun pagriwa. Akun pupuyungun ug bawbaw ha palad. magbugtu. didtu ka himugsu.ni Norberto Romualdez</i> Iini kami mahal nga Obispo. Diri pakigsupil inin amun tuyu. Sanglit bisan hain ma Samar ma Layti. An imu puruy-an. Nagtipun pagdayaw pag-urug ha iyu. Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. Sanglit dayawun ta an Diyus ha hitaas. Salit igpasaylu nga di ka pag-alngan. Kun mahimu kunta nga magkaduruyug. Mahal Delegado. Ngan tungud hini nga imu kahimtang.

Biritayan ug tanang banges nga saket. mawaray yumyom. Aantuson ko ito asay an tinguha. Malipayon itinutubyan ko ha imo. dugo ko i-ula. Ha urhi nga: BONUM CERTAMEN CERTAVI. Samar) </i> Ako mabaya Bungtong mahal natawuhan. kun pasasagdan la. Nga an agtang mo hines ug ha mga mata. Anong tahom pagbuhe ha imo mapukan. Hinaut pa unta makasiring kami. Mawaray hin dum-et guteng kasinahan. Amun igsasarit ha mga Samarnun. Ngada niyan nga may na kaburut-on. Tinguha kong hingpet ug pinalabe. Ira kinabuhe tubyan man ha imo. An kusug han sulug han amun higugma. Han hiton sumisirang mo nga kapawa. Ha dagat sirangan nga nangaglibuton. Mawaray nang puut. Tikus an paglaum hinin hunahuna. An nanga ha awayan tiungod nga pagato. Tuna nga han sirak han adlaw ginpaura. Naginmasiga man. Mutya han dagat dapit ha Sirangan. An kulay han langet nga nanganganinaw. Luhang mapait mawarayna unta. nga han kaagahon mo ikalalamrag. Ha iyo hadton mangitnget nga panganod. Nga inin paghingyap mabukad. Han Bungto ug puruy-ang ginhihigugma. Nga isisirang han adlaw ikataudtaod. Kahimayaan nga ha amon nawara. <b>Katapusan Nga Panamilet </b> <i> (Ultimo Adios nga ginbinisaya ni Luciano Ortiz. Mamatay ubos han imo kalangitan. Di nira kaulangan mga kakurian. Ako mamamatay yanang tinatanaw. Inen kinabuhe ko nga masubo. An kahangaran ko tikang magkaisep. Nga ikaw makita hiyas nga matahom.                           . Nga dinhi ka unta pagpuyu ha amun. Base mo igpain-gat. Kun gikan ha ikagiginhawa mo.Kundi pastilan daw. manta ihahalad. Calbayog. Ginhihiungara han akon kinabuhe. Ha pagidaraog kun paghipaid man. Hinen dagmet mabaya ko nga kalag. Kun dugo an imo ginkikinahanglan. Ug ha gihapon hatingala mong tuna. mabunga. ¡Guminhawa ka! asay an ginuguliat. Labing makaharadlok mang pakikiaway.

Ukaron nira ug iwarak ha tuna. magpadangat an kaagahon. Hadton arawiton niya nga kadaet. Ayaw man bantara an ira kahilom. Ug tungod ha imo mangamaya ka man. humok nga kapaw-an. hiya pagsundon. An alindanga han imo kaganghawan. An nangag-antos saket di harumamay. Ha sulod hadton mahagkot kong lubnganan. gidale nga lamrag ha akon. Pabay e nga an tamse humune pagawet. Igampo tanang hipaed nagkamatay. Di iba. Ha hingpet nga banwa ikaw makasiplat. Pabay e an akon maagang pagbaya. Hin tumubong mapaubsanon nga bukad. Hadke. Uran i-alisngaw ug maginpanganuron. San-o man nga adlaw ha bawbaw kong lubnganan. Nga nagaawet hin paghingandoy ha imo. Pabay e an adlaw labing kamasiga.                                           . An hayop han imo mga kagugmaan. Ha mga maguruma igpasibaya. Ngan kun may manumdom ha akon magampo. Ngan kun napuputosna an ginpawaan. Ngan hinen agtang ko abaton ko unta. kunde ako. Ayaw bantara ira kamurayawan. Pabay e Han iya Pabay e Han iya tumambong ha akon an bulan. Bungtong higugmaon. Bumalek ha langet. Kun lubnganan ko limotna han ngatanan. Nga hin kamasubo nangagngunguynguyon. Pabay e an harupoy han hangen bumakho.Pumiyong an inen akon mga mata. An ginsasaket ha mga bilanggo. Mga makapapaid iroy naton. murayaw. Ngan kun bation mo arangay han turunggon. ¡Bungto ko! Igampo mo man unta ako. Manumbalek hadton daan nga kawaray. Ha kabawbawan han katunaan mo. Igampo mo man adton mga ilo ug balo. Makatambong ka han imo katubusan. Han tingog ko nga labing masurub-on. Han dulom han gabing kamingawan. Ngan kun may tamse ha akon cruz dumapo. Itanges han usa ha ak nagmahal. Mga patayna lamang mangag-lamayan. An mga bukbok ko bag-o unta anay. ngan an harok mo ha akon dumangat. Ngan waray na cruz ug batong katigamanan.

</i> Ayaw dida. <i>An balutu ngan han tawu.blogspot. Ha gihapon pagbabalikbalikon. Akon pagpahuway pagpasalamatan. </i> Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. Limuton mo ako. <i> An kandila.html\</u> Patay an nagdadara. Nga naginsangkay ug kalipayan ko. waray anuman ha akon. Bungtong pinalabe. Mabayana ako. Mabayana ako. </i> An buaya nanganak hin kasili. Mga kapikas han hinen akon dughan. an dahun tabaku. an buskay nanganak hin limatuk. aku dida. <i>Simud han ayam. Kahitas-an mo. An katapusan ko na ha imong pagbaya. tumig-ob han taputapo. tingog. <i>An hungsuy. <u>\http://waraymuseum. Mabayana ako. Ug ako ha imo magigintagingteng. gugmang Pilipinas. </i> An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. <i>An halas. <i>Mga hulug nga d ahun. <i>An dagum. an butiti nanganak hin buskay. </i> Daku nga kahuy namunga puru burubud. Saket han kasakitan ko. taga iba nga bungto. Kapawa ug bakho labeng masurub-on. </i> Bastun han kapitan. Dida hine. kagugub-an ug hangen. <i>An langka</i>       . </i> An punu kawayan. ha tuna an tagu-an. Hamot. an kasili nanganak hin pagi. Bilen ko ngatanan mga ginhigugma. An pagkamatuud han akon ginlaom. Parapamatay ug mga manlulupeg. Nga amo an kanan Diyos Ginhadian. <i>An turu. </i> Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus.com/2008_10_01_archive. kay akon lilibuton. Ha dire nagpupoo han tuluuhan. Makadto ako ha waray naguuripon. </i> An tubig ha mingming waray aabuta han hangin.Sumakot. </i> An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. mga higugmaon. awet malipayon. kulay. kaganak. an pagi nanganak hin butiti. kabugtuan. <i>An tug up. Kamatay amo an kamurayaw nga dayon. <i>An sabaw han lubi. Mga kasangkayan hadton nawarang puruy-an. an lawas tuna. buhi an gindadara. </i> Tubud hilaw ngan mahulus. <i>An sug-ang. pamatia.

<i>An sug-ang. nanhuni kapunayan. an ilarum kabatuan. hibabaway kun taub. </i> Hilarum kun hubas. Idusu payag. </i> Binubulad kun mauran. <i>Bituunun nga langit. </i> Una sumaka. <i>An bulan. lukup hin mutya. <i>An payung. nahauurhi an pisi. </i> Magipagi kun gab-i. </i> Yugyugun harukay. lidung kun dakuna. <i>An banig. <i>An kawil. hinapun baga in bulawan. </i> An ulu ni Maria lukup hin mga mata. </i> Muradu an bawbaw. <i>An laya. </i > Kanan kahuynun kalayu. binubulkas kun masirak. </i> Linurup hi Buktutay. </i> Pununa kundi waraypa pagkatunga. pukis ha panhigda. <i>An planta ug an talutang. </i> Tulu nga magburugtu. <i>An budul. </i> An balay ni Santa Ana. <i>An lasaw. </i> Gintatamdan han anak. </i> Pagtapu han magkasi bulbulan. </i> Iituna iituna ha dahun la kikitaa. <i>An hangin. </i> Tulu nga karanun. tutulula an butunis. <i>An kakaw. <i>Mga tawu ha singbahan. </i> Han buhipa waray pag-uwang. </i> Nahauuna an gip-at. makuri makita. bunga. <i>An sista. kayanu nga namamandira. <i>An Santo Cristo. <i>An Kukuyaw. </i>     . magpulapula an hita. diri nakakapasu. <i>Dahun hin saging. <i>An pagpiruk. <i>An pawud. haruharigi kun adlaw. apug. <i>An adlaw. butungun pusil. </i> Tubig nga bagtik. <i>Buyu. bisan Hadi bisan Padi naharuk. </i> Usa la an sinudlan. </i> Uupat an uhalis. <i>An harigi. <i>An dagum ngan han inulang. butungun baga in usuk. <i>An pinya.. waray man suildu. </i> Di man Domingo di man piesta. </i> Magbugat an tinukdu. </i> Ipilak baga in saduk. <i>An bukatkat. naka dara hin makalilipay. durungan kun kaunun. <i>An badu. han patay-na nag-uwang. </i> Linulupad baga in pin-gan. <i>An tabaku. <i>An tubig ha tadyaw. </i> An taplak ni Bathala. nalanguy nasaliksik. </i> Marahalun nga dahun. nagdudulum an kalibutan. <i>An saging. ginhahangad han kag-anak. </i> Pikas kun batapa. tulu an inulputan.

<i>An atup. kinadtu ka nala. </i> . nanhuni kapunayan. nabidu an nakapurut. <i>An l ungun. waraypa an kag-anak. </i> Malipay an nakabaya. naghuhubu han dakuna. mapula an baba diri man paramama. Kun an buwa matuud. <i>An pagpanggui. </i> Usa ka adlaw nga lakat duduhala an tiunub. <i>An batung. kun nahipapakiringkiri ng. </i> Kalayu ha magtugatung. </i> Alap-apun bilasun matig-a ulikbun. kun matuud nga buwa. </i> Busay nga babayi inagi ha sulat. diri pa an pa-un. </i> Nagbuhat ka di man imu. <i>An utut. </i> Bisan pudlun diri nalalaya. <i>An ulu. <i>An higut han karabaw</i> Gintawag ka waray ka batun. </i> Kasili nga guwaguwa. <i>An kaguran. </i> Gutiay nga puru pitu an luhu. </i> Usa ka alat nga ugat ha kagurangan ka ugnat. <i>An buhuk. </i> Natawu waray ig-anak. bagyuhun di Katalipup-an ha ibabaw. waray man buwa nga matuud. </i> An manuk ni Santiago maaram magtawag hin tawu. </i> Ha salug ibunu. </i> Nagsaya han gutiay pa. </i> Manuk nga kimbulkimbul mailarum an bulbul. <i>An lin-ganay. <i>An hablun. an nagpabuhat waray kita kay kun kinita nadiri. <i>An utut. <i>An kawayan. <i>An lingganay. kabagahan ha ilarum. <i>An nipa. <i>An lin-ganay. </i> "Waray matuud nga buwa. <i>An bunay. <i>An bulalu. <i>An katmun. iginanank waray katawu. <i>An dulaw. naguwa ngani nalilinti. ha iung kaigu. danay magtulu. <i>An lura. malabalira an kulud. <i>An lakub. </i> Naglalayag an anak. <i>An karabaw. </i> Kabayu ha Kagayan diri nakaun kun diri sinsakyan. </i> Daku nga tawu diri maaram manguli. </i> Yugyugun kabalagnan. </i> Ginbibitay iraga. </i>     maparung. <i>An pungapung.Sampawanun</i> Dunut na an hapu. <i>. <i>An punu han kahuy.Nagtatabigis an tambuk. </i> Lampuna an pa-a diripa an biti-is.

----------------------------------------------<lbl> (134) </lbl> Dahong kun lapyo pa. kun may bagyu. diri masiring kay palad. baga in bulawan. an iba kay ha iyu sala? Sayud kamu tikang niyan. Diri kamu nahanumdum. sahid tapang diri nasabut. han binuhatan han tawu." </i> <lbl> (133) </lbl> Utang ngani lipay. kay an kaupayan balus. ----------------------------------------------<lbl> (135) </lbl> Bisan anu an umabut Basta maka singabot. an lapad la an kasinahun. kun iyu sala pagbasulan. <i>"Waray pa ini katapus. di na gin pupulsan. an pulung gihapun palad. ug an puhunan nalunud. nga hiya la in bubutangan. An palad natakas hadtu.   . durun. Nagbuhat hiya ha uma. Nagsakay ha pagbiyahi.<b>An Tapang Ug an Palad</b> <i>ni Fabula</i> Kulang hin buut nga tawu uraura man katapang. Waray palad nga maraut. nauban nagbatun man. kun hampak han Diyus pagampu. nga an iyu kakurian. kun abutan hin makuri. han ngatanan nga maraut. dida man an kasakitan. sakit. an iba gikan ha langit. baman kun tugas na. waray katuman an tuyu. Hi kamu an mga tawu. waray palad nga maupay. masiring layun kay palad. an pulung niya kay palad. nabungkag an iya larang. Bayad ngani likay-likay. nabungkag an sakayan.

May malipay. Naghihingaraot. ----------------------------------------------<lbl> (141) </lbl>Waray baya nga nasukdo ha langit. An nagdagmit waray. ----------------------------------------------<lbl> (138) </lbl>Bisan an mga bisan saypa an mga saypa. May baliku. may matadung. -----------------------------------------------         . ----------------------------------------------<lbl> (142) </lbl> Diri la an bulinaw an utukan. ----------------------------------------------<lbl> (118) </lbl>Nasusun nga na suangki. ----------------------------------------------<lbl> (119) </lbl>Dara ngani han kabata. diri ngani naghihingaupay. Utru man mamiringki. ----------------------------------------------<lbl> (121) </lbl> An kahuy diri magturupung. <lbl> (117) </lbl> Kun ha tawu igpananglit. am ka kablas diri. may masakit. ----------------------------------------------<lbl> (143) </lbl> Natatago pa an ka riko. ----------------------------------------------<lbl> (120) </lbl> Ginhuhulatpa an naghinay. ----------------------------------------------<lbl> (139) </lbl>Bag-o nga punuan Bago nga batasan ----------------------------------------------<lbl> (140) </lbl> An urhi. Balun na ha kamatayun.----------------------------------------------<lbl> (136) </lbl> Natunaw hin ka awud ----------------------------------------------<lbl> (137) </lbl>Bisan an mahahatitimu na May pa pagtiluwa.

magurang pagunhi. ----------------------------------------------<lbl> (132) </lbl>Tara. <lbl> (096) </lbl>An bag-us nga adlaw diri parihu. may adlaw. damu man in sayup. Waray badu waray bahag. may gab-i. ----------------------------------------------<lbl> (124) </lbl>An atun lawas diri gad atun. ----------------------------------------------<lbl> (125) </lbl>Ayaw pagtapud hadtun kanan iba. ----------------------------------------------<lbl> (130) </lbl>Magdianu an sapa kagutiay. ----------------------------------------------<lbl> (129) </lbl> An mapili.<lbl> (122) </lbl> Ikaw nagtatahap. ----------------------------------------------<lbl> (128) </lbl>Damu ngani nga yakan. ----------------------------------------------<lbl> (127) </lbl>Ayaw panilhig ha iba nga bungsaran. ----------------------------------------------<lbl> (097) </lbl> Diri makakawil an isda kun diri ha baba. maaram man sumugut.       . Kay imu na ginbuhat. ----------------------------------------------<lbl> (131) </lbl>An maaram sumugu. May gihap tarutamyukay. Kanan ulud karaunun. ----------------------------------------------<lbl> (126) </lbl> Baga kala in napukpuk hin tubig ha hungut. makaaragi hin tabigi. An imu lugaringun in panginanu-a. An dalan paghawanhawani. ----------------------------------------------<lbl> (123) </lbl>An tawu iginanak.

kundi dida gihap ha kagamyan. Gutiay an kapulsanan. An buhi pakawit. ----------------------------------------------<lbl> (107) </lbl> An diri mapasagdun.----------------------------------------------<lbl> (098) </lbl> An nagsasaran-gapan. ----------------------------------------------<lbl> (103) </lbl> An lumura ha langit. ----------------------------------------------<lbl> (108) </lbl>An patay palangit. -----------------------------------------------     sahid bulawan. ----------------------------------------------<lbl> (109) </lbl>Ayaw buhata buwas an mahihimu niyan. ----------------------------------------------<lbl> (102) </lbl>An maupay nga bantug mauruupay kay han kabahandianun. kinikilala ha iya bunga. ha iya nayung pagmumuas. ----------------------------------------------<lbl> (099) </lbl> Kun diri mu buut masakitan layun. ----------------------------------------------<lbl> (106) </lbl> An maupay nga kahuy. . ----------------------------------------------<lbl> (104) </lbl>Ngatanan an mag in-gat di ----------------------------------------------<lbl> (105) </lbl>An nahuuy amu an nagpapaluuy. pakatigurang ha pamatasan. ----------------------------------------------<lbl> (101) </lbl> Waray utang nga diri pagbabayaran. pasagdan. ----------------------------------------------<lbl> (100) </lbl> Diri mabubugtu (utud) an pisi ha kabahulan. ----------------------------------------------<lbl> (110) </lbl>An wala nga kamut danay matigbas han tu-u.

Matam-is pati an durhu. maha uma. ----------------------------------------------<lbl> (081) </lbl> Kun anu an tingug. ----------------------------------------------<lbl> (113) </lbl> Mamay ngan asu. Maulput manta gihapun. An ayawm ngan han batikulun. An katibik bulawan la gihapun. An paratagay gihapun an mauna. ----------------------------------------------<lbl> (076) </lbl>Makuri papagharaniun. may man kalayu. ----------------------------------------------<lbl> (078) </lbl> Matam-is an kamatayun. ----------------------------------------------<lbl> (077) </lbl>An bulawan bis pagtipiktipikun. amu man an aningal.<lbl> (111) </lbl>Makuri magkahirani an kalayu ngan han gumun. ----------------------------------------------<lbl> (115) </lbl> Pagtaguun ngan mabukwat. ----------------------------------------------<lbl> (079) </lbl> Bisan paman an luwag ngan han kasili nagkakita gihapun. <lbl> (075) </lbl> Inin sungay bis pagtaguun. ----------------------------------------------<lbl> (114) </lbl>Mahasawang. ----------------------------------------------<lbl> (116) </lbl>Mga bituun ha langit. ----------------------------------------------<lbl> (112) </lbl> An maupay nga tubu.           . Maulput gihap igkakasumatsumat. Ha tuna nga kalugaringun. May mapawa may mangitngit. ----------------------------------------------<lbl> (080) </lbl> An gi-us han tawu nagaasuy labipa han mga pulung.

----------------------------------------------<lbl> (087) </lbl>Didtu panagat. ----------------------------------------------<lbl> (091) </lbl> Makawat in papagdakpa hin makawat. ----------------------------------------------<lbl> (084) </lbl>Dibali kitikut. Diri mahababaru paghadi. ----------------------------------------------<lbl> (093) </lbl>Ayaw pagbuhata ha iba. ha malubug nga dagat. ----------------------------------------------<lbl> (085) </lbl> Pag-usawan an patani. Budang. ----------------------------------------------<lbl> (086) </lbl>Salapi ngani nga linupug. Masayunay rumakdag. ----------------------------------------------<lbl> (090) </lbl>An kalibutan dalunutan. ----------------------------------------------<lbl> (089) </lbl> An bukad nga makaruruyag. kun di mu buut nga pagbuhatun ha imu. ----------------------------------------------<lbl> (092) </lbl> An salaming bis pagbu-ungun. May pagtulak na gihapun. Maitum la gihapun. ----------------------------------------------<lbl> (083) </lbl> An diri maaram mamati. Nga katiris maghatang. An aninu bug-us la gihapun. Basi di ka igsabud.             .----------------------------------------------<lbl> (082) </lbl>Bis diin nga tuna may tungud nga langit. ----------------------------------------------<lbl> (088) </lbl>Magdianu hin pag-inuran. Kanan Diyus gindudurukut. ----------------------------------------------<lbl> (094) </lbl>Ayaw puuk.

<lbl> (056) </lbl> An maupay magsurat. Basi masayanuy paghuranit. ----------------------------------------------<lbl> (063) </lbl> Kun diri mu buut in kalipungan. ----------------------------------------------<lbl> (057) </lbl> An una maka isda. ----------------------------------------------- . Waray maraut nga dagang. ----------------------------------------------<lbl> (065) </lbl>Makuri tumindug an saku nga waray sulud. Kay kanan Diyus ka bubuligan. ----------------------------------------------<lbl> (061) </lbl> Kun diri ka buut mapasu. ----------------------------------------------<lbl> (066) </lbl>Tawu pagtagam. Ayaw paharani ha kalayu. ----------------------------------------------<lbl> (058) </lbl>An nagmamata makuri sangpitun. hibabaway. Ayaw pakadtu ha salug. Baya-i nala an katadungan. waray man bunga. ----------------------------------------------<lbl> (060) </lbl>Amu na an pagbasul. una man kabuturi. ----------------------------------------------<lbl> (064) </lbl>Bisan mapiardi. ----------------------------------------------<lbl> (067) </lbl>Waray daku nga isan-ip.----------------------------------------------<lbl> (095) </lbl>An dagat nga mabalud. Basta katadungan igpaagi. kun timana hibibisul. ----------------------------------------------<lbl> (062</lbl>) Kun diri ka buut mahumug. ----------------------------------------------<lbl> (059) </lbl> Waray ngan pusu.

----------------------------------------------<lbl> (071) </lbl> Lakat tigbas. ----------------------------------------------<lbl> (072) </lbl> An tawu nga makaturugun. Diyus anay an unahun. --------------------------------<lbl> (041) </lbl>Tawu nga mayakan. An nagturaw--napiardi. ----------------------------------------------<lbl> (074) </lbl>Mamatay ngani an punu. --------------------------------<lbl> (038) </lbl>Kun hain an ulu. Iuuran manta. ----------------------------------------------<lbl> (073) </lbl> Bisan anu an buhatun. Kay kun humagkut waray muna. ----------------------------------------------<lbl> (070) </lbl> An naglaum--nalibri. Kay han may maraut nga sangkay. ---------------------------------     . Hiraniay an kamatayun. --------------------------------<lbl> (039) </lbl>Magusahan ka. <lbl> (037) </lbl> Kun ipanampug na. Tuugud han iya mga pisu. Diri makaaragi hin tul-an. waray binuhatan. aadtu man an ikug. --------------------------------<lbl> (042) </lbl> Malmali an puthaw nga mapasupa. gabay. --------------------------------<lbl> (040) </lbl> Nahabibitik an Iruy. Usa la kapulung an kinahanglan. upud man an mga sanga. Sugad hin tanaman nga punu hin kaharupayan. ----------------------------------------------<lbl> (069) </lbl> An makaturugun nga ayam.<lbl> (068) </lbl> An tawu nga may salabutan.

natataktakan. --------------------------------<lbl> (044) </lbl> An dunut nga bayabas naamung. Kay ha urhi may pag aanihun. Madaliman matapus an buhat. --------------------------------<lbl> (046) </lbl> Bisan aku mamatay. amu an binunay. Diri bali an sumar. Tumuruk diri. --------------------------------<lbl> (051) </lbl> An gugma nga abusubus. Masayunay matapus. --------------------------------<lbl> (053) </lbl>An may pugus may pamumulatun. diri dinuduktan hin lumut. --------------------------------<lbl> (055) </lbl> Kun an Diyus aanhi ha at         . --------------------------------<lbl> (047) </lbl> Sagbuwag dawa. --------------------------------<lbl> (052) </lbl> An nagkutak. Ha iya mga kalulungun. Nasta nitmga hin kalamay. --------------------------------<lbl> (054) </lbl> Kun damu nga kamut nga nabuhat. Sukut ig-away ha iya mga ginamit. --------------------------------<lbl> (049) </lbl> An malakat diri ngan nakakaagi. --------------------------------<lbl> (045) </lbl> Panday ngani nga aringit. --------------------------------<lbl> (048) </lbl>An kaawa dungan han kalibutan. waray la.<lbl> (043) </lbl>Maaringasa an barilis kun diri punu. bali an kikitaun. --------------------------------<lbl> (050) </lbl> An batu nga makalidingun ha tubig.

------------------------------------<lbl> (022) </lbl> Pag-aanhunpa an kumpay. Ayam nga mausig-mailayat. Waray bu-ut nga tinipigan. ------------------------------------<lbl> (020) </lbl> Tawu nga maukuy-tabangan. Dahun amu an yakan. ------------------------------------<lbl> (024) </lbl>Kun buut mu in sangkay. ------------------------------------<lbl> (017) </lbl> An talagsa hikit-an. Tun-i anay itun pagsaka. ------------------------------------<lbl> (019) </lbl> Ayam nga maukuy-makagat. Kun an kabayu na patay? ------------------------------------<lbl> (023) </lbl> Bunga amu an binuhatan. ------------------------------------<lbl> (027) </lbl> Diri ma-ubu an kabayu kun diri pilas. ------------------------------------<lbl> (018) </lbl> An tawu nga hingandam. Tawu nga mayakan-ulawan. ------------------------------------<lbl> (025) </lbl> An mara ut ha tinikangan. -------------------------------------     .Hin u an ka-away nat ? <lbl> (016) </lbl> An tawu nga sumatan. Talagsa magkinahanglan. ------------------------------------<lbl> (021) </lbl> An buutan nga kamut ug malinis nga baba Nadara hin tawu ha lain nga tuna. Maupay ha katapusan. ------------------------------------<lbl> (026) </lbl> Kun maruyag ka hin bunga. Pamiling anay hin sinsay. Masayunay hikalimtan.

An binuhat kulang man. urug an kalugaringun.Vatchoo (Vicente I. May gihap paghiluwa. </lbl> Mga Garaygaday (Sanglitanan) </b> <i>"Waray sagdun nga nakakarauat." nasiring an mga kalagasan. ------------------------------------<lbl> (035) </lbl>Iruy. Mabalik gihap ha duru-ungan. amay." </i> <i>. de Veyra) </i> (page 1 of 7) <lbl> (001) </lbl>Bis magpakainkain an sakayan. An pagpasaylu.<lbl> (028) </lbl>Diri mahuni an balingkukugu kun diri tipatay. ------------------------------------<lbl> (031) </lbl>Bis itun nahatitimuua. -----------------------------------           .langitnun.</pd> <b><lbl>II. ------------------------------------<lbl> (033) </lbl>An pagsayup-kalibutanun. ------------------------------------<lbl> (029) </lbl> Imu niyan. ----------------------------------<lbl> (002) </lbl> An batu bantilis naibas. ------------------------------------<lbl> (032) </lbl>Pagbubun anay nga diri kapa uuhawun. ------------------------------------<lbl> (030) </lbl>Tagi aku kay tatagan ku man ikaw. Bis kapitan nabibilan-Gu<pd>. ------------------------------------<lbl> (036) </lbl> Waray gadla siguru. "Ngan an mga garaygaday mga tugun-sagdun kunu han atun kaapuyan. Han turu han tubig han darudaginut. ------------------------------------<lbl> (034) </lbl> Damu ngan it yakan. nakilut. akun man buwas.

----------------------------------<lbl> (004) </lbl>Banwa ka nga ulasiman.   . -----------------------------------       luksu. ----------------------------------<lbl> (010) </lbl> An maupay nga kaadlawun. Sugad hin waray paku nga tamsi. matupung ka ha lawaan. ----------------------------------<lbl> (006) </lbl>An mangir-as nga mga pulung Nasamad labipa hin salsalun.<lbl> (003) </lbl> Kahuy ka nga linawaan Ha bukid nananawantawan. Kay ha urhi may gagamitan. ----------------------------------<lbl> (009) </lbl>Di masaha hin sab-a. ----------------------------------<lbl> (005) </lbl> Mapa sinirangan. Kun kanan Diyus ka pagbut-an. Maguwa gihap it kakagang. ----------------------------------<lbl> (012) </lbl> An tawu nga waray salapi. kun kanan Diyus ka pagbut-an. Una man madurug. Ha kalugaringun tuna an kahimyangan. Matupung ka ha ulasiman. An saging nga inaldaba. mapa katundan. nakanap ha kapatagan. ----------------------------------<lbl> (013) </lbl> An una mahinug. ----------------------------------<lbl> (008) </lbl>Bisampa paghatukan. ----------------------------------<lbl> (011) </lbl>Hataas ngani it Hilarun man it paghimugsu. Kinikilala iya kaagahun. ----------------------------------<lbl> (007) </lbl>An baya udug tipigan.

. nga basi la ha iya kumita. waray mauran nga gab-i.. Waray man kalipayan. mangitngit. waray dalugdug. Aku? Masamdung daw gab-i nga waray bituun. waray kangitngit han malipay. kay ha kasingkasing buhi an kasakit. nagbibinakdaw nagtitinangis mientras hi Nene nagkikinanta naglilinaylay. ayaw hitu asa. dalugdug amu an nalanghayaw. inin gugma! U-u. daku ka nga lurung." <b>Tingug Han Tagipusuun </b> <i>ni Martin P. An hupuy kun han mga dagat? Ginantus kapin katuigan. waray kikidlat. an kalag ku buhi. Tikang ha kasidman nga binabakdawan ku. hin iya kanta. Kundi maupay nga surugu-un. inin gugma..       . tingug han matadung nga panhunahuna: "U. aku. an kahidlaw matambal. Kikidlat. waray niya pidu kay di man nahigugma. amu an tawu nga waray kapalaran.. mamatay sahu. Nga an iya lindung napapas? An lingung daw han mga langit. Hin-u in nasugu? Inin gugma. Kundi pag-agina han ngitngit ug han gugma. de Veyra</i> <i> (Ha kan Mudi) </i> Na raba ka han akun surat. nga an akun ngahaw palad waray ku kikita-a.. kawang nga kabudlay karag nga paglaum. an gab-i masirum kaupay. waray uran.. nabati ku kida ha buud in tingug. diin say dalikyat nga suga an kikidlat. nag-iinantus pagpinauran. waray gud ngani ha langit in bisan us nga bituun. gintatan-aw ku hiya murayaw. an sakub han dughan mangitngit. basi la bumati hin iya tingug. ----------------------------------<lbl> (015) </lbl> An salapi maraut nga agarun. hain in kalipay hin waray paglaum? Ha butnga han dalan hin sugad nga gab-i. an kalibutan daw bungkag kay an gab-i maraut. Aku. kangitngit. kay waray gab-i. an babayi malingu waray makukuha. <b>Hadtun Usa Kagab-i </b> <i>ni Magsaluru</i> Nag-uuuran. ha dalan waray suga. hin tawu..<lbl> (014) </lbl> Kun waray kakuri-an.. pagpinatun-ug. kanan hangin pnianmarung. nagpipinauran.. paginagma.. Asay ha akun nasugu an kasingkasing. himaya.

warayna pagidlap.                     . Nanmalik ngatanan ha unhan. higlarum nga bikhu. Ha luyu nga kahuy. bihan han kasakit kawara han pawa.. mahinay. lambung han karampag kanan burak sirung nakat an punay masulub un mamingaw. Ha usa nga dapit. murayaw. ha butnga han lindung. nasaygan. Anu anu Anu anu daw nga daw nga la adtu kanan puay kahirak.. kapin kamalanuy aningal han laray. kaaghat han tuna kahusay? Usa nga pagdaig. Mga putli.. akun magturutdu) </i> Bagting han linganay lunghayaw. pamati han dalan. Abril.. harani han linaw an gangis nahuni. linuyu han bukid naparung an sirak. usa nga pagsimba. kay nagtitinangis han iya pitpitaw!.. Inin kalibutan ha mga kukurulpun tinamay han dampug mulayan han sirum. bagting han urasyun ngatanan natukas pagdaig kan Bathala ngatanan naluwas. Ngalung: "Baya-i aku baya-i. Kay ig asuy ku ha imu Tungud hini ayaw ikabidu. warayna nanlupad. matil-is. Kulupna mahudlum. nawara an gahum.Panimangnu. mapawana pati kay sanag hin bulan baga abi an kadayaw kabitun-an punu tan awun magsilaw. 1910</i>. Layti. pagsimba han gangis hadtu nga himaya. Kay di ak anad magtagu.. Mga ibun. kasubu han langit kahurak? la adtu kanan gangis siday. daw usa nga ugay matam is nga awit daw usa nga laylay. hapitna magab-i in langit matin-aw. ngat ha panganurun tan awun masakit maliwanung sugad kabutang han langit.. An hadi kun adlaw aadtuna hinugdun aadtuna harayu ha may panganarun. Kankanay aningal.. kapin kamalanuy. <b>Kakurulpun </b> <i>ni Francisco Alvarado</i> <i> (Ha kan Nunoy." <i>Palu. adtu la nga punay nga naghihinaya. Kay patuk an imu paagi. Dinungug ku gihap an huni.

duyug an kakulba. nga makamamatay. hingpit nga paglaum. kun hin-u ba adtu. masamdung nga siday. nga ipapahuway. Ini nga pagpiyung. an mata pumiyung. Ay! An ini nga damgu. ngan sundan hin damgu. Dayun ku pagbangun.. nga ak higugmaun. takna mamingawun. baga kamatayun. maghapdus nga pulung. kay pagbulag natun. buhi kun an pagturaw." amu adtun pulung. punu hin kangitngitl dagus ku humigda. ha ak pamalandung." Dayun pagpasundi. pati an panumdum. amu an katurug. waray hin bituun. hini nga batan-un. "Bangun higumaun.. gabaypa iglaylay. :Iya an haruk mu. makakawang daw ada.       . patay an paglaum. hatag ni Bathala.. 1913</i> <b>Kawang Nga Gugma </b> <i>ni Romaning</i> Mangitngit nga gab-i. Iday ku nga hinalaran. maluya an lawas. baga agunanay.. an iya pagsiday. hadtun kagab-ihun. nga at sulundanun. masarumsum an langit. pagtulak man ha akun. gabaypa an lubnganan!. an hindun-gan nakun. taliwan pagdamgu. duyug han kangitngit.<i>Palu. han kalibutanun. Waray la magiha. ay! an Iday ku ngay-an.

. Nagturuk nagrabung ha dughan ni Nanay. ha ira ngaduha. Nga ginmamayuyu ni Tatay ni Nanay. Baw-as nga palad. ilu nga pagkahimtang. Kay karuyag ku kan Nanay pakigkita. Tualla</i> <i> (Kan T. Nagkakataktak ha akun mga mata. kun ak pinanmamalandung. hin kalimut nga kadayunan. lugaring kay ini tinalikdan. kan Nanay nga linubngan.<i>1909</i> <b>Binhi Ni Tatay </b> <i>ni Pinay Zacarias</i> Binhi nga higugma nga sabwag ni Tatay. inin lawas ku pati dagway. an gugma kun paglimutun. Alagad han kahidlaw. kay man-gad na im ak hinumduman. Asay padaw kun mamatay. hadtun imu pamahungpahung. Gintanum ku hin agahay. P. Buut aku bumunyug ha ukab nga matugnaw. kay basi bumukad hin kalipay. kay an mga saad ku kanugun. kay daw tunuk nga basuni. ha kan Bathala nga maluluy-uy. kun diri mu patudkun. L.. Sanglit kay diri katpung. kahidlaw nga uraura. Agi Nanay! Burabud hinin luha. linilimutna aku nimu. imu nala pinakakalimutan. Aku an biyuus nga mabaysay. Alagad han kahidlaw. Igaampu ku manla gihapun. Palu) </i> Masakit gud panumdumun. ha mamingaw mu nga higdaan. ha kasingkasing ku makuri. bis itu nga buhipa aku. aku ira ginbayaan.         . Ay Diyus ku! Buligi tabangi. dida hini nga tuna. <b>Limut Hin Hinigugma </b> <i>ni Patricio R. Ilu nga nagbabakhu ha bawbaw hinin lubnganan.. Nga naturu diri la sinasabut. Makatatangis kaupay. Natangis gud aku dayun.

aadi hi akun nadangup ha imu. 1910. ginsirib an gugma waray pagkaluuy..namukad hin kasakitan.. Tarcela) </i> Nalayun la kakarag. Inin huni hin tamsi. kay ikaw an mandu han ak kamatayun. han una nahinumdom pa ak. tuna. pero nahihimo man gihap. bulawan. pero han tikaiha na. luha nadangahay. tungod nga hinigugma ako hit ak kag-anak. maupay man la gihap. ginugul-an na ak.. inin atu iruy. nanmimilaybigay nga amu an kasakit. inin kalibutan masamdung kaupay.blogspot. ira ak gin paeskwela didi ha manila ha n kurso nga akon karuyag. han una.manila... sirangna. makali lipay pag eskwela didi.. magpait nga luha hinin mga mata. ginsimpi an lipay. amo ini it nagbibinalik-balik nga mga panhuna-huna it nagsisinulod ha ak ulo. ha imu. nanrakdag an lipay hinin akun dumdum. <i>Takluban. yana aada ako ha 20 nga pangidaron. rubag hinin dughan an gugma nga hingpit.html\</u> <b>Minimingaw ako. nadugang kasakit kasingkasing lukmay. sinirang ha dughan. saypaba an Sikway hin Lipay? Nangamut an bidu hinin kasingkasing.. Scholastica s College of Music. ha Tanauan. kundi ikaw. gabay maglakatun ha iba nga tuna. adtun akun paglaum. kun waray himaya puru kapitan. panhuni han gangis. nga nagtitinuok ak ha k       . mga kasangakayan. kay basi igsampig. danay nadaop an kamingaw.. nga dinuduyugan hangin malayahay. nga waray ginganduy... </i> <u>\http://waraymuseum.. medyo mabug-at ha bulsa. <i>Takluban. hiningyap nga bituun. kasaitan bilin. ginpahak an himaya waray gud sugabin.. Marsu 1910</i> <b>An Sikway hin Lipay </b> <i>ni Apolonio F. ako in usa la nga anak. waray gud alimyun. Ay! kamatayun daupna ha akun. Leyte ako iguin anak pero ha MacArthur ako nagtubo. nanmunga hin apdu nga makasasakit. matangis. M. Montezon</i> <i> (Kan C. kun tikagarab-i. bulawan han kalag ku. maputus hin bura. pero syempre. ya na naeskwela ako ha St. mauli-uli na ha am. Pibriru 8.com/2008_11_01_archive. hadtun gugma uray. Anu in pulus ku din ha kalibutan. nalayun la isikway an akun paghingyap. magpait nga apdu hinin kinabuhi. masakit kaupay.

nagin independent na ak. aku an nakakita.. Balikdun pahak. <i>An duyan</i>. amo nala an ak pag-uli ha amon.heheh. kay. <i>An singbahan</i>. an harayu hiranin a.. <i>An upu</i>. <i>An kutu</i>.. Nagkakahapun kun adlaw. ngan sem-break. tungod nga harayo hira ha ak. ay. buhaton naton ngatanan para hit at pageskwela. An kinutus nabuhi. <i>An manuk</i>.. <i>Santo Cristo</i>.. tinuod gud ngatanan it aanhi nga mga impormasyon.. An duha nga magbugtu diri maghihikita.. <i>An tigurang</i>. Bawbaw an lisu. . ngan ako la nga usa didi... <i>An tubig</i>.. cge. an kinutsan namatay. heheh.. diri man natulin. balikdun pahak. .. an ak nala ginbubuhat. <i>An mata</i>.. Ikaw an nagbuka. Baaya ha Masbad Domingu an panibad. PAHANUMDUM: tinuod baya ini. Gutiguti nga kahoy namunga hin mga bulawan. <i>An lubi</i>.warto kada adlaw kon diri natawag ha ak an ak nanay. tubig anay. <i>An kulu</i>. Babuy ha kagurangan an mga barahibu raysang. Panunungbalaya magkalayug. Hungut ha kagurangan diri nabibiawan.multiply. An dahun han mandapanda magparihu kahilapad ngaduha. han tikaiha. kon dec. an ginbababa nasaghid. nagbibinuwa la ak. pero sige la kay baman kon makatapos ako didi.. <i>An bunga</i>. <i>An taplak</i>. <i>An kitikut</i>. Bugsay nga bugsay. </b> <u>\http://ryanfernandezroa. <i>An salag</i>. pagka batu baliwun. waray ak makauli. Damo nga magburugtu sahid may’ kalu.. an duha nagtuluna. p ara mayda naton ikasukli han mga balhas nga ginkapuyan han at mga kag-anak. salit it ak kamingaw diri la kay harumamay. <i>An gukun</i>. nagkakalusad kun gab-i. Lima nga magburugtu nanmamaba puru karaha. an mga kudal rapakna.. an sulud puru unsita. ehehe.. "salit kita nga mga estudyante...com/journal/item/12\</u> An atup duha kaparas an harigi duha kalugas. Kahuy anay. an Ginoo maada la pirmi ha iyo. <i>An humay</i>. <i>Langka ug tugup</i>. bangin kamo makasiring nga. salamat nala han pagbasa hini nga ak halabaay nga storya hit ak kinabuhi. Babuy ha kagurangan pangasa kun umuwang.. duro gud la.. pero yan a. mas maglilipay it am pa milya. <i>An langit ug tuna</i>. heeheh. Tigbasun diri nasasamad. <i>An baba</i>. <i>An asin</i>. An nagbababa natukal.. An mga kugun busugna. <i>An kasuy ug an nugas</i>. Daku nga butilya..

an pagi nanganak hin butiti. <i>An saging</i>. Linurup hi Buktutay. Karabaw ni Baraulu ha bubut an pirinu. <i>An dagum</i>. Pagtapu han magkasi bulbulan. ginhahangad han kag-anak. Daku nga kahuy namunga puru burubud. <i>An balud</i>. an ilarum kabatuan. Han buhipa waray pag-uwang. <i>An balutu ngan han tawu</i>. Magbugat an tinukdu. <i>An kandila</i>. <i>An payung</i>. an kasili nanganak hin pagi. <i>Mga hulug nga d ahun</i>. nahauurhi an pisi. buhi an gindadara. an buskay nanganak hin limatuk. Muradu an bawbaw. Patay an nagdadara. <i>An sug-ang</i>. magpulapula an hita. Gintatamdan han anak. <i>An langka</i>. nanhuni kapunayan. Kahuy nga matinustinius iginkakahimangraw han Diyus. An buaya nanganak hin kasili. naka dara hin makalilipay. <i>An dagum ngan han inulang</i>. An tubig ha mingming waray aabuta han hangin. Tubud hilaw ngan mahulus.Gutiguti nga pisi tinahus in pitu nga bukid. ha tuna an tagu-an. Ayaw dida. Yugyugun harukay. An tutulu nga magburugtu pirmi naghuhurungku. <i>An kakaw</i>. <i> An badu</i>. <i>An hungsuy</i>. Iituna iituna ha dahun la kikitaa. aku dida. An punu kawayan. <i>An bugsay</i>. tulu an inulputan. Nahauuna an gip-at. <i>An sabaw han lubi</i>. nagdudulum an kalibutan. <i> An harigi</i>. Likisan ha lawud. <i>An sug-ang</i>. <i>An turu</i>. han patay-na nag-uwang. Isda nga marapaydapay nagtuturu hin tambuk. . <i>An tug up</i>. <i>Simud han ayam</i>. Usa la an sinudlan. An balay ni Santa Ana. butungun pusil. an dahun tabaku. waray man suildu. <i>An wait</i>. <i> An adlaw</i>. <i>An pagpiruk</i>. <i>An sista</i>. Bastun han kapitan. Tulu nga magburugtu. Idusu payag. makuri makita. an butiti nanganak hin buskay. <i>An hangin</i>. <i>An halas</i>. <i>An planta ug an talutang< /i>. An nigu han bukidnun hinuram han patagnun ug waray na uli an. <i>An kawil</i>. an lawas tuna.

<i>An tabaku</i>. <i>An tubig ha tadyaw</i>. <i> An Santo Cristo</i>. <i> An banig</i>. pukis ha panhigda. Tulu nga karanun. Ipilak baga in saduk. Uupat an uhalis. 2007 <i>An uripon nga nayon labi nga mapait kay han kamatayon</i>. <i> Buyu. malabalira an kulud. <u>\http://waraymuseum. nalanguy nasaliksik. binubulkas kun masirak. Pununa kundi waraypa pagkatunga. <i> An pawud</i>. An ulu ni Maria lukup hin mga mata. diri nakakapasu. Nagtatabigis an tambuk. butungun baga in usuk. Tubig nga bagtik. kayanu nga namamandira. Pikas kun batapa. Una sumaka. <i> An Kukuyaw</i>. durungan kun kaunun. <i> An punu han kahuy</i>. <i>Mga tawu ha singbahan</i>. Marahalun nga dahun. hinapun baga in bulawan. Magipagi kun gab-i. bisan Hadi bisan Padi naharuk. apug. <i> An bukatkat</i>. <b>An pulong nga “binukot” ug “monja” </b> San-o umabot na mga kolonisador. waraypa an kag-anak. <i> An atup</i>. <i> An bulan</i>. <i> An pinya</i>. Naglalayag an anak. Lucente Diri maikakalirong an kadako han danyos nga nahimo han kolonisasyon ha mga kultu ra nga inalakbatan hini. <i> Dahun hin saging</i> . an pulong nga “binukot” han mga Bisaya in ginagamit     . Di man Domingo di man piesta.com/\</u> An akon pinulongan an amo la nga akon lugar ha kalibotan. Kitaon ta. Linulupad baga in pin-gan. <i> An laya</i>. pananglitan. lidung kun dakuna. <i> Bituunun nga langit</i>. <i> An lasaw</i>. lukup hin mutya. Binubulad kun mauran. an nahitabo hadi nga mga pulong ha ubos nga akon paghihi ngadayan. Hilarum kun hubas. haruharigi kun adlaw.An taplak ni Bathala. <u><b>Pagliwan hin Panumdoman: o Kay Ano Di Ko Kinahanglan Hin Iba Nga Linggwahe Komo Nasudnon nga Pinulongan</b></u> May 22nd. Iba an pamaagi han pagpadayag han kaagi o g pag-abat (pwede gihapon tawagon ta ini nga pamahongpahong o <i>sensibility</i> ) han kalugaringon nga pinulongan kaysa han dayo nga pinulongan. Bisan pudlun diri nalalaya. Kanan kahuynun kalayu. akon lilimitahan an akon paghingaday ngada la han nagin epekto hin i ha panumdoman han usa nga katawhan. An kada pulong ha usa nga pinulongan in balayan han panumdoman han sibilisasyon nga nagamit han nasabi nga pinulongan. <i>An budul</i>. bunga</i>. -Iluminado G. tutulula an butunis. <i>An buhuk</i>. Dara kay haloag ini nga himangraw bahin han epekto han kolonisasyon. hibabaway kun taub.blogspot.

nasabotan nga an kabataan nga aada ha edad 9 anyo s ngada ha 14 anyos in diri na nagamit han pipira nga mga pulong ha Waray kay bi nabalyoan na han Tinag-alog. Ha kaso han pulong nga "floor". Duduha nga klase nga pagbabag-o an inaagian han mga pinulongan.“An kalugaringon (self) amo an kabug-osan han aton nanunumdoman.” Hini nga kaso. imbes nga sumiring “salog (o papag). binalyoan an p ulong nga “binukot” han pulong nga “monja” kay waray na ini ipagamit han kapadian o wara y na gamita han mga tawo matungod nga pagano an pulong nga “binukot. An panuyo hini nga pag-aram amo an pag-<i>assess</i > kun nagamit pa ba ini nga kabataan han mga pulong ha Waray nga may kalabotan h a panimalay. ginaga mit ini basi magpakahulogan hin “tulisan. siday. An Hili gaynon nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilonggo.” <b>An kahimtang han Waraynon nga pinulongan yana</b> Dida han 2004 nga pag-aram1 . Tinagan hin Iningles nga mga pulong an kabatan ngan pinapakianhan k un ano an Winaray nga mga katugbang hini. An Waray nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Waraynon. Kay ano diri himoon nga opisyal tanan nga pinulongan . Ha luyo nga bahin.” <i>Ano man ito yana kay natural man la ha usa nga pinulongan nga magbag-o</i>? M apakiana kita. “an kada pinulong an may dinadapigan. may mawawara ba ha aton</i>? Utro kita nga ma pakiana. angay nga rub-on o balyoan an pinulongan.. An usa nga konsepto in napapasa ha lingwahe. pagbabag -o para magmaribhong an pinulongan. An Cebuano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Sugboanon. Pananglitan. susumaton. Diri ngani ini pwede tumunob ha tuna. Nasiring hi Volosinov. kinahanglan nga rub-on an daan nga stru ktura han ira pagtuo pinaagi hin pagpara han mga konsepto han nasabi nga tinuoha n. <b>Implekasyon ha Identidad/Kinaiya</b> Naka-angkla ha unob nga pinulongan an identidad han usa nga nasud.” An mga Katsila liwat in may pulo ng nga alid-alid an karuyag sidngon han pulong nga “binukot”–an pulong nga “monja. Diri kay an Tagalog an hihimoon nga nasudnon nga pinulongan diin matungtong an t anan nga mga Pilipino(bisan an mga diri namamagtag-alog) ug hihimoon la nga pana pong an iba nga pinulongan. nagamit hira han Tinag-alog nga “pinto”. epiko og kasaysayan. pagbabag-o nga tikadto hin kaana w og kamatay. An Ilokano nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Ilokano. han pulong nga "door" im bes nga sumiring “sada”. Ha paglabay han panahon dida han magin kristyanos na an mga tawo. <b>An pulong nga “buyong” </b> Ginagamit an ngaran nga “buyong” para han mga darayawon nga mangaraway. an kahulogan han pulong nga “monja” in naka-angkla ha Kristiyano nga pagtuo.” An pulong nga binukot unob ha Binisaya nga kultura og an pulong nga “monja” unob ha Katundan nga kultura.” Dinadara hini nga pulong o (han mga pulong) an kaagi han katawhan nga nagamit hini. nasiring na ini nga “sahig. Diri nakakag-Winaray hin tadong. Waray iba nga burohaton kundi an pag-adman an ira mga kanta. <i>Kun nawara adto nga mga pulong. … An Tagalog nga pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga Tagalog.” Ginagamit para <i>magpahinga Kaparis hin kutsara Binubutangan hin guti-ay nga amount hin kan-on</i> An usa pa nga maka-aalarma hini nga <i>k</i>ahimtang han lingwahe hini nga mga k abataan amo an kawaray nira suhito nga pinulongan.ha pagpakahulogan nga “usa nga babayi nga tinago. an pulong nga “binukot” nadapig ha kultura han Bis aya ug an pulong nga “monja” nadapig ha kultura han mga kolonisador. Yana. An ikaduha. Nasiring an usa nga Czech nga magsusurat hi Milan Kundera. An usa nga binukot in kasagaran asawa hin usa nga datu. An Kinaray-a asya an pinulongan asya an tutongtongan han pagkapilipino han mga K aray-a. Diri nakakag-Tinag-alog hin tadong. May nagseserbi ha iya. Para karaw aton an bag-o nga tinuohan (Kristiyano). Basi ruba an daan nga tinuohan. An usa. Diri nakakag-Iningles hin tad ong.

irok ug kasiangan. 2010 hinadkan han iya dalonggan an dughan han babayi sugad kun nagbibiling hin signal o stasyon hin radyo an iya kamot may ginbibinirik-birik ginpipinamatian mga huring. may sulang. <u><b>An First Timer nga Radio Astronomer</b></u> February 9th. Paghahagos hin tulo ka gab-i nga piris-ok. 2010 Kun Sabado natugbong inin akon tutulo nga kaumangkonan nganhi ha Tacloban ngan aanhi panhihigda nasaro ha amon duha kadupa nga banig. aadi manunurok kun diin hira maglipayon— ha akon bayhon. <u><b>Mag-aabroad Iton Akon nga mga Buhok</b></u> an magkakabibilin an mga uban ^ an mga batan-on. pakurokorahab. 2010 an naaagrabyo prinipriso an nanbibiktima nagkakarukalagyo <u><b>Patigo han Amon Banig</b></u> February 1st. linagobo han kalarakan <u><b>An Hustisya han Moskitiro</b><u> February 8th. an mga lapyo. . mahuram ako hin pipira nga mga pulong tikang kan Agha Shahid Ali nga nasiring: <i>Kinahanglan ta balikan an dapit nga aton hinigugma basi nira masantop an mga butang nga ira paparaon aton hinigugma</i>. Ha pagtima.(officila langauges) han Pilipinas ngan waray na usa nga “nasudnon nga pinulongan (national language)? Ba man iton Espanya. hudnoan nga pagdiniridrig karuyag ko hira papangulion. waray nasudnon nga pinulongan. tanan nga pinulongan ha iya nasasakopan konikonsidera nga opisyal.

Karuyag ko hira nga manbalik ngan dirigan ako. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q. Mahahadlok hitamakan an akon harok?… <u><b>Siday</b></u> August 25th. 2009 nagtatarayatay bandera-espanyola ha natad namumukad an uusa ha ira <u><b>Usa nga Siday</b></u> August 26th. <u><b>Pag-usaan</b></u> October 5th. an siday diri an luha ini amo an pagluha an pagluha han tinuod nga mata . <u><b>Usa han mga Siday nga Posible Mahisurat Bisan Kun Patay na an Winaray</b>< /u> October 24th. O. Oyzon</i> * Sumati ako. Oyzon</i> * Siday an luha han mata ini an pagluha han sugbong an pagluha han mata han sugbong ini an pagluha han palad an pagluha han mata han palad ini an pagluha han tikod an pagluha han mata han tikod. kun usa ka adlaw igkahibalag ta ikaw Ug akon hadkan an imo rapadapa. Diri ka ba maikid paglakat. 2009 kun waray na an mga pulong itutudlok ko ha imo iton akon dughan. 2009 ni Nichita Stãnescu <i>Hinubad ha Waray ni Voltaire Q.Kun nangunguli na hira– paghihigda ko– an amon banig daw dagat Pasipiko an kahaloag. ikaw sangkay.

Basi pirmi mahahangboyan kun naghuhulos ngan namamaglinuha inin mga panapton dinhi hinin akon mga butkon ug sugbong. <u><b>An hangkop ha pagbak-ad han takna</b></u> <u><b>kutay</b></u> Akon sinusumpay inin antaw nga mga harigi pinaagi hin pagdupa hinin akon mga butkon ug sugbong Ha akon mga butkon ug sugbong nahangboy kun maghulos. An tawo nga nagdadaog nagbabak-ad han iya gapos ug tinututdoan hin pagbak-ad an iba pinaagi paghatag hin sobra pa han akos niya.an luha han mata han usa nga angay maanyag han usa nga angay malipayon. 2009 An kada tawo nga nakanhi ha kalibotan nakahigot ha iya akos himoon. <i>we’re moving away na from each other at a speed that is directly proportional to our distance</i>. <u><b>An Astronomer nga hi Edwin Hubble Dida han Mapakyas ha Paghigugma</b></u> han aton pag-<i>break. Kinahanglan nga ako nga pirmi magmabaskog. </i>danay kita pag-inobserbaran han akon telekopyo. namamaglinuha inin mga panapton hinin sulod-balay. Sugad han iba nga mga bitoon. <u><b>An mga nadaog</b></u> April 24th. <u><b>Para han akon sapatos</b></u> Kada adlaw .

Brinabrushan han toothbrush nga daan. <u><b>An Parabola han Usa nga Ayam</b></u> January 25th. Ngan tikang dida. ginguoman ko na la an ak’ dila. Pumakiana ako basi kita may pag-istoryahan: <i>Mayda ba Diyos? </i> An dagos ko nga pakiana ko ha imo samtang ginkikinulawan ta ha aton paglabay anbukog-na-la nga ayam nga nakada ha butnga’n kalsada– naglilinibot-libot may ginbibiling— siguro. Pag-uuli ta kada kulop agsob ka nga buringot dara han aton inaagian. <u><b>Pagtamay ni Voltaire Oyzon han mga Libro ha People’s Center Library nga Diri Niya Nahuhuram</b></u> January 9th. Hunahuna ko na man la: (Kay ano aanhi pamimiling hin pagkaon ini nga ayam? Di ba hiya maaram nga iton pagkaon aadto ito ha mga pangaraonan. Uunahon an iyo mga istante. lamesa. lingkoran ug mga cabinet hini nga iyo inuokyan. karenderiya o basurahan?) Dinhi hini nga punto sumiplat ha ak an ayam.san-o ta ikaw isul-ot akon ka trinatrapohan. iginkakahibalag o. . 2009 Dida hini nga aton paglakaton mingaw kita’n duha. natatamakan. pagkaon kay nagsusumat ha akon an iya nan-gagataw nga mga tol-an. Ginpapainggat. 2009 Kamo an urhi nga hahapwaton kun masusunog ini nga iyo inuokyan. Unta yana nga adlaw ha aton paglakaton waray ta matamakan. sugad ha imo. mapaul-olan.

Iday. Matungtong ako ha duha nga baybayan hinin sakayan. Dapdap Burogtongon Lagpakon</i> <i>Dalakit.Libro? Kamo an urhi nga kakawaton dinhi hini nga Republika. suhito ha kalalawdan han Pasipiko</b> Nagraranggat han kadamo han dakop nga bitoon an Makabugsay. Ulalapay. ha Kamalunggay! <u><b>Pangisda</b></u> November 18th. 2008 Ha butnga hinin daganas han Iningles ngan Tinag-alog– kapti. Ha butnga han at’ kawaray saba. mingaw nga naghihiru-himangraw an sandangaw nga mga balud . an mga ngaran nga: <i>Hamurawon. Oras na basi libahon an tinunod ta nga pukot. 2008 <b>Kan Itay Selo. Karayakay. maguko nga bubutongon an aton igintunod nga langit: <i>Unom na kapanyo aton natibaw: Hain daw an mga bitoon hinin lambonaw? </i> Waray ka aringasa. Iday. Butangalon</i> Ha butnga hinin babaha han Iningles ngan Tinag-alog– gunit. <u><b>Libnas</b></u> November 26th.+ an pukot nga kahiloagan nga nakatunod ha kahiladman han kahanaypan. <b><i>An Saging</i></b> nga naturok ha ligid han kalsada waray magtatag-iya samtang di pa nanmumunga.

2008 . Natungtong ako ha duha nga baybayan hinin aton sakayan. <u><b>Kinabuhi: An Kahulog(an) An Kalibotan</b></u> <u><b>An Pag-ukoy</b></u> October 11th.mamimgaw ta nga langit: <i>waray man la nag-iinggat bisan butiti nga libat. 2008 Ha kalibotan naglalakat an kada tawo nga may sundang nabitay hinigtan hin usa ka hibla hin buhok tikang ha langit nakapunting ha kada ulo. <u><b>Gugma</b></u> September 21st. </i> “Ayaw ta pagtinamori. <u><b>Pag-ukoy</b></u> September 26th. 2008 nagtitikang ha <i>Tick! </i> ug natatapos ha <i>Tock! </i> han orasan. “inin waray ranggat.” “Panhangad kita. mabug-at.” sumiring ka. didto diin nagbuburo-bukatkat hin kadamo han tuloy nga bitoon— an pukot han kalarakan nga nakatunod ha kahiladman hinin kahanaypan. naduko nga nagbubutong hinin mahawan. mamingaw nga langit nga aton liniliba.ngan han ligwat han imo bugsay nga danay sabatan hin naagi nga kanaway.

2008 <i>Nangangaro ako hin pasaylo kan Rachel Bluwstein</i> ^ Ititext ko hiya. Diri ko ma-imagine kun gin ano niya pagbug-os hini nga mga . ini nga pulong may duduha nga kahulogan—pagruhaduha ug w aray pagruhaduha. Diri gud mahuhul-os an kanan tawo mababaroan. usa nga physicist nga Aleman. bangin la nagtanom na hiya hin pagpasaylo han mga kaloyahan han ak’ pagkatawo. </i> <u><b>Mga bukad han mga bangin</b></u> August 6th. Oyzon NCCA and UPV Tacloban Creative Writing Program Astig hi Voltaire. 2008 tionan-o ta masisiguro an mga butang ^ kun bisan an pulong nga “siguro”+– an termino para han kasiguroan ha Winaray– ^ diri liwat sigurado? ________________________________________ <u>< [1] </u> Hi Werner Karl Heisenberg.K. <u><b>Alagad daw… (or why I envy Voltaire Oyzon) </b></u> May 17th. Siring p a man han iba. “the answer is maybe and that’s final.” + Depende han kagamit. ^ Ititext ko hiya. Heisenberg[1] Nagwinaray) </b></u> May 28th. bangin la… ^ Akon ini iginpupugas ha hangin.katam-is ha syahan nga gusam. bangin la mamukad hin mga bangin… <u><b>Kasiguroan (o hi W. bangin la nakahabok na hiya hin pag-intindi ha akon… ^ Ititext ko hiya. sugad hin <i>bubble gum</i> nagtatab-ang tikaiha nga pagsinamsam <i>Waray ko ngani nakikilal-an ha ira. 2008 <i>An Maupay ha mga Waray ug iba pa nga mga siday</i> Voltaire Q. amo a n naglatag han “Uncertainty Principle”ha Pisika–kun diin ha iya pag-aram han mga <i> sub-atomic particles</i>–iya nabaroan nga tubtob gud la ha pagbanabana an maaakos han kanan tawo kinaadman.

ngan napa-uga. baga hin post-postmodern— mas matarom. The poems deal with such a wide range of subjects and emotions. ngan mga post-colonial nga kritiko. It is enough for me that I see it. May mga paborito ako. . Simple. pero amo gihap. waray magruha-duha pag-translate para ha iya an makarit nga hi Merlie Alunan. with eyes wide open.siday. perhaps because most of us cannot bear or afford to take stock of some of these realitie. when you read this book. Feeling ko bumaltok ako. These are the realities of love and war. To say that what is most admirable about this collection is the emotional potency as well as the vulnerability of the poems. May mga siday dinhi nga an trajectory han ira conciseness na-remind ha akon han mga metaphysical poets. some of the crispness. Grabe kay tungod nga kontrolado. bug-os hin duro. inherent in the sound of the original language are sometimes lost. are rarely seen in Philippine poetry. if you do not speak or read Waray. Pero may mga special favorites ako. Instinctive it iya ginhuhugot nga response. rather. and the humor and irony. Janis Salvacion. Grabe it imagination ni Voltaire. ngan an iba pa nga up-and-coming writers. Anna Laurice Jo. Kalabad. Feeling ko may naabre nga gutiay nga bintana ha kalibutan. Umayon ako han tanan nga mga siday dinhi hini nga collection. The mere fact that Merlie Alunan did the translations for many of the poems here should be another big reason to get this book. they are carried by the various and varying voices of their speakers. it iya meaningfulness diri contained. May ada liwat mga poems nga napakalas an pagka postmodern nga iba nga klase. ngan maaram ako nga diri la ini asya it iya kaya suraton. And. the realities that he offers. Gusto ko igtampalo ha mga napaka-postmodern na mga Filipino writers an iya “An Talipsay han Gugma” (“The Love Curve”). may trajectory nga napa-expand hit iya karuyag signgon. the imagination that the poems display in this collection is grounded in the only way that poems should be grounded: they creat e in the reader a secure and yet disconcerting feeling of being in touch with the a strange and yet knowable reality and with very personal sentiments. but the politics of the entire collection is very stable. pa-uga liwat. ngan Harvey Fiji. Alagad daw ano hi Voltaire. Nakaghuna-huna gud ako hin maupay kahuman ko pagbasa hini nga collection. mas “ironic”. “Tawgi” ngan “Hi Salvador Magsusundalo” ( Salvador will enter the Army”). What I mean to say is. sugad han “Kan Toytoy pag-asoy han agsob nga karantahay ha ira balay”. And I know you will too. ngan an iba pa nga binmulig hini nga project. But the translations are more than competent. and engages in them. It is not for me to name it. and with heart aflame. In most cases. on the other hand. Kamakauurit ni Voltaire. An akon mga paborito an mga siday nga may “conceit”. The realities that he offers are painful and beautiful. as a reader. Pero an usa nga butang nga akon gud naayunan hini nga mga siday: an iya pulitika. of poverty and natural wealth. and it will change you. Kasumo. pero halarom ngan mapait nga “Didto ha Amon”. of globalization and ancient history. you cannot help but feel very honored and privileged to be granted access to this writer’s reality and feelings. napa-tawa. I will not name it. an iya simple. very clear. napaurit. gutiay pero multifaceted. because the reality. Of course. “humor” ngan “irony”. Siyempre. pero malabad. Kakarit. of friendships and deaths. an mga napabuyayaw. gusto ko iparayaw ha akon mga kilala nga writers na aktibista. Kakakarit ni Voltaire. nga diri ko gusto i-analyze hin duro. kay nadiri ako nga maruba. the translated versions stand on their own. it “view” nga iya ginpapakita. Pa-uga ba. is to say that we are in the presence of a writer whose maturity is well beyond his years. ngan importante hin duro. an title poem nga “An Maupay ha Mga Waray”. No wonder. “wit”. Voltaire. stares at them.

kun nalalabhan la ini nga dughan akon gud ini paglalatakan. kurukos-on. paglambahon han pakang an naawil nga mga baho. Pastilan. </i> <u><b>Ontolohiya</b></u> February 17th. Tima. Upod han mga buring ug bura igin-anos han daganas han Himanglos an ak ha im hinumdoman.” . tionan-o kita nakanhi?” ^ “Ambot tionan-o o kay-ano. Tima. Tima latakan. linain ko an di-kolor ngan busag. 2008 “Babaylan Pagali. bulyasan. San-o ko pahuroman. 2008 <i>Matutulala ka sa matipid na haraya ni Oyzon. dad-on nga’t ha salog upod an panay ngan pakang. maturok nga maturok la gihapon. </i> -Hermino Beltran “Paglaba” Katima mo gikan ginlulungtod ko an at mga bunakan ha butnga han binitad nga taklap basi igbalotan. basta pinukrat ko la an ak’ mga mata ^ ngan ipipiyong na la liwat kun nadiri na. sabonon.<u><b>CCP</b></u> May 14th. “Lubi”: may mga putot nauuna kapurak may iba mauuga na la di pa gud matagak <i>An Gugma</i> (Love): <i>bisan paghadson ngan bisan pagsunugon kun hira—sugad han kugon</i> <i>ngan han tuna— nagkakaayon. Samtang pinanmamalaypay ko an mga busag-busag ko nga bunakan nangalimwag an alimyon han im panapton— may pag-iliw nga umalop ha akon.

</i> mayda ko <i>load</i> nga magdudul-ong hiton akon <i>text</i> ngadto ha kada tagsa ha ira diin man hinin kalibotan… . ^ Pero. 2007 Ha akon <i>cellphone</i> mayda ko 150 <i>characters</i> para han akon mensahe. 2008 Han aton paglarga dayon nga dinugsang an akon irong han imo alimyon. diri la gihapon ako sigurado kun an tanan nga imo kusog nabaydan ko. <u><b>Text</b></u> November 25th. Pero. . ^ Han imo paglarga balon ko ha ak’ hunahuna an imo alimyon. Ha imo butkon nagataw an kaugatan nga daw mga uga nga baging han dalakit ha kada pangungusog han imo mga tiil ha pidalan. inagaw han akon pangulaw an mga agi han adlaw nga nakada ha imo panit (nga sugad-sugad hin kokwa an kolor).<u><b>An Paragsikad-sikad nga akon sinakyan</b></u> January 23rd. siguro talaan han mga dalan han kinabuhi nga imo gintrinaysikolan. ^ Pumidal ka hin duha kagatos napulo kag unom tikang ha tulay han Himanglos pakadto ha paradahan. ^ Tag-tres pesos an pasahe tikang bisan-diin tubtob bisan-diin sakob hinin bungto. Ha imo agtang nga nagpapapamahuray hin balhas nakada an mga bagis-bagis. mayda 600+ <i>entries</i> nga pwede ko padad-an hin <i>text. Tinagan ta ikaw hin singko. maaslomay daw lakob/arinola nga ginmad-an.

palibot hini nga isla. an yana ug buwas. di ak’ maaram kun ano it’ ak’ iyayakan. . <u><b>Pagdayaw ngadto han dagat</b></u> November 2nd. Diri ngani matulo kay siring pa han kamag-araman an kakulop kakulop ha aton la panumdoman ini naaangkon: waray rahondahon nga makukuha ha bukad nga pininggot. tutulo la an aton pagpipilian: an kakulop. matipa ug utro nga matipa.manggud. katima mabaribad ug mabaribad na liwat.an buwas—an amo la nga takna nga nasasalin para aton. Oyzon han kan Pablo Neruda "Ode to the Sea" </i> – Dinhi. Duha na la an aton baraha nga nasasalin: an yana ug an buwas. amo an dagat. Akon ihinahalad ini nga tagay para hito nga adlaw nga diri maabot. pinapahuruman ngan linulumos hin harok han maberde. kahuman mabaribad. . <u><b>An kataposan nga tagay</b></u> November 18th. . 2007 <i>Paghubad ni Voltaire Q. pipito nga mga dila . pero ano ba ini nga dagat pirmi la naglalapwas. urit nga itatabsik an iya mga balud. matangdo. Ha katapos-taposan— buwas na la an nabibilin ha aton. Oyzon</i> . . 2007 <b>ni Nicanor Parra</b> </i>Hinubad ni Voltaire Q." tinatampalo an kabatoan ngan kun diri ini hira natuo hinahapyod. . Manggud. Maruyag kita madiri. Ngan diri ngani maduha kay maaram man kita nga waray sinisiring nga yana labot la nga amo ini an karaygan han naglabay ug naanaw na… sugad han pagkabata. Di nakakaukoy: magyayamyam "Ako an Dagat. matangdo hin maasul.

amon kaupod: Ayaw gad pagkinarag hin oras o tubig tungod la hin kangalas: Lugod. pipito nga kadagatan. bukalsi na gad ito. dagat. Amay nga dagat: iginkukuruo ini han mga kanaway ha bawbaw hinin kabadsan. tuksi an maberde mo nga kaban ibutang gasa nga plata ha amon mga palad. buligi kami pag-ugtas han kanan kalibutan kakablasan. mga binuhat han baybayon. ayaw gad pagduroha paglamba. Ay’ na gad kami pagtagi hin kabaraka. – Sayod kami han im’ ngaran. asya gad an imo ngaran. Ayaw gad ito pagguomi. ibutang diin amon ito maabot.maberde. Ayaw pagbuonga an maanyag mo nga mga ngipon matungod la han im’ tinguha pagpukan han langit. kabakahan ngan mga mina. Madagmit mo nga pinapasarang an imo kahalot sugad han mahulos nga lilinti ha ilarom han im’ mga balud. Tabangi kami. kinakadal ngan kaaway ka pa namon. – Ini gad la an amon hinihingyap. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. pipito nga kaayaman maberde. an im’ tubignon nga katingalahan pinahuroman nga mga bunga. an im’ guliat ay’ gad pagdakoa: lugod. – Pastilan. O lawod. Taknong na gad: Ay’ na gad pagbaribad. para gad ini ha kablas nga kusina. lawod. amay nga maberde ngan di matutungkad. Ipinid la anay . pipito nga katigrihan maberde. hin hayag han bulan ngan maburuong. dinadabo an kalugaringon dughan. ginugutom. Bisan gad ini himo hin plata. iginyayamyam an iya ngaran. panabangi kami. Paggani kita han abunda nga bunga han im’ kinabuhi. an im’ trigo ngan mga ubas. Pakig-usa na gad ha amon. kabos nga parapangisda.

ha balay nga imo anay hadto inuokyan. pinalangga. – Humiling ako ha bintana pagkita kun hin-o adi nga magmamaupay. – Pagkaatubang ta ha may portahan. makaruruyag nga inop. dako o gamay bahala ka usa ha kada lalaki. ngadto ha magkaluyo nga pangpang hinin sapa. <i> (ipapadayon paghubad han sumpay kun ako makahigayon…)</i> <u><b>Pagduyan</b></u> October 29th. Tikang han kahoy han amapola kinawat ko para ha imo gamay. katurog na. Oyzon</i> – Tikang ha maghamot nga mga tanom. dayon ka nga sumiring: “Nag-away kami. 2007 ni Sarojini Naidu <i>Hinubad ni Voltaire Q. ngada ha bawbaw han kahumayan. makaruruyag nga inop. makaruruyag nga inop. nagsisinaragyaw an ihalas nga mga bukatkat ha engkantohanon nga dalakit. babaye ug puya. <u><b>Sarapati</b></u> October 25th.” Pero ha imo kamot nga nagbibitbit hin dako nga bagahe . – Pinalangga ko nga mga mata.an makatitingala nga mga susumat. 2007 <i>Kan Mano Otoy ngan Suzette</i> – Hadto nga gab-i nakada huhuron an busag nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay. – Piyonga an imo mga mata. waray pa ngani pakiana nga nagawas tikang ha akon baba. tagan mo kami niyan hin isda namon ha ikinaadlaw. Hahapohapon ta ikaw hinin gamay. – Lawod na an oras han ikaw Mano magmaupay: nakatulo. naglalawag ha imo an bulawanon nga kahayag han kabiton-an.dara ko para ha imo naranggat han tun-og gamay.

sul-ot mo pa an singsing han iyo pagsumpaay didto ha kadaan nga simbahan han Barugo. dagaang. — Di ak’ maaram han ak’ igluluwas. o kakan-o. tigda tikang ha iba. <u><b>An siday</b></u> October 21st. an ak’ baba di nasabot panngaran. Ambot. tikang han mga sanga han kagab-ihon. waray nga gayod hinungdan. Oyzon</i> _ _ _ Ngan hadto nga pangidaron… umabot an siday nagbibiling ha akon. kinaadman nga gayod hin usa nga tapang. diri mga pulong. Di ak’ maaram tionan-o. Pagtama han akon irong ha mahumok nga ulonan— akon nabatian an palapaka han pako han naukoy nga sarapati ha malaybalay bubong hinin amon balay: – tipahirayo. mga planeta. – Bumalik ako ha akon kwarto pagkaturog. 2007 <i>Paghubad han kan Pablo Neruda “La Poesia” ni Voltaire Q. – Inandam ko an imo higdaan– an imo hadto higdaan. nagpupukatpukat nga linya. ngan tigda akon hinkit-an— tumokas. diri mga tingog. di nakita an ak’ mga mata. . kundi tikang ha kalsada ako gintawag. nagmalahimo ako hin pagsantop hadto nga kalayo. waray ko maiaatubang. hinapohap ako niya. dida han mapintas nga kalayo o dida han pag-uli nga nag-uusaan. di ak’ maaram diin hiya magtikang—dida han kat-yelo o dida’n salog. diri mga hinilom. waray hangkag. kamaluya. umabri an langit. ngan akon isinurat an una. o mga pako nga linimot. may nagtikang ha akon kalag.

umhanan nga daw dughan nga naglilinagobo. 2007 dida han paghahangsara pa la– kaanad hin duro. <u><b>Ayaw.maaram ha masirom kun hain an daol . Hapyora. nakiglibon ako han mga bitoon. inabat an kalugaringon nga kaparti ngay-an han kahiladman nga waray salad. tikang ko la pag-inirok-irokan baga na hin layaw… pagtutukdagi. 2007 diri nananggot kun aga diri nananggot kun kulop aada panananggot kun hawan na an kalsada _ _ _ nagdadaplas. <u><b>An mananggiti nga taga-Kataisan</b></u> October 11th. ako . — Ngan. nagsasaklang bisan waray tangga . ngat’ han hangin bumukalas an ak’ kasingkasing. ladawan han misteryo. an kalarakan. hinay-hinay gad la hin kalaya</b></u> October 19th. waray sukol han kagutiay. – Yana. kalayo ngan kabukaran. ngan ihulog ha tuna. luholuho nga lambong. manlabyaw. naglalangbid nga kagab-ihon. 2007 Hapyora inin nangangapay ko nga dughan sugad han paghapyod han nagtatagiyos nga truk ha mga bukad hinin kalachuchi ha ligid hinin kalsada. hultok hinin haloag nga kabituonan hinin kawarayan. <u><b>An dumaraga ni Man’ Osing</b></u> October 17th. pag-iiroki. mga alid-agid.usa nga binuhat. tinusoktusok hin mga pana..

mas nga dumolaw an tuka hinin itom nga tamsi kompara han nakadi ini ha gawas. <u><b>An Tag-iya</b></u> October 9th. 2007 Pinamutos na an mga panapton. Tinag-iya niya an tubig. <u><b>Hi Uday</b></u> September 23rd.bibilnga… . <u><b>An pagsidlit han adlaw ha Kankabatok: usa ka aga</b></u> September 22nd. umagi ha akon hunahuna ^^^ an imo ngaran… <u><b>Zoolohiya: An Itom nga Tamsi</b></u> September 19th. Tinag-iya an nga tanan. Iginminus ini nga tamsi ngadto hin usa nga eskina.ngan dida maghuhulat han syahan nga tugaok: takna han iya utro nga pagbaya.. Hiya nagsaklang han lubi agud makita isla han Leyte.human pakataga. ^^^ Ngan ini nga tag-iya pagtatag-iyahon han tuna han tubig han langit ug nga tanan. kairo. di ko pamimilngon. di ko paglilioton!” ^^^ Didto han tuna nga iya kinadto nasunit an iya dughan. 2007 Tinag-iya niya an tuna. daw naaawod— sala gad udog ini han nagbutang ha iya ngada— . 2007 <b>ni Nuno Júdice</b> ^^^ Sulod hinin tangkal. di malusad dida huhuron ha langit– makulambid ha nanhuhoyot nga bunga han lubi . 2007 Samtang ginkikinulawan ko an adlaw nga nagsasaklang han langit. Tinag-iya niya an langit.. ^^^ “Na diri ak’ han langsa… Na diri ak’ han lusak… ^^^ An sálog han Himanglos? An dagat han Carigara? An bukid han Biliran?” ^^^ Si ahh! di ko pagiiliwon.

^^ Ha akon pagluwas han pulong nga WARAY. ^^^ Dinhi ha hirayo. ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga KAHILOM akon ini nabubuong. waray bumantad. Ngan an itom nga tamsi dida gud la. ha <i>physics</i> nasiring nga waray lugas nga naaanaw diri la ito nabibilngan kay nagliliniyongliyong: an aada waray ug an waray aada… ^^^ A. kaupay! di ak’ ha imo mimingawon. <u><b>Tulo nga Makatitingala nga mga Pulong</b></u> August 28th. Nagkabubuta ini nga katamsihan matungod han kangula han orakulo ug nagkakatatanga tikang han matin-aw nga panhunahuna han mga propeta. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ Kun aanhi dinhi.maaram man hiya nga iton tamsi diri nahuhulog tikang ha langit. Bangin kamo napapausa kun kay ano ako nag-Iningles. Di nagyayakan. May mga tamsi nga sugad hito—mga tamsi nga tawo tinangkal bisan pa magdulaw iton ira tuka. sinamad an akon malonbalonan. Diri tinuyo. <u><b>Angina Pectoris</b></u> July 14th. sinamad an akon kasingkasing han kamingaw? ako magbabalotan ngan tiuli magdidinalagan. Oyzon</i> <u><b>Didto ha amon</b></u> September 13th. Diri nalupad. waray sumulod o gumawas. 2007 ni Wislawa Szymborska ^^ Ha akon pagluwas han pulong nga BUWAS kaupod na han naglabay an una hini nga silaba. _______ <i>Hinubad ni Voltaire Q. an katunga hinin . Doktor. nahihimo ko an butang nga diri na lukop han kawarayan. 2007 Didto ha amon. akon naabrihan an tangkal. han kawarayan? ako nagbalotan ngan tipahirayo nagdinalagan. Matungod kay kinahanglan–amo a n karuyag ni Dexter. Hira diri nakanta.

Ug asya ini. an akon la maigagasa ha akon katawhan ini nga mansanas ha akon palad. Ug kada gab-i. <u><b>Para han Mangangaturog Niyan</b></u> July 4th. waray nahangkop ha tuo o wala ug kawarayan ha igbaw– ^^^ Santopa nga di ka nag-uusaan nakikisaro an bug-os nga kalibotan han imo mga luha ha sulod hin usa o duha kagab-i— pero may ada iba nga ha ira bug-os nga kinabuhi. bahin han adlaw ug han dagat bahin han <i>nuclear reactor</i> ug <i>satellite</i> bahin han kadarayawon han tawo. Doktor.akon kasingkasing an lingit aadto ha Tsina upod han kasundalohan nga igindadaganas tikadto ha salog han Yangtze. an hinungdan hinin pag-inol-olon hinin dughan– diri matungod han <i>nicotine.” <u><b>An Bunga</b></u> July 5th. Doktor. Ngan yana katima han napulo ka tuig. </i> an kapriso. 2007 ni Nazim Hikmet ^^^ ha iya pagkabata waray niya pagkuhai hin pako an langaw waray niya higti hin lata an ikog han misay o prisoha an bagang ha balayan han posporo o pagtamaki an bundo han anay dumako hiya ngan ini nga mga butang ginbuhat ha iya nakada ako ha iya sapit han iya kamatay sumiring hiya. 2007 ni Akoy ^^^ ha talimpongayan hinin kahoy tumambo ha imo dughan naburo. </i> Nahangad ako ngadto han kagab-ihon dida ha may rehas ha luyo han kabug-on ha dughan inin kasingkasing naputok pa gihapon sugad hadton gihirarayoi nga bitoon. kun turog an mga priso ug ginbabyaanan inin tambalanan. <u><b>An Malinaomon nga Tawo</b></u> July 12th. o <i>arteriosclerosis. ini nga pula nga mansanas: an akon kasingkasing. “basahi ako hin siday. . 2007 ni <u>Vikram Seth</u> ^^^ nga hirayo ha ira mga minahal. Doktor. nahapit inin kasingkasing ha nagay-ab nga balay ha Istanbul.

Isusurat pananglitan: ‘Nagkaprag an kagab-ihon. <u><b>Yana nga Tabis Akon Isusurat</b></u> December 2nd. 2006 Kun hinuhobsan inin akon dughan sugad hiton medyahan. ^^^ Di ak’ nagpipinanuyangko kay inin kasingkasing kun hubas–tinataro-tangwayan ngan pagtinagay-tagayan. Ha mga kagab-i nga sugad hini. 2006 (Paghubad han kan Pablo Neruda “Puedo escriber los versos…” ni Voltaire Q. dayon ko ini inaalgan didto kanda Mana Semang (Mana Semang. .<u><b>Pangadi Human Kumarawat hin Bangaw*</b></u> March 18th. Usa nga kadaan nga buot-sidngon hin i nga pulong amo an "sasaro" o "feast" ug an bag-o nga kahulogan yana amo liwat an "yagit. ^^^ Akon ini gahin dinhi ha kalibotan. kun puno–binabaro-basyahan ngan pagtinagay-tagayan tubtob nga mamagsol-ay. danay hinihigugma ako niya. 2007 Ginoo. Ini nga adi ha ak’ palad iginpapasalamat ko labi na kay diri pwede an umaaro utro. Hinihigugma ko hiya. kinugukos ko hiya ha akon mga butkon. binutang ha dahon-saging sugad hinin akon palad an kahilapad. manlunay ngan mangayat hin away ^^^ ngan ha prisinto huronan upod han hubas nga medyahan. ha hirayo nag-aasul ngan kinakadal nga mga bitoon. ilista la anay). Oyzon) ^^^ Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso.’ An hangin hinin kagab-ihon ha kalarakan nagkakanta ngan naglilibon . ha akon palad usa nga biko sugad hinin palad an kadako ug kadamo." </i> <u><b>An Maupay ha mga Waray</b></u> December 28th. _______ <i>*Bangaw an tawag ha pagkaon nga pinapa-snack ha mga kabataan (upod an kalagsa n) kahuhuman han prosisyon han Santa Cruzan.

Asya gihapon ini nga gab-i an naglalawag hini’n kakahoyan. Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. An iya waray tubtoban nga mga mata. Ha pagbati hini’n hilarom na nga kagab-ihon. Didto ha unhan may nagkakanta. Sugad han nakadi pa hiya ha akon mga harok. Diri ko na hiya higugmaon.Hinahadkan ngan hinahadkan ha ilarom han waray pag-ultan nga kahanaypan. Inin akon tingog nananalingkamot pamiling han huyuhoy nga makakatubil han iya dalonggan. Iniiliw hiya hini’n kasingkasing. akon igagawas . Ha paghunahuna nga waray na hiya ha akon. Yana nga tabis akon isusurat duro kamasulob-on nga mga berso. Iba. mahilom niya nga mga mata. Didto ha unhan. nga duroy hinmilarom kay waray na hiya ha akon. ini man liwat an akon kataposan nga siday nga isusurat para ha iya. 2006 ni Hwang Chin-i Tinatabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre. pero hinihigugma ko pa nga gayod hiya . Asya ini an nga tanan. Pinamimiling hiya hini’n panan-aw nga daw karuyag masingdto ha iya. pinahahamotan han bukad nga sampaguita. Di ko na hiya higugmaon. ngan hirayo hiya ha akon. Kay ha mga kab-i nga sugad hini aadi hiya ha akon mga butkon Inin kalag di namumurayaw nga tikang ha iya naanaw hiya. diri na sugad han hadto. Hinihigugma ako niya ngan danay hinihigugma ko hiya. Oyzon</i> ________________________________________ [1] Paghubad han kan<u> Horacio Benavides</u> siday “DICES LO QUE NO DICES” <u><b>Tinatabas ko hin duha</b></u> November 6th. Kay ha iya pag-abot. Tinitipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. an paglimot maihaay. Kun amo ini an urhi nga maihahatag niya ha akon pag-antos. sigurado ako. Kami. <u><b>Pag-asoy hin Waray Saba-saba[1] </b></u> November 13th. Kay ano ngani nga an akon gugma waray makagtipig ha iya. pero bangin higugmaon ko pa hiya. Ngan an siday nanunuro ngadi hini’n kalag sugad han tun-og ngada han banwa. an iya lawas. sigurado ako. yana nga takna. ha pag-abat nga nawara hiya ha akon. An gab-i nagkuprag ngan hirayo hiya ha akon. Aanhon han usa nga diri maruyag han talagsaon. Inin gugma haligotay. Ha iba na hiya. An iya tingog. 2006 ni <u>Horacio Benavides</u> Tugoti ako nga pamatian ka kun waray mo maisusumat ha akon Inaawit han imo baba an mga hinihilom han dila Inaasoy han imo lawas an mga diri kinikita Tugoti ako nga hapohapon ka nga diri hinahapyod <i>-Hinubad ni Voltaire Q.

Gani adlaw-adlaw Iya ginahimashimas. Iginpapatapod ko ha imo. Importante la mayda ka kadasig o. <b>Vietnam</b> ! <b>by Juan S. Ngan ihulog balik an pisi ha amon. Kuha hin lubid ngan ilangbod ini ha dampog Ug itunod an usa nga kataposan hini ha tuna. Jr. bisan putli nga panuyo. Magsasari kami pagbiling ha imo didto. <b>Bulang</b> <b>ni Bryan Mari Argos </b> Tay .ini nga mga pinit nga mga gab-i. pimmusingen dagiti takiag a nangtagibi kadakuada! Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Saan laeng a bagi ken pusom ti pinungtil dagiti garamugam: . Sa aga. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig an amon kagab-ihon. Sugad hin usa nga bata.. </b> Vietnam ! Vietnam ! Vietnam ! Ayyyyyy. Ay. diri makuri. ti sangit dagiti ubbing! Pinisangda ti puso ti lubong! Iti pagbabakalan um-umkisda nga agsapul kadagiti amma ken kakabsatda. Oyzon</i> <u><b>Tionan-o an Pagsurat hin Siday nga Kantan</b></u> November 6th. Hidalgo. dapat ginahimashimas pirmi? Sa aga. Sa udto. Kag kun ikaw Nagakatulog.P. saka ngadto ha igbaw. 2006 Hinubad ni Voltaire Q. Kag bag-o magkatulog? Siling ni Kiryong nga boy tat ay Pwede na kuno ipang-bulang Ang akon sulog. ug ha kada siday. Oyzon Waray matupong han kasayon han paghimo hin siday nga kantan. Sa udto. <i>-Hinubad ni Voltaire Q. paano maghupot sang inugbulang nga sulog? Indi bala.

\/ pag biglang minabuhat\/mga tulang minaragaak!\/ Maihi man sana \/minatukaw pa sa kubeta. \/ kalunggay man giraray. ^^^ . Ha kalibutan.\/masakit na an pagsapa. \/ Likay sa tagiti.. \/ Maski bunay pag linaga. waray butang nga naaanaw./sa tunog kan banggi. ^^^ An tun-og nalusad tikang ha langit basi magbiaw ha tuna madaliay. wen! dagiti sabong ti kararuam! Ayyyyyy. 2006 ^^^ Ayaw niyo ikabido. ngadto ha langit basi magpakatun-og ngahaw.\/ An kinaon na kalunggay \/minaluwas luhay-luhay. ^^^ Ngan tikang ha pagbiaw masaka ini. \/ Kun malipot an banggi\/ranga pa man salampati\/ mientras kugos an sadiri. \/ Pag-abot kan sinarom \/nagdidiklom an paglaom\/ na makatukdol ki bitoon\/sa mga panganoron.\/ Pag nakahiling ki burak \/taol an pighahanap. \/ <u><b>Para han mga Pulong ha Waray nga Pinamatay</b></u> April 9th.\/ Sa sira mag malasugi \/o sardinas nadudugi.\/ alagad sa enot na gios\/garing nakagapos.Rinagasragasdan.\/ Pag-abot kan kumpleanyo\/dai nang kakuntemporanyo. \/ An linanot na pamahawan\/sakob na an pangudtuhan. \/ ta pag tindog na nagtiris \/narurupit an bitis. waray butang. <b>AROG KAINI PALAN [4] ni <u> Abdon M.\/ ta pag sinipon \/dai na makabangon\/ Pag biglang napalapiga\/dagos napapatihaya. Ikabido niyo ayaw.\/ Pababa man sa hagyanan\/halhal sa kapagalan. \/Takot na sa santol\/ ta masakit ma-tubol. pinaagi han sirak. \/ Pag nagbalyo sa tinampo \/gabos na awto minapundo. Jr. </u> </b> Arog kaini palan\/ pagka naggugurang:\/ Pagmuklat pagkaaga\/ugma man ta buhay pa. Balde. \/Nakakainom pa man \/ linaga na lakad-bulan. \/ kaya gabos na nagbibisita \/saro-sarong nagbibisa.\/ Nangingiturog sa sinehan\/dawa an pasali bakbakan.

ha usa . Ikabido niyo ayaw. 2005 <i>Kan Man’ Supron. ^^ Naghahabwan ako han akon balay han imo ini sinalibay hin tsinelas. waray butang nga naaanaw. usa han mga naunong dida han hinihimo pa la an tulay han San Juanico</i> ^ Sugad hin usa nga bato nga ihinalo ha minamasa nga semento. Magsusulsi ako hit’ akon balay. ^^ Maghihibwan ako hit’ akon balay. pagdukwag ug pagkauripon…</i> <b>Paghimayaon ka Juan ug Juana kay kami nga mga Waray mamamagtinag-alog na. Papagtinag-alogon mo kami niyan ha amon hirohimangraw ha ikina-adlaw.Ayaw niyo ikabido. ^^ Magtatahi ako hit’ akon balay. <u><b>Lawa-lawa</b></u> March 23rd. ^^ Nagtatahi ako han akon balay han dukdokon mo ini han silhig. 2006 <i>Ha ngaran han pagka-urosa. ha kada takna nga ini rinuruba. Ha kalibutan. <u><b>Paghimaya</b></u> March 16th. </i></b> <u><b>An Makasurobo han Kamatayon</b></u> December 18th. 2006 Nagsusulsi ako han akon balay han dagpason mo ini han siphid. </b> <b><i>Siya nawa. Gindadayaw kamo nga labi han mga Waray nga tanan ngan gindadayaw man an amon mga anak nga magkakakukutang. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan. waray butang.

<u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw (revised) </b></u> December 4th. Pagtimo ko utro– an bahaw. may langaw nga humogdon usa ka dangaw tikang ha akon pinggan diin nakada in usa nga mumo nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. Magsasaad kita… tubtob nga ini nga mga pulong diri na tinuod. 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on (nga binahogan hin <i>noodles</i> nga kanan kagab-i). 2005 Han ikaduha ko nga pagtimo han bahaw nga kan-on nga binahogan hin <i>noodles</i> nga mataghom. <u><b>Saad</b></u> December 9th.ka tipak hin dalikyat–nahulog ka ^ ngadto han nagliliro nga lawod. an sabaw. waray bulan. mas tumognaw. . 2005 Han akon paglaspay nga’t ha Dubai nagsaad kita nga duha nga diri ta palalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. may langaw nga humogdon– usa ka dangaw tikang ha akon pinggan– ngada han mumo nga nakada ha lamesa. Dagos ko dagpason han luwag an dumagil nga langaw.) Akon pinurot– an akon iginhalot– balik ha akon pinggan. ^ Bisan tipak han aningal han imo kurahab waray hibatii. waray hikagii. ambot kan Mano Supron. waray bitoon an kahiladman. diin waray sirak. (Pasalamat hiya waray hiya maigo. Pero. <u><b>An Akon Pinakamasulob-on nga Pamahaw</b></u> November 28th. ^ Makasurobo para hin usa nga buhi inin kamatayon. waray hikit-i.

^^^ An kada ta ginhawa in’ paghanaw han kanunay. dinagpas han akon wala nga kamot ngan puroton an uusa nga mumo ha lamesa balik ha akon pinggan. An mga ^^^ nagseserbi nga mga signal para han stanza <u><b>Tinabas ko hin duha</b></u> October 24th. ^^^ An kada ta ginhawa in’ pagtultol han kanunay. ha imo tagoangkan. Dayon ko nga tinabog. -Hinubad ni Voltaire Q. ^^^ Ginbibiling ta la gihapon– tubtob waray na kita man-ginhawa: ^^^ ha kanunay <i>*eternity</i> . ha imo mga im-im. Tinipig an kada lingit ha ilarom hinin banig. pinahamotan han bukad nga sampaguita. n.nataktak dida han syahan ko nga pagtimo. Kay ha iya pag-abot. ^^^ Ginbiling ta ha akon panumdoman. 2005 An kada ta ginhawa in’ pagbiling han kanunay. ^^^ Ginbiling ko. dida han inukit mo nga ladawan. pulga-pulgada nga bibitaron basi humilawig inin kagab-ihon.b. ^^^ Ginbiling ta ha akon kasingkasing. <u><b>An Kada Ta Ginhawa</b></u> November 5th. Ginbiling mo. akon igagawas ini nga mga pinit nga mga gab-i. Oyzon <u><b>Pagtuha</b></u> . 2005 ni Hwang Chin-i Tinabas ko hin duha an higlawig nga kagab-ihon hinin Nobyembre.* ^^^ Ginbiling ta dida han hinimo ko nga siday.

kinuhitan an mga dahon hin saging nga linahob nga sugad hin palad an kahiglapad– ngan binudboran hin lunok han kinabuhi. p.October 14th. 2005 <i>Kan Clang-clang</i> Biko an pika-espisyal nga hinimo han Diyos. <u><b>An tukag</b></u> October 9th. Hi Binyang. Ibinutang an usa kapada nga kalamay. Itinunod an pilit ngan ihinalo hin maupay ha latik. Magutiay. pinalunok. pinakaladkad. hi Binan. Kumuha hiya hin: 1 kagantang nga pilit nga tinuon na 5 kabuok nga lubi para tuno ngan lunok 1 kapada hin kalamay usa ka kudli nga anis pipira nga linahob nga dahon hin saging Isinun-od an tuno ha karaha nga sinagolan hin us’ kakudli nga anis ha naglalalahinggab nga sug-angan. 2005 <b>kanamit kun in’ nakakapang-it langag-langag hin naghihindukag. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. and the American flag went up.64</i> Kinakamang tipasulod han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran an salad han matab-ang nga salog han Amanlara. kay an pinakaespisyal nga tinuha han Makagarahom dinhi ha kalibutan– in’ angay la tilawan. An kanan tulo ka buok nga tuno.” -Rolando Borrinaga. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon. 2005 …“a flagpole was erected. An kanan duha ka buok nga tuno. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. </b> <u><b>Pagbarol</b></u> September 30th. . nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. Inukay-ukay tubtob nga magmasapotok. Magutiay la. nagaang ha pangpang..

ginbuka. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. An bulan padayon han pagsaklang. natunok ha pagpulod han uway. 2005 Lupad-lupad. Ginbarol. hira Joe. may dumaraon. naragunot. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. basi gumimaw an duason nga unod. simhot. nasamaran ha paglara han uway samtang ako didi hini nga duyan. laway. Ha Jollibee. kaupay!” <u><b>Lagung</b></u> September 4th. magkukulaw han nangangaon: tutok. didto kadisgrasya hi Binyang. Gintasikan. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. Mabuhay kamo.Tikang ha ikog. an Amanlara mapag-ad na. 2005 Natusok ka. “Hay. pag-abot ha may tangkugo. lupad-lupad. mahapon ha salaming. Napilasan ka. susubayon han katarom an balidbid han isda. lupad-lupad. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. Waray mag-iha. . Hadto nga oras. diri naparaogdaog. mga bayani han BALANGIGA! <u><b>Para han mga tudlo nga naglara hinin akon duyan</b></u> September 7th. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. Nagpapakita ini nga kita nga mga Waray. Dunkin’ di ngani Cindy’s aadto ako: hamot.

nagaang ha pangpang. 2005 <i>Para han mga bayani han nahitabo hadto ha Balangiga</i> -Rolando Borrinaga. <u><b>Pagbarol</b></u> September 1st. Gintasikan. <u>Uncategorized</u> <u> Comments (2) </u> <u><b>I have loved</b></u> September 1st. hira Joe. ginbuka. nanhihingisda agud pagbarulon an kinawilan han iya amay. <i>The Balanggiga Conflict Revisited. may dumaraon. naragunot. pagbibitaron an hiniwa nga unod han isda ha bawbaw han tadtaran. dudon-an han dugoon nga tudlo ni Binyang an kutsilyo ha ulo han isda agud tibwayon an pagbuka. An salog han Amanlara tak-om nga nagliliro dara han dulong han katab-ang ngan kaasgad. Hi Binyang. an Amanlara mapag-ad na. Waray mag-iha. hi Binan. pag-abot ha may tangkugo. didto kadisgrasya hi Binyang.lupad-lupad. Didto han bato nga sugad han bungkog han karabaw an kahilapad. an mga di-sugad-ha-aton nga nagkaabot nganhi ha bungto pira pa la ka semana an pimiktaw. Hadto nga oras. basi gumimaw an duason nga unod. An bulan padayon han pagsaklang. mabalik an kutsilyo ngada ha butnga han lawas ngan iduduot tibalik ha siyahan nga dinultan. susubayon han katarom an balidbid han isda. lupad-lupad. samtang hilit nga sinasaklang han bulan an adlaw. Idinaitol an tadtaran ngan pinahigda an buraw. 2005 by Agha Shahid Ali <b>Akon hinigugma</b> <i>Para han Waray nga akon pinulongan</i> . Ginbarol. p.64</i> Kinakamang tipasulod an salad han matab-ang nga salog han Amanlara han maasin nga tubig nga nagtitikang ha Cansoguran. Tikang ha ikog. Ha may ikog han isda ipinadulot an nag-iinggat han kamatarom nga salsalon.

hinahawiran han mga gamot han balagon agud di mapokan. hirani dinhi hini nga lugar igintindog nira Datu Sikatuna. Sinunog ini han mga “Moros” hinungdan han kaibalhin han bungto tikang ha “Binungtoan” (means “a place where the town was erected”) ngadto ha iya yana kinamumutangan. </i> ("a place where something is burned") <i>sitio</i> han Bara ngay Tutug-an. <u> SIDAY</u> <u> Comment (0) </u> <u><b>An nahabilin ha Nasunogan*</b></u> August 26th. <u><b>Dinhi hini nga jeep</b></u> August 29th. nga ha akon nag-aabyog. Dinhi hini nga jeep. 2005 hinihimo hinin naglalaygay nga jeep an nag-aarom ngan mag-itum-itum nga mga dampog. . sugad han pag-abyog ngan pagpakaturog hin nanay ha ira mga pulahay. nga kapiraw an upod.Kinahanglan ko balikan an dapit nga akon hinigugma basi mo masantop an mga butang nga imo paparaon akon hinigugma. Barugo. Leyte . Suma la han katigurangan. Datu Kasadok ngan Datu Pangilawon—mga tungayod hini nga dapit—an syahan nga “<i>Balan gay</i>” o “<i>Barangay</i>”. pira anay kagatos katuig san-o an bug-os nga kapurupud-a n ginkolonisa han Espanya. nagpapakaturog. ________________________________________ * <i>Nasunogan. pulahay kita nga tanan hinin dampog ginhihinayhinay… Pshhh! piyunga an mata ay’ hin aringasa. 2005 harigi nga bagangbang. ini kay basi hulton ngan pasabton an nagkauurhi han mga agi nga ginbasolan han namag-una ngan han mga pagbabasolan pa… ini nga harigi han mga kaagi… asya an yana nga hirayo na para balikon han panumdoman. katurog na katurog na.

Ikaw. 2005 may mga putot nauuna kapurak. hin kandila pagtatagdokan. di na kita maniniplat. ako. mapakadto tuo hinin matapotapo nga Magsaysay. di na kita magkakiriglala. pinaagi han mga dampog. hin pag-ampo paghahalaran. hiya.<u><b>Lubi</b></u> August 24th. nalalaya ka. lalakniton ta an kada tagsa ha hunahuna. may latayan tipakadto ha imo ha ak’ panumdoman . Kun an kawarayan usa nga kamatayon. 2005 Titurok ako. may iba mauuga na la di pa gud matagak.D. 2005 <b><i>Kan MJA nga bumol-iw ha kalibutan</i></b> <b>17 April 2004 A. o an gumonit. Niño. <u><b>Tionan-o an paglubong han kamagsarangkay</b></u> August 21st. di ak’ maaram kun hahawiran ta ikaw. titirokon ngan pagbubutkon han langit an at’ mga luha. babaktason ko an lubak-lubak nga Sto. Ngan dinhi hini nga punto pagbabak-aron han langit an iya binutok-butok nga turo basi ipamaribi hinin kalsada nga pagbabalik-balikon ta. di na kita mag-iinuro-uropod. Kataliwan. hin bukad ikaw pagdadad-an. 2005 ay’ kabaraka di ka hingangalimtan. di ako maaram kun hain an mas maupay— an bumol-iw. Waray ka man la kumita han ak’ panmunga. o diri. <u><b>Yana nga aadto ka na tumabok hinin salog</b></u> August 20th. <u><b>Pagbuhi</b></u> August 22nd. 2005 Siyahan. iya susubayon an wala. </b> Ha pagdumdom han mangutngot nga matam-is nga at’ pag-ukoy. <u><b>Liso</b></u> August 23rd.

“adults can transcend their solitude and forget themselve s in games…. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawaray pulos han pag-awil—mam ateryal o. han usa nga Waray an nga t anan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. pag-abat. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pin ulongan amo an paggamit hin “pag-alid-agid. An darahonon nga n asiring: “Kamatayon gad la an waray remedyo. kinikilala niya an pag-ultan han iya hunahun a ngan pagsantop han kinabuhi. Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “pamahungpahong” han Waray ngadto han mga butang ha iya palibot: An pulong nga “balay” ha literal nga kahulogan in “sirongan. Sumala han usa nga darahonon: “Aada sasabuta. maemosyonal man nga butang. <b>An Kawarayan</b> Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawaraya n ngan waray niya hul-os nga kontrol han iya kinabuhi. Santop niya nga waray hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. puya.” An pulong nga “balay-balay” in nagpapasabot hin “mulay-mulay” og marayhak nga k ahulogan.” Karuyag ko gihapon klarohon an pagkagawas hini nga konsepto tikan g han impluwensya han Katundan ug Kristyano nga tinuohan. Dinhi gihapon aton hihikit-an kun ano an iya baton o reaksyon hini nga iya pagsantop han kanan tawo kahimtang.” “pamilya. karuyag ko igsaysay kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. nga n kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibutan.” in usa nga pagpamatuod hini. dida kun tima na ini matabo. Manggud. Kon hiya umabot na. Sigon pa ni Octavio Paz. suspetsa ko natubod an pamahungpahong nga mulay-mulay ngan wara y-waray la han usa nga Waray. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. etc. Naiintindihan la han tawo an usa nga butang hu man hiya magdesisyon. Nagpapakita ini kun tiona n-o hinulma han pinulongan an panmhungpahong han usa nga nasud og vice versa. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o.” suspetsa ko.” Ini nagpapakahulogan hin “paglantaw. Hihimoon.” An ngaran nga “Waray. Tinawag nga “rahondahon” (petal) an rahonda hon han bukad kay alid-agid ini hin dahon.” og eguridad.nga ak’ pagtatabok-tabokan kun pagmimingawon inin dughan. etc. may kalabotan ada ini han ira pinulongan ug paglantaw han kinabuhi. pananglitan. <u><b>Pagturutulidong han Waraynon nga Pamahongpahong</b></u> August 18th. tanom. existentialist nagdidi wara han pagkamay-ada labaw—An Makagarahom (subay ha ngaran nga kanan tawo iginlar . Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray. An usa nga nihilistic o.” Tinawag nga “malonbalonan” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hin balonan. Natipa ako han ideya nga nihilistic o. Tinawag nga “balay-balay” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc. og pagsanto p han kinabuhi. <b>An Gahum han Paglarang</b> Tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray an mga butang-butang: mananap. existentialist a n panmahungpahong han mga Waray. 2005 Syahan. Ano daw la an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hi ni? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? Kay ano “pag-ukoy” an tawag han mga Waraynon ha pag-ukoy dinhi ha kalibutan? Ha akon ubos nga pagkita. an pulong nga “matabata” nagpapasabot hin “mulay-mulay” nga pamahungpahong ug magaan nga pagkita han nasabi nga butang. o matawo man? Pananglitan: Kay ano nga tinatawag nga “malonbalonan” an malonbalonan ha n manok? Kay ano nga tinatawag nga “rahondahon” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “balay-balay” an balay-balay nga hinihimo han mga mutato kun nagmumur uglay? Kay ano tinatawag nga “matabata” an munyika? An akon karuyag ipasabot. In i gihapon nga pamaagi pag-ngaran ha Waray nga pinulongan in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. Dinhi aton nakikit-an kun tiunan-o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi. Ha luyo nga bahi n. in nagpapakita han panmahungpahong og pagsantop nira han kinabuhi mismo. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kalibutan.” Dinhi.

manggud. please don’t provoke me. Lugod. bi un baga makuri an kinabuhi og ekonomiya hit Pilipinas magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinominggo nga irignom. naglalakaton hiya (or in motion?)? Kay ano nga ha pag-ukoy hin . amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pagk amay-ada (existence) han usa nga butang kun diri na. Hinungdan han pagbutho han at heist og nihilist nga panhunahuna ha ira dapit.” “solitary verb” an pulong nga “inom. “Bahala na. pananglitan.” sigon ni Blaise Pascal. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. Kun diri na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an Ma kagarahom o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan nga responsable. just anyone else… Just don’t insult him\/h er….” O di man ngani. “Imagination can mak e a people happy but it will not make them wise. An ginkaibhan l a han usa nga Waray tikang ha usa nga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pam ahungpahong han nauna. (Kay ano.) Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. p. Saho ko man. nagsiring nga “man is n ot solely responsible with his actions. an telepono. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna. Hunong tikang diin? h a usa nga paglakaton? o. An ano man nga butang nga diri maiihap (unquantifi able) in kadudaduda an pagkamay-ada (existence). waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. <b>An Pag-ukoy ha Kalibutan</b> An ugat han pulong nga “pag-ukoy” in “ukoy”. “Social verb” an pulong nga “ignom. “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala . a n submarino og iba pa. upod na an panhunahuna han tawo. “An aton lawas diri gad aton.I have nothing other than my dignity. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini.” Salit.” Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari dida han libro ni Dav id Martinez nga "A Country of Our Own: Partitioning the Philippines" (Bisayas Bo oks 2004. Buot sidngon. <b>An Pagkamay-ada</b> An usa pa nga ginkaibhan han Waraynon nga pamahungpahong tikang ha katundan. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. an makina. Hinungda n han pagtawaga ha iya nga “superstitious” han mga taga-katundan. Diri igka kalirong nga matungod han empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. ha usa nga klase hin kahimtang (state of being)? Diri b a an pulong nga “pag-ukoy” nagpapasabot nga ugsa an usa nga tawo makanhi ha kalibuta n—diri hiya naukoy. Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan. An buot sidngon ni Pascal han “wi se” in nakahigot ha empirical nga pamaagi pagsantop han mga butang. an buhi pakawit. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwa l nga panginahanglan han tawo. akos santupon han iya panhunahuna an usa nga butang o panhitabo. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. An kamakiiinomon.” K ay siring pa man han duduha nga darahonon: “An patay palangit. pananglitan. Whatever you do. diri na importante kun ano ini nga klase. 66): “One can oppress a Waray. an kamakikakantahon og kamakisasayawon han mga Waraynon in pira nga magpapamatuod hini. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon ngan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. siring ko pa man. sum ala han igin-asoy ko kanina. hunong. An usa nga Waray. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pag banabana ko.” Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i ya libro nga gin-ngaranan “The Labyrinth of Solitude” (Grove Weidenfield 1985) nga h inubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano.” Ngan.” Linalantaw han usa nga Waraynon nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi. kinilala han mga Waray an panginahanglan han tawo ha n relihiyon. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo -solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—ignom—nangangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa. siring ko pa man kanina. an importante iy a ini nauulian ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyo n han tawo.” Buot sidngon: “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo.ang ha Makagarahom). kanan ulod karaunon.

may nagtitinda nga kawatan. ubos nga klase hin kinabuhi an “mag-ukoy” ha kalibutan. agud liawon an kada tagsa nga kalu garingon tikang han “kawaray mahihimo” ha “pag-ukoy. kun sugad. darahonon. etc… nagtitikang. og siday kita huhugot hin proweba? Tu ngod kay ini nga mga materyales (susumaton. naglalakaton na hiya tikadto kun tikain man.” nabantad o. susumaton.. susumaton. Kawatan ako hin siday. an “waray-waray la” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghinga day kanina in matatawag ta nga baton niya basi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. 2005 Kinawatan ka? Maaram ka. Baraan an kawatan. basi gumaan—taw-an. lugod. kay linalantaw niya nga lumalabay la an nga tanan dinhi ha kalibutan ngan an kanunay nga mga butang diri “naukoy. Ngan ha takn a nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan naundang an iya “pag-ukoy” ngan “ka warayan” ha metapisikal nga pag-inoino. kinaiya.” Asya ada nga naimbento nira an tuba ug ignom. Kawatan hi Nanay. Nagpapakita ini nga an “pag-ukoy ha kalibutan in kahukasi hin gahum. Riko an kawatan. panlantaw og pamahungpahong han kultura kun diin ini nga mga susumaton.g. og siday. Tumurok. gamhanan hiya san-o hiya nakanhi ha kalibutan? Kun sugad. nawawaray na hiya. may nadalagan ha eleksyon nga kawatan. may “cum laude” nga kawatan. may mahatagon nga kawatan. Diri niya tinatagan hin igo nga bug-at an pag-ukoy dinhi ha kalibutan. may hin-bisan-ano nga kawatan. S iguro. may nakayuniporme nga kawatan.darahonon.” kay di ri na hiya “naukoy. Kay ano h a mga kanta. hi nawara Polano.usa nga Waray ha kalibutan tinawag niya an iya kalugaringon nga “Waray”? Buot sidngon ba. Pito ka yukot nga kapurupod-an nasud hin mga kawatan. Mas may gahum an “kinabuhi” san-o an “pag-ukoy” ha kal ibutan. Ano gud an buot sidngon han ngaran nga Waray—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga Waray? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga Waray? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: "Sabwag dawa. patigo. etc.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuh i ha kalibutan in usa nga porma hin pagkawaray gahum ha metapisikal nga pag-inoi no.) Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta. diri–waray la. patigo. hi Nawara Polana. darahonon.) daw Usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. Maupay nga tawo an kawatan. diri angay nga seryosohon agud ini diri mabug-a t ukyan. “Nawara." <u><b>Kawatan*</b></u> August 7th. ngan may kawatan nga kawatan. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in ti natawag nga “nawara” (naWAra) e. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. tuna han mga kawatan. Kawatan hi Tatay. patigo. . didto bayani an kawatan. <b>Waray la</b> An kinabuhi han tawo. Marasa an kinabuhi han kawatan. Tinatawag nga “Honorable” an kawatan. (Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. darahonon.

* <i>Nangangaro ako hin pasaylo kanda Ismail Tafiq. Iginkarapo ko ikaw pagtikadto ko ha burabod. o kontra. Yanti Soebiakto ngan B. iba nga tawo it’ nagbabayad hit’ at’ utang nga kaburot-on. 2005 Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. 1 Nangangahulogan nga “kaaway. Palab. lumingiw ka. puno hin lambonaw an akon biso. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig. An siday hinin akon dila. Pagwad-on mo an amon panumdoman sugad han pagwara niyo han amon pinulongan.” <u><b>Poplunganon</b></u> June 29th. 2005 Waray sulod an akon biso. <b>Parasabat </b> : Tagan mo kami niyan hin karan-on namon ha ikinaadlaw. Pabusagon mo an amon mga panit. gindadayaw ka nga labi han mga Pilipino nga tanan ngan gindadayaw m an an imo anak nga hi Don Juan. pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan. tubtob la hit’ paghuraw. ini. <b>Parupamatbat</b>: Maghimaya ka Mana Maria nga puno ka hin grasya…an ginoo nga d ayo aada ha imo. tag-ada han payag nga akon sinirongan dida han magmadlos us’ kaga b-i</b></u> July 26th. an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab. Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag. <b>Sarabat</b> : Amen Sugad han tinikangan. </i> <u><b>Pag-ampo</b></u> August 6th.S. 2005 Kasagaran. . <u><b>Hi Kabatok nag-alog ha Basay</b></u> July 15th. Me dina matungod hini nga akon pagpasipara. Paghirani mo. 2005 <b>Parupamatbat</b> : Ngan an mga dayo nahimo nga ginoo… <b>Parasabat</b> : Nag-ukoy dinhi ha aton. pero ini. Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo. pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso. pag-antos nga waray kataposan… Amen. Umuli ako.” An kadaan nga ngaran han Tacloban in “Kanka batok” —buot sidngon ha literal nga paghubad— “lugar nga tinatag-iyahan han kaaway. <u><b>Kan Palab. Nabugsay ako tikang ha Digyo basi mag-alog hin lambonaw.

(Kay may <i>gas</i> pa man. babantayan kuno niya an tinuon.(Umuran pa la kanina. 2005 <i>Sabwag dawa. 2005 <i>Ting! </i> Sinaog han barsa an imo lawas— linikid han buri nga banig— nga daw sugad hin suman. Tumurok. iton “<i>rice cooker</i>” di gad tinutukagan. nagkinita ha hirayo.) Hi Athena nanmaribi han mga <i>orchids</i> niya nanay. ako naghinangad. <i>Ting! </i> <u><b>Usa nga Pagpasipara Pagtulidong han Waraynon nga Pamahungpahong</b></u> June 5th. Kristo ako yana hit’ tupada niyan didto ha Kan-Olango.) Hi Alexious nagbitbit han baldi para umalog. ha balay ako naghingaday bahin hin mga paaliday: Hi Timothy nagtaklos han umal basi magtiak han sungo. an magsumat nga tapuon ka dit’ ha langit.<u><b>Nakausa</b></u> June 28th. </i> - . 2005 <i> Ay’ pagpinakurii it’ im’ ulo waray na gad yana nagbabasa hin siday ngan waray sapayan kun ito maraksot o maupay</i> -Nicanor Parra Nakausa. waray bayad. <i>Ting! </i> Kun bendita la. <i>Ting! </i> Hala. nagpinungko. <u><b>An paghugos ni ‘Tay Gayok kan Man’ Uyik nga parahubog</b></u> June 14th. diri–waray la.) Nakausa. makadi ako. (Pastilan. Tres syentos— ordinaryo la nga misa. <i>Klang! </i> Tagkinyentos an misa-kantada (kuha-dul-ong). <i>Klang! </i> Ginpabenditahan ko la ikaw. (Di ba nagpataod na kita hin gripo?) Hi Lyra nagpakusina. <i>Klang! </i> Adi na la nga mga bagting.

Usa liwat nga nagataw dinhi amo an “<i>pamahungpahong</i>” han mga waray ngadto han mga butang ha iya palibot.” og “seguridad. karuyag ko tagan hin hirohilawig nga paghingaday an bahin han panmahungpahong han usa nga Waray bahin han kinabuhi og kalibutan.” Iginpapakahulogan ko an pulong nga “<i>pamahungpahong</i>” hin “paglantaw. “<i>adults can t ranscend their solitude and forget themselves in games</i>…. Yana .” Tinawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok kay alid-agid ini hi n balonan. ano ini nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</i>? Syahan tugoti ako niyo pagesplikar kun ano an akon buot ipasabot han akon paggamit han pulong sa “pamahungpahong. Ha luyo ng a bahin. og pagsantop han kinabuhi. . Dinhi gi hapon aton hihikit-an kun ano an iya baton hini nga iya paglantaw og pagsantop h an kanan tawo kahimtang. nga an usa nga pamaagi hin pag-ngaran ha Waray nga pinulongan amo an paggamit hin “pag-alid-a gid.” nga pamahungpahong og m agaan nga pagkita han nasabi nga butang. Sinisiring nga an pinulongan an naghuhulma han panmahungpahong han tawo ngan an panmahungpahong han tawo an naghuhulma han pinulongan. karuyag ko anay maghingaday kun tiunan-o gin-nga-ngaranan han mga Waray pinaag i hin agnay an mga butang-butang: manananap. “mulay-mulay” og marayh k nga kahulogan. o matawo man. Kay ano nga tinatawag nga “<i>malonbalonan</i>” an malonbalonan han manok? Kay ano nga tinatawag nga “<i>rahondahon</i>” an rahondahon han bukad? Kay ano nga tinatawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay nga hinihimo han mga m utato kun nagmumuruglay? Kay ano tinatawag nga “<i>matabata</i>” an munyika? An akon karuyag ipasabot.Usa nga darahonon ha Waray Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahuloga n hini? Kay ano nga tinawag hini nga katawhan an ira kalugaringon nga <i>Waray</ i>? May kalabotan ba ini han ira paglantaw han kinabuhi? Kun sugad.” Dinhi. Kun sugad. Ano an ipinapakita hini nga akon ginhihingaday? Dinhi aton nakikit-an kun tiunan -o linalantaw han usa nga Waray an kinabuhi. Sigon pa ni Octavio Paz. etc. San-o ako magtikang pagsari pagbaton hadto nga nauna nga mga pakiana . an akon ginhin gaday ha igbaw in nagpapakita kun tiunan-o hinulma han Waray nga pinulongan an p anmhungpahong han usa nga Waraynon og <i>vice versa</i>. Tinawag nga “<i>rahondahon</i>” (petal) an rahondahon han bukad kay alidagid ini hin dahon. Usa ini nga makakag-isplikar kay ano nasiring kita nga maglipayon an mga Waray.” An pulong nga “balay-balay” in may pagka-inosente. etc. Tinawag nga “<i>balay-balay</i>” an balay-balay kay alid-agid la ini han tuod nga balay…etc.” Angay gihapon hibaroan nga gawas ha impluwe nsya han Simbahan Katoliko an “pamahungpahong” nga akon igsaysay. pag-abat. An pulong nga “balay” in nangangahulogan hin “sirongan. ngan kun tiunan-o inaayad han iya linggwahe an iya kalibu tan. An termino nga “bata” nangangahulogan hin mutato o puya. Ini ginhapon nga paagi pagngaran nga kun diin ha Waray la nga pinulongan hikakag ian—in nagpapakita han iya pagsantop han kahimtang han tawo ha kalibutan. suspetsa ko nat ubod an pagkamalipayon han usa nga Waray. an pulong nga “matabata” nagsisignal hin “mulay-mulay.” “pamilya. matanom.

Natipa ako han ideya nga <i>nihilistic</i> o. pananglitan. Santop niya nga war ay hiya gahum saboton an tiarabot pa la nga mga butang. Kadako han naiiban nga kabug-on ha dughan—pananglitan. upod na an panhunahuna han tawo. Manggud. <i >existentialist</i> an panmahungpahong han usa nga Waray. Sumala. han usa nga Waray an ngatanan nga paagi agud malamposan in usa nga krisis og problema. manggud. Diri ako nagdidiwara han kamatuoran han Marxismo kundi tinutudlok ko la an pagkukulang hini. kinikilala niya na pag-ultan han iya hunahuna ngan pagsantop ha n kinabuhi. <i>existentialist</i> nagdidiwara han pag-eksister han labaw pa ha iya—<i>An Makagarahom</i> (subay han ngaran nga iya iginlarang ha Maka garahom.” Buot sidngon: <i> “Ginhimo ko an nga tanan nga akon mahihimo. kinilala han usa nga Waray an panginahanglan han tawo han reli hiyon. An buhi pakawit. An usa usa nga <i>nihilistic</i> o. 66): Kay siring pa man han duduha nga darahonon: An patay palangit. Hihimoon. Kon siya umabot na. pananglitan. usa nga rason hini kay igindidiwara hini nga idolohiya an espiritwal nga panginahang lan han tawo.” suspetsa ko. “<i>Bahala na. dida kun tima na ini matabo.” </i> O di man ngani.Linalantaw han usa nga Waray nga an tawo in nabubutang ha kalarakan hin kawarayan ngan waray niya h ul-os nga kontrol han iya kinabuhi.). Aada sasabuta.” in usa nga pagpamatuod hini.” </i> Ini nga kostomre ha akon pag-inoino an rason kay ano sumiring hi Orly Candari di da han libro ni David Martinez nga A <i>Country of Our Own: Partitioning the Phi lippines</i> (Bisayas Books 2004. an importante iya ini “nauulian” ha panahon nga magpalya an mga intelekwal og legal nga instutosyon han t awo. Saho ko man. <i> “Igintutubyan ko an nga tanan ha imo Bathala. Santop og karawat niya hin hul-os an kamatuoran han kawara y pulos han pag-awil—mamateryal o maemosyonal man nga butang. p. An aton lawas diri gad aton. Hi Octavio Paz samtang iya igintutulidong an kinaiya han mga Mexikano dida han i . Kay ano. ha panahon hin krisis—kun in usa nakakaluwas hin. Lugod. An ngaran nga “<i>Waray</i>. nagpalya an Marxismo ha Rusya og iba pa nga dapit? Ha pagbanabana ko. An darahonon ha Waray nga nasiring: “<i>Kamatayon gad la a n waray remedyo</i>. Kanan ulod karaunon. Waray mawawara ha akon kay waray ako nga daan. in nagpapakita han panmahungpahong og pag santop nira han kinabuhi mismo. diri na importante kun ano ini nga klase. An Makagarahom na an magbubot hiton akon kapalaran. Ngan. Mayda niya gahum santopon an kinabuhi og kal ibutan. Nasasantop la han tawo a n usa nga butang human hiya magdesisyon.

akos santupon han iya panhuna huna an usa nga butang o panhitabo. An buot sidngon ni Pascal h an “<i>wise</i>” in nakahigot ha <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga buta ng. “<i>Imagination can make a people happy but it will not make them wise</i>. Hain ka makita hin parahubog dinhi ha Leyte og Samar (upod han Biliran) nga solo-solo kun mag-inom? Asya nga an pulong nga—<i>ignom</i>—n angangahulogan nga damo an nagbubuhat hini diri la kay uusa. An usa nga Waray. Hunong tikang diin? ha usa nga paglakaton? o. hunong.” Kay ano daw nga waray katugbang ini nga pulong ha Waray? Ano an buot sidngon hini bahin han Waraynon nga panmahu ngpahong bahin han kinabuhi? Waray ta termino para han pulong nga “snow” kay gawas m an an nasabi nga butang ha aton <i>geographical</i> nga kaagi. Hinungdan han pagtawaga ha iya nga “<i>superstitious</i>” han mga ta ga-katundan. nagsiring n ga “<i>man is not solely responsible with his actions</i>. An ginkaibhan la han usa nga Waray tikang ha mga Mexikano kay diri puy-aw (solitary) an pamahungpahong ha n usa nga Waray. ” “mayday. Ha usa nga bahin tama hi Pascal og sayop liwat hiya ha luyo nga bahin. Kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri maiimbento an eroplano. pananglitan.” Linalantaw han usa nga Waray nga waray niya hul-os nga gahum ha iya kinabuhi.” “<i>solitary verb</i>” an pulong nga “inom.” sigon n i Blaise Pascal. an telepono. ano an iya paglantaw han iya <i>existence</i>. “<i>Social verb</i>” an pulong nga “ignom. a n submarino og iba pa. ha usa nga klase hin kahimtang (<i>state of being</i> )? Kun matugot kita nga may kamatuoran an una ta nga tigo. An usa pa nga ginkaibhan han Waray nga pamahungpahong tikang ha katundan. siring ko pa man kani na. nasantop han pag-ultan han iya panhunahuna. May sobra 50 nga pulong an mga Iskimo para han yelo . Pero diri liwat igkakalirong ni Pascal nga kun diri matungod han imahinasyon han tawo diri liwat hiya makakaabot ha bulan.ya libro nga gin-ngaranan <i>The Labyrinth of Solitude</i> (Grove Weidenfield 19 85) nga hinubad tikang ha Kinatsila ni Lysander Kemp og mga kaupod. Ginamit ko kanina an pulong nga “<i>existence</i>. An ano man nga butang nga diri ma kwa-“<i>quantify</i>” in kadudaduda an <i>existence</i>. an kamakakantahon og kamakisasayawon hin usa nga Waray in pira nga magpapamatuod hini. amo an tendensiya han katundan nga igdiwara an pag-eks ister han usa nga butang kun diri na. may posiblidad nga di . an makina. Kun dir i na niya akos santupon o waray na niya mahihimo ha usa nga panhitabo—an <i>Makagarahom</i> o an mga diri-sugad-ha-aton an iya laladngan n ga responsible. kun sug ad? An pulong nga “<i>existence</i>” in pwede hubaron ha Waray hin “aada.” Pero mas hirohirani an urhi kay han nauna. bisan kun baga mak ri an kinabuhi og ekonomiya magpapadayon gud permi an mga patron-patron og dinom inggo nga irignom. Panginanoon ta daw an ugat han nasabi nga termino—<i>ukoy</i>.” Salit. Hi Blaise Pascal natuod nga an tanan nga butang akos santupon n gan ig-eksplikar han linggwahe han Matimatika. May sobra 30 nga pulong an mga Agta nga an kahulogan “pangisda. sumala han igin-asoy ko kanina. Buot sidngon.” Dara nga waray ha Waray hini nga konsepto. An kamakiiinomon. Hinungdan han pagbutho han <i>atheist</i> og <i>nihilist</i> nga panhunahuna ha ira dapit. May 32 kapulong a n mga Badjao para han tubig.” o “pag-uk (ha kalibutan). Diri igkakaliron g nga matungod han <i>empirical</i> nga pamaagi pagsantop han mga butang nakaabo t an tawo ha bulan. siring ko pa man.

” o “paghunong” nang ngahulogan hin to <i>exist and to live in the physical sense</i>.” (buot sidngon “<i>na-exis t an usa nga hinimo</i>”) kay ano nga waray ha Waray nga pinulongan katugbang an p ulong nga “<i>existence</i>”? Og kay ano nga “hunong” (stop) an iya pag-ngaran? Lugod ma yda ta pulong nga “<i>nawaray</i>. darahonon. diin an iya mga kaagi permi iginhihimangraw h a makatatawa nga panlantaw. u niverse. Basahon ta an usa nga pananglitan ha ubos upod an mga patigo. hi nawara Polano. pati go. an “<i>waray-waray la</i>” nga pamahungpahong han usa nga Waray subay han akon paghingaday kanina in matatawag ta nga baton niya b asi han iya pagsantop og pagkita han kinabuhi og kanan tawo kahimtang. susumaton. </i> Ha aton pa. cosmos. “Nawara. An tawo waray hul-os nga gahum ha iya mismo kinabuhi kay diri hi na-<i>exist met aphysically</i>. existence: metapisikal og pisikal. og siday: Susumaton: <i>Hi Padre Nagburod</i> iginsaysay ni Leoncio Cabazares. Kay ano pananglitan. darahonon. Kay kun an pulong nga “<i>pag-ukoy</i>” nangangahulogan n ga “<i>paghunong tikang han kahimtang nga ‘non-existence</i>. <i>nakagian</i >.g. Ha aton pa. Han pagkanhi han Katsila og han Amerikano kadamo han mga porma kultural in naana w—an epiko. darahonon. ug damo pa.” nga nagpapasabot hin ag-undang pag-exist ngan an mga katugbang hini—<i>nagkamay-ada</i>. Makikit-an ta ini nga kustombre ha mga kinadaan nga mag kanta.) daw usa ini nga surodlan diin natitipig an pamatasan. nagpadayon an pinusong nga is torya samtang an iba nga porma kultural nga Waraynon in nagkawara? Ini nagpapaki ta nga aada ha panmahungpahong han usa nga Waray an tumawa. og si day kita huhugot hin proweba? Tungod kay ini nga mga materyales (susumaton. Duduha kun sug ad an pagkulaw hin usa nga Waray han iya “<i>pag-ukoy</i>” o. Yana.” “<i>nawara</i>. Metaphysical an karaygan han pulong nga “pag -ukoy. kanta. etc. Kun aanhi k a ha kalibutan di ka na-<i>exist</i>. Asya nga an usa nga turo g (o. patigo. creation. hi Nawara Polana.” kay diri na hiya “nau koy.” nabantad na hiya tikadto ha kadayonan nga pag-ukoy. “<i>non-existence</i>”? Suspetsa ko. patigo. Barugo. Ngan kun tinuod an ikadu ha nga aton tigo di nangangahulogan nga sayop an una. og siday. Kay ano ha mga kanta.darahonon. An pinusong nga istorya in bahin hin usa nga tawo ha ngaran ni Juan Pusong. world. an pulong nga “pag-ukoy” nga nangangahulogan “pag-undang. basi gumaan—taw-an. kun sugad. beingness. an dirodilain nga porma han siday. mga istorya.” “<i>naanaw</i>.ri nangangahulogan nga sayop an ikaduha nga aton tigo. panlantaw og pamahungpaho ng han kultura kun diin ini nga mga susumaton. diri angay nga seryosohon agud ini diri bug-at “<i>ukyan. etc… nagtitikang. . </i>” lugod. an sunod ko nga pakiana: Ano nga kla se hin kahimtang—“<i>existence</i>” o.. kinaiya. macrocosm. naundang hiya pag-<i>exist in t he metaphysical sense</i> ngan na-<i>exist</i> na hiya in <i>the physical sense< /i>. mga kanta. patay kun baga bumuhat pa) masiring nga “<i>waray ako kalibutan</i>” bahin han nahatabo ha iya palibot. Ngan ha takna nga bumaya na an usa nga tawo hini nga kalibutan nabalik hiya pag-exist <i>in the metaphysical sense</i> og naundang man hiya pag-exist <i>in the physical sense</i>. An kinabuhi seryoso. An usa nga diksyonaryo ha computer—An <i>WordWeb</i> naghatag han mga kahulogan ha n pulong nga “<i>existence</i>:” <i>being. susuma ton. Usa ada ini nga rason kun kay ano talagsa ha mga Waray in nagbibitay kompara han mga Hapon. Pero may uusa nga porma nga hin pag-istorya in nakasalbar tikang han mga pandar ahog han Katsila og Ameriano.” Kun iya linalantaw nga an pagkabuhi ha kalibutan in usa nga porma hin kamatayon <i>in the metaphysical sense</i>. nangangahulogan ini nga pulong nga “pag-ukoy” hin <i>non-existence in t he metaphysical sense</i>. Ha takna nga an us nga tawo umabot ha kalibutan. kun matugot kita nga may kamatuoran ini nga akon ginhihingaday. darahonon. An usa nga tumalikod-na-ha-kadayonan in tinatawag nga “na wara” (naWAra) e. <i>nabanhaw</i> nga nagpapasabot hin pagbalik ha <i>existence</i>. an mabuhi dinhi ha kalibutan in pag-undang ha pag-exist.

kun baga yana. mabari an latay . totoo an padi… “Intoy. o diri. Kanta: <i>Ripitipitin</i> kinanta han <i>Palo Rah Rah Rousers</i> ripitipitin. pumal it hin arinola an padi. ripitum dako an tiyan.” Matutuman kay larang man kuno sa Diyos. “Intoy! Intoy! Lingi gad. an padi dida han bungto. niyan nags iring an mag-aram-aram nga mga tawo: “An nga tanan nga tawo magpresintar han ira ihi. m agmamantinir ito hiya.” Niyan may usa nga padi. han magmimisa na ha Santarin. patron nga patron ka duro. Hala gad daw. Pagkadto han padi han. waray man ito t utubo. Di sige. nag-aagi hin katunggan di may mga t ulay-tulay kada libaong. ripitin. diri man busog Tingali an sisto an nakaurog! Ano gud an buot sidngon han ngaran nga <i>Waray</i>—gawas han literal nga kahulogan hini? Kay ano nga tinawag nira an ira kalugaringon nga <i>Waray</i >? Ano nga klase hin pagkita han kalibutan og kinabuhi may-ada an mga <i>Waray</ i>? An poplunganon nga nasiring an maupay nga magbaton: Sabwag dawa. ripitin. intrigo. naglalatay. tinugon hiya han doctor nga bangin ka mahulog. Nanay mangaro hin lyabe Darahonon: An lagas nga naparayaw Masirong han sagmaw Nga an alisngaw Makakamatay hin langaw. sentro pa kiana hiya. takay burod. burod ini nga manghod han padi. burod ka!” “Sus. didto hiya iihi kay ipriprisentar na ngadto han pinakad oktor. ripitipitum. “Doktora. inmabot an bulan han Mayo. diri ka matumba ug ayaw na pagtrabaho hin magbug-at. isulod ha garapa kay bangin kamo apektado hini nga epidemya. Patigo: Mamauran. naluok. kahulog niya kay dinmal agan an halo. (manok) Kun kakan-o pa nagmingaw Dida pa panamok. Kay sugo man pagkuha hin ihi. Padre. . an iya mimisahan Santar in. kuntento na ako. Intoy!” Ambot ano an pakasabot niya kun lalaki ba. iya ito ginsirbian nga iya tiyan. may-ada bugto nga daraga. An Santarin hadto kay waray pa kalsada. Makagangkagang la gihapon. kapupunitan ka. nga ka sugad!” “Ayaw la Padre kahadlok kay ini kanan Diyos mga hatag.Leyte Hadto nga panahon nagkamay-ada hin epidemya. Takay. Hala. dako an dughan ripitipitin. kay an padi baga nalipngawan. bisan la ako makakita hito’n imo kahimo. di hulog ngadto han libaong. Ini nga libaong kay gin-iinitsahan hini’n mga pago hin nipa nga linagusohan. epidemiya ini nga gulpi. may halo nga nakadto. ano an resulta han akon ihi?” “Agi daw.” Dalagan han halo ngadto han kaniyotiyoan. mamasirak Permi tapatuhod an sarowal. pero limbong han iya manghod. niyan ini nga darag a may uyab. an hiroti nga diri ka mahul og. ripitum Diri man burod. Bisan paghatukan an kagang. (namok) Ismayling: Bisan ka pa Intoy magpakawati-wati Magkurokulambid dida hiton poste Di ka gud ____________________________ Kun di kan Tatay. ripitipitum. Ada . Takay. in’ iya manghod umihi didto ha n arinola.

2005 Nagtanom ako hin munggo: waray sirak. gumamot hin lima.” siring han classmates ko. an amon English teacher.” Sumiring hira nga: “nanay. nanahon hin duha. 2005 Diri para han nasud.com/2005/05/\</u> <u><b><i>Dako nga Kalipay an Makauli ha Balay! </i></b></u> Dughan ko limnukso hin kalipay Han akon makita ak minayuyo nga balay Sugad hin maiha an akon paglinakat Waray tupong an himaya hini nga pagdangat . Siring ni Ma’am Sabel.magsusundalo</b></u> May 6th.” Yana. <u><b>Hi Salvador. nasiring ako: “nana. An pag-awayan—ha Cordillera. waray mohapyod. upod han kamatayon pagbibilngon ni Badoy an kinabuhi.” diri kuno “nanay”— “mama. Well. 2005 Ha balay. waray hangin.” Pag-grade one ko— diri kuno “nana. waray tuna kundi tubig la. Didto han tabo ha Palo an ak’ tawgi napalit mo intawon.Tumurok.friendster. “mother. an akon puto. <u><b>Tawgi</b></u> May 9th. Nag-atamanako hin gugma: waray mo dagaang. o an kawarayan. An akon gugma hasta yana.blog.” <u>\http://voltaireoyzon. <u><b>Nagbalyo Ako Hin Nanay</b></u> May 6th. I call her “mommy. o an ha Sulu. ha Mindoro. Kay dinhi hini nga dapit mapili ka la han kauunongan— an bala. o man ngani dinhi ha Samar— asya an paglaom. syahan. laray la gihapon. Tungod kay han tiyan. diri–waray la. Didto. Diri para hin kun ano pa man.

hasta sumulod ha akon huna huna pasudlon hiya han amon organisasyun...com/opm-language-waray -waray-song-lyrics. nalingkod ha gilid.. ngan nagka magbarkada pa. kami nala ito n a duwa an naginupod upod. nagkak ape sabay yosi.. ngan pumasar giyap ha katapos taposan..... damo an swerte na umabot.. inom didto.blog. asawa na gud an amon trato ha usa usa.. h inay hinay namon gin alsa an amon relasyun ha sunod na level. dagko tam tawa bisan d uwa la kami. as in super close. bgan perpekto na kun kikita-on. (diri tungod ha akon)... tigda may umulpot na lalaki. han ginkikinitaan ko hiya. suka didto. namamahungpahong. pero diri sugad hito ka close ..Urog manaligdig an ak mga luha Han ako nakadto pa hirayo nga Pampanga Tungod han kamingaw mga pinalangga An paghirayo ako naharugda <u>\http://ischoolsbelinda. (Problema na) <u>\http://jhany-boi. (gitara) Kanta san binu ang .... nakahuna huna kami hin pag live in.. bisan duwa la kami. aray... kumpleto na? (kumpleto na!) Hala dad a an girata. uyab niya.. dumuroy an amon kalipay. Umabot ha punto na nagka mag bestfriends kunuhay kami hito na malademonyeta na b abaye.. tungod han iya gugma ha akon. sinulod hiya. Tungod han amun duro na panhigugma. kami an nagka day un. marishyo.wordpress. marishyo..com/about/\</u> <b><i>Waray Story: Rise of the Vampires</i></b> An Katinikangan… Han panahon na naguusaan la ako..html\</u></i></b> <b><i>AH MAK MAK (AKUSTIK) Lyrics</i></b> Alas siete..opmpinoy.. nagka close hin duro....com/2009/02/waray-story-evolution/\</u> <b><i>Lyrics from: </i></b><b><i><u>\ http://www. Damo an amon nahimo na palusot ha mga pamilya para la matabo ito na amon gusto. hasta han pire nakon pamahungpahung hito na lugar nagka kiriglalaay kami hito nira. nagkasanrangay. Alas siete pala sa aga tambay na liwat Gawas hulat barkada palit malboro Lingkod sa akasya. tigda la nagpakita ini na usa na babaye na malademonyeta. inom didi .. (Lousy pero tuod) bwahahaha… <b><i>Waray Story: Evolution</i></b> … continutation… Padayun an amun kalipay. datung a barkada Tara na kita.. so waray ko na hiya paki alami. suka didi.... Hasta umabot na an pinaka dako na problema…...binu ang para la sa amon barkada Biskan nanu na trip Magkasarayo la kami gihapon       . =P Hasta na nagbulag ito hira han iya uyab. ngan waray kabarak-an ky kada adlaw tikada man ha akon an pag uuli. hasta na nagka DEBELOPAN kami...friendster. kay tanan na butang pirme kami sab ay sabay. ka da adlaw makita ka hit iya hitsura. ngan natabo man gud ito.. na naka huna huna ako na “swerte gud ako” kay nakada hiya .

pukawa na sira kay Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Ah makmak kaon utot kay mangunguli na Manguli na.!! ah makmak . . 2x An amon pwesto didto sa akasya Ay la pagkusuga iyo boses Kay si man joe makaturog na!!! Ah makmak. <b><i>AKON TA IKAW MAMAHALON (MAG-AANO AKO) Lyrics</i></b> Mag-aano ako kon mawara ka ha akon Ha ngatanan nga oras akon ta ikaw iiliwon Tungod kay ikaw akon hinigugma An akon kalipayan dinhi ha tuna. makmak!!! Gin agahan na lat kit Sa pagirignom ah makmak! ah makmak tulo laway (ah makmak!) ah makmak ah makmak tulo laway (ah makmak!) pukawa. pati kabugtu-an Lugaring mahiblon ha dughan mabug-on Nga an Pilipinas dayuday uripon Ay Tuna nga akon natawhan! Hain daw an hingpit nga at katalwasan? <b><i>AN PAGKASARANGKAY Lyrics</i></b> Diin ba an tubtuban Ngaran nga pagsarangkay? ¿Nasagdaw ba sa sugbong Sa oras san kagupong? Sangkay. 3x Waray iba nga lyrics kundi Ah makmak. . Ahhhhhhhhhhhh. <b><i>AN IROY NGA TUNA Lyrics</i></b> An Iroy nga Tuna matam-is pagpuy-an Bisan diin siplat puros kasangkayan Hahani an hingpit nga ak kalipayan Hahani hira nanay. .!! ah makmak .pukawa.. sangkay la ba sa pulong   . .!! ah makmak .!! ah makmak . 2x Ah makmak.pero kunta kun wara ka kwarta Wara ka sangkay.e alas nuybi magiirignom C ahmakmak an sumsuman Ah makmak. Sanglit ayaw ibutang ha imo hunahuna Nga ha imo ako mabaya Kay diri ko mahihimo ha akon higugmaon Tubtob ha kamatay akon ta ikaw mamahalon. Chorus: Ah makmak.... . ah makmak 3x Pag kagab..

<b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod</b> <i> (When the Sun Is About to Set) </i> Folksong attributed to Agustin El O’Mora and Leonor Almeria <i>Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako.. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw .. Waray hunong hin pagtubod. daw burabod. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Waray ko nakikita Kundi an mga dagaw Dagaw nga napapara Sa akon lamiraw Sangkay. Matin-aw ngatanan Sangkay. Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud.Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay San akon kagul-anan sugad man sa kalipay? Kawang an mga pulong Kon hirayo sa buhat Kay sa binuhatan. ¡ahay! Ahay! sa kinabuhi.? <b><i>AHAY! (MGA PANGANDOY) Lyrics</i></b> Ahay! mga pangandoy. sangkay la ba sa pulong Nga pag-abot san takna Napalagiw la dayon? Hain adton mga palad nga magsasagubay. pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang. daw burabod.

Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw</i> <u>\http://ischoolsbelinda. Samar ngan Biliran nga mga isla.sugad man han akon mga sangkay kami ngatanan ha ilarum han hamurawon danay natambay Mga lumalabay man liwat agsub nanmamahuway Pagtanggal han butlaw ngan pamuhay-puhay.com/philippines/samar/waray-waray-phrasebook.he tatay. <u>\http://www.wordpress.dutchpickle.kami namamarigo Sanglit an amon adlaw. Nahinumdom ako had2 han di pa nasusungkod he lolo Ha kada sabado.uhaw papas dayon .mga taga-Leyte.com/about/waray-poetry/\</u> Taga diin ka? Makain ka? Tag pira? Ano imo ngaran? Makadto ako Cebu. Maupay na udtu.mahagkot on abaton Dara hinin puno.duro hin kamarisyo Mataghom nga tubig.ngaran Hamorawon Kamarasa inmon. This websi te is a collection of Waray poems called SIDAY.html\</u > <b>Waray Poetry</b> Ini nga website in koleksyon hin iba-iba nga mga siday nga sinurat han iba-iba l iwat nga mga Waray . <u><b>Untitled</b></u> By Mario Adorna He nanay. Maupay na gabi.upod hi Inday kami pumapakadto burabod nga tubig han Hamorawon. Tulo la ako ka adlaw ha Cebu. Maupay na aga. Maupay na kalup.

syodad han Borongan Ha luyo han kakurian.Sugad kala hin ininom. Juan ug ngatanan nga molopyo han Borongan kita ngatanan in magkaurusa para kauswagan Inin buruhaton.kalipayan aton natatagamtaman Huna-hunaa nala hi Santa Maria . Dako gud ini nga karikohan.angay naton pagburubligan Lugar han hamorawon aton unta paglinisan Kay inin kaupayan para man han ngatanan Ngan inin grasya han Makagarahom naton pagpahimulosan.tubig nga tag kinsehon. <u><b>Kordapya.Iroy naton ngatanan Pinaagi hinin burabo.binisita ha borongan Pedro. In Fairness Mahusay Ka</b></u> Mario Adorna ako in usa ngan seminarista mayda ko ig-iistorya karuyag ko unta magpadi iyo gad man buligan pangadi damu gad ini nga mga butang pagdayaw ko ha Ginoo nakaka-ulang mga temptasyon ha kinabuhi ha huna-huna ko ‘danay naghahadi usa na dinhi hi kordapya mahusay hiya ura-ura baltok na buotan pa makisasangkayon pa hiya .

nahimu nga gugma baybayon adto nga hi hiya in nakadto gindaop ko dayun hiya ngan kami in nagka-istorya ha dagmit nga istorya naging uyab ko hiya waray la pag-iha ginbaton ako niya kay ha akon naruruyag man liwat hiya tikang hadto an bug-os ko nga kinabuhi in nagba-o bisan ako pumakain ini nga babaye in ginbibiniling an akon pagka seminarista in hinay-hinay nawawara na an sulod han akon huna-huna waray na iba kundi hi kordapya pagpinan huna-huna ha iya in ako ginpipiraw na sanglit pagmata ha aga dire nagud ako nakaka-atindir han misa .una ko pala ha iya pagkita tigda ako inabat hin kolba pero ma ha pagtika-iha an kolba.

usa ka panahon ako in nakapamalandong ha bubong han seminaryo ako didto in nakadto didto ko nahuna-hunaan ine’n akon uyab angay ko dayun bulagan ngan dire nagud hiya liwanan kay hi kristo aada man pinagi hin surat didto ko ha iya iginsumat kordapya pagbulag nala kita waray na damu pa nga istorya han iya pakabasa namulagdat an iya mga mata tigda hiya nga nag-isog sugad sugad hin dalugdog sinulong hiya ha balay iginlapid pa hi nanay dayun man ako nga ginawas ginkukurog ngan puno hin hulas pastilan kordapya uunan-hon ko man kinahanglan ko man ikaw bulagan dire man kita pwedi magkatuman kay ako in magparadi man .

<u><b>Pangaradi-un Han Kabogto-an Borabod Hamorawon</b></u> By Ben Alar Diyos nga makagarahum Nga naghimo han Borabod Hamorawon Nagpapasalamat kami ha Imo hini nga Imo eguin hatag ha amun Logaring pasaylo-a kami Ginoo an Imo mga anak nga bongalos Kay amun guinpapabay-an ini nga Imo bendisyon Bogtong nga alahas an mang-gad wara sogad Espeho hit kalag hit Borongan kan Birhen Maria guin babantayan Eguin tu-in ha amun han amun mga guinikanan. Ha ngaran ni Hesus. Amun eguin sasa-ad ha cada tagsa Ini nga tingoha diri mapapara.imu nala unta pagpasensyahan ug sugad man maintindihan pamiling nala hin iba kay damu man dida ha kon in mas ma gwapo pa…. bogway nga lawas ngan madig-un nga determinasyon Kay basi namun pagbohatun an pagpaka-opay Han hitsora ni Tobig nga pina-ora. Diyos nga malolo-oyon nangangamoyo kami ha Imo Nga antes kami koha-un Nimo. tagan Mo kami Hin sopisyente nga panahon. Amen. Matoman konta. Pagbalik han da-an nga mga aragui-an.barani han mga torista. Paghimo hin mga bag-o nga dalan Kay basi ngahaw pagda-opon han mga besita Ngan maguin bato. .

daw burabod. Cancosipi ngan Tabok sugad man Usa an yinaknan.) Sabang nga baraan. Sabangnon ngatanan Manghod katiopay an bungto ha Sawang Hadton kaonahan an sentro an Sabang May barracks pa ngani an mga sundalo . pirit ako nga mag-aantos An luha sa mata. Marilyn Sagaoinit Alar. Canpinid ‘lilbungan Tambak. ngan Ben Alar. salog nga Borongan Asay gintikangan bungto nahingadnan Madakmol nga borong kada kaagahon Asay an tigaman hadton kadaanan An sapa ha Bulhot angay nga tubtoban Upod pa an Greenland. ¡ahay! Inop nga napara sa mga mata daw aso Diri magaantos. ¡ay ahay! Imo la ginlimot o ginsalikway Hain na an harok sadton imo mga im-im Ginpasipara o ginlimot o ginkawang.<u><b>Ahay! Mga Pangandoy</b></u> Ahay! (Mga pangandoy) Folksong Sung in Waray Album 2 by Mabuhay Singers ¡Ahay! mga pangandoy. ¡ahay! ¡Ahay! sa kinabuhi. <u><b>An Kanta Han Sabang</b> </u> (Siday nira Andrea Amoyo Sagaoinit.

maadlaw pirmi la maribhong Babaye. Mayo Ha bog-os nga bungto bisan diin kadto .An mga sakayan dinhi an pagpondo Hadto han damo pa an kahoy ha guba Adton mga lancha dinhi gintutuha Pantalan han Sabang ira duruongan Maupay tagoan. Abril. bata ngan tigurang Kada usa hira may ada surudlan Puno hin tagitis ira kalipayan Malagsim nga sabaw wara kapareho Damo an tagitis Marso. lalaki. kadayaw an gin-aandaman Magab-i. gudti an bub-ongan Panahon han lokad napondo an barko Harani ha Ando marisyo an baryo Adton mga lancha naghahakot hira Lokad ha almasin damo nga kwarta An anak han Sabang hi Amboy “Boaya” Panahon han gyera lider han gerilya Nagmayor han bungto katapos han gyera Adton mga pilyo nahadlok ha iya Kaupay nga hatag grasya nga langitnon Tagitis han Sabang marasa kaunon Darako an hubas ha panagitisan Kahanap.

nagbabalatbagat . masirom nga dalan Di makakapugong han kaulitawhan May tikang ha Lonang. an gab-i nga dulom   ha kalawdan. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. Iton mga balod. bugway kalawasan Iyo kabobwason asay pag-andaman Harayo. Sawang. Daw Nasusunog (As If it were burning) Folksong Daw nasusunog. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit An gab-i nga dulom. hi Padang hi Dada hi Babang Diri gud mabaya bisan pa umuran Diri mapupuni bisan pa pag-isgan Paglaom han Sabang kamo kabataan Maupay nga ulo. Pepelitan Ira pasasginan an panagitisan An ira tinguha an kadaragan-an Hi Idak.Ha Sabang la ini makikita niyo Mag-osig nga ayam. harani kay mauli ka man. sidsid han langit Pati an dagat gindadala-it Bangin ha unhan.

luyo han bukid Bunyog panguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan <u><b>Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When The Day Is About To Set) </b></u> Kon Harapit Na An Adlaw Matunod (When the Day Is About to Set) Folksong attributed to Agustin El O Mora and Leonor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako.     . nagligidligid Didto huhuron. Waray hunong hin pagtubod. daw burabod. Nga nakakali-aw han mga dumaragat. Adto na n adlaw. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha. dinumdom ko ikaw Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan.An dagat naranggat.

Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray.Labi kon upod ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. pasyadaha Diri birilngon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta. Kondi inabut ako hin kakulba Ug an kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon. pirme may upay Mayda lubi.   . Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasilaw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw Waray-Waray Author unknown Sung by the Mabuhay Singers in their Album "Bahal nga Tuba" Waray-Waray.

o naman ako hain kana hain kana       gante nga punay. tukmo nga guti. Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) Waray-Waray! (Nag-iirignom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! <b>Waray Gud</b> ni Vicente S. de Veyra Sikmit han im-im ni Una..com/\</u> HAIN NA oh.yeah. in wati nga pirdido. deri ko gehap mangangalimtan an aton mga saad nga duha ikaw gud la an akon gin hihigugma naot unta ikaw sugad gehap anu an akon bubuhaton nga warai kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray..Mga tawo nga Waray-Waray Basta magkita.oh. waray gud maaalsa inin patay nga sawa.blogspot. samtang ha tuka ni Urhi. hain na an at mga saad nga deri kita magbubulag waray na pag laom pa na mag kita kay ikaw na mayda na iba. . sarado na n istorya...oh.. <u>\http://waraykami.

oh.. anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. bangin pa bumagyok ha amon.o naman ako hain kana. ha espeho naatubang. oh.o naman ako hain kana anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha akon mag babag. mag aampo nala ako yana (mag aampo nala ako yana) ikaw ug ako in mag kita ha lain nga panahon. Pero nag-iikmat ako kun an kiray baga hin mga pako han uwak nga naglilinupad ha kalangitan.o naman ako hain kana hain kana oh..oh.nag lalaom pa gihap ako.oh hain kana.com/2008/12/hain-na-lyrics-by-nathan-waray-waray. .oh.. tingali matam-is an inop o hi Tatay waray magpinasaway.htm l\</u> An Kiray Ni Nanay Kahuman niya karigo ngan magliwan nadiretso ha tocador.kun ikaw waray na pag higugma ha akon mag aanu man ako (mag aanu-anu man lagi ako) hain ikaw mag malipayon mag huhulat nala ako ha imo anu an akon bubuhaton nga waray kana deri na ako maaram kun mag aanu pa pastilan balik nagad ha kon mag babag. madali nababalanse an duha nga kiray – eksakto la an kurbada han arko. labi na ang pinaka-importante – kun natapos na an iya kiray.oh.oh. kadakmul ngan kahilaba.. Kun maupay an buot han pagmata.. Guti-ay pa ako gin susundan ko na ini nga kirita-on. Magtitikang an rituales han pagpahusay nga kada aga gin bubuhat ni Nanay.blogspot. <u>\http://vienmar.. Na-gwapa dayon hiya.oh.oh hain kana hain kana... ngan nasabot ako masirak an adlaw ha am panimalay. Nangi-ngita ako dayon hin masisirongan kay sigurado mabunok.

nabalik kun kinukubit hin guti-ay nga kamot nga napabulig paghimo hin papel nga baroto ngan napaopod pagpalutaw hini ha lasaw Nabalik an kasanhi hi Mano – Idoy na liwat waray kaguolan bisan mahulos hin pagminulay. Duro an ak kagutom pero dayon la binalik an akon gin ininop – hi Nanay nga nagsisinagdon “Uday..waray na umuli Pero usahay nanunumdum. han kasina ko nga an inop waray kahuman.Tinmubo ako sayod an usa nga butang – An barometro han panahon ha balay Amo an kiray ni Nanay. ----------------------------------------------<b>Salin Nangaturog ako paghinulat ha imo kagab-i. ------------------------------------ .. </b> -----------------Paghuraw han Uran Sige la’t pag-inuran. Pagmata ko kanina nakalakat ka na. Didto ha lamesa gin paso mo. gin upay hin paglatag an magrasa nga pagkaon para han ak pamahaw. gin baton ko hiya – “Ayaw ka baraka.. kay gabay na la waray kung salin la ito. maglipayon an kabataan nga baga hin mga pakla pagkahuman h an halaba nga huraw.. nawara hi Idoy pakabati niya han nagkikinayabag na konsyerto han mga pakla paghuraw han uran. Nanay!” Gin limpyohan ko an lamesa ha plastic bag gin butang an imo dara Ika-lilipay ini han mga ayam ni uga-ngan. gin talikdan ta ikaw ngan bimalik pagkaturog. usa la it ak hangyo – ayaw ako dad-i hin bisan ano. Pagsirom.... May lakip pa gud nga plastic nga bukad An im halipot nga surat nangangaro hin pasaylo. Waray na hiya – guin kuha han ma-intremis nga panahon nga di pa takda para magmulay didto ha mas dako nga murulayan han kinabuhi... Ngan tikang yana. nga imo ginsinampit.” Ha ak hunahuna. diri la salin nga guti-ay – Kay bug-os pa an ak pagkatawo. Nag-iininop. Guin bibiling ko hi Idoy nga nagpipinalutaw hin papel nga baruto. Namalanga . pagsalin bisan la guti-ay.

no o ffense.... mandad aut.</pd> MARINEL POLIRAN!!! Tindog marinel!!! Tindog!!!! hahahahaha. .sory la sayup..ok la ito. =\ malaksi lagi. anak hit tagiya han divisoria mart oo nakit-an ko na e2 hiya ha divisoria mart did2 han mga utinsel natukdaw.multiply..but we can consider kay asawa man hin mayo...o waray na lechon.. kakaloka!!! 1 million vote from me.. ah man sya.may mangangalas. just my opinion ahanumdum ako na nag himangraw hiya hin waray-waray dialect ha tv sunday night a d2. amo gud la.. avcurs may mareact....auntydulce.soo loud taga tugbong. Iba ibahan kna tlaga d ko n mareach. pssst...amo it pamiling..com/journal\</u> <b>dire iton akon tiil. a nd necia =)) balik dayon tomorrow!! </b> ambot ngani kon maaram hira nga aanhi hira basta it importante damo it nadayaw h a ira! aaayyyyyy.respetuhay nala bah .. my intentions are good to have unity. cebu man daw kuno hiya..hi madam meldy aunty han akon classmate han highschool.babalyuan ko nala... may buot nman e2 hi ya. hahahaha! waray pa kamo magkita ni lucas! 8 months na hiya. amo gud anu...haha classmate ko han high school.. tak patod hyest level na tlga . yaik artistahun naman ini hahahah cool!!!! iba gad manel Mana..sal amat tim comment.i really appreciate all the comme nts. =s bon voyage auntyflor.. my FAVORiTiSM ine dai!!!! dire maupay ine!!! I’ve got like 50 people nominated her so kon baga audience impact dara hiya.. nanunumdom ka pa ha Sta.. and tne WINNER is Ms<pd>.thank you! taga-alang alang! mayda niya mga jeep na lovely day! Hehehe diri ak ha iya. Hala! kahusay na nimo hin duro mana! Im proud of you! huna ko hi michael v..pakayawa gad la hahay .. hain naman ini yana ad2 hit iya bado ada.<u>\http://mimosarose.kananga Leyte heehe diri man ada ito hiya proud han iya pagka-waray..hehehe nika-ragua? butangi gad niyo apelyido.. Mesa? stewardESS ada it tawag ha iya kay FEMAL E man. hin ano? aaayyyyy!!!!! SHOESYAL!!!! TALAGA NAMAN! HAHAHAHAHAHA!!! WARAY NA MALAB AN! KAKALOWKA! sangkay gud kamo anu? support system!lol iba na level hi mana manel. oo little laughing mate gud can kay grabe sig e lat pagtinawa! hahaha! pero waray pa hiya laughing mate! hahaha paghimo na! lo l! Kun san..amo it siring didi..extra man ini ha usa ka show ha GMA.. pro waray pa ako bati na nag siring hiya na taga tacloban hiya...this is free country ryt?. pabay-i la eto. nag.. ini it tinuod nga waraynon.. kanawong n maja salvador...hehehe diri ito maupay pabaysahe nla hya! heheheh. hahaha .taga tolosa.. mana gin botosan ko na ikaw. tga san jose ka dri manila taga takloban ini?. Ha ha.... hoi nikki uli na iu! . kan emil yak baga liwat hin kanan lalaki tak tiil masumo kaman.

Naglilipay..... ayaw cge hin facebook.maupay na man ngean ano? Lol dako man ngean hia kitaon anuh? Hahah super mingaw kasi hiya and na fefeel ko it solemnity dd man kmi tg simba every sunday(sumtyms saturday. USWAG. nagkaurupod kami han akon pamilya. Labyu too jobex! See you soon... turno ko na para magretiro...hehe) hehe harani la lwat am blay nganh dako lagi pagkit.on.. sayang nga sarado na an am skul hehehe. appear kita dida! imo ini fes?. haha.. ngan maupay an sirak han adlaw yana.pag inawa ko man!....hehe librihe ghap kami.rica camacho right there. hahahah. pira ngani adto nim gin bayaran jo para magkaada ka hin loyalty award?lol libre la adto kay loyal man gud ako dire paru ha im nga ginbaydan mo pan st. ak student!! talented gud ine hiya ngan baltok! ha ha ha.. beer. (hahahaha i dont think you want to include this pero FYI? haha!) beer.panlimpyo ngadto! asya la it im! </b> ma like ghap ako. Nino hala.proud to be one....) mga rockers hadto!!!hahaha hi didat pa. hahaah labyu marbex! hahaha. usa nga masamok pero marisyu nga gab-i bisan may makairinit nga panhitabo. hehehhe. mag aano mn kita kay hi manel tatagan ak hin notebook....bisan ha dome la. <b>beer beer!..ika w ghap ngada....... panguli kita mga t ol..?! asya na panguli kta... nga yawa ini.awww akon ini friend. ube hopia ngada. huna ko ha abroad....... maupay hin duru an akon adlaw.ada butnga ...</pd> Bjanca Batan!!! hehehehe. Nagrarayhak.. amo ini it tuod nga filipina beauty. panlimpyo ngadto! asya lat im! .. Nagtatarangka. grabee kun manlibre hin dinner! Hehehe grabe kun manlibre......an nala liwt utro hin cheese..og ba. mabuligon.. humble waray ako masisiring mga rockers hadto!!!hahaha rizza..hehe boutan.. pr ay na ma promote ak next month para madugangan ahahahaha!! leyte high inin n bata! ka batch 99" go!! tindog kita hit aton! contemporary ko ini ha DWU.panlugod!hahaha excuse me! tapos na! ako pa!! hahahahha! masipag ini amo tak day off 5 times a w eek! ikaw kay namamalanga kala dida! Karahibut. pancit canton...hehe) (natapod kei herani lat balay.. Nagtitirok......pero it tacloban dri gnbu2ligan. haha haha..hahahah day off ako yan ti!.haha and the WINNER is Ms<pd>...! :Q hin-o ito hya?Miss Pintados? mamingaw man!! mamingaw na balit.. oo like gud kay maaram ako naawa ka. nakit-an ko an akon umangkon ngan an akon uyab. dus. iba gud it mga tga housing anu davz. Nagbubugi-ot! Mis a anay ugsa ha Lamisa! Malipayon Nga Patron PALO! hay salamat sumirak gihap. rayhak waraynon.. marlboro.. at least m yna na decmbr macmba na2mn m ha sto. ay kabaraka papadad. kun baga Uswag Bjanca. balet bianx paumbini g nala kan manel. nauwat man ak.... the rese hin wan milyon para la may award ka! Hahha <b><u> Marco Rafael Devora</u>: hoy ka nga kabulig ka ano nga sige tim facebook ha!?! pagtrabaho! hahahh! </b> hahahahhahahaha! kaloko nala hini nga bangaw!. maris yu la pagtinawa.

Basuni Ko Sa Dughan by Pablo Rebadulla Basuni ko sa dughan Arantuson. Paglisto bangkero. agidaw kasamok ha balay makaarawod! kahuna ko man nga tanan nga nakadto ha balay ginpanhuhubya. kun it Diyos para ha aton. kalipayan An makalit ng a palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san kapalaran Pagtitipigan. tim mga kabugtuan masukot nga mga buwaon.. Aber butangi basi higustohan I hin hubas-hubas basi tikangan Kay nanunubod na’t ak nasaragan Di nga tumay-ong di na tagayan. ngan tak mayayakan la makarima-dima ini nga salida. Kamakuri mo pagdad-on Baga-baga ka gud la Hinin balud Kon nasisina nalakat ka Mag-uusaan ako. hi not makapirdi ha at? it kahimo hin Ceasar s Salad hit akon iroy it pinakamarasa! Dagat! Ginmimingaw na ako ha im! Pagkita kita pagkatapos hin duha kabulan! maiha pa! ngisi bisan tim kasing-kasing naul-ol. Tagay na bangkero. Padis marasa nga sumsuman Ngan hin pikpikot nga tulpokan Labis na gud nga kon sabawan Hitso gud an karukayakan. tinipigan Kay an lanit san gugma Kon ilubon. -sabi ni kate. Tagay na. bangin diri gud ini maging usa ha akon mga paborito nga salida kay diri ak mailob na pagkita utro. tim sangkay buw aon tikang pan katikang. ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawo d ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Balik na kamahidlaw na ha imo Waray na balud hinin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an ba ras ngan bato Nailiw na an kasingkasing ko. marisyu ngay-an. nagkita pala ako hin American History X. hahaah gusto ko ig-uli tim misay nga itom ha balay! Bahal Nga Tuba by Mabuhay Singers Bahal nga tuba. ------------------------------------------------. damot maghusay dinhi ha graphika manila labhi na nga mga web designers pa hera! gusto ko hin irimnun! kinahanglan ko maminsar yana hin duru. diri gud nahapit. aw asya ngayan it hi habagat. hinumduman. baga igo la’n kapait Nalangoy ha but -ol hin diri pinirit. ano kaman hito? alang usa gihap nga buwaon. Padis han pakdol nga linaga Bis mag-irignom nga mag-aga T iyan mailob hin pikada Bisan unanhon nga hugada. ------------------------------------------------. Bantay bangin ka malipat Aanhi la dinhi an dagko nga uwat. bato bato ha langit. hinumduman. Pag-ikmat.mag-iirignom nalan beer magtatrabaho pa! pagkita ko tam laptop kinahanglan na paaydun. tabi. yana nasabot na ak. ginmimingaw lugod ako ha iyo. Pakiusa by KITA CHOIR of Calbayog City INTRO I May panawagan       . bahal nga manamit Nga kon la g-okon. kun it im amay buwaon. Matin-aw daw tubig. hinot makapugong ha at? kun it Diyos aadi ha aton. ------------------------------------------------. ayaw gud pauwat..Bungyod. it maigo ayaw kahangit. ayaw palipat Upaya iton imo pagpalakat . ¿Kay ano nga ginbaya-an mo ako? Waray na balud inin lawod ko ¿Hain na an mga haplas mo? Nailiw na an baras ngan bato Bisan la Da nay di nagkaka-asya Sugad han langit ug tuna Kon an gugma Nga marig-on o masari g Di mapapara hin balud. Di ko igpapatambal Bisan mangutngot Inin dinultan Karuyag ko magbilin Dagko n ga ulat Basi tigaman An makalit nga palad Say naghatag sin kasamdan Punyal san k apalaran Pagtitipigan.Balud by Cielo Mga balud Nagpapasibo ha ka dagatan Kakuri gud madakpan Inin balud Ha baras napulilid Kon diri hira nag-iiso g Hay Intoy. diri ngay-an. pero grabe gud ini kamakalilisang.

may na bata.Gugma Han Mag-sangkay by Unknown Gug ma han Mag-Sangkay Ka maka ruruyag manla Pag kita kitaon Gugma han mag-sangkay Nga waray hin limbong An ira paniplat May pahiyom-hiyom Nga nakapapapas Han bid o han dumdom Sanglit sangkay ayaw paniplat Kon may kabidu-an ka manla Kay kami an sangkay mo Nga magaya-gaya May pag hiyom. Pa kiusa (Calbayog Diocesan Synod Theme Song) by KITA CHOIR of Calbayog City INTR O I May panawagan an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an p anahon pagbaton san kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw a n Espiritu Santo Dida san aton hilarum nga katurogon Pagmata . Inday.upod ngan pakiusa A n bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Wara y ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an k aisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahimugso Pagsasaro sa n misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an katatapuran Susgarana n san panutdoan Husbaron aton paglantaw. ¿Hain daw la an himaya Nga testigos han lang it ug tuna?.pagkiwa kay damo a n buruhaton Iginmantala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na.pagkiwa kay damo an buruhaton Iginma ntala nga misyon aton turumanon Chorus I: Kadi na.Ginhilom Ko by Mabuhay Singers Ginhilum ko an pagbat i Han basuni nga ak gin-inantos ¡ahay!.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kan an Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: Waray ruha-duha. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. sidsid han langit Pati an dagat gindadal a-it Bangin ha unhan. ¡ahay! Nagsiring ka nga laumi Adton gugma nga diri mabalhin Kay an k alipay nga hingyap han dughan Nga ginlalauman han akon kalag. Gugma nga halad ha im! Udhanon k a pagkita Kon ako in mamatay ahay Hinigugma ko ¿an kalipay ko hain na? ------------------------------------------------.bungyod na.bungyod n a.bungyod na.an buhi nga simbahan Gintatawag kita mga binunyagan Iini an panahon pagbaton sa n kinahanglanon Takna sin uusa nga pamalandong II Nagpupukaw an Espiritu Santo D ida san aton hilarum nga katurogon Pagmata . luyo han bukid Bunyog p anguli an katamsihan Nahadlok bangin magab-ihan ------------------------------------------------.Bungyod. an gab-i nga dulom An dagat naranggat. nagbabalatbagat An g ab-i nga dulom. May-ada na naton bat a.u pod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin daku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Magrayhak na kita si igo nga kusog Pukawon an kaisog buhion an panlimbasog Iini an panigamnan mga larang mahi mugso Pagsasaro san misteryo panaringsing san pagtoo III Pulong san Diyos an kat atapuran Susgaranan san panutdoan Husbaron aton paglantaw.kamutangan san katilin gban Hirayo man an larakton.bungyod na. Adto na n adlaw. Nga nakakali-aw han mga d umaragat. buhat ngan duyog na ------------------------------------------------. aton na tikangan Ngadto sa dalan san katalwasan Chorus II Kadi na. kon ako nalakat Iba an na hapyod Kon ako naabot. may pag tawa Og may pangaraba Kay               . bis ka pa gad Iday Magpulbo.Di Ak Nahuhulop by Mabuhay Singers Di ak nahuhulop ha tie mpo amihan Halu-ag an Samar nga pagpipilian Kada Sabado damo an bunyagan Ini nga lawas ko di aangan-angan. magsudlay Magpabansil ka pa. Iton mga ba lod. nagligidligid Didto huhuron. Inda y (Intoy) kon waray ka la pagyagayaga Kinasal na kita yana.kamutangan san katilingban Hirayo man an larakton. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bridge: Pitad tipaunh an. iton mga balod Mulayan han dagat Nga dit ha kalawdan.upod ngan pakiusa An bukag san kinabuhi nag aaghat na Inin d aku nga sasaro kanan Diyos mga upa Waray ruha-duha buhat ngan duyog na Coda: War ay ruha-duha.Buring La Gihapon (Diri Na Gud Ako) by Mabuhay Singers Diri na gud ako. asya n t inikangan Pagra-ot han buot Bis ka pa gad Iday. An aso waray kitaa. kon akon naabot Barahibo kuno Asya n tinikangan. bis pa gad kudkuron B uring la gihapon -------------------------------------------------. mag-ariyos ka pa Maglipstick hin pula Magpahamot ka pa. Di ak nahuhulop ha tiempo amihan Damo an sundalo nga pagpipilian Pipili-on ko an binansilan Kay maupay inday pagtarutanggiran. katumanan buruhaton Repeat Chorus then Bridge Bri dge: Pitad tipaunhan. may nagkaingin Nga madlos huyog hinin hangin. buha t ngan duyog na -------------------------------------------------. ------------------------------------------------. magsapatos ka pa Magkapuro seda Daw sugad in buring. Inday nakain ka Han kasunog han monyika Pito ka tuig an paglaga. Nagdarudalagan ha tuna.Daw Nasusu nog by Mabuhay Singers Daw nasusunog. diri na gud ako Maghihigot hin manok Kon ako nalakat. ¡Ay gugma ko! ¿hain k a? Hingyap han akon kalag Dumduma gad pastilan.

Nga ma lipayon ka kanunay. Labi kon up od ka han pagtan-aw Han kapusak han mga balud. Hi Mano palabio mahal mag baligya Adobo sitsaron upod an mantika Ginpadisan hin luyat nga tarong Hi mano P alabio mahal la gihapon. Waray paaliday Kondi may higugma Nga inuonongan Kon nagsisigtangdo Nagsisipagtum an Kay sugad hit puthaw Ngan batobarani Karuyag maghangkop Ngan magkahirani Ba si makaglara Hin usa nga sanag Nga pakakamatyan Hadton ira saad. mintras di ka pa n a bibilngan. ------------------------------------------------. an nabi. an panyo nga may sigarilyo. An ine nga hugpo lawiswis kawayan Diin an higugma nga may rayandayan Magtutugtog dayon mga ginlatayan Maglipay ngatanan mga kasaangkayan. -------------------------------------------------. an mga kasakit nga akon gin agi-an. hinumdumi Nga magtatangis ako t ungod ha imo Mapahirayo nala ako Manggad pa hini’n dughan mawara ini’n kasakitan. Limukon ug punay Nga n aghihilumlom Hin gugma nga tunay Waray aringaring Bis nag-aandulaw Kay nagkakasa bot Ha siplat. Ginpiksi ni Inday kay may sentimiento An nasisin ahan. kan inday higdaan. Kondi inabut ako hin kakulba Ug a n kamingaw namara-para Kay kon tingali an ak pagla-um Bangin daw la nim kawangon . ------------------------------------------------. Ini magpapabilin. Yana waray kana.Lawiswis Kawayan by Mabu hay Singers Ako magtatanom lawiswis kawayan Akon la kan pikoy palataylatayan S abahis nga pikoy ka-waray batasan Sinmulod ha kwarto. an pako daw h ilaw nga dahon An iya pagrayhak nga ak ginkinantahan. pagpuni-as han adlaw Pagkalpad han maya.an nabibidu-an Tungod la han gugma nga waray katuman. ha balati-an ngan pamaland on ko.Ha Imo Tangbuanan by Mabuhay Singers Ha imo tangbuanan may nagpap anaghoy Mamingaw nga takna. lab is na gud kun upod kita. II An tigla la nga imo pag lakat. IV Nanhuhupon it ak mga mata.Kon Mahirayo Ako Ha Imo by Mabu hay Singers Kon mahirayo ako ha imo Hinumdumi. Waray gud yayaknon. III Aantoson ko ini nga tanan. tubtob diin it akon pamilin. daw burabod.kun kahamlag ka. Waray hunong hin pagtubod . kuros kun pananglitan ako imo hinumduman.Imo Hinumduman by by: David Lelis I Tubtob san-o it ak pa g luha. lawas ko mag-aantos kay amo man an akon swerte.Haroy. Bisan masakit an ginbuhat mo Maglala-um pa gihapon ako Maghuhul at han pagbalik mo Kay ikaw la an higugmaon ko. K on bati-on ko na an mga kamingaw Kantahon ko an mga awit An hingyap han ak’ kalag basi matambalan Kasingkasing nga im sinamad Ug didto ko hihimo-a an paghingalimo t. pangaraba ko unta pamati-i na Pangamu yo ko ha imo. ampo ko sa dios ha imo madangat.Ikaw La An Higugma-on Ko by Art Ramasasa Kay ano nga binaya ka? Kay ano nga naglimbong ka? An dughan ko i mo gin samaran ¿Kay-ano nga nag bag-o ka? ¿Hain na an mga saad mo Nga ako la an higu gmaon mo? ¿Kay-ano nga iba na An tag-iya han kasingkasing mo? Malingu ka ngay-an nga sangkay An gugma ko imo la ginsikway Waray ako maghunahuna Nga an akon gugma uuyagan mo la. ¿Hain na daw la an akon kalipay? Putli nga gugma imo la ginkawang Dumduma an aton ginsaaran Akon babalunon hasta ha lubnganan. an gugma nga aton gisaru-an. ------------------------------------------------.Kon Harapit Na An Adlaw Matunod by Agustin El O Mora & Le onor Almeria Kon harapit na an adlaw matunod Ngan ha imo hirayo ako Naputok an kakulba ha dughan Ngan kamingaw asay gud dako. -------------------------------------------------. dinumdom ko ika w Ginhingyap ka han inagi nga adlaw Ug an himaya nga hingpit gayud. nga ikaw unta bumalik na. Sanglit han pagsalidsid han mapawa nga adlaw Higtaas nga bukid luub hin kasil aw Paghuni han gangis upud an kamingaw Duyog an pagtangis gindumdom ko ikaw ------------------------------------------------.Li mukon Ug Punay by Iluminado Lucente May duha nga tamsi. Kon nadangat na an gab-i upod an kamingaw Labi kon nabati han huni han kalaw Pagpurak han sidlangan. kun kasapit ka. ha kulaw Kay an mga tamsi Waray pinulongan.Kapait Nga Pagkahimtang by Mabuhay Singers Kapait nga pagkahimta ng inin akon dinangatan An kabos nga kasingkasing imo la ginpasipad-an Waray nim o ikahirak inin akon pagkakablas Aantuson ko kay palad man Han gugma nga inongay an. An ine nga pikoy nga pikoy pagl upad murayaw Natuntong han sanga dagos paparayaw Binuklad an pako.kami an sangkay May tangkod nga higugma ------------------------------------------------. ha kasing-kasing han akon sangkay. -------------------------------------------------. ginsasa-ad ko nga di maruruba. --------------     . An pan yo. upod an harupoy Tamda an kasakit ine nga ha imo nagaandoy Pobres ko nga lawas nga ha imo nag-aandoy Birilngon ka nga ladawan nga t ikang ha langit Ginsisingba ta ikaw ha adlaw ug ha gab-i Daw bitoon nga maanyag lamrag han kangitngit -. Pagtikang han panuro han tun-og Mga bukad ngan dahon paghumog Inin luha.

Pagkamahamot han marol ha Tolosa Bantog ka Iday. Man Badul. kabukiran Ngan ha dagat sugad man. Hayag ngan buhe kasidayan Han katalwas nga minahal. maupay sumayaw. lamrag ngan gugma. Nakapira ka na. magmaupay an kabutangan Diri mabalhin an iya paghigugma. ------------------------------------------------. ------------------------------------------------. -------------------------------------------------Minahal Nga Tuna by Iluminado Lucente Minahal nga tuna. ngan mestiza. angay ka na gad pumahuway Kairo mo la. lubi lingkuranay Ayaw gad pagsak-i. kon magdamo ka pa hin asawa Kay bisan a n imo paglakat haros ka na ngani matumba GINYAKAN: ¡Ayaw na pagpinasaway Man Toma s.Lubi-Lubi by Mabuhay Singers Lubi-lubi.May Tamsi Pula an Dughan by N\/A May tamsi pula an dughan Gutiay ko la hidakpan Lugaring. sexy. ------------------------------------------------. iya kinakaptan. pero batan-on pa Iya hinal aran han iya tim-os nga paghigugma Nag-isog la hi Iday ngan sinmiring: "¡Oy Man To mas lagas ka na!" KORO: Man Tomas ayaw na gad pagpinasaway Hunahunaa an idad mo .Man Badul by M abuhay Singers Kon an mga sapa an alak say ibabaha O kon an dagat man say itaob iton tuba Ine hi Man Badul malurop ngan mahuhura An dagat an sapa huhubson ng atanan pati iton bura. Man Badul. ay. Di ka nagmamaan.Sangkay Ko Nga Mamingawon by Ma buhay Singers Sangkay ko nga mamingawon Niyan iine kami Niyan nga gab-i nga ma mingaw Maghahalad kami ha imo. Lubi-lubi Kon maruruyag ka kumaon hin silot Didto la nga didto la Kan Nanay nga didto la. Say ka puy anan. Niyan kay iine kami Kay sangkay mo man kami Bulah an kami tangbo-i Tangbo-i kay sangkay mo. Di lulupigan Magpasipara ha im . agidaw Nagsayaw-sayaw an bukaw Ngsirit-sirit an gitgit Nagsayaw-sayaw ha langit. Di ka nagbabasol ------------------------------------------------. ay. abril. Setyembre. Maaram magdar a ha kaupayan Ngan maaram mag-antos hin kawarayan Bisan unanhon naghahatag hin k alipay Swerte mo kon an napili mo Waray. inataman Magt             . ------------------------------------------------. Lubi-lubi. Mutya ha Sidlanganan . oktubre. -------------------------------------------------.-----------------------------------. agosto. Agidaw -gidaw.Sangkay by SmoothFriction S angkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod Sa ngkay kay ano ka Sumulod ha motel Waray ka sasabot It im pitaka waray sulod ------------------------------------------------. hulyo. Agidaw-gidaw an bukaw Naglupad-lupad ha ig baw Agidaw-gidaw an gitgit Naglupad-lupad ha langit Agidaw-gidaw an bukaw Naglu pad-lupad ha igbaw Agidaw-gidaw an gitgit Linmupad ha langit Enero. Ayaw gad pagsak-i. pebrero. maluya ka na! ¡Ako pa ha imo magdidinalos ka na la! (KORO) Ini hi Man Tomas w aray pinipil kon nangungursunada Bisan la hin-o nga babaye basta may-ada gud la itsura Iya dinadaop. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sanggutan Ngan a n premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa igkapustahan hin saut kon dumalagan. nakapi ra ka na Nakapira ka paso. ma rso. Kan Tatay nga didto la. Tuna han lipay. mayo.Man Tomas by Art Ramasasa I ni hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuyag pa niya nga magkamay-ad a hiton nga asawa Akon ginsagdonan nga "Man Tomas ayaw ka maluya ka na" Nag-isog la hiya ngan sinmiring "¡Intoy nakakatamay ka!" Han usa ka adlaw ini hi Man Toma s may ginbisita Babaye nga byuda. diri nag-aalang Bis kono sip-onon iya gud man ini kinukunswelohan Ini hi Man Tomas bisan na kon lagas pero naato pa Karuy ag pa niya nga magkamay-ada hiton nga asawa Salit pagbantay gud kamo adton mga k adaragan-an Likay na la kamo ini hi Man Tomas di angay ungayan (KORO) ------------------------------------------------. San adlaw alpanan Han iya kapaso. Hunyo. ay Nadidisma yo Han balhas nga dimasyado. maupay ikontest Hiton mga bagang dida ha sang gutan Ngan an premyo iya gud pagpupulsan Ngan bis pa magkapustahan hin saut kon dumalagan.Pagkamahamot Han Marol by Mabuhay Singers Pagkamahamot han marol sugad han sona ta Pagkamahamot han marol. An matahom nga im bandera Nakapawa nga gayod Ha pagawayan panlimbasog Bas matadong say magdaog. ay Kay nasalipdan Han lubi nga kalanyogan. Tuna han higugma. desyembre . Ha imo langet.Waray Sugad by Cielo Waray sugad han aton paghiguma Karig-on di ri la basta maruruba Tungod kay aton man ini ginsaro-an Ginmangno. Puyot han kabantugan. pakigsabot. di ka nagbabasol.Maupay An Taga-Bisaya (Kon Namimilin g Ka) by Mabuhay Singers Kon namimiling ka hin kapadis Maupay an taga-Bisaya M agmakuri. Lawas ko. nakapira ka na Nakapira ka paso Di ka nagmamaan. Ngan halad namon an kinabuhe. maupay kumanta Nakapira ka na. Kon di la hi abaniko Patay na ine’n lawas ko. waray sama. kay hibubo-ay. matam-es ungod. Nobyembre. Kun pasipad-an an imo dungog. Di ka nagmamaan.

Mga tawo nga Waray-Waray Basta magk ita. (combo combo.. hayhay. pirme may u pay Mayda lubi.. Pamati sini nga kanta Sa ak kasingkasing. Maule na nala ak. Una ta ikaw nakit-an malip ayon na ak Maule nala ak kay diri ka namamati. wara ka la gihap.. una na ako nga nangangaro hin hilawig nga pag-intindi ha mga mambarasa kun mayda ma n sayop o kun diri maupay nga stratehiya hin pagsurat labi na gud ha pulong nga Waray. Nanu gud talaga. kay-ano nga sala ma n nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na.... salamat sa pamati gugma gi-atay. . ighahatag ko saim Ak bug os nga paghimuta . </b> <u><b><i>Ibalik na</i></b></u> <i>Para han tawo nga humuran han akon kasingkasing. huhudmon mo la anay Dayon mo pagpatapod nga imo ini hihirutan Ginhatag ko liwat ini ha imo Bug-os. pasyadaha Diri biriln gon an kalipay Labi nga gud kon may fiesta. Pero yana…..friendster. Waray-Waray pirme malipay Di makuri igkasarangkay Nag-iinom kon nagkikita Bas kamingaw mawara! Lugar han mga Waray-Waray Kadto-a naton. kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Kon tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na.. para in sai m inday. hain na man an katungod han akon dughan? Kay taw o man la ako Usahay natutukso ¿Kay-ano...Waything Can Vain by Last Day Events Ine nga gab i. Pinaagi han kabaysay han magkadurud ilain nga puplunganon.. wara ka gihap. Waray ka na liwat. ha in na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso War ay sugad inin akon kamutangan ¿Kay-ano nga an napili ikaw pa man? Gabay lugod nga di ka na magpakita Magpalagiw.             .. nab atian.Waray-Waray by lyricist & composer unknown. Puno hin pagtapod nga imo ini hihipusan Diri pag-gagasgasan. Usa nga panawagan</i> Nasiring ka han hadi.. Diri papauranan. ------------------------------------------------. mayda pa humay Iton dagat damo it isda Ha bungto han mga Waray. an mga masunod nga literatura iginpapaangbit dinhi ha sin urat nga pamaagi... kay-ano nga sala man nga ikaw maangkon Ko n tikos an kasingkasing kon an gugma magsiring? ¿Hain na. wara ka la gihap Napaas na ak. hain na man an katungod han akon dughan? Kay tawo man la ako Usahay natutukso. ug mapara sugad hiton bura Akon na la siguro hi hinumdoman Mga takna nga aton ginsaro-an Mga harok mo ha im-im ko An ti-agi papa ra-on ¿Kay-ano. chow ka.. Ko lehiyo ha Tacloban... Sinurat hin diri bantog ug diri propesyonal nga manunurat. Mabalik ta ak dara ko na ak barkada Pamati na sa am combo combo.. “Sakto la nga ikakalipay” yakan mo.) Oh inday hain ka na? Pamati a na a kanta nga ginugmang binayaran [chor us] Oh inday..... ha akon mga magturutdo ha Unibersidad han Pilipinas ha Kabisayaan. <u>\http://leonnel. hahaha hahahaaa Wara ka la gihapon pero na an naglabay. Dako an akon pagpasalamat han bulig ha pagsurat ngan pag-intindi hin sida y o balak.com/\</u> <u> <b>Ako Pero Diri Ako. hain ka na? adi na kami. Sung b y the Mabuhay Singers in their album "Bahal Nga Tuba" Waray-Waray. Inule na c junju n.am-is nga luha Lugaring kay huram ta la an panahon Nuruniyan mawawara ka ha ako n Hi ako mag-uusa-an Maghuhulat kon ikaw mabalik pa ¿Kay-ano.blog.. natilawan o ginpipinsar han tagsurat.. mayda upay Diri kabos hit pakig-angay Sayod kamo basta Waray. kinita. Diri ura-ura nga pasisirakan. </b></u> <b>An “Ako Pero Diri Ako” usa nga pagpaangbit ngan pagpaabot han inabat.oi. adi na daw kami Ag i daw. ¡Waray-Waray! (Waray-Waray kabuhi maupay) ¡Waray-Waray! (Damo iton lubi pati humay) ¡Waray-Waray! (It mga dagat riko hin isda) Ha bungto han mga Waray! ¡Waray-Waray! (Waray-Waray pirme la malipay) ¡Waray-Waray! (Diri makuri igkasarangkay) ¡Waray-Waray! (Nag-iirig nom kon nagkikita) Bas kamingaw mawara! ------------------------------------------------.. Sa akon kanta nga sa imo la ginha tag. Pera na nga kanta a m na tukar.

nagpakatanga sa loob ng limang buwan. hinimo ha tuna. Tuna. an kalayo maglamrag han imo tuna nga paglalakatan” . Saka uling babangon mula sa pagkakahimlay <u><b><i>Saad</i></b></u> <i>Akon ginhuhuram ini nga siday nga sinurat ni Voltaire Q.Yakan ko: “ibalik na intawon kun waray na ito pulos ha imo” <u><b><i>Pagkakahimlay</i></b></u> Anim na buwan din akong nahimlayumibig. Pilit na ikinukubli ang mga sugat nitong puso. Han akon pagkaurit ha imo. ngan ha tuna mabalik. Mag-iisang taon nang nakaloblob. Kay han takna nga ginhimo ko ini nga kalayo nagsering ako: “Ngatanan nga magpapahinumdom ha imo. <u><b><i>Saksi</i></b></u> An bulan saksi han akon pagkamingaw ha imo.. ngan kun sayop man an paghigugma ha imo. Kay tungod ini nga siday nagpapadangat han ginhuhuna-huna han tag-iya hini nga b log. Kay nasiring ka man nga: “ha kada pagkikita naton hit bulan huna-hunaa nga aada pagtatapo an aton mga mata. Hinaot unta nga an bulan magtugway ha imo. Nabaon. </i> Ha akon paglaspay para han dolyar nga’t ha Dubainagsaad kita nga duha nga diri ta papalakton an gugma dinhi hinin portahan hinin aton mga dughan. An tuna. Oyzon. Magsasaad kita tubtob ini nga mga pulong diri na tinuod. Kalayo Ini nga tutulo nga elemento nakabulig nga yana masering ko ini: “ginpapasaylo ko na ikaw. Ngayon….” Bulan. harani kita.” Sanglit siring ko: “kun nagsayop man ako.” An kalayo saksi han akon kaisog. lugod. Pilit na huhukayin ang sarili sa pagkakabaon. Pilit na pupulutin ang pinira-pirasong mong bahagi ng buhay ko. usa nga bantog nga manunurat hin siday ha waray ngan sangkay nako n. ha bulan. di maghaharayo. ha aton paglantaw kita magiging usa”. saksi han akon pagkagusto ha imo. At lilimutin ang sugat ng nakaraan. masusunog ha kalayo. iya ikalipa y. Takot na makita ang liwanag at katotohanan. Kay siring pa nira: “tawo la kita. Unta diri niya ikasubo an pagsurat ko han iya siday dinhi. ito tungod kay tawo la ako. Hi Oyzon.

ginpurot ko ikaw. kakulop ako natumba pero waray ka. problema it kaatubang. <u><b><i>Kamingaw</i></b></u> Gab-I puno hin kamingaw Langit lukop hin itom Bituon naiingat. Kangaroo sige baba. pirit nga naato. Halaba nga tulay han San Juanico pag-aagian Tikang ha Leyte. naghilam-os nagliwan…… It tawo sugad gihap ini ngay-an. Ha kada pagpupukrat hit mata. . tungod hadto nga mga tunok.<u><b><i>Pag-antos</i></b></u> Masakit ha irong ngan mata nga mga tapo-tapo Lubak-lubak ngan pitsido nga dalan Lima ini ka oras nga pag-aantuson. baba kutob matumba kita. ginpas-an. Farewell <i>Para kan Jaydee nga aadto ha tabok nga isla. pirit nga nabuhat. Kun diri man kalipay. baba. nasilhag. Kun natutumba. imo ito siring. tumukdaw. ngan kun mahuyang. ako naman kargaha. naduroy ak kasudsod dinhi hini nga tuna. Hay! Harayo ka na gud man— Sugad han bituon. Hiya nagkahugaw… Maghihilam-os. nalabaw. It tawo natukdaw. an Samar pagtatabukon Catbalogan nga siyudad paglalabayan Sobra gatos nga kilometro an pagbabalikbalikon Ini tanan masayon la buhaton Basta ikaw it matapo ha akon. </i> Pagkatawo Ha akon pagmata. Kun ha iya pag-ato. Pero ha butnga han magkusog nga hangin. Hiya nagkamuing… Kun ha iya pagkatumba. Naporma hin imo bayhon.

utok nagpapanlulupad.php?gid=255688468739#!/group. magkahugaw.maglilimpyo.com/group. ngan hinay-hinay nga ipapakita it iya nawong. tumukdaw. napalipong tak ulo. itugot! <u>\http://skycarboxide. Kabutlaw hit kinabuhi ko. Didi hini nga papel nga guti. Sanglit sangkay kun waray binubuhat.. San-o daw la matitima. maglimpyo. Napadugo hin irong pati dughan. Labi na kun it pagiistoryahan numero. amo lang gihap hiya. Pagstudyo. Pero yana nagliwan na.html\</u> The thing was waray ak maisip na hihimuon kasi because an tanging kalibangan ko…an akon laptop diri nachacharge! What should I do?!? Kaya naman adto nak sala nata mbay kada gabi and force myself to watch tayong dalawa…hehe! pero an crng man balitaw niya na malanat xa…try. Keanu it numero makuri sangkayon? Ba man it tawo. maghilam-os. Damo la an butang nga nahuhuna-hunaan.blogspot.. Haduy di na ak maaram pagtapos Hini nga susuraton nga nagpapanlalapos. Ngan pakigsangkay hit numero. madagmit magka-ayon. Binubuhat bisan diri ko gusto. Ha diri maiha nga panahon.com/2009/06/post-second-sem. Ngan andam utro pumukrat. pag-aram ngan mata ipukrat. Ini nga pagkukuri humanon na.facebook. matumba.php?gid=255688468 . Pero an akon gn kukuan kun makad2 ak ako la usa kay bangin wa nak upod pag-uli and kaarawod kumad2 tas ad2 an mga tom tas usa la ak…signgon pala waray ak friend! <u>\http://www. Dagus la magsinurat. Bisan an tubig mahagkot pa. Danay di ko masabtan Keanu it numero diri napupugngan Nga mabulig ha mga buruhaton ha skwelahan. Tawo. Ayaw pagtugot nga di ka makasabot. Kun an leksyon di maintindihan. dagmit pagskwela. magkamuing. Oo. <u><b><i>Kun Waray Mabuhat</i></b></u> KUN WARAY MABUHAT Ha pagmata ha aga. Kinahanglan hit studyante magmata Ngan mag-andam. bumuhat. magliwan. Danay napabagtik. An iya pagkatumba ngan an pagka muing Maghahatag ha iya hin tunong Nga iya gagamiton ha iya paglakaton. Ngan magdrawing kun waray binubuhat. Nga ha pagsurat amo an ak napili.

It producer hini hi RA Riviera..he. a raw ng dulag ira ginggamit... nga ada gihap ha Pedicab.naduroy la it kahidlaw int awon. Nga banda Balitaw . pero ini...kay waray-waray man aton dialect..matangis-tangis na waray a k dida!!! <b>i miss dulag so much.is RA Riviera an ada ha brew rats republic?ngan ada ha chanel 5 ?. sana myda pa mapukaw parti hiton kabutangan hit aton bungto nga dulag. poet......pero ok la buhi paman damo paman it adlaw nga maage..he.... </b> musta na bry? nakilala ka pa ha akon?hehe <b>415th araw nga dulag! </b> unta ADLAW HIT DULAG. Damo pat mga sugad hini nga video ha Youtube. Lour De Veyr a of the Radio Active Sago Project.he....maupay nga ka adlawon bungto hit dulag.ivic minded individuals" ha aton minayoyo na bungto? and maupay nala na patron ha iyo ngatanan on Sept.. gumi-os mentras deri pa too late.. musikero..A. kay its the question she least expected na ipapakiana haha!!! with the jitters pa! kamo gud! !! <b>it nakapot hit tambourine amo ito hi R. amu kono ini an nauranan hiya pagkabo.especially it may kapas nga adto mismo ha Leyte. Yes.. I trust our kababayans .... buligan naton . amo man la ghap karugcdngon ang bis dd ha dulag... Tumuktok ako ha imo payag ngan didto imo ak’ pinauswag... writer.. Word of the Lourd! </b> ah.. </b> kamatamay nimo... Dila ko na la an mamara nga parte han nangungurog-kurog ko nga lawas. . <b>ahm ada ky napa abat la.anyway maupay nga adlaw dulag:) yes aton ini bugto. tubtob la hit’ paghuraw... pinahigop hin sabaw nga mapaso-paso... Norma.hopefull y....dire la harumamay pagbaton sugad hito na question. Riviera</b> <b>It nagyayakan hini taga Leyte it mga kaganak.maupay nga adlaw ha bungto hit dulag.. ini...i like it.dako it stake hit aton bungto to leave the decisions to politicians only..:) </b> hina ot unta my mahabulig kita para hit ka adlawon hit dulag.. hehe. Nagdako ha Tigawon ha may V and G...dri na g ad kita angay mgka durodeperensya kon ano an aton political views bisan ano pa i ton nga view mpa side view pa:)balit angay gad tagan ta hin maupay nga pg tagad an aton bungto sugad man han mga hagrani nga mga municipalidad   . An siday hinin akon dila. yana cu lture critique na..TUHAY.. Check DIZAWT.8 . pinasuno mo ako han taklap han nabarikasan mo nga dughan.739&v=wall\</u> <b>Adi na liwat hin siday ni Ayos.. cg la atod asya manla giyap it karoyagsigngon hito..nalilipay gad la ak na it miembro hit planeta" nag titi kadako o nag titi kadamo (fist pump!!!)..... thanks han mga nag like! ?@ eric lagunzad: ok la iton... Karuyag sidngon hini na damo na it "c. unta an magbalos pagpanday han im’ dughan nga nagay-ab...

mayda ngane ako nasakban nga balay nga it ira pagkaon duro la. hehehe tuhay ka gud bry! baga man kamo hin hirayo hin dagat.. s lenses ! Uswag Dulagnon ??? amo ngani salamat sir erick..hehe APAL? napaurhe la 2n hya ea nala kuno it mahasalin hahaha bale pangaon hahahahah a atod winston. hehe ginbroadcast gud nim na apal ako haha...hehe iraha nala ton nga pagpinagutom kay waray man ngane ton premyo. facebook la ini no big deal at all.. daku nga salamat ! mga taga planeta maiha na waray ako pasyada dinhi pero sana mga igkasi dulagnun dire magkadeperensya tungod la facebook........ada dir i liwat nangagda helen. sana waray na throwing of stones dinhi ha facebook labi na kun mg a edukado pa gd it involved.i knw myda kpa hiton mga devastating pix. msta na? mis u..this is not about me.tsk tsk!!! oi sana waray masina kabugtuan na muslim.. Thanks to Eric.hehehe hehe...M:) Edralin.magsasangkay geap ito hira. Bisan it Macarthur Leyte mayda na community action.....cguro ada nangaturog pa hira without R..may mga boot na gad hira mas magur ang pa hin duro kontra ha ak han ha eu na duha!!! aw sori la liwat kay baga waray kami hiton sabot. hahaha. pero dire ako nabigit haha!!!!basta.. hehe!!! haha joke gad la ad2 ate ada la iton haim kon career-ron mo its not to late haha . it aton bungto ug molopyo maka "watlik" sugad hit iba nga apektado nga lugar labi na it experienced nga communities ha Samar .. pero sana kun may arguments sana it must be tackled in good taste. maupay kon magkaatubang ira igkasi face kay para magkaistorya.mag peace liwat.sana may reunion hit planet guinawas para magpeace na hira haha ano man bryan nagfafasting ka geap? kareem la ak.sulibangko inin aton mr eric lagunzad inin environmentalist ada ini hya:)myda ny a photographers eyes na dapat mka pukaw na ha aton mga dulagnon..E.hra hin o man knu iton?:) ayaw na idoy kay bangin dumuroy it ira gap.. haha.damo it aton nakikita thru his camera.. PLANET GUINAWAS creator.ngan tagan ta hin damo nga palakpa k inin aton daraga nga ambot maarapal ada ini.....hina ot unta makita mai pakita mo ha am:) <b>Mag-kaurusa kita ! Dax Tupaz Meneses. we may disagree each others opi nion pero sana dire humantong ha kasinahun ngan kun ano ano pa..hehe ano man im mas isiring hiton:) haha.hehe bisla ano hi winston • it kabayo? amo daw ky danay ine nabulig hn amat2r singing contest h louie.observation kola ito dd ha jeddah!!! alang.....salit nanambok la ge ap....haha. salamat ha eu!!! </b> its an opinion hin kada tagsa ngan kon my topic man ayaw msyado seryosoha. .... tungod facebook nagkadeperensya heh e!!!! mamay ano.it na ak post dire ito about ha akon....taga diin ha dulag?? ta mamay kala hiton!?graveeh..kayano daw la nga iba ha aton dri napupukaw pa.parehas tk kta ng   .na observe ko la mas nadako lugod ira kaon tungod long hours na fastin g pag gab-i ngadto kaagahun nangangaon hira baga may party. its about duha na mga respetado na t awo ha dulag nadire na yana naukoy ha dulag..tag an ta hin respeto an kada tagsa nga opinyon.....na cring man dennis nga imo na man daw la knu it salin..waray ramadan....hahahaha ?@ivan gusto mo na liwat ada marevive tat loveteam hehe!!!! helen:adi ginsisinugo ak ni winston.

Matig-a la an mga baby boomers mag-english pero makalilis ang an grammar.. We want to be globally competitive? Then l et s bite the bullet.. Strengthen pre K and kindergarten ! Ha bug-us nga kalibutan. Bisan it Nepal 11 years.) lebre gad it intrada. It Pilipinas nala it ten years it high school ngan prim ary school . usage ngan syntax. pero kon ha aton baga deri pabor ka y mahal na it schooling cost pati it economy condition baga deri na maupay. O kun nakakatrabaho man.. Maupay pa naman kun di kita naneexport hin mga trabahador.. Han panahon nira erpats makatapos ka nganin high school......a tobilla. makakaenglish ka na hin dire guba it grammar.. Tas ikumpara hit kanan mga Malaysian ngan Singaporean nga post kay makita kat diperensiya. at ten years sidngon ta barato it pageskwela pero pagradwar waray liwat trabaho kay half baked man.pero it usa nga taga dulag nganhi pasmado gud it kamot ngan makarit n n dunk wahahahahahaha kamunyairoy wray masagbang wahahahahahahahahahahahahah bulkan ayaw panampalas! wray man bayad <b>Para ha tanan nga Planeters. unless we make drastic measures. It at edge ha English good for 3 to 4 years nala. .. See More it pakiana "KAYA BA HIT MGA KABLAS MAG PA ESKWELA HA HIGH SCHOOL HIN SAKUB HA ^ KA TUIG HIT IRA MGA ANAK?" Di ba dapat libre it elementary ngan high school? Pwede man gihap ito nga reasoning. sanglit kay kablas kita. Pabor ba kamo nga mag kamay-ada 12-year basic ed ucation (elementary ug highschool) ha Pilipinas? </b> • in terms of international standard pabor.. English nala ngani nga english makarawod nan duro it grammar hit mga kabataa n. padayon nala kita pa gtikaraut! Ayuz! . Kitaa daw it ineternet it ira mga post.. ihatag nala ha anak kay mayakan it anak " nanay may baraydan ko ha skwelahan 200 pesos yana it dead line dre mapirma hi   . pabor bapor?????????????????????????????????????\ /hakhakhakhahkakahakhakhakha dere pabor kay dere panapapanahon. underpaid liwat. <b>pasmado!!!!!! </b> kanay it pasmado? an maupay an shooting! kamot kon tiil?wahahahahahahakhakhakhak it tiil iguin pa shoot nba yna? hain it mga tawo nganhi? nagmmiringaw man pamati n dunk p ada hahahah wray masgbang kmi l ni ivan amon ini prob n ivan kabayo kamu h w masamok h amon wahalkjalajhajhla powerade dd ha starmall wary ha am maram pag supsup! hahahaha oo naghikmaguol kita ano paG ABRE it masgbang amo it pasmado h bulkan umutot dd ha shop kalpad an tawo!hahahaha kabayo k ivan ikaw adto panulay lagad an amoy magogorogverment an baho imu ad2 ky maburu bangko sentral!Hahahaha pangaghikog it mga tawo nganhi maganghiit kamo nga tanan mayda nganhi pasmado it kamot ambot hin o iton hiya [ero taga dsulag l daw iton hiya hoy bulkan mapatron na dulag! anu my upay kmu ky wara wara man m relihiyon!!! mayda kami upai uapi kon h aga kon h udto wray uapi wahahahahahaha tak relihiyon iglisia n jhon lenon wray patron h amon oo wa patron ha eu pero ad2 ka iba nga balay cge lamon tambok asya iringat m sim od hakhakhakhakha deri iton mainggat ky mayda k pahid.. pero ada nasukot hit tikatirima it clase. mbis na iparalit nala hin bugas intawon.

iya baton haak... pero kon diri na nimo obligasyon. napakiana ak ha iya nga keanu... ganado tim pulong..bngin maba2n ko n ghap ine nga pkiana.kon bga ha pag abroad "FLY NOW PAY LATER" <b>celfone ko guba.idoy diri ak naghahangyo nga baluson ak nira hit ak ibinulig ha ira..... sugad haak nga kempis an ak ipilyido ha pagka ulitawo...planeta mamingaw.. total.... dpende hit sitwasyon(na tundog liwat ak)ky damo it nka trabaho ha lngyaw nga dri sugad ghap kaupay it kabutang nka padara la hra kon nka higayon ngan iton nga m ga ipinadara nra in panalagudti nga tinirok para pag abot hit adlaw nga ipdara i n magin damo.........adi hin usa nga example....hahaha tama ka Wamil.. nahapausa ako nga kon kay ano nasina pa lugod hiya hit iya kalugaringon kon mayd a time nga mayda ko usa nga patod o urupod nga waray niya katage..it akon la nga kon ano tak ipinakita ha ira nga bulig paniguruhan nira ngan sugad man liwat it ira buhaton ha ira iba nga urupod kon mayda na nira luwag... kwarta na la.......yana kulaong lebre ha katapusa nasukot. ...ky para ak mkasabot kon maupay b8 pgpadara hn kwarta kon ad2 n ako h langyaw..poydi ka gihap magh. it makuri ky makuri iton ado <b>Relax naman ha? He he he...kay diri man ngane nat iton hadara nga aton mga tirok ha oras n ga malukot na kita hin yaraw mata mata.huhuhu hain man tim unahon?? it pagpaayad hit celfon? o kon ipasahe nala nim ngadi ha planeta it ipaarayad?? </b> makuri e2n. diri dapat. inin akon tatay nga hi mano poloy....mapadara la giap ako bisan kempis la giap ak yana kay mayda ko man binuhatan.pag dako it sueldo mag inaro kita ..antos na la....ano n ngayan 8 topic an pakiana n mno jerby or an k guti ay 8 pusoy..anay dw.. mauli gud man ako kay bis kita mag damo. umaro madiri kon mayda ka bisan nala pilidong nga kasing kasing kay ikaw man it mayda luwag.atag kay diri kita mara m nga it aton naihatag magin usa nga blessing hit at gintagan.. ngan it aton paka abroad idoy inin hinuram tala ini ha igbaw. diri ha napaka ako... .hit parte liwat hiton damo na it kwarta ngan maupay na it kabutan g ada ky hala la pag inaru i la NYO. Mag-inaro? A source of existence? DIRE SAKTO! Con tinuod nga emergency. agurang bryan. Sakto ba nga it mga pamilya hit OFW maginaro ha iy a? tagay!!! :) </b> • dere :) depende ghapon iton ha sitwasyon. aw..diri makahurubya paghatag kon ginagamit hin iksakto it gintatagan. BANGIN! puede man umaro depende hit iya financial status. waray man plano hiton mga lider hit aton probinsya para makabiling hin p amaagi na matrabaho hin diri ka na mapa manila or cebu..okey la iton. pag gutiay ngan isakto la ha iya.sir\/maam tak clearance kon dre ak magbayad"asya ton it nahanabo.haha pwedi gad basta myda egharatag hira lolo titoy ngan lola ende cge la padara kada year kay Cring pa nira dda na anay kamu kay adi na kami nga mapadara yaw kamu n gadi kay kaya man nam ngan d pa kami namiling hn upod hahahahahaha kon imo obligasyon mapdara ka kay imo iton binuhatan.hehehehe.ngan i share naton iton ha mga tawo. dapat adto kan congressman or governor or kan mayor m angaro hin cash handout hit pamilya hit mga ofw.kon tagan... mauli ghap ako ma aru ak anay hin parasahe did2 tak uncle ha langyaw....haha buligi ak any nyo nga maka abroad ako...See More bryan pahak bryan pahak ayaw labad gutiay pusoy. wahahaha Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha ha aha ha haaa ahah ha nce1 manu bray hahaha kaseryoso topic nahikadto ha etsus!! hahahahahhhahahah brayaaaaaaannnn!!!!! wahahahahahahhaa!!!! atod bga ayos im pamulong yana...heheheh!bngin cg l tak sagbang dre ngayan asya an topic.

PERO. etc. sakto la nga mangaro kami hin suporta ha am kapamilya tung od kay diri namon kaya an maintenance han am lola. Permanente naka on an kan Argie discman kay mahilig man hi Inay hin music... and tlc. b asta! a. In fact.n sinirising na breadwinner. She s bed-ridden. kay it sweldo dda hit regula r employee haruy dire enough to meet family needs. pero i wish ini na trend dire mapadayon i n d next generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of o ther countries to survive. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagpatapos pag eskwela etc... but i hope this wont be forever. Permi mahamot an iya room kay makaarawud kon may bumisita nga mga kaurupdan.malain liwat it sige padara tapos igin ininom la or iginhuygo... My aunts are blessing and they share their blessings to the woman who have sacri ficed in a lot of ways para maging maupay liwat an kinabuhi han iya mga anak. proper skin care..pero kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dependent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa paman... waray gamit hit tambal kundire natuturn hin imo lola kay it pressure nakacause skin breakdown!! !take it from me kami may patient dd na utan na for how mene years pero waray be   .pe ro kun it iginpadara hit ofw nahakadto la waray hangkag tapos maging totally dep endent nala hit padara labi na an pwede man hira na mgtrabaho kay makusog pa pam an. . the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat.. adi it daku nga pakiana: MAKAYA KAYA NAMON SUSTINIRAN AN PANGINAHANGLANON HAN AM LOLA KON WARAY SUPORTA TIKANG HAN IYA ANAK NGA OFW? DIRI.. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay a ton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas.. assistant caregiver ak han nadidto pa ak ha Rizal =D). nalilipay hiya. maupay kun nahakadto hin kaupayan it iginpadara like makapagp atapos pag eskwela etc. anyway. di ba? Hini dinhi nga bahin..adi na liwat ako mabaton.. baga hin diri la gas. but i hope this wont be forever. Kinahanglan naka egg-crate mattre ss para diri dumuro an bedsore.. Diri ini parayaw.. everyday of her remaining moment s in this world. Ngan an lagas mismo permi mahamot.. Aw parayaw ngayan ini kay tinuod manla nga tinimangno gud nam tam lola. pagkaon pala dda mahal. mahatag la ako hin example: My 94-year-old lola is still alive (not kicking though kay maluya na =D ). Good thing usa nala na klase hin medisina it iya gintutumar kay kalooy sa Diyos. Ik aw nga OFW ka. Th rice a day namon hiya ginliliwanan hin diaper (mind you.ijujustify ko la nak siring na depende ha sitwasyon. =)See More amo ngani abroad para makabulig pagsustain pamilya. waray niya iba nga sakit kundi an kalagas na gud nala niya.. basta! suggestion ko ha imo my dear friend. diri ba mabantad it im kasingkasing kon it imo kalugaringon kag-a nak it manginahanglan hit imo tambulig? Amu la. pero i wish ini na trend dire mapadayon in d nex t generations to come! kay baga nalutaw na we depend the hospitality of other co untries to survive.n sinirising na breadwinner.. gatas it iya gintitake.. Siring pa ni mano Abner. God provides. at le ast one member of a philippine household works abroad. etc. Ginhimo la niya nga instrument hi tiya para madugangan pa an kinabuhi hit amon lola.malain liwat it sige padara tapos igin inino m la or iginhuygo..this is a fact. Salamat.. turning to left or right side every two h ours will help heal ur lolas bedsore. permi pinanginanu an bungkog tapos ginbubutangan hin ointment an iya bedsore para diri dumako.. ito na ak friend na para hit lagas natural la kay aton ito mga minayoyo na kinabuhi responsibllidad naton alagaan it mga lagas. Ngan bless ing gihapon nga mayda pa kami usa nga tiya nga nanginginanu ha am lola. so nakakabati ngani hiya hin songs. depende gihapon ha financial capacity han usa nga tawo. the inflow of ofw remittance keeps our economy afloat . labi na a .

Kwarta hit ta wo it project pero pinanmumutang hin mga ngaran han pulitiko.tama iton na m advice salit sakripisyado inta won it mga bantay... karasa hini pinalangoy hit hinatukan nga malunggay! dri ngani.. eric pangaon! hheheh ha. pati kita nga tawo... waray pa ak maningudto... Hi Noynoy nagdaug kay nakikita han tawo nga dire hiya interesado han presidensiy a.maki kaon... Masi ring it hira nga duro na gad kamakaluluy it mga tawo dinhe ha Pilipinas duro nat katanga..aug 9 ngay an yana.. may nakasalakot nga palad. Oso guih apon an sign.. Magkakadudunot nala.. Alayon ibalik an DELICADEZA.. Unta the politicians w ill feel the new temperament of the people.. alayon la........makuri man kuhaon bangin kasinahan kita hi t tag-iya..siring panim pinalangoy ha malunggay nga hinatu kan... :) Maiha na ini dapat. ambot it si-ak. nagpaprito na ak. Pero dire la pulitko it kinahanglan mag bag-o..m yda nakabutang na sign dda han lubak-lubak na kalsada nga: "tungod han iu pagbuo t" hehehehe! tungod han iyop pag buot ang umagi nahakausbot wahwahwahwahawahwhah mabaho it tae Mga kasangkayan.. tagi daw.. ini ha Louie ha personal.poydi? diri puydi bis ka gumasa.. agidaw oo kay kanina pa nagtinext kun hain na ak hehehe     .... karasa gud la han bulad. thanx helen! actually yna diri na ak nakakabulig pagmangno kan inay k ad man ak ha harayu pero adto man hra tya... Dire la makarawod ito ha aton..... Waray ak labot kun ira arog pero kun kanan tawo ito..ha.. Alagad kun surusalapi ka y pilapila dayon Tapos yawyawy-yawyaw pagreklamo takay ginpalitpalit naman an iy o durudignidad. Pira ka million nga kwarta it nagag asto hit panhimo hin tarpaulin ha bug-os nga Pilipinas para hini? It will amount to millions daily. nyahahaha. ... Hiyay kamakaarawod ..o..baga late naman adi nga pangaon....This is Where Your Taxes Go ! Usa nga " bugoy" nagbalhin hito nga sign ug eguin butang ha atubangan han balay han "successful and best "Mayor..tapos mayda padis nga utan nga nangka nga mahatok hatokan ..... • Nahanumdum ako prior han People s Power ug road construction projects..he...:) magasa na ak kita a pa. buutan ini ngan respetado nga tawo.dsore kay alaga man hin turning..... mano bry malaom laom!!!!!! hehehehe....he. few years back. Kapuy na it tawo hit mga parayawnon ngan kapalmuks nga pulitiko..ha...:) asya. kaawod gad kam. agidaw ini. nahanumdom ghapon ako mano han tikad2 ako ha samar nga dapit.marisaw na adi kanda anali.....sigi pagkuhit utro ubos na it ka n-on...karas gud ini.....) ?@ Kuya Jerby... joke la balit. Waray waray nala.he.... Low key la hiya nga tawo and people love him for that... Ayaw kamo kapausa amo la t hiya. manapos ak kanda anali niyan.. Ultimo mga barangay officials nagsusugad hini. • karasa na sura... hahah. Nasusugad ini kay waray man kita tingog tingog.hehehehhee eheem.. kulang hin hatok.. mas labi nga makaarawod hit mga turista. N apoposess la ini hiya kun nagfafacebook..:) ambot haim.. ....prito. come to papa!!!. mingaw mingaw lugod. hehehe magasa na ak kita a pa.... frequent change of diaper too. Angay bilngon ngan pusilon an nagpauso hini..

. but with moderation lang.Tas it suoy maaslumasluman.human hakalimut ka tim mga problem a. d i ba or an sine-sering pa nga kamang Dulagnon..... sugad hini nga bulad. He he he. pangimbitar daw kamo o di ngani pagkuha hin retrato. yep yep marasa na... ambot la deri ko matanggap na ganoon. but i m happy to see this pi cture....kaon mintras na may marasa na pag kaon..Whew! Dalagan ka gud kan doctor tim high blood ngan rayuma.. dig in na sarap waray karag diet.......ma upod daw? poydi...mawara gud it iyu mga labad ha ulo. agidaw...... huli ba ini ha aton ? suerte an bitana na naka huli hini.......... maaram ka man basta mga Dulagnon. hahahaha. mga isda na huli n amon sus dd waray kon bga maaram la kamo hit nanabo dd ha dulag hit panagat ambot kon maruyag kamo? swerte kamo dida. yeah . ... expect the unexpected..kon bga chambahay la ine.bisan ka hain nga lupalop kumita\/kumadto. deri gin pupolsan natural la ito ha katawhan.enjoy. kaon pati bukog ngan ulo. .. hehehe haha uu ma upod ak pero diet ak marasa gihap ini kon mayda chocolate nga tableya. ?@ jerby. an may sangig ngan dulaw? (Naglalaway ako nga nagtatype :-O) ?@ Kuya Jerby... school of fish.. bagin iba nga bulad it iyo guin hehead? Classic Mano Phil :) He he he   .. Eric diin dapit ine nga binulad ha Sungi? Ate Lettie. because we go fishing kasi dito......hahahahah bangin pag ukabun it pc.. yep hospital it imo bagsak..... .. dalagan burawanon mag aram hin duro. waray ako masasabi...hahahaaha! oo cge otan na par-ok..... :) Yez! it tawag hne nga bulad "goodbye head"..asin la tas padisan mo hin mahatok na par-ok 3 kabouk na lubi. oo tinoud hehehe..wehehehehehe Ric pwede magpicture liwat hin par-ok. ha San Rafael ini. tangis it oding. kaya nga ako naluluoy hit mga ultimo na mga tawo kay ano pa it ira kakaonon. kay segi la it luto-luto hini nga mga putahi. deri gad ine perme nakadakup..... damo it amon nahuhuli na mga isda. puede heheheh talagsaon la ini....diba. seguro u have seen it in my thread kasi i make it a point to post sa thread ko . Thanks an ak huna ha amon didto. kay maaram ako na wara y na isda na dagko katulad hini kay gin babadil ma....tas inuman hin tubig na matugnaw tugnawan. nyahahahahahah.. tapos i post dinhe.....amo na..wow. ic.ngangangawil kami . nasisina ako e2 gud na mga bulad damu gud it naayon dayon hehehehehe dennis kay it imo pare naayonan iba manla nabulad. hehehe taga dulag gud! hahahahaha! tinuod ito! nyaaahahahahahahaha kaso iha @ idoy ha subra ka magaram ginagamit ha katarantaduhan it ira mga talin to. u know what i enjoy looking this....oo basta taga dulag. rowel... :) dagko ini nga sapsap gidaw karasa ton it pades na par-ok....TAGA DULAG GUD heheheh heheheh kamang Dulagnon.haha sorry waray ak libang hala upod! pagurubos kita ngadto bis maubos it pagkaon...pwedeng-pwede. pero kairo ini it uding kay wa ray gud hasalin para ha iya.....bisan waray gad kay native food man la ine waray artificial na preserv atives.

. kami it partner pag-organize ht mga sugad h2.haha nalibang ako pagbinasa eu discusion about bulad haha naglalaway ako dd may da man geap dd pero dire parehas dda ha aton huhu!!! sinugba hini it marasa nngan isawsaw ha supy nga damu it lasona tas kinamot la......hehehehehe d n iton maayad n dagitan <b>AN SIDAY HAN MGA PRISO HA PROVENCIAL JAIL" Tungod na makabibido an kapalaran provencial jail akon nasudlan.. sus maabot pa ton atod. ?@rowel: nakadara anu hn papel h rizal nagdadali man adto hehehehehehe mauro.. agidaw it nga era mananap egn balandra hahahahahaha ayaw kay boring lol deri ton boring hakada ka ngan hit atubangan maunop ka gud kon hain tim pagkikin itaon.pero dre ito basehan para d ak makabuhat hn dako na butang na ik akaupay ht ak igkasi tawo:) </b> sakto ka.oo gad attend kamo ha.kay hain ka yana? outside the phils.kon mkagturab la hit ia pinanhikit-an tikang han katikang aga kulop pati gab-i kaagahaon.hahaha </b> • anu pakaturab ni rizal kay may lakat ambot kon tipakain.he. Opinyon la ini...deri na ma ha abot. @ Rowel.deri na ma haabot kay medyo harayo ako. • it iyo batch ngayan it sponsor for this year s alumni homecoming? hahaha atod ilakip nala tam batch pag sponsor hit t-shrt. He he he he Provoca tive ini. ta hala asihon ta nman hi rizaL ha pLaza... adi hin topic : Sakto la ba nga mansusun hit kabutangan dinhi ha Pil ipinas it mga tawo nga nanlakat na dinhi ha aton? Sige daw........ </b> • dere sakto..... depende ha sitwasyon ngan han rason kon kay anu kinahanglan nira magpakadto ha langyaw. mayda ni ra mahasuson hit kamutangan.salit ikaw sangkay ayaw pagpinas asaway kay bangin ka hasakub d ka mai....hehehehe <b>dre ini sura!balay ini! </b> ngalaong ano ba ini nga balay?waray man sura?? ngalong lwat n yapyap"anugon ka dako bayay wayay suya" ky waray mkakaon han ira pnmatrunan..napa pirma hit dead of seal kay hea man an gin tagan hin gahu m para magmana hit pantalan ngan marker.bisla ano..kon ha sungi or bunta y. Para ha akon waray hiton tama or sayop nga baton kay kada usa ng a tawo may kalugaringon opinyon lumakat man hira ha Pilipinas or waray.. usa na pan desal ug luy-a na linappwahan amun pinamahaw.bis awayon ak nga may kaupod nga bagtak tak watot ok la.lol • Nahiaara ka han pompous nga Pintados ano? :) susmariya husep.. <b>Bata pa ako.... <b>Oh sige.....lob. he.... hahaha..... diri iton edad it basehan hiton katungdanan na na magbuhat hit ikaupay hit kadam-an. ?@abner: am not sure kon maattend tak mga kabatch... late na.i ll ask nalang dexter anot plan k usually man gud.. palibot hin pad er ngan rehas na puthaw amun bungsaran alas 7 hit aga kami namamahaw.....but thanx anyway for inviting..... ako. amo iton it marasa nga bulad maiha nagad nga waray ako makatilaw hiton so maybe pag ole ko may ada pa dere pa maubos hit oding..heheheh ?@ Angeles..... deri ton mauro... =) • ayaw la anay pag uli ngadi dulag te grace kay guba pa it daguitan dka makatabok ............provencial jail akon nasudal an..... Ngan hin-o ba ako para gihapon sumuson kay kon ano     .....ano nga batch k a.. maupay gud pamation.. .

the new democratic space. HAIN NA HI WAMIL. ako t mahatag hin depensA. Oh yana damo nat nap ost.kay usa kami nga dako ng a bulig hit pilipinas. Mas maupay pa ngani d anay it adi ha gawas kay mas may malasakit hit nahitabo kontra hit ada man ngani ha Pilipinas pero hira la ngahaw it nag-guguba hit ira bungsaran or nakadugan h it problema kay waray man nira binubuhat. dere nat in i kinahanglan pag personalon nga at oro istorya kay bis kun man hikain kita nga . waray na ba nira gihap pwede isering? It iba nanuson la iton kay nakakita man hira kon ano it gikaibahan ha langyaw ng an ha Pilipinas.. Yen. Eu ro. mamingaw man udog. Ngan kon sumuson man iton nga mga waray na dida amo man it kadire kay taga dida man la gihap hira ngani bisan pa it hira naturalised citizen na hin iba nga naso d kay Pilipino man la gihap hira bisan baliktaron it kalibutan! Ngan kon dire it hira pwede sumuson...a lat maaram hit ngatanan. you may not agree with me but it s all right. OFW or imigrante. ngan sharing of ideas la ini para maka realize kita kun anot maupay para ha at nga tanan. amo it usa nga nakabulig hit ekonomiya hit Pilipinas. dire karuyag signgon nga tinal ikdan na nira it ira Ginikanan or waray na nira malasakit... Mababasol ta ba hira nga nakakita hira hin mas maupay nga sistema ha gawas ngan naghahang yo hira nga unta ha Pilipas sugad gihap? Usa pa gihapon.. :) Oh waray man otherside labot kan wamil. Akon man la ini. an kabo kuno ngan han luwag igin pauli na! he he he See More wamil.. :) natural la nga pede sumuson it mga pilipino nga mga ofw..(DERE SAKTO ) WE ARE SWEATING BLOOD IN THIS REALITY SHOW MY FRIENDS.Pwede la iton nga sinmuson. it word nga gingamit SUSUN. it dating nga hira n.. or am i left? :) @roy: padi ay nman hiton ha.I mean dako nga bulig it mga OFW. Bag-o kita humalaba ha dedefine ko la.lugar kita la gihap it apektado hini.anu na sir?hehehe Amo la ini it akon point of view.. a no na la it dire Pilipino. Pound. MAyda ako mga kilala nga nagmigrate nga haros iginpapamarayaw it ira pakaabroad. This is the web... Ideya la t dedebati-an. Or kon ano nga ada la gihap hira ha Pilipinas.. baga na gihap kita hadto hin nagsering nga dire pwede sumus on ha Pilipinas it dire Pilipino kay kon bisan it linmakat dire angay sumuson.. Anay daw ano ba tak isiring. Dire man la it Pilipinas para la hit Pilipino nga ada naukoy.. pag Waray dumepensa buwas hit kalingit nga side.. KINAHANGLAN KO HIN BATON HIT IYA PAGSIRING NGA . Para i ton hit Pilipino maha gawas man or mapa dida la ngahaw! See More Good point mana. Aha. etc.. turista. kay kon waray ofw bangin diri makabayad it utang it pilip inas. storya la ini.t hat s not right. waray ngay-an pulos hiton opinyon or suson hit ginta tawag nira na mga bagong bayani kay tungod nga gumawas na hira ha Pilipinas.. Yan buhi na kita!!! :) Keep it coming. Kon panhuna-hunaon nga tanan kita naka benepisyobisan indirectly hit dida nga mg a tawo nga nagkalat ha Pilipinas kay it ira ipinadara nga Dolyar. We want to know what you think.. sa ato pa. mga sangkay relaks la kita gin open ini na topic para masabtan tat mga opinion n gan mabalanse naton both sides it kun ano man it nahanabo ha at yna. Wamil tagi daw kitan detalye.. Kalma la titoy. Kon mayda man nir a naha suson angay la kay mayda man nira vested interests ngan kay Pilipino man gihap hira. Pagkatapos hini . bisan ngani diri hira nakita           ..nga nangagkalat hira. He he he. it pagsusuon di iton mawara labi na hit mga nakalakat or maiha n a nga waray dida kay bisan pa hira adto ha gawas. An mga burubata nga meimbro post gad kamo.iba ini hit s agdon ha? tas peace and cool la t tanan.. mayda pak iba na topic. He he he. am i right..

Ha mga Pinoy nga iba na it citizenship. alagad kadako nam hatag han medical mission. kun waray magpakiana takuma tim baba kay ma sumo. Kun pakianhan kamo yakan. Usa nga family an waray kabutang ha lis ta. waray na hiya katungod su muson han kabutangan ug sistem.. I m like. =)See More Opinion ko la ini. hi kami ngaaanhi it maaram hito.. sus ka y amo gud it sistema hit Pilipinas etc. mayda hadto usa nga celebrasyon para mga balikdulag. manginanu. our being Fili pinos will always remain in the depths of our hearts. Again. Suson is criticism in English di ba? Siguro we just have to take every suson as a constructive criticism para mas makat-on pa kita..didi ha abroad. Bisan kita maghikainkain. diri na kita nira kinahanglan. kurakot la gihap it mga pulitiko ano?. Akon la liwat ini punto de vista: Diri salit kay nangagpalangyaw na an usa nga Pilipino. syempre para han ira pamilya.. Australian. waray upay dida. Amo ngani balit nga may darawhanon nga "There is no place lik           . Di ba. Kun mayda maaram kun ano ini kaango. hunahunaa anay nga dire na kamo Pilipino.. th ey have their own reasons for such an act. an kamatuoran nga naprevail la gihapon dinhi ha aton an injustice tungod hin duha nga rason: either we have a choice or we do not have a choice.. mabalandra ha aton mga nawong an kamatuoran nga nagkalarga hira tungod han kak urian han kabutangan dinhi ha aton. So aadto ito nga maga balikbayan. =) This one s really nice Jerb. Everybody needs everyone. di ka gud makita nga sugad hito. European. what?! hahaha ?@ivan: Una hit gsa nga pathetic!! san. maging Amer ican. Very inte llectual orgasmic. ginmention an ira mga names han show. nabibido a ko nga waray mo kami igupod ha lista han im ginannounce. Diri ako maaram han ir a mga rasones han ira pagpalangyaw pero bisan siguro ta hira pamakianhan usa-usa . regardless of their citizenship and reasons for as long as nagpa pablilin la gihapon ha ira mga kasingkasing an pagka Pilipino.hit sitwasyon." tapos masiring-. bago kamo magyakan hin bis kun ano. diri karuyag sidngon na diri na hira k inahanglan dinhi ha aton. Ko n adto naman hira ha langyaw nangungukoy. Ha mga aadi gingiginhawa namon it kabaho hit sistema kada adlaw. Maupay didi. mayda la gihapon hira katungod sumuson. I mean hello. Hence. ug mag-appreciate han mga panhitabo ha aton na syon. I heard these things over and over and over and over again. Salamat. mga hubya man gud it mga Pilipino. One time usa nga tawo nga suok ko an naghost hin i nga party night. pareho gihapon nga diri karuyag sidngon nga tungod bim naya na hira dinhi ha aton.. nahalapad it aton mga atay kon nakakakita kita hin mga Pilipino nga nagrarayhak ha kaga kadaugan nga iginpapakita han igkasi naton didto ha langyaw ? Kay anu pagdidid-an ta hira nga sumuson kon sugad man? Hi kita nagpapabilin dinhi ha Pilipinas ug adlaw-adlaw nga ginhahangkupan an sis tema nga aton namat-an. and I ve seen it over and over and over again. This one s a true story. Giving up on their citizenship as Filipinos does not necessarily follow that the y have given up their being Filipinos in the truest sense of the word.o gud sir??? ngatanan. Tungod nga nagdonate an iba nga balikbayan hin medical missio n. It s always a two-way street. " Kumusta dida. mahugaw it pilipinas gud liwat. Hala kamu naman it pagpasaro... Di mo kinahanglan igtaplong ini nga butang ha akon. There is this conceit masquerading as concern. karuyag ko ipasabot ha iyo nga ginrerespeto ko it iyo tagsa-ta opinyon.Usually masiring. They were trying to look for a greener pastu re..a dinhi han aton nasyon. Canadian or Chinese citizens pa kita.. Gindaup hini nga pamilya ito nga suok ko nga tawo nga ginsidngan.

. put your money your mouth is and be part of the real chang e. ayaw kamo pag suson kon bayaan hit amerikano hit iraq nga masamok ngan waray stability na amo hit rason pag hitaas hit presyo hit petroly o.. matagan pa hin higayon bs nala pagbasa k bangin pa masangpit it iya kasingkasing agud bumulig panginanu kon anot maupay nya nga pwede mahabulig ha iya tuna nga natawhan..lets all chillax. hi Spoelstra. han una ko nga punto.tigamni gud ini ha!!! ay kamo pag suson. Siring pa anyway kun tuod gud kita concerned hit at nasyon.. Kun mayda pa mareact. makikita ta nga bis mapaunanho.. It is a matter of harnessing t his power so that it can truly serve the country. if you want to get involved. Cheers! See More it akon opinyon la nga ky nanlalakat man iton hra ngad2 ha langyaw ky para kumit a hin kwarta. Kontra hit ada ha Pilipinas nga nasuson pero bisan maguti waray pa nahabulig ha igkasi nira. ?:) Ayos! Abot nala ini buwas nga post.ah mag di ano man theres no place like home. kon iguindiri man niyo na magsuson hit mga pilipino na adi ha langyaw.. atod winston practice la idoy english english dinhi ha kay dd tak gintratrabahua ..globalization man gud ! Jerb.. imagina na la nga may bahal hit at atubangan ngan sinugba nga turingan.. dire kami nagkukulang hin susun didi.. .. ha internet . Ha kamatuuran la. .. bisan mapakain. Di man ito nira igin-bando kay di man kinahanglan..dapat ngani lugod hira man hunahuna kon ano it poydi nira mahabulig. ayaw na la ada ki tan yakan kun puros la it at susun.. Pero amo ito it akon point of view (akon la ini ha). Idedelete ko na. Di ko ginsasahid ha. it tsismis. hi Apple de Ap..we need actions siriing pa ni man je rby for our nation building!!! korek actions!ahm agi bga english man ad2 te. naghimo lugod hira hin mga butang para makabulig ha Pilipinas. PIZAWT! hahaha peace out. Friends... ha eskwelahan. salamat. Last post na ini... ha simbahan. That being said. maadi ka pwede ka magin instrumento ha pagbag-o ngadto ha kaupayan o instrumento ha pagkamaraut ha n at nasyon. base han at mga post. magpurupamilya ini nga nagpapasurusingit. ayaw gihap kamo pagsuson kon mayda mga gin re rape na mga Pilipina ha saudi ka y diri man kamo arabo.. post na!!! In all. Kay bis pa kit a sumiring nga ha kasing kasing Pilipino kita it at passport nasiring nga dire n a.. Patriotism is not confined to geography...pero ha ka pagka iha na nguli man la ghap iton hra. Ha mga dire na mga Pilipino nga Pilipino anay hadto nga concerned gud...pero ma sugad pa man dri ghap hira angay mg k omento or mg kumpara hit aton pilipinas ngan kon diin hra nga langyaw tikang. social status o gender. imbes bumulig hit waray wa ntas nga negativity nga nagpapawara hit hope ha mga Pilipino.. ma.. Aw.hold our horses.dri ky mg kinumpara ngan mag pinan suson.upay gihap ada m agkamay-ada kita delicadeza ugsa kita magpaturapak pagpinanyakan.. Maupay na l a it nasuson nga adi ha langyaw tapos may binubuhat nga pagbulig ha igkasi Pilip ino ma didi man ha gawas o dida ha Pilipinas ha "bayanihan" nga paagi bisan la i to gutiay.dri naton i ton hra mababasul kon my komento hra hit pilipinas ky na hiara na hra han banyag a nga kultura nga ira na daras an. It radyo.. kasi we are workin h ard like horses tapos backward la geap it pilipinas.. Maada ka ha abroad.. it tv.:) ta hala.u cant blame us kun masusun la geap kami na adi na gawas. birth. Ada man hira Natori.. pero at least the new presi dent has given us new hopes and better perspective matuman kunta. an Pilipino gusto gud mainvolve ha nation building....bisan gaano k alahaba it aton diskusyon waray mahinabo. regardless hit ira nationality ngan citizenship di nawara it ira connection hit ira tuna nga natawohan.. mayda liwat mga Pilipino nga tuod gud it concern han nasyon. kun humurar ka na hin iba n ga bandera labot han ginalsa ni Aguinaldo ha Kawit Cavite. pwede ayaw la anay ini idelete na post? para at least an mga wry pa makaba sa ngan wry pa makapanginanu hini dinhi... Kalma la ako :-D ngan opinyon ko la ini gihap. aysus late ko naman ini nabasahan. ..e home" kay bisan mapakain it usa nga tawo.

napaka JAPZ na yna..igkaturab sugad han panahon nga na ista mbay kita ha plaza.no wor rries.di ba sugad la h2 kagaan it dulagnon kun waray gin huhunahuna nga damo h a luyo han iya mga problema?. </b> • tama iton.kumustahay.....labi n yna nga tipagpapatron h aton.n na lugar magdeteriorate tim english hehe!!! <b>Poyde umaro hin pabor?dire gad cguro makuri ine nga ak hangyo.hhehehehehe ah adi na kami.agen. mama!!!! </b> • huwad it kaldero ngan myda gud myda makaCring nga myda tukag hahahahha labad ka Mil...bda w kay bis La mag siplatay alams na e2... kurokn atyaw... <b>lawot lawot ngan hin paksiw nga sagisi-on. par-ok na mahatok-hatukan it marasa tas barol it sura.p ara k mkapatangi. ?@george: pag post nman! ha ha ha wahahahahahahaha!!!! pwede ghap padi k pra mbalik na lwat it krisyo hni nga plan eta!!!! anay k mmiling pa ak padi!!! wahahahahaha!!! padi an im gin post na mga kapoyahan mayda na kadagkoan hira erap an mga nawong na dere na adto child pornography hehehehehehe.hangups or whatsoever. importante ada 8 respeto.waray gin iintindi kun dre igkirigta la han aton mga kasangkayan.andam na kami andam na kami. @dennis: bdaw kay dako pa gud man 8 paratayon hit nga hapon....napahangin ha pantalan..hahaha! hahahaha man james axia gud anu ky amu it trabaho neu hehehehehehh.....ngkakaintindihay daun bis wray urostorya...natukod an Planet tungod han aton pagigin k amakimarisyo. our own identity as dulagnon..h ahaha balitaw we have our own perspective\/view hin bis ano nga issue.... .intrimis..See More hahahaha!!! ayla k mrisyo na lwat ine...heheheh katima kaon ano makasiring ka gud "PAG BANIG!" lol ......importan te 8 respeto ha kada usa dre nawara..ma dulag day n liwat 20 diyas i2n nga karisyuhan h plasa.. @dax: it man Dda halaba nga check.. ada k baga damo nganhi it nanaway dayun.lets get back to our "lighter side" being a "dulagnon"....amo 8 mamingaw ha planeta an knan mga dulagnon palibak libak.we have.. asay pba.. hala galor n aman ky ma open hraape irinoman go! aw.ma open n hra ape?sukti gd i2n hn tiket ky dako i2n ira ganansya pgkatapos 8 patron..frills. urointrimis. heheh hahahahahahahaha!!! axa na padi.hahaha ta haLa ibalaik 8 angay ibaLik.. dax.20 diyas ghap ine nga away away mga asawa. wray lugod ano nakasaway hadto!!! hahahaha!! padayon!! he he cg..pabuking2 ug kantyawa....para nman mkasabot 8 mga taga langyaw 8 nhanabo nga karisyuhan h dulag. kon open minded La ngatanan nga tawo...malipayon nga mga indibidwal..pat uyaw2.nangarigo ha baybayon.ngan kon ano man nga mga kantyaw..umuli k lwat ad2 dyon..... karisyuhan la e2... mbot kon mda pa sumaway.gidaw deri la tukag pa ti ada it oring hit kaldero bangin pag kabkabun.. aangan angan la kta!! hahaha ?@dex:nalibang ghap ak pag binasa han heroin diaries axa ghap nga waray ak hakan hi..igkahibalag.poyde ta ba i balik an dati nga kalipay\/risyo hine nga planeta regardless kun ano it aton mga personal nga mga tumong ngan panlantaw ha kinabuhi? it akon gadla boot ipasabot nga ibalik ta an aton kurukayakan.. hahahahahaha!!! amo na!!!.hahaha!pg resirba gd hn usa k adlaw para knan alumni...y ha "dinula g"la nga paagi..go!go!go! ?@george: padi.pagpatay han hapon ?@bam: an diin nga hapon bngin e2 an mga taga hghway hahahahaha amen...

.SUGOT NG A GUIN HIHINAYHINAY IT MINAHAL NAT NGA BUNGTO NGA DULAG KA GUBA. hulat la kamo hit latest <b>nangumusta la.. pahibaro kamo kun mangadi kamo ha Cebu kay areglaron kamo n i Letlet.....gidaw it balhas human. let? hehe wry problema mano.AYAW KITA PAG .. tana.....atara bngin sumapit h rico yan namiling pa adi hn upod hahahahaha buwas mag uutan kami par-ok 3 kabouk na lubi it ak ipahatok tas haluan hin barol na sinugba.ayaw KITA pag sugot nga it dulag gn didistroso ha atuban gan mismo han ATON mga mata... Asiha.pero kon KITA mgka urusa dako iton ATON mahihimo ngan mahabubulig hit ATON bungto nga dulag. </b> • manu msta ghap........ pag hukad na kay mangaon na Ivan. baga makapoy nman pg pina nangpit hit daan ng mamata.KAIRO NATON NG AN HIT MGA MASUNOD PA HA ATON......re: elected officials.... ada k hain pman? diri ta gusto pangunah .. basta k anu. mga pukaw gad it hira... hala pagkuhit! bs mgatagay nurunyan anu kuya ramil? =D hala.... mas daku ka na yana kesa kan kuya elvin =) RAY AK MAKA UPOD...dri KITA buta.. hehe! pamukawa.. </b> oday sorry kay na busy ak pagkinita han "THE FUGITIVE"....HUHUHUHUHU • nangaturog na bes..waray la KITA nahihimo ky gudti la KITA nga mga PAGKA TAWO. adi pa ako baga buhi pa nabantad pa keanu dawla ano? ada k ambot ngahaw ha ira balit.... Ramil... =D upod..... paawa! par ok... Dexter.. asiha gad niyo.makuri man naton iton hr a pag poguson ky dri na iton hra mga bata my bout na hiton nra amu balitaw.... masaro nala ako.tas may matugnaw tugnawan na tubig...sidnga la ako kon anu it mga areglaron hehehe! anay daw hi ako diri upod uli ngadi ha pinas mano...... </b> • hain na an mga tawo nga directly affected hini? BUT MOST IMPORTANT: HAIN NA ITO N NGA MGA ELECTED OFFICIALS NA YANA NGA NAGSAAD PAG PROTECTAR HAN MGA MOLOPYO HA N NANGANGAMPANYA PALA HIRA? it is sad to note mana na although nadiri it mga tawo nga directly affected hni nga mga panhitabo....kulan g hn motivation.makaon kaon bisgad la maghudlom nga kinilaw ngan saging na boyhaw ok na iton <b>na pa abat la</b> <b>Mingaw man?___ Naano na ba ini nga Planeta? bga tuman naman nga nakala-kala Nanhikain an mga pamulay ngan papremyo? pati an taga dumara ambot di-in adi pagtago .ak nala baga titikangan hin pangumusta kay in ako nahidlaw na ha ira. <b>waray man babatia it mga tawo dinhi ha planeta??!! </b> • halagad dex......... diri liwat hra maram kon panu ngan uunan-on pagtikang. upod tanan :)) yehey!! h mano nangumbida!! <b>ayaw KITA pag inukoy. ad pa nagios... di ba.tlagsa nla ak bga makapakli ht planet..

right? </b> <b>Edison. usa na nga barangay gud iton Dulag Cemetery. patod.hahahahahah Baruk hira hin-o ito na mga officials a 3 nala? <b>• Dako-dako na nga popolasyon hit" Brgy. Phil.. at tuna hadto nira capt kulas bautista na ubos na ibaligya. Ano man it kabubuwason hit "Brgy. maupay nga aga ! Maupay nga nakabisita ka ha Dulag.. Hayang--baga harayo nga biyahi ! </b> <b>oo damo nat namailit hin private na tuna kay pono nat baryo hayang ugaring ma hal2 la . It aton respeto hin mga na-una na ha aton opod na in mga miembro h it pamilya .. damo na it im kwarta.. tio.. hira tatay. Bisan man la mag-atabay may code. mano romy. Isyu gad ine hi mga buhi ko ntra hit mga patay na. it bario ha yang ada na hit am libong. ada hira pa lobong cay cguro naroyag hit beach front Ta tikadto ha inland it expansion ngan private ito. Hayang ser iously.na clase. paano na daw la an am mga paryente nga nahauna na ha am. nganamo la ini it cementeryo nga beac hfront it view.na leadership hit presiding officr.. kun an baryo hayang ililipat hin lug . Mayda ba plano nga new location\/relocation ? Hello.so waray na makasagang hito. Ho pe i-consider ito hit munisipyo ngan simbahan ug susuportahan hit molopyo..mayda man kuno hadto plano na pag himo didto ha may combis an tikad to ha rawis igin sapit han kanan protestant cemetery ginhimo man na school yana. hi man tatoy lacandazo an maestro hadto kami nira nonong santo Aw.ano man it regulasyon. makakita nala hira Danny hin makalilisang nga " skim boarding" or swimmi ng pool...h ahahah anu ito. amyaw ug kasangkayan is at stake....pero Dulag Public Cemetery an usa nga parti ug in ikaduha nga parti Catholic cemetery-pareho dida ha Catmonan. pero kinahanglan ta gud hra bantaron. ta kay amo ito it una nga ma submerge.an anu. Mano Romy -. Ano daw la i t ada ha MPDC table ? </b> <b>Joey. uli usahay. Hayang. mga taga tacloban na malit hin tona dida hit takip hit bario hayang nga ada pa lobong.. waray kamo sabot nga bisan dire taga dulag.. pipira-pira man la it mga officials na naugop hit bungto. Hayang." Hayang\/ Dulag Public Cemetery. . agui bes ka nahayang presco la guihap it hagin.ngadto daw ha may Combis.. May tradisyon man it mga duminagat. Arthur.baga makaharadlok gad kun humitaas na giha p it sea level...it iba ambot kon hin-o it inugupan hit nra.amo an bati ko gihapon hadto. An imo na-experience pagbisita ha Bry. Kay steady nala it mga molopyo ha Brgy. etc. Man Romy... kumust. Igo gudla it America S t. .deri damo it ku warta.. d ida kami naguha han tagbo para project namon hat shop han grade 6.yana 3 nala it hra.... Maiha na ako waray ma kauli. Hira ni na liwat it labnasan. naruyag hin b eachfront view pero pagbagyo ma-bakwit. hain nala ako mapalubong? kinahanglan ko magtiruk h in madamo na cuarta to buy a piece of land. di ngani cremation na ug good for the environment\/less space ha Brgy. makalilisang. damo na it "populasyon" didto.. Joey. Magtitirok pa ako para hin private plot .. deri ako sigurado. america st . it iguin takop la dida ha merkado pera adto ka truck kay binog man adto hadto. Bisan liwat pri vate plots. . Ow deri la ako nasabot ! Tinood Phil. Oo it looks like.. ha Brgy. Is a new location or relocation area guin paplano hit bungto ? Deri gad man nanb otos it mga taga Brgy. pero it kadam-an. mahal guihapon it cremation.waray leadersh ip na depend la hit mandar.think frst regular sesion wary ipahinayon kay waray daw it chief executive. catmonan....waray ako makauli kay magastos.... lola... sige it kuha hit baras -. Health challenge guihapon ito. Hayang.dman nakagios kon waray mandar. Damo la it akon servisyo." Hayang ? Diri gad makuri tiguhon. adto ako mapalobong kay dominagat man ako.salamat han imo inputs.

ar maupay ti kadto ha san vicente. diba jeoy hi imo tiyo teting yutangco nag don ate hin space to build a chapel in san vicente. lubos lubosin na niya it grasya, ur family can donate the whole property for the baryo hayang. why i this, bacau se i was raise in km. 56 and ang bahay kubo ay sapit han mga yutangco property. malawak ini na lute pakadto ha calbasag. i don t la kun an calbasag river is st ill there. bangin an tubig guin gamit han irragation. han gutiay pa ako nasukot kami mangarigo didto hini ha calbasag. tapos ang mga karabao was ahead of you na ngarigo guihapon. heheheh ! Ngan it aton tradition hin maupay nga pagpahimutang. </b> <b>Mayda na gad ako private lot via San Vicente\/Kalbasag.Ambot la kon matugot a n am takip nga mga Sano ug hira Frennie Caunte kon adto ako humusyod. Hira hat Mano Emilio ug Mana Emelia an amon caretaker. Nahanomdom ka hine nga family ? yes, romie. good for you kay deri kana mapalit hin tuna kun hain ka ilulubong. n eighbor namon iton hira hanhadto. ako deri ako maaram kun hain. or else baga hin banig na lilikuron nang i isandig nala ha gilid. Hirayo gudman ha labnasan, Norma. Natugot ba it Dept of Health hit private plots other tha designated cemeteries liwat ? Sering pa han amon amay, sigue ipaanod nala hiya. yes puede gad ipa anod kun ada pa an calbasag. bisan ngani an daguitan hunubsan na. maupay unta ini na aton oro istoria kun mayda ha local gov. namamati. kita na mga baby boomers an makukurian kun hain kita ipapahusyod hit aton mga maiiwan an. dapat usa na agenda hit aton local gov. labi na yana na malapit na it electi on. makalilisang ini na aton topic, and a major one. </b> <b>first of all, ha cemetery is, maybe, put up a fence around the perimeter and build major gates. maupay ini para diri masamok ngan diri na ma-extend it area n ga sakop ht cemetery. ayla, pagdalagan ko ha pagka-Mayor, perhaps, we can do som ething about this. he he he... Joey,kaulangan hin strategic planning ug political will to do what s needed. Dak o it mahihimo hit mayor to give direction of our town s cemetery s future. Ta ha la pag daug pagka Mayor, ayaw kacontento pag dalagan ! It aton Asian American Federation of Florida is an affiliate of the Coalition. joey if u ran 4 mayor bisan dire mo ako kilala i wll back u up, but pag sabut an ay kamo hit mga yu kay yu ka man. heheheh, basta an usa na imo plataporma ay bgy. hayang. para ha kaupayan hit Dulag.. you can expect the support of Dulagnon... agay na it yutangco bumalik ha dulag nga sumonod kan imo tiyo titing. adto nga n awala batos ko adto. kay han iya pag review han bar dito adto saka kan da tiyo a ndres que. cdnga hi imo mana ester abuyabor. ambot kon naha abot ka kan lolo ana . permi adto dida hiyo tindahan ha candao. @mano romy, thanks</b> <b>@phil, nahanumdom pa ak gad kan lolo ana. i am determined to run for some ele cted position come next election 2013. sekreto la ini naton. </b> <b>• Maupay,idoy ! good luck joey. maupay na nakahuna huna ka pagdalagan ha 2013. Re Barangay Hayang - Crowded na balit masyado iton nga barangay hayang ha dulag, waray na haros maagian if you want to visit your loved ones graves. Baman ako m ayda ko na didi (adi na ako pakatun-as) salit waray na problema hit akon mga bil in kon ikain ako paghapil kay maaram na hira kon hain it akon "second address". Weird topic pero kay puros man kita tikadto. </b> <b>Amy,ha aton unscientific survey, you say CROWDED it Brgy. Hayang ! Ano it bat i mo hit labnasan o Leyte Gulf view hit cementerio. Deri maupay Romy. Maupay isara na iton dida nga Brgy. Hayang ngan magbago hin ha iba liwat nga lugar hit Dulag.

 

 

 

 

 

Maupay kon it ti-arabot nga bago nga Dulag Administration, simbahan ug townspeop le of Dulag maplano-plano hit kaugma-on. Deri nala kita masuksuk didto, Amy. Aw ano man it at kalibutan ! </b> <b>Deri nala ako makipagsiksikan didto ha Bgy. Hayang hit dulag, Karuyag ko may space nga guitay. Baman an akon parents igkikirigta ko man la guihapon hira sali t adi nala ako. Balaitaw ano mauli ka yana nga patron hit Dulag? yes, a very good topic. ako udog cremation nala ngan isaburak ha dagat it abo. < /b> <b>Amy,deri ako maka-uli. House-sitter ako yana nga September kay hira agurang m apa Europe. Enjoy ka ug ikumusta nala han aton batch. Ta ikaw Norma deri guihapo n makikipagsisikan ha Brgy. Hayang. Pamatron liwat from time to time derecho DHS Homecoming. Bagan hin naka-uli ha pinas with all pinoys and others in one place, </b> <b>various food booths(karioka ug halo-halo guin pipilahan), cultural presentati ons and even Phil entertainers like Sunday hi Kuh Ledesma maabot. Mayda liwat Consulateon- the- Wheel for dual citizenships,passports etc. from the Phil Embassy in D. C. It s their 15th ug I missed only the premiere- so 14 years of annual "pilgri mage". Personal nga opinion la ini: Waray lugod nag-aabri hin Crematorium nga negosyo ha Dulag. Yana nga mga panahon pamati ko mayda na hiton niche nga market kay: economical, damo naman it relihi yon, nationalities, damo it mayda kwarta ngan waray kwarta gihap ngan pag-tuo hi t iba nga tawo tungod hit pag-dispose hit ira lawas. </b> <b>Una, mas economical para hit mga waray kwarta kay barato. Di na kinahanglan l amayan or balsamar labi na kon waray man hurulaton. Di na kinahanglan hin space ha sementeryo kay pwede man nira iglubong ha ira libong or ikada hin vase or cre matory jewelry. Kon ikada man nira ha sementeryo, gutiay la nga space it kinahan glan. Dire pareho hin usual nga pantion or mausoleo. Nakaupay pa hit environment kay dire malako hin kahoy. </b> <b>Ikaduha, it iba nga relihiyon, syempre mas maupay para ha ira kon maaram hira nga mayda hiton sugad ha Dulag. Dire na hira mauli pa ha ira lugar ngan mapasah e ha eroplano hit ira patay nga lawas para adto sunugon. </b> <b>Ikatulo, personal choices hit iba nga tawo ngan partly exposure ha iba nga cu ltural practices hit pag-dispose hit lawas. Damo na gihap it nadire nga kaunon h ira hit ulod or magin abono hira ha sementeryo. Ngan it iba mas convenient or ro mantic para hit iba kay pwede man it nira pagdara-daraon it abo bisan hira mapak ain. </b> <b>It iba may mga kwarta nga "can afford" pumalit hin mamahalon nga alahas nga s usudlan hit abo. Pwede ikada hin locket ngan ig-kwentas it nira ngan ira mahal s a buhay. Pwede ikada hin vase tapos ikada hit ira sala para ira hikit-an or para ira kaupod la ngahaw. Well said, Amelia ! Otro, it is an option. Usa nga solusyon ha Brgy. Hayang chal lenges pero kaulangan pa guihapon matratar it risk hin nagtitikaharani nga labnasan ha pesent location. Thank you Mr De Paz. Sensya na halaba it akon reply. I am literally thinking out loud gad la. </b> <b>Tinood it risk kon ha labnasan banging pa iton magin hinungdan hin pagkalat h in sakit kay labnasan bangin manhianod it mga iba nga lawas nga dire maupay it k alubong. Han didto pa ako ha Dulag (21 yrs. ago) mayda mga tul-an nga nagkaluluk at or na-misplaced kay nag-erode ang pantion. Ta labi na yana hit kapaso kanan G lobal Warming (baga sceptic ako hiton) ngan syempre, dagat gud iton. Di naton si

 

 

nasabot it pagdako hit balod ngan kon may bagyo ha iba nga Nasyon ada man kita h it area nga high risk hin tidal wave. </b> <b>Nahunaan ko unta (suggestion la ini) kon pwede kon bag-o nga sementeryo mamay da limit hit lease hit tuna. Kay sugad ha aton nga dagko it pamilya, usa ka pami lya dako it inuukupar nga space ha sementeryo. Kon mayda lease, mas matipid hin space labi na yana ha aton nga tikahaligot it life expectancy hit damo nga tawo ha aton kay kanan kakulangan na gihap hin medical care or di paka-afford, povert y, lifestyle, ngan natural disasters-related nga mortality so kada adlaw damo it namatay ngan di naka-keep up it sementeryo hin space nga pamutangan. Ngan san-o matapos it pagdinako hit sementeryo kumbaga? It mahitabo hiton himuon nga negos yo hit iba nga tawo nga mga enterprenurial it paghimo hin sementeryo kon posible iton ha aton, why not? </b> <b>Di ngani it di hunos nga style nga sementeryo. It iba-iba nga level pahataas kon masige it iba nga tawo nga may tungbaw nira or ilarom nga patay. Para ha ako n basta patay na papreho na la iton regardless hin-o kita han mga buhi pa. </b> <b>Usa ko pa nga nahunaan nga unta magin open-minded it mga tawo hit idea hit cr emation ngan magin practical. Labot la nga barato, hygienic pa ngan environmenta lly friendly nga option. </b> <b>Kon ako it masunod, it space para sementeryo tindugan hin university, hospita l or stadium ha Dulag para dire makipagsiksikan ha Tacloban. Dako ini nga gasto pero long-term nga revenue para hit bungto la ngahaw ngan kaupayan in the long r un. </b> <b>End. Good for one la ad2 na am gnpalit na lot. After a while, namention namon an kab ubuwason han sementeryo k overcrowded naman gud. And then nanay told us na whate ver happens, kinahanglan ada gudla hya ha harani ni Tatay bsan pa kon umabot it panahon na myda na mgng bag-o nga sementeryo. Actually, nagyakan pa ngni ad2 hya kon kay anu ba nga usa la nga lot an am gnkuha. After 2 years, she was reunited with Tatay. To fulfill her wish, igin bawbaw nam hya ha kan tatay.hi kita, ambo t hain dawla ipanlubong kon buynason nga umabot kita hin older age..... . hain daw la kita man huhusyog kun maupos na it aton kandela? nobody knows. </b > <b>Amelita, Angeles and Norma. Salamat hit iyo mga watlik parti hine nga discuss ion. May respond ako when I come back tikang ha Araw ng Kagitingan Ceremony ha Central Fl orida.

Sulibangko, speaking of panhusyog. An akon Lola lagas na. Danay pag-intrimisi ha n mga bugoy nga di na hiya maiha. An iya la baton nga "Linubi la, Idoy. Bisan it putot nahulog nga di sinasabot." </b> <b>@Mr<pd>.</pd> dela Paz: it s alright. </b> <b>@Ms<pd>.</pd> Flores: halagad tak ngirit hit nga yaraknon ni m lola =D Balitaw, it nga mga bugoy waray man nira nahabaton. lol Ira man la damo an nanhiuna ha iya. Amu na. =D How old is your lola? It akon lola 94 yrs old na last december. =D Para ha akon kon didi adto hiya ha Australia or may medical care nga naihatag na -maintain pa adto an iya blood pressure di pa hiya napanaw. Pero that s life, se ring niya " linubi la".</b> <b>Wow! Alagad it 94 yrs. old. di na maiha magin centenarian. Newsworthy it mga sugad na hiton yana nga edad bisan pa ano in advances hit medicine ngan technolo gy kay pira na la nga tawo it nakaabot hin sugad hiton ano? Sugad hiton nga mga

 

 

edad nahanumdom ako hit mga movies sugad han The Notebook, The Curious Case of Benjamin Button ngan The Green Mile". -) </b> <b>Yup, ngcelebrate pa hya han iya 94th bday last yr. Bed-ridden na hya for 1 yr now. Pero she still eats oatmeal tas Ensure na gatas nala talaga it iya gin-iin om. Buyag liwat, wry sakit hi Inay (dat s wat I call her). Dre na hya highblood, d pareho han una. Survivor it hya hin 4 ka stroke and we reli thank God for tha t. </b> <b>Ha yana, usa la na nga klase hin medicine it iya gintututmar, an para la ha b rain k bakot kon lagas na, kulang na hn oxygen nga nasaka ha ulo, so yun... Di pa man gud niya oras ano? </b> <b>Sulibangko, didi uso iton nga mga panhimo hin will. It iba mayda mga Power of Attorney. Ito nga pananglitan, kon waray na nira volition pag decide mayda nira appointed nga mag-decide para ha ira e.g. pagpatanggal hit life support, etc. It iba, naruyag hin euthanasia. Dire pa legal didi pero mayda Doctor nga nag-aad vocate hin voluntary euthanasia. Ira man la damo na ada it iya binuligan. Mayda iba nga nagbubutang hin "no further resus." dida hit ira dughan in case, m ay mahatabo ha ira, nadire hira nga magin vegetative it ira kondisyon. </b> <b>Baga OK la iton didi it sugad kay iba-iba man it mga relihiyon. It iba, waray tinuuhan, etc. It iba para ha ira, kay ira man iton lawas waray bisan hin-o nga pwede magbuot kon pag-aanhon hira kon umabot na it oras. </b> <b>Ibaiba man gud mana tat kultura anu? Ha mga langyawanon, ok la it ha ira pero ha at nga mga pinoy nga close kita ha at family, d ada kita h2 mailob nga eutha nasia. Personally, bsan kon lagas na tak lola, d ak naruyag udog nga mawara hehe he! Usahay pasaway ngani k ulyanin na man gud, am nala gntataw-an. Ta kon an mga busag ad2, ambot kon bisitahon pa ha home for the aged anu? Ay nasering ka pa. </b> <b>Makuri gad mag-judge nga it mga busag mas OK pa ha ira it mag-alaga hin ayam kontra hit ira mga oldies. Ngan amo na kay iba-iba man gud nga kultura. Baga obs erbasyon ko la ini. </b> <b>Seguro kay it ira kultura bata pa man nga nalakat ha poder it ira anak. Mga 1 8 yrs. old or earlier waray na ha poder. Dire sugad ha aton nga ira man la it ib a hasta nga may apo na, ada pa hit ira nanay/tatay natapod - partly economic, pa rtly kultura ta gihap. Salit baga kalagas hit oldies baga may tinatanaw nga utan g nga loob it mga anak. Kalain didi. </b> <b>Ngan ha aton it iba nanganak para may mag-alaga ha ira pagkalagas. Baga amo m an dayon ito it expectation so nagin self-fulfilling prophecy. </b> <b>Ngan ha aton kay waray man Social Security. Kalain didi nga kalagas mayda gov t support ngan kon ano-ano pa dida nga services. Salit dako it tax para matustu san ini nga mga services sugad hit mga para mga kalagsan. </b> <b>Ngan didi mahilig man ito hira mag-travel. Ha aton naka-travel kita kay OFW o r nag-migrate for economic reasons. Hira ira la karuyag kay Australian passport it ira dara. So nangagbublag it ira mga anak. Ta kay seguro kay bata pa man hira nga nalakat ha poder hit ira kag anak, baga it ira attachment or sense of belon ging dire sugad hit ha aton nga "hanggang kamatayan".</b> <b>Pero at the end of the day, bisan pa ano seguro nga akon theory, it all boils down to convenience ada? Hira pa nga madali ma-inconvenient. Seguro huna ko kay

 

 

 

di man hira hiara hin kakurihan hin sugad hit kakurihan ha aton. So it ira baga threshold habobo pag abot hin mga sugad hini nga butang.Ito ba matabo nga madali sumhan o impatient. Ta kon lagas it im alaga, tapos ulyanin pa . Maubusan hin pasensya dayon ito hira. Amo ada iton nga damo it naayon ha mga P inay nga carer or DH kay maasikaso. </b> <b>Tama ka mana. Kulang hra hn sense of belonging ha ira families. Pero naayun a k hit ira govt dda tungod kay gintatagan nra hn importansya an ira mga tawo. kay total in nga mga lagas, duro it hra kamakugi during their productive years and I guess, dapat la liwat ihatag kon anu it due para ha ira. makuri ton dd ha at c ountry. bsan kon my SSS, pira manla it nakakarawat hit usa nga pensioner? kulang pa ngani pamalit hn mdsna ngan diaper. Salit an mga anak, tungod kay nalolooy h a kag-anak nga nagmangno ha ira hn pira katuig, wry iba nga bubuhaton kundi an i balik an ngng sakripisyo nra para mgng maupay liwat an knabuhi nra yana. </b> <b>Unta maging sugad ghapon h2 it pagtagad hit gobyerno naton ha mga kalagasan n ga naging parte han kon anu man it naabot yna hit aton nasyon. </b> <b>Agi it gobyerno ha aton tikang ako ipinanganak waray baga nahimo gud. Amo man gud nga kada adlaw damo it nag-abroad pamiling hin swerte - reflective ini kon ano it kakulangan ha aton. Para ha akon mahal ko it Pilipinas from a distance. < /b> <b>. K kon ok unta it at gobyerno, dri na knahanglan magkd2 pa ha langyaw it ato n kapamilya para mamiling la hin greener pasture crng pa man. dapat ng-aabroad k ita para magpahalibway la, pareho ba hit mga americans, europeans.... </b> <b>Ha Kuwait crng tak Tya, it mga kuawiti maupay it kabutang kay minayuyo hra hi t ira gobyerno. salit, dri hra nangengempleyo or kon manarabaho man, cgurado na maupay na posisyon it ira gnkakaptan ha usa na kompanya. Hin kadadamu nala dd2 h it pinoy nga ngpapakabuhi. Ta kon hunahunaon, kagutiay gudla hit kuwait kumpara hit pilipinas ngan katatapos pala ha ira pag giraha pero nakatindog man balik da yun. </b> <b>Hi kita dnh, wry ta choice. crng pa ha ak siday, tungod ba ini ha sobra nga p ulitika o tungod ha dunot na sistema? Para ha akon pareho. Dire ito hira mutually exclusive. </b> <b>• Halaba nga tsek!! Integrated na gud it aton topic nga Brgy. Hayang. So true nga ,it s about our cu lture,economcis,and health concerns opod pa siguro it religion. </b> <b>Glad hit iyo articulation Amelita ug Angeles ! Ika nga "thinking aloud" ! All are very good for enlightenment. Amu balit mano romy. yna ghapon, nagppnanhuna2 ako kon anu dawla it matatabo ko n malagas na ako? badaw k 1 la tak anak. unta mgng maupay it iya panginabuhi par a makagtimangno hin maupay ha ak k bsan pa kon pag-andaman ta yna tat future, wr y la ghapon assurance k h Lord la ton it labi nga maaram. </b> <b>Wry ko nala ghap labot kon hain man ak ilubong, basta la kay mahalubong hin t uhay. Amen,Angeles ! Natu-o liwat ako nga ada pa it aton strong family ties ug respet o ha elders in the family. They will take care of final arrangements. Bottom line gudman. "Thy will be done". Han ma confine ako ha Intensive Care Uni t in 2000,The Lord s Prayer an akon guin ulit ulit while conscious. Later, my pr imary care doc told me I could have diied. Yes, pangilal-an hit usa nga Pinoy, mano. </b> <b>Asya k wry ta na hit mahihimo kon oras na naton. @ romie what happen to you? kun oras na naton oras na talaga. god bless to all. good day planeters....pasagbanga daw we can t deny all of us will die and the issue regarding brgy. hayang is really

 

 

 

everybody s concern labi na gud ht iya recent location nga ligid ht dagat. clim ate change will affect rich and poor countries and the most affected areas are t hose aada ht hrani ht mga bodies of water like our public cemetery.. so to speak it affects also not just the poor ones but also hadton my mga kaya g eap nga aada iglulubong ha Brgy. hayang. i agree as to most of us here that Brgy . hayang needs a relocation site or a new site coz there is really a need ky ma abot 8 panahon some of our love ones nga aada ha sementeryo would be under sea w ater.. we hope nga 8 aton mga municipal officials tgan ini hn pansin ky puro man kta tk ad2.. hav a nice day ha aton ngatanan and good luck ht aton mga concerns nga matagan u nta hn pansin. @amiel: amen to that. Importante man gud iton nga kaangayan paghisgutan. Amiel, maupay man nga nakasulod ka hine nga discussion. </b> <b>Tinood ug mayda na mga badlis hin hinabo ha Dulag labnasan. An Lolo ko nag se ring nga humihingal an kabayo from labnasan to Simbahan . Yana masering seguro a n kabayo,"chicken feed" la kay harani-ay nala. Kon umabot man it panahon nga it barangay hayang mgng under sea water na, wry ta iba nga mahihimo kundi tawagon ini nga sinking cemetry (just like d one in Cami guin, tho i havent bin there.) pero makuri ta cguro karawaton ha at mga hunahuna ug kasingkasing nga dri ta na mabibisita nat mga higugmaon ha kinabuhi nga nama huway na hin kadayunan kon mgng sugad na hiton it sitwasyon hit aton sementeryo. </b> <b>As Roman Catholics, importante pa ghapon ha aton an pagdaraw ha ira mga lubng anan most especially kon All Soul s Day k ada kita ngkakahuruharampang hit at mg a kapamilya. Of course diri ta karuyag nga mgng worst it sitwasyon dd2 pero ginaanticipate ta na iton. Amiel is right, dapat matagan ini hin pansin nga present e nga kabutangan hit at sementeryo. </b> <b>Anu dawla kon myda kandidato yna nga it plataporma nya in about the relocatio n or pagkamayda hin bag-o nga parahuwayon hit mga Dulagnon just in case kinahang lan ta na mamahuway... Hain pag-uli mo Angeles,did you have the chance hin interface with them ? Waray pa ada hini nakakag pahibaro hit aton mga municipal officials mahitungod h ini nga current situation hit aton cemetery. I think it s time na may-ada talaga naton organization para magkita kita hit natatabo hit aton bungto. Ngan diri ka y kamuru miyembro la hit magpapa miyembro. Dapat aktibo gud kita. I am so proud to be a Dulagnon. Kun may ada napakiana ha akon kun taga diin ako han nakadto pa ako ha Manila nasiring ako taga Dulag, Leyte ako. An hour drive away from Taclo ban kay Tacloban man la an ira kilala. I feel sad about what s happening with th e environment. Pwede gad kita pumalit hin mga katunaan ha iba na lugar o kun dir i man mag migrate nala ha langyaw nga labnasan pero bisan it mga aadto na nag aa lot la gud la hin time para makauli. Sanglit siring ko gud dapat ugupan gud nato n it aton bungto. nga Dulagnon damo gud kita. It akon usa-usa nga apo nga banyaga,gusto ko guihapo n when it s time for her na makita niya an Dulag ni iya Lolo, it is a place nga ma-aapreciate niya guihapon. True Mano. Sanglit kailangan umuli ka na ngan upda it imo apo para kumita kami. Hehehe. It akon anak ginsusudoy ko gihapon hit Dulag ngan ginpapakilala hit iya mga kaurupdan. He likes it in Dulag kasi bisan waray aircon mahagkot it hangin. Ana, I wish I can take my apo now pero deri makaintende kay mag eight months pal a. Maupay balit nga sugad hit imo anak,mangilala hiya hit aton mga oropod. Usa pa p ermission ni iya Daddy kaulangan otherwise ma charge pa ako hin kidnapping bisan kon apo-napping ! Hahaha! You can wait 5 years para makauli hiya. Makakaintindi na gadman it hiya bisan la guti. Nangingilala na it hiya hit iya mga kaurupdan ha Dulag ngan danay namimiling.

 

 

 

 

 

 

Hi there ana! Maupay iton nga mentras bata pa tim anak, nahaara na hiya pakigmin gle hit iya mga kaurupdan para pag-abot hit panahon, kilala na nya hra ngan d na hya maawud pakig-urusa. Batasan ta na gud ton anu? Good job! =D Hi! Thanks! Oo buyag la kay madali la maka retain hin info tak anak so nakilala hiya dayon kun ginpapakilala nak. Pati it iya mga kapaturan kilala na. 9 hira ta nan na first cousins. Buyag la. Hehehe. May pm ako ha imo. :) Ana,ayla kay bangin 5 years from now makakibkib hin bato ha Dulag it amon apo ug mangilala hin oropod. Yana pala pag sitter ak ha iya Waray music it akon guin p lay sugad hit kan Joseph Uy og Cielo Tibe ! Hinaut unta mayda pa lubong hi iya g reat Grand lolo ug lola nga mabibisita ha Brgy Hayang. God willing, Angeles deri hiya magaawod awod labi ha tribu. </b> <b><i>Ano an imo hinumdoman han DULAG kasanhi? </i></b> <b>• paragyir han rak rak ha my kuta BUNTAY vs. CANDAO.... sus kay champion adto an serrano sir candao buntay catmonan sungi magbarabtos vs serrano la hadto? maupy pa an ulo ni egay ngan bukot.. betamax kanda mano ernie gabrino, syomuy ha merkado. nag panic an mga tawo 1980s kay mahulog kuno 8 skylab! ....... puta karling..... hi minin makusog pa nga nasayaw basta natukar na an kanda man dodong juke box... ........timbura asyong aksaya tira tira hugot hugot asya ini an masurong hadto. bakery ni mano bonswan......ladies piso. bigan nga iroy!! he he an nawala ikid... makursonadahon...waahhh!!! hahahaha...alagad kun waray adto kahun ag dako na adi nga HORSEEEE! hi lolo tomi,ginlanat hi danny boy waagas hin sandang ngan hi wirko waagas ANAY DAW MAY KO PAKIANA; Hno gud 8 nagpatikang h8 expression nga HORSE dnhe ha d ulag?..,cge daw... badaw sir,,cold kodan la adto an ak daku ag2 na lipong... deadly humps la an katapat....weehh horrrrrsse!!! mga dolse i2 ha buntay!!! sir didto ha wall sagbang hi sosay nganhi guning nag away ha merkado, nasiring man hi sosay kan guning, gu ning baka kaman hit liyon, nasiring liwat hi guning kan sosay, ikaw kay baga hit sawa nag istorya naliwat haak an parag isda blue whale na daw kuno an isinuka han bulinaw.kairo man it nga blue whale,,upat pagud it nga biktima hit nga bulinaw buhi pa gad idoy kay ano maangbit ka? he he he masukot ngani ta maubos it nga endangered species sige gad giap tak pagpinangawil didi Qatarman,bangin la makatsamba giap bulinaw nga may kinaon nga blue whale.... isugba la 8 bolinaw kay sariwa man namiling ak hin kwayan didi kay nala barbequehon baga waray liwat ak paka age steel bar 8 gamita! tubo nala hit tubig nga di 4 gabay tabaw la pagud an gamit hit nga mangirisda nga nakadakop han bulinaw nga nakakao n hin blue whale bangin nka drugs adto nga bulinaw? an gamit nga kawil intawon an angkla han dona paz,,tabaw la nga saging an ginsa kyan,swerte gad it nga mangirisda... </b> <b>syomoy katima han klase ha mercado, sipa, tatsi, batak2 han bola, chinesegart er ngan satu ha me bangko, katima magsaka2 han caimito kanda oliver tindahan ha merkado nga puro muing kon natima na an mulay tas duro pagud an mantsa han am mg a badu tungud han caimito nga bis hilaw am gkknuha , nabrown out ngani nahangaru yag dayon kami kay milingbiling dayon saypa kun bul anun adto kami dayon tambay ha kalye han mercado or ha triangle..an sayaw2 ngan ladies piso ha cultural ngan

 

kay nahubog man 1 gallon na tuba na bahal. hira bone one tapos kanda panchang..hehe)... ako an taga palit hin tinapay han akon lola every morning adlaw adlaw gud. ligid nga binolbolan...mag snak hin halo2 kanda mana pesay.. baka hin kabute nga nagsulputan sa dami. ha may san agustin bisperas han patron saragyaw tapos may magrerebok.. kun usahay natambay kanda tatay cinte bilyara n kay napakasiga man ghap ak hadto.. kanda bons 1(both in candao) and filipino ba kery. kay hadto my bita pa hi man cardo... paisugay! 5..he he .otan n ga nanka......hi maring lango nanmukod ngan namatak kon g in22yaw. an laburo nga guinsa-samsam anay an bayabas b4 iglaburo.inasal nga agokok.ha candao kanda bones one an usa Filipino Bakery ha m ay mercado.hahhaha.. 3..di na maka ako s pag buhat. an paragyir han rak-rak. 3 an bakery ha may harapit ha gasolinahan ambot kon buhi pa an gasoli nahan..magkta hin betamax kanda mana meyang ha merkado tag 5 la an plite...lol ay oo nga. 1. labi na pamuga.chocalate ni lola justa..na close na hira.kanda nanay panchang..... ngan lawot lawot.bonay ngan hin sampilot ni mana kikay.. ako an naorhi. am ig in paulo an pandesal ha linya han karsada nga semento.hays. pirde an pandesal nga hir . </b> <b>• kay duha la an bakery...moron. naghuhubo dayon! . amon gin huroygo an pandesal para makaon hin durodamo.mag paarot kanda mano ponce(a... marisyo la namalit kami hin hot pandesal ha filipino bakery. kumadto ako ha luan patron magbagtas la ka mi. 3 an bakery. an balwas han panaderos na turo ha pandesal sige man an kaon kay marasa man pag mapaso pa. an horuglen ha gawas nra mano ernie.a. di mag complain kay tubalon ka han lagas..bulan.. .magl akad gud la ako tikang ha catmonan pakadto ha candao kina bones one bakery at ir a pag himo inapak-apakan la an pag horma han pandesal .. pero dam na it bakery did2.. katima mabalik na kami ngadto ha eskina catmonan. akon lola..pan limas ha candao con huwang.. </b > <b>an kaimeto nahuhuyot an mga bunga tapos nababari an sanga ha pag kalab etay... 2... </b> <b>saragyaw ha mga baryo pag fiiesta.pagarigo ha daguetan nga madive ka h a igbow han brandila.. pagrorot han homonhon. baka mga lagas na an ira trabahodor.... ha catmonan dida man ako naukoy han akon lola agidaw gab-i may ada hubog kumadto ha kalsada sige it pag iniyak" AGWAY HIN O MAN AN MAISOG GUMAWAS KAY PAPATAYON KO.. an gurombalay... dalagan kay may aluk (witch ba) at engkanto ha may kawayanan. an paraliton namon an burias ngan cabak snak namon ha kulopay tapos ha escuela.an bermuda triangle nga nabug-os tungud han mga tambay ha bilyaran ng a kaparte na ghap han ak pag tubo.hahaha. Ikid ngan Orlan.ka harayo a n akon nilalakatan.tirat ira han elementary pa ako. otan nga bayabas. h alipak kay na circulate idoy an baho tapos paturotuklin dayon kun hin-o an culpr it! ahehehe! 4...karagtuk daw la adto.. marisyo ad2. this my fun memory of my youth...parok..... bisan ano la adto basta marasa an tinapay labi na kun mapaso pa. an moron nina mana elsa marasa guihapon. duha la anay adto na bakery... an salida kada gab-i kanda mano ernie labi na gud kun may nautot ha luyo.payatot maembargohon hin holens. arasip. 6.k..ambot la yana kon buhi pa an mga bakery na yan. an basketbol of course labi na kun sungi an namulay k napabutnga dayon hra Inggoy. an maratimbatim ha plaza. mayda im nagi didto ha balay nga mag uyab hinkit an ni lola ana siring dyun hi l ola ngain kamo bumaton dayun an lalaki kan lola ana mag lulupak waray man niyo s aging nga dara sering man an babaye mayda na lusong ngan hin bayu sering ni lola ana tagui ako ha pagkanatima ha!! marasa an moron nira elsa.ha baryo nga iginsakay ha trak an mga chikababes.close na it hra ngatanan.pag abot ha may bridge salug hit luan.

pag simana santa an kadol.ayo han linya. salit pirme la irignom haros kada gab -i.</pd> canas (amon commandant hadto) katima han program.iya ako guin "introduce" para kuno maka "reconnect" ako hit akon kauropdan ngan kasanhi na mga kasangkayan. naghimo hin reenactment han pagsulong ha n mga amerikano han hll 120.akon la guin "re-recollect" adt on mga kasanhi na irignom . Tupa clan. niyan na la it akon pag pakilala. pagka tapos iguin "translate" ni Mano Lucio Creer. Palipak idoy kun makabati kamo . without making a single shot . Tupas. -Sunog han mercado ha Candao</b> <b>-pagdunggo hin barko ha bungal han Daguitan River</b> <b>-tailoring busineess(Dela Paz to STRAD s military tailor) -Sangguniang Bayan membership ug orig MDC of Dulag plus Dulag as historical town agui daw hadto han guti ay pa ako. Goly Lacandazo. salamat nala kan Phil Peregrino . Pek in Vacal. Pabuliga gad ako hiton iyo ire-storya\/kurukayakan bisan kon dire kamo nakilala pa ha akon.kunwari la). Tibo (RIP) and Boning. Man Tanny Labadia. Man Kuritoy Morcilla.bisan niyan kun guin mimingaw ako ."happy" na ako. nagtake-over kami han hilll 120 baga hin edsa 1. Bag-o la ako hini na techno logy Facebook. Usahay hi Mano Romy Tupaz nabulig para maguin quartet. </b> <b>Baga nasindak ako ngan guin mingaw ako paka basa hiton iyo ire estorya maha t ungod hiton "topic" na "Imo hinomduman han Dulag kasanhi". Anyhow. Taga Dulag gad ako pero naha anod ako hin kahirayuan ngan na iha na ako waray maka-uli ha aton (1975 was the last time). Menying Laus. han 1974 nga leyte landing clebration.mag kuro kaliding ka gud ha salug hit pag tinawa . matikang na iton "comedy skit" nira Lily Congzon (speaking i n the Japanese language . an mga tuminongnong hadto han aton bungto . didto pa kami ha dhs campus nag-assemble ngan pas-an an mga pusil-pusil gin tag an liwat kami hin mga lebentador. An mga iba na pirme kainom ko. Mano Danding Tupa Beringuel. naduroy karasa an hot pandesal tikan g ha semento danay makarobkarob na. nag hike la kami tikadto ha kan-anang. Kun mga hubog-hubog na. an sinbahan hadto dire pa ito yana kay naguba man han guerra. guin mamakan iton han mga bata. amo la adto nga panahon nanimba an mga b ata tongad han kadol. duro an kasina ha am ni Mr<pd>.akon h         . hehehe.my roots are from the Tupaz. waray na boto nga hinbatia-an kay naubos na man am balon nga mga lebentador. Mano Mely Peregrino . an bong2 han sinbahan sin nga doro a n taoy. damo na an mga bisita didto ha igbaw han kan-anang ug kami nga mga sundalo kunohay t ikang liwat pag-assault agi ha kilid ha kan-anang. "The trio was so good and very entertaining" .hira Mano Nonong Santo. Mano Ernie Gabrino. Here s a hint . pagtikang na han reenactment. ha dala n marisyo na kami kay sige na am pagpinabuto. kami nga mga pmt cadets hadto an mga amerikano kuno hay nga masaka han kilidkilid han kan-anang(hill 120) nga mag-gyeragira kunohay. Felipe Pabro. "to name a few". inimbargo o kabi han nadaug.hira Lily Congzon (RIP). </b> <b>Anyhow . Mano Totoy de Veyra (RI P).here we go: IRIGNOM (Palunay gud)!!! Han bag-o la ako na "graduate" han Civil engineering (1966) waray ako libang. An akon mga kainom an pinaka makarit "and entertaining and talented" na trio ha ato n bungto han Dulag (the best ever and probably forever) .

hasta pa yana.. kun ha amon na familia darawhonon it runs in the family.ni imo mother. god bless. in 2008. pero pakilala anay kay waray ako "idea" kon hin-o an imo kag-anak . hi man lili it hermano mayor yana f iesta naton ha dulag. josefina raagas ngan madamo pa.P. ha sta yana. Agui baga matangis-tangis na liwat. BTW. Ma-aram ka man na makikisangkayon gud ako ngan maruyagon gud ako hit "happy-happy\/inom-inom. kailan kaya magkakaroon ng resulta a ng mga pinagpaguran niyo. Btw. your f antasy may still have a place in our hometown ! I guess. Hoping for more dreams be realities ! Mapaso gad even if we took shelter ha mega. nga na introduce ako ha FB.</b > <b>Kon kalu-oyan ako hit aton mahal na Patrona.ira guin dara han akon "last project assignment before I came to the States". As a matter of fact.</pd> Amparo Dagala. maupay kun makapasyada ka kanda mana.mga kaorupdan ko ug mga kasangkayan. nag asawa hiya kan reynaldo rostata from caiberan. Ug estudyante ako ha first year ug fourth year H. Hina-ot unta magkirigta pa kita . I agree you made good picks -particularly kan Turoy. maupay an imo memory. </b> <b>Maupay liwat kay may plano ka pagbisita ha aton. kami adto nira mary lou degala.the el der sister hat Marcela Kempis Tupaz. coach ug recruityer ka ngay-an. maupay na kulop ha imo.Mrs<pd>. Man Neldy. youngest ako ni hat Mateo ug Juanita. So As spectator ang recollection ko ha imo player-waray ako knowledge han be hind the scene-asst. Malipay ako na it aton pamilya "active" hit sugad hine na "acti vities" "keep it up . Hulat-hula t la idoy ngada hit akon pag uli .big guy". </b> <b> @ Anthony Dexter: Pasensiya ka na idoy . Pero salamat idoy na "welcome " pa ako ha aton ngan ha Planet Guinawas. Sering pa han aton darawhon "Kung bagang ka. ta mabagang-bagang ka pirme guihapon".maaram ako mag-uropod kita. if classmate kamo ni Mana Edit h(Bernardita) she just retired from U. Kamo ba adto ngan hat Mano Tito Tupaz ha high school ? </b> <b>salamat man neldy. keep in touch.S. Bangin la na-impress ako kay small man guihapon ako.. Tinood gud an imo recollection han mga ma upay nga nanganta ug nanginom liwat. My pleasure too. retired na hira nga duha.hinaot unta mga buhi pa hira intawon. upod upod kami niya kun hain an fiesta... flag nga dara han Farmworkers A ss n of Florida ! </b> <b>romie salamat hin madamo haiyo ngatanan.kon tugotan pa ako hit aton mahal na Patrona     . smart. kumu sta ! Di ba na-basketball ka guihapon ? </b> <b>Maupay man kay naka FB ka guihapon. romy musta na? hi mary lou ay umuli ha aton.Welcome ka dinhe ha Planet Guinawas. the competitiveness in sports adto la guihap..S. Well. an usa na sister namon our bunso ay nakapa g asawa dito. han younger years ko ha Dulag. you have a good day. hi mana angie ay retired na. ada hir a ha telegrapo haraniay ha dagat nag balay. god bless @ Mano Neldy : Welcome home. member ako han choir ni maam a mparo.U. may plano ako bumisita hit aton bungto "in the very near future". "See y all"!!! Man Nelde (deri la ako klaro hit spelling hit imo nickname if not mistaken. Good nakatipig hi Man Nonong hin remembrance ug na i-post ni Jerby. spectator la ako ha basketball (later nag sponsor na ako han team in behalf of our tailoring and pati na guihapon ha m unisipyo.

. magkita hin lahar( na anakhuna action movie). an paglanata ha amon ni pilimon hin sundang ngadto ha huron.Rotary events. The first thing that I could say is "Oh my gosh!!!" Anak ka ngay-an ni Atod Gloria (Atod an amo n katawganan ni imo Nanay). pingpong nira mano ernie ngan an tatay ni mano T oMs<pd>.. Batakbatakay h in bumagtik nga tae hin karabaw. </b> <b>Tas basta wry klase. He he he.. (di lak magyayakan kon hira hin-o). An dako an TAMAK dida kuno han luyo nira gobenciong. gn-uupod ak han ak lola leling ngd2 ha tndahan nra lolo ha merkado. Computer games dida ha may skina tisulod High school ha may Telecom side. mga friends nga nagpipinangagda hin Marijuana ngan inom.ano it oras dida niyan ha Pilipinas? thru this medium in the future. Ha ha ha waray gud ha ak makadara. ngan damu pa.salit mano welcome home to planet guinawas. an pagribok ni dax kan maam paciencia school room (tr igo). an ak siyahan nga banda. until now akon iguin istorya hit akon mga anak an amon paglimpyo han simbahan kada sabado para misa hit pagka buwas. Plitihan hin Komiks ha mercado. An mga locki n and poppin greats hadton elementary pa ko nga hira Man Jude Bugho ngan hi Mano Daxfer Perigrino.. </b> <b>An nangagsudoy han luto nga utan pagkakakulop. Ambot hin-o an nagimbento hadto nga mayda kuno dako nga tamak. patarawan nga mga taga Bermuda triangle.anak ako mano ni Gloria Tupaz ( timog ) nga bugto ni Romeo "romy" Tupaz( RIP) as u used to call him. an am kaurog mulayon na magparatod in balay-balay..again. Pag serino ha basketball court kada kulop. Maupay unta kon may-ada pa liwat Trio na manganganta pareho han kasanhi han akon tiempo han kabata-an. Madmax nga awto. Paglibotlibot ha diamond ha elementary kun nagb abaha pamiling hin gudti nga turubay upod hi Totoy Cerence.. punk n am tukar. Break dancing kanda Mano Tedan Villegas.mag inom-inom liwat kita. Komusta man hiya idoy? Come to think of it . an tinapay nga baligya dida ha may central nga an palaman latik. Waray ha am nakakaintinde bis usa nga taga dinhi..you are very much welcome here ngan hinaut unta nga p inaagi hne nga aton kurukayakan baga mas magin huroharaniay tim kasing-kasing ha DULAG bisan ha kun sugad la hine nga pamaagi. mapalit hin pandesal ha filipino b akery hit aga ngan darling pie hit kulop kanda bonswan. Sampilot ni Cliton. an pagpinanhimo namon han hostia didto ha convento (waray   .. kaldo. Salamat idoy .. Ice crumble ha mercado. </b> <b>• @ Anthony Dexter: Salamat na liwat idoy han imo pag tilitol. tas nakad2 kmi ha kanda lolo centi napalit hin hipon ma kanan piluka pero dri kmi pinapagbayad k hatag nala h ehehehe! </b> <b>nanumdom ghap ak han mga agnay han mga tawo ha highway. An ak kawaray ko sex life ha highschool bis an ak mga classmates. my lapwa. </b> <b>Tas Christmas ngni.. Baga matangis-tangis kaman idoy na ma pilak hin mga pulong.. Pagpi nanmati kan Meionilo nga naggigitara ha may stairs ha elementary. flower...an akon tatay hi Daniel Ser rano Meneses (RIP).. biling biling hit gab-i labi na kon bulanon.. tirok kmi knda lolo centi balay dda ghapon ha highway k m yda mga regalo na ipanharatag ha am had2 (nanumdom ka kuya ramil? kamu man ad2 n ra ate lorimer an nakamagurang ha am hehehehe). tekl a. damo gad an mga bitter-sweet memories ha dulag han amon panahon.</pd> Tambay ha bilyaran nira Ramil.ma mano la ak anay ha imo kay dire pa man ako maa ram hit aton tilitol. mabolo ha plaza bisan di re pa hinog gin kakaon na.it 35 anyos nga paghibulag hit i mo tuna nga natawhan in dire harumamay kun dire la ha ngaran hin pagpamiling hin mas maupay nga kabuhi."see yuh!!!" @ Mano Neldy: with due respect.anyways. Maupay nga murulayan an tinambek nga baras han gintitinakopan pala an merkado. nakaremedyo na...

</b> <b>Napakiana la ako kon mayda ba rehabilition program para hit Baybayon? Mayda b a programa hit Mayor para mga environmental issues ha Dulag? Oo. a mbot kon amo la guihap it paghalad hin mga bukad kan mama mary hit kabataan yana .mam gallo pirmi ak nasinahan.damo na pakaraonon..mga agnay han tawo ng an kada pamilya sugad han timog. It iba nga dagat sugad didi ha Australia.. It hinihimo la hit Mayor propos al. Kanan nga tanan ini. pag-uli ko han 2005 kumarigo ako ha Buntay. Pero amo ba iton it karuyag hit mga tawo.asya ton it bago ha yana it bag o ha dulag? an ak pag uli damo an nabug-os na bata.. mayda mga baras nga barrier did a la ngahaw ha saka para kon mahitaas it tubig. </b> <b><i>bag o</i></b> <b>• ano an mga iguin bag o han aton dulag? ako nla it bga ma una :)han yana pg uli ko my mga bag o na nga mga imprastructur a.an oppraiser ha smbahan nadara ka hin bukad bis la ano may karan on katima han halad ha altar.... I owe Mana Vergie an apology kay waray gud ako kumilala ha iya di dto ha Tadyao han get together han Batch 68.an ka sunog han merkado.pa hadto ready made na mapapalit) and libre kaon han mga iniros nga magkarob-kar ob..dulce ngan kn ano2x pa.jolens ha sirong han grandstand.panuso ha kan hag hag pakiana nala kamo kon hain it kan haghag. caroling for both the DHS and the church. </b> <b>Pwede ba ini i-deklara nga Baybayon nga "Protected Area".na waray ipakaraon! bag o la ha akon paningin! ngan an pantalan pira naibanan na liwat! </b> <b>Sulibangko..until next time mga sangkay. Kay natural resourc e man ini.ngan my chooks to go na.it nga natun og may goma may buri. Dire didi it Lider nagi-os or nanh imo hin proyekto nga dire aprobado hit mga tawo.an pag tindog han marker ha sun gi . . Yana nga mga panahon hit G lobal Warming.hehe ngan damu na it pawnshops nga fota! it bago ha dulag yana kay waray ka ha dulag. thank you for making this page available.anay d maigo dinhi an mga kasanhi nga akon hin babaruan kulang it bug os nga dulag para ma accomodate he he . Di man ini sugad hadto. </b> <b>Oo. Para ha akon dire ini pwede paliton or tag-iyahon hin hin-o pa dida k ay kanan gobyerno ini para hit nga tanan nga Dulagnon ngan masunod nga pira pa k a henerasyon.may we we jamboree permi.ostyas. Malamiri an tubig ngan may mga higlarom na nga parte nga di ka nasabot nahulog ka na la. It mga tawo it nadecide kon "oo o dire" padayon. Bug-os la ngahaw nga Bungto it aangyanan n gan mga livelihood. Welcome to FB. pwede malumos it bug-os nga Dulag.kay hadto ka da balay may poste nga tinindog ha gawas butangan hin lampariila para mapawa ha gawas kay waray pa kuryente.. </b> <b>ada inin iyo mano winston kn bga poydi somagbang an akon la na numduman an be tamax knda uncle joy tumandao. damo pa gad pero amo la anay ini. </b> <b>Kumpara ko la didi it Local Gov t ha amon. waray sasangkuan hit dagat nga baras ha saka.manog banog ha dagat di namo ay han sumba. the month of May Flores de Mayo.. an bunoan hadto ni tatay marcial costin panuong han mga botero permi mya tinola nga sinugba an bugan opraiseras usahay sinarakan. gin-ayad it tul ay ha Daguitan River. damo nahimo na bata.an comedya ha serrano..... etc. Amo ba it u rgent nga issue or mayda pa iba? Well-spent ba ito nga kwarta or mayda pa mas ma upay nga gin-uuna anay. Dako na it iban hit b aras ha Baybayon. maaram ako nga negosyo ini hit iba nga pamilya ha Dulag. Damo pa hadto an baras.. Ngan kon may high tide di la ngada ha Baybayon it danga t. Please indulge m e kay di ako maaram hit "bug-os nga estorya" kay kon ano nga ginkukuhaan ini did a hin baras nga di man angay kay dire ini nga dagat kanan usa la ka tawo o pamil ya.kahimo han childrens park we owe that to the late mayor FAU STINO SERRANO. di masaka ngadto dayon hit mga b alay nga harani. Mayda permi public consulta     . Yana gutiay na la ngan haligot na it baras tikada ha saka. madali humitaas it tubig.

pero dri la nya karuyag intindihon. usa han ira pan-engganyo ha amon council nga tum ugot an kamatuoran nga tikang daw ha abuyog ngd2 ha palo or tanauan nga mga bung to in may katugutan na. Amo na. di ako namulitika.. Jet. Dire nakuha hin credit it nalingkod nga Lider kay dire man ito ira kwarta nga ginamit kundi kanan taxpayers. dapat nala kita gumios yana.tion. buntay ngadto catmonan. kay bakot han aton panahon. Maupay man it iba nga bata kay mayda nira iba nga mulayan kon Summe r... waray na nira palupdan hit ira Manugbanog kay mahas aray dayon ngada hit kalubihan kay waray naman espasyo para hit sugad hini nga s ummer activity.. kay anu nga diri ki ta gumios yana mentras diri pa nadaku it problema? It dire pag-gios yana amo it batasan nga ipinamana hit mga sumurunod nga heneras yon kay amo man it ira hinkikit-an. makangingirhat it daku nga kaibahan han 70s\/80s compared y ana.. didto ha rizal pwede pa magpalupad hin manogbanog kay haluag pa it am kabaybayun an dd2 buyag la. Pasalamat ako nga waray ako kaano han pagkarigo ko ha Buntay nga nakadamo ako ka hulog ngadto hin "crater" kay lubak-lubak naman an dagat..p     . pero naabot man g ud it tym na kinahanglan ta mgyakan to raise awareness ghapon hinin mga senses h it at mga igkasi dulagnon.. Mayda pa peace of mind hit kag-anak kay ada la ha harani it ira anak. PLUS it waray regulation hit pagtindog hit mga kabalayan ha bayba yon. diri la ako sure kon pira ka kilometros tikang ha shoreline an ira kuku haon hin sample. Di ko kinukwestyon it ibinoto nga Mayor niyo. Han bag-o pa la ako nga member dinhin baga nag-aalang ako pagyakan kay bangin ako sawayon. It iba nga can afford mayda mga DS. budget ngan completion time. Napak iana la ako kon ano it mga programa. ayaw nala didto pagkarigo ha Buntay hehehe! Pakadto nala ha Rizal kay di hamak nga mas maupay it am dagat didto pwera la santos. in fact myda ko pa mga papel nga tinipigan tikang ha ira nagpap akita hin permit tkang ha DENR. It iba nga amo la ini it ira intawon akos. d kita maram hit ira ga rason.. waray nir a choice.. mabitbit nala ak hit megaphone wahahahaha! </b> <b>Salamat. d pman ad2 uso an mga sugad ka hitech na mga gadgets salit nagtatakas la kita ha kakalsadahan han pagminulay kon anu an at gusto. naiban ibanan na i t baras\/shoreline.. Ngan it nakabutang dida hit proyekto Project by the Local Gov t.. labot nala han mga barangays ha dulag. diri naman masisiring nga natural evolution or recession . Pero kon humunong ako pareho h it iba dida nga "patay malisya" mas masahol. k kon ada la ak ha dulag. tho maram ako nga maram hira. May transparency.. ira hinkikit-an kon nag-iinano.. Salamat. nakapira hira ba lik ha amon barangay pero napakyas la hira tungod kay wry man tumugot an amon co uncil.kay damo it nag eextraction. Kon mayda pa sp ace at least di na manhirayo para magmulay. Detalyado it proyekto. PS3 ngan kon ano-ano pa dida nga teknoloh iya nga ira hinmamalang-an. Simple la it akon mga naiintindihan about han ira mga panuyo pero diri pwede balewarayon an mggng epekto hini nga ira buruhaton ha aton nga mga mulopyo. etc.an huna ko ako la it naka notice hit mga "lapida" i agree nga it dagat tikang ha sungi.para unta wry na pabasulbasol.myd a dumaop ha council nga representatives hn usa nga korean company nga nangangaro hin permiso ha amon barangay para hira makakuha hin sample han aton baras ha ka dagatan. Kon ano an ak dinangatan hadto waray ako yana dinhi ng a nagtitinurab ngan di kita nagkakakilala! :-) </b> <b>Pareho la kita han una nga wry la tingog2 dinhi ha planeta. Kairo man hit mga bata yana. correct iton. An buot ko hini dinhi ipasabot. kon matindog kita nga mga Dulagnon para i pakigbisog kon anu an tama ngan makakaupay para ha kadam-an. </b> <b>Again. tsk tsk tsk I remember mano han secretary pa ako ha rizal ha d pala maiha nga panahon. Anyway. </b> <b>• Next time. Nag-aaprak na it ak laway dinhi. Waray man ako panabale nga amo na ngay-an adto." dire kay kan an hin-o nga Lider dida ha pwesto. Mamiling na liwat hin iba nga libangan ngan manhirayo. =D hahahahahhahahahahahaha. Maaram ka man ha aton kon turaban sugad ha akon. Angeles hit imo suporta.

.heheh e! hehehe ay gad hin yaang yaang jami. maappreciate pa ini hit aton mga anak. Kay anu dir i kita magconduct hin series of symposium regarding environmental issues para hi t mga batan-on ha at sosyedad para ghapon hira mgng aware hit mga panhitabo ha a ton palibot kay total bisan naton pagburubalikaron it kalibutan.. Maaram ka nga masuuporta ako hini ha imo.... basta gusto ko..myda k gahom.. Angeles hit imo idea.. hehehe. hehe next showing return of dexter. Iupod gihap it mga maestra from Elementary to HS b angin pa gad hira mag-rally ha DepEd nga iupod ini nga issue hit mga subjects ha eskwelahan kay iton nga mga bata amo man it maliwan ha aton..... Ito n yana kalaw baga la ngahaw hira hin nagbinuho hin ira kalugaringon lubnganan ka y waray man hiton iba nga hikadtuan kundi tikadto na la unless matapo. badaw non-partisan ak...planet lord. pa dayon it planeta. mga environmental lobbyists\/groups kay maa ram ako more than willing iton hira mag-impart hit ira hibaro ngan concern para       .anyway bsan hn o 8 pilion suportahan ta. MADAMO PA IT IYO ENERTIA....GOOD LUCK Crng paman ni manong. anyway waray ada htn nga rehabilitasyon hiton aton ka baybayonan ky it IBA NGA M GA TAWO DRI PA Na KAG MaTA KON ANO GUD ITON NGARAN NGA PAG PRESERBAR HiToN AToN kabaybayunan... I have a proposal to make para ha mga taga planeta... Ko n ada ako. ..</pd> Bryan Kempis Kay alang gad hiya it tagiyat planeta.. hira it mas lab i nga apektado han mga kunsekwensya han aton mga sayup nga binuhatan..... Cool. KAMO NALA IT MGA BUROBATA. </b> about 5 months ago20100330 at 19:40 •<u> Report</u> <b>geh mano dex magwawatcher nla ako nganhe..salamat... DERI LA AKO UGOD MABULIG.. my mahalakip nga ayaw nala hahahah ! salit responsibilidad ta yna nga manimangno hit at kalibungan para ha dayuday nga dalagan han panahon.. </b> <b><i>Hno it imo karuyag nga maging "officer" dinhe ha PLANET GUINAWAS? </i></b> <b>• abri ine para ngadto han ngatanan nga myembro hit planeta..:) Planetlord.. Pag-imbita hin mga opisyal ha media.. pagpurot nim hit baras ha iba nga baybayon. maupod ako ha imo.</pd> Dexter Meneses PRO Nominee: Mr<pd>.an gidamo i hin nomination asya it akon pagbabasehan hit aton pagpili. hapi ka! hehehe! ada ky bga pirmi man ak late ht comment<ada ky mano dax... Di man hira naka-appreciate salit dire nasabot hit ngaran nga pag-preserbar.. Unta mayda ha ak on sumuporta. </b> <b>Thank you. kw gud dax 8 na angay ky member k mn n8 knight of columbos.. Pero kay bisan tubig problema ha Dulag.Gusto ko unta makabulig ha gutiay la nga pamaagi. Nadire ako nga it maliwan ha aton mas masahol pa it ka-ignorante or kapabayaan ha aton kalugaringo n bungsaran. gindugangan pa an ira problema hin mas grabe pa. i ko it comelec President Nominee: Mr<pd>.hina ot unta mangag mata na ugsa ma urhi pa it ngatanan..cge pa it recruit ni bagtak anuman k ipalista? k nights of samanyalak lwat hehehehe. Maaram kita ngatanan hit eksakto nga mga panhitabo ha at bungto labi na an parte hit aton k alilibungan. Jig :)) </b> <b>An mga tanod amo an mga Jedi or Ninja. </b> <b><i>Environmental Issues II</i></b> <b>• Seryoso ini nga topiko nga angay tagan hin seryoso nga atensyon.alabaylabay naman ha baybayon han gnhimo nga bagan bola nga baras hehehehe! yana .. Hi Dexter an PLANETLORD...

maaram na kita hit dangatan hit aton minahal nga bungto. Now i s the time to stand up and say enough is enough. waray pa trabaho ngan dependent pa ha kag-an ak. waray tag-iya nga politiko hit aton bungto. Gawas na dinhi it pulitika. This is sue is far beyond politics.. nanawagan ako kan Tom s Art pati kan Mano Pablo ada adto an iya ngar an nga Photographer han 70s ngan 80s kon buhi pa hira or ira pamilya.. Imagina daw kon mag-uusaan ako nga madaup ha usa nga i nstitution tas igyayakan ko an akon gusto. kon posibl e mag abre hira hit ira mga "baul" para malukat it mga litrato nga waray ko kaba yari han hadto kay bata pa man ako. Lu katon ko na it akon dida mga litrato from Elementary to High School including mg a JS Prom nga mga litrato kay it kanan JS Prom pan-bribe ini hit amon Reunion. </b> <b>Panawagan re: Tom s Art. Kitaa it mga Saks i house-house it approach pagkalat hit ira tinuuhan. Ngan pirahay na man la it miembro dinhi ha PG. Kon posible. mas maeenganyo an mga tawo pagpartisipar. mahusay pa ako hadton. damo na it na-convert hit s ugad nga paagi.. Bisan pa ito mga lubad na nga litrato. ako guihapon kay waray gud ako retrato han guitiay pa ako. It akon la liwat...an amon ine apoy nga naka a         .</pd> Kuizon hit imo pagsuporta hini nga kawsa..hit environment. salamat Mr<pd>. hehehe waray kokuntra. bangin pagtinawaan la ako whereas kon myda ko mga igkakabulig. maremedyuhan na iton yana kay mayda naman technology para hiton para ma-preserve ngan ma-restore it original nga hitsura. ignorante pa dire makasabot. han graduation han e lementary pati han high school. kontra hit tawo nga dire miembro ngan waray l abot! Masuporta ako bisla ha talagudti nga paagi hini na imo initiative Angeles. kay kon waray magpatikang pagpasamwak hini nga issue nga pagkinuha hin bato ngan bar as ha baybayon... ambot hain na yana. norma</b> <b><i>Ha DULAG la myda mga AGNAY an mga tawo ug pamilya</i></b> <b>• hi ako bomba heheheehehe it iba amin nala. Mapalit gihap ako bisan dire akon litrato or kanan Dulag ngan basta kila la ko it ada para koleksyon ko ngan para ipakita ko hit akon anak pagdako kon di in ako tikang. Salamat. i-klaro ko la pareho hit Part 1 hini nga issue. more power to planet guinawas. hehehe salamat hin madamo ha iyo mga ka batc h 68 god bless. </b> <b>Maupay ini nga idea kay damo it makasabot ngan pan lamragan it mga huna-huna. mag Open Day hira maka usa ka adlaw para matagan hin chance it mga waray panmayad or panlukat hit ira mga priceless na mga litrato han naglabay. Pamati ko damo pa ini in manlukat yana kay mayda naman mga trabaho ngan mga laga s na mas naka-appreciate na hit naglabay labi na han ira mga pustura hadto pati na ako. amy and ninie kay kamo man it manguli yana na fiesta ha aton. pamiling kamo hin mga retrato naton besan mga luma na. IMO. i love my own. It iba ngani hiton ha ira volunteers la waray kabalyo nga inaar o hit ira serbisyo kundi tal gud la nga concern nira hit aton environment. mayda ako usa na retrato na miniunmionan han JR prom namon. </b> <b>Salamat hit im pagpakita hin suporta! Madali na an pagbiling han mga speakers ngan pagkumbida han iba nga participants.. Papreho la kita apektado . When good people do n othing. amo gud ini it maupay nga paagi pagpahibaro hit mga tawo.. TIMOG kami kan lolo ignacio tupaz ine kadondonan. love u all. Maupay man kita kay mayda naton access ha mga computer\/technology ngan imporma syon. pag message ha akon kon ano hit plano para mapagkasarabut an ta ini kay maaram man kita kon hin-o hiya.. cring pa. It iba nga tawo nga waray acess. evil prevails. Wara y political beliefs nga pinipili hit sakuna kin naabot. diri ko man ini mah ihimo kon ako la nga usa. calling Mary lou. Mano Pablo (?) • ulibangko.

nasiring tak papa. hehe. Noynoy is the best option.pero h Louie la it klala hto..sawa han akon lwat lola nga hi celerina devaras ( mga kag anak ine ni nanay glor ia).. Di pa ngani Presidente.melchor kempis</b> <b>doron..geography ngay-an hiya kay amyaw man la namon iton.. akon la ton opinyon gihapon..Felipe Paduano BOKO. hahaha! rai ko macontribute. hinot mga trapo nga politicians it nakapalibot kan noynoy? I d like to kno w kay permi iton giniistorya. Ma. @ ramie: Parmas ngay-an it sunlog ha im.. ester Olendan BIIT. C5 at tiyaga! noynoy mar kita nga tanan mariko gad dayon basta may c5 at tyaga ano.. actually from the first 3 letters of my first name and 2 of m y last name then scrambled to produce parma plus s. so meaning. my codename in my younger da ys. bga eg apel gad man nyo an mga Rtsta ngan maki g inuoooooohhhh Botosi "Berting Abad" ha pagka Konsehal han Bungto!!!! Opinyon ko la ini: Hi Noynoyan pinakahonest na kandidato yna ka presidente pero ginpapalibutan hya hn mga tradisyonal nga politicians. bangin ikd2 k o nala kan noynoy ksa naman ikd2 kan villar. Gordon is a good material pero wry man hya chance pagdaug.deri na gud maha kalimtan iton na mga tawag ha mga tawo or pamil ya he he he . hahaha! pag-agi nam ha bicol han amon paglandtrip kay naginiyagak ton hi bulkan pakakit a han bulkan mayon.eddie kempis adas. an laban yna is between villar and noynoy nala.. </b> <b>d nagni magliwan tawo or lukoton 8 planet earth.d gud mabag o.Lolo Nesing Maasin and family PUNGANGO..ta anuman may niyo angal kun TIMOG kmi.</pd> Alita Lagunzad may-ada kilala ha dulag nga butz short for butok. kon mabotos man ako.siring la. diba may sunog ghap hadto kan Lolo? DEMONS.. try to research. anybody basta ayaw la hi Villar.... Well.. Hin-o ba an tinatawag nga 17 Houses? korek ka jan jem.family nira Mrs<pd>...knda mana marfe ito Lagas-lagas na gud ako kay naka identify na hit mga nakabinlan hit nga mga pala yaw. bman kami n mga m anghud little volcs la. katawa ak hito pakabati ko ha opis</b> <b>puro nala gibo. hahha! akay ng unay.vilar. Ange. nahinumduman ko na hi benjie dumaguit ...Beyok Navarro PABUTO.alex lagunzad manang.Man boy serrano EGIS-Lantoy Olendan..Felix Bautista LAPOROT.mabasa la ak ngan matawa! lol BULKAN kami.asya ngayan. now i added the b but straight forward so its now rampabz. kaupay gud la .noynoy. I hope (every Filipino s fervent prayer na ghap) dre hya maimpluwensyahan hit mga tawo nga nakapalibot h a iya.hehehehe.. Thanks Diri ko napifeel it iya sensiridad. lawlaw-turing kempis bahong mike castro sabelo sugbo relempago habon. kurakot na.. </b> <b><i>Election 2010</i></b> <b>• Basta.nalding seno samool.     .

i was invited (together wd my other frnds here) t o a get-together sponsored by a frnd k umabot an iya bf na seaman... so excited km i tanan kay talagsa la kmi mgkrgta k iba-iba man am gntatrabahuan.nga 8 ira la mga personal nga interese s 8 gnproprotektaran. dpende na ton ha at yna kon gus2 ta pa ba hn pagbabag-o o dri na. last january.orapria (Parapreho. orapria.rayl a just for fun. Myda bag-o pala nga bumalhin.heh ehe! Boto hit iyo guin susuportahan nga plataporma\/kandidato ug protektahi iton imo balota.. </b> <b><i>MOST EMBARRASSING MOMENT</i></b> <b>• KASANGKAYAN. dri na kc ton mawawara ha at sistema liwat. dri ako kumbinsido nga an rason han ira pagbalhin tung od kay natuod hra nga hi noynoy in mggng maupay nga lider han aton nasyon. Importante. han nasakban ak hn ak wife as in tounge-tied ak anay pro d la geap napapirdi hn rason hehehehh myda pa gad pro let us hear lng muna from others. Nagbalhin hra tungod kay nakikit-an nra nga hi noynoy in my chance nga makadaug yna nga tiarabot nga eleksyon. ha sobra ko k     .. nagpapakita e2 kon anu hra nga kl ase hn mga politiko.parapreho. Ha akon la opinyon.. @let: hehehe i stand to be corrected but i cited that our political system is a rotten one ky ada man gud nagpapaluyo 8 mga buwaya nga mga politiko. An bug-os talaga nya nga sistema it dunot.actually o ur system of government maupay...Turncoats ha lenggwahe nga Eng lish.8 nagpaparaot la 8 mga ada ha position nga mga tawo but acts like a voracious animals..Anyway... but then again.. Dri pa kita kuntento hit at pag-inukoy dnhi. cguro liwat kon han h d2 pa.. Pero e2 nga mga po litiko nga nagkabalhin ha bungsaran ni noynoy. dda man gud ngtikang an sugad na bat asan han at mga politiko way back pa han at mga ancestors. ambot san-o dawla mggng maupay it sitwasyon naton nga mga Pilipino. @Mr<pd>.... bag-o pala ngni it guinawas.. d damage has been done already. And what s d best thing to do? Karagbaly o nala hn prinsipyo...secret la naton ini heheheheh. so i gues s. </b> <b>Orapria . tumindog na gud hin maupay an igkasi ta pilipino ha ira mga prinsipyo. Commo n sense.ig share daw 8 most embarrassing moment nga natabo ha m.parapreho) ??? @ mano romy: amen! hehehhe! Nalaksi gad la ak.</pd> Yucamco: makuri ton mahatabo ha pagkayana. Ayaw liwat anay h2 nga liwan tawo ngan paglukot hit kalibutan k mga bata pa kita . nakalinya hra kon hain it simpatya hit mga tawo . </b> <b>@Amiel: dre la political system it dunot. Damu tak most embarrassing momentssss LOL! Usausahon ko ngani bangin ako la it m agdara hini nga page wahahahaha! Unahi lugod anay sir pagsumat.salamat po.Bato bato ha langit--first grade nga grav el and sand business ! agidaw iton mano hahahaha! bisan hin o it mag presedente.bsta ayaw la anay 8 planet guinawas heheheh I won t name names nala (except la kan Roxas =D) k damu hra. masumat nala ak k kita manla it maram hni anu? anyway. Angeles ! he he he.. dr i kita masususgad yna. it iba dinhi nag aalang pagsumat ht ira embarrassing experience ky alams na hehe heh anu an nahasakban ha m? hehehe! </b> <b>ako an latest gud kay super makarawud.[basta hi gibo la] angay talinguhaon nga waray na magawas nga pilipino para mag trabaho ha gawas hit nasud kay linulupigan na kta hit aton mga kapit nasud amo iton tunay nga barometro nga mauswagon na it pilipi nas.

i wore a three-inch-high-heeled-shoes. Badaw kay han pagsakay ko na ha eroplano waray ako sabot ng a waray ko iton katanggal nga gawgaw dida han akon maleta. kmi liwat ngan han ak mga kaupod nagkalusad ha sar akyan. Gin-delete ko kay naawod ako nga ako an nan guna dinhi. pero baga sahu k d man na tawo dd2 hahahaha! </b> <b>well.didto kami ha anod ha luan.?" kay han bag-o ako ng a abot nahadlok ako han mga busag kay di ako naka-intiendi han ira accent. hehehe amu na mano. sering ko nga "cornstarch. nabulilyaso pa hya sobra kamamahalon ugad an panhitabo. nadelay an amon gimik pero eventually.. goma.. nag-enjoy man ghap kmi. amo kadto kami ha baybayon kawat hin sakayan para magsakay nadto ha bonoan.. </b> <b>haruy. Han kapaso hin duro nagka-heat rash ako ha bunggkog.so ayon. =D pag share gihao kita hin most embarrassing moment nga nahitabo ha Dulag! :)) hadto kami hat nawala pare doming navarro & fedireco caamic nag inom2 dida kanda tparing doming.. baga tika halarom nga gabi.. ngkalakat na kmi.. tas ad2 nga shoes was kept for 2 yrs na ha balay. so pag doong namon kay dako an balod.talagsa la itaas.</pd> Gidaw pag-abrihi han ako maleta ka y nag-aprak it nga gawgaw! Syempre kay gamit na tapos seguro naburit ha sakob ka y igin-hapil hapil man la iton mga maleta hiton. sakto pak-abot ko ha butnga han kadam-an BOO M! natanggal an strap han ak sandal!!! wry na ako mglangaya and i was laughing a t d same tym so embarrassed.and nakilala ha ak an iba ngni ak gumimik tas talagsa la ghap mgsul-ot hin sugad kah gud hahahaha! gnpakaaluhan ak hit nga sapatos ko. Utruhon ko la kay kapurutan ini hin leksyon. Una kon mag-abroad kamo limpyuhi hin maupay it iyo maleta nga waray gawgaw nga pan-almidor nga mahabili n. usa pala ton. damu an tawo nga am gnkad2an. 5am na kmi nanguli. just wen our frnd te xted na near na hya ha venue. Seguro an pagtuod niya kay nagpirik-il la adto an iya baba. Han tikadi ako ha Australia dida anay ako ha Manila hin pira ka a dlaw. Ikaduha. Alagad an pamudlat han duha nga Customs Officer. i felt something ha ak ryt foot pe ro wry ko intindiha. intonses. on the way to the bonoan agui kay nag madlos. Pag-abot ko ha Melbou rne na-random check ako han CustoMs<pd>. so i did not expect na masus to think na once pala ad2 nagamit.. balik anay kmi ha place ni Fel para kumuha hn another pair of shoes para magamitan ko. ta pos na ha anod an am bugsay. and just wen i stepped out from d car.. Gintiliwan niya. </b> <b>Han pagpakianhi ha akon ni Mama kon ano an akon experience ha byahe amo na an akon pag-estorya nga may gawgaw nga nag-aprak dida han akon maleta.aexcited. a frnd Fel (who also owns d car na am ginservice and yes. baga an naha nabo nag pa anod nala kami . Dri gad pero dri liwat hya baratuhon... agui an bantog ha dulag nga duha nga capitan ha barco. Amo na an a   . wry na ak bumali k liwat ha ak place k hrayo na. we met at a certain place dd and b ecause it was a saturday nyt. Anywa y. </b> <b> Sulibangko. ayaw pakipag-patintero hit sliding door kay ignu-nuno kamo hit nga p ortahan ngan maipit ka! </b> <b>Sugad hini. tas. damu baya an tawo. damu pa gad but i ll keep mum about the others nalang.fyi mano mgkausa kami ni renedy dd ha tacloban city jail.confirmed e2 nga istorya ky adi m bugto ng istory a geap ha ak. rampa la ghap.. An naintindihan ko la an "What the . pampatikig hit amon bado". :-( to d rescue dayun an ak mg a sangkay. en ough na ton kamakarawud. first tym ad2 mano k 2 inches l a tak kaya. dagus ko la gndara ngd k bangin la. bagan patalastas hahahaha! @mano phil: karisyo hit nga iyo kaagi LOL! hahaha ok lwat ano mano phil. w aray sabot pag sakayan kay guin pasan nira an sakayan from luan to sungi.. nag sering hi pare nga makadto kami ha bunoan para mya namon somsoman. instead nga madrtso na kmi pagparty. igin-post ko na ini. An sering nga butanga n ko daw hin gawgaw. amon guin pasan ini nga sakayan ngada ha sungi. someone fro m d PG knows her personally and deeply =D) got back 2 d car and offered me her s lippers.

. tak baga naimagine.. =D</b> <b> @milet: wry ak kakontento.. curious ak h2.anyway slamat maam hn imo story ngan hina ot unta magin leksyon e2 ha am f ever kami lwat 8 lumakat abroad hehehe @mano phil: bro ngayan nim h man renedy? frnd it hra ni tatay han dd2 pa hya ha muncpiu nawork. na frisk s earch ako ngan bangin pa ako pinakadto ha banyo para ira kitaon nga waray ko dar a nga mga drugs in case.   Paambit daw kamo han iyo mga hunahuna -amu ghap ak mano. </b> <b>An kaipit ko liwat ha sliding door kay makausa naghuhulat ako hin bus ha City . hey .. @milet: later ko babasahon tim pakaalo na s2rya k limited tak tym yna nga mga pa nahon hehehe! @amiel: tuhay gud n nga m pasundayag k ngkaaaluhan kmi.. Alagad an ak nayakan na la kay "Hey. Imbes nga lumingkod ako dida han lingkuran han bus stop sumakob ako ngadto han building kay mahagkot ngan mahangin kay winter hadto. LOL! akay hinsakban an usa! =D</b> <b><i> Ano daw la an itsura han Dulag tuig (circa ) 1700? </i></b> <b>Pirmi ko ito nahuna-hunaan nga kun puydi la pagbalik ngan time travel ha Dula g 1700. ENJOY PLANETERS labi na han mga bakasyunista s nga nanguli yna..agu y!k makarawod hn duro. Kinalimta n ko it nga bus kay han akon kaawod.so kumad2 kami h bulangan ada nasobra n oras waray k panta-i an amon dara..-)... Nakasering ada adto nga uwat ako hin sliding door kay maipit ka ba dida? Huna ko man la kon nabahol an akon lawas. an at mga apoy ngpaka baro t saya tas naka kamesa tsino ngan linulo an saruwal kon ha mga ultimo la nga pam ilya hra nabelong pero kon ha pamilya nga mga ilustrado. . buhaton ko gud. an binuhat ko paka-gawas ko dida han portahan linmakat ako. ases nga im baga paningkamot na isulod nim kami ha m bulsa hehehe! oy mga kasangkayan ayla kamo pgpadara hn nkasalakot nga nag share nganhi hn iya experience pamulang. Ginti-test pa adto an akon maleta ngan mga ba do kon mayda trace hin ano la nga powder.. mule ako. nagool an sliding door kay di naka-dec ide kon mag-aano ako magsara na nga dida pa la ako han butnga han porta masakob pala.! Syempre kay gutiay man it akon lawas di nahanuno ako ngada han eskina han porta kay determinado it nga sliding door hin pagsara. Badaw kay hasta ngada yana feel ko pa an kakusog hit nga porta. matalikod na gud mgkalahi kita LOL! gud ini para la mabasahan tim s2rya. binalik ko alagad gudman na m pakaalo mana hahahaha! door" part LOL! nangalas cguro ad2 ha m k ko an nakakita dd2 ha m... Kon yana adto. hey. Interesado ak mahabaro kun ano an kahimtang ngan hitsura han Dulag ngan mga Dulagnon hadto.what an experience lwat ano. nagma-malfunction na la adto as in dire na sara an sliding door kay di nakaakos han akon lawas. h cge tak tawa ngd labi na han "sliding makalilisang kman hehehehe! bsan kon a nala ak pgtawa labi na k masasabtan na usa ad2 k domingo nagsaragbot kami nga magbabarkada nga mamulang.napansin nla nmon n ga amo ngayan waray nakigpanta h amon ky an amon ngayan dara PATO dire MANOK.. ngpaka maria clara tas   . </b> <b>Seguro han kaiha han akon gawas-sakob. </b> <b>Anyway.kon paka-appreciate han consequences han akon binuhat. Nakakita ako han mga nakakita nga nanalikod para tumaw a. Di sige an akon gawas-sak ob dida han sliding door kay nadire ako nga di ko hikit-an an bus or bangin maglapos kay waray man napara.

eguin kahuruhampang ko sadto. Pero ikaw Danny had been asso ciating with mga gurang as much as your generation nga na pull ka towards histor y and geography bisan la kon as a hobby. made of gold daw adto na lingganay nasering an akon grand mother. @Mano Phil hain ito nga sand history of Dulag? jerb just search message in the sand history of dulag. pero diri la ak ngahaw piho kun ano nga año adto nakawat an lingganay nga gin tunod ha Candao. Hi Mana Gloria (ambot nga na Mana Gloria pero na Dan ako--no disrespect Dan) tag a Sungi man ug hirani ha Guinawas. Ito nga kuta hit mga agta.. =D </b> <b>dire ust kay dominican iton. at that time san juan d letran pagiskwela an mga lalaki & la consolation an mga babaye. it pina dako nga Senior Citizens gr oup. most probably nakada pa kita han transition tikang ha at Malay roots ngadt o ha usa nga Hispanized community. cgurado ko ha manila ad2 nangiskwela ghapon. albeit hinay hinay na nawawara an mga traditi on. most probably ha UST k baga amu an ak nahibatian nga urostorya han mga kalagsan. Dulag mission an first Jesuit s chool for the natives with children of the ruling class from various parts of Le yte naka boarding school. its word be of respect and fame not of n otorierty. Mga Gl obal Citizens na kita tinood pero importante an aton roots. </b> <b><i>Message from Mano Romeo Kempis Dela Paz</i></b> <b>• Congrats to Dexter Meneses han pag set-up hit Planet Guinawas. sosyal gud cguro had2 an mga dulagnon anu nga nakapangiskwela ha manila hit n ga panahon? =D 1700. Before gin himo an Dulag nga usa han 2 nga mission dinhe ha Leyte han Spain (the other being Carigara). its part of a very important legacy ha religion\/educ ation na only ha Leyte pero abot pa ha Mindanao. nakanap ngada ha Leyte abot ha at ha Dulag para mangawat ngan man looting... Salamat han pagdugang nimo\/niyo ha akon ha Planet Guinawas ! Karatong Dulag!     . Kon deri ako nagsasayop. anak hi Dexter ni Dan and Mana Gloria. Ako nakakarawat na di di hin solicitations for membership ha AARP.. nga tikang ha Sulu. aw amu ba mano? lurulagas ka na gud liwat k damu tim nahibaruan LOL! joke! bali t.. ngan kon nag-urostorya bangin mga inispanyol ad2 k dba rehimen pman ad2 han mga espanyol h2 dda nga mga tuig? an mga riko had 2 ha dulag.naka suit hra. pati intawon an aton lingganay ha simbahan gindanas. </b> <b>Maupay nga hi Phil Peregrino nakaharumpang niyo\/naton.. An mga "graduates" nagigin laypersons all over the isl and an iba naha assign ha Mindanao. cguro myda ghap hd2 mga karwahe dda ha dulag. There are books written about our town. naimagine ko ghap a n ira mga parties. nakabati na sigur o han lugar nga "Guinawas". </b> <b>I think han tuig 1700s. That s for one na umpisahan an Dulag tradit ion for producing teachers nga nanhihirayo hasta pa karon ?? Malipay ako hit con tinued attention hit Kuta and vicinity. Padayon it mga entre mes along with mga "news we can use" ug for Dulag nga historical (sometimes hyst erical??) history we can use. duro adto an kaabtik han at mga kaapuyan pag andam pa gkontra ngan pagtago ha mga Moro raiders. sunorat in hin padi dida ha dulag in year 1599. pamati ko wara y ada ka kawat hadto kay gin tunod ha candao para di makawat. eguin borod pala hi Dexter. pangiskwelahan. Tama kamo adding Planet makes it more catchy.

hira an nakaabot ha Dulag and established businesses t here. NEVER !" < /b> <b>Danny .masyado hin kamemorable siguro hine nga l ugar kay natukib hiya han hulagway han kadaan nga DULAG.. sidnga nga sering ni Mano Romie.so siguro usa it GUINAW AS nga dre hikalimtan hin usa nga Lumad nga DULAGNON considering nga saksi ine n ga lugar hin damo nga mga panhitabo dinhe ha DULAG nga kaupod han iya pagbag o.. </b> <b>hira Bon Suan nga tatay ni Mayor Sia Que.an mga tawo nga iya hinmat an ug iginkausa hin hilaba nga panahon. deri ko nakakalimutan labaw kay mayda Planet Guinawas nga triggers mga thoughts of our iroy nga tuna. upod man an ak tio insi k Doming Lim (husband of my father s sister.isyahan..an mga direct from Mainland.an lugar nga gindak an. Historic an Dulag.. its importance nag. </b> <b>Dexter.bisan ikaw mano im sure damo an im o memories hine nga lugar labi na ha baybayon han Guinawas.Sinulog Festival.han bata pa ako pirme ako nakadungog han mga hisgot ni nanay ug han mga kalagasan kun ano nagin saksi an GUINAWAS han kasanhi nga kaagi han D ulag labi na han pagbut ho han gyera.l akat han panahon. Karatong was the medium of communicati on thru bamboos.award winning na ito hira ha Manila . Dexter. Maupay nga panuha bisan makuri ha katikangan ultimately mayda mga sumurunod\/kaurusa.. kaupay mo daw la magsurat ha Waray.. A community with trading experience with our Chines e neighbors. Dan and Mana Gloria should be proud of this. deri hi Mayor Sia Que. ah ok n akita hit Karatong hit Kawayan mano. Mainit an discussion dida han barbershop ni Barok ug barber shop ni Bulan...Aliwan Festival ngan Cebu . Pasaylo la hi akon mixed language pero magparapractice otro hin Waray. gudti pa hira. Han akon panahon dida ha Dulag oral history and makusog labi nahan tikaharani an Oct. bis an ako langyaw....... Mano Romie.@ Mano Romy: salamat mano han imo pagdayig hine nga grupo.. Paki-ana hit mga lagas hito nga mga barbero--hira an akon hang-ou ts sadto.salamat mano nga DULAGNON ka la gihap.salit kun tuminongnong ka nga Dulagnon mahanumdom ka manta han GUINAWAS kay kaparte ine hit istorya ha n mga panhitabo hine nga aton dapit. you mentioned "Karatong Dulag" amo ito it ngaran hit aton festival group .... around the turn of the century 1900 ito hira umabot ha southern leyte from mainland China. I second the motion ni Danny. upod nira an families nira Tan Tuabac (kan mana Pisay Seno bana) ngan Mano Cito (tag iya han hat Mabuhay Trading ha merkado).... That ponto. tia pacing) dida han barko tikang h a Tsina.. ito nga dapit dida             .nagtikang gadla ine nga akon konsepto han akon kuryosidad nga it DULAGNON bisan ano hin paghurohira yo hin lugar pamiling hit iya pangabuhi siguro mayda man ta gin iiliw nga mga me joras hit iya lugar nga tinikangan. you are right Dexter.. you have a making of a writer in Waray... Danny ayaw pangaratong hin(ha ulo) hin tawo. Labaw na adto importante during the moro raids ha Dulag like th ose led by Bwisan. ano it origin hit word na "Karatong" in relation to culture? (we kno w karatong like "karatungan ko ikaw") Kay ano nga ginamit nimo ito nga word in the same application as Mabuhay" or "V iva"? Dexter.hello ug otro eguin dadasig ko nga nagumpisa ka hini nga Planet Guinawas.. Curious la.. hehe.. ngan ha n Dy\/Yutangco brothers... Karatong Dulag o r Communicate Dulag. amo ito it prime musical i nstrument hit Karatong group na naapi hit festivals..magpapabilin ine ng a aton ikaparayaw tobtob han mga tawo nga igin konsiderar la gihap an ira kaluga ringon nga DULAGNON hira.in fact.. N ahadlok la ako nga magpariho han nasering" Deri na ako mag-e-English. ( i hope my recollection of facts are correct.thanks for continued harampang. Leyte landing...) </b> <b>nahanumdom pa ako han barberohan ni man barok ha Candao.umpisa be fore pa han Kastila of 1595..

utangan namon hi imo Tatay. yan a pala ak pakasabot. Bon Suan. maupay nga nagPlanet Guinawas kana guihapon ! Hinuhulat ko hi Nenie De   . Mayda anak hi imo Tiya Pacita nga classmate ug batchmate ko ha 68. Candao an kada-an nga mercado before hit yana salit an bakery ni Bon Suan.. ako hi norma lagramada. kumosta nala kan imo nanay at ngan mga kabugtuon. From a communication tool like pag-warning han uma rabot nga mga Moros and now musical instrumenet han Karatong Festival. diba romy han high s chool pa kita kun break naton nakadto kita kanda man raymon kempis para kumaon h in pansit. Young. Condolence. Dy. pag tabo magamo marisyo la kay damo an baligya na mga ukay ukay na bado... I always thought it yana nga present merkado amo na ito.. then pag construct na hin mga pwesto. tindahan nira Insik Jos e( Yutangcos) and mga Youngs were closer to the highway ha Candao. hi Bata Raymon(youngest bother ito han amon mama) had pansit and halo-halo at one point. salamat idoy more power. I was Grade 5 maglipat kami han tailoring. I was proud of the performances didi han Leyte Dance Theater of Artistic Director Jess De Paz and his tropa ! </b> <b>Yes... Pagmakusog an tabu-tabu. Maupay gad kay waray ko curfew. Palipak it mga memori es dida ha current merkado ! I practically lived my Grade 5. dida han es kina nga tindahan tikadto kanda Man Pepe Andrade. Ngan basta na-agi ako han iyo puesto. </b> <b>i hope makilala pa ha akon hi maam gloria. Dulag has its share of immigrants and their next generations. nigo la adto in isda. Yes. 5 6 kami. the first ha present mercado. yana pala ako nahabaro nga nabaligya pansit hira Man Raymon Kempi s...an damo an mga tindahan.. I had to go back to Leyte to help continuue the business. han una pa.. We had our tailoring ug balay rented between niraMan gorie Tupaz an Flor Yanuario.. an mga temorary nga nipa nga larayan rented out han munisipyo naabot han Lolo ni Jerby nga lugar. </b> <b>mana Norma. maribhong man it nga Candao Rizal St.. i remember stories of my tatay and nanay nga they were one of the first to sell hito na merkado. He may rest in peace ! Versatile man gud it kawayan. I think hi Mano Ernesto Lim an imo classmate? an bana ni mana Cionne Apolonio? o r hi Mano Boy Lim an taga Metrobank or an at nawala Francis Lim? Danny hi Boy an amon ka batch ug sugad man kan Norma. Even didi ha Florida mayda usa nga grupo ha Tampa nga bamboo band quihapon travelling around to perform. nira Pang. then karne.. Kumusta nala kan Boy. tinatawag ako bisan kon waray ko dara nga kuwarta.High school graduation dida han amon shop kay ako an bantay pati ha gab-i. an syahan nga merkado ngayan ha Dulag. but i have a vivid memory sa mga tindahan ha dulag. </b> <b>Norma... Camaro.. maupay ini na imo na hunahunaan..Yana la ak o makasabot. taga km. BTW.to Dexter and Mana Glor and the rest of the Meneses Family. Tapos pagkamatay ni Papa. hi Man Tony. Saño. Han naka dto pa ako ha PCC (now PUP or Polytechnic UP) mayda an school famed Pangkat Kawa yan Band. Yes. they got one para baligya isda. namimin gaw na ako yana. dida ha Candao? whoa. an ak hin-abtan kay general merchandise store man la adto hira. So Mano Romie.

sidngon ko tim pangumusta kun magkita kami.. retired na hiya from Metr obank . hi rafael may duha nga anak hi andres que ngan hi tiya chayong nga dida kan da mike castro okoy. Tabu. tapos nabalik kami ha amon klase pagkahuman namon kumaon. yes we have a lot of       . cun deri pa time han amon biology kan ma am virgie adto la ka mi han puno han kahoy atubang han upisina han prinsipal ni papa adong bautista. adeliada egos and adelina tuisen an maghusay ha aton clase.. adto kami nag pilinkuron ha ba nwa.rafael que. kami hira josefina raagas mana julianna alicando. e gin pa koha iton han iya bugto nga hi . seguro mahinumdom ka romy taga serrano ngane adto hiya. h i "insik "Naymon". amo ini it ak hinumdoman an cring han akon lola pinay han mutato pa ako.nagbi-business na yana. malipay hi Mana Virgie Villanueva kun sumatan ko anhi kamo nagrereminisce han mg a kahadto.. </ b> <b> may nagluluto hadto. Mano Phil . tapos tumigil yes may halo halo pa. Hi bata Raymon s maternal side Gotico kay amo ito an apelyedo han mother ni Papa R aymon. Kumusta Phil ! Tinood. nga an asawa hi lola tikay ng a bugto han nanay ni lola pinay nga an garan hi valeria.salamt hit im info about our chinese connections :)) maupay ini nga nangag katugpo tugpo it istorya kay one day bangin ta ini makumpl eto. tama an darawhonun na mas maupay an high school kay sa college. </b> <b>yes maupay la adto na aton mga kaklase kay waray nadaraga and waray liwat nan liligaw. Regards nala liwat kan Cirilo "boy" Lim. Nakakabati ngani ako nga some of the names han mga Casa o warehouses ha may baybayon Chinese sounding.P. Salit danay namon tawag kan bata. stepmother ni mother ug step Lola ko...Paz mag FB. hira mary lou degala . Kitaa nala it akon ka-disconnec t--yana la ako sabot nga 1995 pa mamatay hi Man Tony. Maiha na ako nga waray ul i ha Dulag. Di ba Norma ? High school days were a l ot of memories too. pirmi ka na hini updated hit mga panhita bo ha aton ha Dulag. Mano Romy . sige la Mano Romy. hi atod Mano Paing an imo classmate so with siguro ha DHS akon sister hi Mana Edith nga ka-reretire la ha U.lots of good memories ! Hi Mana Virgie Garcia let me appreci ate more of biology bisan ko lakwatsero ako. 2yrs ago. i really miss my high days. romy hi imo mano paing an akon klasemate ha elementary Mano Romy . kay iini ka na man. maupay ko adto hiya na maestra. Mga intermarriages liwat resulted to linkages like ha tribu n i Mano Kawa Yu ha Brgy. </b> <b>An Chinese Dulagnon heritage prominent gud.. @dan an sring han akon lola pinay villagas. segui danny ikumosta ako mo ako kan ma am virgie.. bisan anaton mga binata na classmates hira teofilo bless his i forgot h is last name..death anniv ni Tatay kakulop Feb 24 so first cousins ngay-an kamo nira mana Lyn ngan Padre. maupay na adto na s nack namon. </b> <b>maaram ka romy patay na hi dada sabel arandia.. labi na kamo ni raul tupaz para kamo anak niya. hi maestro nga tatay ni bon suan. hi raf ael an balay before d war deda hit balay nira tio nono pedrigal na tatay ni alex pulis. Maupay nala kay ada ka Danny ha Planet Guinawas.hi Mano Boy Lim adto la pirmi ha Manila. marisyo la adto.

hi Teofilo didto han Class 68 40th reunion. marisyo la adto han high school days... pati na hi man pe rling han chemistry. kaya yana deri ako na tuod kan gladys na nakapader na an buong compound complete with security guard.. consuelo.auntie norma. an mga dara ga na maestra naton hira ma am virgie. An imo uncle is justified to be that emotional parti han iya survival. hi Teofilo Gallo adto nga imo na mention.ipadayon unta niyo ine nga </b> nga mga hubad..... maupay nga you had achance to see Dada Sabel. Yana la ak o makabul-iw han mga older posts.imposing na. Romulo Delmo at iba pa.mano romy. I.. Norma lots of physical changes ha DHS now DNHS. man nancy bautista.namarihayaw tak panunggon it iyo mga testimonya han iyo mga phil. god bless to all. Waray na an aton one-storey han South side. Pagreunion liwat namon ha Tadyaw last year d idto hi Vergie Garcia ngan hi Miss Apolonio. in a wholesome way. ingat kamo mga idoy.. lalo ako namimingaw ha aton. hananumdum ka romy na binabayaan tayo ni ma am arandia may her soul rest in peace kay mauli na hiya ha san jose. Ma second the mo tion ha imo Norma hi pare Raul parti kan Dada. haay ka upay la magreminicse han kahadto. True. Norma again. </b> <b>salamat haiyo na naka hunahuna kamo hini na website. may his soul rest in peace. It mga retrato ug mga postings PG naka-addict. Waray anay hiya makakilala ha akon.good memories sa high school days. ira pa rin it mga negosyo ha aton. Yes. interesado deri la han aton history pero sugad man it curre nt affairs ug future. salamat guihapon na bisan la dinhi nag kakauros a kita. Opod guihapon it kantiyawan hit mga barkada. thumb s up han lista han mga patron ug "long Live" hi t mga patronisers ! May pagtapod ako ha mga TINOOD nga DULAGNON ! tinuod iton romy.karasa la kaagi.. Invited ko ikaw..makalilisang</u> barahibo actually hehehe. Didto guihapon hira NIlda. Ikaw nala an representante ha iya mga students aprticularly han aton batch. Marujita.. <b> yes iho tinood nga dulagnon.. kaya ka lakwatsero romy because you knew you where good at it. Diapora is an internationational phenomenon salit mga innovative ways of "karato ng" is a must.. i m so proud to be a dulagnon. tayo na ang nag lolower han flag tapos pinapauli nala tayo han principal ni papa adong baut ista kay mauli na guihapon hiya. Salit.salamat hin madamo. Nauha anay ugsa ako mahanumdom han iya ngaran. Di ba baras an salog naton ? Bisan it Gates ..mano humbled.. Sering ni Nenie ngan backed-u p hin retrato. Siyahan.nostalgic. </b> <b>Hello. </b> <b>whewww<u>www. I have fond me mories of "Dada" Sabel-with passion and compassion nga natutdo.hope fully.we re very much legasiya hit usa nga TINOOD nga DULAGNON... It seems deri naton natoraw an ir a pagtutdo. Sering pa             . Amy.malipay la ako nga nagkakonsepto ka hine nga Planet Guinawas nga who know s it aton social networking maka dig-on hit aton mga molopyo ha Dulag ug langyaw man. chinese heritage prominent hasta yana. oropod ug amyaw ug . miss cinco na taga san jose math tetcher nanliligaw hi mano oscar raagas ha buntay. for one . Dexter.

Nyway. Ikaw Norma san-o ka liwat igkaka ballroom dancing... Ano it ira (batch 68) mga happenings lately? It imo mother ka batch liwat hihy a han akon sister nga adto ha Queensland... Han 2006 umuli hi Lettie Serrano from Manila para la magkipag ballroom dancing. puro wala it akon tiel. regards to a ll. Ipapangisayod da w kan Teofilp kon tima na an pag renovate han ballroom han McArthur Park kay map a present na liwat kami pag bakasyon ko. 28. Uswag Dul ag. kay a sabi ko sa iyo amy kung buhay pa ako. adi man ako naukoy taclo ban diri gud ito harayo ha amon. Hit 2018 aton golden jubilee... </b> <b>okey ikumosta na lang ako ha iya. or maybe hit time nga mauli ka ngadi open na it Mc Arthur park. Romulo. my sister imelda gallo de paz is also a member of PG you can search him. Carlos P. cge cgngon ko hi tatay buwas cguro mauli ako dulag. Idoy Richard sumati hi imo Daddy (or whatever you call him) mamatron ako ha iyo. @MANA norma: masulot gad kami mgkita ni tatay ky once a week nauli ak ha dulag p asyada ghap ha ira ako man la it adi ha tacliban nareside 3 ko nga sis ad2 tanan ha dulag. i hope mga buhi pa hira yana. marisyo la kmi mon nagkakaurusa kay duro nga pasurosunlog. na ako by then. </b> <b>2018? kun buhi pa ako. She is a teacher in DNHS at present. uropod namon ha mother side. hi tatay retire na ha work pati liwat hi nanay ad2 la ghap hira ha serrano dulag naukoy d same haus.. seguro hi im tatay makilala ha ira. maupay na nag kakakirigta kita dinhi . he he he. i will write it in my calendar 18 golgen jubilee. kami ni mana julianna. i think ha leyte park myada gh ap. Deri la ako maaram kon ikaw or one of your brothers (if you have other bothers) nga ka batch liwat han akon eldest dau ghter. </b> <b>• so far it mc arthur park on going pa it renovation.. i hope makauli ako by then. salamat kan dexter..ngani ni hat Gen. ako nala it magkirita. Her name is Amelita Flores. Hain pa man pwede mag ballroom ha Tacloban? Where we went to last year kami la a n tawo dida guihapon ha may San Jose inaagian ngadto ha airport. hain ha tacloban? deri ako maaram mag ballroom dancing. signga na hi norma lagramada. usa ako nga anak han iyo ka batch nga hi teofilo gallo. kamakaruruyag la pagbinasahon an iyo mga kaagi hadto para ha amon nga mga mas bu robata importante gud ini ha amon kaupay ky diri nam ini pagaagian nga iyo naagi an.. @mana amy: myada gad dd tacloban pwd magballroom. 72 yrs. kun nahunumdo m pa hiya. nyway. maupay kon damo it magbakasyon.. anyhow good to see you on fb iho. i hope . hira mano par an ngan jesus gallo ha san agustine. how nice to know na parauli ka ha aton. god bless </b>       . an akon brother in law nag golden jubilee din hira from leyte high school hanin feb. kayo na lang kay mga buro bata pa man kamo."Dulag was razed to the grounds" Damo pa it dapat hisabtan! </b> <b>Google Dulag ug damo nga articles an mashow-up. she s also a member of PG. al am mo richard we have in san agustine na mga gallo. hira Lilia ngan alita la it mahilig hin sayaw. aguidaw kay duro manla an ire saragyaw. nag ballroom dancing din hira. Disregard the German Dulag Lu ff. richard ikumosta ako kan imo tatay. </b> <b>Akol a it nagdadara ha ira pag ballroom dancing. how often kayo nag kikita ni em tatay? segui la amy ballroom dancing is good. i"ll tell tatay nga nagkai storya kita ha PG. Na mention adto ni ya long time ago nga mayda niya classmate nga Gallo an surname..

kan nanay so far ok ghap pa reho naman hira retire ha work ni tatay ha balay na gud hira more often so maupa y kon my computer at least my libangan hira. nauli ako ha dulag danay huwebes sa nto or biernes santo depende la hit ak work ky 24hours man ak duty every other d ay ang work ko. ds weekend mauli man ako utro pagbisita ha ira. kumusta ka. nag puntana ako dito sa merica. nalipay intawon hi tatay ky maiha na daw kamo nga waray magkita waray ka daw uli-uli ngadi dulag. dinhi na uubos it akon oras. </b> <b>nag babakasyon ako yearly ha aton. Nagpakilala hiya nga Gallo hiya of Dulag pero it iya moth er ha Tacloban na niya binibisita. i know money is tight and mahal na it mga paraliton. tapos nag resigned ako sa abroab yeart 2000. BTW. @mana norma: nakadto ako kanina ha dulag i tell tatay nga nagkaistorya kita thru ha computer gncgngan ko nga nangumusta ka. para hit 2018 Golden ako mag-enroll o bisan nala coach\/DI ngan</b > <b>cge daw mano romy ky mgresearch ako parte hito ha iya nga hi Ernesto Perez. ok i tell tatay about it. but nakauli ako ha dulag one time. I hope one of this d           . i m sorry. sabihin mo kan imo tatay na bumulig na h iya dinhi ha fb.nakilala ko hi Man Er nie-Ernesto Perez-of Jacksonville. masireng hi i m tatay. yes hi i m tatay tinatapuran ni dada sabel arandia. </b> <b>i hope makauli ako soon. i will keep in touch. nakakamis talaga sa atin. </b> <b>@ mana norma: cge la ky f makaluwag kami nga magburogto magaramot kami pagpal it computer para ha ira para liwat maylibangan hira. napakiana hiya kon hain ka kono naukoy yana. punta nala hiya ha internet cafe. bye now. dinhi hi ni na planet guinawas kami pala nila amy baldo and romie de la paz. matatawa ka hit oroestoria dinhi. Hiya siguro an first nga FilAm to run for city council of Jacksonville. </b> <b>Richard. para magkirita kamo bisan la dinhi ha computer at least my communication. regards to all. maupay it imo desisyon. how is you mom? i forgot what you said about ur mom. inga t ka. i know paran gallo minsan na ako nhakadto ha ira during my college day. god bless. A nd ok I will tell tatay nga ngkaistorya kita thru computer.Florida. </b> <b>maupay iton na masukot ka umuli. Pakikumusta liwat kan Teofilo. salamat ha planet guinawas ngan kan dexter kay kun waray ini deri ki ta magkakakirigta ngan mag kakakurokilala.<b>my father teofilo came from gallo clan in san agustine i m sure kilala ito ni ya ky an akon lolo hi crecensio gallo came from san agustine. ano? mapalit hin computer? i palit nala hit iya medicina and pagkaon it cuarta na gagamiton. small world talaga. Norma ug Amy. sana makabasyon kamo sooner para magkirita kamo uli ng nga ka batch nyo. so duon ko nakita ang pangalan ni romie sa fb. ikaw nala it pagistoria ha iya kun ano it aton na pag oroistoriahan. may her soul rest in peace hira ni romie and raul tupaz. dito sa church yard l ang. friends sa fb ni gladys my niece ang niece ni romie. i m in the bureau of fire protection nakaassign ako d2 sa taclob an central fire station. </b> <b>ok mana norma cgngon ko tatay nga bumulig ha FB pero kinahanglan anay pumalit hin computer ky waray pa hira. nakakaliaw. ha aton we do have prosisyon around town. as long he is in goo d health. good day. mauli ka sa holy week? iyan ang namimis ko dito . madali manla it biyahe pakadto ha aton. god ble ss & regards to your family. ang holy week. ha manila nala ako kay hira inay ngan tata y ay ha manila nanirahan. yes.

Kumusta nala kan Teofilo ug Dominador.. =D Maupay nga vital info ha history ! @ Veneer.I witness some of those funerals passing by our home in Candao. malingkud la ako kay masakit it akon tuhod .kahuman pwede ig ranking niyo? Thanks Adi tak list pero waray nak hini ha ira igkita manmulay. naka frame pa ngani. parte han mga ma gkarit hin basketball hadto kay waray naman ak igkaarabot ha ira.so ha ak pag analyze yana we ll organize an mga intsik hadto ha eastern visayas kay nakag put up hra hin suga d na association. puro wala it akon tiil.. an Chinese cemet ery is part of the town s historical and as cultural picture kay during Chinese fune rals iba man gud an nakikita.basta an siring ni adton lola asos asyon daw adto han mga ka intsikan ha Leyte & Samar.Mostly an mga Chinese ha Dulag tikang ha Amoy. Also be it known nga much much earlier. Baga nakialayon gad la ako nga magistorya kamo kun may oras la.Maupay it aton bungto kay multi cultural. sunday mauli man ako dulag i will tell tatay.An ginsisiring han mga old timers n ga hi insik jose (yutangco) crucial nga leader han mga guerilla nga dulagnon. he he heh. tiyo omie(dominador) is in olo ngapo ad2 na hira nareside pati an iba pa nga sis ni tatay out of 8 two la it ad i ha dulag hi tatay ngan tiya nena wife of pedro chan.Nagkikita kita nala it Filipino-Chinese community dida ha sementeryo pag kalag kalag.Mga 50 s & 60 s sentro daw han komersyo han Dulag an Candao. infact bangin na ngani cultural divid e between ha mga tsinoy ngan Malays ha Dulag.Usa pa nga dako na ibedensya han presens ya han mga Intsik ha Dulag iton Chinese Cemetery ha may San Miguel(Sabang).It Dulag dire mapa ur hi mayda liwat kita Candao na Chinatown. involved permi ha community and unlike other places nga nakita ko.Adto na iton hra yana namahuway nga dayon an mga Instik tikang ha Mainland China ngan ira pamilya nga tumalikod na ha kadayonan. base la ini ha uruistor           .nakadugang ton tat history. seguro naman may iba nga deri guihapon masayaw. info an mga chinese ha Dulag mayda hira organization. I was a frequent customer ni imo Lolo Quezon and Lola Nating on your General Merchandis e store manned also by the children opod na an imo Nanay.Mayda h adto tindahan hira Lolo Toya aka Quezon.Sumala hit istorya ni Lola Nating ngan h i Nanay ha Candao natirok an mga Intsik hadto.China nga yana ma s kilala na as Xiamen.an detail dire ko na maintindihan kay naka inintsik na.add l.ays magkirita kita dd ha dulag. HINO ADTO HIRA TApoS PWEDE NIYO IGDESCRIBE KUN ANO AN IRA STYLE PAGMULAY ngan KUN ANO AN IRA P OSISYON .An mga Tsinoy nga mga Dulagnon. i don t know a bout dancing. ok... </b> <b>@ mano danny: Kun it Manila mayda Binondo nga Chinatown. mayda mga casa(trading warehouses) ha may bay bayon ! </b> <b>yes i will eroll also besan deri ako mararam kun buhi pa ako . @ Mano Jerby. Hero adto hiya naton.hmmmm. • Mga tinahod ko nga kabungtoan. na gsupply hiya ngan nagin espiya nira. Oi yana pala ak pakasabot nga an chinese cemetry ha dulag amu ngayan an una nga chinese cemetry ha bug-os na leyte. labi na gud an mga tuminungnung. Tinood Vener an Candao amo an mercado immediately from the present site. very minimal. An yes.pero yana gutiay nala it nahabilin nga Filipino-Chinese na pamilya kay kaurog nagbalhin na ha Tacloban ngan ha iba pa na lugar.Kaunanahan daw iton nga Chinese Cemet ery ha bug os na Leyte.kay ha balay mayda certificate hi lolo na Wei Due Assoc.. malipay gud ini hi tatay. Maupay nga asset ito hi Man Ernie didi.

hi mano mely peregrino.. Pula . Williams -? 2.elden maraya.an dre ad2 mgkita an iya pasa cgura do gud nga mgsasamuol h nawong. thanks again.to be contiued subject search info great players of dulag.? 3.60s agustin degala.peac e mano glenn...bodil. amo ini hira an fisrt nga basket player in dulag to represent leyte during evaa.gab riola.jerry yutangco. Play from Cabacungan Amo ada ini tak top ten. he man colas. Lily Congzon Adi mga hinkit-an ko nga nangagmulay 6. :) </b> <b> 1. an akon ad2 usa nga makarit h BEBSTON an taga buntay ngani nga pi-ay.Badil Elvin Gabrino"-? 5. m       .bill. they next was hera man ernie gabrino. hadto before t he war hi man luming dumaguet an center.. Doy hin-o an im ten top loca l players nga naabtan mo? Ay Oo lacandazo. nasayaw. hi nicolas ogom ceballos. Tuloy +. taga Alegre eto hiya. hi IDOL GLENN SAÑO. alayon nala butangi hin description .kempis.nakapar a han pintar bsta n kadukot h board an bola. Mea Kulpa. Wow 1930a pa ngayan ano? mano jerby.terry.vicky.70sruel nucom.. An akon la naabtan nga masiring a k nga mayda gud talent.ngaran l ad 2 hiya sugad bilib ako ad2 an iya mga assist.bimbo canas.kainom lugod maupay hahahah!!! </b> <b>lagutan deri ak hanumdom first name nya william. nyahahaha. Randay Nueves 9. patay ako kan jing hini @jerby: padi hi "magic" cyril tambis dba maupay ghap adto nga namulay hasta hi j unjun cerence ngan hat nawala danny lagunzad? aw hi man cyril maupay na namulay? haha pakasabot ko pala ambot hadto kay ray ko man gawas gawas waray ako igkirita mano cyril maupay na mamulay. hi man tonying canas..arthur serrano. hi man luming dumaguet. imo #9 feeling ko hi mano Jing Lacandazo ba eto? hi Junjun PLY Jocs on diri taga cabacungan.Jing Lagunzad 10. ha ha ha ha bam bam kalurong ha ha ha ha!! Aw Jing.? 4. 1939 adto. damo an talent hini... :) jerb before d war an tuminongnong nga basketball player ha dulag. tony apolonio.pe te sano. bago pa gud nga inasaw-an haha. nakanta ha videoke hin IL BE OVER YOU. Terry . hira im papa..rogelio canas[galyong]. terry serrano.tapos h JOPAX. pwede ta ma describe han style ha ira kamulay? kun ok la..bilib ako ad2 an ia piktos.carlos yanuario.mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 7. dulag team members late 60 s and 70 s: williams. Danny Yutanco-mayda ko description ha iya didto hga mga henyo han basketball 8. Thanks sige timahon ko la search.bargol.ya. roberto peregrino sr. forward nga hira tatay an man tonying were g. i have picture of that i may have misplace it some where.

. An ladies piso ha cultural ngan ha mga baryo nga iginsakay ha trak ngan han mga arkilado nga jeep... dri ak nasaklang hin service para la kumad2 hn mga sarayaw ha iba na brg y. member ako han SK.. </b> <b>FYI...heheh! </b> <b>Baga duro nala liwat it nga m pagdayaw! LOL!           . d man gud ak maram sumayaw... first batch ngani ad2. hubert lacandazo. lily congson. And as a member of the Sanggunian.lol.SK kgwd ak ad2 n mna lori.PAMATI KO DAMO TAK MGA KITA DINHI H PLANETA NGA MAHILI G HINI.KY WARAY ITON PINALAGPAS NGA SAYAW AMO PA 8 NAUNA PG SAKAY HA SERVICE N GA MADMAX OR FIRE FOX.kay tinuod maupay ad2 an imo PR.. @ Angeles. i just discussed bout it sa discussion ANO AN IMO HINUMDUMAN HA DULAG KASANHI .SAKLANG L GHAP. dicks... baga kaur og successful man ad2 na activities tas nakagain pa ak hn damu nga sangkay ngan self-confidence. N auso man an benefit dance hadto han mga organisayon. =D Defensive na ba ak ura-ura? LOL!! Balit.ely peregrino. hahaha!peace la kita angeles. dri na ak gutiay yna k daku na ako hahahaha! Peace! </b> <b> @ james naabutan ko yan noon.joke la ad2 ak cring ng a an pagsaklang.hehehe! kilala ka hadto han mga SK.LABI N ITON NGA GUTI-AY NGA BABAYE NGA MAHILIG HN PANGOMPOSO HIN SEDAY HA PLANETA.plarong pambansa yana) ngan prisaa (kanan private schools nati onal games) ngan mga full scholars han ira mga skwelahan.. galyong..was onl y 15 then pero naka attend baya ako han kanan bermuda ha cultural kay bag o pala adto hira nga organisasyon han mga tambay ha bilyaran..baga nka remember l ako h imo..BENEFIT DANCE HA BARYO.that was more t han 2 decades already... ako permi an naaassig n pag-invite han igkasi ko mga youth had2 na panahon...maupay k makisama.. Ngan kaurog. lagutan brothers (pero nagtransfer residence ha tolosa). Ada fortunately. tinuod balit parang e xcited lagi ang mga taga bermuda for the wik end to come esp if me sarayaw na..HAHAHA!DANAY NGANI TRUCK... amu ton it kamatuoran.HEHEH! </b> <b> aw ngeean!!! an hin-o man ito na mahilig han seday? hahahaha!!!! waray man a k igkirita bisan haraniay la it madmax ha amon hauz ngean kay ray ako heto makaa gum hadto hahahaah!!!!iba man na venue akon gusto!!!!hahahaha!!!! Hin-o e2 na m cncrng James?! =D Baga an ak had2 nahinumduman during the early 90 s (teenager pala ak had2 hehehe !).BENEFIT D ANCE HA BARYO" I SHARE DW NATON AN UNFORGETABLE MOMENTS KADA NATON PG ATENDER HI NI NGA SARAGYAW HA BARYO. dont remember exactly kon anong benefit dance basta kasama ko rin minsan ang mga high sch classmates and barkadas ko nun sa cabacungan ata.. In fact. Ngan kon ako man tim gnccrng.. Nakaattend l a ak hn sugad h2 kon ad2 ha am k an kamatuoran. ini hira umabot ngadto ha inters (inters cholastic games .pro joke.amo nga ikw dayon ak n hinumduman. wry ak nanunumduman na kumd2 hn sarayaw ha iba na brgy...hayz d ko na matandaan.during the 80 s i was aware of that fad. manric am knukuha na service k nakadiscount ak had2 k patod ko manla an tag-iya.." </i></b> <b>• MGA K PLANETA NAPAKIANA GD L AKO KON OSO P B INE NGA "LADIES PESO. part han am role was to promote youth interaction thru various activities and w e saw that sponsoring a series of benefit dance was an effective way (gin-englis h pa! =D ) So ako k amu man an mas maupay an PR (kuno hehehehe!) kumpara han iba na members (labot la han am SK chairman nga h mano obel). Ano an style han kamulay ni Man Terry ngan Man Williams? Thanks</b> <b><i>"LADIES PESO.

.hehe!gn susubukan ko gd l ad2 kon matibay b an k constract.tinuod i2n n imo cring angeles nga nauna dayon ak pagpurot. :-) I remember the girls daw in Tabu were "deri magsugot" bisan an sayaw didto ha Ta bu.. bangin gusto la nra mgkita han mga manarayaw. Nangalas an mga dayo hahahhaha badaw diri nala unta nakad2 hin sayaw kon diri masugot =D pero balit.nkahinumdom p ako i2n dda h triangle h merkado ky dda ako i2n mahabung go an akon gn sa2kyan nga motor.heheh! </b> <b>@james: hahahaha! asya an marisyo balit hd2 k my libre na snack heheeh! an pa nahon pa ngni kuno han at mga kag-anak k my libre na dinner. an mga boys ahehehe!) MENDEWEN \/ KAPORCO = faraway place (nanhirayo hin duro!) NAGAAMBAK NGA URABANG = baga excited na dri nahamutang labi kun may layaw..hahahaha! @te gayle: yup.. dre nasumat lugod nga nakasaklang hya hn tak para la makasayaw ha baryo ha haha! Joke la james ha?! </b> <b>oo. choice man it nra.. As of 10:51pm 1\/24\/ 10 Alayon isurat un mayda kamo corrections.tinud mtibay gud mn ky baga n baliko la an yanta han motor...pro dre ko nla isumat ky bngin damo mhabaro.heheh! ate gayle. an mga taga rizal lugod ky mgsugot ad2.ky cg l ad2 an ak obserbar..mghusay p gud. hehehehehee. bagan makarawud pero it was fun! hahahahah! @ angeles that was during the 80 s... SUROP or SIMNUROP = nag-sex (term ine kun masulod na function room!.ayaw n pagbalga 8 usa did a. Aton pa ini dugangan hasta nga mahitso na...hahaha! </b> <b><i>DARAWHANON (Dulag terms) LIST as of 1\/24\/10</i></b> <b>• 5 na! Adi na lista han mga DARAWHON HA DULAG nga gin contribute.hahaha!pero nabaro ako ad2 an iu mga k luv team..Peace james hahahaha! asya nanumdom ghap ak hd2 k kaw permi an ak hikirit-an nga napurot dayun han mga mabaysay nga mga daraga basta ncrng na an mc nga ladies p iso. tama ba?   .sino kaya sa mga taga planeta an g naka experience ano?? sus damu ton dnhi te it nakaexperience. Ini nga james napakavi rgin... =D ata dda ka ngaha w hit mgsasayup k wry ko kaloveteam evrsince d world began LOL! pero isumat la ha ak kon hra hin-o an my kaloveteam na m naobserbaran hd2. Thanks. may maigo h ni. nanunumdom ak hit dda ha triangle ha merkado han bata pa ako. d la nangagsumat. am u balit ad2 an uso pero yna d na magagad it mga teenagers hit mga sugad h2n anu? kon hunahunaon ta yna. promi se. d ak masumat ha iba..pero dre babaye tak gn pu2rot kundi an SNACK n pansit ngan monay nga gn papadisan hn lapsaw nga katimpla nga juice..kaupay la hini.

sex pistol</b> <b>SINANDIGAN HIN SUGOB.kahadlok nga baga nalisang ESMODYO. milikis-pikis . hahaha.etc.vomit pabuhay=pahapnig nga buhok.marasa matarabitab – masaba\/maaringasa lanyug . amo 8 term e labog kita ha mendeweng.ambut kun uso pa ton yana or they re using another term for that.hehe mongmong-marijuana daginot-dinalian na trabaho.grassy area muring uton= mahugaw it nawong. prugmok. kabagwakan=duro it mga banwa...nadaraga boxer . Nagpapasalamat ako han mga betereno han WWII nga nagsacrifice han ira youth ngan innocence para hini yana     . kandingon-waray kurokarigo santik-tirador kablas-anak hin pobre nga posoy</b> Beterano <b>• Maupay nga adlaw han Kagitingan ha aton ngatanan.higda usbot .pretty woman nagsabod = nagsuka.demonyo hangrab. MP-Mamam potoy huna ko na MP .bunyag ha ak ha dulag.uro maalingog-ngog .messy face basit =mahusay nga daraga. in leyte.matambok nagkirikisi-=ginbuntog han kagutom damang=puyet kadang=tsinelas kabron-pedicab agi nga purosdon ka"=extreme anger kamang dulagnon=waray awod awod labi na hit mga tapos.putayon ( balikad ada ini) labitig .kaon malagsing .maimot kaber ..huro hirayo pa h8 mendewen ngan kaporco it mendeweng is the highest pk.(diri ak cgurado kon ano hit sakto na meaning hini na word) kay iba ini kontra hit maaringasa..hitaas danlak ...Manny Pacman husyod . tipasi-humay nga nakasalakot han bugas palang-waray salapi. mga tambay bilyaran nung 80 s an mag aram hiton.PARUMPAG = culmination? KALAG NA WRAY KAHALARI = magasa-gasa IGUINSURA NGA LUY-A = maaringasa especially wen sombady else is talking SUGOB.uwat panulay ha abo .

maghimo hin ordinansa nga maghahatag hin allowance ngan health insurance hini nga mga ka lagsan. In fact hi mano Bido Cadayong led a life nga most probably naapektuhan han gera ha dton bata pa hiya. Waray critical thinking kon ano in kasugad amo nga waray appreciation hit history or sakripisyo hit mga WWII Veterans ngan ira mga nahimo para ha ato n. puro memorisation la or route learning hit mga petsa. you showed to the world that w e as people are worth fighting for. pero an at mga kalugaringon nga mga bayani. Usa pa it kakulangan hin record keeping ha aton. but it greatly altered the time plan of Japan. It also showed our resilie ncy as people. Salit madali hikalimta n it mga nanhitabo... Ipakita ta ha mga kabataan nga pwede ka umilob ngan magsakripis yo para han aton nasyon. Mga Mano proud na proud na proud kami ha iyo ngan dir e gud nam makakalimtan an iyo sakripisyo ngada hit am kamatay.. PILIPINAS!!!!!!! </b> <b> Opinion ko la ini. nasasakit hira. no ammunition. mga natural disasters.Please.pareho hit damo ha aton nga Pilipino. naghuhulat hin kun ano. Nakakatuok . Kun Liberation. mamatay nala hira. Unta ada pa ha Elementary mayda na aram hit mga estudyante tungod hini nga mg a hitabo.. Waray mga archives nga hikit-an . nagkukuri pa hir a.     . mga Coup d etat nawara na ha panhuna-huna it mga naglabay ngan di nabutan gan hin importansya. It kakulangan hin exposure hit mga tawo hin impormasyon ngan access ha impormasyon nakadugang hit ka ignorante. too long that when it finally fell the Japanese got back by institu ting the death March. bagat ginkukunot tak dughan. Usa nga binabasol ko gihap it sistema hit pangeskwelahan or sistema hit iba nga eskewelahan nga kon History subject. You gave our country respect and honor and w e will always be grateful. no medicines but the USAFFEE managed to h old on long. Pero nakita ngani a ko hin sugad hini. Dire mahilig kita pag-preserba hin mga sugad hini salit waray resources nga ip inakita ha mga eskwelahan.. aton gintretreat like garbage ! Kada adlaw sige tak paniguro in my little way nga somehow magin mas maupay ini nga aton nasyon naton. The fall of Bataan and Corrigedor may have been our d efeat. Nadugangan pa ini hit colonial mentality naton ngan ka mahilig hit mga tawo ha a ton hit mga artista a la Hollywood style. nahuhulop akon duro. unta mayda pa unta labaw pa n ga mabuhat. When you fought for the motherland. </b> <b>God bless the veterans.. I feel bad as to how we are treating our WW II veterans here in this country.. no food. ad a na la nga tanan. Waray mga documentaries nga pasalida salit waray hilig hit mga tawo kay waray man nira choice. Waray bis ano n ga suporta tikang ha gobyerno naton. What can we do. Everytime I go out of the house and I see them nalingkod ha w aiting. </b> <b>That being said. ano man tat mabubuhat kundi dumuholduhol hin guti ha ira. Dos. Labot la hit pulitika.. haros manluhod kita pan ulpot han mga American o pero an mga Pilipino nga beterano. Waray ko gihap hinunumduman nga "war memorial" or mus eum ha aton nga usa pa nga nakadugang hit paghikalimot.. Pero waray hira manngaro hin bayad han ira ginbuhat.nalalagas hira. pinansusuksuk la kada selebrasyon. We will always be grateful to your gallantry and your love for this country. At the tender age of 13 and 14 naging mga c ourier hira han gerilya. </b> <b>Seguro hit kadamo hit nahatabo ha Pilipinas tungod ha pulitika EDSA Uno. Ginhahangyo ko gad unta ha masunod nga mga konsehales hini nga bungto nga u nta tagan naton hin suporta ini nga pipirapira nala nga mga beterano nga nabubuh i dinhi ha aton.nga aton nasyon. kakurihan. Didi ha Candao hi Mano Bido ngan hi mano Victor makaluluoy gad hin duro. etc. Kinahanglan ta na hira tagan hin importansiya... Is this how we re turn the favor?! Kadamo tat mga pinanbubuhat nga pamaray nga kun ano ano nga pan gasto.

Ha Australian War Memorial adto nakabutang it Pilipinas hit usa nga mga nasyon nga na-involved hira. Mayda pa didi senisering nga "Remembrance Day" or Veter ans Day kada 11 November. Makita ka gihap hit "Tomb of The Unknown Soldier".am mayda one minute silence ngan may namaligya hin poppy nga bukad nga igin pin ha dughan. Yana ko pa la ka-realise nga an iya pag-estory a mayda na gihap hadto pag-relieve han iya experiences ngan partly Post-Traumati c Stress Disorder na gihap. dire hira appreciated ngan acknowledged. Damo it mga "unknown sold ier" ha aton nga nagkalat nga waray panhilubong hin maupay kay sugad hini nga mg a beterano ha Dulag. didi ultimo mga loveletters. An hinumduman ko la an iya sering nga "mag WWIII ngani di na ako ma kalagiw". </b> <b>Mayda namon hadto neighbour nga WWII Veteran. A mericano man it dayon kay amo it hin-araan. as we that are left grow old. </b> <b>Amo ini it Ode para ha ira didi ha Australia: They shall grow not old. mayda gad nam usa ka baul nga mga silver cutleries nga kanan mga US Marines tikang pa han WWII. Didi ha Australia. Ada hit maagahon it misa kay han panahon han gyera favourable an pag atake han maagahon kay alert an mga sundalo amo nga it misa maagahon. Ini nga one minute silence para mag kaada hin reflection han nanhitabo ngan han mga nagbuwis hin ira kinabuhi ngan k abubuwason para ha Australia. Amo la ini it ak nahunaan yana). pasensya na kamo hit kahalaba hit ak estorya. Naurhi. At the going down of the sun and in the morning We will remember them. Damo an iya estorya han nahatabo ha ira pati ha Dulag kon ano an korte han Dulag han panahon han Gyera.Kon gindara ko adto ngadi nga mga cutleries mahabaligya ko na ha Ebay .html\</u></b>   . Adto na-atten d hit misa hit maagahon. </b> <b>Australia s Last Battles</b> <b><u>\http://www.(Damo pa it mga rason kay ano nga un-appreciated hira. diaries. baga di ko adto na-appreciate nga iya mga sumat. </b> <b>Sulibangko.ww2australia. etc. Han bata pa ako an hibaro ko han WWII kanan mga sumat han akon Lola la. Adi it sumpay it ak estorya. Hadto nga mga panahon kay waray ko pa man buot. Dida pa hin baul pero an baul faded na an khaki nga tela. As usual.au/lastbattles/return.-)an amon libong damo an foxholes nga panahon pa kuno han mga American o. Ta kay mahilig mag-English kon nahubog baga di pa gud igin-respeto kay han ka mahilig mag-English. Kada 11. Age shall not weary them. han mga sundalo naka p reserve iton kay it mga pamilya nira or uropod nakadi ha library pag research hi t ira family tree. It iba nakadto pa ha Gallipoli para pag commemorate hit Anzac Day. makita ka hit Australian War Memori al. Ta kay ha aton basta busag. Tungod ini hit contributions han mga Austra lian Soldiers han panahon han gyera. It mga ultimo apo nga pira na he nerasyon naupod hit misa hit maagahon ngan pag martsa. nor the years condemn. </b> <b>Ha balay na la hadto. may Anzac Day kada 25 April.gov. Namatay adto nga waray naka-appreciate han iya binuhat nga iya kontribusyon ha history pages . An iba nasering nga kanan mga Australians adto. Dida hit akon mga litrato Jerby ha Facebook.

labi na an mga beterano.entaries na gnhimo parte hini ha ira ngan ha eksakto nga kahimtang hit aton sosyedad. P ero crng pa man nim. Paghinumdom ko pala. mga babaye nga pi nalugos han mga sundalo ma. Amu nga an natata bo. makal olooy gud hn duro had2 an mga pilipino.awm. Australian or Japanese. </ b> <b> Agree ak h2 ha iyo nga duha. san-o pman? Amelita. </b> <b>Ngan it mga hitabo di kita nasabot kon tinood ba it sumat nira dida hit liter atura kay mayda mga authors nga bias it estorya. esp an parte ngani amerikano. mayda n ira estorya. <b>Sulibangko. Ini la liwat ak.asp\</u></b> BTW. Dire hir a leftist or right-wing. It akon lola is a WWII survivor. Hira gihap mayda estorya.os nga Pilpinas. An local na pangobyernohan han Dulag n angay gud manginanu hni ha ira. baga edited kaupay it nakasurat ha at mga literature books. myda mga docum. Jerby it nga mga pictures ko ha War Memorial ha FB di pa iton kumpleto kay makahurubya hit kadamo. An pagtag ad ha ira in dre la unta kon san-o knahanglan hra pumarada para ipamarayaw. dre ha at mawawara it colonial mentality. </ b> <b>Pati it mga libro ni Renato Constantino sugad hit The Miseducation of The Fil ipino. Hira gihap. Baga para ha akon na mayda balanse hit kada usa nga sid e kon mayda variety hit impormasyon nga nabasa. Opinion ko la ini. Pasensya na. diri kita nababaru kon anu it kamatuoran nga panhitabo ha at palibot. Ayaw ta hira paghikalimti kon mamalandong kita han mga nan hitabo hadto han panahon han Gyera. Dire la mga sundalo or mga lalake an nagbuwis han ira kinabuhi ngan kabubuwason kundi ini hira nga mga unsung heroes ngan casualties of war. I also hope tha t the govt will find a way na magng maayos naman unta ini it ira knabuhi k ngng instrumento ini hra para mgng malinampison n nga aton nasyon. Kay kon dr i yna. Dissent and Counterconciousnes. kund i knahanglan gnpapatilaw gadman ini hra hn kaupayan mentras mga buhi. mga bata nga mga ipinanganak pero waray nakarawat nga benepisyo tikang ha gobyerno. It iba nga authors gihap nga dire Pilipino maupay gihap it ira mga sinurat kay outsider hira iba it ira pagkita. </b> </b><u>\http://www. ayaw ta gihap pagkalimti it iba nga casualties of war: an mga bab aye nga han panahon han gyera nagkawaraan hin anak ngan asawa.au/commemoration/keating. alayun pagbasa hit mga books ni Ambeth Ocampo esp an L ooking Back k ad2 it mga intriga han at past pati an parte han at mga heroes. Hira it aton living reminder ano it nawara ngan ano it ira iginbuwis par a ha aton o bug .<b>Remembrance Day Speech Amo ini an speech para hit unknown soldier nga akon senisering earlier nga damo it aton unknown soldiers sugad na la hit mga beterano nga na mention ni Jerby ha Dulag. An mga "Comfort Women" nga g inhimo han mga Hapon. Veneration Without Understanding. Ngan kay outsider waray nira vested interest. Tama na liwat e2n. In fact. Salit kinahanglan it aton acces s hit damo ngan iba-iba nga impormasyon para makasabot kita ngan makapahimo hin conclusion kon ano man gud it tinood. Lest We Forget. </b> .Americano. Kon myda ghapon kamu tym. myda ak cuzn na amu e2 it iya bokasyon. Lest We Forget. Waray gudman h ya makabulig ha mga gerilya pero pinaagi han iya mga es2rya about the war.gov.

. who campaigned in U. total maupay man tat panuyo para ha at bungto. iton nga mga beterano. di kita nasabot ano an ira mga heroic feats k ay di man sugad hin mga busag nga mga dokumentado or may nagsusurat hit ira binu hat. mapaaffirmative o negative and then qualify your answer. Mahinay la it akon "s low"(deri speed) hit keys. an up to pagjoin ko hin campaign for Filip ino Veterans Equity bill in the U. diri prayoridad an mga beterano. ako hadto han amon pakatitirok han batch 57 han dulag high school nagmotion ako hadto nga that there should be website nga all alumnae of dulag high school coul d contact one another para madaly it contact hi mga graduate ha langyaw pero war ay man ini ka implement.</pd> Pat Ganio of Jacksonville. et c. badaw. Permi man la ha estorya it ira mga gin-agian sugad hit gin-agian han akon Lola n gan kan Angeles ngan iba pa nga mayda mga surviving relatives tikang han WWII. waray namati. Sering pa "Itutuloy" or Abangan ang susunod . I have an uncle in Cabacungan hi Tata y Copio Sandagan from whom I heard alot of oral history re Death March.     . </b> <b>OK la iton Mr Dela Paz. an active leader of a Veterans group here in the U. waray nanginlabot. The veterans sacrifices made me continue w alking and talking and working with other advocates in the State as well as nati onwide. Waray man hit nira mga Returned Soldiers League or mga hall nga pwede h ira didto magtirok-tirok. • Hala mga igkasi ko Dulagnon. I attended a Araw ng Kagitingan ceremony in Central F lorida and we have only three Bataan survivors as honorees.<b>Jerby. i second d motion. nakahabol ka man hit discussion =D Ha pagkayana gudman. </b> <b> Take your time la mano. ambot la ngahaw. pag hisguti ta dinhi it kabubuwasan hit grupo. </b> <b>Last SaturdayApril 10 . Florida. wara y nagsusurat. Waray man hito parade. madali hikalimtan kay it ginsumatan. kamaiha nala nra pagp inila tas bs ngpakatungkod na. gnpapakad2 la ghap nra ha banko pagclaim han ira pension. The Obama signed billl for the $15 K and $9 K and veterans recognition i s a hard fought battle. Mayda man "Araw ng Kagitingan" pero di man ito gin-celebrate gud. unta dri na ton sugad it pagtagad ha ira kay kon baga simbako my mahana bo hit dd2 ha ira. Waray man hito nira upod nga War Correspondent or mga War Photographers. til next posting. in tawon kamagpakalolooy paknitaon. Waray man hit nira medalya nga nakuha or monumento nga igintindog para ha ira . Iyakan it imo side.salamat idoy hit imo pag abre hine nga topic Beteranos 1 Importante it it ira role ug contribution to a society.Congress and other avenues of his advocacy. hope we can continue this discussion. nakahigayon ak pagkd2 ha vet erans bank.one of the three is M r<pd>.S. bangin ak nagwaga dd2. Dulag having been a historical signifi cance parti ha WW II maka appreciate ha mga beteranos it mga Dulagnon. syempre sooner or later mamatay waray na mapasahan hit ira experiences nga importante nga parte hit hist ory hit Pilipinas. Angeles and Amelita.. usa ngni ka beses. aw bsan pa han kasanhi..S. and to my assigned legislators. Salamat. Waray naestoryahan. K ay estorya man la. Congress thru my participation as NAFFAA Fl orida State Chairman-Dulag is in my mind . mcrng la it banko na wry nra mahihimo? badaw kon ak lolo or l ola an dd2. Ngan nakadugang pa it kawaray ha aton panhuna-huna hit ira gin-agian kay waray man baga interesado gud or pili la it nagkaka-interes. sakto adlaw han mga veteran-pensioners. cguro thru planeta mahimo naton ini.S." Sulibangko.hiya was in my mind when I got tired feet walking from the Senators Bldg to the House of Representatives B ldg. October Leyte Landing talks an nagumpisa hin interes ko ha history.

</b> <b>@mano romy: that s true. t ama ghapon an crng ni man dan nga mas maupay kon dnhi la kita anay magkahuruhiba lag k dri kita ngkaaawud pag-s2rya parte hit ada tat huna2 ngan kasing2 whereas kon ada kita hin organisasyon gawas ha planeta. Usa pa. Angeles ! I believe naman na we have common vision and mission para ha at bungto ngan ha P G. mgkakamyda kita inhibitions to a ir out our ideas etc. Makuri ghapon pagtirukon an ngatanan na myembro tungod kay nakabase kta ha iba2 nga parte han kalibutan. mapatay nak didi LOL Gel-ayos man la liwat it idea nga in the future mag org na gud kita. ha ha ha ha .. Amiel. Nosebleed ghap ako. have to join t he traditional community\/mass organizations.. Majority natuo nga magmaupay nala it aton bungto hit Dulag..... Ha kamatuoran. salamat han m pagpasaro ghapon.baga kontrobersyal ini nga akon post. AGi nga dexter ka. ma ybe in d future.Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kalurong nim idoy.. maoob liga kita mga mgkaada hin mga regular meetings ngan kon anu2 pa..G..</b> Bagan nagigin awdanon it mga tawo kun aragtubang na. Jerby. Pareho kita Dex hahahaha! </ b> <b> @ Dexter.tak hasiring la. Segurado dam o it typos kay baga halabaay ini. iginsusrat ko nala. Ayos adto nga question!.. Ku n mahimo ayaw ta ini butangi hin political o religious color. <b> ".sunggo ako hne dinhe nga diskusyon. Myda ak stage fright. (ayaw nala hi dexter hehehe! joke!): salamat han pagpaangbit han iu mga punto de vista. Mano Phil. mas n aggng expressive ak h2 nga paagi. ha akon personal. Salamat utro han iu iginpasaro. And besides.) Ha pira kabulan nga nagsusunod ako hit Planet Guinawas natuo ako guihapon han mg a positives han usa nga virtual community. premature pa ha pagkayana an sugad h2 na idea. nakakasumpay kita ha aton mga igkasi Dulagnon bsan man kon hain pa hra tungod hin kabag-uhan nga teknolohya. S till. Dexter knows that. it mga tawo baga mag aalangan na pag-gios. @Jerby: thanx. Tama e2 nga iu crng nga makuri kon d ad-on ta ha real world it at grupo kay cgurado manta na mag-iiba it dalagan.. Ngan ugsa pa h2 ..it mga taga P. kon ini nga grupo mgng usa hya nga lehitimo nga organisasyon. waray lak nahihimo   . Salit mas maupay nala gudman na magpabilin la anay nga sugad hini an grupo kay a t least pinaagi hni.. man Danny. Salamat guihapon hit parallel na panuyo mo ha pa-agi ha P. Usa na nga kusog amo an global reach hine bisan kon it responses primarily from Dulagnons or those with Dulag connect ions or interests. damu it requirements para marehistro an usa na organisasyon.. Am u cguro e2 nga it ak frustrations and disappointments. The decision may have to come from those closest to Dulag--it mga ada mismo ha Dulag yana. pero crng pman. Baga kun mayda na effort m andated by other people or officers. Bum utho la ton ha ak huna2 amu nga ginkumbida ko kamu na paghisgutan ini. Hagi mapatay ako tim kalango.. dri ako hiara hin ngpapagawas hit ak mga ideya especially ha kadam-an nga mga tawo.G.dako pa nga molopyo it deri naton naabot due to many nga waray or limited a ccess to the internet technology. • Mangangaro lako hin despensa. At some point . :) Personal ko la ini nga baga pamalandong.

ini nga mga pseudo atiatihan\/sinulog in nageexhi bit hin mga street dancing nga kulaos nareflect kuno hit kanan bungto prehistori c roots pero kaurog hit steps hip-hop\/ jazz ngan mga pinangawat nga dance steps ha Cordillera ngan ha Mindanao upod na it Africa. Una.. </b> <b>Mayda Atiatihan festival ngan Sinulog festivals. the tourists will always go for Sinulog or Atiati han. </b>           . bata\/midgets papas ayon. Choreography nga tinundog ha Sinulog.. Indian etc. Damot arte. Dakodaku-an nat ira gastos It naglilipay la it mga festivals nga ira ginsasayawan. ini nga mga street dancing nga gumawas because of economic necessities. I d like to give you a back story regarding street dancing festivals that s been sprouting all over the archipelago. Mayda 3 kaaspekto ini nga mga festivals nga baga kontrobersyal. Buyugan et al.. Ikatulo. </b> <b>Ikaduha.didi. ini nga duha mayda halarum n gan maiha na an katikangan. it gave the Dulagnon a sense of pride tas to some exte nt naunite an mga Dulagnon. All over the Philippines. nah alanguhang it esenseya hini nga aktibidad para ha mga tawo.. Nakita hini nga mga lugar nga kun tundu gon nira it Sinulog mayda dako nga financial rewards. ngan second ha Pintados\/Kasadyaan.naugom (sori Chito ha :) ) hin petrolyo tas igbubuga nga may ka layo. Pintados. kun baga grand slam winners nat hira pero what did Buyugan fes tival do to their local tourism? WARAY. ha Sinulog bis hino nadagkot hin kandila. costume nga waray didto waray didi.It nanayaw. etc etc etc. Ha Kasadyaan\/Sangyaw. Nino. nasayaw ngan mangangadi kan Sto.. mga transexual nga feeling mga dancers ha girly clubs.. Bali.The Sm iths Nakabasa ako parte hit at Karatong festival. Maghawa it spritual ngan cultural experience hit pagsayaw ha Sinulog\/Atiti han as against the Me-too Stree Dancing Festivals. Given the task to create this festival were the late Tio Perling Bautista ngan an akon Mama. ginobligar an mga bungto nga magkamayada hin kalugaringon festival para bumulig han Pintad os competition.. since waray cultural link ini nga mga festival hit mga bungto\/siyudad. hi Enriquita Salas Santo. mga nagpakakoreo na nga mga dancers nga ginbad u-an hin kanan mga Aprikano\/ New Guinea \/Indonesian\/Etc o bis ano nga costume nga ginhikit-an ha internet ngan TV. So how did Karatong started? A few years after Pintados was launched.. damo t paepek pero bottom line nagpipinangant a it ira stars hin kanta hin iba nga tawo.Than see a me-too festiv al that has no cultural depth.. nagstre-street dancing kay bagat nasus ugad man nga ngatanan nagbubuhat. what the society gets are all medio cre and shallow art expressions. Spectacle la hiya. pati the following year ng an nagin 3rd nala on the third year kay nanmulig na an mga dance troupes paro ha n kanda Jess de Paz (Dulagnon gihap iton).. kay lately baga nakaplace man kit hin 5th ha national festival. nagiihaw hin manok ha karsada tas gink akagat it ulo. it Karatong ok gad.. Sample. mabaw hin duro. It Maskara. Manonotice naton nga haros kada bungto yana mayda na Street Dancing Festival. He he he. Ha mata ha kadam-an legit ini nga mga street dancing festivals. Hira it lugi. Ugsa kita magpadayon. Dulag an naggrand champion. Actually han una nga staging han Pintados. Dinhi ko nala ginbutang tak two cen ts on the issue para makbulig it iba hit discussion</b> <b>For all it s worth. since these festivals are not real. ano it tourism\/economic value hini nga mga ginhimohimo nga festival ? Look at Abuyog. Baga saho kun mayda ito relevance ha kultura han bungto o waray. at times yayabag pagu d.. "the devil will find work for idle hands to be done" ..I d like to commend the Dulag LGU for supporting this endeavor. it k omunidad paragkita la. turutambling. b agan ASAP pag Domingo.

An usa liwat na lider pamati ko magiinteres gihap ini hiya. dire par o hito nga street dancing nga masumosumohan na. gingagamit an karatong pagwarning ha n mga tawo han impending attack. watergun war. we d rather have a Karatong Percussion Festival or Karatong Design Competition. FYI. It nahiaraan nga istorya dinhe ha aton. We will top it off with a reggae festival featuring the top bands of the region. ageh baga man inin thesis. pinakadamo umalog. pero it problema I think namimisplace naton it dapat ta buhaton hini nga fest ival. I think our leaders from both sides will see the light. so what they did was they made up a back stor y nga kun nasulong na an mga moro ha Dulag. nagi istorya la ko). People can join the parade and do the usual throwing of water at e ach other.. </b> <b>Salamat! damo pa 8 pwede abreha la it mga huna huna. han una pa ini nga mind set. the NCCA\/CCP is roaming around the country..skim boarding.</PD> i ve shared this to the Mayor and he seem very o pen about it.basta ako im on ur side :) peace. wind surfing.. Ok. An problema an paglin k na han Karatong han aton bungto.han syahan bga sige nak laktaw han pg basa ky diri man gud halaba ini hehehe pero gin basa ko utro from d top pra mka dugang geap hin mga info 4 me.It ll be fun! Pinakadamo uminom. waray ito ha iba nga lugar. Gumasto la kita hin 100 taw nga grand prize damodamu-an gud it maaudition para magcompete dinhi ha aton from all over the country. labaw ha ngatanan an bungto. Damo gud ada it manbubulig.. </b> <b>of course igupod naton hi John the baptist hit parada para man t ha iya nga a dlaw di ba? . dire man ini yana la. </b> <b>Ok na gad nala ada ito nga Karatong Festival bagat sige nala bis baga ma-alan g. :)             .. Unta it at gingagasto hini nga karatong in nakaangkla ha consepto nga tur ista it kumanhi ha aton para magkita hit at festival. (He he he. unta abrehan ta it at hunahuna hit mga possibili ties para hit aton bungto.. Novel ito. unta nagbabasa ka pa.. So amo adto hi Mama (Ekit Salas Santo) ngan hi Tio Perling gin pahimo hini nga f estival han LGU<PD>. bis p a mga taga ASEAN manbubulig ito. Ageh damo pa gad iton it pwede. nagdaug an Karatong. Karatong is aural by nature. in fact nakakafrustrate nga dire ini nga aspekto na tatagan hin highlight han street dancing troupe naton. Obviously. paraw. Somehow pamati ko it LGU in naabat na nga kanugon it at gasto hit pagjoin hini nga mga contest ha iba iba nga lugar kay lately waray na kita magjoin ha Si nulog..ha akon opinion myda gud masiring nga may halong p ulitika ini pro deep inside naiintindihan ka nra on wat ur trying to say o boot ipasabot. pada muay hin kabo hin tubig. Kun ako t pakianhan.love and respect from serrano also : ) Day. nagweweigh na hin mas ma upay na option it LGU<PD>. dik nagiisog ha. doing workshops to rect ify this type of festivals. it kara tong dire exclusive ha Waray region o Pinas.<b>To date. par agliding: we have all the waves and wind needed for these events. balik kita. surfing. bugsay. they are worried of its pervasiveness. pati ha Indonesia\/Malaysia may mga tribes nga nagamit hini pagtawag hit mga sulod-balay o tribo. Now who would n t want to visit Dulag during this festival?Mayda gud ada ha at makakapannguli he he he . an bagt ingan an gingagagmit nga signal pagpasakub han mga tao ha simbahan. In fact yana ngani ada.</PD> Siring ni Mama nga toss up between Karatong nga Moron an para han aton festival.

Ageh nakakatawa ako ha ha aha</b> <b> Jerby: wow! ganado it nga im suhestyon. Observation ko gad la ini. Namimiss ko na ito hin dur o. Thanks for spreading the word about our Komedya.aw ngean gnhuram tas wa na ig uli?age kalain man!unta in nga mga tawo naging responsable gad liwat ky my sentimental value i2 nga script tsk tsk tsk as far as i can remember hi tio luding tupaz (tga bulangan)1 han mga writer s gud h8 nga pg tada komedya ha serrano bugto han ak lola lila tupaz puertollano an teacher ha tabu(d la mabantad iya kalag) and i was once a princess han mga m oro wayback. amo nga pkahibaro ko nga pintados festival an leyte gas ko an dulag bulig with t he komedya as the main choreography sa street dancing and showdown..asya besfren. pero mano di ko gusto hin fight he he he. puropareho to n concept hit aton komedya. </b> <b>@ mano jerby. On the other hand. Salamat mano Ramie:) @helen. @Jerby: I think "because we are not in power" is an understatement.P. sword fight between red and white soldiers. Makasurubo ini nga nut isya if true.. pero iton ira sword play ngan steps hirayo la hin du ro ha aton komedya. Moro adto hiya permi. mas makikilal-an it at bungto kon amu iton it masasaksihan hit mga turista pagbi sita nra ha aton. An script han mga komedya ha Serra no in ginhuram hin mga taga U. kom edya is really a trademark of dulag\ /</b> <b>Thanks mano. tama ghapon e2n kc it at sosyedad n gnpapadalagan hn .those were d days! Idol ko hadto hi Mano Tedan Villegas... sana rich ako to become a major sponsor para marealize ini n a im mga nahunaan. pataraw-an hin duro permi. We can.. usa didt o nga bungto.. i feel the same sentiments with you idoy jerby. Asya d aw guhap it it rason kun kay-ano di na hira nakakagutro. pakakita ko han karatong festival. kuno nga researchers tas waray na kauli. hahaha!!!we need fresh air! make a differece to boost our local tourism. </b> <b>nahanumdum pa gud ak nga hadto an komedya gin iimbitar pagpasalida didto ha iba nga mga bungto such as burauen or dagami. for sure. age nahanumdom la ak han mga linya nga waray man gani ha script. mayda sinulog de tanjay.di ka makakabutos kay dire ako makandidato ha ha ha ha! :) @ramil. amo ngani nga i never fail to mention hit aton komedya to my friends in negros. if w e want. kun ikaw makandidato ikaw lugod t ak ibobotos than the usal trapos. walang pi nag-iba han nagkalainlain nga mushroom sprout festival all over the country. hi man liding an tga hiway an bga makarit nga na segway hahaha ngan an rigomok h an stage kon bga pinsingay na.Ok gud man ini labi na kun winaray na reggae songs an kakantahun. iton ira conce pt hit street dancing. Tapos babasa hon an mga siday na sinurat ni Joy in between performances hehe</b> <b>brilliant idea comin from a brilliant mind. it mga tourism activities para dumamo it earnings hit busi ness na lokal and eventually it earning gihap hit munusipyo.hehe!!! maupay gud nga plano marisyo adto hin duro it dulag kn masugad ngan damo it mali pay kay damo adto it mga talagudti na pakabuhi</b> <b>maiha na ako nga nag-ukoy ha negros oriental.Permi nagawas han script.. Sadly may malain nga news nga nasabtan ko.. go ako for the percussion etc compet ition. yana known as tanjay city.. maupay ghap an parte san juan esp han m cncrng nga reggae nyt. mas colorful ngan maupay gud iton choreography han komedya. diri mag-iimbitar an taga iba nga bungto kun diri nakalingaw kay dako baya ton gasto pagbyahe ngan kaon hin damo n ga tawo nga cast ngan support crew ngan banda. since my college days. hahahaha!!!! oo masumo na ito na street dancin thu mahilig ak hin sayaw.

thanx a lot whoever you are. dire la ha gobyerno. Ada maupay kon masusugad la h2 na kaupayan it natatagamtaman hit usa nga bungto. ug kulopay na ngay-an. nagu yod an barko nga waray na hitabo. Kinahanglan pa liwat maging pukaw an kada tagsa ha aton.     . =D It prevailing mainstream culture dire pa nasasantop it mga sugad hini nga world view. Mano Ramie. so guin quarinetine an dulag. When it happens we will have the POWER to initiate change. Amo adto an ak karugsidngon gad la. mano Ramie . amo nga an motor ni mayor serrano ginpintara n nya tamyok as a reminder. it will take time before a shift happens. sided with Romualdez camp. amo nga si mnanglad an barko kay ginpalikdo man han kapitan pasulod ha dagitan. may nagkapitik amo nga namatyan hin 1 ka pasaher o. nagkahadlok an mga pasahero. It s more like a reward of sorts with good results. waray naka gawas. nangaon hin tamyok ha daguitan. Di ba nasiring hira nga real change comes from the people. amu tak nabatian. an usa nga tugboat nautdan hin kable nga kimnulabting balik ha tugbo at ug naigo an 2 nga crew nga diretso nagkamatay. baga grade 1 pa ak hiton nga tu ig natabo.ngan kon tatagan la kita hin higayon nga makabulig. maupay nala kay may imnabot ng a mga tawo nga gnpangalsa kami para makatabok. may-ada kuno ginpa-inop nga taga dagitan nga nangaro hin 44 nga mga t awo an enkanto ha dagitan. pati an akon nanay. 41 an namatay nga nakakaon han gudti nga isda nga gin sarap ha dagitan. an ngaran tamyok. week after han tamyok. amo ad to hi meyor tinoy an garan tamyok. d amo na kamo nga nagpamatuod hito. tinuod ngay an iton nga istorya kay permi man iton guin istoryahan han akon lola tening de veyra. a fter 46 years. regular an am kahadlok ngan panangis kay diri kam i makatabok kay masulog ngan hilaron na an tubig.pulitika. alagad kay pag-abot nam ha candao river diri na kami na katabok kay ginbuhangan naman. :) . usa ka adlaw hiton nga hitabo.. amo nga karida kami panguli. They call Mayor Tiu as Petilla Baby.Ngan it mentalidad hit politiko nga ngdudumara hin usa nga lugar in bag a hin hya it tag-iya h2 nga bungto. Ramie Pabro an ak nahanumduman hiton nga tamyok.nakabati ak hito nga istorya nga nasanglad nga barko kan Tatay. </b> MGA KALAMIDAD NGA HUMAPIT HAN BUNGTO HAN DULAG • let s hope diri na daku ngan harayo it pagsaka hit tsunami ha Dulag. agui daw kay an guidara ha clinic ha dulag n agkamatay... may ada el tor epidemic ha dul ag. nagminulay kami didto hin bulang han bolabola nga baras nga hinkalimtan nam an oras. waray kami panulod ha klase katima pani-udt o kay nangadto kami ha dagitan agi ha baybayon. amo nga nakumpleto an 44. Ha ngatanan ito. pagkasangla d. pera ka adlaw nagkaabot an mga rescuer nga tugboats ngan gin tikangan pagguyo d an barko. og naka sakob. 3 kami nga magc lassmate an 1 hi dr george lagunzad. nabara an dako nga barko nga barko nga m\/v de jesus dida han baba han dagitan kay gasi han kapitan pier na han tacloban ka y mapawa kuno ngan damo nga suga... swerte liwat kamo hito nga may nangalsa ha iyo.. pero kulang pa an 44 nga tawo nga pangaro han enkant o ha dagitan.. then I believe that we can make things happen. pero waray hadto kuryente an dulag. kun hin-o man adto nga mga tawo n ga nag-alsa ha am. 46 years is never too late to s ay thanks. yana pala ak makapadangat hit ak dako nga pasalamat ha ira. Phil Peregrino during d time mayor tinoy serrano. Pero kon hunahunaon naton nga kaya naton mak abulig in our own little way. :) I would agree nga an "kun tagan hin higayo"n is the operative word.

about 6 months ago20100301 at 16:16 • Report • Carlos V..... Carlos V. Lagunzad STRADS JUNIOR BASKETBALL TEAM TACLOBAN 2ND PLACE: TEAM MANAGE R ROMEO DE LA PAZ.hehehee). PERLITO "LITOY" YERRO... Antonio Jr Lacandazo an una kuno nga basketball court ha dulag nga ginliligahan nakada han kadaan nga nursery ni hat lolo terya.oo guti pa ak hadto . nga IKAW an PINAKAMAKARIT nga namulay han basketbal. anhi man ha Planet G hi Mano Romy Dela Paz. RODOLFO "JUN" BAUTISTA.. makarit gihap adto man mula y Hi Nick. Mano... • bis bga tibway matagan hin hulagway ngan pan ngilal-on hit mga lumatod yna. before hiton..taken dida han am bungsar an. an dulag pala h adto an bungto nga may kuryente sanglit gab-i na an mumlay... Carlos V.... dida ginbutang am sala.. hahaha! Adt o hinimos ko ha dulag an mga pictures hini nyo nga team. CARLO S "CALOY" YANUARIO.. kon de ri ako nagsasayop. name la niya an binmulig ha team niyo. DOMINADOR "BEIT" NAVARRO. han deri pa ako hadto salbahe. PITACIO "PITAT" MAGOS... gab-i gad gihap an mumlay pero guti-ay la nga generator an ginagamit nga kanda marcial tupaz ada adto. Danny Cerence Mano Kaloy .. NICOLO "NICK" MORCILLA. Carlos V..an o ba nga tu-ig matindog basketball court? • Ahaha! Kaloy! Ako adto an iyo muse. waray adto palamrag han mga mu lay. Lagunzad OO.Deri adto unta 3rd place kay guin lutong mak aw adto hain ka hin Champion naperde namon tapos 3rd place la lugod.</pd> lagunzad dida ha buntay Carlos V. kay an iyo group pic with the trophy and Fr Raul .second adto overall an CMD. VICKY GABR IOLA. Antonio Jr Lacandazo it armory yana hit pnp station asya an power house hadto di da ha dulag Danny Cerence @Mano Caloy . best uniform an iyo cons olation prize..di la ak maaram kun diin tagua nira Mana Zenai Ramie Pabro diri gad ak maupay nga nabasketball pero nahanumdum pa ak nga natuko d ton nga basketbolan ha plasa nga amo na ton nga semento nga poste yana.hi Nick nagliligi dligid pa adto kan im Mana hehehe.. kon umuli ako makita daw ako Danny. mahusay ka gud hadto... CARLOS "BOY" LAGUNZAD. PLAYERS.. waray na kami mag mulay hadto han champion an Leyte Black Belt. Everytime nga nadida ha imo han bola. iya adto gin pa enlarge and framed.history class ini nga ak gnbbnasa. ngan andihas hit balay nira Dr<pd>... Gayle Natividad damu tak hinbaruan. Lagunzad Aw. Hi Mano Romy nagka storya na kami. hadto nga time gutiay ka pa hehehe. waray paltos sulod gud permi ha ring.catmonan sporting circle.. nalipay gihap adto hi Tata y. Naka-third place adro an CMD.. Lagunzad Baga nahanumdum ako.Amu cguro e2 an hinungdan anu kon k anu nga my mga uros2rya yna nga myda usahay nabisita ngada ha dnhs nga dri mga sugad ha aton. hehe marisyo la adto an pangarigo ha dagat. BOY ROQUINO. mga 19 69 nga nagchampion ha midgets an csc . kay deri ko pa hiya hadto certified b-i-l hadto nga time(di pa adto hiya na kasid-ap kan tatay. dapat kami an champion kay perde gud namon an Leyte Black belt. Nahinumdum la ako hini nga time.ginuusong pa ak hadto ni Mano Ronnie Caminong kun nangagmulay na kamo nga di ak nakakita kay damo tawo adto pa ada ito na frame ha Dulag ha balay .w aray na it yana tapos nahakadto ha may mercado iton nga basketball court... an mul ay didto pa ha merkado. Nasina adto hin duro hi i mo Tatay. .. ELVIN GABRINO. Lagunzad OO ngay-an ano. narungbay hit pnp municipal sta tion yana. An duha nga magbugto nga hi Inky n gan Boy Andrade han iyo opponent nga team-BlackBelt... harani adto han Generator Set pa ada. baga hin ikaw an sinusunod han bola. Danny Cerence Pero bisan pa sugad an nahatabo ha iyo.

casiano santo. hi man dadoy gabriola. may-ada pa ak hinabtan nga basketball court an didto han tupad han nursery scho ol. Mayor then asked the company doing the cement mixing in Daguitan to deliver the excess mixed cement to the plaza.Phil Peregrino an ona hadto nga basketball court dida hit mga amo nga nalambitay ha plaza. Jerby Santo Agedaw kay hira Papa ngay-an(an mga kadaan nga serino) ngan hi mano ernie an nagtindog hito na court!Mga 50s. and pakatapos hira willie wiliams. An kakurian nira di pa daw nagtatapos dida. ito nga truck pareho han truck nga dida li wat han prente han balay han canas family Phil Peregrino an magkarit nga namulay han basketball nga an court tubang ni ra doctor lagunzad. alvin Yutangco. ogum ceballos. Buwas nalat detalye thanks Jerby Santo Mano Ernie Tatay han sikat nga hi Louie Gabrino ha Guinawas! Wamil Chan yul it manok nabitay!!! Hi mano Ernie Gabrino daw an nagin leader hini nira nga mga serino nga naghimo han basketball court. tony aplonio. an church na bad trip pakakita nga n aghimo hira hin basketball court. :) That s so sweet.An ira hadto Team an ngaran FBAC. paspas dayon an mga serino pagmasa kay ala-sai s na man han gab-i. nahanumdum ak hadto kun may mulay didto nga c ourt didto ak nalingkod ngan magdrive kunohay han us army truck nga guba nga nar ugmok didto dapit han poste han goal. hi agura ng pepe pabro. mga karit adto hira. amo nga baga pirmi title contender an csc hadto nga pahahon. makarit geap adto. Ano daw la it feeling ano nira Papa. tiyo e gly sano. terry ser rano.Danny Yutangco. Mano Hobert. most o f then were d 1st basketball player from dulag to represent leyte during the eva a before the war. an na mulay hadto hera tatay.. hera mano mely peregrino. When the mix ed cement were laid on the plaza.. sponsored ni ra man Pepe Andrade hadto. nanding sugbo. Ma no Ernie together with the other players requested then Mayor Tinoy Serrano to t alk to the construction companies doing the roads. Basta pagkahuman na han trabaho han mga constr uction companies natatagan an mga Dulag bboy han semento nga sobra.RAUL DUMAGU IT.</pd> lagunzad. hi mano tony apolonio. ogdo bau tista.   . kon doda kamo ito pa hi man naro martin n gan hi man noring villagas kay mga aram ito hira. lacandazo brothers. plus han iba nga players hira gory abrenio.. Hi Mayor Tinoy daw an nagdepender han mga kaba taan han padi. man luming dumaguit. lipoy conzon.man tonying canas. Ramie Pabro an ak hinumduman nga magkarit ha cat monan amo kamo nga peregrino br others. hi man dolfo tupaz. an gin butanga n han una nga generator han dulag. hi ready ngan hi renedy. At times they finished late in the evening.An taw ag hadto haiya SKYWALKER. hira Mano Williams nga mga lag as na hira tas nagkikita hiran mga kabataan nga nagmumulay hito na basketball co urt nga ira tinukod. hi muloy.Hi Eddie DURON Kempis geap. Abner De Veyra Palanca mano phil: maupay gud hi renedy mag mulay hin basketball ngan hira hubert lacandazo han gutiay pa ako amo ito hira an player ha catmonan an akon liwat nanumduman nga magkarit geap ha basketball hira KULAB. At that time when the highways were being constructed .. atbang han balay ni Dr<pd>. luyo ha munisepyo. Phil Peregrino ada mga bugto ko iton edoy.

upod hi Mano Vital.Siyempre hi Mano Vital it m agsisiring kun tuhay it trabaho o deri an trabaho.. waray na ak hinomdum. peking vacal and iba pa. That is why I d like to go back nga somehow. Tak erpats baga nagdidig-on nga bulig hir a pagtindug hito upod an iba. it was in d year 1 948. Labi na han iya signature nga palitada nga kawayan nga semento. Jerby Santo Hin-o an makarit hi Mano Terry o hi Mano Williams? Jerby Santo Mano Rufo. th ey fixed it. of texas. Hi mano dan kun namimicture hiya paguli ngadi. the essence of my post is not really about people taking credit of somebod y else s work.Their struggles and finally the realization of their goals and their impact on the following generations. dire ini tungod may usa nga star player. what i am talking is d 1st b. of texas. I know. & is profesor at u. In fact nagmulay daw kun o ini hiya han Dulag team. I mean no di srespect kan mano vital. bagat conversation over a 2 year old bahalina. They saw a problem. Adto ha Hill 120 ngan ha Plaza . I mean. In fact mayda kuno ito didat mga ngaran nira nga nakasurat ha semento. I will never really know. it s about the vision and the sense of community of the old Dulag nons. nagpopost lako hi t mga yakan hini nga mga tuminungnung. waray pakakahatag hin exact na time hi erpats. dire adto cement. hi ra jaime pang.. Mano. :) • Oo mga mid 60s ada . adi professor ha u. Pero mano. Adto nga nagvolunteers unlike Man Vital. Knowing my Dad i m s ure he got down dirty on the project.</pd> lagunzad. ginbubligan ito nga court han mga manm urulay nga takas na magbasketball ha baras ngan tapotapo.Mano Phil@ an daan nga basketbolan nakadto ha may fire station yana? In the 1960s daw there was this Peace Corp Volunteer named Steve. you re right Mano Vital deserves accolades. waray at hira mga bayad.. the works are cute and kitschy but those are not magnanimous works like the Mona Lisa and Spolarium. baga for the sake of discussion la ini. Ginbububligan ini hit ngatanan.. pero an plaza han una waray pa kuno hito nga mga mulayan pambata.. We are all trying to make Dulag a better place one way or another.pero going backto discussion. Mga late 50s early 60s daw ito nahuman nga court jerby ini nga basketball court yana guin tindog ini mid 60 kay han maggraduate k ami ni imo papa ha high school dida pa an high school ha municipio yana.. Hi Wamil kun nagnenegosyo hiya . Waray la hini. Knowing Mano Ernie. hi mano vital hit iya mga magpa kalilisang nga palitada. Kun ano it nanahabo ha aton community. I think we will go out of boun ds... 1957 ad to.court ha dulag. Hi mano Hobert nagconfirm nga bulig hira pagtindog han plaza. an team mate imo papa. hi Mano Ernie ngan han bug -us nga Dulag. pero If we hype his wo rk like it s Michael Angelo s or Salvador Dali s. Oo mano.. kami an last nga batch nga naggraduate han daan na high school . upod hi Mayor Tinoy. kelala iton ni imo tita thelma ha australia. one way or another. I played on the park myself. Typic al la na plaza. I understand how the artisans are always forgo tten.. Maupay it pagka recall ni Carlos parti hine nga topic kay in a big way namutnga -an hiya as player.. That is why nahighlight ko han ak post. an basket ball court tabi han high school tubang nira Dr<pd>. hi imo papa midget la adto hira.. just Ok mano phil. Hi Daxfer pagtindog hini nga planeta.. Tuod ini? thanks jerby ma aram ako hiton. and again I d like to say that I really really appreciate what he did in the plaza. an ist peace corp ha dulag. an garan hi steve foley. maybe they did not do the entire work but for sure it s not remote that they became part of it. pamati ko consistent it storya nga nag lead hiya han mga volunteers. Baga hiya daw kuno an nagrevolutionize han basketball naton ha dulag. :) Tagay kita!                   . hira douglas foley ngan hi steve wills the arrived in dulag in 1960. i have to correct my self hi douglas foley amo adto an basketball player ngan football player.

mas daku na yna it gym na g ntitindog ngan daku it estimated na budget....bagan dried roots. din isogba u ntil all around is brown. PAR-OK. aw maihaay na gudman e2 nga 7 yrs. ha Cebu kay ira version tawag kay Azucena.. medyo yellowish.. AT BP. In fact. that s very dulagnon. pero iba it rasa.. bubutangan ko hin kinchay. tiros-tiros it bodol. make it round balls and botka hin lanot pare dire mga sarang. it mas hilaba ngani kay kim-ch an-say. pagkat apos.. an tym na nra kuya nante asis han han iya mga kapaturan nga taga dd ha Rizal... ano it kinchay? dahon iton or spice? ma try ako niyan kay mayda ko bisita na mga Dulag. guti la an space han cultural. it ak question yana. then ihalo ito hit bodol ngan hit pako.mas gusto ko pa it ha dulag Phil Peregrino it kimchay is dried banana flowers...... DISH-CUSSIONS. damu ad2 an ira admirers nga taga bungto... it paco pakaladkari. May lugar pa siguro it Dulag para hi muan hin bisla guti-ay nga GYM.dda ak masyado nalipay han syahan nga pagsemento h an basketball court nga intawon inaro la dd2 han ngconstruct han kalsada. bodol nga sinoroban..nkabati ako i2n nga s2rya kon ano m tindog i2n nga court. baga nga g wapo man ad2 hra.. an D Clan ngani. syempre lakip na hit dda an sop hehe he! • HARE KAMO HIT IYO MGA SECRET RECIPE MGA KA-PLANETA. pakianhi hi junjun kay maaram ito. Well. pinahigisan gud it tamb ok ngan matam-isay.LUTO NA DINULAGNON OR BISAN DIRI BASTA KAY MANAMIT. gnguba na. DINUGUAN..yup. an idol ko hadto nga namulay hi Raul Dumaguit. SUGAD HIT HUMBA. nga my paco ngan hin botong nga libi. baga pagkatapo     . pero ambot kun roots ito. ada ito baligya ha merkado.. LOMO. bangin half court la iton maayad. magutom na lugod. recipe ha dulag. An ak liwat naabtan nga panahon han mga basketbolista.. dba? Bs pa kon anu.. Danny Cerence amo man it ira pag pronounce hito. pag kagod hin botong nga libi. KINILAW. Mga pu rsigido gud ad2 intawon hra nga matuhay gadman an ira ginmumulayan.... =D Carl Garcia para ha akon. san-o daw la mahim o nga Indoor Court it basketbolan ha Dulag.cring han ak bati nga kinawat kawat dw l i2n an semento nga gn flooring ha n court ky myda ada ad2 ng constract or ng hihimo hn kalsada.. man Dan. pero ta k baga pagsabot (agits baga gud ak hn sayud hehehe). . Jet. Kamarisyo hini nga uros2rya... makuri la pangitaon didi it kinchay nga pareho it rasa hit ada ha aton ha dulag.@ Mano Rufo ka batch ka ngayan gihap hini nga mga basketbolista? Thanks an akon mulay mulay h plasa.... tumpak ka na liwat. na 3 po ints na ngani. it pakiana. i hope mayda pa hit o yana dida... an dati na c ultural. or something like that. hehehehe.. Jerby Santo AN AK MGA BASKETBALL HA IDOL Angeles Ramos Lopez @carl: gintikangan na pag-ayad hn gym it dulag. san-o dawla ton matitima? baga guti-ay man it space han cultural.. my panahon gud nga nagkakaurusa. bisan piyungan sulod gud. Danny Cerence haha.. -tak humba. bangin dahon.

.. pork hocks hit akon gingamit n a meat. pero dda nala kon mgkattrok kita...pro dre nkatampos puros ky puros la A.... dre gn aasi.s igsurat hin saging nga inaldaba nga manibalang.eheheh pero d ngatanan.. kaurogan la...ahehe... asya klaro it mga para hubog!!!aheheh. unta makuha ko na hit rasa nga winaray. nahidlaw gud ako iton nga imo recipe.. Mano Phil. then it ikadoha nga piniga my tubig nga du ha ka cap.. maram ak pagsugba hit bulinaw hehehe! balit.cg memorize alphabet. salamat hin madamo...AH. roboti it tari ngan limpiohi. balitaw popeye food and sayote wll do.. maka testing ako hini na pochero niyan.. magluto ako iton marasa gud an hinatokan na manok mya-ada man dinhe guihapon kamalunggay pero deri nila guinkak aon.:)) Phil Peregrino @jet ada hi azon nga asawa hat nawala lipoy conzon.marasa guihap on ini... d la ak magyayakan.. pambaon buwas kon may sobra.. put d tono and d kamalungay. :) dati ha casa eugenio hadto han late 90 s may ginbuno gadla nakaduha.. Danny Cerence karasa daw... marasa ini kon adto kamoha dag at waray liwat budol didi ha langyaw nga labnasan.. it lubi n ga kinagut pig-a para my ada ka tono.. pagkatapos hiwa hiwa-a.....A... makatilaw ngani kamu..ngek... manhikalimot k amu hit iu ngaran... bsta n hubog..speaking of kamalunggay ha camposanto magtambok gud an malungay didto an dahon higlapad...marasa siguro iton isahog ha hinatokan.heheheh la lgod iton ha labnasan..... kaw nala it pagluto. ma request gud ak hini na lu to nga bodol nga sinoroban pag bakasyon ko ha Dulag.....he.. Phil Peregrino manok nga hinatokan nga my kapaya ngan kamalungay pak kagud hi lubi nga lahing... kon waray kamo kamalungay order kamo ha campo santo kay damo. kay tambal ito hit very cold we ather in d midwest of usa..hehehehe Abner De Veyra Palanca @Abbey Mae. th en get a plate full of rice nga higop hit sapaw.... cook until d manok s tender ....he.. ebutang it manok ngan it ikaduha nga piniga ha caldiro ngan it kapaya ngan pakaladkari... ginbobotok it saruwal ngan na usbot nala or nalunay hit iya suka.. mabulig ak hit iu uros2rya =D oo.....ako behave la..... pag ihaw hin tari ngan it dogo patoro-a dida hit k inagud nga lubi.thanks for the pochero recipe... amo la. HUBOG • ANU KAUROG NA BUHATON HIT DULAGNON KUN HUBOG?! automatic nagiging member ht DAR.A   . makuri na hehehe. napagutom. natumbling nala tikang ha atop meada hito ha kabarasan hahaha ako u dog nahikatawa la ako hin duro. myda ak special nga recipe hit maja.A. tabi-tabi... Jet Kuizon mana Abbey Mae. problema kay mga Cevallo s na la ada ha buntay hit nahabilin na bodol.. kay damo iton hira na mga daros....he 2nd try ko hit kan Abby Mae recipe hit humba. =D recipe la tak ihahatag ha m..

damo 8 hubog ha calle kempis.... an problema la hadto kun nanguli na nauran nga waray dara kapote or payong... ) heheh.! ka swerte la nira waray kami nga pobre kilal a. kimnaturog ngahaw ak k malipong man ngayan ton ha ulo . balit........ hehe Glyn Tupaz Meneses danay magbalon hin saging or kamote nga luto. giho la anay han amon... Danny Cerence heheh maupay ini nga im patikang Merlyne.. Anthony Dexter Tupaz Meneses nahanumdom ka han dental aide nga tomboy nga amo an parag nganga han baba han bata? Wamil Chan oo ano man? ambot kn buhi pa adi? Anthony Dexter Tupaz Meneses @wamil: hahahaha alagad k astig adto mga mananap. igiuinkadto dayon han batuhon n ... danay budbod... liwat ka merlyne. nahanumdom pa ak hito na tomboy... hupit tanan.. *taranjar adto an kapuyahan basta naulpot na upod an dentista hehehe.. han grade 1 kami ni atod Dex... n idurog-ak l ngay an..... im pa ak ginp ahahumdom. bad aw an dadlagan. han maglabad ha klase.....myda pa ngani mga hapon hehehe Basta ako han ak kahubog.H.agidaw kay mabaho gud masuka suka ka gud it paglipyo... tatagan ka ni mam Asuero h it imo malon na gigihuon.. Dex.ky amo ak i2n. kadamo nala han nangagdugo an ngipon... hi maam delmo diri adto makutol ano? he he Danny Cerence nakag toothbrush gihap kamo han dudrungan didto ha luyo han Sped c enter ha may highway? an Dentist nakadto ada once a month tas nangagtotbras mga pupils.lukop siguro ada.*taranja r-tarantar(darawhonon) Nestor Bautista an amon panahon diri pa uso an totbras.pasikatay han haras adt o kon na kulop na... an grands tand harani pa iton han oval... :)) siday man ngayan ito merlyne.... igin usog ni istan iton hadto ugsa mag provincia l meet han 1979 .hahahahaha!baga liwat hra 8 dre. meda plain an color meda liwat colorful. nalanggi hin dahon saging gamit haras para amo an turong..deri ko gud makalimtan grade 4 ako. narubag lugod tak dughan.. Wamil Chan glyn an bulgor nahanumdom ka? an nutriban an aton naabtan tag 15 an u sa ano? diri ak hadto nka ubos kay dako... kami ada an una nga batch nagtotbras kay waray na man hira Nestor haabot na 1 ye ar ahead hira ha am... kay dyes sentimo la adto or 25 sentimos.an makuri gud ma assign kami an paglipyo han kasilyas harapit ha my home ecomics building na may ada puno hin gapas . Abner De Veyra Palanca an elementary ako ha central may ada nutriban nga tinapay .hahaha.kagawayan iton an luyo naka pan giho gihap ak hiton didto damo an torobay hehehehehe Danny Cerence ito nga Provincial Meet kay ginhapwat an grandstand.damo adto an klase han hukot huk ot. na sulod ha skwela naka tsinelas la.an iba nga maestra may mga baligya h a room .. alagad nak k alisang pagsulod ko eskwelahan nga nabalhin...... o r yellow corn iginkada han papel nga ginlikin..iton nga oval pamati ko pag turugkopon ngani an ak hinadsan h iton han onom ko ka tuig nga pag iniskwela dida. an pangiskwelahan! • nasulud ha skwela may balon nga tinapay palaman mantikilya.. Waray na ak umutro gudman...AH... bitas ngan may buho pa! an urog maka honor mga anak han maestra. all good. meada bag nga dara hukut hukut pa. (i miss the good old elementary days.

may ada ak taga baryo na clasmate nag papabulig ako.. sige na kay mabasa la ako hahahaah!!!! June Edmond Tupaz Mendiola an d ko gud mangalimtan han naiskwela ak elementary a n singgaak ni mam obediencia nga bsan adto ka ha SPED hya ada central dungog gud nim... peace bert hahahaha! Jet Kuizon nakag-alog ka hadto ha may Serrano na karabuan na bomba? han harani k anda Allan Baoy.numdom ka pa?.dara2 la pirme an iya stick nga hila ba.padisan han ice candy himo ni lo la besing hehehehe. Nestor. nakapanngarigo gad kami hin lusak.. . alagad kay baha adto. hahahhaha @mano.. mahapatalindaas na kami ni Julian dida han aragian nga rice field ada adto.agidaw kay puros mga saragwakon.. Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet:an snakon hadto tod kun reses balikutsa ngan tinapay nga linalahiran ni mana peli hin latik..magtatanum pa gu d..... Jun Y... kakuri gud hiton na pinahihimo ha aton. salamat hit pag mention hit torobay kay baga maiha na ak nga wara y makabati hiton na word. nauso guihap han pan nguha hin isda dida han luyo han high school.....nak balon had2 piso la tas pagka kulop waray na balon. Noel Q...ada na hya yna kan bejo romualdez close aide for almost 10yrs na.... Anthony Dexter Tupaz Meneses @jet: numdom ka tod pagkaratongi ni mam asuero kan robert dumaguit nga nagpaka ihi han ugmad? ntawon nagtabigis an puya hulos an i ya "mini skirt" kay pirme manla adto hya nakabado hin taga tuhod nga nasulod ha skwelahan . baga uso man adto na style hahahaha......adton karan on na mana peli na ginlalahiran hin la tik nahaabot geap ak hito..baga hin pirme bag o nga tinuri hehehehe.. damo han mga senyalan hadto na aton batch... Hi Julian C... Jet Kuizon ay takay tod... nangalimot na ako han term han panakop hadto...an banana que geap nra bulan na it akon perme gimnpipili iton nabagtik gu d it asukar. Helen Pedrosa im speechless ur mga reminscing!!!!! sana pati high school days br ing down memory lane niyo geap.an buriyas na tagpiso la an putos na basta ak nagkikinao n pati ak baba nagpupurula haha Michelle Raagas Villanueva ha central myda didto nagbabaligya hn tinapay an pala man latik tas padisan hn icewater ok na....an mga bata na e lemntary pag kakulop o aga mag giho o mag harass.bagtas pagud.. Anthony Dexter Tupaz Meneses @ jet: 95 adto dayon tod an gay ib ni mam kun nati ma nim an iya binagisan nga square hehehe..an ingkob hadto tod han haras lwat hi allan astorga..he heheheh Anthony Dexter Tupaz Meneses an kan julian bangs a beatles hahahaha.. tod nahanumdom ka pa?hahahahah Jet Kuizon aytakay.ambot kon naganansya pa adto na lagas kay intalon as ya gudla iya pakabuhi. upod na kita..pastilan waray na hadto madaug nga snak! solve ka na tas ba raktas panguli k dre pa man uso an hatid sundo hehehe.heheh Abner De Veyra Palanca ambot hadto nga panahon an mga maestra .... nakulop na ngani kay maratinbatin dayon kita dida han gap han duha na building han gold ngan bronze na klase..........dako gud an school ha ce ntral @abner: hi mrs obediencia adto an my bansag na logo....a parte. hin-o ngani na maestra na gin bansagan hin LOGO....agedaw karasa......hahahahaha.. basta kay gin kukuha tanan han tubig kutob na lumutaw han isda.grade 5 teacher adto hya..                 .........

. Ano daw la an huna hadto han mga lalake nga classmates nga nakakita han karigumo k..maaram ka gud an anak han maestra amo an nakahonor... miss cadinong.every mo rning may ada flag ceremony then mag panatang makabayan then mag exercise. hahahaa mga baltok gud okay pa mga memory nyo. Ta kay di man kami maka-abri han amon baba han kabaho. mrs obedien cia.. diba an corner clinic where mi ss rose beringuel was..Science. primi it hya nakatangis. na-cancel an klase... an am klasmet nga sarawayon hin duro. Mrs<pd>. miss maraya. tatay n ira inggi ngan resting an paragbagting.kindergarten..</pd> alicando..</pd> Obedencia-Socia l Studies. an bug-o nga row han rooms on the left side han main building nahinumdoman ko pa......may ada schedule an student kon hin-o an mag panatang makbayan pati an exercise..Mrs<pd>.. puro kami nangagtabon hin pany o ha nawong.. an iya class record pirmi iniipit an iya tudlo nga putol para madesmolar ... desks pati an blackboard.. .para ikadto ha table ht teacher. baga inaabat ak hin kalu -oy. Amelita Flores An atop ni Mrs Sugbo dida han harani han hagdan.</pd> obediencia. amadz de paz.correct ka nahinumdoman ngatanan he he.. so han time nyo didto na hya ha left wing.. Nasakob kami mabaho hin duro.kamswe rte manla nira mayda na pedicab Amelita Flores Pag bagting han bell kon tapos na an klase or five minutes pa ugs a matapos an klase..mga lagas na ito nga teachers yana. ada yana 200 meters la ngadto central cinasakay na hit pedicab.. d     .</pd> Yu akon adviser han grade5. Nag-aaprak ang J ohnson s nga pinutos dida hin linikin nga papel.</pd> Alicando.</pd> amalos. may hin duko han mga babaye para mag-pulbo.Mrs<pd>.. Nakausa ginkuskusan hin dahon hin utot-utot an classroom including salog. kada klase namon han Social Studies han kulop. kay baga puro kalisang an am nahatag ha iya. @agnes: grade 6 hi Mrs<pd>.Miss Cadinong-Pilipino hiya an akon andviser han grade 6 ako .tapos an library hehehehhee @nestor... Danny Cerence ano daw it sakit? Gemgem Kempis agidaw merlyn.</pd> lagunzad tapos an eskina kan Mr<pd>.g rade 3 la ako makahonor an akon maestra kay an ak nanay lugaring didto ha victor y agidaw an binaktasay kay talagsa la an motor danay dida na kami naksakay ha es kina pagawas san vicente tikang ha sungi mga 2 ada iton ka kilometro nanagko an ak bitiis.. an front row diba kan Mrs<pd>.... . mayda had to bagtingan gihap pag flag ceremony. Rigumok nga ura-ura! Ramie Pabro nahanumdum ngani ak yana hiton nga maestra. panatang makabayan ngan exercise... an am agnay ton ha iya. then kan Mrs<pd>.... Mr<pd>. Tapos hibatian pa an pagpakpak han mga kamot para matanggal an pulbo nga nanukot ha kamot... mrs delmo..in our time grade 5 teacher hi mrs obediencia then pagka grade 6 nam nagin grade 6 teacher liwat hya.</pd> yu tapos kan mrs aguinalde . di ngani pinapagdara hn bukad. • y masakit yana hi Mrs Obediencia na.kan Mrs<pd>.. </pd> abreneo. an iba nanhuram hin sudlay na la bisan man nadiri pagsudlay nahadara na la . ginrarabak! Nagawas naman hiya para magbusa..tapos principal s office. May hin sudlay han b uhok. tama ito nga school arrangements ngan teachers ha Gabaldon building. nagr isyo liwat an mga kalalakihan didto ha sakob..ha atubangn han central may ada Flag Pole. hi mam putol..

.. 10 muslims died.hahaha!bsta tak m cring la wray ak mgkawat han sadol.ambot kn billy ky hya mn ad2 an ngpa picture dd2 han 2lay han tanauan. Amo gadla udog ini it akon baga mahisagbang mga kamagurangan.. Hi Mrs<pd>... Amu ad2 an ak paborito nga gnsasaka kay mahangin ha igbaw." Imelda Depaz agidaw ano mano masyado gud ngay an hi amado.. mai sa daun hi amadz. deri man hiya guin intremesan kay an mga akon classmate may ada anak hin maestra . danay liwat baga susuntokay hira ngan hi mo tet para marebok an klase tapos waray na klase daun.an amon k lase sukot la pabuthan hin five star ha sakob kon natikang na an news reporting or danay liwat kon waray namon mga news report ginlalahiran hin tae hin tawo an may door knob para deri ma open para wa na class. gin siring na la hi amadz ni mam putol nga "idoy ayaw na la pagsulod kay p apasaron na la.. =D • hi lolo tomi pira ba adto hi tomeres? badaw kadaan adto nga aktor. bratatatat.anay gin-aagaw ton nga class record.PERO DRE AK SURE KON AMO NA INE AN PINAKADAAN NGA BALAY.. malipong man ini dnhi nga topic mga idoy.AMO NGA NAPAKIANA AKO HA IYO...Baga parihas gad geap an amon hadto panah on gin hihimo gadla intawon iton hi maam mercedes sugbo nga intremesan..USA NA ADA NGA PINAKA LUMA NGA BALAY 8 ADA HA CANDAO NGA GIN UKYAN NI RONNIE YANUARIO NGA YANA MYDA NA GYM NI MANO JOJO.pero an iba grabe gud pag intre mesan. ambot liwat kon amu na hehehe! pero damu man dda ha dulag it mga kadaan nga balay.</pd> cabello.</pd> Sugbo.. maluoy baga 99 and 3\/4 sir sir yana nga 2010 pera ka banyira ngan anu nga isda it isuka? agidaw nkasagbang mn ak hni nga topic. pera pa ka bulan an k lase. ncrng la h orlan nga "ad 2 na maam nagdinalagan!" H Mr<pd>.MAPAKIANA GAD LA AKO HA IYO KAY KAMO MAN 8 NAKAMAGURANG HA A KON KAN KANAY BA BALAY AN PINAKALUMA OR KADAAN DIDA HA DULAG.curacha la an imo?myda p a hadto kapuyon nga burobata nga padis.first cousin iton hiya hit ak husband. myda pnakahitaas na puno dd2 han am eskwelahan ha Rizal. amo ini pirmi an iya news ..hehehe. Han elem liwat ako... sukot la ton hya tawagon nga "putol" ni orlan katapos p agpakianhi ha iya han lagas intawon kon hu an umiyagak.NGAN ADA HA MY ESKINA CANDAO NGAN CAMBULA NGA KANDA SAñO ..</pd> Maico liwat gnraid hit nya an ak mga barkada nga ngkita hin betam ax kanda tumandao ha buntay k ng cut man han klase it nga mga buynas. a mbot ano na adi iya where abouts.army soldiers ambushed muslim rebe ls in mindanao last weekeend. bali na bayaw ko geap.. • MGA MANO NGAN MANA. hi ma am meneses ngan Mrs<pd>.MGA KA EDAD KO NGA N KAMANGHURAN KO PWEDE GHAP KAMO SUMAGBANG INE NGA AKON PAKIANA.. KADAAN NGA BALAY HA DULAG.. kada lunes news report..baga amu tak paghibaru. kalipay naman han mga pwake.pkasabot ko pla nga 8 nangag s2rya puros upay n.... masasabtan e2 k it ira arkitektura an bag   . kanda tyo ronnie caminong ada iton... An dda ha my corner hit candao ngan cambula nga balay.

.. hain ka na? D ka ngani bumulig dd hit am gnhihisgutan. pero an after the war 7 la an nahasalin nga balay ha dulag. canda man ubi sumayod.taz jolenz.naka limot ak....tapos.. kanay it pinaka kadaan . ka nda marchado.Amu ton james nga kinahamglan an medyo daan na tawo it pakianhan k for sure maram ton mga kadaan nga balay dda hehehe! (joke la man o) Asya ghap an ak nahunahunaan it nga balay nra lola memeng k baga super kadaan na gudman.an knda lolo kulas.parag yer hin rakrak.. canda mana irene sano.. it kadaan nga balay ha dulag nga na tindog it k anda mana memeng beringuel. & kanda man tinoy serrano an meyor. K anu mano.tas lastiko.. canda mr legaspi..damo pa ad2. so mano phil. all those houses are all gone..tapos tumbalata. hehehehe. bag-o na e2? • pabuto uso pa ad2??ahaha. hi mano phil peregrino makagsumat ito kun kanay balay it pinakadaan.. it nga balay nga ada ha canto hit candao & canbula.tamba. bakery ne fermin iton hadto. =D mga mano ngan mana 8 akon pakiana an pinakadaan nga balay h dulag dre an pinakad aan nga tawo ha dulag. 2007 ak last time ha dulag. pakianhi nala hiya. it ada yana natindog pa nga mga balay.. Jade Asis maratin batin. danay an kanan sako han bugas. tukib ngahaw hi mano. marisyo na. 4 ha cambola.. pero yana guin roba ba na.. that was our golden han butch 57 ha dulag high sc hool.hahaha!peace. lol o ni ronnie caminong.. . & kanda lourdes composano. ta tima ka. h mano phil it pinakalagas dnhi ha planeta? hehehehe! retired na man hiya..hmmmmm.a during han american period pa... and nera waguina nga nanay nera pepe anrade. or kun hi t mga natindog pa na mga balay yana. ha may municipio. it nga kanda lolo vernan sano balay bag o iton kay na sunog iton hadt o. amo ito it kadaan nga balay ha dulag. US based.. reporting for duty.ahaha.. . Man... napalupad kami hadto dida luyo han simbahan protestante.. kanda lolo vernan sano.... & in serrano kanda vivero. :PP Hahahaha! Mano Phil. ambot kon myda dda napreserve nga balay nga pre -WWII... guin okyan iton hadto n ira fermin young. .. sato Ambot kun puydi ig-upod it dampa? ambot kon may ada pa napalupad hin banog-banog.. bug o iton kay na sunog ito hadto... it nga kanda mano ronnie ca minong it pinaka kadaan? or perhaps diri ka familiar na hit mga balay ha Dulag? when was the last time ng a nakabakasyon ka? ada ha highway it balay nira mana memeng beringuel. Hahahaha! K an daan (ayaw gadman hit pinakadaan) na tawo amu it makakagsumat ko n hain it pinakadaan nga balay ha dulag hehehe! adi na ako . an ak higot adto an kanan hukot hukot na nylon. tapos igin roll ha lata..

Myda pa had2 mulay na yapad na bato an gamit nga mader n ahakalimot la ak han tawag had2 hehehe! @angeles. Tanan na mulay han kasanhi naeksperyensyahan ko. Mayda usa nga lugar nga an ira p adi may alaga nga mayawit nga lalaki nga pikoy.. tinigutan hiya h an padi kay maaram an padi seguro nga baga may inaabat hini nga iya alaga.... Nagpakiana an padi " ano nakatara ka hin babaye nga pikoy" baga masulobon an pikoy ngan sumering " waray padre.?? @carl: asya na tupa-tupa. dire na hira nag aampo m aha kadto ha langit. Amo suminggit a n pikoy "hoy.. kastigo ko ha imo tungod hit i mo binuhat. nagpakiana hi juan: padi pedro ano tim trabaho dida? pedro: nagtatanom ak hin bobowa (lanzones). limnabay hi juan han balay ni iya padi pedro. mayda pa nagmumulay ht dampa dampa.. after one week bumalik an pikoy.. salit nagilob nala a ko han manok" Nasina an padi "deri maupay an imo binuhat.. juan: hain man it im igtaranom nga waray man nim liso dida.. pedro: ay naano ka ba padi juan. an trabaho han pikoy pagkaka dom inggo didto hiya napungkay ha igbaw han singbahan.. Nahitaas na ngani an chinese g arter. hin-o it maaram hit lumuy-lumoy? murulayon nam ton hadto. ba to bato ha langit an maigo deri mabigit. Joke only. palit kamo saging!! Bungol 2: Ano ito saging? Bungol1: Dire . waray liso kay seedless nga bobowa ini nga ak igin tanom. Pagka domingo balik na ha iya trabaho an pikoy. Mayda intawon lalak e nga baga pira nala an buhok nahakadto han pila han mga babaye.. Salit kakalbuhon ko ikaw.. huna ko saging. napila . Amelia Baldo Kasanhi kuno naningba ngani an an mga tawo. waray na ngan yana na gagad.. Myda ko pa gud usa ka lapad na holen iginlabog ni tatay ha daguitan k amu man dayun an ak gin-aatiman katapos ha eskwelahan. maaram ka nga pikoy ha pikoy. iba la an pila han mga lalake. Bungol2: Aw..myda p nyo gn kalimtan an PULYAHAY HAN TINUDTOD N TANSAN tapos BULANG HAN KANAN DAGAT LINIDONG NGA BARAS.it nga mulay tupa-tupa.. gdaw madaug ak h2n hd2 hahaha! myda ko gud hd2 minayu yo na mother. gintatumbling ko nala k pastilan hamubo man ako =D. manok ha manok. ikaw nga parapan. sanglit it kristiano na virgen na i t ira puntariya Sanging Part II Mayda duha nga bungol Bungol 1: Saging. waray gud nim balita hiton mga bag-o nga tanom.. Saging. Phil Peregrino my crisis yana it mga madre ha sinbahan. hiya an nagmamando kon baga m ayda deri nahaasya han pag pila.maaram ak iton nga mulay na my mother tapos my lidong na bato na is inuyot ha buho.. hin manok didto pila hit kanan mga lalak.. iya hinkit-an nga may binubuhat di dto han ira garden. nahadlot na hira dito kay an mga muslim nga suicide bomber naobos na an muslim na mag virgin ha heaven.   .. osa ka adlaw nagsarit an pikoy kan padre nga ma kadto kuno hiya ha gubat kay mamiling hiya hin pikoy nga babye.iba la an pila han mga babaye.

gamit gihap ha Tacloban... padamuon pa.. Nasinasinahan adto hiya kun gintatawag hin Darus Tatu asya nanlalabay. • ok ok. bisan linurong na term\/word. diri gud ito dulagnon. thanks Wamil. Lagunzad ada hi man ponce.... thanks wamil. Waray man hadto nira anak ha balay adto namatay..PASYENTE:doc.Military man kono iton. iglakip gihap naton... I know the man .. para madali hit documentation. ta sige. Visayas or Pilipinas. samudoy (pag-swipe tkang hit lips ngadto hit agtang. hahahaha!) siki = samarnon ito. s or if popular word han una ha Leyte. sige la contribute. basta gamit hit kadaman ngan popular ha Dulag... dara pati laway! ahehehe! baga mga tga Candao nanhhbaro hni. Lolo in law namon.. amen. Ano an iya kinabuhi. iya t .kastila man ito. Hin-o it nahanumdum kan DARUS TATU.. Dungangi na la kon mayda pa niyo nahibaruan Kabron = Pedicab sutir = lemonsito Danny Cerence (madamo na ngani ini. dapat diri na ga mit ha iba na lugar pero gamit la gihap ha Dulag. damo na. gi nsinunlog hiya hin Darus Tatu bec of the song" Rose Tattoo" ... diri gud dulagnon maghimo kita rules: 1. dapat ha dulag na imbento or nagtikang... dapat may iba na meaning nga dulagnon la it maaram. A iya ngaran Tatu. 2. ig cocompile ko. good. ig post ko it compilation ha Wall. Nakadto pirme han amon Tata y pagsumat. para makit-an hit iba... kay hi man cecilia lagunzad man adto... DOC: aw. 3.. an mga unique to dulag la na words tat igbubulig dinhi. igcocompile ko tas kada Sund ay.TA-E an kauna ky para pg or o mo TA-E liwat 8 igawas.. karsonsilyo .. about the family sunlog... • nahinumduman ko gud iton hi Darus Tatu han gutiay pa ako.an hiton? TO CONTRIBUTORS: ALAYON PAGBUTANG HIT MEANING. An iya wife sister han amon lolo nga Victor iano Tumandao pero di ako maaram kun taga diin liwat hiya. Mga darawhanon (words) na unique ha Dulag. so bale. pls ibutang kun ano it apelyido para madali it documen tation.... nasisina hiya ngan na mbubukod gud.sugad nakaon ak hin par-ok nga utan pg or o ko par-ok la ghap.sunod nga kumaon ka.ano 8 maupay ine nga akon sakit ky kon na oro ako kon ano 8 akon gn kakaon amo la ghap 8 nagawas k pg oro. padayun la pagdu gang. ig lakip nala gihap dinhi it: • wa ha ha mayda ngay.dre iton grabe nga sakit. May his soul rest i n peace.

mano jerbs Jerby: Matangis-tangis man ini idoy na imo "caption". ayaw pg inukoy ngan pg inilob nga tim kalibungan gn didist roso ha imo atubangan.. firstly ... takay.. dpat dri ini maubos nga baras diin ini kinukuha? ha dagat? axa na. "Excuse" anay idoy ..amupay man gud ito nga klase hin baras aw ic.. haha oo gud man jayr. @Mano Rei : Mano mayda pa buhi hadto nga trio Jerbs: Usa na la intawon na nahabilin .mapisnga pa ak.....pipira nla kamo nga pinan hi tinggan.salit nanga risgal gud ak pag-ioroli "as early as possible" of course. ha ha an kan tatay aringab ha ha maupay nla kay waray ak matura ban ha ha • anu ini nga klase hn baras? k anu special man it iya packaging? amo b ito an black sand? murumahal kon sugad? yup..mlapwas it dagat   ...mangag pka butabuta na nman ba ki ta?dude get involved.makalolooy it ada hit ligid hit dagat amo ada iton it sinisiring ni lolol na "margaha\/margaja.\/waray ba naton buhaton? na ngag ka ano kita mingaw man crin g pa.. ugad nla ba hini.maluya na ngani liwat . __________... kun di ak nagsasayop... TRUCK NAHUWAD BARAS Top of Form kuri man ton ihuwad tubig..mam iling pa ak hin "manila paper" ..atay hi man ponce.."the last time I heard lately" ... ganun? ?@karen: oo amo ito day • makarima dima.an lagunzad kay hat nawala danny nga anak ni man cecelia lagunzad ap elyido • kami Bahi -. kinahanglan ini i clarify hehe aw oo ngay. I hope I can take a video of him singing.. Naka papahinomdom han akon mga kasangkayan na "trio" .usa ini na ira karantahon.to visit our "mahal na patrona". my love you are the precious jewel of my life. you are angel divine.puydi gihap! di la mabigit it hingaranan......" ginmimina para ingred ient hin puthaw....ambot di nak maaram.. pero nabatik hini hadto kan mano Jun B eringuel. old Dulag songs like Labasero nga Dul agnon ngan an. it asuero napatod ada niya....

. masige ka nga kada minuto mabalhin tim mode??? comments lang pohh.... nangingita hin pa maagi agud matagan hin eksakto na pagtagad kon anuman an problema ha at palibot... anu dawla anu??hin-o dawla it abnormal hini..it ira gn post in simple nga pg pa matuod nga amo na ini it nah atabo ht aton bungto nga dulag.... ikumpara ta nala it sirak hin tawa......kita na. anu dawla liwat iton tat buhaton anu??? • tacloban gad la.masiring age kapapaso. ..... kon sumirak kita mareklamo hiya nga mapaso dayon..i am not an environmentalist i..ta mauran man daw....karagtatawa la ini ha..anu daw la it hanabo ano?? pagsiring nga uran kay mapaso.dri na kta dapat mg pinan lingkoron ngan mg hinulat nga myda pa mg sasalbar hton aton bumgto.....makuri man nim bayaan im ka buddy2x annooooohhh. .. kon kada segundo or minuto it reklamo hit mga tawo pamatian hit panahon..haha ..... aw kay ilove you all..kita nga mga tawo ikumpara ta hit panahon..angele s& mr eric lagunzad are also environmentalists..pauranon kita.heheheheh mag-upay it mga photos han KARATONG hanin yana nga kasadyaan 2010... ta pagsiring nga sirak kay diri mamara it mga linabhan.. (gab-i dida ha iyo Roy) eton dre puro la critique..it tawo kon it panahon?? kay kon masirak... ..hehe nka.... napaabat la..taga dagat..kay deri nakasabot itiba kon anu nanabo.huna ko adto england.....ini nga ira mga kuha nga litrato in angay na ga d unta maka pag pa mata ha aton nga dapat na kta mg burublig para hiton aton mah al na bungto. or so i think..... deri mababag.o kon waray kritiks.kta na it dapat gimi os... was a trekker taga bukid..mga funny comments la...inin iyo nkikita nga pictures parte ht n atatabo ht dulag in dri gn himohimo la or cring pa ha photo shop hinimu. diri kami matatawag na environmentalist.it uran tangis. han. hahaha..aw oo kuya dexter...... mahusay kun i -post ito nganhi. i love you all nla ghap..kon mauran amo la giap damo it nareklamo.mareklamo kay diri mamara it mga binulad nga lalab.ini ng a iyo nkikita in gn balhasan ngan namiligro an ira tagsa2x nga kinabuhi.....pantanggal la hit kaduro kasiryoso..sidngon ta nala nga nanginginanu la ka mi kon anu it nahatabo ha at kalibungan ngan at the same time..pero nki sympatiya ako ht ira gn bubuhat ngan gn aabat.... maupay nga adlaw hadton naka basa hni..talagsa na man gudla hapasyada PADAYON KITA PAGKAUROSA PARA HIT KAUPAYAN HIT ATON MAHAL NA BUNGTO ( DULAG ) • adayon! ngan maupay nga aga ha iyo ngatanan.... it panahon amo it tawo.. intidi kami hto... kon umuran man liwat kita. baliktaron ta it kabutanagn....ta masirak man daw..pagbag o na kita pra kaupayan tanan!tama ba. baga liwat hin harayo-rayuan ano kuya?hahaha takay..

ine nga pic kan mano phil gud ine tinipigan baga hinumduman niya kan iya tatay r ober creng pa man niya.i love you all..... Ayla kay mabulig ako pag bantay-bahay guihapon ! At this junction.ni waray ngani guin bubuhat hit aton munisipyo para ma rehabilitate it aton KADAGATAN\/LIBONG.... ok dex...it lusot hine asya it daguitan river...... Be safe also..........salamat.. phil jackson it coach =) asya na Unta mayda pa very old pics nga ig post...kamo liwat nga mga nakamuromanghuray tood liwat hit mga kamagurangan."idoy ayaw gud pag wad a ine kay precious gud ine para h a akon....usa geap na tika guba na .......pag upay-upay nala kamo dinhe ha Planet ha........boutan kna gud di ba. pagbuotan nala ghap sir =D Thank you for having us and best wishes... • amo daw ine an original nga sireno han basketball ha dulag..hehehe...m aaram ako damu pa ng papaka butabuta la.(u knw wat i mean labi na an mg a nkilala gud kan angeles) • Maupay kay ine nga buhat ni Angeles an imo nasusuportahan......ine na river.it na black sand asxa ton it kon bga ha tindahah na pamalit amu ton he ..sana makaintindi kamo PLANETEERS.. oo sir..NAAWOD ako sobra kay baga ngani hin n a reflect geap haak it mga binuhatan hit iba bisan signgon pa nga i in not one o f them.Naruyag ako makabulig bahin hini pero harayo ak o.makuri ko man liwat dire hiya updan hit iya mga lakat kay intawon ako manla e2n it iya baga buddy-buddy.." mamay anu!.......baras. han pag sumati haak han ak boss about it. • hheheh.. may sala pero ayaw it apelyido or tribu. And I will keep reminding hit aton igkasi Dulagnon nga unta deri ito bubuhaton... magguide unta how one will feel kon na-ster eotype ka nga waray man sala just because kabalat o ka-ethnic it maysala.sob ra na it ira gnbubuhat ht aton kalibungan.. i salute you guys for doing this..delikado geap. an mga orig nga sireno ha dulag.ha akon bati bgab us a na na poste hit tulay it lungag na ka nagtitikahilarum man pag kinuhai hin bar as.. maupay ito.kay meada geap nagkikinuha hin bato.salamat idoy han imo guin tikangan ug this message. i apreciate ht kan angeles gn bubuhat sana myda pa nga tawo mga sugad ha iya.it nakadara hit boot alayon nala ba ga pagsagukom hit iba.pagsurosarabot kamo hin maupay la para padayon it kahapsay hit Pl aneta kay talagsa nala ako hapasyada nganhi kay busy liwat kami yana kay maar. magbubuotan kami.hehe Dex.. Our Filipino d iaspora ha upat nga sulok hit globe.......ngan ayaw kamo ka baraka kan angele s nga my hatabo ha iya kay andam na iton hya. ha nakita ko nga mga post nga nagiging racial\/ethnic. am man kamo nga paglilingkod pala ni pare NOYNOY.pan himangnu na kta ky duro na..sugad liwat nga deri kita magstereotype liwat...........very SAD :-( hahaha. unta ot don ito ! Kon nasering ngani kita nga dakpa it tawo nga..

..hit iba na namuno ha bungto. pwede ka na mgtkang dda pag-edukar hit mga tawo bsa n pahinayhinay la..ma oo la it hira..naka experience na ak ton nakadamu na....ada gad ha mulopyo it sulusyon hine...for delivery na....asya ton it black sand..hahaha..actually dapat ngan tlga ada nga ha aton ng a mga mulupyo hit dulag mag tikang kun pano sulbaron ini nga problema hahaha..deri man mga tawo it maghuna huna hin pulitika.pag tage hin kwarta waray na nakalimtan na an kamurayawan.. IMO.. dir educated enuf kaso lng dri guin gagamit it ka edukado\/edukada maram ka Mr<pd>... mabulig nala liwat pinaagi hni nga mga social networking sites.. mggng malinampuson it aton mggng paggios. i know..ito na ada hit pic ni eric na bag of sand.katalwasan .pero we need to be patient k dman ton hra makakasantop overnyt dba? asya ton it realidad ha dulag..? . heheh anu na dir? mag ano man kita kay haros ada tanan guin papaagi primi hit pulitika salit wara y may natatabo nga maupay bisan pa....?panagan mo na kami hin credit card?hehe......BASTA KAUPAYAN HIT DULAG.. dire iton igin-taga hirayo. pero ngyynakan pala ak na iset aside ta nala it pulitika. para hit aton Bungto.pero kay tobtob man la ha yakan.amu la geap.</pd> flores..AYAW KITA KA HADLOK. ipaklar o la unta nga kon anu man an hihimuon nga paggios in wry labot an pulitika. then educate more tubtob nga makasantop hra... Mr Verona.a daun hit parapalit....ada cre dit card man gudla.. basta kaupayan hit aton bungto dulag. ok kon asya man.oo ada.ito.... ano man angeles kon ada kna. dapat kc... ada kb ha dulag? kon ada ka.. no offense meant ha? pcnsya na. ibahon ta nala it at pamaagi para pag-atubang hini nga problema....</pd> Miralles... diri hunahunaon hit mga tawo an pulitika k wry h2 dadangatan..h kami nga ad ha harayo..sasak bun la geap hin pulitika.. masugad ngni ha m tanan it panlantaw hni nga sit wasyon. taga ndi obligasyon ini hit nga tanan nga Dulagnon it pag-gios. wry ngahaw mahihimo..kububuwason han bungto... para hit Dulag ngan mga sumurunod Proper. ata ngahaw ka mga lagas na hito na eeducate...deri panlantaw ko. kos bisan la ano nga paagi madako man or magutiay para hit n. • HINAY ODAY DIDA.. yes yes.. haraniay. taga Huron ku pagbulig hit aton maa aton Baybayon...maubus nala it iba ayaw la it ti ine na black sand.a it gin papakyaw pag kuha.aw am not imposing anything on u ha? ngsusuggest la ak. maram ako hit reyalidad pero pwede ta ton mabag-o.... imo la ghp gn-iinsist. my point ka jan Ms<pd>.Daguita nga henerasyon. isul od ta ha hunahuna nga para ha kadam-an an at pagbubuhaton k kon amu ton tat panl antaw...

.daan mak uri ngadto....kairo man hit mga mulopyo dd2 kay crng pa han usa nga residente. tama iton mana...kuri h2n kon puro la pasikat..asya man i t ign pag malaki it na sagpo.tagan taga n la hin 300. oo..para liwa   ....na masalulbar hine na problema.....hehe matron kita....ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na........ magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan. ada kay waray sadang pagbasulon kundi an mga du lagnon la ngahaw nga pabaya hit bungto. Angeles Ramos Lopez ada k ambot h2. ada k crng pa han MGB director. k ada daw ngkakaada hn soil erosion.ababang Paaralan ng Batug kundi "Magigibang Paaralan ng Bastug" na...dre na pupulsan. an mg an ta nala ad2 M • korek mana.. magpadayon paging vigilante a tawo ha Dulag agud maprotehiran an aton kalibungan.millions pa gud ngayan it worth h2 kada pha se..Hehe.san.ada ma santop kon meada mahinabo.makaloloy mga tawo ngadto. ira e2 choice choice na deri naha asya...makarag la it na kwarta... maupay ton na kumadto ka nag personal pag kita...myda ngni ngad2 gabions na natabunan na h n tuna kay tested man daw ton na project.lipay na... himuon na nga Venezia de Leyt e..mabulig ak. nabay-og an ira mga panimalay. Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta..</pd> Loriebe l Alicando pero 2 phases pala it natindog k makuri daw durunganon esp mga cge an uran.. maupay yana pala balhinon na it ngaran hit dulag....labi na kay matikang na i t uran-uran... makaharadlok balitaw an pustura ngd2.takay nadre man gud liwat. asya it crng. balitaw kon umabot it panahon nga magnayap nala it dagat ngan hit daguitan ng an ma puros nala tubig it dulag.mga 50 million ito it budget...kon bga pag gios la...waray la gamit ton na gabions...mamatron kami.mag himo kita organisasyon..1000.takay diri na ......400..ha batug.. o pa ton matima? ?4 phases daw ton na flood control structure according to Engr<pd>..alas 9 pala kami matikang ngada hit pangaturog hit tag balay....gin kalimtan na an ira ktalwasan.diri ak maram kon wen matitima sus ada ton matimA KON man hi anod na it kabablayan.kapanpan hit tuna ha igbaw matabunan la ge ap.800.....bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2...takay diri na .naku ha....heto......anu man bga nag padaun na gud m an liwat it na ginhihinimo na ira sagpo dda hit na bangin.. kinahanglan mga tawo it magios maiha na gad unta.. an mg an ta nala ad2 M Magaampo ako yana nga weekend nga unta waray written warning nga naghuhulat ha a mon ngan han akon room attendant dida hit Lunes re pagabri hin rooms nga deri an ay na tuktok hasta lugod nga nakakita kami hin deri namon angay hikitan nga binu buhat it guest.. deri nanginlabot kon ano it nahatabo ha ira paligid basta la kay mag sako hira han salapi..budget na balay na amun ka kadtuan 7.bangin kalaw umabot kna nga an eskwelahan han Batug mawara ha mapa kay approximately 10 meters an iya distansya tikang han nagkikinatimpagon nga tuna dd2...kay waray naman makuha na baras tas guba naman..yana gin bayaan na ton pagbinarsi....mapatron na liwat Cabacungan....... ada kinahanglan an members han organization in mga seryoso liwat.....let s wait and see..... Maupay nala kay baga may pagka hunk han tawo! Balik na liwat ako ngadi tak lungga pero unta. oo.it nangag post dinhe ha planet pabuligun nat.. maupay hine pag burublig kita..........adi liwat ha iba na brgy. bdaw mahulat nala kita kon anu it mananabo.

. mga Dulagnon.. yes amo it akon guin sesering ha imo na pag hinay hinay dida.tuhay.ada ini panhi sabtan kon hn o g ud it may pag mangnu hit aton bungto nga dulag..may pic ak compared 3 uears ago ha present na hitsura di ko mameasure how many meters but its significant lets say severay years after am sure wa na an gulf view na ikaw dapat an solo na tagapagmana haha. harani na it patron ha Tacloban.matangis gud h juan.perme waray 2big.3.... anu na count? hehe ada k 1.axa ine na mga new membrs. sana dire la mbantad kundi mauy og pa! Maupay nga gab-i. Kita nga napakadto ha Manila would be happy that at least...it ira papangurakoton..! pero ha balay gusto ko makita an WATER SUPPLY..hain na an mga saad nga iyo babata yan baybayon ngan han dagat deri kono pabay an.. an karubaan han pantalan katunga 3 years ago it nahasalin nala yana katunga han daan na nautod n a pantalan.deri ako deri imo tag iya hini an ginoo.. mawawara na it wangwang... huhuhuh! permi ak nagunit hit nga utod nga puno hit lubi k bangin la kalaw mahulog ak ngd 2 ha ubos.. dere man ak nag aalyas ako man ini.waray na maupay nga mkikit an ht mga sumuru nod ha aton..sory la bry tinatahapan ka na ako ikaw.may ginbubuhat geap..2..waay man makurakot ha ira gropo..   . wry kapa atod mg alyas ky bryan-bryanan ka gud hn durodurohan...... after the inaugural speech of new Preside nt Noynoy Aquino.t it ira pinan post dre la post.... kmusta an san juan?kumita kamo kon ano kadako ht guin ibahan ht aton shorelines? db harani na....na actual.. :) ikaw baruk tinuod ton nga baruk tim ngaran?? dri itn baruk ittinuod na ngaran atod.sumati daw ak kon baga nag alyas na ak hin ngar an...sungay tas anit it habilin............ta k baga hataasay....hehe tas masiring nga ako it nagamit hit alyas nga allan negro. god bl ess to all..kay hikamo it habilin dinhi h a kalibutan.......... Let us help him fulfill all his promises.lagnun dri la dulag it naruruba.. asya ton nira pag krawta kay... karabaw ni juan...harani la itn it balay nira ha aton ig tiangulate nla.makakita na it ea karabaw 4 nala na teel...?du .bangin ton hisakban. yesssssssssssssss! nakagkita na ako hin live concert han AIR SUPPLY live in tacl oban! GANADO.... dri knahanglan man mirit importante my kusa.ngan kamo nga kabataan iyo gihap katungdanan nga bantayan it kabaybayonan..ikaw hi alln negro?hehehe kakan-o ak mag alyas hin ngaran.. ?@ angeles.. waray man kami bahini ha ha!!! ki ta a niyo aton baybayon ginririnuba hit taga iba nga nasyon gin mimina bato b aras margaha d gud mauapy it ira pangursunada... mabantad unta kita nga tanan.irespeto.. That s a good start.maupay.....upaya it pag bantay kay bga nauso na liwat it kawat hin karaba w.... :) • usa na proof an eu gulf view idoy and of course the pantalan...... mabulig naliwat iton hi allan negro nga uruistorya hini pamati ko bri.nyahahahaha Baga hopeful it kadam-an ha aton yana.san o kita mg mamata...sanglit kamo nga mga tawo baybayo n dagat.waray ba kta bubuhaton?ma tundog nla ba kta hiton iba nga na ngag paka butabuta bsan maaram hira ht natatabu ht ira palibot.?dri ba kamo na alarma?iba ha aton dri na nginlabot ng papka sahu sahu la..... counterflow nga n tong..

.. haha ky ano ba ak cring?which one?   .. Waray ako pakaintindi kon ano adto....why not take a stand. Di maiha pati hira Elvis nga patay na masering nga na buhi.. makabasa ngan kon nagkamata kon dire nagbuta-buta makabasa... natapyahan gad ak dda han sarakyan han tipauli ak from tacloban kakulop. para hit kaupayan hit ngatanan. ira man la. =D hahhahha.have a nice day mana amel ia.ok ada anu man? nan-gios na kamu para hit at bungto? Di iton maiha may masering nga anhi hi Elvis o hi Michael Jackson kay bisan wara y sala hit iba gintahapan. amo it malaba d nawara na ada an mga bantay dagat. lol para hit mga mangangarigo ha dagat dda ha dulag hit san juan upaya niyo nga pagu tmao niyo waray niyo tukdo nga golden crown. =D Kon nagkamata.to make dulag a better place to live in. support it kinahanglan. • Salamat nga nakakita ka hini nga issue... ayusa tim mga words hehehe! lol. tikang man ada ha bomba or gripo an tubig... ha canal kumukuha hin tubig.. parang bata na walang muwang kung dito sa ating lipunan ika y taong walang pakialam!" hahaha bata na wlang muwang gud ano. unta damu it makabasa hni nga m panawagan.. .the law applies to all.. • mana. yes kay usahay mga luko it mga tawo.ok.all of us. making it more pr esentable to the tourists esp those who are traveling to see the place on their sentimental journey ?@ consuelo: mayda na gad nagumpisa hin cause for the preservation of the Dulag beach and Daguitan River. diri kritisismo. ntawon nahupit ak hn gamay pero ok nala. It iba dinhi.hah aha wry la bsan la ano.total my ng open up nman ht nga invironmental issue ngan ht nga san juan.dri ak htn maaram dri man ak tibak oi winston... They just need the support from 99 per cent of the Dul agnons. kayano dri lugod kta mg burublig para magin maupay it dagat ngan it bungto ht du lag . never mind nala melit. pero kon constructive criticsm. Waray reaction! Bisan paghutib hit mga baba.. may mga bantay – bantay\/salakay maupay kon mahibalik adto to preserve the beach and the dagat. pamilyar ka ba sa isang kasabihan? manatili kang mangmang.hadto unta ig padayon ngan waray kinikilingan.. salin hit mga isda.. ok la. nagpapatay-pa tayan.

. rai anay ak paka get.inin na nawagan gad ak kn angeles nga mg reply kn kuya wnston ky bga others nman it hya... jejemon kana hahahaha! aktibista meaning tibak :) Thanks. adi ak manila na reside ak ha cubao.ahm..... Edralin. wahahahahahaha! Pasensya na kay han panahon ko waray pa man hadto mga text nga style nga pagsura t. ig-es2rya la melit k para my pataraw-an lol Ayaw na la kay bangin ako ig-agway...)im okey bsan broken hearted..   . naiha la maka lanat. Di na la ako mag-elaborate kay mawara kita ha topic. Pagburublig kamo k it maniguro kay peperdihon hit mga giants hini nga negos bangin lugod mahaupod pag quarry pati iyo binalayan.han una dire pa ako maaram hito na so called jejemon..tibak" huna ko sugad hit text nga lingo. pagkatapos deri ako maaram kon ano it meaning. =D k myda ka naman number ha ak... what is jejemon and horse? anhi man ako ha planeta pakabati hiton nga mga terMs< pd>.still searching and a virgin h ahaha to amelita i heard ada ka dw australia?is it true? turaban ka la ghap... tas it horse mana. Huna ko an ka-b atch ko nga hi Wilson nga may bugto ada adto hiya nga hi Agapito nga crush hin a kon classmate. Pagabot hit panahon kamo physically and financially para ma preserve it kaba iton mga pangpang hit Daguitan River. lol kumusta naman winston? hain ka yna nga lupalop? baga nalipat man ak han edralin =D ?@melit: bangin sunod.. inin aton mano dax it pakianhi htn nga pg taga "horse"ky itn nga expresion knan ira pa itn kapanahunan. asus amo ngany-an t oo late for me to realize na jejemon ngean hea haha!!! actually i dont find it c ute either! hala bulg kta?. baga expression la ghap ton... Pero naka-adapt na gihap ako danay......hahai heard taga cebu kna daw.. diin ka had2 pangaro? AW SYEMPRE BASTA MY HANGKAG..haha LOL with edralin s calling angeles "others". lol jejemon buster ngan ak.. Nalipat gihap ako pagtawaga ha imo nga Winston.=d edralin: thanks for the information re jejemon.. hahahahah hahah winston makarit karitan kagudla geap nagpinantutdoon kana liwat.YNA NGA PANAHON DRI NA POYDI MG KNITA HT NATATABU HT ATN PALIBOT.</pd> Tell me kay bangin pag uli ko may magtawag ha akon hiton nga mga terms .. mayda ak o katxtmate dati na jejemon kay instead na hehe naging jeje tapos an hmp naging hmf. h kuya ramel amot maram h2.. Hala mga Dulagnon gi-os ybayunan hit Dulag ngan ay makuri kon gutiay la yo..

......sunod.. usahay pa gud tak ana k amu ghap it katext ha ak "jejeje" tas ncrng pa gud nga "mama......maaram ... it daga ada na tam bungsaran. alagad it bsan diin nga angulo....=D hahahaha! talagsa la ton baya hya magbarong! baga twice pala ada or thrice.=D hahahahaha panahon it makasumat kun madako pa ha ha ha!!! kori ngahaw ton! halagad tak tawa ht iu libak kan arvin hahahahaha! pamati ko kuya ramel.. • amati ko ivan waray ad ma pwesto ha pantalan kay damo it etarrrr.... ayusa daw tim pagttxt! dre na maiha ma san juan na!!!!!!!hn o ma pwes2 ha pantalan ha my buntay ky gn a aragaw na it pwes2..cngabuta. nagpangiritngirit dayun =D ?@ ramil: hehe! pmati ko patilya ni arvin bga bga @ bes: hehe! adi man nga ibak bes... whaaha       . ngkikita ngani kamu.. =D hehe! na angay manla... ikaw a da it idol hit ak bugto wahahahaha! gud ano he he idol gud ano he he atakay hehehehe! k pamati ko.. dri na parihas han hadto nga pwedi magkaada hin miss gay.... amu it in" pakal isang man! gncdngan ko gad...lol=D ay oo ha ha ha!!! ?@ethel: ikata la.. kalaw! hahaha kalaw!!! hehehe!... patilya pala ni arvin taktak nat pntit uyab nyahahahaha!!!! hehehe! singabuta nga dumako kna pra mgka ada na hin artista nga chan. kon waray pa kaayad ngan amo la ghap.lol=D ngan humigda.lol :) hahahaha.lol kay nagtitikakaharani. updi ky bangin d makanawa hehehe • hehe! nka barong man hi sir arvin hain dw la bista. iba gud birtud ni si r arvin artistahon pa gud..lol ngan pagbibinaluran la.pareho la kita helen baga nalisang ak hit nga mga jejemon.chance mo n nga makakarigo kn.aram..... hi arvin artistahon gud bis diin nga angulo he he ada kun humigda iton damot madurog nga uyab! nyahahahaha!!!!! ?@ Wamil: hahaha! ngy an. ivan. waray na.lol........ whahahah a!.waray mapwesto. =D oo lagi sana pag dako nak sugad ak ka gwapo ha iya! nyahahahaha!!! whahahaha! myda na dw adto chan nga artistahon.. haha to. alagad daw mayda pa ma pwestohan ha pantalan bisan ngani hit gab i naha pwesto s aypat adlaw.nkausa l i2n usa k 2ig.....kay mahugaw ghp. od tama hi let kw ada idol ni arvin hahaha! kun myda hton gud iton an kpanahunan ni fpj hehe!=D aton patod hi ramil napatikang ht ostoria bga dre gad l man artistahon d da hi arvin.

.meada man tag 200.mga manok ha amun farm. veterans na lagi.hehehehehehe he he he sir kun bga maka buhi iton tipasi la it katapat hiton hidakpan dayon t a waray hidayunan hin pag hatok..palit nala kita hit tabu... chill...just like that.ns na injury wa n a mkasakob ngda han kahasta!!! hehehehe!!! axa ngpatakas nla hra ha sirong.. it s kobe against the celtics.ogis nga lubos.hehehehehe ha ha aw amo ba? tawaray makuri ngean ton.=) ?@te Grace: ayaw pdara hto k BOston la ghap ito it mchampion!! pwera la kun d mk amulay he Perkins k na injury dda han game 6...labi na it mga players.bali danaw phill jackson na coach. heheheh kon naruyag kamo pag palit kadi la ha balay kamo... 3-2 it standing!! putik ada it iatubang hit LAKE RS!!! mtangis na lwat ine he KOBE!! hahahaha! hahahahaha!!! hrayo na ada nga palad padi k d na uso yna it home court advantage !! hehehehe!! let s wait and see......maraaram ton hin descarte..2500 it usa heto..both teams up for game 6 tomorrow.. they will go home wit h the cup.. boston owns the cup..... goodluck. :) ah man paliti la anay.it ma cham. karasa ton pag hatukan he he wing part lat ak. mabawi ha friday. :) makuri lwat nat hatukan... ha bumgsaran la namon mo ito dakpa.larga na.sumati n ala ako kon ano an rasa.. hahahahaha!! @Baruk: padi nkadali la adto an Lakers han game 6 k he Perki.=) anu man ine kay 3-3..it g in agean hto na coach....he he he ...pira na na finals.waray lukat.. wa na mkasulod ngda han ktima han mulay.k mahal it kantidad..solve na kita heto. di man ngani ak maram magb asketball..inum kita heheheheh naawa ak hit na ogis mayda ko hiton. hahaha. nangaway ka naman. am o la kmu na d mkamulay he Perkins hit Game 7 pra Lakers it mgchamp...na abusar daun heheh ahahaha.ay nala tel k alams na it nga 2 hehehe! • hehehe. kalma la kita.=) ha mga nagpustahay. paragkita la ak. but they don t always take home the cup.. • heheh lakers la geap ton te.tikang pa ha bulls. wamil.. =D man an ak ayunayunnan. goodluck ghap.pamati ko nahabulang mo na ada ha karaha an im nanuhak ano? hehe. nanuhak nga mananap pungtan ngan ak ibulang ko ha karaha he he....para bulang gud man...hehe pirme man gud hira nakasulod ha finals.......... so goodluck!=) ano te daug daw lakers heheheh ahahaha.medyo na abakhon . a chance to fight for ther lives not like pigs and other s that are benig slaugh tered.bga pinakagat gad la it celtics. pro kun mk       . kabaraka. hahahaha! ine man k lamang kmi..

diri na gntatagan hin s ugad nga importansya an independence day. hahaha....careful pamatron para di mastroke haha!! • 2moro pa it celeb dd ha pinas. baga less man interest hito hit kadam -an pero yana na adlaw kay patron mayorga im sure damo makadto. She is at rest with the Lord now. ambot ngani it iba kon maaram nga kon kay ano nga nagce-celebrate hin independence day IMO.. whoever wins.... It mga mas recent nga hitabo sugad han EDSA waray na ngani baga hinumdumi sa y pa in hadto pa han 1800s. hadlok kaman ton mana len hehehehehehe ?@ dennis idoy hin o tak kinahadlukan? agee e2 nga mastroke ak guinCCring mana len hhehehehhe sige la kaon basta sige exercise pabalhas hadlok iton stroke. i wil always remember her as t he mom to the cerence children dati magkaatubang an amon dati ng mga balay.. ..GUD. cge la... hahahaha agetz kuya! 18 pla ak! harharharhar! Boston gd ak.amulay lwat.TANGKOD MAG SERBISY O.. maiha na wa makakapot h it cup.. Sering pa ni Benjamin Disraeli: diri pa kita pwede matawag na independent country kay hasta ngada yana nadepend er la ghapon kita ha kusog han america.. sounds right hahhahaha. @Baruk: I am Danny Cerence.. =D pero like wat u said.....hhahahhaaaa condolence mano dan.. hahahaha!! putik lwat an at igen atubang!! hahahaha!! wa udog mkamulay he Perkins... But thanks. woi marton kita mayorga. condolence to the cerence family paglakat ko tikadto manila saka ko na nabalitaan an pagkamatay n mana nita.bangin magkaada hin significance it Independence Day para hit iba nga mga Pilipino kay di na hira m .. Guinlubong na hi nanay kanina nga kulop. ok la kay makaluluoy na kobe... ako ngani gusto ko unta mamatron kanda mayor val adolfo haha. (e........ hehehehe!! katapos pala han independence day kakulop.. • BASTA MAY NIYO LEGA NA KINAHANGLAN HIN MGA GWAPO NA REFEREE.KAY MATATAPORAN. pirme hiya demalas ha finals... Deri naman mga patriotic it mga Pilipino. kun magdaog it lakers. hahaha.. dlikado lwat kmu!!! hahahaha!!!See More kuya george ano ka gud? lal or bos? hehehe...agin "Patroniser" kay it iba nga namatron kontra pagkaon na man la iton intaw on.patron na liwat buwas mga friends.::) tnx han adidas na bag.....g.. taga Capt Goyong ha Candao.. waray pinangutom.DAUPA AN GRUPO HAN DUBRA-BARECOM DULAG CHAPTER....... seguro kon maupay it palakad ha aton hit Gobyerno sugad hit mga First World Countries or iba nga mga nasod. Ngan seguro kay baga lip service na man la it Independence Day ha aton kay hasta ngada yana mayda man la gihap colonial mentality hit iba ha aton.. etc. deserving hir a.may her soul reunite with our beloved God! Salamat ha iyo nga tanan........ anyway. mismatch adto na mulay..

mahauna ak pakatilaw h2n nga m lista k mauli na ak hehehe! marasarasarasarasahhhhhhaaaaaaaannnnnnnn. :)   .LEO PAB RO. lupak nga saging. Mga pa gkaon nga we used to take for granted. camote nga kinagod nga lubi an padis... .hehehe mayda mo listahan baruk hit kon hain it mga patron? Upaya nga waray mo hillikata n. linandag nga saging. hehehe :) mana amy and mana norma: badaw pati ako dd ginutom pakabasa ko hit mga tugon ni mana amy hehehehe! 10pm na ngni dd.manok nga native nga hinatukan.napagutom. :) @ angeles marasa iday. hehehe. aslom nga limba-on. happy trip.OBBY JOCSON. agi liwat nga iya panumdom hit sinanlag nga kan-on ngan hit humba. pero makahiridlaw balit pakadi kay adi ton na tanan ha amun..on katima humba na sura.PHILIP MARILLA.. turon.ito angeles ikaon mo nala ako iday. karasa yana hit may sinan. sinugba nga mais nga silot.lag na kan.WELLIE WILLIAMS.. ELMER CANALES.marasa la labi na kay cge it poro patron dd dulag. ipagawas liwat an m listahan han mga pagkaon nga im ipaandam pag-uli n im ngd ha pinas =D marasa iton it hinatukan nga silot nga pinamara.. mangga nga hilaw pati hinog.damu tam tanum\/\/ mana.ROWEL DE VEYRA.. par-ok...... good luck..CINDOY DEVARAS.ARJAY SUMAYOD. kinilaw nga tangigi. linawagan nga t albos hin kamote amy karasa man hito na mga pagkaon.. mana amy.MARLITO PABRO..RICKY KEMPIS. tuloy ginugutom ako yana. madamo it imo mga customer yana na patron.RUFINO OMAWAS.B.ABET BRIONIS. ginat-an.ELVIN GABRINO.JIMMY CAINDOY.. :) @ baruk pasigue pag tanum.PERLITO YERRO.MEMBERS: DEXTER MENESES.PETACIO MAGOS.. sahog..GABRIEL CIPRIANO. but this time i feel ginugutum ako. =D silot nga lubi..... too early for me to eat my breakfast. samantala 7:40 la hit umaga. anu?! ano t rasa h2n? =D angeles: lawot-lawot nga may harom nga pula.WINSTON WILLIAMS. enjoy. sahu!! hahaha! baga kibir man nam.anoman puyde? poydi iton hira ig import ngadi qatarman??imo pasahe?? hala....CL ODUALDO BRIONIS..VERGILIO MARTIJA.MGA GWAPO NA REFEREE INE HEHEHEH cg mapa liga kami hit last week hit june didi..

kon lamboug hehehe it tabu unhan ht del pilar anu? patron man daw yna? • aduh? makuri iton van.. "MAKURI ITON" hehehe Damo na yana it mga naghimarading pading.terms and condecion ni manu dick. Matoud nga... saho. nagpapas-an ka han dako nga daba nga puno hin tubig...... puno hin lambonaw an akon biso.naawa kala hit paragbato......ipaparehab ko na ikaw alcohol abuse siring pa ak s pecial friend.hehe ano bri musta. ? usbot usbot usbot usbot!!! kuri eton. an Parag-alog Waray sulod an akon biso.. Kanugon la hit malasakit hit mga waray dida ko n it mga taga dida ngahaw waray labot.. batohi iton niyo para magun ob it dulag. lumingiw ka. Buot ko ibutang an akon hinahabak nga biso. Kamo man la gihap it ma nhiuna kon kalaw ano it dangatan.an una na panahon maupay kon naabut an Sa n Juan ada hine na pantalan gindudumara an kiritaon.hehe baga nag aarabic kanagud adi.e hit bat o ug baras.. Saho! Amo gihap iton it nakadi ha akon huna-huna danay...yana lain na it postora to ngod na nagtitikahirani it dagat epekto hit waray pahuway na pagkinuha.. An akon dughan waray kaalgi bis’ usa ka turo. (itago nala nat hiya ha ngaran na Ayos) • amu ini an kan Ayos siday para kan Ma am.. susumatan nala hit rasa.ako imo nurse hehe!!!   .. • harani na it dagat...kay kon ikaw it magbato di ka makaakos.amo manla giap tak ngaran salit waray nag bag-o.Iginkatapo ko ikaw pag tikadto ko ha skina. nahanumdum kamo han pantalan ha buntay. It iba paralysed na hit kahubugan. parag-alog man la gud AKO. lagad nga im paghisakbi liwat tak bata. my hindara nala hin padanas wahahahah ahahaha halapad n lawanit wahahahahaha ..... Umuli ako..... Nabugsay ako tikang ha balay basi mag-alog hin lambonaw.. . ivan duro na tim pag ininom...na ? same same la giap. Paghirani mo.oo mana.

this is what life is all about..... Bwhahahaha. . Salamat... Angeles hit imo siday. Durodamo kamo kontra ha a mon didi ha gawas nga nagios. MATINDOG AKO! Tamaki ako . Itukdaw kon di ka makatukdaw kay nadire ako nga tamakan ka.. Sering pa "well-behaved & quiet women rarely make history.. Aton-aton la... Kinahanglan namon it iyo responsable. magios ako! • xa ton it kamatouran.. Maaram ka nga ini ako imo upod bisan harayo ako.. Amo la. Salamat. balanse. hahahahah kaw la it nagyakan.baadaw damu it maparehab!!!!!hahaha basta it professional fee dako maresign ak tak present na trabaho dd hahahaha!!! ! ... Tindog kamo Dulag! Ipakita it iyo suporta kan Angeles..iba nalaada day na fee!!! Last ko na ini nga siday nga ipopost dinhi ha planeta.. =D   ... con structive nga bulig.Pigaa pa an kasingkasing ko Pero ayaw isulod ha imo ulo Nga magpapatalumpigos la ako.napakiana man la ako?heheheh mayada niyo pangkag n utan? mapalit daw ado ? bs diri ka na magyakan idoy hehehe! oi louie yaw ton pagpinanyakan hin pangkag ngan utan k gngugutom la ak dd. salamat. wahahahaha! aw ako hi apolinario mabini (or emilio jacinto? not sure kon hu an brains of d kkk) tas kaw hi andres bonifacio hahahaha! angeles ano it matindog???heheheheh oi amiel bs ka diri mgyakan i know that there s something malicious playing arou nd in ur dirty mind wahahahaha! balit seriously. Matindog ako Para han kabubuwason han anak ko Diri ako bastabasta masaludo Ha diri kaangayan nga tawo."Ako it baba ikaw it utak...... day kon ikaw magiging nurse mga paraghubog.wahahahaha cg ky madalaw nala ako magbabalon l ak hin tuba kon madalaw ak kn iva n .. Ayaw pagsarupa an baba ko Ayaw pagtabuni an mga mata ko Padayon ipapagawas an opinyon ko Para ha ngatanan.

See More Joey Yutangco Damo pa ba it mga "bugoy-bugoy" ha Dulag o iba na it tawag ha ira. Maki Big..mga daros... mga maluyluy-anon gad gihap it mga Dulagnon... ayaw gud awaya kay magbuburublig gud madumot. abre an mga purta han mga balay.. paglamay.. =D guys. uy mga ka-Dulagnon.The Word "DAROS" originally comes from our very own dulagnon dialect. ha ha ha. join us. magiyomhiyom bsan wry pinangaon.y. Pero. kamo naman dida. bis dere kumbidado naulpot...... bisan anu la -... idepensa niya it iya ka-Dula gnon ha iba nga lugar.. Guinawas... ?@Angeles.-)) • k.. para bis hin-o nga bisita. labi na kun dire iya gasto makiawayon ghap usahay.. an hadto aga na .aw takay h ala cge sergio... an iya Ir. . natuod ak hton nga m crng nga ayaw gudla pag-awaya it mga dulagnon k ay badaw! naresbak! =D ..kita. 2 steps forward.ginuton k hit mapan os n utan? wahahahaha ako deri ak ginutom hahahah ado?tak ng aran sergio deri louie wahahahah kahuna ko "pangkag ngan utan" hehehe! "pangkag nga utan" man ngayan.. orig ngay-an it "daros" ha Dulag? Nahanumdum kamo kan Daros? ? He he daros gud adto hiya.ma g-ugupon ghapon...... tinood ton. noted Edison. =D hahahahaah pwede ghap deri pangkag ky strya man l ini hehehe . 1 step back ward.... be st describes Dulagnons? Mag-isog ba? Maupay maki-sangkay? Mainom? Turaban? Mga B uotan? Mabuliganon? Marisyo? Sige.... home of the Dulagnons online. may sideways. @Phil... joke na lunay hit inom...ak gihap nauli. diri ba? ngatanan iton mano ngdedescribe hit mga dulagnon. damo gud it bahalina. @Mano Caloy\/Rowel. ngan mabuliganon..Mga "daros".... he he mga negative ada tatcomments hehehe! balit. =D la makilalag okon he he. but same meaning. Anu ha iyo huna-huna. i like your comments. s hare your thoughts gihap. mga "adik" na? mano joey.. mga taga baryo ngan iba nga lu gar. matumba ka kun waray makapot.taga Dulag iton.share naton. Pero.ano man ano a n ira cring [parti h akon? anu ba nga crng parti ha im? upay ka naman ada? wahahaha! This is Planet Guinmawas.. Diri ba adto iya ginhihigot an iya sarowal kay usah ay na-uro kun hubog?? he he @Wamil ngan Dennis..ini nga word Dulagnon in i guihap. . an hadto uso iton pag patron.

ahaha mananap..... nestor. • ugsa kamo kumaon.dulagnons are the best lalo na kong may tuba at bahal pa god!!!!!!! This funny experience i would like to share.... pilosopo ngan maato gud it dulagnon.mayda pa nanarhog. my home.. proud ghap ak na ngng taga dulag ak.Oh... knda tiks i2 ka organisasyon. Every time naka shoot an dulag team…nag rurumakya dayon an mga didto han a top kay puro mayda dara nga kahoy (intawon an palwa nga sungo nga binulad didto han ligid na ubos…kairo man han tag-iya).... diri hadlukon ... Dulag. Alagad kay gin kadto kami han pulis…intawon humarani ngadto han bus tap os gumuli-at ”Oy... damo gad it aton gihap puyde ipanhambog ha bug-os nga kalibutan.... we were in 1 jeepney and a bus. nga tournament nga naka upod ako a s a scpectator. oo naman mano. ay daw pag duroha it iyo aringasa dida kay baga diri na maupay pamati-on” … badaw… tigda la mayda bumaton didto han usa nga atop .... marisyo balit.. about the "dulagnon" it happened d uring those days in the 80 s han nagdadayu-dayu an team han dulag ngadto ha iba nga towns to play in the tournaments.lol. good one.. he hehe ?@Lucita\/Angeles. badaw ganaganahan gud. tama kamo. ada kay nahinabo ini nga nag close figh t an laban…. kalot ha u lo intawon an pulis See More hah ha ha. korek. hehehe Wahahah! popo eater!!! LoL asya gud yus im mga ayun..alng man ak mahusay.. asya balitaw hah ha ha nga tanan nla mano basta Dulagnon.. Tapos as ussual. pagkita anay kamo hini para pampagana..”Oy mano!!!. Ta maaram naman kamo hit kina-iya hit dulagnon nga mga batinggilan gi hap. hehe iyo nira tics organisasyon hiyay mananap.   .....kon waray na!!! bryan. =D diri masumsumon.. gin dara nam ini nganhi para ruba-on… waray nim labot… diri man ada ini iyo” . poo poo ceballos....labi na nga adto ha gawas hit town tapos nagka-urosa pa gud… paka shoot han d ulag team…nag rurumakya. adu tod? kuri iton.igin parada ini nga sarakyan nga duha ha ligid han court.. Kon di ako nagsasayop ha carigara ada adto.. pero paka shoot han opposing team… pinanhingiroy. he he he pati beautiful girls.... an roof han 2 nga vehicle puno han du lagnon... our home. ada na ada ha dulag ada ngatanan. we miss you people.

. i hope dri ka masina hiton akon pag explain denhi kay maupay man la amon panuyo. wa kami labot politika dida kay d man ngani kami nakkabotos dida. magkakaada la kamurayawan if all issues are RESOLVED. akon la ini opinion. didto samok kaawa... that s why we are concerned. will not bring you kamurayawan kay iton tinuod nga kamuraya wan dri la haimo paligid kundi pati ha imo konsensya ngan kasingkasing.asya man gud la ini 8 life danay marisyo usahay mami ngaw kon ha pagka yana mamingaw ha dayoday nga panahon mabalik ngahaw.panmolitika. Amo ba? Kay amo man it iya ngayan negosyo? Iyo man la ngani ito kapulong. iton d nala pag aringasa k ay para waray samok... Mana Cecila ngan Mano Phil.. baga dri iton ultimo la nga p agsusun iton ginyayakan hit iba denhi... ... Bisan ito hiya it iyo paki-anhan masering . kabayo ka! heheheehe patal kana ada pare joy. we are looking in from the outs ide.. Ano ba an makukuha nga kabubuwason Kon kita magpapasuson-suson..See More Amelita Flores Amo na. .asya na? joy: dri ka pinapagduro pagininum n molon molon ?@edison: badaw pare waray ta ipanharatag na premyo utro man ngani luwat taraga n hahahahaha usbot!!!!! marisyo manla ghap yna =D ulyang!!!!!!!!!!!!!!mga pobre kamo!!!!!!!!!!!! by : marisa lagarto Waray kamurayawan an aton bungto na dulag. para ha akon. nagccomment la kami kay hinaot pa makabulig. Dire ako hito ha iya nakilala kay waray na ako hito ha iya ighiabot! Ngan waray ko la   . doy.. • @ allan: idoy. ginsusugo la kami hiton amon g ugma hit dulag.. dri kami naawa. ito hiya nga dire ini pulitika. Dinhi... kay usa gihap ako hit mga na contribute akon ideas denhi..pasalidahi naman hira nim mga siday pare par a maiba naman.. marisyo lagee ini han hadi.. akon pagsabot.. good luck to you and God bless always. kay dinhi na ako hiton kasayod. he he it makuri hiton ky makuri iton ado? anu dawla it natatabo hini nga planeta baga han una marisyo man ini • pare pamolay bis magrisyo hehehehe. objective man kami kay it nahinabo hini.an han maabot pa nga mga generation. negosyo la.kuri gud liwat iton. we are al l looking at the situation from a different perspective. sanglit mas claro amon pakita..pinatam-is nga nga bungto nga ngaran Nabubuhi la gihap ha kaaslom an katawhan. mejo nawara man la ini nga planeta ha kahanginan pero 4 sure mabalik nman i ni 8 iya kaanyag. labi na nga dri namumolit ika. tikang ka la bumulig waray hira ganahe. iton amon la panuyo an kaupayan han ngatanan ng. Igin-respeto ko it iyo Lider kay maaram ako amo an iya karuyag igbutang ha pw esto kay amo ngani nga nag-daog balit.hahaha.... Dire ini pamulitka ngan igin-klaro ko gud in i.

Pilip. di nabay-og it status quo dinhi. nabalik la gihap ha ira. Masasabtan it r e-alignment of forces. kita man la gihap it magbuburublig..na ak ha im hin hint. Willie ngan Kris hin-o pa it dida nga mangada pagbu lig "kapit kamay" ha aton. walo. kon sinasangpit ako han akon Lola tapos di ako dayo n nabuhat. Derii ito Lakas.See More hi romy. makada h a Dulag paghatag or pagbulig hit ira serbisyo kon may kalamidad nga mahitabo. just learned who your mom is.PMP or what not ! Dulagnon. gios na gihap iton kay kon waray ini nga ak turab.Angeles and Cecilia. naawod l a ako. amelita. it s is politics of the people. maguropod kita hin duro. Thank you.tawagon nira ito nga politics. so that explains why we think on the same wave length. Erap. lima ka tuig para mag-bakasyon.bot hin-o it iyo ibinotos kay waray ko hiton benipisyo nga makuha. Kan Amelita.. mga childhood memories ko nga ha mga lugar ko na nanhinumduman kay 20 years na waray nam dida balay. mahunong ak o hit turab kay waray ko man ipangarit!!!!!!! See More hey. taga Manila. Nanhimangno it tawo pero nadire pagpuklat hit mat a ngan nadire pagbuhat!     . pa guihapon ako bisan kon langyaw. maaram la ak o. pwera Santos! Nauli na la ako ha amon tag-pito. Mayda lugod mag-uusyoso. naghatag . hayan. mayda ha amon mauli pagbulig kon ano man kay kada usa ha aton mayda naton sosyal ngan moral nga responsabilidad hin pagbulig hin aton igkasi! Maaram ako kon Busag ako nga anhi binmulig nag-bando hin kanan environmental iss ues dire kamo masering nga namulitika. Alangan naman it mga taga Ormoc. saypa Dulag. Well said Phil. ok? Oo ba. For m e.. pakianhi la im mama. Di ako nangilaa gud hit amon mga urupod ha Dulag pati Rizal hit kadamo! lol Klaro iton nga diri hagawhaw or wry hibangkaagan. i ll invite yo u. manlusad. aadi ak yana tx mag upod ngan hi malu akon older sister. Masering kamo nga puro la ako turab. hehe Tinood. Nagyayakan la kita dinhi tungo d kay kaangayan manla nga manginlabot kita kon anu it nahitatabo ha aton kalibun gan. Hala gi-os kamo kay slogan la ini kon di kamo dida gumios. nahimumdom ka pa ha akon? maiha na gusto ko ikaw ig invite pe ro kay baga wa ko man nakikita nga gutiay nga sign na nahanumdom ka pa.:-D Bangin pa paulion kay masering di ka man taga din hi. Kita la gihap! Maaram ako it amon pamilya. musta na. Alangan naman ha Burauen ako umuli kay di man ako taga didto! Sugad gihap adi ako manginlabot ha Burauen kon ira patagon it ira didto bukid kay dire gihap ako taga didto! Kla ro? It akon la pangarit kay uyo ngani ano it iyo dangatan dida. It iba dinhi bisan pagpakita hin suporta hit plano ni An geles waray nangagtingog? Ig gios bisan turab..Leyteno. Mana Cecilia. Al angan naman hi Noynoy.klaro ito nga aton panuyo. Di re maaram mag-protekta hit ira bungsaran? Kon mayda ha iyo maka-garantiya ha akon nga waray dangatan hit kon bungsaran." Amo na i ni gihap it nahitabo ha Dulag.ako n mga urupod.Kitaa na la it nanhitabod didto kon nabaha! Ano it akon didto ibando kon dinhi ha akon kalugaringon tuna it mga tawo amo gihap ha ira waray disiplina. Waray ko giha p benipisyo or sweldo nga nakuha ha Pilipinas. di man kam i maubos panguli. Sulibangko. Ngan waray man ngani mamati. kilala pati utangan. Di ba? Usa pa alangan naman ako magbando hinin nga issue ha Ormoc or ha Mani la para hira manhirugda nga it ira binubuhat ha ira bungsaran. han bata pa ako.ino ug "borrower from the chidren ". mga sangkay. nasering adto nga "Makuri sangpiton it tawo nga nahamangno.

Damo ha aton molopyo it sugad.oo kami gihap nadire hini nga pag abuso hit iroy nga tuna. Mana Norma. mga t kang ha gawas. Kalaw it masunod.. san-o ta ini titikangan? myda ako gnpost ha discussion board parte unta pagco nduct hn mga symposium regarding environmental issues para mgng aware an mga kab atan-unan hni nga mga panhitabo ngan kon anu an mggng epekto hini ha aton kinabu   . it gnhahangyo la liwat naton unta nga an ada mismo ha dulag in mg pakita ghapon hin suporta para hni nga kawsa. Di kita nasabo t bangin iton dida bukid sumpay hit Burauen nga Dulag hadto tapos may mga dagko nga bato. Yana waray na bato\/baras nga masa gang hit tubig. Pwede pa iton i-vacuum tibalik it.. Theory ko la. harigi hin balay kay ada naman i ton nga tubig ha saka. (Maaram ak kay hang-out ko han High School :-D It iba nga dagko nga bato it ada ha may DORELCO harani kay surumpay man la ini.g la tat komentaryo waray mananabo. Makaharangit ngan makalolooy hit mga tawo ha aton. Ini nga mga bato mayda pa hini dida ha may San Rafael ada harani ha Hi ll 120.". Di hira nakasantop nga di na iton mahapauli nga kinuha kay di man iton renewable. mas maupay pagburubligan ta nal a kon anu man it problema ha at bungto kay para manla ghap ini ha aton ngatanan. bato\/baras pero kay hain man hin kwarta para pan-regenerate hit Baybayon? Iton nga Baybayon pira iton ka centuries nga process han paghimo. baga amo gad la adto sorry la kn bga nah akabido ako. kay kamatooran la taplong ha am it am nababasa nga mga komentaryo niyo maul ol kay kami it aadi bgat gin papamukha gud niyo ha am nga waray na nam gin bubuhat didi para mapa upay it bun gto. Yan a it mga ugat pa la hit lubi. Sering han documentary nga it paghimo hit Baybayon natural process hit balod nga nasaka. maupay man kamo kay siring pa hit iba ha iyo maupay na t iyo kabutang kay aada kamo ha abroad. lol amo guihapon an sering ni inay : deri mapantad it iya kalag.. so kon ha iyo pagkita may niyo kapas pag bulig ha am didi pakadi kamo ngan pag bubligan ta ini. ?@kuya ramil: you don t need to say sorry kay mayda kita mga katungod pagpagawas hit aton mga opinyon ngan obserbasyon. matubo. manhid! Seguro kay every one is busy trying or fo rcing themselves to survive salit di nakapannginano na hin maupay. Di man iton pareho hin lubi nga italpok mo. ngan sorry la kun may ko nayakan nga para ha iyo masakit. Actually." makuri sangpiton it tawo na nahimangno.• parehas ito melit hit tawo na deri man"" bungol. Iba na it pupulbuson hit balod hin hinay-hinay la nga paagi. pakadi kamo panginano ngan pag burublig kita kn amo man it iyo karuyag.See More amo na dorot yaw2 na waray mga hibangkaagan kamot saway didto ha dulag kon tomoo d ba iton ha iyo poros manla kamo magkarit. Tama ka. mas maupay lugod ada kn umuli kamo ngadi ngan manginanot sitwas yon tas kun gsto gud niyo pag bulig hit mga intawon mga tawo didi nga gudti gudt i cguro may niyo mga pamaagi ghap nga puydi ig share hit mga tawo didi. myda na mga ngpadangat hin suporta para hini nga adbokasiya.korek ba? Amo na.. lol Amelita Flores Balitaw. kay hin. .. pero napaka bungol la.. kay kn c ."See More dere gad manhid.hahah a. ta anuma n... (?) Ambot udo g. amo gad la adto kun ha iyo pag kita may niyo mahihimo para hit dula g. Lani. Di na ada iton mapugngan pa kay" water seeks its own leve l.o bat nar uyag labi na kami it adi. willing ako gumios diri para ha ak kalugaringon kundi para hit akon anak ngan hit masunod nga henerasyon. . Ano ngani it ada ha iya atubangan amo it iya pinupulbos hasta nga nahim o nga bato\/baras amo it nahimo nga Baybayon. Kitaa ka dida ha may DORE LCO hitaas pa kay mayda dagko nga bato\/canyon.

. it is one way of helping our people---educating them---pero mamingaw man. Ayaw kamo kabido or kasina ha akon kay waray ko man dinhi personal nga inaaway. salit suportahan ta ini kay para man ini tat mga anak. It akon turab puro la iton opinion ngan pag-pagawas ko hit akon kabido hit nahit abo ha aton. kalug aringon tuna! Amo la. let s be persistent kay bangin pagad ha urhi. kami maaram kon ginhuruhimangrawan na ini kay waray man nagtuturab dinhi sug ad ha akon nga gagaranon! Igin lugar ko ini nga ak yawyaw waray ako magturab ugsa an Election kay masering namulitika di man ak nangilala ngani hira hin-o ito dida (pls refer to the disc ussion board). well. Amo nga sige it ak yawyaw gihap para an iba nga di n akabati hit iyo huruhimangraw. karuyag ba cdngon mga kulang ini it ira\/amon panhunahuna? kon kulang it amon panhunahuna tungod kay waray hibangkaagan it amon mga ginyayakan. bis kun hin. kon baga muta.. Bravo! Dire gihap ako napaka makarit. tod damot nasuporta hini! nadiri la pag yakan dinhi ha planet kay gusto nira ip aagi hin pag buhat kon ano man it puydi mahimo. ?@allan: sir hinin nga isyu waray gad napakamakarit. once nag kakaoroistorya amo init topic mahitungod hini nga pan hitabo. mayda ko pa matawag ngan maangkon ko n ga" Akon Ginikanan" kay makuri magin refugee ka ha imo kalugaringon nasod. Informatio n is power la para ha akon. ma relaize nira aton conc erns. kon nag abogado ka.hit oras espiho it aton kaatubang. sugad ha at liwat nga di nanga i lob ada cg tat yawyaw. then. i m not surprised anymore. Dire la hira pareho ha ak on nga maaringasa! Kay amo man iton. hunahunaa daw. See More turaban ka lagi k crng ni m mama.o it lumingkod kinahanglan t a maginano kun anot nahinabo tat iroy nga tuna kay aton ini katungod it pag prot eher hit aton tuna nga natawhan ngan hit bug. btw dere ini isyu it pag taga politika. pero sad to say nga wry ha akon nasuporta nga mismo ada ha dulag. bangin daw it huwes it map riso hahahaha! letlet: parte didton discussion board meju waray lat ma open ada na page pero ha tinuod la bisan hain magkirigtat mga concerned hit aton bungto ma tga palnet ma n o dere. i think it nga terms nga "waray hibangkaagan" is inappropriate. pero kita nga mga "waray hibangkaagan" it yawyaw.       . we borrow it from our children.See More Amelita Flores Damo dinhi it nabulig hini nga kawsa bisan sekreto la. makasabot kay di man ako o . Twenty years na ako ha gawas it akon la nga mayda ko pa uulian. kon wry hibangkaagan i t mga gnppnanyakan hit mga tawo dnh ha planeta labi na ad2n ngpapasaro han mga o pinyon. . i just hope it won t be too late. Dinhi na la ako kasayod hit iyo mga posts. @allan negro: bsan pa kon myda kita freedom of expression.See More well. it aton la nga kun hin.hi. salamat.. "we do not inherit the earth from our ancestors. di kita danay nakasabot nga mayda ta unless mayda nagsering ha aton or iginmugo kita kay di man nga tanan .o ma n it naruyag hin kaupayan para tat bungto ada kay bumulig hit pag ka orosa parat kaupayan. salit nahangyo ako hit iu bulig." Salamat Wamil hit imo esplikar. karuyag cdngon diri tinuod it amon mga obserbasyon hit mga panhitabo dda ha aton? naghah allucinate la kami? pakiexplain further kon anu it im karuyag cdngon hit "waray hibangkaagan" k bangin namimisinterpret ko la liwat.diri ko liwat ito mabubuhat hin nag-uusaan k diri ako hi wonder woman.os na kalibutan. makabasa hit ak turab.

etc. nakabati hit huruhimangraw. iba man it aton pag-abat bisan ada pa la kita ha airport.:(See More korek Melit." cheers!! @cecilia degala arandia: amu ngni ipinaexplain ko ha iya kon anot iya karuyag cd ngon hit "waray hibangkaagan" kay ha akon pagsabot. Nahanumdom gud ako han pag-uli ko nakausa an tukar ha PAL han pag-landing an kan ta nga "Babalik Ka Rin" alagad nga ak tangis.ga baho... pagkita kita ha? =D oo kita kita ha ?wahaha mana musta?ado? kanina ka pa louie nagsudoysudoy dnh ha planeta hehehe! anu na. Bisan pa balikdon seguro it mapa. ngan tama ka.an lawn han ira hauz!!!! san o p mautro mabulig ak pag sayaw wahahahaha kami n melvan it padis wahahaha basta makarit ka hin lambada!!! • Balitaw ano. See More ?@letlet: cheers gud ano? he he pkadi bis makag cheers. iba gad iton aton lugar. Ngan marisyo ko iton aton lahi nga kaestorya hahahah.. patataw-an la buhay sa abroad hahahah .</pd> Jose Ri zal and Francisco Balagtas were only few of them. ay kay ako di ako hiton nautod kan Woody kay sering ko basta makig estorya ha akon nga Pinoy mag iiha amon turab hahahah. . batasan di magbubuwa nga taga-didto kita or didto kita pagm. gi nsasaway ko iton hit iya kamahilig magtudlok gamit it lips.g la. ?@kuya ramil: makada gud ak d na maiha. Sering ko nga dire n a hiya gumamit hiton kay bangin haara hiya iya gamiton ha trabaho. Dr<pd>. nasering dayon nga akon mga patud kay naiha iton amon estorya b isan pagkikita pala namon.d nga igcring ha aton may ada kita "messia hnic complex" heheheSee More ?@kuya ramil: salamat! maaram gad ako myda mga nasuporta ugaring kinahanglan la ghap hn mangunguna. makatara ka gud la gihap i t imo Ginikanan kay kon adto kita ha aton.. abir pa manhimangno an ngpapakakurukaturo . pinaagi hini nga at paggios... Bwahahahaha! Nahakatawa ako hit mga mannerisms naton nga dara pa ngadi bisan hit ako bana. Mga pagkaon nga Pinoy iton topic hahahah Kay bisan pa ano nga "imperfections" hit Pilipinas kay amo man it aton baga Nana y kon baga ha tawo bisan pa naton iton iglirong dire naton iton hikalimtan. Weng. nakabaho kita hit familiar n.. we borrow it from our children.. i like it wen u said: "we do not inherit the earth from our ancestors. Say pa kon ada na kita natamak. nahiling na kita ha bintana pagkita hit Pilipinas. Pero damo .nangangatawa la ako kay bangin suno.. pero maaram ako di re la ako an nanluha hin sekreto la. Kukligi ha iba. nakatawa ako kan Woody kon mayda kami cos tumer nga Pinoy.. Bisan di pa ngani naka-landing it eroplano. kumusta? upay k na? lol! joke! damo na salamat kan kapitan raul dumaguit han brgy. myda naton mga heroes (altho diri ta gusto mgng hero) nga ginamit an power han ira mga kamot para mkgsurat h in kaangayan agud ipakita ha namumuno han at nasyon had2 nga panahon nga nadiri hra han gnbubuhat nga pagtalumpigos han aton iroy nga tuna. candao pagtugot na gamiton k o venue han akon cocktail\/despidida party recently.liwat mga pinoy nga napaka liwat di na n akaintindi tagalog puro na English hahahaahah Or usahay liwat di ha akon nakig e storya kay waitress la ako hahahah. wry hini dinhi pamulitika kay para man ini ha ngatanan. Pagkamalan hi ya nga bakla! lol hahahahahah. Usa pa it aton hitsura.ana.

namiling ak hn buyer k nakasamuk na. gios ngan paniguro Para diri pagtamakan an katungod mo! Kon napiyong an im mga mata Ipuklat iton pati an im hunahuna Tindog! Ayaw pagpadara Han panhadlok ngan pagtalumpigos han may kwarta!See More Wow! love this . Komo mga mulopyo hin mahusay nga bungto Kaangayan na gad kita manginanu Pagyakan.Han aton mga kaapuyan nga nanhiuna.Di la it hira maaram nga ikaw it tag-iya. di ba? wahaha ako makig storya ak h imo cring l storya kita hehehe ako paratipig hin ne wdpaper ky ak igin baligya amo iton ak trbaho ngadi para makakwrta hhehehe myda kamo newpaper?akon nala ky ak iabaligya. Maupay ngan marisyo ini nga memorya Usa nga ikakaparayaw ko han akon pagiging bata Diri ini bastabasta mawawara ha ak hunahuna Kay diri ngatanan natatagan hin higayon makaekperyensya. makatarangis kon hunahunaon Kon anu it posible mahatabo ha aton Bangin usa ka adlaw pagmata naton Diri na kita maaram kon anu it at bubuhaton. san-o man nim kukuhaon dd? AMO NA INI Nag-uunahan an mga balud pagpulilid Tipakadto ha aping han kabaybayunan Kada hini pagharok ha ak tiil ha may kilid .. • Buynas ako kontra hit iba nga bata Kay hira diri na makakakita Han kahusay nga ha aton iginpasa . Unta mentras may panahon pa Atubangon ta ini nga problema Ayaw ta ini ibalewara Kay kairo hit mga sumurunod ta..Iba an kalipay nga hatag ha ak dughan. oi idoy damu ngd tam newspaper ha aprtment. Uyo ngani kon namiling ito hira hin tr abaho. Kay yana kon ha kabaybayunan magbabaktas ka Kukurumuson an im kasingkasing hin sobra An balud naabot na ha mga bungsaran ta Bangin ngani tubigon na pati it at kusina. magsusurog it hira ha imo. Makaharadlok.... Kaupod an manugbanog nga inayad ko Ha baybayon ini ginpapalupad ko Karasa han hangin nga nahihinggop ko Samtang sige an durudalagan ko.

tnx for the excellent service damo nagkalilingig han mga ira nainom cge order l a hin order haha!!! it makatigo may premyo nga P500.00 (five hundred pesos)! hahha ha ha ha ok tin no probs tungaon ta nala palit kitan empe ha ha ha SURE! hahaha! lol. an ak mga bisita nagana pagpinantilaw tanan na drinks.. kay bga puro pareho man lat gigamit nga liqueur hit b5 ngan hit orgasm.. na. ha ha ha taboy nagud iton. to solve this problem in dulag. nabasahan ko la ini ha tshirt nga gndesign ni Tado:??Gutom ang bayan dahil may s wapang!" amu na? =D   ...pau binid la ako anay::)) haha! perdi kami.. lol haha!. ?@edison: pag nakuha nim it premyo tkang kan mana amy. @ Wamil. haha oo it sukli ipalit nat hin safari. @mil it b52 mayda man Grand Marnier pa na Ingredients hito. this should be built about a 1\/2 mile from the shore.... bali t. ?@mano romy: mano...pan redhoy la iton hehehehe!! @tintin: waray ta ngahaw ton mahimo cg didto nla lugod kita utang kanda man nabi n ha ha ha. it b52 aada ha shot glass. lol! haha! ayala sunod iinclude ko na ito na orgasm haha!!! @ mana amy thank you. Umpisahan pagbawal hit further deterioration of the shoreline ug river banks.. Naglalaum la gu ihapon ako nga mapupukaw it panhunahuna labaw na hit aton mga kabungto. layered. salamat tim pag-appreciate tak gnhimo nga siday.. pangutang nla kita hne. agree ak hito ha m mano.. ano man ine ky Orgasm man ngy-an. damu na it pukaw pero kinahanglan pa bantaron gud k nahubya p a pagmata hehehe! pareho ba kon aga.... hain n premyo? ipalit nat kanda mano steve hin EMPE.. this a gg dollar problem in which our town dont have $. it pinag kaiba la kay it orgasm on the rocks. first we have to construct a breakwater to protect our shore line. haha kay marasa kaprepare ni taboy.. ada nagkahuhubog gad haha!!!! aw it makori h2! taboy nagud ito..very well said ! Narayhak ako hito nga imo mga pamulong..amu na mana? =D Angeles.. Ti nood there are more than just one solution for the challenge. pag-irignon nala kamu nra kuya ramil and tintin hehehe! oo daw hehehe tas padad-i ak ngni hn usa ka tagay k diri na ak nakainom h2 =D @edison: pare ice tea lat ak tas padis chezz bred ha leyte park and go heheheheh he ?@ dniz oo pare waray problema kon asya la bis padaw kanda kim s paulo bakeshop kita palit hin chizbred heheheheh @edison: chegeh pare mahulat ak hito hehehehe amo na ada ini an video version han mga picture ni eric.dre na kita mkaplit hin E MPE knda mano Steve. @ronald. hehehe:) Amy nakatigo ako gihapon pero naawud ako pakig agaw hit premyo han kabataan ... knahanglan gud hn daku nga pondo pero pwede man kita makabulig para malikyan an mga posible nga panhitabo n d future ha bsan talagudti ta la nga pamaagi. bsan ngmamata kna nadiri kpa pagbuhat.

waray rason para diri naton makabutan it aton mga karuyag o hingyap ha maupay nga pamaagi. negatibo pa it aton perception ha ira.kabutangan.kan kanay sayop.ano na pirmi iginbotos ni juan it nga swapang nga politiko. sayud kita bisan b alikon pa naton tat History class parte han mga nangagpatay para la tumindog han aton mga katungod. Aware ako hit natatabo pero syempre. babalewarayo n nala it mga nanhihitabo dida ha ton palibot. an pobre n ga Juan. It importante la.kay ano. diri ko kaya gumios hin nag-uusaan kon magios man ako. Kay anu man? Kay diri ma n naton ginbuburubligan.. sahu man basta kay maupay it a kon kabutang. dir dnhi pwede it no comment hahaha! balit. Pero nasiring hi Don Juan. Ngan ha kamatuoran la. Lugod. That s my mother s maiden name.paano an mga pilipino nga mga waray trabaho! ambot kon nakaghuna-huna pa hira intawon bahin hini nga problema. Pareho hira aw are han mga panhitabo. I belong to the other Juan. See More hahahahhahhahhaha. Mayda mga Juan nga maupay an panginabuhi. andam ta ini tindugan. Diri ton dapat himuon nga rason nga salit kay napalit an mga botos.pero ginugutom hi juan.hain naman an mga dulagnon? k anu diri natindog para han kamatuoran? katuyo manla hit mga tawo nga ini nga mga swapang. Lugod. diri sugad kamaupay it akon trabaho.Hi juan aware an nahatabo han iya paligid.. ira pinangagbotosan. Oo..nawarayan desisyon it usa nga tawo kon nagugotom.para han kaupayan.. It aton katungod waray kabalyo ng a bisan anu nga klase hin currency. oi te. kay tungod nagkuk uri hi juan. ano man it hinihimo hit mga opisyales hit Dulag? ano it ira ginhihimo para ma stop ini nga negosyo? ngan kaupod h2 nga pagbabag-o an paghaluag han huna2 para atubangon an problema hin eksakto. igsakripisyo an ira kalugaring on.sanglit i loba kon anoman it ira buhaton kay ginpalit nira an iyo mga katungod..hala ipagawas ton =D ini nga diskosyon waray katimahan. I got your point.See More Una hit ngatanan. In fact. ginpapasagdan la nira an ira mga igkasi nga magkamang ha kakurian.ano an nahabo? waray.</pd> Ramos. maram ak.kay it ira hun-huna l a pirmi intawon kon hain hira makuha hin bugas adlaw adlaw.     . myda ka gusto iyak an.Waray naging konkreto nga resulta.</pd> ramos) bangin maupay it im trabaho nakagyakan ka hin ma upay bahin hini nga problema. @mana Amy: diri pa ako sayud kon anu it ira mga pitad nga gnhihimo. diri ako Mrs<pd>. Siguro kon ini nga mga Juan magbinuligay.kay ambot kay .. kadamo na it nagpatay ha pilipinas para tumindog. =D Anyway.. the bottomline is kinahanglan gud it mga tawo (pilipino) mga bag-o Bahin hit pagkinuha-i hit bato\/baras ha Daguitan River.no comments ak. kay adi an mga swapang nga mg a politiko nagbinalik balik ha gobyerno.. Pero diri ngatanan nga Juan nagkukuri.ok la ha imo (Mrs<pd>.. Pero an mga Juan nga m aupay an . mas gin-uugupan nra an mga swapang ha sosyedad.so hain tim uunahon mamatay ka hit gutom or be aware of this problem.. Sir. kan juan.. damu it akon iginkakilala nga mga ig kasi ko pobre nga Juan nga diri napadara han kapobrehan para diri tumindog para han kamatuoran. Eksakto iton nga im siring. Bahala it nga mga indio nga mga Juan kay katuyo la naging pobre hi ra..

nagtitikang na kami pagorganisa ngan pagtikang pag fund raising para ngatanan hit at kabatch makaatender hin waray bayad.. Dulagnon gud.. nah akangirit ak mano han parte han m barbero. sana mayada umabot nga usa nga tawo nga matindog hin deri la liwat self interest it intention.hahahhaha. businesses. We aim to sta ge the most mind blowing Alumni Homecoming of DNHS ito nga worth gud iguli hit m ga adto ha harayo. abaton mo dayon it harang. or bangi n liwat tungod kay mayda nira kapas para bumalhin nala ngd2 ha langyaw agud diri nira makit-an ug maeksperyensyahan an sugad nga kamutangan..deri ka kila la kon waray agnay. To all Batch 88 of DNHS.may paglaum it aton situation ha t una.. Hasta nga it cyle nag-perpetuate la. makaharadlok man iton. amu la tak reaction.gbalik-balikon. Pero kay amo man iton "what you don t know can hurt you" kay di man naton kontrolado it pagbuot hit panahon kon mag-aano ngan kon san-o. nakakahimo pa magpatawa... Umpisa ha Elementary labi na kay ada gud naumpisa it habit or na-reinforce it habit hit tawo kon bata pa hira kay amo man it ira hink ikit-an ha iba nga tawo. Simbahan. siguro it iba diri la nababaraka kay bangin diri nra sugad kahigugmaon an ira mg a anak ug iba nga kapamilya nga posible maapektuhan hini nga kasugaran. agi mana. Amo balit nga usa pa nga kakulangan it public utilities ha Dulag.. bs gud liwat it pinoy ada hin makuri nga sitwasyon. Sering pa waray pagbasol nga nahauna! See More Man-made problems have man-made solutions ! Kon it tawo nage-explore na ha unive rse. Mag-aano man kita kon urhi na it nga tanan. politician s. Tidson mo yana.. Waray na kahulugan ha a kon hadto an "there s no place like home" kay waray na man.nakdto na ha bulan(deri an akon barbero) . Start na kami fund raising yane adi hi ivan ha balay. an Bulan ug Barok Class A adto. It kasugaran pa hit aton environment ha Pilipinas kay k ulang man hin awareness it mga tawo pati mga korporasyon. while cge a m kaon hi ate helen am topic.... deri la unta mahanabo ha Dulag an nahatabo ha Ormoc. =D Nakaporot ako hin damo nga oral history han mga harampang kan Man Ponce(Bulan) u g an my other barbero hi Man Pedro(Barok). Di man iton sering han ako Lola nga pareho hin harang. Nahahadlok ako diri para hit akon kalugaringon kundi para hit akon anak. Danay bisan deri ako napa-arot natamb ay ako ha barbershop tungod han mga harampang. Unta mayda hini ha Plaza. u ltimo banyo waray. karasa amo am pamahaw. lol. nagluto levhon paksiw.=( Makaradlok gud...pero baga hino daw la it makarit nga makagpabago. =D ha bato la tumama. Kay amo man an legacy nga igin bilin han mga tawo. amu ngayan hehehehe! nak nabatian la dd2 ha dulag it nga bulan nga taga cambula ba or candao? marisyo. Kay it iba gad udog myopic it pananaw ha kinabuhi Importante la it ya na dire it buwas ngan masunod nga adlaw. Ambot kon mayda Environmental Studies nga parte hit curriculum ha eskwelahan lab i na yana nga mga panahon.=( Amo balit. Amo na. Mercado ngan ha DNHS nga mga well-maintained nga mga banyo pati shower..Angeles.. Malimpyo man ha lawas it mga Pili     .. Ako nanganugon ako nga kalaw umabot it panahon kay amo man iton "water seeks its own level" waray ko na uulian ngan pa.

ay! An Harupoy han tun-og nangalimyon Naginhawa adton may pagkasakit Kalipay ha dughan binabati An himaya nga waray kapa-it An alimyon kalipay Himaya nga labi Ay Borongan ikaw sayod Han higugma nga nga ha dughan tinurok     . tag -usa nala gihap kono katiros it sura.. M agsaysay 29. dako nga kalipayan iya hatag ha amon.. ayaw na gad man pagtawaga hito nga ngaran hi cleton.. Kaupay hit im hinumduman kan Anacleto..... n. it past dire na mababalik an mga memories nala it aton babalik. naagi ngani ha balay... hain na an m mga po ems? waiting na ak ha iu ni kuya ramil... gint atawag namon. ak la ini baga ootrohon para han waray pa pakakita.agumento kono an aragmot yana kay Paper Bag na it burutangan hit "BH". akon asawa an na sista.peace pa dax..bravo. adi na mano marlon yucamco an m request na pic ni Mr<pd>. ngan wa na salad... gin invite ko ha mga bata han dulag??ha aton environme na dre baraha-an han una???kairo an mga an dako na mapipirwesyo:(( ikaw nga friend..... hehehehe!! pirmi la mag inggat it simod mga tawo ha dulag damo it patron ngan tapos!!!hahah ah.</pd> Anaclito CLITON Tobilla... axa iya yakan.hra ikumusta ak ha ira tanan...miss you brod. sring niya ha amon "sal amat kay first lab ko gud an pagkanta.. meet the creator of PG (Da x T.. Maricum 28. Title:Poems <b>Harupoy an hangin</b> tun-og nangangalimyon Kalipay ha dughan Dughan may pagkasakit. nahimo na la ugaring ini h iya nga intremesan.. ginpapakyaw iya baligya.balikon everytime makita kita hini nga mga aton naagian han hadto.pards . nahanumdom ak hini han d pa gud hiya nagppedicab. tapos amon ginpapakanta. ano an epekto ht pakabuhi na bato-baras nt??kenu man yna nabaha na ha mga lugar bata..at le3ast ikaw alive and kicking. At least ikaw naiba (ngan very polite) an imo remembrance h a iya... nyahahahaha Maintenance check anay kita yana mga sir ngan man.anu pa ba kaya kun mgiha ine.. @mano danny and eric: maupay ito nga iu plan.. go! pero mano. Ada amot anay kamo para hatagan han Ribbon. Meneses) himself and his "Identical twin" . strickto na yana it mga Hermano\/Hermana..pino ano nga kinukulang hin sugad nga facilities? amo na. happy memories. upat nala it nasalin na patron yana nga Mayo (Roxas 21. still kicking pa knu hya. way to go! umabot clayton ha dulag tagalog speaking ini hiya hadto tikang gud manila pakian hi la nyo.cambo la lugar nga akon ginikanan. ganansyado pa ngan nakakanta pa... Sabang 30) wa ako sabot hit ponsyon liwat kada baranggay... hiya man gihap nalilipay kay nakapa huway dayon pagsinudoy... nagsusudoy anay hiya sampilot. Mano Marlon.. lagos anay kadali ha centr o pa BP.

Buhi gud la an paglaum Nga madangat man kalipay ha dumdum Aadi pa an tigaman Matam-is nga diri hingangalimtan Ha kapara diri daw gud Mapaso pa an imo haruk <b>Kabiduan</b> (april 26. 2011 10:39 pm) Gugma imo ginbaliwara Ginbaliwara ngan liwat ginpara Ginpara ha imo huna-huna Huna-huna han akon paghigugma Paghigugma ko ha imo Imo na ginbag-o Ginbag-o pati pagkatawo Pagkatawo nga waray pagtoo Pagtoo hiton mga tawo Tawo nga sugad ha imo Imo ginsamaran nga dughan Dughan puno hiton kabiduan Kabiduan hiton kalibutan Kalibutan ikaw pa an nakit-an Nakit-an ko nga gugma Gugma imo ginbaliwara <b>MINGAW</b> (April 26. 2011 11:09 pm) Haropoy nga kagab-ihon Ikaw an gindudumdom Kamingaw nga gin-aabat Ha imo naghihinulat Hain ka yana namumutang Anu dawla iton imo kahimtang Agoy agoy hin kuri gud man Kon dire ka natatan-aw An makit-an ka akon ungara Makaupod pa maupay unta Pakadi na mingaw dayon mawara Kalipayan ko ha imo nakakakita Ini’n kagab-ihon halarum na Ako in makatorog pa Hingyap ko la ha akon pagmata Ha portahan nagkakatok ka na! <b>LIRO</b> Ha butnga han kabukiran Harayo han kadam-an Amo an lugar Nga akon ginsisirbisyohan .

tangbo Malobago ug bulawan Damu nga kabataan An amon nabuligan Ipaharayo han sakit Nga nagdadara hin kakurian . maputi.Harayo kaupay Han akon gindakoan Dako nga sakripisyo An akon gin-aagian Makuri an tubig Sugad man an suga An signal han cellphone Agsob magkawara-wara Didto la ako mamakita Mayor nga nagmamama Lagas man o bata Nakinisam-kisam an baba Mapakadto ha baryo Panginano han mga tawo Ha luyo han kamauran Pipiriton kay sirbisyo man Baloto an sasakyan Color brown it katubigan An life jacket nakahigot Ha lawas kay naghihirot Masulog an agos May liro ha tubig Karisyo pagkit-an Ha luyo hit kakurian Ha gutiay nga baloto Kami in ginsasakto Malup-ag ha salug Para maka pwesto Marisyo an biyahe Bisan mga nerbyoso Nakiniling-kiling nga baloto An driver nareklamo Pamakuna han MR SIA Amon tuyo ngadto Ha hagtaas nga kabablayan Tuhod ko nareklamo Pupugulon an bata Kay hiya in nagwawala Kon tusukon han dagum Nakuruo upod it luha Dire ko hingangalimtan Mga baryo nga ginkadtuan Libertd.

Ha ngaran han serbisyo Ako in mapakadto Bisan ha kaharayuan Dire ako mapupudngan Makuri man nga dalan It akon gin-aagian Dire ako mag-aalang Kay an Ginoo, kaupod ko man! <b>SITWASYON</b> (apr 19 20011 10:25pm) Dire ka naman hine napaabat Ha imo txt o tawag nagpipinanmulat Ano dawla hine’n kasugad Ginkalimtan na an mga saad Harayo gud man nga relasyon Cellphone la it komunikasyon Pero kon sugad man nga sitwasyon Inin relasyon naangay la tapuson Nakabiling kana ada hin iba Ngan ako in ginliwanan na Hinaot la ikaw magpahibaro Para it tanan ma klaro Dire ako maghahaya Kon ikaw in mabaya Lugod akon iglilipay Kay aadi man liwat hi inday…

Title:News Collection <b>Pribado nga kompanya angay mag-empleyo han mga PWD</b> Angay daw nga magpatrabaho an mga pribado nga mga kampanya han mga tawo nga may kapansanan. Sumala han Magna Carta for Persons with Disabilities o R.A. 9443, an mga PWD, o mga tawo nga may pagkure ha ira pisikal nga nga estado sugad man ha panhuna-huna in may katungod nga mahimulig ha usa nga produktibo nga sosyedad. Pahayag ine ni Information, Education and Communications Division Chief, Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) durante han kanan dz RB Radyo ng Bayan ug Philippine Information Agency “Talking Points”. Sering niya an mga pribado nga kompaniya nga magpatrabaho hin PWD in mayda makak arawat nga insentibo. An Magna Carta in nagsesering pa nga an amo nga nag-eempleyo hin mga PWD in mayd a 25 porsento nga iban ha ira buhis, ha ira ipinapasuhol han ira mga empleyado, ug 50% daman nga iban ha ira magagastos kun ira himoon in mga pasilidad nga PWDfriendly. Nasabi pa daw nga an Japan in modelo han pagigin disability-friendly society. Ha Pilipinas la daw una nga nahibaro an Japan han edukasyon para han mga PWD, ug dinhe daw ha Pilipinas panhibaro an ira mga eksperto nga mga magturotdo, yana d aw, kumpleto an kanan Japan vocational rehabilitation centers hin mga higamit ug mga maestra. Iginpapatuman daw han Japan in quota system, nga 1.3% han ira mga empleyado han pribado nga kompanya in mga membro han PWD.

Tikang yana nga adlaw, Hulyo 17 ngadto 23, an NCDA in nangunguna ha pagdumara ha n ika-33 nga NDPR nga mayda tema ‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabi lities’ diin haluag nga ipinasasamwak an mga kinahanglan han mga PWD, tikang han p aghiroti ha ira ug pagtagad nga may pagrespeto. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicar t) <b>PNoy uunahon an pagtuhay han pondo ha PCSO</b> Nagsering hi President Benigno Aquino III nga uunahon niya an pagtuhay han panal api ha basi mahisiguro an pasigi nga hinabang ha mga kablas kontra daw han imbis tigasyon ha nagin anomaliya han ira public relation. Ha pakaintindi daw han Presidente, mayda mga baraydan ha pira nga mga hospital h a nasud nga naabot daw P3 bilyon ngan dire na daw ngani, kinakarawat an mga pasy ente nga igin-eendorsar han PCSO. Karuyag daw han Presidente nga igpasigi han PCSO an marig-on hine nga panalapi b asi ine makabaton ha mga baraydan ha hospital nga maiha na daw nga obligasyon. An PCSO in nahisumat pirmi la hadto kulang hin pondo nga pirmi la napaayaw han o pisina han Presidente tikang han Presidential Social Fund (PSF). Panginginanohan daw han Presidente kun kay-ano nga nabankarote ine nga PCSO, nga n kun kay ano nga gintugutan man han board in sugad nga kadako hin pondo para in telligence fund, ha linabay nga unom ka bulan. Dire na daw kinahanglon in mga pag-imbistigar pa kay iya daw ipapatawag hi Chair man Margarita Juico ngan papakianhan kun asya man gud an natabo ha PCSO. Mayda na ginbubuhat an Kongreso nga imbistigasyon ha igin-aalegar nga mga anomal iya ug pag-abusare han pondo ha PCSO(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>PNoy igsusumat na an masunod nga Ombudsman</b> Igpapasabot na daw ni President Benigno Aquino III hit masunod nga semana an mas unod nga Ombudsman komo kabalyo ni anay Ombudsman Merciditas Gutierrez. Ha usa nga interview ha iya matapos an panhatag hin balay ha mga membro han PNP ug militar, ginkonpirmar han Presidente ha Calamba, Laguna, nagsering daw an Pre sidente nga nakayakan na niya an duha nga aplikante han pagka Ombudsman. An bag-o nga Ombudsman in masaliwan kan Gutierez nga napiritan mag-resign, matap os igsalawad in impeachment han mga membro han Kamara de Representantes. Hi Gutierrez in kenehaan tungod han iya daw paghatag proteksyon han anay Preside nte ug yana Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo, agud dire makehaan tungod hin mga anomaliya durante han iya administrasyon upod na an Fertilizer fund scam, H ello Garci scandal ug national broadband network (NBN) deal. Ha di pala maiha, gintudlok han President an anay propesor ug abogado han San Mi guel Corp. lawyer nga hi Francis Jardeleza komo bag-o nga deputy ombudsman for L uzon. (opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Gobyerno nag-aaghat san naangay nga estudyante nga mag-apply san special empl oyment program</b> An gobyerno nag-aaghat san mga pobre pero kaangayan nga mga estudyante sa bug-os nga nasud nga mag-apply dida san special employment program para makabulig madu gangan an kita sa pamilya. An mga batan-on nga naedad 15-25 anyos pwede mag-apply sa ilarum san kanan gobye rno Special Program for the Employment of Students (SPES). Sugad ni Labor Secretary Rosalinda Baldoz, an SPES in sayo nga tulay tipakadto s in promal nga pantrabahuan ngan nakakadugang san hibaro san estudyante pinaagi s in produktibo nga trabaho. Sugad niya an 15 anyos nga estudyante pwede na makonsiderar nga kaparte san pwer sa san magtatrabaho. Sugad ni Baldoz, pag-abot san 15 anyos, pwede na magtrabaho, sanglit adton masar ig an pondasyon san edukasyon tikang sa ditoy pa sira ngan labi na kon yaun sira kurso nga tuang san ginkikinahanglan san industriya, dako nga bulig ini para ma pahitaas an makatrabaho sadton mga mga skills o hibaro sa labor force, ini an su gad ni Baldoz durante san Pilipinas Natin forum san Cabinet’s Human Development Cl uster. Sa ilarum sini nga SPES, an mga batan-on magtatrabaho durante sa Pasko o bakasyo n dida san pribado nga mga kompanya ngan ahensya san gobyerno. An estudyante pwede magtrabaho bilang tax mappers, sa mga buhatan, barangay, per sonahe nga tagsurvey, encoders ngan school assistants.

Sa ilarum san SPES nga balaudnon, pareho an gobyerno ngan pribado nga sector mag bubulig san sweldo san student-beneficiary nga diti maubos san minimum wage nga ginpahamtang san balaudnon. Sugad ni Baldoz, an SPES in kasumpay san 22-point agenda ni Presidente Benigno C . Aquino III. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b >Pinanmuno-an han Pangulo an AFP command conference ha Camp Aguinaldo</b> Nakighimangraw hi Pangulo Benigno S. Aquino III kakulop (Biyernes) ngada han hig taas nga mga opisyal han Armed Forces of the Philippines (AFP) didto ha Camp Agu inaldo, Quezon City. Kataliwan han iya pagbisita ha Bocaue, Bulacan ngan Calamba City ha Laguna kon d iin pinanngulohan niya an pag-intrigo hin housing units ngadto han mga tawohan h an AFP ngan han Philippine National Police (PNP), diniretso hiya ngadto ha AFP h eadquarters ngan nagdumara hin Command Conference agud masusi an situwasyon han nagpapadayon nga mga reporma ha militar. Lakip han panguna nga mga ginhisgotan dida han komperensya an kahimtang han repo rma ha pagtaga-salapi, an modernisasyon han AFP ngan an kahimtang han pondo hini , ngan an implementasyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan, ngan an mga proyekto nga ginpopondohan han Department of Energy (DOE). Nagsering hi Armed Forces Chief of Staff General Eduardo S. L. Oban Jr. nga nagk aada hin higayon an Pangulo nga mahibaro-an an estado ha pagkayana han implement asyon han Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Lakip dida han presentasyon han Bayanihan Plan, sering niya, an mga rekomendasyo n agud magmauruupay pa an implementasyon hini. Bahin han modernisasyon han AFP, nagsering hi Oban nga komitido an militar pagpa uruupay pa hiton mga sistema han programa ngan hin padayon nga pag-establisar hi n bag-o nga mga reporma nga kahingangadto-an hin masdayag ngan katataporan nga A rmed Forces. Presente gihapon dida han command conference hira Executive Secretary Paquito Oc hoa ngan Defense Secretary Voltaire T. Gazmin. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>43rd Infantry Battalion binalik na ha Samar</b> Kataliwan in tulo ka tuig ha Lanao Del Sur an mga tropa han 43rd Infantry Battal ion in umabot han Pier 2 ha Catbalogan City han Mierkoles nga adlaw, Hulyo 13. Gintapo ini hira han mga sundalo han 8th Infantry (Storm troopers) Division. Kadungan gihapon an pag-pagikan hin tropa han 3rd Scout Ranger Company ngan 1st Light Armor Platoon. Ginpangunahan ni commanding officer han 8ID Major General Mario F Chan kaupod hi Catbalogan City Councilor Hon. Stephanie Uy komo guest of honor an mahinungdano n nga okasyon. Iginpa-abot ni Uy an iya mapaso nga pag- welcome han mga taga 43IB ha ilarum han pamuno ni Lt Col Madarang. Sugad man iginpabalon han batan-on ngan mahusay nga konsehala an iya pasalamat h an mga element han 3SRC ngan 1LAP han ira maupay nga pagserbisyo han katawhan ha n rehiyon otso. “Be guided with the maxim that as soldiers we are here to serve and not to be serv ed,” segun kan MGEN Chan. Dara han kadugangan nga tropa tikang ha Lanao del Sur, mas magiging andam ngan m akusog na an tropa nga magpapatuman han ira mandato ngan serbisyo. Ginduyugan han banda han 8th ID an damo nga sibilyan ngan katawhan nga mga parye nte ngan kasangkayan han mga sundalo ha Pier Dos an mahinungdanon nga pag abot n gan ha luyo nga bahin naman an paggikan han mga tropa nga sumakay hin dako nga b arko han navy. (opt/trans: NBQ/PIA 8-E Samar) <b>Mga katungod han mga tawo nga may kapansanan</b> Magsasalin-urog hiton sunod nga semana han ika-33 nga pagtigaman han National Pr evention and Rehabilitation Week. Ini nga semana an pagkilala han mga tawo nga may kapansanan (persons with disabi lities)komo parte han aton sosyedad. Dida han ginbuhat nga pakihimangraw kan Rizalio “Zaldy” Sanchez ha programa ha radyo nga Talking Points, ginsabi niya nga may-ada mga igo nga balaod nga nahatag imp ortansiya ha mga tawo nga may kapansanan.

Ginlinaw ni Sanchez nga an mga pribilehiyo in igin hahatag komo pagkilala ngan p agtimangno han mga katungod han may kapansanan. Ginhuhuruhimangrawan gihapon an katungod pantawo nira kinahanglan daw irespeto g ihapon an ira dignidad komo tawo. Hi Rizalio Sanchez an Chief han Information and Communications Division ha Natio nal Council on Disability Affairs. Usa ha mga balaod nga iya ginsabi amo an Republic Act No. 9442 nga nagsasaysay n ga mahihimo makuha han may kapansanan an 20 porsiyento nga diskwento ha ngatanan nga papliton ngan serbisyo publiko. Dugang pa ni Sanchez, may-ada daw mga balaod nga nahatag importansiya dara kay m ay-ada mga pribilehiyo nga iginhahatag an gobyerno sama han senior citizens, tin atagan gihapon hira hin 20 porsiyento nga diskwento ha tambal, pagkaon, sinehan, pagpatambal , pasahe ha tuna, dagat o bisan pa eroplano. Usa daw gihapon nga balaod amo an Republic Act No. 9442 nga may-ada prebilihiyo nga masunod:educational assistance ha tanan nga lebel han edukasyon tikang ha pr imary tubtub tertiary, kaupod pa an vocational courses, ha pub;lic o private nga eskoylahan ; probisyon nga magkamay-ada express lanes para ha mga may disabilit y labi na commercial o government establishments; sugad man an pagkamay-ada igo nga insentibo para ha mga tawo nga natimangno han mga tawo nga may disability. Papanalipdan gihapon han balaod an mga PWDs nga ginbi-bi-ay-bi-ayan o gin-tatama y, ngan diskriminasyon. Segun hiton balaod an patok han first offense ha kun hin -o man an mapamatud-an nga nakasala -indibidwal o organisasyon o korporasyon – in pamumultahon hin diri maubos hin P50,000 ngadto ha P100,000. Labot pa an usa nga tawo nga napamatud-an nga nagtalaps hin balaod ha siyahan ng a pakasala in possible ma-preso hin unom ka bulan ngadto hin duha ka tuig. Kun hin- man gihapon an mapamatud-an nga nakasala tawo man korporasyon in pamumu ltahon hin diri maubos hin P100,000 ngadto ha P200,000. Posible gihapon mapreso kun igpapadayon niya an pagtalapas han katungod han may kapansanan, hin duha ngadto ha unom ka tuig. Nasabi gihapon ni Sanchez, nga dako na gud man an gin-bag-uhan an mga tawo ha is torya han katungod pantawo han mga PWDs ha sakob hin 20 anyos, natuod hiya nga m as magiging matimangnuon an mga tawo han mga PWDs ha masunod nga mga panahon.(op t/trans NBQ/PIA 8-E Samar) <b>PNoy ipapasigi an mga reporma ha luyo han mga kritiko</b> Nagpatapod hi President Benigno S. Aquino III ha atubangan han mga Obispo, misyo naryo ug mga membro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCEC) nga ig papasigi niya an iya obligasyon nga pagpatuman hin ungod nga mga reporma ha luyo han mga oposisyon ug kritiko. Ha iya mga pamahayag durante han ika-29 Biennial National Assembly han PCEC ha H otel Vida ha Clark, nagsering an Presidente nga an iya administraysyon nga an iy a administrasyon in in komitido nga makabuhat an mga kablas nga mga pamilya, mag -upay an ekonomiya ngan ipatuman an maupay nga panggobernohan ngada han katapusa n han iya torno hit 2016. Sering pa niya niyan han Hunyo 2011, nahisumat nga haros dos milyones nga pamily a an nakakarawat nah an Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ug Conditional Cash Transfer (CCT) nga ipinatutuman han Department of Social Welfare and Devel opment (DSWD). Nagsaad pa daw an Presidente nga an kanan PCEC iginsaad nga pagbulig ha goberno ha pagpatuman han 4Ps ug CCT, iya iginsering nga dudugngan pa daw niya an mga be nepisyaryo han ngadto hin 2.7 milyon nga pamilya ngada hiton una nga tulo ka bul an hit 2012. Samtang an PCEC national director, Bishop Efraim Tendero in nagsering han Presid ente nga ngatanan nga Obispo ug mga misyonaryo in nagkatangdoay nga mabulig hito n iya administrasyon ha pagpapabuhat han kahimtang han mga kablas, bisan pa han mga programa pangkamurayawan, ha panmatasan ug ginawian sugad man han maupay nga panggobernohan.(opt/PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Malacanang: Singbahan Katoliko kabakyang han goberno</b> Nagpahayag an Malacanang nga kabakyang han goberno an singbahan Katoliko ha pagugop ug pagduso han kaupayan han mga molopyo ug ginhihingita daw gud ha mga masu nod nga panahon an pakibasumpayan hine ha Catholic Bishops Conference of the Phi

lippines (CBCP) ha ilarum han pamumuno ni Cebu Archbishop Jose Palma. Dida han press briefing ha Malacanang han nakalabay nga Hoybes, nagsering hi Pre sidential Spokesperson Edwin Lacierda maupay man daw an relasyon han administras yon Aquio ngada han singbahan Katoliko. Natoo hi Lacierda nga an kapili kan bishop Palma ug han iba pa nga mga opisyales in magdadalan han kanan goberno bag-o nga makikipagrelasyon han Singbahan. Ngani daw, sering ni Lacierda, ira na inuunat an ira kamot hin pakipagsangkay ha singbahan Katoliko, labi kay ngaduha man daw hira in magpareho an katuyoanan an kaupayan han mga Pilipino ug andam daw an goberno nga madumara han sayod nga pa nggobernohan sugad nga karuyag han singbahan. Sumala han CBCP Statutes, hi Palma in malingkod komo CBCP president hiton Decemb er 1, 2011 ug iya sinusundan hi Tandag Bishop Nereo P. Odchimar, nga nagdisisyon hin dire na pagdalagan otro ha ira piniliay.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Kinahanglan mag empleyo an mga pribado nga kompanya hin persons with disabili ties</b> May-ada ba niyo empleyado nga persons with disabilities (PWDs)? An mga PWDs in mga tawo nga may-ada iba nga abilidad dara hin mental, pisikal ko n sensory ngan iba pa ugaring tinatagan proteksyon han balaod nga ma empleyo nga n matagan pareho nga oportunidad han mga maupay o normal an kalawasan. Segun han Magna Carta for Persons with Disabilities kon R.A. 9443, an mga PWDs i n may-ada gihapon mga katungod sama han iginhahatag han mga mulupyo nga normal s ugad man nga maki-urusa ha sosyedad. Amo ini an iginpahayag han Information, Education and Communications Division Ch ief Rizalio Sanchez han National Council for Disability Affairs (NCDA) ha dzRB R adyo ng Bayan ngan Philippine Information Agency s Talking Points. Igin-esplikar niya nga an mga pribado nga kompanya nga na –empleyo hin mga PWDs in nakakarawat hin mga incentives. Kun ikaw nga kompanya nga na empleyo hin PWDs may-ada ka 25 percent tax deductio n nga iginbabayad han mga empleyado ngan may-ada gihapon 50% para gastos nga mag ing PWD-friendly an workplace segun ini han Magna Carta for PWDs, pulong ni Sanc hez . Iya gihapon ginsabi nga an Japan in ehemplo hin disability-friendly society. Samtang, an nasud Pilipinas an nag pakilala ha Japan han PWD education. An mga eksperto daw ha Japan in bag-o pala nga nahibaro, mga 1970 pala ugaring m adagmit hira nahibaro, Yana daw kun kumadto ka ha Japan, an ira mga vocational r ehabilitation centers in kumpleto an mga facilities pati trainers. May-ada daw g ihapon incentives. Yana daw, may-ada quota han Japanese government implements nga nagmamandar ha mg a private companies nga tagan akomodasyon an 1.3 percent han total workforce par a PWDS. Tikang han July 17-23, an NCDA in mag mamangulo han ika 33 nga National Disabili ty Prevention and Rehabiliattion Week (NDPR) nga may tema :‘Making the Rights Real for Filipinos with Disabilities’ kun diin gin paparugdug an kampanya han public a wareness para han mga special needs han PWDs tikang ha preventive measures ngadt o ha ethical treatment. (opt/NBQ/PIA 8 E Samar) <b>Aquino nanguna han pagdistribwer han housing units para ha AFP, PNP personnel ha Bulacan</b> Ha pagtuman han iya panaad para hin housing program ha katawhan, pinangunahan ni Presidente Benigno S. Aquino III an ceremonial nga pagdistribwer han mga housin g unit ngadto han kwalipikado nga mga personnel han Armed Forces of the Philippi nes (AFP) ngan Philippine National Police (PNP) ha Barangay Batia, hini nga luga r. Dida han iya pagdatong han dapit han housing project Biyarnes, an Presidente in gintapo nira by Defense Secretary Voltaire Gazmin, National Housing Authority (N HA) general manager Chito Cruz ngan local government officials nga pinangunahan nira Governor Wilhelmino Alvarado ngan Bocaue Mayor Eduardo Villanueva Jr. Gintukib ni Cruz an Chief Executive han dalagan han AFP-PNP Bocaue Hills Housing Project diin nalukop hin mga 30 ka ektarya nga mayda gin-alotaga nga 4,000 nga lote para hini nga proyekto Ginhatag ni Presidente Aquino an mga Certificate of Entitlement to Lot Allocatio

 

ns (CELAs) ngadto han mga benepisaryo tikang han AFP ngan PNP. An benepisaryo nga kinarawat han CELAs tikang ha PNP amo hira Police Officer 4 M yrna Cruz ngan Police Officer 1 Ulysses Cabanting ug hi Technical Sergeant Rodri go Pagaduan ngan Technical Sergeant Macario Calimag an ha AFP. An sukol han kada unit in aada ha 36 square meters para han Type RH1 ngan 40 squ are meters pata han Type RH2. An pira la han amenities dida han housing project in nag-uupod hin basketball co urt, day care centers ngan livelihood training centers. Mayda dama hini an under ground drainage system, konkreto nga karsada nga may sidewalk ngan konkreto nga curb ug gutter. An supply han tubig in pwede tikang ha deep well o tikang ha Bocaue Water Distri ct pinaagi han industrial water connection system. An tagsa nga serbisyo han kur yente in nayda gihap tikang ha Meralco. An mga tinaglawas tikang ha AFP ngan PNP in nagpadangat han ira pagpasalamat kan Presidente Aquino han iya pagtuman han iya saad durante han ika-25 nga annibers aryo han People Power EDSA han Pebrero hini nga tuig An mga sundalo nga kapulisan in mabayad hin P200 kada bolan ha siyahan nga lima ka tuig ngan dida hit urhi nga lima ka tuig, ini in hinayhinay nga madudugngan n gadto ha P1,307. An 140,000 selling price han kada housing unit in babaydan ha sakob hin 30 ka tu ig ha sais porsyento nga interes kada tuig. Maabot hin P35,000 kada unit an ginsubsidize han goberno tikang ha orihinal nga presyo nga P175,000.(opt/Translatio n by Neil Lopido/PIA-8) <b>Sinirangan Bisayas magdudumara han pinaka-syahan nga NGP consultative summit< /b> An pinka-syahan nga huruhimangraw parti han National Greening Program (NGP) dinh i ha Rehiyon 8 han kanan Aquino Administrasyon in gindudumara yana nga adlaw did to ha Ritz Tower de Leyte. An huro-himangraw ngan han paglunsad in pinangunahan han Department of Environme nt and Natural Resources (DENR) kun diin kasugbong hini an Department of Agricul ture (DA), Department of Agrarian Reform (DAR) ngan han iba nga mga stakeholder. Iginpasabot ni Ms. Purificacion Daloos, an nangungulo han Public Affairs Office han DENR, nga an aktibidad in mag-uupod han paglunsad, primero nga haruharampang ngan adbokasiya, communication and mobilization workshop parti han NGP. An panuyo han huruhimangraw amo an makakuha hin mga opinyon parti han kaupayan n ga gindadara han NGP ha rehiyon ngan mangaro hin kakumitido han mga kasugbong ng a mga ahensya ngan han iba-iba nga mga sektor lab-i na gud ha sektor han mga neg osyante nga bumulig hini nga panuyo. Hi DENR-8 Regional Director Rogelio T. Trinidad an mangungauna han panawagan nga n pangaro han mga kakumitido parti han proyekto para makab-utan an kanan Rehiyon panuyo nga makapagtanom hin damo nga mga lalong ha iba-iba nga kagugub-an ngan mga nabunga hin prutas nga kakahuyan kaupod an propagules. An mga nahitutungdan nga mga ahensya in nagmeeting kaupod an mga consultants nga natikang ha Los Baños dida han Hulyo 14, pasabot ni Ms. Daloos. Iya gintagan hin duon nga angay hinumduman han publiko nga an National Greening Progam in diri la programa han Pangulo o han DENR kundi para han ngatanan. An Regional Launch ngan Summit in magtitirok han mga ahensya nga natikang ha iba -iba nga mga sektor kaupod han natikang ha gobyerno, pribado nga sektor, diri ka nan gobyerno ngan mga organisasyon han katawhan, sibil nga sosyedad ngan academe para paghuro-himangrawan ngan pagkasarabutan in kumon nga panuyo para han Rehiy on pinaagi hin usa nga programa nga an panuyo amo an pag-iban han kakablasan, se guridad ha pagkaon, pagkunserbar han biodiversity ngan han climate change mitiga tion ngan adaptation. An pinaka-unod han bug-os nga adlaw nga aktibidad amo an paghatag han kakumitido han tagsa-tagsa ngadto han National Greening Program. (LDL/Translation by : maa /PIA8) <b>Aquino nagpatapod ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga diri makikigsabot kan Zaldy Ampatuan</b> Iginpatapod ni Presidente Benigno Aquino III ha mga pamilya han mga biktima han Maguindanao masaker nga bubuhaton nira an ngatanan agud matagan hira hin hustisy

a ini kasumpay han usa mga meeting ha Malacanang han Hoybes nga adlaw. “In the meeting a while ago with the victims, the President said ‘I will do everythi ng possible to get justice.’ And that’s his commitment to the families of the massac re victims. That’s the commitment from the President himself,” Siring ni Presidentia l spokesman Edwin Lacierda dida hin usa nga press briefing ha Palasyo kahuman ha n meeting. Siring liwat ni Maguindanao Gov. Ismael Mangudadatu, diin an iya asawa usa han m ga biktima, iginpatapod liwat ha ira ni Presidente nga an pakigbisog para han ka so han Maguindanao masaker in magpapadayon ngan an Presidente in magpapabilin mg a madapig ha ira. Igindugang pa niya nga an Presidente sugad man hi Justice Secretary Leila de Lim a ngan Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo in nagklaro nga wa ray matatabo nga kompromiso ha butnga han Palasyo ngan mga Ampatuan bahin han ka so han Maguindanao masaker. Hi Mangudadatu ug an iba nga mga pamilya han mga biktima in natipa han ginsuspen de nga Autonomous Region in Muslim Mindanao Gov. Zaldy Ampatuan magin state witn ess han makarimadima nga masaker ha Maguindanao. Siring niya nga an Presidente i n karuyag nga magyakan pa hin kadugangan hi Zaldy Ampatuan basi an goberno makak uha pa hin dugang nga impormasyon han natabo nga masaker ug iba pa nga mga kaso. Nahireport nga hi Zaldy Ampatuan in nagpadangat han iya karuyagon nga magin stat e witness han masaker nga kaso kundi waray ini karawta han DOJ. Siring ni De Lima dida han press briefing nga waray maaram han ungod nga panuyo o motibo ni Zaldy Ampatuan nga idayag an impormasyon hiunong hin gin-aalegar nga graft han mga Arroyo sugad man an panlimbong durante han 2007 senatorial electi ons. “Pero ang posisyon lang natin ay ito: Anuman ‘yan… totohanan man ‘yan o hindi, pagdating sa massacre case ay magiging maingat tayo because we cannot sacrifice this tria l for anything. Because this is supposed to be the trial of the century, the lit mus test of the Philippine justice system,” siring niya. “Kasasabi lang din ni Pangulong Noy na, ‘If we fail in this case then the entire jus tice system of this country also fails,’” siring niya, diin karuyag han Presidente m ahuman an imbestigasyon ha sakob hit iya termino. Sumala kan lawyer Nena Santos, an mga abogado han mga Mangudadatu, hi Zaldy Ampa tuan amo an prinsipal nga akusado han Maguindanao massacre case. Naatubang daman hiya hin kaso nga plunder ngan graft and corruption ha Office of the Ombudsman. “There is also a separate anti-money laundering case against him filed at the Cour t of Appeals. And he could possibly be charged with tax evasion, and other cases that he himself opened, like election fraud,” siring pa han abogado. Sobra 57 nga tawo, upod an 32 nga mga journalist an namatay han November 2009 ha Maguindanao ha pagtikaharani han 2010 elections. An mga Ampatuan, suok nga kaalyado ni anay presidente Gloria Macapagal-Arroyo in ginhihingadnan komo panguna nga mga suspetsado. (Translation by Neil Lopido/PIA -8/PCOO) <b> Malacanang nagsering, an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hi n maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino</b> Nagsering an Malacanang nga an Katoliko nga Singbahan en kabakyang hin paghatag hin maupay nga kabutangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan nga kon diin ginhihingita nga magkaurusa kami magtrabaho kaupod an Catholic Bishops Conferenc e of the Philippines (CBCP) ha ilarum han liderato han bag-o nga presidente, nga amo hi Cebu Archbishop Jose Palma. Durante han press briefing didto ha Malacanang kakulop nga adlaw (Huwebes), hi P residential Spokesperson Edwin Lacierda en nagpahayag nga an relasyones ha butng a han kan Aquino pang-gobyernohan ngan han Katoliko nga Singbahan en “maupay”. “An Katoliko nga Singbahan en usa nga stakeholder nga naghahatag hin maupay nga ka butangan ngadto han mga Filipino nga mga katawhan”, sering ni Lacierda kasumpay ha n ka pili ni Palma komo bag-o nga CBCP president durante han ira ika-103 nga Ple nary Assembly didto han Pope Pius XII Catholic Center didto ha Manila hadton nak alabay nga Hulyo 9. Hi Lacierda en nagpahibaro nga hiya en natu-o nga an ka pili ni Palma ngan han i ba nga mga bag-o nga mga opisyales han CBCP en may-ada panuyo nga basi an gobyer

nga waray na mangaro hin reelection. hi Palma in nagtuma posisyon kumo pangulo han CBCP dida han Disyembre1. Hiya en nagin Archbishop of Palo hadton Marso 18. 2010. Ha edad nga 47.no “matagan hin panahon nga mahibalik ngahaw an maupay nga relasyones hadton singb ahan”. Nngaduha kami in nagtratrabaho para h an kaupayan han mga tawo ug kinahanglan kami magbinuligay para maklaro. 1999. Odchimar. Sumala han kanan CBCP balaud. ngaduha man en pareho an katuyu-anan nga amo an pagahatag hin maupay nga kabutangan han mga Filipino nga mga katawhan ngan kinahanglan kam i en magkaurusa magtrabaho para han sinisering nga transparency. An CBCP website nga naka-post nga an bag-o nga CBCP president en tikang han Arch diocese of Jaro didto ha Iloilo. An nasabi nga katitirok en nag-pili daman kan Msgr. Ongtioco. Candido) <b>Malacanang nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong han gobyerno ha pa gpasamwak han kaupayan han mga Filipino</b> An Malacanang in nagsering nga an simbahan katoliko in kasugbong ha pagpasamwak han kaupayan han mga Filipino ha iya ginlala-uman nga pakigbulig han Catholic Bi shops Conference of the Philippines (CBCP) ha ilarom han pamunu-an han ira bag-o nga pangulo nga hi Cebu Archbishop Jose Palma. Hiya in sumaliwan kan Tandag Bishop Nereo P.” “Kami in karuyag makipagsangkay ha simbahan. hi Presidential Spokespers on Edwin Lacierda in nagpasabot han maupay nga relasyon ha butnga han pan gobyer nuhan ni Aquino ug han simbahan katoliko. 1999. Odchima r. Durante han press briefing ha Malacanang han Huwebes. Juanito Figura nga ha pa gkayana en binalik ngadto han Archdiocese of Jaro. 1997.” sering ni Lacierda katapos han pagpili kan Palma kumo bag-o nga pangulo h an CBCP durante han 103rd Plenary Assembly ha Pope Pius XII Catholic Center ha M anila han naglabay nga Hulyo 9. Samtang hi Dumaguete Bishop John Du en napili nga treasurer. Ha idad nga 47. Hi Palma en gin-ordinan han pagka-padi hadton Agosto 21. 2006 ng an ha dire pala maiha en gin-tudlok komo bag-o nga Archbishop of Cebu hadton Oct obre 15. Hi Lacierda in nagpahayag ha iya pag-tuo nga an pagpili kan Palma ug iba pa nga mga opisya han CBCP in makakapabag-o han gobyerno han iya relasyon ha simbahan. Ongtioco. An napili nga bag-o nga bise president han CBCP amo hi Lingayen-Dagupan Archbish op Socrates Villegas. Joselito Asis. Segun hadton CBCP nga reglamento.” sering ni Lacierda. 1997. Sasaliwanan niya hi T andag Bishop Nereo P. nga amo anay an assistant secretary general ngan assistant treasurer. Napili daman nga bag-o nga CBCP vice president amo hi Lingayen-Dagupan Archbisho p Socrates Villegas. Kay ha kamatu-oran. hiya in g in-ordinahan pagka-obispo ug gin-ngaranan nga Obispo han Diocese han Calbayog ha n Enero 13. Samar. 1976 ngan gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop of Cebu hadton Nobyembre 28. 2011. hi Palma en maasumir han iya bag-o nga posisyo n komo CBCP president en aadto pa hiton Disyembre 1. transla ted by: S.” dugang pa nga pa hayag ni Lacierda. nga waray na paglarang hin reelection. 2010. Hi Palma in na-ordinahan pagkapadi dida han Agosto 21. “Hi kami nga aadi ha gobyerno en andam makipag-sangkay ngahaw ngadto han singbahan . E. nga sinaliwan hiya kan Cubao Bishop Honesto F. 2006 ug natudl ok nga Archbishop han Cebu han Oktubre 15. nga napili komo bag-o n ga secretary general nga an iya sinaliwnan amo hi Msgr. “An simbahan katoliko in ig-kasi magburuhat ha pagpasamwak han kaupayan han mga Fi lipino. Joselito Asis. (opt/PIA-8. hiya en gin-ordinan nga episcopacy ngan gin-ngaranan nga bishop hadton Diocese of Calbay og han Enero 13. 1976 ug gin-ngaranan nga Auxiliary Bishop han Cebu dida han Nobyembre 28. An CBCP website in nagpasabot nga an bag-o nga pangulo han CBCP in nagtikang ha Archdiocese han Jaro ha Iloilo. An asembleya in nagpili gihapon kan Msgr. Hi Dumaguete Bishop John Du an napili nga tesurero nga sumaliwan kan Cubao Bisho p Honesto F. anay assistant secretar . 2011. Hiya in nagin Archbishop han Palo han Marso 18.

pag-ugop ug maupay nga panuyu-anan ka igkasi tawo. kumo Secretary General nga sumaliwan kan Msgr. “Ginpapasa-Diyos nala naton an ira binunuhat pag-ulang han aton pagsubay han eksak to nga dalan.000 nga mga pamilya in m ahi-uupod. maintenance and rehabilitation of var ious construction and maintenance equipment han DPWH nga amo daman ini an gagami ton ha pagbaton kon may-ada disaster. Ha pagdayaw han kanan PCEC panlimbasog pagbulig han gobyerno ha pag-implementar han 4Ps ug CCT. Candido) <b> Aquino nagpatapod hin padayon nga pagpatuman han mga reporma ha luyo hin pag tipa han mga kritiko</b> Hi Presidente Benigno S.” sering han Presidente. “An aton pakig-away kontra han korapsyon. Mayda pa 700. an Presidente in nagpatapod ha ira nga an iya administrasyon in magpapadako han programa ug dudugangan an rehistrado nga benepisaryo abot ha 2. an Presidente in na gduon nga an kampanya in aada na ha katapusan nga bahin ug nagpapatapod nga ha d iri maiha an mga kaso han pangungurakot in igpapasaka kontra han mga kurakot nga mga opisyales han una nga administrasyon. flash lights.7 million nga mga pamilya ha una nga tulo ka bulan han 2012. An nasabi nga RES. Juanito Figura nga mabalik na yana ha Archdiocese of Jaro. pagpa-uru-upay han ekonomiya ug pag-implementar hin maup ay nga pan gobyernuhan tubtob matapos an iya termino ha 2016.” duon niya. Aquino III dida han Huwebes in nagpatapod han mga Obisp o. . An Presidente in nagsering nga nga dida han Hunyo 2011. tran slated by: S. mayda na maabot hin 2 ka million nga mga pamilya an nakabenepisyo han Pantawid Pamilyang Pilipino Progra m (4Ps) ug an Conditional Cash Transfer (CCT) nga gin-iimplementar han Departmen t of Social Welfare and Development (DSWD). Hiya in nag-eksplikar nga ngatanan nga mga kaso in ipapasaka base ha mga ebedens ya nga natirok ug diri base ha mga hurob-hurob. boots. Hi DPWH Eastern Visayas Regional Director Rolando Asis en nagsering nga an nasab i nga task force personnel en nagpaka-andam hira hin mga raincoats. an amon opisina en nak atuman kami han misyon. Ibubuhos naton an aton makak aya para mapamatud-an ug mapreso an mayda sala. Ngan mas magigin maupay pa an implementasyon han 4Ps dara han pagbuli g han PCEC ha DSWD. hard caps and various hand tools. kay pag-asenso han Pilipino it aton gin-aasikaso ngan diri an pagpirit ha i ra nga nagpapakabuta-buta ngan nagbubungul-bungulan. Ha pamulong han ika-29 nga Biennial National Assembly han PCEC ha Hotel Vida din hi ha Clark. “Dudugangan pa naton sunod nga tuig ha 2012. M agpapasaka na kita hin mga kaso ha mga natutu-inan. (opt/translated by G TT/PIA8) <b>DPWH ha Eastern Visayas nakapagpondar han emergency task force</b> Nagpahibaro an Department of Public Works and Highways-Regional Equipment Servic es (DPWH-RES) ha Eastern Visayas nga nakapagpondar na hira han sinisering nga 24 /7 ready equipment Emergency Task Force ha pagbaton han kanan ahensya paliseya n ga magkamay-ada quick response and calamity preparedness. Ha panaingkamot pagpuypoy han korapsyon ha serbisyo publiko. tikada na kita ha katapusan nga bahin. mga misyonaryo ug miembro han Philippine Council of Evangelical Churches (PCE C) nga hiya in magpapadayon han iya trabaho pagpatuman han mga reporma bisan kun natipa an mga pangontra. Kada area shop en may-ada daman ni ya tagsa-tagsa nga Equipment Task Force nga andam kon pananglitan pagkikinahangl anon ngan durante daman kon may-ada emergency nga sitwasyon. May-ada lima nga mga regular area shops ngan siyam nga s ub-shops nga nahimumutang ha Eastern Visayas. “Bisan kon limitado an aton mga katigayunan ngan mga pondo.” dugang niya. Padayon kita nga magtratrabaho ngan diri na naton hira proproblema hon. excuse me diri naton hira pini-personal. gintatalinguha pirmi han gobyerno nga buhaton kun ano an tama. Bangin kasiring hit aton mga kon tra nga nga pinipersonal ta hira. en aadto nahimumutang ha Palo. (PIA-E. an Presidente in nagsering nga an iya administrasyon in nagpatapod pagbulig han mga pobre.” seri ng han Presidente.y general ug assistant treasurer. “Makakatapod kamo ha ngaran han kabaratunan. Leyte nga kon diin aadto pagbu buhata an mga trabahu-on sugad han repair. Samar.

(PIA-Samar/Alice Nicart) . 9. ug naghatag kamandoan ha pira nga mga ahensya nga panginanohan an ko ndisyon han pinakamaiha na nga zoo ha nasud. Sering ni Lacierda. ira daw ine ipinababaya nga problema ha Department of Foreign Affairs (DFA) ug an mga opisyales pandiplomasya abir masol bar ine para han kaupayan han kada tagsa nga partido. (PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Aquino manhahatag hin balay ha mga taga AFP. maupay nga mga pamatasan. An Manila Zoological and Botanical Garden o Manila Zoo.2 bilyones daw an alokasyon han proyekto nga makakahimo hin 20. Ine daw an pinakamaiha na ug pinakapopular nga zoo han Pilipinas. Labot pa. Nagkatangdoay naman daw an duha nga nasud nga igpepreserbar an haluag nira nga r elasyon ug dire tutugutan nga mahibang ine hin problema la hin giutan o teritory o. Aquino III an panhatag hin mga balay ngadt o ha pira nga personales han Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) ha Metro Manila yana nga adlaw. Una hine.Samtang. Dugang pa niya nga an BAI. Naabot hin P4. (Trans by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Malacanang iginmandu-an pag-upay han Manila Zoo</b> Nagpahayag an Malacañang han kabaraka ha kahimtang yana han hayop nga nakatago ha Manila Zoo. Dinhe. ha programa para han kamurayawan. Sugad man. ug han iya programa pa ra han maupay nga pangobyernuhan. para masalbar an mga hayop ha Manila Zoo. Laguna . Bocaue. Jejomar Binay. nga na gmanu han National Housing Authority (NHA) nga maghimo hin housing program para han mga sundalo ug kapulisan ha bug-os nga nasud. nga nagsabot na an China ug Pilipinas nga pagt uhayon an problema ha mahimyang nga paagi. Nagproponer daw hi Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario han rules-based regime ha pagsisitar han iba nga nasud ha West Philippine Sea. kay kada tagsa nga ambassador han m ga nagsisitar nga nasud in pasigi nga nakakairistorya bahin hine. Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nakipag-istorya na hira ha Bureau of Animal Industry (BAI). in nahimumutang ha 5. nahireport naman ngani. Bulacan diin pa g-iistoryahan hiya han kinaiya hine nga proyekto ni Vice President ug housing cz ar.5-k a ektarya nga naabrehan hadto pa han 1959. pinaagi hin multi-lateral nga iristorya ug ha ano man nga paagi nga may diplomasya. (translated by GTT/PIA/PCOO <b>Palasyo ginpara an pagkabaraka han publiko ha Spratlys</b> Ginpara han Malacanang an mga pagkabaraka han publiko kasumpay han tensyon ha we ste nga dapit han Philippine Sea tungod daw. manhahatag daman hiya hin CELAs ha mga benepisaryo ha Calamba.000 housing units para han 2011. kan President Aquino daw ipapakiana ine nga problema kun madayon an pl ano nga pagbisita ug pakipagkita niya han president han China. nga ipasigi an tindog. hi PCEC national director Bishop Efraim Tendero in nagsering ngadto han Pangulo nga ngatanan nga mga Obispo ug mga misyonaryo in in nagtangdo nga makig -usa ha gobyerno ug buligan an iya administrasyon ha pag-iban han kapobrehan. Nagpahayag gihapon hi Lacierda han iya pagtapod nga mabulig an local nga panggob ernohan han Manila. Nagkakaurusa daw an mga membro han Association of Southeast Asian Nations (Asean ) nga nasuporta han kanan Pilipinas pagsitar. matapos kumadto ha China hi Secretary del Rosario. Barangay Batia. Una nga kakadtoon han Presidente nga panhatag han Certificate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) ha Bocaue Hills. 30 nga mga yawe an ipapanhatag han Presidente matapos niya mag-inspeksy on han mga rowhouse ug loftable units. Nahisumat nga 20 nga mga yawe han mga baglay an ipapanhatag han Presidente. pinaagi han Committee on Animal Welfare. nagpalusad an Presidente hin Administrative Order no. Patas daw nga pagmamalonon an mga balay ha kapulis an ug kasondalohan nga kinuha ha NHA an pondo. Niyan han Abril. Sumala kan. in pasigi ng a nagdidiskusyon kaatbang an mga animal advocates ug mayda na daw gud nahurma ng a plan of action para ha katalwasan han mga hayop. ha local nga panggobernohan han Manila ug mga t awo nga may panginlabot han problema nga himoon in mga pitad nga makakasalbar ha n katahom han Manila zoo. PNP</b> Pangungunahan ni President Benigno S.

Ginlala-uman daman nga matambong hini nga nasabi nga katitirok amo hira Defense Secretary Voltaire Gazmin. Barangay Batia. an Presidente en nagpagawas hin Administrative Order no. Tikang siya lumingkod bilang namum uno a DENR.<b> P-Noy manhahatag hin mga housing units ngadto han mga AFP. nga yaun ginsang-at nga 298 n ga kaso anti-illegal logging. May-ada ha kabug-usan P4. La guna. Bocaue. nga nagsusugo han National Housing Authority (NHA) nga magkamay-ada hin housing program para han mga military ngan police personnel ha bug-os nga nasud. sa pagsunod san sugo san Presidente nga total log ban. yaun nahidadabi nga mga Mayor ngan iba pa nga mga opisyal nga gin-api didto labi na sa Mindanao. Aquino III hin mga housing units para han mga personnel han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan Philippin e National Police (PNP) didto ha Metro Manila ngan han mga paghagrani nga probin sya buwas nga adlaw (Biyernes). Bulacan. Waray na illegal logging an nag-ooperar yana. May-ada mga 30 nga mga door unit keys en ipanhahatag ngadto han mga benepisyaryo kahuman an Presidente mag-inspection hadton mga row model ngan loftable units. Samar. PNP personnel</b> Mangunguna hin panhatag hi President Benigno C. An Presidente en manhahatag han mga housing unit door keys ngadto han 20 nga mga benepisyaryo.2 billion en gin-alutaga para han pag-implementar han n asabi nga programa kaupod na hini an 20. PNP ngan han taga NHA. Philippine National Police nga palaksihon an kampanya kontra illegal loggers nga n kompiskaron adtin illegal nga pinangutod nga kahoy tikang sa natural ngan resi dual nga kagurangan. ngan iba pa nga mga miyembro han Gabinete ngan mga of ficials han AFP. Pwersa Armada san Pilipinas. (opt/PIA-E. Nangunguna han kan Presidente nakalista nga schedule amo an awarding of Certific ate of Entitlement to Lot Allocations (CELAs) para han AFP-PNP personnel didto h a Bocaue Hills. An promero nga report namon kan Presidente Noynoy.000 housing units para han yana nga tuig 2011. an DENR na gkanselar san ngatanan nga logging permits ngan waray na concessions nga ginpa o perar sa kagurangan. bisan sayo nga logging permit wara sira ginpirmahan. An nasabi nga mga units en pareho nga pagbabahin-bahinon ngadto han mga A FP ngan PNP lakip na hini an pondo nga tikang han NHA budget. Si Presidente Aquino nagdeklarar san 2011 bilang national Year of Forests in the Philippines ngan nagpahamtang direktiba san DENR. Sugad ni Paje. Samtang hi Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bacalzo en mag-didistribwer hin mga CELAs didto ha Trece Martires. Aquino III nagdeklarar sin pakig -awayan kontra san illegal nga pangutod san kahoy sa Mayo. nga kon diin hiya en pagsusumat an hin madali-ay bahin han mga salient features han nasabi nga proyekto ni Vice President and housing czar Jejomar Binay. Cavite n gan Baras. Rizal. Can dido) <b>DENR nagsang-at 298 illegal logging nga mga kaso tikang sa Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan matapos sin Presidente Benigno C. Hiya daman en manhahatag hin mga CELAs ngadto han mga kwalipikado nga mga benepi syaryo para han mga housing units ha Lake Breeze Residences didto ha Calamba. sugad ni Secret ary Paje. Ini an sugad ni Paje durante san ikatulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Security nga ginpagawas live sa NBN 4 ngan kanan gobyerno e stasyon sa radio dzRB sadto nga Mierkules. Hadton Abril yana nga tuig. translated by: S. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) . yana nga tuig. 9. an Dep artment of Environment and Natural Resources (DENR) nagsang-at maabot 298 nga mg a kaso sin illegal nga pangutod kahoy ngadto sa magkadurudilain nga criminal cou rts kon diin nahidadabi in pipira nga mga lokal nga opisyal. Ini an sugad ni Environmentand Natural Resources Secretary Ramon Paje kon diin s ugad niya ini nga mga kaso san illegal nga pangutod kahoy iya gin-api san report san departamento nga ginsumiter ngadto kan Presidente resulta san ginduduso san departamento pag kurba san waray ruhay nga buruhaton illegal pangutod kahoy sa nasud.

Liza Baoy. an suspek in temporaryo nga ada ha kustodiya han PDEA Rehiyon VIII .<b>Aquino magdedistribuer san mga balay ngadto san mga personahe san AFP ngan PN P</b> Si Presidente Benigno C. in nad akop dida han 4:30 han kulop ha Barangay Burayan. Barangay Batia. seri ng ni Ms. an Presidente nag isyu sin Administrative Order No. Aquino III mangunguna san distribusyon san mga balay pa ra san mga personahe san pwersa armada san Pilipinas (AFP) ngan Philippine Natio nal Police (PNP) dida sa magkatarakin nga probinsya sa Metro Manila. Sadton Abril yana nga tuig. An nangunguna san schedule san Presidente mao in awarding san Certificate of Ent itlement to Lot Allocations (CELAs) para san personahe san AFP-PNP sa Bocaue Hil ls.2 Bilyones ka pesos an gin-alokar para san implementasyon san p rograma pagtindog sin 20. Cavite ngan Baras.000. Yaun 12 nga ginpili nga lokasyon san proyekto san AFP-PNP housing project nga na gtitinguha makagpahamtang sin 21.000.000 meyentras an ha Section 11 in may kaprisuhan nga 6 ka-bulan ngan usa ka-adlaw ngadto ha upat ka-tuig ngan pagbayad hin penalidad nga Php10. an PDEA Information Officer. Rizal. 27 any os.000 n gadto ha Php400. Mga kaso hin pagtalapas han Sections 5. 2011. An Section 5 in may sirot nga kaprisohan ngada hin ka-hasta ngan pagbayad hin pi nalidad nga Php500.0 00 ngadto ha Php50. An mga balay p agtutungaon san AFP ngan PNP kon diin an pondo matikang sa NHA budget. PNP ngan NHA. Bocaue. Dida han iya report ngadto kan USec.000 ngadto han Php10-M. Navales nga hi Geraga in ginbibinantayan na tikang pa han nakalabay nga tuig pakasabot nira nga may mg a hurob-hurob nga umabot ha ira opisina nga may taga PDEA nga nagpipinanmaligyao n hin druga.00 ngadto hin usa nga PDEA agent nga napasangil nga usa nga pumaralit. An nasabi nga tawo in nakilala ha ngaran nga Steve Ian Geraga y Gabriana. Siya mag-aaward san CELAs ngadto san kualipikado nga benepisyaryo para san housi ng unit sa Lake Breeze Residences sa Calamba Laguna. Bahin hini. Bulacan kon diin susumatan siya san maupay nga featu res san proyekto ni Bise Presidente ngan nangunguna dida san tag pahamtang panim alay Jejomar Binay. nagsiring hi PDEA-8 Regional Director Julius R.. waray asawa ngan nag-uukoy ha Barangay Caibaan.800 units sa pagtapos sini nga tuig. Section 11 an P ossession of Dangerous Drugs ngan han Section 12 an Possession of Drug Paraphern alia. 11 ngan 12 han Artikulo II ha Republika Akta 9165 o an Comprehensive Dangerous Drugs Act han 2002 in gin-aandam kuntra h ini nga mga suspek: an Section 5 amo an Sale of Dangerous Drugs. 9 paghatag direktiba san National Housing Authority (NHA) paghimo sin pagtagabal ay nga programa para san personahe san militar ngan pulis sa bug-os nga nasud. An ginlalauman nga maatendir san nasabi nga buruhaton mao sira Defense Secretary Voltaire Gazmin ngan iba pa nga myembro ngan opisyales san AFP. Yaun total nga 4. siyudad han Tacloban. Si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo ngan PNP Chief Raul Bac alzo magdidistribuer san CELAs sa Trece Martires. nga nakita nga makuri hidakpan antis han gind umara nga malinampuson nga buy-bust operation dida han nakalabay nga ka-adlaw. Gutierrez Jr. Tacloban City meyentras nagbab aligya hiya hin usa ka-sachet hin shabu nga nabalor P1. upod hin usa nga cellular phone ngan han buy bust nga kwarta. Jose S. an Director General han PDEA. Trenta nga yabi san balay naman an igpapahamtang ngadto san benepisyarto matapos an Presidente mag imud san modelo sini. Ha pagkayana.000 nga housing units para sa tuig 2011. ha Section 11 kaprisuhan nga diri mau bos hin unom ka-tuig nga kaprisuhan ngan pagbayad hin penalidad nga Php300. usa nga grupo in ginporma ngan ha diri maiha nakilal-an an nasabi nga tawo nga hi Geraga. Nakuha tikang ha iya in duha pa nga sachet hin shabu ngan pipira nga mga higamit parti druga. ( opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Mga kapulisan han gobyerno nag-aresto hin nagpapakilala nga taga-PDEA nga na gbabaligya hin Shabu</b> An Special Enforcement Team han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 8 in n ag-aresto hin usa ka-tawo nga nagpipinakilala nga hiya in konektado hini nga buh atan dida hin usa nga buy-bust operations Hulyo 12.

S. sumala kan Deputy Secretary-Ge neral of ASEAN for ASEAN Political Security Community. Nahatag daw ini hin katalagman han mga pakabuhi ha katawhan han ASEAN. Sumala han estimates tikang ha International Labour Organisation.4 million an trafficked persons. kun diin nanenelikado gihapon an ka istable ngan pag-ursa han mga nasyon nga sakop han ASEAN. maabot na daw han 2. Intresado daw gud ini hiraha pagbuhat han regional institutional framework... Ha siyahan nga takna ha istorya han ASEAN. sugad man an pagresponde ngan han pitad nga malikayan an Trafficking In Persons (TIP). Ritalyn Patr icio han Pilar ngan Esteban Steve Contreras han Pontevedra.726 pre-school children. An mga panelists in mga expe rt ha U. (opt/Trans: NBQ-PIA 8-ES) <b> Capiz Governor nagpasalamat kan P-Noy han mga ginhatag nga mga hinabang ngan mga proyekto</b> “An pagtapod ngan kompiyansya han mga katawhan ha Capiz ngan Roxas City en pirme a ada ha imo. Sapi-an. ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC). Samtang hi Mayor Borres han Maayon en kinarawat gihapon hin P300. segun kan Mr Sisouvong usa nga collective will pagsulbar h an trafficking in persons labi na an kababayin-an ngan kabataan in iginsulod ha ASEAN Declaration on Transnational Crime nga gin-adopt han tuig 1997. Dinhi daw ha rehiyon. Dugang pa niya. Arturo Orosco han Sapi-an. Pilar ngan Pontevedra nga kon diin ini en gagamiton para han Supplementary Feeding Program ngan ini e n makaka-benepisyo ug makakatagamtam hin maabot 4. Dara hini an ASEAN in nagkamay-ada na damo nga landmark progress ha isyu. kun diin kahuman hini hiya in madiditiner ha Lock-up Cell han Ta cloban City Police Office. Tanco ngadto kan President Benigno Semion C. kataliwan la mahuman an three-day workshop nga ginpana gbalayan han Singapore Ministry of Home Affairs. An Trafficking in Persons in usa nga nahitatabo nga krimen ha ASEAN—mas labaw pa k amaka ngirirhat han terrorism segun han iba. Ma. . Dr Joy Ezeilo.” Amo ini an nagin mensahe ni Capiz Governor Victor A.Custodial Team meyentras waray pa mapapasa an kaso ngadto ha Tacloban City Pros ecutors Office. Sweden. <b> Anti-Trafficking Workshop naghihingita hin mas maupay nga higwa-os ala kontr a Human Trafficking ha ASEAN</b> An ASEAN in makaka-ursa na dara han mas pokus ngan specialised nga higwa-os ala kontra human trafficking. Ghana. segu n kan Mr Sisouvong. Mary Andaya han Sigma.000 nga kantida d para han financial assistance ngadto han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). Aquino III durante han iya haliputay nga pagbisita hadton Huly o 12 Hi Gov.386 nga mga cards en pina nhatag ngadto ha Capiz pinaagi han maupay nga kaburut-on han Presidente. Tanco en naghatag han iya pagpasalamat ngadto kan Presidente Aquino ha n garan han mga katawhan han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iginhatag ha n nasabi nga probinsya. Sigma. an katitirok in gintambungan ni Unite d Nations Special Rapporteur for Trafficking in Persons. Mr Sayakane Sisouvong.7 million ngadto han mga bungto han Maayon. ugaring pira la an napapatukan. An nasabi nga ayuda en personal nga pinanhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borre s han Maayon. Hi President Aquino en personal nga nag-distribwer han mga Philhealth Cards ngad to han mga pinili nga mga benepisyaryo tikang han mga mag-iba-iba nga mga bungto han probinsya. An Presidente daman en naghatag hin financial assistance nga nakantidad hin P1. ngan ASEAN. ha region.S Ambassador-at-large para Monitoring and Countering TIP tikang h a State Department in dumuyog gihapon han workshop. Dugang pa an U. An iya p ag api in nagpapakita han padayon nga pag-undong han United Nations tipa ASEAN. Por lo menus may ada ha kabug-usan 33. Nigeria. segun han ASEAN Inter-governmental Commission on Human Ri ghts (AICHR). an ira paghidabi in usa nga pag-ugop ha pagproteher han mga bikt ima ngan maging testigo gihapon ha imbestigasyon nga prosecution efforts ala kon tra ha mga traffickers. Labot pa an trafficking in persons in ginhihingita gihapon nga usa nga panalapas han katungod pantawo.

Mga trainees tikan g ha RRT Class 74-11 nga ginkilala nga hira SSg Eleuterio Besada ngan Sgt Regie Milan in nagboluntaryo pagpakuha hin dugo. m aabot na hin 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nga hindadabihan hin lo kal nga mga opisyal an nahisalawad han Department of Environment and Natural Res ources (DENR) ha maglainlain nga mga korte.”an Presidente en nagdugang hin pagsering. “Akon ini ig-hihimangraw nga butang hiton akon pira nga mga miyembro han akon Gabi nite para kami en makag-identify hiton mga funding agency nga maghahatag hin sal api hini nga nasabi nga proyekto. Duro an pasalamat ni Tagarino kan Major Chan dara han mga nagtambulig ha iya nga sundalo han 8th Infantry Division (Stormtroopers) Philippine Army” Tagarino concl uded. Kalooy sa Diyos. bisan ha luyo han pag-withdraw han pondo nga natikang han Japan International Cooperation Agency (JICA). farm equipment s. “Komo Capiznons. Commander han 8th Infantry Division hin surat hin pasalamat tikang kan Registered Nurse J uniel Bardelas Tagarino. may-ada ha kabug-usan P171. Nagsering hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje nga an mao nga mga kaso hin iligal nga pagtrotro so en lakip dida han report nga iginsumiter han iya departamento ngadto han Pang ulo nga resulta han kampanya han DENR nga mapuypoy an kalyap nga iligal nga pagt rotroso ha nasud. translated by: S. livelihood assistance ngan iba pa nga mga production support. ugaring dara han usa ng a sangkay nga nagsumat nga dumangop ha 8th ID. hiya in nagsurat kan Gen Chan. yana nga tuig. Dida han 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso. andam hira. An iba h ini en gagamiton para han pagpaka-upay han mga production inputs.37 million nga kantidad para hin m ga proyekto nga ginhatag han Department of Agriculture ngadto kan Gov. (PIA-E. Dayon gumios an 8ID ngan nanmiling hin mga blood type donors. Aquino III hadton Mayo en hul-os nga pakigbisog kontra hin iligal nga mga magtrotroso. 24 anyos. Ta nco. Nasakit ini hiya hin dengue han Hunyo 22 yana nga tuig. Nagkinahanglan hiya hin blood transfusion hin four (4) units of A+ Blood Type. nasalbar an pasyente. dako an iya pasalamat han mga sundalo nga hul-os an tambulig nga h iya mabulong. Victor A. Hi Gov.Ha luyo nga bahin. Candido) <b> Nars nasalbar dara han sundalo</b> Usa nga nars in nasalbar an kinabuhi dara hin bulig hin mga sundalo. Kakulop nga adlaw. sering ni Paje durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change M itigation and Adaptation and Food Security ng ginpasamwak ha NBN4 ngan ha dzRB R . iginpaparayaw namon nga kami en imo gintudlok ngan magighin kabak yang para han progreso han amon rehiyon ngan han aton nasud. Tanco nga kon diin ini nga nasabi nga kantidad en gagamiton para pagbulig han f ood security ngan rice sufficiency nga inisyatibo tikang han probinsya. n akurian an pasyente pagbiling han nasabi nga blood type. Hi President Aquino en naghatag hin pagpatapod han mga Capiznons nga an Panay Ri ver Basin Flood Control Project en mahihimo. nahisalin an dugo hin waray kumplikasyon. Tanco en nagpasalamat daman kan Presidente Aquino han hiya en tudlokon k omo Regional Development Council Chairman ngan han pagpili-a daman kan anay Sena dor Manuel “Mar” Roxas komo Secretary han Department of Transportation and Communica tions (DOTC).E Samar) <b> 298 nga mga kaso hin iligal nga pagtrotroso nahisalawad hn DENR tikang han M ayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan kataliwan igdeklarar ni Pangulo Benigno S. Segun ha iya. nakakarawat hi Division Major General Mario F Chan. Dako daw niya nga honor. Samar. Ha parte naman han kasundaluhan. mayda hini nahidadabi nga alkalde ngan hin lokal nga mga opisyal ilabi na daw ha Mindanao. nga api ha iya dugo an dugo han mga sundalo nga waray m agruha-duha pagbulig han usa nga sibilyan. Hi Juniel Tagarino in usa nga Clinical Instructor ha Samar State University-Coll ege of Nursing.” dugang pa ni Gov. Salbar na hi Tagarino ngan dara han iya kalipay han iya bag-o nga kinabuhi. bisan daw ha ano nga paagi dara han Bayanihan a n mga tropa han gobyerno in andam diri la pagpanalipod han mga katungod han Sama reño kundi bisan ano nga paagi han pagbulig. (NBQ/PIA 8.

Nagsering hi Paje nga pagmando gud la ni Pangulo Aquino hin hul-os nga prohibisy on ha pagtrotroso. . ginpaparayaw namon nga gintudlok nimo kami nga magin kasugbon g nagdto han kauswagan ha rehiyon ug ha nasud. Gindeklarar ni Pangulo Aquino an 2011 komo “National Year of Forests” ha Pilipinas n gan ginmando-an an DENR. (translated by GTT/PIA/PNA) <b> Umentohan an kita ha uma. makantidad hin P171. waray niya ginpirmahan nga perm iso hin pagtrotroso. sering niya.726 ng a mga bata. National Irrigation Administration Administra tor Engr. Sigma.” sering ni Gov. Tanco in nagpadangat han iya pagpasalamat ngadto han pangulo ha ngaran h an mga tawo han Capiz para han damo nga mga proyekto nga iya ginhatag ngadto han probinsya. Segun kan Paje.37 million nga mga proyekto in ginhatag h an Department of Agriculture ngadto kan Gov. tikang niya panngulohan an DENR. Iginpresentar ni NAST President Dr. ug Department of Science and Technology Director Lunin gning Samarita-Domingo an kanan goberno programa para han solido nga pundasyon p an-agrikultura. Hi Presidente Aquino in nagpatapod han mga Capiznons nga an Panay River Basin Fl ood Control Project in matutuman. Ha luyo nga bahin. bisan kun binawi na an pondo tikang ha Japan I nternational Cooperation Agency (JICA). An bulig in personal nga ginhatag ngadto kanda Mayor Wilfredo Borres of Maayon. Hi Gov. Arturo Orosco han Sapi-an. bisan mausa. An Presidente in naghatag gihapon hin bulig pinansyal nga nagkakantidad hin P1. Tanco. pamakabuhi ug iba pa nga mga suporta ha produksyon. mga ekipahe ha uma. “Kumo mga Capiznons. ayaw la hibanga an kapaligiran</b> Iginduduso han National Academy of Science and Technology (NAST) an pagpadamo ha n kutsisa ha uma kundi dire angay nga mahibang an kalibungan o kapaligiran.7 ngadto han mga bungto han Maayon.adyo ng Bayan hadton Miyerkules.000 nga bulig para han Self-Employment Assistance Kaunlaran (SEA-K). Mayda maabot hin 33.386 nga mga card an ihahatag ngadto ha Capiz kortisiya han Presidente. Ritalyn Patricio han Pilar ug Esteban Steve Contreras ha Pontevedra. Sapi-an. Javier. Tanco ngadto kan Pr esidente Benigno Simeon Aquino III durante han iya madagmit nga pagbisita han Hu lyo 12. ginkanselar dayon han DENR an ngatanan mga permiso hin pagtro troso.” Amo ini an mensahe han gobernador han Capiz nga hi Victor A. Tanco in nagpasalamat gihapon han Pangulo han pagtudlok ha iya kumo pang ulo han Regional Development Council ug pagpili han anay senador Manuel “Mar” Roxas nga magin secretaryo han Department of Transportation and Communications (DOTC). Ma. An iba in gagamiton pagpa-uruupay han produksyon. “Pagtatagaron ko ini nga butang ha mga miembro han akon gabinite para makakita kam i kun ano nga ahensya an angay magpondo hini nga proyekto. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Gobernador han Capiz nagpasalamat kan P-Noy para han mga proyekto</b> “An pagtapod ug kumpiyansa han mga tawo han Capiz ug Roxas City in aada pirmi ha i mo. Waray na daw gihapon nag-ooperate ha mga kabud kiran nga logging concession. Hi Gov. Hi Mayor Borres han Maayon in kinarawat gihapon hin kantidad P300.” sering ni President Aq uino. Victor A. Mary Andaya han Sigma. Armed Forces of the Philippines ngan Philippine Nationa l Police nga pahugtan an kampanya kontra hin iligal nga magtrotroso ngan pankomp iskaron an iligal nga pinanmulod nga kakahoyan tikang ha mga kagugub-an. Antonio Nangel. upod ni Department of Agricu lture Undersecretary Joel Rudinas. Emil Q. Tanco nga gagamiton para han seguridad han pagkaon ug bugas han probinsya. Pilar ug Pontevedra nga gagam iton para han Supplementary Feeding nga programa ug makakabinipisyo hin 4. Hi Presidente Aquino in personal nga nanhatag han mga Philhealth Cards ngadto ha n mga pinili nga mga benepisaryo tikang han iba-iba nga mga munisipyo han probin sya.

pinaagi han pagtirok hin tubig para ha irigasyon. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in nagpasaka hin maabot 298 ngamga k aso hin illegal logging nga nagdadabi hin mga lokal nga mga opisyales ha iba iba nga mga korte. (Tran by Alice Nicart/PIA-Samar) <b> Multiple cropping. samtang an gin-iimben to in tag 90-diyas la ug dire kinahanglan in otro nga pagpayatak kay direkta na daw ine nga mahitatanum. Kadak-an daw nga gahi yana in tag-6 la ka adlaw an ilob ha tubig. nga dire mahihibang. baton han hagligot nga umhanon</b> Nagpahayag hi Dr. yana nga tuig. Nagsering pa hi Nagel nga yana.12 milyon ka ektarya. Sering ni Nagel. An pahayag ni Javier in durante han Communication and News Exchange Forum (CNEX) ha PIA. Labot pa. Ngani.000 ka ektarya tikang hiton 2011 ngadto 2013 basi makuha an target nga 21. tag 120 ka adlaw an kahihinog han uhay. an ngatanan nga umhanon han nasud in 3. tungod kay 10 milyones la ka ektarya an umhanon nga tuna. Usa na daw hine an paggamit han hybrid rice o an maupay nga klase hin gahi hin h umay nga pwede mahilug-um ha katubigan hin napulo ka adlaw.Naoobserbaran daw gud. Javier an kaimportante nga gumamit an mga parag-uma han multiple c ropping. an NAST in nag-iimbento hin gahi hin humay nga mas madali mahinog.(Trans by Alic e Nicart/ PIA-Samar) <b> DENR mayda 298 nga kaso hin illegal logging tikang Mayo 2011 – Paje</b> Duha ka bulan katapos ni Presidente Benigno S. Javier. Aquino III magdeklarar hin away k ontra han mga iligal nga mangarahoy dida han Mayo. kundi kun dadamoon niya kaklase hin gahi hin tanum an iya bubuhaton. ngan ha 94 mi lyones nga populasyon. makakatulo hiya pagba ri ha usa ka tuig. Sumala kan NIA Administrator Antonio Nagel. Igindeklarar ni Javier nga an paagi la mapapaumentohan an kutsitsa ha uma nga di re nasasakripisyo an kapaligiran in pinaagi han pagpabug-usa han pundasyon pan-a grikultura. nagamit na hira hin iba-iba nga teknolohiya para mapaurha an ira serbisyo h a mga uma. nagsusumat daw an urhi nga pag-aram nga sobra pa daw hin katunga han mga umhanon nga hagna an waray pa irigasyon. labi na daw adton mayda mga shallow tube wells nga nakaka-istak han tubig para han ira mga tanum. Ha pagkayana daw. sugad nga kamandoan han administrasyon Aquino.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> NIA sisigurohon mayda supesyente nga bugas</b> Ha luyo han hura nga katubigan ha damo nga dapit han mga kahagnaan. Hi Environment and Natural Resources Secretary Ramon Paje in nagsering nga an il . damo daw la gihapon an hektarya nga wara irigasyon. makure mag m ultiple-cropping. nakakapagtanum na ine nga mga parag-uma ngan nakakapagb ari. paggamit an syentipiko nga paagi. sering ni Javier. aada la ha 1. nagsering an o pisyal han National Irrigation Authority (NIA) nga hinihimo nira an ngatanan par a la magkaada irigasyon an haluag nga kahagnaan ha masunod nga tulo ka tuig. maabot la hin 1. Komo kaparte han kanan goberno programa nga magkaada hin supesyente nga suplay h an bugas ha nasud. tulo ka beses kada tuig. ha suporta han Department of Science and Technol ogy. nasasakripisyo an kapaligiran. Pero. Gintagan doon ni Nagel nga seryoso an mga otoridad han irigasyon ha pagpatuman h an mga kinahanglanon nga mga pasilidad basi maabot an ginhihingyap nga kadamo hi n bugas.100 sqm an matatamnan hin usa.54 milyon ka ektarya salit. Minarkahan na han Department of Agriculture an ira target ha pagkamayda supesyen te nga bugas ngada hit tuig 2013.1 milyon ka metriko tonelada. presidente han National Academy of Science and Technology (NAST) nga mayda mga gudti nga mga parag-uma ha nasud nga nagamit na han ideya han damo nga klase hin tanaman an nga igintatalsok. nga kun mayda ginpapakusgan nga produksyon ha uma ug ha p angingisda. kay ha yano nga gahi. Panuyo han NAST nga matratar an pagsusumpayan han kapaligiran ug agrikultura dur ante han ika-33 nga Annual Scientific Meeting (ASM) diin mayda mga taga syensya nga mag-iistorya hine nga butang. Emil Q. Inotro ni Dr. kinahanglan daw pagpaka upayon in 292. importante nga may tirok nga tubig o irigasyon kay kun waray.

Mayd . Waray na gi hapon nagbubuhat hin pangahoy ha kagugub-an. gin -aghat ni Alcala an mga parag-uma nga pa-eskwelahon an ira mga anak dida hin mga kolehiyo ngan mga eskwelahan pan-agrikultura pinaagi hin pagpahimulos han kanan gobyerno scholarship program. Ginhingadayan gihapon ni Lecaros an kabubuwason han mga Pilipino nga nagtratraba ho komo mga kabulig ha Malaysia durante han iya panamilit kan Malaysian House Sp eaker Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin Haji Mulia. Nakatalaan saliwanan hi Lecaros ni Jose Eduardo Malaya III. Pwersa Armada han Pilipinas ug an Philippine National Po lice nga pakurukusgon an kampanya kontra han mga iligal nga mangarahoy ug kuhaon an mga iligal nga pinangutod nga mfga kahoy tikang ha mga guba. an anay spokesperson han DFA. Sumala han DFA. sering han D FA. Durante han paghimangraw ni Lecaros ngan han Malaysian House Speaker. nagsering ini ha iya nga nga pagtratrataron nira an mahiunong han mga Pilipino nga mga kab ulig ha Malaysia. Ginsasaysay dida han mao nga aide-memoire an paghangyo nga mapahibub-an ngadto h in kaprisohan ha bug-os nga kinabuhi an sentensya han upat nga mga Pilipino kana y sirot nga kamatayon en ginparig-onan han Malaysian Federal Court. amo an nag-aaghat han mga parag-uma nga tugotan an ira mga anak nga kumuha hin kurso ha agrikultura. meron po diyan mga lokal na opisy al na sinama namin especially in Mindanao. sering niya. an D ENR in nagkanselar han mga permiso pangahoy ug waray na nahinanabo nga mga panga hoy ha kagugub-an. Hi Paje in nagsering nga katapos han sugo han Pangulo pagdiri han pangahoy. Hi Presidente Aquino in nagdeklarar han 2011 kumo Tuig han Kagugub-an ha Pilipin as ug nagsugo han DENR. Durante han ika-tulo nga Cabinet Cluster on Climate Change Mitigation and Adapta tion and Food Security nga iginpasamwak ha NBN4 ngan dzRB hadton Miyerkules. Alcala nga magtatagana an administ rasyon Aquino hin “scholarship grants” ngadto hin mga Pilipino ilabi na an mga anak hin mga parag-uma. “Iyong first report namin kay President Noynoy. Nagpahayag an Department of Foreign Affairs (DFA) hadton Miyerkules nga iginpaab ot an paghangyo ngadto han gobyerno han Malaysia pinaagi kan Ambassador Victoria no Lecaros. we have filed 298 anti-illegal log ging cases. (translated by GTT/PIA/PCOO) <b> Pilipinas naghangyo ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin 4 nga mga Pilipino</b> Ginhangyo han Pilipinas ha Malaysia nga pahibub-an an sirot nga kamatayon ngada hin upat nga mga Pilipino ha Sabah. waray kami pinirmahan bisan usa nga permiso pangahoy. Nagsering pa an DFA nga nagdumara hi Lecaros hin panamilit nga mga okasyon ngada hin boluntaryo nga mga lider hin komunidad hin mga Pilipino ha North Borneo had ton Hulyo 5. Panuyo hini nga maaghat hira pagkuha hin mga kurso ha agrikul tura tungod nga mayda daw kabubuwason dida hiton agrikultura.” sering niya. Tikang han paglingkod ko ha DENR ku mo sekretaryo. An dako nga kikitaon.” Paje said during the third Cabinet Clu ster “Pilipinas Natin Forum” on Climate Change Mitigation and Adaptation and Food Se curity aired live over NBN4 and government run radio station dzRB Radyo ng Bayan on Wednesday.legal logging nga mga kaso in upod han report han iya department nga ginsumiti n gadto han Presidente kumo resulta han kanan departamento paningkamot pagpuypoy h an mga illegal logging nga aktibidades han nasud. Waray panhingadni han DFA an upat nga mga Pilipino nga naatubang hin kamatayon n ga penalidad. iginduhol ni Lecaros an aide-memoire kan North Borneo Governor T un Datuk Seri Panglima Haji Juhar bin Haji Mahiruddin ha Kota Kinabalu. segun han DFA. Meron po diyan kasamang mga mayor. “Waray na illegal logging nga nahinanabo yana. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Libre nga pag-eskwela gintatanyag han administrasyon Aquino ha mga makuha hin kurso ha agrikultura</b> Nagsering hi Agriculture Secretary Proceso J. Ginsumatan ni Alcala an mga parag-uma nga dako an kikitaon han ira mga anak dida hiton agrikultura.

Nagsering hi Alcala nga nakahaom na yana an mga programa han gobyerno ha agrikul tura agud mabuligan an mga parag-uma ngan masangkapan hira hin husto nga mga pam aagi hin pag-uma. Ginsumat ni Javier nga an katapusan nga ginsusunod nga intervention san science para san pagpakaupay san ani mao an “Safe and Respons ible use of Biotechnology. nasuporta kan Javier kon diin siya nasugad nga kinahanglanon naton in pamaagi sin pag-uma para magkayaun sin maupay nga ani. sugad man an paggahin hin pondo nga ayuda agud magmadarudamo a n produksyon nira dida han ira tagsa-tagsa nga mga komunidad. Nangel. Kon magdesisyon sira paggamit san GMO. an GMO crop in igsususmit er ngadto sa Bureau of Plant Industries (BPI) para sin dugang nga pagrebisa ngan pagtuyang o diri pagtuyang. Tikang sa 2002. Gintagan hin duon ni Alcala an kakinahanglanon nga mag-agi an mga parag-uma hin paghag-id bahin hin pest management.” Ginseseryuso ini namon. wara sin naprobaran nga ayaun tawo nga nahilo tungod san bunga san biotechnology. s ering ni Alcala. maaghat nga gamiton an organiko nga pamaagi hin pag-uma ngan matagan hin iba pa nga mga serbisyo para han ika-uuswag han ir a produksyon. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b> Dugangan an ani nga diri mawawakay an palibot – NAST</b> An National Academy of Science and Technology (NAST) nagduduso para san pagpakus og san sector san agrikultura nga diri makokompromiso an kondisyon san kalibunga . Gin eksplikar ni Javier nga kon an GMO nga produkto madeveloped. Kon naruyag sira san organic farming. Sugad niya. An promero nga GMO nga aaprobaran san BPI sa Pilipinas sadton Disyembre 2002 mao an Bacillus thuringiensis (Bt) corn. an nasud nanginginahanglan sin biotechnology nga ani o produkto nga ginpa undong pinaagi san Genetically Modified Organisms (GMO). ngan han bulig han gobyerno nga mahibaligya an ira mga produkto. waray pa ngani ma tratrabaho-an. pakagradwar han kurso.a pondo para hini nga libre nga panngiskwela. Si Rudinad ngan Javier mao an mga bisita san Communication and News Exchange (CN EX) Forum sa Philippine Information Agency yana nga adlaw. Pinanlilimbasogan han departamento ha agrikultura nga mahipahamtang an mga progr ama han gobyerno subay han mando ni Pangulo Aquino nga maayudahan an mga parag-u ma ha mga burobaryo agud umumento an produksyon. barubarato an pagpa-eskwela ha kurso nga agrikultura komparar hiton iba nga mga kurso ngan kon danay. sa kanya parte. nagrason nga sa naglabay nga 15 anyos. Nakadto liwat sira Na tional Irrigation Administration (NIA) Administrator Antonio S. kay kon diri mawa wara kita dida san pakigkumpetinsya. sugad niya. libre sira maghi mo sini. Sugad liwat niya san katawhan nga diri mabaraka matungod san GMO kay an pamalaud san implementasyon san biotechnology crops in estrikto nga ginsusunod antes ini magamit san parag-uma para padamuon. pwede liwat. Segun kan Alcala.. Si Agriculture Secretary Joel Rudinas. ayuda nga pautang. Si Javier. ngan Dep artment of Science and Technology (DOST) Executive Director Luningning SamaritaDomingo. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ani sa bulig san biotech diri nakakahilo – NSAT</b> Si dati UP President Emil Q. ini naagi sa Na tional Committee on Bio-Safety of the Philippines (NCBP) para ig ebalwar ngan ki lalaun an potensyal hazards nga maiimdan san genetic engineering experiment. Responsabli nga gin-iimdan ini namon nga GMO sayo sayo. An mga parag-uma nga waray ngani makatangpos hin pag-eskwela en nagkaada na yana hin higayon nga kumita hin darudako pinaagi han husto nga ayuda teknikal. sering niya. nga yana presidente san National Academy of Science and Technology (N AST). an BPI n ag-aprobar na san 44 nga GMO nga produkto para gamiton komersyal sa nasud. Javier nagpapasabot sa publiko nga diri tumuod san mga nakontra nga nag-aadbokar nga an produksyon san ani pinaagi san bulig san bi otechnology in nakakaraut san panlawas san tawo. Si Rudinas nasugad nga kon nano an ginhihimo san departamento pan agrikultura ng an komunidad san sayantipiko mao in pagpahamtang san mga parag-uma sin pagpipili an para mapauswag an ani. Mat apos ini makakarawata san aprobal tikang san komitiba. An Bt corn in nagamit san bacillus thuring iensis bacteria para umato san Asiatic corn borer pest.

Gindeklarar ni Javier. Sering ni District Engineer Gonzales nga ha suporta ni Congresswoman Gomez. An kadig-on han daan nga tulay in diri katatapuran mahitungod nga pipira nga mga kahoy ngan mga basura in nahia-anud han babaha nga kaudgan nakakasarop han pagawas nga nagigin hinungdan han paglalapwas hini. Kinahanghlan ipahitaas an produksyon sa ada na nga mga tutuna ngan fishponds kay kon diri mahihimo mangungutod san kagurangan ngan mangroves. Ngan ananuon ini? Si NAST President Dr. an kalibungan an nakokompromiso o nag-aantos. National Irrigation Administration Administrator Engr. Medina.63 porsyento hin kahi-una kuntra han target hini dida han implimentasyon of ngatanan nga ginpund ohan nga mga proyekto para ha 2011.5 ka-metros tikang han ha pagkayana nga naeksister nga tulay. Gintitinguha san NAST nga magdiskusyon san link sa butnga san kalibungan ngan ag rikultura sa 33rd Annual Scientific Meeting (ASM) kon diin an mga sayantipiko ma g-uuruesturya san mga isyu nga gin-aatubang san sosyedad yana. an Memorandum of Agreement in ginpirmahan nira DPWH Ley te 4th District Engineer Gonzales. An pag-ayad han nasabi nga tulay in duro hin ka-importante mahitungod nga ini in nahilulumos ha tubig maski hin pipira la ka-oras nga pag-inuran. An Raquiza Bridge an nagkukonektar han kanan Leyte ika-4 nga Distrito nga mga mu nisipyo sugad han Palompon ngan Isabel. pasabot hi District Engineer Lino Francisc o C. Gonzales han Leyte 4th Engineering District. Alkalde han Palompon Ramon Oñate. An NAST nagkokomponer san mga nangunguna nga mga sayantipiko sa nasud ngan nagbu buhat sin katirirok kada tuig para magkasayo san gin-uundong nga tema. ngan Isabel Mayor Saturnino M. Sugad ni Javier. an o pisina han Leyte 4th Engineering District in naka-abot na ha 18. Ini in pinaagi han Presidential Bridge Program han Department of Public Works and Highways (DPWH). kun diin nakakahatag hin kadeli kaduhan ngadto han mga magbibyahe. (op tAilene Diaz/PIA8-Northern Samar) <b> Dumog nga tulay tikadto ha Industrial Estate mababalyuan na pina-agi han kan an Pangulo Bridge Program</b> An dumog na nga Raquiza Bridge nga amo an tulay tipakadto han Industrial Estate han Sinirangan Bisayas. Antonio Nangel. nga nagigin hi nungdan hin diri kaagi-e han kalsada. Dako an paglaum ni District Engineer Gonzales nga an paghingayad han puthaw nga tulay in matitikangan na mahitungod nga an opisina han distrito in nag-impliment ar na han mga kinahanglanon ngan nakakumpleto na han paghingayad han likdu-an ng a tulay ngan aragi-an para magin masaru-sayon an trapiko dida hit pagdumara han paghingayad ha 28. (LDL/Translated: maa/PIA8) <b> Gin-uli han mga obispo an SUVs ha PCSO</b> . Dida han Hunyo 27. ha pag-uyon ni C ongresswoman Lucy Marie Torres Gomez han ika-4 nga Distrito han Leyte. Compe titiveness and Stability” ngan ini paghihimuon sa Manila Hotel sa Hulyo 13-14. nga amo an gintitindugan hin pipira nga mga industriya sugad han Philphos ngan PASAR. nga an pamaagi la nga maatubang an kanan nasud sector pan agrikultura nga diri naaapektaran an kalibungan mao an pagduso sin dugang nga p agbug-os san produksyon pan-agrikultura pinaagi san pamaagi sayantipiko. nga diri maapekta ran an ginkukuhaan san tubig. in nakatalaan na nga balyuan hin usa nga puthaw nga tula y. An tema y ana natalibong dida san “Meeting the Challenge of Agricultural Productivity. Ira naimdan nga kon napapakusog an konsentrasyon san produksyon dida san agrikul tura ngan pangisdaan. Emil Javier kaupod sira Agriculture Undersecretary Joel Ru dinas. ng an Department of Science and Technology Director Luningning Samarita-Domingo nag presenter san mga paningkamot san gobyerno para sin solido nga pondasyon pagtag a agrikultura durante san Communication and News Exchange forum sa Philippine In formation Agency. dugang ni Javier. OIC Project D irector Oscar Villavery. Sanglit tuhayon gu d an produksyon san ada na nga umhanan ngan fishponds pero san sustinabli nga pa maagi. 2011. Puwede ka makadugang san ani nga diri mawawakay an kalibungan.n sa nasud.8 ka-metros nga two-lane nga tulay. Dugang pa niya nga an puthaw nga tulay nga pagtitindugon in mahiruhitaas hin 2. nga diri magkakausa san pag-anas ngan diri kawara san biodiversity.

sugad san opisyal sini sadto nga lunes. Dida hin nahiuna nga pahayag. suok an pakigburubligay san NAST. ginpahayag ni Dr. sugad ni Javier.Iginbalik na ha gobyerno han pito nga mga obispo Katoliko an SUVs o sports utili ty vehicles nga ira nakarawat tikang ha Philippine Charity Sweepstakes Office (P CSO) durante han administrasyon Arroyo. importante nga mahibaruan san pinaka simpli nga parag-uma an kaimpor tante san ‘agri-science’ nga kanya kaupod sa pagpapakaupay san produksyon basi mabat on an panginginahanglan san pagkaun san aton tikadamo nga populasyon. Aquino III an paggamit san syensya ngan bag-o nga klase sin teknolohiya sa agrikultura basi mapakusog an p roduksyon ngan makabulig san mga pobre. I suzu Crosswind utility van nga nakantidad hin P720. hin-o nanngatender han imbestigasyon han Senado Miye rkules. Leopoldo Jaucian han Abra. Sa ginhimo nga Communication and News Exchange (CNEX) Forum sa buhatan san Phili ppine Information Agency. sering nira. Gindara ngadto ha Senado an tulo han mga sarakyan han mga obispo nga nagpakabase ha Luzon . Nagsering an mga obispo nga dako an nahibulig han mga sarakyan kay pinaagi hini nakakadto-an nira an tay-aw nga mga lugar han ira mga nasasakopan agud magpahamt ang hin ayuda ngadto han mga kablasanon. Emil Javier san National Academy of Science and Technology (NAST) nga ginpapalusad san gobyerno ngadto san pinakadit oy nga parag-uma an paggamit san teknolohiya basi mapadamo an ani ngan mapaupay an kanra panginabuhi.4 milyon. Sugad niya. Pinaagi sini. Lakip han SUVs en usa nga Mitsubishi Strada pick-up nga nakantidad hin P1. ginduduso sa gobyerno ni Aquino kontra sa kapobreh an</b> Ginduduso san administrasyon ni Presidente Benigno C. an nangunguna nga hugpo sin mga sa yantipeko sa nasud sa ularum san Department of Science and Technology (DOST). Grandia van nga nakantidad hin P1. Ginrepresentaran naman hi Nueva Segovia Archbishop Ernesto Salgado. (opt/PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DU M) <b> Siyensya san Agrikultura. De partment of Agriculture (DA) ngan san iba pa nga mga ahensya basi maseguro nga a . hira Bishop Rodolfo Beltran han Bontoc-Lagawe.107 mi lyon. Dida hin sinurat nga pahayag nga ginbasa ni Cotabato Archbishop Orlando Quevedo. Presente dida han mao nga hearing han Senado hira Zamboanga Archbishop Romulo Va lles. nagsering an mga obispo nga mapasinalamaton hira para han bulig nga ginhatag ha ira han gobyerno. nga an mao nga mga sarakyan en gin-gamit dida han mga misyon han Simbaha n para han mga kablas ngan diri para han ira personal nga paggamit. Bisan han mga akusasyon ha ira. Strada pick-up n ga nakantidad hin P1. ig-uuli la gihapon nira ini. han iya auxiliary bishop David William Antonio. Gindig-onan han mga obispo. ngan mga panapton nga dto hin mga pamilya nga naigo hin kalamidad. mga medisina. Juan de Dios Pueblos han Butuan. usa nga segunda mano nga Nissan Pathfinder ngan usa nga L-300 van. Gintagan nira hin duon nga waray nira nasupak nga balaud. Nagdesider an mga obispo pag-uli han SUVs agud matapos na an isyu nga “nakasamad” ha n Simbahan Katoliko ngan han mga tumotoo hini.518 milyon. nagsering an mga obispo nga napakyas hira pagkonsi derar han kahiparakdolan han donasyon ngan nagpahayag hin kaandam ha pagkooperar ngada han mga otoridad. nga aadto pa ha gawas han nasud. mabubuligan an mga parag-uma sa kauumhan nga kaapi san pinakapobre nga sector san populasyon. o bisan an Konstitusyo n.000. Pira ha ira en nakakarawat hin mga sarakyan tikang ha PCSO nga heavy duty 4 x 4 pick-ups para makadto-an nira an tay-aw nga mga lugar agud makapahamtang hin mag lainlain nga mga serbisyo pankatilingban ngan an iba en nakakarawat hin mga sara kyan nga gin-gagamit ha pandul-ong hin kablasanon nga mga magsakit ngadto ha mga ospital o ha pagdistribwer hin mga pagkaon. iginsaysay nga magin subay man ha balaud o diri ngan magin konstitusyonal man o diri an pakaangkon nira han mao nga mga sarakyan.225 milyon. An kakulang daw nira hin pondo amo an nagduso ha ira nga umaro hin ayuda tikang hin mga ahensya nga an mandato amo en pagtagana hin ayuda o tambulig. Toyota Grandia Hi-Ace van nga nakantidad hin P1. Sugad niya. ngan Martin Jumoad han Basilan.

kamote nga pwede isakot sa linuto nga ube ngan iba pa. Para daw han Presidente.n mga parag-uma in magpapabilin nga yaun gamit ngan may pangabuhian. Ha luyo nga bahin. nga kun di re daw hadto nagpipol power. bangin daw nahanugad na it Pilipinas hiton Singapor e. an pagbabag-o han kurikulum ha eduka syon o an K + 12 ngan an pagpahitaas han pondo han Department of Education (DepE d) para makahimo pa hin damo pa nga kadugangan nga mga classroom ngan han pagdug angi pa han mga magturutdo amo ini an premiro nga paagi agud matalwas kita ha ka pobrehan. Sumala han President tungod daw han pagpursigi ni DepED Secretary Armin Luistro. Aquino III. Abigail Valte. ginpawarak na san Department of Agriculture an mga nasabi nga uyas. yawi kontra han kapobrehan------P -Noy</b> An pagpapatuman han mga reporma han edukasyon amo an yawi kontra han kapobrehan han aton nasud. dire daw hikalimtan nga an kagawasan yana han ngatanan in masesering nga kadak-an hine in bunga hadto nga mahimyang ug mamurayaw nga gyera. kasumpay han pagkon traha ni Pres.Palasyo</b> Gintadong la ni President Benigno Aquino III an nahisamwak nga impomasyon ug dir e sugaron nga nakikiaway hiya. Kasumpay ine han ginawas nga impormasyon kun paun an-o napukan an diktador nga panggobernohan ni Marcos. nagsering daw ine. sumala ine kan President Benigno S. nga ginyakan la han Presidente an ta ma para han ngatanan kay katungod daw han kada tagsa nga makapagpahayag ug dire daw ine talis nga pakiaway. Kundi. Aquino III. magkakaada na hine niya kapasidad nga makakuha hin disente ng a trabahoan. . An kadugangan daw nga hibaro han kabataan in magreresulta nga bisan high school pala an natatapos. padayon an pagdiskubri san mga sayantipiko san gobyerno sa mga bag-o nga ganay nga yaun halaba nga kinabuhi “shelf life” o adto diri dayon nagraraot ngan mai imdan nga mas masarig sa pan-ato san peste o sakit.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Aquino gintadong la an impormasyon. sayo nga klase sin saging nga may pan-ato sa peste. Ha pagpakianhe daw kan Valte.(PIA-Samar/Tra ns:Alice Nicart) <b> Pagpapatuman han mga reporma ha edukasyon. iginduduso na daw an reporma ha edukasyon. kun kay ano nga sugad man hin nakikiaway hi Pres. (opt/Ailene Diaz/PIA-Northern Samar) <b>reporma ha edukasyon dalan han kapirdi han kakablasan – Aquino</b> An pag-implementaran han reporma ha edukasyon in yawe han kapirdihan han pagkure ug kakablasan. Nagpahayag han nakalabay nga adlaw hi Sen. natapod naman si Javier nga sa halipot nga panahon makakabulig an mga bag-o nga klase sin pananum basi mapauswag an mga pangabuhi san mga digtoy nga m ga parag-usa sa kauumhan. nagsering an Presidente nga an mga reporma in nag-uupod han pagrebisirara han basic education curriculum o an Enhanced K+12 B asic Education Program ug han pag-umentohe han badyet han DepEd ngadto ha sobra P200-bilyones. ginkilala naman ni Valte nga dire gud magpapapreho an panan-a w han ngatan para han Edsa People Power 1. “Tungod han panalingkamot ni DepED Secretary Armin Luistro. Ngani. abaka na may pa ngontra san virus. Ha iya pamahayg durante han pag-abre han kanan YesPinoy Foundation programa nga “P ara Paaralan” ha NBC Tent ha Taguig. Aquino han mga iginpasaring han mga Marcos durante han selebrasyo n han ika 25-nga anibersaryo han EDSA People Power 1. Segun kan Presidente Benigno C. Ferdinand “Bongbong’’ Marcos Jr. Bisan diri pa pormal. para ighimo hin dugang pa nga mga eskoylahan. Kaapi na didi adton diri dayon nagraraot nga brown rice nga mayaman sin bitamina ngan fiber. iya iginduduso an aton . An K+12 nga programa in nangangahulugan nga Kindergarten ug an unom ka tuig nga elementarya ngadto han upat ka tuig ha high school ug hin duha pa ka tuig nga ka dugangan ha Senior High School. an anay Corazon Aquino komo Presidente han nasud hadton 2986. nga sinundan han himutang ni iya nanay. Aquino hiton mga Marcos. Asya ine an pasamwak han deputy spokesperson. inabat daw hine niya nga kinahanglanon nga mahitama adt o nga ginawas nga impormayson nga bangin nahinugad na an Pilipinas hiton Singapo re.

nagsering hiya nga karuyag han President Aquino iton mga deta lye han nasabi nga programa para mai-adopt hiton national government komo usa ng a national strategy ngadto hit iba-iba nga ahensya hiton gobyerno nga nagpapatum an han KALAHI.772 nga mga pamilya tikang pa han tuig 2003 an nakatagamtam hini ng a nasabi nga programa tikang han 5. Samar. it importante karuyag ko gud it detalyado kun baga-baga himuon naton ini nga national strategy . Aquino III ha mga ahensya nga nagpapatuman han K apit-Bisig Laban sa Kahirapan (KALAHI) projects nga pag-adman an mga resolusyon nga igin-pasa han mga mayors. Para yana nga tuig 2011. translated by: S. may-ada na nira gihapon kapasidad makakuha hin disente nga t rabaho-an. (PIA-E. Kapa rte san ika 25 nga selebrasyon san 1986 People Power Revolution ngan pamaagi san gobyerno para mabatian an mga ginkakaringahan ngan panginginahanglan san aton g in-ngangaran nga modern-day heroes. Ha pagkayana. Igindugang pa ni Soliman nga upod ini an mga komunidad ha istratehiya han KALAHI -CIDDS ha pagpapatuman han mga proyekto para magkaada hin dirudiritso nga progra ma ngan implementasyon han mga proyekto. So. . 200 nga munisipyo ngan 4. Bahrain ngan Kingd om of Saudi Arabia) in ginhimo sa Philippine Overseas Employment Authority. An Department of Foreign Affairs nag-aghat san mga Pinoy nga ipa-ursa la ngun-a kon diri man importante an pagbiyahe sa Lib ya. maupay kon ira kahimtang didto ngan wara sira problema. “Sering ha akon. may-ada 42 nga mga probinsya. karuyag namon nga ma-translate in to a more detailed program for the natio nal government for further implementation. may-ada pa 374 nga munisipyo iton makakatagamtam hini n ga nasabi nga programa pinaagi hiton bulig han World Bank and Millenium Challeng e Corporation. an KALAHI-CIDSSCDD strategy. Aquino III nasugad nga an pag diri san pagbiyahe ngadto sa Bahrain iya igpaparebista o ire-review. nariringa la siya san seguridad labi an san mga natatabo s a Middle East. “Edukasyon an mag-aabre han kamanilampuson han aton mga kabataan. ha prinsipyo. (PIA-E. Sugad niya. Samar.583 nga mga barangay ha ilarum hini nga programa KALAHI-CIDDS. Iginduduso gihapon niya an pagrebisa han basic educati on curriculum o an tinatawag naton nga Enhanced K+12 Basic Education Program. An KALAHI-CIDSS-CDD amo gihap an nagin kabakyang han national government para pa g-urosahon an mga programa ngan para matagan hin suporta an mga inisyatibo han m ga local government ha pagpapatuman han poverty reduction program. Sa teleconference kaapi an tulo nga OFWs (tikang sa Hongkong.” ser ing han Presidente. nga gintikangan pa hadton tuig 2003 upod na hini an partisipasyon han komunidad para maibanan an kapobrehan nga nagin epektibo ha paghahatod hin s erbisyo ngan maupay nga pamamalakad han local government. dugan g pa han Presidente. sayo nga Filipino nga magtatrabaho sa Bahrain nasugad n ga an komunidad san mga Pinoy didto in nahimangraw nga gin api an Bahrain san tr avel ban. Bahrain ngan Yemen. Candido) <b>An pagdiri pagbiyahe pa Bahrain igpaparebista – Aquino</b> Sadton Biernes nga adlaw. ini daman an mag papahitaas ngan magpapabilin han level han kapasidad han aton mga katawhan”. Ha igin-pasa nga resolusyon han mga mayor ha bug-os nga nasud. Dida san teleconference. Baton san Presidente. Corazon Soliman. Ha usa nga interview kan Department of Social Welfare and Development (DSWD) Sec . si Presidente Benigno C.326 community projects nga nahimo han bug-os nga nasud. translated by: S.Comprehens ive and Integrated Delivery of Social Services – Community Driven Development (KAL AHI-CIDSS-CDD). pero ini aton eestudyuhan. dugang pa ni Luistro. “An kadugangan nga hibabru-an amo ini an magigin yawi bisan na manla maka-high sch ool an ira natapos. May-ada. Candido) < b>P-noy nagsugo nga pag-adman an KALAHI</b> Nagsugo hi President Benigno C. 197. people’s organization ngan mga non-government organi zations (NGOs) nga mahiupod komo usa nga national program han KALAHI. sering ni Soliman.education reform agenda. waray ko man nakikita nga problema .

in ginpahamtanga n sin bug-os nga military honors. An ayat san EDSA yana nga maipakita an kamahinungdanon san people power ngan ini diri la natatapos sa upat ka adlaw sa 1986. An mga paningkamot in naghihingita han hul-os nga paghurma han mga potentials ha n usa nga bata. an Presidente nagduon nga an pagpakusog san katawhan in naaabat pa. an UNICEF in direktamente nga nasuporta pinaagi han suppl y side requirement han Conditional Cash Transfer program kon Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). Romeo M. an UNICEF in nasuporta han Pantawid Pamilyang Program han probinsya. kaupod an dati Presidente Fidel Ramos. Diaz) <b>UNICEF nasuporta han Pantawid Pamilya ha Northern Samar</b> Ha pagduyog han pagbaton han millennium development goals ngan duro nga kakabla san. an Presidente nag-abre san historical marker sa eksakto nga lokasyon ko n diin an dati Presidente Corazon Aquino nagpahamtang san kanya mensahe sadton 1 986 EDSA Revolution. Bise Presidente Jejomar Bi nay ngan Executive Secretary ngan EDSA People Power Commission Chair Paquito Och oa ngan iba pa. Diaz) <b>Aquino ngadto san mga Pinoy: Ipakita sa kalibutan nga an espiritu sa EDSA buh i</b> Nanawagan si Presidente Benigno Aquino III san mga katawhan Pilipinhon nga ipaki ta sa bug-os nga kalibutan nga an EDSA in buhi. An UNICEF ngan an provincial government in sumuporta han pagkumpleto han Communi ty Based Monitoring System (CBMS) ngan poverty mapping aber makita gud an tinuod nga mga pobres ngan makapaghimo hin paagi nga mabaton an panginahanglan nira. An Presidente liwat nagbisita san natatabo nga Jobs Fair ko n diin 28 nga mga employment agencies nag komiter sin 25 mil nga pantrabahuan sa local ngan sa langyaw. Cardenas komo Provincial Planning and D evelopment Coordinator han Northern Samar . (PIA. Dara daw han mga nahimo han service providers ngan partners han UNICEF ngan an p rovincial government han naglabay nga tuig. An Presidente. sa iya pag-abot sa People Power Monument para manguna san flag-ra ising ceremony nga nagtulang san bug-os nga selebrasyon san paghinumdum san kata lwasan pinaagi sin mamurayaw nga pamaagi 25 anyos an nakalabay. Ako Ang Lakas ng Pagbabago. nagpalupad san Philippine flag balloons nga yaun nakasurat “EDSA 2 5: Pilipino Ako. ngan pagwara san koraps yon nga an Pilipinas makakakab-ot san gintututmuyo sini. sa pagbagaw san Presidente sa iy a pagduon san kahulugan san espiritu san EDSA. naging mahinungdanon an tuig 2010 ha n kinabuhi han mga Nortehanon. NORTHERN SAMAR / trans NB Quirante) <b>P-Noy nagpahayag han tinuod nga EDSA ‘86</b> Gintagan hin doon ni President Benigno Aquino III nga an ungod nga kahulugan han EDSA 1986 People Power Revolution amo an people empowerment nga makikita naton hiton Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan.An administrasyon ni Aquino in naghimo sin mga pitad sa butnga san kasamok nga n agbungkag san rehimin san Tunisia ngan Egypt ngan didto pa san iba nga nasud sa Middle east ngan North Africa. segun kan Cardenas. Duon san Presidente an espiritu san EDSA nangangahulugan sin katalwasan tikang s a kagutom ngan pinaagi la san maupay nga pangobyernohan. segun han surok. dugang niya. (PIA-Northern Samar/Ailene N. An Presidente. . An CBMS in planning ngan policy determining tool ha pagbaton ngan pagsusog han l ocal interventions ha millennium development goals sugad man an poverty reductio n initiatives. Sa POEA.” (PIA-Northern Samar/Ailene N. Dugang pa ni Cardenas. An katawhan an boss ngan diri la sayo nga tawo. An programa in nagtutuyo nga mapukan an duro nga kakablasan pinaagi han pagtukod hin convergence program sugad man an integrated poverty reduction approaches ng an strategies. Ginpahamtang san Presidente nga an gobyerno naniningkamot sa mahihimo sini nga m aimplementar an reporma basi episyente nga maipahamtang san mga Pinoy an ira gin kikinahanglan. Sa kanya mensahe durante san flag-raising seremonyas sa People Power Monument sa kalye sa EDSA sa paghinumdum san ika 25 nga anibersaryo san mamurayaw nga Peopl e Power Revolution sa 1986. Amo ini an iginpahayag ni Engr.

Valquin Bensurto. Samar. ngan Philippine Natio nal Police (PNP). kataliwan hin i en waray na komunikasyon nga nakarawat tikang ha ira. Segun han DFA. Inabot an grupo ni Charge d’Affaires Giovanni Palec ha Christchurch samtang gin-un dang na an gindudumara nga SAR.000 nga mga government employees yana nga tuig</b> Magpapasarang an Government Service Insurance System (GSIS) hin 32 nga bag-o nga Wireless Automated Processing System or GW@PS kiosks yana nga tuig para agud ma ka-benepisyo in por lo minus 140. Basar han mga sumat tikang han lokal nga mga opisyal han Christchurch kon diin n atabo an 6. Jewel Francisco. Philippine General Hospital (PGH).7 million members and pensioners. Erica Nora ngan Lalaine Agatep.Sering han Presidente. Department of Justice (DOJ). Land Bank of the P hilippines (Landbank). Hadto nga panahon nagsering ha iya an iya nanay nga an anay Presidente Corazon C . This is the legacy of EDSA). (PIA-E. kadak-an han mga nawawara en gintutuohan ng a nalibonan dida han rinuspak nga CTV Building . provincial capitols ngan city halls. Bulacan. sigurado ako nga dako it kahiwadnan hiton p or lo minus 1. Land Registration Authority (LRA). Nagdugang pa hi Vergara hin pagsering nga an kadugangan nga pagpadara han GW@PS kiosks in makakahatag hadton mga miyembro pag-check han ira mga records nga kon diin in dire na hira makadto han opisina han GSIS. Laguna. Cavite ngan Rizal. Ivy JKane Cabunillas. Emmabel Anova.000 nga mga miyembro han GSIS didto ha Metro Ma nila ngan ha paghagrani nga mga probinsya. Ezra Mae Medalle. ngan ini in makaka-iban hin p anahon ngan kwarta labi na an pagbiyahi nga mga kagarastosan. An tinikangan nga batch han kiosks in igbubutang han Office of the President.” dugang pa ni Vergara. An iba pa nga nahisumat nga nawawara amo hira Rita Estrella ngan Hayley Concepci on . Department of Foreign Affairs (DFA). Rhea Mae Sumalpong. Labot hin panginyupo ha mga otoridad nga igpadayon an panmiling han mga biktima . translated by: S. kondi mayda grupo tikang han embahada han Pilipinas dida han kabis era nga Wellington an nanginyupo nga igpadayon la an SAR o search and rescue nga buruhaton. Aquino nga an ungod nga kahulugan han EDSA People Power amo an kadamo han kahi mo. Segun kan GSIS President and General Manager Robert Vergara nagplaplano hira pag pasarang hin mga 500 kiosks ha mga government offices sugad hiton division offic es han Department of Education (DepEd). ngan Rizal. Samar. Bulac an. Pira hadton nadida han mao nga building han matabo an linog en nakagtext pa ngad to han ira mga kasangkayan ngan mga kauropdan ha Pilipinas. Commissi on on Elections (Comelec). translated by: S. Candido) <b> GSIS magpapasarang hin 32 nga bag-o nga GW@PS kiosks para makabenepisyo hin 140. May-ada daman kiosks nga igbubutang didto ha University of the Philippines-Dilim an (UP-Diliman) ngan DepEd divisions offices didto ha Manila.3 nga kakusgon hin linog. Diri pa napipiho han mga opisyales han DFA kon mga buhi pa ini nga nawawara nga mga Pilipino. Quezon City. kondi. Samtang an iba pa nga mga opisina nga bubutangan han primero nga batch han kiosk s amo an main offices han Department of Education (DepEd). Commission on Audit (COA). Ito ang kahulugan ng people power. “Kon damo iton kiosks nga magsasarang. National Bureau of Investigation (NBI). gintutuohan nga aadto ha sakob han rinuspak nga CTV building an m ga igkasi-Pilipino nga hira Jesse Lloyd Redoble. Candido) <b>Nawawara nga mga Pilipino dida han linog ha NZ inabot na hin 14</b> Inabot ha hin 14 nga mga Pilipino an nahisumat nga nawawara kasumpay han linog n ga natabo hadton Lunes ha New Zealand sumala han Department of Foreign Affairs ( DFA). Office of the Cou rt Administrator (OCA). dire la an milyon-milyon nga mga Filipino nga kinadto ha EDSA o an mga placa rd nga amo an nakakapuno han kada rally o mga madre nga may kinakaptan nga mga r osaryo ngan bukad. Elisa Torres. (PIA-E. Ito ang pamana ng Edsa (Democracy from corr uption and freedom from poverty. John Christopher Chua. ha Kongreso ngan Senado ngan han Korte Suprema ngan hasta daman an provincial capi tols han Batangas. “Demokrasya mula sa kurapsyon at kalayaan mula sa kahirapan . Ma ry Louise Anne Amantillo.

Candido) <b>Representante san Commission on Filipinos Overseas mabisita sa Norte san Sama r pagpasamwak san mga programa san buhatan</b> An buhatan san Commission on Filipinos Overseas magkokondukto san ira tinuig nga Community Education Program (CEP) nga gin tituluhan “Handa ka na bang mag-abroad? Ano ba ang mga damat mong malaman?” dihan sa Norte san Samar tikang 23 abot petsa 25 yana nga bulana san Pebrero. lideres san singbahan. Samtang hi Mayor Lim an nag-donate han nasabi nga statue nga gin-okit hin bronze han bantogan nga artist Ed Castrillo. Aquino Jr. An monumento in nahimugso dara han pakipagburubligay nira Mayor Lim ngan han Ser viam Foundation nga pinangungunahan ni Archbishop Villegas ngan Bishop Reyes. d ayalogo dida san mga NGOs. An kan Sin’s statute in igbubutang harani hiton monumento nira nawara President Co razon C. intermarriages ngan mga bag-o nga mga palisiya ngan programa san gobyerno para malikyan an iligal nga recruitment. sira ginlalauman nga maabot yana nga adlaw. bubuligan ni Palec ngan han iya mga kausa an mga Pilipino nga natalwas han trahedya nga pinanngulba ngan nagka-uugmaran han insidente. Mayda m ga pagkaon ngan water-purifying nga mga tabletas nga ipinanhatag ngan gindedeter minar an pisikal nga ihap han ginbabana-bana 2. lide res san mga komunidad ngan pakinghuruhimangraw sa kahanginan. . ngan Manila Mayor Alfredo Lim hiton unveiling han statue . An CFO kaupod an mga representante san iba pa nga ahensya san gobyerno in magkok ondukto sin mga aktibidadis sugad san symposia sa eskwelahan. Pebrero 25. across the Rizal Park. translated by: S. pulong-pulong. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b> EDSA 25: P-Noy mangunguna hiton unveiling han kan Cardinal Sin statue</b> Mangunguna hi President Benigno Aquino III nga kon diin hiya in magigin-guest of honor hiton commemoration han ika-25 nga anibersaryo han 1986 People Power Revo lution yana nga Biyernes. Hi Cardinal Rosales in magyayakanon daman samtang hi President Aquino in maghaha tag han katapusan nga mensahe. Ini nga programa naghihingyap makapahamtang san katawhan san magkadurudilain nga mga isyu matungod san migration. diha s a mga seremonyas nga gipahigayon diha sa Bonfacio Global City sa Taguig City kag ahapon. may-ada mga halipotay nga mga mensahe tikang kan Ma yor Lim mahiunong hiton kamahinungdanon han monumento ngan hi Archbishop Socrate s Villegas mahiunong kan Cardinal Sin ngan EDSA 1. May por lo minus Mil nga mga studyante nga natikang hin tulo nga public schools ha Manila ngan damo nga mga Catholic schools hiton Archdiocese ngan parishioners in ginlalauman daman nga maatendir hini nga unveiling ceremony.nga mga Pilipino. Car dinal Sin. . didto hiton co rner P. An Presidente in uupdan nira Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales. bishops and priests. Sa Norte san Samar. Samar.” Usa ka microf inance nga programa nga nagtumong sa pagpakunhod sa kapobrehon pinaagi sa paghat ag sa mga kabos nga katawhang Pilipino og mga kahigayonan sa panginabuhi. Aquino ngan nawara an anay Senator Benigno S. An Presidente daman in mangunguna han mga government ngan church officials hiton unveiling han life-size bronze statue han nawara Manila Archbishop Jaime L. Burgos Street and Roxas Blvd. nga kon diin hiya an nag-aghat han milyon-milyon nga mga tawo pagpaka dto ha Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA) hadton Pebrero 1986 nga kon diin nagk amay-ada hin non-violent protest kontra han kan Marcos dictatorya nga pang-gobye rnohan. kauwat. Kaupod daman nga maatendir han nasabi nga okasyon amo hira Papal Nuncio Archbish op Edward Joseph Adams. Aquino III ingon nga pinasidunggan nga mamumulong og b isita didto sa usa ka pormal nga paglusad sa “People Powered Markets. (PIA-E.000 nga mga Pilipino ha Christchu rch pinaagi han koordinasyon han mga kapulisan didto. hum an trafficking ngan iba pa. local nga pangobyernohan. (PIA-Northern Sa mar) <b>Presidente Aquino manguna diha sa paglusad sa usa ka “People Power Markets</b> Si Presidente Benigno S. Bisho p Gabriel Reyes. Kahuman han unveiling rites. government officials and the siblin gs of President Aquino. “Ser viam” (I wull Serve) amo an motto ni Cardinal Sin.

og bise president sa Old Agassi Found ation Viel Aquino-Dee. Kon mangaro an gobyerno han Pilipinas hin pasaylo ha Taiwan . kinahanglan daw trataron ini nga balaudnon ngan pagburotosan agud mapasikal an tinuod nga tingog han kata whan. Sering niya nga kinahanglan la ig-eksplikar ha ira nga diri nanginginlabot an go byerno han Pilipinas hiton internal affairs han Tsina. bumoto s ngan aprubaran an ginproproponer nga balaudnon lakip na en mga kabalhinan ngad a hini. ang Management Association of the Philippines. Sa pagmugna og market links tali sa micro-entreprenuers og korporasyon.### (PIA Southern Leyte/esg) <b> Suportado ni Santiago an tindog han Malacañang diri pag-aro hin pasaylo ha Tai wan</b> Ginsuportaran ni Senadora Miriam Defensor Santiago kakulop an tindog han Malacañan g nga diri mangaro hin pasaylo ha Taiwan kasumpay han pagpapatalsik hin 14 nga T aiwanese ngadto ha Beijing. An ginkonsolidar nga House Bills bahin han RH en HB 4244 na yana. Kini nagpakita kon unsaon sa People Power makahimo sa pagkampanya sa ekonomikanh on nga suplay kon value chains sa pinakadaku nga korporasyon sa nasud og mediumsized nga mga negosyo diha sa pag-usab sa merkado ngadto sa paghatag og kagahum sa pinakagamay sa mga negosyante. diri karuyag sidngon nga diri na naton ginkikilala an otori dad han Taiwan kondi nga ginkikilala naton ini komo probinsya han Tsina ilarum h an One China nga palisiya. diin kini gilusad pinaagi og usa ka exhibit kauban s a tema: Sa Bayang Umaasenso. Ginsuportaran gihapon ni Santiago an pitad han Malacañang pagpakadto-a kan anay Se nador Mar Roxas ha Taiwan agud ig-eksplikar an gapil han gobyerno han Pilipinas. PinoyME Foundation.” us ka hiniusa nga prohekto ni Ninoy og Cory Aquino Foundation. og Directories Philippines Corporation. kini nga kalihokan gipaabot nga maka-aghat og mas daku nga sosyal nga kalambigitan og sa pagpabilin nga buhi sa espiritu sa People Power sa mga katawhang Pilipino. sering ni Santiago ngadto hin mga peryodista hadton Martes. Ini en kataliwan pagkatarangdo-an han House committee on rules hadton Martes nga tikangan sunod nga bulan an mga deliberasyon. Kon pumasar man o diri nga magin hul-os nga balaud an RH bill.Ang People Powered Markets. matatagan an ngatanan ng a mga magbabalaud hin oportunidad nga mapanmati-an an ngatanan nga gapil. Ginpahayag ni House Senior Deputy Majority Leader sugad man Iloilo Rep. o kon an "Resp onsible Parenthood. nagsering hi Gari n nga usa nga butang an matin-aw – komo mga magbabalaud. Kinahanglan padayon nga respetaran han Pilipinas an One China nga palisiya. Ginbubuhat la naton an at on obligasyon ilarum han mga balaud internasyonal. mag-aaro naman an Tsina hin eksplikasyon ha aton ngan magpapaluyo-luyo na iton problema han nasud dida hiton relasyones diplomatiko. seri ng niya. samtang nagpalapad sa marketplace ginamit and value-chain nga paagi." . pahayag pa ni Santiago nga us a nga eksperto hiton internasyonal nga mga balaud. Reproductive Health and Population Development Act of 2011. Segun kan Santiago . Janette Garin nga pinaagi han mga argumento nga igprepresentar. Sama-sama Tayo. Matud niya nga ang People Powered Markets nga proyekto nagtumong sa pagdala og g ihiusahan nga progreso og kalambuan alang sa tanang Pilipino maingon man sa pagp agpakita sa nagkadaiyang paagi diin ang mga katawhan og pribado nga mga kompaniy a nga maggamit sa merkado aron sa pagsulbad sa sosyal nga problema diha sa nasud . Kauban sa Presidente alang sa kalihokan mao ang PinoyME Foundation nga mga opisy ales nga gipangunahan sa iyang pangulo nga si Deogracias Vitan. Philippine Business for Social Pr ogress. president of CEO Danilo Songco. Makati Business Club. Trustee Ramon del Rosario. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Titikangan han Kamara an plenaryo nga mga deliberasyon ha RH bill sunod nga b ulan</b> Nakatalaan tikangan han Kamara de Representantes an plenaryo nga mga deliberasyo n han kontrobersyal nga Reproductive Health (RH) bill hiton Marso 1. ang executive director sa NCAF og PBSP. matu d ni Rafael “Rapa” Cojuangco Lopa.

Aquino III an pag-a bre han photo exhibit han kilalado ug Pulitzer prize winner nga hi Kim Komenich ha Ayala Museum ha Makati kakulop. nagsering an Presidente nga an selebrasyon in angay magserbe nga pahinumdum han mga responsabilidad nga angay matuman pinaagi han pagkakaurusa han kadam-an. an mga programa han iya panggobernohan in nakatutok ha pagbulig han mga kablas nga pamilya. usa han prinsipal nga mga tagsurat han balaudnon. damo na nga diktador an natumba nga haro s waray dugo nga linanay. Ha iya pamulong durante han paglubngan han capsula nga nagsimbolo han paghimoa h an obelisk ha Plaza Quezon. laki p an responsable nga pagpapamilya en aada na daw ngani nakabutang hiton titulo h an mao nga balaudnon. Lunes. Unta daw magserbe nga hinumduman an obelisk dire la han mga Naguenos kundi han b ug-os nasudnon Pilipino nga tagan hin balor ug proteheran an kagawasan han nasud ngan dire igbalewara an mga sakripisyo han mga kaapoyan. Dire daw gud angay nga magsala an katawhan nga usa kita nga nasud nga aada ha bu tnga hin nagpapadayon nga gyera han tinguha nga ipinakig-away han mga bayani. pagsiguro han tinood nga hustisya ug an obligasyon nga matuman an sayod nga panggobernohan. Nagin posibli daw gud ine para han mga Pilipino ug ine in ipinakita han mga Pinoy Sumala pa han Presidente. harani han General Luna ug Padre Burgos. Sering han Presidente. Pinanawagan han Presidente an ngatanan nga Pilipinhon nga magburublig agud matum an an saad han Edsa revolution. An exhibit nga may titulo "Revolution Revisited.( PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> EDSA 25: P-Noy gin-abrehan an photo exhibit tikang han People Power</b> Komo kaparte han pagtikang han selebrasyon han ika-25 nga anibersaryo han 1986 P eople Power Revolution. ng a an iba ngani ha ira in nagkamatay pa. kakarawat on gihapon en mga suhestyon han Palasyo basado han mga isyu nga ira ginhisgotan ngan han mga obispo han Simbahan Katoliko. Para naman kan House Minority Leader sugad man Albay Rep.Nagsering hi Garin nga dida hiton pagdudumara-on nga mga deliberasyon. An pagbalik han demokrasya hadton 1986 an nag-abre man daman han ka instolar ha pwesto kan President Corazon C. Gintagan niya hin duon nga iligal la gihapon an pagpunit. An obelisk daw in magpapahinumdum han kanan Nagueno herowismo tikang pa hadto su gad man han kanan yana pakigbisog ha mga kakurian nga gin-aagian han damo nga ka blas. mag-abre hin mga trabahoan. (PIA-Eastern Samar/Gin binisaya:DUM) <b>EDSA 25:P-Noy pinangunahan an groundbreaking han obelisk ha Naga</b> Pinangunahan ni President Benigno S. nga magkakabalik hira katapos ha ira mga panimal ay. ha Ayala Museum. . pinangunahan ni President Benigno S.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> P-Noy: PPower hinumduman han at mga responsabilidad</b> Samtang ginsisilibrar han nasud an ika-25 nga anibersaryo han People Power Revol ution. Martes an groundbreakin g ceremony han Obelisk of Freedom ha syodad han Naga nga nagsisimbolo han kanan lugar kontribusyon ha pagbabalik han demokrasya tikang han diktadorya nga pamuno an. Edcel Lagman. Aquino III an mga Pilipino nga magin pu rsigido ha pagpapadayonan han mga prinsipyo han pasigi nga pakigbisog agud maabo t an maiha na mga waray kakukuha nga hingyap: an mareyalisar an pinakadako nga k aupayan han nasud. gin-aayat ni President Benigno S. waray daw matitipahan han Malacañang did a han balaudnon tungod nga ngatanan han mga karuyag hini nga mga probisyon. tikang han 1986. gintagusya han Presidente an Department of the Interior and Local Government (DILG) tungod han katukod han mo nument nga nagsisimbolo han kanan mga Naguenos pakigbisog ha mga Amerikano ug Ha pones." in nagpapakita hin 60 nga mga . Aquino. . nga may igdadako dungog ngan kasingkasing nga puno hin kalipay ngan mayda ip apapanunod ha ira kabataan nga malamrag nga kabubwason nga takos para ha ira. Aquino III kakulop. Ha iya mensahe durante han pag-abrehe han photo exhibit han Pulitzer awardee nga hi Kim Komenich.

Libya ug Yemen tungod han problema ha seguridad. hepe han Philippine Overseas Employment Administratio n. para igpasilitar an mangunguli nga mga Pinoy tikang Libya ngada ha Manila.000 an mga Pilipino ha Christchurch. ..DFA exec</b> Pwede daw magboluntaryo nga magpakauli hira an mga Pinoy han masamok yana nga Li bya tungod hin wala-too nga protesta. Tikanga daw ha People Power monument ngadto han groto ha Edsa. Andam daw it goberno paulion an mga Pinoy didto hine nga mga lugar kun pagkinaha nglanon kundi wara pa daw pagtitikang an pagpa ebakwet ha ira. Sering ni Punsalang maabot daw hin 2. Iya daw hinangyo an Honorary Philippine Consul to Christchurch nga hi Edric Pete r Wait nga pag-imatian hin apiki an kahimtang didto nga dapit.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PH igin-undang an pagpalakat hin mga Pinoy ha Libya</b> Iginpaudong na daw han Pilipinas an paglakat hin mga Pinoy OFW ngadto ha Bahrain . Kundi dire daw kinahanglan ig-ebakwet an mga OFW ha Bahrain kay nagigin normal n a daw an kahimtang didto. iginmandu na han goberno Pilipinas nga ig-ebakwet an mga Pinoy nga a adto ha Benghasi ug iba pa nga mga lugar diin ura-ura na an samok. Nakipagkita na daw hi Labour Minister Rosalinda Baldoz ha mga labour recruiter a gud ig-esplikar an kamandoan nga pagpaudngan han pagpoproseso han mga papeles. mila gro ug gahum han pagkaurusa han mga tawo. iginsisiguro daw han gober no nga talwas an kinabuhi han mga Pinoy didto nga dapit. nga daw nagpada og ha iya han dungog tikang ha Pulitzer niyan hana 1987. sig i daw iton ira pag-imati hiton kahimtang labi na ha dapit han Christchurch City diin sentro han natabo nga linog. diin natabo in paglaum. nagsering daw an Presidente nga an mga ritrato ni Komenich in na gpapahinumdum han hadto pagkagawas han mga tawo agud pugngan in mga tanke de gye ra para la mabawi han mga Pinoy an libertad ug kagawasan. An kamandoan nga iudong an pagpoproseso han mga papeles han mga tigawas nga mga Pinoy in ipinagawas usa ka adlaw matapos magpalusad hin travel advisory an gober no para ngadto han tulo nga nasud. Martes. samtang an ha Yemen in dire man gud dako nga problema an pase orden. Natahap daw an kapulisan didto nga damo iton mabibiktima tungod kay damo nga est raktura an linaprak han tamaan han linog. Ha iya mensahe. Sumala han tagpamaba ni President Benigno Aquino III.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) . Amo ine an sering ni Foreign Affairs undersecretary Esteban Conejos nga nagserin g pa igintala na ha alert level 3 an kasamok didto nga dapit. Sumala kan Carlos Cao Jr. an pagbalhinan daw han mga Pinoy in kaandaman han pag-ulian ha ira tikang Lib ya ngahi ha Pilipinas.ritrato nga kinuha ni Komenich durante han 1986 Edsa Revolution. ngadto hin ma s talwas nga nasud o bisan la ha Libya la gihap basta talwas. Ha usa nga press conference kakulop. . Ma-usa daw ka oras an biyahe tikang hiton embahada hit Pilipinas ha New Zealand ngadto naman han lininog nga lugar nga Christchurch. Labot hine. ngatanan nga mga ritrato in nagpapahinumdum daw gud hadto nga takna. . .000 nga Pilipino an aadto nagtatrabaho ha Bahrain. nagsering hi Conejos nga nag-aro na hiya hi n tambulig ha hepe han International Organization of Migration. Libya ug Yemen. An mga ritrato in nagsusumat han mga nanhitabo ha Edsa nga usa daw nga important e nga paypay ha istorya han Pilipinas. Adto daw nga kanan mga Pilipino pagpalusara han diktador in nagin padayon nga na gigin inspirasyon han tiarabot pa nga henerasyon sugad man han iba pa nga mga na syon. Dire daw maaram hi Lacierda kun pira nga tawo an maapektaran han kamanduan nga p agpaudngan han pagpalakat han mga Pinoy pero piho hiya nga maabot hin 60. Sumala han Philippine consul general to New Zealand nga hi Marcos Punsalang.(PIA-Samar/Trans : Alice Nicart) <b> Mga OFW ha Libya pwede boluntaryo manguli -.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Waray Pinoy nga biktima han linog ha New Zealand</b> Waray daw Pilipino nga nahi report upod han mga nabiktima han dako nga linog ha New Zealand kakulop han aga.

<b> Goberno. Kundi. natikangan na daw in pagkakasarabot han duha nga partid o.000 an nabibilin nga gerilya o New Peoples’ Army (NPA) nga makikita kadak-an ha mga kablas ug tay-a w nga mga komunidad. lakip na in mga sibilyan. Tikang pa han tuig 1969 an rebelde komunista ngan aada pa ha 5. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart <b> Rekisitos para Taiwan papahugtan</b> Komo pagpakita daw han ira kasina han ginbuhat nga pagpaulia han 14 nga Taiwanes e nga kumpleto man ngani hin mga papeles. political ug constitutional bi san pa ha desposisyon han mga pwersa han goberno. Kaparte han duha nira nga pahayag an pagsering nga ngaduha hira in nalilipay han inabutan matapos an primero nira nga pagkahampang. Labot hine. an usa nga nagtatag-ada hin cellular phone ngan maya da personal nga impormasyon parti hin nahitatabo nga sunog in pwede magpadara ha n iya mensahe pinaagi hin pagtext han Report TACLocation ngan ipadara ha 0918-6888-888. NPA hingyap in kamingaw matapos in18 ka bulan</b> Ginhihingyap han duha nga nagsasabot nga partido: an kanan goberno ug komunista nga rebelde nga mapipirmahan nira in katangdoan pangkamurayawan matapos nira pag kalarantugian in pira nga importante nga mga butang. An duha nga partido in nagpagawas hin gin-usa nga pahayag. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> TXTFIRE Tacloban iginlunsad</b> Usa nga madagmit nga pamaagi pagbaton hin mga insidente hin sunog dinhi ha siyud ad in iginlunsad Pebrero 23 ha Rotary Club Center. ha iya pag-obserbar ha mga kahampa ng niya nga mga opisyales han Taiwan. Inc. nga tinikangan daw han ultimo nga katangdoan political. Dugang pa Aquino nga an ira mga aktibo nga fire volunteers in nag-agi han mga gi nkikinahanglan nga paghag-id ngan pagigin magtibaksi ha pagbaton ha mga insident . pasabot ni Aquino. partikularmente ha socio-economic nga reporma. ha kabug-usan daw. in dire pa man gud apektado an mga traba hante ha Taiwan. Ha ilarum hini nga systema. Nababaraka hi Roxas. nga kadak-an ha ira in nagbayad nah in maabo P95. Sumala kan Alex Padilla. usa nga Tacloban Delta Fire Marshall.000 ha p agpoproseso han ira mga papeles. Sering ni Mark Aquino. an kanan goberno ug Nation al Democratic Front (NDF) tikang han tuig 2001. haros tres mil an natatapos nga kontranta han mga Pinoy OFW ha T aiwan nga malaum manta makaka renew han ira kontranta. Dire na daw harumamay an namatay hine nga kagiusan. Ha luyo nga bahin. Primero pa dawla nga paghampang han duha nga partido. an mga residente in magtetext la hin FIRE TAC ngan ipadara ng adto ha 0918-6-888-888 para makakuha hin impormasyon o mga detalye parti han lug ar kun diin natatabo an sunog. Incorpora teed. daw sugad hin papahugtan han Taiwan an mga rekisitos han kada Pilipino nga masulod ha ira nasud para magtrabaho. ha pagkayana. pinabalik daw daman ha Taiwan an ambassador nganhi ha Pilipinas. ha kuordinasyon han TXTFIRE Philippines Foundation. nga dire ngani ine matuhay hin sagilayon ng problema posibl i dire maka renew an mga OFW didto ug mapipiritan umuli anay ha Pilipinas ngan m agproseso komo bag-o nga aplikante. kakulop Lunes matapos an usa ka semana nga negosasyon ha Norway diin nagsaad hira nga duha nga tapuso n na an pagibiningkilay ngan magpirmahay na hin katandoan pag-abot hit Hunyo sun od nga tuig. Sering niya nga an grupo han fire volunteers hini nga siyudad in mayada 38 nga a ktibo nga mga meyembro ngan 20 nga mga meyembro nga responsabli ha pagbabaton ha mga emergency medical calls. Pulong ni Roxas. an estrikto nga mga rekisitos in makakaapektar sigurado han mga Pinoy OFWs ha Taiwan. ka sundalohan ug kapulisan. diri la mabaraka an mga magtetext kay ha ilarum hini nga systema an pagpadara han mensahe in libre basta iparehistro la an numero han ira cellular phone pinaagi hin pagtext han Re gisterFull Name ngan Address ngan ipadara ngadto ha 0918-6-888-888. Amo ine an pagtoo ni special envoy Mar Roxas. Kada bulan daw. An paglunsad han TXTFIRE Tacloban in pinangundahan han Tacloban Delta Volunteer Fire Reserve.

(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Libro san pangampanya ni Presidente PNoy ginlunsar sa pagtikang san sayo ka s emana nga selebrasyon san People Power</b> Nanguna si Presidente Benigno Simeon Aquino III san seremonyas san pagtikang san . 8 (PRO8) in nagdumara hin aktibidad pananum hin kahoy dida han P ebrero 22. Vicente A. Chief han RHSG-8. Iginpakita daw ha iya han mga opisyales han Taiwan an mga visa. an PNP-8 information officer. Ying-Jeou in nakausa daman niya ha iniskoylahan niy a ha Amerika. Sering ni Rochelle Febria. Pinamatian nala daw nira Roxas an mga kaaringit han mga opisyal han Taiwan. pakigsaro kun ano man an ginhatag han Ginoo ngan maniguro nga magkaada hin maupay nga kabubuwason an aton nasud ngan an katawhan. in usa han 90. bangin la ine senyales nga karuyag daman han nasud Taiwan n ga maresolbar ine nga diperensya ngan iya sinisiguro nga isusumat hine nga tawo ngadto han Presidente ano man nga ira ginkairistoryahan . Elizar P. an aktibidad parti pana num hin kahoy in gindumara ha kalibungan han PRO 8 didto ha Camp Ruperto Kangleo n. hiya in nagsering nga an EDSA in nag tutdo han mga Pilipino nga magin responsabli nga mga Pilipino pinaagi han an ira pagtagad ha iba. ngan pinakianhan hiya kun ano daw la daman it aabaton hit mga Pilipino kun paulion n gadto hin iba nga nasud. Kundi waray nala daw baton hi Roxas kay bangin pa lugod magtikaraot an s itwasyon. Ine nga kaklase ni Pres. Loot. “An esperito han EDSA in nagpapahinumdum ha aton nga hi kita in pwede gihapon magi n mga bayani pinaagi hin pagigin responsabli nga mga Pilipino ngan mga empleyado kun diin ha aton inadlaw-adlaw nga trabaho nakuntribwer para ha kaupayan han ku munidad ngan pagpa-uswag han nasud” dugang pa ni Director Revilla. An Tacloban Delta Volunteer Fire Rescue nga grupo in nagpapasabot nga hera in di ri la nambabaton hin mga tawag parti sunog kundi pati gihapon ha pagrespondi hin panambal ha mga kaso hin nagkasasalbar ha mga aksidente ha kadalanan ngan iba p a nga mga panawagan kun diin nanginginahanglan hin apurado nga atensyon. sering ni Aquino basi han ka nan ira grupo darahunon nga “ada kami dayon ha oras han panginahanglan mahitungod nga kada segundo in importante”. Diloy. Regional Director nga ginrepresentaran ni P/S Supt. Ine daw nga kaklase ni Pres. Egloso. Felix A. Lachica. Alcober) <b> PRO 8 nagdumara pananum hin kahoy pagmarka han ika-25 EDSA Anibersaryo</b> Pagmarka han importansya han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power ha Peb rero 25. DRDA. Ini nga systema hin dagmit nga pagbaton in segurado nga makakasalbar hin mga kin abuhi ngan makakaiwas hin pagkawaray mga propyedad. Usa liwat nga pagpresentar han mga lugar han pagtat amnan an gindumara ni P/Supt. Dida han mensahe ni PNP 8 Director Revilla. Leyte nga pinangundahan ni Konsehal Nilda Diaz nga narepresentar kan Baran gay Captain Andrada A. (PIA8/M. Leyte kun diin maabot 560 nga mga mahogany seedlings in igintanum. An mga umatinder dida han pananum amo an mga opisyal han barangay han Campetic. Palo. ug dokumento tik ang ha Immigration han 14 nga pinauli nga mga Taiwanese. an mga opisyal ngan han mga tawohan han Philippine National Police Regi onal Office No. Arnold R. RPC RD in naghatag han welcome remarks ngan ginsundan hin usa nga mensahe nga natika ng kan P/CSupt.e hin sunog ha mga lehitimo nga mga paraghag-id didto ha Laguna nga Ilo-ilo. Febria nga an pananum han kahoy nga aktibidad in nagtikang pina agi hin usa nga programa kun diin hi P/Supt. Ying-Jeou nga waray ipagawas an ngaran in pasensyoso ng a inatender han una nga harampang han duha nga grupo ngada han katapos daw han k aagahon. Dugang pa ni Ms. An tema para han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power amo an “Tatak EDSA 2 5: Pilipino Ako. Revilla. (PIA 8/maa) <b>Ka-usa eskoylahan ni Roxas linalauman makakabulig ha iya</b> Linalauman ni anay Senador Mar Roxas in usa nga kaklase daw hit Presidente hit T aiwan nga hi Ma Ying-Jeou nga makakabulig ha iya hiton pagmalakatuhay hiton prob lema kasumpay han deportation han 14 nga mga Taiwanese. Ako ang Lakas ng Pagbabago”. Palo. Acting Chief.000 nga mga Pinoy nga aadto ha ira pagtat rabaho. Sering daw ni Roxas. ”. Daw an gin-aaro nga pasaylo han PIlipinas ha Taiwan an nagin unod han iristorya ngan nagin emosyonal daw gud an Taiwan dara hine nga deportation han 14.

Sa yana. an kanya panuyo pagsurat san libro mao an pagpaduso san pag tapod san Filipino sa aton abilidad pagbulig matindog otro an nasud ngan ig komi ter otro an kalugaringon nga makab-ot an pinakamaupay ngan kauswagan. (PIA-North ern Samar/Ailene N. Diaz) <b> Namumuno han DepEd nanawagan suporta han LGU ngadto han K+12 nga programa</b > Hi Education Secretary Armin Luistro in nananawagan ngadto han mga lokal nga pan gobyernohan nga suportaran an K+12 nga programa han Departmento han Educasyon (D epEd) kun diin sering niya in igiimplimentar ha sunod nga tuig. 40 pursyento han mga p amilya in mga kablas. nga makig-usa ha ira pag-a tubang han isya parti edukasyon ha ira mga lugar.hataas san duha nga kaso sadton tuig 1993. Dugang niya. Sa halipot nga iya paglata. sering ni Secretary Luistro. nga sugad san tagsurat. Ini para maseguro nga ini nga mga Pinoy diri na umotro pakasala. an 155 kapakle nga libro in kolekta san mga hinumduman sadton kaapi san grupo para san reporma: myembro san akademiya. Sering niya nga an kakablasan in resulta han kakulangan hi n trabaho pero an rason nga mayda kakulangan hin trabaho in mahitungod hin kakul angan in kinaadman ngan eligibility mahitungod hin kakulang hin edukasyon. An kritikal nga problema nga gin-aatubang han nasud amo an pagwara han kakablasa n pinaagi han edukasyon. Ginsurat san kilala nga academician ngan yana Philippine Permanent Representativ e to the ASEAN. nasugad nga sira nananalinguha nga katagan adton ginpauli nga mga Pinoy sin asistensya para mapahirayo sira nga maging tagdara druga otro. Nagsering hi Secretary Luistro nga ha Sinirangan Bisayas. Ira gihapon gihapon ginmamalahimo nga kuhaon an suporta han mga lokal nga pa ngobyernohan lab-i na gud an mga gobyerno probinsyal. Makaqti City sa Lunes nga ad law. an Presidente nanhinumdum san natabo 25 anyos an nak alabay. Sini nga 689. Iya gihapon gin-aghat an mga kumunidad nga pahihitas-an an kadamo han partisipas yon pinaagi han pagdara han kabataan ha eskwelahan. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Koleksyon san 54key organizers nga natikang san magkadurudilain nga segmentos sa People’s Campaign. nakompleto sa sulod la sin pito ka bulan. amo nga r ason nga nakikig-urosa hera han Department of Social Welfare & Development (DSWD ) ngan han Department of Health (DoH) ngan han iba pa nga mga opisina han gobyer no. namumuno san PDEA International Cooperation and Foreig n Affairs Service. Sugad niya. pero nagkayaun kita mamurayaw nga rebolusyon. tag-organisar nga komunidad. unom nga diri na malalangan ngan 73 ng a yaun duha pa katuig an paghulat. Sugad ni Villacorta. myembro ngan n agboluntad san kanya pagdalagan pagka president dida san paglunsar san libro nga nagpapahamtang san ngatanan nga iya ginbuhat durante sa kampanya nga nakagdara sa kanya sa pwesto ngan panguna san People Power – an libro may titulo “Noynoy: Triu mph of a People’s Campaign” sa Powerbooks. an numero san mga kaso san pagdara san gindidiri nga druga in umabot na 689. An Presidente nagpasalamat liwat kan Villacorta san paghatag panahon paglingkod ngan pagsurat sin libro.sayo ka semana nga selebrasyon san ika 25 nga Anibersaryo san 1986 People Power rebolusyon pinaagi san iya pakigsayo san kapamilya. ngan mga datihan nga street p arliaments. an mga tawo waray paghunahuna nga mao adto an resolusyon san rehimen san diktador. 79 an yana naatub ang sin pinalidad sin kamatayon sa China.an PDEA in nakigkita sini nga mga Pinoy nga nagkadadakop sin pagpusl it iligal nga druga sa iba nga nasud. Si Director Joseph Lapid. An Departamento han Edukasyon in diri hini makakahimo hin nag-uusahan. Ha isyu han diri kaangayan nga edukasyon. kasa yo nga Cory veterans. Diaz) <b> Pinoy nga ginpauli nga tagdara iligal nga druga ginbabantayan – PDEA</b> An mga Pinoy nga ginpauli matapos madakop sin iligal nga druga sa langyaw suok n ga gin babantayan san Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). kasangkayan. Ginpanawagan ni Secretary Luistro an mga lokal nga pamunuan ngan han kumunidad n ga bumulig pagdara han ngatanan nga kabataan nga naidad 5 ngadto ha 12 ngadto ha eskwelahan. Greenbelt 4. Wilfredo Villacorta. masobra 70% han mga kabataan in diri n a mapa-enroll ha koleheyo ngan diri ngatanan makadto ha koleheyo mahitungod nga .

” pag-esplikar ni Se cretary Luistro dida han pakigharampang ha mga taga media dida han Byernes didto ha RDC Conference Hall. Samar. an estudyante in matungtong hin upat ka-tuig nga edukasyon ha junior High Sch ool ngan 2 ka-tuig ha Senior High School kun diin igtutotdo an mga kaangayan hib aruan para hiya in makapangempleyo maski diri hiya tumuntong ha koleheyo. sense of communi ty and personal responsibilities. an DepEd in naapela daman ngadto han mga school officials nga dire magk a-ada hin graduation parties or balls nga kon diin papag-aragmuton iton mga stud yante para hin dugang nga baraydan ug mga kagarastuhan. an mga estudyante in mak akakarawat hin diploma tikang ha Departmento han Edukasyon (DepEd) ngan usa nga Certificate of Proficiency hin usa nga partikular nga gin-adman tikang ha Techni cal Education and Skills Development Authority (TESDA)." Samtang. kay waray nira kagarastuhan gud. Nagpasabot gihapon an Secretary nga ha ilarum han K+12 nga programa han edukasyo n. (PIA-E. dugang pa ni Luistro. Nagsering gihapon an Secretary nga dida hit gradwasyon. ginduduso han DepEd an K+12 nga programa. Candido) <b> Ginsuspender han CBCP an dayalogo ha Malacañang bahin han RH bill</b> Ginsuspender han Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) an dayalo go hini ngada han gobyerno bahin han kontrobersyal nga reproductive health bill. nagsurat hi CBCP president sugad man Tandag Bishop Nereo Odch imar ngadto kan Pangulo Benigno Aquino III ha pagpahibaro ha iya han desisyon ha n CBCP nga bumul-iw tikang han mga dayalogo. 4. labi na gud iton mga gipopobrehi nga mga kag-anak. (PIA8/maa) <b> DepEd gin-aghat an mga iskoylahan nga dire mangolekta hiton graduation fees< /b> Gin-aaghat han Department of Education (DepED) ngadto han mga public ngan privat e elementary ngan secondary schools nga an commencement rites o graduation in ma gin simple ngan dire mangolekta hiton graduation fees ngadto han mga studyante. tungod han pastoral letter nga iginpagawas han Catholic Bishops bahin hini nga butang hadton Enero 31.” sering ni Secretary Luistro. “Kondi. Hadton Pebrero 19. kikita on nira kun hain an nagtitikadako nga industriya dinhi ha rehiyon kun diin possi ble nga mangingimpleyo han mga nagpakatapos hini nga programa. Mahitungod hini. An mga lokal nga pamu nuan ha pakigkusultasyon ha sektor han industriya in kinahanglan magdeterminar h an mga kurso nga kaangayan para han mga estudyante dinhi ha rehiyon dida han ira ika-duha katuig ha high school. “Ha yana trabaho na han mga lokal nga opisyal pagdeterminar han mga kurso nga igsu sulod dida han K+12 nga programa han departamento han edukasyon. kon an graduation rites simple . natural malipayon iton mga kag-anak. Hi Luistro in nagsering nga an kadugangan nga mga baraydan ha eskoylahan pareho hiton graduation in makakadugang han dire lugod pagpa-eskoylaha han mga kag-anak han ira mga anak. ginhunahuna ko nga praktik   . Kay ini nga graduation konta in mag-seserbe nga reward hiton mga kag-anak han ir a pagpa-eskoyla han ira mga anak ngadto ha eskoylahan. Ha ilarum han K-12 nga program waray 6-anyos nga bata in tutugotan pag-enroll pa ra Grade 1 labot la kun hiya in anay nagpa-enroll na ha Kindegarten. Primero. Armin Luistro. Ha dire pala maiha. labot la ini kon gin-kar ukayaknan ngan gin-kaurosaan hiton mga kag-anak labi na han ira school s parentteacher association.an nasud in nanginginahanglan gihapon hin mga mekaniko. translated by: S. “Amo ini an kan Pangulo Noy baton ngadto han natikadamo nga mga Pilipino nga estud yante nga diri nakaka-akus pagpa-enroll ha koleheyo. an DepEd in nagpagawas hin Order No. Graduation rites should not be exercises in splurging and display of pomp and pa geantry but should be Spartan affairs that exhort civic duties. "No extravagant spec ial attire or extraordinary venue should be required. Hi Luistro in nagdugang pa hin pagsering nga konta daman an pangolekta han bayar an in boluntaryo la. Pinaagi han K+12 nga progra ma hera in makakapili kun mapadayon hera ha koleheyo o mamimiling hin usa nga de sente nga trabaho para makabulig pagsustiner han mga panginahanglan han ira tags a-tagsa nga mga pamilya. Segun kan Education Secretary Bro. ngan dire lugod makahatag hin dugang hin kahulop labi na hiton mga kagarastuhan. ngan tungod han kadagmit dida han nagpapadayon nga lehislatibo nga mga proseso ha Kamara ngan ha Senado.

igpanhinaot daw naton nga ha kaurhi-an tangdo-an na han gobyerno han Tsina an pangamoyo nga mapahibub-an an pinalidad han tulo nga mga Pilipino gawas han sirot nga kamatayon. Ginpasalamatan gihapon ni Odchimar hi Pangulo Aquino tungod han iya madagmit nga pagbaton han imbitasyon ha iya para hin dayalogo bahin han mga isyu han reprodu ctive health. • driver’s license. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> DFA nagsagdon waray anay makadto ha Libya. sumala ine han Commission o Elections (Comelec). kada Pilipino nga nag-uukoy ha Basilan (labo t ha Isabela City). Ngatanan daw nga aplikasyon para pagrehistro. An resolusyon in ipinagawas bisan kun wara pa pakakapagdesidir it Kongreso kun i dudungan ba hit eleksyon nasyonal o dire an eleksyon para ARMM. Gin-ugsod han Tsina an pagbitay han tulo nga mga Pilipino nga napamatud-an nga s alaan tungod hin pagpalusot hin droga kataliwan nga makigkita hi Binay hin mga l ider han Tsina. Ha usa nga pahayag. tikang alas 8 ngadto alas 5 hit kulop. Dida hin usa nga miting ha Malacañang. Segun kan Binay. • SSS/GSIS ID. nagsering an Department of Foreign Affairs (DFA) nga an mga . en tungod han nagpapadayon nga visitatio ad limina apostolorum han mga obispo ha n Pilipinas ngada han Santo Papa. Bahrain. Bahrain ug Yemen. Maguindanao (labot ha Cotabato City) ug Lan ao del Sur in pwede magrehistro tikang hit March 21 tubtob March 31. Nagsering hi Odchimar nga hiton kataposan nga semana han Marso pagbubuhaton an s unod nga regular nga miting han CBCP Permanent Council kon diin magkakaada hin h igayon an mga obispo nga matratar an progreso bahin han reproductive health. nga bisan kon temporaryo la an paghiugsod han pagbitay. pagtransfer. 2011. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Panrehistro para ARMM eleksyon titikangan hit Marso</b> Titikangan na hit sunod nga bulan an napulo ka adlaw nga panrehistro para han Ag osto 8 nga eleksyon han Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). segun kan Odchimar. • PRC ID o i pa nga ginrerekognisar nga ID labot han sedula o kanan barangay ID. Nakigkita hi Binay kan Vice Foreign Minister Zhang Zhijun.” sering niya. bisan pa hit pesta opisyal nga adlaw. pagliwan han ngaran u g pagpa-lista otro dida han listahan han mga botante in kinahanglan hin personal nga pagpalita durante han igintalaan nga panahon han Office of the Election Off icer (OEO) ha munisipyo ug syodad kun hain paguukoy in usa nga tawo. Nagbiyahe hi Binay ngadto ha Beijing ha pan-ultimo nga pangamoyo para han katalwasan han tulo nga mga Pilipino. Matikang daw hit Lunes ngadto Sabado it panrehistro. personal nga iginpahayag han Pangulo an iya pasasalamat kan Binay para han malinamposon nga misyon. nga pirmado han empleyado. • passport. • student’s ID o library card. Samtang. Sulu. • IBP ID. Kinahanglan daw la nga magdara an maparehistro hin identification card (ID). Sumala han Comelec Resolution 9144. kun diin nahitatabo in bayolente nga mga protesta agu d mapatalsik an mga lider han tulo nga nasud. senior citizen’s ID. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino ginlamano hi Binay tungod han malinamposon nga misyon ha Tsin a</b> Ginlamano ni Pangulo Benigno Aquino III kakulop hi Vice President Jejomar Binay tungod han malinamposon nga paghiugsod han pagbitay han tulo nga mga Pilipino ha Tsina. • NBI/PNP clearance. gin-ugsod han Supreme People’s Court an pagbitay sakob han lupgop han balaud han Tsina. postal ID. An suspensyon han partisipasyon han CBCP dida han dayalogo. Tawi-Tawi.al an pagsuspender la anay han mga pakighiruhimangraw pa ngada han Executive Dep artment. dida hin pamakiana ha iya hin mga peryodista. Yemen</b> Iginsasagdon han goberno Pilipinas nga dire anay magbiyahe an mga Pinoy ngadto h a Libya. Nagsering hi Binay. an labaw nga taghurma hin palisiya panlangyaw nga hi Dai Bingguo ngan an presidente han Supreme Peopl e’s Court nga hi Wang Shengjun. nanawagan hiya ngada han Pangulo nga mag-ampo para han paggiya han Gino o samtang nanlilimbasog pag-undong han sekular ngan espirituwal nga kauswagan ha n molupyo. sumala han eskedyul nga gintalaan han Holy See .

000 nga mga Pilipino ha Bahrain. presente han seremonyas hira Undersecretary Erlind . Sering pa han DFA an Philippine Embassy ha Tripoli in nagsering daman nga an man ager han human resource han SNC Lavelin Company in nagpahayag nga an 1. Nagpahayag naman ngani an The Philippine posts ha Tripoli (Libya). Simpli la daw an nagin seremonyas han pagkarawat ni P-Noy didto ha kanan Malacan ang Music Room kan EU Ambassador to the Philippines Guy Ledoux ug iya mga ugropo d.embahada han tulo nga nasud in nagsagdon gihapon ha 57.400 ha Yemen. Aquino III an pagkonsiderara nga igtukod in Credit Card Information Bureau nga posibli daw makasolbar han hu ra nga mga reklamo kontra hin mga kompaniya hin credit card nga nagsusukot hin h agtaas nga porsento ha mga nagtatag-ada hin credit card. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Aquino kinarawat an EU envoy ha Palasyo</b> Kinarawat ni President Benigno S. Upod daw daman han mga ginkalarantugian han mga taga ADB ug ni Pres. Sumala han report mayda daw 31. An nasabi nga mga OFW in maupay daw an kahimtang. pag maneho han panalapi ug reporma ha hustisya. 26. Aquino an m aupay nga panggobernohan. Upod han EU delegation hira First Counselors Andrea Fennesz ug Nicolas Taylor. (PIASamar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino ginpipinsar an credit card info bureau</b> Gintatagan yana hin panahon ni President Benigno S. Sering ni Malaya.800 Filip ino workers ha usa nga airport construction site ha Benghazi city. Ginpasalamatan daw daman han Presidente an mga taga ADB tungod han padayon nira nga suporta ha programa han goberno nga conditional cash transfer (CCT) ug publi c-private partnership program. pagkontra han kakablasan. Nagreport pa daw an pahayagan nga ginbubuhat in 24-hour nga pagmonitor han mga m onitoring team. ginsagdonan lugod an mga Pino didto nga dire magkinagawas o ma gkinaglakat ngan lumikay kun hain natatabo in mga protesta. Libya ug Yemen nga magin alerto ha butnga han nagpapasigi nga pagpukan han mga nagpoprot esta ha kakalsadahan. Ikinalipay naman ni Ambassador Ledoux an mapaso nga pagkarawat han Presidente ug nagpahayag ine han paglaum nga makikipagsumpayan hira hin apiki ha administrasy on Aquino. nakipagmiting daw an Board of Directors han (ADB) nga gintagan doon daw ha n Presidente an responsabilidad han kampanya ug an paghahatag han sakto nga impo rmasyon han mga tag-iya han credit card kontra lugod han pag-ibani han kaburuhis an han kada nagamit hin credit card. Manama (Bahra in).000 ha Libya ug 1 . pagkontra han korapsyon. ug Riyadh nga may hurisdiksyon han Yemen nga heightened alert hira yana nga n talwas man daw an mga Pinoy nga aadto hine nga mga nasud.000 nga Pilipino ha Bahrain. Ha luyo hine. ngan nagpahayag pa daw han marig-on nga relasyon han Pilipinas ug European Un ion sakop han nakalabay nga mga katuigan. waray pa plano hin pag paulia han mga Pinoy tikang didto nga dapit. mayda sakto nga pagkaon ug iri nmon nga tubig ngan talwas nga trabahoan kay mayda nira lugaringon nga seguridad . ngan mag-imati han m ga urhi nga panhitabo. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Phl ginsagdonan an mga OFWs ha Libya nga magin alerto</b> Ginsagdonan han Pilipinas an maabot 59. Para han grupo han Pilipinas. F irst Secretaries Willem Verpoest. Sumala kan Presidential Spokesperson Edwin Lacierda. dida hin usa nga press brie fing. ug Camila Hagstrom. an lugar nga sentro han mga protesta in talwas daw. Aquino III ha Malacanang an bag-o nga Ambassad or han European Union (EU) nga nagpresentar hin surat ug iba pa nga mga dokument o para ha iya. nagsering naman hi foreign ministry spokesman Ed Malaya nga ha pag ka yana. nga parti la daw han sobra walo ka milyon nga trabahante ha gawas han nasud nga nagdadara han dise-9 ka bilyon dolyares ha nasud kada tuig.000 nga mga mga Pinoy han tutulo nga nasud nga magin alerto kun aadto hira ha gawas han ira mga gin-uukya n. Iginpresentar daw an ideya han iban ha buhis ha may mga credit card hin usa nga taga ADB Board of Directors dida han miting kun diin nakadto an Presidente.

11 yana nga tuig. (PIA-Samar/T rans: Alice Nicart) <b> Aquino iginmando nga imbistigaran an hepe han LTO</b> Iginmandu ni President Benigno Aquino III an pinakamadagmit nga resolusyon ha ka so criminal nga iginpasaka kontra Land Transportation Office chief Virginia Torr es sumala ine kan Justice Secretary Leila de Lima.a Basilio. Naestablisar daw ine hadton Octobre 1990. Ambassador Miguel Perez-Rubio. An Delegasyon han European Union to the Philippines (EU Delegation Manila) in us a daw nga dako nga misyon diplomatic nga an mayormente nga obligasyon in pagrepr esentaran han European Union ha Pilipinas ha pakikipagsumpayan ha mga embahada h an mga nasud nga membro han EU. Edgar Torres Auxilian. tinawagan hiya han Presidente ngan ginpakianhan kasumpay han ginawas nga istorya ha Philippine Daily Inquirer nga naglalambing kan Torre s ug hin 25 nga iba pa ug hin mga opisyales daw han kapulisan nga naatubang daw gud hin kaso kasumpay hin mga rehistrado daw nga sarakyan ha syodad han Tarlac b isan kun mga kinawat daw gud. Dennis Hidalgo. Aguiluz V komo special envoy ngadto ha Gulf Cooper ation Council. Aquino. Northern Samar (PIA) – Si Presidente Benigno Simeon C. acting Secretary han Department of Foreign Affairs. an ideya san tax reduction sadton nagtatagyaun san credit car . An istorya ha Inquirer in iginbasar daw han report tikang ha pinuno han Philippi ne National Police Highway Patrol Group nga hi Chief Superintendent Leonardo Esp ina. Eduardo Visperas komo undersecretary for administration ha Presidential Communications and Operations Office. 2009 kun kakan-o mayda kinawat nga Mitsubishi Pajero nga nahirehistro samtang hi Torres an hepe h an LTO Tarlac. Si presidential Spokesperson Edwin Lacierda. ug an membro han delegasyon in pormal nga gin-abrehan ha atubangan ni anay President Corazon C. Sumala daw kan De Lima. Iginpublikar daman ni Valte in iba pa nga bag-o nga opisyal han Malacanang nga h ira Pacita Rosalinda Y. Ipinasaka daw an kaso kontra kan Torres hadton ika-7 han Mayo. ug Protocol Officer. Aquino III nasuga d nga an pagtindog sin Credit Card Information Bureau makakagsolbar san kadamo d amo nga reklamo kontra san mga kompanya san credit card nga nagpapatong sin hata as nga interes san mga nagamit credir cards. ug Blas James Gregorio Vit erbo komo membro han board han Development Bank of the Philippines. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino naghuhunahuna sin paghimo Credit Card Info Bureau</b> CATARMAN. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b> Palasyo nagtudlok hin bag-o nga mga opisyales</b> Iginpasabot han Malacañang han nakalabay nga adlaw an bag-o nga gintudlok nga mga opisyales sugad kan Amable R. Naghatag daw doon hi De Lima nga kada kaso nga iginpaplastar ha DOJ in ira ginti tinguha nga masolbar sakop ha igintatasar nga adlaw nga 60 diyas la. Susan Villar ug Gabriel Lim Cruz komo mga director han Philippine International Convention Cent er. Raquel Garcia. iya gintagan duon an responsabil idad san pangutang ngan tama nga pagkila san nakapot credit card kaysa san pag-i ban san buwis sadton yaun mga credit card. durante san press briefing sa Malak anyang sadto nga Lunes. ug ira daw nakita nga mayda man gud. Executive D irector – DFA-OP. nasugad nga durante san pagkita ni Presidente ngan san A sian Development Bank (ADB) Board of Directors. Cristina Sarino. Iya daw daman iginmandu nga ig-esplikar kun kay ano nga nadelatar an resolusyon han kaso hin haros duha ka tuig. Rosario Gaetos komo executive director han Center for International Trade Ex positions and Missions. Aguirre. Foreign Secret ary Raul Manglapus ug EC Commissioner Abel Matutes. Nagsering pa daw hi De Lima nga ginmanduan niya hi Prosecutor General Claro Arel lano nga panginanoon kun mayda man gud rason nga kakasohan hi Torres. Sugad ni Lacierda. 11 ngadto Aug. Chief of Presiden tial Protocol. tikang hiton Feb. Sinaliwnan ni Ambassador Ledoux hi Alistair Bell MacDonald nga nagtapos han iya upat ka tuig nga pagtrabaho ha nasud. Pahayag ine ni Deputy presidential spokesperson Abigail Valte pinaagi han estasy on han radyo nga dzRB.

an target amo an mahi-enroll an nga tanan nga mga Pilipino ha sulod hin 15 katuig. Dida han pagtinduga han PhilHealth han 1996. Pero ini in waray matuman. Segun kan Paje an nasabi nga mga pending mining applications ngan han exploratio n contracts nga nag expired hin lima ka tuig ngadto ha igbaw. kun diin hiya upod hin tulo nga mga meyembro han kabinete han gobyer no ni Aquino amo an panguna nga mga bisita. translated by: S. labot san iba nga butang. Diaz) <b> Gobyerno nasyonal panginginanuon an 100% PhilHealth premium han mga kablas n ga Pinoy – DOH</b> Hi Secretary Enrique Ona han Department of Health (DOH) in nagpasamwak nga ginpr oponer han gobyerno nasyonal nga panginginanuon an 100% premium para han ngatana n nga mga kablas nga Pilipino. “Ha pagtikang. sering ni Secretary Ona. pag amanehar ngan palisiya san pagtagak uarta ngan reporma dida san hudikatura. (PIA-E. mga pitad kontra kaponrehan. ngan han mga minin g contracts nga may three.. in padayon nga babayaran la gihapon han lokal nga pangobyernohan. “Ha mga pag-estudyo makikita nga 20 pursyento han mga Pilipino o lima ka milyones in waray panginanua parti han pagpa-enroll ha PhilHealth ngan ini nga pupolasyon in hitaas hin duro an maternal mortality. Candido) <b> ‘Troubleshooter’ ni Aquino makadto ha Taiwan</b> Linupad tipakadto ha Taiwan hi anay Senador Manuel “Mar” Roxas kanina han alas 7:15 . in kinahanglan nga igpada yon ini mahitungod nga an mga kablas nga pamilya dida han ira lugar in responsab ilidad han tagsa-tagsa nga lokal nga pangobyernohan. Ini in katapos han DENR Secretary Ramon Paje maghatag hin kamanduan ngadto han D ENR Mines and Geosciences Bureau (MGB) nga sara-on gud hin maupay an mga mining applications didto han ira tagsa-tagsa nga mga rehiyon. Dugang pa ni Secretary Ona nga an mga lokal nga pangobyernohan nga makakaakus pa gbayad han premium han mga kablas didto han ira lugar. An ngatan an in automatik nga mahihi-enroll. ngan hasta daman an mga mining operations nga dire na aktibo ngan dire na produktibo hin maiha n a nga panahon.90% ha sulod hin duha ngadto ha tulo katui g. An “cleansing” nga proseso han DENR in kaparti han sinisering nga ‘use-it-or-lose-it p olicy’ nga ginkakanselar an mga mining applications nga kon diin waray hira paka-a sikaso hadton mga kinahanglanon nga gin-papatuman han gobyerno.” sering ni Secretary Ona dida han diri pala mai ha nga gindumara nga haruharampang han Regional Development Council han Sinirang an Bisayas. An gobyerno ni Aquino in duro an paniguro nga mapahiruhitas-an an kadamo han mga Pilipino nga mahi-enroll ha ilarum han National Health Insurance Program tikang ha pagkayana nga 54% ngadto ha 85% . Hi Paje in nagsering nga iginpapa-udong an panhatag hin bag-o nga mga mining per mits. Samar . Dugang ni Lacierda. mga paningkamot kontra korapsyon. an Presidente ngan an opisyales sa n ADB nag esturya matungod san maupay nga pangobyernohan. An gintatalinguha han pangobyernohan ni Aquino amo an mahi-enroll an mga gikakab lasi nga pamilya antis matapos an 2011. An nasabi nga cleansing in igin-extend ngadto hiton December 2011. An premium payment han mga nakadto han kanan DSWD lista han mga kablas nga pamil ya pero ha turotemprano pa in nahi-enroll na ha mga lokal nga pangobyernohan.d in nahipagawas san sayo san ADB Board of Directors durante san miting kan Pres idente.year work programs nga waray pa ig-implementar ha sak ob hin two consecutive years in kinahanglan umagi gud ha MGB para han pinal nga desisyon.” sering ni Secretary Ona. Sugad liwat niya. an listahan in igbabasar dida han kanan Department of Social Welfar e & Development (DSWD) National Housing Target Survey (NHTS) database. (PIA8) <b>DENR nagsuspender han panhatag han new mining permits yana nga tuig</b> Sususpenderon han Department of Environment and Natural Resources (DENR) an panh atag han new mining permits ngada hiton katapusan yana nga tuig 2011. an Presidente nagpasalamat sa ADB sa padayon sini nga suporta dida san conditional cash transfer nga programa ngan san public-private partners hip program. kay ini in ka parti hiton reporma hiton mining sector nga buruhaton. (PIA-Northern Samar/Ailene N.

Peb rero 22. Han nakalabay nga Biyernes. . ug resulta daw ine hin mga apilar ug urusa nga pan gamuyo. nagpahayag hi Monsignor Pedro Quitorio III. Labot hine. inaaro han mga Pilipino an pag-interbiner han kalangitan basi mapahabob-an ha n China an sirot ha tulo nga mga Pinoy. nagsering hi Roxas. ngan tawagon an mg a lideres hin mga union ngan ig-esplikar ha ira an mga programa nga may panuyo m agin mauruupay pa an operasyon han establisimento ngan mabaton man an panginahan glan han mga empleyado. 32. media director han Cat holic Bishop Conference of the Philippines nga nalilipay iton singbahan Katoliko hine nga malinampuson nga misyon nira Binay ug pinasalamatan an goberno han Chi na tungod han ira pag-ugsuran han pagpataya kanda Ramon Credo. Idinugang pa daw ni Coloma. Resulta hine. Coloma ha 15 nga mga lideres han RP N-9 ug an miting buwas in kasumpay la gihapon hine nga mga inisyatibo nga magin pribado an RPN-9 ug IBC (Intercontinental Broadcasting Corporation) Channel 13 k undi naghuhulat pa daw an IBC nga matapos an iristorya han mga lideres han ira m ga union. pinuno han Awit ng Bayan ni Maria interfaith spiri tual community in nagsering daman nga naduyog hira han damo nga nag-hahangyo ha China nga pahabub-an an sentensya han tulo. Sugad man an Chairman han Imam Council of the Philippines Aleem Said Ahman Bashe n in nagpahayag daman hin suporta ha panawagan ni President Aquino hin pagkaurus a hin pangamuyo para han kasalbaran nira Batain. Sumala pa han sumat.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga relihiyoso naduyog kan P-Noy ha urusa nga pag-ampo</b> Damo nga mga relihiyoso nga organisasyon an nagpahayag hin kalipay tungod han hi -ugsod han pagpataya ha China han tulo nga Pilipino kasumpay hin pagbabalidya ha n illegal nga droga. resulta daw ine han urusa nga pag-ampo ug mga pag-apilar han gobern o agud masalbar an kinabuhi han tulo nga naatubang hin sirot nga kamatayon. Sally Villanu eva. nga iya pakikiistoryahan a n narepresentar han Taiwan. 38. Samtang hi Carmen Buencamino. Nagsering daw an goberno han Pilipinas nga ginbasaran an “One-China policy” kun kayano nga ha China paulia an 14. nagsering daw hi Coloma nga ine nga gios in resulta han iya d irektiba. Makikipagharampang hi PCOO Secretary Coloma ha mga taga RPN-9 buwas. .(PIA-Sama r/Trans: Alice Nicart) <b> Miting nira Coloma ug RPN-9 ipapadayon</b> Nagpapabilin nga isyu an pagbalhina ngadto ha pagigin pribado nga estasyon han k anan goberno telebisyon nga Radio Philippines Network Channel 9 (RPN-9) pinaagi han representasyon ni Presidential Communications and Operation Office (PCOO) Se cretary Herminio Coloma. kundi nainsistir iton Taiwan nga palisiya politic al la ine. han una pa daw nga tuig naarestar an 14. pinauli han Pilipinas ngadto ha China. han National Spiritual Council of the Philippine s. ug Elizabeth Batain. Sering nira. agud pagkasarabutan an proseso ug katangdoan. 42. Martes. Sumala han report. nga pagsurumpayon an mga pasilidad pankomunikasyon. antis hiya linupad para Taiwan. Sumala naman kan Efren Rafanan. . Nakipagmiting na daw hadton Enero 31 hi Sec. tungod han igin-aa legar nga panloloko han ira kababayan hin milyon dolyares. Credo ug Villanueva. iginpahayag ni Vice President Jejomar Binay. nga an pagpaulia han 14 ngadto ha China in dire tinu yo nga pag-insulto ha nasudnon han Taiwan. Ha pag-interbyoha ha iya ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 . ngan niyan han ika-2 han Pebrero. pinuno han grupo nga kinadto ha China nga tinugot man gud an China nga ig-ugsod anay an pagpatay han tulo nga Pinoy. tikang ine magkalamat resulta han pagpaulia han 14 nga mga taga Taiwan tipakad to ha China. ug dire balaud. naghahangyo hira nga duyugan unta hin damo pa nga Pilipino ine nga k agiusan ha pagmalakasalbar han kinabuhi han tulo nga Pinoy ha China. dara an paglaum nga matutuhay gihap an relasyon han Taiwan ug Pilipinas . Jr. nga kaparte gihapon han miting an hiruhimangraw kun patiunan-o mapapaupay pa an kahimtang han panalapi han estasyon agud mas magin m aingganyar in damo pa nga imbestor.han aga.

nira Mon tiel ug Donaire.. diin pinahigda han Pinoy baksedor an iya pangontra ha ring nga taga Mexico.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Determinado an gobyerno nga makaplagan an kamatuoran ha luyo han kontrobersi ya ha AFP</b> Gintagan hin duon ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Sabado nga determinado an iya administrasyon nga mabukwat an kamatuoran dida han kontrobersiya nga gin-aa tubang han Armed Forces of the Philippines (AFP) ngan nagsaad nga masisirotan ad ton mapapamatud-an nga salaan. ”Ha akon paghunahuna diri pa gad hira ura-ura hin katigurang para magin limtanon n a. usa na liwat ine nga kadugangan nga dungog han kanan nasud mga baksedor. tungod han iya kaagaw han WBC-WBO bantamweight belt. Aquino III kasuhan an mga abogado han goberno ng a nagtugot makagawas an anay military comptroller nga hi Carlos Garcia tungod ka y nagpiyansa ine hin balor P60. ha pag-aroi ha iya hin reaks yon ha duha la an inabutan nga round han pagihungit han ira mga kamaoo. obligasyon naton an p agsalawad hin mga kaso kontra ha ira. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. “Matin-aw an aton punto: Ko n mayda igo nga ebidensya nga magduduon hadton mga salaan. Nagsaad pa an Pangulo nga magbibiling hiya hin mga solusyon ngada hini nga prese nte nga mga problema ha militar.” sering han Pangulo. obligasyon niya nga mah ibaro-an an kamatuoran ha luyo hini nga kontrobersiya. ginkarawat nira an ayat pagserbe han nasud ngan an kaa ndam hin pagsakripisyo para han nasud. Nagsering an Pangulo nga padayon niya nga susuportaran an militar ngan pulisiya kay natuod pa hiya han panguna nga mga pamatasan nga igintututdo ha PMA sugad ha n kamaisugon. Ginsusnan han Pangulo en pira nga mga testigo nga naibitar han mga pakiana o kon waray panhinumdom han partikular nga mga insidente nga iginpapakiana ha ira. (PI A-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Palasyo nagpasalamat han dungog nga iginhatag ni Donaire</b> Gindayaw han Malacañang kakulop.000 agi han pagtugot han mga abogado han goberno . tikang han nagdedepens ar unta nga kampeon nga hi Fernando Montiel.000 nga mga balay nga magigin abelable ha ira.Kun mapalit daw an duha nga estasyon han telebisyon makakadugang daw ine han kan an goberno pondo nga salapi ug maiibanan an paghihingulang hin pondo para han mg a programa ug proyekto para han mga kablas. Komo ira Commander-in-Chief inaabat daw niya an hibubo nga morale han mga kasund alohan. Dida han mensahe han Pangulo durante han Philippine Military Academy (PMA) Alumn i Homecoming 2011 didto han Borromeo Field. dire daw gud hiya piho kun nakapagkulaw an President han laban. Sering ni Valte. an Pinoy baksedor nga hi Nonito Donaire Jr. Gintagan niya hin duon nga ginsusuportaran niya an mga imbestigasyon bahin han g in-aaligar nga korapsyon ha militar. Fort Del Pilar ha Baguio City . ginasoy niya nga para han kapulsanan han katawhan Pilipino. Pareho daw gihapon ini han natabo ha iya han magdesisyon hiya pagkandidato pagka pangulo ngan magda-og. Domingo.(PIA-Samar) <b>Aquino: kakasohan an mga abogado han goberno</b> Karuyag ni President Benigno S. . Nagsering hiya nga yana nga aada na hira hini nga situwasyon. ngan iginpahinumdom niya ha mga kabalyero nga h an pag-entra nira ha PMA. kinahanglan pagbayaran. Nagsering an Pangulo nga an ngatanan nga nahidadabi dida han kontrobersyal nga p lea bargaining agreement ha butnga han mga state prosecutor ngan ni military com ptroller Carlos Garcia en kinahanglan magbaton. kundi hibabaro daw gud ine kay largo daw ine gintatagan hin impormasyon han iya mga opisyales labi kun sugad hine nga hitabo. integridad ngan lealtad.” sumala han Pangulo nga n agdugang pa hin pagsering nga kaparte han mandato han gobyerno an pag-undong han kapulsanan han katawhan.” sering niya. angay daw igpakian a ha kalugaringon kon kaparte ka ba han problema o kon kaparte han solusyon. Nagsaad hiya nga pakukusgon pa niya an proyekto pagtukod hin mga balay para han kasundalohan ngan kapulisan pinaagi hin maabot 20. ”Kon mayda ginbuhat nga katuyawan.

Sugad man.     . nagpadara daw hin surat hi Pres. iginsasagdon ni Fabia ha publiko nga dire pumaingganyar an hin-o ma n.han katanguduan o “plea bargain” imbis nga kinasohan ine antimano pa hin “plunder”. Natoo daw gud an administrasyon Aquino nga iton Armada Pwersa han Pilipinas an d ehado hine nga kaso ni Garcia nga hindadabihan hin P303 ka milyones de pesos. Central Office. Ha usa nga mensahe. nagsering hi Fabia nga dire harumamay an tigda nga pagdamo h an mga nakakasohan ha pagdidinara-dara han illegal nga droga. tikang pa man daw hadto. Sayod daw hiya nga damo nga mga taga PMA in biktima daman hine nga iregularidad ha military ngan interesado daman hira hibaro han kamatooran kun nahingain gud i ne. Sering niya. diin iya iginsering nga susuportaran niya an imbestigasyon in mga nanhitabo nga iregularidad han nag labay nga mga administrasyon nga igin-aalegar. Sumala han surok kokombinsiron daw gud ni President Aquino hi Belmonte nga tikan gan an proseso antis pa magtikang an congressional break yana nga ika-26 hit Mar so. Ngan. naghahatag an DFA hin tambulig ha mga Pilipino ng a may kaso pinaagi hin pagtagi ha ira hin libre nga abogago nga narerepresentar ha ira ha korte. A quino. kundi nagsering daw ine nga waray pa daw sumat kasumpay hine an Office of t he Executive Secretary. duha la an nakasohan hine. kundi niyan han nak alabay pala nga Enero (2011) inabot ine hin 689. hadto han tuig 1992. linalauman han Director General han PIA nga pakukusgon han mga tibuby anan han goberno an kampanya ha pagpapasarang han impormasyon kontra hine nga ka nser han sosyedad basi dire na magdamo pa an mga nakakasohan ug nasisirotan hin kamatayon tungod la han droga.(PIA-Samar) <b>Palasyo denepensaran an DFA ha pagkapot han aada ha death row</b> Gindepensaran han Malacañang kakulop an mga opisyales han Department of Foreign Af fairs (DFA) ha ira pagkakapot han mga kaso han mga Pinoy nga aada han listahan h an mga papatayon tungod hin pagdadara hin illegal nga droga. nga ginlalakipan hin mga opisyales han militar ug pul is. ug 73 an mahihimo pa maperdonahan ha sulod hin duha ka tuig. Sumala han report. pahayag daw ine han Presidente durante han alumni homecoming han Philippine Military Academy (PMA) ha syodad han Baguio. Ha tinood la. nga iyawat nala daw. Visayas Avenue. Kan Aquino iginsaad nga pag-aadman nira kun patiunan-o makakasohan an mga nahing aranan na nga personalidad dida han imbestigasyon kan Garcia. . sumala pa kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte pirma nente nga nahikay an Palasyo hin pinakaurhe nga report tikang ha DFA kay hira ma n an nakakakuha hin impormasyon kasumpay urhe nga panhitabo. Tungod hine. Quezon City. lakip na an ira mg a protector ug mga nagpasilitar nga makapag piyansa hi Garcia tungod han “plea bar gain”. makaduha ka beses ngadto han goberno han China. binuhatan hin mga duminagko nga m ga opisyal han militar. Ginpakianhan daw hi Valte kun naka-indefinite leave hi DFA Secretary Alberto Rom ulo. han madagmit nga pakakakapot hin salapi kay sigurado kamatayon it kabalyo hin e. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>PNoy magpapatawag hin miting para pagbulkas kan Gutierez</b> Ipapatawag daw ni President Aquino hin usa nga miting hi House Speaker Feliciano Sonny Belmonte ug han iba pa ha Kamara de Representantes agud pagplanohan an pagpatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. Hine nga kadamoon. Primero pa daw la adto nga kan Pres. 79 an naatub ang han sirot nga kamatayon ha nasud Tsina. unom an dire na pwede matagan hin pe rdona. Aquino pagdiskorso komo Presidente atubanga n han mga nagtapos ha PMA. bakay kay madali hira makakaagi hin hura nga salapi.(PIA-Samar) <b> Nakakamatay an pagbalidya han igindidiri nga droga-Fabia</b> Dire angay tumagya an hin-o man nga nagbibisyo han pamalidya han igindidire nga droga. Ha parte daw han tulo nga kaso yana ha China. huma ruhabobo an sirot nga bitay han tulo. Amo ine an mensahe ni Director General. Attorney Jose Fabia han Philippine Infor mation Agency. ka y pondo daw adto han mga sundalo.

igin-uugsod an pagpataya han tulo kundi dire daw klaro kun ngad a san-o ine nga pag-undangan.000 MTs nga sobra kontra han ginbabana-bana nga supla y nga maabot la hin 721. Sobra ini nga bolto hin mga 1. tungod hin pagbibitbit hin illegal nga droga. ginbabana-bana han BAS nga magkakaada hi n surplus hin karne nga baboy tungod nga an ginbabana-bana nga suplay hini nga h aros 697. hit sunod nga se mana.08 porsyento han 1. Mahibubo gihapon an produksyon hin baboy yana nga tuig hin 1.42 milyon metriko toneladas (MTs). gihot-gihot nahibabar o hira han situwasyon ha Bahrain pinaagi han Department of Foreign Affairs (DFA) salit maaram hira nga diri pa ha pagkayan ginkikinahanglan nga ig-ibakwit an OF Ws didto. sering niya.Nagsering an Malacañang kakulop nga mahugot hini nga gintututokan an situwasyon Bahrain ngan waray nira nakikita ha pagkayana nga panginahanglan p ag-ibakwit han mga Overseas Filipino Worker (OFW) didto hini nga nasud. Ramon Credo ug Elizabeth Batai n.000 MTs en sobra kontra han ginbabana-bana nga panginahanglan para hini nga pagkaon nga naabot la hin 684. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Diri pa kinahanglan ig-ibakwit an mga OFW ha Bahrain – Malacañang</b> EASTERN SAMAR-. iginkahampang daw mismo ni Binay an pinuno han kanan China Su preme People’s Council (CSP) nga kun ha dinhe pa ha nasud an Korte Supreme. Kundi klaro daw gud.Ginbabana-bana han Department of Agriculture (DA) nga mahitaas an kadamuon han suplay han karne nga baboy sugad man an panginahanglan para hini yana nga tuig kumparar han tuig 2010. nga makakaapekto hin diri maupay ngada han mga Pilipino nga nag-uukoy ngan nagtratrabaho ha Bahrain en gilayon daw nga igpapahibaro ha DFA han embahada han Pilipinas didto. Sumala han report. hiruhitaas hin maabot sais porsyento kontra han 1.Daw nasorpresa an mga magbabalaud ha urhi nga iginsering ni Belmonte kasumpay ha n miting kay antimano pa daw nagsering man ine nga huhulaton la nira an disisyon han Korte Suprema antis hira gumios para han pagpatalsik kan Gutierez.000 MTs. Nagsering daw hi Tañada. nga ira dedepensaran nga co-equal an gahum han Kamara ug Korte Suprema ug dire hira pwede pag-ulang-ulangon.17 porsyento. magtitikadaku gihapon an panginahanglan para hin karne nga baboy yana nga tuig ngan bangin umabot ini hin 1. (PIA-Samar/Trans: Alice Nica rt) <b>China igin-ugsod an pagpatay han tulo nga Pinoy</b> Tungod han waray sukol nga pakimalooy han administrasyon Aquino nga masalbar an kinabuhi han tulo nga Pilipino nga nakatalaan patayon ha China.49 milyon MTs. Para han siyahan nga semestre han 2011. nakikita han BAS nga magkakaada h in paghingulang tungod nga an ginbabana-bana nga panginahanglan para han karne n ga baboy en maabot hin 803. dire anay daw igpapadayon in e nga pagpataya ha ira. Tinipa daw kan Belmonte hira House Justice Committee Chairman Niel Tupas ug Depu ty Speaker Erin Tañada ha nagin rason ni Belmonte. Iginpapakita han pinakabag-o nga datos ha Bureau of Agricultural Statistics (BAS ) nga dako an higayon nga an suplay hin karne nga baboy yana nga tuig en umabot hin haros 1.40 milyon MTs la hadton 2010. nga pakusgon pa an relasyon h an duha lakip na an pagrespeto han ira mga balaud ug mga sirot. Sugad man. Kondi para han ika-duha nga semestre han 2011. Sering ni Binay. Ginklaro ni Binay nga waray gin-aaro an China nga kabalyo ha Pilipinas hine nga pag-undangan hin temporary han pagpataya han tulo. Sumala kan Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. nga iginpaundang anay hit sun od nga semana an pagpataya kanda Sally Ordinaryo. . Manunumduman nga ipinadara ni President Aquino hi Vice President Jejomar Binay a gud hangyoon ha goberno han China nga kun mahihimo iban-ibanan an sirot nga kama tayon han tulo bisan man la hin kapresohan ha bug-os nira nga kinabuhi. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicar t) <b> Mahitaas an panginahanglan hin karne nga baboy yana nga tuig – DA</b> EASTERN SAMAR -. Ginkasabutan daw nira Binay ug han mga taga China. Ano man nga pagbabag-o hiton situwasyon didto. sumal a han BAS.40 milyon metriko toneladas nga suplay han karne nga baboy nga nahitala hadton 2010.000 MTs.

nga gin-aaghat ko an mga bag-o pala nga mg a ti--gradwar . Merkoles nga bangin niya ipadara hi Vice President Jejomar Binay ngadto ha China bisan man la ha ultimo nga paniguro nga masalbar an kinabuhi han tutulo nga mga Pinoy nga bibitayon tungod hin pagdaradara han illegal nga droga. Inotro han hepe han Armada Pwersa an ira garantiya nga suporta ha mga paningkamo t han goberno agud magpabilin an kamurayaw ug seguridad han nasud. ha pagkayana .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Mga opisyal han militar suportado an kan P-Noy mga reporma</b> Ginkarawat han mga pinakahagtaas an ranggo nga opisyal han militar an kan Presid ent Benigno S. Nagdugang pa an BLE Director Maria Criselda Sy . Samtang. domestic helpers.000 nga mga trabahoan in nag-huhulat para hiton mga ti-gradwar yana nga tuig tikang ha kolihiyo ha bug-os nga nasud pinaagi hito n kanan gobyerno Phil-Jobnet program. Ginatos-gatos nga mga demonstrador an naglunsad hin mga gi-os protesta ha sentro han Bahrain sakob han naglabay nga pira ka mga adlaw nga nag-aaru hin mga repor ma ha pan-gobyernohan. Nagdugang pa hi Baldoz hin pagsering. Sa mar. (PIA-E. Segun kan Labor Secretary Rosalinda Baldoz .000 nga mga trabahoan in naghuhulat hiton mga ti-gradwar</b> Nagpahibaro an Department of Labor and Employment (DOLE) kakulop nga adlaw Huweb es. accountants. Gintapo daw hi President Aquino nira Defense Secretary Voltaire Gazmin. nagsurat na hiya hadto han bulan han Agos to ngadto han mga lideres han China hin pangaro hin kabalhinan han sentensya. iton job opportunitie s para hiton mga skilled workers in nagpapadayon nga amo gud yana iton gikikinah anglani nga mga trabahoan. tikang ha Pebrero 14 . Ricardo S.“Magsasaminar iton aton embahadad kon mayda na sirkumstansya nga magkikinahanglan na hin pag-ibakwit. ug iba nga mga mayores han major services han militar ha iya pag-abot ha Camp Aguinaldo diin ginbuhat in command conference ug command briefing ha AFP Ge . sugad nga ira ipinanawagan ha China kundi waray daw niya nakakakarawat nga tawa g. . David an oport unidad nga nahipresentar nira kan President Aquino an mga reporma sugad man han ira mga ginbubuhat ha militar.156 nga mga trabahoan in bakante ngan may-ada sobra 7. nga may-ada por lo minus 60. Sumala daw han Presidente iya ipapadara niya hi Binay agud ipasabot ha goberno h an China nga importante nga maliwat an ira desisyon bisan man la ngadto hin kapr esohan ha bug-os nga kinabuhi. Waray daw undang an goberno han paniguro nga masalbar ha kamatayon an tulo bisan la mahingadto ha sirot nga kapresohan ha bug-os nga kinabuhi. may-ada 62. Labis daw nga iginpasalamat ni AFP chief of staff Gen. An nasabi nga mga bakante nga trabahoan in nakakahatag hin dugang nga oportunida d para hadton nagkikinahanglan hin mga trabaho ngan ini in nakakabulig paghitaas hiton kompiyansya hiton aton nasud labi na hit aton nagtutubo nga ekonomiya. translated by: S. Dugang pa daw han Presidente nga asya na in an panahon han kanan China pagpakita han ira iginluwas hadto nga mas apiki nga pakipagrelasyon hit Pilipinas. nga amo ini an makakahatag hin paglaum hiton mga naghihingita hin mga trabahoa n kaupod na hini an mga ti-gradwar pala ha kolihiyo ngan mga studyante para agud makatrabaho yana nga summer. Aquino III estratihiya ha pagbabag-o ug sayod nga panggobernohan. An Presidente in daw nagbisita daman han ngatanan nga kampo militar ha bug-os ng a nasud nga linalauman makakadugang han moral han kasundalohan. kaupod na hini an mga machinists. hin pagsering nga in-demand gih ap ha overseas an mga nurses.000 skills-fo r-hire ha iba-iba nga klase nga mga skill work nga aada naka-post ha Phil-Jobnet . mechanical engineers. Aquino hin tawag ha telepono. Tikang pa daw han Biyernes.” sering ni Valte. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>DOLE nagpahibaro nga may-ada 60. mga studyante ngan han mga out-of-school youth nga bumisita ha P hil-Jobnet ha mga internet. Ricardo David. sering han DOLE’s Bureau of Local Employment (BLE). custom er service assistants. Candido) <b>Aquino posibli ipadara hi VP Binay ha China</b> Nagpahayag hi President Aquino kakulop. Temprano pa daw la hiya ha Malacanang. naghinulat na hi Pres. welders ngan iba pa.

Tungod sini nga mga reporma. nga nagsubmiter han iya mga papeles ngadto han amnesty co mmittee nga gin-porma han defense department para magkarawat ngan mag-proseso ha n mga nag-aapply han amnestiya. nasugad nga an AFP nagtikang san pag implementar sini nga mga reporma pa ra maiwasan an demoralisasyon dida san mga sundalo. Renato Miranda ngan han Scout Ranger chief Brig. Dugang niya.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Defense chief Gazmin. Damo nga mga lederes san komunista in nadakop ngan klaro nga ini epekto san inte lligence fund nga ungod nga gingagamit san katuyuanan. Gindayaw niya si Secretary of National Defense Voltaire Gazmin. nga gin implementar tikang pa 2005 kaupod na an pagpatuok san nahigad-an nga “co nversion” o pagbalhin san pondo ngadto sin cash o kuarta. (PIA-E. dida san press conference sa Malak anyang. nga gin-aalegar nga usa nga nanguna han pag plano hin pagpatalsik han kan anay President Arroyo panggob yernohan hadton Pebrero 2006 in nag-apply para han amnestiya hadton Martes nga a dlaw. a military tribunal in naghatag hin motion for rec onsideration hadton unom nga mga junior officers nga an ira kaso in ma-dismiss k ahuman mapamatud-an nga waray hira pakasala labi na gud han paka-bayolar han Art icle of War 67 o kon mutiny. Hi Querubin amo an ika-236 nga coup plotter nga nag-apply para han amnestiya. ngan leadership – pinaag i sin pagpahamtang san Daang Matuwid nga kampanya san Commander-In-Chief. Jr. Pero an korte in nagpagawas han ira desisyon pagpa-waray sala na kanda Querubin. sugad san Presidente. 2) pag imponer san conv ersion o sestima san cash advance. an abilida san pwersa armada magsusug san insurhensya in dako an gi n uswag tungod san reporma nga gin implementar. Samtang.neral Headquarters. an pagbaton san AFP sa panahon san kalamidad in nag uru-upay ngan ini nakakontribuer dida san “dearth of complai nts” kontra san institusyon. Hadton nakalabay nga Martes . Candido) <b> Kontrobersiya san pwersa armada oportunidad pagpaimud san mga reporma – Aquino </b> An yana nga kontrobersiya dida san gin-aalegar nga korapsyon san pwersa armada m aimdan kunta nga oportunidad para maipahamtang an mga reporma nga nahitatabo sa militar. ng a kon diin in an amnesty committee in nagtikang pa pangarawat han aplikasyon had ton Enero 3 yana nga tuig. Honorato Reyes nga modernization program. Reyn aldo B. Gen. nag-aproba han amnestiya ngato han 153 coup plotters</ b> Gin-aprobaran ni Defense Secretary Voltaire Gazmin . kakulop nga adlaw (Miyerkol es) in may-ada 153 officers and men nga nag-apply para hangyoon an amnestiya kah uman nira mahidabi ngan mahibulig han coup plot durante han administrasyon ni an ay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sa interview nga ginhimo sa Camp Aguinaldo. Hi Querubin. Samar. Mapagu. ini an sugad ni Presidente Benigno Simeon Aquino III sa Myerkules. Gen. duon san Presidente. hi Col. translated by: S. Tikang han 29 nga mga opisyal. AFP Chief of Sta ff Ricardo David. Hi Gazmin in nagsering nga an nasabi nga amnestiya in kaparte han kan President Benigno Aquino III reconciliation efforts ha ilarum han iya administrasyon. an magkadurudilain nga service commanders ngan sa ngatanan nga . nakaghimo san pwersa arm ada kaiba tikang san dati pipira pala katuig an nakalabay. office of the internal auditor ngan management and fiscal office. Gen. Si AFP Spokesperson General Jose Mabanta. in usa nga recipient han highest military decoration for bravery an d gallantry in combat. Vice Chief of Staff AFP. Kaapi san mga reporma mao an masunod: 1) dida san organisasyon – pagtanggal san J6 (comptrollership office) ngan liwanan sin resource management office. devolution san pondo labi na dida san paghata g para san mga command directes nga mga buruhaton (PCDA). Inabot daw hin tulo ka oras an konperensya ha Camp Aguinaldo ug lakip han ginkai ristoryahan an nagpapasigi nga reporma ha AFP nga iginpresentar ni Lt. usa nga Marine officer. an Presidente nasugad nga an reporma . am o nala hira nga tutulo an nahibibilin nga gin-akusaran hin kaso. an anay Marine commandant Maj. Ge n. Danilo Lim han kakulang han merito. Ariel Querubin. sugad man han iginpresentar ni Brig.

An selebrasyon nga yaun tema “Pilipino Ako.500 nga katawhan sa kalye sa Edsa. an Kalayaan Market in aabrihan sa Pebrero 26 ngan an mga persona he nga yaun dako nga papel durante san Edsa People Power Revolution in tatagan s in kadungganan. (PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> Religious groups malipayaon nga ginkarawat an desisyon han Korte Suprema kan Gutierrez</b> Malipayon nga ginkarawat han mag-iba-iba nga mga religious groups an kanan Korte Suprema desisyon nga tugutan an House justice committee nga ipadayon an pag-con duct han impeachment proceedings kontra kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. pag abre san marker. si dati Government Service Insur ance System Chairman ngan yana Commissioner of the People Power Commission Cesar Sarino nagsugad nga diri magasto pero makahulugan an selebrasyon nga nagtutumuy o nga maibalik an kahayag san espiritu san pakig-angbitay.nakisayo sa kanya sa “Daang Matuwid” nga ungod nga nagpapahamtang an kinahanglan ng a pagbabag-o sa aton sosyedad. hiya in nakontra hini nga nasabi nga proposal dara kay bangin la lugod iton nga kadugangan nga pondo in mahingadt   . sayo nga medical mission camp sa Camp Aguinaldo. Freedom Tours ngan OPM concert. Danilo Suarez proposal nga bill p ara hin kadugangan nga pork barrel allocations ngadto han mambabaralaud. Mary John Mananzan of PAGBABAGO Movement. sering ni Sr. An mga buruhaton kaapi na an pagl unsar san libro People Power Revolution. An selebrasyon in magtatapos sin People Power Run sa petsa 27. pagihatagay ngan pani mangno sa EDSA.an P728-million fertilizer fund scam. Segun kan Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos . hiya in nagsering n ga kon pananglitan bumaya na ha iya opisina hi Gutierrez . enterpreneural ngan cultural nga buruhaton. (PIA-E. Labot san seremonyas san flag raising sa People Power Monumento sa Edsa. gi-uupayi ini nga desisyon”. "Kon may-ada niya igtudlok ni President Aquino. Samar. Aquinio III ngan yaun 2. cultural shows. ngan iba pa in n akalinya sa pagselebrar san kadaugan san People Power kontra san rehimin diktado r 25 anyos an naglabay. "Malipayon ako nga konta ipadayon han Kongreso an pag-imbestigar labi na gud ini nga mga eskadalo. An Philippine O verseas Employment Agency in magkokondukto liwat sin job fair para san 5 mil nga overseas jobs. An sentro san selebrasyon mao in boodle nga pani-udto kaupod si Presidente Benig no C. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Sa Pebrero 23. An People Power Commission nasugad nga an mga buruhaton para san ika 25 nga anib ersaryo san People Power in magpapakita sa bug-os nga kalibutan nga an Pinoy sa utro nga higayon nagkasarayo. ngan kapakyas han pag-im bestigar han 1-million dinner han kan anay Presidente Arroyo entourage duranti h an ira US trip. photo exhibits. translated by: S. Diaz) <b> Kapadian nakontra han kadugangan nga pork barrel allocations</b> Nakontra iton mga kapadian han kan Quezon Rep. Pamati ko. Candido) <b> Diri magasto. Sa press briefing sa Malakanyang sadton Martes. makahulugan nga selebrasyon para sa ika 25 nga EDSA People Pow er Revolution</b> An EDSA People Power Commission in nag andam sin damo nga buruhaton sa pagselebr ar san ika 25 nga anibersaryo san Peope Power Revolution sa EDSA sa Pebrero 1986 . pananum sin 50. Hi Gutierrez in nahidadabi dara han iya diri pagbuhat hin aksyon hadton mga kaso han NBN-ZTE deal. pagtitikangan an 40 oras nga vigil sa 25 nga mga singbahan sa nas ud ngan ini matatapos sa Pebrero 25. konta it aton Preside nte in magtudlok hin usa nga tawo nga iton iya panuyo in para han interes ngan s erbisyo han mga katawhan dire la han pipira la nga mga tawo. konta iton waray asosasyon ha iy a ngan waray interes hiton iya kalugaringon. Joe Dizon of Solidarity Philippines. dugang pa nga pahayag ni Fr. sayo ng a ecumenical nga misa sa Edsa Shrine ngan reenactment san “salubong” kon diin an sun dalo ngan mga sibilyan magtatapo sa Edsa . An Supreme Court en banc in nagbasura han kan Gutierrez s petition pagpa-udong h an impeachment process. Dizon. sports. Sa Malakanyang.000 nga kahoy. Ha kaparti naman ni Fr. Ako Ang Lakas ng Pagbabago” in magtitika ng sa Pebrero 17 ngan matatapos sa Pebrero 27.

iginpatapon han Department of Pe acekeeping Operations (DPKO) nga an UN en “maasister kon paghangyo-on” han gobyerno han Pilipinas. nga gin-sponsoran ni Suarez. nga iton aton mga tawo in nag-aantos hiton kapobrehan. DOH. Dida hin usa nga press briefing ha Malacañang kakulop. Samar. reenactment han “salubong” kon diin nagtarapo a n mga kaapi han militar ngan mga sibilyan ha EDSA. Iginsaysay ni UN National Information Officer Teresa Debuque. sering ni Bishop de Dios Pueblos. ideritso ihatag ngadto han mga nasabi nga mga ahensya para matagamtaman han mga katawhan ngan diri hingadto han mga politikiro nga mga corrupt . "Hin-o ba iton maruruyag kon maupay iton imo panhunahuna. Nagsering hi Lacierda nga makakaupay ha ira an mao nga tanyag hin bulig han UN a gud madeterminar kon ano an nahitabo ngada han UN peacekeeping funds. Nagsering hi Lacierda nga naglalarang an gobyerno paghangyo han bulig han UN. (PIA-E. "Kon asya na manla. nga masurapo an korapsyon sugad nga iginsaad ngan kaparte hini nga iginsaad an pagtukib han mga aligasyon hin k orapsyon dida han militar. Kon ta. labot hin iba pa. kadugangan pa nga pamahayag ni Bishop de Dios Pueblos. tr anslated by: S. en p agbubuhaton ha pagsalin-urog han makasaysayan nga pagdarag-an han katawhan Pilip ino kontra han diktadorya 25 anyos na an nakakalabay. nagsering hi anay Government Servic e Insurance System Chairman nga yana Commissioner na han People Power Commission Cesar Sarino nga panuyo han praktikal kondi mahinungdanon nga selebrasyon nga m apukaw ha katawhan Pilipino an espiritu hin kamahinatagon ngan kamapina-iron. andam na para han pagtigama n han ika-25 nga EDSA People Power Revolution</b> Igin-andam na han EDSA People Power Commission en serye hin mga aktibidades para han pagsalin-urog han ika-25 nga anibersaryo han EDSA People Power Revolution n ga natabo hadton Pebrero 1986. Titikangan an selebrasyon nga mayda tema nga “Pilipino Ako. DPWH. Determinado gud an gobyerno. Imbes nga additional pork barrel ngadto han mga mambabaralaud. Labot la han pag-isa han bandera han Pilipinas didto han People Power Monument h a EDSA. nagpahayag hi Presidential Spokesperson Edwin Lacierda nga interesado hira han tanyag han United Nations pa gbulig dida hiton maglainlain nga mga imbestigasyon nga gindudumara bahin han gi n-aaligar nga diri husto nga paggamit han pondo tikang ha UN nga para han mga tr opa nga mga Pilipino nga iginpadara ngadto ha East Timor. pagkatapos hira naman grabe. damo man it aton ahensya nga tikang ha lokal ngadto ha nasyo nal sugad hiton DSWD. pa-ugnat ha kusog. medical mission ha Camp Aguin aldo. nga bisan kon an gin-aaligar nga pagkomberter han mga pondo han UN en na sudnon nga butang nga diri angay panginlabutan. usa nga misa ha EDSA Shrine. maupay nala konta ini nga nasabi nga pondo in ig-alutaga nala deritso ngadto han mga government a gencies. (P IA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Praktikal kondi mahinungdanon nga mga aktibidad. sering ni Lacierda. Lakip gihapon dida hiton . dida hin usa nga p ahayag.o hiton mga politikiro nga mga corrupt. ngan mga aktibidades pankultura. Candido) <b> Gintagusya ni Aquino an pagtanyag hin bulig han UN dida hiton imbestigasyon hin gin-aaligar nga korapsyon ha AFP</b> Gintagusya han administrasyon ni Pangulo Benigno Aquino III an pitad han United Nations (UN) nga buligan an iya gobyerno agud magkaada hin kalamragan iton nagpa padayon nga imbestigasyon mahiunong hin gin-aaligar nga pagkomberter hin mga pon do dida han Armed Forces of the Philippines (AFP). An nasabi nga proposal nga kadugangan nga pork barrel allocation in tikang han m illions of pesos han regular annual pork barrel allocations nga kinuha dida han Priority Development Assistance Fund (PDAF) han annual budget. Dida han press briefing ha Malacañang kakulop. an kada magbabalaud in may kadugangan nga P 20-million ngan an kada senador in makakakuha hin kadugangan n ga P60-million more. Ako Ang Lakas ng Pagba bago” hiton Pebrero 17 ngan magtatapos hiton Pebrero 27. pariko-riko la hir a samtang milyon-milyon naman iton nagkukuri nga mga katawhan. Ha ilarum han Bill 4069. DAR ngan iba pa nga ahensya hiton gobyerno.

nga may pareho daman it on panuyo. Ha Malacañang. photo exhibit. translated by: S. Freedom Tours. maupay iton para madeterminar kon nano a n natabo sa UN peacekeeping funds. Matatapos ini hiton Pebrero 25. “An gobyerno in komitido pagkastigo hiton mga suspitsado nga mga human traffickers . Magtatapos an selebrasyon pinaagi hin People Power Run hiton ika-27. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino ginkarawat an gin-hahalad san UN nga pagbulig san imbistigasyon san m ga kaso anomaliya nga nadadabi an pwersa armada san Pilipinas</b> An administrasyon ni Presidente Benigno Simeon C.000 nga mga panarabaho-an ha langyaw an mahimo mapatigayonan. kay ini in nahisusubay hiton Republic Act No. (PIA-E. (AFP) Dida san press briefing sa Malakanyang sa Martes.500 nga katawhan dida mismo ha EDSA agud daw mapukaw an espiritu hin kamapin aangbiton nga natabo 25 anyos na an nakakalabay. Sugad ni Lacierda ginkakarawat ta iton. city. dugang pa nga pamahayag ni Sec. 9208 or Anti-Trafficking in Pers ons Act of 2003. an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) nagpatapod nga an UN in ma-asister kon hahangyuon san gobyerno san Pilipinas. non-government org anizations. dugang niya. An DSWD daman in komitido pagprotehir hiton nabibiktima hiton t rafficking kay kami in natoo nga iton kinabuhi hit kada tagsa nga tawo in ura-ur a hin ka importante ”. Soliman duranti han usa nga forum nga gin-organisar han mismo nga ahensya ngan han Association of Child Car ing Agencies of the Philippines. Candido) <b>Aquino administrasyon ginpaharuhaluag pa an 4Ps</b> Nagpahayag hin dugang pa nga pagsuporta hi President Benigno C. OPM nga konsierto. Ginpahayag han People Power Commission nga an mga aktibidades para han ika-25 ng a anibersaryo han People Power en magpapakita nga an mga Pilipino en katawhan ng a nagkakaurosa. titikangan an 40-oras nga vigil dida hin 25 nga mga simbahan p alibot ha nasud. pananom hin 50. Aquino III nagkarawat san inis yatibo san United Nations (UN) nga magbulig san gobyerno dida san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga pagliwatliwat san pondoi dida san pwersa arma da san Pilipinas. An nasabi nga forum in gin-partisiparan han mga government ngan private hospital s. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz) <b> DSWD nag-otro han ira ka-komitido paglalanat han mga human traffickers</b> Nag-otro hin pahimatngon kakulop nga adlaw Lunes. and municipal social welfare development offi cers. kultural nga mga pasundayag. si Presidential Spokesperson E dwin Lacierda nagpahayag san interes san United Nation nga mag-asister san imbis tigasyon san magkadurudilain nga grupo matungod san gin-aaligar nga diri tama ng a paggamit san UN peacekeeping nga pondo nga para kunta san Filipino nga tropa n ga ginpadara sa East Timor. Si Lacierda nasugad nga an gobyerno in naglalarang nga maghangyo bulig tikang sa UN. Hi Secretary Soliman in nagdugang pa hin pagsering nga an DSWD in nakikipag-binu robligay hiton Inter-Agency Council Against Trafficking. Magdudumara naman hin job fair an Philippine Overseas Employment Administration kon diin 5.mga aktibidades kasumpay han selebrasyon an paglunsad hin mga libro han People P ower Revolution.000 nga mga kahoy. An UN National Information Officer Teresa Debuque nasugad dida san iya pahayag n ga samtang an gin-aalegar nga pagburubalhin san pondo in nasyunal nga butang. ngan hin boodle lunch nga papartisiparan ni Pangulo Benigno Aquino III ngan hin maabo t 2. pag-iinaguraran en usa nga Kalayaan Marker hiton Pebrero 26 ngan an mga personalidad nga nagkaada hin mahinungdanon nga papel durante han EDSA Peop le Power Revolution en pasisidunggan. city health officers and midwives. Samar. Mas maililipay kita san kooperasyon san UN nga maghahatag sa aton sin ginkikinah anglan nga pamaagi pagdeterminar kon san-o natabo ini nga pagburubalhin. local civil registrars. Hiton Pebrero 23. unveiling hin mga marker. ngan provincial. Aquino III para ipadayon ngan paruhaluagon pa han Department of Social Welfare and Development ( . an Department of Social Welfar e and Development o kon (DSWD) nga komitido hira paglalanat hiton mga human traf fickers.

Hi Solloso in nagdugang pa hin pagsering nga an poverty alleviation programs. Sumala daw han ira iristorya. . nga ha pag kayana in ginproprosiso ngan nagpapadayon an pag-sara kon hin-o pa an makaka-kar awat han nasabi nga programa. An nasabi nga programa in gin-sponsoran han Philippine Information Agency (PIA). Samar. Napakadto daw ha iya an mga ambassador para mangaro han urhi nga nahitatabo ha p roseso pangkamurayawan kundi angay daw daman ada. an Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Compre hensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS) ngan Self-Empl oyment Assistance Kaunlaran (SEA-K) nga kon diin tinatagan gud hin prayoridad ha n gobyerno pinaagi hin pag-alutaga hin pondo para ma implementar dayon ngan maka abot ngadto han benepisyaryo labi na gud an mga gipopobrehi nga mga pamilya. hihingaranan ine nga mga personalidad ngan papasakaan h in keha. kek   . duranti han "Talking Points" usa nga radio progra m nga nahibabatian ha DZRB Radyo ng Bayan. (PIA-E.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Paghalpat han mga protector ni Garcia prayoridad na – Palasyo</b> Prayoridad na daw han Malacanang an paghalpat han mga naghahatag proteksyon han nagretiro nga Major General Carlos Garcia. in kaupod na hini an Conditional Cash Transfer (CCT) program nga amo na ini an Pan tawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). labi na an mga taga Europa in mayda papel nga bubuhaton sobra pa han iginhahatag nira nga mga higamit ha ira mga de legasyon nga ipinapadara. Manunumduman nga han nakalabay pala nga Lunes. Dugang pa niya nga an mga embahada ha nasud. An KALAHI-CIDSS amo an kanan gobyerno flagship poverty-alleviation project nga g in iimplementar han DSWD pinaagi han pinansyal nga suporta han World Bank (WB). Daw nakipagkita kan Deles an mga ambassador ha Pilipinas han onse nga mga nasud niyan han Lunes ha Brussels. ngan para daw ha iya imp ortante ine para han relasyon han Pilipinas ha ira mga nasud. Candido) <b> Hepe han OPAPP naghingaday han papel han mga embahada</b> Iginhingaday ni Secretary Teresita Quintos-Deles nga hepe han Office of the Pres idential Adviser on the Peace Process (OPPAP). an officer-in-charge han DSWD’S 4Ps National Pro gram Management Office (NPMO). nga an Pilipinas naman in mang aro hin impormasyon tikang ha ira partikularmente han ira magigin suporta ha pro seso pangkamurayawan. translated by: S.DSWD) an anti-poverty programs para agud maabat han katawhan an pagbabag-o han p ang-gobyernohan. Ha tama daw nga panahon. nga ginsering na ni President Benigno Aquino nga mayda na niya ideya kun hira hin-o ine. Philippine Broadcasting S ervice (PBS) ngan National Broadcasting Network (NBN) Channel 4. Nagsering ugaring hi Lacierda nga wara pa hingarani han Presidente ine nga daw m ga protector ni Garcia. Belgium agud paghiruhimangrawan an proseso pangkamu rayawan. nasabtan daw ni Deles an hataas nga interes ug pag tagusya han mga ambassador para han kaupayan han nasud. nagsering an Presidente nga mayda niy ideya han mga tawo nga nagpapaluyo kan Garica ngan ha tama nga panahon. Sering ni Deles an kasamok ug araway in nakakaapektar bisan kan kanay ug bisan d iin nga nasud. ngan sumala hine. an papel han mga embahada hin mga nasud nga hahani ha Pilipinas ug an ira mga diplomat dida han ginhihimo nga pro seso pangkahimyangan han nasud. samtang ginhihikay pa in mga dokumento nga magdodoon ha ira ug napasakahan na hin keha. Presidential Communications Operations Office (PCOO). Samtang an SEA-K program in kanan DSWD s usa nga komprehensibo nga pamaagi para maatohan an kanan tawo kapobrehan. Tungod daw kay an pagkontra han goberno ha korapsyon in nagpapabilin nga marig-o n kay dire daw tama nga magpariko in pira nga opisyales han goberno samtang nags asakripisyo an kadam-an nga tawo.3 million nga gipopobrehi nga mga pamilya nga magigin benepisyaryo hiton 4Ps ha ilarum hiton DSWD. an PIlipinas in nagigin sentro han mga pag-aran yaw nga nasud ug an iba pa ngani ha ira in nabulig na han kasolbaran han samok. Ini an pamahayag ni Tina Solloso. Hi Solloso in nagsering nga may-ada por lo minus 1. amo ine an pahayag ni presid ential spokesperson Edwin Lacierda. hadton Martes nga adlaw.

. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN. Dugang pa ni Lacierda nga natoo daw an Presidente nga angay ig-ugsod an ARMM ele ction kay mayda daw iginpoproponer nga mga reporma agud maibanan o maundang an p agrerebelde hin damo nga molopyo sugad man han nawawara nira nga paglaum. Karuyag daw han Presidente nga pagdudrunganon nala iton eleksyon nasyonal para n a gihapon hiton ekonomiya labot pa nga makakapabalik daw ine han kamarig-on han proseso pan-demokrasya kay mapapara daw an senesering nga captive voting blocs n ga naghahatag gahum ha mga lider kada rehiyon kay ira daw ine iginbabalidya ha p inakahataas magbayad nga kandidato para eleksyon nasyonal.(PIA-Samar/Trans: Al ice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. Ugaring nagpasabrit daw hi Presidential spokesperson Edwin Lacierda nga dire pag didiktahan han administrasyon Aquino an mga kaalyado nga kongresista kun ano an ira sunod nga bubuhaton. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. matapos ibasura han Korte an iginplastar nga petisyon n i Gutierez nga ig-undang han Kamara an proseso nga pagpatalsik ha iya.ehaan na hira han Department of Justice. Martes nga an ARMM in usa nga pakyas nga eksperimento ug pakyas daman nga sub-state. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino kinakarawat an tanyag han UN nga bulig</b> Kakarawaton han administrasyon ni President Benigno S. Hi Garcia. .(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo itinutubyan ha Kamara an pagpatalsik han Ombudsman</b> Gindayaw han Malacañang kakulop. Ha usa nga press briefing ha Malacanang han nakalabay nga adlaw nagpahayag hi Pr esidential Spokesperson Edwin Lacierda hin interes ha igintatanyag nga bulig han United Nations nga maghatag hin kasayoran ha mga nag-iimbistigar nga grupo kasu mpay han igin-aalegar nga dire eksakto nga paggamit han pondo han kanan UN nga p ara unta han mga tropa han mga Pinoy nga ipinadadara ha East Timor. Kundi igintatapod daw nira ine ha Kamara kun ira man igpapasige an proseso kontr a han Ombudsman.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b> Palasyo nasuporta nga ig-uktaba an eleksyon ha ARMM</b> Gin-otro han Malacañang an suporta ha nagin pamahayag ni President Aquino nga ig-u ktaba an eleksyon ha Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) agud matagan i wag an reporma han sistema antis anay mag-eleksyon. pahayag daw ni Lacierda durante han news briefing ha Malacanang. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. Nagsering pa daw hi Presidential Spokesman Edwin Lacierda kakulop. Martes an nagin desisyon han Korte Suprema nga tu gutan an Kamara de Representantes nga igpasigi an proseso nga pagpapatalsik kan Ombudsman Merceditas Gutierrez. kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. Maupay daw para ha ira ha Malacanang ine nga bag-o nga panhitabo. . Sering daw ni Lacierda. . Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. Aquino III an igintatanya g nga tambulig han United Nations (UN) nga bumulig ha ginbubuhat nga imbistigasy on han igin-aalegar nga iregularidad ha pondo han Armada Pwersa han Pilipinas. nga igin-akusar hin paghakot hin maabot P303M nga salapi han kasundal ohan in nakagawas ha pagkakadetene tungod kay nagbayad ine hin piyansa matapos t umugot ine mga abogado han goberno hin plea bargain.

si Robredo na nawagan san ngatanan nga mga opisyales nga magproduser sin bisan la 25 mil nga m ga seedlings kada tagsa para san durungan nga aktibidad pananum sa Hunyo 25. Tuptop daw an administrasyon Aquino ha iginsusulong ug saad hine nga kontrahon a n korapsyon. lakip na an usa nga iya nakarawat katapos hine makagawas ha pri sohan han una nga tuig. Antonio Trillanes IV nakuha kay antimano pa daw ine magsering nga maaram hiy a han protector ni Garcia. 201 1. myembro san sangguniang bar angay. Aquino III nga usa han prayoridad han iya adm inistrasyon an pagbutang hin sakto nga serbisyo ha panlawas ha mga sosyedad labi na adton mga kablasanon nga pamilya. (PIA-Northern Samar/Aile ne Diaz) <b> Aquino: Maaram na ak han mga nagpaluyo kan Garcia</b> Oras nala it ginhuhulat ug pupukanon na han goberno an mga nagpapaluyo han mga n abuhat nga iregularidad han nag-retire nga military comptroller nga hi Maj. gobernador san probinsya ngan mayor san bungto ngan syudad. kay sering pa daw ni P-Noy ha mga taga mantalaan. Aquino. sugad ni Robredo. Ha luyo hine. Kundi. Carlos Garcia.(PIA-Samar/Trans:Ali ce Nicart) <b> P-Noy prayoridad an de-kalidad nga programa ha panlawas</b> Nagpahayag hi President Benigno S. kundi andam daw an Department of Peacekeeping Operations (DPKO) humat ag hin bulig kun aaroon ine han goberno han Pilipinas. basi hira makatagamtam han de-kalidad nga serbisyo. Sumala daw han UN National Information Officer Teresa Debuque. Amo ine an nagin pamahayag ni President Benigno Aquino III kakulop kontra kan Ga rcia nga yana naatubang hin kaso nga plunder. Robredo. Sa iya direktiba san ngatanan nga barangay chairmen. ginmanduan anay daw han Presidente an DOJ nga klarohon gud an mga ibedens ya kun mayda kamatooran an iya nababaroan. Gen. An Billion Trees Program in proyekto san Bureau of Corrections Love Foundation n ga ginpamunuan ni dati Chief Justice Reynato Puno. Sumala pa daw kan Pres.(PIA-Samar/Trans: Alice Ni cart) <b>DILG gagamiton an barangay opisyal bilang pwersa kontra san global warming</b > An Department of Interior and Local Government (DILG) nagtudlok san masubra 42 m il nga mga opisyales san barangay bilang pwersa nga magbuburublig san paningkamo t sini nga magtanum sin bilyones nga mga tanum sa bug-os nga nasud. ngan kaparte hine an daw pagtikangi ha organisasyon han military ku n diin mayda igin-aalegar nga korapsyon. ginklaro han Presidente nga ine nga inpormasyon in dire niya kan S en. Nagsering pa daw an Presidente nga an iya la komunikasyon kan Trillanes in pinaa gi la hin surat. may-ada na niya ideya kun hira hin-o an mga prot ector ni Garcia nga nagbayad hin piyansa ha korte matapos ine mag-asoy hin mas g uruguti nga sala ha ilarum han napuputos hin kontrobirsiya nga plea bargain ha m ga huwes han goberno. war ay niya oras makipaghampang kan Trillanes. kanan nasud man g ad problema an igin-aalegar nga paggamita ha iba nga aktibidad han pondo nga hat ag han UN. Pahayag ine han Presidente durante han iya paghatag mensahe ha inagurasyon han E ast Avenue Medical Center ha Quezon City. . matapos niya makarawat an amnestiya. An tree-planting in pangungunahan san opisyales san barangay labi na an punong b arangays. Sugad ni DILG Secretary Jesse M. An DILG an nangunguna san kanan gobyerno paningkamot nga makigkooperar kaupod sa bug-os nga kalibutan sa pakig-ato san problema san pagtaga klima kasumpay san p agselebrar san Philippine Arbor Day sa Hunyo 25. maupay iton para ha aton nga tanyag han UN basi daw masa yoran an ngatanan kun nahingain an kanan pondo para han tropa nga hatag han UN.Sering daw ni Lacierda. an kanan bug-os nga nasud pitad in pag bubuhaton sa ilarum san “Billion Trees Program” nga nagtutumuyo nga maseguro an Guin ness World Record san pagtanum bilyones nga kakahuyan sa gintalaan nga panahon. An Foundation natuod nga an p agtanum sin bilyones nga kahoy in epektibo nga makapaiban san greenhouse gas emi ssion ngan o an pag-absorb san gases nga ada na sa ere.

ngan bisan pa han iginpagawas nga writ of habeas corpus han Philippine Court of Appeals (CA) ngada han 14 nga mga Taiwanese.6 milyon nga mga kabl as nga mga pamilya sakop hin tulo ka bulan. kay ngani iya daw sisigurohon nga an katawhan in hibaro mag-ukoy hin mahimsog ng a panlawas pinaagi han pag-obligara han mga hospital nga matapo an panginahangla n han pagtambal ha ira. Ginmando-an han CA hi Ledesma nga mag-eksplikar kon kay ano nga diri hiya igko-c ontempt tungod han diri niya pagbalihan han mando han korte. PHIL HEALTH ngan PAG-IBIG ha kondisyon nga ini nga kulang pa nga mga rekesitos en igs usumiter sakob hin usa ka bulan tikang matagan han mao nga probisyonal nga permi so. ginpatalsik han BI an 24 nga mga langyawanon dida ngahaw han Pebrero 2. Dida han iya direktiba. Ginpatalsik han BI an 14 nga mga tuminungnong han Taiwan . ginpapalimitaran ni Robred o</b> Agud magin madagmit an pagproseso han mga business permit. importante ha iya an kasalbaran han mga kinabuhi han tawo.149 nga mga nurses sa Eastern Visayas</b>     .. nagsering pa daw an Presidente nga gintatagan daman niya prayoridad a n pag-upay han mga pasilidad ha mga hospital ug mga rural health units. ngadto ha PROC hadton Pebrero 2. 2011. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> RN HEALS nagpawarak 1. 2011. 2010 tungod hin gin-aali gar nga paghidabi dida hin minilyon-milyon dolares nga investment scam gamit an internet ngan mobile nga mga higamit. Konektado nga ahensya an Bureau of Immigration (BI) ngada han DOJ. Dida han mao nga writ. umentado daw an badyet han Department of Health nga inab ot hin 13. lakip en 10 nga iba p a. Gintagan hin duon ni Robredo nga an mga rekesitos en kinahanglan pasimplehon la ngan iban-ibanan. Daw para yana nga tuig.Usa daw han mga pitad nga ginhihimo han iya administrasyon amo an pagpahaluaga p a han Hational Health Insurance Program ngadto ha maabot 4. ginmando-an han CA an BI nga igpresentar an unom nga mga Taiwanese ha CA hiton Pebrero 2. Kondi. gin-aghat gihapon ni Robredo an lokal nga mga hepe de eh ekutibo nga maghatag la anay hin probisyonal nga permiso ngada hin magnenegosyo nga an kulang nala amo an mga otorisasyon han Social Security System (SSS). Naaresto an 24 nga mga langyawanon hadton Disyembre 27. Sugad man. Gindumara an pagpapatalsik bisan pa han mga pagsari han mga opisyal ngan mga abo gado han Taiwan Economic and Cultural Office (TECO) nga madara ngadto ha Taiwan an 14 nga mga Taiwanese. Ginkokonsiderar han PROC an Taiwan (anay Formosa ) komo usa la han mga probinsya hini. Robredo kakulop ha lokal nga mga hep e de ehekutibo palibot han nasud nga suportaran nga magin masayon an pagdumara h in negosyo ha nasud pinaagi hin paglimitare han mga rekesitos ha paglukat hin pe rmiso pagnegosyo ngada la hiton ginkikinahanglan han balaud. Ginbuhat an pag-aresto basar han kahangyoan han PROC. Ha pagkahalipot daw.6 ka porsento nga ig-gagahin ha mga hospital han goberno. Ginpahayag ni De Lima ha mga peryodista nga ginpahibaro ngan ginsuratan ni Burea u of Immigration Commissioner Ronaldo Ledesma an mga Taiwanese nga igpakita nira an ira orihinal nga mga pasaporte. ha akon paghuna-huna waray basaranan i to nga mga akusasyon.(PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Mga rekesitos ha paglukat hin permiso pagnegosyo. “Salit.” sering niya. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> DOJ nagdiwara nga patago an pagpatalsik han 14 nga mga taga-Taiwan</b> Gindiwara ni Department of Justice (DOJ) Secretary Leila De Lima kakulop an mga aligasyon nga iginsekreto la han gobyerno han Pilipinas an pagpapatalsik han 14 nga mga Taiwanese ngadto ha People s Republic of China (PROC). ipinanawagan ni Inter ior and Local Government Secretary Jesse M. Nagsering hi Robredo nga nakakarawat hiya hin mga report han hilaba nga lista ha n mga rekesitos nga gin-iimponer hin local government units (LGUs) para han mga malukat hin permiso ha pagnegosyo. agud mak atagamtam an mga pobre hin supesyente nga pagtambal. RHUs ug mga sentro basi makapalit hira han mga kinahanglanon nga ekipahes ngan makasweldo hi n mga mag-upay nga mga health workers.

an bag-o nga gintudlok mao si Aurora Jayate De Dios bilang representante sa nasud dida san Women’s Rights in the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Commission on the Promot ion and Protection of the Rights of Women and Children. Ini gin anunsyu ni Valte pinaagi san kanan gobyerno radio dzRB. Ini nga mga nurses in magseserbe sin sayo ka tuig sa ilarum san RN HEALS nga pro yekto. Castillo Jr.388 nga m ga nurses sa Eastern Visayas an nagrehistro san programa pero tungod san nkalimi tado san slots. sa ilarum san programa san gob yerno nasyunal nga gin-ngangaranan Registered Nurses Health Enhancement and Loca l Service (RN HEALS). an regional director san Department of Labor and Empl oyment sa Rehiyon 8. sa Biliran yaun 68 nga mga nurses sa walo nga mga bungto. Melchor V. wara kakuha an ngatanan. Sugad ni Deputy Presidential spokesperson Abigail Valte. Patrocinio Jude H. sugad ni Director Puguon nga mao an chairman san recruit ment ngan selection committee sa Rehiyon. Diaz) <b> Aquino ginpahamtag an programa pagtagabalay.14 (PIA) . in gin appoint Pr osecutor II san Office of the Provincial Prosecutor a Eastern Samar ngan Atty. ngan Jesus I. Rebete bilang Acting Director II san National Anti-Poverty Com mission. (PIA-Northern Sa mar/Ailene N. Ini nga programa RN-HEALS in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san batid ngan eksperiensyado nga mga nurses sa haragyo ngan waray nagseserbe nga mga komu nidad para sin sayo ka tuig. Antes magpasamwak matungod san housing nga programa. Siya magseserbe sin term ino nga tulo ka tuig. Si Director Forter Puguon. ekepahis pagsalbar para san mga sundalo ngan pulis</b> Si Presidente Benigno C. 230 nga mga nurses sa ngatanan nga 25 nga munisipyo nga sayo nga syudad. Diaz) <b> Palasyo nag-anunsyo san mga bag-o nga ginbutang sa pwesto</b> NORTHERN SAMAR. An Department of Health mahatag sa kanira sin 8 mil pesos nga binulan nga stipend samtang an local nga pangobyernohan kon diin sira ma-assign mahatag naman sin 2mil pesos kada bulan. Adton nagserbe sa ilarum san NARS nga programa in kualipikado liwat san RN HEALS . 76 nga mga nurses sa 11 nga mga bungto.Sa sumat nga nahikay tikang sa PIA Regional Office 8. sa ila rum san National Economic Development Authority (NEDA).149 nga mga nurses in igkakadto san 170 nga mga munisipyo sa unom nga probi nsya sa Estaern Visaya. Ugaring. sa Southern Leyte. Sa Samar naman. nahibaruan nga yaun 1. adton nakuha na sa ilarum san NARS nga programa nga waray pagkumpleto san kanra serbisyo in diri na kualipikado nga mag-apply sini nga RN-HEALS nga p royekto. Peb. sugad ni Director Puguon. samtang si Editho A. samtang sa North ern Samar. sa Eastern Samar. an Presidente nagpasalamat . J ocam Joseph C. Kaapi san bag-o nga gintudlok mao sira Ruben S. si Danilo Jamora in gintudlok liwat bilang Acting Director II san New s and Information Bureau nga ada sa ilarum san Presidential Communications Opera tions Office (PCOO). (PIA-Northern Samar/Ailene N.An malakanyang sadton Sabado nga adlaw nag-anunsy u san mga bag-o nga gintudlok sa pwesto ngada san gobyerno nasyunal. Si Atty. Jocson bilang Prosecutor II san Office of the Provincial Prosecut or sa Davao Oriental. nagpasabot sa Philippine Information Agency nga 2. Ocaso in gintudlok bilang Prosecutor I san Office of the Pro vincial Prosecutor sa Capiz. Aquino III nag anunsyo san Biernes nga adlaw matungod s an programa pagtagabalay para san mga sundalo ngan kapolisan ngan otro nga ginpa samwak an 500 pesos kada sundalo nga combat pay nga iya ginsaad sa naglabay nga tuig. Sa probinsya sa Leyte yaun 417 nga nurses an naka-assign sa 41 nga mga munisipyo ngan duha nga syudad. Sugad man. Reinoso Jr. Esgue rra III bilang Deputy Director-General san National Anti-Poverty Commission (NAP C).149 nga mga nurses an ginpapawarak san magkadurudilain nga mga bungto sa unom nga pr obisya sa Eastern Visayas o Rehiyon Otso kahapon. 163 nga mga nurses sa 23 nga bungto. bilang Assistant Dir ector-General for Investment Programming san National Development Office. Ini an sugad ni Director Puguon. 217 nga mga nurses sa 24 nga mga bungto. An 1.

Sugad niya. an Presidente nasugad. Dugang san Presidente. igin-alutaga ha DOH en P7. igpoposisyon en mga kapulisan ha maglainlain ng a mga estasyon han Metro Rail Transit (MRT) ngan han Light Rail Transit (LRT) ag ud magdumara hin inspeksyon panseguridad.000 pesos kada unit. an balay ngan lote nakantidad 170.000 nga mga balay ngan lote para san mga sundalo nga kap olisan sa nasud.” Ini an pahayag san Presidente. 3. para malikayan an kautro han panmomba hin usa nga bus ha siyudad han Ma kati ha diri pala maiha. 100 sa urhi nga tulo ka tuig nga pagbayad. hangtod nga an ngatanan nga mga waray balay nga kasundalohan ngan kapo lisan maubos magkayaun. “Antes matapos ini nga tuig. Nagsering hi Bartolome nga magigin masayon an pag-instular hin mga kamera pagseg uridad dida hini nga mga lugar nga gintudlok komo bus stops. sugad san Presidente. Sugad man.7 bilyones para han personnel services   . Dugang san Presidente. (PIA-Eastern Samar/ Ginbinisaya:DUM) <b> DOH nagporma hin komitiba agud madeterminar an aktuwal nga mga tawohan nga p agkikinahanglanon hini</b> Gindiwara ni Health Secretary Enrique T.000 nga mga balay ngan lote ng ada san mga sundalo ngan kapolisan ngan sa sulod sa tulo ngadto sa upat ka tuig.(PIA-Northern Samar/Ailene N. aada ha estado nga full alert an NCRPO. magpapahamtang kita 20. Diaz) <b>Pulisya andam na para han anibersaryo han panmomba nga natabo han Valentine s Day</b> Ginpahayag kakulop han National Capital Region Police Office (NCRPO) nga andam n a hira para han “Valentine’s Day bombings” nga natabo hadton 2005 kon diin 11 ka tawo an nagkamamatay ngan 93 pa nga iba an nagkasasamaran. An promero nga iban 500 pesos kada bulan ngan mahitaas sin 800 ngadto sa 1. una sa Luzon. Ginpahinumdum san Presidente an mga sundalo nga an kanra trabaho mao an pagsegur o san kamurayawan basi an mga turista padayon nga kumadi sa nasud ngan maggastos didi sin 2. Labot pa.000 dolyares para sin tulo ka adlaw nga estada kada turista ngan an benepisyo san tikadako nga industriya san turismo mahilusad ngada san pan-uma ng an pangisdaan nga komunidad ngan kasagabay nga industriya.san mga sundalo sa panguna sini pagbaton san panginginahanglan san katawhan nga gintaraan san natural nga kalamidad sa luyo san kakulangan san pasilidad pagsalb ar.” Para han 2011. Komo kaparte han mao nga plano . Samtang. An magbebenipisyo sini nga housing program in paghihimuon pinaagi sin pag raffle san ngatanan nga kasundalohan ngan kapolisan. Anmga balay yaun kahaluagon nga 21 metro kuadrado ngan an lote yaun 30 metro kua drado. Segun kan NCRPO director Nicanor Bartolome.5 milyon an turista nga kumadi sa nasud. Gintagan hin duon ni Ona nga ngatanan han ira mga empleyado ngan mga proyekto en ungod gud nga naeksister ngan waray nira “intelligence” o kon “discretionary funds. nanawagan hi Bartolome ha mga tag-ada hin bus ha Metro Manila nga panbutangan an ira mga sarakyan hin closed-circuit television cameras . tatapuson naton an 120. sunod Visayas ngan Mindanao. sering niya. an paghamis san detalye san proyekto in ginpaplastar na s an mga ahensya pagtagabalay pero an proyekto in andam na sa bulan san Nobyembre. Ginhangyo gihapon niya an Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nga m ahugot igpatuman hini an pagpapasakay ngan pagdediskarga hin mga pasaheros dida la han mga lugar nga gintudlok komo bus stops. iginpahibaro ni Ona nga nagporma hiya hin usa nga ad hoc nga komitaba agud pag-adman ngan madeterminar an aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawoha n han departamento han panlawas komo usa pa nga solido nga pitad ha pagpapakaupa y pa ngan pagpapasayon han pagpahamtang han serbisyo ha panlawas ngadto han ngat anan nga mga Pilipino. ginkaharampang na niya an maglainlai n nga police district directors ha Metro Manila ngan usa ga comprehensibo nga pl ano panseguridad an ira na igin-iimplimentar. Ini babayaran sin masayon nga pag-iban-iban san sweldo sa sulod sin 30 an yos. sering ni Bartolome. Sa naglabay nga tuig. Ona an mga sumat nga kuno nahidadabi an Department of Health hin iligal nga “fund conversion” nga binuhatan.

An resulta han pag-aram ngan rekomendasyon han mao nga komitaba amo an maggigiya han paghurma han pondo han DOH para han tuig 2012 . sinulod an Ehepto hin bag-o nga go berno komo demokrasya an sistema ngan naglalaum daw an Pilipinas nga an proseso in magigin mamurayaw ug malambong han tinguha han katawhan nga kaupayan para han kadam-an. Ginpatapod ni Ona nga an kada Pilipino nga nagkikinahanglan hin serbisyo ha panp ubliko nga mga pasilidad ha panlawas en ma-aataman gud han ira mga tawohan samta ng padayon an panalinguha nga masahid an ngatanan nga mga Pilipino nga magkaada hin higayon pakatagamtam hin serbisyo ha panlawas. Iginpatapod ni Ona ha katawhan Pilipino ngan han maglainlain nga tagdonar nga mg a komunidad ha kalibutan nga naayuda han mga proyekto han DOH nga an salapi nga ira igindodonar ngada han Departamento han Panlawas en nahingangadto gud hin pro yekto nga gin-gahinan han mao nga pondo. Ine daw an duha nga importante nga elemento nga kinahanglanon.1 bilyones para han maintenance and other operating expenses (MOOE). Para han 2010. agud la magin malinampuson an iristorya pangkamurayawan.000 nga mga empleyado an DOH palibot han nasud para han tuig 2011. Labot pa. an hin-o man daw nga Pilipino an gusto umuli hin boluntaryo in matatagan h in bulig. an anay Egyptian President nga hi Hosni Mubarak in nagbul-iw ha pwesto ug sinurender ngadto han milyon nga nanawagan kontra ha iya nga lumusad na ha pwesto tungod han reporma nga ira ginhihingyap. iya gin-organisar an ad hoc committee nga mag-aaram han aktuwal nga ginkikinahanglan nga mga tawohan para han sektor ha panlawas han nas ud. Nagsering hi Ona nga subay han panuyo ni Pangulo Aquino nga magkaada hin higayon an kada Pilipino nga makatagamtan hin serbisyo han mga doktor ngan iba pa nga p ropesyonal ha panlawas. P15. o kon kabug-osan nga P31.8 bilyo nes. o kon kabug-osan nga P24.32 bilyones para han MOOE.9 bilyones para han capital outlay (CO). an kakulang daw hin mag-upay nga panarabahoan ug oportunidad hin traba hoan in maghahatag ideya hin pagbuhat hin krimen tungod han kakablasan. nga an kanan goberno mga magkure nga mga inisyati bo in nahihimu agud la makab-utan an kamurayaw pinaagi han pagtagan ha katawhan han hustisya ngan paghatag ha ira hin pagpapakabuhian. sumala daw kan Coloma samtang gintata gan doon an pagpakusgi han sistema han hustisya ha kriminalidad. Dugang pa niya nga yana nga adlaw an ika-3 nga grupo hin mga Pinoy nga mangungul i in nakatalaan gumikan yana nga adlaw. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisay a:DUM) <b>Malacanang gintagusya an Ehepto ha ira pagdarag-an</b> Nakigduyog an Malacananga ha iba pa nga mga nasud nga nagtagusya han mga taga Ehepto tungod han malinampuson nira nga pagbuhat hin pag-alsa ug han nagin mahim yang nga pagbabalhin han sistema han panggobernohan ngadto ha pagigin usa nga de mokrasya. pamakabuhi importante hit kamurayawan –Coloma</b> Ginbubuhat daw it ngatanan hit administrasyon Aquino agud la magin malinampuson iton pagbubuhaton nga iristorya pangkamurayawan ha butnga hiton goberno ug mga r ebelde nga grupo. n gan P8. Matapos daw in dise-8 diyas. Samtang nagsering pa hi Valte nga iton embahada hit Pilipinas ha Cairo in pasigi nga nagkikita-kita han sityasyon didto nga dapit.( PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b>Hustisya. . ngan P6. P11.46 bilyones para han CO. nagsering hi Presidentail Communication Operation Office (PCOO) Secr etary Herminio “Sonny” Coloma. sering ni On a. P6. Tinapos ni Mubarak an iya 30-ka tuig nga pagkapot hin poder ug gahum ngan isuren der ha military an pagkontrolar han nasud.87 bilyones an pondo han DOH para han PS. Ngan. Ha iya mensahe durante han pagtatapos han “Padyak para sa Kapayapaan” han nakalabay nga Sabado. Domingo ug maabot hit Lunies nga adlaw.(PS). Sumala kan Deputy Spokesperson Abigail Valte. Mayda 35. labot pa han pagdeterminar han aktuwal nga kadamuon nga ginkikinahanglan nga mga propesyonal ha panlawas pa ra han maglainlain nga mga pasilidad ha panlawas palibot han nasud. Jr.65 bilyones .

(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>Dire kinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan</b> Dire daw kinahanglan nga mangaro an Pilipinas hin pasaylo ha goberno han Taiwan. an magt utulidong han mga impormasyones ha mga miembros. Bahin naman han Internal peace and Security Plan. Commander of the Central Command han Armed Forces of the Philippines. Ginsasagda daman ni Mabanta an duha nga Kongreso nga dagmiton an ira imbistigasy on basi hira makauswag na.Damo daw nga krimen it nabubuhat tungod hit kagutom ug pagkabido. Nababaraka daw an goberno han magigin kabtang han maabot 80 mil nga Pinoy worker s didto labot han mga permanente na nga residente. tungod han ka-deport hin pira nga ira mga tawo kay gintutuuhan daw an mga ine n ga membro hin international syndicate. nagpa pabilin daw nga marig-on an suporta ngan pagkapropesyonal an kasundalohan para h a administrasyon Aquino. nga an administrasyon Aquino in nagplastar na hin mga reporma ha AFP antis pa ginawas ine nga mga eskandalo ha militar. (PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>AFP makusog an suporta ha administrasyon Aquino</b> Ha luyo han mga alegasyon hin iregularidad ha Armada Pwersa han Pilipinas. nga gintikangan ni Col. Ha nasabi nga meeting. Revilla. ngan gintagan doon daw daman ni Mabanta nga suportado nira an panuyo ni Pres. Hinbaruan nga mismo hi Governor Daza an nag boluntaryo panagbalay han meeting ab er ipakita ha mga taga mantalaan nga mahimyang an iya probinsya ala kontra han n ahibabatian nga diri maupay. hi Lt. Idinugang pa daw ni Mabanta nga tikang han paglingkod han administrasyon Aquino.dugang pa ni Co loma ngan ine daw gud an iginduduso han Presidente nga tagan hin atensyon han ib a-iba nga programa han goberno. inundang na daw an mga tinuyaw nga transaksyon ug iba pa nga dire sakto nga mga praktis ha ira ahensya. Sugad man bubuhaton ni Revilla an briefing para han Crisis Management Committee sugad han suhestyon ni Chairman Governor. Ha usa nga media briefing ha Malacanang. Sumala kan Mabanta. George Rabusa ha iya pagpadayagan hin mga iregularidad daw ha AFP. Dida hin usa nga media briefing ha Malacanang. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga irenerespeto han goberno an decision han Taiwan kasumpa y han ira mga tawo kundi marig-on an tindog han Pilipinas ha pagpapaulia han mga Taiwanese. Aquino para han “daang matuwid”. igpapakita ni Chief Superintendent Arnold L. An huruhimangraw bahin han mga gios pankamurayaw in pangungunahan han Leyte Gove rnor Carlos Jericho L. Sumala kan Lacierda naghangyo na daw hira han Manila Economic Coordinating Offic e (MECO) nga tagan representasyon an nasud han Taipei Economic and Cultural Offi ce (TECO). General Ralph Villanuev a. mas maupay na daw an palakat han Armada Pwersa yana kontra h an mga nakalabay nga mga tuig ug ira daw iginsasaad in mas maupay nga katrabaho yana ug an ira pagigin propesyonal nga sundalo.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart ) <b> Regional Peace and Order Council meeting bubuhaton ha Catarman</b> Nakatalaan magkamay-ada meeting an Regional Peace and Order Council han Eastern Visayas ha ti-arabot nga February 22. Northern Samar kaupod an Provincial Government han Northern Samar ha panagbalay ni Governor Paul Daza ko mo vice chairman. Petilla komo chairman han konseho. Nasabi han naglabay nga meeting ni PSSupt Edgar Basbas nga mas habubo an krimen ha E Visayas kun itatanding ha bug-os nga nasud ug sugad man ha iba nga rehiyon. Reg ional Director han Philippine National Police an kahimtang han paz y orden han r ehiyon. 2011 ha Catarman. an de facto embassy han Taiwan ha Manila ngadto naman han panggoberno han han Taiwan. . nagsering hi AFP Spokesperson General J ose Mabanta Jr. (PIA 8-/ trans NBQ-PIA E Samar) <\b>DOH naglunsar programa mapauswag an serbisyo panlawas sa Pilipinas</b> . kasumpay hine nga isyu. Gintagan doon ni Lacierda nga dire karuyag han goberno nga himoon an nasud nga p ugaran hin mga international crime syndicate ug an nagin aksyon hine kontra han mga Taiwanese in para han kabug-usan nga proteksyon han nasud.

An RN HEALS in makakabaton san kanan gobyerno paningkamot para matuman an kanan United Nations Millennium Devel opment Goals labi na dida san pagpaubos san numero san nagkakamatay sa panganak tikang san presente nga ihap nga 162 sa kada 100. An PhilHealth ngan GSIS in maghahatag liwat sin group insurance san mga nurses s amtang an pribado nga korporasyon in gin-aaghat man liwat nga magkontribuer kon nano la ira maihahatag <b>MOA pagpakusog san 4Ps pitad para san bug-os nga reyalisasyon san pagbulig sa n pobre – Aquino</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III sadton Huebes nga adlaw nagdayaw san pag pirma san Memorandum of Agreement sa butnga san Department of Social Welfare and Development ngan local government units pagpakusog san implementasyon san kanan gobyerno Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nga nasugad “ ini nakagpahiran i sa aton ngadto san katumanan san ungod nga programa pagpahamubo san kapobrehan para sadton mga pobre nga kabugtuan. Aqiuno III panuyo nga makahimo san labi k akinahanglan nga serbisyo panlawas abrido san ngatanan nga Pinoy labi na adton a dto san mga kahigrayuan ngan depress nga mga lugar. Gintatawagan san Presidente an ngatanan nga may kalabutan ngan may panginlabot n ga igkasi Filipino nga iya ginngangaranan nga “frontliners” nga magtrabaho sin tinuo d para maseguro an kamanilampuson san 4Ps nga ginkikilala liwat nga conditional cash transfer (CCT) An 4Ps in sayo nga programa pagbulig san mga pobre mahi-alsa an kamutangan estra tehiya san gobyerno nasyunal paghatag conditional cah ngadto sin ura ura kapobre nga mga pamilya para mapaupay an ira panlawas.000 sa tuig 2015.221 nga mga rural ngan waray nagseserbe nga komunidad para sin sayo ka tuig. ngan maghahatag sa kanra sin kakaturugan ngan kakaunan. Dugang niya. an Presidente in nagpahamtang sin suporta pinaagi san pag-api sini nga kanti dad dida san General Appropriation Act. in gintestigosa n san Presidente. Si Health Secretary Enrique Ona nasugad nga ini nga RN-HEALS nga proyekto in mag tri-training ngan magpapadara sin maabot 10. magpapaseguro san kanra segur idad. 79 nga mga probinsya sa bug-os nga nasud sa pag-abot san Disyembre 2011. 10.” An MOA nga ginpirmahan sin simpli nga seremonyas sa Malakanyang. napitad kita tipahirani san katumanan san programa nga mag-u undong san kaupayan san panlawas. ini nga programa in ginlalauman nga makabaton san kakulangan san ma y kakayahan ngan eksperyensyado nga mga nurses sa 1. pinaagi san pagdara san mga health propesyonal ngadto san mga rural nga mga lugar ngan pagpauswag san pasil idad pagpanganak. nutrisyon ngan edukasyon sa kadam-an nga mga P inoy. an Department of Health (DOH) in nag-undong si n agresibo nga programa nga ginngangaranan Registered Nurses for Health Enhancem ent and Local Service (RN-HEALS). 74 nga mga syudad. Ngan an LGU gin-aa ghat liwat maghatag kadugangan nga allowance ngan benepisyo makantidad 2 mil par a sini nga mga nurses.Kasumpay san kan Presidente Benigno C. Samtang ini nga mga nurses aadto san mga lugar nga pagtatrabahuan.3 milyones nga mga pamilya sakop san 936 nga mga bungto. “ Ini an sugad san Presidente. An MOA nagtutumuyo nga makagbenipisyo sin 2. pero ini bag- . ngan sugad man mabaton an pr oblema san kakulangan san nurses.000 an kukuhaun para sini nga RN-HEALS. “Ipamatuod ta sadton nagruruhaduha an isip nga an CCT in diri limos.000 nga nanganganak sa kanan na sud target nga yaun la 52 kada 100.000 nga allowance kada bulan san DOH samtang an local government units (LG U) kon diin sira nahimutang mao an magsusupervise. sira tatagan sin 8. An programa nagkikinahanglan sin 850 milyones ka pesos kada tuig ngan sugad ni O na. Dugang san Health Secretary. nutrisyon ngan edukasyon labi na san kabataan nga may edad 0 ngadto sa 14.000 nga mga waray trabaho nga mga nu rses ngadto san mga komunidad nga pipilion san DOH kabulig san Department of Soc ial Welfare and Development (DSWD). “Sa pagtig-ob pwersa. Sugad ni Ona an Pilipinas yaun masubra pa 120 mil nga mga nurses. yaun maabot 60 thousand nurses an nag apply para sa n naasabi nga programa pero tungod san kakulangan san budget.

amon narekognisar nga mayda pa ngayan masobra yenukot-yukot dinhi ha nasud nga n aghuhulat la hin higayon nga makapahamtang hin lugar ha media.” (Translation by LDL/PIA-8) <b> Diri ginkikinahanglan mangaro hin pasaylo ha Taiwan – Malacañang</b> Diri ginkikinahanglan nga mangaro hin pasaylo an Pilipinas ha gobyerno han Taiwa n tungod han ginhimo nga pagpapalagpot ha nasud hin mga taga-Taiwan nga gintutuo han mga kaapi hin internasyonal nga sindikato-kriminal. Hatol nga ig-iisplikar ngadto han mga nagtambong kun kay ano n ga an pahamtang nga “it takes a village to raise a child” in amo an dalan pagbaton h an mga panginahanglan han mga kabataan ha Bisayas. Hi Mr. Dugang pa niya nga damo na nga mga director ngan producer han nagtitikadamo nga industriya han indie film in nagin kilala na ha bug-os nga kalibutan ngan kadaman hini ha ira in mga baatan-on pa.” siring han Presidente dida hin usa nga interbyu durante han courtesy call ha n mga kaapi han Azkals Hoybes nga adlaw ha Premier Guest House ha Malacanang.” Ini an siring ni Presidente Benigno S. labot la han iba p a. Hato l. nagsering hi Presiden . Plan Phils magdudumara pinaka-una nga Youth Media Festival ha Rehiy on 8</b> An Plan Philippines ngan Anak TV. ngan mga mobile phone nga may kapabilidad parti ha video. han pinaka-una nga Youth Media Festival ha siyudad han Tacloban. An Plan Philippines ngan hi Mr. interes ngan enerhiya. ginlamano hira han Presidente ha n ira duha ka puntos nga gindag-an diin siring niya nga in in “pagpakita han kanan Pinoy gud agi ngan paniguro. Ini an sugad san Presidente. sering ni Mr.o nga pagtikang para san mga pobre nga kababayan basi dayon na sira nga makagawa s san kapobrehan. in nagpasabot nga an Youth Media Festival in naghihingyap nga makakuha hin partisipasyon tikang han mga ba tan-on nga mulupyo han Bisayas nga may kalabutan o kaaradman ngadto han iba-iba nga porma han electronic media nga nag-uupod han digital nga mga kamera. (PIA 8/maa) <b> Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod – Aquino</b> “Pokus ha mga mulay nga an mga Pinoy hawod. (PIA-Northern Samar/Ailene N. para igpresentar ha ira an plano ngan disenyo nga amo an pinaka-una dinhi ha rehiyon. “Suhestyon ko nga magpokus kita ha mga uyas diin mayda gud kita kapas hin pagdarag -an. Dida hin usa nga media briefing ha Malacañang hadton Huebes. igpapakita ni Mr. Secretary General han Anak TV. state universities ngan mga pribado nga sektor. Hatol in nakatalaan pakigkita hin pipira nga mga personalidad nga natikang ha mga lokal nga pamunuan. Diaz <b> Anak TV. sering ni Mr. An Youth Media Festival in usa nga disenyo kun diin umabot na an iya panahon hin pagpahamtang. Igin-explikar han Presidente nga an pagpokus ha uyas diin an mga Pinoy may pagda rag-an in usa nga maabtik nga pitad. An mapainubsanon pero ginsasarihan nga proyekto in magkukumpirmar ngada han nasu d ngan an rehiyon in makakagpakita hin usa nga mahinungdanon nga hitabo para han mga batan-on pinaagi hin pagneguro. Mag Cr uz Hatol. Hatol nga nagtutdo hin damo nga kabataan nga nagtit ikang ha mga higrayo nga lugar dinhi ha rehiyon. videoca ms. in nakatalaan pagdumara yana nga bula n han Mayo. mga ahensya han gobyerno n asyonal. Mag Cruz Hatol. usa nga grupo han ngatanan nga mga television networks nga nagseserbisyo dinhi ha nasud. An Azkals team in naghatag hin usa nga jacket ha Presidente diin malipayon niya ini ginsul-ot ngan naghingyap hin damo pa nga kalampusan ngan han pagigin modelo ha mga kabataan. Kasunod han ira pagdaug han Merkoles han gab-i. Dida hit pakigharuharampang nga pagdudumaraon ha Old House han Hotel Alejandro. “Matapos pag-edukar hin ganatos-gatos nga mga batan-on nga mga Pilipino ha media.” sering ni Mr. Aquino III ngadto han mha lider han Phili ppine Sports Commission (PSC) ug han iba pa nga sports organization kasumpay han pagdaog han Philippine Azkals football team kontra han Mongolia han Merkoles ha syahan nga hugna han ira 2012 AFC Challenge Cup prequalifying match ha Bacolod City. Nagsaad an Presidente nga hihimuon an ngatanan sa gobyerno para maging manilampu son an 4Ps.

sering ni Soliman.140 nga mga pamilya ha Jolo nga nadislokar han babaha ngan tornado han naglabay nga semana. Hadton Miyerkules. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Nagpadara hin ayuda an DSWD ngadto han mga naapektaran hin babaha. ginbuhat an krimen ha Tsina… salit para adto ha n kapulsanan han aton nasud an pagpalagpot ha ira ngadto ha Tsina. Aadto ha Tsina an ebidensya. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Aquino gin-abrihan an Presidential Situation Room para sin epektibo nga pagb aton san krisis</b> An gobyerno in yana epektibo na nga makakaresponde san krisis ngan kadagmitan ng a panginginahanglan dida san bug-os nga operasyon san Presidential Situation Roo m (PSR). Gin-aadman na yana han DSWD an hangyo para hin core shelter assistance han probi nsya han Sulu. nga amo an de facto nga embahada han Taiwan h a Manila . ngan Hong Ko ng . “Diri naton karuyag nga magin darangpanan hin internasyonal nga mga sindikato-krim inal. gin-aro han gobyerno han Taiwan nga manngaro hin pasaylo an g obyerno han Pilipinas tungod han gintatawag nira nga patago nga pagpapalagpot ha n 14 nga mga tuminongnong hini han naglabay nga semana ngadto ha mainland China . An ginpalagpot nga mga Taiwanese en maatubang hin prosekusyon tungod hin cross-b order nga panlansis nga nagdadabi hin maabot $20 milyones nga gin-gantso nga sal api. 156 ka karton hin corned beef. 100 ka kaha hin sardinas. en mayda pagkabaraka para hiton kabubuwason hin maabot otsenta mil nga mga Pilipino nga mga magtratrabaho ngan iba pa nga mga P ilipino nga nag-uukoy ha Taiwan . ginhangyo nira an Manila Economic Coordinating Office (MECO) nga makigsumpayan ha gobyerno han Taiwan mahiuinong han isyu para han Taipei Ec onomic and Cultural Office (TECO).80 0 nga family packs. Si Presidente Benigno Simeon Aquino III. labot pa. . 41 ka kaha hin gatas. sa kanya mensahe dida san inagurasyon s a PSR sadton Huebes. 173 ka kaha hin noodles. nasugad nga an PSR in nakagproduser sin 104 nga halipot. Gintagan niya hin duon nga diri karuyag han gobyerno nga magin darangpanan an na sud hin internasyonal nga mga sindikato-kriminal. ek sakto ngan importante nga mga reports nga nakaghatag sa kanya sin napapanahon ng a impormasyon matungod san mga importante nga panhitabo tikang pa san Oktobre 20 10.790 nga mga panapton ngan usa nga generator lakip en upat nga emergency lights.” sering ni Laci erda.140 nga mga pamilya nga nadislokar hin tornado ngan pagtono hin tuna nga naka-igo han probinsya han Sulu han naglabay nga semana.tial Spokesperson Edwin Lacierda nga ginrerespeto han gobyerno an desisyon han T aiwan mahiunong han mga tuminongnong hini. Iginpatapod ni Soliman kan Jolo Mayor Hussin Amin nga padayon nga maghahatag hin ayuda an DSWD ngadto han 1. sering ni Lacierda. Gin-aakusar hira tungod hin gin-aaligar nga paghidabi dida hin investment s cam nga an mga biktima en mga Tsino ha mainland China . kondi pinaninindogan han gobyerno han Pilipinas an desisyon hini nga palagputon an mao nga mga taga-Taiwan. Ini nga mga reports. in nakakaghatag liwat san mga Gabine te sin mga impormasyon nga ginkikinahanglan para tuang nga makaresponde san magk . pagbaha ngan iba pa nga mga peligro. An gobyerno. 1. 150 ka sako hin bugas. Singapore . intensity kuwatro nga mga linog. tornado h a Jolo</b> Ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Cora zon "Dinky" Soliman hadton Miyerkules nga nagpadara an ira ahensya hin hinabang agud maayudahan an 1. Gin-iimplimentar han DSWD an Core Shelter Assistance Project (CSAP) agud maayuda han an mga pamilya nga nagkadidislokar hin mga trahedya aber makagtukod hin ira puroy-anan. dugang san Presidente. Segun kan Lacierda. an ginhimo han nasud en agud daw mapanalipdan an nasudnon nga kapulsanan han Pilipinas. Nagsering hi Soliman nga an mga hinabang nga ginpadara en ginkokomponer hin 3. An mga puroy-anan nga gintutukod han DSWD ilarum han CSAP para hin mga pamilya n ga apektado hin mga remalaso en magdig-on daw nga diri maruruba hin 180 kph la n ga hangin.

gin-porma an mga opisina han Resource Management. ini in nahibaroan tikang han Phi lippine Army o kon (PA) kakulop nga adlaw (Huwebes). nga dara han hidabi han kaso ni anay AFP compt roller Carlos Garcia. . nagdugang pa hi Parlade. sentrohon an padalagan san impormasyon ngan maasister san koordinasyon san magkadurudilain nga ahensya nga ginmamandua n nga umatubang san krisis. “Apektado an kada Pilipino han hiruhimangraw pankamurayawan.” sering han Pangulo. labi na an pwersa a rmada san Pilipinas. panbomba san bus. An Presidente nagpahayag sin pagtapod nga sa mga tuig nga maabot. (PIA-Northern Samar/ Ailene N. Samtang. an kanya administ rasyon in nag-agi liwat sin krisis kaapi na an hostage crisis. “Talking Points” in usa nga proyekto han Philippine Information Agency (PIA). (PIA -E. para paghatag hin bag-o nga sistema ha sakob han opisina nga kon diin may-ada check and balan ce ha military resource ngan fiscal management. 2010. Nagsering hi Parlade. hiya in nagsering nga iya ginpap atapod nga an liderato han Philippine Army in nagkakaurosa la gihap bisan ha luy o han mga anomaliya. Fiscal Management. sa kanya halipot nga estada san opisina. nga an PA in maiha na nga naghihimo hin mga reporma ha sak ob han militar labi na han pag-inbestigar han mga gin-aalegar nga corruption nga nanhinabo hadton una nga panahon. hira in dire naaa-apektaran han sinisiring nga “send off mone y” issue ngan iba pa nga gin-aalegar nga mga skandalo ha sakob han AFP. an PSR. An AFP in makusog la gihap an ira commitment para serbisyohan an nasud.adurudilain nga ayat. baha sa iba iba nga parte sa nasud. Hi Parlade in nanhimuwa han mga reports nga an Army chain of command in habobo na it morale. An Presidente nasugad liwat. makigbahin hiton solusyo n imbes nga makadugang hiton problema. Segun kan Army spokesman Col. Candido) <b>Aquino nanawagan ha katawhan Pilipino nga magin aktibo ha pakig-api dida hito n proseso pankamurayawan</b> Gin-awhag ni Pangulo Benigno Aquino III an ngatanan nga mga Pilipino nga magin a ktibo ha pakig-api dida hiton panuyo han gobyerno nga makab-ot en kadayonan nga kamurayawan agud makagporma hin mahinungdanon nga katangdo-an pankamurayawan nga da han rebelde nga mga grupo. Accounting ngan Internal Audit. translated by: S. gin-aghat ko na an ngatanan nga maki-usa. Dugang niya. Diaz) <b> Militar. An iya pamahayag in nahinabo durante han hiya in nagin bisita han “Talking Points” u sa nga bi-weekly radio program han DZRB. sanglit it kamatu-oran magawas gihap”. siya nag isy u sin Adminitrative Order Numero 2 pagtindog sin PSR basi an gobyerno makagbaton o makagresponde san sugad nga mga sitwasyon sin epektibo nga pamaagi. ha pak igburoligay hiton Presidential Communications Operations Office (PCOO). Kabalyo han nawara nga opisina nga amo an comptroller. Office of Civil Defense ngan De partment of National Defense. Samar. an PA in gin-wara na an comptroller’s office . PBS ngan National Broadcasting Network (NBN)-Channel 4. Sugad san Presidente. Antonio Parlade . Ngan tikang pa man ha n tinikangan. bisan ha luyo hin mga gin-aalegar n ga mga isyu sugad han graft and corruption hiton hanay hit militar. nga sa panahon san krisis nasyunal. Mao nga sa Setyembre 17. Radyo ng Bayan. Philippine National Police. “Makusog it akon pagtoo hit aton gobyerno. Amo ini an ipinanawagan han Pangulo durante han “Ilaw ng Kapayapaan” (Lamrag han Kam urayawan) nga okasyon kon diin ginbuhat an seremonyas hin pandagkot hin mga kand ila ha Quezon Memorial Circle hadton Martes. an PSR in bubutangan liwat sin centralized nga electronic connectio ns san mga nangunguna nga national security nga mga ahensya. ngan m ga tawo nga nagtatrabaho dida padayon nga magkiwa samtang an nasud naatubang san mga reyalidad nga an katawhan in buhayhag san magkadurudilain nga tarhog sa kan ra kinabuhi ngan seguridad. an PSR mao an m agiging sentro san pagbaton san gobyerno. Hi Garcia in ginkasohan hin pangawat o kon plunder ha opisina han Ombudsdman dar a han alegasyon nga nangurakot hiya han pondo han Army. nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale—Parlade</b> Nagpapabilin nga hitaas la gihap it morale hiton mga opisyales ngan miyembro hit on Armed Forces of the Philippines o kon (AFP).

Ngani daw. san MN LF ngan Organization of Islamic Countries para estudyuhan an implementasyon san 1996 Final Peace Agreement nga pagbubuhaton tikang sa Pebrero 19 ngadto sa 20 sa Jeddah. kalangot san igkasi ta Pinoy. An ginbuhat nga aktibidad in para san tiarabot nga pag resumer san negosasyon pa nkamurayaw dida san Moro Islamic Liberation Front (MILF). Si Presidente Benigno Simeon C. Nahangyo la daw hi Ochoa ha publiko nga dire bug-uson an institusyon han AFP iglakip ha nahitatabo yana nga kontrobersiya ha fund scam. makakabulig na kita ha pagpapakalyap han adbokasiya han kamurayawan ngan maipapaabat pa daw naton ha ngatanan nga an paggagahin hin oras ngan talento para han proseso panka murayawan en diri kawang kondi. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya :DUM) <b> Yana an panahon san kamurayaw – Aquino</b> Sa pagsugad nga an Pinoy pagal na san saramok. Aquino III nanawagan san ngatanan nga nadadabiha n ngan adton may kalabutan nga igkasi Filipino nga tumindog sa luyo san administ ration ngan sumuporta san pagbalik san kurukabagaw pankamurayaw dida san Moro Is lamic Liberation Front (MILF) nga pagbubuhaton yana nga bulan san Kuala Lumpur. Diaz) <b> Reporma ha AFP ginbubuhat na</b> Ginbubuhat na daw an reporma ha Armada Pwersa han Pilipinas (AFP) agud mapatuman in pira nga pagbabag-o hine nga ahensya nga gusto han Presidente ipatuman. amo ine an sering ni Executive Secretary Paquito N. Nagsering an Pangulo nga labot la hin pagmalakahibaro hiton bag-o nga mga panhin abo bahin han situwasyon han proseso pankamurayawan tikang han website han Offic e of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. kahadok.). Kingdom of Saudi Arabia. Nagsering pa an Pangulo nga pinaagi hini nga yano la nga mga gi-os. nagkaistorya na daw hira ngan hi Defense Secretary Voltaire Ga zmin nga iya na gin sidngan nga tagan hiya han listahan han detalye han angay ma bag-o ha AFP. ya na na an panahon san kamurayaw. ini nagdara sa ira sin kasuol. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Sumala kan Ochoa. i ya na daw iginpatuman an pagpahugti han budget han AFP. Pagal na an Pinoy san pagkita san kanya igkasitawo nga nahibubutnga san b akbakan nga waray man nahihingadtuan. An Presidente nag anunsyu nga an gobyerno in magbubuhat sin exploratory nga kuru kabagaw ngada san MILF tikang sa Pebrero 9 ngadto 10 ngan pormal nga kurukabagaw ngada san NDF tikang sa Pebrero 15 ngadto sa 21 sa Kuala Lumpur. nagladawan san seremonyas pagdagkot san kandila bilang simbolo sa n pagkasarayo ngan sayo la nga hingyap san pagpalaga sin kalayo san ungod nga ka murayaw. Iya liwat gintandaan nga an tripartite nga miting sa butnga san gobyerno. Malaysia. sering pa ni Ochoa. Sa maiha na nga panahon.ph. Malaysia. pagal na san waray pulos nga armado nga pakig -away. Ginhimo ini nga panawagan san Presidente durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) o seremonyas san pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Cir cle sa Martes nga gab-i. Ochoa Jr. “Maipapahibaro niyo dinhi an iyo mga opinyon ngan suhestyon agud magkaurosa kita h a pag-undong han proseso pankamurayawan. han nakalabay nga Merk oles.” sering han Pangulo. kabukwag. An Presidente. kadam-an nga parte sa aton nasud in nahi-iilarum san masir um nga samok o armado nga komplikto. Sugad san Presidente. Dugang san Presidente. An Pinoy natatanglay na san samok. puede gi hapon abrehan an ira account ha Facebook ngan Twitter.gov.opapp. usa nga mahinungdanon nga amot para han katumana n han ginhihingyap nga kadayonan nga kamurayawan. Moro National Liberati on Front (MNLF) ngan National Democratic Front (NDF). Natatanglay na anpinoy san pagburublag. magbantay ngan makig-api dida hiton hiruhimangraw pankamurayawan.. aragway ngan waray pulos nga pagg iburubingkil nga nagpapakita san tikadako nga lat-ang san mga myembro san gobyer no ngan rebelde nga grupo.Gintagan hin duon han Pangulo an kakinahanglanon nga makibalita. Importante daw nga dire paprehoon an mga sundalo ug mga opisyal. paglingod hine ni Gazmin hadton nakalabay pala nga bulan han Hulyo. sugad man han sayod na n ga proseso ha panmamalit han mga higamit han mga sundalo agud masiguro nga mapro .

an Anti-Drug Courier Campaign in pormal nga iginlunsad ha Bi sayas didto ha Sarabia Manor Hotel han Iloilo nga pinangulohan han Director Gene ral han PIA nga hi USEC Jose A. An panawagan han Presidente in binate durante han pagdumara han “Ilaw Kapayapaan” ha Quezon Memorial Circle niyan han gab-i han Martes. Aquino III yana nga adlaw an Presidentia l Situation Room (PSR) nga maghahatag ha iya hin lugar agud iya matagan hin iwag ug panminsar an mga isyus nga importante kaupay ha intereses han katawhan ug se guridad han bug-os nga nasud. Guttierrez. kasamok ug an waray hungkag nga away pupsilay sugad nga resulta han nagtitika halapad daw nga distansya han goberno ug mga membro han rebelde nga kagiusan. 2 in pinirmahan hadton S ept. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b>‘‘Panahon na para hin kamurayawan ’’ – Aquino</b> Binubutlaw na daw an mga tawo tungod han aru-araway. pinaaagi han Task Force Drug Couriers.(PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> Aquino pagiinaguraran an Presidential situation room</b> Pag-iinaguraran ni President Benigno S. Malaysia. 17 han una nga tuig ug kakaptan ine han Office of the National Security Adv iser. Nagpasabot hi PIA8 Regional Director Erlinda Olivia P. Dida han Enero 2011. diin iya mababasa ug mababati an mga impormasyon kaparte han mga isyu n ga nakakapektar han katawhan ug panggobernohan partikularmente an kahimtang han seguridad han kabug-usan nga nasud. Sumala pa han President an seremonyas nga panagkot han kandila hadto nga gab-i h an Martes in simbolo daw han pagkakaurusa han mga Pilipino ug an ira nagkakaurus a nga hingyap hin tinood nga kamurayaw. Jr. 431 o 63% hini in mga babaye ngan 258 o 3 7% in mga lalaki. An mas nakakaalarma hini amo an kamatuoran nga mas damo an mga babaye nga nabibi ktima ngan gingagamit bali tagapagpasarang hini han mga syndikato han druga. 2011. nagd udumara hin media forum parti Anti-Drug Courier campaign o kampanya kuntra pagpa sarang han ilegal na druga ha ilarum han gobyerno nasyonal. Dinhe daw daman magkikirigta an mga membros han crisis management operation comm ittee agud iristoryahan an mga pamaagi kun patiunan-o matatagan solusyon kun maa bot man in problema nga importante matratar para han bug-os nga nasud. a n gobyerno. Aquino III ha mga stakeholders ug mga molopyo nga suportahan daw an iristorya pangkamurayawan o peace talks ha butnga hiton Moro Islamic Liberation Front (MILF) nga matatabo yana nga bulan ha Kuala Lumpur. an nakalista nga mga kaso hin tagapagpasarang han druga in sumaka ngadto hin nakakaalarma nga 689. Fabia ngan han Director General han PDEA nga hi USEC Jose S. An PSR nga natukod pinaagi han Administrative Order No. Dida han Pebrero 3. Tiu nga gin-imbitar han i ra opisina an Regional Director han Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) di nhi ha rehiyon nga hi Director Julius Navales nga maghisgot parti han kanan nasu d problema kun diin gingagamit in pipira nga mga mulopyo hini bali taga-pagpasar ang han ilegal na druga hin mga syndikato nga natikang ha langyaw. (PIA Samar/Trans: Alice Nicart) <b> PIA-8 magdudumara ‘anti-drug courier campaign media forum</b> An Philippine Information Agency (PIA) in yana nga adlaw.teheran an pondo han goberno ngan dire hingadto han pag-abusare hin pira nga taw o. in nagpakurokusog han iya kam panya kuntra hini nga tagapagpasarang han druga pinaagi han Philippine Informati on Agency bali panguna nga ahensya ha pagpasarang han impormasyon kuntra hini. Makikita daw ine nga PSR harani han Presidential Security Group tabok la han Mal acanang. Did a han 689 nga nanhilista nga mga kaso. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga   . kun diin harayo hin duro han duha nga na hilista nga mga kaso han tagapagpasarang han druga dida han 1993. Panawagan daw ine ni President Benigno S. Para maabisuhan an publiko nga diri mahidabi hini nga mga syndikato hin druga. Moro National Liberation Front (MNLF) ug National Democratic Front (NDF). Pebrero 10. An “ Ilaw sa Kapayapaan” in serbe programa nga nagpaabat han aabrehan nga peace talk s o negosasyon ha butnga han Moro Islamic Liberation Front (MILF). Tatagan daw an Presidente hin haglipot nga impormasyon ha mga nanhihitabo ha nas ud diin iya daman tatagan komento o opinion kun importante ine o dire.

(PIA 8/maa) <b> Aquino nag-aghat san mga Filipino nga maging aktibo nga kaparte san proseso pankamurayaw</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III nag-aaghat san mga Filipino nga maging a ktibo nga kaparte san kanan gobyerno tinguha para sin waray katapusan nga kamura yaw pagsulsog sin makahulugan nga kasabutan pankamurayaw dida san mga grupo san rebelde. An unse nga mga meyembro n ga mga ahensya in nag-uupod han Philippine Information Agency. an kanra Facebook ngan Twitter accounts in abrido l iwat. Ini in pinangungulohan han PDEA kasugbong han DFA. 326 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nakalist a ngan ha Middle East. 27 9. kaswal nga pakigsangkay. OP-ES. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin pagpasarang hin dru ga. gin implementar niya an pitad paghugot san paggastos. National Bureau of Investigation. pag-asawa han ginrerecruit. ngan internal cont rol. ma abot 125 nga mga kaso hin pagpasarang hin druga in nahilista. Sayo san mga pangunahon nga pagbabag-o mao an pag imponer san probisyon san Comm ission on Audit (COA) Circular Numero 97-2002: Reinstatement with Amendment san Rules and Regulations on the Granting. An Presidente nagpahamtang san panawagan durante san “Ilaw ng Kapayapaan” (Light of Peace) seremonyas sin pagdagkot san kandila nga ginhimo sa Quezon Memorial Circl e sa Martes nga adlaw. Natikadamo an mga babaye nga nahilalambing hini nga pagtagapasarang hin druga.kamatayon ha Tsina. An modus operandi han mga syndikato amo an pakigsangkay han ira potensyal nga gi nrerecruit. Ha Asya ngan ha Pasipiko. sa Mierkules nga adlaw. pagproponer hin $2000 nga suhol ha kada malinampuson nga transaksyon ngan paghatag hin tiket pa ra eroplano para ngadto han tagapagpasarang han druga. ini an sugad ni Executive Secretary Paquito N. An Task Force Drug Couriers in gintindog pinaagi han Administrative Order No. Philippine Na tional Police-AvseGroup ngan han MIAA. Sugad niya.opapp. Gin eksplikar san Executive Secretary nga sa pagsulod ni Defense Secretary Volta ire Gazmin sa iya opisina sa Hulyo 2010. Makibalita. Ini nga mga paningkamot in may panuyo pagpaseguro nga an trasaksyunes in buhayha g ngan an pondo san AFP nakatago nga diri magamit sin waray pulos ngan diri maab uso. duon niy a. Kasumpay sini. Commission on Higher Education. Bureau of Customs. Bureau of Immigration. Department of Lab or. labot san pagkuha san mga bag-o nga talaan san estatus sa proseso pa nkamurayaw tikang sa website san Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (www. magbantay ngan maki-api san uru-esturya para san kamurayaw. Ochoa.gov. Utilization and Liquidation of Cash Advan ces Provided under COA No. ngan 73 in may sentensya hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. Department of Justice. un om (6) in naatubang hin kamatayon nga waray pardon. mayda na 152 nga mga kaso in nakalista ngan ha Europa. Jr. sugad ni ochoa. <b> Reporma sa pwersa armada padayon – Ochoa</b> An reporma san pwersa armada san Pilipinas (AFP) in ginhihimo para maplastar an ginkikinahanglan nga pag-uswag ngan transpormasyon sa military. 90-331 para mabaton an konbersyon san pondo san pwers a armada.ph). Dida han 79 nga mga kaso nga may penalidad nga kamatayon. proseso san pamalit san supplies nga ekepahis. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. Ha Estados Unidos. Maipapagawas dihan an iyo mga karuyag sidngon basi magkasarayo kit nga sulsugon an proseso pankamurayaw. An reporma sugad ni Ochoa in kasumpay san kan Aquino administrasyon determonasyo n nga mabaton an mga problema ngan isyu nga ginpahamtang san pwersa armada. “kada tagsa nga Pilipino in apektado san kurukabagaw pankamurayaw. (PIA-Northern Samar/ Ailene Diaz). Tikang sa tinik angan gin-aaghat ko na an ngatanan nga makisayo. PTA. an administrasyon in nagdesignar sin special disbursement officer (SDOs) nga an trabaho mao an panginano san mga financial requirements sa mga ah . makiapi sa solusyon imbis nga d umugang sa problema” Ini an sugad san Presidente. K adam-an hini ha ira in mga OFWs nga nagkawawarayan trabaho.

Palawan para kumita han Puerto Princesa Subterranean River Na tional Park. Nahibaroan nga primero pala han Preidente Aquino makakita han subterranean park. (PIA-N orthern Samar/ Ailene N. Dida han iya pamahayag didto ha Senado. Hi Cimatu in gin-aakusahan kaupod na an anay AFP chief Angelo Reyes. Cabayugan pinaagi han Philippine Air Force ( PAF) helicopter. . An iya pagbisi ta in ginlalauman nga makakabulig pag-promote han underground river ngan pag-agh at nga mabotosan para han global platform han nasabi nga New 7 Wonders of Nature . Diaz) <b> Cimatu binalik na tikang ha Middle East mission. (PIA-E. Labot san representante san Bishops-Businessmen’s Conference for Human Development ngan san Makati Business Club. An Presidente in mapakadto ha Brgy. Nanawagan hiya han mga katawhan nga dire hira mag-una-una hin mga desisyon . Nagdugang pa hi Rabusa. translated by: S. Barangay Cabayugan para bisitahon an world-famous subte rranean park. Candido) <b> P-Noy bumisita han kanan Pilipinas pambato han New 7 Wonders ha Puerto Princ esa</b> Bumisita yana nga adlaw Pebrero 9 (Miyerkoles) hi President Benigno Aquino III h a Puerto Princesa. nga konta tagan hiya daman hin oportunidad pag-presentar han iya kalugaringon duran te hiton senate committee hearing hit sunod nga semana. Pebrero 4. An administrasyon liwat in nagpapakusog san internal control systems sa ngatanan nga mga ahensya ngan units sa ilarum san AFP ngan DND pinaagi sin pagkondukto s in pre-audit sa ngatanan nga buruhaton sin pamalit. Ini nga proseso makakapawara san ghost deliveries san goods and services nga mak omplementar san post-audit operations nga ginhihimo sa COA auditors. Hi Governor Abraham Kahlil B. Nagdiwara gud hiya nga waray niya nakarawat hin ano man nga pondo para hin perso nal nga paggamit nga tikang hin mga tawohan han AFP. hi Rabusa in nagsering nga hi Cimatu in nakakarawat hin P80-million in send-off money samtang hi Diomedio Villanueva in gin-alotagahan hin por lo minus P164-million durante han iya pagretiro. han pagpaki-anhi ha iya bahin han isyu nga may partisipasyon han Armed Forces multi-million peso scandals. didto ha Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nga sakay han United Arab Emirates Airline flight EK-334 nga tikang ha Dubai. Hagedorn in nanguna par a han provincial ngan city government officials para tapu-on hi Presidente Aquin o didto ha Sitio Sabang. hi Cimatu in deritso nagdiwara. Mitra ngan Mayor Edward S. Samtang. nga hi Angelo Reyes in nakakarawat daman hin P50 million in send-off money.000 n ga overseas Filipino workers o kon (OFWs). Samar. nga amo an opisyal nga pambato para han pagbiling ngan pagpili hito n New 7 Wonders of Nature ha bug-os nga kalibutan. segun han ira information officer ha syudad han Puerto Princesa. nga kon diin aadto hiya mapahuway madaliay didto han bag-o pala nga ginhimo nga Sheridan Hotel san-o sumulod han underground river.ensya san Department of National Defense (DND) ngan AFP units pinaagi sin sestim a san pag cash advance. nga waray ni ya partisipasyon hadton gin-aalegar nga mga anomaliya ngan mga iregularidad han AFP duranti han hiya halipotay nga pamuno komo Chief of Staff tikang ha Mayo nga da han September 2002. ni whistleblower George Rabusa didto ha Senado han nakalabay nga semana. nga kon diin hiya in bol untaryo nga magppakita ha senado. pero nagdiwara nga may niya partisipasyon han AFP fund scam</b> Nakabalik na adton anay Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff nga n Special Envoy Roy Cimatu hadton Biyernes nga adlaw . nga kon diin hiya in nag-ukoy hin duha ka semana didto ha Afghanistan para pangumustahon an mga kahimtang han may-ada por lo minus 4. Hi Cimatu in nagdugang pa hin pagsering nga karuyag niya nga tagan hiya daman hi n oportunidad pagklaro hit iya ngaran ngan hiya in andam umatubang hin ano man n ga imbestigasyon para manggud makuha an kamatuuran hadton gin-aalegar ha iya. tulo nga mga myembro san Defense Press Corps in malingkod bilang observers sa deliberasyon san Bids and Awards Committee. Hi Cimatu in tikang pala han iya katatapos nga misyon didto ha Afghanistan ngan didto ha Middle East.

(PIA-E. Aquino III han iya ika-51 nga k aadlawan an makapagtrabaho hin doble para ha kaupayan han mga Pilipino nga mga k ablas ngan matalwas hira hin sagilayon tikang ha kapobrehan. Samar. ug Presidential Security Group (PSG) para han iya birthday. Gin-aantisipar nga an mga nangunguna nga opisyal in maghihisgot han mga kalungan ayan nga dara han Tax Administration Reforms ngan han nangunguna nga mga program .(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b>P-Noy mabisita han kanan nasud ikokontest ha N7W</b> Ginbisita ni President Benigno Aquino III an kanan nasud ikokontest ha kanan kal ibutan paisan-isan han New 7 Wonders of Nature. An motorcade in magtatapos ha BIR Regional Office kun diin usa nga press confere nce in pagdudumaraon kaupod han mga hagtaas nga opisyal han BIR ngan han mga Rev enue District Officers. pasabot ni BIR Regional Director Atty. Nakig-istorya pa daw an Presidente ha mga pobre nga residente ug mga membro han medical team ngan iya gin obserbaran an panhatag hin mga pinutos-putos nga talag udti nga regalo ngadto han mga tawo tikang han 22 nga membro han Malacanang Leag ue of Barangays. Mitra ug Mayor Edward S. Candido) <b> P-Noy hingyap ha iya kaadlawan: katalwasan han mga pobre</b> Simpli daw la an hingyap ni President Benigno S. may-ada salida nga igpapakita mahi-unong hiton clim ate change didto ha nasabi nga hotel. an Presidente in karuyag bumulig para i-promote an nas abi nga park ngan para damo pa an bumisita han aton nasud.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart) <b> BIR-8 maglulunsad 2011 Kampanya Pamayad buhis pinaagi hin motorcade. Primero pa daw la ine nga pagkita ni P-Noy han salog ha ilarum han lungib ha Pal awan ug linalauman nga ine nga iya pagkadto in makakaaghat hin hura nga botos pa ra ine mapili ha N7W. press c onference</b> An Bureau of Internal Revenue ha Sinirangan Bisayas in nakatalaan paglunsad han ira 2011 Tax Campaign o Kampanya Pamayad Buhis dida hit Martes. An grupo in nagkadto man gud ha Sitio Sabang. Dida daw hin usa nga ambush interview ha iya pagbisita han ginbuhat nga medical ug dental missions ha Mendiola parking nga gin-organisar han Office of the Presi dent. 2011 . Sering ni Director Alocilja. Barangay Cabayugan agud bisitahon an sikat nga salog nga aadto ha ilarum hin usa nga dako nga lungib. Antis hine. Pebrero 15. karuyag hadto pa ni Mr. East Avenue in Quezon City ug iya gin-renew an iya driver’s license kay nag-expire man daw in e pag-abot han iya birthday. Katapos hine. Samtang . Department of Social Welfare and De velopment. Sumala daw kan Hagedorn. an kanan Puerto Princesa Subterr anean River. lab-i na gud an nakatalaan nga mga ginhihingyap maabot para han tuig 2011. an paglunsad in pagdudumaraon pinaagi hin usa nga m otorcade ngan susundan hin usa nga press conference para iklaro an mga plano nga n estrateheya pagpakusog han koleksyon han buhis. Philippine Charity Sweepstakes Office. Kataliwan pagbalik ha n Presidente tikang ha park. basi han inpormasyon nga nahikay tikang ha Philippine News Agency o ko n (PNA) hi City Mayor Hagedorn in ginlalauman nga makikighimangraw hiya ngadto k an President Aquino bahin han “No Mining in Palawan” nga kampanya. Pinamunuan nira Governor Abraham Kahlil B. Alert Alocilja. translat ed by: S. nga ha pagkayana in nag-hihikay hin 10 million votes ha bug-os nga nasud. . kumadto daw an Presidente ha Land Transportation Office.Segun kan Mayor Hagedorn. pinahuway hiya hin sakadali ha bag-o pala n ga gin-abrehan nga Sheridan Hotel. nagsering daw an President nga iton iya interes in para han kabalhinan han mga sosyedad n ga mga kablas ha pinakadagmit pa nga panahon kontra han ginbubuhat na yana. Namotibar ha tema han kampanya nga “Buhis Mo Para ha Bag-o nga Pilipinas. ginbisita han Presidente an Cabayugan sakay han kanan Philippine A ir Force (PAF) helicopter.” an motorc ade in magtitikang ha BIR Regional Office ha 8:00 hit aga tipakadto ha downtown han Tacloban. Hagedorn an linya han nagtapo han Presidente upod an mga empleyado han kapitolyo ug syodad. Aquino makabulig ha pagduso han industriya han turismo ha Palawan ngan padamoon pa an mga nagkakaabot nga turis ta. ug didto.

Nagsering gihapon hiya nga magpapatuman an iya departamento hin mga pitad ag ud mapanalipdan an mga Pilipino nga mga marino. An Pangulo. Segun kan Baldoz. (PIA 8/maa) <b> Pulong nga “sorry” igin-asoy ni Reyes ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay</b > Usa nga saksi han insidente han baga klarado nga pagpapakamatay ni anay Defense Secretary Angelo Reyes en nagsering nga hinbati-an niya ini nga nag-asoy hin pul ong nga “sorry” ugsa mahirugmok hirani han lubnganan han iya iroy ha Loyola Memorial Park (LMP) ha Marikina City Martes han aga. usa nga kontraktuwal nga tagmentinar ha LMP. ha mga nangunguna nga mga programa han BIR amo an Chang e Management Program. Waray pag-iha kataliwan han iya pagretiro ha serbisyo ha militar hadton Marso 1. nasingadto na an Pangulo ha Window 11 kon dii . sering ni Director Alocilya. an Revenue District Office No. Nagsering pa hi Recorba nga mayda ginkakaptan nga libro hi Reyes nga “Trump: The A rt of the Deal. an pag-aro hin pasaylo en mahimo para ngadto han duha nga mg a anak ni Reyes nga upod niya ha LMP durante hin pagbisita han lubnganan han iro y han anay hepe han National Defense.” Ginkilala an namatay nga Pilipino komo usa nga Farolito Vallega. An press conference in pag-aatinderan han mga representante nga natikang han nas yonal ngan lokal nga broadcast ngan mga taga-mantalaan nga manunurat. Kataliwan masumiter an aplikasyon. ginpusil hadton Enero 26 sakay han cargo ship nga M/V Beluga Nomination. ginmando-an na niya hi Overseas Workers and Welfare Administra tion (OWWA) Administrator Carmelita Dimzon nga matambuligan an pamilya han bikti ma. nga nakasul-ot hin barong tagalog ngan hin itom nga saruwal. Oplan Kandado (OK) ngan han Tax Compliance Verification Drive (TCVD). 2011 ha Robinsons Plac e Tacloban. Ha pagngaran hin pipira. (PIA-E astern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pangulo Aquino linukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho dida han iya kaadlawan</b> Gintikangan ni Pangulo Benigno Aquino III an pagtigaman han iya ika-51 nga kaadl awan pinaagi hin paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho ha Land Transp ortation Office (LTO) ha may East Avenue han Quezon City hadton Martes. nagsering hi Secretary Rosalinda Baldoz: “Ginpapahayag n amon an amon kapungot ngada hini nga diri makatadunganon nga pagpanamastamas hin tawhanon nga kinabuhi ngan amon ginkokondenar ha gikukusogi nga posible nga mga termino an kawaray kalooy han Somali nga mga pirata. Gin-abi-abi hiya ni LTO chief Virginia Torres. Ha pagpadayon. ginkondenar han DOLE</b> Ginkondenar han Department of Labor and Employment (DOLE) hadton Martes an pagpa taya hin usa nga marino nga Pilipino hin Somali nga mga pirata.” ugsa han gin-aaligar nga pagpapakamatay hini.a han BIR ha ilarum ha liderato ni Commissioner Kim Jacinto Henares. en nagsering nga dinalagan hiya ngadto kan Reyes agud buligan hiya ha pakakita gud niya nga tipatumba na ini ha tuna kataliwan hin buto hin pusil. Run After Tax Evaders (RATE). Nagin chief of staff hi Reyes han Armed Forces of the Philippines (AFP) tikang h an 1999 ngada han 2001. Sumala kan Recorba. Dida hin usa nga pahayag. nga amo gihapon an nag-asister ha n Pangulo samtang ginlalakad an proseso han paglukat hin panibag-o nga lisensya ha pagmaneho. Hi Feliciano Recorba . 88 ha Tacloban in mangunguna hin t ulo ka-adlaw nga Tax Clinic dida hit Pebrero 15. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM <b>Pagpataya hin marino nga Pilipino. Upat pa nga mga Pilipino en nahisumat nga sakay han gin-hijack nga barko. en inab ot ngadto han licensing division han ulo nga buhatan han LTO han mga alas-10:38 han aga ngan largo nasingadto han Window 14 agud personal isumiter an iya renewa l application form para han lisensya. 16 & 17. 2001. kun diin mambabaton hira hin mga pamakiana nga may kalabutan ha buhi s tikang ha publiko ngan makarawat gihapon hira hin “no payment returns” para han Ta x Year 2010. Nasusubo kami hini nga tra hedya ngan nakikisimpatiya gud kami han pamilya ngan mga kauropdan han namatay n ga Pilipino nga marino. gintudlok hiya komo Defense Secretary ni anay Pan gulo Gloria Macapagal-Arroyo.

(PIA-Northern Samar/Ailene N. yaun paghihi muon nga ekasaminasyon ngan pagbulong san mga tango dida san mga kabataan nga na edad 0-14 anyos sa bug-os nga nasud nga igkokondukto para san Orally Fit Child ( OFC) kasumpay sa kampanya san bag-o nga Garantisadong Pambata (GP) subay san DOH memo circular petsado Enero 10. Si DOH Regional Director Edgardo Gonzaga nagpasabot nga an presidential proklama syon nag-aaghat san nga eskwelahan sa nasud. Kris Aquino-Yap para han tubig ngan bino. Dentistang Mapagkalinga. mga kasangkayan ngan mga igkasi-magtratrabaho ha gobyerno didto han Heroes Hall han Malacañang. Father Arnold Abelardo dida han iya halipotay nga sermon. Kataliwan makarawat an iya bag-o nga lisensya. An kabugto-an han Pangulo amo an mga nagin offeror: Hi Viel Aquino-Dee para han dinagkotan nga mga kandila. ginkaraw at na niya an dako nga sakripisyo. An sakripisyo nga ginhimo han Pangulo. Diaz) <b> Misa hin pasasalamat. ngan Orally Fit Comm unity. pag instalar san oral health component san Fit for Schoo l Program ngadto san mga pobre ngan 4Ps nga mga lugar. Para sa yana nga tuig nga selebrasyon. ini yaun tema nga “Ngipin Kayamanan.” Ini an pahamtang n i Director Gonzaga. 2011. Ha sakob hin 10 minutos. “Karuyag namon pasalamatan an Ginoo nga natawo ka hini nga adlaw. sering niya. Pinky Aqui . diretso nagmiriting an Pangulo ng an han mga opisyales han LTO didto han opisina ni Torres ha ika-duha nga andana han LTO building. dental practitioners ngan sadton ma y kalabutan nga mga ahensya san gobyerno ngan professional organization nga puma kadto san mga lublub nga mga lugar sa nasud ngan pahibaruon sira san kaimportant e san maupay nga oral o dental health. Ginhangyo ni Padre Abelardo ha mga miembro han Gabinete. Pagkas ira Huwag Hayaan. ngan outreach nga mga bur uhaton dida san urban ngan pobre nga mga lugar ngan makuri maabot nga mga komuni dad. Rehiyon Otso. Kahuman han miting. Handa kang Gabayan. Ini an nahibaru an tikang sa Philippine Information Agency. An iba pa nga gin papasunod nga buruhaton mao an binantayan nga pag toothbrush s a mga day care centers. An DOH maglulunsar liwat san search for the National Orally Fit Awards –sayo nga k ampanya nasyunal para tagan bug-at an ka importante san oral health dida san kua lidad san kinabuhi san mga Fiolipino.n ginkuhaan hiya hin retrato ngan sampol han iya pirma. Ipinangamuyo han padi dida hin espesyal nga pag-ampo nga padayon unta nga mataga n an Pangulo hin maupay nga panlawas ngan hin hilawig nga kinabuhi tungod nga us a daw nga baraanon nga regalo an Pangulo ha aton nasud. nahiduhol ngada han Pangulo an iya panibag-o nga lisens ya ha pagmaneho nga magigin epektibo sakob hin tulo ka tuig. 2004 kon diin nagdedeklarar sa bulan san Pebrero kada tuig bilang National Dental Health Month para mapaund ong an kahibabruan san pagtaga tango dida san katawhan Filipino. en para han pankabug-osan ng a kaupayan han aton nasud. An kategoriya san awards mao an masunod: Orally fit program (Health Worker Categ ory). Sugad san Director. ilabi na para han mga nawarayan na hin paglaom ha kinabuhi. kasumpay san selebrasyon sa Pebrero 1-28. ginpahinungoran han tradisy onal nga karantahon nga “Happy Birthday to You” an Pangulo han mga opisyal ngan mga empleyado han LTO. mga magtratrabaho ha go byerno ngan mga kasangkayan nga magkaurosa ha likod han Pangulo. gindumara para han ika-51 nga kaadlawan ni P-Noy</b> Ginsalin-urog ni Pangulo Benigno Aquino III an iya ika-51 nga kaadlawan kakulop pinaagi hin usa nga misa hin pasasalamat nga ginpahinungod han iya pamilya. nga hinagos hin pira ka minutos. Orally fit Day Care Center (School Setting Category). 2011. para han panginahanglan han mga kablas.” sering han nagdum ara han seremonyas nga hi Rev. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b>Pebrero bulan san National Dental Health</b> Gin-oobserbar sa bulan san Pebrero an National Dental Health Month subay san Pro klamasyon Numero 559 nga gin isyu sadton Pebrero 24. Ginhingadayan han Reberendo nga Padi nga han akseptaron han Pangulo an ayat han katawhan Pilipino nga tugwayan hira ngan magpatuman hin mga kabalhinan.

Jr. Philippi ne Charity Sweepstakes. (PIA-Northern Samar/Ailene N. Nadidto gihapon han misa hi Vice President Jejomar Binay. Diaz) <b> Gobyerno ginpapakurukusgan an kampanya kontra han nagpasarang han iligal nga druga</b> Para malikayan han publiko an mahidabi ha mga sindikato hin iligal nga druga. upod an asawa nga hi E lenita ngan anak nga hi Makati Mayor Jejomar Erwin "Jun Jun" Binay. 431 o 63% hini in mga babaye meyentr as 258 o 37% in mga lalaki. An mas nakaka-alarma hini amo an impormasyon nga mas damo an mga babaye nga nagi gin biktima ngan gingagamit bali mga paon hin pipira nga mga sindikato han druga .000 ha kada malinampuson nga transaksyon. unom (6) heni in naatubang hin kamatayon nga waray amnestiya. Budget Secretary Florencio Abad. Energy Secretary Jose Rene Almendras. Lakip han mga tinambong han okasyon hira Presidential Management Staff DirectorGeneral Julia Abad. pakigkita pinaagi hin kaswal nga pakigsang kay. Dida hito nga 79 nga mga kaso nga nagkaada hin penalidad ng a kamatayon. gi npakurokusgan han gobyerno. An iba naman in mga higtaas an gin-adman pero karuyag hin madali nga salapi. ngan an iba naman in namimiling hin trabaho ha langyaw. pinaagi han Task Force Drug Couriers. An iba hini amo an mga hagmubo an aram nga m adali maenganyo han mga sindikato. nagkaada hin 86 nga mga insidente hin druga in nahili sta.Finance Secretary Cesar Puri sima. Kadam-an hini ha ira in nagkawawarayan trabaho nga mga OFW. Sa temprano pa. Presidential Adviser on the Peace Process Teresita Deles. umabot na hin 152 nga mga kaso in nahilista meyentras han Europ a. .no-Abellada para han iripisan han bino ngan Balsy Aquino-Cruz para han burutanga n han ostiyas. Han Enero 2011. an anti-drug c ourier campaign kasugbong an Philippine Information Agency (PIA) kom mangulo han pagpasarang han impormasyon parti hini. meyen tras 73 in nasentensiyahan hin kamatayon nga may duha katuig nga amnestiya. An modus operandi han mga sindikato amo an pakigsangkay han potensyal nga rekrut . pag-asawa han potensyal nga rekrut. Ha Amerika. 125 nga mga kaso hin druga in nanhidiskubrehan. Foreign Affairs Secretary A lberto Romulo. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Hingyap ni Aquino sa kanya kaadlawan : pag-uswag san kinabuhi sa katawhan</b > Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in yaun simpli nga hingyap para sa kanya ika 51 nga kaadlawan: Dobli nga pagtrabaho para san pag-uswag san kinabuhi san katawhan Filipinhon sa dagmit nga panahon. nga harayo hin duro kun ikukumpara han nahilista nga duha nga kaso han pagkalat han druga dida han 1993. an Presid ente nasugad nga an iya interes mao an pagbabag-o san sosyedad ngadto sa kaupaya n san kinabuhi san katawhan sin malaksi pa nga pag undong kay sa kon nano na an iya nakab-ot yana. Ha Asya ngan ha Pasipiko. an nahipatik nga mga kaso hin pagpasarang han ilegal nga druga i n sumaka na ngadto hin nakaka-alarma nga 689. ngan pa ghatag hin tiket para eroplano ngadto han paragdistribwer han druga. Mas damo nga mga babaye in nagkabibiktima ha pagigin paragdistribwer hin druga. ngan hi Presiden tial Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma. Diri maubos hin 79 nga mga Pilipino in ha pagkayana naatubang hin penalidad nga kamatayon han Tsina. Dida han 689 nga nanhilista nga mga kaso. Department of Social Welfare and Development ngan san Pr esidential Security Group (PSG) sa paghatag dungog sa kanya kaadlawan. paghatag hin suhol nga $2. Katapos sa LTO. 326 nga mga nagpapasarang han druga in nahilista meyen tras didto ha Middle East. an Presidente kumadto sa Land Transportation Office main office sa East Avenue sa Quezon City para magrenew san kanya lisensya pag drive nga na expire san okasyon san kaadlawan kada ika tulo katuig. An Presidente nakipaghampang san mga indigent nga mga residente ngan medical tea ms ngan nag-obserbar san pagdistribuer sin mga gift packs ngada san mga benefici aries tikang sa 22 Malakanyang Leagueof barangays. an Presidente nag-atendir sin Misa pasasalamat ng ginhimo sa Mal akanyang Heroes Hall. Dida san ambush interview durante san pagbisita san medical ngan dental missions sa Mendiola parking area nga gin organisar sa Office of the President.

2 79. An Board of Nursing in nagpahayag nga an ira katuyuanan in para han seguridad ng a kalidad han mga nagseserbisyo nga mga nurses ha ilarum han sinisiring nga volu nteer practice. May-ada ngani pip ira nga mga nurses in nagbabayad ha mga hospitals para makatrabaho ngan makakuha hin ekperyensya. an mga nurses in nag b oboluntaryo paghalad han ira serbisyo ngadto ha mga hospitals. Hi Baldoz in nagtagusya han pahayag han Board of Nursing’s para pagpahinumdum han mga nursing service administrators ha bugos nga nasud. an Presidente nagmando sin nationwide logging moratorium sa Philippin e national ngan residual nga kagurangan para protehiran ngan ituok an panwakay s an watersheds ngan kasapaan ngan magtindog sin task force nga manguna san kampan ya sa gobyerno kontra san iligal nga logging. Mao ini an pahayag ni Presidential Communications Development and Strategic Plan ning Office (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang dida san radio interview sa Radyo ng Bayan sa Sabado. PTA. Candido) <b>Malakanyang nasugad nga si Aquino waray plano pagbawi sa EO 23</b> Si Presidente Benigno Simeon Aquino III in waray intensyon pagbawi san kanya des isyon san pag imponer san diri bug-os ngan komprehensibo nga pagdiri san logging sa bug-os nga nasud sa luyo san oposisyon tikang san tagproduser san kahoy. An DENR liwat in gindididan sin pag isyu ngan pag renew san mga kontrata san logging ngan permit pangutod kahoy san ngatanan nga natural ngan residual nga kagurangan. Samtang. or work experience. dugang pa ni Baldoz. dire an sinisiring nga on-the-job-training ng an boluntaryo nga para maka-ekperyensya . OP-ES. Duon ni Carandang nga bisan an Presidente in maaram nga an Executive Order Numer o 23 nga iya gin isyu sadton Huebes in maatubang sin oposisyon tikang san indust riya pagtagakahoy pero yaun pagkikinahanglan sin pag implementar kaparte san obl igasyon san estado pagprotehir san palibot. translated by: S. Sa Huebes. Samar. (PIA-Northern Sama r/Ailene Diaz) . Baldoz in naghatag han iya pahayag dara na ini han sobra na nga ginaaleg ar nga exploitation han mga registered nurses nga nagtatrabaho komo boluntaryo h a mga hospitals. Ini in pinanguluhan han Phlippine Drug Enforcement Agency kaupod han Departm ent of Foreign Affairs. Ginpahinumdum ni Carandang an mga wood industry ngan an katuyuanan san EO 23 in kaurugan in pagdiri san logging ngan diri total nga log ban. dara naman han kadamo na han mga nursing students nga na gradwar ha kad a tuig ngan ha kakulang han mga trabahoan han mga nurses. bisan sin-o dida san wood industry nga yaun yana permit ngan waray r ecord sin illegal nga buruhaton san logging in pwede makagpadayon san kara opera syon.An Task Force Drug Couriers in iginlunsad pinaagi han Administrative Order No. Sugad niya. Commission on Higher Education. National Bureau of Investigation. Philippine National PoliceAvseGroup ngan han MIAA. Department of Labor and Employment. Department of Justice. ”An mga nasud nga nagkikinahanglan han mga serbisyo han mga nurses para han ira he althcare program in kinahanglanon gud mag-agi hin 2-3 years nga actual nursing n ga pagtrabaho. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) i n ginsugo nga patuokon an kompanya pagtaga kahoy san pangutod san kahoy mientras ada ini san proseso pag rebista san ngatanan nga na eksister nga logging agreem ents. An ahensya in ginsusugo nga dayon igkanselar an logging concessions san mga komp anya nga nagbayolar san balaudnon pagtaga kagurangan. Hi Sec. An unsi (11) nga mga meyembro nga ahensya in nag-uupod h an Philippine Information Agency. basta la an ira operasyon san pagnegosyo in legal. bisan pa man ha luyo han kamaiha han i ya serbisyo nga iya nakuha”. (PIA 8/maa) <b>DOLE nagpahimatngon ngadto han mga nurses:Boluntaryo nga pagtrabaho in dire k inahanglanon ha langyaw nga trabahaon</b> Naghatag hin pahitmatngon an Department of Labor and Employment Secretary Rosali nda Baldoz ngadto han mga nurses nga nagtatrabaho komo voluntaryo para maka-eksp eryensya in dire kinahanglanon komo usa nga basaranan para makatrabaho ha iba ng a langyaw. Bureau of Customs. (PIA-E. Sa ilarum san EO 23. Bureau of Immigration.

an dati nga mga chief of staff nga gin aakusaran nga nagkarawat sin mu lti-milyones ka pesos bilang “send-off” nga regalo tikang sa pondo san pwersa armada sa Pilipinas. Dugang pa.sugad ni Ochoa ngadto kan Cim atu ngan iba pa nga opisyal</b> Otro nga ginpahamtang ni Executive Secretary Paquito N. magkakaada hin pandagkot hin mga kand ila ha pagsuportar han hiruhimangraw pankamurayawan. Diri kita magkakaurosa. An importante nga an militar sa kabug-usan in diri igkokondinar sini nga gin-aal igar nga buhat sin pipira. Ochoa Jr. Pag-urosa ki ta ha pagpakita ha bug-os nga nasud. si Gazmin nag isyu sin Department Order 22. Suportaran naton an hiruhimangraw ha butnga hini nga mga grupo pankamurayawan.(PIA-Northern Samar/Ailene Diaz) <b> P-Noy nanawagan ha mga ahensya han gobyerno nga suportaran an hiruhimangraw pankamurayawan</b> Gindasig ni Pangulo Benigno Aquino III hadton Lunes an ngatanan nga mga ahensya han gobyerno nga suportaran an tidaraon nga hiruhimangraw pankamurayawan ngada h an Moro Islamic Liberation Front (MILF) ngan han National Democratic Front (NDF) . iginpahibaro han Pangulo dida han iya memorandum nga hiton Pebrero 8. An panel naghuhunahuna pag imbitar kan Angelo Reyes. tubtob nga diri naton nakakab-ot an kamurayawan. hiton alas-7 hit gab-i. Basar han memorandum.. Roy Cimatu ngan Diomedio Vi llanueva. Ini nga pandagkot hin kandila. Sugad ni Ochoa an kooperasyon san mga myembro san pwersa armada in importante ka upay san imbistigasyon ngan pagpagklaro san kaso san korapsyon kontra san nadaad abihan. Sa otro nga pagpahamtang san kan Presidente Benigno Aquino III pagkomiter nga wa d-on an korapsyon san gobyerno. nabalaong an pag-ursa han nasud tungod hin brutal nga mga enkwentro nga nagres ulta hin ura-ura na nga kasubo. An Palasyo nagmando liwat sa gobyerno nga protehiran adton tagsa nga nagawas para maghatag impormasyon kasumpay san mga alegasyon nga korapsyon san militar San Enero 28. ngan ha bug-os nga kalibutan hini nga seryo so nga hingyap han gobyerno para hin kamurayawan. ngan pagdumot ngada han igkasi-Pilipino. gintagan kita hin oportunidad nga makagdumara hin hiruhimangraw p ankamurayawan ha butnga han gobyerno ngan han MILF ngan CPP-NPA-NDF. Otro nga gintagan niya duon nga an military in padayon nga nakakatagamtam san respeto nga n pagtapod san Presidente. iginsaysay han Pangulo nga sakob hin maiha na nga katuigan . gin-awhag niya an ngatanan nga mga empleyado nga aktibo makig-a pi dida hin mga katitirok ngan mga aktibidades nga makakabulig hiton proseso pan kamurayawan. General Carlos F. sering niya. kay an mga sundalo an nasasakripisyo kon diri tama an paggamit san pondo sa military. Padayon an pagtoo nga an kadam-an san tropa in ungod nga mga honorabli nga tawo sa organisasyon nga diri mag-aalang nga igbutan g an kalugaringon pagdepensa sa nasud. Dugang ni Executive Secretary nga an administrasyon in magmementinar sin zero-to lerance nga palisiya kasumpay san korapsyon partikular na san militar. “Yana nga bulan. sadton Lunes an panawagan san gobyerno para san mga myembro san military labi na ngada san da tihan nga chief of staff ngan yana special envoy ngadto sa Middle East Roy Cimat u. Garcia ngan iba pa. nga ginngaranan nga “Ilaw ng Kapayapaan” (Suga han Ka . Martes nga adlaw.” pagsaysay pa han Pangulo dida h an iya memorandum. paghimo sin four-man p anel nga mag imbistigar dida san irigularidad ngan praktis sin korapsyon ni Maj. si Ochoa nasugad nga an Presidente naghatag dire ktiba san Department of National Defense (DND) nga magkondukto sin pormal nga im bistigasyon dida san korapsyon san military nga ginbuhayhag sa hearing sa kongre so. pagkabuhag-buhag.<b> Pakigkooperar san imbistigas yon san korapsyon. An DND panel in ginsugo pagrekomendar san posibli nga kaso administratibo ngan c riminal sugad man san pitad pagdisiplina kontra sadton nadadabi nga opisyales. nga maaram nga an gin-aligar nga anomaliya san AFP in buhat sin indibidual. kahadlok. Dida han iya memorandum nga ginbasa durante han pag-isa han bandera ha mga buhat an han gobyerno. nga magkooperar san ginbubuhat nga imbistigasyon san gin-aaligar nga korapsyo n san Armed Forces of the Philippines (AFP).

Gin-organisar hin mga organisasyon pansosyedad ngan han mga ahensya han gobyerno . mga sanga han gobyerno. pagbubuhaton an aktibidad ha Quezon City Memorial Circle kon diin magkakaada h in seremonyas nga uupdan hin mga pag-ampo hin maglainlain nga mga relihiyon. Nagsering hi PA spokesman Colonel Antonio Parlade. Hadton Enero 28. diri pagdidid-an han Pangulo an hin-o man nga miembro han Gabi nete o han byurukrasya ha pakig-api dida hiton tagsa-tagsa imbestigasyon nga gin dudumara han Senado ngan han Kamara de Representantes. diri nga magpakabuta-bungol nala. hadton Lunes an panawagan han gobyerno ha mga kaapi han militar. Nakatalaan naman hiton sunod nga Lunes an signature campaign para han kamurayawa n ha mga lokalidad. Gintagan hin duon ni Ochoa nga komitido an Pangulo Benigno Aquino III nga mapuyp oy an korapsyon ha gobyerno salit ginmando-an niya an Department of National Def ense (DND) nga maghimo hin pormal nga imbestigasyon ngada han gin-aaligar nga ko rapsyon ha militar sugad nga iginbuyagyag ha congressional hearings. ilabi na ngada han anay chief of staff ng a special envoy na yana ngadto ha Middle East Roy Cimatu. lakip na an mga suweldo han mga sundalo .murayawan). Jr. Garcia ngan iba p a nga mga indibiduwal. ngan nagporma na hira hin kalugaringon ng a grupo nga magdudumara hin pormal nga imbestigasyon. obligasyon niya nga igsumbong ini ngadto han mga otoridad. sering ni Ochoa kan Cimatu ngan iba pa nga mga opisyal</b> Gin-utro ni Executive Secretary Paquito N. anay chiefs of staff nga igin-aakusar nga nagpakakarawat hin minilyon-mily on de pesos tikang han pondo han AFP komo mga ‘pabalon’ daw ha ira han managretiro h a serbisyo. Col. Roy Cimatu ngan Diomedio Villan ueva.000 nga tag-undong hin kamur ayawan tikang ha maglainlain nga mga sektor han katilingban. nga makikooperar hiton nagpapadayon nga imbestigasyon kasumpay han mga aligasyon hin korapsyon ha Puwe rsa Armada han Pilipinas (AFP). Plano han grupo nga imbitaron hira Angelo Reyes. eskwelahan. Iginmando g ihapon han Malacañang nga tagan hin proteksyon han gobyerno an mga pinadayag pagbu yagyag han gin-aaligar nga korapsyon ha militar. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an kooperasyon han mga kaapi han Puwersa Ar mada dida hiton pag-imbestigar ngan pagkumpirmar kon maypaghidabi gud man an hig taas nga mga opisyal han militar dida han igin-aakusar ha ira nga korapsyon. ha mga peryodista nga gin tatagusya nira an iginbuyagyag ni anay Lt. Gintututokan yana ni Defense Secretary Voltaire Gazmin an pagresulbar han mga al igasyon han mga tinestigo ha Kongreso. nagsering hi Parlade nga i . Sumala kan Ochoa. Velez. George Rabusa kon paonan-o ginku rakot hin mga opisyal an pondo han army. nagpagawas hi Gazmin hin Department Order (DO) 22 nga nagpoporm a hin upat-ka-tawo nga grupo agud mag-imbestigar ngan mapannginano-an an mga ano maliya ngan baliko nga mga binuhatan ni Maj. General Carlos F. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisa ya:DUM <b>Imbestigasyon ha fund scam. Ochoa. en ginlalaoman nga pakikig-apihan hin 2. Gintagan hin duon ni Ochoa nga kon mahibaro en usa nga sundalo nga mayda anomali ya nga ginbubuhat an iya mga superyor. Ha iya pagkomentaryo kon mationan-o na an moral han Army kataliwan igbuyagyag ni Rabusa an korapsyon ha Puwersa Armada han Pilipinas. sugad man pagpadapat hin disiplina ngada hin mga nagpakasala nga mga opisya l. (PIA-Ea stern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Pakikooperar dida hiton imbestigasyon kontra han korapsyon. Jr. Gintuinan ini nga grupo nga magrekomendar hin mga kaso kriminal ngan administrat ibo. sering ni Ochoa. pag bagting hin Lingganay han Kamurayawan (Peace Bell) ngan pagpalupad hin wish lant erns. ngan ha mga NGO. An grupo nga pinanngungulohan ni Patrick M. hepe h an Office for Legal Services han DND. gintagusya han Philippine Army</b> Ginpahayag han Philippine Army (PA) kakulop nga tagusyado nira nga nagdumara hin imbestigasyon an Senado bahin han gin-aaligar nga anomaliya pagtaga-pondo nga n agdadabi hin anay mga opisyal han army. en gintagan hin 30 diyas agud ma-imbestiga ran an mga aligasyon hin korapsyon ngada hin anay higtaas nga mga opisyal han mi litar.

Candido) <b> PNP ipinapakiana an 2 nga opisyal nga dabi hin carjacking</b> Iginpahayag han buhatan han Philippine National Police (PNP) han nakalabay nga a dlaw nga ira igpapakiana an duha nga opisyal han PNP nga daw protector hin panga wat hin mga marahalon pa daman nga mga sarakyan. regional vice governor and members of the regional legislative assembly. ngan Tawi-Tawi in magpipili hira han ira regional gover nor. Hadton nakalabay nga semana. Yana nga Agosto 8. Hi Comelec Chairman Sixto Brillantes in nagsering nga hahangyoon niya an Joint C ongressional Oversight Committee nga magkatitirok para pagdirebatihan an proposa l han paggamit han Automated Election System hiton Agosto 18 nga piniliaan. Gin-aaghat pa daw an publiko nga ipasa an ano man nga impormasyon kasumpay hine nga sindikato ngadto han PNP text hotline 2920 o. sumala ine kan Executive Secretary Paq . (P IA-E.kinalilipay han Army nga mayda gihapon mainisugon nga binutho agud magbuyagyag h an anomaliya. sering ni Parlade. Maguindanao. sering ni Parlade. An Comelec official in nagsering nga karuyag nira nga an Kongreso in magbuhat na han ira request para pagtikangan nira an preparasyon yana nga Pebrero. Hi Sarmiento in nagpahitmannon nga kon dire hira yana nga Pebrero makapagtikang. kondi war ay inilob pagbuyagyag hini. Lanao del Sur. an mga botante hiton probinsya hiton Basilan. nga ginamit hadton Mayo 10. 2011. An council in nagpahibaro nga an kakulang han panahon hin pagturoy hin iba nga s istema amo an rason kay kon ano nga gin-aprobahan nira an paggamit ngahaw han PC OS machines. Positibo an Army nga mayda maupay nga butang nga hingangadto-an kasumpay han pag butho hini nga isyu hin korapsyon. Ira daw susunasunahon kan Director Roberto Rosales. Sumala kan PNP spokesman Chief Supt. hi Commissioner Rene Sarm iento in naghangyo han 14-member panel nga pareho an panuyo. Naglalaom hira nga kon mapamatud-an an mga aligasyon ni Rabusa. anay pinuno han PNP anti -carjacking Task Force Limbas ine nga mga akusasyon. posible magkada hin problema hiton panahon.hepe han PNP Directorate for Integrated Police Operati ons-Northern Luzon (DIPO-NL). basi hira maghatag kaklarohan h an mga kaso. segurado nga may da manta magbabaton. (PIA-Eastern Samar/Ginbini saya:DUM) <b>Comelec maghahangyo hiton Kongreso nga aprobaran ngahaw an paggamit han PCOS machines ha ARMM polls</b> Maghahangyo an Commission on Elections o (Comelec) ngadto han mga magbabaralaud nga magkatitirok para agud paghiruhimangrawan iton preparasyon para han Autonomo us Region in Muslim Mindanao o (ARMM) election hiton Agosto. ha panahon nga umatubang hi President Benigno Aquino III ha Kongreso. Mayda mga hurobhurob hadto bahin hin mga anomaliya. yana nga bulan. translated by: S. . Agrimero Cruz Jr.(PIA-Samar/ Trans. an Comelec chief in nagsering nga an resulta han ir a consensus ha butnga hiton mga miyembro hiton Comelec en banc in karuyag ngahaw nira gamiton an Precinct Count Optical Scan (PCOS) machines nga amo ngahaw an r ekomendasyon han Comelec Advisory Council o (CAC). Sulu. para han Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha una pala nga higayon. 2010 han national ngan local elections. Mahinunumduman hadton December han nakalabay nga tuig. ha 0917-845-5757. Samar. Daw hi Rosales ug Cauyan an gintutudlok hin mga report nga asya an nawawara nga link ha ginbubuhat nga imbistigasyon kasumpay han sindikato nga nadadabihan han Dominguez carjacking. agud maundang na an panngawat hin mga sarakyan.:Alice Nicart) <b> Ochoa: 17 nga priority bills igpe-presenta ha LEDAC</b> Igduduso daw han administrasyon Aquino an dise-7 nga prayoridad nga mga balaudno n. ug Supt. Napoleon Cauyan. naghahangyo daman an PNP ha publiko nga mayda dugang nga impo rmasyon nga ighatag ha ira. Sigun hiton Section 27 of the Poll Automation Law in nagsesering nga iton oversi ght panel in responsabli para han evaluation ngan approval hiton automated polls system nga gagamiton hiton ARMM polls. Sering pa ni Cruz.

Hi Father Calumpiano nagsiring nga an Social Action Center in aada pa ha proseso hin pagtirok hin mga kalungganayan. Nasabtan nga an Diocese han Borongan in anay nagdistribwer hin mga 150 sako nga bugas ngadto ha 6 nga mga parokya nga nangaro hin ayuda.:Alice Nicart) <b> Diocese han Borongan naghatag hin kadugangan nga hinabang ngadto han mga bik tima han babaha ha Sinirangan Samar</b> Waray iba nga maupay nga paagi han pagpakita han gugma han Ginoo kay han pagserb i ha iba. Pinaagi han mga donasyon nga natikang ha dagko nga korporasyon ug han pira nga k abugtuan. 2010. Mahihinumdoman nga waray matuhay an hiruhimangraw hadton Agosto 2008 han waray k adayon an pagpirma han kontrobersyal nga Memorandum of Agreement on Ancestral Do main (MOA-AD) nga ginkonsiderar han Korte Suprema komo diri subay hiton Batakan Balaud. An Pamunuan han Probinsya han Eastern Samar nagsiring nga an hinabang in nagtiti kadamo sugad hin mga pagkaon ngan health kits. (PIA-8/dms) <b> Gobyerno han Pilipinas andam na para han pagpapadayon han hiruhimangraw pana kamurayawan ngada han MIlF ha Kuala Lumpur</b> Andam na an peace panel han gobyerno nga amo an nagdudumara hin negosasyon ngada han Moro Islamic Liberation Front (MILF) para han pagpapadayon han hiruhimangra w pankamurayawan ha Kuala Lumpur hiton Miyerkules. siring pa niya. Ochoa Jr. Kundi waray daw hine upod nga mga balaudnon ha buhis ug Charter Change.(PIA-Samar/Trans. Kondi. Sering daw ni Ochoa an mga balaudnon in importante kaupay dida ha tinguha nga ma tuman an mga katuyuanan han Presidente nga nakapatik ha iya 16-point agenda. An tidaraon nga hiruhimangraw en primero pa gud la nga higayon ilarum han admini strasyon ni Pangulo Benigno Aquino III tikang han iya pagkapot han katungdanan k omo pangulo han nasud hadton Hunyo 30. Nagkaada hin seryoso nga asdangay ha butnga han mga kasundalohan han gobyerno ng an han rebelde nga mga MILF ha Central Mindanao kataliwan atakihon hin tulo nga sarawayon nga mga kumander han MILF en mga sibilyan dida han rehiyon kon diin da mo an namatay ngan nagkasasamad. an da nyos ha mga proyekto pan-imprastratura ngan ha mga pananom han probinsya in inma bot na ha balur nga P440 milyon. Mahitungod nga nagtitikadamo an mga pamilya nga naapektaran.uito N. pinaagi han Presidential Legislative Liaison Office nga ginikan naman ha iba-iba nga departamento ug Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines. Basar han inisyal nga report han Provincial Disaster Coordinating Council.000 nga mga pamilya nga naapektaran han bag-o pala nga babaha nga nakaigo han probinsya ug han bug-os nga Regiyon 8. An Diocese han Borongan pinaagi han ira Social Action Center in nagsaad hin pagalotaga hin kadugangan pa han ira budget para pundo ha relief basi mabuligan an mga biktima han babaha ha Sinirangan Samar. komo pag tuman han saad ni P-Noy. 2009 an urhi nga porm al nga hiruhimangraw ha butnga han gobyerno ngan han MILF durante han pan-gobyer nohan han administrasyon Arroyo. Bisan an local nga parishes in naglikom gih ap hin pondo pagbulig. Sumala han report nga nakarawat han PIA. nagsiring hi Fr. Nag-iha daw antis hira Ochoa makaabot hine nga dise-7 kay ira man daman gin-adma n kun paunan-o mahisisingit an mga suhestyon han iba pa nga mga ahensya ug stake holders. Ginbuhat gihapon didto ha Kuala Lumpur hadton Disyembre 8. in ginpili la la tikang han 180 nga iginpresentar ngadto han opisina han Presidente. kasagaran o bangin ngani ngatanan na han mga inayop en nagkabalik na ngad to han ira mga puroy-anan. An listahan han mga balaudnon. . an Social Action Center nagplano gihap nga dugangan nira an mga relief goods hin mga de-lata ngan noodles. nga hira in nagtatarget hin pag-asiste r hin kadugangan pa nga 6.000 nga katawhan an napirit an pagbaya han ira mga panimalay. ngan maabot hin 600. an Action Center in naghunahuna liwat nga dugangan liwat an ira target. Juderick Calumpiano. d irektor han Diocese Social Action Center.

Diri sakop dida hini nga prayoridad nga mga balaudnon nga igsusumiter ha LEDAC e n bag-o nga kaburuhisan. Lope de Vega. Jr. aada na hiton ultimo nga hugna han preparasyon an 17 nga mga ba laudnon nga igprepresentar han Pangulo ngadto ha LEDAC.Bisan kon nabalaong an pormal nga hiruhimangraw. Kondi dida hin usa nga pahayag nga iginpublikar dida han website han MILF nga “Luw aran. gintag-usa niya an mga isyu kontra ha MILF kon diin usa na hini an gin-aaligar nga pabarubalyo nga palisiya hiton liderato ha p agkayana han MILF nga pinanngungulohan ni Murad nga binaya na daw ha orihinal ng a tindog hini hiton independensya. Hi Mr. Nagsering hi Ochoa nga mahinungdanon an prayoridad nga mga balaudnon agud makabot an prayoridad nga mga tumong han administrasyon Aquino nga iginplastar dida h an kanan gobyerno 16-point agenda. Mayda mga proposisyon nga gintanggal tikang dida han lista tungod nga nagkikinah anglan pa hin kadugangan pag-estudyo. Segun kan Ochoa. Domingo nga ad law. imprastr aktura. Lugod. An masobra P10 Milliones nga balor nga ayuda in natikang ha rekomendasyon han su ok nga nagtratrabaho didto han Local Disaster Risk Reduction and Management Coun cils (DRRMC) han tagsa-tagsa nga mga bungto basi ha mga resulta han danyos nga n anginginahanglan hin panginano. Catubig.822 nga mga apektado nga pamilya ha 49 nga mga barangay tikang ha mga munisipyo han San Roque. ngan maupay nga pan-gobyernohan. bisan an Charter change.” nagsering hi MILF Chairman Al Haj Murad Ebrahim nga abierto an ira komunika syon ngan hi Kato bisan han kataliwan igpagawas an video ni Kato ha publiko. harani 16. sering ni Executive Secretary Paquito N. ekonomiya. Ginklaro ni Ochoa nga diri kay lista la hin mga balaudnon an ira igsusumiter kon di an mga balaudnon mismo nga gin-adman hin maupay han panguna nga mga ahensya n ga natutungdan. An lista han pinili nga mga balaudnon. diri maubos hin 10. Ha Northern Samar. sering ni Ochoa. en ginhindo tikang hin maabot 180 nga mga proposisyon nga ante mano nakarawat han Presidential Legislative Liaison Office tikang hin maglainlain nga mga depa rtamento ngan han Joint Foreign Chambers of Commerce of the Philippines . Aabrehan ngahaw an pormal nga hiruhimangraw pankamurayawan ha butnga hin mga bal ita nga natunga na an MILF kataliwan bumulag tikang han liderato han MILF an usa hini nga kumander nga hi Umbra Kato. (PIA-Eastern Sama r/Ginbinisaya:DUM) <b> P11-M nga ayuda ginhatag ha mga biktima han babaha han 3 nga probinsya han S amar</b> Ha usa pa nga pagpakita hin maupay nga binuhatan pinaagi hin pakigbuliganay ha p ribado nga panpubliko. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> Ig-prepresentar ha LEDAC en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon – Ochoa</b> Igduduso han administrasyon en 17 nga prayoridad nga mga balaudnon ha pagharampa ng ni Pangulo Benigno Aquino III ngan han mga lider han Kongreso dida hiton Legi slative-Executive Development Advisory Council (LEDAC) ha primero nga higayon ya na nga bulan. Ginpahayag pa ni Kato nga ginpatalsik hiya ha liderato han MILF ha diri makatado nganon nga paagi. Naglalaom hi Ochoa nga mahipapahi-uyon ini nga prayoridad nga mga balaudnon ngad a hiton kalugaringon nga mga proposisyon han Kongreso agud maparig-onan ini ha g ilayon. Ochoa. nga ginkahurumanan han naglabay nga seman a. Dida han mao nga video kan Kato. Las . Totch dela Cruz han Plan Philippines in nagpasabot han Philippine Informa tion Agency nga an Plan Philippines in nagdistribwer han mga ayuda dida han ira espesyal nga mga pandistribwer han Enero 15 ngadto ha 22. samtang waray na iglakip dida han lista an iba naman nga mga proposisyon tungod nga mahipapatuman na daw ini pinaagi hiton aada na yana nga mga palisiya ngan mga programa han gobyerno. nagpadayon naman en patago nga mga negosasyon nga naglatag hin dalan para igpadayon an pormal nga karukayakan.500 nga mga pamilya nga apektado han babaha ha tulo nga mga probinsya han Samar in nakakarawat han ginkikinahanglan nga ayuda t ikang ha Plan Philippines. seguridad. nagpapatapod an mao nga mga balaudnon hin pag-ursa han katawhan. subay han nahipamulong na han Pangulo.

an mga uyaga n ngan arts materials upod an classroom furniture. Ginpundohan han Valencia Government ha Espanya. 1 kakilo nga asukar. Ha suma total an kanan Plan Philippines ayuda nga iginhatag han kanan Sinirangan Bisayas nga mga pamilya nga apektado han babaha in umabot ha P11 Million. maabot 3. pagpauro-upay. nga amo an pinakauna. ha kuordinasyon han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Coun cil (MDRRMC) han Oras. dela Cruz. “Hini nga 10 kakilo nga bugas. pagbaton oras hin panginahangl an. sering ni Mr.574 kapack h in oresol. Parupareho hini nga mga proyekto in ha pagkayana gin-iimplimentar ha Northern Sa mar.379.8 Million. Southern Leyte nga Camotes ha Cebu. Labot la han mga ayuda nga 8 kakilo hin bugas. Mahitungod nga kaudgan han mga Day Care Centers in ginbaha gihapon. an Plan Philippines in humatag hin 791 kasako hin bugas. Mayda mga ayuda nga iginpanhatag han iba nga mga ahensya ngan han media pero amo ini an pinakamaupay kay mahitungod hini nagigin malimpyo kita.Navas ngan Catarman. mayda gihapon gin pahatag nga instructional materials ngadto ha 28 nga mga klase. an Plan in nagdonar hin P1M nga ayuda ngadto ha St. Ini in labot la han ginpanhatag nga mga hygiene kit nga nakumponi hin mga tooth brush. An pakakatalwas han mga kumunidad ha mga epekto han mga kalamidad ngan paiba-iba nga dalagan han panahon amo an resulta nga gusto makab-utan han Plan Philippine s pinaagi han nagpapadayon nga Disaster Risk Management (DRM) grant nga proyekto ha mga munisipyo han Oras ngan Llorente ha Eastern Samar. Ha turotemprano pa. toothpaste. “Dako it akon pagpasalamat hini nga mga ayuda. 422 kakahon hin sardinas. An suma total han ayuda nga ighahatag in umabot ha P1. paghatag han ginkikinahanglan nga kapabilidad ha pagigin preparado. kun diin hamubo an ira kapasidad ha oras hin mga danyos nga kinahanglan hin panginano. (PIA8/maa) <b> Pilipinas nababaraka han pagretiro han lider han MILF</b> Nagpahayag han iya pagkabaraka an hepe han kanan Pilipinas mga negosyador han hi ruhimangraw pangkamurayawan tungod han nahisumat nga paglayas han usa nga lider . mga libro ngan iba pa nga mga instructional nga mga materyal in nagkadadaut gihapon. 5 kalata hin sardin as ngan usa kabotilya hin hyposol. 5 kalata hin sardinas and ½ kilo nga mongo. Mahitungod hini. Ha Western Samar. nga duro gihapon nga naapektuhan kun diin mayda walo nga nagka matay. An suma total ha n ayuda nga ginhatag in umabot ha P807.715 kabug-os nga hyposol ngan 18. an 18-kabulan nga proyekto in na gdadahum pagtutdo han mga LDRRMC parti ha DRM.” sering han usa nga barangay chairman. An Bayanihan nga sistema in makikita meyentras gindudumara an pagrepack han mga ayuda didto han barangay. An pagbaha ngan han pagdumara han mga gius pag-ayuda in nakagdalan para han loka l nga mga opisyal han ira diri kapreparado.” sering han usa ng a kag-anak. Western in nalulumo s hin maabot ha tuhod mga tubig. pamparigo ngan panlaba nga mga sabon ngan mga sanitary napkin nga gindistribwer ha mga apektado nga pamilya.” nakangesi nga sering han 12 anyos nga hi Judy Ann. An mga ay uda nga gindistribwer ha Northern Samar in mabalor P5. 10 nga mga barangay ha bungto han Gandara. an Plan Philippines in mahatag hin mga set hin learning materials nga gagamiton hin mas obra 600 nga mga day care nga kabataan nga natikang ha 23 nga mga apektado nga b arangay. paghakot ngan pagsuhol han pagdara tikang han bodega ngadto ha ira mga barangay. Dako gud an pagpasalamat ngadto han iginhatag nga ayuda han Plan Philippines lab -i na gud nga ini in nag-uupod hin hygiene kit. ngan rehabilitasyon ha oras hin mga kalamidad. Bernard MDRRMC pagtapo han mga panginahanglan han mga apektado nga mga pamilya nga aadto pa ha mga evacuation centers.292. diri na mababaraka an akon kag-anak pamiling hin pa gkaon paghubas han tubig. Ini in nag-iindorso hin kaklaro ngan karesponsabli han mga lokal nga pamunuan nga largo nga naghatag han ira pag bulig pinaagi han pagkarga. in nakakarawat hin 10 kakilo hin bugas. Ha Eastern Samar. Western Samar. Ha ngaran han kumunidad ginkakarawa t ko ini nga mga ayuda ngan sesegurohon ko nga ini hera in madistribwer ngadto h an mga pamilya han akon kumunidad. usa nga disinfectant para ha tubig. ha kakulangan hin mga imporma syon ngan han pamaagi han pagreport hini.245.

Iginpahayag han Surigao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Managemen t Council (PDRRMC) nga nagkaada hin pagtono o pagparik hin tuna ha Barangay Buga s-bugas han bungto han Placer. sumala pa kan Carandang nga nagserin g pa makusog it tindog hiton Presidente nga ipatuman ine nga EO 23. Raymund Bonotan. Aquino III nga bulkason an iya desisyon nga ig-und ang ngadto hin di pa hinsasabtan nga panubtuban an pag-did-an han pan-logging . PRC</b> Maabot hin 30. upat ka tawo an nahidugang pa dida han lista han mga nagkamama tay han matagbunan ini hira durante hin pagparik hin tuna nga natabo ha Surigao del Sur. maabot 30. Barangay Mabuhay ha Sison. 2 6 anyos.:Alice Nicart) <b>Nagkamamatay han babaha ha Mindanao. per okay kinahanglan daw ine ipatuman kay kay obligasyon hit gob erno nga igola iton kapaligiran. segun han report han National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ngan han Philippine Red Cross (PRC) hadton Sabado. ngan hi Isagani Borja. 57 anyos.000 nga mga membro han rebelde nga mga muslim.han Islamic separatist bisan kun waray pa ngani pagtitikang an iristorya pangkam urayawan. (PIA-Samar/Trans:Alice Nicart) <b> Aquino waray plano bulkason an EO 23: Malacanang</b> Waray daw plano ni Benigno S. ha madagmit nga panahon. sugad man ha mga barangay han Magtangali ngan Kar ihatag ha Malimono. nakompirmar daw nga tikang lumayas hi Umbrakato nagpoproblema na daw an mga opisyales ug membros han MILF kay sugad hin nagkakabuhag-buhag na hira. Usa nga parapangisda nga ginkilala komo usa nga Rodel Vertical. Naghatag doon hi Carandang nga bisan pa man an Presidente in nakakasabot nga an kamandoan nga iya ipinalusad in tatapoon hin mga pagtipa han mga pabrika nga nag amit hin kahoy. Kinukulawan daw ine han goberno nga seryoso nga isyu salit. an Department of Environment and Natural Resources (DENR) in g inmaduan nga ig-undang an illegal logging samtang aada pa ha girnrerepaso an yan a nga mga permit. ngan mga Barangay han Bonifacio n gan Rizal ha Surigao City . Ginklaro pa ni Carandang nga an panuyo han EO 23 in naglilimitar han pan-logging kundi dire nagdidire hadton may mga permit ug waray illegal nga binuhatan.. ma abot ngatanan hin 21. Inabot naman hin 15 ka tawo na an nagkamamatay kasumpay han mga babaha. ine daw in karikohan h an nasud para han tiarabot pa nga katuigan. 25 an . Sumala ine kan Presidential Communications Development and Strategic Planning Of fice (PCDSPO) Secretary Ramon Carandang ha usa nga radio interview. (PIA-Samar/Trans. kundi. Surigao del Sur ngan Agusan del Norte sugad man ha Jolo ngan i ba pa nga parte han Sulu. Maaram daw hira nga damo it mareklamo hine nga EO. Ginbabana-bana nga maabot hin P290 milyones an danyos ngada han agrikultura ngan mga imprastraktura. Tulo nga mga minero ha Malimono nga ginkilala komo hira Carlito Benocilla Jr. Quezon City. inabot na hin 15. ha luyo han mga panawagan han mga industriya han produkto hank ahoy. Ginkilala an mga nagkatatagbunan komo hira Nenita Corpuz. Hira Leonen in magkikirigta nga hit mga taga MILF yana nga Merkoles ug ira linal auman nga matagan hin solosyon an problema ha 12.500 nga mga pamilya an igin-ibakwit tikang hin mga lugar ng a naapektaran hin babaha dara hin makusog nga pag-inuuran ha mga probinsya han S urigao del Norte. ira daw ginkaklaro i ne tikang mismo han liderato han MILF. 25 anyos. Marivic Leonen. 35 anyos ngan ta ga-Socorro. 18 anyos. An paglayas daw ni Ameril Umbrakato tikang ha Moro Islamic Liberation Front (MIL F) in posibli makakompromiso han pagbubuhaton nga peace talks ha butnga han gobe rno ug MILF. Niyan han Sabado. an pinuno han government panel.029 nga katawhan tikang hin 270 nga mga barangay an apektado samtang inabot na hin 15 ka tawo an nagkamamatay tungod hin pagbaha-i hin pira nga mga lugar ha Mindanao. and Romeo Boboy. nga mga taga-Cantilan. sumala pa kan Atty. Surigao del Norte an namatay tungod hin pagkalunod. an nahisumat nga nagkamamatay han magparik en tuna dida hini nga bungto. nga n hi Julie Culapu. 47 anyos. Segun han NDRRMC. Ilarum han EO 23.350 nga mga pamilya o kon 155.350 nga mga pamilya an apektado – NDRRMC. Subay han mga report nga nakadangat ha NDRRMC ha Camp Aguinaldo.

tikang ine nga utang ha World Bank ug Royal Netherlands. Ginhingadayan niya nga an tag-iya han nasunog nga Bed and Breakfast Pension Hous e en waray magsunod han mga ginkikinahanglan han Fire Safety Code. ngan hi Aladin Corporal han Madrid . nga iginpaundang ni President Aquino. kon diin 16 ka tawo an nagkamamatay. (PIA-Eastern Samar/Ginb inisaya:DUM) <b> Ayaw igbalewara an Fire Safety Code. Ilarum han palisiya han DILG ngan BFP. nga nahisumat anay nga nawawara han magparik en tuna. Ginhihingita nga ine nga Laguna Lake rehabilitation plan in makakasolbar na han problema nga pagbabaha ha Metro Manila. kasagaran mga estudyante nga tikuha hin eksaminasyon. ginkikinahanglan magsumiter an ngatanan n ga BFP regional directors ngadto han ngatanan nga mga alkalde hin quarterly repo rt han ngatanan nga mga establesimiento dida han ira mga lugar nga ginkokonsider ar nga “high risk” o ura-ura na hin kapeligroso salit waray na katagi hin fire safet y inspection clearances. malinisan na an Laguna Lake ug matukod a n pinakahilaba nga lakeshore park ha bug-os nga kalibutan. Samtang. panawagan ni Robredo ha mga alkalde</b> Gin-awhag ni Secretary Jesse M. nagsering daw hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda nga an board han National Economic and Development Autho rity (NEDA) nga pinamumunoan ni President Ben igno S. ine daw gud nga proyekto in serbe kabalyo han nagin kontro bersyal nga proyekto han linabay nga administrasyon nga P18. Robredo han Department of Interior and Local Gov ernment (DILG) an mga alkalde palibot han nasud nga kanselaron o kon diri maghat ag hin business permits ngadto hin mga establesimiento nga diri nagsusunod han f ire safety requirements ilarum han Fire Code of the Philippines . 62 anyos. Iginpahinumdom niya ha mga alkalde an sunog nga natabo hadton Disyembre 19.yos nga taga-Marihatag. lakip na an pagpaupay pa han kalidad han katubigan dida nga dapit agud daw m apaursa pa an mga karikohan pandagat han lugar pati na an pagtaga transportasyon han lugar. Karuyag igpasantop ni Robredo nga ginhihimo nira ini nga pitad para han kapulsan an han publiko ngan diri nga tungod nga karuyag nira pakuri-an an mga establesim iento. An proyekto in nakapatik ha Executive Order 815 han anay administrasyon. Royal Netherlands</b> Nakatalaan na karawaton han Pilipinas an inuutang niya nga $10M sakop hin tulo k a tuig. Nanhatag naman an PRC-Surigao del Norte hin segunda mano nga mga panapton ngan n agtagana hin community kitchens ngan welfare and health education desks ngadto h in mga evacuation center dida han probinsya. kay ine daw in gagamiton ha pagpakaupay han Laguna de Bay.7B Laguna lake Dredg ing Project. (PIA-Eastern Samar/Ginbinisaya:DUM) <b> PH nakapag-loan hin $10-M ha World Bank. An mauutang daw nga kwarta in gagamiton ha pagpakaupay ug pagreper han Laguna La ke. Usa pa nga kasuwalidad an hinkilal-an komo usa nga Teresita Acion. Nanhatag gihapon an PRC-Sulu Chapter hin mga pagkaon ngan mga banig ngadto han t emporaryo nga mga nag-ibakwit dida han ira chapter hall. 2010 ha Tuguegarao City han Cagayan. gilayon nga nagpadara an PRC-Agusan del Norte-Butuan City Chapter hin h inabang ngadto han apektado nga mga pamilya dida han mga lugar nga nasasakopan h an ira operasyon.(PIA-Samar/Trans: Alic e Nicart) <b>Mga Pinoy gin-agda magselebrar han Nat’l Arts Month</b> . Sumala pa han report. tungod han damyos nga iginbilin han bagyo Ondoy ha Laguna de Bay agi han ura-ura nga ur an nga nagresulta han pagbaha ug paghalapad han lupgop han salog tikang ha 80-ka ektatarya ngadto ha 115. Ginhimo an mao nga pitad ni Robredo kataliwan makadangat ha iya en mga report ng a mayda pira nga mga alkalde nga gintugotan an paghatag hin business permits nga dto hin pira nga establesimiento ha ira mga lugar ha luyo hin rekomendasyon han Bureau of Fire Protection nga kanselaron an mao nga mga permiso samtang diri nas usunod hini nga mga establesimiento an fire safety code ilarum han Presidential Decree 1195. Aquino III in nag-aprobar na han proyekto ug han pag-utang tikang ha mga international funding agencies. Dida hin usa nga news briefing ha Malacanang.

in m agpapakita man gud hin damo nga mga talento tikang ha mga rehiyon ug mga nasud n ga magtitirig-ob para hine nga dako nga selebrasyon. Cambodia. ug anay Stat e Auditor Heidi Mendoza tungod han ira paglutaw agud matagan lamrag an mga iginaalegar nga korapsyon ha militar. Ubos daw ine panginginanohon ug iimbistigaran. usahay an usa nga Pinoy in ginpapadara hin epektos nga diri maa ram han sulod hini nga ilegal nga droga. Kan Ochoa daw ginsaluduhan hi Col. hiton ika-13 hit Feb. an panggobernohan Aquino in nagbuhat na hin mga pit ad agud la mapatuman in pira nga reporma ha militar nga sistema.(PIA-Samar/Trans: Alice Nicart)) <b>Pahayag ni Sec. An ha Mindanao. Indonesia. Ngani an iba in na atubang na ha sirot nga kamatayon. an tema han selebrasyon in “Ani ng Sining”. Lithu ania. Dida hin usa nga press briefing ha Malacanang. Usahay gihapon.(PIA-Samar/Trans . han makaharadlok nga nahitatabo han mga Drug Courier. ngan iginpapasabot daw daman ni Ochoa nga gaga miton daw han goberno an mga katigayonan agud la matagan proteksyon an sugad nga mga tawo basi man hira magpadayon han pagbulig han goberno nga hikit-an an kama tooran. Col. nagsering hi Presidential Spokesp erson Edwin Lacierda nga unta magpartisipar hine dinhe nga mga pasundayaga an mg a Pinoy agud madugngan pa an pagtagad han aton kultura han aton katawhan partiku larmente ha mga local nga mga produkto ug talento. Dire daw tutugutan han administrasyon Aquino nga madum-itan an ngaran han mas da mo pa nga kasundalohan han pipira la nga de-ranggo nga mga opisyal. Dugang han PDEA. Ha kabisayaan naman in ha Baco lod Provincial Capitol. ugaring dara han dako nga salapi nga iginhahatag. Antonio Lim. Nicart) <b> Kampanya ala kontra Drug Courier program bahin impormasyon ginpakusog</b> Pakukusgon han Philippine Information Agency (PIA) ngan Philippine Drugs Enforce ment Agency (PDEA) an pag-inpormar ha katawhan paghatag suporta han kampanya ala kontra Drug Courier. Ha usa nga harampang han duha nga ahensiya ha Iloilo han yana nga semana. nahuhu . Tikang daw han una nga tuig. Taiw an ug United Arab Emirates. Gin-abrehan na daw an pasundayag hadto pa han ika-30 han Enero ha National Capit al Region sumala kan Lacierda ha Rizal Park. iginpa sabot han PDEA ha PIA ug pira nga private media ha Iloilo . Damon a daw ha ira nga mga nging biktima in aadto preso ha iba nga nasud ug naku kurian an gobyerno pagsalbar ha ira. Mindanao. maaram. Labot pa. Alice E. Kundi ginhangyo daw ni Ochoa ha mga sundalo nga magin mabinantayanon ug igreport ha ira in ano man nga dire sakto nga paggamit han mga opisyales han pondo han m ilitar. kay kakarag man daw han ira mga sakripisyo nga madepensaran la an nasud. nga sumala pa. ginsisiguro na daw nga sayod an mga transaksyones hine nga organisasyo n ngan magin tangkod an mga palakat han mga papaliton nga mga ekipahes ug mga ma teryales para han ultimo nga sundalo ngan igsisiguro daman nga makaabot gud ha i ra. in bubuhaton didto ha People’s Park ha Davao City hiton ika-6 hit Feb. An pasundayag in gin-oorganisar han National Commssion for Culture and Arts (NCA A) nga nagsering pa. Thailand.Andam na daw an ngatanan para han kanan nasud pagsaurog han kanan yana nga tuig selebrasyon han ika-20 ka tuig han National Arts Month pinaagi han pagbubuhaton nga Philippine International art festival. Vietnam. George Rabusa. ug an ha Luzon ha Burnham Park. Singapore. ngan nagbutang na daman hin mga mekanismo agud matagan proteksyon an Armada Pwersa tikang hin m ga abusado nga opisyal. Visayas ug Luzon. Ba guio hiton ika-20 hit Feb. Kay kun hin-o man daw an nakasupa k han balaud in magbabaton manta. Makikiselebrar daw hine nga mga pasundayag an mga talento tikang ha Japan. Ochoa parti han daw korapsyon ha military</b> Maaram na daw an administrasyon Aquino parti han sitwasyon ha Armada Pwersa han Pilipinas kasumpay han igin-aalegar nga mga tinuyaw nga hindadabihan pa daman hi n mga hagtaas an ranggo nga militar. Brunei Darussalam. Bug-os daw nga nasud an pagsaurog hine nga selebrasyon kundi tatagan pokus an mg a lugar han National Capital Region.

siring ni Ochoa. PDEA 6 Direc tor Paul Ledesma. George Rabusa.’ dugang pa ni Ochoa.gay ine. Taiwan. Col. An PIA Director General Jose A. igin kasugbong ini han PDEA ha comm unication and information aspect han programa ha ira mga probinsya. Aton gink ikilala an kaisog ngan an amot han aton kasundalohan diin nag-ukoy ngan namatay ha ngaran han kagawasan ngan demokrasya.” Inapelar liwat hi Ochoa ha kasundaluhan nga magin“ikmat ngan ireport an di tama ng a paggamit han pundo” han ira mga labaw. Vietnam. Jose A. PIA Visayas Regional Directors h an Regions 6. ngan United Arab Emirates. “Ha aton mga tropa ngan han katawhan Filipino. iginpapatapod hini nga administrasy on nga bubuhaton an ngatanan pagpanalipod han institusyon han militar. Adton mapapamat ud-an nga sinupak han balaod in mamamaton’ dugang pa niya. anay state auditor Heidi Mendoza. Lithuania. Singapore . D iri ta igbabaliwara an ira mga sakripisyo. an Aquino administration ug an AFP in nagpahamtan g na hin mga mekanismo agud mapanalipdan an kaban han AFP tikang hin pangabuso n gan sugad man maginklaro ngan tapuran an mga transaksyon.” in ungod nga magpapamatuod nga ani para han sining diin yinukot-yukot nga local artists ngan cultural work ers in magkakatitirok tikang ha iba-iba nga nga dapit han nasud para han pinakad ako nga selebrasyon yana. Antonio Lim han ira “tipaunhan nga pagpitad paglamrag han mga alegasyon hin pangurakot ha mil itary. Ochoa Jr. Komo an PIA an information arm han gobyerno. . Jr.“Ani ng Sining. PDEA Director General UndersecretaryJose S. ngan masiguro nga duma ngat ha mga sundalo an nga suplay ngan higamit para gud ha ira. “Ngatanan hini nga alegasyon in panginginanoon ngan iimbestigaran. Siring han Executive Secretary nga hi President Benigno Aquino III in hul-os nga maaram han kabutangan han Armed Forces of the Philippines (AFP) kasumpay hini n ga mga alegasyon diin an anay mga heneral in nagbursa hin milyones tikang ha pun do han military. Dida pa han naglabay nga tuig. dida han Biyarnes an trop a han goberno nga an administrasyon ni Aquino in naghimo nah in mga pitad agud m aprotektahan an military institution ha butnga han mga elegasyon hin pangurakot ala kontra hin mga hagtaas nga opisyales han armada pwersa han Pilipinas. an tema han festival -. (trans PIA-E Samar ) <b> Ochoa nagsaad nga proproteheran an institusyon han military</b> Ginpatapod ni Executive Secretary Paquito N. An selebrasyon in pagbubuhaton ha bug-os nga nasud diin mapokus .” siring ni Ochoa. Fabia in nagpahibaro nga gagamiton han mga taga PIA an ira kalugaringon nga yinaknan ha paghimo hin radio plugs aber maging mahi nungdanun ngan mas maayon an pag intindi han mga tawo. anay bu dget officer ha AFP. Salit ginpapahimatngon an mga Pinoy nga may mga paryente ha abroad nga maghirot gud. Ha paglansar han programa. Matambong hini nga festival in mga artists tikang ha Japan. “Diri igtutugot hini nga administrasyon an mga sukwahi nga binuhatan han pipira ng a anay mga opisyales han military diin nahikakanit hin dagko nga kantidad hin pa ngurakot basi la mabutang ha kaalo an yinukot-yukot nga ‘men and women in uniform’ k anay nagta-on han ira kinabuhi ha pagdepensa ngan pagpanalipod han aton nasud. 7 and 8. Gutierrez. Dida han pakig-atubang ha mga media ha Malacanang. Iya gindayaw an whistle-blowers nga hira retired Lt. nagging bisita an PIA Director General Atty. ngan Lt. Thailand. PDEA Director Gladys Rosales. nag-agda hi Presidential Spok esperson Edwin Lacierda ngadto han mga Filipino nga umapi han festival nga gin-o rganisar han National Commission for Culture and Arts (NCAA) agud mapadukwag pa an sining han Pilipinas sugad man an pagtagad han publiko han local nga arte nga n kultura Siring han NCCA. Brunei Darussalam. Indonesia. Col. Cambodia. Fabia.” ngan ipatapod ha ira nga “iaasemble hini nga goberno an mga resources hini b asi maseguro an ira katalwasan basi magpadayon hira nga bumulig pagbiling han ka matuoran. (PIA-8/ldl) <b> Mga Pinoy gin-adga nga dumuyog han pagtigaman han Nat’l Arts Month</b> Andam na an ngatanan han pagtigaman han kultura ngan talento han Filipino yana n ga Pebrero kasumpay han pagsalin-urog han kanan nasud ika 20 anyos nga National Arts Month pinaagi han Philippine international art festival.

National Capital Region. influenza. Samar nga ape ktado han cholera. sering ni Philippine National Police (PNP) Rehiyon 8 Director Arthur Revilla . Matapos an Summary Hearing.460-M pinaagi han 4Ps ngadto ha 449 nga mga pamilya h a San Miguel. Ini nga mga pahimatngon in igin padayag ha publiko. Samar ) <b> Pulis nga nadakpan nga may ilegal nga druga pinaiwas ha serbisyo – PNP</b> Hi Elmer Ampong in pinaiwas ha iya serbisyo bali pulis epektibo Disyembre 21. Visayas. Mahinunumduman dida hin usa nga pasamwak nga usa nga taga Sinirangan Samar nga p ulis in nadakpan han mga taga Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) mahitung od hin pagkadara hin cocaine nga gintutuohan nga kaparti han dako nga bagahe hin druga nga ginhulog ha kadagatan han Sinirangan Samar dida han Disyembre 2009. Leyte. 20 10. Samtang hi Dr. Leyte</b> Maabot P5.460-M an iginpagawas nga kantidad dida han Pebrero 3. Palo. an grand opening program para ha National Capital Region in ginbuhat hadton Enero. Ngatanan nga pahimatngon in gindumara pero waray la gihapon resulta. 20 ha Burnham Park ha Baguio City. usa nga nurse. Para ha Mindanao. Feb. (PIA 8/maa) <b> Gobyerno nagpagawas P5. leptospirosis ngan dengue. ini in pagbubuhaton ha People’s Park ha Davao City hit Feb. Ha ginbuhat nga imbestigasyon han DOH pinaagi kan Boyd Cerro. Sumala kan Lacierda. Leyte. Amo nga maski ano nga sumat nga an organisasyon han kapulisan in may kalabutan h an ilegal nga mga aktibidad nga may kalabutan ha druga nga nakakadaut han integr idad han PNP in diri kaangayan ngan waray basihan. kun diin na gmamando nga hiya in umatinder han summary hearing ngan magsumite han mga kaanga yan nga mga dokumento nga may kalabutan ha iya administratibo nga kaso. Sugad man. 6. ha Visayas naman pagbubuhaton an Grand Opening Program hit Feb. Mindanao. Campetic. usa nga isla han Talalora. Ginklaro ni Director Revilla nga gindesisyonan na an kaso administratibo para ha n Serious Neglect of Duty (AWOL) nga iginsampa kuntra kan PO2 Elmer A. ngan. (PI A-8/ldl) <b>DOH-8 nagpahimatngon han mga sakit nga epekto han babaha</b> TACLOBAN CITY . Mahitungod hini usa nga ex-parte proceeding in gindumara. 30 ha Rizal