´ —Z ‡„

z
2

i ¸Wsw

4

ìÈ0*
» qÑÈâ ‡ðñC
Ù

6 

x ©ZÆnVâzŠm!*
z~C
Ù ª~<Ñ

11

]gz¢Åu|

11

ÌZÅ{@W~u|

14

|Å{@W

17

/ÂX xŠª»´ ‚

22

ì ~gz¢+ŠDaÆ´ ‚

26

lˆÅï» 

29

yTÅï» 

31

[ ZŠ Mzt £Æ

33

i§»{Š .ZÐ

36

ì ÞZY ŸgÔŠ°Ðu|ÓZg

38

7Š°]ÝzwZjZ

41

ì JÅ{ZgkZ›ÅwÎgzvZ

46

…Zâ[ Œ
Û zøZ
Û [Œ
Û

48

[Z »wZÎq
-Z

49

}™:„Å ò}´ ‚

50

›z»gÅu|Ó Zg

52
53

ÁÂëZaÆ´ ‚
´ é]]Ñ ð.™!

53

x ÈZ »®
) )!*

54

x ÈZ »z¯ ú
?’
~g Zizt¤
/Ôi *zçE

56

]Š ¬ÅvZ™f

58

w©»ˆy M Œ
Û ]zˆ

59

x ÈZ»pÑŠzgŠ

59

x ÈZ»Vƒ ¬Š

61

x ÈZ »Vzizgr

61

‘œ3 ZgÆvZ

61

' õzKZ%

54

Ø’nÊ

1

´ —Z ‡

Ø’nÊ

2

´ —Z ‡

°°ZÝ°ZvZp

‡ ^³³þ ³þ ³þ ³þ þÆ ͆³³þ ³þ ³þ ³þ uþ
!ànÃÛq] äfv‘ æ äÖ o× æ änù fÞ o× éç×’Ö] æ änÖ çÖ ‚ÛvÖ] 
n
Û z~gz¢{)z e Ô > 2iÔ { izgÔi úV˜6,y›q
-Z :ˆâ Z
ÔmÜZ6,kZ b§ÏZÔx ZwV×Z',ÜŠÎzÔ]ØgÔ „ŠðŠÔ^ÑgzZ
ÅR
ÅR 
~gz¢ÌwqZ¯{)zÔvZZÀÂzŠ OZÔ]zñÔ ö:X ZspÔ ö:X Zr
#
,Y **
^
zx ZwV×Z',ãqzg {)z ~g » c*
gÔ°ÔŠÔaÔ { Y r
# Ôw â r
# gzZ
ñ M Ìx ©ZÆwqZm!*
B‚Æx ©ZÆwqZ ~C
Ù ª~<ÑX 
º6,3 ZgTaÆä¯ È0*
»x ©ZÆnVâG
zG
Š yZÃ\ M LZX 
-G©4h! SE4¨GG
Xì @*
Y¹u|ÃÏZÔì ê ¹ ZÜ é5G$ {zgzZÔ
Æ {Zg kZ ÔB‚ÆÌZz ]gz¢Å ó óu|{Zg L L~!‚gÃk
,
i
{ZgkZgzZÔ]â i Zßz]c*
gz¢Å{ ZgkZgzZx Âzx Z¤
/
z6,
¿aÆ+
Û)
Æ#
Ö Z ÈÇg )
,gzZ g
$uÔ y M Œ
Û ÃVE.6,gzZ VIz»g à Zz ä M 7~
Xì Š
HH7~ÝzgÅ]ZŠ 
á g ZzwZ¸Z
Æg » ‹Òzg °Z xW1Ô åwìÐ ¬ ¹ » y*kZp¤
/Z
§ñq
-Z ä \¬vZ~ d

Û 1X å eY: c*
z)YiÃwìkZ¯
) !*
ó óx‰Z [Le
L Yt {z Ô ŒÔaÆx » kZÃkZ Âc*
â
Û «»›
Û
~ßñ f *Z ÆeY  ðƒ %
D ˆ Æ yJZ „Ž~
Y± w©ø
E
.Ôº1 ) yÆy Z ä ~/r
]úŠ Ž ( ~¤
/Ù™Ô ~çG
# ™wD Z M

E
.Ôº1 Ô áiz',| â1422 y
g · z r !*
wŠ X ðƒ ~¢q ~çG
ÆH Z ßg Ô 5 ÂÔ ~Š
V*gzZ Vzh N Ô VX
RgzZ ]¸!*
~ Vƒ ÇÆ ~Š !*
M ÏKgkZ Š

Ø’nÊ

3

´ —Z ‡

gzZ ÏŠ ‚KZ Ôì µZz y »sßñ6,§ñg ZÍlpgzZ c?yxgŠÆ
:% » -
á zd
$gzZ ~qDÔ ðZ_Ô ðÌÔB‚B‚Æ #
Ö ZŠ
k]Ã@wì k Q ~ ›
Û kZ Zƒ wì Â å **
g Z*VŒ yŠ zŠXì
Îâ ÆyŠ zŠ {Šz~Š ã
C»!‚g kZvZ:ZX Vzh
+Š ^i™ z {i @*
3Zz yQX Š
Hƒg » Ô Ïƒ]b õ0*
g Zl¦ùÅX~ ]‡z Z Z
Xì ;g YH7Æ™A
$%ÃkZB‚Æ]%=~gz¢z]ÎZjˆÆ
Å Ÿgz [Œ
Û LZÃ
 ëgzZ Ô ñ¯ «**
zÆÃ!‚g kZ õWÄ ¬vZ
X ñâ
Û wâ Ñâ ÐÚ
¼³þϳ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Êþ

Å_vZ-·
( x‰Z [eY)

| â1422àzÑZ ~Š )Ô 5
Y 2â 001ðÑ Ô 27

Ø’nÊ

4

´ —Z ‡

°°ZÝ°ZvZp

ìÈ0*
» qÑyâ ‡ÔðñC
Ù

z »]!*
kZÐs§Åà ¬vZ {z’ e**
ƒx¥tÃðñC
Ù
z{ÎZÆ]vZwÎggzZyâ ‡Æ õWÄ ¬vZÃÏ0
+
i KZ {zì Š
Hc*
¯ È0*

Hc*
â
Û ~ˆy M Œ
Û X 7g » ïg e%ÆkZÔ}g Z*._Æi§
—ÜûÓößûÚô †ôÚû Ÿø ]û oÖôæ]öæø Ùøçû ‰ö†$ Ö]çû Ãö nû ›ô]ø æø äø ×# Ö] çÃö nû ›ô]ø çû ßöÚø àømû„ôÖ$] ^ãø m%]ø «mø™
wQUVð^ŠÞy

Y fª)%ÑZ à zZgzZ ÅvZwÎggzZz™®
) ¤ZÅvZ!ß ZzyZZ} Z)
( X z™®
) ¤ZÅx ©z
:D â
Û gzZ(q
-Z
áøçû Óöm$ áû]ø]†÷ Úû ]ø äü Öö çû ‰ö…ø æø äö ×# Ö] o–øÎø]ƒø]ô èõ ßøÚô ©ûÚö øŸæ$ àõÚô ©ûÛöÖô áø^Òø ^Úø æø ™
—^ß÷nû fôÚ% ÷¡×F•ø Ø$ •ø ‚ûÏøÊø äü Öøçû ‰ö…ø æø äø ×# Ö] “ôÃû m$ àûÚø æø Üû âô †ôÚû ]ø àûÚô éö†ø nø íôÖû] Üö ãö Öø
wORVh]ˆu] y
gzZvZZ
# 7öRðÃÅ]!*
kZaÆ]gúc*
Š%ðñË )
ìgg(ZðÃ~nçÆyZÃ(Ýñ)yZÂ,Š™ê»]!*
ËwÎg»kZ
X(ì~„Ze?{zÔì@*
™ãâ
Û **
ÅwÎgÆkZgzZvZ¿gzZ
:ì c*
â
Û b§kZ™f »wßZÆ]z! x»(q
-Z
ø òô ÖFæ^.Êø äô Ïûj$ù møæø äø ×# Ö] =øíûmøæø äö Öøçû ‰ö…ø æø äø ×# Ö] Äø_ôm% àûÚø æø ™
Üö âö Ô
wQNV…çÞy —áøæû ˆö ñô^ËøÖû]
gzZ @*
g eÐvZgzZì @*
™®
) ¤ZÅwÎgÆkZgzZÅvZ¿gzZ)

Ø’nÊ

5

´ —Z ‡

X ( áZzäƒ[x»vß„,ZÔì @*
™g (Z ~ ¾

%Æ ®
) ¤Z Å] wÎgÆ kZgzZvZ Zƒ x¥Ð ]c*
M yZ
{zXì ~gz¢xgÈ0*
»Vhzx ©ZÆwÎggzZ Z}
.ÃðñgzZ7g » ïg e
Xì {æ7! x»ÅkZ~®
) ¤ZÏZgzZì 7Š Zi M
: c*
â
Û ä]*™Ñ~g
$ugzZ
Œô^ß$Ö]æø å´‚ôÖøæø æø å´‚ôÖô]æ$ àûÚô äô nû Öø]ô g$ uø]ø áøçû Òö]ø oj#uø Üû Òö‚öuø]ø àöÚô ©ûmö ŸøZZ
( 1) XXànû Ãô Ûøqû]ø
~J
-Z
# Yƒ7J
-‰
Ü z kZ ðñ( ï» ) ðÃÐ ~ ? )
X ( Vƒ Yƒ:[8{Š c*
iÐVÍßx ÓgzZŠ ÑzZ+−ZzÆkZq
-Š 4,
ÆkZ
:D â
Û ~g
$uq
-Z
( 2) !XXä´eô köòûqô ^ÛøÖô ^Ã÷ føiø åö ]çø âø áøçû Óömø oj#uø ÜûÒö‚öuø]ø àöÚô ©ûmöŸ
ø ZZ
ðÑ ~÷Ô éZpÅ kZJ
-Z
# Yƒ 7ðñðÃÐ ~ ? )
X ( ñYƒ: ,@*
ƽðƒ
:ì ~g
$uq
-Z
E3!
{Š c*
iÐ ƒ
q
-Š 4,
ÆZ}
.òŠ M & c*
â
Û ä ] *™Ñ
z nðšE
»qY™{g~ xsS ZuzŠÔ ÑZz ä™ÕªŠ ÒZ~ xwq
-Z {h
+I **
ä™c_»ypÆòŠ M y›ËÆh%ZŠgzZ ÑZzä™lˆi§
( 3)X ñ ·yp »kZ @*
ÑZz
134B2:£ZÔ66:zâ 0ZÔ4927:ð¨
KÔ63:›Ô 5:~g g( 1)
!z‡ZÉg ÑZÔ 30:> ½( 2)
6882:~g g( 3) 41: îG
G

Ø’nÊ

6

´ —Z ‡

:ì ~g
$uq
-Z
àûÚø V Ùø^Îø oeF]ø àûÚø æø V Øønû Îô ( oeF]ø àûÚø Ÿ]ôèøßùrøÖû]ø áøçû ×öìö ‚ûmø oûjô Ú$ ]ö Ø% ÒöZZ
( 1) !XXoFe]ø ‚ûÏøÊø oûÞô^’øÂø àûÚø æø èøßùrøÖû] Øøìø$ø oßôÂø ^›ø]ø
ÔHgïZäTÆkZ ñZÎÔ fƒ4ZŠ~¼
A äZx Ó}÷)
ÔÅ®
) ¤Z ~÷äT c*
â
Û ?ì yÃÑZzä™gïZ Š
HY7Ð \ M
X ( HgïZäkZÔÅ ãâ
Û **
~÷äTgzZZƒ4ZŠ~¼
A {z
íŠ »g
$Š q Z6,
y*kZ:gzÔˆÅÜVŒg
$Š q ZP:%g
X 7g » ïg e%Æ ®
) ¤Z ÅwÎgzvZìt ÝqXì ŠñíŠ »
x »™ÄgÃæÃ2Z ¸zx ©ZÆwÎggzZvZ~nçC
Ù LZÃy›C
Ù Z®
X ’ eãgZ*7Ï0
+
iŠ Zi Mzãâ ðÃkZ~nçÌËgzZÔ’ e**

ÆÏ0
+
iÔ ~zcÅvZwÎggzZÏÈÅvZ’ e¢
8™ÌtVŒ
Ì~gñZm!*
gzZ Ì~gñZ ~C
Ù ªXì ~gz¢**
™~gñZz wZjZx Ó
Ì~ ]؁z ]Ñ çÔ Ì~ ]ZŠ „z wqZgz Z Ì~ ]*ZZzZ
+
a kZÔ Ì~gñZ Ï(gz Z Ì~ ]5ç3 M Ô Ì~g ZŠ™z t ÜZgzZ
ÏÈ ÅvZ~gñZx Ó Z åE<XÅXì¼ ƒ
 ~XÔ å<Ñz +Š
Xì ~gz¢zxiÑ~zcÅvZwÎggzZ 

x ©ZÆnVâzŠm!*
z~C
Ù ª~<Ñ
gzZì Ð wqZ ~C
Ù ªm»q
-Z Ԑ { ~Š ã
CgzZ ë ZzŠÆ+Š
XìÐwqZm!*
m»}uzŠ
8373:£ZÔ7280:~g g( 1)

Ø’nÊ

7

´ —Z ‡

mÜZ‰wqZ m!*
gzZ Ô {)zÔ >Ãþ iÔ eÔ {izgÔiþ ú‰wqZ ~C
Ùª
Ô {)z ò ¾Ô ÄÔ"
$**
Z ÔÀÂÔ Þ Z ½pÔ ~·GÔ ~0
+
z Z}
.ïE8NÔ äZÂ
m!*
Ãë b§ÏZ Ôì Š
Hc*
¯  » wqZz ]ZŠ „~C
Ù ªÃë b§T
kZÔ mÀg Ñ" ~ g
$uzy M Œ
Û gz ZÔì Š
HHgñâ Ì»wqZz]ZŠ „
X C™ª
ÑŠ6,
I
gzZ#
Ö èÅîœ.\zY c*
g.
Þ W!*
ÆkZgzZÌZz]gz¢ÅmÜZ ÕäS5!

gz Zì ]Š „z ¿¯mÜZt gz ZXì ð M((~ g
$uz y M Œ
Û Ô ðZ',
Xì ~g Fzn%¯~g »Y c*
g

Hc*
â
Û ~*™y M Œ
Û
4OE
5ÅZ y — ðø «Ëøßøuö àømû‚ôÖù] äü Öø àønû ’ô×ô íûÚö äø ×# Ö] ]æû ‚öföÃû nø Öô Ÿ]ù ô ]æû †ö Úô ]ö^Úø æø ™
0G
þ 5: G
îE
]Š „ Å \¬vZ {z » ]!*
kZ 1 Š
Hc*
Š 7¬ÃVÍß gz Z )
zÂs§ÅÏZtgzZÔ,Š™aÆvZØ{Ã+Š~wqkZÔ,™
X ( VƒáZzä™
Xì Š
Hc*
Š¬»mÜZ~]Š „ Š
Hc*
C~ e
$ M kZ
:c*
â
Û (q
-ZgzZ
—áøæü ]†ø mö Üûâö àømû„ôÖ$]ø ( áçû âö ^‰ø Üûãôiô ç×F‘ø àûÂø Üûâö àømû„ôÖ$] àønû ×ôù ’øÛö×ûÖôù غmûçø Êø™

þ 5:yúâ ÿ
gzZDƒ…¸ÐVziúKZì ! Zy

aÆV-iúy Z:)
X ( D™~g» c*
g
ÏzgzZì ˆ~Š –ŠÃVß Zzä™]Š „Ð ~g » c*
g~ e
$ M kZ
Xì ˆð‹

Ø’nÊ

8

´ —Z ‡

: c*
â
Û ~g
$uq
-ZÔ M s§Åg
$ub§ÏZ
aÆkZØ{ {z sÜ1@*
™wJ7Ð ~ wqZ íà¬vZ L L
( 1) ó Xó ƒ
:ì c*
M ~#
Ö èÅ~g » c*
ggzZ

]à~ VÍßgz ZaÆä3ŠÃVÍß c*
â
Û ä] vZ wÎg
,™ ZÎg z ?f ~ VÍßyŠÆ #
Ö ªÃkZ \¬vZì @*
™¿aÆ
( 2)XÐ
» yZZÆ kZ% Ôì ~gz¢~tGgzZ ~0
+
zZ}
.›b§ÏZ G
G+
xiÑÌ**
Ĭ
¸6,Vç~g ‚Ô›ÅwÎgzvZtQÔ Yƒ7„ þ©B
Xì c*
M™f »kZ~g
$uz y M Œ
Û pOÔ @*
ƒ7ï»yZZÆkZ%Ôì
:c*
â
Û (q
-Z

( 165:{•) —äô ×# (Ö ^÷f$uö‚% ö]ø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø ™
X(n
pg›h
+”ÐvZ{zn
pgyZZvß :ÀF,
)
ðñï»J
-‰
Ü z kZ ¿ðÃÐ ~ ?ì Š 
á g Z~ g
$ugz Z
VÍßx ÓgzZŠ ÑzZgzZ+−ZzÆkZq
-Š 4,
ÆkZ~J
-Z
# Yƒ7
( [g*6,
zZ!Zj )X Vî Yƒ:[8{Š c*

:vZwÎg *
c Hn²iŠq
-Zä/
ñ ]|
\ M ) ofôßûqø àønû eø oûjô Ö$] oûŠôËûÞøŸ$ ]ô ðõ oûø Øùô Òö àûÚô o$ Öø]ô g% uø]ø køÞûŸø ø
}÷ÆÑ}÷ñZÎ[8{Š c*
iÐVzqx Óq
-Š 4,
}÷ 
J
-Z
# Yƒ7ðñï» ðÃÐ~? c*
â
Û ä \ M X ( ì ~U
66X 6þ 5B1:(nZ ( 2) 55B1:(nZ ( 1)

Ø’nÊ

9

´ —Z ‡

Å]Zf kZ Hn²ä/
ñ ]|6,
kZԌ
þ : [8{Š c*
iÐ ÑLZ=
{Šc*
iÐ Ñ}÷\ M q
-Š4,
}÷X ì ~g@*
Q[Â6,\ M ä Tn
(1)X/} Zµ]!*
[ZV; =†ÛÂ^mø áøøŸ]ø: c*
â
Û 6,
kZä\ MX[8
tgz Zì [£Ô **
ƒc¸zh
+”›Ð]wÎggz ZvZ Zƒx¥

Xì »ÿL) Ì
:ì ~g
$u~}g !*
ÆTÔì Y § b§ÏZ
( 2) ( ì Y b
»yZZ Y § E XXá^ÛømûŸô ]û àøÚô ðö ^nø vøÖû]ø ZZ 
c*
â
Û ä \ MpOÔì ð M #
Ö è Å ð§" .
Þ W !*
ÆkZgz Z
: „Y §N¤
/Ztq
-ZÐ ~yZì âJ
-VÍß]*
! Åj‚Y m
CZ
( 3)X™ì e ƒ
ÔòÑ" z ð§ " gzZX ì ¿{h
+I ~ xsZ Y § Zƒ x¥
XìÐwŠz»Ìm»¿kZgzZ Xì ¿{h
+I**
-Z °p" gz ZXì ¿[£z [8q
q
-Z ~0
+
zZ}
.sp b§ÏZ

Hc*
â
Û ~y M Œ
Û Ô¿u +p
X ( zgeÐí ) þ 150:{ÂZÿX —oûÞôçû øìû]æø ü
:ìŠ 
á g Z~g
$uq
-Zgz Z

Ÿ]ø äºnø Öô^Æø äô ×# Ö] èøÃø ×û‰ô á$ ]ô Ÿ]ø (ÙøˆôßûÛøÖû] Èø×øeø søÖøû ]ø àûÚø æø søÖøû ]ø Íø^ìø àûÚø
DPE!èöß$røÖû] äô ×# Ö] èøÃø ×û‰ô á$ ]ô
Ô2540:~èF,
Ô 52:›Ô24:yZÑZ ~g g( 2)7355:£ZÔ 6632:~g g( 1)
16470:£ZÔ 4173: î<Eâ 0ZÔ 4164:Š ƒ ZŠ1ZÔ 3483:~g g( 3) 4947:ð¨
K
E
G
G
2374: î%gZ îªr:~èF,
( 4)

Ø’nÊ

10

´ —Z ‡

]Zggz ZX c*
Š™ qzÑ »Ð „]Zg {zÔ Hspä T :ÀF,
)
A ZŠÎ »vZßÍgz ZXì VZ¤
¼
/ZŠÎ »vZßÍÔ Š
HVÃw2Â`Ð
X(ì
@*
7,^™ƒg » „¬ ÑZz ä™spì c*
C {Z
+Ã » sp~ kZ
2Xì @*
7,
^s§ÅnЄ¬ÔÑZzä™spÐvZ b§ÏZXì
Æl²yŠÆ#
Ö ªÃXì Š
HH™f »ŠZ
Û Z]‚y Z~g
$usîq
-Z
(1)Xƒ@*
zgÐgeÆvZìÌ{zq
-ZÐ~yZÔÏñY~Š(~t‚
b§ÏZ Ôì ¿[£gz Z {h
+I q
-Z Ô ~0
+
z Z}
.sp Zƒ x¥
~',.
Þ W!*
Æy Zgz Z [£{q]Ì{)z Ô äZÂÔY ?!*
ŸgÀÂ
Tn¾ÔìŠñ~g
$uzy M Œ
Û ,ÅXÔqNzxñè]Ì
z ]ZŠ „m!*
ë b§ÏZ ýÒO¹!Æ wqZ z ]ZŠ „~C
Ù ªë b§

Hƒx¥Ð,z s
# ŸzÅ6,
z Z 6 ÔÌÆwqZ
m!*
ÏZÆ <Ñ B™]!*
t [Z ˆ M ~™]!*
tZ
#
Xì s¦z u|x **
»ÒÃÅä™ Za Ãs ™zZyZgzZ^Åz
~ s¦z <Ñ[ Â KZ ò#
Ö ÑZ []|wz Z ”%}÷
: D â
Û
:N{z»<Ñ L L
c*
Í ——ì @*
Bu|zs¦Xì 0Ð m!*
wqZ æEE
ªbZ fgÃí!*
x » »TXì x **
»w¾zT c*
pz bzg Å+Š s¦
ÔmwÔkÔ { éE
7Mr
# Ô *Š r
# ÔŠÔ,Ô…Ô ã—]Ã M Ô]áÔzf t ÜZ
: Y ?Z [ZŠ M :ð¨
KÔ 2313: 嘲Z Ô ~èF,Ô 1712 :> »²Z ›Ô 6479 :t ‡°ZÔ ~g g( 1)
1501:´ â Ô 9288:£ZÔ 5285

Ø’nÊ

11

´ —Z ‡

B’MÔY c*
Ô Yg ÔspÔ]ÔñÔ/ÂÔ {qt ÜZ ªbcgz Z **
™u 0*
Ðgz¾Ô ïEE
g
*
*™ 3 Zg M Ð ¸z ' õ ÔKZ% ÔtœÔmÜZÔtØÔ›ÔÀÂz© ÂÔ@i
( 1)Xì ] §Š° ñ YƒZa vZ à Zz @*

]gz¢Åu|

 ëÆ „ VâzŠ gzZ Y Zb
Z zŠÆ +Š Š
Hƒ x¥t Z
#
ǃ:¿J
-Z
# 6,Y Zb
ZVâzŠyZÆ+Š Š
HƒãZzÌtÐkZ ÂX 
4ZŠ~u|yz$
+w¾~~gZgŠ Z® Ôì ³**
zå**
~g ZŠ +Š ~g ø
Æ {C
Ù ª]ZŠ „z wqZ ðñC
Ù ì ~gz¢:X Yƒ 7Ýq ñƒ
n
Û „VâzŠakZÔÑ Ì~ ^ÅîE
0…!*
‹ZŠ „zwqZÔB‚B‚
'
.-E 
Æbzg!çEE
aÆ{C
Ù ªwqZÔîE
0…!*
wqZ µZß Z °ÉX ~gz¢z
I
òz [ ZŠ M gzZ ( {)z Ô {>Ô qÃgÔ]PŒ
Û Ôx ª) Ô y»g Z ~C
Ù ªÆ i ú ÕäS5!
ÅçJ e bzg" Ôi ú{zƒ: qízq ËgzZƒ: mÜZ — zg¤
/ZÔB‚Æ
akZX wqZm!*
„zÌŠ°»wqZz]ZŠ „gzZb§ÏZXì b§
X ’ e¢
8x »ÐÈgzZzÂ~g7ÃòŠ MaÆ^ÅkZ

ÌZÅ{@W~u|
ì‚
rgxŠ~u|ÓZgkZòŠ M ðà c*
Š™ãZztä9·Å6,
zZ
gz Z ä™. _Æ <ÑÃí!*
zC
Ù ªLZ {zì @*
ƒt È » kZ Â
lpgzZx ³ugIq
-Z Ôì ;g J (,Ð M xŠÆ™{Š Zg Zz x ³» ä¯
TÔ ë {@W~ <ÑÃœz ÒÃgz Zx ³zpÏZÔì x ZŠZÒ M
96B1:s¦z<Ñ( 1)

Ø’nÊ

12

´ —Z ‡


Hc*
â
Û pO Xì ! x» ï°zÐs§Å õWÄ ¬vZ6,
!àønû ßôŠôvûÛöÖû] ÄøÛøÖø äø ×# Ö] á$ ]ôæø ( ^ßø×øfö‰ö Üû ãö ß$mø‚ôãû ßøÖø ^ßønû Êô ]æû ‚öâø ^qø àømû„ôÖ$]æø
þ 69:lçfÓßÃÖ]y
5 Zg}g øÃyZgz¢ë D™{@Wa}g ø vß :ÀF,
)
X ( B‚ÆVß Zzä™yˆZ õÄW ¬vZ—"gzZÔD 3Š
ÐgñÐ kZ ä ‰Ô w¸zŠÆY f~}g !*
Æe
$ M kZ
( 1)Xì 1Š Z%**
™Š ˜
Š Z%Ð kZÉ 7Š ˜ {z Š Z%Ð kZ c*
â
Û ä Y fÐ ¹gz Z
Ð ¬ÆŠ ˜ °²e
$ Mt c*
â
Û ä¾
ò 0Z ]|pO ;ì l!*
Š˜
Ã~ÔÅ]M%ÅvZgz Z +ŠÆvZŠ Z%Ð kZgz Zì ðƒwi **
¬
Z%g é¨E½É !*
Š ˜sÜ~ e
$ M c*
â
Û äò ãZg ZŠ yÑ1ZgzZì {@Wz Ò
Z*
*™ ¹»V>ªgz ZÔh
+Š F,
ÅV26,ë!*
gz Z]¾Å+ŠÉ ì 7Š


) ¤ZÅvZ~kZgzZÔì 4ZŠ~kZ Ìæ¾5.Zù4zszH!*
%Zgz 
c*
â
Û äk
ò „0Z]|gzZ ;ìº ZŠ ˜tgzZXì 4ZŠ Ì{@W»Ñ
ÃyZ ë D™4z]
.~ ®
) ¤Z ~g ø vßìt È » e
$M
( 2)X D C 3 Zg »[ Z N}g ø
õWÄ ¬v Zì {°z6,kZgz Zì ™f » { @W~ e
$ M kZt n¾
ñYc*
àÃkZJ
-Š°w2ì {g+
á Zs§kZ~ kZ X ÇáÅ3 Zg
$uq
g
-Zƒ ð‚gJ
-w2ì @*
ƒa ÏZ ÂÜÅgz Z **
3Š3 ZgèY Ç
: c*
â
Û ä] *™Ñì c*
M~
365/13-364/13:?Œ
Û ‚( 2) 161/10:~
þ d‚( 1)

Ø’nÊ

13

´ —Z ‡

ä´ŠôËøÞø oûÊô oûÞô†ø Òø ƒø áû^Êô ( pû‚ôfû Âø àùô ¾ø‚øßûÂô ^Þø ]ø V 1FÖ^Ãø iø äö ×Ö] Ùöçû ÏömøZZ
æø Üû `ö ßûÚô †õnû ìø ðõ ¡øÚø oûÊô äü iö†û Òø ƒøõ ð ¡Úøø oûÊô oûÞô†ø Òø ƒø áû]ô æø oûŠôËûÞø oûÊô äü iö†û Òøƒø
köeû†$ Ïøiø ^÷Â]…ø ƒô o$ Öø]ô hø†$ Ïøiø á$ ]ô æø ^÷Â]…ø ƒô äô nû Öø]ô köeø†$ Ïøiø †õfû3ôeô o$ Öø]ô hø†$ Ïøiø áû]ô
XXè÷Öøæø †û âøø äü jönû iø ]ø oû3ôÛûmø oûÞô ^iø ]ø áû]ô æø ^÷Â^eø äô nû Öø]ô
k0*
Æ yáÆ }È }÷~ D â
Û õWÄ ¬vZ :ÀF,
)
B‚Æ kZ ._Æ yáÆ kZ ~ ª) Xì ‚
rgÐí {z Vƒ
~wŠÃí{z¤
/ZÔVƒ@*
ƒB‚ÆkZÂì @*
™Š c*
Ãí{z¤
/Z( Vƒ@*
™nç
@*
™Š c*
~…ËÃí{z¤
/ZgzZVƒ@*
™Š c*~Y LZÃkZÌ~Âì @*
™Š c*
~÷{z¤
/Zgz Z Vƒ @*
™Š c*
~ …( ÆV¤
Û ) 4Ð kZÃkZ~ Âì
{z¤
/Zgz ZVƒ@*
ƒd

Û ÆkZB; q
-Z~ Âì @*
ƒd

Û ª!*
-Zs§
q
s§~÷{z¤
/ZgzZVƒ@*
ƒd

Û B; zŠ~ Âì @*
ƒd

Û B; q
-ZÐí
( 1)X Vƒ@*M™hzŠs§ÅkZ~Âì @*M™^
kZ ÂÇ− c*
ǃ d

Û s§Åv Z c*
â
Û ~ u0*
$ukZ
g
vZ Âì @*
ƒd

Û ÐvZZ
# =g fÆ{@WòŠ M :ì {@W„z Š Z%Ð
u|Y fD iZâÐ[ZNzŸgKZªDƒd

Û ÆkZÌõWÄ ¬
;vZY +
á âÑZCƒ7! x»~{ZgkZÆ{@W% c*
â
Û ävZY 1zZz
: D â
Û~
ò £x â ZçO
{ZgkZ {z @*
ƒ7{@Wr
# ™~³%ðZ’Z LZòŠ MßyY L L
( 2)X Y0*

7ÌðNE
3812:U¿zâ 0ZÔ8983:£ZÔ 3527:~èF,
Ô4832:›Ô7405:~g g( 1)
133:t£!‚g ( 2)

Ø’nÊ

´ —Z ‡

14

: c*
â
Û äò ! fy¢1ZD â
Û~
ò £x â Z
~ { Zg kZÆ q c*
gz {@W% Hw ìz yát ä òŠ M T L L
( 1)Xì ~t{zÂÇñYc*
ŠwÅ6,
kZ¼Ð
G
O«ÅZŒ]|~ŸÏZ
:D â
Û i Z çE
J%t q
-ZÔ ì F
F6,VÂ!*
& ( » s¦z u|) 3 ZgtL L
%t ~ŠgzZ ñÎ:Æ„ Æ’%t ~uzŠ Ô ñ3:Æ~
#q
( 2)Xá1 :Æ]gz¢
~1‡Ãy!*
igzZnŠ ã!*
Û Å’gzZÅ
Œ
Wä3J
-Z
# òŠ Mtn¾
X Yƒ7ð3 ZgtJ
-‰
Ü zkZÔ Ç}™: {@W™Äg
kZgzZ[Œ
Û »vZgzZì HI**
™ðÃ{ ZgkZä¤
/Z´ ‚} Z Z®
X | (,
Ð MgzZ™{@WÂì LeŸgÅ

|Å{@W
ZÃ\W LZ ñOÆ]M%gzZ]ZŠ Z%ÅÑL LpÆ{@W
kZ ó ó*
*™ÒÃÅä`6,]M%z]ZŠ Z%Å]wÎgÆkZgz Z õWÄ ¬v
: Y Z b
ZzŠÆ
ÃÑ6,yZì c*
Š ¬» VÂ!*
Xä ] wÎggz Z õWÄ ¬v Zt q
-Z
t Q X ë ]Zgñâ ÃVÂ!*
+ZgzZì e: » 6,yZ Ñp¤
/Z Ô **
`
ÅXÔ 0Ð í!*
}uzŠ 0ÐC
Ù ªq
- Z : ÆnzŠ Ì]Zgñâ
X Vƒ[™n²6,
zZ,
134:t£!‚g ( 2) 134:t£!‚g ( 1)

Ø’nÊ

15

´ —Z ‡

* XÃÑÐ yZì c*
*
â
Û IÐ VÂ!*
XäwÎgzvZt}uzŠ
-Z ÆnzŠ Ì]ÚtQ Ô ë ]ÚÃVÂ!*
q
+Z Ô ´ggzŠgzZ
}uzŠX {)z ~g » **
i Ô Ùâ[ZÑÔ]Øg Ô^ÑÔŠÎ : ‰0ÐC
Ùª
ïE
g‰0Ð í!*
L 8Ô ]z Z°z ÔaÔŠÔ°Ô °p" Ô ~g »Y c*
X {)z=zgz¾ÔkÔmwÔ {Yr
# Ô *Š
¬» äÑO gzZ ä™g (Z ÃVÂ!*
Xä wÎg z vZtÜ
Z **
XÐ y Zì c*
â
Û IÐ VÂ!*
XgzZ **
¯È0*
gzZ **
`ÃÑ6,yZXì c*
Š
X ë ̺ ZŠ ˜ÃkZgzZì @*
B{@WÔ ´gzŠgz
:ì Š
Hc*
â
Û ~g
$uq
-Z
( 1) XXäô ×# Öô äü ŠøËûÞø ‚øâø ^qø àûÚø ‚öaô^røÛöÖû]øL L
( X}™Š ˜ÐÑLZaÆvZì {z@W :ÀF,
)
ÅkZgz Zì Œg
$utì HÜÐ ð´)´ ä ò~zo)´
( 2)XìÝ
vZÐÑLZì c*
Šg ZŒ
Û ÃkZ@Wä ]*™Ñ~g
$ukZ
iŠq
-Zä ]*™Ñì c*
M~g
$u®q
-ZgzZ}™Š ˜aÆ
: c*
â
Û Ðx Z™/ô6,
3ZzЊ ˜
( 3) XX†ôføÒûŸø ]û ô ^`ø rôÖû] oÖø]ô †ôÇø‘ûŸø ]û ô ^`ø rôÖû] àøÚô ^ßøÃû qø…ø ZZ
X ( ìg^ßs§ÅŠ ˜} (,
Њ ˜Lgëª) 
èYì *
*™¨ £ »ÑŠ ˜ Z(,ÌЊ ˜B‚Æg ñt n¾
/6 :k
,
;Z ;( 2) 22826 :£ZÔ 1546:~èF,Ô 463:ug MZ 0Ñ å˜²Z [  ( 1)

7/3:¹ZçÒÉY §ÑZ óC( 3) 262

Ø’nÊ

16

´ —Z ‡

ÅäÑs§Å+ŠÆvZÃVz){zƒ‚
rg: ‰
Ü ¤Å¨ £ÆÑòŠ M
?Ç}™¨£b§¾»yZgzZ Ç}™ÒÃH
{Š â M6,%ZzZÆvZÃkZ ñƒD™¨ £»Ñ’ eô ‚ Z®
ì |Å {@W¸ Çg™uzgÃkZÐ ]÷Zpz ]Zágz Z }™
Æq ¾B‚Æ ÑLZh
+% Š
HY7 Ð ò~g G
é5kÅZ kmZ1Z ]|
gz Z v Ð ]¬Nìg3 6,% Zz Z c*
â
Û ?}™qc*
g z {@W=g f
( 1 )X Ð #
Ö }
.ÅY ZLgzZÄÅG™
zz ®
) ¤Z Å%ZzZ V˜Ã ´ ‚ ˆƒ ãZz ]!*
tÐD
V)v߉Xì ~gz¢ÌÌ6,Ð ]â øz ]¬Nzì ~gz¢
V)¤
/ZXìµJtaÆ´ ‚ “7Ð Vƒk
H1;f
e™ Â
!% ðä
/Z Xì b§ ÅÌ6,
È Ð Vƒk
HÂì b§ Å ZzŠgzZZ½
IðC ,q ÅÌ6, 
1; ñ3Ð ~È0*
ÂZzŠgzZZ½ ðƒ ðC ÅËZe
x ÈZ» vÐ Vƒk
Ha kZ ?ì $
Ë ƒ ¡“
ÃkZ Âa : Ð yZ
Æ nVâzŠ }',
gzZiZ Âx »( D â
Û vg )
,q
-Z X ’ e**

Ì! ·Ô ! ZÑÐ ¹Ôì k7,~i úb§Ti úçOX f
e™vß
\¬vZgzZ ì x » » VÍßg ÇÌ6,
z ssÜ È Ð {k
H1; f
e | 7,

Hc*
â
Û çOXì QÃVÍßssÜe
$ÑzÅvZgzZ[½»
þ 34:wÎÑZ —áøçû Ïöj$ÛöÖû] Ÿ$ ô åü æ ðö ^nø Öôæû ]ø áû]ô™
tQ ( D™Ì6,Ð { k
H {z s܄
 zŠÆvZ :ÀF,
)
ÐVƒk
H 
Z
# ì Lg ¹!*
Ü zÏZgâ »]Š „z n’ e´gŠ c*

Ì
# ÎV)ÐW,
|
ZÆVƒk
H‰É ;ì @*
Yƒ bZigâ{z:gzÔ ñYX
80:t£!‚g ( 1)

Ø’nÊ

17

´ —Z ‡

ØöÒöªmø ‚øŠøvøÖû] á$ ôZZ ì ~ g
$u~}g !*
ÆkZŠ‰Ô CYƒ
( 1) XXgø_øvøÖû]…ö ^ß$Ö] ØöÒöªiø^ÛøÒø lô^ßøŠøvøÖû]
( ì CY3Ã~Çv W‰ì @*
Y3b§kZÃV>Š:ÀF,
)
p=™Ö~g »iŠ q
-Z òr
# ™ /Zg Z',
Z {)
á **
Ññ]|**
”%
c*
Š™ß e Ì ( A.C)X ÏX} Z ~g »gzZ Ô ¶ò¤
/JÔ¸ ìg Y á
ðà ¹ ägÇZg e  ðƒ 7Za uQŠz!*
Æ äƒk
,
Š ¹1Š
H
çO Xì ;g™7x » ÏX} Z n ÏZ ǃ 7È b§~g7 k† »[gŠ
ÏX} ZŠ
HHÈ ÃkZ Z
# åZƒî ‚Zhðk† » s§q
-ZŠ
H¬Š 
c*
â
Û äÑZz]|6,kZ ˆ WuQ~g »gzZX c*
Š™ qzÑx » CZ Ug¯ä
ÏZ ðW7uQ~g » åî[gŠt J
-Z
# k ]‡Ð§Zz kZ
~ wŠ ÂÐ gA jgzZ gŠt Æ {)z Vâ »gzZ V\W¤
/Z b§
Vâ »gzZ V\WyZ Ð Vzq x ZwZ®X $
Ë ƒ 7kCuQÅ yZZ
x » ëZ » ´ ‚ ÌÈ Ð Vƒk
Hn¾X ’ e´g È Ã {)z y!*
igzZ
X Vƒ{ k
Hm!*
c*
Vƒ{ k
H~C
Ù ª{z{ZpXì b
ëZ »{@WgzZ

/ X xŠª»´ ‚

ZgzZN â
Û ðÉgs§Å3 ZgkZ õWÄ ¬vZÃ}ÈÆvZ ËZ
#
ÐÏ0
+
iëKZÃkZ¬Ðƒ
 ÂN â
Û Za/_
.»kZ~wŠÆk

4X3 e **
ZÐ ~]â £Æ(¤gzZw2wz ZÐ~wi oÆ9‚/ÂÔ õJ/G
™/Â
Xì x £Az

y MŒ
Û ;ì "
$U*
Ðg
$Š q Zz]c*
Mg Ñ" ]gz¢z¤Å/Â
471:G¬Znc*
g ( 1)

Ø’nÊ

18

´ —Z ‡

:ì Š
Hc*
â
Û ~u 0*
DOMV…çÞE!áøçû vö×ô Ëûiö Üû Óö×$ Ãø Öø áøçû ßöÚô çû ÛöÖû] äø m% ]ø^÷Ãnû Ûôqø äô ×# Ö] oÖø]ô]çû eöçû iöæø
(jƒ[x» ? @*!ëñ}Z Ôz™/Â~[»ÅvZƒ
ƃ
 ?)
:ì ~g
$ugzZ
Ð kZgzZz™/Â~[» ÅvZ ?!Íß} Z c*
â
Û ä]vZwÎg
( 1)X Vƒ@*
™/ÂiŠÎ~yŠ Ì~ƒe°çÅVƒk
H
:ì ~g
$ugzZq
-Z
¼öŠöfû møæø ( …ô^`ø ß$Ö]®önû ŠôÚö høçû jönø Öô Øônû ×$ Ö^eô åö ‚ømø ¼öŠöfû mø 1ÖF^Ãø iø äø ×# Ö] á$ ]ôZZ
XX ^ãø eô†ôÇûÚø àûÚô ‹öÛû6$ Ö] Äø×ö_ûiø oj#uø Øônû ×$ Ö] ®önû ŠôÚö høçû jönø Öô …ô^`ø ß$Ö^eô åü ‚ømø
»yŠ @* 
D ;( B; »Øg KZ) ~ ]Zg õÄW ¬vZ :ÀF,)
»/Ât)á™/ÂgÇs»]Zg @* 
D ;B;~yŠgzZá™/ÂgÇs
( 2)X ( ƒqƒÐs§Å[f`gÎJ
-V Œ ( Çìg¸Ÿ
m!*
z ~C
Ù ª| zA {Lz {Rx ÓLZÃòŠ M ¬ Ð ƒ
 Z®
:,q&|Å/ÂÔ’ e**
™/ÂÐVƒk
H
X kˆ Z » ã äz#
Ö Z0
+
6,
Vƒk
HLZ ( 1)
X Ïu´z~gzŠwÒZ°zg|Z°ÐVƒk
Hx Ó( 2)
( 3)X {Š Zg Z¢gzZx ³»ä™: { k
H{Ò M ( 3)
Ã{È k Z õWÄ ¬ h Âì @*
™/ Â6,i§k ZÐ wŠ F òŠ M Z
#
$uçOÔD Yƒlpz èZgÐ kZgzZD â
g
Û «„z°ç
:ì ~
Ô 11:G¬Z nc*
g ( 3) 18708 :£Z Ô 495 4:›( 2( 2) 17173:£Z Ô14871:›( 1)
128:t£!‚g

Ø’nÊ

19

´ —Z ‡

Ð òŠ M kZ Ô}™ qg s§ÅvZ {z²6,/ÂÅ {È õWÄ ¬vZ
åÌÁ
C**
3 » kZ6,kZgz Z å6,~g ZÎKZ~ k Dƒ lp{Š c*
i
ÏZX Š
H4 ~t‚Æ|
# gŠ q
-Z™ƒ k-â òŠ M {z Ô ˆƒ Ë~g ZÎ{z :
kZ~ÙpgzZXì ~9k0*
ÆkZ ~g ZÎ{zÅkZ ¬Š äkZyxgŠ
~gzZì {È Z÷Â!vZ} Z ÎìÐ t~„ÆÙpgz Z ZñÃï 
zZ
X [g Z¾
( 1) ( ì CƒÙp6
,
/ÂÃvZ {Š c*
iÐÙpÅ}ÈkZ)
:ì ~g
$uq
-Z
( 2) ó ó,äÖø gøÞûƒø øŸ àûÛøÒø gôÞû„$ Ö] àøÚô göñô^j$Ö]øZZ
X ( ƒ: „{ k
HðûkZ‰ì (Z ÑZzä™/ÂÐ{k
H 
:ÀF,
)
e−(,Ð MÆkZ%ì ]gz¢Åä™/ÂÐ wŠ F n¾
Q7e T e −(,
Ð M%G/ÂÐi§9v߉ ;7
 { z’ eô ‚C
ƒ
Ù Z® D Yƒg D »Ï- â ÂÙ Š 7¹F,
#
Z
X}™/Â6,
gî9™™S¨zxŠwzZ Ð
:D â
Û Y f~}g !*
Æ/Â
ì*
@Y7,ñzg :~v Z t £Ð X{z q
-Z Ô ÆnzŠ {k
HL L
0ÐvZt £J
-V˜Ôì @*
Yƒñ~Š mZt £ÐX{z}uzŠ
Ð`â °çÐ wŠFB‚Æ#
Ö Z0
+
ÐvZ {z Âì/ÂÐ Vƒk
H
ƒV„@*
Ã~ä™ZŠ ZÆ ez > 2iÔ {izgÔi úÐ~yZgzZÏñYƒ
,i ú¼:¼: Zizg™ Î[ ˆ »Vzi úÔ ’ e bŠ™ ZŠ Z [ZÃyZ ð
ZŠ Z > 2igzZ}™Y ,Åy ZVƒ‰ ^g} izg b§ÏZá| 7,Y ,
e Ô}Š™ ZŠ ZÃkZ¢ƒÅ: ZŠ Z > 2iÅVß ‚æƒðƒê~ ä™
4240:zâ 0Z ( 2) 6422:~èF,
Ô 6308: ~g gÔ4929:›( 1)

Ø’nÊ

20

´ —Z ‡

x Ób§ÏZX}Š™ZŠ Z ÌÃkZ¢Ð¢ÂƒH: ZŠ ZŠz!*
Æäƒn
Û
X}™ug ZD
+»V‘@*
ÃÅyZ³{ ^
,Y»]ZŠ „
»/ÂÐ V‘@*
ÃÅ y Z ì Ð VzÈ m» Xt £{z ìggz Z
4X3 e ‰â °çÌÐ VÍßy ZB‚Æ°çÐ õWÄ ¬vZìti§
õJ/G
ÅT fâ °ç ÌÐ kZ ¶ÅÕÅ Ë}Xì Å_hÅX
Æ °çÃkZƒ Å ~ga c*
†q ðÊˤ
/Z b§ÏZ ;ì ÅÕ
Xì HyÒäY f]Z|ÃTi§å»/ÂìtÔ}™:ZzB‚
Vƒk
HòŠ M ( Š
Hc*
C~ÝzgÅg
$u6,
zZ 6)ˆÆä™/Â
ô ‚ ÂñYƒ {k
H¼Q¤
/ZˆGÆkZpÔì @*
Yƒs ™z u0*
Ð
Ð
$
9‚‰X ñYƒ:gD» ö Œš™ƒk-â X}™g lZz/ÂUg ¯’ e
y-Š
Hƒgzœ»Vƒk
H{g !*
1 c*
{g !*
zŠgzZD™qzÑx »Æ™/Â
h ÂÃ/ÂQ Å/ÂäÂì @*
ŒV- {zì ꊙk-â Ð ØgÅvZÃyZ
?σ°ç~¾ùgzZ ?ÇñY~[»ÅvZÐì¾Q[ZX c*
Š
C å¹ä¨
"¸çOÔ¶ðZ 7,

÷¸ äy-è

¨¸Ðƒ YÐì¾~
"

C M 7 1 Ã? xÑ G
$ Ï-â Ät
Æ kZ ì 1Îz ã-ÝZgŠ gzZ ì @*
™ Za öÐŒšÉ
{ZgÄô ‚g ÃZtÆòS¥
/\@*
6,r
# ™£Z·**
Ññ]|~¨ £
C D â
Û ’ e**
¯
Ç Vƒ Y~Ðì ÏZ~
Ç Vƒ 5~ u { Ã xÑ
ÇVƒ o~Æzg zg à yZ
Ç Vƒ ¯ V- Ãë KZ
**


/
gzZ **
M6,
gŠ ÏZQˆÆ{ k
HÉ ’ e **
ƒ: k-â ô ‚ Z®

Ø’nÊ

21

´ —Z ‡

**
5~u {ÃxÑgzZ’ e**
o™zgzggzZ’ e**
oÃvZkZ™8
-â °çgzZ
X’e
Å ðZ',ˆ VâŠPQ Å/Âä h
+%q
-Z D â
Û òt éOG
¡Š Z1Z
H ÂVz™/ÂQ ~¤
/Z Î ä™g¨yŠ q
-Zˆ Æ kZ X Š
H^ßs§
: ð M i Zz MÐ(6,
kZ?ǃ
l$ ‚ûÂö áû]ôæø ( Õø^ßø×ûãø Úû ^üÊø ^ßøjøÒû†ø iø Ü$ $ö ( Õø^Þø†û Óø
øÊø ^ßøjøÃû ›ø]ø! V# c*
!Õø^ßø×ûfôÎø ^ßønû Öøô
Q ~Š Y Zb
N ä ë ÂÅ®
) ¤Z ~g ø ä Â ! V#} Z :ÀF,
)
ÂÇñ M ^ßs§~g øQ ¤
/ZgzZ ~ŠúÃäë Âc*
Š hgÃëäÂ
X ( ÐB™wJNë
+G
: Hn²V-ÐvZäfò ç0 SA ]|
èY ÇVz™: { k
HQgzZ Å/Âä ~ H7t ~ !vZ} Z L L
{k
H Vƒ êŠ $J Å ]!*
kZ ~ :gzZ Vƒ }Y Ã]¡ ~÷ ~
HÌQ~p ;Vƒ } YÃ~gz$z ü}÷~èY ; ÇVzŠ hg
X Vƒ Y%~¬Ð { k
H{g !*
zŠì Yƒ ÇVz™7{k
HQ~Vƒ
( 1) ( V ƒ Y{g ì‡6
,
{°zgzZ )
ügzZ ~ b
¬KZgzZƒ: k-â ÂñYƒ{k
Hд ‚¤
/Ztn¾
+z û$
$
+gzZ Vƒgz$ Ú Z~ vZ} Z}™7t ‚ÆvZÃ~gz$z
{k
HQ Y™7Â{°zÌQgzZVƒ ;g h Â/Âg !*
g !* 
Vƒg D» ~g ZîZ
X ÇVz™:Vƒ©
8Gx ³1ÇVz™:
ì **
M zQ™0 xÑ" Y Y 7Z hgÃg !*
gŠÆv Z wq¾
Xì C MIZŠ ZtÃvZgzZ
131:t£!‚g ( 1)

Ø’nÊ

22

´ —Z ‡

ì ~gz¢+ŠDaÆ´ ‚

{ZgT{zèY7{g e%GÝqÆ<ÑDô ‚Æ{ZgkZ
ì 3 Zg » „ +Š z <Ñ3 Zg {zì ;g J (,xŠÐ x ³z {Š Zg Zƽ6,
ðÃǃ: J
-Z
# D»<Ñz+Š Z®ì fp â Ð „g
$uzy M Œ
Û {zgzZ
X Y™7ðÃ{ZgkZ
z u|{Zgtì c*
Œgz Z Œt Ð ª
˜ KZ ä VAßIY
$B{zgz ZÔì DgzZ ðÙ?
4hE
‰gz Zì @*M îE
0G
Ø Ðg
$uz y M Œ
Û s¦
ÅÄcz s¦}g 0*
kŠgzZ {g 0*
:eÆ u 0*
yMŒ
Û ët
DÆ<Ñ}g 0*
MtgzZ‰ ñŠ 7ÃVÍßx ¬{zgzZŒ6,VÂ!*
7°ßÝZgŠ vßt gzZ : hY z: Z
Û » '!*
t ÅgŠ c*
1 Œ6,
-Z ïŠðŠÃVÍß~ïÆx Z™Y 5ßgzZvZY 1zZ ãTì ÝZpÑqÑgzZg
$uzy M Œ
Ûq
-Š 4,
ÆyZx Z™Y 5ßÇz 
D â
Û~
ò Š Z¡]|ä
3gñZ}g ‚Æ+ŠÐ
XìÈÐVßßZÆvZwÎg<
L gzZvZ[Âi§z3ZgtZgøL L
kZ ÅkZ –: g
$ugz Z H: ¡u 0*
yMŒ
Û ä T L
L c*
â
Û2
Ð<
L z[ ÂD( »s¦)t Zg øèYX ÏñY Å7Y ZMZ~3 Zg
( 1) X ì È
: c*
â
Û äõ°ZmãU*
³ ZŠëã!*
gx â Z]|gzZ
:Yb
VÐt J
-Z
# ÔmÜZ Ô¿ÔDX Y b
&Æ<Ñ L L
Å: 4õWÄ ¬hˆƒ¾<ÑZ
# gzZ Cƒ7¾<ÑN Yñ0*
Ýqªˆƒ¾Ì{zì ZZzëÃÐ VŠ X~zy
Zz~EŠx Ó Ÿg
51:t£!‚g ( 1)

Ø’nÊ

23

´ —Z ‡

ðÃgzZXì ÓzðŸÅVŠ X ~zy
Zz~EŠx Ó<ÑakZ ˆƒ
z g§ƒ ` Z» kZ y¨
KZgzZƒ µ ZÐ <Ñ 7(ZŠ°z È
<ÑÐ VâzŠ yZ xŠ {Å<ÑVâzŠ i ŸBßÐ T|
Å<ÑŠ°ÌÐ VâzŠ y Z Z®ì CƒŠÅmÜZY b
}ŠÆ
( 1)Xƒ{z´Æ<Ñ%ZgzZ ðÃ:Xì Š
zg ZuZÆ g§z |Ð ÏZgzZì ÝZ <ÑD Zƒx¥
7ðÅ †Ã{Zg kZ ¿ðÃ%Æ <ÑDgzZ D ƒ x¥Ìiñg
A+
B
ó ó[ ðEZ Ù L L[Â KZ òj m ZŠ ZŠ ]|vg )
,z °ßgX Y™
: D â
Û~
xg„
 kå ¿B‚Æ DZ® xzFzxiÑ VâzŠ ¿z D L L
:ìŠ 
á g Z»]x™Zg—ì V¨Zg¿ÆD%b§ÏZX ’ e
XXèõ Þøçû uö^›ø oÊô …ô^ÛøvôÖû ^Òø äõ ÏûÊô ø¡eô ‚öf(Ãø jøÛöÖû]*ZZ
( ƒZƒJÈÐ_ÅL Mì#â Åñ¢kZgZ*]Š „D" E
ì Lg O˜~„g"LZ{z1ì @*
hzŠp¤
/ZJ¢ ZƒJÈÐ_
( 2)X @*
0*
™7ðÄ)ðÃgzZ

ì c*
â
Û Ìä ò¦ÃgL£Z ]| °ßgzZ vg )
,gzZq
-Z b§ÏZ
:D â
Û {z(q
-Z
{Z
+Ã̼РkZƒ6,j§gzZ Ës ÜÆ<ÑÒÃz¿ L L
ÆÏZ]Š „tÂ;g @*
™]Š „<Ñs ÜJ
-k',
Îõ0*
$
+¬ðä
/Z7
™Å+Šx ©ZÿTX ǃµ Z { k
H6,yŠ¤
/ÅkZgzZ ÏñY~g â 6,
ì
aZÐVÑgg ZD
Ù zŠ Å÷zgŠIYq
-Š 4,
ÆvZÒgzŠ ÅkZƒÝq
( 3 )X 

67:¦
ò Ãg]|] ZŠ 
á g Z ( 3) 37VhçrvÛÖ] ÌÒ( 2) 36B 1:]!*
¯ ( 1)

Ø’nÊ

24

´ —Z ‡

3 ZgkZ ðÃÆ<ÑD%Ìq
-Š 4,
ÆY 5ß]Z| Zƒx¥
;Y™7ðÃ
:ìŠ 
á g Z» ]*™Ñ
( 1—Üõ×ô ŠûÚö Øùô Òö o×FÂø 躖ømû†ôÊø Üô×ûÃô Öû] gö×ø›ø™
( ì n
Û 6,
›C
Ù **
™Ô»DE
4] éS¨GE
4]Рݬ Ëì @*
ðà éS¨GE
ƒÐ VÂgßZ**
™Ýq »DgzZ
Ýq™ÍÍÆ[ Â%™ÖÐ~È0*
~>ÅkZ c*
ñ 7,
[ ´Š
Ð ]gßÌËn¾X {)zÔ}™Ýq™b 7 b 7РݬËc*
}™
:ì c*
â
Û ä¦
ò ÃgL£Z]|X}™Ýqgz¢+ŠD 
D ¯ à zÃIY ˤ
/ZgzZì c*
¯ 7à zÃIY Ëä õWÄ ¬vZ
} Y[p{zÉ X Yƒ7IYÐ DÆ+ŠÔ à z;ïŠ ¯Ý ¬ÃkZÂ
*
*™ b§¾ e Ô ’ e bŠ b§¾ > 2i Ô’ e −7,b§Ëi úì
( 2 )X ’ e
ïŠðŠnŠgZ Œ
Û µ Z µ ZÃg§gzZ<Ñ °ßIY‰gzZ
:Åg èE_ŠN 
á g Z»¦
ò Ãg]|Ì~}g !*
ÆkZ; 
D Îo6,vZY 1zZv߉1Ôì Ð »<Ñ ó óg§L L
( 3)X µ Zµ Z<ÑgzZg§ëgzZ
:D â
Û (gzZq
-Z
gzZ í!*
IZë D™ ¹ °ßIY ‰6¼#
Ö (Z ?
»kZì ìY»VâzŠí!*
zC
Ù ª+ŠèYÔì ß]!*
tX C
Ù ªIZY f
( 4)Xìƒõ»kZªì sø»í!*
ÔC
Ù ªgzZXì g»C
Ù ªÔí!*
67:¦ÃgŠ
á gZ(4)3:ÜÃgiñg(3)70:¦Ãg]ZŠ
á gZ(2)34:>‡Ô220:zâ0Z(1)

Ø’nÊ

25

´ —Z ‡

D» „<
L z[Â~ u|Ó Zg kZ Š
Hƒ ãZztÐ ,Å6,
zZ
É Ô 7Š „z ³ K~ : M g§z<ÑtgzZX Ç}™~Úg
VÂ!*
ÅY 5ßIYy Z ´ ‚} Z Z®Ôì g§x **
»Y b
q
-ZÆ<Ñ
z]
.zgz Z `ZÃz w ZjZgz Z D™Ï0
+
i™hgÃ<Ñ **
3:ðŠ ¦
/
Ù Ð
C
vŠzi úÃë ëgzZX D 3Š A
$™gz Z D™} úŠÆ t Z¢Z
Ò6,
kZg !*
g !*
äY 5ß]Z|X á ZzÄcëIƒs ç]ZŠ „
7ȼ Ÿg w”z <Ñ q nZ ñZÎÐ u|kZXì ~Š™
$Z@zSÅä M:~ VÂ!*
e
ÅyZD™} úŠ {gÃèvßgzZXì
Xì Å
: c*
â
Û ä~
ò gâŸZ1Z]|
ŦÑDÃkZ }™òúŠ » mz wq,ZB‚ÆvZ ¿ L L
( 1)X **
Y: ¦
/
Ù Ìd
C

Û ÆkZÂÂì ꊙC
Ù !*
Њzu
°ß{z Â}™òúŠ » ªz wq ðÃs ÜÆ <Ñ Zƒx¥
X ’ e**
Y: Ìd

Û ÆkZ Z®Xì ã-É Xì 7
¹gzZ ~C]!*
ÅÄcä ¿q
-Zt ‚Æ~
ò Š Z¡]|
Æ~0
+
zZ}
.[ Œ
Û gzZ]Š „zn{zD YVê
qkZÄcIZ
ƒ4‚Ð yZ]ZŠ „{z ªX uF,
à ( {)zÔ™fÔi ú) Vñ»
: c*
â
Û ä¡
ò ]|X D Y
D™]!*
Åäƒ4‚Æ]ZŠ „z wqZì I »VÍßy ZtL L
kZ {zì @*
™ **
igzZ @*
™~ga ¿gzZ ;ì {k
HZ(,
tq
-Š 4,
}÷gzZX 
óì
ó YZÐá Zzì
G
.nI©ÅZ îGÈ‚°Z ( 3)
53:t çG

Ø’nÊ

´ —Z ‡

26 

Æ¿kZ ñZÎXì È 6,t‘Ôu|{Zgt c*
â
Û ä\ M 2
( 1)Xƒ@*
™q nZÅxŠîÆ]wÎg
A Ð ÏZX ÇA¼ Ôì <Ñz <
L q nZq ÝZt n¾
<XÅX ǃ:Ýq̼%ÆkZgzZX Ç
êz:Ð <ÑDô ‚ Z åE
X ’ e*
*™: ¦
/
Ù
C
~gz¢à
Cݬz~ßñå³¼ZŠ~gæ7tÈ»kZp
:ìt,ÅTÔì ^ÅgñZ~gz¢Š Z%Éì
]tzª
‚gÔk
,
¼Ô]y
M Ô õWÄ ¬~g !*
]Ìz© Â0ÐZ
+
Æ> 2i ƒg Z−â ¤
/ZgzZ Ôx ©ZÆ{izgzi úQ ;ì ~gz¢ 'Y b)Æ
zh
+y
ƒ `
*
@ gzZ x ©ZÆ e ÃkZÔƒ n
Û e 6,TgzZ x ©Z z b)
6,VÍß& #
Ö i 5z& Å b§ÏZXì xiÑ 'Y b)Æ |
# z
Û
'Yb)Æt :Ô b ïb§ÏZXì ~gz¢'Y»x ©Z0Ðx »kZ
‰ì ~gz¢D0Ð t ÜZ 2Ôƒ Le **
™ b ï Xì ~gz¢6,kZ
» {)z aÔŠ b§ÏZ Ôn $Ð Y c*
gz° @*
{)zÔ äZ ÂÔmÜZ
( 2)Xn $ÐVÇZ'
,
¹ÜZyZ @*
ì ~gz¢Ì'Y
~™b§hZ ]!* 
@*
’e¢
8b 7 Ð Y f,ÅVÂ!*
yZ
X ñY: V¨Zg]Š „gzZÔìg: IYòŠ MgzZñY M

lˆÅï» 

Y Ÿgz[ Œ
Û Ñ»Tì 3 Zg"zui **
3 Zgt»g§zu|
+”Å ðÉgz ~Úg Åï» <
h
L ÇËaÆ kZ ;ì w”» h
Å õWÄ ¬vZ Ì~ y.ZÆ *ŠgzZxEgzZÆ +Š Xì Cƒ ]gz¢
G
.nI©ÅZ G
42/1:ò 
á ( 2) 50:t çG
îÈ‚°Z ( 1)

Ø’nÊ

27

´ —Z ‡

Ð ðÉgz~Úg Å®zDC
Ù â Ô]g '~ yZgzZw”»yZì <

: D â
Û~
ò â å]|Ôì Cƒ
Æ©Y07±(,ðÃ%Æk0*
Ʊ(, 
ì ]!*KñL L
šX ÇnY c*
VZ:Ð {°‡Ì{z ÂÇñVZ™á ~B; ŠpgÌ!q
Æk0*
ÆöÛpšX @*M 7Ì{ i Z0
+Z »äñ ðÎÆk0*
Æ~igŠ
Ëyz$
+n¾X Yƒ 7öÛp ðæ
/
Ù AŠ ægzZ Ĥ
C
/ůš gzZ
:ì ¹ÃÏZ;Yƒ7ï» ðÃÆÄÅï»
‚ßÒ xÖ^› ]†i xÖ^› kfv‘ þ ‚ßÒ xÖ^‘ ]†i xÖ^‘ kfv‘
ð^³³þ ³þ ³þ nþ Öæ] …ç–u… ‚ßnÞ ç+ þ ]‚ì^e oßnÞ Üa ‚a]çì äÒ †a
ð^m… 1e kÂ^› äÖ^‰ ‚‘ ‡] †j`e þ ð^nÖæ] ^e 1jfv‘ äÞ^Ú‡ Ôm
k‰] kÂ^› æ ‚a‡ äÖ ^‰ ‚‘ ‡] †j`e þ k‰] kÂ^‰ Ôm †+] 7^ÓnÞ kfv‘
Åh$
+b§ÏZ Ï}Š ¯ (à ?ÄÅ òŠ M (t È
Y 1zZÃkZ ƒ¨
¤»òëÅá ¬ Z}
.¿ LÏ}Š ¯ h$
+Ã ?Ä
c*
g " !‚ÎÄÅk
,
Š ~hðÅ Vß Zz vZ ’ e Î ~ ÄÅx Z™
!‚Î{z ñYƒ‚Ì~{q
-Z¤
/ZÄÅV™ì 4Ð ®

( 1)Xì 4Ð ®
) ¤z@i 
ì ¸vZ<
L ~ƒ
 xE´ŠgzZy.~EŠ b§Tt n¾
z " Ìu|{Zg b§ÏZ D ƒ Ýq~ ðÉg ÅŠ *ZzÚg
Xì Cƒð~ðÉgz~ÚgÅËì { Zgui **
ÄøÚø ]çû Þöçû Òö æø äø ×# Ö ] çû Ïöi$] ]çû ßöÚø àømû„ôÖ$]^ãø m%]ø^mø™ : ì Š 
á g Z ~ˆy M Œ
Û
( ƒgB‚ÆVÍßFgzZzg eÐvZ !ß ZzyZZ} Z ) —!àønû Îô ô ^’$ Ö]
111/1:s¦z<Ñ ( 1)

Ø’nÊ

28

´ —Z ‡

Å u|{ Zg w” » ~ ¾ì {g 
á Z ãZz +
$Y kZ ~ kZ
{z :Š ™gzZ ;ì @*
ƒ=g fÆ Äz öÅ:Š ™;ì k PggzZ k‚Z
X Vƒn
pg ðCztœg0
+Z LZ b§C
Ù iqz i¸ 
: D â 
Û#
Öò ÑZ [~”%]|
Ô ÌÃwZjZ gzZ ÌÃwZ¸ZÔ ÌÃwdZ ì x ¬ tœ~ <ÑL L
kZ ¿ Xƒ ._ƧZz ªXƒ EgzZ 5 ]!* 
ìt tœ »wZ¸Z 
ìttœ»wdZgzZX ë wZ ¸ÑZtŠ ™ÃkZÔƒsßñÐ Ú
<Ñå wdZÆ¿T:Ôƒ: s ÜƦѬԃ%Z ._÷C
Ù
wZjZìt tœ » wZjZgzZ ë wdÑZ tŠ ™ÃkZ Vƒ ¬ZñÆ
:Vƒ._Æ<
L
L ]ÝzwZjZÆTgzZ/f »wZjZ {z<
<
L s ÜwZjZ
( 1)X ëw ZjÑZtŠ ™ÃkZDƒ._Æ
» kZXì ¹._Æ <ÑÌy!*
i ÅkZƒ (Z ¿ :
{],
ZŠÆ <ÑÌ]Ý z wZjZÆ kZgzZì ¬ZñÆ <ÑÌ¿
gzZ σ ¥zÆöz ÄÅkZÔì @*
B ó ótŠ ™L LþòŠ M (Z Â ~
X ǃx¥ÐkZ3 Zg» ~ ¾
Ô ~',
c*
ƒÄhZ {Zp:ì @*
ƒgz¢W,
Z»Äì›zx¥]!*
t
ä ]vZwÎg c*
â
Û ä~
ñ ÄZÏñ1Z]|ìŠ 
á g Z~g
$upO
ØôÚô ^vøÒø ðô çû Š% Öû] ‹ônû ×ô qø æø xôÖô^’$ Ö]û ‹ônû ×ô røÖû] Øö%ûÚø ^øÛÞ$ôL L :c*
â
Û Š
á gZ
ø mø„ôvûm% áû]üø^Ú$ ]ô (Ô
áû œ^Ú$ ô æø Ô
ô ŠûÛôÖû] ØöÚô ^vøÊø †ônû ÓôÖû] îôÊô ^Þø æø Ô
ô ŠûÛôÖû]
^nø $ô Ñø†ôvûmö áû]ø ^Ú$ ô †ônû ÓôÖû] îöÊô ^Þøæø è÷føn$›ø ^v÷mû…ô äö ßûÚô ‚ørôiø áû]üø ^Ú$ ô æø äü ßûÚô Åø^jøfûiø
ø eø
XXè÷ßøjøßûÚö ^v÷mû…ô ‚ørôiø áû]ø ^Ú$ ôæø Ô
183/1:s¦z<Ñ( 1)

Ø’nÊ

29

´ —Z ‡

%gzZ( :ÀF,
ÑZz7Ôg ;ßgzZ ÑZz7‰ì +ZwVŶ‚} æNE
)
X Çñ0*
ÒpÅkZ ( Ái Z Á ) c*
X Çáh
+y

Ð kZŠp Âc*uŠ7ÍÂc*
Â1$
+Å ( zÅ ) kZ( Ái Z Á ) c*
X Ç}Š °} À}¾ Âc*
{zÂg ;ß ;ggzZ
( 1)X Ç} ™kC
gzZ¤z {Z
+ûözÄÅVñŠ M (zԙРg
$ukZ
%ÅVg~ngzZ ~æNE
%
Xì Š
HHyÒyvzðZæNE
g ( Z ö Å ~0
+
z Z}
.y !*
HzvZ Y 1z Zgz Z Ä( z hZ Z®
Ð ÄÅVß Zz½ s ÜÆ <
L gz Z s ÜÆ <Ñgz Z ’ e **

X ’ e xggzŠ
C c*
â
Û ~ÄLZäS
ò £\@*
6,
# ™£Z·**
r
Ññ]|
~ {Zg Å›Ðà ^ : Ë 
MB‚}÷\ M ÔVƒ;g^~
C D â 
Û vg )
,
gzZq
-Z
™Za {ZgÐVß Zz Y / { ZguZ¸ì ÅYÐyZ
pgmz[Œ
p
Û ÐvZì ¸ { Zg Åä™Ýq[ Œ
Û ÐvZ ª 
:ì mz[ Œ
Û Š Z%ÐY~ÄkZX ñYH Za *gzmÐ Vß Zz
X N6,
gî~C
Ùª
Å ï» ËÔaÆ ä™ðÆ u|{ Zg Zƒx¥t wq¾
X ’ e**
™Ýq ~Úg

yTÅï» 

Ùr
# ™z#
Ö Z™r
# ™{zdŠ:tÂz™lˆÅï» Z
#
: ÃNkZ v߉?7c*
ì <Ñz <
L Ç{zdŠtÉ 7c*
ì
Ðh.Å
ê ”ZzÔ18798:£ZÔ 4762:›Ô 2101:~g g( 1)

Ø’nÊ

30

´ —Z ‡

VŒakZÔD Y{gxzø%ÑZy
MgzZ D 3ðŠ¹ÐzzÅ+ Y
ðâ 
Û yÒ ä VÍg )
,
Ô CY è]â ´P aÆ yT Åï» 
ä~
ò â å]|pO:’ e**
¯ÚgÃkZ ÂñYïðÃ._ÆyZ ;
:þ c*
â
Û ~ó óLZpL!
L ‚g LZ
Vƒ'!*
t~Tì {zï»cL L
XƒD»+Š ¬ZñÆ]gz¢( 1)
X Vƒ¬ZñÆqÑmZ'Š ¬gzZ¿Ô}o( 2)
Xƒ‚
rg: mwÅ *Š ( 3)
Xƒ;gJ
-V⊼ k0*
Æï»cË( 4)
` Z'
× ë ( á Zz vZ)÷zgŠ gzZ ݬ ~ äâ iÆ kZ ( 5)
X yƒ… YYZÃkZ{zÔVƒ
nZ {zX g ZgŠgzZg Zf ªvßm{ÚÅVÍßx ¬ ( 6)
X Vƒm{Š c*
i
Å *ŠÃyZgzZX VƒÈ0*
ÆqÑh
+%ÒZ~ Vzh
+%ÆkZ ( 7)
Xƒ: Ñ
 gŠtƒ LegzZXƒ @*

™Ð wŠ ½ÅVzh
+%LZc {z ( 8)
tÔƒ@*
™uIuzgÃyZ ƒù
7c*
8 Š]!*
~',
ðÃÅVzh
+%¤
/ZgzZN Yƒ
X}Š hg6,
è%ÅkZÃq
-ZC
Ù ƒ:
~›ÅvZgzZ ¶~›Å *ŠÐá
ˆ izgPk0*
ÆkZ ( 9)
XƒCƒx¥CŠ c*
i
( 1)Xƒ@*
™Éz™f ÌŠp{z( 10)
Ôì HG6,
]!*
~gz¢ëZq
-ZˆÆ]â ´yZä~
ò â å]|
16:LZp÷i Z ( 1)

Ø’nÊ

31

´ —Z ‡

:žD ⠁
Û

Ì#
Ö Z™Ð kZAŠ:tQ ÂVƒŠ ñV*¶
K
t~¿TL L
J
4& M c*
5G
c*
Ô7c* 
Cƒx¥ÃkZ '!*
àZz äƒ { åE
{æ7 c*
Ô7c*
ì Cƒ
ì ꊙx »¼Ð ]¸m!*
KZtc*
Ô7c*
ì CƒwJ{zÔì @*
™ ¬Š t
( 1)X 7~gz¢**
ƒaÆàzzc'!*
tèY ?7c*
z ~È0*
Å<Ñz +Š {z Ôì 9 Š q ÝZ ~ zct n¾
»§Zz ËÐ s§ÅvZ L c*
**
ƒ »#
Ö Z™Ð Vß ZzvZ V; Ôì q nZ
QXì 7xiÑaÆe
$Ñz1Xì hÔ **
ƒx AZ »]!*
Ëc*
**
ƒÙ
X ñY3gg Zæ»e
$Ñz6,
kZ~Š7ÌZ+ZÃ{)z#
Ö Z™äVÍg )
,
X º6,ã0*
# ™V# Zƒ™ft ‚Æ ²
r
ò ÔZ·1Z ]|
Æ éZpz ÑLZ õÄW ¬vZ ÿTq
-Š 4,
}÷ c*
â
Û ä\ M
( 2)Xì x{Š c*
iÐáZz½~Zƒ{zÔ,h
+Š]gŠ6,
½s Ü
$Nh
: c*
â
Ûäò
ò éŒiE
+m,
1Z]|
ÌA
$ì @*
h Z~ Zƒ {z ©Ôì Š
Hc*
Š ]â Z™{zdŠÃË?¤
/ZL L
›zugzZ 4gzZ¬ÆvZÃkZ ?ßNŠ:t ?J
-Z
# X **
3: »ðŠÐ kZ
( 3) ?ƒD 0*
÷~îpÒ]ÆäYÌt ‚Æ<ÑgzZ«™ÅÜÑ
/J4X3 e 9 ŠÃkZ Ôì q ÝZ Z®
ÃkZaÆlˆÅï» gzZ õG
X ’ e**
¯g £

[ZŠ Mzt £Æ

ä™[ NZ » <
L Çì Ìt Ð~ b)ë ZÆ u|
3 Zg »vZ èYÔ ñÑO6,gî}g7 Ì[ZŠ M z t £ÆˆÆ
30/11:t` ZztZ^Z ( 3)72:t£!‚g ( 2) 16:LZp÷( 1)

Ø’nÊ

32

´ —Z ‡

¶Š ½ÅC
Ù ªDb§TÔì ÜÆ \!*
wÅkZ Ôì ÑZz äC
zôZz » ¹F,
z b & Zz š
M F,ãK¤
/Z\!*
Xì CƒwÅ f *Zá Zz
T Z åE<XÅXìazz=g f » ¹F,
z b & Zz š
M F,
m!*
z ãqzg Âì=g f
z t £ÌÆ b§ÏZ [ZŠ M z t £Æ f *Z QÆ \!*

xzøòŠ MÆ[Š Ze
$¬g%Xì ~gz¢«™ze
$¬g ÅXÔ[ZŠ M
C ì @*
Y{g
[gai Z‚xzø[Š Z"
X D YGÜ[ZŠ Mzt £ë ZPÆakZ
ós
ó ¦z<ÑL Lär
ò ™y{vZ[**
#
Ññ#
Ö ÑZ[]|~”%
Xì7-Ü»PVŒÔìc*
â
Û yÒÃ[ZŠ Mzt£yZÐ,~
ðÃXìC
Ù ªX ›z]o%;’ e **
ƒ]oÐLZ ( 1)
zÂs§gzZ Ëìt)iÑ»]okZ ;Yƒ7Ýq;z{Z
+Ãm{
‹uz ÃkZ Y 5ß Ô}Q Ò»6 Ìk0*
Æ V#gzZ V#}™:
X D™¨ÐÈ
ä`6,<Ñz +ŠgzZÔ}™®
) ¤Z b§~g7 Å žz”%( 2)
~¿Ð t Nz}g7ÃkZÔ}™e
$Z@ÅVzÛD
+
gzZVÂ!*
X{zaÆ
X ñÑ
pX 7^
,Y ÌÐ Ë Âãá$
+,zÔ}™: ãá$
+Ð ( 3)
Xì *
@Y{gxzøÐ]»',
znAÆkZòŠ MÐzzÅ ãá$
+Ð
Ôá 1:ÐgziÔt ‚ÆkZÔ}™¹ [Š Zz ÑÅ ( 4)
Ð kZXÆ:6,(ÅkZ Ô}™:cs§ÅkZ Ô}™nZ‹Z6,kZ:

Ø’nÊ

33

´ —Z ‡

Ôƒ: w'OŠ QOŠ S ;ìgzá@!s§ÅkZ~ >Æ:6,(œzZ
X}™: ’
A ]!*
ÐË~>kZ
]gz¢šÔ}™ÒÃÅg~#
Ö }
.Å ÔnƒgŠT ( 5)
Xƒ: µ ZÐ kZ
X ’ eÈÐ[òZÆÐùzèZg **
ÅkZ( 6)
X ’ exmB‚ÆVÆ Z4,
ÅkZøgë Zzui **
kZwq¾

i§»{Š .ZЁ

%Nc*
ƃ
 ( } æE
iZ) ]Ñq LZìti§ » {Š .ZÐ 
ìg: 6,
yZkZgzZÔ}5gt ‚ÆB‚Æ$c*
Šz $âZ ~g7ƒ

zÙÃ ÂizZèYX ÇñY^Ø Ðx AZ c*
X ÇñYƒÙÃ 
7~gz¢Ẫ¤
/ZgzZ(ì [YHn²6,
zZ 6)X 7~gz¢**
ƒx AZ
4X3 eô ‚ Z åE<XÅX}™ `´ » Ë0z½ÆkZ 
~gZŠ $â Z ~g7 õJ/G
X}™: „@*
Ã~kZgzZX}ŠÄgt ‚Æ]ÑqLZÐ
pg7Ð LZmk& Z ðÃ1D YƒÂ³v߉
n
gzZÇg mk& ZÐ ì ¸ „ ÝZ ;ì ³ Åx **
³ +Z
X}™¿6,
VÂ!*
Å gzZÔƒ¨
¤» b & ZÔÆ™7wZjZ LZ
LZ V⊼ Z
# äh
+%q
-ZÆ ã
ò U*
³ ZŠë ã!*
g x â Z ]|
: –âtÃkZäã
ò U*
³ ZŠë]| ÂÔ H7iÐwZjZwq
Ð ªÅwZjZ LZÐ ]æ ä @+−Z w)zZpxgŠ Z',L L
zwZjZ LZJ
-yŠ& Ãh
+%kZ Y x7‹ä \ M Ô ~Š 7q :Z
¼ íX D â 
Û ó ó0*
ýL±X}™: n²~#
Ö }
.Å LZÃ]uZz

Ø’nÊ

34

´ —Z ‡

( 1)X , ™ ; g ˜ìg @*
ƒC
Ù ª¼ gzZ,™: (ZQÔ Zƒ Zƒ

aÆh
+%Ô q nZ ÅkZQgzZ q :Z ÅwZjZ LZÃ Zƒx¥
Xìg @*
™ ¹F,
ãqzgiz',
izg {z @*
ì ~gz¢
/Ze ]ÑqÆ ~g F z wZjZ LZ Ô!%‰ ñY ŒV- ÃkZ
š
ÔÆ™xÑðä
/ZgzZX @*
™7kCxÑzg ¬ðÃ~ kZgzZ ;ì @*
CÃÉz
gzZƒg FòŠ M q
-Z }:Yƒ7` ´ »kZ LÂÔ ñC: ~g FKZÚ
/Ze
t Ôs Ü',Æ kZÉ ñC : ~gF KZ Ú
/Z e 1ñY k0*
Æš
/Ze {z
` ´ » kZ š
/Ze H Âì 7~g F ðÃ= ÔVƒ „
 gH Z(,~ ñC
ÂñC: wZjZznZ%Z ãqzg LZh
+%ðä
/Z b§ÏZÔ7¦
/
Ù ?Ç}™
C
zq¡CZÔ™ ÖÃ~g F 3 ZéZ}
.h
+%¤
/ZgzZ ?Ç}™ ` ´H »kZ 
ÝZgŠ3 Zg »u|tt n¾Xì u **
çgzZt Â}™C
Ù ªÔ **
ƒ„
 gH
Ã!% Z åE<XÅÔì !%h
+%gzZì š
/Ze z Òç gzZ Ôì ãqzg ¥q
-Z
/J4X3 e
gzZ}™x¥` ´Ð kZÆ™ q :ZÃ ÅnZ%ZzwZjZ LZ õG
X}™¿._ÆkZ
b & ZÆ™7wZjZ LZ b§ÏZÐ ]wÎgÔx Z™/ô]Z|
X¸T e
n²~ #
Ö }
.Å]wÎgÆvZ ä m
ñ °Z ! Z0y¢]|}
*
@Yƒ bqyxgŠÆ]PŒ
Û z i ú~÷gzZ}÷y- !vZ wÎg c* 
H
`ªzgzZ~qízq Ë™wZ e0Îzª)Xì ꊙûÒ$iÃi úgzZì
MÃTì y-q
.;E
¹[ çE
ME
-Z {z c*
â
Û ä \ M X ( ì ꊙ(,
/~ i ú
¥
223B1:[ ¯ ( 1)

Ø’nÊ

35

´ —Z ‡

G
1ŸNg( !*
g é¹G
&s§N!*
LZgzZÔƒe{CÅvZÂz™kCÃkZZ
# :Xì@*
Y
(1)XŠ
HƒgzŠÐíy-{zÂH (Zä~Dâ
Û y¢]|ÔzŠ
wŠ LZ ë !vZ wÎg c* 
Hn²gzZ ñƒ¢q[ ôZPiŠ q
-Z
Å{ k
H} (,¹ **
Ñ6,y!*
iÃyZ D 0*
]ÑìgzZÐÎz,Z,Z~
**
ƒ: y.6,
)Xì #
Ö ´ Å yZZ ôÜ Ât c*
â
Û ä \ M Xì ]!*
( 2 )X ’ e
!vZ wÎg c* 
Hn²ä ¿q
-Zì e
$ZzgÐ ñ{k
,
Ù 1Z ]|
C
ÃkZ6,kZ ÂD Yƒ i6,kZvßZ
# gzZì @*
™¿™¾òŠ M q
-Z
zŠÃkZ c*
â
Û ä \ M ( ?7Âs ÜÆmÜZt } )Xì Cƒ Ùp
( 3)X »äYƒC
Ù ªÆkZZuzŠÔ »ä™]Š „™ Öq
-ZÐ`
Z
Ðzz ÅmÜZÃ]Š „{z Âq
-Za kZ`
ZzŠì –ä Y f
{Z
+Ã » (F,
ÃVzuzŠ Ð kZ ˆƒC
Ù ª{za kZ}uzŠX ;g @*
Ö
,Z ; T e i » kZ Æ™ 7 wZjZ LZ x Z™/ô t n¾X Zƒ
X gÃè~V1Â]uZzŠ¼
Æó~
ó Ýzg Åg
$Š q Z í!*b & Z L Ly*q
-Z6,kZ ä ¢Z )
( Xì ;gƒù
á g ZÇ~gzg –xEC
Ù bs M ì HA
$%ÐyZÄ
/J4X3 e**
ä[
ò zìdZm,
³]|Ô õG
™: „ @*
Ã~kZô ‚wq¾
´gŠ c*
ÃT ;ì H7w¸» ~
ò â åZsÑZ **
Ññ]|~g ÃZ LZ
C ’e
: ~èF,( 3) 9317:£ZÔÔ4447:Š ƒ ZŠ1ZÔ10 /88 :›( 2) 17224:£Z Ô4083:›( 1)
4216:zâ 0ZÔ 2306

Ø’nÊ

36

´ —Z ‡

4Ąg e
aÆ£8ZòiÑ èG
GE G
" Z z q ÕäƒZ
ŠG
é5©$ Zz Š é¨G3“Zz q éE
5G
D
G
G
©!
§
¢
Ì ™Ì3gÔì w ð ö t
Š c*
/ @*ÄgŠ 
á g Z t»”%]|
X ñY¬ŠV;zXì ~0~ó ó[¹ZY ËL Lä{ÈbÑÅkZ

ì ÞZY ŸgÔŠ°Ðu|Ó Zg

Y Ÿg Å õWÄ ¬vZ sÜgzZ sÜÔŠ°Ð ½ 6,{Zg kZ ô ‚
/J4X3 e**
/J4X3 e**
:ì Š
Hc*
â
Û ~g
$uX õG
ƒ:Š°qgzZðÃX õG
ƒ
äü iö†rûâô kûÞø^Òø àûÛøÊø (pçFÞø^Ú$ °0 †ôÚû ] Ø( ÓöÖô^ÛøÞ$ ôæø (lô^n$ßùÖô^eô Ùö^ÛøÂû Ÿø ]û ^Ûø$Þ ôZZ
^ønÞû,ö oFÖ ô äü iö†ø rûâô kûÞø^Òø àûÚø æø äô Öôç‰ö…ø æø äô ×#Ö] oÖø ô äü iö†ø rûãôÊø äô Öôç‰ö…ø æø äô ×#Ö] oÖø ô
(1) XXäô nû Öø ô †qø^âø ^Úø oFÖ ô äü iö †ø rûãôÊø ^ãø vöÓôßûmø éõ œ†ø Úû ô æû ]* ^ãø fö nû ’ômö
ä kZ ì M„zÃòŠ MC
Ù gzZ :ì 6,V¦g Zæzg ZŠ »wqZ :ÀF,
)
?—ÅkZ Âì s§ÅwÎggzZvZ]óÅT:X Å+
ÅwÎgzvZ]çE
M
?—aÆä™~Š 
Â}™]çE
á Ð ]gúËc*
ä¾ *Š gzZXì s§
?—ÅkZ
X ( Å]óäkZaÆTì s§ÅÏZ]çE 
: ’ e **
ƒŸgz~ŠÛpÅvZsÜŠ°Ð½6,u|ÓZg Z®
C c*
â
Û äV
ò`
'vZŠ ZæZYq]|ÔgzZ¼
ì ‡â ¼ ðü ðÃÐ
Z¾ g ÇÔ Ð ~ ÞZ
163:£ZÔ4217:zâ 0ZÔ882:Š ƒ ZŠ1ZÔ74:ð¨
KÔ571:~èF,
Ô 3530:›1:~g g( 1)

Ø’nÊ

37

´ —Z ‡

}g øì t Š°Ð ä™ð Ãu| Bvß ‰
}g ‚ÆÆÔ ÏÑ äƒC
Ù ª#
Ö Z™ ;ÐN Y0x » ~EŠ}g ‚
Æ~ŠÛpÅvZsÜÆïÐ wŠ ]!*
t1Ô {)zXÐN YƒiZ
™iZ}g ‚gzZ ,h
+Š Ì#
Ö Z™ õWÄ ¬vZ¤
/ZQ X ’ e **
™x »a
Xì 75~ u|ÐÑz+
M kZô ‚1Xì x ÅZ »yZtÂ,Š
Xì ~gz¢**
ƒÝq »VÂ!*
yZ „:gzZ
: c*
â
Û ~ó ós¦z<ÑL Lä#
Öò ÑZ[]|~”%
: ~ kZ Š
Hƒx¥Ìt Ð kZ ˆƒx¥u||Z
# LL
*Š : Ôì ~g ZŠ )f Å äZö~ #
Ö ª: Ô ~gz¢]â Z™z Ù
¬Š Ô]â lc*
Ô,™ c*
Y 0x »Ð Vzo j
+Ëì {°z » ~g M',
g »~
CY ~g F Ð ]Z j
+Ë7
-Y h Ä c*
Ôƒ ¹F,
~g Çizg c*
ÔN Yƒ ìÐ
+%ÐzÂÅcxiÑ]Ã¥:X}™ c*
h
Y~Š e]!*
à ZEƒc*
ìg
x »Æ]Š „Š lŠpÔ ñ M: Ìwì » { k
HÃkZ ;ñYƒ b & ZŠpi Z Å
m!*
+Z: Ô ñY| (,Cqz ‚f c*
Ô} 7,**
™: {Š Zg Z Ãh
+%Ôg Dƒ
;ìgg 
á uÐ ]¯‰
Ü zÆ]Š „ c*
Ü zC

Ù Š • Åäƒ Za ]Ý 
ñYƒe
$"+ZÔ} z M **
zg[ptc*
Ô} z M: „ {çðÃ~]Š „
bŠ ð‹»i Zz M Ë: Ô **
Mû{)zg Zâ Z~Éz™f:gzZÔìg:¸ðZ6,
KZ
Š°ÝZ'Xì ~gz¢**
ƒ»]â AZ c*
Ô **
MûV1ZpiZ: Ôì ~gz¢
4&ÃÏZì ŸgÅ õWÄ ¬h
F
( 1)XÇgÃøLIG
9‚‰Ô 7Š°q ðÃÞZ Y Ÿg ñZÎ~ {Zg kZt n¾
104Ô 103B 1:s¦z<Ñ( 1)

Ø’nÊ

38

´ —Z ‡

ñ M {'
× z ]¯~ ]Š „ñ M **
zgÃëÔ D Y7,úÆ ]Ý
ÃVzq yZ:gz Ô ’ e **
™]Â,h
+Š õWÄ ¬vZ¤
/ZX 7Š°Ìt\{)z
A+
( ì „g MÐ M,ÅkZ) ’ e**
7,
:úÆyZ æ¾£E
Š°
X’ e¢
8™b§hZÃkZ ;ì s Üz°oÆmÜZtèY

7Š°]ÝzwZjZ

]ݼ ~Y Z’Z6,gîm{gzZ]‡zZ‰Ãá Zz½~ {Zg kZ
ëKZÔ **
M ]¯z{'
× gzZÔ 5Y [p~]zˆz™fzi ú}X C M 7
4X3 e´g Š c*
~g ‚t õJ/G
ô ‚ Ô {)z **
M **
zg 6,Vƒk
HLZ gz Z 6,ª
q
3 Zg »kZgzZì ÞZY Ÿg Š°Ô7Š°»{ ZgkZ1Šú]Ý
wqZ ¦ÑaÆvZ~ ]gßz wqC
Ù {È q
-Z¤
/Z Ô wqZz yZZ
]Ýt {ZpX σÝqÞZY Ÿg ªWZŠ°{zgz¢ÃkZ ÂÔìg @*
ÑO
ÂX Š
H7,úÆy Z Ô™™Š°Ã]Ý y Z ´ ‚¤
/Z ; Vƒ: c*
ƒÝq
x »ÝZ™ƒ k- â 6,äƒ: ÝqÆ ] Ý y Zì @*
ƒ (Z ] ‡zZ Î
X ’ e ´g { ó6,w qZ ñ OÆ] Ýa kZXì ÍðŠB; Ð „
6,kZ ™™ÚÅvZ ÂN Yƒ ÝqB‚Æ w qZ Ì] Ý ¤
/ZV ;
X ’ e **
™]
E
38]|X ’ e´gÃ7g
]|äñîÏŒE
$uq
-Z~ŸkZ
E
38 c*
ë H ? !vZy4c*
â
Û ä–
ñ 1Z]|Ô Š
Hƒ¬oñîÏŒE
â
Û Ðñ–1Z
E
38]| ?ƒ

A \ MgzZ Dƒ k0*
ÆZwÎgëZ
# c*
â
Û äñîÏŒE
Ð V\ M ÃVzq yZ ë c*
Íì Cƒ ªt ÂÔ D™™f » c izŠ

qt  Dƒw'~g!*
zg »gzZ V”~ç Z
# 1 ìgNŠ

Ø’nÊ

39

´ —Z ‡

VâzŠQ ÔVƒ @*
™kC„ (Z Ì~ Z{ c*
â
Û ä–
ñ 1Z ]|ÔSg
G
‡ÃwŠ ]!*
tgzZ ñƒ¢q~ kŠZ ï
L !}
.Å ] *™Ñ ]Z|
: c*
â
Û ä\ M ÂÔ ÅyÒÔ ¶„g
oûÊô æø pû‚ôßûÂô áøçû Þöçû Óöiø ^Úø o×FÂø áøçû Úö æû ‚öiø çû Öø å´‚ônø eô oûŠôËûÞø pû„ôÖù]æø
ø ÛøÖû] Üö ÓöjûvøÊø ^’øÖø †ôÒû„( Ö]
^mø àÓôÖFæø ÜûÓöÎô †ö ›ö oûÊô æø Üû Óö)ô†ö Êö o×FÂø èöÓøñô¡
Dlõ]†$ Úø &ø×F$øE è÷Âø ^‰øæø è÷Âø ^‰ø =èö×ø¿øßûuø
ªkZ ?¤
/ZXì yY~÷~ïÆTnÅ]Zf kZ :ÀF,
)
}g vÐ ?ÂÔì Cƒ‰
Ü zÆ™fgz Zì Cƒ k0*
}÷ Ôƒgå 6,
E
38} ZpÔ'ä™grº
t!ñîÏŒE
Û Ô~ V2Zg}g vgzZ6,Vz_
( 1)X c*
â
Û g !*
&( Cƒ7LgzZì CƒLc*
)ì CƒLL( ª )
ëZ
# !vZåwÎg c* 
Hn²iŠ q
-Z ä {ñk
,
Ù 1 Z ]| b§ÏZ
C
ƒgZÜ Ð *Š ëgzZ D Yƒ x3,
wŠ }g ø Â Dƒ k0*
Æ\ M
− Ð k0*
Æ\ M Z
# 1X D YƒÐ ~]y
M IZgzZD Y
(
N
Õä£EÌÃ\ M LZ ëQ  D Yƒ w'~ wÈz IZ LZgz Z D Y
Ð VŒ Ôƒ Dƒ~ ª
qT ?k0*
}÷ c*
â
Û ä\
å MX ä
ˆ
~g v™ M ~ Vzy}g vº
Û Âƒg ¹!*
6,ª
q ÏZ ̈ÆäY
( 2) ( ì™f »gr~e
$Zzgq
-Z )X ,™]g c*
i
E
:ì–{Z
+Ãä~
ò âåZsÑZ**
Ññ]|6,
$uÅñîÏŒE38]|
g
Ô ˆƒ®ª
qV#~g øD Yƒy.6,Ð kZ9‚L L
Ð .Å
ê h ”ZzÔ 16949:£Z 4229:¿zâ 0ZÔ2438:~èF,
Ô197:>‡Ô 4937:›( 1)
1150:~q~µÔ7700:£ZÔ2449:~èF,
( 2)

Ø’nÊ

40

´ —Z ‡

wŠN™ƒk- â Ð kZgzZÔƒ Š
HƒwÝÃëh
+
á X ˆƒbZiªV#c* 
ì c*
Šâ
Û ïaÆ䙫gtÅyZ䍻 cìX D Yƒ
Tì @*M 7wpzp¹ÃkZ ~‰m<!*
@*
ƒ7ìZŠ„»]Ñq
@*
ƒ]z·¬ZñÆû%ÆyZ~ª
qÌÅ×IZgzZë +ŒÃ
) ‚q
®
-Z c*
â
Û ä ]g—ì ]mZ Ì» kZÐ g
$u kZ Xì
E
y.6,Ð kZX 7ç¸!NXì Ð u|xi Zßt n¾t®
) ‚q
-ZÔ t
( 1)X’ e**
ƒ:
**
7,: ú Æ wZjZÔ’ e ´g Ã6,wqZ Ã ´ ‚ t n¾
gzZ X ~g(Z wqZgzZ ,q ~g (Z)]Ý z wZjZèY’e
Xì6,
tg (ZwqZzwdZg Zæ»<Ñ~g7
kZ L ~ [ZÆâÆr
# ™q
-Z ä ~
ò â å#
Ö ÑZœ]|
oÊ Ü_ùÖ]ZZ x **
»k
,
’kZ gzZ –~ p ÖZ ìY e
$. Ü » u| {Zg
: c*
â
Û ì.
Þ ‡Æp
pgŠ c*
{z3gXXÜŠùÖ]
ÆkZ } 7,:úÆVñ»,Zìt Ýq » b & Zx ÓL L
gzZg (ZÆkZ }™: :~ Vñ»,Zgz Z Vƒ: ~ïgz Zg (Z
¼ ÌQŠ z!*
ÆȤ
/Zgz Z Ôá x »Ð È KZÉ X Vƒ~ï
tgzZX}™/ÂaÆ{Ò MgzZì e°çÐ õWÄ ¬hÂñYƒ„@*
à 
}™ ¬Š
( 2)Xì b & Zx **
»ÏZ}Š =ÂÅä™ Zg7ökZ=!vZ} Z
X ’ e ´g Š c*
Ìg ÃZt Æ [
ò zìdZm,
³zZp ]|~ŸGkZ
i½5ÅZ ( 1)
56:LZp÷i Z fp â ( 2) 265: ýI

Ø’nÊ

41

´ —Z ‡

C D â
Û
~g (Z ì ~ Ï Q {gÎ
ú Æ ~g(Z ) %Z 7,
:
ñ M: Í {'
× Y G ]Š „
úÆ~g ‚ hg Ì ÃSŠ M:
C c*
â
Û2
**
Y : Ì k0*Æ „ kZ / ~ Vo¤ 4 7VY wŠ
**
Î wŠ ì Â n
Û Z¾ / 6, n
Û ì V¹ 5 wŠ
{z Z
# Ô œõWÄ ¬vZVzŠ™n²]!*
t ~y
MÆ `kZ
T š Ô T e Z
# gzZX ïŠ ¹F,
=g fÆwqzT Â T e
v !*
sg ¬gzZ }™„Å ¹F,
~ wqC
Ù a kZ ïŠ ¹F,
Æ wq z
C }™ 1| 7,
g ÃZtÆS£\@*
6,
# ™£Z·**
r
Ññ]|
ì ¬Š ÚTq
-Z äëÌ ~n"
ì ¬Š)ZÃwqkZn
pg {zÌ~wqT
ì ¬Š …Z à { ZgkZ ,™m,
?ë Ã{ ZgT
ì ¬Š™ZÃ{Zg kZD Yá {zÐ{ZgT

ì JÅ{ ZgkZ›ÅwÎgzvZ
wÎggzZ õWÄ ¬vZaz z=g f ëZ gzZÜi Z(,q
-Z » ¹F,Å ´ ‚
‰ G yÒbcÆkZgzZXì Š
Hc*
Š¬»kZaÏZÔì {h
+”›Å ]
Xì ¬p
pg¨
¸Ã›Å ] wÎgzvZ6,
›ÅVzqx ÓgzZX 

Ø’nÊ

42

´ —Z ‡

: Š
Hc*
â
Û ~u 0*
yMŒ
Û (q
-Z
Üû Óöqö]æø ‡û ]øæø Üû ÓöÞö]çø ìû]ôæø Üû Óöñö^ßøeû]øæø Üû Òö ðö ^eø áø^Òø áû]ô ØûÎö™
àöÒô^ŠøÚø æø ^âø *ø ^ŠøÒø áøçû øíûiø 麅ø ^røiôæø ^âø çû ÛöjöÊû†ø jøÎû] áô Ùö]çø Úû ]øæø Üû Óöiö†ø nû ôÂø æø
]çû ’öe$†ø jøÊø ä´×ô nû fô‰ø oûÊô õ *^ãø qôæø ä´Öôçû ‰ö…ø æø äô ×# Ö] àøÚôù Üû Óönû Öø]ô g$ uø]ø ^ãø Þøçû •ø†û iø
þ 24:/Ây— àønû Ïô ‰ô^ËøÖû] Ýøçû ÏøÖû] p‚ôãû mø øŸ äö ×# Ö]æø å´†ôÚû ^øÿeô äö ×# Ö] oøiô ^ûÿmø oj#uø
}g vgzZ Ô\!*
}g v¤
/Z £ŠÈ ( ]·} Z ) \ M :ÀF,
)
ä ? wâ {zgzZÔyZ0
+{z_ ZgvgzZÔVc*
ç~gvgzZÔð¸}gvgzZd
W
I ?ÃXy{zgzZ Ôì {çà ?» L vÆ T]gˆ{zgzZ ñ¾
Š ˜~{ZgmZgzZÔÐwÎgÆkZgzZÐvZÃ?( ,q~g‚t)ƒD™
;,Š Ÿ¬CZ õWÄ ¬vZƒg³ ? ÂÔVƒ [8z ~g\ {Š c*
iÐ ä™
(ïŠ7e
$Z@ÃVß Zzä™ ãâ 
Û **
õWÄ ¬vZgzZ(ñY M[Z±6,
?ª)
:˜~‚ÅkZr
ò ™Ã·?**
#
Ññ]|
ÆkZgz Z õWÄ ¬vZì ꊬt ÃVâ ›x ÓxÀ»e
$ M p ÖZ L L þ
kZ›ðÃgzZmðÃZuzŠì Z
# ZzzxiÑ**
ƒzgŠ kZ›Å]wÎg
kZÔ Š
Hƒ[Z±{zÅ: Za ›ÅZgŠ kZäTgzZ ñ M:¨
¸6,
( 1)X ’ exg³»ÞZƒZ±Ã
vZ~XX _ YÅ7~!‚g qzÑhu‰ÅŸkZ
ì ¬Šq
-Z Å Z *™ÑXì Š
Hc*
Šg ZŒ
Û )iÑ»yZZw¾Ã›Ð wÎgÆ
Za Æ›;ì HwZÎ » {h
+”zc¸›Ð õWÄ ¬vZ ä \ M ~T
:ìt{z ;ì Ýq|@*
Ðà ¬Š kZ~äƒ
110/4:y M ÅZsg ç( 1)

Ø’nÊ

43

´ —Z ‡

ø jønø ûìø ØûÃø qû]æø o$ Öø]ô ðô ^nø û Ÿø û ] g$ uø]ø Ô
ø f$uö ØûÃø qû ] Ü$ ãö Ö#]øZZ
Ô
ø ñô^ÏøÖô oÖF]ô Ñôçû $ Ö^eô^nø Þû‚% Ö] lô^qø^uø oùßôÂø Äû_øÎû]æø pû‚ôßûÂô ð^nø ûŸø û] Íøçø ìû]ø
Ô
( 1) XøXÔiô 2ø ^føÂô àûÚô oûßô nû Âø …û †ôÎû^*Êø Üû âö ^nø Þû2ö àûÚô ^nø Þû‚% Ö] Øôâû ]ø àønö Âû ]ø lø…û †ø Îû]ø ]ƒø]ôæø

{Š c*
iÐ ›ÅVzq x Óq
-Š 4,
}÷Ô›~¾vZ} Z :ÀF,
)
}Š™{Š c*
iÐ spÆVzqx Óq
-Š 4,
}÷sp Z¾gzZ}Š ¯[8
*Š ÂZ
# gzZ}Š™ {ÐíÃ]Yq Å *ŠnŠ tØ»]‡5 ~¾gzZ
uQÐ]Š „~¾ÃV\ M ~÷Âì @*
™ ZQnŠ *ŠÃV\ M ÅVß Zz
(X â
Û«
ãZZÃkZQ Âì CYƒ Ýq ›h
+”ÅwÎg zvZÃ{È Z
#
:ì ~g
$u 6ì CYïk‹z]z'
ñ0*
]z'ÅyZZÐzzÅyZ {zÔN Yð0*
~T,q&L L
[8{Š c*
iÐ Vzq gzZx ÓwÎg » kZgz ZvZq
-Š 4,
ÆkZt q
-Z ;Ç
¬t}Š:ƒ@*
™›aÆvZsÜÐòŠ M Ë{zt}uzŠ :Vƒ
**
YÑZe ~ v M ÃkZ‰ƒx¥{z(gz Z Z',(ZÃkZ **
Y :Zz s§Å
óì
ó @*
ƒx¥{z(
Y f ?ì qH{z :ì Cƒ«6,›ÅwÎgzvZ ]z'ãZZt
X ðâ 
Û Š
á g Z'!*
&~‚ÅkZä
!l^Â^_Ö] ƒ]„×j‰] ( 1)
!àm‚Ö] oôÊ Ñ^ÛÖ] ØÛvi ( 2)
( 2) !^nÞ‚Ö] š]†Â]ø o× àm‚Ö] …^%m]( 3)
]‡%/3:k
,
;Z;Ô61/1:~g ]Z ì( 2) 3645:g
$u90/4:w é)™ÅZ + ( 1)

Ø’nÊ

44

´ —Z ‡

Vo¤tq
-Z !ì x **
»Vzq&yZZ‹z'ìtbÑÅkZ
gzZ~™fÔ~]zˆÔ~i úXì 4äƒkC{'
× z]¯~VŠ „gzZ
C ì ¹ÃÏZäË;ì Cƒx¥k‹z]¯Ð~Vo¤vŠ
x **„
 Z ,èpvZ vZ
x Ó ßY ŠØ ] zè
y‚ MaÆkZ*
*™“
 ZŠ',
ÃVç~ŸÆ+Štq~uzŠ
t í{zì Cƒx¥ÃVÍßgzZí~vÐVƒk
HgzZXì @*

Xì@*M {'
× ~kZ ÃkZÉXì©
8™“
 ZŠ',
Ðã‚ M ~(,
C ì HV-wqy!*
,
)
{zgzZ
y!*
Û Vc*
Œ
Š Zi M Î vZz? qÑ Š¶
ãqzg¯ {z V¹ ã^y t V¹
ì êŠ ßF,
{z6,Vzq gzZ q Oz wâ Æ*ŠÃ+Št q ~ŠgzZ
z H[òZgzZ Vkzg VÅÑ {z Cƒ 7w ðÃÅ *Š ~ ÃÅ kZ
›ÅwÎg zvZÃkZa kZ ;ì êŠg â ]ѧ{ Å+ŠÃõÈâ ‚
Xì Y™y!*
Û ÃqC
Œ
Ù {z~›kZì Ýq
ÅXWR G3B&
:
3 Zg » ~t›z ö Z ïE
L 3 Zg +F,

d
Û aÆ ´ ‚t n¾
¼ Å›EgzZXì ›EÉì 7{ÈzòúŠ¡Š Z%Ð kZ1Xì
q nZgzZ ~zcÅx ©ZÆwÎggzZ Z}
.ìtq
-ZÐ~yZX ]â ´
X ñ YÅ
:ì c*
â
Û ät
ò y‹Zg]|
Äömû‚ôeø Œ^nø Ïô Ö] oÊô p†ôÛûÃö Öø ]„â æø þ äü f$uö †ö ãô¿ûiö køÞû] æø äø Ö ŸûF]ô o’ôÃû iø

Ø’nÊ

45

´ —Z ‡

ø f%uö áø^Òø çû Öø
öij³þ nûþ _ôÚö g% vômö àûÛøÖô g$ vôÛöÖ] á$ ^³ø³þ Êþ þ äü ³³þ jþø Ãû ›ø Ÿø ø ^÷Î0ô ^‘ø Ô

Ôì @*
™Ìg ÖZ »›Ð kZgzZì @*
™ ãâ 
Û **
ÅvZ ª:ÀF,
)
èY @*
™®
) ¤ZÅkZ ÂÂCƒE›~¾¤
/ZXì ]!*Ðì nt
X ( ì @*
ƒg Zˆ@*
»[8LZB
x ©ZÆwÎgzvZB‚Æ›5 zEÉ Ô7›„úŠ¡Z®
X ’ eÈÐãâ 
Û **
ÅyZgzZ»6,
:ìgÔñYH™f»wÎgzvZB‚Æ]Òìt#
Ö ´~uzŠ
»kZ {zì ‚
rg›Ð Ë ª) XXåü †ø Òûƒô †ø %øÒû]ø ^ò÷nû 6ø g$ uø ]ø àûÚø ZZ
( ì @*
™™fÐ]Ò
/J4X3 e xg D™ ä
Ñ b§ÏZgzZ Ô õG
ˆ 0Z DQ º™f »vZ Z®
\ M Ì~ wZjZÉ wqZzwdZÆ\ MÆ™Š c*
6,§ñC
Ù ÌÃ]*™
IG
$E
©
X ’ e**
™ÒÃŽ6,
xŠ øL Æ
X ñYÅWÅ+ŠgzZÔñYÅWÅwÎgzv
Z ìt#
Ö ´q
-Z

Ð Vß Zz yZ0
+{Æ]vZ wÎggz ZVß ZzvZìt #
Ö ´q
-Z
¿g ]Ðz Ð Vß Zz ä™#ŠÐ wÎg zvZgzZ ñY ¿g ›Ì
X ñY3g:mÐyZgzZ :ñY
Ã7Æg "Z ä ë gÃè ~ g
$uz y M Œ
Û ]â ´ƒ
t
Xì H™f »yZi)Z

kZgz Z Ç}™ ¹F,
´ ‚vZY 
á yZ Âσ›E +Z Z
# wq¾
X ÇñYV6,
w2„¢Ð•
',
Å

Ø’nÊ

46

´ —Z ‡

…Zâ[ Œ
Û zøZ
Û [Œ
Û

/J4X3 e 'ÃyZ Z åE<XÅ Ôì @*
õG
ƒ hƒŒ
Û èa Š°Ð { Zg kZ »9‚
kZXì s ¸ñ6,~gz M Oz 5ZŠ Z Å]‚Zz z øZ
Û [Œ
Û » õWÄ ¬vZ
Xì @*
ƒÝqÐ ~È0*
Å…Zâ[Œ
Ûh
+'
× Q ó ë øZ
Û [Œ
Û Ã[Œ
Û
ILG
" uX õ/J4X3 e*
ì
Û ÆnVâzŠÃ´ ‚ ;ë…Zâ[Œ
Û ÃkZ
G *™[Å[ Œ
Xì c*
M™f »[ Œ
Û ÆnVâzŠyZ~u 0*
: c*
â
Û ä]*™ÑpO
hô†û vøÖû^eô äü jöÞûƒø]ø ‚ûÏøÊø ^n&Öôæø oûÖô pF^Âø àûÚø Ùø^Îø 1FÖ^Ãø iø äø ×# Ö] á$ ]ôZZ
Ùö]ˆø mø^Úø æø äô nû ×øÂø kö•û†ø jøÊû]^Û$ Úô o$ Öø]ô g$ uø]ø ðõ oû&øeô pû‚ôfûÂø o$ Öø]ô hø†$ Ïøiø^Úø æø
æø ä´eô ÄöÛøŠûmø pû„ôÖ$] äö Ãø Ûû‰ø kößûÓöÊø äü jöfû fø uû]ø oj#uø ØøÊô ]çø ß$Ö^eô o$ Öø]ô hö†$ Ïøjømø pû‚ôfûÂø
áû]ôæø ^ãø eô oû&ôÛûmø oûjô Ö$] äö ×øqû…ôæø ^ãø eô <ö_ôfûmø oûjô $Ö] åö ‚ømøæø ä´eô †ö ’ôfû mö pû„ôÖ$] åø †ø ’øeø
( 1) îÖ]!XX äü Þ$„ønû Âô Ÿö ø oûÞô ƒø^Ãø jø‰] àûòô Öøæø äö ß$nø _ôÂû Ÿö ø oûßôÖøªø‰ø
~ Ôì ‚
rg #ŠÐ àz}÷¿ c*
â
Û ä õWÄ ¬vZ :ÀF,
)
[½Ðq+Z ÌËs§~÷{È Z÷gzZX VƒêŠy´Z »k
B ÃkZ
X Ån
Û 6,kZ ä ~ƒI{Š c*
iÐ Vzq yZ= @*
™7Ýq 
J
-VŒXì Lg @*
™Ýq[½',Z',
=g fÆ…Zâs§~÷{ÈgzZ
Æ kZ~ ÂVƒ @*
™›Ð kZ~ Z
# Vƒ 4䙛РkZ~
{zÐ TVƒ *
@Y 0ç M ÅkZgzZì ù
7{zÐ TVƒ @*
Y 0 y»
Vƒ*
@Y0c»kZgzZì @*
ñ{zÐTVƒ@*
Y0B;»kZgzZì 8 Š
@*
™ «ÃkZgz8 !*
gz¢~ Âì ‡â Ðí{z¤
/ZgzZXì ¸{zÐ T
269/2:.Z 嘲Z 156/4:Ô 347:yx0ZÔ6502:t ‡°Z ~g g( 1)

Ø’nÊ

47

´ —Z ‡

X ( VƒêŠ {CÃkZgz¢Âì Le{CÐí{zZ
# gzZVƒ
»øZ
Û [Œ
Û ;ì Š
HH™f »VâzŠ…Zâ[Œ
Û zøZ
Û [Œ
Û ~ kZ 
c*
â
Û ä ò~g ‡Z5 ?ì Š Z% HÐ øZ
Û ;ì 6,~È0*
ÅøZ
Û g Zæ
ª`
Zzi c*
ƒ w−Z »%ZzZ {z {ZpÔì ˆ~Šg ZŒ
Û ~gz¢ ,q {zŠ Z%
( 1)XƒÌ6
,
ÐVñ» ^
,Y**
ÐVÂ!*
XgzZ bŠx ZÃyZì Š
Hc*
Š¬»VÂ!*
X ZƒtÈ
,Y**
^
gzZ ~È0*
Å%ZzZ {ÈZ
# Ôì ~gz¢zn
Û Ô ÈÐ yZì Š
HHI
Zƒ x¥Ìt Ð kZ X Ç ñ M xøZ
Û [Œ
Û Â Ç}™Ì6,Ð Vñ»
ƒ @*
™: Ì6,Ð Vñ»x Zw1Ôƒ @*
™ Â{)z]ZŠ „x »(sܤ
/Z
Xì øZ
Û [Œ
Û ÂtYƒ7Ýq[Œ
Û ÃkZ
G-o!
Û gzZ
5B z …ZâÔ…Zâ[Œ
gzZ ;ǃ Ýq Ð ~G0*
Å Vžz ] éE
t ÜZ èEj8Nc*
ƒyˆZ6,Ëc*
ƒÔ]zˆÔg» f Zz™f c*
ƒi úÒ{Zp~…Zâ
@*
™~È0*
ÅgñZ yZ {È Z
# ; 4ZŠ~ …Zâƒ
 {)zÔ Vƒ '!*
Å
X ë…Zâ[Œ
Û ÃTì @*
YH «[Œ
Ûh
+'
× ÃkZ Âì
ðC ‘´&ÅT ;ì Cƒ «›ÅvZÃ{È 6,[½kZgzZ
X ˆ
kZ ó óVƒ *
@Y0cB; gzZç M óy»ÆkZ~ L
L c*
â Ût q
-Z ( 1)
t ‚ÅkZ6,w¸e Zg ;ì Hx¯ -ä Y f~ kZ ?ì HÈ»
Ð Vƒk
HÅ {È õWÄ ¬vZ Âì @*
™ ~È0*
Å…Zâ',Z',{È Z
# ì
wqZz wdZ {z sÜÐ y»zç MgzZcB; Æ kZgzZ D™«™
54/5:]‡%( 1)

Ø’nÊ

48

´ —Z ‡

z wqZÆ èZg**
ÅvZgzZ ÔVƒ ._Æ è% ÅvZ DƒgŠ ™ 
X Ç• ]!*
{zsÜÐ y»{z Z åE<XÅXì CYÅ«™ÅkZÐ wdZ
} ñq„zÐB;gzZìgàÃvZ ÇAŠ „zÐç MgzZìIÃvZ
( 1)Xì ŸgÅvZV˜Ç− s§ÏZÐcgzZì LevZ Ç
Ï0
+
iŠ°Ã„ ~ŠÛpzè%ÅvZ {zÔ~³Æ[Œ
Û kZtn¾
}™wEZaÆ„]M%ÅvZÃbg Z zY ¡
IZx ÓLZgzZX Çñ¯
X ÇñXÐVƒk
HgzZ]M%**
gzZÔ Ç

:[ZŽ »wZÎq
-Z ¨

g e sÜ~ g
$ukZƒ Za wZÎt ~ ‚fÆËì Yƒ
?7VY ™f » Y ¡
IZ vŠ Ôì VY™f » ( c zB; Ôç M Ôy» ) Y ¡
IZ
ñ ¬]|pOXì c*
È
M Ì™f »Y ¡
IZvŠ~]c*
Zzg‰ìt[Z
gz Z)â Z1Z ]| b§ÏZ Ôì Ì™f » wŠgzZ y!*
i~ e
$Zzg q
-ZÐ
( 2)Xì™f »y Z Ì~g
$Š q ZÅ:™]|
Ð Y¡
IZg e 4Z Ôg !*
zg » » y¨
KZ ˜À c*
â
Û ä ]Z|‰gzZ
( 3)X ˆÅHÅy Z Z®Xì @*
ƒ
õWÄ ¬vZÔì ‡â ÐvZ Ô {È [8t ˆðCt #
Ö ´ ~uzŠ
[HÆ vZ Ð ¹ì @*
ƒ w D ZC
Ù „ 6,kZ Ô D â 
Û «ÃkZ 
ìt [Z » kZ ? M 7ÃyZ {z _â 1 D™ ¬Š }È
$ ÂLX i Z0
4›E
+Z ZƬŠ qJ
gzZì CY ~Š™ «q/£„z îE
0G

B 1:ÇZzx‰Z ìYÔ251/2VoÏ`nf×Ö] “ZzY ÑZÔ 344 /11:~g ]Z ìÔ 55/5:] ‡%( 1)
351/2:] “ZzY ÑZ ( 3) 244 /11:~g ]Z ìÔ233/2:wßÑZgŠ Zâ ( 2) 366

Ø’nÊ

49

´ —Z ‡

•',

Å ¬Š kZ LgzZXì CY~h
+ŠqðÃ4ÐkZ ñOÆkZ L
*
@Y c*
ŠÄgaÆ]y
Mà ¬Š kZ LgzZXì @*
Y1XÐ ¤ËÐ
Ôì Åe
$Zzg Âä {k
,
Ù 1 Z z ~g}
C
.G1Z ]| ~ g
$uq
-Z Ôì
aÆ]y
M c*
ì CY Å «q {z Âc*
; gÃèj§&ƬŠ qJ
Å{k
,
Ù 1Z]|gzZì @*
C
Yc*
Š™«ŠÃðZ',
Ëc*ì @*
Yc*
Š ¯{ífà ¬Š kZ
( 1)Xì™f »ä™gzŠ { k
H~e
$Zzg
ÃkZ õWÄ ¬vZ Âì Le { C ÐvZ¤
/Z {Èt ðâ Ût ]!*

{zì eì Le { C {zÐ Vzq u +pXªÔ D â 
Û «{C gz¢
X D â 
Û «{CÐVzqyZÃkZ õWÄ ¬vZÅ]y
M c*
VƒÅ *Š

}™:„Å ò}´ ‚

ÃÞZ Ð Ÿg {zìt ]!*
~gz¢z ëZ „ ¹ q
-ZaÆ ´ ‚
z„Å ò}gzZÔìg Î~x »ÚÔ™™{x»]Z@Wz]ZŠ „zwqZ LZ
èY `ƒ uh ™ 7,~ „kZ 9‚Ð ¹ Ô} 7,: ~[
m,
³zZp]|Ôì ꊙØÐx »Æ™ ZaÏ-â Ð=g f kZ yC ’ e**
ƒÃ7å g ÃZtÆ[
ò zìdZ
Y ñÎ4- ?wŠ Å x **Æ ËÁ¢
Y ñÍ 4- gŠ ¼ [Z A:Í
Ã~¾VYƒ ?kZÔgŠ BÅ: c*
{zBÅ
G
Y ñÎ Zœ ª ™ x » CZ '  ð$N
3531:{k
,
O! Zù~èF,
Ô10709:~g}
.G! Zù£Z ( 1)

Ø’nÊ

50

´ —Z ‡

C c*
â
Û2

ÃwLZ : Ã èâ aÎ
Ãwq LZ'ÂÂÄgÇ
7,
:~§kZX ǃH ZƒH
ÃwfkZ :áu…Â
CZ {È ¤
/ZXì x » »vZX **
™A
$% » ò}Ôì xg Îx » »}È
ÃkZgzZ X ÇAgŠ » õWÄ ¬vZ Ôgz¢‰
Ü z Ë: Ë ÂX Çìg @*
™',Z',x »
D™x » CZÃkZ 7]gz¢ðÃÅä7,~„kZÃ{È 1X Ç} Ši Zâ
Xì òÝzÏÈÇÝZgŠ¸Ô’ exg

›z»gÅu|Ó Zg

Æ nZÌ~ { Zg kZt {z ’ e ¢
8™Ã´ ‚]!*
ëZq
-Z
Ô ï Š™uh ÃkZ Ô™á¿z yZZ » O »´ ‚ ÃZ egzZga
4X3 e xg )a ¹ ô ‚Ð yZ
u|Ð fgz Z Ô ,q ϹtgzZ õJ/G
)´Ô D™Y rZ6,!Zjq
-ZsÜVŒëXì Hx¯-6,y Z ä
LZ VŒ ÃÏZëÔì Hx¯ {6,kZ~ ó óZ
+Z|Z L L[Â KZ ä ò³0Z
X D™Ü~p ÖZ
} (,ÃkZ Âì @*
™ {Š Zg Z »vZ àZ§ {È Z
#  D â
Û )´
V¯z VÂáÃkZ¬ X C M 7,q à Zz ä™ sÃ3 ZggzZÆðŠ
ú~VzqyZ {z¤
/ZXì 4ðŠÐu 
á 7zk]ÔVzÇ} (,
} (,
™Z’ÃVzq yZ¤
/Z {zpXì @*
Yƒ {3 Zg » kZ Â Š
Hug6,ÏZ™
Y e Z z öâ i M Å b§~uzŠ [Z ÂÔ ;g C~ éZ}
.KZgz Z Ô Š
H| (,Ð M

Ø’nÊ

51

´ —Z ‡

ËÔÑ äY c*
Š/1 ÃVð; Ô'½úÆkZvßt {zÔì @*M 7
kZvß~ŸÆ¬Š Ô '¶Š(Ð x Z™Zzi Z³ZÃkZvß Âã(
ÅyZ Å•
',ÅkZgzZXì Y ¬−Z [|t'ä™{g 
á Z s§Å
ÏZgzZ Œw2ÃVzq 4ZÔ™ƒ W,
OÐ VÂ!*
yZ ´ ‚X {)zÑ äY
P ¸ » ]Š „z qc*
g ÅkZgzZ X Ç ñYƒ {3 Zg »vZ Â Š
Hug6,
™g â ]ÑÃVzqyZÉ Zj7VŒ{z¤
/ZgzZX ÏF³,qHz~EŠ
Ôì Cƒ öâ i M Å kZ=g f Æ {)z ]â Z™z ÙQ ÂX Š
H| (,Ð M
¸gzZ X Ç ñY –
 Ð vZ {z  Š
Hug™™ÑÃVzq 4Z¤
/Z ´ ‚
| (,
Ð Mgz ZÔ »g: ÌVŒ{z¤
/ZgzZX fƒ7zz »kZ]â Z™zÙ
Ô ÷QÐ ðËz ]ïÃkZt {zXì Cƒ öâi M b§gz Zq
-ZQ ÂÔ Š
H
CYÅöâ i M ÅkZnŠº
) Z
Û Ð *ŠgzZÔ]¯Å§{ ð;z»‹
{g™–
Ð õWÄ ¬vZ Š
HugDÔ™™Š°Á2ÃVzq4Z {z¤
/ZXì
¸ñƒD™Ãs§ÅŠ Z%zŸg ÅvZgzZÔ »g: ÌVŒ¤
/ZgzZX ÇñY
z ]M%Å õWÄ ¬vZ~ª
qC
Ù gzZ(C
Ù gzZ ñYƒxÝ »vZ {z @*
Ô ;g
Ô~ s
# Zgzx Zg M c*
ƒ~ ã.6,z−{z {ZpÔ ñYƒ ì‡6,Vzq {h
+I
ñYHg~ VÍßÃkZì eÔ~ÝZz§c*
ƒ~V¯zVz{zì e
X @*
™7g (Z ê
q m{ Ëa LZ {z Ô ñY 3gg˜Ð VÍß c*
( 1)X} ™IaÆkZ Z}
.»kZƪ
qkZñZÎ
ä™öâ i MgzZ àZzä™ sÃ{Zg~3 ZgkZ c*
Š Cä,kZ
á ZeÃÌÃs§Ë{z’ eô ‚1Ô C M 7'!*
Ϲ à Zz
: w2Ãw2ÌË ZÎÆ kZ Xìg ¸ Zƒ @*
™Ãs§ÅvZ sÜ%
194:Z
+Z|Z ( 1)

Ø’nÊ

´ —Z ‡

52

C c*
â
Û äxzg **
ÑñÔŒ

GiG
4<X gŠe
ï
$."gŠ Z',
}Z
aâ } z',
Ï÷} z',
çM

ÁÂë ZaÆ´ ‚
ŸkZ1Xì ~gz¢Ì**
™·_ » V1 Âk& Zz ´ŠÃ´ ‚
À ` M Ô,g*РÄ ÁÂÆ @*
’e ¢
8™{gtÐ LZ~
{gzZ X ¹~g Zi !*
ÌÁÂ Å VÍß IYgzZJz +Š $
+Ð ¹
xiÑo ôZ~ä™·_Z®Xì @*
Yc*
;ÃyZB‚Æ®
) Sz"

$U*
"
ÆvZ Y 
á yZ Ôì CY è„
 zÏ¿q
-ZaÆ ´ ‚Ôì
X σ
ò ™Ã·?**
#
r
Ññ)
y M ÅZsg ç‚( 1)
(r
ò ™ãˆgà·**
#
Ññ)
$Zsg ç( 2)
g
( ò~zâ)´)
G¬Znc*
gÀF,
( 3)
( {õ0*
)
g-i ©( 4)
(~
ò â å]| )
]ª“z÷Zñ( 5)
(#
Öò ÑZ []| )
]ª“z÷Zñ ( 6)
(
:G
ê X»',
Ö Zz r
#
# ™/Zg Z',
Z{
á ]|] ª“z÷Zñ ( 7)
(r
# ™ºZœ )

~šsg ç ( 8)

( ~â å]|Wá)

Y 1zÑZˆ ( 9)

(#
Öò ÑZ []| )

s¦z<Ñ ( Z 0)

Ø’nÊ

´ —Z ‡

53

E
4] éS¨GE
4]Рݬ Ëì 4g
ðä
/ZgzZ B| 7,éS¨GE
$uz‚:^ ð$
Îy ¶
KÃkZ ñ M:~™x £gzZB| 7,Ôg ezŠ: Zizg ÂÃï:ݬ
X Bb7ÐyZ ŽݬðÃZ
# X BÄg™

´ é]]Ñ ð.™!

Xì ~È0*
Å]Ñ©ÔÜi z=g f Z(,gzZ ë Z q
-Z » ¹F,
Å´ ‚
´ ‚z¨
¤ìt ÂÝZ Ô D YG™f Ô]Ñ©ðZ’ZPVŒ
D z ÔŠ Z¦Z ø
ø
D gzZX} ™gH]Ñ©a LZÆ™ qgÐ 
VŒÔìg @*
™žz¶gzZX ñC]Ñ©aÆkZ ÔÅz]gz¢
X D YG™f]Ñ©x ¬P

x ÈZ »®
) )!*
i ú¨

gzZ }™x ÈZZg7 » ®
) ) gzZ X }™ ~È0*
Å Vzi ú Pz E
@
Æà ì" zðZz6,
ÑÔ}™x ZoZ »ä™ ZŠ ZB‚Æqízq ËÃVzi ú
Æoo~ u 0*
yMŒ
Û çOXìi§»ootX}™: ZŠ ZB‚
Ð ðZ6,
Ñ z :Â Dƒ} 9aÆ i ú{z Z
# c*
â
Û ~ }g !*
( {Z
+â )X Dƒ} 9
: c*
â
Û ~}g !*
ÆVëñgzZ

—áçû Ãö ô^ìø Üû `ôiô ¡ø‘ø oûÊô Üû âö àømû„ôÖ$] áøçû ßöÚô ©ûÛöÖû] xø×øÊû]ø‚ûÎø™
q Ë~Vzi úKZ ‰ƒ [ x » vß ðñ ï:ÀF,
)
þ 2-1:áçßÚçÛÖ]ÿX ( D™g (Z
Å ä™ ZŠ Z ÃVzi úB‚Æ “
t
KgzZÔB‚Æ ÌZ ~g7 Z®
X}™ÒÃ

Ø’nÊ

54

´ —Z ‡

x ÈZ »z¯ ú¨

»vZ Y 1zZÆ: â iC
Ù 1Xì i úrp ¤
/ZzÔ}™x ÈZ Ì»z
$uçOÔì aZzë ZÐ ƒ
g
 ~…Zâx ÓtgzZXì ;gw©m{
i§»G™¬Ð ?tèYÔßñxiÑà ( i úÅz)?x ªì ~
gzZ {gñ » Vƒk
HgzZ ì =g f » ~0
+
zZ}
.[Œ
Û a }g vgzZ Xì ;g
( 1)Xì qà Zz1zgÐVÇZ'
,
YZÔƒ{Š c*
i AgzZÔ „«gzŠp¤
/ZÔ’ e **
™~È0*
ÅkZ Z®
X "
$U*
Ð<
L «g {g !*{Š c*
iÐ{Š c*
iÅz Ôì

~g Zizt¤
/Ôi *z"¨

Ô **


/Ô **
zg t ‚Æ õWÄ ¬vZ Ôƒ§ñÌZ
# c*
Ü zÆz

m{(q
-Z ~ u 0*
y MŒ
Û Xì ]Š „+4q
-Z Ô **
™~g Î Z z ~ b
¬
:ì Š
HH b§kZ™f »VzÈ
àømû†ôËô ÇûjøŠûÛöÖû ]æø àønû Ïô Ëô ßûÛöÖû]æø àønû jô ßô ÏFÖû]æø àønû Îô ‚ô’# Ö] æø àømû†ôfô’# Ö]ø™
þ 17:yZ/w M y—…ô^vø‰ûŸø û^eô
vZ Ôá Zz ä™]Š „ÔáZz% 1 s ÔáZz ä™ñ :ÀF,)
( áZzä™g lZ‰
Ü zÆðgzZá Zzä™ ay


’ZÃVÂZg Ô ñZ¤

/t ‚ÆvZ ‰
Ü zÆ ðÔ Ô¬ » õWÄ ¬vZ
7ÃkZ ~ VÂZg Ô Ô¬ »vZ H {z Ôì I ÃvZt Ô ñög zZ ñzg
C ì H²
á ! ²q
-ZX @*
zg7~Š c*
ÅkZgzZ@*

èöÚ^ø³³þ ³þ Ûþ ø uø Øônû ×$ Ö] xôßqö oûÊô kûËøj$âø ‚ûÏøÖø
Üö ñô^³³þ ³þ ³þ ³þ Þþø oÞôù]ôæø ^³³þ ³þ þß÷âæø àßÊ o×F³³þ ³þ ³þ Âþ

109:>‡( 1)

Ø’nÊ

55

´ —Z ‡

^Ï÷7ô^Âø kößûÒö çû Öø kônû føÖû] hùô …ø æø köeû „øÒø
Üö ³³þ ³þ ³þ ñþô ^ÛøvøÖ] ðô ^ÓøföÖû ^eô oûßôjûÏøfø ‰ø ^³³þ ³þ þÛøÖø
èõ ³³þ ³þ ³þ eþø ^fø ‘ø æû ƒö ܺñô^âø oûÞôù]ø Üö ³³þ ³þ ³þ Âöþ ‡û ]øæø
Üö ³³þ ñþô ^ãø føÖû] oûÓôfö iøæø oûÓôeû]ø øŸæø oeùô †ø ³³þ ³þ þÖô
Czg™Ö6,à Ze ~zÆ ]Zg ~ F,
½ì t9Ü »g ÃZ yZ

/Z Xì N*
ÑG~úŠ Z÷nÅ[gÆ~ÔVƒ Lg @*
Î~gzZXì
ì òúŠ Z÷ Ô D™: '6,íF,
½~ äZ¥

/z äzgÔ Â@*
ƒ Z}
.Ô¬
~ GÆ vZgâ YgzZ 7@*
zgèÑq X Vƒ Ô¬ » [g }÷~
X D zg
ñzgt ‚Æ õWÄ ¬vZ’ e **
¯tw©q
-Zô ‚t n¾
~g
$uq
-Z 6á ¯ „ ]gßÅ äzg Âñ M : **
zg X ñZ¥

/
( 1) ó ßó ¯„]gßÅäzg ÂñW: **
zg¤
/Zîzg L ì
L Š
Hc*
â
Û
ì c*
W~g
$uq
-ZX ’ e**
zgÌÐspÆ\¬vZô ‚2
áû]ôæø źçû Úö ö äô nû ßønû Âø àûÚô tö†ö íûmû àõÚô çû Úö ‚õfû Âø àûÚô ^Úø ] äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^ÎøZZ 
Ÿ$ 6ô äô `ôqûæø †( uö àûÚô ^÷ònû 0ø gönû ’ômö Ü$ $ö äô ×# Ö] èô nø *ûìø àûÚô hô^eø „% Ö] Œôœ…ø Øø%øÚô áø^Òø
( 2) XX…ô^ß$Ö] oø×Âø äö ×# Ö] äö Úø †$ uø
ÅvZÐ V\WÅkZðñÒÈ c*
â
Û ä]*™Ñ :ÀF,
)
{zgzZ Vƒ: VY „',
Z',
ÆuÆí{zp¤
/Z‰ƒ ~g Y²WÐzz Åg e
( Ç}Š™x Zw6,
c izŠÃkZvZÂñYµ6,
{nÆkZ

458:> ½Ô 4187:zâ 0Z ( 2) 1327:zâ 0Z ( 1)

Ø’nÊ

56

´ —Z ‡

]Š ¬ÅvZ™f ¨

~g
$uzy M Œ
Û gzZÔì u|b ìt}™x ÈZ[p »vZ™f
a Æ kZ Xì ˆ ðâ
Û yÒ Ð x ÈZ } (,¤z ÌZ ÅvZ ™f
» (~
ò z0
+» r
# ™ c*
™i **
Ññg
$Z kŠZ ]|r ) ™f bc
X <·_
*
*™ wÅvZ ™fB‚Æ ` » x » LZ gzZ ä
ˆ 0Z DQ º
w©» Ä{g !*
aÆwÅ™fx ZzŠ kZäx Z™Y 5ß]Z|gzZX ’ e
‚B‚Æqízq Ë ó[Š Z !*
â Zig e
L ìti§»TXì Hm,
?
û%&Qñ7,pÑŠzgŠg !*
]‚Qñ 7,g lZû%RZgzZÆcg
Xñ 7,
¬Št
ø jô Êø†ôÃû Úø …ôçû ßöeô oûfô×ûÎø …û çùô Þøæø Õø†ônû Æø àûÂø oûfô×ûÎø †û ãùô ›ø Ü$ ãö ×# Ö]øZZ
^mø ]‚÷eø ]ø Ô
XXä×# Ö] ^mø ä×# Ö] ^mø ä×# Ö]
~¾ÃwŠ}÷gzZ}Š™u 0*
ÐvZ)ÃwŠ}÷vZ} Z :ÀF,
)
( }Š™g©zgëaÆååÐgâÆÄc
b§kZ™f » ó v
ó Z ÑZ!Z ÑLû
L %ÎzŠB‚Æy·Š[pˆÆkZ
N !*
Ãuñƒë ó!ó Z ÑL L™Ñ',
Z',
ÆwŠ +
$YN !*
ÆBÃu}™
wŠ›ÅvZ)}™g¦tgzZ}Š Ô‚ ZgfÆ™s§Åñ++
$Y
gzZñÎ[¢ÏÑ6,
wŠ ñƒë óv
ó ZÑZLQ
L ÔVƒ;gN™wïÐ
û%kŠ õ0*
yxgŠÆ™fXì „g M~wŠ›Å õWÄ ¬vZ}™g¦t
X Nƒ(û%ÎzŠ) ÄzŠtÔá5Ì]óv
ó ZwÎg·L6,
L
ÑÑ6
,wŠgzZ} ™™f » ó v
ó Z ÑZ L L ( û%Îg e ª ) Äg eQ

Ø’nÊ

57

´ —Z ‡

XÇg ì‡g¦»›ÅvZgzZ ñY@*
Î[¢
ÆB~ kZgzZX } ™™f » ó v
ó ZvZ L L ( û%Îb ) Äb Q
gzZ [¢6
,wŠ 6
,vZ ¬ c*
X ñÎ [¢s§VâzŠ N !*
z N ZŠ
X ñÎ[¢Æ™u+
$YÅ6
,
zZ6
,
vZÂ}uzŠ
@*
Î[¢6,
BgzZ}™Šgz» óv
ó Z L LÂsÜ (û%Î ) Äq
-ZQ

°gzZ ðc*
ºzÑÅ õWÄ ¬vZgzZ»YZzÔ ~g6Ô r" KZgzZñY
XÇgg¦»Ïg )
,
Xì ]¤{g !*
x **
»yZ~s²1]¤{¾Àt
¡»Éz[¢i§m{tgzZÔì ™fŠ°ÝZ Vå^³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ fþ jÞ]
zÆÐ/Š Ôì IF,
zÛD
+q
-Z ÅäègzZ äg @*
Z~ wŠÃvZ™f
6Ôì c*
â
Û g(ZÃkZ ävZY 1zZzY 5ßÐzzÏZgzZì ðƒx¥«**
~zgŠÆb‚zzùZg f6,Y ¯Å]!*
Š~Vñ»Ð ¹gzZÆ+Š

b§ÏZ Ô Dƒ 7Š°b‚z z ùZg ft 1ì @*
Y Hg (Z ÃVzq¼ 
‰ ñ â
Û g (Z~zgŠÆù Zg f¡ÔwÆZtgzZìvZ™fÑÝZ
kZgzZì6,
™f Â[ZNz`
ZÔ[Z Nz`
Z¯
) !*
:gzZ’ e':Š°ÃyZ Z®
Xì YƒÌ6,
b‚zyZÔ6,
Y ¯Åäƒaz»
qZ ñ¯ w©» Ä&&x 
á ð: ZizgÔ {z´Æg » f Z {gÃè yZ
ÑL LDQ ºgzZÔ ÅpÑŠzgŠq
-ZgzZ Åg lZq
-Z Å óv
ó Z ÑZ!Z ÑL LÄ
X ’ exgD™™f ðÃgzZ c*
óv
ó ZÑZ!Z

Ø’nÊ

58

´ —Z ‡

w©»ˆy M Œ
Û ]zˆ¨

vZ àZ[½gzZvZ ìmgzZÔìg » f ÑZaZÔ]zˆÅu 0*
èy M Œ
Û
¬ŠÃõWÄ ¬vZ~[ZpäN
ò 0£Zx â Z
ìgÔì=g f +4»
m
õWÄ ¬vZ ?ìi§H »kZÔVƒLe"

Û Å\ M~vZ} Z
Y7gzZ
~g
$uX ǃÝq[Œ
Û Z÷Ð kZÔz™]zˆÅu 0*
È M ÛŒ
c*
â
Ûä
:
c*
â
Û Š
á g Zä] *™Ñ
ì
gºnùô ›ø ^ãø vömû…ô èô q$ †ö iûŸö û] Øö%øÚø áø†û ÏöÖû] œö†ø Ïûmø pû„ôÖ$] àôÚô çû ÛöÖû] Øö%øÚø ZZ
xømû…ôŸø éô †ø Ûûj$Ö] Øö%øÚø áø†û ÏöÖû] ].†ø ÏûmøŸø pû„ôÖ$] àôÚô ©ûÛöÖû] Øö%øÚø æø gºnùô ›ø ^ãø ÛöÃû ›øæø
( 1) XXçº×ûuö ^ãø ÛöÃû ›ø æø ^ãø Öø
ÅTÔì b§Åžg**
Ôì k7,y M Œ
Û wVÅðñkZ :ÀF,)
ÏÅgLwVÅkZ k7,7y M Œ
Û ðñ gzZì {Ì{'
× gzZ {À 0*
Ì1
( ì @*
ƒÛ{'
× 1Ô Cƒ7ÒpðÃÅTXì

:ì ~g
$uq
-Z

‚ömû‚ôvøÖû] ].‚ø’ûmø ^ÛøÒø ].‚ø’ûiø høçû ×öÏöÖû] åô „ôâF á$ ]ô V ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø
†ôÒûƒô éö0ûÒø Ùø^Îø [^âø ðö ø¡qô^Úø æø = äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Øønû Îô Wðö ^ÛøÖû] äö eø ^‘ø]ø ]ƒø]ô
( 2) !á†û ÏöÖû] éô æø ø¡iôæø lôçû ÛøÖû]
ô
 D YƒŠß M 8
-i b§ÏZ wŠt
c*
â
Û ä ] *™Ñ :ÀF,
)
!vZ wÎg c*

Š
HHn²Ôã ã0*
ÃkZ
Z
# ì @*
YƒŠß M 8
-i ;߉
Ð ]ÒÅy M Œ
Û gzZ **
™Š c*Ð ]ÒÃ]ñ
c*
â
Û ?ì H ðÌÅkZ
( X **
™]zˆ

Ô 21 0 : zâ 0ZÔ 4191: Š ƒ ZŠ 1Z Ô 4953:ð¨
KÔ 2791:~èF,
Ô 1328: ›Ô5427: ~g g( 1)
189> ½( 2) 3229:òg ZŠ /8728:£Z

Ø’nÊ

59

´ —Z ‡

w©»]zˆ¼:¼: Zizg Z åE<XÅÔì q ëZ ~(,]zˆ
t n¾
ðgzZ Xñ 7,{g lq
-Z Ái Z ÁƒqgzZ {gl î 0*
Ái Z Áƒq)Ô’ e**
¯

$W
R4hG
gzZ {>ê Z ïgάРäÎgzZ§Zz ïgÎ[fˆgzZ pÑèEG
: Zizg
E
!W‰
z þÒ¡ïgÎÔuZvZðïgÎÔwΰZð M Ô ÏÆZ îG
Ü z D ÎgzZo ïgÎ
G
-2X ŠgZz~ g
$Š q Zbcƃ
 yZ
X Çgw©»k**
ïgÎ
X}™x ÈZ»»ïgÎ6,
gîm{yŠÆ

x ÈZ »pÑŠzgŠ ¨

yŠÆ-gzZX Çg w©»pÑŠzgŠ Äq
-Zq
-ZÔx
á ð: Zizg
X ñ M bc¹Æ pÑŠzgŠ ~ g
$Š q Z}™]Ò[pÅ kZ
:
ì ~g
$uq
-Z
ØgiŠ kŠ 6,kZ õWÄ ¬vZ ì &Š zgŠ iŠ q
-Z 6,í L L
( 1)X D â
Û
:
c*
â
Û ä]vZwÎg
ì ~g
$ugzZq
-Z
B‚Æ]Ò6,
í ǃòŠ M {z+F,

d
Û ÐíyŠÆ#
Ö ªL L
( 2)X å&ŠzgŠ

Û ]YgŠÃ´ ‚ÌÐ kZ
’ e **
™x ÈZ »pÑŠzgŠ Z®
X Dƒ‚

:x ÈZ »Vƒ ¬Š ¨
7Æ=ÂzŠæÅ õWÄ ¬vZ%Ô »+Š c*
» *Šì eÔƒx »ÌðÃ
6280:£ZÔ 439:Š ƒ ZŠ1ZÔ 671:ð¨
KÔ 5347:~èF,
Ô577:›( 1)
3293:~èF,
( 3) d
$¾Œg
$uw‡Ô 446:~èF,
( 2)

Ø’nÊ

60

´ —Z ‡

*
*™ ¬ŠÐ õWÄ ¬vZaÆä™ðÆ3 Zg kZô ‚a kZ ; Yƒ
/J4X3 e *
¬Š õG
*™ ¬ŠÐ õWÄ ¬vZ ÌaÆ]Yqz ]c*
gz¢vŠgzZ Ô’ e
Xì ¤z]gz¢zÌZ ~(,
Å
( 1) XX éô ø ^føÃô Öû] î% Úö ðö ^‚% Ö]ø L

L Š
Hc*
â
Û ~g
$uq
-Z
( ì g»]Š„¬Š)
E
-²N
A
»ðñ~ g
$uq
-ZgzZì Š
Hc*
â
Û ö EÅØgà ¬Š~g
$uq
-Z

Š
Hc*
â
Û 2Xì ¬Š >Š mZsÑZ
ì ~ g
$uq
-Z Ôì c*
â
Û gÏ
{ÈZ
#
ì ~g
$uq
-ZÔDƒ×6,
kZvZX @*
™7wZÎÐvZ
!}È }÷} Z
ì D â
Û õWÄ ¬vZ Â ! [g} Z ! [g} ZXì H
( 2)X ÇñYH «Ô8
-â X Vƒ¢q
Ð] *™Ñ N ¬Š 6,gîm{gzZ Ô’ e **
™x ÈZ » ¬Š n¾
a kZ Ìåz ìYgzZ Ìw=q
-Š 4,
ÆvZèa {z Ô w®
»VÂ!*
+Z+Zä\ MèYXì 4ÂñYHx ÈZ »"7,
ÃVî ¬ŠyZ
QÔ *
@Y7s§ÅVÂ!*
yZ‚f »y¨
KZ Ë
Xì HwZÎÐ õWÄ ¬vZ
u 0*
yMŒ
Û b§Tì x¯Ð á¬vZôZz š » ] *™Ñ ÔN ¬Št
H~ äƒ W,í!gzZ äƒ w=Æ kZ Z®Xì x¯Ð \ M » õWÄ ¬vZ
?ì Yƒx¯
ó óWÑZ [ãZ L LÅ ~
ò g ‡Z5 c*
ó ów=‹Yo L LÅ ~
ò â å]|
1 ¯ w©»w2q
-Zq
-Z: Zizg ÅyZX ´ ùÆVî ¬ŠRÅ\ M
X}™ 1| 7,
Ðy·Š „N ¬Š¼ ƒÂw2~g7gzZX ñY
6,
29@*
28B2:w é)™ÅZ +g
$Š q Zt( 2) 3293:~èF,
( 1)

Ø’nÊ

61

´ —Z ‡

:x ÈZ »Vzizgr¨

TÔ ’ e *
*™x ÈZ Ì» Vzizg Ò{z´Æ VzizgÆ ypg
xiÑaÆu|
Xì @*
ƒZa {Š â »p
pg~1‡Ã ã^]÷ZpÐ
ÅyZ
} izgÆ( õg @*
{gGgzZ {ŠaÔ {¾Å{ âC
Ù ª)Þx c*
Z îSÔì
]*™Ñ
ì e
$ZzgÐ ñm°Z0z/0vZ†]|Xì ð M ¤
( 1)Xì b§Åp
pg { izgÏ0
+
i ~g7Ô} izg&Æ{âC
Ù
c*
â
Ûä

:‘œ~3 ZgÆvZ ¨

G SG

Û »vZ Ð kZ Ô}™ H Ì]Zí‘œ~ {Zg ÅvZ éG
5S¢ ¯ éG
5¢z
X c*
â
Û ä]*™Ñ
ì ~g
$uq
-ZçOXì @*
ƒ‚
( èô ß$røÖû] àøÚô gºmû†ôÎø( Œô^ß$Ö] àøÚô gºmû†ôÎø ( äô ×# Ö] àøÚô gºmû†ôÎø o% íôŠ$ Ö ]ø
…ô^ß$Ö] àøÚô gºmû†ôÎø ( èô ß$røÖû] àøÚô ‚ºnû Ãô eø Œô^ß$Ö] àøÚô ‚ºnû Ãô eø Øönû íôføÖû]æø …ô^ß$Ö] àøÚô ‚ºnû Ãô eø
( 2) !Øõnû íôeø ‚õeô^Âø àûÚô äô ×# Ö] oÖø]ô g% uø]ø o' íô‰ø غâô ^røÖøæø

d
Û Ð¼
A Ôì d

Û Ð VÍßÔì d

Û Ð vZ Ô M:ÀF,)
gzZgzŠÐ¼
A ÔgzŠÐVÍßÔgzŠÐvZÔzgzZXìgzŠÐcizŠgzZì
( Xì [8Ð$
+¬zq
-Š 4,
ÆvZ MIYgzZXì d

Û Ðc izŠ
( 3)Xì ÚÅá ZzVÓvZÔ]zI
ì ~g
$uq
-Z
Å V zÈ m{Æ vZt ’ e **
ƒ ~Š ¬ » ]z Iô ‚ nºZ
Xì Ú

:' õzK Z%¨
}:ì @*
ƒ »gñZÐ ¹K Z% : }™K Z%Ô¬ Ð äÎ: Zizg
24: w é)™ÅZ + ( 2) 6471: £ZÔ 2072:Š ƒ ZŠ1ZÔ 235 :ð¨
K1973:›Ô1979 : ~g g( 1)
2537:£ZÔ2440:~èF,
( 4) 15922:+ ( 3) 159

Ø’nÊ

62

´ —Z ‡

ÑÃk
ñ „0Z]|ì ~ g
$uq
-Z‰Ô »Ñzª
°Å õWÄ ¬vZ
t ‚ LZ Ã kZ ?Ô z™ wì » õWÄ ¬vZ ðâ 
Û ¤z ä ] *™
( 1)XÐî 0*
wZÎ~GXÐ,Š™®ŠÃívß ;ÇVî Y%~KZ%»]ñgzZ
c*
â
Û Ãñ/0vZ†]|ä]*™Ñ 6{)zX ǃo‚ »,”
Gǃ
( 2)XõÐ~Vß ZzGÃ\ M LZ å
 gŠ Ã]Ñq LZÐ kZ Ô}™ HK Z%: Zizgk

,
Š¼ b§kZ
X ÏAŠæ~ä™
‹ ZŠ „z w qZ LZƽyŠ ª} ™' õIÐ äÎ b§ÏZ
Åh
+'
× gzZ} ™ ZŠ Z]»vZ6,V>gzZ Ôá { ^
,Y » VÇZ',gzZ V> »
=ÂÌaÆä™: {Ò MgzZ} ™/Â6,VÇZ',gzZ} ™w ZÎ »=Â
X } ™w ZÎ »
Ý¡ÃÖ] ä×# Ö] ÐnÊ çje Ý^ÏÛÖ] ]„â oÊ åü ]†m] l…] ^Ú ]„â
Ý¡ŠÖ]…] oÖ] p^ãÖ] †ní×Ö ÜÒ^m]æ oßÏÊ çm áû ]çq…] äø ×Ö]æ

kÛi

4760:£ZÔ 4104:zâ 0ZÔ 2255:~èF,
( 2) 2537:£ZÔ2440:~èF,
( 1)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful