You are on page 1of 21

Planificare calendaristic orientativ

Unitatea de înv are 1. Ob. de referin . 2. Con inuturi 3. SEMESTRUL I y Cartea (actualizare) y Rolul ilustra iilor y Intonarea propozi iilor enun iative (propriu-zise i exclamative) i interogative (actualizare) y Semnele de punctua ie: punctul, semnul întreb rii (actualizare) y Constituirea de dialoguri în situa ii concrete sau imaginare y Elemente de comunicare nonverbal (gesturi, mimic ) (actualizare) y Componentele comunic rii dialogate (actualizare). Factorii perturbatori ai comunic rii. Adaptarea la particularit ile interlocutorului (actualizare) y Cuvântul (actualizare) y Cuvinte cu form diferit i sens asem n tor (actualizare) y Cuvinte cu sens opus (actualizare) y Cuvinte cu aceea i form , dar cu sens diferit y No iuni de fonetic (actualizare) y Desp r irea cuvintelor în silabe (actualizare) y Poezii cu tematic divers . Strofa, versul; y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare Nr de ore 4. S pt mâna 5. III - III Observa ii 6.

1. Din nou în lumea c r ilor

1.1 1.3 2.5 3.1 3.4 4.1

1.2 2.2 2.3 3.3 3.7 4.5

18 ore

Unitatea de înv are 1. 2. La coal

Ob. de referin . 2. 1.2 2.3 2.6 3.3 3.6 4.2 4.4 2.1 2.5 3.2 3.4 4.1 4.3 4.5

Con inuturi 3. y Textul literar y Textul narativ (actualizare) y Recunoa terea determinan ilor spa iali i temporali ai ac iunii y Formularea de întreb ri în leg tur cu con inutul textului (scrierea despre textul literar) y Delimitarea textului în fragmente logice y Povestirea oral a unui fragment narativ (actualizare) y Formularea ideilor principale (comunicarea oral ) y Verbul (actualizare). Persoana i num rul (actualizare) y Organizarea textului scris. y P r ile componente ale unei compuneri: introducerea, cuprinsul, încheierea (actualizare) y Compunerea dup un plan dat (actualizare) y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare

Nr de ore 4. 18

S pt mâna 5. IVVVI

Observa ii 6.

VACAN 1.3 1.1 2.4 2.6 2.3 3.6 2.1 4.3. 4.6 1.4 1.5 2.5 2.2 4.4 4.1 3.5 4.5

INTRASEMESTRIAL VII ± VIIIIX

3. Sfâr it de toamn

y Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ y Semnele de punctua ie: linia de dialog (actualizare) y Componentele comunicarii dialogate (comunicare oral actualizare). Factorii perturbatori ai comunic rii. Adaptarea la perticularit ile interlocutorului (actualizare) y Povestirea oral a unor texte citite sau mesaje audiate. Factorii perturbatori ai comunic rii. y Planul simplu de idei (actualizare) y Planul dezvoltat de idei y Verbul (actualizare). Timpurile verbului: prezent, trecut (toate formele), viitor (forma literar ) y Probleme de ortografie i de ortoepie a verbelor ´a fi´, ´a lua´

18

Num rul.5 2. Persoana.4 2. Observa ii 6.3 3.2 1.6 3. Con inuturi 3.4 2.1 2. Ob.1 1.5 3.2 2. Genul Pronumele personal de polite e (actualizare) Func ia sinteactic : subiect *Compunerea narativ în care se introduce dialogul Recapitulare EVALUARE Ameliorare/dezvoltare VACAN A DE IARN Nr de ore 4. Necuvânt toarele 1. Adjectivul (actualizare) 4 18 5 XVXVI- 6 1.5 2. Bucuriile iernii SEMESTRUL II 1 6. tr s turi morale *Transformarea textului dialogat în text narativ.3 Personajul literar ± tr s turi fizice.6 1. Genul substantivelor.5 3.6 3. y Compunere dup un suport vizual (actualizare) y y y y y y y y y y y y y y y Substantivul (actualizare). Pronumele personal Num rul. de referin . Func ia sintactic : subiect (actualizare) Povestirea scris a unor fragmente din text (actualizare) Recapitulare EVALUARE Ameliorare/dezvoltare Pronumele (actualizare). y Func ia sintactic a verbului: predicatul y Utilizarea ortogramelor v-a/va.2 2.4 4.2 1.Unitatea de înv are 1.2 2.3 2.1 4. 4. Personaje îndr gite 2 y y y 3 1.2 3.5 12 X± XI 18 XIXIIIXIV 5.3 2.1 1.1 . S pt mâna 5.3 2. 2.4 4.7 4.3 3.

5 3.5 3.3 2. Propozi ia (actualizare) y Predicatul verbal.3 3.6 3.1 4.6 y Acordul adjectivului în gen i num r cu substantivul pe care îl determin y Pozi ia adjectivului fa de substantiv în propozi ie y Ortografierea adjectivelor terminate în ´-iu´ y Scrierea corect a cuvintelor/ortogramelor: cel/ce-l y Compunere pe baza unor cuvinte i a unor expresii date y Povestirea unor texte de mic întindere dup un plan de idei y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare y Textul nonliterar: afi ul.1 3.4 3. Probleme de ortografie i ortoepie: numerale cardinale compuse. Propozi ia dezvoltat y Compunerea cu sfâr it dat y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare 18 XVII 7.3 4. articole din reviste pentru copii y Numeralul (actualizare).4 XVIII XIX ± XX 18 8.3 2. numeralul ordinal y Scrierea func ional : invita ia y Ghilimelele. Subiectul simplu i *subiectul multiplu.5 3.6 4. P r ile de vorbire prin care se exprim subiectul (substantivul.6 4.2 4.3 4.5 XXIXXIIXXIII . *Punctele de suspensie y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare y Sintaxa propozi iei.4 2. y Subiectul.3 3.3 4. Universul copil riei 1.4 4.1 4. Curiozit i 1.3 2.2.4 1.1 2.1 3.7 4.4 3.6 1.1 2. pronumele personal) y Acordul predicatului cu subiectul y Propozi ia simpl .2 3.

5 3. y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare y Compunerea dup un plan propriu de idei y Recapitulare final y EVALUARE Nr.4 4.6 11. Complementul exprimat prin *pronume.6 4.1 3.1 4.1 4.1 1.5 2.2 4.4 4. y Complementul exprimat prin substantiv.3 4.5 18 XXXIIXXXIIIXXXIV .3 2. de ore S pt mâna Observa ii 18 XXVIXXVIIXXVIII 18 XXIXXXX-XXXI 12.3 2.4 4. n-am/n-are/n-a i/n-au y Scrierea func ional : scrisoarea y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare 12 XXIV-XXV VACAN A DE PRIM VAR Unitate de înv are 10.3 1. Fapte de eroism 1.5 3.3 4.1 1.2 4. Atributul exprimat prin: substantiv.1 4.2 4.1 2.9.2 4.1 2.5 3. Prim vara Ob. y Scrierea corect a cuvintelor.6 1. nu-l/n-o/nu-i. Utilizarea ortogramelor: nai/nai.4 y *Propozi ia enun iativ .1 2.6 3.6 2.3 3.4 4.6 4.Vine vacan a! 1.2 2. afirmativ . de referin 1.2 3. negativ . *numeral cu valoare adjectival y Recapitulare y EVALUARE y Ameliorare/dezvoltare y Compunerea narativ liber .2 2. Prietenie 1. y Complementul ± parte secundar de propozi ie care determin un verb.3 3.5 Con inuturi y Compunerea cu titlul dat y Atributul ± parte secundar de propozi ie care determin un substantiv.4 3. adjectiv.5 1.6 4.

7. Ob. Resurse 5. ref. crt.Aria curricular : Limb i comunicare Disciplina de înv mânt: Limba i literatura român Clasa a IV-a Curriculum extins Nr de ore pe s pt mân : 6 Proiectul unit ii de înv are  Unitatea de înv are: La coal Num r de ore alocat: 18 Perioada: s pt mânile IV-VI Nr. Con inuturi . Evaluare 6. Obs. 2. 0. Activit i de înv are 3.detalieri 1. .

ce lectura explicativ . diagrama Venn. 7. întreab ). suport: . y Resurse de timp: 45 min y discu ie liber . 0.Gândi i-Lucra i în perechidesf urare a ac iunii). Observare sistematic . y redactarea unei liste de reguli ce ar trebui respectate în coal .. 2. indic (locul i timpul ac iunii). y formularea de întreb ri/r spunsuri ce vizeaz y Resurse procedurale: informa iile esen iale sau de detaliu desprinse din lectura independent ..3 y utilizarea achizi iilor lexicale noi în enun uri proprii.6 4.2 3.4 3. Evaluare 6. 2. post-it-uri y Resurse de timp: 45 min. y Textul narativ Ob. y gruparea unor cuvinte date în func ie de ceea ce individual . y Formularea de întreb ri în leg tur cu 2. jocul didactic.Amintiri din copil rie´de Ion Creang . .2 y joc: .3 y Resurse procedurale: lectura independent . conversa ia face?´ (ac iunea). manual. explica ia. întreab ). coala de ieri. RAÎ (r spunde. carioci divers colorate. 3. coli de hârtie A4 i coli de flipchart.2 4. comunica i´..coala de azi´. Resurse materiale: text suport .4 y citirea în mod con tient a textului necunoscut (citire în gând).2 y stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la contextul în care apar i confruntarea cu sensurile oferite de dic ionar..cine?´ (personajele). y completarea propozi iilor lacunare cu verbe y Resurse materiale: text potrivite momentului desf ur rii ac iunii.2 2. .Amintiri din copil rie´de Ion Creang . y Forme de organizare: activitate frontal . manual. manual.cum?´ (modul de . RAÎ (r spunde.La coal ´ dup Romulus Dinu.4 y modalit i variate de citire (în lan .detalieri 1. y ordonarea unor întâmpl ri în func ie de timpul desf ur rii lor. y Resurse materiale: text suport ... Observare sistematic -ini iativa în comunicare i curajul de a interveni în actul comunic rii ( pe baza unei sc ri de clasificare) Interevaluare -calitatea exprim rii ±corectitudinea .unde?´ (plasarea euristic . textul citit.. caiet. Activit i de înv are ref. crt. y Forme de organizare: activitate frontal . minge pentru RAÎ .Drumul c tre coal ´ ±unirea cuvintelor cu în eles asem n tor. dic ionar. 3.când?´.Nr. ac iunii în timp i spa iu). 3. 1. în func ie de y Resurse procedurale: urm torii parametri: . 1. arunc . explica ia.. în perechi.calitatea actului citirii (pe baza unei grile de lectur cu voce tare) Obs.. 2.. conversa ia. y discutarea textului narativ citit. Con inuturi . individual . y Recunoa terea determinan ilor spa iali i temporali ai ac iunii 3. arunc . tafet ).. .4 3. Interevaluare ±corectitudinea r spunsurilor oferite Prob oral Obiective de evaluare: -s formuleze r spunsuri la întreb ri legate de textul dat. . 1. Resurse 5.

y Resurse materiale: text suport . în grup. conversa ia euristic . . 3. y observarea modului de împ r ire a textului în fragmente povestirea oral a fragmentelor (în grupuri de elevi a eza i în cerc. individual y Resurse de timp: 90 min y Resurse procedurale: explica ia. individual .2 3. dic ionar.. idei i sentimente în leg tur cu textul studiat Interevaluare: ±relatarea într-o succesiune logic a întâmpl rilor prezentate în textul citit Tem de lucru în clas : Obiectiv de evaluare: -s redea con inutul textului într-o formulare proprie Obs.2 y citirea explicativ a textului pentru desprinderea informa iilor esen iale din fiecare fragment. exerci iul. 2. r spunsurilor oferite pentru întreb rile ce vizeaz con inutul textului citit Tem de lucru în clas : Obiectiv de evaluare: -s exprime propriile p reri. încheiat cu comentariul celui care a ales citatul. 0. caiet y Resurse procedurale: lectura explicativ . y Povestirea oral a unui fragment narativ y Formularea ideilor primcipale (comunicarea oral ) 2. y gruparea verbelor în func ie de ceea ce exprim y completarea propozi iilor lacunare cu verbe potrivite momentului desf ur rii ac iunii.4 2. demonstra ia.5 Tem de lucru în clas : Obiective de evaluare: -s identifice verbele dintr-un text studiat..Amintiri din copil rie´de Ion Creang .6 y exprimarea oral a mai multor opinii în leg tur cu unul dintre citatele selectate. minge pentru RAÎ. 3. Activit i de înv are ref. 2. -s integreze corect verbele în comunicare.6 3.Verbele ascunse´ ±descoperirea verbelor Resurse 5. jetoane cu cuvinte (diferite p r i de vorbire). conversa ia. y identificarea verbelor dintr-un fragment al textului citit -.La coal ´ dup Romulus Dinu.6 y transcrierea unui pasaj din text care intrig / uime te/ stârne te interesul/ impresioneaz .2 4. Con inuturi .6 y exprimarea scris a mai multor opinii în leg tur cu unul dintre citatele selectate. 2.La coal ´ dup Romulus Dinu.Amintiri din copil rie´de Ion Creang . y completarea unor enun uri lacunare cu informa ii de detaliu desprinse din textul suport y extragerea informa iei esen iale din fragmentul povestit. con inutul textului (scrierea despre textul literar) Ob. ÄCercul´ (povestirea oral în grup). y Joc: . y povestirea primului fragment din text prin dezvoltarea ideii principale într-un ir de enun uri cu în eles logic. y Resurse de timp: 45 min.detalieri 1. y Forme de organizare: activitate frontal . manual. încheiat cu comentariul celui care a ales citatul. manual.3 4.. y Verbul. Evaluare 6. caiet y Forme de organizare: activitate frontal . y Resurse materiale: text suport: . y Delimitarea textului în fragmente logice. y Resurse materiale: text suport .Nr. exerci iul. 4. 2. 3.. jetoane cu cuvinte asem n toare ca în eles. fi e de lucru.2 5. jocul didactic. jocul didactic. y utilizarea în comunicarea oral a unor verbe pentru a denumi ac iuni din via a de elev. caiet. manual. y Resurse materiale: text suport .. crt. -s grupeze verbele în func ie de ceea ce exprim . 7. manual. formularea oral a ideii principale..6 4.Vân toarea de verbe´. fiecare membru al grupului continuând povestirea cu câte un enun ).

jocul didactic. Con inuturi .6 2.4 Resurse procedurale: conversa ia.. 2. y Resurse de timp: 90 min Evaluare 6. ´ascunse´ printre alte p r i de vorbire Resurse 5. 0. exerci iul. prin mimarea ac iunilor denumite de verbele selectate.exprimarea corect din punct de vedere gramatical ( pe baza unei liste de verificare) 10. în cadrul grupului. dar denumesc ac iuni diferite.Interevaluare -stabilirea corect a num rului verbelor selectate prin mimarea ac iunilor de c tre un singur elev/mai mul i elevi din cadrul grupului s utilizeze corect verbele în func ie de num rul persoanelor care fac ac iunea. a jetoanelor pe care sunt scrise verbe. carioci. m nânci. y prezentarea în fa a clasei a . y transformarea unor enun uri din textul citit prin schimbarea num rului verbelor y joc .pove tii´ create de fiecare grup. te îmbraci/ merge i. Activit i de înv are 3.La coal ´ dup Romulus Dinu. etc).5 y completarea unor enun uri formulate oral cu diferite forme ale aceluia i verb. a unor enun uri utilizându-se verbele a ezate într-o ordine logic a desf ur rii ac iunilor. jetoane cu cuvinte (diferite p r i de vorbire). citi i. explica ia Resurse materiale: text suport: . Obs. demonstra ia. y Resurse procedurale: explica ia. persoan . num r) y Joc de rol .. Observare sistematic . Poveste cu pa i´ ±fiecare grup prime te jetoane cu cuvinte (diferite p r i de vorbire) legate de via a de colar.La coal ´ dup Romulus Dinu.6 3. y Resurse materiale: text suport: . . coli de hârtie. y observarea schimb rii sensului comunic rii prin schimbarea verbului sau a formei verbului (timp. y Forme de organizare: activitate frontal . coli A3 Forme de organizare: activitate . fi e de lucru. caiet. în cadrul fiec rui grup de elevi.Micii ziari ti´ (realizarea de scurte Tem de lucru în clas : Obiective de evaluare: -s utilizeze corect verbele în func ie de num rul i de persoanele care fac ac iunea. Ob. y Persoana i num rul verbului 3.. în grup. y eviden ierea importan ei verbului în vorbire ca nucleu al comunic rii prin completarea unui enun lacunar cu cât mai multe verbe ce se potrivesc contextului. 7.  gruparea verbelor selectate în func ie de num rul persoanelor care fac ac iunea (te speli.detalieri 1. ref. y Rolul verbului în comunicare 2. manual. y Resurse de timp: 90 min. în grup. individual .4 1. scrie i. fi e de lucru.Nr... jocul de rol.5 1.  selectarea.  formularea oral . individual . crt. în func ie de persoana care face ac iunea. 6.. y Forme de organizare: activitate frontal .

vor avea. y Organizarea textului scris y P r ile componente ale unei compuneri y Recapitulare Delimitarea textului în fragmente logice. Con inuturi . conversa ia. povestirea.3 y recunoa terea verbelor dintr-un text dat. Formularea de întreb ri în leg tur cu con inutul textului.6 num r/persoan .5 y povestirea oral pe baza planului de idei. 0. individual vor avea ca tem . 3. prin raportarea la textul scris corect. ce în perechi. pentru observarea dirijat . dup 3.6 y gruparea verbelor dup ceea ce exprim . ilustrat . gramaticale. în grup.3 y realizarea în scris a unei compuneri pe baza y Forme activitate frontal .3 interviuri utilizându-se verbe la toate timpurile.Nr.4 potrivite în vederea realiz rii acordurilor individual . Itemii de evaluare vizeaz : y Resurse procedurale: Prob scris : . Activit i de înv are Resurse ref. 7. y Forme de organizare: activitate frontal .5 y completarea unor enun uri lacunare cu achizi ii exerci iul.La Bro teni´ de Ion 3.5 planului de idei dat. y alc tuirea de enun uri cu verbe la. 3. Verbul y Evaluare 16.. fi e de lucru. Evaluare 6. 4. y Resurse de timp: 90 min. rol de ziarist i de intervievat). pe rând. 2. Formularea oral a ideilor principale. crt. y Resurse de timp: 90 min. num rul i 2. Creang . y Resurse materiale: text suport: . individual .5 persoana indicate. Obs. lucru.3 y ordonarea logic a unor idei principale. Interevaluare -redactarea compunerilor pe baza unor criterii stabilite anterior. cuprins i încheiere. manual. y Compunerea dup un plan dat. 17. Ob. y povestirea oral a unui fragment citit. y Resurse materiale: manual. lexicale noi. caiet.. 3. exerci iul. solicitarea unei opinii personale). în grup. caiet.2 y formularea de întreb ri referitoare la con inutul y Resurse procedurale: unui text citit (pentru solicitarea de informa ii conversa ia. explica ia. despre locul i timpul unei întâmpl ri. Observarea sistematic a comportamentului de cititor activ (pe baza unei grile de evaluare). plan 4. explica ia.3 y antrenament de structurare a textului scris în y Resurse procedurale: cele trei p r i: introducere.calitatea scrisului. 14.2 y delimitarea textului în fragmente. 2.detalieri 1.4 y redactarea în grup a unor texte pe baza informa iilor culese. Povestirea oral a unui fragment narativ. 2. 5. 4. realizarea unei pagini din Jurnalul clasei.Pulsul colii´ i în care elevii Resurse de timp: 45 min. 4. de organizare: 4. Autoevaluare: . plan e. fi e de 4. 4. y completarea propozi iilor lacunare cu verbe 4.

.s povesteasc oral un fragment de text narativ Obs. 7. 3.2 4. ridicat de dificultate i vor fi stabilite pentru elevii y Resurse de timp: 45 min.2 y formularea de r spunsuri pentru întreb ri referitoare la con inutul unui text (precizarea locului i timpului unei întâmpl ri. Evaluare oral -s formuleze oral ideea principal a unui fragment citi. Con inuturi . argumentarea opiniei personale). Obiective de evaluare: -s formuleze r spunsuri pentru întreb ri referitoare la con inutul unui text citit. -s integreze corect verbele în comunicare. 0. y Activit ile de înv are cu caracter ameliorativ se vor stabili în func ie de problemele (individuale / ale majorit ii elevilor) ce vor fi identificate dup evaluarea sumativ . -s ordoneze logic fragmentele unui text narativ. Formularea oral a ideilor principale. individual . Activit i de înv are ref.2 y formularea oral a ideii principale afragmentului de citit. crt.3 y alc tuirea de enun uri proprii utilizând verbe la timpul i persoana indicate.detalieri 1. Povestirea oral a unui fragment narativ. y povestirea oral a unui fragment de text narativ Resurse 5.3 4. y Forme de organizare: y Activit ile de dezvoltare vor avea un grad activitate frontal . Formularea de întreb ri în leg tur cu con inutul textului.exerci iul. conversa ia. Evaluare 6.demonstra ia. Delimitarea textului în fragmente logice. Verbul y Lec ie de ameliorare/ dezvoltare Ob.1 4. . 18. 3. y Resurse materiale: fi de ameliorare/ dezvoltare. 3. y Resurse de timp: 90 min.4 y Resurse procedurale: explica ia.Nr.. y Resurse materiale: fi e de evaluare: y Forme de organizare: activitate individual . 4. 3. 2. exerci iul . care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativ .

ref. Activit i de înv are Resurse Perioada: s pt mânile XV ± XVII Evaluare Obs.detalieri Ob. crt.Aria curricular : Limb i comunicare Disciplina de înv mânt: Limba i literatura român Clasa a IV-a Curriculum extins Nr de ore pe s pt mân : 6 Proiectul unit ii de înv are  Unitatea de înv are: Personaje îndr gite Num r de ore alocat: 18 Nr. Con inuturi . .

Dumbrava minunat ´.2 3. y stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la contextul în care apar i confruntarea cu sensurile oferite de dic ionar.0. ±corectitudinea lectura independent .2 2. . lecturii cu voce tare) . manual.5 3. 3.Sadoveanu.s selecteze din lecturi proprii personaje pentru dic ionar. Observarea sistematic a y Resurse procedurale: conversa ia. y Forme de organizare: . activitate frontal . y Resurse materiale: text suport: . y identificarea de personaje cunoscute de elevi pentru fiecare liter a alfabetului. 1. y identificarea personajelor din textul studiat. individual . dic ionar. y descrierea personajelor textului studiat.3 1. y discu ii libere referitoare la modul de comportare a feti ei i de pedepsire a acesteia. y alegerea lecturii în func ie de preferin e. brainstorming. explica ia. Personajul literar 3. coli de flipchart. y completarea unor enun uri lacunare cu informa ii de detaliu desprinse din textul studiat. calit ii actului citirii de evaluare a demonstra ia. caiet. exerci iul. M.. caiet. jocul didactic. 2.5 1. jocul didactic.. y citirea în mod con tient a textului la prima vedere. y Resurse materiale: text Tema de lucru în clas : suport: .7 4. Personajul literar 2. de Obiective de evaluare: M..5 3. brainstorming. Sadoveanu. (în vederea introducerii lor într-un . y Resurse procedurale: conversa ia. 4. . în grup. r spunsurilor oferite. Interevaluare: demonstra ia. exerci iul.4 1. y argumentarea pro i contra despre plecarea Lizuc i de acas . 5. 1. individual .2 3. y Resurse de timp: 45 min. manual.Alfabetul personajelor´.Dic ionar uria de personaje´). y utilizarea achizi iilor lexicale noi în enun uri proprii. (gril lectura independent .Dumbrava minunat ´. 6..3 y citirea explicativ a textului pentru desprinderea informa iilor esen iale din fiecare fragment. în grup. y Resurse de timp: 45 min. y Forme de organizare: activitate frontal . explica ia.2 2.

. ce-l´ y exerci ii de completare a formei corecte ´cel sau ce-l´ y dictare de enun uri ce con in cuvântul ´cel ´ i ortograma ´ce-l´ y dramatizare / mim în vederea recunoa terii personajului ales pentru a fi prezentat în . 4. Tema de lucru în clas : Obiectiv de evaluare: . y selectarea din c r ile aduse a expresiilor din care reies tr s turi fizice i morale ale personajelor alese. individual . Proiectul .Dumbrava minunat ´. fi e suflete ti ale personajelor. 0. y identificarea personajelor. Observare sistematic . 4. 1.2 Scrierea corect a cuvântului/ortogranei 3. Obs. explica ia. y grup ri de personaje în func ie de anumite diagrama Venn.Dic ionarul uria de personaje´. y Forme de organizare: activitate frontal . povestirea. y Resurse de timp: 45 min.5 cel/ce-l 4.5 3. 3. y selectarea formelor corecte de scriere a ´cel sau y Resurse de timp: 45 min. y Resurse materiale: texte suport selectate de elevi. suflete ti (ale Lizuc i i ale doamnei Vasilian).detalieri ref. 3. Sadoveanu. y selectarea din text a caracteristicilor fizice i suport: . y Resurse materiale: text caracteristici. exerci iul.. .comportamentul de emi tor ( pe baza unei grile de evaluare). manual. Lizuca cea curajoas . 3. 6. înv area bazat pe proiect .3 Activit i de înv are Resurse Evaluare 5.s descrie personajul selectat prin scrierea unei liste de însu iri. caiet. în grup. Personajele 3. plan ilustrat . coli de y prezentarea comparativ a însu irilor fizice i flipchart. fi e de lucru. coli de flipchart. crt. y citirea unui text respectând intona ia impus de y Resurse procedurale: semnele de punctua ie. jocul didactic. Personajele textului literar tr s turi fizice i morale 1.3 Interevaluare ± recunoa terea personajului literar dintr-o dramatizare. de M. Con inuturi Ob. caiet. joc-concurs .Cine interpreteaz mai bine?´.4 textului literar ± tr s turi fizice. plan ilustrat . Interevaluare de grup: ±identificarea corect a caracteristicilor personajelor. 2. de organizare: y cormularea de îmbin ri de cuvinre dup y Forme activitate frontal .2 tr s turi morale 3. manual. exerci iul. individual . în perechi. modelul: c elul cel curajos.. y redactarea unei liste de însu iri fizice i suflete ti ale personajelor selectate. conversa ia.2 4. y Resurse procedurale: conversa ia. de lucru.Nr. povestirea. explica ia.

s -si exprime p rerea despre comportamentul unui personaj. laptop. 4. y povestirea integral a textului citi dup planul de idei. videoproiector. explica ia. în grup. jocul didactic . .4 1.Nr.5 3. Sadoveanu. y citirea pe roluri a textului. y Resurse de timp: 45 min. film de i în scris. Interevaluare ± precizarea corect a tr s turilor personajului. individual . * Transformarea textului dialogat în text narativ Ob. manual. Interevaluare: ±corectitudinea r spunsurilor oferite pentru întreb ri referitoare la con inutul textului.detalieri 1.2 Activit i de înv are Resurse Evaluare 5.3 2. explica ia. 6. y transformarea în text narativ a secven elor suport: .Finalul diferit´.. manual. y Forme de organizare: activitate frontal . y Resurse materiale: text i identificarea schimb rilor intervenite. în grup. caiet.. Obs. crt. individual .Dumbrava minunat ´). y citirea în mod con tient a textului la prima vedere.3 3.s citeasc corect. jocuri de rol. exerci iul. y Resurse procedurale: conversa ia. y povestirea con inutului fiec rui fragment. 6. desen animat. oral M. Prob oral : Obiectiv de evaluare: . activitate frontal . y selectarea tr s turilor personajelor din filmul de y Forme de organizare: desen animat prezentat. 0. demonstra ia.3 4. de dialogate (din textul . y schimbarea finalului povestirii.5 2. exerci iul. y Resurse materiale: text suport: ÄMicul Gavroche´.2 2. demonstra ia. Con inuturi . Observare sistematic a comportamentului de ascult tor activ ( pe baza unei grile de evaluare). -s transforme o secven dialogat în povestire.Dumbrava minunat ´. y stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la contextul în care apar i confruntarea cu sensurile oferite de dic ionar. 3. de Victor Hugo. y citirea unor fragmente de text dialogat/povestit ciorchinele. y delimitarea textului în fragmente.6 . fluent i expresiv. dic ionar. 2. ref.. lectura independent . conversa ia. Povestirea unor texte de mic întindere dup un plan de idei 3. 5. y Resurse de timp: 45 min.4 4. y formularea planului de idei. caiet. y recunoa terea dialogurilor din nara iune i y Resurse procedurale: denumirea personajelor care comunic . 1.

.detalieri 1.2 Autoevaluare ± acordul adjectivului cu substantivul prin raportarea la rezolvarea scris corect.Recunoa te personajul´. 2. colegilor Resurse 4. y stabilirea acordului dintre adjectiv i substantivul determinat. y Resurse de timp: 45 min. înv area bazat pe proiect. jocul didactic . y Resurse materiale: texte suport selectate de elevi.6 4. individual . jocul didactic. y identificarea adjectivelor în texte date. de Victor Hugo. y completarea unui text lacunar cu formele potrivite ale adjectivelor.5 4. 0. Obs. manual. 1.5 3. exerci iul.6 3. carte din biblioteca personal / a clasei. . y Resurse de timp: 45 min. Adjectivul ± identificare Ob. ref. 7. în grup. y recunoa terea adjectivelor dintr-un text citit.4 3.6 2. Proiectul . . s transforme substantivele date în adjective.s utilizeze corect adjectivele în enun uri lacunare sau în enun uri proprii. Evaluare 5.5 2. individual . demonstra ia.4 Activit i de înv are 3. y recunoa terea adjectivelor dintr-un text citit i precizarea rolului acestora în cadrul textului. y Resurse materiale: text suport: . y recunoa terea dup descrierea tr s turilor. completarea unor enun uri cu adjective. y identificarea a cât mai multe adjective pentru substantive sugerate de imagini date i integrarea lor în enun uri proprii.6 3. y transformarea unor substantive în adjective. argumentarea necesit ii utiliz rii adjectivelor. Tema de lucru în clas Obiective de evaluare: . caiet. manual.Cine spune mai multe?´. 6. exerci iul. explica ia. plan ilustrat . y Resurse procedurale: conversa ia. jetoane cu imagini. Con inuturi . fi e de lucru.Micul Gavroche´. 8..s identifice adjectivele. caiet. Acordul adjectivului în gen i num r cu substantivul pe care îl determin 3.Nr. y Activitate în cadrul proiectului: selectarea unui citat sau a unei replici a personajului ales pentru prezentare. y Forme de organizare: activitate frontal .. y Resurse procedurale: conversa ia. y transformarea unor substantive în adjective i utilizarea lor în enun uri scrise. crt. y Forme de organizare: activitate frontal . explica ia.

exerci iul. substantive. y Resurse materiale: texte de vorbire în adjective. exerci iul. Autoevaluare transformarea altor p r i de vorbire în adjective prin raportarea la rezolvarea scris corect. y Forme de organizare: activitate frontal . Con inuturi . lectura independent . y Resurse materiale: texte suport selectate de elevi.6 3. Resurse 4.s completeze proverbe carte din biblioteca cu adjectivele potrivite. de organizare: y concurs de ghicitori în care se folosesc adjective y Forme activitate frontal . despre personaje literare. Scrierea unor adjective 3. manual. în grupuri. y Resurse procedurale: conversa ia.s scrie corect adjective. Pozi ia adjectivului fa de substantiv în propozi ie Ob. respectiv substantive. y Activitate în cadrul proiectului: prezentarea suport selectate de elevi. y realizarea unei reclame pentru o carte. explica ia. în adjective.6 Activit i de înv are 3. 6. lectura explicativ . 3. y Resurse de timp: 45 min. observarea independent . y Resurse de timp: 45 min Evaluare 5. y recunoa terea adjectivelor dintr-un text i de observare a pozi iei acestora în propozi ie (înainte sau dup substantiv).Nr. y formularea unor opinii despre reclama realizat de colegi. y transformarea unor verbe.6 4. individual . Adjectivul. în adjective. 10. 2. . manual. Observarea sistematic ± creativitatea (în elaborarea reclamelor) Obs. personal / a clasei. coli A 4. unei c r i din biblioteca personal / a clasei. .4 2. Interevaluare ± plasarea de adjective potrivite în realizarea reclamei. ref.4 4.4 4. crt. . în grup.5 Tema de lucru în clas : y recunoa terea adjectivelor dintr-un text i de y Resurse procedurale: observare a pozi iei acestora în propozi ie (înainte conversa ia.6 4. în perechi. y alc tuirea unor propozi ii plasând adjectivul dup substantiv sau înaintea acestuia.detalieri 1. demonstra ia. 0.6 1. . Obiective de evaluare: sau dup substantiv). explica ia. caiet.s transforme alte p r i y transformarea unor verbe. caiet. demonstra ia. jocul didactic. jocul didactic. individual . folosind adjective. 9. prin utilizarea de adjective potrivite.

y Resurse de timp: 45 min. Proiectul Tema de lucru în clas Obiectiv de evaluare: .5 4. Obs. încheiere. observarea independent . în grup. cvintetul.5 4. y alc tuirea oral i în scris a unor propozi ii cu adjective terminate în . demonstra ia. caiet.s redacteze texte narative i texte func ionale de mic întindere pe baza unor cuvinte / expresii de sprijin. Interevaluare aprecierea compunerilor dup criteriile stabilite.-iu´. y înlocuirea unor cuvinte / grupuri de cuvinte cu sinonime ale acestora. exerci iul. y transformarea unor substantive în adjective i utilizarea lor în enun uri orale. y Resurse procedurale: conversa ia. crt. 3.. coli A4. y Resurse procedurale: conversa ia. y elaborarea planului ini ial al compunerii. 0. Evaluare 5.-iu´.. y Activitate în cadrul proiectului: completarea tr s turilor personajului ales pentru .4 Activit i de înv are 3. y Resurse de timp: 45 min.1 2. y Forme de organizare: activitate frontal . manual. caiet. y completarea corect a propozi iilor lacunare cu adjective. ref. jocul didactic.-iu´ Ob.6 2. Con inuturi . y recunoa terea adjectivelor dintr-un text citit. . 6. individual . Compunerea pe baza unor cuvinte i expresii date 4.3 1. 11. y elaborarea compunerii pe baza unor cuvinte de sprijin. jocul didactic. Interevaluare aplicarea regulilor de scriere a adjectivelor ce se termin în . înv area bazat pe proiect.3 4.1 4. Ortografia adjectivelor terminate în . exerci iul. individual . Autoevaluare completarea cu forma corect a adjectivelor a propozi iilor lacunare prin raportare la textul scris corect. y Forme de organizare: activitate frontal . lectura independent .4 3. explica ia. 12.6 y structurarea textului scris în cele trei p r i: introducere. y Resurse materiale: texte suport selectate de elevi. 2. explica ia.Dic ionarul uria de personaje´ prin redactarea unui cvintet Resurse 4. y formularea unor opinii referitoare la compunerile redactate. cuprins. plan ilustrat ..5 4.Nr.2 4..detalieri 1. y Resurse materiale: manual.

realizate de elevi despre personajul ales. crt. istoria personajului. jetoane. adecvarea ilustra iei la titlul dic ionarului). caiet. cu ajutorul cuvintelor de sprijin.s elaboreze introducerea unei compuneri folosind cuvintele de sprijin. Proiect: Un dic ionar de personaje Ob. coli i cartoane y realizarea copertei Dic ionarului uria de colorate A3. y Resurse de timp: 90 min. de organizare: y organizarea produselor fiec rui grup în y Forme activitate individual . y completarea unor propozi ii lacunare cu adjective potrivite.6 Activit i de înv are Resurse Evaluare 5. Con inuturi .5 4. 4. jocul didactic. prezent rilor). y scrierea povestirii un text narativ dup planul de idei y Resurse procedurale: conversa ia.4 4. y Resurse materiale: text suport: .Povestirea unor texte de mic întindere dup un plan de idei 3. ref.Adjectivul . explica ia.6. y identificarea unor adjective în textul citit. înv area bazat pe Un dic ionar de personaje´ (definitivarea proiect. capsator.s elaboreze coperta dic ionarului de personaje (respectarea tuturor elementelor unei coperte. exerci iul. în grup. plan e. y Resurse de timp: 45 min. Dic ionarul uria de personaje. ilustra ii adecvate) în cadrul grupului i aprecierea lor de c tre membrii aceluia i grup. explica ia. însu iri suflete ti. personaje. 14.. 2. y elaborarea unor p r i ale unei compuneri date. exerci iul. Tema de lucru în clas Obiectiv de evaluare: . 4. 3. y Resurse materiale: texte y revizuirea prezent rilor elaborate în grup. 13. 0. frontal . .Nr. 3.3 2. fi e de lucru. panglic colorat .Personajul . y povestirea în scris a unor fragmente care con in dialog. problematizarea. y Forme de organizare: activitate frontal .O medalie binemeritat ´. manual.3 4. obiceiuri.7 4.3 y selectarea din text a caracteristicilor fizice i morale ale personajelor.Compunerea pe baza unor cuvinte i a unor expresii date . Interevaluare prezentarea personajelor: (însu iri fizice. Tema de lucru în clas Obiective de evaluare: .Transformarea textului dialogat în text narativ .s selecteze tr s turile unui personaj. demonstra ia. pentru fiecare grup de elevi în cadrul proiectului Ä demonstra ia. individual .s identifice adjective. Recapitulare: .detalieri 1.6 2. Obs. 6. .2 3. y utilizarea adjectivului în enun uri proprii. de Edmondo de Amicis. . Activit i în cadrul proiectului: y Resurse procedurale: y prezentarea în scris a personajelor stabilite conversa ia.

Evaluare: -Personajul . . 15.6. fi e de evaluare.5 4. y Resurse materiale: textele 1.4 4. 2. colorat . 2. .Un om nec jit´. coli i cartoane produsului fiec rui grup. Prob scris Obiective de evaluare: .4 Activit i de înv are 3. Con inuturi . frontal . 6. . y alc tuirea de enun uri proprii utilizând adjectivele indicate..realizarea cu acurate e a realizate de elevi. 3. crt.5 2. y elaborarea unor enun uri despre un personaj cunoscut. 0. ref.s identifice adjectivele.s descrie un personaj dat prin prezentarea tr s turilor fizice i suflete ti. de Mihail Sadoveanu. prezentarea proiectului y Forme de organizare: (evaluare pe baza unei activitate individual .3 16.Adjectivul Ob.4. y Resurse materiale: text suport: .4 3. grile: calitatea exprim rii . exerci iul.s integreze corect adjectivele în comunicare. turul prezent rii: galeriei. explica ia. 4. y Resurse procedurale: conversa ia. capacitatea de a convinge pe ceilal i s citeasc o anumit poveste / carte ). y selectarea tr s turilor fizice i suflete ti ale personajelor date. y alc tuirea unor propozi ii plasând adjectivul dup substantiv sau înaintea acestuia. y Resurse de timp: 45 min atractivitatea prezent rii. Itemii de evaluare vizeaz : y identificarea unor adjective dintre mai multe p r i de vorbire date/ într-un text dat/pe baza unor criterii. Evaluare 5. Proiect: Un dic ionar de personaje 1. Obs. Proiectul ± Criterii de y Resurse procedurale: evaluare a produsului i a conversa ia. y Resurse de timp: 45 min. y elaborarea unei compuneri pe baza unor cvinte i a unor expresii date y Prezentarea proiectului: Resurse 4.6 4. .originalitatea produselor.detalieri 1. colorate A3. panglic 2.Nr. post-it. y Forme de organizare a colectivului de elevi: activitate individual .s recunoasc tr s turile personajelor date.5 2. 3. în care s prezinte tr s turile fizice i suflete ti ale acestuia. capsator.s alc tuiasc enun uri plasând adjectivul dup substantiv sau înaintea acestuia. .

fi e de ameliorare/ dezvoltare.5 y Activit ile de înv are cu caracter ameliorativ se vor stabili în func ie de problemele (individuale / 3. Activit i de înv are ref.. Con inuturi . 2. Lec ie de ameliorare/ dezvoltare Ob. jocul didactic. Evaluare 5. . 0. y Activit ile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate i vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativ .detalieri 1. explica ia exerci iul.4 evaluarea sumativ . y Resurse de timp: 45 min.Nr.Un om nec jit´. Resurse 4. de Mihail Sadoveanu. y Resurse materiale: text suport: . 6. 3.6 ale majorit ii elevilor) ce vor fi identificate dup 4. Obs. crt. 3. y Forme de organizare: activitate frontal . individual i în grup. y Resurse procedurale: conversa ia. 17.