You are on page 1of 3

73.

Osiguranje I prava za slucaj nezaposlenosti U skladu sa Zakonom o zaposljavanju I osiguranju za slucaj nezaposlenosti, nezaposlena lica ostvaruju odredjena prava iz socijalnog osiguranja. Postoje dve vrste osiguranja,a to su: obavezno osiguranje za slucaj nezaposlenosti(kojim se osiguravaju lica koja su u radnom odnosu I lica koja na drugi nacin ostvaruju pravo na rad,a obavezno su osigurana po propisu o PIO); I dobrovoljno osiguranje za slucaj nezaposlenosti(kojim se mogu osigurati lica koja nisu obavezno osigurana,kao I lica na privremenom radu u inostranstvu). Prema Zakonu o zapos. I osig. za slucaj nezaposlenosti pravo na novcanu naknadu je detaljno regulisano pocev od prava obavezno osiguranih lica; nezaposlenog lica; roka za podnosenje zahteva; osnovice za utvrdjivanje visine naknade;najnizi I najvisi iznos naknade;isplata;produzenje isplata;jednokratna isplata;umanjenje isplate;obustave isplate;prestanak isplate;ponovo sticanje prava na novcanu naknadu. Obaveznim osiguranjem se obezbedjuju sledeca prava za slucaj nezaposlenosti: novcana naknada;zdravstveno,penzijsko I invalidsko osiguranje; druga prava u skladu sa Zakonom I opstim aktom Nacionalne sluzbe. Navedena prava nezaposleno lice ostvaruje na osnovu podnosenja zahteva Nacionalnoj sluzbi. Obavezno osigurana lica imaju pravo na novcanu nadoknadu,ako su bila osigurana najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Pravo na novcanu nadoknadu ima I lice koje je bilo u radnom odnosu na odredjeno vreme ili je obavljao privremene I povremene poslove,osim ako mu je radni odnos istekao njegovom voljom ili krivicom.Rok za podnosenje zahteva za novcanu nadoknadu je 30 dana od dana prestanka osiguranja. Pravo na novcanu nadoknadu moze prestati usled; nejavljanja Nacionalnoj sluzbi jednom u tri meseca;neodazivanju na poziv Nacionalne sluzbe bez opravdanog razloga;odbijanja odgovarajuceg zaposlenja;odbijanja ili samovoljnog prekida dodatnog obrazovanja I obuke;utvrdjivanja od strane nadleznog organa da radi kod poslodavca bez ugovora o radu ili ugovora o privremenim I povremenim poslovima. Nezaposlenom prestaje pravo na novcanu nadoknadu I u slucaju ako je zasnovao radni odnos sa punim radnim vremenom ili ako je ispunio uslove za starosnu,porodicnu ili invalidsku penziju,ili ako je samostalno otpoceo obavljanje zanatske ili neke druge delatnosti. Osnovica za utvrdjivanje visine novcane naknade je prosecna zarada ili naknada zarade koja je nezaposlenom isplacena u skladu sa zakonom u poslednjih sest meseci. Novcana naknada ne moze biti visa od prosecne mesecne zarade po zaposlenom ostvarene u Republici ili niza od minimalne zarade utvrdjene u skladu sa zakonom za mesec u kojem se vrsi isplata. Korisnik novcane naknade ima pravo na zdravstveno I penzijsko I invalidsko osiguranje za vreme ostvarivanja prava na novcanu naknadu,a to pravo imaju I clanovi porodice ako nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu. 72.Prava lica koja traze zaposlenje Obavestavanje o mogucnostima I uslovima za zaposljavanje- Nacionalna sluzba je duzna da na osnovu prikupljenih podataka od poslodavaca o potrebi za zaposljavanjem, obavestava lica koja traze zaposlenje o mogucnostima I uslovima za zaposljavanje. Posredovanje u zaposljavanju- Posredovanjem u zaposljavanju se smatraju poslovi I mere kojima se uspostavlja veza izmedju lica koje trazi zaposlenje I poslodavca. Poslove

nezaposlenim I zaposlenim koji trazi promenu zaposlenja. Dodatno obrazovanje I obuka.prijave potrebe za zaposljavanjem.prekvalifikaciju.Ostvarivanje prava iz penzijskog I invalidskog osiguranja Ova prava se ostvaruju kod fonda kod koga je osiguranik poslednji put bio osiguran.Fond kod koga je osiguranik poslednji put bio osiguran nadlezan je I kad se prava iz penzijskog I invalidskog osiguranja ostvaruju po osnovu medjunarodnih ugovora.ostvaruju se kod fonda kod koga je osiguranik bio osiguran u vreme oboljenja.zaposlenom koji trazi promenu zaposlenja. a na osnovu podataka iz evidencije o nezaposlenom.su aktivnosti kojima se nezaposlenom ili zaposlenom pruza mogucnost da prema posebnim programima stekne dodatna znanja I vestine za obavljanje poslova u okviru svog zanimanja.odnosno agencija obavlja u saradnji sa organizacijama za zaposljavanje odredjenih drzava.posredovanja obavljaju Nacionalna sluzba za zaposlavanje I agencija.I on se javlja kao uslov za ostvarivanje prava na starosnu.mladima.stvaranja mogucnosti za zaposljavanje I samozaposljavanje.zanimanje.selekciju I klasifikaciju radi pruzanja pomoci nezaposlenim u izboru zanimanja I posla.invalidsku I porodicnu penziju.a najranije sest meseci pre tog dana. Prava iz PIO ostvaruju se podnosenjem zahteva Fondu I to od dana podnetog zahteva. U postupku posredovanja uzimaju se u obzir uslovi za rad na radnom mestu.ili da obavesti Nacionalnu sluzbu o razlozima nejavljanja.a ako u to vreme nije bio osiguran.staz osiguranja I poseban staz.Penzijski staz Penzijski staz je jedan od osnovnih uslova za sticanje I ostvarivanje prava iz penzijskog I invalidskog osiguranja.slobodnim poslovima. Savetovanje u izboru zanimanja se smatra pruzanje pomoci deci.obuhvata profesionalno savetovanje.znanje.dokvalifikaciju. Od duzine penzijskog staza zavisi I obim I visina penzije koja se ostvaruje. Ove aktivnosti su neophodne radi zaposljavanja. Prava za slucaj invalidnosti I smrti prouzrokovani povredom na radu ostvaruju se kod fonda kod koga je osiguranik bio osiguran u casu nastanke te povrede. Navedene poslove Nacionalna sluzba I agencija obavlja u zemlji I inostranstvu. .racunato u penzijski staz prema posebnim propisima.a u skladu sa potvrdjenim I objavljenim konvencijama Medjunarodne organizacije rada I drugim medjunarodnim ugovorima. Posredovanje u zaposljavanju u inostranstvu Nacionalna sluzba. Lice koje je upuceno od strane Nacionalne sluzbe poslodavcu duzno je da se javi poslodavcu.prava ostvaruje kod fonda kod koga je zadnji put bio osiguran.. 71.vreme koje je kao staz osiguranja I poseban staz.strucno osposobljavanje. Prava za slucaj invalidnosti I smrti prouzrokovane profesionalnom bolescu. .informisanje. kao I u neposrednoj saradnji sa poslodavcem. Profesionalna orjentacija I savetovanje o izboru zanimanja.nezaposlenim I zaposlenim. Zakon je utvrdio da penzijski staz na osnovu kaga se sticu I ostvaruju prava iz penzijskog I invalidskog osiguranja obuhvata.neophodna znanja I vestine za rukovanje sredstvima rada I sredstvima zastite na radu.pojedinacno ili grupno. 70.vestine I radne sposobnosti lica koje trazi zaposlenje.istog dana kada je trebao da se javi poslodavcu.strucna sprema.

clanovi njegove porodice sticu pravo na porodicnu penziju bez obzira na duzinu penzijskog staza tog lica.roditelji.ili profesionalnom bolescu.ako ima tri god.Dobrovoljno penzijsko I invalidsko osiguranje Lica koja nisu obavezno osigurana mogu dobrovoljnim penzijskim I invalidskim osiguranjem.Posebnim zakonom podrazumeva se zakon kojim se uredjuje dobrovoljno penzijsko I invalidsko osiguranje. staza(muskarac). Pravo na porodicnu penziju moze ostvariti I bracni drug iz razvedenog braka ako mu je sudskom presudom utvrdjeno pravo na izdrzavanje.I ako su navrsili 63g.ako ima najmanje dve god.kao I dete mogu ostvariti pravo na porodicnu penziju koje zakon propisuje.sa navrsenih 40 god.ako ih je korisnik prava izdrzavao.ako je prouzrokovana van rada ili bolescu. zivota.kao I ocuh.najmanje 15god. U slucaju da je smrt lica nastala kao posledica povrede na radu ili prof. . . a godine zivota za muskarca 65. bolesti. penzijskog staza I 63god. za zenu. staza osiguranja Pravo na invalidsku penziju moze da stekne I lice pre navrsene tridesete god. .sebi I clanovima svoje porodice obezbediti prava iz penzijskog I invalidskog osiguranja.Udova I udovac. .ako je prouzrokovana povredom na radu.ima godinu dana staza osiguranja I manje od 20god. Clanovima porodice umrlog osiguranika smatraju se bracni drug. radnog staza. staza I do 25god. Porodicna penzija Pravo na porodicnu penziju mogu ostvariti clanovi porodice umrlog osiguranika koji je navrsio najmanje pet god. . Dobrovoljno penzijsko I invalidsko osiguranje mogu sprovoditi I organizovati pravna lica u skladu sa posebnim zakonom. 67. staza zene I najmanje 53god. staza osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju ili umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.a 35 g.kao I organizacija I poslovanje investicionih fondova koji sprovode dobrovoljno penzijsko I invalidsko osiguranje.pastorcad koju je korisnik osiguranja izdrzavao.69.ako: .a za zenu 58.najmanje 20god. za muskarca I 58g.ali pod uslovom da je gubitak radne sposobnosti nastao pre navrsenja godina zivota propisanih za sticanje prava na starosnu penziju I da ima navrsenih 5god.I da je invalidnost nastala do 30god zivota. zivota za muskarca. Starosna penzija Uslovi za starosnu penziju su: . Invalidnost moze nastati u sledecim slucajevima: . zivota.maceha ili usvojioci. . staza. zivota. 68. zivota.ili su potpuno nesposobni za rad.deca rodjena u braku ili van braka.za zenu 60. Invalidsku penziju stice osiguranik kod koga je nastao potpuni gubitak radne sposobnosti.