You are on page 1of 9

ANTREPRENOR SUBANTREPRENOR S.C. _________________ S.C.________________________ Str.______, nr.__, jud. Hunedoara str.______________jud.

Hunedoara CUI:__________; J___/____/_______ J___/____/_______

CUI:__________;

CONVENŢIE
privind SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
cu unităţile subcontractante
Încheiată între:

Nr.______/__________

S.C. ____________________., cu sediul în ___________, str. ___________, nr._______, jud. Hunedoara, CUI: ___________, reprezentată legal prin Director General ing_____________ – unitate contractantă a lucrărilor de construcţii la obiectivul

„Lucrări de stabilizare şi înlăturare a efectelor produse de alunecările de teren din zona Mujii, aflată sub influenţa lucrărilor subterane de la minele Mătăsari şi Dragoteşti, jud. Gorj” – în calitate
de ANTREPRENOR, şi S.C ________________________ cu sediul în _________ , str. _____________, bl.___ sc.____, ap._____, jud. ________________, CUI:_RO ____________, J__/____/______ reprezentată legal prin ____________ unitate executantă a lucrărilor de terasamente cu buldozer S1501 la punctul de lucru Lucrări de stabilizare

şi înlăturare a efectelor produse de alunecările de teren din zona Mujii, aflată sub influenţa lucrărilor subterane de la minele Mătăsari şi Dragoteşti, jud. Gorj”, în calitate de SUBANTREPRENOR.
1. PREVEDERI GENERALE Prezenta convenţie stabileşte condiţiile tehnice şi organizatorice de executare a lucrărilor, pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi obligaţiile părţilor, numai pe perioada de executare a lucrărilor, respectiv de la data semnării contractului de subantrepriză şi până la data recepţionării lucrării pe bază de proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Conform prevederilor legale , angajatorii care desfăşoară acvtivităţi pe un amplasament comun au obligaţia: a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea , sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor; b) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor; c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale; d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale; e) pentru lucrătorii societăţilor din exterior, care desfăşoară activitate pe bază de contract de prestări servicii în unitatea altui angajator, angajatorul
1

specifice activităţii desfăşurate. c) Să instruiască personalul SUBANTREPRENORULUI privind: . transport Risc de surpare Risc de prindere. manipulare. care răspunde de pregătirea şi coordonarea executării lucrării şi respectarea celor stabilite în prezenta convenţie. gaz Instalaţie prize de pământ Instalaţie electrică de joasă tensiune Instalatie electrică de înaltă tensiune FACTORI DE RISC AI MEDIULUI DE MUNCĂ Cădere de la înălţime Şoc. rezervoare subterane. unelte de lucru ujtilizate în procesul de muncă. reţele termice. riscurile pentru securitatea şi sănătatea în muncă. PSI-SU şi protecţia mediului şi pentru care SUBANTREPRENORUL este direct răspunzător atunci când se produc evenimente. f) instruirea prevăzută la punctul e) se va consemna în fişa de instruire colectivă. de către şeful punctului de lucru. lovire. deversare de materii prime aflate în procesul de fabricaţie. conţinând toate datele privind lucrările ascunse ce pot fi întâlnite sau în apropierea cărora se poate trece (fundaţii.consecinţele posibile ale nerespectării şi/sau cunoasterii normelor de securitate şi sănătate în muncă. Identificarea mediului de muncă şi factorii de risc aferent mediului de muncă : IDENTIFICAREA MEDIULUI DE MUNCĂ Împrejmuiri. o schiţă de plan. conducte. abraziune Scurgere. compresiune Alunecare. drumuri de acces. porţi de acces. pe bază de proces verbal.beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile intreprinderii sau unităţii respective. . cabluri subterane. 2 . neprotejate Risc de incendiu Risc de electrocutare Risc de împroşcare sau stropire cu substanţe chimice Pulberi de praf Zgomot de fond datorat funcţionării normale a echipamentelor de lucru Vibratii specifice echiopamentelor de muncă Temperaturi ridicate/coborate ale suprafeţelor de lucru 3. cădere la acelaşi nivel Risc de înţepare. Instruirea va fi efectuată înainte de începerea executării lucrărilor. tăiere.riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi măsurile de prevenire şi protecţie. . depozitare . materiale. amplasamentul lucrării şi după caz. b) Să predea SUBANTREPRENORULUI. rostogolire. înainte de începerea lucrărilor. x x x x x x x x x x x x x x OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI a) Să nominalizeze coordonatorul de lucrare. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii. etc) rezultate din documentaţiile tehnice. 2 . cădere de obiecte. impact. antrenare de către organe de maşini în mişcare. ai căror autori sunt salariaţii proprii. depozitate sau transportate Alunecare.activităţile pe care le va desfăşura în aria şantierului. platforme Clădiri administrative Reţele de apă.

în funcţie de factorii de risc identificaţi. atunci când nu se respectă normelor de securitate a muncii. la faţa locului. h) Să efectueze instruirea periodică pe probleme de securitate şi sănătate în muncă. în funcţie de specificul şi natura lucrărilor de executat . j) – S. PSI_SU şi PM de către lucrătorii acesteia. împreună cu măsurile de prevenire stabilite. personalul unităţii subcontractante să fie informat de către şeful punctului de lucru în legătură cu amplasarea locului de muncă. coordonarea executării lucrării şi respectarea celor stabilite în prezenta convenţie. e) Să asigure informarea angajaţilor proprii asupra riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice perimetrului de muncă. SUBANTREPRENORUL este direct răspunzător de consecinţe. i) Dacă se impune şi este cazul. PSI-SU şi protecţia mediului. e) Să asigure conectarea sau deconectarea surselor de energie la cererea subantreprenorului. respectiv limitele zonei de lucru şi accesul în zona de lucru.R. Obligaţiile subantreprenorului pe linie de securitate şi sănătate în muncă: a) Să nominalizeze coordonatorul de lucrare propriu . g) Să comunice SUBANTREPRENORULUI lista locurilor de muncă cu pericol iminent. odată cu începerea activităţii în perimetrul şantierului.Instructajul va fi reluat la modificarea condiţiilor de lucru. Dacă se 4. modul cum sunt asigurate măsurile de securitate şi sănătate a muncii. a unor incendii sau poluări a mediului. 3 . situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. să acorde mijloace individuale şi colective de protecţie şi. situaţii de urgenţă şi protecţia mediului.verbal de instruire a personalului subantreprenorului (anexa). care răspunde de pregătirea. în legătură cu respectarea dispoziţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. prin conducătorii lucrării sau prin persoane desemnate. cunoscând faptul că este direct răspunzător de producerea unor evenimente de natura celor care fac obiectul prezntei convenţii. precum şi asupra măsurilor de prevenire şi protecţie ce trebuie luate şi respectate. care va conţine Lista nominală a personalului de execuţie şi confirmă participarea şi însuşirea instructajului personalului executant. obligatorii pentru personalul sau utilajele SUBANTREPRENORULUI. b) Să nominalizeze şeful de punct de lucru. h) Să informeze conducerea subantreprenorului asupra obligativităţii instruirii personalului propriu al acestuia. d) Să ia măsuri ca la admiterea la lucru. să asigure examinarea medicală la angajare şi periodică pentru personalul propriu.1. despre nerespectarea normelor de SSM. PSI-SU şi protecţia mediului a personalului propriu. În cazul nerespectării acestor proceduri. pentru ca acesta să-şi instruiască personalul angajat. PSI-SU şi protecţia mediului.L îşi asumă dreptul şi obligaţia de a întrerupe executarea lucrărilor şi evacuarea din zona de lucru a personalului unităţii executante. aduce la cunoştinţa conducerii SUBANTREPRENORULUI. în conformitate cu legislaţia în vigoare.C. d) Să asigure personal calificat şi instruit. cu luarea tuturor măsurilor de securitate şi sănătate în muncă. pentru evitarea producerii unor accidente de muncă. OBLIGAŢIILE SUBANTREPRENORULUI 4. Instruirea personalului subantreprenorului va fi consemnată în Procesul . ECO INVEST S. supraveghetor al formaţiei unităţii subcontractante a lucrării. c) Să desemneze prin decizie persona desemnată în şantier cu respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă de către angajaţii săi şi să o comuice ANTREPRENORULUI. f) Să asigure toate condiţiile de muncă pentru evitarea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. f) Să stabilească trasee de acces la lucrare . g) Să verifice zilnic.

j) Să delimiteze amplasamentul lucrării de executat şi să asigure semnalizarea locurilor de muncă cu un nivel ridicat de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională. q) Să comunice orice modificare a formaţiei de lucru. scule şi dispozitive) utilizate. l) Pe durata executării lucrărilor va asigura curăţenia şi deblocarea căilor de acces şi circulaţie şi a locurilor de muncă.3. în funcţie de factorii de risc la care sunt expuşi angajaţii proprii şi să-l folosească corect în timpul lucrului. w) Unitatea executantă îşi asumă în întregime responsabilitatea că personalul utilizat la lucrări are forme legale de angajare. n) Să instruiască personalul propriu în vederea cunoaşterii procedurilor de prim ajutor în caz de accident. r) Să asigure instruirea personalului deservent al mijloacelor de transport sau utilajelor necesare la lucrări.L DEVA se face pe baza permisului de lucru b) Personalul de execuţie se va prezenta la punctul de lucru în condiţii optime de lucru. să ia imediat măsuri de încetare a lucrărilor şi evacuare a personalului din zona de lucru. i) Să asigure şi să acorde echipament individual de protecţie adecvat factorilor de risc şi să urmărească purtarea şi folosirea acestuia de către personalul din subordine pe tot parcursul executării lucrărilor.C. personalul propriu să fie dotat cu E. instruire suplimentară. p) Să respecte întru totul proiectele sau instrucţiunile de montaj ale schelelor. are responsabilitatea organizării lucrărilor astfel încât să se evite accidentele de cădere de la înălţime.I.L şi E. astfel încât în componenţa acesteia să existe numai persoane cu instructajul efectuat. u) În cazul efectuării de lucrări la înălţime. utilaje. t) Unitatea executantă are responsabilitatea.consideră necesar. m) Să nu utilizeze fără acceptul ANTREPRENORULUI sculele. unitatea executantă solicită la S. prin şeful de lucrare. Condiţiile şi modul de acces la punctul de lucru a) Vor avea acces la punctul de lucru numai persoanele care sunt nominalizaţi în Lista nominală a personalului de execuţie şi care sunt instruiţi.R. s) Să pună la dispoziţia ANTREPRENORULUI Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă. o) Să pună la dispoziţia ANTREPRENORULUI. fişele individuale de securitate a muncii şi Fişele de aptitudini ale angajaţilor săi. k) Să interzică personalului propriu pătrunderea fără atribuţii de serviciu în perimetrul locurilor de muncă sau pe căi de acces şi de circulaţie care nu au fost nominalizate de ANTREPRENOR. v) Unitatea executantă are obligaţia de a verifica modul cum personalul propriu respectă normele de securitate şi sănătate în muncă. colectarea şi transportul deşeurilor rezultate din activitatea proprie.C__________________DEVA. la cerere. 4. să marcheze locurile de muncă periculoase stabilite în colaborare cu antreprenorul.P. prin înlăturarea. echipamentele şi utilajele acestuia. la executarea lucrărilor. ca la constatarea unui factor de risc. unitatea de execuţie. iar după caz. prin şeful de echipă. ______________________________ S. ce trebuie să corespundă din punct de vedere al securităţii în muncă. Va verifica permanent starea echipamentelor tehnice (instalaţii.2. accesul în incinta obiectivului a lucrătorilor din cadrul S. Se obligă ca pe tot timpul derulării activităţii de lucru. Reglementarea fumatului şi lucrului cu foc deschis: 4 . în cel mult e zile de la data contractării lucrării.I. sistemelor de cofraj şi a celorlalte componente. 4.

DEVA. Executantul este obligat să deţină materialele şi mijloacele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Accidentele de muncă de traseu (pe traseul normal şi în timpul normal de deplasare de la serviciu către domiciliu şi de la domiciliu la serviciu). În cazul producerii unor evenimente (accidente umane. ca urmare a pătrunderii în acestea fără atribuţii de serviciu. eliberat de organele competente. ______________L.C.a) . f) Suportă costurile pentru repararea prejudiciului adus mediului şi înlătură urmările produse de acestea. produselor petroliere sau periculoase. e) Interzice deversarea în apele de suprafaţă sau subterane a apelor uzate. se înregistrează de către unitatea subcontractantă. materialelor sau produselor care pot impurificva apele de suprafaţă. d) Interzice spălarea obiectelor.4. etc şi să ia măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt 5 . 4. incendii. Accidentele produse asupra personalului ANTREPRENORULUI datorită neluării măsurilor tehnico-organizatorice şi igienico-sanitare de către personalul subantreprenorului se înregistrează şi se raportează ca accident de muncă al subantreprenorului. g) asigură curăţenia spaţiilor deschise şi a rigolelor în zonele unde îşi desfăşoară activitatea. PREVEDERI COMUNE PRIVIND ACCIDENTELE DE MUNCĂ a) b) c) d) e) f) g) Orice eveniment (accident de muncă) în caremsunt implicaţi lucrătorii executantului va fi comunicat imediat de către coordonatorul acestuia sau de către orice alt lucrător care are cunoştinţă de producerea acestuia.317. precum şi accidentele de circulaţie suferite de personalul unităţii subcontractante se înregistrează de către acesta. precum: Inspectoratul Teritorial de Muncă. Poliţia. conform prevederilor legale.101 sau) care vor anunţa telefonic conducerea S.precum şi a prevederilor prezentei convenţii. Brigada de pompieri. Accidentele produse asupra personalului unităţii subcontractante din cauza nerespectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă de către lucrători a antreprenorului. explozii. se înregistrează de către unitate subcontractantă. tehnice. datorate neasigurării şi nerespectării de către aceştia a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi PSISU. restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Procuratura. lucrările se vor executa în baza permisului de foc. b) – în zonele cu pericol de incendiu. etc) părţile au obligaţia să anunţe organele abilitate prin lege. accidentele de muncă suferite de personalul unităţii subcontractante. Obligaţiiile şi răspunderile subantreprenorului în domeniul protecţiei mediului a) asigură curăţenia spaţiilor în zonele de activitate (inclusiv pe căile de transport utilizate). Accidentele de muncă suferite de personalul unităţii subcontractante în instalaţiile şi/sau locurile de muncă aparţinând ANTREPRENORULUI. Serviciului intern de prevenire şi protecţie (0745. 5. pe aria amplasamentului lucrării contractate.în părţile construcţiei confecţionate din lemn este interzis fumatul şi lucrul cu foc deschis. se vor înregistra de către antreprenor. c) La apariţia unor situaţii de urgenţă privind poluarea mediului se vor lua toate măsurile necesare pentru limitarea şi reducera ariei de răspândire a agentului poluant şi redarea spaţiului poluat în condiţiile iniţiale. b) deşeurile indistriale şi menajere vor fi depozitate în locurile amenajate în acest scop.

jud. h) În cazul producerii unor evenimete se intervine în comun pentru acordarea primului ajutor şi expedierea victimei la spital pentru intervenţie. precum şi atribuţiile acestora. înregistrarea accidentului se va stabili de către Inspectoratul Teritorial de Muncă cf. Dambovita.C. DIRECTOR PRODUCŢIE.L. ________________ ______________________ ŞEF RESPONSABIL EXECUTIE. ANTREPRENOR: S.L. aparţinând S. DESEMNAT SSM. inclusiv acordarea primilui ajutor . după caz.DEVA ___________________________ DIRECTOR. modul de delimitare al zonei de lucru.C. DEVA în vederea începerii lucrărilor de DULGHERIE la punctul de lucru “_______________________________________” . evacuarea persoanelor.319/2006.amplasata in loc. SUBANTREPRENOR: S. ________________________ __________________________ PUNCT DE LUCRU. personalul executant. 2. indicarea vecinătăţilor zonei de lucru. respectiv coordonatorii de lucrare. Prezentarea zonei de lucru. În cadrul instruirii s-au prezentat: 1. Nominalizarea persoanelor responsabile pentru executarea lucrărilor. i) În cazul unor situaţii neprevăzute în prezenta convenţie. _____________________ _____________________ LUCRĂTOR LUCRĂTOR DESEMNAT SSM.06. ___________________________ S. 6 . şefii de echipe.care a rezultat în urma evenimentului. ECO INVEST S.R.C. Fieni. cu excepţia cazurilor când menţinerea acesteia ar generea alte evenimente sau ar pune in pericol viaţa muncitorilor sau a altor persoane.2009_cu ocazia instruirii personalului de execuţie. a bunurilor. şefii de punct de lucru. În cazul producerii unui început de incendiu se va interveni prompt cu mijloacele de prima intervenţie din dotare.R. Legii nr. Anexă PROCES – VERBAL de instruire a personalului unităţii subcontractante Încheiat azi_01.

Să circule pe căile de acces stabilite în acest sens şi să evite circulaţia în locuri de muncă periculoase. maşinile. 7 . c) să utilizeze. substanţele periculoase. Prezentarea riscurilor la care este supus personalul de execuţie la executarea lucrărilor.3. k. 4. m. c) Obligaţii şi răspunderi ale personalului delegat pe linie de P. g. Să nu execute şi să nu accepte executarea de operaţii sau lucrări pentru care nu are calificarea şi instruirea corespunzătoare. corespunzător scopului pentru care a fost acordat. b. n. viaţa. h. Să nu părăsească locul de muncă fără ştirea conducătorului formaţiei de lucru. a) să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască. e. d) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă. f. Să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale maşinilor. iar prin comportamentul propriu să prevină săvârşirea unor fapte de violenţă sau de agresare a unor persoane. Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană. A fost făcut instructajul introductiv general pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi SU. după tematică aflată la punctul de lucru – “Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă” . Să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţia muncii şi măsurile de aplicare a acestora. Să păstreze în perfectă stare apărătorile şi dispozitivele de protecţie de la maşinile. să aplice întocmai prevederile normelor de funcţionare şi întreţinere a acestora în aşa fel încât activitatea să se desfăşoare în deplină securitate. tuturor persoanelor nominalizate în Lista nominală a personalului de execuţie. utilajelor şi instalaţiilor la care lucrează.S. d. b) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă.cu următoarele precizări: a). utilajele. c. Să nu introducă sau să consume în cadrul unităţii băuturi alcoolice. Să respecte disciplina la locul de muncă. l. cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă. instalaţiile. aparatura şi echipamentele de lucru. bunurile şi mediul. j. ori să faciliteze săvârşirea acestor fapte. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională. prin deciziile şi faptele lor. potrivit instrucţiunilor date de conducătorul punctului de lucru sau de persoanele desemnate de către acesta.I. sub orice formă de conducătorul punctului de lucru. i. Să nu intre în zonele de restricţie sau la locurile de muncă pentru care nu a fost instruit. Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare. Obligaţii şi răspunderi ale personalului uităţii subcontractante pe linie de securitate şi sănătate în muncă a. Să aducă la cunoştinţa conducătorului punctului de lucru accidentele de muncă suferite de persoana proprie şi de alte persoane participante la procesul de muncă. utilajele sau instalaţiile pe care le are în primire. să aibă relaţii principiale cu colegii de muncă.

g) să se asigure că este respectată tehnologia de lucru şi normele de securitate a muncii. 10. 5. convingându-se că persoanele cărora li s-a adresat au înţeles corect şi complet mesajul.e) să comunice imediat conducătorului punctului de lucru orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu.consumul de alcool în aria zonei de lucru. respectiv de parcare a utilajelor. specifice care trebuie respectate în zona de lucru. 8 . 8. improvizate sau inexistente. atât cât este raţional posibil. sculelor. . pentru a executa lucrarea fără pericol de accidente. ECO INVEST S. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. fără echivoc şi fără a crea confuzii. lucrări de instalaţii electrice.participarea tinerilor sub 18 ani la lucrări cu grad de pericol ridicat (lucrul la înălţime.C. prin specificul lucrării desfăşurate. fiind unicul responsabil de luarea tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice în zona de lucru. astfel încât să asigure controlul activităţii formaţiei de lucru sau supravegherea în timpul lucrului în mod corespunzător. . oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol.L. 6.L.C. . eventualele măsuri tehnice necesare în plus faţă de cele realizate de acesta. indică locurile de depozitare a materialelor.legături la pământ electrice ale utilajelor şi aparatelor.depozitarea materialelor. d) să instruiască executanţii asupra măsurilor de securitate şi sănătate a muncii.etc). sculelor sau gararea utilajelor în alte locuri decât cele precizate de conducerea S. pe durata cât îşi desfăşoară activitatea la punctul de lucru. În situaţia în care. de către toţi membrii formaţiei. _________________ S. S. sunt necesare lucrări la înălţime. Dacă consideră necesar va reduce din proprie iniţiativă mărimea zonelor de lucru.Fumatul în alte locuri decât cele prevăzute şi dotate corespunzător. precum şi de depozitare a materialelor rezultate din demolări şau a deşeurilor. .L. respectiv nesupravegherea formaţiei de lucru. aceasta va fi întotdeauna asigurată de un alt membru al formaţiei aflat la sol. c) să asigure conducerea efectivă a lucrării încredinţate. . e) să efectueze controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul lucrului. DEVA. Nu sunt permise: .R. unitatea de execuţie are responsabilitatea organizării lucrărilor astfel încât să fie evitate orice accidente. 9. . . Dacă se desfăşoară lucrări pe o scară rezemată. Membrii formaţiei de lucru cunosc obligativitatea purtării echipamentului individual de protecţie minimal. f) să acorde ajutor. Şeful de lucrare al unităţii subcontractante are următoarele obligaţii: a) să sesizeze către conducerea S. b) să respecte mărimea zonelor de lucru.părăsirea zonei de lucru a şefului de formaţie.R.părăsirea zonei de lucru de către oricare din membrii formaţiei de lucru.C. .R. 7.improvizaţii în alimentarea cu energie electrică a sculelor şi utilajelor. f) să dea dispoziţii clare.______________ S.ne purtarea echipamentului individual de protecţie şi lucru pe durata desfăşurării lucrărilor. pe întreaga durată de desfăşurare a lucrării (inclusiv urcare şi coborâre).

C. 12.R.L. Nerespectarea celor de mai sus atrage întreruperea evacuarea personalului executant de la punctul de lucru. DESEMNAT DEVA SSM. despre lucrărilor şi 13. LISTA PERSONALULUI UNITĂŢII SUBCONTRACTANTE Nr. Personalul delegat a luat la cunoştinţă semnând în tabelul de mai jos: cele de mai sus. ________________________ ___________________________ ŞEF DE PUNCT DE LUCRU. _________________________ ŞEF 9 .Utilizarea focului deschis la lucrări fără “permisul de foc” şi dotarea locului cu mijloace de stingere a incendiilor. DE LUCRARE.. crt. ___________________________ ____________________________ Ş EF DE ECHIPĂ. Calitatea în cadrul echipei 2 Semnătura de confirmare a participării la instruire 3 Numele şi prenumele 1 __________________ UNITATEA EXECUTANTĂ LUCRĂTOR S. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S. LUCRĂTOR DESEMNAT SSM.