ANTREPRENOR SUBANTREPRENOR S.C. _________________ S.C.________________________ Str.______, nr.__, jud. Hunedoara str.______________jud.

Hunedoara CUI:__________; J___/____/_______ J___/____/_______

CUI:__________;

CONVENŢIE
privind SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
cu unităţile subcontractante
Încheiată între:

Nr.______/__________

S.C. ____________________., cu sediul în ___________, str. ___________, nr._______, jud. Hunedoara, CUI: ___________, reprezentată legal prin Director General ing_____________ – unitate contractantă a lucrărilor de construcţii la obiectivul

„Lucrări de stabilizare şi înlăturare a efectelor produse de alunecările de teren din zona Mujii, aflată sub influenţa lucrărilor subterane de la minele Mătăsari şi Dragoteşti, jud. Gorj” – în calitate
de ANTREPRENOR, şi S.C ________________________ cu sediul în _________ , str. _____________, bl.___ sc.____, ap._____, jud. ________________, CUI:_RO ____________, J__/____/______ reprezentată legal prin ____________ unitate executantă a lucrărilor de terasamente cu buldozer S1501 la punctul de lucru Lucrări de stabilizare

şi înlăturare a efectelor produse de alunecările de teren din zona Mujii, aflată sub influenţa lucrărilor subterane de la minele Mătăsari şi Dragoteşti, jud. Gorj”, în calitate de SUBANTREPRENOR.
1. PREVEDERI GENERALE Prezenta convenţie stabileşte condiţiile tehnice şi organizatorice de executare a lucrărilor, pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi obligaţiile părţilor, numai pe perioada de executare a lucrărilor, respectiv de la data semnării contractului de subantrepriză şi până la data recepţionării lucrării pe bază de proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Conform prevederilor legale , angajatorii care desfăşoară acvtivităţi pe un amplasament comun au obligaţia: a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea , sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor; b) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor; c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale; d) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale; e) pentru lucrătorii societăţilor din exterior, care desfăşoară activitate pe bază de contract de prestări servicii în unitatea altui angajator, angajatorul
1

conţinând toate datele privind lucrările ascunse ce pot fi întâlnite sau în apropierea cărora se poate trece (fundaţii. f) instruirea prevăzută la punctul e) se va consemna în fişa de instruire colectivă. PSI-SU şi protecţia mediului şi pentru care SUBANTREPRENORUL este direct răspunzător atunci când se produc evenimente. transport Risc de surpare Risc de prindere. de către şeful punctului de lucru. deversare de materii prime aflate în procesul de fabricaţie. drumuri de acces. etc) rezultate din documentaţiile tehnice. cabluri subterane. b) Să predea SUBANTREPRENORULUI. Instruirea va fi efectuată înainte de începerea executării lucrărilor. care răspunde de pregătirea şi coordonarea executării lucrării şi respectarea celor stabilite în prezenta convenţie. reţele termice. abraziune Scurgere. cădere la acelaşi nivel Risc de înţepare. c) Să instruiască personalul SUBANTREPRENORULUI privind: . conducte.activităţile pe care le va desfăşura în aria şantierului.riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi măsurile de prevenire şi protecţie. 2 . x x x x x x x x x x x x x x OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI a) Să nominalizeze coordonatorul de lucrare. compresiune Alunecare. rezervoare subterane. Identificarea mediului de muncă şi factorii de risc aferent mediului de muncă : IDENTIFICAREA MEDIULUI DE MUNCĂ Împrejmuiri. impact. rostogolire. riscurile pentru securitatea şi sănătatea în muncă. tăiere. 2 . lovire. pe bază de proces verbal. amplasamentul lucrării şi după caz. materiale. cădere de obiecte. neprotejate Risc de incendiu Risc de electrocutare Risc de împroşcare sau stropire cu substanţe chimice Pulberi de praf Zgomot de fond datorat funcţionării normale a echipamentelor de lucru Vibratii specifice echiopamentelor de muncă Temperaturi ridicate/coborate ale suprafeţelor de lucru 3. unelte de lucru ujtilizate în procesul de muncă. depozitate sau transportate Alunecare. . platforme Clădiri administrative Reţele de apă. depozitare . gaz Instalaţie prize de pământ Instalaţie electrică de joasă tensiune Instalatie electrică de înaltă tensiune FACTORI DE RISC AI MEDIULUI DE MUNCĂ Cădere de la înălţime Şoc. înainte de începerea lucrărilor. o schiţă de plan.consecinţele posibile ale nerespectării şi/sau cunoasterii normelor de securitate şi sănătate în muncă.beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile intreprinderii sau unităţii respective. . manipulare. antrenare de către organe de maşini în mişcare. porţi de acces. ai căror autori sunt salariaţii proprii. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii. specifice activităţii desfăşurate.

aduce la cunoştinţa conducerii SUBANTREPRENORULUI. j) – S. h) Să informeze conducerea subantreprenorului asupra obligativităţii instruirii personalului propriu al acestuia. pentru ca acesta să-şi instruiască personalul angajat. coordonarea executării lucrării şi respectarea celor stabilite în prezenta convenţie.L îşi asumă dreptul şi obligaţia de a întrerupe executarea lucrărilor şi evacuarea din zona de lucru a personalului unităţii executante. să acorde mijloace individuale şi colective de protecţie şi. obligatorii pentru personalul sau utilajele SUBANTREPRENORULUI. despre nerespectarea normelor de SSM. pentru evitarea producerii unor accidente de muncă. prin conducătorii lucrării sau prin persoane desemnate. g) Să verifice zilnic. c) Să desemneze prin decizie persona desemnată în şantier cu respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă de către angajaţii săi şi să o comuice ANTREPRENORULUI.1. la faţa locului. precum şi asupra măsurilor de prevenire şi protecţie ce trebuie luate şi respectate. personalul unităţii subcontractante să fie informat de către şeful punctului de lucru în legătură cu amplasarea locului de muncă. i) Dacă se impune şi este cazul. Instruirea personalului subantreprenorului va fi consemnată în Procesul . h) Să efectueze instruirea periodică pe probleme de securitate şi sănătate în muncă. în funcţie de specificul şi natura lucrărilor de executat . cunoscând faptul că este direct răspunzător de producerea unor evenimente de natura celor care fac obiectul prezntei convenţii. OBLIGAŢIILE SUBANTREPRENORULUI 4. e) Să asigure conectarea sau deconectarea surselor de energie la cererea subantreprenorului. atunci când nu se respectă normelor de securitate a muncii. d) Să ia măsuri ca la admiterea la lucru. care răspunde de pregătirea. Dacă se 4. Obligaţiile subantreprenorului pe linie de securitate şi sănătate în muncă: a) Să nominalizeze coordonatorul de lucrare propriu . împreună cu măsurile de prevenire stabilite. f) Să stabilească trasee de acces la lucrare .R. situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. PSI-SU şi protecţia mediului. supraveghetor al formaţiei unităţii subcontractante a lucrării. în funcţie de factorii de risc identificaţi.Instructajul va fi reluat la modificarea condiţiilor de lucru. f) Să asigure toate condiţiile de muncă pentru evitarea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. în conformitate cu legislaţia în vigoare.C. care va conţine Lista nominală a personalului de execuţie şi confirmă participarea şi însuşirea instructajului personalului executant. modul cum sunt asigurate măsurile de securitate şi sănătate a muncii. PSI-SU şi protecţia mediului. ECO INVEST S. d) Să asigure personal calificat şi instruit. situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. b) Să nominalizeze şeful de punct de lucru. în legătură cu respectarea dispoziţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. e) Să asigure informarea angajaţilor proprii asupra riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice perimetrului de muncă. g) Să comunice SUBANTREPRENORULUI lista locurilor de muncă cu pericol iminent. PSI-SU şi protecţia mediului a personalului propriu. respectiv limitele zonei de lucru şi accesul în zona de lucru. SUBANTREPRENORUL este direct răspunzător de consecinţe. 3 . În cazul nerespectării acestor proceduri.verbal de instruire a personalului subantreprenorului (anexa). PSI_SU şi PM de către lucrătorii acesteia. să asigure examinarea medicală la angajare şi periodică pentru personalul propriu. odată cu începerea activităţii în perimetrul şantierului. a unor incendii sau poluări a mediului. cu luarea tuturor măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.

prin şeful de lucrare. Condiţiile şi modul de acces la punctul de lucru a) Vor avea acces la punctul de lucru numai persoanele care sunt nominalizaţi în Lista nominală a personalului de execuţie şi care sunt instruiţi.I. v) Unitatea executantă are obligaţia de a verifica modul cum personalul propriu respectă normele de securitate şi sănătate în muncă. să ia imediat măsuri de încetare a lucrărilor şi evacuare a personalului din zona de lucru. r) Să asigure instruirea personalului deservent al mijloacelor de transport sau utilajelor necesare la lucrări.consideră necesar.2. j) Să delimiteze amplasamentul lucrării de executat şi să asigure semnalizarea locurilor de muncă cu un nivel ridicat de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională.R. o) Să pună la dispoziţia ANTREPRENORULUI. personalul propriu să fie dotat cu E. echipamentele şi utilajele acestuia. astfel încât în componenţa acesteia să existe numai persoane cu instructajul efectuat. i) Să asigure şi să acorde echipament individual de protecţie adecvat factorilor de risc şi să urmărească purtarea şi folosirea acestuia de către personalul din subordine pe tot parcursul executării lucrărilor. m) Să nu utilizeze fără acceptul ANTREPRENORULUI sculele. l) Pe durata executării lucrărilor va asigura curăţenia şi deblocarea căilor de acces şi circulaţie şi a locurilor de muncă. w) Unitatea executantă îşi asumă în întregime responsabilitatea că personalul utilizat la lucrări are forme legale de angajare. în funcţie de factorii de risc la care sunt expuşi angajaţii proprii şi să-l folosească corect în timpul lucrului. utilaje. k) Să interzică personalului propriu pătrunderea fără atribuţii de serviciu în perimetrul locurilor de muncă sau pe căi de acces şi de circulaţie care nu au fost nominalizate de ANTREPRENOR.P.C__________________DEVA. t) Unitatea executantă are responsabilitatea. 4. în cel mult e zile de la data contractării lucrării. 4. la cerere. instruire suplimentară. iar după caz.L şi E. Se obligă ca pe tot timpul derulării activităţii de lucru. fişele individuale de securitate a muncii şi Fişele de aptitudini ale angajaţilor săi. sistemelor de cofraj şi a celorlalte componente. unitatea de execuţie.I. prin înlăturarea. colectarea şi transportul deşeurilor rezultate din activitatea proprie. scule şi dispozitive) utilizate. ______________________________ S.L DEVA se face pe baza permisului de lucru b) Personalul de execuţie se va prezenta la punctul de lucru în condiţii optime de lucru. să marcheze locurile de muncă periculoase stabilite în colaborare cu antreprenorul. s) Să pună la dispoziţia ANTREPRENORULUI Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă. q) Să comunice orice modificare a formaţiei de lucru.3. Va verifica permanent starea echipamentelor tehnice (instalaţii. ca la constatarea unui factor de risc. p) Să respecte întru totul proiectele sau instrucţiunile de montaj ale schelelor. la executarea lucrărilor. are responsabilitatea organizării lucrărilor astfel încât să se evite accidentele de cădere de la înălţime. u) În cazul efectuării de lucrări la înălţime. Reglementarea fumatului şi lucrului cu foc deschis: 4 . ce trebuie să corespundă din punct de vedere al securităţii în muncă. unitatea executantă solicită la S. n) Să instruiască personalul propriu în vederea cunoaşterii procedurilor de prim ajutor în caz de accident. prin şeful de echipă.C. accesul în incinta obiectivului a lucrătorilor din cadrul S.

Obligaţiiile şi răspunderile subantreprenorului în domeniul protecţiei mediului a) asigură curăţenia spaţiilor în zonele de activitate (inclusiv pe căile de transport utilizate). Accidentele produse asupra personalului unităţii subcontractante din cauza nerespectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă de către lucrători a antreprenorului. e) Interzice deversarea în apele de suprafaţă sau subterane a apelor uzate. precum: Inspectoratul Teritorial de Muncă. se înregistrează de către unitatea subcontractantă. se vor înregistra de către antreprenor. restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului.101 sau) care vor anunţa telefonic conducerea S. pe aria amplasamentului lucrării contractate. c) La apariţia unor situaţii de urgenţă privind poluarea mediului se vor lua toate măsurile necesare pentru limitarea şi reducera ariei de răspândire a agentului poluant şi redarea spaţiului poluat în condiţiile iniţiale. f) Suportă costurile pentru repararea prejudiciului adus mediului şi înlătură urmările produse de acestea. b) deşeurile indistriale şi menajere vor fi depozitate în locurile amenajate în acest scop. tehnice. 4.a) . conform prevederilor legale.317. DEVA. precum şi accidentele de circulaţie suferite de personalul unităţii subcontractante se înregistrează de către acesta. ca urmare a pătrunderii în acestea fără atribuţii de serviciu. Brigada de pompieri. accidentele de muncă suferite de personalul unităţii subcontractante. se înregistrează de către unitate subcontractantă.4. Executantul este obligat să deţină materialele şi mijloacele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Accidentele produse asupra personalului ANTREPRENORULUI datorită neluării măsurilor tehnico-organizatorice şi igienico-sanitare de către personalul subantreprenorului se înregistrează şi se raportează ca accident de muncă al subantreprenorului. eliberat de organele competente. Accidentele de muncă de traseu (pe traseul normal şi în timpul normal de deplasare de la serviciu către domiciliu şi de la domiciliu la serviciu). b) – în zonele cu pericol de incendiu. ______________L. datorate neasigurării şi nerespectării de către aceştia a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi PSISU. g) asigură curăţenia spaţiilor deschise şi a rigolelor în zonele unde îşi desfăşoară activitatea. produselor petroliere sau periculoase.C. etc şi să ia măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt 5 . lucrările se vor executa în baza permisului de foc. incendii. Serviciului intern de prevenire şi protecţie (0745. Procuratura. În cazul producerii unor evenimente (accidente umane. PREVEDERI COMUNE PRIVIND ACCIDENTELE DE MUNCĂ a) b) c) d) e) f) g) Orice eveniment (accident de muncă) în caremsunt implicaţi lucrătorii executantului va fi comunicat imediat de către coordonatorul acestuia sau de către orice alt lucrător care are cunoştinţă de producerea acestuia. Accidentele de muncă suferite de personalul unităţii subcontractante în instalaţiile şi/sau locurile de muncă aparţinând ANTREPRENORULUI. explozii. 5. materialelor sau produselor care pot impurificva apele de suprafaţă. Poliţia.în părţile construcţiei confecţionate din lemn este interzis fumatul şi lucrul cu foc deschis. d) Interzice spălarea obiectelor. etc) părţile au obligaţia să anunţe organele abilitate prin lege.precum şi a prevederilor prezentei convenţii.

amplasata in loc. inclusiv acordarea primilui ajutor . evacuarea persoanelor.319/2006.C.L.R. indicarea vecinătăţilor zonei de lucru. În cazul producerii unui început de incendiu se va interveni prompt cu mijloacele de prima intervenţie din dotare. În cadrul instruirii s-au prezentat: 1. jud. a bunurilor. Nominalizarea persoanelor responsabile pentru executarea lucrărilor.C. după caz. Legii nr. respectiv coordonatorii de lucrare. ANTREPRENOR: S.06. h) În cazul producerii unor evenimete se intervine în comun pentru acordarea primului ajutor şi expedierea victimei la spital pentru intervenţie.C. Anexă PROCES – VERBAL de instruire a personalului unităţii subcontractante Încheiat azi_01. DESEMNAT SSM. Prezentarea zonei de lucru. ________________ ______________________ ŞEF RESPONSABIL EXECUTIE. cu excepţia cazurilor când menţinerea acesteia ar generea alte evenimente sau ar pune in pericol viaţa muncitorilor sau a altor persoane. _____________________ _____________________ LUCRĂTOR LUCRĂTOR DESEMNAT SSM. ___________________________ S. i) În cazul unor situaţii neprevăzute în prezenta convenţie. Fieni. ________________________ __________________________ PUNCT DE LUCRU. DIRECTOR PRODUCŢIE. personalul executant. şefii de punct de lucru. 6 . înregistrarea accidentului se va stabili de către Inspectoratul Teritorial de Muncă cf. Dambovita. 2. aparţinând S.DEVA ___________________________ DIRECTOR. DEVA în vederea începerii lucrărilor de DULGHERIE la punctul de lucru “_______________________________________” .2009_cu ocazia instruirii personalului de execuţie. precum şi atribuţiile acestora.L. SUBANTREPRENOR: S. ECO INVEST S. şefii de echipe. modul de delimitare al zonei de lucru.R.care a rezultat în urma evenimentului.

bunurile şi mediul. instalaţiile. corespunzător scopului pentru care a fost acordat. j. Să respecte disciplina la locul de muncă. aparatura şi echipamentele de lucru. h. sub orice formă de conducătorul punctului de lucru. Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare. Să circule pe căile de acces stabilite în acest sens şi să evite circulaţia în locuri de muncă periculoase. b. i. prin deciziile şi faptele lor. să aplice întocmai prevederile normelor de funcţionare şi întreţinere a acestora în aşa fel încât activitatea să se desfăşoare în deplină securitate. cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă. substanţele periculoase. k. m. potrivit instrucţiunilor date de conducătorul punctului de lucru sau de persoanele desemnate de către acesta.3. viaţa. c) să utilizeze. b) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă. 4. utilajele. n. utilajelor şi instalaţiilor la care lucrează. maşinile. Să păstreze în perfectă stare apărătorile şi dispozitivele de protecţie de la maşinile. Să nu părăsească locul de muncă fără ştirea conducătorului formaţiei de lucru. c.S. 7 . l. tuturor persoanelor nominalizate în Lista nominală a personalului de execuţie. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională. e. c) Obligaţii şi răspunderi ale personalului delegat pe linie de P. Obligaţii şi răspunderi ale personalului uităţii subcontractante pe linie de securitate şi sănătate în muncă a. f.I. Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată pe conducătorul locului de muncă. d) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. să aibă relaţii principiale cu colegii de muncă. Să nu introducă sau să consume în cadrul unităţii băuturi alcoolice. iar prin comportamentul propriu să prevină săvârşirea unor fapte de violenţă sau de agresare a unor persoane. Prezentarea riscurilor la care este supus personalul de execuţie la executarea lucrărilor. Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană.cu următoarele precizări: a). A fost făcut instructajul introductiv general pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi SU. după tematică aflată la punctul de lucru – “Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă” . Să aducă la cunoştinţa conducătorului punctului de lucru accidentele de muncă suferite de persoana proprie şi de alte persoane participante la procesul de muncă. utilajele sau instalaţiile pe care le are în primire. ori să faciliteze săvârşirea acestor fapte. d. g. Să nu execute şi să nu accepte executarea de operaţii sau lucrări pentru care nu are calificarea şi instruirea corespunzătoare. Să nu intre în zonele de restricţie sau la locurile de muncă pentru care nu a fost instruit. a) să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască. Să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţia muncii şi măsurile de aplicare a acestora. Să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale maşinilor.

precum şi de depozitare a materialelor rezultate din demolări şau a deşeurilor. ECO INVEST S. . .L. . pe întreaga durată de desfăşurare a lucrării (inclusiv urcare şi coborâre). Şeful de lucrare al unităţii subcontractante are următoarele obligaţii: a) să sesizeze către conducerea S. b) să respecte mărimea zonelor de lucru.părăsirea zonei de lucru de către oricare din membrii formaţiei de lucru. . S. Dacă se desfăşoară lucrări pe o scară rezemată. convingându-se că persoanele cărora li s-a adresat au înţeles corect şi complet mesajul. 6. fiind unicul responsabil de luarea tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice în zona de lucru. 8 . . prin specificul lucrării desfăşurate. . sculelor sau gararea utilajelor în alte locuri decât cele precizate de conducerea S. . eventualele măsuri tehnice necesare în plus faţă de cele realizate de acesta. Membrii formaţiei de lucru cunosc obligativitatea purtării echipamentului individual de protecţie minimal.Fumatul în alte locuri decât cele prevăzute şi dotate corespunzător.e) să comunice imediat conducătorului punctului de lucru orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu. 10. respectiv nesupravegherea formaţiei de lucru. sculelor.improvizaţii în alimentarea cu energie electrică a sculelor şi utilajelor. 7. oricărui alt salariat aflat într-o situaţie de pericol. 8.R.legături la pământ electrice ale utilajelor şi aparatelor.R.părăsirea zonei de lucru a şefului de formaţie. atât cât este raţional posibil. indică locurile de depozitare a materialelor. DEVA. unitatea de execuţie are responsabilitatea organizării lucrărilor astfel încât să fie evitate orice accidente.C. pe durata cât îşi desfăşoară activitatea la punctul de lucru.participarea tinerilor sub 18 ani la lucrări cu grad de pericol ridicat (lucrul la înălţime.depozitarea materialelor. 5. f) să dea dispoziţii clare. specifice care trebuie respectate în zona de lucru. c) să asigure conducerea efectivă a lucrării încredinţate. g) să se asigure că este respectată tehnologia de lucru şi normele de securitate a muncii. Dacă consideră necesar va reduce din proprie iniţiativă mărimea zonelor de lucru.R. f) să acorde ajutor. de către toţi membrii formaţiei. fără echivoc şi fără a crea confuzii. aceasta va fi întotdeauna asigurată de un alt membru al formaţiei aflat la sol.______________ S.etc).ne purtarea echipamentului individual de protecţie şi lucru pe durata desfăşurării lucrărilor. improvizate sau inexistente.L. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor. e) să efectueze controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul lucrului. 9. respectiv de parcare a utilajelor.C. astfel încât să asigure controlul activităţii formaţiei de lucru sau supravegherea în timpul lucrului în mod corespunzător.L.C. sunt necesare lucrări la înălţime. . În situaţia în care. d) să instruiască executanţii asupra măsurilor de securitate şi sănătate a muncii. lucrări de instalaţii electrice. _________________ S. Nu sunt permise: .consumul de alcool în aria zonei de lucru. pentru a executa lucrarea fără pericol de accidente.

LISTA PERSONALULUI UNITĂŢII SUBCONTRACTANTE Nr. Calitatea în cadrul echipei 2 Semnătura de confirmare a participării la instruire 3 Numele şi prenumele 1 __________________ UNITATEA EXECUTANTĂ LUCRĂTOR S. crt.Utilizarea focului deschis la lucrări fără “permisul de foc” şi dotarea locului cu mijloace de stingere a incendiilor. Nerespectarea celor de mai sus atrage întreruperea evacuarea personalului executant de la punctul de lucru. despre lucrărilor şi 13. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S. _________________________ ŞEF 9 .. DE LUCRARE. Personalul delegat a luat la cunoştinţă semnând în tabelul de mai jos: cele de mai sus.R. ___________________________ ____________________________ Ş EF DE ECHIPĂ. ________________________ ___________________________ ŞEF DE PUNCT DE LUCRU. 12. LUCRĂTOR DESEMNAT SSM.L. DESEMNAT DEVA SSM.C.