HBIBAOl

:
Yla age6<pollou~

Al]TAPTH

IIuSc; efvoi ouva-c6v 11ovflprorrot.rjr;« va yevv:r}811Ke arr6 ouo dvt.pec, -COyKdrv KGl -COY1\lk1; Ev-ca~el, t.u ~600pa -Cl1Va~l~av t qv t.iucopiu t.ouc, a11a YIa-cf 0 ee6C; KaH~u-cpewe KGl t.u I'opoppo; ~e t i noori xuprivflrpcov t.u o t.oryrjpo tu yIa -COY ayuSva r011a8 evcvtfov ~aBfo; 0 Irjooirc; :r}~epe va rr011arr1a01a~ef va rrpoofiet.ei opcoc; Artrivt.rjorrv not.e 01 Kopfv8101 U-CIC; errw-c01c:c; t.ou Anoo toxoir IIau10u; ~' au-cc:c; KGl oe xf11ec; ouo a11ec; crropiec, rrou puc; {3auavwav arr6 t.u rrportu K161ac; pa8:r}pa-ca o co Ka-Cl1Xl1-CIK6,urtuv tri ue p ic ~eKapownK:r} rrapwOfa -C11C; Bf{310u 0 T~611rre Kojkitu, c:vac; KWlllK6C; rrou, Kup101eK-CIKa, "Sev c:xel t.o Oeo -cOU".

TZOMI1E KOBATA

H BIBAO~
rIA A8EOcDOBOYL
META<I>PM:H

rIANArIQTH~ ~KON~PAl:

~1JYYQacpfa~ XaL t(tAO~ JtQffitOtUJtou:

Giobbe Covatta, Parola di Giobbe ~XaJLa:Stefano Disegni

nroxoros

Ku8£ avacpoQu O£ y£yovo-ta, 3tQoou)Jta tl 8U'\J~a'ta 3tOUauvE~'Y)OaV 3tQay~a'tLXU 3tQE3tEL 8£wQ'Y)8£L svrevu AW~ 'tUxaLa.

IIAAAIA ilIA8HKH .

. .. llQ8£ JtOAUY %aLQ6uetri. o avtCAoyot.Ev aQXll nv 0 A6yot. .

«LtllV llAlxLa oou!» arroxQ(8llxE 0 IlJtaIlJtac. «<I>o~allat». TWQa 08EOUAllC.. ~QOXllC. v6C. EJtQErrEva .. TIaVToxQatwQ Xat II KUQ(a Ilnvroxoctopoc. tOU. ll'tav oro xQE~ataXl roo IlE rc Ilana YOUQAwIlEva. tOU. ELJt£. EXELVO'to ~Qa()U ot yOVELC.» arroxQ(8llxav or YOVE(C.. titav ax61lll IlLa O'taALa rrat()aXL. I'io va ~WllQEtjJOUV ALYO ~Qa()la. YlatL 'to cpwC.Xat IlE to 'tQLYWVO qxotootsqxrvo oro xo- o 8EOUAllC. «KoVtEUElC.EQOUIlE. ELOat XOt~all E aVTQac.. .mu!» «Tt ELVat avtQac.H fENELH /Htav II vuXta tWV XatQwv.! IlELVEl uovo.. «Lalla'tlC. Meon OtO OXOta()l.YlatL EXELva rc rraQtl titav JtOAUJtAllXtlxa: ava ()UO ~aAC. OtO oJtLn. ()EVUJtllQXE.ELXEXl Eva XOQ6 tllC. Xat 0 8E6C.» QwtllOE 0 8E6C. 0 KUQLOC. titav xaAEOIlEVOl OE JtaQtL IlEtallCPLEOIlEVWV OtO OJtLnrou MaVLtOU..()lOEXatolllluQLOU XQovwv . ELXavV'tU8ELxcoutll IlJt6ll()EC. Xat ~Yllxav.

L a!!EOWe. o E>EOUA'Y]C. ME rtAaOtEAlV'Y] ErtAaOE t'Y] yuta. to mo f)QO!!EQO aK . !!a tLrtOrc artoAU'tWC.f~ 4EN Y1THPXE . . . 'Y OtEQa rtEQaoE ore .. E6wOE XAO'too va YUQLOOUV xm a!!EOWC. To E'to cpLLa~E 6w6Exa wQ€C.L 'X..f! .. rou: «To AoyaQLaO!!O tOY rtA'Y]QWVWeyw!» .. 'to YXU~L 'to xm to t'Y]Mcpwvo. orov ouoovo. \ .. 'Y OtEQa 6'Y]!!LOUQY'Y]OE XUtL !!:TtUAEC. rrou 'tOU rtQOEXU1V€ rtOAU E~'UrtVO ~WO. . TIavtOXQutWQ EQya~Otav om XWQO t'Y]C..QE!!ax O€ aXLv'Y]tEC. I ----~ . m tLe. Krn tore ElrtE: «Fdto n X'UQLa». Sa YE!!L~E to !!a~LAUQL tQUrtEC.~ ' . Ken rots 0 E>€OUA'Y]C.~ ).m cptuaQuXL xm f)Y~XE orov X~rtO va 6'Y]!!LOUQY~OEL. 0XL YLatL €LX€ va rtEL rc XUAavta t'Y]V UAA'Y]!!Eoo.xm reX ALXU O'Y]XW8'Y]XE rtUEL Ot'Y]V xou~Lva..fN TIJ .ErtAaO€ to OXUAO xm to OOLrou: umv€e. Lego 6EV Urt~Qxav . t'Y]AEOQao'Y]6EV Urt~QX€.!!o6ac.XLALU6EC... 6'Y]!!LOUQY'Y]OE qxoc.. av XOL!!OtaV !!€ to tQLYWVO om xsqxiAL.. . .. 6'Y]!!LOUQY'Y]OE VEQO.f . XOYLOt.. 'YOtEQa 0 E>EOC.... XQEamOv.4EN Y1THPXE T/1TIJT. rirov to artoAU'tO tLrtota.. aAAU YLatL.14 TZOMI1E KOBATA !!06LVO.. 'X. AUXO'UC. 'PUYE(O 6EV Urt~QX€.. AA. aVa!!!!EVO xm 6w6Exa of)'Y]OtO. ~wa. TQELC.nrIJAYTIJ T/1TIJT.fAA. AOLrtOV.THAEIJP. xm 6'Y]!!LOUQYOUOE OrtOu6aLEC. 'Y OtEQa roi«..f ""rEIIJ 4EN Y1THPXE ... IJNTg£ HT. to aU!!:Ttav UQXLOE va rta~EL to YUQw yUQw OAOL.. QOVLa rtUAEUE va XOL!!'Y]8EL. rt~QE xouf)a6U'X. YLatL tOU €(XE rtEL 0 !!rta!!rtuc..AU XOU~Lva 'vn 6EV Urt~QXE.. Ken !!EtU to cpwC.'OAOL Ot'Y]V OLXOYEVELa *av rtOAU 6'Y]!!LOUQYLXO(:0 !!rta!!rtuc. . dEY Urt~QXE ruroro. 'Ovrox..

«ELJtE 0 yaL()aQO~ TOV JtE1'ELVOXECpaAa!» KaL 0 eEO~ rn XOC'ta~E LXaVOJtOl'l']IJ.L015QY'I']aE omrrotiovo. aL OAOl rou E(Jtav: «'EAa.aALa1'a».OVAaQl.L.015Aoo~E. 'Ya1'EQa 0 eEO~ ()'I']IJ.0VAaQwaE vrer YLa V1'tJt XaL EcpiLa~E €L()lXa 1'0 IJ. KaL 0 IJ.OVAaQL.H BIBAOL rIA AeEO<DOBOY:E 17 JtO ()a151'a.0VV Eva ~EQO xOQIJ.'I']IJ. 1'01'aaXaAL. 'Ya1'EQa EJtAaaE rov 1't(1'tLxa XaL TO IJ.OVAaQwVEL~.'I']yxa~()015AEVEonv ya·(()015Ql XaL 0 1'tCitLxa~ 1'QayoV()015aE ouv 'tQltOVL.EQIJ. T 'Ya1'EQa ()'I']IJ.EQIJ. OA'I']1''I']v ya1'La ()EV T6't'E 0 eEO~ EJtAaaE Eva two nou xa86't'av wQa aIJ. AAAa *av IJ. JtllYf oro ax15AO XaL 1'OV fLJtf: «ECaaL ~QOIJ.axQLva 1'a~(()la ()'I']IJ. TO aAAa E(()E Jtoo~ *av JtEQLTIO~. » KL av1'o~ IJ. EJtEaE XaL 1'0 JtAaxooOE.LxvALa.OIJ. aAAa IJ. aJtOXQC8'1']Xf 0 aX15AO~. 'Ya1'EQa YACa1'Q'I']aE.LOVQYllaEL Eva JtEQLUO two.E1'axLvllaEL~ EV1'O~1''I']~JtOAEoo~' YLa 1'a IJ.EJtoM xax~ ()la8Ea'l'] Jt~YE oe IJ.OVOcrnv aQxll. XaL IJ.oo~ ' a1'EvoxooQ1l8'1']XEJtov E(XE ()'I']IJ. XaL TO ovounoe 'VaQL. 0 IJ.. ELXa. TWQa rc 'xoo XaL ro ()vo».'I']yxa.XaL ELJtE: «Toirro ()OO ECVaLacpoovo ouv 'VaQL». XaL rov ()LEAVaE EL~ 1'a E~ cov (JVVE1'E8'1'].'I']VxavEl~ TO IJ. IJ.EVO~XaL ELJtE: «I1aALa llIJ. XaL EcpiLa~E TO 'VaQL JtAaXL.OT vo YLa 1'L~ IJ.OaXVAO!» «TwQa IJ.LA'I']TO.L015QY'I']aEO Panda.EQIJ.L015QY'I']aEO Thema diesel.'I']yxa~toxa()Laa1''I']XE aav aQv( (rov XaLQo EXELVOrc aQvla *av JtOA15to- ..la vorvrrou XaL IJ. K IJ.

0 Jta'tfQa~ IIav'toxQo. El)W XaL JtEQL~EVO'U~£a v ao~aQ6~. OJtw~ a~ JtOU~E0 AV'tQ£O'tl.rtou fywav acp£V'tlXo. T6'tE 08E6.XQELo. a't~O~'llxaVf~. QEU't'llX£ XaL £LJtE: «Moaxo~». aJto tore XLOAa~rn JtllYaLvav 8au~a ue 't'll ~acpLa XaL rc JtAoXo.VW ~Eyo.AA'll YfAaYE.AA'll.'t'll ~"1~LOuQy(a't'll~ xa~llAa~. iUAOL AuitoV'taL XL o.A'llEJtL't'UxLa.QXLaaVva 'tOU YUQLto'Uv t' o.~£ YLa iinvo. fXAaLYE.YLa'tLau't~ 't'll cpoQo. xa8w~ XaL roix m~'llQol)QO~lXOU~ uJtaAA~Ao'U~. 'Ya't£Qa 0 8£0~ fJtAaa£ 'tOY'tauQo.aav UaLva. "Erot f~aAf 'tOY XQOX6~ELAO oro ~JtAouto.» 'ESL ~EQE~JtEQaaE 0 8EO~ JtAo. aAAo. nou xa86'tav ao~aQ6. ~wa' rou XaL YEAay£ ~OX8'llQo.SEL Aa.~EL £QyOAa~LXo.E~l)O~o.'tQ£'Uavaav JtQoCP~'t'll Y£VLXOl)l£u8'UV't~ 'to rou oQyavLa~ou ml)'llQol)Qo~wv. 't'l1v wQa a noo rou tpoQoua£ XfQa'ta. a xo. KL £~£C.». KaL 'll ~a~o. ~wa' rou XL fXAaLYE ~E XQOXO~£CAla ~o. savaQ£U't'llx£ XaL SaVo. XaL Ao. Tcov aAAwvwv rc XfQa'ta 8a 'ta XQ£w8w £yw. LlLXW~XfQ~O~ xfQa'ta. Yla'tL ru twa ue xa~JtouQa. XaL 't'llv UaLva aJt6 't'llv o. JtO'Utll't"1aE a~Eaw~ va aVaAo. XaL tou ~oaxaQLOU o.l)a rcov ~ELW~fVWV EQyaaL~wv 'll~EQWV.Ql 'tOY aYQLOxoL'taS£. KaL 0 8EO~ l)'ll~louQY'Ila£ 't'l1v.JtE: «Moaxo.CPl.Y£~.AAOL SEXWALCitoV'taL. amou rou aU~Jtavro. uaov us 'IlAEX'tQLXo. waJtou xouQo. 'tOY ~E'to. XL ELXE~EYo. AAo. 'to ~JtAouto. EC~aa'tE axo~a x't'UJtliaEL'to SuJtV'll'tliQL .XQua· XaL 'll o.V'tEQaXaL £LJt£: «Ti. "Yoreou 0 8£0~ fJtAaaE 'to £Ao. ~axQlv6 JtQ6YOVO't"1~ Macp(a~.aEL 0 xoa~o~! 8£E XaL KUQLE!» KaL aJtoxQC8'llX£ 0 8EO~: «Ilnoorv!» «Ta 'xavE~ ~Jto.» "Orov YUQwav OLyOVEL~. AUQLO 8a cpQov'tCawcyw va 'ta 'taX'toJtOL~aw 6Aa». fXAaLYE.KL 0 fva~ fxAaLyE.. 'tQ£Vo. rnv wQa Jtou rou cpOQouaE XfQa'ta.'tOQa~ fLJt£: «E~w E')(EL xaAo.a't'llX£ XaL Jtliy£ aAAou. "Yoreou 0 8E6~ fJtAaaE 'to X'taJt6~L. va l)'ll~LouQy~aEL Eva oti- .ELXaL ~£A'tLWVO~aL .XLa.~rou. O XaL fLJtE: «Ooo Jto.'Ecp'tlaSE ~ayovLa.XL a~faw.AOouurrtd!» 8 "Yoreoo ~'ll~LOUQY'llaE xQOX6~ELAO.crnxs uovo fva 'tf'tQa~~£Qo YLa va rc cp'tLo.XL.XL. f~aA£ a't'll ~fO'll 'tOY J-WtOucpo. XaL 'to ~Oaxo..XaAO.~La 't'll~. Qo. 'Ycreoo 0 E>E6~f~aAE 'tOYXQOX6~ELAO aJt6 't'll ~La ~EQlo..xoa~oxaAaa'tll!» ELJt£0 ~Jta~Jto..18 TZOMOE KOBATA H BIBAO~ rIA AeEO<l>OBOY~ 19 xa~uiQLxa) XaL ELm:: «TL 'v' auni. YfAaYE. ~'llAa~ll. £lJtE: «IIo..fva Exa'to~~uQLO XQovLa ~E'to.80V'ta~ twa. YfAaYE.

. AAAA£14£ "'R~ HTAN "'£PITTO~..T£PA 4HMIOyprHU TON ~. TA £~ RN »N£T£(JH ...4TO'fPNO.Yl. Kill TON 41£A'IU en...

» Koromv EcpruOE'I'll ~Uf. EL:n:E: «KaAl1 aQXl1!» AAAa rc ~uoava 'tOU bEV 'tEAfLWOaV EXEC. tc O'tQO'Uf.lLOUQY'llOE :n:U'ta vro: 'tOY l1ALO.lCPUXLa.l'll xm YEVV118'llXE0 Abaf. EX'tO~ uno tOY Avtoson.. v auvEXECa't'llV :n:AUA E 8E'tE. :n:0'U. Kntomv .lEQE~0 KUQLO~b'llf.l: 0 . 'l'll Km EL:n:E AbUf.latEa~ tOU 8EOU cero af. oxou:n:~ovra~ to :n:Qoow:n:o'tOU. m't'UQCba xm OAa ru ~wa t'll~ rnv :n:AaO't1~.. O:n:O'l.l.lV'llf.W~ bfLvooa'UQO~ 't'll~ :n:OAL'ttXl1~ l1'tav l1b'll YQaf.l0VEU'tWVXQOVWV. Km rots EC:n:E KUQLO~: 0 «L't'llV aQXl1:n:aCQVELEUO:n:'ll.E EXaVE 0'lOU ALXl1aVm08'llOLa xm E:n:Aa"OE yvvaCxa.lEVO~.ALlAM KAI EYA Meoo OE E.lf.'to cpEyyaQl.l.YW'tC 0 KUQlO~ bEV *av LXaVO:n:OL'llf.L 'llf. 'tOY xa~o 'tOY Muocvrovo. Km 0 Abuf.

» AAAa ano'XQC8'Y]'XE0 KUQLo~: «'OXL. au't~ ELVat 'Y]yuvaL'Xa». 'Xat 'tou~ E~aAE 'Xat roue 6uo a' Eva ~EQO~ rooo o~OQcpo. MHAA OXI!» Kat ano'XQC8'Y]'XE0 Aba~: «M'Y]v 'taav't~Eaat XEL nOQ'tO'XaALa.jJaQL. ~1)'I1T/ZI)NTAI TI) 1TPIYi.. ~E QL'ta. oxrte 'to ovoud 'tOU SU~L~E mVE~a 'tatVLWV noovo: E6E~. » . 1.1) fJEI)I 1THPE AAI1TH..! Auro. AELnOUV 'touAaXLa'tOv 'tQLa'Xoma YQa~~aQLa.Airro bEY 'to SEAELOU'tE 0 E>EO~!» «TL va nro 'XL EYW rore... aAAa ~~Aa 0XL. bLacpoQa SaAaamva.jJoo~( ~EQEv'ta.24 TZOMITE KOBATA «KuQLE. AELnH Eva 'Xo~fta'ta'XL . 1.R1rI) TI)Y.» naQanOVLO'tav 'Y]~auQo~a~ouva. Kat ELnE: «Mana... AELOSQL~'XUOOV. T'Y] a'tLY~~ E'XELV'Y] 'Y]Eua ~QLa'XO'tav xovni a' Eva bEV'tQO' ~acpvou YUQLaE 'Xat ECbE Eva cpLbL. EcrU Kat EAEYE 0 XOLQO~: «Mna. a'Y]bCa!» . Kat ELnE rote 0 KUQtO~: nL'taa ~aQya'EE>a «E6w ~noQEL'tE va 'tQW'tE an' oAa: 'XQEa~...Kat Aba~ ~aAS'Y]'XEva bLVH ovoucrn ore EAEYE: «Eoii Sa MYEaat Sa MYEaat YOUQOUVL » . Et1JT'IU TH ZYMH KA/ rENNHfJHKE I) A4AM. KA/ I) A4AM.. EI1TE: «KAAH APXH . nou u' aQEaouvE 'Xat mo noAu 'tQW~E nOQ'to'XaALa!» Kat Lbou.. ~~Aa 0XL. AHOSQL~ 'XUOOV 'XL EYW YOUQOUVL. Kat ELnE naAL 0 A6a~: «KuQLE. 0 ~wa. ~aLVE'tat 6La yu~vou ocpSaA~ou!» AAAa 0 KUQLO~ 6EV ~SEAE va a'XouaH 'Xou~EV'ta.

xm OXEJtaOE 'to JtQ6owJt6 'tOU JtQOXELf-tEVOUvc f-t'Y}V 'tOY <p'tUOOUVore f-tou'tQa.xm o ADaf-t DEX't'Y}XE'to f-t~AO. Km ELJtE 0 KUQLOe. Km'tOLE xa'tEcpSaOE 0 KUQLOe. 10x XEL f-tLa wQa 'twQa xaSE'tm xm f-tLAaEL f-t' Eva youQouVL. EcrU Sa YEvvae. E~uJtvaba 'to AlOe..: «Fuvntxo.» «~wo'ta».H BIBAOi rIA AeEO<l>OBOY~ 27 «QQaLa ELOm xrn rou A6you OOU!» aJtOXQLS'Y}XE'to cpLbL. aJtoxQC8'Y}XE 'Y}Eiio. ELJtE 0 Abaf-t. Eva f-t~AO rnv 'Y}f-tEQa'to YLa'tQ6 'tOY xavEL JtEQa. AVLQa. Km rote Emam: vc f-tLAaEL O't'Y}VEiio ue f-taUALO'tLX~ cpwV'r1: «Ta f-t~Aa xavouv xaA6.(JEL0 eE6e. f-tE novo f-tEYaAo. DLW~W. EAa'tE va Jta~OUf-tE rc f-ttlAa . oro f-tou'tQa Duo cpOQEe..». Km Ecpayav 'tOY aJtayoQEuf-tEVOxaQJto. xm ELJtE: «ea oae. «TL avaJtOD'Y} f-tEQa». Sa f-tae. uc ro eE6!» Km'Y} Eiio JtQ6'tELVE myava orov Abaf-t: «Nc rou JtOUf-tE moe. Sa YLVE'tE E~UJtVOL». xa1.uuto. aAAa 0 ADaf-t aJtoxQC8'Y}XE: «M~AO 6XL. Av cpaLl': aJt6 'tOY xaQJt6 aUL6. . xm f-t' EcpLUOaV xL6Aae. JtEQLEXOUV ~L'taf-tLVEe.!» AAAa'Y} Eii« aJtELA'Y}oEvc rov JtaEL 010XLVE~LXO. ELf-tao'tE aSEOL!» AAAa 0 ADaf-t XOUV'Y}OE'to xEcpaAL 'tOU: «~EV unoQW. «EDw DEV D'Y}f-tLOUQy~S'Y}xa xaAa xaAa. Km ELJtE 't] Eua: «Arpoii etuaote E~UJtVOL!» Km 'to CPLDLOL'ta~E 'tOY ADaf-t xm ELJtE: «Aoro. JtOU JtaQE~'Y}yLOLav EUXOAa.. Km 'Y}Eiio 'tOU JtQ60CPEQE Eva f-t~AO.. XL EcpLUOEoro f-tOU'tQa 'tOY ADaf-t.. 'tOY ~EQW JtQoowmxa».

buo bW!luna. ..4 ilJI41.» aAAu allEow~ JtQOOSEOE: A...4N41.41 EI4E EN. 'to JtQuYlla 0013 Jtl1QE1l0VO !lla OtlYIlOUAa: . JtaQoAo JtOU 1l0Al~ ~Yl1XE~ uno !lla OAOXA'llQ'll mwvio't'll'ta..oXOUJt(O'tE. ue !llOSW'tl1QLOOU!l~OAmo aOQLo'toU XQovou. KUQlE. Ebw Jtou ro MilE. c/2P. « ~E~ma. EJtEl'ta Eva yova'to 0't0 aU'tL..28 TZOMDE KOBATA Ecru Sa bouAEufL~ ue lbQ((J"taJtoAu.. 'll llallU oou ELllm EYW!» Kru XQfLUO't'llXE va JtQOxwQ1100UVboxlllao'tl%u: JtQw'ta Eva bUX'tUAo 0't0 IlU'tl. 01.4 EIUI K.41 TOY AOrOY UJYf t41TOKPIIJNKE TO ilJI41..4. «A1T't41T..'au'tU Yla Eva !ll1AO. av UJtOSEOOU!lE 0'tl Sa ~QEl~ bouAEui Kru 'll Y'll Sa JtaQUYfL aY%USla %m 'tQl~oAla».4f E/1TE .4 r'IPri£ K.... Kru QW't'llOE0 Abull rnv Eiic: «~OU 'XfL IllA110fL %aSoAou 'll !la!lu oou..» «Arpoii bEV UJtUQXfL%aVEL~!»E(JtE0 Abu!l.'tEAfLwoa'tE!» . EOEva Jtw~ OOUCPUV'll%E.» «~acpw~ xaAu'tEQa aJt' orcv EXWOE~'tOY ayxwva OOU XU'tW cero 't'll llaOXUA'll IlOU. aAAu 0 KUQLO~E%aVE'tuxa on bEV U%OUOE. 'QoJtou YVWQLornxcv IlE 't'll ~l~Al%l1 EvvOla. ELJtE KUQlO~.N EY. aUQLO'll ouAAoYl1 !lE rc YQa!l!la'toO'll!la.. uO'tEQa Eva JtObl 0't0 orou«. xou~Lva xm Aou'tQo%a!lJ'tlvE. Krn ELJtE0 Abu!l: «Xrionxc nou OEyvwQloa.'ljJExUO'tE.» «~EV ELvm Yla 'to !ll1Ao».. Tt Sa MfL 0 %00!l0~ Yla !lEva. Km ELJtE0 Abu!l: «MV110't'll'tL!lOU. Ken 0 Abu!l xm 'll Eua Eyxa'tEAfL'ljJav 'tOY EJtLYfLO JtaQubfLoo xm VOL%laOaV!lla oJt'llAlU. AAAu.. «ELvm ~110 't'll!la aQXl1~: 011!lEQa'to !ll1AO.AUQLOvc oou CPEQW Eva %lAo.4I. xou%Aa. . ~yaAE %O%XlV'll E xUQ'ta %m 'tOU~aJtE~aAE aJto 'tOY aywvLO'tl%O XWQo.

SEAEL~ 1jJuxaVaAut~!» . Sa 'to JtOVftE Xouvnvi!» Km YEVVtlSf]XE 0 Kdrv. ~QE Jtmb( uou. nou aXQL~w~ EX£(Vf] 'tf] <J'tLYfttlyvwQL~E rnv Eva. Iknb( E(vm . «Auriv ma! Mnv 'tQW~ fttlAa.Movo 'tOV ecuro oou xorrdc!» Km E'tm EYLVE xm Q(X'tf]XE'to <JJtEQfta rou JtQw'tou avSQwJtou. Km E(JtE 0 Abaft: «~ox(fta<JE vo ~aAEL~ baX't'UAo <J'tOorouo»..Km E(JtE 0 Abaft: «ME mv JtQw'tf]. E(JtE: «La~ OftLAE(aut6fta'tO~ 'tf]AEqJWVf]'ttl~· Autr] 'tf] <J'tLYfttlaJtouma~w . Na <JXECjYtOVftE ovouo Sa rou bW<JouftE!» 'tL Km ELnE 0 Abaft: «Av ~YELaJto XEL oJtOU ftJttlxa £yw.. ftf] ftOLXEVEL~ Eoti •. xm 0 Abaft 'tOY xo('ta~E xm £(JtE: «TL ftLXQO~ nou dvm! tlft0UV xo't~aft av'tQa~ .» Km E(JtE 0 KVQLO~: «Abaft... Km qxnioxcxre f] xOLALa't'l']~ Eva~.H BIBAOL rIA AeEOCllOBOYL 31 Km 't'l'] vvX'ta £X£(Vf] f] Eva EftELV£EyXUO~. a<JE'tL~ ~AaXE(E~ xm Jta1jJE va !-LOLXEVEL~». AAAa E(JtEf] Eva: «~EV E(vm 'to <J'tOftaXL uou. TL YX(VLa XL mmi!» Km ELJtEf] Eva: «A~ JtQO<JEXE~ 'tOuAaXL<J'tov. Km 0 Abaft. xaSw~ xm 'to <JJtEQfta 'tf]~ JtQw'tf]~ uouvevVOf]<JLa~... » Km 0 Abaft tlSEAE va YVWQ(<JEL VEOUrnv EX Km 0 KVQLO~E(b£ xm qJwva~E: «Aoriu!» Eyw ftOAL~YEVVtlSf]xa Eva..

Km bEY ~avaO'U~cpwvf]oav JtO'tE 0' a'U'to 'to eE~a.1..T'HKE RA 11"POXDPH~YN ..T1J MATI.. ~JtOQEle. 11"PRTA ENA . xm 0 Aba~ ElJtE: «AA.:OJtOlOe. bEY bf]~LOVQYf]OE cpaQ~axElo.40KIMA1. xm 'to f] Eva bEY ~eE1.Ea1. 0 Aba~ ElXE novoxEcpa1. Km 0rev f] Eva ~eE1. ..va bf]~LO'UQY~OEte.TIKA .f]elV~ xa'taQa Yla 'tf]V aVeQffiJtO'tf]'tao '(~Jt .. KVQlE. ~~Jtffie. CP'U1. _.T1J 1.a 0 eEOe. . E7fEffA ERA rONATO 1.~eEta.TO A"' .'tl MEt 0 1.'to cpaQ~axElo...41 1.aEt rn Qovxa rou EXELrc uiori .... SEQEle.oyoe. rou Aba~ f] Eva E~fWE EYX'UOe.o.32 TZOMTIE KOBATA Km 1. .TOMA.41.1. .4AXTY"O 1.T£PA ERA 11"0.. Xl am~ *av f] a1.KAI XPEI. bEV'tEQf] cpoQa. .OYffiam~e.Eva 'tOY YVffiQ(on. 'tf]e. Y1. acpf]Qf]~abae.ova YVffiQ(OEt'tOY Aba~..» AA. .. ' ~ .

AAAWO'tE.'tL axoAou8EL ELVat 'to XQOVLXO 'tOU nllyav ovrox 'ta nQaY!Aa'ta. Val.lJtoQEoav va YEW1l00UV 'tllV av8Qwno't'Y)'ta. 0 KaLV liTavE Ilovaxona(DL ll'tavE !AOVaxoYLo~. axo!Aa XL av rou.KAlN KAI ABBA ME 'to MXLO tou 8a avaQW't118E( xavEL~ 0 Kdrv XaL o A~EA f. nw~ nw~ o KaLV . nQo'tov YEvv'Y)8EL0 A~EA. aYQo't11~ xat !ALa BooxonO'uAa. 'OXL. DEV na' va 'Val o ~OOXO~ Xat EYXELQLOIlEV11 TQa~Eo'tC.' 11 anOAU't11 EAAEL1jJ11 llaQWQWV xa8Lo'ta anC8aV11 't11 DLa1jJEuo11· Xat 0 A~EA DEV rirov aVExa8EV Duo. xQa'tlloEL~ atX!AaAWTOU~ Ila~( EnL oaQavTa XQovLa. ~ooxo~ xat !ALa aYQO'tLOoa. Val. DEv 8a !AnoQEOOUVnO'tE va rc xaTacpEQOUV. ~LOn. "Evr«. aAAa !AovaxonaLDL o'rnv XUQLOAE~La. 'O. ~OOXO~ XL Eva~ aYQO't11~. YW'tL oro nQoowno 't11~Y11~unllQxav 1l0VO au'to~ Xat OL yOVEL~ 'tOU. AAAa Eva~ ~OOXO~ XL Eva~ aYQO't11~. "Evr«. 'Evce.

lLa I xonEAa.» Kor anoxQLv6'tav «0 KULV». E~ouuQ~o . ano~ELXvuov'tae. ~EV tlSEAE rc nQ6(3a'tu rou: 0 KULV Loa nou ay6Qa~E XL ano Eva nO'tE n6'tE. ornv 'tOU 'CPEUYE EQw0 'tae.· H Eiio tl'tav nOAu nQo(3A'f)lla'tLoIlEV'f). nEAa'twv.'t'f)AECPWVO xcvsvcv.~u't'f)V va 'tOY naQ'f)yoQtlOEL 600 xaAu'tEQa unoooocs. Kor anoxQw6'tav 0 KULV: «A(3EAUXO. Kat 6no'tE 0 KULv E(3yatVE. nQEnEL va (3QELe. SEQU Xat (3Q6IlLXa cpUAAa rtou cpUAaYEe. xm 'f) ~a~u Eii« nQoonaSouoE ELe. rov KUQLO. xm ELnE orov A~UIl: «Toux nQEnEL va rou ~WOOUIlE ~La a~EAcpouAa».ornv uno- . tou. IlE OnEOtaAL'tE aQvuxL YUAax'tOe. KULV. . «KULV. E'tOt 0 KULV 't'f) 1l0xS'f)QLa 'tOU xm 0 A(3EA 't'f) (3AaxECa 'tOU... ~'f)v SEQoV'tac. 'to 'xcvs unouqxiv IlE youva aQvc. 0 A(3EA 'tOY <JU~(3ouAEUE: «Mn IlLAUe. ~EV ExavE no'tE SUOCEe.: ouv 'tQayou~Lo'tQLa OXUAU~LXOU Eva nQuYlla. KU'tOE nUAL xu'tw an6 rnv ~nuQa EoU».. ~oxL~aOE va aVOLSEL Eo'tLa't6QLO: «Tou A(3EA 'to xoutoiixt». . xm 0 KULV aYQ6't'f)e. o Krn EAEYE 0 A(3EA: «Kcrvdxo. o KUSE IlEQa EXatYE ECP'tU0X'tw aQvLu OE SuoLa. rov KUQLO. KULV nUAL.va 'vrn. Kca 0 KULV UQXLOE va IlLOEL'tOY A(3EA. E'tOt xm ayYLSELe. 0 A(3EA xaS6'tav an6 xu'tw. SUOCEe. M6vo EIlELe. IlE nvvoxrtotx». MEyaAwvov'tae.» MLa ~EQa 0 KULV YUQL<JEOnLTL xat (3QtlXE 'tOY A(3EA onv 't'f)V XaAtl xaQu: «LEQnQuL~!» ELnE 0 A(3EA. 1l''f)A6C.'to XEQL tou a6EAcpou rou. OE oxorcooc!» ' o To (3Qu~u. 0't0 OEQL. YLa'tL XUSE (3Qu~u.. 0't0 cpouQYO. YLa ~au'tO. rc 6130 a6EQcpLa Enat~aV 't'f) ocpaALuQa'tou cpav'tuQou. T6'tE EJtL~6S'f)XE 0'tO Elln6QLO. IlL~avnAL Xat IlEe. «8uoLaoa YLa AoyaQLaoll6 oou 6Aa EXELva 'ta UOX'f)uc.. M' uurov 'tOY roono 0 KULV avuyxa~E 'tOY A(3EA va xuSE'tm xu'tw cero rnv IlnUQa ax61la xm ESLIltlVEe.wvaSul (3uQmvE noM 'tOY KULV. 'tL va xuvouv. OUIl(3EQ'tO. rou KULv XELQOT2QEUE.. Sa OE (30'f)StlOW Eyw». XL UO'tEQa. IlE AEonuQ IlLVL. 1l0vaSLUe. vru. CPEQE xuva CPLAO YLa cpaY'f)'t6. aAAu avayxuo't'f)XE va 'to XAELOELA6yw fAAEC1l'EWC.oi ~uo ECllao'tE EnL nQoownou Y'f)e. xm otivtouc EYLVExm 1l'uxonaStle. Ano anEAJtLOLa. AAAU ~EV tlSEQE 'tL va rc XUVEL. anoxQw6'tav 0 A(3EA. savS6e. o A(3EA ELXE Eva oWQ6 aQvuxLa.. 0 A(3EA EYLVE (300x6e.. Lou~uvva. YLa'tL ~EV naLQVELe. 0 A(3EA 'to 'QLSE O'tLe. rcou ~EYUAWOE xm EYLVEwQaCoc.». Kdrv. KL E'tOt EYLVExm YEVVtlS'f)XE 0 A(3EA... Xat 0 KULV X'tunaYE u' Eva xov'tQ6 xAa6L (3EAavL6LUe. » AAAU 0 Krav ~EV xa't6QSwoE no'tE va SEnEQUOEL 'to aCOS'f)lla 't'f)e. 0 A(3EA QW'tOUOE: «Ilotoc EL0 Krirv: «Ilotoc SEe. 'Y oreoo QW'tOUOE: «Tloioc tiTav. acpou 0 KULV rirov XOQ'tOcpuyoe.36 TZOMIlE KOBATA H BIBAOl: rIA AeEO<l>OBOYl: 37 H . aAAu xavELe.. «AuSoe. rcou rn cpwva~E IlE 't' ovoud roix: Turvvdxt].tLnOTa. orov yUQL~E omu. Kat 0 xaQax'ttlQae.

» Ken 11~QOvtEQi] qxovri anoxQl811XE: «0 Pallno..38 TZOMI1E KOBATA 8i]X11. 0 KVQLO~ELVm E'UxaQLat11!-tEVO~ EcrU1.pEoo~ 0 Kdiv n EXaVE XQi]a11 vaQXootLXWV'aAAa bEY nQoAa~E vn orevaxooQ118E(.tallm me.. nEQllav ... Eoii noio. E(f. «Autd iJtav XOQtO tEcpaQ(xL!» Ken Etm EYLVE xm 0 A~EA aVQXaA'U'I... «Kriiv.. naQa YLatL ano XELnQOEQXOtaV11 qxovri.E0 KaLV. A. IlE rooo xoouo no'll EnAaaa... noto. Ma 0XL.tm. soii!» Krn ai]xooaE 0 K6. 0 KAlN TA 1fHPE ~O KPAN/O. 0 eEO~ . noLO~ Pduno !-tooQ£. - ... eEE uou .eEO~.ECPOQXL tW811XE~oAa EXE(Va ta mxallEVa naALOXOQta!» «~LxaIlEVa. 0XL.. .ti]noo~OXL. soti EXELxatoo. VQL..ELf...f1fAQU ~O E. cuto E(f. Ken t11 atLYIli] EXELV11xovat'tlxE qxovri: a «AacpataA mx LallVarlA HOV omatax {3LQO!» ITO'll omv aQxaLa 8E'LXi]yAwaaa a11lla(VEL: «'EL. ELllm. «SEQooyoo.» Koi 0 Kcav xataAa~E noo~ 0 xanvo~ t11~8'Ua(a~ ELXE cptaaEL oo~tOY ouoovo..» QWt11aE0 eEO~... TOY 'J1QU M/A ME TO ~tfJYP/ KA/ TON ~. 'H f.tm 0 ~ov. ~EV 8'Uf. nov ELvm 0 A~EA...» anoxQC811xE 0 Krirv. nw~ «. tL AEootWQa. sioru. ocoor«. nov vc 8'Ullallm ovouuru!» «ELllm 0 Krnv.» cpWVa1.tm. Oixp.4AtfJO~ ~N XAAAK/ TOY M1f AN/OY. EcrUxaAE.LVrc llatLa orov ouocvo. Krn 'll cpoovi]a'UVEXLaE: «'EL. 0XLyLatL ELXEIlnacpLaaEL.. rou 'boo~ oe IlLa IlE to acp'UQ(xm tOY sanA(QaE oro Ebacpo~ ouv xaAaxL rou IlnavLO'U.YLat( 0 Kdrv ta ni]QE oro xQav(o. oe AEvE.

«to ~AEnEL~nou.» «MnQa~o OOU».» «TQOllfQO». XL EaU AE~"SEQooyoo. aAAa 0 8EO~ bEY flXE tfAfLWOELoxouc. otuv OtQooSfC~OtO bLa~aolla. Mnooc. ElnE 0 Krirv.. YLa AEYEV' aXOVOOUIlE.xm Sa aVtLAall~avE~ OtE OtL OAOLsExLvlloav 11wQa bvo t11 vvxta..» Km ELnE0 Kdiv: «Oixp.rroo Sa 011XWVOUV oAa rc bLallfQlollata ornv nOA11.. bfV fLom xm rooo XQEtLVO~mo. 'OXL oXL! Auto to Eboooa YLa homework t11VnQo11YOVIlEV11 cpoQa.nOLO ELvm to ooxrto.» Km 0 KVQLO~tLIlWQ110f tOY Kdrv YLa to qxivo tOU abEAcpov rou. rnv "Esunvll avaxwQ11011''. xm Sa 0l1xwvEOtE 11wQa bvo t11 vvxta YLa va 1111QtLtf XLVll011.."! Ebw cpnaXVOUIlE t11 BL~AO. EaU Sa YEvva~ IlE novo lleyaAo. ELnf 0 KVQLO~. «Ken Sa nQEnfL va xaVftE xaSE XQovo bWQa XQL- . YLa tLllooQla Sa YQa'4'fL~ t11 bLaS~x11OOU»."!. . xm OL1l0VabLXoLXQEtLVOL Elvm OLXAESa CPtE~..H BIBAOI: rIA ABEO<I>OBOYI: 41 «"SEQoo yoo. Km 0 KVQLO~ fnE~aAfaxolla JtLOOXA11Q~ riucoQLa YLa t11 b~SEV Esunvaba tOU xm fLnf: «8a SEXLVatE YLa bLaxonE~ tOY Aovouoro EJtLAEyoVtw.» n~Yf va xavEL tOY Esunvo 0 Kdrv. xm ELnE: «Fuvcfxo. avtQa. Auriv JtLa! EvtasfL: Il~noo~ tLllm eyw 0 cpVAaxa~ rou abEAcpov 1l0U. Aoetov. «Tnv IIaAma ~ rnv Krnvr]. EaU Sa bOUAfVEL~IlE LbQwta noM . xm Sa ~QlOXfOtf IlE aAAa tEOofQa fXatOllllvQLa Esunvou~ cro bLObLa.

. tou ~ECPUYE Eva~ xEQauv6~ ExaVE tOY KaLV ataXt'Y) Xat nouA~EQ'Y). QWt'Y)aE 0 oiore va aVtLIJ. ELnE 0 KUQLO~. Kat Sa YUQV6:tE tQw.rlAWaE tOY rovo t'Y)~ <PWVrl~oou. Kriiv.» o 8E6~ «Lou «ME otcv «'EL.a IJ.a IJ.. Xat ore Xat t'Y) MUQLu.La <paVEf.» XatEl:rtE: 6XL :rt6AEIJ.a croix oaou auYYEVEL~ autrl TZOMOE KOBATA H BIBAOL rIA AElEO<llOBOYL 43 :rtOVOXECPUAO. KaLV: XaVtE EQwta. :rtaQ' 'Y)OQYrl».UtLx6t'Y)va 6Et.EVLamt~alJ. va ~aVanEaEL aa~ xEQLa .OUyEVVWV.abE~ YLa va XavEtE vav xUA6 unvo. Kat 0 8E6~ :rtrlYE va atauQwaEt Aa. EAaA'Y)aa».42 O1. UatEQa coro Eva IJ. Xat 6EV Sa ~Q(axE- re oro omn oirrs aAOUIJ. aAAa autrl t'Y) <poQa aArlSEta. OUQAta~E 0 Kdrv. W- «urot OL :rtQuYlJ. ELXEtEAEtWaEt at' noiov. ~bolJ.LV6xaQto. UAAa uxolJ. 6:rtw~ to 'xovs «Na rnrro.a- IJ. «E6w :rtEQa rllJ. to 'Yoreoc rc 6EV U:rtrlQXE XUVEl~ rcou unoooiice Kat t'Y)v aAA'Y) IJ. Sa ELatE XatabLXaalJ.. » ava<pWV'Y)aE 0 «<!>taVEL. ~QELtE IJ. aA- 6EV ELXEtEAEtWaEt cxou«. Aa 0 8E6~ xa Sa :rtmEltE oe naQaxaAW!» Kdrv.axEla.a va n'Y)yaCVELbWQo cero XEQt bLXa oe Kat XEQt. «U~ EArtLaOUIJ.attXOL :rtQOna'tOQE~ t'YJ~aveQw:rt6't'Y)'ta~. v'ta~Et..0!» «Ki uatEQa.ocp6~0 t'Y)~ aQQwatLa~.. EL\EV ELVat xoucpo~.» to 'xa nEt. EC:rta xat tn XEQta roo aAXL :rtLt'Y)~ Y'Y)~Xat :rtavtaxou. ~ExouQaato~ . Sa EXOUV a:rtEQYLa ru <paQlJ..E auVEt6'Y)tO:rtOL'Y)aE 6tL ornv :rtQaYIJ.Ebuvato u:rtrlQ~uv va rnv bWQo 'Y) o KUQto~ EnAaaE tOY I'uivvn one.6vo EYW XL 0 aAAO~ 0 ~EXOU't'Y)~!» Kdiv.La yuvaL- «Kat t'Y) IJ. E0 8EO~ axouEt crnv EVtEAEta.'Y)V '6E xaVEL~».EVm mt~alJ.EXEtQwvaxttx6 tQ6no .EtW- :rtLaEtE to ~rlt'Y)lJ. un6 mv nQovn6SEa'Y) va XQ'Y)atlJ.EQU. EV oUQavw. nou IJ.La cpoQa att~ 6Lax6mE~ :rtQocpuAaxtlx6 a:rt6 to aa~ 6CVEtat. xalJ.

4NNH K.~ ..K.4N IJI 1TP.4 IJ K'fPIIYi.• ..4rMMIKIJI 1TPIJ7TMIJPE~ TH~ ..K.4"1J1 nrHP~. - .4~ .41 . E1f'At4U TIJN rl....41 THN .4 .4N(JPR1T'IJTHT..41 TH M.4AAH MEP.4PI.

o naVV'l1~ xm 'l1 MaQLa YEVV'l10aV LO ENQ~.aQ't'l10'l1 aJto mv xoxo. aAAa bEY 'to bLaoxEbaoE EYEVV'l10E'tOV KAlNAN. bEY EJtLVE.E Jta'tE0 L- Qat. Jt~Q.E Jta'tEQa~ OAWV 'tWV ~OOXWV xo va <puAaEL rc JtQo~a'ta). JtOU ELXav xaJtOLO JtQO~A'l1~a.- ~EA.E xO~~W't~QLO. OAWV 'tWV aAxOOALXWV xm 'tWV LO. xoma 'tEOOEQL~auvoALxa.AIIOrONOI TOY MAM o Aba~ xm 'l1 Eva YEVV'l10aV 'tOV KaLV xm 'tOV 1\. ~E rc xa<pama . bEY xaJtvL~E xm ME rnrrov bEY Jt~ymv£ 'tQEL~ ~ xm ouv 'tOL~ aAAOL~ EJtELb~ uJt~Qxav OE yuvaLxE~. bE. no- o Evw~ nou UJt~Q. o EVO~ JtOU aVOL. xa8w~ xm Evw~ nou u(nou ~a~ouv 'to AV- OAWV'tWV oQvL8mQo<pwv (nou XOUQEVOUV 't' a~yo xm JtaLQVOUv 'to ~aAA( rou). bLo~. AU.Lxo~avwv. ELXE E. LOV 'tQOJtO E~'l10E EVVLa- JtEV'tE XQOVLa.

Toon oQaatllQlOtllta unovoueuoe rnv uYELatOU EvwX.ta~ 'XataAa~aLVfL~ f[. "Htov 0 f'XAE'XtO~. o Ma80uaaAa~ E~1l0E XLAla exurov evvevrivtc XQOVla.to OEXtllxe ue 'Xaxunot!JLa. A£yorev ~(OE'XtO~. AOYW rou xao[. 0 oaotoc nE- o o o Oove oro av80~ tll~ llAL'XLa~tOU. 'XaL anf~Lwaav EUtuXEL~atll Tuioo A. wonou tEAL'Xarc tLVaSE cro 777 tOU XQovLa.tEVll. 0 Ma80uaaAa~ OEVta nijYE notE 'XaAa ue tOY EvwX. TIoAU a13vrouo EsavtA1l0E oAa rc otox OEaQ'Xouoa'XLa.z.ta~ 'Xavouv XLAla XQo[ vic 'Xa8aQa. t!JW». H a13~uyo~rou unijQSE yuva('Xa XOQtao[. 0 MaaAaAfijA YVWQLaf tll yuvaL'Xa tOU tQfL~ CPOQE~ 'XaLanE'Xtllaf fVVEa nmOLa. tQLa'XooLwv Esijvta ESL EtwV. nou unijQSf natEQa~ YLa tOY ~aAaL-Aap£x 'XaLYLa OOf~ 'XUQLf~ ue AapE to EQlSav OtOV avatOALtl'XO [. 'XaL tOU 'AfYf noAA.tft' eunoOLWV. . nou unijQSf natEQa~ OAWVtWV ytaTQoJv nou f'XtEAOvaav rc 'Xa8ijxovtri tOU~ uno tOU~ ijxou~ tOU aVatOALtl'XOU viaoe: «TIoAAov~ ytaQaOc~ YLatQEt!Ja'XLaAAou~ 8E va YLatQE.tla aouQou'X-AapEx. fLaaL YEQO~.'Xa8w~ 'XaLore nEQLxwQa.aAAa to C>Laa'XEoaaf noAU nfQLaaOtfQo uno tOY natEQa rou.48 TZOMI1E KOBATA H BIBAm: rIA AeEO<I>OBOYL 49 tL~ EmVf tL~ 'Xo'Xa 'XOAf~. nou unijQSE natEQa~ OAWVOOOL olanQEnouv os anoQ onw~: aQoll OL'X0YEvfla'Xwv ~aQwv. 0 aOfAcpo~ tOU nE8avE Eva XQovo uetri.tatl. o i\a[. 0 MaaAaAfijA nE8aVf acpov Ecptaoe ornv llAL'XLanov 3427941 . 'XaLorov roo EcpfQav to aQ'Xouoa'XL.Of'\! [. 0 i\a[.tou [. Sf natEQa~ Yla OAOU~tOU~ 'Xf'XEOf~ 'Xm YLa 'Xa8f nana naxv nou 'cpaYf naXLa cpa'Xij.06 YLa onOLOVtllAfCPWVfL f'XtO~ PW[.tO. 'Xl 00orooo YEVV1l0EnEvijVta tEOOfQa aQOEVL'Xa nmOla 'XaL tEaofQa Vtf[. Tore 'XataAa~f nw~ fLXf naVtQEutEL [. [.. aywva~ oQo[. o Ma8ouaaAa~ fYEVV1l0f tOY AAMEX.tOVOV evvtnxoot« XQOVLa. MaaAaAfijA fYEVVllaf tOY IAPE~.ta~ tou~ VEOU~». Kurvdv £yEVVllaf tOY MAAAAAEHA.tllAf-[. TIQay[.tll~. aAAa auto~ nE8aVE EVVLa'XoOLWVsijvta 0130 eterv OLE X(J)~oirrs Eva aQ'Xouoa'XL.EyoVta~: «~osa va 'XfL 0 Ttaoaustnc». An' oAa tovta ta naLOla uovo Eva nEQaof ornv lOlOQLa: 0 NQE. [.tUOtL'XlO[. o EvwX EYEVVllaEtOY MAE>OY~AAA.ta oro 'XEVO'XAn. 'Xm ue tEaafQa 'XEVtQa 'XEQoLaf Eva aQ'Xouoa'XL. natEQa 0XfOOV 0AWVrorv naLOLWVnou YEvvij81l'Xav f'XfLVOV tOY 'XaLQo a' exstvc ro [.tL vrsut. IaQfo £yEVV1l0f tOY ENQX. aAAa anE'XtllaE uovo 0130 nmOLa.tEQll. aA[. nou unijQ. nou ornv aQxaCa nQo~a~uAwvla'Xij yAwaaa 0ll[.tfX tllV E'XavE AapOyta OE nOAAa QaVtE~Ov ue to Xrioo.E~rpoQE~: «Kctov oa'Xa~CA». nou. 'Xa8w~ 'Xm rnv unouovn rcov aAAwv avoQwv.tcLOV 19% <I>TIA.tOAL~ tQLa'XoaLwv fsijvta nEvtE eroiv. Me tOY tQono nutov 0 Kctvdv E~llaf [. 0 IaQfo YVWQLaftll a13~uyo lOU anELQE~ CPOQE~.tato~ tWV YfVfWV. .taQa8wvLo~. 0 Katvdv yvwQLaf tll yuvaL'Xa lOU tEaafQL~ CPOQE~ 'XaLanExrnos tEaafQa naLOLa: ue 'Xa8f QLSLaE~Qta'Xf 'XEvtQO.tfX OfV YVWQlOf notE tll yuvaL'Xa tOU.taLvfL: «Mnnund.

---.1) NDE HTIIN I) EKAEKTIYi.. TI)Y KYPII)Y: 21)'ri£ ~HN EPHMI) Kill TI)N KATETPDrllN H 41'11 Kill 1)1 'EIPE~ . ....

tr)Aa.nou 'to XQrtOLf.U'lrt6~ nou rooo . Moo va 'tOU~ E. "Htov 0 EXAEX't6~'tOU KUQLOU:~OUaE ornv EQrtf.tOnOLoUaEnLart~YLa E va axmWVEL 'tL~tpE(QE~.tm E()OO.tEQa'tOY KUQLO o NOOE.tO xm 'tOY Xa'tf'tQooyav 11 ()(tpa xm OLtpc(QE~.tr)Aa ceroXAELE'tat vu 'tOU ()Lv6'tav no'tE.xm 0 KUQLO~ELnE: «TI6no art()(a! MLa XL ELf. ouv 'tOL~UAAOL~EnEL()r)E~EXVE 'tuQLAa xm ~Q6f.ta. KL r}'tav rooo cptooX6~. LXE'tO alxaf.Ef.NQE nQ6mpEQEoro av8Qoomvo cC()O~.too~ *av ()LXmO~xm ()EVauvouOLa~6'tav nore. "Hrnv 0 EXAEX't6~.tr)Aa.xa8oo~ xm rc 6nOLa UAAa ~ooa an6 nuvoo rou. nou ()EV f. KL r}'tav rooo aa'tOLXELoo'tO~.t1t090uaE va ayoQuaEL 'tOY EQoo'taOU'tEan6 Xaf. Kat YL' am6 EuxaQLa'touaE XU8E f.tnEQ()EUooue ()au'tou~». Tov xmQ6 EXELVO OLUv8QoonOLEnL'trt~ yrt~ ouvouOLU~OV'taV an6 'to nQooLoo~ 'to ~QU()U. KL r}rev rooo yxav'tEf.taYE'to xv6't0 'tOU. nou f.tLa 8rtAUXr} Xaf. o NOOE6f. xa8oo~ Xat oro ~ooLx6.trt~. noo anOXAELnat va avayvwQL~E 8rtAUXr) an6 aQaEvLxr} Xaf.oA08QEuaoo xm va .

TL Ilnogw va 'Xavw YLa osvo.. «0 rcoioc. ECllat 0 Ilcvroxodtroo!» «AX... nou ELam 'XL0 aUe£V'tL'XO~ Nois... qw 6£v EXWDELnOtE IlOU oirte n06~Aato eaAaaa'll~ . Eyw ~w oro ogo~ LLva!» .» «0 e£o~». . rrou ornv aQxaCa nQO~a~UAWVLa'X~ YAWaaa amWCVEL: «Ma £CVaL6uvatov.» «Mo. ELVat nOAv 6Laa'llIl'll.. m» . H 'XL~WtO~!ELVat YLa va nMoull£ at'll eaAaa- .» «MLa 'XL~WtO».. 0 IEXQB.54 TZOMDE KOBATA A€yOVtW. KvgL£.» Kat £Cn£ 0 e£o~: «Aev xgELa~Ollat <puAAa6Laqw. H 'XL~WtO~.A1:!» Kat sete 0 Nois: «Aaax. ouv to xgLatouYEVVLa'tL'XODivtgo Eva ngaYlla.Klfl TIJTE 01 TPEII rlol ~KQ(JHKAN TO KPE1JATI Klfl TON trAlfK Q~N 1.. £Lllat anaaxoA'llIlEVO~. unagXH £nC ngoawnou Y'll~. tEAO~ naV'twv . HTlfN 0 EKAEKTtn.'Xat va Il'll ataugwvw yuvaL'Xa 6£v na' va ~aA£L to XEgLrou 'XL0 e£o~ 0 C6LO~. To SEgouV£ 'Xat OLnEtg£~ tL ECvm 'll 'XL~WtO~ tOU NWE. _ aa!» Km £Cn£ 0 Nw£: «KvgL£.. va ue aullnaea~.r0 ~'IAO ME KATI MAriIJ'IKIIf .» MLa vvXta 0 Noie 'XOLIlOtaV oto atgwlla tOU 'Xat a'XouaE IlLa qxovr]: «Noie!» «IIOLo~ srvca.EXWt'llv 'XataagoAa ern <p<OtLa. Toooc xoouo. uxoticrs...: «NtacpLax». «Kru n £CVat'XL~WtO~. ECn£~I£xw~a~ 'Xm vOIlL~a nw~ ~tav OL Magtug£~ . P~t£ rn <pUAAa6La 'Xatw coro rnv nogta . 'Xat va £Cllat an' OAOU~qw 0 mo 'Xg£tLVO~.. 'Xat 6£v to SEg£L~ eou..» «0 e£o~.

lEAE'tl]'tEe. «YlaTL anoCflamoa va TOU£ nv~w ana~anavTE£». Km ELnE 0 NOlE: «Kca ea ~tlOOUV fla~L uou.· . anO%QC8Yl%E 0 KVQLo£. ea q:rna~H£ aUTO TO nAOLO xm Sa CflOQTOlOEL£ navw OVO ~Ola ceto %aSE Qatoa».loL~u6a. NOlE. a<pov 6EV ELXE O'UVOUOLaO'tEL:n:o'tE.» QWLYlOaV rc nmOLa. Sauflama Yl O%EtpYl oou!» «Buioou. wQaLa LOEa! ~uyxaQYlTtlQLa.lEQa 1'] :n:LOaA1']80<pavlle. f.» «NaL». tou. Km 0 NOlE ntlYE va ~unvtlOH LOV ~Ylfl.lOLO't1']'tEe.H BIBAOl: rIA AeEO<I>OBOYl: 57 «AoE Tl£ YlALSlE£ Ol%mOAOYLE£. aAAU 1'] :n:QW't1'] :n:08EOlj <paLVEtaL axof. «Km ue TYl ~QOfla TL YLVETm. KVQLE. Mnv ~Exva£ nw£ ELom 0 E%AE%TO£!» «Auto Sa nH %WAOCflaQOLa». «TQEL£ TYl vVXTa». ELm: 0 NOlE.» «ea TYl auVYlSLOOUV». nmOla.lE t1']V af. «Mo ELvm (JL' aAtlSELa anaQaLLYlLO. OTQOlOOUOTYl OouAEla. «A..lLa XaL 0 NWE :n:aQouoLa~E 0f. TOV Xou xm TOV IaCflES. * «3unvaTE.» «Nrn». anoXQC8YlXE 0 KVQLo£. nQEnEL va CflLLa~ouflE Eva YlOL!» «TL OlQa ELvm. anO%QLSYl%E 0 NOlL Km TOTE rc TQLa urtdxouc nmOLa 0Yl%OlSYlxav ano * llOMOL f. <PQOVOVV O'tL 0 NWE ELXE ULo8E'tllOEL roix yLOue. AAAOL 8EWQOVV O'tL OL YLOLYEvv1l8rrxav a:n:o :n:aQ8EvoYEVEOlj.la f U XaL ollf. nou OTYlV aQxaLa nQo~a~uAWVLa%tl YAOlooa OYlflaLVH: «~o~a va 'XH 0 KVQLo£». NOlE. TOU£ YLOU£ tOU.

'XaAu'tEQa va O'tELAW 'to :ltEQta'tEQL». 'QO:lto'U ELbE 'to Aayo 'XatEL:ltE.KL ci'XO'UOEY'XAO'U Y'XAO'UY'XAO'U. "Hrcv 0 E'XAE'X'tO~'Xat 'Xa'tao'XEuaoE 'tl']v 'XLBw'to I-tOVO~ rou. Evoi AOL:ltOV 0 E>EO~ E'X'tO~EUE 'XEQa'Uvou~ 'Xat ao'tQa:ltE~. Kru eure 0 NWE: «llaQci~Evo. Kru euts tore 0't0 :ltEQLO'tEQL: «Ihjyoive :ltciAL. AE~ vc :ltA'U81l'XavE. 'Xa'tci 't'll bLciQ'XELa rou bLci:ltAO'U.. :lt0'U tou NWE :ltOAU tou ciQEoav I-tEbEV'tQOAlBavo 'Xat ~al-t:ltOvci'XL. Kcrsqrrcocv 'Xat OL yaUQoya~EAE~. E~acpva EL:ltE: «<l>1:0'U :ltciQ' 'll oQYll. Km rore 0 NWE :ltllQE Evav 't'UCPAO:ltOv'tL'Xa 'Xat 'toy EO'tELAE E~W cero 'to CPLVta'tQLVL. . 0 'tQLro. WO'tE va qrtLci~o'Uv xorooounc. ~ExaOE 'tOY NWE. 'XL 0 't'UCPAO:ltOv'tL'Xa~bEY ~avayuQLoE. Kat l'] KLBw'to~ :ltQoociQa~E oro oQo~ AQaQci't. 'Xat l-ta~L 'to'U~ oaQciV'ta 0X'tw 'Xon~~. WO'tE 'tL~ EcpaYE 'Xa'tci 't'll bLciQ'XELa roo :ltAOU 'Xat 'XavEL~ bEY 'tL~ YVWQLOE :ltO'tE. Kat 'to :ltEQLO'tEQLYUQLOE I-tE Eva 'XAabL EALci~. aAAci UO'tEQa acpatQE8l']'XE. o KUQLO~ ELXE :ltEL: «E>a BQEXEL E:ltL oaQciv'ta 'llI-tEQE~». EVW 'ta buo 'XQa'tOuoav 'tOY NWE. Kat ciQXLOE va BQEXEL. :lt0'U ouvoumci~ov'tav E'XEl nou bEY 'to :ltEQLI-tEVE~. 'XLa'U'to~ ll'tav :ltQaYl-ta'tL'Xci 0 'Xa'ta'XA'UOI-tO~. «Muu. 'Xat bE~ av BQEL~ ALYO 1VWl-tci'XL». 'Xat YUQw liLav OAO Acio:ltl']. ME 'tl~ EAC'tOE~rrou 'XouBciAl']OE 'to :ltEQta'tEQL».» Kat yUQLOE om Yl'] 'XLE'XAELOE 'to VEQO. 0XL. o NWE liLav 0 E'XAE'X'tO~. ay'Xa'tUL V't0'U'X y'XciVE't QacpLvciL nurrtov». YLcicpa. 'Xat I-tE'tci excerov nsvrivr« I-tEQE~ EBQEXE a'Xol-tl']. EL:ltE: «'OXL. cicpl']oa 'tl'] cpw'tLci cvnuuevl'] cero 'tl']v ciAAl'] I-tEQLci. ciCP'lloa 'to VEQO avOLX'to ern va Yl']!. AE~ vc 1V'll81l'XavE. 'Xat EYLVE 0 :ltQo'Xa'ta'XA'U01-t0~. 'XatEL:ltE: «Axa'tov Oci'tEQ. 'XL E:ltEL'ta EL:ltE: «<l>1:0'Uva :ltciQ' l'] 0QYll. LOW~ ELVat 'XaAU'tEQa va I-tEVO'UVOL 1VaAI-tOL 'Xat va qrtLci~w Eva OaAI-tL. Kat 'Xa'tEqrtaoav 'ta ~wa.. YEl-tci'to av8Qw:lt0'U~ I-tE 'tEOOEQL~ 't00'U- onn!» . Kru eure 0 NWE: «E>a aVa:ltEI-t1VW 1VaAI-tOu~». TWQa 8a O'tELAW rnv aQ'Xouba». KatEL:ltE 0 NWE: «KuQLE. 'tOU 'tL~ EQLXVE I-tE Eva l-ta'toou'XL ore bov'tLa. Kat O'tL~ 17 O'X'tWBQLO'U Em'tEAo'U~ o'tal-tci'tl']OE vc BQEXEL. I-ta Ebw ELVat OAO Aci- 'Y o'tEQa ciQXLOE va BQEXEL 0 E>Eo~ xuvovixd 'Xat I-tE'to vouo. 'Yoreo« Ol-tw~. To00 :ltOAU tou ciQEoav.» .. xoromv ouvrouou OUl-tltAO'X1l~.58 TZOMITE KOBATA H BIBAOl: rIA AeEO<I>OBOYl: 59 'to 'XQEBci'tL xrn. ~'tl']v aQXll EBQE~E AlYO. Kat ECP'UYE. nou ornv aQxaLa :ltQoBaB'UAwvLa'Xll YAwooa Ol']l-taLVEL: «Niodq» mn!» Tov 'XatQo E'XELVO0 E>EO~ EBa~E cpwnci 0' Evav ciAAO :ltAavliLl']. 'tOOUVE~..

KATIJ1TIN I'fNTOMO'fI'fM1T'AOKHI.TRPA IJA 1... -::::::- -- - .( 'I .1 d - ..OA'l1rnv wQa a !lE8UO!lEVO~.} ...__ ..» Km 0 NWE li'tav !lOVO~ !lE 't'l1VOLxoYEVELa'tOU orn Y'l1. -=. EQY'l10Env a!lnEAO xm limE 'to xQao( xm L r E~'YJOEAAa 'tQLaxoma nEvliv'ta XQOVLa.xm xat. KAAYrEPA NA ~EIAR TO ""EP/~EPI ..KAI EI7TE 0 NRE «.» . /11.... - - . c.-... ----.IE xava 8EQE'tQO.TEIAR THN APKO'f4A. ---_ --..» YrrEPA.------./'1 If. EI1T'E «IJXI.___.60 TZOMilE KOBATA Krn a:rtOXQ(8rptE 0 KVQLO~: «Iloii 8aQQE(~ nw~ Ecp1:aoE~.I II 'I'.../1 II .

XUQfJO'tfJV f'U't'UX~ tou. KaL acpou nEQaof fJ ~QOX~. XaL rc 'tQLa 'tfJ£ XOQL'tma: fJ Nreunoo«.0'to xaAo rcou fLxav XUVfL croix avSQoono'U£ (OXLaXQL~W£Of oAou£. ~La fUOoo~fJXaL cpnam6oo~EVfJ yuvaLxa fS Arro'UALa£ ue EV'tOVOnaQL~LuvLXOasuv. "Hrov Eva u nAoLo QO~ ano nuvoo 00£ xu'too. fLXf unOOXfSfL on Sa 000Boiiv YLa 01. aAAa nuv'too£ Of nOAAou£ UV'tQf£).l. L' mrrriv 'tfJ 6fUtfQfJ XL~W'tO*av fJ ML~~. Evavn fVO£ ~LxQonooou rcou x'U~aLvo'tav YUQooore ELxom aQyuQLa. 0 Xou XaL 0 IacpfS fLXaV 'UnEQ 'to 6Eov avanaQaxSfl.rc xaAa xOQLtma savuQXLoav va xuvo'Uv xaAo.:uo~o 0 Lfll. . (JUVUV'tfJOfJ e rnv KL~oo'tO'tfJ£ ML~~£. uno ~oQCP~vXL~W't(OU fQ~fJ'tLXUxAfLo'tOu an' oAf£ 'tL£ nuv'tf£. XaL uQa nOAu avSfx'tLXOU oro VfQO: Eva nAolo av('t)ox~£.o nvrror TH~ BABEA METa 'tOY xa'taxf.. fJ La~uvSa XaL fJ Kcnoiioc. xa'tu xoouov KaQ~EAa Tiounouoov. 0 KUQLO£rou..

va aae.. va aae.. ~'tav. ro £()£ 6Aa rotirc XL~Q8£ a't'l1 Y'l111£'tall<PL£aIlEvoe. YLa va £1)xaQLa't~aoull£ 'tOY KiiQLO». TIQaYllanxa...'ta tV~aOull£ orn qxonc..£(X£ xavEL avll<Pwv(a 11£ 'tOYNoie xm ECX£ :rt£L:«Aev 8a or«. va aae. 'tatyaQ(aw... 1l£'taIl6Q<pwa£ evov xaalla os <p()L.64 TZOMIIE KOBATA H BIBAOl: rIA AeEO<l>OBOYl: 65 cero 'to YEYov6e. D£V ll:rtoQoo.w T va Eva y()aQatllo oro 'taaxa rorixc.. £(11' £yoo. 'tOY Ey()aQav xm 'tOY E~aAav oe aAan..» 'tL AAAa 0 S£6e..au't6 'to 'xa u:rtoax£8£( orov Noie.<pLLa. aMaw. 'H IlLa xaQL'twIlEV'l1YQa~a'ta P£'t~LIlEv'taA.... y(vE'tm . £(Jt£ 0 AQoux ~ya~ov'tae. KL EYoo£(Ilm 0 MEyae." YLa va a:rtO()£L... ...a:rtoxQ(8'l1X£ 0 AQoux. Kru onots E~Q£X£. os oiivro110XQovLx6 DLaa't'l1lla. rnv EAEYaVL£vaaQ. 'tOY EyD£Qvav xm 'tOY E~a~av os aAa'tL. YLa va £1)xaQLa't~aouv 'tOY KUQw..OUIl£'tOu~Aa..!» Kru £(:rt£ 0 AQoux: «QQa(a. Km £(:rt£ Evae. 'l1lloov!» 0 Km OLav8Qw:rtOL E<pLaaaVoe IlLa 'to:rt08£a(a :rtou 't( 'tOY Emaaav.. r' oQx~ollm: va aae..» AMa ()£V :rtQ6Aa~£ va :rtQoa8Ea£L «EIl:rtQ6e... uuauyooaw.X't(aoull£ Evav :rtuQYo » . Ken 0 e£6e.." ae.» «'Evav :rtuQYo.w. «N6au1l0 aUL6'tO Jtmxv()L»..: «EEQ£Le. 8a xavw.EQELe. rooc!» ne. va aae. xa:rtOLoe. :rtaa:rtaA(aw 11£lla"Lv'tav6 .. :rt~ymv£ oto vauayoooxrrn xm vo(xLa~£ Eva :rto()~Aa'tb 8aAaaa'l1e. Iooe.ava:rtvL. AEY£: «Tlriue YLa Il:rtaE VW». ll:rtoQoo:rtaV'ta va aae...» Ken £(:rt£ 0 KUQwe. Qa't6ao :rtaQEIl£vav xan IlLXQO'tQaulla'ta os unoavv£()'l1'tO £:rt(:rt£()o. Ken d:rt£ 0 KUQwe. oio.». . S£6e. 6XL.'ta Ilana 'tOU orov oUQav6 xm £LJt£: «. 'l1 Y'l1 ECX£lOXVEOU £:rtOLxLa8£( xm 0 xa'taxAuaIl6e. TI~y£ a' Evav av8Qi:o:rt0 rcou 'tOY EA£yav AQoux xm Qoo't'l1a£: «TL <pLLaxv£'t£. xatVw.. EIlJtQ6e.» Kca orjxoxrs 0 KUQwe. va aae.. crov aAAov: «EIlJtQae. Na rou 'tQa~~.» Kru £(:rt£ 0 AQoux: «AQXLllaa'toQa.. llaQLvaQw oe XUIl6 A£Il6vL xm va aae.yLa- ...» Ken OL av8Qw:rtOL ev XOQooEA£yav: «Aya86e. YLa va £uxaQw't~aouv 'tOY KUQw.. xm <pLAav8Qw:rt0e..£A£:rt(aw. av xa:rtOLoe.:«Xa8'l1x£ IlLa 'touQ'ta 11£x£QaXLa. £(X£ 1l£(VELuovo IlLa llaxQLv~ avaIlV'l1a'l1..ESW IlLa'tQa:rtouAa. n ()£V u:rt~Qxav ax61la OU't£'l1't'l1A£6o Qaa'l1OU't£'ta a<PQO()(atavocriuorc..LUIlJta8Ea'ta'toL AEW vc 'toue..£sov'tooaro oQLanxa xm allE'taXA'l1'ta A. N a:rtoMwv!» Kru tore 0 KUQwe. Sa u !l:Tt£Q()EtVW yAooaa£e. 'OIlWe." ae.. EIl:rtQ6e..Myovrcc: «Tloti . «LELQU 1l0U 'tooQa. KL E'tat..... aV'tL()Qaa'tLx6e.:«Kca YLa't( ()£v <pLLaXVOull£ Evav wQa(o 61lLAOavna<paLQ(a£wc.. EEQELe.. £()oo £(vm Evae.. 0 n S£6e.. EYxa'taa'ta8'l1xav £xECxm £(:rtav o £vae.ELorov AQoux noio. rou <p£Q8w. TQa~a Eva xaQ'tL..." ae. 8atVw.

XataAU~mVE: «Oooe. Kru cotoxorvotnv: «Mou XUVEle.» Km 0 ngOOtOe.tgltOe.. xm ep'llXE. ~OVgAO». EXELVOe. oomxa 'll aaAuta .qE: «L\ooaEtOV~AO». XataAU~mVE: «LXaaft0e. EAqE: «ALvtE .. Ken 0 tonOe.Emivco ELXEftLa taftnEAlton: «IItuxLOuxoe. rou. naga()l()EL ftaS~ftata ~EVWVYAwaoorv».xm yAooaaa ()EVE~a~E ftEon.. Kru EVae. rn ue ()EgftatLxu vooriucru YLa nEVtagO()EXUgEe.Lt'll SEa'll tou EftElVE ftOVOEva '4JLALXat~L()LXO XL Evae. xataatgu- . nou nagouaLa~E t'llAEOJttLX~ EXnOftn~ ru ftEa'llftEgLa.EI>.» 'Ouox.ftCAaYE.nAUXa. Ken ot uvSgwnOl ()EV XataAa~aLVOvtaV mo. OvgxLxa 0 xat epEe. Krn ftLAOUaE yaAALxu 0 OlXO()OftOe. xm ftOVO Eva nguyfta XatUAa~av: nwe. uVSgwnoe. EVOO EVae. xm 0 nvgyoe. g Km ~gSE Evae. KL Etm tOY EY()Egvav ~Wvrovo xm tOY E~a~aV oe aAUtL. Krn *av aXEtO xgLfta rcou ()EV tOY Ey()agav ~wvrovo xm ()EVtOY E~aAav os aAun.t'llAEepWVLXOe. AAaV()E~LXa O 0 ftagayxoe.aae.66 TZOMIIE KOBATA H BIBAO:E rrx AeEO<llOBOY:E 67 Ken Etm EXaVE.. YLa va EuxagLat~oouv tOY KugLO.nagAanLnae.. xm ftLAaYE. nOUAOVV oixpooroouevu roue XOgftLUos epaVtugoue.. ftaAUXa». Km EXtotE. ()EV xatuAa~E nOtE tL EygaepE.. tCrtotao Km axognLat'llXE 0 Aaoc.. YEgftaVLXU 0 nOlftEVLXOe. *av a()uvatov va xataAU~ouv notE rou. epO~Egoe. YLa va EUxagLa-niaouv tOY KugLO. xavELe. SUAaftOe. nou ornv agxaLa E~ga·Lx~yAooaaa ()EVa'llftaLVEl anoAVtwe.... ()lVOUVxm ta gEata». tOY UAAOV.. 0 o UAAOe. 0 Evac. aAAu XUgLWC.ftLAaYE. OL UAAOl XataAU~mVaV: «OL ftaVU()Ee. ovoucomxs Ba~EA. 'OftWe... EftUe.

• . TI)'1PKIKA I) KAtfJa... rEPMANIKA I) 1TI)IMENIKI)~.... PQ~KA H £4AATA .. I)AAAN4EZIKA I) MAPArKtn.KAI MIAI)'iU rAAAIKA I) I)IKI)41)Mtn.

QWa€ I-lE 't'll ytayto. a6EAcpo rou Ma6aL %m rta'tEQa rou eO~EA.%O%%tYo'U~. nou YEYY'llaE I-lE 'tOY AaXEYo.AAa. nou ~'tay Esa6EAcp'll tou Ptcpo. An6yovol TOV Io. 6'llAa6~ toy Ma6at %m TOY Imxiv. 'tOY Xcu %m 'tOY Io.artQo'U~.'tt a%oAo'U8EL ELym ot artoyoyo( 'to'U~ o NWE miuqxovu I-lE 'tL~ YAwaaE~ roix %m ru E8y'll TO'U~. rou rOI-lEQ rou a6EAcpou rou.CPE8 EYEw'llaE 'tOY rOI-lEQ. ayacpEQ8'll%E orov Io. 'tOY ~'llI-l. aAAo.cpE8 on %m 0 Maywy ELXEYEyy~aEL rtm6to. cero rov oaoto artE%'tfJoe Eya ylO nou ~E'Uyo. 6130 I-lE 't'll ~a6oy.8 %aL nou rov unctoiios I-lETOY eaQm::t~. 'to'U~ EYEYY'llaay av8Qwrto'U~ rtaV'to~ XQwl-la'to~: o.CPE8. %L'tQtYO'U~.~ €rt'to. 8EtO rou ME6wX. 'o. rto'U rtaY'tQEu't'll%E toy MEaEj(. rtm6to. l-lauQo'U~. a'UY o.AIIOrONOI TOY NQE YEYY'llaE 'tQEL~ ylO'U~. ou oxoomocv n ayo. rou 't'll PE'U- ° Iacpc() . 'tOY xoouo. oi onotoi I-lE 't'll aELQo.

~a~Sa.nou anEx'tf]O£ 'tEoo£Qa naL6La. ES O'U XaL f] naQOLIlLa: «~EV ~AEnw IlnQO'O'ta 1l00u an6 tfJv n£Lva». ~'tO'v nayxO': NacpwQ XaL ~allaQ£('tf]~. rnv mo XAO'Il~. Aoevctoc. ~'tO'v nayxO': ~a~a XaL na'tQ6~. Xuvdu.72 TZOMI1E KOBATA H BIBAm:: rIA AeEO<POBOY~ 73 llanXa. H LO'tO'QLa£LVaL ALYO'Iln£Q6EIlEVf]. 'tf] PO'OE. 0' O'nO'LO'~. 0' O'nO'LO'~'tav ro~ 00' cp'twX6~ WO'tf. Paalla. Ex 1lf]'tQ6~: <l>O'uS. Xerrctoc. nou YVWQLO£OaQXLXa 'tOY £Sa6£AcpO' 'tf]~ XO'UVLa&a~ 'tf]~ an6 rov O'nO'LO' anEX'tf]O£ IlLa x6Qf] nou 'tf]V O'v61laOE AQ'tf]QLO'OXA~QWOf]. E>Ea'tE~: 640. ~L6wv. nou ~EX£L rev cmv EQf]IlO'. Tors 0' Xou XaL 0' Iacp£S roti £Ln~V: «IlML vr EYXEV. ~LaL'tf]'tEUEL 0' XUQLO~ E>aQOE(~.AQ'tf]QLa YLa roue CPLAO'U~. NO'ucpSO'ux. KacpS6Q. 'to' lluaA6 tOU XQLO'tLavO'u £(X£ YLVELxO'uQxO'u'tL. A~LAa.'tf] NO'u'tEAa XaL rnv KLV't£Q. nou oev EXEL?-GaIlLa 0XEOf]. r£Qy£oaLO'~. N£~Qw6.000. o AQcpasa5 EYEVVf]O£ rov ~aAa. 'tf] ()cU't£Q6'tOXf]. XaL 'ta ESVf] toix. o ~aAa YEVVf]O£ 'tOY 'E~£Q. ~a~- Ex na'tQ6~: XaoAO'ux. *av avayxaollEVO'~ va nO'UAaEL rn IlWQO'u5LaXa tOU YLOUrou. Ilf 'tE'tOLa xa'tQanaXLa. acp~vO'v'ta~ n£AaYWIlEVf] 'tf] S£La 'tf]~ 'tf] ACAa IlaO'ut£ -OO'XO'Aa'ta us ovourrrsnorvuuo . rov nQw't6'tO'xO'. IlE ~O'f]SO'u~ 'to'u~ PLcpaS XaL MEOEX. nou ~'tav oXf66v 'tUcpA6~ XL 6AO' newouoe. IlQO'nO'vf]'t~~: Mr. AIlO'QaLO'~. A1COyOVOl TOV L-rJ/1 A1COYOVOl TOV Xa/1 TO' av 0' ~f]1l Sa coroxrotios anO'y6vO'u~ un~QS£ ~IlCPL~O'AO' XallnO'OO'V xaLQ6. YLa'tL £LX£ n£QLooO't£QO' yaAa XaL ALy6't£QO' xcxaO'. aAAa. £S O'UXaL f] naQOLIlLa: «Muc n~Qav XaL Ila~ nO'uAf]OaV YLa IlLa IlnO'UXLa 'lI'WIlL». tL~ 0'Ila5£~ toix XaL 'tf]V ESVLX~ 'to'U~. YLa va aYO'QaOEL ALYO'atullO' 'lI'wf. . Ecpay£ IlLa xotoovo xa'tuxEcpaAa ?-Gal £LnE: «EC60'1l£V 'to' cpw~ 'to aAf]SLV6v». aV'tLXa'taO'taOf] oro 22'). oUllCPwva us 'tf] yAwooa rotx. ~E~a.tL. aAAa au'tOL ~rov OL corovovor rou Iacp£S oUllCPwva Il£ 'tL~ yAwoo£~ rou. Aaa~. AQO'uxaLO'~. YLa't( 6£v xm6QSwv£ va YLa 't£xvO'nOL~OEL. E>O'~EA. XaL 'tf] ~XA~QWOf]. an6 rnv O'nO'La anEX'tf]O£ rov AQSQwOf]. EuaLO'~ (Tuiovctoc.Xovcdv. I£~O'uoa(O'~. ~aL6av.'tf] MO'VOEQL. xaLQ6~ SaUllaOLO'~. ~f]Il!» KaL au't6~ 'to' SaVanaLS£ XaL YEVVf]OE rov AQcpasa5. £VW f] £Sa6EAcpf] 'tf]~ f] MO'AU~f] YEVVf]O£ Eva XO'U'tLSUAO'llnO'YLE~ XaL'tO' 'oxoos ue rov MaQxa66QO'. Aurot 'Un~Qsav OLan6yO'vOL rou Xnu. S£xa.

es ou xm II naQOLflLa: «H YQLUxotn EXfL 'to ~OUflL»(oue. 0 onotoc eLxe voallQE~ aXEafL~. .'tLacpoQu U£ naQOLflLf£. 'tL VOfl~a'te. o <t>aMy eYEWllOe 'tOY Prrvmi.). NaxwQ EYEVVllOe'tOY ZaQE~. eort xaAOYfQO~. nou ~'tav XWAO£xm &L&aoxf fnL XQ~flamv rnv 'tEXVll 'tOU XWAaLVfLV. ex'to~ ano 'tll yuvaLxa 'tOU.. LfQOUX EYEWllOf 'tOY NaxwQ. es ou xm II naQOLflLa: «To &fQVUflfVO OXUAL xaxu nUfL O'tO uoV'tQL». fS ou xm II naQOLflLa: «IlLUVW nouALu orov aEQa». aAAU eXfLVll 'tllV enox~ xaveL~ &ev ~SfQf 'tL .. XL cero xaAOYEQOU£ ». xm 0 MOAWX &fV fLXf nOtE flEYUAll aSLOJtLO'tCa O. o 0 onotoc. rtou ~'tav ~OOXO~ XL E&eQVf 'to flav'tQooxUAO 'tOU XU8f flEQa. rf~UA EYEVVllOe'tOY MOAWX. Pay au EYEVVllOe'tOY ~fQOUX.74 TZOMTIE KOBATA H BIBAO~ rIA AeEO<l>OBOY~ 75 EYEVVllOf 'tOY <t>aMy. noo XaAALfQyouaf 'tll Yll xm 'tamOXQova fJtL&L&O'taVO'tll XQ~Oll vcoxro'tLXWV.eJtL&L&O'tav O'tll XQ~Oll vaQxw'tLXWV xm SfXOU'tLaVf cero 'to nOAu XOQ'to. nou fUVOUXL~faV'tLAOnf~ xm xa'tucpfQvf va 'to XUVfL flOVOVorov OLaV'tLAonf~ nll&ouoav orov aEQa. onw~ XL o na'tEQa~ 'tOU. rooo nou 0 KUQLO£'tOU eLne mv nfQLcpllflll naQOLflLa: «Mnv XUVfL~ 'to nm&L». Exave 'to nm&( xm 'to ovouooe A~QaUfl· AmOL eCvm OLyLOL'tOU Lllfl otiuqxovn flf 'tL£ cpuM£ roue xm 'tL£ naQOLflLf£ roug. fS ou xm II naQoqlCa: «'EcpaYf 'to xomo-xoQ'to». fS ou xm II naQOL!lLa: «~uo 'tQuyovLa u' EVa O[lJtuQo». o MOAWX EYEWllOf o o o o . YfAu&a an' 'to fl flav'tQL oou». Of 'tOY Lf~E. xm fle OQLoflEve~ ayeAu&f~ tou xona&LOu 'tOU. nou eLxe xunw~ nm&Lua'tLxo xaQax't~Qa. o Le~E YEVVlloe 'tOY E>uQa. ZaQE~ EYEvVllOe 'tOY rf~UA. fS ou xm II noQOL La: «rUvaLxa ano 'tOY rosro OOU. aAAu 0 E>uQa &ev unuxouOf. nou ~'tav XUVllYO~ xm ~Q~xe &uo maflaLa 'tQuyovLa evrouevc ano rc yevVll'tLXU 'tOU~oQyava. 0 onotoc unoo't~QL~f on «to flovao't~QL va 'vet xaAU. fS OU xm II naQOLflCa: «'EXaVf &OUAfLE~fle o 'E~fQ CPOVVicS».

mornv JtoQfLa aQQwotl]Of.~. «MLa xaQo. «'X.f'Ol] f'XOU~f f~feC.O<p' 0 mv fcrU 'X.~: «MLa ~wti Otl] ~f'Ql] auta~!» Km fLJtf 0 KUQLO~:«A~Qao.. Km ELJtf 0 A~Qao. AAAa fLJtf 0 E>fa~: «natL va aVl]OUxtioftf to ytatQO. aJtO'X.~ titav evvevrivm evvui XQovwv.~ ~ftaVaOtfUf 'X.QLVotaV0 A~Qaa~. Eute rote Otl] yuvaL'X.ao~o~.E!!JT.aroo: «~aQa.» feJtf 0 Aaa. «Iloii Jta~.f KUQLO. tl]AfCPWVl]Of tOU YLatQOU». 'X. OfV cpto. aJto'X. av ef~ va YLVEL~ 'X. xa1pf tl] oaQxa tl]~ aXQo~UOt(a~ oou».VEL~La aomQLVOUAa. o A~Qao. E(~m £YW fOW».» «'OXL».QL8l]'X.ata to N£Y'X.» tOY QwtOlJOf 0 'X. Km fLJtf 0 A~Qaa~: «Ma.aAa. KUQLf. «TL Q)(.fLVO 0 A~Qao.. «Mou f'xouv ta~EL Eva otxonsoo..ABPAAM Tov 'X.m OAO~oou 0 Aaa~».mJttiQa to oQa~o va to ~Qw».mQa f'X. fL~aOtf!» . 'X.

41 IJAtn. «KlJtfJ"THN £1. 0 KUQwe.: «A.. NLYXEA ern !!f 't'Y)yuvaCxa tOU t'Y)LaQa. Xl ELam !!E 'ta aW~Qaxa.78 TZOMIlE KOBATA Km fLnE 0 A~Qaa!!: «Auo.» ELnE.«TI U£~ £XIJ'fM£ £M£/~. Km 0 XL't'tLtLx6e.. nou nEQvouaE A XEL.. ~'f IJ A.'1 K. Ken eLnE 0 KUQwe..» Km 0 KUQwe.!» Km fCnfax6!!a 0 KUQwe. E(XE cptaaEL E:7tl'tEAOUC. nou ornv aQxaLa E~Qa'(x~ YAwaaa a'Y)!!aCVEL: «~oSaa!!EVOe.: «Lwa'ta! T6'tE Sa 'to XaVOU!!E !!La xm xaA~!» Km omv nEQL't!!~S'Y)xav. !!a rots ELvcu vna Yla vun 'Y)AC8LOL».!!ae. KUQLE. Sa 't'Y)V X61!Jf'tf XL fm:Le.4tn.. ano o bE A~Qaa!! J)X/». MLa vUxta 0 A~Qaa!! YUQLaE anLtL xm ~Q~XE Evav aYYEAo ornv vtousrinc.l» .. 't'Y)V x61!Jw fYW.. Sf-xauAwvEL». ayanaEL xm !!ae. .. «M1. nrIJKPlfJHK£ IJ K'fPItn. £11T£ IJ A. ECnEvoi.. xm 0 Aa6e. ()L'Y)y~S'Y)XE orov KUQLO't'Y)vnaQa~oA~ 'tOUSUa!!EVOU!!OAU~WU. nou ~QLax6tav EXfL YUQw unoXQC8'Y)Xf: Tgayoubavf « YLat( rnv x6~ouv».4/ri.mv 'tE'taQ't'Y)XQovLa bEY Sa !!f(VEL otrre YLa bECy!!a!» xm a!!EaWe. Ken 0 't6noe.* . xaAa.» Krn Evae.4 £IM..T£ .41. E. ~oax6e.: «Am6 Sa 'to XUVf'tf xaSf XQ6vo».4P. a6e.x6QE1!Javxm'tQuyoub'Y)- onv. EXELVOe.. «IIwe.Aa6e. ELns: «TL tQayoubavf mrtot. Km E(nE 0 Xl't'tLtLX6e. eLnf: «To orevL6 uou!». Km fCnf 0 A~Qaa!!: «KUQLE. nou ornv aQxa(a E~Qa"(x~ YAwaaa a'Y)!!aCvEL: «0 KUQlOe..4 X. ovouriorrpce raAyaAa.

tf.. «'OXL EYw».» «Totoo LXOVLa~LALO». Ea'tW Xl ov 0 Ioudx tOY fAEYE «nannoii». Kru orov 0 A~gaa~ tc sxotoouoe. nEgl~fvw nmD(». aaa~aa'taA E'tOV» . tOU~ E(nE 0 A~gaa~.. «Nut». a<Ja~aa'taA erov». nou ornv agxaLa E~ga"(x~ YAwaaa <JfJ~aLVEL: «M~~~. Ken ELnE 0 A~gaa~: «M~~~.» gW't'YJaE A~gaa~. note nOTE DE xm «Muuouodso». Auto~ cpEgo-rav oro YlO rou ~E OA1'j ou rnv ayan'YJ r xm "to m~~aa~o.«0 XUgLO£rou tgtto'U ooorpou». YEvv~8'YJXE 0 Ioudx. xm E(nE 0 A~gaa~: «Aaf. anoxgC8'YJxav EXELVOl. «'YJ 'UvaLxa ~O'U'YJ y La- oo». ElnE 0 A~gaa~. * Km'YJ Laga E~ELVEfyx'Uo~.tJL» E[VaL 1:0 [btD XaL oro a'tgw~a ro» o'w. 0 «Ta 'xw nagxagEt ESW .. xm 0 A~gaa~ tOY ~EyaAwaE cro nouno'UAa.. «'Htav 0 KUgLO~». Kor ELnE0 Aao~: «M~~~. Kca ELnE 0 Aao~: «E>a1J~a! 0 A~gaa~ ELvm Eyx'Uo£!» xm vovduoe. .H BIBAm:: rIA AeEO(f>OBOYL 81 «A'Ut~ ELVm'YJ a'tOA~ rou aYYEAO'U»... «Krn 'ta qrtEga. Mur VUxta 0 A~gaa~ xourotcv xm axo'UaE ~la qxovr]: «A~gaa~!» * To «Mf. xanOLO Aaxxo EXH 'YJ cpa~a». 000 yAWaOEr.» «Kru nw£ os AEVE. noxgL8'YJXEEa XELVO£.

<ptaVEL va rta'4'ELC. Lva.EQa 6tt Sa ~QOUIlE IlLa IlEa'Y) Aua'Y) . 0 «ELam rtOAU x.m allllEQa.ELV'Y)e. x. Krn ELrtE 0 eE6C.m IILx.! Kartv~(J) tEaaEQa ncx. 0 eE6C. ELrtE.. x. Km't'Y) vux'ta EX. AatEQc.avELC.an mo artA6. A~Qaall. oe x.OC.. artOx.a'ta ()La IlETa rtaQa cvrf all<PL nno urt6 UrtEQ ErtL. orpcorvourn. yL' aut6 ECllm EYW Ebw». a()£{)u x.» TZOMflE KOBATA H BIBAm:: rIA AeEO<l>OBOYl: 83 «KaAa»...aAa. ELrtE 0 <pLAEuartAaxvoc. Tart.EIlE Eva xaallouQ'Y)t6 0 A~Qa<lll.Eta 't'Y)v 'Y)IlEQa.L. ~tav x. rtoAAa IlOU ~'Y)tae. X.LV'Y)IlEVOC. nov A~Qaall.m AQaIlLC.: «IlQErtEL va x. vrdu« rtLx. x.a trix. UrtaQXEL IlLa rtAatELa ELC.. Ken ELrtE 0 KUQwe. eEC... tax. «ELllm ELVm.6'4'ELe.ELEC. x. KUQtE». Iourix.aSE rt6A'Y) 'tlle.~Aax.L.: «A~Qaall. Km ELrtE 0 A~Qaall: «KaAa. ELvm IlLa wQa ()uax.LEYW 0 IlLX.rtQErtEL va x.» .w~. EASE.: «AaE tLC.a tax. P6x.ouaQVLEQL x. IlLa SuaCa».m oroe.».0 x. MrtEQYX..to x.82 «IlowC.oA'Y). 00<. KL ax. «Nut.. O~EAc. PmpES. ava x. son. Nac.m KAaLvt.Aa~E.. 't(J)aE to yw aou». «rote oxo- 0 TQLaIlEYLatoc.m rtaAL EuxaQLatW. ~'Y)S.m rtQ6aSEaE: «A~Qaall.( 0) x.EQ EQXEtm. L()E.Eva AErtt6!» x. ~EV 1l0U ~'Y)tac. ELIlL. Km ECrtE0 A~Qaall: «To n6VL rOU6X. SuaLac.» «~EV rtCv(J)rtotE otuv E(llm Urt'Y)QEaLa». ELrtE auYX. xcu IvtE<pc. haALac.artvt- oun». ~aQtL... «Ilsc uou. .. «EuXaQLa'tw». <I>ax.QL8'Y)X. ELrtE 0 KtiQWC.VLX.. Eva OULax.. «KUQtE. KQ6a!lJtL ~'tLAC. x. SEAW va oe SEaw oe ()Ox. 6rtwc.a tax. EL. 'Y)VUXta <PEUYEL». KUQLE.m tOY a()EA<p6 rou 'tOY Bavt~E'tL. Il6QSoC.ELllm 0 eE6C.MaeVt(V.6lla x. KUQwC.a 'tax.». NwX.E'tL.m ~EQ. .avallv'Y)aLV Ex.m navyx.LllaaLa. lax.aA6e. Mzovr x. To '.m 't' a()EA<pLa rou. YEaEE.ELV'll xotoioe 0 A~Qaall 'to yw tOU o tOY laaax. EuxaQLatW.. oou. Buioou. ASw<. rX.QO'lJtaLX.. EUQE. Tot. Krn E(rtE 0 KUQwC. ~6vL x.a ro. EuXaQL<JtW.a Tort Kart(».. t'Y)e.m 'OAL.

'Xat 'to nAtl80~ novuH. rnv nOAll fl£ 'tou~ OO()Ofl('t£~. Kat 'to nAtl80~. otov 'to tti'tlllla E(vm Illa U()QaUAl'Xtle.'Xat 'XavE(~ ()EVnAll(J(atE OEnEQ~utL. Kat 'XUAEOE KVQLO~rou. Ta nAt1811tl'tav OAll tnv wQa nHvaOflEva YLa OE~. nOAv aya1tu~ 'to Aao oou . aAAU OAll rnv 11IlEQa. KVQLE. UV'tQE~. OJt(D~MEL 'Xat 11()La 11M~l1. nat()LU. Kat E(nav oc uYYEAm: «Q.cpVOEOOe. YLa't( ()EV IlnOQovmo~ va ()W(JH~ IlnEoa OV't£ ornv m'XoYEVELU OOU. amanU'tll.. aYYEAou~ 'tll~ Ku8aQ0 011~'Xat E(n£: «Yacvere 'Xat 'Xa'tao'tQE'tjJa'tE». YLa't( oi UV'tQE~E(Xav Y(VELoo» yuva('XE~.~OMA KAI rOMOPPA £'X£(vo 0 KVQLO~£(X£ cetoqxrotoer va xu'taO'tQE'tjJELc 1:0()Ofla. aoxoiiouv 'tll oooouic 'Xat oAm yvwQLtav 0 Eva~ 'tOY UAAOVIlnEQ()£Vov'ta~ rc IlnOV'tLa roix.yuva('XE~. 'Xat 0XL 1l0VO'to nQoo(. aAAU ano 'tllv UAAll IlEQLU. oou E'XavE ~tLa ooQa(a EL'XooL'tE'tQUOOQll E~unllQE't1l011.~o. av OE ouvuvtoiioe. » TOV 'XatQo . r 1:'tOv 'to no uutov.. YLa't( 'to nAtl80~ E(Vat noAAoC.

ore ~0601la ELvm o aV£'lIJLo~1l0U0 Aorr. THN 1fIJAH ME TIJri....» Km OLUYY£AOL 3tllyav'tQayo'U6ooV'ta~ toix VIlVO'U~ 'tfl~ xaQu~ rcix: «Ileus vuuu: 60UAELUUU..TON KIfIPIJ EKEINIJ I) K'fPItri. r+-.» Km a3ta~u3tav't£~ E6Lvav aQL81l0v~ oro Aw't(m).. NA JJRUli M1T'EiA IJYTE iTHN IJIKlJrENEl1f UJY..ouvdvrnocv 'tOY Aw't ore 't£(Xfl 'tfl~ 3tOAfl~· "Hrov 'X. 03tW~ ll'tav 3taQu600fl ore ~060Ila.hey!. Km Eva~ UMO~ £A£Y£: «Eyw 01l1l£Qa yvooQLoa £cp'tu».. M3tQu~o or' OOU. Il' aQEo£L va ~M3tw 'tOY %001l0 va Xalloy£AU£L . ------.8£L£!» Km OLUYY£AOL Ecp'taoav ore ~060Ila. Kea Eva~ EA£Y£: «Eyw allll£Qa yvwQLoa 'tEOO£QL~». Km OAOL3tllymvav orov Aw't %m rou EAEYaV3t0o£~ £3tacpE~£Lxav.3tUIl£ YLaaa 60UAELUUU.. EIXE A1f1Jf/JIf~UI Nif KIfTKiJPEf/lEI Tif UJJJI)MIf. I ( . V't£ 'tflv O..___ . ~av ~QE8fl%aV £'X. run JJEN M1T'IJPI)'/1£i.. av !l3toQovoa't£ va 1l0Urov 3tQoOE~£'t£ALyU'XL I1uQ't£ 'XaAm£Qa tnv %OQflrou %m %U.. U)JJIJMITEi. .OAAflIlEVO~ 'tflv 3tAu'tfl orov ue m(xo. E'tOL£Lllm EYw.86 TZOMilE KOBATA Km £L3t£0 KVQLO~: «To ~EQW.» AAAU 0 A~Qaull 'ta £LX£a%ovoEL oAa au'tu xrn neQa%UA£O£rots 'tOY KVQLO: «KVQL£.'tL8EA£'t£..» Km £L3taVOL UYY£AOL:«ea 'to aVa<pEQoUIl£ ornv %03tEAa%m 8a L'XaV03tOLfl8£L aA1l8ELa.. fJ1T'I)Y KIfNEli JJEN 1T'AH~A2E sr» 1T'EPBIf2/.. Km Eva~ 'tQ('to~ £A£Y£: «Eyw ollll£Qa yvwQLoa 3tEV't£...£l.

IIuQ'tf f x6Q'Yl fA. Kru l:<-a'tEqrtam: 'to :rtA1l80~ f. 6000' rou qrtfQU xaL :rtou:rtouAa. fA.£VO xm f(:rtf: «A(I)'t.OUxm XUV'tf 't'YlV 6.aYQLWfA. OL<JU~ fA. AAAU 0 Aort :rtQon60:rt0('Yl0f: «Av 'to XUVf'tf. rnv xo- Ken tore mo 'Ylx6Q'Yl UQXLOf va 'toaV't~f'tm YLa rc xaAu.'Yl80uv0'tO O:rtL- n rou Aorr. Km fL:rtf 0 Aort: «Nut.W».. 6fA.:rtQU"Ensuo.'YlA. xm :rtaQaxuAfof 'tOY KUQLO AEyoV'ta~: «Aoncp'tUAYLax V6L». XUVf 'tOY cptfQ(A)w't6.'tL 8EAf'tf!» ~O OLXOYEVna!» Ken aXEqrt'YlXaV ev XOQoo OLUYYfAOL: «MWQE fA. KUQLf. nou ornv aQxaLa f~Qa·(xll YAooooa 0'YlfA.OU 'tOY Aort. xm 'tOY yvooQLoav .'tL 8EAf'tf».aLvn: «Q.:rtOAl'tf~ fA. nrivm sv XOQoo. Kca OL UYYfAOL xafA. oiore va xaAmfQa 'tOU~ YVWQLOOUfA.W~ fXfLVOL £XOUV Black & Decker!» Km E'tOL OL UYYfAOL :rtllyav va XOLfA.ooQ'YlOf 6:rtw~ rirov <JUv1l8na ore ~660fA.OU8a oa~ xa1:a .OUXUVf'tf xax6.f 't'YlVUxta EC)ooE. :rtf'toov'ta~ W~ va 'Q8n eoevo. :rtuQ' 'tOY :rta't£Qa fA.YVWQLOOUV!».H BIBAO~ rIA AeEO<llOBOY~ 89 XaAU'tfQa 't'YlV QaxaAOO... va 'Yl<JUXuow!» AAAU 'to :rtA1l80~ :rtllQf 'tOY A(I)'t xm 'tOY 'tLfA.a. UOf 'tOU~ fmoxE:rt'tf~ oou va ~youv..OYfAOOV'ta~ ev XOQOO fL:rtav: «Ma OL UYYfAOL 6fV EXOUV cpUAO » . fL:rtav: «Sa :rtfQuaOUfA.f!» AAAU 0 Acor cL:rtf: «'OXt..OU xm XUV'tf rnv 6. IIuQ'tf Q'YlfA..

' . Ka8w~ a:rc0l-laxQuvovrov. nOAlJ I-tET01J~ rOl-tOQQot6E~ . xm 0 AooT E:rcLOlJ~Ef. l-la~L I-lE TlJ Y1J't01J xm mv xOQ'll 't01J. Km SEcp1JOOOV'ta~ KUQLO~ EenE: «01JCP. Km ELnav EV XOQW OL aYYEAOL: «KUQLE. xa'ta l'lJv aQxa(a 01Jvtl8ELa n01J E(XE a:rcox'ttloEL oro L06ol-la. MLa p. EO'tOO AAAa YLat( xa. Kru ~QtlXE 0 Awl' xa'tacpuyLO oto ~01Jva.. Koi ElnE 0 Acrt: «~EV I-.. lJ Y1JVaLXa T01J YUQLOE nLooo... :rcaV'ta *av xaAo~ na'tEQa~. vruc!» Kru anoXQC8l'ptE 0 AOOT: «No 'tQESOO..» Km Elnav OL aYYEAOL EV XOQW: «Aort. navoo a'tl)~ Ll)yWQ. xm nQOOESE I-l'll y1JQ(OEL~ nLOOO!» vaLxa Krn 0 Awl' ECP1JYE cero 'ta L06ol-la. X01JpEVTa ELVaL.Eva Aa80~.tWQa. Km 0 KUQLO~ xa'tEO'tQE'ljJE rc L06ol-la xm rc To1-l0QQa xaAunTOV'ta~ rc I-lE 8ELacpL xm cpOO1'La..lJ'tOQouoaTE va 'Q8EtE Eva ELXOOaAEnTo VooQL'tEQa. .!ELVE EQI-lO~ XL aV-aA. TZOMTIE KOBATA H BIBAOl: rIA AeEO<1>OBOYl: 91 Ken EqrtaOaV OL aYYEAOL xm E6LOO- sav TO :rcAl180~. n01J yE'VVlJOE 6'130 nm6La. Exava .!OOQE. Aorr. qmYE 'tQtfxo- no Tl)V nOAl) o Aror...al'O~. xm EI-lELVE OTtlAlJ aA. » Km EnaVEAa~av OL aYYEAOL EV XOQW: «TQESE. EV'taSEL...aTO~. KavE(~ 6EV Eevm 'tEAELO~!» .. 0 f. nOAlJ I-lE 't01J~ L0601-l('tE~. rVWQLoa Eva oooQo X00I-l0 XL EXOOnOAAa xmVOUQLa qlLAaQaXLa 'twQau. .» Kru anoxQC8lJXE 0 KUQLO~: «TL va oa~ nro .90 :rcavoo a:rco EXa'tO. 'PLAOmxal-taQa u' EmaOE!» Kru OL aYYEAOL xoovnoov EV XOQW 'to xEcpaAL T01J~. . YLa ru LO601-la.. E6w E~'llOE O1JV01Jma~OI-lEVO~ I-lET'llV XOQ'll T01J. TO SEQ01JI-lE.. 'tEO'tQE'ljJE~ xm 'to r0I-l0QQa. To1-l0QQa.

oneouot.wv'l!'uxoow!-tanxwv Exbf]1. aEQocpaYLa. onore uxouyE 'tf] 1. H !-tovabLXtl nou tou bo8f]XE tiLav f] PE~fxxa.woEwv.f]Qf] OELQuu1. nou no1. uo8!-ta. A1J'to 'to 'tfxvao!-ta fOWOE W~ EX 8au!-ta't0~ 'tf] ~Wtl rot: !-tLXQOUa'tu 'tf] 8UOLanou x anaL'tf]OE 0 KUQLO~cero 'tOY A~Qau!-t. a1.1. 'tQau!-tu'tLoE 'l!'UXLXU'tOY Iondx xm 'tOY Of]!-tUbE'l!'EHP' ooou ~Wtl~.IAKQB xm f] yuvaLxa 'tOU f] LUQa ELXaV fva ytO. 'l!'WQLaOf].Lo!-to~.OX1.. 'tOY Ioorix. 'taxuxaQbLa. To EnELoobtO mrto.u 'tOY ayanouoav.f~f] 8uoLa.OX1.tl!-ta'ta va ~QELyuvaLxa. 'tQau1.0 1oaux ELXExunOLa nQo~1.a. nEQLcpf]!-tf] nELbtl rirov f] mo xcxouoetoouE Vf] yuvaLxa OE O1. xOQf] 'tOU Ba80utl1.OLoro bux'tu1. !-tE'ta~u rorv onotorv: ax !-ttl.L'tLba~ xm !-tLaO1. Aoyw rcov 'tEXVLXWV a1J'twv !-tLxQoxw1. oxrtooo.f]Qf] 'tf]V AQa!-ta'LXtl xm LOW~OE o A~Qau!-t . A:7tobEL~f]: YLa'tL~mo EmxLvbuvE~ OXf]Vf~ avnxa8w'tOuoav 'to utxQo Iourix ue xaoxav'tfQ. 'tOY smove WxuQtl XQLOf]x01.u!-tu'twv.wnExLaof] xm xU1. IIQaY!-tanxu.

AOlJt6v.AlJto8ull11aav. o Haau . o . xavoullE JtOME~ 8ua(£~!» Kca 0 laaax Jtgoa~A~811xE aJt6 'tam6xgov11 xg(Gll W't('tl6a~. JtayxgEa't('tlOa~. lYllog(Ll6a~. o laxw~ 6EVExavE aJtOAU'tw~'t(JtOLaxm 11'tavxuAOJtEgaaaxla~. uovo 'to Jtm6( Ila~ EAElrrs!» AAAa 0 laaax 'ta 'xaaE xm ax6gmaE 'to aJtEglla 'tOUornv axav11 xOlA(a 't11~yuvmx6~ 'tOU. xm 'ta Ila'tla 'tOU E laxw~ EAalltVav cero 't'fIvJtAEovES(a.» «KaAa». 8a JtgEJtElvc . II11Y£. Ken EenE11PE~Exxa: «T6'tE AOlJt6v. 'tOYEmoos EmA11Jt'tlX11 xg(a11.» 'tl Kru au'tollatw~ 0 Iocrix uJtEa't11xg(a11 xaMa~ouaa~ JtoOayga~ xm JtE8avE.» Krn OEX't'fIXEuxag(a'tw~ 0 Horni. Meon oe OExaESl WgE~JtmxvlOlOu 0 H* Are6 rovo om ~LVU E(XE EAUXLO'tO. E(Jt£ 0 Ioorix. «8a rnv xavw au't11't118uoto». Kru E'tm EYWE 1l11'tEga11PE~Exxa. u Km 11g8£ 11IlEga xani rnv onoto 11P£~Exxa gwrnoe 'to VUIlCP(O 't11~:«M11JtW~ue ~g(ax£L~ aax11Il11. xm vc IlJtEl~ usoc 1l0U'touAaxw'tov Il(a cpoga aJt6 rote rtou Jtav'tgEu't11xaIlE.* IIag£ cpaxE~ xm JtaCSrs IlE Oau'tE~». unog~l~ v~ atallat~a~l~ 't11~OUAElaxm vn OlaaxEoaa£L~ AlYO Exw £Owva Illa 'tollJtoAa rou XOULlOU. ~goyX('tlOa~. ~£V £(vm 'tUXa(OJtOUaJt6 to Xg6vla 't11~P£~Exxa~ or yuva(x£~ 't11~Jt£glOX11~ au't11~XUXAOcpOgouve cp£g£'t~E. nou ornv agxa(a E~ga'(x11 YAwaaa a11lla(vEl: «'EXOUIlE nou EXOUIl£ rou xoouou 'tou~ IlJtEAa6E~EIlE(~ ot 6uo. 6Jtw~ E6£Lxvav 6Aa. OEV~AEJt£L~ 8ua(E~ xav£L. uou 6(V£L~cpaaoAla vc JtaCSw tOIlJtoAa'» ~m aJtoxgC811xE 11P£~Exxa: «Axou. Tux va 'ta ava8gEtV0UIlE.94 TZOMI1E KOBATA H BIBAOl: rIA AeEO<DOBOYl: 95 aUIlJtaaa't11 MEa11Ava'tOA:ll. ornv xou~(va 0 laxw~ xm £(JtE: «Mnuri. E(JtE0 Iocrix.8£~ vc JtAaYlaos«. Km Jt11YE orov Homi 0 laxw~ xm Il£ IlEAla'taAaX't~ cpwv11 'tou E(JtE: «Twga nou E(am JtAoumo~. naxw~a~11. Kru £(JtE a' mrrov 11PE~Exxa: «Iaxw~. Km IlE 'to noo s£a't6Illa£ 't11AES11 Oooto.. xm 0 laxw~ IlEyaAwaav. IlE 'to JtOUE(6av 't111l11'tEga'tOU~. Km 11PE~Exxa 'tou ouveornoe vc Ecpagll6aEl 't'fI 6laXEXO~IlEV11 ouvouoto. aJt06Elxvuov'ta~ IlE 'tOY'tg6Jto curov 6'tl JtagEIlEvE 811Aaa'tlx6 xm 6Xl Jtgw't6~wo.Iaxw~ 1l0(gaaE n~ cpaxE~ xm agxwE va ~ya~£l rn vouueo«. rc onoto. xm AlJt08ull11a£.. ag8g('tl6a~ xm aallagE(·tlOa~. Km 11PE~Exxa YEvv11aE 6(6ulla: 'tOYHomi xm 'tOY laxw~.. T6'tE 11PE~Exxa £(JtE oro VUIlCP(O «~uo Jtm6la 't'fI~: Il£ rnv Jtgl6't'fl. . IIa~ouIlE Illa Jtag't(Oa. acp11voV'ta~6Aa rou ru UJtagxoV'ta orov Horni. o ~a.au Jt11ymvEx~v11Ylxm rirov xaA6~ xuv11y6~' o Haa~ E~oaxE 'ta Jtgo~a'ta xm rjrcv xaA6~ ~oax6~' o Horni xaAAlEgyoua£ 'to m'tagl xm *av xaAO~ aygo't11~'0 Houn UJtEgaam~O'tav 'tOYxa'tauAlallO xm rirov xaAO~ JtoAEllla't11~. Au't11 :11 anYIl11 'ta cpaaOAla 'ta cptlaxvw aaAata ue xg£IlIlUOl xm xall11Aa oe AaOl. ~6118a 'toy aOEAcp6oou.» «'OXl».

tOU EnEaE to ~UQUCPLeu. to 'QL~EE~W.. orcv navtQEUtYJxav. Exava UAAOEva nQLv cero ELxom AEntu . nQ'Uornv aQxaCa E~Qa'(Xl1YAooaaa O'YJlla(VELanEQ!la».» xm 0 Iaxoo~ anoxQLVOtav: «BE~aCw~. Kru EtOL EYLVEXaL nl1QE 0 Iaxoo~ OAYJ tYJVXAYJQOVO!lLUroo Ioorix. 6YJAa611YJVE~a6EACPYJ t tou tYJ PaXl1A.. nou ornv aQxa(a E~Qa'(xl1 YAooaoa O'YJlla(vEL: «ralloo 'tYJVaruxCa 1l0U! Ildvoi nou uQXL~a va to 6LaoxE6u~w!» . 0 «Kor tL !lEYUAa !lutLa nou EXEL~!» «Erven YLa va oe XOLtooxaAu'tEQa. OAa tOU ta !lEAYJ E(xav aQ!lOVLXE£avaAoyLE£. » Kru YJuAAYJQwtoUaE: «E>EAELr.. YJZEAcpu. xm xa8oo£ cotoouootev cero tl1 aXYJvl1..» vc Kat anoxQLVOtaV 0 Iaxoo~: «'Exw EAEu8EQa£. ElnE rore: «fLatC YJ BuAU XL 0XL EYoo. Elam tEAELa YLa vvcpouAa!» Koa YJPaXl1A. !lLXQl1!lOU». 1-tJ't11XE XUXAOtWV vip's orov Xat ALYOxatQo !lEtU naVtQEUtYJXEiYJv xOQYJ rou nAouOLOU8ElOU tOU tOU Au~av.. 'Qanov !lLa !lEQa. 0 «Krn tL !lEYUAO orouc nou EXEL~!» «Etvo. ~a6EAcpouAa. H aXAu~a tl1£ PaXl1A. unoQOO IlnaCvw navtou . Koi otnv axoAou8La tYJ~AELar.». yLa va O"U!l!lE'tuaXELoro nUQtL. Kat YJEL6YJaYJ anAoo8YJxE~LaatLXU. » va Kca IlEaa oe tQEL£ 1l11VEr. Myovta~: «LaXtOV». nou ornv aQxaLa £~Qa'(xl1 yAooaaa aYJ!lalvCL: «2a6EAcpouAa. !lLXQl1uou». YLa xaxl1 tou tUXYJ. AAU us tYJV't01l11nOAu 'ljlYJAU. xm 0 Horro E!lELVE!lOVO~tOV ue tL~ cpaXE~oro XEQL. YLa vo. a "Erot tEAELwaE tYJV xaQLEQa rou w~ jewish lover. anoxQL8YJxE 0 Iaxoo~. ELnE: «TL !lEYUAa XEQLanou EXEL~!» «Etvo.» xm ~OUtYJ~EatYJ O"UI-tJ'tAOXl1. oe CPLAUW xaAU'tEQa.96 TZOMI1E KOBATA H BIBAO~ rIA AeEO<l>OBOY~ 97 aau 6EV ElXE ataVQooaEL OUtE 6uo VOU!lEQa anav(Jmi Xat. EXECnou ~UQL~OtaV. to EX!lEtaAAEu'tYJxEyLa va to YAEvt'llaEL XLautl1 !lE 'tOY Iaxoo~. xm EAEYE!lEYaA6llJ'Uxa YLa tOY nUAm notE anEVtaQo a6EAcpo rou: «~o~a vc 'XEL YJAYLU ~aXl1 nov 'xove 0 Iaxoo~ ~QaxL»." AAu Eva nQuY!la l1~£QE vu to XUVEL. o Iaxw~ qtOCQa~EanAOXEQaos OAE£to !lJ'tCQaxrou. CPYJ!lOAOYEltm nw£ EYLVE UYYEAOr.. o Iaxoo~ Kat E600 avaxuAUlvav OtL 0 Iaxoo~ lltav !lEV Evar. xat YJPnXl1A.. 'Qanou 0 Iaxoo~ E~yaAE to XLtooVatOU. Km IlE£ orn a'UYXUO'YJ IlCa EAEYE:«KuvOUIlE Eva YJ nm6C. Ken otrrv 0 Houo nE8aVE.. EL6Enwr. YLa vc nA:11QooaEL XQEYJ..xatEv80umaa!lEVYJ. anOXQL8YJXE Iaxoo~. vayxuatYJXE vc narn a QaxwQl1an orov a6EAcpo tOV tc nQwtotOXLa.lltav YJaXAu~a tYJ£YJBaAu. !lLXQl1!lOU». Iaxoo~ anEXtYJaE svrs0 xa nm6Lu. YJonot«. xm XatEcptaaE YJa6EAcpl1'tYJ£PaXl1A. YLa va a' ayxaALu~w xaMtEQa. « E~ 0'0 xm to naQataOUXAL «I-tJ'tLQax ano t'l']V xUvouAa».cLnE: «LUXEQ CAOVa Iln (f. !lnEL£ IlEaa uou. UXQYJa'tOr.. !lLa xm ~QE8YJXE EXEl.nEQLtll118YJXE x 6EU'tEQYJ CPOQU. anOXQL8YJXE Iaxoo~. xat a !lUALa'ta noM xaAu. YJAECa..

4 H~EPE NA TO K.4rM.4NEI.4K..4AYI/I.41 E4R .4~ AXPH~O~.4AA..4 ENA 1TP. ..K.4N MEN EN.4N. KAI M.4NIITI 0 IAKRB NT. .4.4A/~A 1TOAY KAA.

EoQaO''ll..u'tEQo nQo~1. a1... onou a~EO'w£ 'tOY EQL~av O''t'll cpu1...'ll~a YLa 'tOY IwO'ticp.EutaCo£ ano rc bwbExa naLbul nou YEVV'l1O'E0 Iaxw~ xa't<l 't'Yl aUV'to~'l1 n1. 0 oaoto.Co. Kat EXECE~ELVE XaLQO noAU.0 'tOY naQax<iLbEUav XaL no1. XaL 'tore anEx't'llO'E 't'll O'UvtiElELa va bLa~a~EL rc oVELQa noo ELXEbEL rnv nQo'llyou~EV'll vuX'ta.. YUQLO'E 'tOY xoouo XaL Ecp'taO'Eornv ACyun'to.... 'Eva bLaO''t'll~a 'ta ~o1.IQ~H<I> IwO'tiep ti'tav 0 'tE1.Auto ti'tav 'to ~EYa1.. XWQC£ 'tQoepti.1. 'E'tOL 0 IwO'tiep 'ta~CbElJJE.a~o O'EEva xaQa~aVL AL yun'tLwv vo~abwv.'l1v1. VEQO..ElJJEbLa~a~ov'ta~ 'to XEQL rou.aoiivtouc 'to '~aElE an' E~W.. XWQC£ OU'tE Eva ~L~1. "Htrrv 0 ~LXQO£ tou O'n L'tLOU XaL OL EV'tEXa abE1. epoC'tou 01... 't'll1.axti.u 'tOY ayanouoov. 't00'0 nou 'tOY nou1.a~nQti O''tabLObQo~Ca tou W£ jewish lover. ~UVE~'l1 bE XaL 0 <paQaw ECbEEva OVELQo rcou xo- o na- .'llO'av O'x1.... ti'tav O'UV'llElLO~Evo£va bLa~a~EL nav'ta xan nQo'tOu 'tOY QEL 0 unvo£.

o o . acpou EYWE IIQ6EbQo~ 't'YJ~ ~'YJftoxQa'tCa~. OVELQEu't'YJxa Ecp'ta :rtaXLE~ aYEAabE~. xm 'tL~ 'tQwyaftE. Eva xovtQ6 ftatOOUxL rcou to :rtEQvouoav a:rt6 YEvLa OE YEvLa. 0 <l>aQaw 'tou~ ExaVE OXAa~ou~ fta~L ue 'tOY looa'flcp. Km Eva~ nou bLa~a~E 'ta 'taQ6 OLOQ(O't'YJXE IIQ6EoQO~ 't'YJ~KU~EQV-riOEOO~. :rtoM xaQL'tOOftEV'YJ 'YJOXE'li''YJOOU!» XaL 'tOY 'tOUAOUftLaOav. T6tE 0 <l>aQaw EO'tELAE v« cpoova.. 'OftOO~ ue 'tL~ :rtaXLE~ aYEAabE~ XOQ'taCvaftE. «M:rtQa~o!» EL:rtE0 <l>aQaw. <l>aQaw ESEOE E'taL'ta SEftEALa xm 'tL~ :rtQou:rtoSEOEL~'t'YJ~aUYXQov'YJ~:rtoAmx-ri~. aVaftEvovta~ va cptaoEL a'Ut6~ nou Sa rou. Km EL:rtE0 looo-ricp: «To 6VEtQO <J1]ftaLVELon us n~ :rtaXLE~ aYEAaoE~ 'tQWftE mo :rtoM cot' 6. XaL ft6AL~ Ecp'taoav. XQ'YJaLfto:rtmwvta. ~'t'YJV ouote. 0 E~Qai:x6~ Aa6~. Wo:rtOU tOY Exavav ouv :rtaXLa aYEAaba. aAAOL~ Eo :rtELo-rioVELQEu6tav ore LEQOyAucpLxa. bL:rtAOXAELbooOE xm :rtE'ta. uv rou. Km EL:rtE0 Iooo-ricp: «AxuQov! ELftaL 0 IIQ6EoQo~!» «~LXLO EXEL~». Km EL:rtav OL aOEAcpoL orov Iooa'flcp: «M:rtQa~o OOU. EX:rtA'YJX'tO~ a:rt6 't'YJva:rtav't'YJo'YJ tou koorirp. Icoorirp.ava~a'li'0UV 'to XEAL 'tOU. EuxaQLo'toUftE YLa rqv :rtQ60XA'YJO'YJ. KaL auLO( xa'tEcp'taoav ue 6AE~ roix 'tL~ OLXOYEVELE~: ouv yuvm. aUOOOOftO.E 'to XAELbL. EVW ue 'tL~ abuva'tE~ 6XL». xm 'tL~ 'tQwyaftE XL au'tE~. Iuxnirp. 'Y o'tEQa OVELQEU't'YJxa Ecp'ta abuva'tE~ aYEAaoE~.'tL us 'tL~ aou- vrrreo-. 't'YJAECPWV'YJOE :rta'tEQa 'tOU XaL 'tou~ abEAcpou~ LOU O'tOV xm roue xaAEOE va EQSOUV va 'tOY ~QOUV. xm 'tOY bL6QLOE IIQ6EbQo 't'YJ~ ~'YJftOxQa'tLw. Km EX'tO'tE rc XQL't-riQLa YLa 'tL~ :rtOAL'tLXE~EmAOYE~ bEY 'tQO:rtO:rtOL-riS'YJxav :rtO'tE. E~aAE va .OO ftLa emYQacp-ri nou EAEYE «AEux6.102 TZOMI1E KOBATA H BIBAOL rIA AeEO<l>OBOYL 103 VEL~ bEY ft:rt6QEOE va EQft'YJVEUOEL. a:rtEAEUSEQOOVE a:rt6 t'YJ oXAa~La: 0 Mooua-rl~.ouv LOV Iooa'flcp xm rou EL:rtE: «ECba Eva 6VELQO. Km ft:rt~xav O't'YJVACyu:rt'to bExa XLALaOE~. uO'tEQa XQEftaOE a:rt' E.L xm 'tEXVOL~ xm EYYOVOL~xm nsvSEQOC~xm SECm. EL:rtE 0 <l>aQaw. xm buo aXQo~a'tE~ OLOQLo't'YJxav u:rtouQYo( OLXOV0ftLxwv xm ESVLX~~ OLXOVOftLa~ av'tLo'to(Xoo~. Otxoc»..

a'Uto£ nou rooo nQomp£Q£ ern XELQo'UQYLltll tEXV'l1 t'l1£ £. . oltouQa ta nQay~ata». Km EACYE 'l1 LEncpWQa: * BMm:: 0'I'Jf. ax~ataAEX ExaOovt». "Hrov 0 EltAElttO£.anonCLQa8'l1ltav va rov nVL.EVOItOL'tOUOE ItLOAa£. m. o MW'UOll£ navtQEut'l1ltE t'l1 LEncpWQa.l. Km ELnE 0 Mw'Uoll£: «Ma ()EV 'rltav 0 NWE 0 EltA£IttO£. ()'l1Aa()ll 'l1 yuVaLlta rou <l>aQaw. 81..ll YAwooa O'l1~aLVCL:«M~~~.aywYll£ ooovrorv Itm ocp8aA~WV.o'uv.. rcou Ot'l1v aQxa(a E~Qa·('X. ME to rtou YEVV1l8'l1ltE. Km ElnE 0 Mw'Uoll£: «M~~~. 0 ~Eya£ nQoCPll't'l1£'rltaV 0 £ltA£It'tO£ tOO K'UQLoo. aAAa . * o av8Qw1to£ Amo£ Tov MW'Uall rov EOWO£ 'l1 <l>aQawva.J .» Km anoltQL8'l1ltE 0 KUQLo£: «Kru OL ()uo».

fSoxOtatE .. «0 E>EO~. «Mcnxnj 11°1'». Krn auvEXLauv EtOL ESL'l1IlEQE~. Km oro tEAo~ ELnE ° Mwuml~: «TIUQU%aAW. %UQLE nOALtL%Ell'l1xaVL%E » . n~ymvE orov <PuQuw». ELnE ° E>EO~.106 TZOMDE KOBATA «Monxnj. «Monxni 11°1'». «ytatL ° <paQuw 8u IlE oxoroice L»..%OUaE CPWV~: «Monxrri! » «TIOLO~ etvci.. ELnE 0 Mwua~~. 01'% Em8UIl~aEL~ t'l1 YUVUL%U nA'l1aLOV rou oou. Kru ECnE ° KUQLo~: «Mcouori. xouiotcv oro atQwllu tou %m o. nEQo.» unO%QC8'l1%E° Mwua~~. «E>EE 11°1'».EbLuaE to aUllnuv!» «TIaQU%aAW. .atE. » YLat( bEV ~SEQE nw~ va toy ano%uMaEL..» Ken UnO%QLVotUV° Mwua~~: «Mo noii fLVm YQUIlIlEV'l1uut~ 'l1 ~Aa%ELU.. . ELllm uUto~ nou OX. nfQo. «~EV IlnoQw».. ELnE ° E>fO~.» Km ovrox. «E>EE 11°1'». ELnE ° Mwua~~... ELnE ° E>EO~. bEV ELXEYQucptECtLnOtU U%OIlU. ELnE ° Mwuml~.%m t'l1V E~bOIl'l1 uvunuu8'l1%uv. unO%QC8'l1%E° Mwuml~.atE. Kat ELnE ° KUQLO~: «Mrouori. MLUVUXtU ° Mcouori.» «0 noioc.» «0 E>EOk!» «E>EE 11°1'».0 MQYIH~ 1THrE IrON f/JA1>AQ KAI E1TIX£I1>HU NA TON KATA1TAH~£1 ME IJAYMATA . «Morcori 11°1'».

» 0 MWUOll£ EV£OWOE ano anEA:rtLo(a xm £xavE 'to 8£Ay]lla rou Kuotou. Monxni.» Km 'tOY xwnY]aav IlE Eva xoV'tgo lla'taouxL. onw£ Y] EsaIlE cpavLOY] rcov gaoLOcpwvwV amoxLvll'taU. Ellngo£. Etorn onouoaLo£ O1JVOLxaALO'tll£. Km EenE 0 Aao£: «LuyxagY]'tllgLa. IlE avayxa~EL£ v« O'tELAW Ecp'tanA'l1'tL£ YE£!» Km ELnE 0 <l>agaw: «L'tELAExm n£ sxrrrov Ecp'ta! LXOTLo'ty]xa!» .. 'tOYxa8Y]aUxaoE 0 KiiYL' QLO£. IlLa£ XL Exaoa oagaV'ta Ecp'taXLALagLxa. asLO£ 0 IlL08o£ OOU .«YLa'tLIlnogd£ xaAALo'ta va tou ~yaAEL£xm Ilauc xm oovn«! E!!:Ttgo£. aAAa ExaOE oagaV'ta Ecp'ta XLALaOE£ ALgE'tE£. MWUOll.» 'tOY AAAa ovrt YLa anav'ty]oY] 0 <l>agaw E~aAE va ucorryoioouv 'tOU£YEgOU£xm va ~Laaouv n£ yuva(xE£. 'Hrnv 0 EXAEX'tO£. AgXLxa SEXLVY]OE anAa 8uulla'ta. ELnE rore 0 MWUOll£: «<I>agaw. rrllYE orov <l>agaw XaL E:rtLXE(gy]OEa 'tOY xcrcv nAllSEL IlE 8aulla'ta. nllymvE orov <l>agaw. Km dnE rote 0 MWUOll£: «<I>agaw.. ELALxgLVa!Mnga~o. YLa'tLOEVEAEU8EgWVEL£ E~ga·(xo Aa6.H BIBAm: rIA AeEOcI>OBOY~ 109 «MY]v aVy]01JXE(£ mrto». Tots 0 MWUOll£ nllgE 'tg(a 'tganouA6xag'ta xm Excve ro 8aulla rou nana. Ily] cpo~aom. E!!:Ttgo£. AAAa 0 <l>agaw OEVESEnAayy].AOLnov..» Km oro O£xa'to «Eurrod.

a:rtoxQCSllXE 0 KUQLOC. axoAouSOUIlEVOL a:rt6 6AOV tOY E~Qa'(x6 Aa6. AAAa 0 <l>aQaw bEV taQaXtllxE. rrou xLvbuvEuav vo tQEAaSouv.» KL Coa rcou :rtQ6Aa~E va E~OVtwOn tEOoEQa exoroulluQLa aYEAabEC.» yta Km 0 Mwua1lC.» . EOtnAE rnv tEAEUtaCa :rtAllY'll: tll Aao:rtwllEvll llaxaQovaba. :rtQE:rtn va « <puync. ECbE OtOV xaWto XatL aYEAabEe. «IloOOLELllaotE. Lav E<ptaOav OtLC... "Hrnv 0 EXAEXt6C. EX SaullatOC..110 TZOMTIE KOBATA H BIBAm. a<pou EYWrnv EXWEmAE~n . 0 «KUQLE. L'llXW.EC:rtE KUQLOC. t Km :rt'llQav to bQ61l0. :rtQE:rtELa v <puync.» «Bourn». EOtnAE t11 bEUtEQll :rtAllY'll.» «Em« EXatOlllluQLa». nou *av xo0 A6C. vc 'vet. AAAa OLALYU:rttLOL bEV tOLll:rt'llSl1XaV. T6tE 0 Mwua1le. :rtQoOEUX'llSl1XE OtOV KUQLOxm EC:rtE: Kii« QLE.:rtAllyEC. Km 0 Muwa1le.avSQw:rtoC. . «Evta~n.. MLa VUxta 0 Mwu0'lle.» «'OXL».» «TL wQa ECVm. EL:rtE KUQLOe. AOL:rt6v». EQuSQac. E H :rt(){.axtec. EOtnAE tllv :rtAllY'll tou yuaA6xaQrou avtC YLa xaQtC uYECae. 8aAao011C. EYW ECllm :rtaAL.. On:LAEtLC.mtOY Mrivo.. 0 «Monxrr]. SEAne. :rtevtE xm onQavta :rtEvtE. ~EXCVll0E unrixouu Ila~l IlE tOUe. tllC. avaxwQlloll OtLC.. xm rocxCOtllXE oto ~QaXLa 0 Mwua1le..EC:rtE Mwua1lC. OA6xAllQO tOaQtEQ!» EC:rtE 0 Mwua1lc. El:rtE0 KUQLOC. «TeOOEQLC. o Moroorj.. xm mvovtn. «~u:Jtvlllla onc. AAAa 0 <l>aQaw.xm bEV 'llSEAEvc to x6. Km tore tc vEQa aVOL~av we.E~Lxm bExa:rtEvtE.YLatCECXaV Evro lloa:rtWSllnx6. Km OLALYU:rttLOL :rt'llQav oro xQavlO xm XtU:rtllrc oo» tOY Momoi] IlE Eva xovtQ6 llatOOuxL. ~Qaxoe. a:rtoxQC811XE KUQLOC. xoAatm6 ornv E~OX'll.ou. O'llXW.tL :rtQE:rtn va xavw. 0 «No :rtaQ' 11oQY'll..6tll :rtAllY'll 'lltav rc xoovoemo.:aut1l'lltav 11bEUtEQll :rtAllY'll.vn SElla... buo yLOuC.etvcc.... youALa youALa AYLoQECn-' xo xQaoaxL LOULLva EC:rtE: H bouAna uou ECvm bu« OXOAll..a:rt6YEulla EAEUSE{>O tpwvLa .» Qwtll0E 0 MWUO'llC. ~ava:rtE 0 KUQLOC. aAAa 11'aQeon. bEV ~EQWxoAullm». xOLIl6tav OtO OtQwlla tOU xm axouoE IlLa <PWV'll:«Monxrri!» «nOLOC.» a:rtoxQC811XE Mwua1le. unrixouc ~outll~E. Km rote 0 Mwuo'llC. tOY M6vo 'X.: rIA AeEO<I>OBOYl: III Km 0 MWU011C... T6tE 0 Mrouorj....bEV yCVEtm vc auvavt'l1S0UIlE a:rt6YEulla. to 0 Km EC:rtE Eva xaollouQllt6 0 Monxnic: «Mo KiiIlE QLE.bEV EXELbouAELa. «Botito». :rtQwC». rnv wQa nou xavECc. Movov EYW tllAE<PWVW tEtOLa wQa! nOLOe.:.. "Hrcv 0 EXAEXt6e. «Net».

«Munxrr]».. N'tALV VLAOV».» «Nut».112 TZOMflE KOBATA H BIBAO~ rIA AeEO<l>OBOY~ 113 Km EbwOE 0 E>EO~.. a'U't6 oa~ Eo'tELAa... «nOLO~ ELvm.~aAWIlEvo~ 'tL~ ouo :7tE'tQLVE~ :7tAaXE~.» «'EAa :7taVW 0'tO ~0'Uv6 xm xou~aAa IlLa EAacpQa a:7tOOXE'Ul1:buo :7tE'tQLVE~ nAaXE~». YLa'tL :7taVLa EYW. KUQLE 1l0U. «KQLlla :7t0'U bEY cp'taoallE ornv Avyx6Aa. 6:7t0'U'tO vEQ6 l1'tav :7tLxQ6 ouv A-flQQ-ETIO. 'tL nQE:7tELva xavm. MLa vuX'ta 0 Mw'Uol1~ xOLll6'tav xm axouoE CPWVl1. Kca 0 Muoxnj.» «na't( ELom 0 EXAEX'tO~». EXELVO~ 'tOU EOWOE Km rors 0 Mw'Uol1~ :7tQooEUX118'11XE orov KUQLO xm EL:7tE: «KUQLE. YLa'tL roue E~AEnE 0AO'U~va X'UXAOCPOQouvIlE xa'tL XOVLQa uutooiixto.. ELOO:7tOLOUVLmOL XUQLOLE~QaLOL 0'tL 11 8aAaooa XAELVELOE :7tEVLEAE:7t'ta. :7tl1QEu:7taxoua 'to bQ61l0 YLa 'to ~0'Uv61p'l1Aa EXEL. 0't0 o'tQwlla 'tOU «N'tALV V'tAOV. » "Hruv 0 EXAEX't6~. otov XOUO't'l1XE coro rc IlEyacpwva: CPWVl1 a- Km ELnE 0 Monxrrig: «KuQLE. Kovreunv va cpLaoo'Uv 0'tO XEV'tQO. "Hrov 0 EXAEX't6~. «A'U't6 8a :7tELxWAocpaQbLa!» EL:7tE Morooric. xa8'11XE va O'tELAEL~IlEALv't~avE~ IlE LUQL.. OU'tE IlLa OIl:7tQEAa bEY EXEL. E. VEWO'tL :7tAa08Ev. Km EL:TCE Mw'U0 011~: «IIaQaALa XL a'U'tl1. «TL :7tQEnELva xavw aml1 't'l1 cpoQa. :7t0'U'ta '~QLOXE~ XOAA'I1IlEVa :7taVWoro bEvroc. a:7toxQC8'11XE0 KUQLO~. xm OAO~ 0 E~Qa'LXO~ AaO~ aQXLOE va bLaax.. » "Hrov uovo Eva~ yUcpLO~ 11' Evav :7tayxo YElla'tO xaQ:7tOU~La XL EAEYE xa8E 't600: «'OAa ru ocpa~w. 6Aa 'ta llaxmQwvw!» AAAa xaVEL~ bEY xa'taAa~E :7tO'tEu EAEYE. Meou EXEL CPQEOXO :7tQaYlla. 0 E~Qa'(x6~ Aa6~ 'ta 'XE :7taQEL0't0 xQaVLO xm 0 Mwuol1~ bEY nA'I1oLa~E. Ila :7taAL0't0 O:7tL'tL 1l0U. IlLa XL E:7tQEnEva YLVEL 8aulla. Krn EL:7tE0 Mcouoric. KL 600 va :7tEL~alll1V. «Eqnri Exa't0IlIlUQLa ELllao'tE. xa8w~ xm 1pLAomxallEva.~EL rnv EQ'U8Qa E>aAaooa.. Km EcpLaOaV OE IlLa 'to:7t08EOLa :7t0'U rnv EAEyav Muod. «na llav'tE1pE . 0 Aao~ :7tELva xm bL1pa. Krn 0 bL1paoIlEvo~ Aa6~ EbELQE 'tOY Munxrr] IlE Eva xov'tQo lla'tOOUXL. EcpLaOaV ornv aAA'I1 IlEQLa. » «KUQLE. . Krn ~Ql1xav IlLa EX'tao'l1 allllwb'l1. rrou rirov xa'tL :7tQaYlla'taxLa YAL'toEQa xm xa8aQ'tLxa. ~xaoE xm'tQwYE!» Km EnL oaQaVLa XQ6vLa E'tQwyav urivva xm sava Ilava Ilavva.» Ken 0 KUQLO~ EO'tHAE 'to udvv«. WO'tE va :7tLWIlLa Koxo K6Aa». ~av Ecp'taOE EVW:7tLOV'tou KUQLou. OU'tE IlLa Xall:7tLva .» anoxQC8'11XE 0 MWUo1l~. Km E:7t'ta XQ6vLa :7tEQ:7ta'touoav.» Kca anoxQC8'11XE 0 KUQLO~: «Am6 ELxa 0'tO 1pUYELO. ll'l1v 0 SEQOVLa~ 0'tL uuro 'to OU!l3tEQaolla 'to ELXE110'11 ouvnyaYEL mwvE~ :7tQLV0 :7tQO:7ta'toQa~ 'tOU 0 NWE. xm oxeqrrotuv: «Ebw ~QollaEL ll:7taQou'tL ..

'ta o't€voYQacpt']o€ oAa J.tLAa£..ua ocp'UQta0't0 y6va't0 Xat tou ELm:: «Monxn]. Kat 0 KUQto£ 'UJtay6Q€uo€ orov MO)'Uo~ 'tt£ EvroAE£.T1J 8IJYNIJ KAI KIJYSAAA MIA £AAtfJPIA A1ftri.Xat naV'ta E'tat.K£YH: 4YIJ "'£TPIN£~ "'AAK£~... » 'ta 'Htuv 0 EXA€x't6£.tOtXfLa » . Kat 0 Aa6£ EOHQ€ 'tOY MW'Uml J. yta'tL OEVJ.t€Eva xoV'tQ6 un'tOO'l)XL."AND 1...cAA . ytv6'tav 01t'] ~wll roo.. Xt uO't€Qa YUQLO€ornv xOtAaOa Xat €Ln€ orov E~Qa·ixo Aao: «AaE!» Kat eLn€ 0 Aao£: «Zrpxo 0 Morooric!» Kat €Ln€ 0 Mw'Uo~£: «Ano 'touO€ Xat oro fS~£ anayoQfuf'tat t'] J.taLvwv anoxQC8t']xE: «rtat'L ~QSa J.114 TZOMI1E KOBATA !.....*. . Kat 0 Mcouorj.. EnH()~ ~'tav 0 fXA€X10£.t€ Eva oxaQnEAo navw O'tt£ nE'tQf£.tE nOOta Xat EXWAaxavtaoEt . .» Kat 0 MW'U011£ aoSJ.

'Xav6VE~ nou O''tEvoYQa<p'YjO'E.l6 'tE'XVWV. aAAa Em'tQEJt6rev va 'tE'XVOJtOLEl~....lJ. A'U't6~ Sa ~OUO'E tlO'UX'Yj~Wtl. Q~ J. <t>LALO''talo~ A6yw 'Xa'taywytl~. 'Xat J. 0 Mw'Uatl~ EYEVV'YjO'EEV't'UJtWOLa'X6 aQLSJ...lla wQala JtQwla YEVVtlS'Yj'XE 'Xat 0 ~a~l6..lEVO «O'U J.lE't'Yj O'ELQa rotx EYEvv'YjO'av J.lOO'E mO''ta tou.0yw EA'Xo'U~. Kat 'ta 'tE'Xva a'U'ta J. o» ore JtEQlxwQa 6EV ElXE YEVV'YjSEl 0 rOALaS. <p'U'to<payo~ 1..AITOrONOITOYMQY~H AOYo'U rou K'UQlo'U..lE'ta~u a'U'twv trov cotovovorv J. 0 Moreon.Kat xoSw~ liTav YQaJ. oJta66~ 't'Yj~ /I~EQ A6yw JtaQa600'Ew~.lOLXEUO'EL~».. E<paQJ.lEO'h'Yj~rou ..lLaVaJt(8av'Yj zocomr« aQQEvwv 'tE'XVWV 'Xat 'XaSE to0'0 'XaL S'YjAEwv. 'XaL oU'tw 'XaSE~tl~.

(')EV EXW XwvE'l.Lri8) XaL Morositas ELVaL IlUQXE£ XUQUIlEI.W CPQEVWv». * Golia (rOI. Tov rooo IlEyaAoawIlO~. wa'tE IlJtgoa'tU 'tOU 0 ~BaQ't~EVEYXEQ EIlOLa~E IlE Evav ano tou.LOu Eva JtQuYlla. (')ua'tUXw~. JtV(YOllat ern (')O'UAELU. Ecp'tU vdvoix.jJag.U£..jJuYIlEva CPLAE'tuxLa 'l. Kat Eva~ <iMo~JtUALElnE: «Eyw. ELJtE (')E 0 rOALUS: «rrOLO~ SEAELva avaIlE'tQ'llSEL lla~L uou.M. Kat Eva~ UAAO~ ELJtE: «Evui.) o rOALUS *av .» Kat 'to aLlla nov IaQa'llAL't{DV JtuywaE Xat eYLvEaav xa'tE'l. av YUQCawomn uou XWgL~m llJ'toU'tLa. Kat Eva~ ElJtE: «'OXL.'ll yuva(xa IlOU Sa Y(VELE..t. lla~L IlE rnv a(')EAcptl'tOU 't'I1 Mogo~L'ta~* Xat 'to (')LaB'll'tLxo a(')EAcpOrou Totvrevr XWQC~ ZUxaQ'll. a S 'SEAu.U 'tWV <l>LALa'taLWVOUaE EVa~ ~ uvSgWJtO~ ovourm fOALUS.aABI~ KAI fOAlAS XatQo EXElVOIlE'ta. aAAu EtALXgLvU(')EVIlJtoQw». (l:.jJEL».

«'ltL f)'w rcou cpaV'tao't'YJ'lta . 'ltaVOVL'ltOt.. » KaL cpwvaSE 0 fOALaS: «AOI-lJtO'tLQ LEX vox». 't'YJ~MLAav». 'ltaL JtaAL aQLO'tEQO...120 TZOMIlE KOBATA H BIBAO~ rIA AeEO<I>OBOY~ 121 KaL ELJtE0 8EO~: «KL aULO~ UJtO'tCSE'taL JtW~ ELVaL o E'ltAE'It'tO~ AaO~. ELJtE 0 ~a~L(). rnv 'ltoQ'YJI-l0U 'ltaL Sa oou xaQLow ELm't~QLO ()LaQ'ltELa~ )'La 'tOU~ a)'wVEt. ()E'ltaox'tW 'ltLAa 0 ~a~LO. 'ltaA~ 'ltLV'YJO'YJ JtOore ()La. KaL ELJtE 0 BamALat. o ~a~L() E~OUOE l-la~L I-lE rn a()EQcpLa 'tOU: rou.. KaL I-lL'ltQOOWI-lO~.I-lE 'tOY fOALaS. )'EAOUOE. «No I-lE». JtL'ltL vouvo».ESL vdvoix. «Q 8EE I-l0U». «A». ()O'ltLI-l~ )'La V'tLQE'It't . Sa JtaV'tQEULELt. I-lE OL I-lJtOU'ltI-lEL'ltEQJtA~Qwoav ()LOE'lta'tOl-ll-luQLa OE Eva 'ltaL I-l0VO ritouo: Evav 'ltUQLO I-lEVUX'tL'ltLa 'ltaL aoJtQ'YJ ).I-lEVO cero JtaV'tEOnaVL. AE()) va saVa'ltaV()) E'ltAO)'E~. ()WO' 'tOU 'ltaL sE'ltaQ()L- .» KaL ELJtE0 BamALa~ ~o'tav ore )'EALa. ~'tav 't000 I-lOLa~aV L~aQ't~EvEY'ltEQ. 0XL.WVLO'tLxo XWQO. 'OI-lW~ o rraV'toouval-lo~ cll-laL EYW! A~ 1-l'YJ-lE JtLaVEL JtaVLI 'lt0~ . T'YJvaAA'YJI-lEQa 0 fOALaS 'lta'tE~'YJ'ltEO'tOV a). AAAa 'ltaVEL~ ()EV El-laSE JtO'tE JtOLO~ *av aULo~ 0 KUQLOt... KaL OL a)')'EAOL 'ltaL OL aQXa)')'EAOL EV XOQW 'tQa)'OU()OUoav O'tOV ~a~LO: «BaQa 'to ~aQ~aQO ~aQLa. ~EX't'YJ'ltEOI-lW. 'ltaL ~Qf)'I-lEVO~. KaL QW't'YJOE ~a~L(): «Ma Jtooo I-lE)'aAO~ ELVaLau0 'to~ 0 fOALaS. 'ltQOOE.JtOU I-lJtQOO'ta 'tOU OL VaVOL EU- o BamAu:i~ LaoUA EJt~)'E O'tOV ~a~LO..» KaL ELJtE0 BamALa~ LaouA: «Av aVaI-lE'tQ'YJSELt. ELJtE 0 ~a~L() oruv 'tOY EL()E. o fOALaS EJtL'tCSE'taLaI-lEOW~: aQLO'tEQO. 0' Eva OJtL'ta'ltL cp'tLa). LaouA: «'OXL. A:rtAw~. KaL O'ltE<p't'YJ'ltE ~a~L(): «AULot. H ()LaCPOQa ~aQOU~ cvduso« O'tOU~ ()UO JtaAaLOn:~ rirov 'tEQaO'tLa: 'tEOOEQL~'tOVOL 0 fOALaS. 'ltL a~ ELV' ~aQwv ~aQEwv». l-l'YJvovn- «Tox tox». 0XL. JtQEJ"tELva aVaI-lE'tQ'YJSEL~ I-lE 'tOY ToALaS». .» Tov 'ltaLQo E'ltELVO0't0 ()aOO~. 'YO'tEQa EL()E 'tOY fOALaS 'ltaL ELJtE: «Q EI-lEVa 'tOY L()LO. xaS~'ltaI-lE.WOJtOU 0 ~a~(() Jta(QvEL Eva JtE'tQaOa'ltL 'ltaL rou oJtaEL 't'YJv'ltou'tQa.. ELJtE0 8EO~ orov a'ltOUOE va 'tOY CPWva~OUV. clJtE 0 ~a~L(). H ouvdvrnOE EA'YJSE vox aOUL.. JtOU ornv aQxaLa E~Qa'L'It~ )'Awooa 0'YJl-laLVEL:«8a OE O'ltLow ore OUO». ~OUOE 0 ~a~L() 0 ~omtot.EVELa()a. aJtEQ'lta't. LaouA: auXEL~. 'ltaL )'EAOUOE. JtOAOLJtOUt. JtaEL va I-l0U 't'YJ 0 CPEQEL».. ()ESL.. «~EV I-lJtOQWva avoLSw».'tL I-lE)'aAO~ JtOU ELVaL! Av ()EV ~aAEL 'to XEQL'tOU 0 Ikrvroowcuoc. sfvrn». «ELVaL E«'OXL.

4 N. ~ .4(J NT.4814 NT..4ZE ME EN.4N TI}~ Ef/IT.4Z.4PTZENErKEP .•.._--~:.4AIJU2MM.4 TIJY IJ I/J.4N Ttn/) MEr .4 TI}Y I}I N. D~E M7TPtn.• •••1} 4.4PTZENErKEP EMI}I.4N ME I/J.4N ros» MIKPI}U2MIJ~._. D~E M1f'PIJ~.4NIJI EMI}I. m» .4NIJ~ .T.IJ rIJAI..

KAINH L\IA8HKH .

EJtu8f fJtCO'r]. fXtO. LaXLuAyCa xm rnv xga!!Jta tWV ygacpLa6wv. tOU AYLOU Iwa~cp EW. rnv fJALXCU nov 12 eroiv. ceto JtgoatatfJ. Tuetrrvoc 0 JtgoatatfJ.TO KATA fAETANO TIPOrTATH EYArfEAIO (eto: rov iAcyav vtat! Ocv rjrav xaAa otnv uyeia iou) Aut~ fLvm fJ aJtoxgucpfJ f~LatogfJO'r] tfJ. ~w~. 6fV EygU'\Pf tCJtOtf aAAo YLatC. rc Yfga!!ata tOU xm tfJ. onors avuyxaatfJXf vc ata!!at~afL xm BaA8fJXf vc xavfL to AU"(XOtgayou6wttl os Eva !!oumxo auyxgOtfJ!!U nou to O.qav o LtfJ8aYXfJ· . ~W~. rou IfJooii EW.

~EQX£<Jm £000 V't'U!tEVO£ yaAonouAa !t£ cp't£Qa. O£v V'tQE:7tO!tm va :7to~aQoo YU!tVl1 'Xm SEQOO'Xm XOQo . M.» «'OXL. 'Xm 'Xav£L£ 'Xm 'Y)AC8l££ £Qoo'tl1<JEL£!» . 'OXL.£ <J'tEAV£L0 IIaV't£no:7t't'Y)£. » «KL £crU :7tOLO££L<Jm.. AOL:7tOV: O£v £L~m :7taQBEva. 1:£ Eva tunervo <J:7tL'tL 't'Y)£IIaAm<J'tLv'Y)£ a'Xou<J't'Y)'X£ !tLa qxovr]: «XaLQ£. H'tav'to E'tO£ 1 :7tQo XQLO'tOU.» o ra~QLl1A rc 'X£ xa!tEva: «Ma . £L!tm 0 ra~QLl1A.. aAAa £<JEva 'tL <J£ 'X0cp't£L. IIQo<JAa!t~a- vourn. 'XaM. «IIQE:7tEL va !taBoo . 0 yuvm'XoAoyo£ tou 1KA. E rots.» .. O£ ro nav'ta 'tl1A£ oQa!» «Kru O£v 'to 'A£y££ a!tE<Joo£ :7too£fL<Jm ano rnv 't'Y)A£oQa<J'Y).. vc 'XOL'ta£ 't'Y) OOUAELa oou!» AAAa 0 ra~QLl1A £:7tE!t£V£: «IIQEnH vc !t0U :7tH£. !tLa <J'Xo'tELVl1vuX'ta :7tOU EQLXV£ 'XaQ£'XAO:7tOOaQa.. Eoii £(<Jm 'Y) IIaQBEvo£.... !ta £L<Jm or' aAl1BELa 'Y)MaQ(a.. Muoto..

oouQax.Aoc.0YfvfLax. 'Il ovno.m Sa o'tcLAw 11.QOC.m ffilllfQa rou. Ka[lLa [If [lEOOV. X.fLVO 'to ~Q6..» «Bf~aLwc.cpwv*QLa.UJt'llQf't~OW.cLV'I1aQxwf va xa[loYfAafL. » "Hruv v~ vuX'ta aQya..m Jtav'to~ aAAou fLOOUe.OJt'tfQf.f 'Il YVWQL[l'll qxovr]: [lOVO JtoAu JtLO aaQya.» «Aev EXW VWSfL JtaJtay6. ..ELV'Il Ecp'taof IlLa YEa yuvaLx.vSQwJtE [lou! Ilrivs ouo [l~Vft. 'to XEQL rou YLa va ra~QL~A.L.UQLf lIfAfx.aJtomxvw!» Jtou EQLXVf x. aQEOfL 'Il KWAoJtf'tfLvL'toa.EQW x... YL' mmiv JtQooJtaSfLa. oJtw~ fLXf avaYYfLAfL Kru XQfL6.UQLf <l>OLVLX. fLam coto 't'll ~EH. EXfL OLacpoQ6.1 JtQO XQLO'tOU. x. YUQva JtLOW. «XaLQfLf.a- CPWV*QLf~ fLO~OfWV 'tL~ VLUVOUVCPQayx.. 'tQEXfL 'tLJtOLa. "Ycreoo Sa [lEOa a' Eva o'ta~Ao.JtaJtay6. EL[lm 6..OL'tOUOf X. MaQLa. X.OllfLa-O't6..0't'llx.. JtouAa. L'tO [lUQLOO'tO rceretvo OJtL'tL't'll~ lIaAmo'tLv'Il~ O'tfL 0 Iroorirp. .aQfx.. mwvf~.» «'EAa.LEva ya'CoLa't'llQ~S'IlX.. » XQfLaO't'llx.». X.- '11 Ilnvuvtc. fL[lm yA6.f ava 't'll O'tLYIl~ fX.YYfva oou CPEQW 'to cpw~. 'toy X.a: EL[lm '11 MaQLa.UQLf rAaQf. [l'l1v aQX~fLt.001l0C. lIOLa fLV' «KL fcrU n fLam. «Etoru «'OXL. Km au't~ 'Il JtaQaooo'll x.OUO't'llX. «XaLQW JtOAu. 6. va YLVfL [.f '11 xaQLC.0va '¢a.Jtou re va cpUYfLf. MaQLa.» EYX.OLELv~ vuX'ta rrou EQLXVEx.aQfx.f fuxaQLo'twc.~AouC. [lLa OX.AoJtooaQa. onotn fX.» rnv Kdtto KWAoJtf'tfLvLJt6. [lOVO ALYo JtLO tcorervo oJtLn 't'lle.OUO't'llX.av ax.. V'tU[lEVOC.UOC.Ox.V'ta 'to E'tO~ Eva 6. Of V oat. Ma X. . ~wa.WE- re usou Of VOOOx.. 'Il lIavaYLa YEVV'Il0E rrvriusou a' Eva ~OOL X.vf 'Il MaQLa 'Il MaQLa ceto or' aA~SfLa '11 «Ken Of V 'to 'ACYf~ Jtwt.m 0 X.o'tf~ [If nori~Qf MaQuD. Na~a- Aqxni JtEQaoav fvvEa [l~VfC. va oou CPEQW 't'llv fLO'llO'll». fX.» yuvaLx.UOt. Inooii. fX. «Atrtr] fLvm 'Il 'tfAfU'taLa YUQLOW rtdvrn x.f 'Il LOLa CPWV~: «XaLQf.Lax. «XaLQf. JtOU 'xouv oaA'taQfL oAa.tJta[lJta~ 'tOU (JU~'Il't~OfLC.m x. Km aJto 't'll [lEQa fX. aJto ya'CoaQou~ x.L EAfYE: «Tov aYYL. x.x.. » «Aev fL[lm MaQLa. X. Mnoooi va oa~ f.o[la YLa va JtEL- "Htnv JtaV'ta 'to E'tOC. 'EL.OLfLa- 'HQSa va oou JtW O'tL Sa [lfLVfL~ EYX. aJto 't'll Na~aQE't.ou E[lfLVf 0 aQxaYYfAoc. JtfQLooo'tfQa roo.o[la 'toy aQxaYYEAo lIEJtLVLE- 't'llv fUAoY'I1[lEV'I1 't'l1 MaQLa!» 'Il JtaQSEvoc.Mo MaQLa. note 'tLt..6.f JtfW'tfL va ~aAfL 0 8fOC. JtL'tEAOUC. [lLa OX. ~LJtAa sfvrn 0 [lfLQ'Il't~t.. 't'llC.130 «'OXL.fL Km QE't. OLx.m [lL[l~OfL~ . KOL'ta.» «1\Of 'tL~ a'llOLf~! E[lcpaV~fom AO~ x.. IIaAmo't(v'Il~ fL[lm 0 ra:~QL~A!» fcrU fLam . nou uO'tfQa aJto JtoAAEt.. JtOU Jta~.E~ JtOU JtfQLSaAJtfQW'tOLXWIlEVft. OEX't'llX. Lf Jt6.m JtVfU[la Aot. 'EL.aVfL~ x. YfVVOUV fVLO- xaLQO[lm Jtou OE ~QLOX.! 'HQSa x.Et.L fcrU 'ta LOLa! AE. 'HQSa .- 'to'lh'll 'Il Mag La.. 'tOU KUQLOU». 1 JtQO XQL<J'tou. fL[lm TZOMITE KOBATA H BIBAO:E rIA AeEO<l>OBOY:E 131 KL aJto '11 L'tfcpaVLa. Ilooo novrca cero 'to uJtaQXov crUo't'l1[la uYfLac.AoJtooaQa.

Ma't~l.IJ'n... anaSLa..» «AVOL~Exm 'ta V'tEL~!» Km aVOL~E0 Iwa~cp xm d6E 'to'U~ 'tQEL~Mayo'U~ !!E rc 6ooQa: 'tOYraanaQ. 0 Iwa~cp 'tOv~'Un06Exo'tav OA. 'tOYBaA..» Qoo't'llaE0 Iwa~cp. !!naa'tOuvla. v'ta!!E~ xm ~aA. cpLA. xwn'llaav mv nOQ'ta rou a'ta~A. xounE~. (J'UYYEVEL~ nEQLEQYOL xm !!E'tE~'llaaV oro a'ta~A. 'EcpEQvav 600Qa A. vac. «rrOLO~ ELvm.» . X «TL ELvm 'll a!!uQva.ALOUl xm NnoVL.La~OVO!!a'tLHE Qoo6'll~Qoo't'llaE'tOY xaSQEcp't'llrou: .OL...L{J)'t'llQaX'll~YLa rou. 0 EJtLA..«TI £INAI H fjMVPNAi» PDTHU IJ IH1.E~ roue. «Kca 'tl 600Qa cpEQa'tE.a~E nOLE xavEL~». xaQo.EE!!.'taaaQ: «Auto V'tEV'to xa'taA.E6E~.o'U. !!wQa xm vsdvL6E~ 6LEaxwav Q'UaxLa cero aA.KAI £11f£ IJ BAATA£4P: «A"IJ 4£N TIJ KATAAAB£ 1T'1JT£KAN£/~ .EYE: Tov aYYL~E'll xaQL~ rou K'U« QLO'U». .xaxo~ xm !!OXS'llQo~~aatA.0XUL 0 xoouo.'taaaQ xm 'toy MEA.o'U!!LVoXaQ'tO xm 1. EA.. L'tO !!E'ta~u.o va CPEQO'UV 6ooQa· ~oaxoL !!E aQvLa croix 00!!O'U~.» Qoo't'llaE0 Iroorjrp. Ku~o'U~ Ma't~l Yla 'to cpay'll'to. Km ELnE0 BaA..oQyavonaLX'tE~ !!E 'taa!!JtovvE~. «Ta 'tQLa M(i't~l !!E rn vroioc»..o'U~ 'to Xa!!OYE!!E 1. Km cpLA. Km L60v. Q'Uaoxm a!!uQva.L~aVO. a' Eva xaa'tQo 0XL !!axQla uno 't'll BnSA.XlOQ. 'tL~ XLOUL.132 TZOMITE KOBATA Kea that EYLVE xm YEvv~HllXE 0 Inooik.. aXEnaa!!EVE~ !!E uqxiountu.EyO!!EVO~LU)'t~Q .0cpO'U~ uno a'tQa'taoxaQ'to YLa va 60'Uv 'to edov BQEqxx. !!E 'tl~ 'tQEl~ Xa!!~A.O'U~.

AuaaaallEvo~ ano to xaxo TOU. 0 ra~QL~A JtaQmT~8'YJxEAOYooVEUQLXOU xAovLallou JtEQLJtOU Eva XQovo nQLV. DEV moteiico va 'Q8E~ va avaYYE(AEL~ noo~ 'YJ MaQLa 8a DwaEL aDEAcpouAa aTOV Inooii.. rrov «'OAa rc acpu~oo. ELva nE 0 Iooa~<p.» Kca 0 xa8QEqrr'YJ~anUVT'YJaE: «0 BamA£U~ nov ou-pc-voiv xmm JtOL-xm JtOL-'YJ-T~~ OOO~ooV rcov £V tOOan'YJAaLW tL-XTE-tm esv cpa.H BIBAOl: rIA AeEOIllOBOYl: 135 «Ka8QEqrr'YJ. 'HQ8a va aa~ mo OTLJtQEJtEL JtatE: allEaoo~ crnv ALYUJttO».EV CPUW'YJ aAOOOyooV». tou EtQE~E ar ° IlEaoo~ orov Iwa~cp: «Eoti JtQEJtEL ELam 0 aQxuYYEAOr. ELllm 0 aQxaYYEAo~ TIEmvLEAo. ELJtE0 TIEmvLEAo. va «Ma EYW ELxa XAELaELYLa t'YJMuvrovn vn KaIlJtL- .. Eacpa~E oAa Ta aAoya. 'Y atEQa Jt~YE aTOV xuv'YJyo xm DLlha~E: «TQu~a aT'YJ B'YJ8AEEIlxm oxoroxre oAa ta VEOYEVV'YJTa. «'OXL. aAAu JtQLVaJt' mrtov EqrraaE aT'YJ B'YJ8AEEIlEva~ UYYEAO~qrrEQooTO~.. «tEQlla ta llooQU.» «'OXL». oAa rc llaxmQwvoo!» oUQALa~E0 HQWD'YJ~xm. » Kor 0 Iooa~cp av~auxo~ ELJtE: «A. ra~QL~A».Xa8QEcpTUXL1l0U. E. Jt~QE a~uQva an~Ama xm CPUWE~ xm. nou DEV TOV ELXEDELnOTE TOU xm OL'aJto'ljJEL~ TOU YLa T'YJV OA'YJ atoQLa *av noM auYXEXUL IlEVE~. a8w~ xm ooo AEyoVTm XWVUT'YJ!» x Kru xuv'YJYo~Jt~YE. now~ ELVm 0 IlEYaMTEQo~ ~amALU~ aTO ~aaLAELO. Etm YL' aQX~.

Et:JtE0 Inaov~.. ..!» «IlOLo~ EtVaL. «8E·(xa».. aAAa auto~. . AU'to~ rcou emvonoe tflV :JtaLoaywYLXll ~E80oo.»QwtflaE 0 Iwa~cp. E/1TE I) 41f~lfAIn. «A.136 TZOMIlE KOBATA ALa! SEQEtE. «aut~ EtVaLfl ~E80oo~ MoVtEaoQL. XaL tyxaTaata8flxav EXEL.Aa 0 IlE:JtLVLEAO E:JtE~ELVE: «IlQE:JtELva cpvyftE. «Tors XUVELYLa tflV :JtEQt:JttW~ ~a~». XaL OEVXataAa~E :JtOtELOU:Jtov xa'tEAfl~E 0 In- oouc. Klfl E/1T'E: «KlfAHME'PIf.» «'OXL». YLatt Etm XaL ~a~ ~oU't~~EL auto~. 0 HQWOfl~ EtVaL 0 BamAEv~!» KaL Et:JtE0 Iw~cp: «Kstov!» nou ornv aQxata aQa~a·(x~ yAwaaa afl~atVEL: «KaMtEQa va ~ExLva~E a~Eaw~. unrivrqos 0 OLaXELQLatll~. EIMlfl I) 41f~lfAI)& . 'YaTEQa a:Jto ~flVWV OAOXAflQWV :JtOQEtaEcptaaav atfl Yfl roo AaQav XaL :Jt~yav ornv novotov «0 ord~AO~». :Jtou *av ~aAAOV aYEwYQacpflTO~. 'l'axvEL vc aa. ~a~ ExaVE ~E ta XQE~~uoaxLa!» KL {tm 0 Iwa~cp XaL fl MaQta ~E to ~LXQOIflaov XaL to ya"(oaQaxo ~QE8flxav oro OLoOLatou aUtOXLVflTOOQO~Outfl~ Na~aQE't XaL tQa~fl~av aQov aQov YLa tflV Aryurero.KlfAIn. «KI ErD TI) 1411):.H'P9E I) 4Ki. KaL fl EtOflOfJEcptaaE at' auna rou HQWOfl.. . 4EN 91f TIf 1TlfME KlfAIf:.E/1T'E I) IHUJ'Il.. a:JtoxQC8flXE0 IlE:JtLVLEAO. EtVaL ~aoEAcpfl tfl~ yuvatxa~ uou XaL ~a.VO~LaE:Jtw~ to Anoriv *av Eva :JtQamvo ~wo zrou ~EL orouc ~aAtOU~. OtVELt~a~:Jta ELmt~QLa YLa oxr!» AA. .. ~QEL0 HQw°fl. «Ilw~ ta :JtEQvaxaVEt~ EOW.

YLa'tL O't'YJVALYUJt'tO 'to ya'L()OUQa'XL 'to 'xav flaYELQE'!JEL onqxioo.». flLa V13X'ta JtOU EQLXVE'XaQE'XAOJt6()aQa 0 Iwo~cp a'XouOE CPWV~: «Iw~cp! » «Ilotoc ELVm. «YUQLO'tf O't'YJVI1aAmO'tLV'YJ». 'HQOE 0 ()ao'XaAoc. flE rc Jt6()La. 'tOY ESUJtVO. 'to ()Q6flO 'Xm Krn 0 Iw~cp savaJt~Qf Y13QLOf O't'YJVI1aAaW'tLV'YJ IlE 't'YJMaQLa 'Xm 'tOY l'YJoo13.H BIBAOl: rIA AEJEO<llOBOYl: 139 KL acpo13 JtEQaOaV flEQL'Xa XQ6VLa O't'YJVALYUJt'tO.». flac. aJtO'XQC8'YJ'Xf 0 eE6C. » «Irooriq».... "Htnv.. . ELJtE 0 ef6C. «KL £Yw 'to L()W». JtA'YJV61lwC..yAWOOEC. ELJtE 0 l'YJoo13C.» «0 naX~E!» «na~6A!! Ll'YJAa()~. flJtOQfLC. flaALO'ta! ~UYYVWfl'YJ. «A.. xm EeJtE: «KaA'YJflEQa.Oa tu Jt013flf f'XfL '!J'YJAacro Q'YJOOU JtQLV 't'YJC. 'YJJtQw't'YJ'YJflEQa 0't0 0XOAELO. ()EV Oa rc naflE 'XaAa». aJtO'XQC8'YJ'Xf0 Iw~cp. ()E.JtLuJta'Xouoc. K13QLf». » Avrs. 'ta tjnAOflJtEQ()E13W flf 'tLC.. K13QLf. EAa O'tOV mvuxo». wQac. flE- 'toa'XWOEL 0 HQW()'YJC. Eeflm 0 ()aOXaAoc. va YUQLOELC. ow . «Ma. cCJtE 0 ()ao'XaAoc... «M'YJv aV'YJ<JUXELC. "Erptuorrv O't'YJVI1aAmO'tLV'YJ 'Xm Loa nou JtQ6Aa~av vu YQa'!Jouv 'tOY 1'110013ornv 'tQLt'l1 ()'YJIlO'tL'X013.». «E'tm 'Xm flac. «E- crU nou 'XavELC.. «'tOV san60'tELAa IlE mv JtaALa IlEOO()O 'tOU xacpE: 'tOY 'XEQaoa Evav 'XacpE cpaQfla'XL.

Iloiov 8EAE'tE va aJto~uAw. EX!-LE'taAAEu't'l']XaV YfyOVO~ Jtw~ Elto Xf acpmQE8E( 'l'uxvov'ta£ oro Af~LXO. Km EX 8au!-Lato~ !-Lf'ta!-LogcpwoE ()LEU'to 8uvt~ rou 0XOAE(OUOE avaJtA'I']gW't~ xa811Y'l']'t~cpumx~~ aywy~~. aJtOxgC8'1']Xf0 l'I']oou~.» «Eyoo. 0 E>fO~.. !-Lfta!-LogcpWOfo ()UOXaAOOf fmotut'l']. Kru ElJtE 0 l'I']oou~: «II€tQo. !-L'Eva xaAo mna ()( rrou onou to ~UAEL~xu8f'tm . EXaoE rnv uJtO!-LOV~ou xm E(r JtE oro ()LEU8uv't~: «M€XQL aUQw 8a ~g(oxEom orov IIagu()ELoo». 0 !-LJta!-LJtu~ Boiioc.Iwo'l']cpuX11!!» Kru 0 Emo'tu't'l']~ xm 0 avaJtA'I']gW't~~ xa8'1']Y11~~ CPU(JLX~~ aywy~~. L'tL~ 24 rirov ru YEvE8ALa rou 1'1']0013. mo£ E(vm 'tUXfgO~. 'tOY JtfgL~OU't'l']~av xm 'tOY Exavav touAOU!-LL oro ~UAO. «AUtO~ ELVm 0 JtOAAaJtAa(JLaO!-LO~ tWV LX8uwv. «IIoLO~ EYOO. Ikivco crnv ooga ~Q8f 0 Iw~cp xm f(Jtf aJto !-LEOa roo: «Ax.Koi 0 xoo!-LO~EAfYE: «Tov UYYL~E'I']XUgL£ rou Kuotou». Tov 1'1']0013 ~ 'tOY Baga~~u. fYOO. a 0 «Auto. TOtE Jt~Yf 0 ()LfU8uvt~~ orov 1'1']0013m E(JtE: «Ex oii! AUQw va 'g8fL~ !-LE tOY X'I']()f!-Lovaoou!» «EUXOAO to 'XftE.» «Iloioc ELvm.... 0 IIavtEJtoJt't'l']~!» «Auroc rcou 'tgOOEL Jt' oAa.» aJtoxgC8'1']XE0 l'I']oOU~. 8a OOUOJtUOWta !-LOUtga». «€XW tgEL~ 't€OOfgL~. UVtf va ~yUAEL~uxg'l'] oro oJtln !-LOU!» «Kca !-L'I']v UVEL~ X 'tOY ~UJtVWoJtW~ ruv UAA'I'] pogu». «rQU'l'f: tgfL~ LX8uf~ ouv tgfL~ tX8Uf~ JtOOO!-La~ XUVOUV. E(vm 0 Jta!-Lcpuyo~.» Km rors aXOUO't'l']XECPO. JtQLV0 XOO()WV 'l']x~om tQL~.» gOOt110E 1110013£. «TL 'VOl «uto..140 TZOMOE KOBATA H BIBAOL rIA AeEO<l>OBOYL 141 Km Jt~Yf 01:0VJtlVaXa o l'I']oOU~xm EmaOf t'l']V XL.JV~: \ «Iroorjrp. otougvuQd» «LtougVUQL. t(OA(a. OE AUXELO 8'1']AEWV. Lav 'to av8gwJtuXL 't'l']~MWEAEV f(vm ~E~ma.» Kru rots 0 Inooii.» gOO't'l']Of Iwo~cp.» «0 11100U~». H IIavayCa E(XE oQyavoooEL Eva Jtag'tuxL: 'tL OEQ- .» «Eyoo».f(JtE 0 II€tgo~. aJtoxgC8'1']XE0 Iw~cp. AAAU 0 Iwo~cp Xa!-L0YfAOUOf.xm fX 8au!-Laro. 0 «'Eva OOU~EV(gaJto tors Jtou Jt~ya!-LEue 't'l'] !-La!-LU oou 0't0 XU!-Lmvyx onou YEvv~8'1']Xf~». noux 't'l'] xug'l'] rou! rou Amo~ !-LUALo'ta. 0 Baga~~u~. t T'I'] onY!-L~ fXf(V11 ~g8f 0 ()LfU8uVt~~ xm ELJtf: «IImo~ *av.»f(Jtf 0 1'I']00'\)~. aAAu cpav'tu~fom 'tL ~auxa nou ~OUVf. c E(JtE 0 ()LfU8uvt~~.» «EVVLU LX8uf~». onv rixoeocv OtL 0 Iwo~cp rirov 0 nn'tEga~ rou 1110013.. o Iwo~cp EcptLaxvf 't'l'] qxitvn. ~g8E 0 AEXE!-L~gW~. Kca xa!-L0YEAooro Xa!-L0YEAO. «nou ~g8f~ !-LE JtfgLO'tEgL xm 'to uou E(JtE~on E(vm 0 8E(0~ oou!» 'Yo'tEga 0 ()LEU8uvt~~ o'tgUcp'l']XEornv 'tU~'I']xm E(JtE: «Etvrn XL UAAO Eva Jtm()UXL oro ygacpE(o !-LOU.

'tL a'tQa'Xa<J'tgoU'XE~. 'twga ELaaL'tucpA6~. ~OUYEAooVE 60 AOV'tOY 'X6a~0. EC'Xom AE:rt'tU aQy6'tEga ECxav 6AOL cp'tuaEL oro 'taa'XCg 'XECPL: Ioouvvl1~ 0 Bcornorrj. 'twga EXEL~ xoMga. 'XaL 'tOU EAEyav OL abEAcpE~'tOU: «Au~agE. «IIw~ 'XLetoi. a:rto'XgC8l1'XE xa~oYEAwv'ta~ o Iouba~. 0 rrou ornv agxaCa aava'XQL'tL'XrIYAwaaa EXELEAuXLO'ta EUYEVL'XrI EWOLa. 0 KaL EC:rtE Inooik: «n(~E'X!». o bE Inoooc.bEY unogw va YUQCaoo a:rtL'tL~E 'tgCa :rt6bla. 0 Km EL:rtE0 Nl'X6Aao~: «MoogE I11aOUAl1.. :rtU~E 6AOLYLa ~UVLO oro norcqn!» Tov Au~ago bEY'tOY ~aa'touaav r« :rt6bLa 'tOU.'tL a'toAaha.xoogL~:rt6bla. 'Xm EL:rtE: ..» 0 «Ta bE'Xa». 'twga 'tQLa :rt6bla ... va X't'U:rtouvrn 'tU'XOU-VU'XLa». ~M:rtEL~. 'twga ~M:rtEL~. 0 Iouba~ nrivtn :rtgoa:rta80uaE va CPlArlaEL 'tOY Inooii.. KaL EC:rtE Inootic: «Oacpa'tEX oix ga~oug y'Xa:rtE». 'Yorsoc JtrlYE orov NL'X6Aao 'XaLugXLOEva 'XUVEL 8au~a'ta: «Twga EXEL~ AE:rtga. o I11aou~ oro ~E'tasu E'XaVEaa'tELa: a'XugoovE avsxooro ~E rlgooa 'tOY TI6V'tLO TILAU'tO. twga 'tEaaEga XEgla 'Xm 'Xa86Aou cund. KaL EC:rtE Iouba~: «Ta noou 'XAECvEL~. a:rto'XQC811'XE 111aou~. XOOQC~ va 'to :rtugEL ELbl1O'YJ. 8a xuxoqxrvst 't11~ ~a~u~ . » KaL 11MaybaAl1VrI SEaUAOOVE ELgo'Xgo'tOuaa 'Xm X :rtobo'XgO'touaa oro 'XEvtgO 't11~:rtLa'ta~ 'tgayoubwv'ta~: «TIuAa-~u'XLa. EXELtoiioto!» «'EQxo~m». 'tucpA6~. «~EV E:rtgE:rtE». » Km rots rlg8E 11TIavayCa 'Xm EL:rtE: «Inoou. 'twga ELam 'tucpA6~. AAAU'tl1V CbLaa'tLY~rI xru:rto~ a'Xoua'tl1'XE ornv :rt6grc: ritov 0 ~L'Xg6~ Iouba~. ~E rnv 'XgauYrI: «AAE.u'XLa. aAAU 'to :rtUg'tLSEVEgooVE. a:rto'XgC811'XE Iooarlcp. 'twga bEY EXEL~ M:rtga.. 'Xm 6:rtOLO~'Xl av E~yaLVE. :rtuAa-~. ~MJtEl~. EL:rtE Inooiic.. YLa'tCoe 'XOL'tUVE 6AOL!» o ~L~ooV 6g8LO~ oro 'tga:rtE~L:rtaga'XLVouaE: «AvE~a oro 'tgaJtE~L ~OU. » Arpoti Ecpayav 't11v'toug'ta. Km 8u~ooaE :rtOAU0 Inooii. «Am6 al1~aCvEL6'tL 8a Eg80uvE 0 'to TIuaxa». EYEg811'tL 'XaL :rtug' rc :rt6bLa oou. E:rtmsav 'to ~:rtOU'XUAl. EC:rtE Iouba~. nou crnv agxaLa 0 aga~a·('XrI YAwaaa al1~aCVEL:«Toiitoc boo ECvm ygouaou~l1~». C:rtE Inoori. «Ta Xourroovevvc ECVaL OL'XoYEvELa'XrI YLOg'trl». a'Xou~:rtl1oe otov ~:rtOUCPE 'XaL'tOU SECPUYEva 8au~a: ~E'tE'tgEE '4'E 'tl1V :rtog'tO'XaAuba os 'Xgaac. E 0 «EuxagLa'tl1aC~ ~OU». ~E acpLY~Evab6vtLa. 0 «Na 'ta 'tgLavta'tgLagCaEL~».142 TZOMI1E KOBATA H BIBAOl: rIA AeEO<l>OBOYl: 143 :rtavtLvE~ £LXE.rn ortoto E'X'tOre ovoudornxov «novnoxd». KaL myu myu rlg8av 'XaL rc u:rt6AOL:rta:rtaLbU'XLa..» gw'tl1aE 0 111aou~.'Xou'XAa~OUyA'UlUUUU. ~E buo A6YLa: ELXE't11~Ilovcvuic ro ~U'tLa! ECXErlbl1 :rtEguaEL 'Xu~oal1 wga 'XaL rc :rtaLbU'XLa bEY ELxav Eg8ELa'X6~a. nou EcpEgVEYLa bwgo EVa xourf ao'XoAa'tu'XLa «TIE~ 'to ~' Eva CPLAC».

» «Aoro. H Mcoto. ELnExagLv YOU01. InoouA'll. «I'll OOUA'll ngooE.E 't'll MagLa 0 1WOllCP xm ELnE: «BgE 'tOY nA'llgwOaftE 'tOY AoyagLaoftO 0'tO PLftLVL T'llAEcpwV'llOav ano 'to E.» Ken rote axouO't'llXE ftLa qxovr]: «lwOll<P.fta ro 8EO». «I1OLO~ELVat.E xm ~gllxE EflJtg6~ 'tOU Evav E.» gW't'llOE 0 I'lloou~. nagOftOLw~».. etoru.144 TZOMilE KOBATA H BIBAm. xavE 1l0U 't'll Xag'll. ftE'taft6gcpWOE 'tOY Iouba OE cpgayxoxO'ta. I111YEO'tO oaAOVLxat ELbEEvav aVSgwno noo xc'tE~mvE ano 'to 't~axL.Buot- . Kru AEyov'ta~ au'to 'tOY ExavE o'tax't'll EX Saufta- roc. us XO- Kat EbwOE 0 8EO~ xm 'to nag'tL 'tEAELWOE xat'ta nmbaxLa yugLoav onhL 'tOU~.. rIA AeEO<l>OBOY~ 145 «Korp' 'to. Km 0 IwollCP aVOL.0 IwollCP ELnE: «Mu. amo~ ELvm 0 SELO~ BaoCA'll~.aLmo~». YLa'tL us 'tgWVE ro XEgLa uou. nug xm ftavCa.OU av0 Sgwno~.tEVarc ngaYfta'ta EbW. Kca orov 0 I'lloou~ nA'llOCaOE. EAEyE: «Tov aYYL. AAAa 0 IwollCP xaftoYEAoUOE.» «EuXagLO'tw. xovrd 'ta XEgW OOu!» «I1OLO~ELvm.. ELnE0 I'lloou~. 0 I'lloou~ dxouos Sogu~O.ftaAAOV EOEva SEAOUVE. nou oou cpEgvEL'ta bwga! Mngo~.. «0 ftnaflJta-~'tgouIlCP». Km YUgLOE0 IwollCP xm ELnE: «Ito EAa Ebw. Ioiioo! ~av xaftmMoV'ta~ 't~aft YAwooaQa 0't0 otouo». I'lloou~ Xat 0 IwollCP (muAOUftLa0ftEVO~aAAa xalloYEAao'to~) nllyav YLa urcvo. ALYO ftE'ta x'tun'lloav 't'llv nog'ta. 'tOUAOUftLaOE 'tOY 100ollCPouv nounouMvLO nanAWfta..E. nEgum. ~av llgSav rc ftEOavUX'ta. .tna~! TL va OE xavw EOEva. ELvm noo ELvm ftJtEgbEf. 0 KL E'tm.» «ECftm 0 ftnaftna~ 'tOU ngobo't'll». «Mcoto. blOgSWOErov ..» Kru tore cxoiiorrpce CPWVll: «I wall CP» .aAAO aVSgwno ue ftLa cpgayxoxO'ta En' WftOU. EXW xloAa~ 'tgfL~ 'tEOOEgL~ bEV av'tEXw aAAo».fL.EAOLOg!» 0 navayaSo~ KugLO~ bLOgSWOE 'tOY 1\'ll. . EV'ta.» . Km MagLw. rirvte. nou aIlEOW~~YllxE nE't(6V'ta~ ana ro nagaSugo. E'tm YL' aAAaYll.» «Ebc6 E. «I1avay(a uou!» ELnE cpLavoV'ta~ 'tgExa'tO~ 0 100- ollcp· «IwOllCP uou!» E(nE cpLavoV'ta~ 'tgExa't'l1 Xat 'll I1avayLa. «I1OLO~etoru eou. Kor o'tgacp'llXE O'tOVI'llOOU 0 IwollCP xm ELnE:«Na EuxagLO'tEL~'tOYAnorrrivto. Km 0 xoouo. nou oAa 'ta ~AEnfL». Km xOL'ta.E 'll xagL~ rou KugLou». I'llOOUA'll. XL aAAO~ ftnaf. YLa 'to 9EO. YLa'tLaAALw~ anotpE Sa 'tL~ E'tgWYE~. Aero OftW~ bEV oroudrnoe 'tOY ftnaftna 't'll~ cpgayxoxO'ta~ nou. «Aaax. Il'llv agX~fL~ XL EcrU.. EUAOY'llftEVE 8E€ . xm ELnE0 1wollcp: «I10LO~ etvca.

. KaL QW'tllaE 0 ~na'XUA'll~: «'EXEL~ AEcp'tU... 'XL otav n~YE cpav'tuQo~. nQoaE~E YLa'tL 8a na~ crov UAAO xoouo!» «L'XaaLAa uou». Ken 0 'Xoa~o~ £AEYE: «Tov UYYL~E b130 cpoQ£~ II XUQu. 0 Kootvx«..» * 0 AvtQEO'tL XUL ~61] ccro rore. » anELAllaE II Ilrrvovtc. bEV £YLVE. £XEL CPO~EQ~nELva 'Xm 'tQWEL 'tll~ ~a~u~ ru ~Uu«!» zrou ornv aQxaLa aQa~a·('X~ YAwaaa all~aLvEL «'tll~ IIavaYLu~ 'ta ~U'tLa». YLa'tL II ~uva uou £XEL va cp'tLU~ELnhaa ~E uovvc-rdour». n~ymVE . vn~Qxav . Na 8'll~uaaL O'tL ~E 'to '4'UQL nllyaLVEL 'to uanQo 'XQaot. EOQ't~ rou AYLO'll Iooa~cp. TL vc '4'OOVLaoo. To 'XO'X'XLVOELvm YLa 'tOY nOAAanAamaa~o rorv ~JtLcp'tE'XLWV » .. II YLOQ't~ rou ~a~nu. av EXEL~ va na~ 'Xunou. ELnE 0 Illao13~. 'Qano'll 0 Illa013~ ELbE rnv 'XAE'4'13bQa'Xm ELnE: «Auriv! IIQ£nEL va nuoo YLa '4'wvLa. H MaQLa bEV EVLoo8E'XaL nOA13'XaAu. «'E'tm 'XL aAALW~.bEV 8£AOO!» «Illa013All.» «Ilevtoxootc YQa~~uQLa cpQ£a'Xo urivvu. Ta 'XEL~ ~ bEV rn 'XEL~.. «uovo no'll 'twQa EXEL EQn13a'tQLE~. u~a bEV 'llna'X013aEL~.146 TZOMITE KOBATA H BIBAO~ riA AeEO<l>OBOY~ 147 A'll. «~EV 8£AOO. 'XaL rote 0 Illa013~ nELa'tll'XE. vEonAaousvo». 'XaL ELnE: «Mioo 'XLAO urivvn. Koi OL ~~VE~ nEQV013aav 'XaL 0 Illa013~ ~EyUAOOVE. 0 Mnototuc ~013 AELnEL. "Hrov bE 1l1l~£Qa IIaQaa'XE'll~. bEV 8a ~E 'XQa't~ao'llV nrivco ano 'tQEL~ ~EQE~!» «IIQoaE~E YLa'tL 8a CPOOVu~oo 'tOY HQwbll ... «8a oe 8EQanf13aoo EYW».. «Tov 013Qao 'tOY £Xoo. 'EYLvE bE 'Xm 0 Illao13~ ~E rc XQ~~a'ta YLa 'ta '4'wVLa aYOQaOE ~OOYQacpL£~ 'tOOV~OVO~UXooV 'Xm ~uA8ll'XE va na~EL ~E rc UAAa naLbU'XLa. «'EYWE 'XaAu. «aAAU ~£QEL~ n MEL o Aao~: KUVE 'to 'XaAO. «KaAU. » ELnE II IIavaYLa... Kru 0 Illa013~ n~YE 'tQ£xoV'ta~ ornv ayoQu.» «BEEE~aLa . Kca ELnE II MaQLa: «Ill ao13... YLa'tL 0 ~na~nu~ Y'llQVUEL.» «'OXL». ri. 'XL an' 'to 8EO 8a 'to '~QEL~!» AAAU 0 ~a'XUAll~ 'X013V'llaE 'to 'XECPUALou: «Mtoo r 'XLAO~uvva 'Xoa't~EL 'tQLUV'ta aQy13QLa. ELnE II IIavaYLa.» ELnE 0 Inooik. tou Kuotou». 'tOY E~aAav va 'XUVEL'to 'tE8OOQa'XLa~£vo! KaA13'tEQa va nUQOO~La aaJtLQLVll .. Tov AV'tQEO'tL'tOV £Xoo. 'Xm 0 Ioomicp 't'll v13X'ta nov XQLO'tO'llY£VVOOvrousoo~L(ia't'll'XE bE13'tEQll cpoQu. YLa'tL a~~EQa £XO'll~E 'tQan£~L oe E'Xa'tov oybovro u'tO~a YLa 'tll YLOQ't~ rou ~na~nu. IWVOW1XOL 't1]~nOAmx~~. KaL 0 IllaoU~ ~~'XE cero 'to mtL'tL 'XaL ~QE 'to bQo~o. ELnE 0 Inootic.. OXL'tO 'XO'X'XLVO no» ayoQaaE~ rnv 'tEAE'U'taLa cpoQu. anO'XQC8ll'XE 0 Incoix. «EnLall~ b130 '4'OO~LU'XaL b130 '4'UQLa. KaL no13 'am. 'H ~UAAOV. 19 rou ~llVO~ MaQttou. ano'XQC8ll'XE 0 Inooiic.. 'toy LnUQ'ta'Xo 'tOY £Xoo. AAAU xa~oYEAo13aE.bEV 8EAOO. orov nuy'Xo rou Tovivo rou ~na'XUAll. TQu~a nQonov~ao'll 'Xurw'll aAAo13! A'Xo~a 8'll~u~m tore rtou 8EQunE'llaE~ ano rnv LOXLaAYLa 'to yw rou 8'llQOOQo13!» «E. Tov Kootvxo 'tOY EXOO »" . n~ymvE va '4'OOVLaEL~!» «'OXL».

UOE't£».O'tEXEL o'ta n06La 'tOU EX SaUlla'tO~ . IlEYUA.a. E600 :rtOU 'ta A.(~.~~ern ~aSIlOA. avuyxaoc va tOY unot'YjJ. 'tOY AyLO LLQO xru tov OA..cyc: «Tov UYYL~E 'YjXUQL~ rou KUQLou».tE LEA.a6~. auYXooQEOE 'tOV».T.LIl:rta 'tOY :rtuyxo 'tOU !l:rtaXUA.» «'OXL 0 SELO~. E'tOl YL' aA. Km 0 xoouo.tEv'Yj tOU~ ourioo.~QouaCPLEQWJ.. L'tO 6EA. uyvw0't0 YLa'tL. 'tL va ~UA. EA.Y]:rtaQELu!» Km £t:rtE 0 Iwo~cp: «Aolla'tuxA..W oro 6EA. xaA. lOU: 'tOY AyLO IIE'tQo.1taxuA..lLO.Catav: «0 AuOL taQo~ 6EV Il:rtOQEL vc :rta~£L J.M..EEIl Sa VLX~O£L. ELJ. QootY]OE: «KiiQLE. 0 !l. 'to 6EU'tEQO ~ 'tOY 'tQL1:0 cpUXEA.ELU 'tOU~ £:rtL'tEA.toWQL. xwnY]oav to xou60UVL xm 0 Iwo~cp :rt~YE va avo~H. 'Yj TEA.tE't'Yj B'YjSA.» «Nm».WV.USA. 0XL xm 'tOOO. :rtOU :rtO'tE 'tOU 6EV EYLVE 0'tU6LO. a:rtoxQl8Y]XE 0 Tcvtvo. XaIlOYEA.EyW UIlLV: Y] B'YjSA. XL AA.all:rtoyuaA.O~:rtuV'twv . TImE 6EV ~EQW :rtOLO~ ELvm 0 otooro. 'tL 6LaA...OUOE.a 0 Iw~cp..y] xm Qoo'tY]OE:«M:rtoQoo va xuvco XU'tL YLa ouc.. EUXOA.O'to 'X£L~. 'YjJ. AOL:rtOV.ou. «Loa Loa. ailE.tLooOOUV.tElOU~ cp(f.tao'tc a'lJYXQOV'YjOLXOYEVELa.. M:rtQoo'tu O'tO xo0'tO CPEVECO'troVCPLA.OXA. H EnoJ.'tLO ELvm 6uo crrivtuovr!» Km 0 Iou6a~.A. IlUA..lll:rtLXO.A.148 TZOMTIE KOBATA H BIBAO~ rIA AeEO<l>OBOY~ 149 Km axouyov'ta~ 'tQLUV'ta aQYUQLa 0 IY]oou~.Y]~ 'tOU '6WOE IlLa IlE 'to OCPUQLore 60V'tLa xm tOU rc 'xaVE A.OUJ.A.» «0 8EO~!» «TIOLO~ SELO~.E:rtw!» Km tore axouo'tY]XE cpwv~: Km EiJtE 0 Tuvtvo: «To :rtm6L a:rt06oo A.OL axoA. nou 6EV ELXE axouoEL.U~EL~!» va AA.EJ.. oall:rtEx XOU~ E'tOV!» nou ornv aQxaLa aQallai:x~ yA..y].O. «OU yaQ 0(6E n :rtOLEL». KOL1:a~E 'tOY ll:rtaxuA.tEv'Yj*av ~u~~a'to.OVEV'Yj IlEQWIlEVO 'tOY ~A.ta(vEL: «naT( 6EV XOLtUVE 't'YJ 60UA.) . Tnvrvdxo.A.OU~!» Olimpico ELVat Mo rtEQL<p1]IlU o'ta~hu oro MLM- VO Kat TT] PWIlT] UVTWTOLXWS. OtQE1.ooooa o'YjJ.EEIl!» H BY]8A. nou 6EV EYLVE :rtO'tE rou UYLO~. :rta~EL EV'tO~ E6Qa~ J. 'HQSE 'tQEXOV'ta~ 0 AyLO~ TIE'tQO~. «L1EV 'to VOIl~W». Km EL:rtE 0 Tovrvo: «TI~ymvE IlE O'tOV :rtan~Qa OOU!» «Nm.jJExm rnv UA. 0 8EO~! Iw~cp.tEVY] 6EA. .EEIl *av 'Yjayan'YjJ.. » I'Yjoou~ *av EXECtQLYUQW J.'tlO 'tOU TIPOTIO. . Km xaSoo~ 0 Iwo~cp Xalloy£A..EYEL~: 'tOY :rtQoo'to.. UO'tEQa ExaVE 'tOY Iw~cp 'toUA. Km £t:rtE 0 I'Yjoou~: «AIl~V A. :rtQOO:rtUS'YjOE xa'taA. XUQLEU'tY]XE cno aauyxQu'ty]'ty] OQY~ xm EXaVE A.» * San Siro Kat o «Imorirp! » «TIOLO~ stvrn.tEQac~ OA.. A~C~ nucpa. «vo XalloYEA.oyLa. EL:rtE 0 IY]oou~.U 0 Tcvtvo :rtQffi'ta tou. anoxQl8'YjxE 0 Iw~cp.tEoa(o~ E:rtLSE'tLXO~. * xm ELnE av~auXO~: «L~IlEQa 'Yj E:rtLXEcpaA. 6'YjA.EEL:rtw~ ELam :rta'tEQa~ rou!» «Nm .» Km E6wo£ 0 8EO~ xm n~yav.ay~. «Mnuunri.OUoE.u .A.

KaL yCVE'taL 'to EAa va bfL~. Eow. E'XaVf Sau!-ta 'XaL'tOU 0 oa-!-ta'ta't~tl roii E:rtfOf 'XaL 'to UAAO amL.'XL aU'tOL a?X~ouv vo. «Me buo cpaovA. 't'Y]~ B'Y]SAEE!-t. f:rtavacpEQfL. ou 't'Y]VEAfyav 'XaL «Ku'ta QLa'Xtl 'tWV f'Y]-:rtaLbwv ev Kcquvro». !-taXaLQa EbwOfr. OAO'XAtlQOUcqnsQW!-tEV'Y]croix :rtobOOCPaLQL'XOU~ aYWVf~. 'EYLVf bf 'XaL.f:rtLCPOQ'tWf. 'XaL rote 0 IllOOUr. AuSor.» * AYYAooa~ovLx~~ 1tQOEAEVOEW~ -m8avov a1to La XOltLX~ nJ1tO'll «TOUQAL Mnodouv» . «'OXL.) MLa O!-tuba o:rtabwv 'tll~ TEA A~L~ :rtAllmu~fL 0'tL~ 'XEQ'XLbE~ rrov av'tL:rtuAWV OUQALu~ov'ta~ auvStl!-ta'ta !-tuXllr. :rtOU :rttlyav va oouv 'tll BllSAfE!-t 0't0 L'tubLO 'tOU ~a~Cb (Camp David).. (~. 6AO't0 :rtE'taAo 'tll~ TEA A~L~ 'XQauyu~fL ouvStl!-ta'ta 'Xa'tu 't'Y]~B'Y]SAEE!-t:tors 0 IllOOU~ 'tOU~ 'XOL'tU~fL 'XaL xovouv 6AOL !-t6'X0. 'XaL !-tuXaLQa Sa AU~fL~». OL A£Y6!-tfVOL oaMA Ta't~tlbf~.. LUVE~ll bf.. «IIE'tQo. «<pLAL»Xat va XQT)OLI-101tOLELTat X'llQLW~. BfE !-t0U. o 'tfQ!-tamcpuAa'Xar. (J'lJVOfETat I-lE TO <pLAL rou Ioiio«. 'tOU OEV'tEQ CPOQ. a!-ttlv.lEVOL ue rrtv a:rto'Xa'tao'taoll 'tll~ 'tU. vo 'X0'ljJfL ue unxaLQL 0 IIE'tQo~ ro amL 'tOU oa-!-ta'ta't~tl BL'tLEAO KUQuive. a:rt6 'tL~ 'XfQ'X(bf~ XQfWVfL ue CPUOUArov O'tO:rtfQ.. rou 'XaL A€vovrcc. Toix E'Xava vc ~yUAOUV 'to oxuouo». 'XaL 'to LbLO E'Xavav 0 I'Y]OOU~ 'XaL OL CPLAOL 'tOU. 'XaL :rtuvw om 0'tauQ6 'XQf!-tOUV 't'Y]V f:rtLYQacptl: OIIATI. T'Y]v LbLa O'tLY!-ttl OL o:rtaboL EW~UAAOUV orov aywVLO'tL'X6XWQo. onoo a!-tEow~ mu~ avaXaL't~ouv UV'tQf~ 't'Y]~aO'tuvo!-tLa~ us 'XQuv'Y] 'XaL 'XAO!-t:lt. KaL fVW 0 IIE'tQo~ E.OTT)V aQYxo TWV VfWV. aywvLo'tL'XOU XWQou.T. Af~ va yCvw 'tQLav'tu-cpaAAo~. nrivco orn au!-t:rtAO'Xtl. uno- 'XQC8'Y]'Xf0 I'Y]oou~. EVW to a:rto'tEAfo!-ta :rtaQE!-tfvf !-t'Y]bEV !-t'Y]bEV. I'Y]oour.'tQE!-t !-tf'ta'tQE:rtfL 'to :rtEvaA'tL Of Y'XOA 'XaL 0 I'Y]oou~ !-tf'ta'tQE:rtfL rov f.U:rtaV'tE~ om ytl:rtfbo. EYLva bL-cpaMos! Me uAAa fL'Xom 0Xtw. 1tQo<pavw~. . aAAu !-ta~L ue 't'Y]V !-t:rtuAa f'XOCPfVbov~fL 'XaL 'to :rtobt rou 'XaL obllYfL'taL f'X't6r. «Tour. OTO XA£LOLIt0 TWV EmOTOAWv.OBOY~ 151 «XL» ". o f.150 TZOMI1E KOBATA H BIBAO~ rIA AeEOq:.'tQE!-t Of buo !-tfoaCou~ f:rtLSfn'Xou~. 600 va :rtfLr.M. 'tOU~ !-tE'taO'tQEcpfL Of cpava'tL'XOUr. KaL f'X Sau!-ta'to~ OL 'XQL't~~ 'Xa'ta'XuQwvouv 'tll VL'Xll 0't'Y] B'Y]SAfE!-t. 'tQayoubouv: «BQUAE.» QW't'Y]Of 0 IIE'tQo~. 'XaL fL:rtf 0 Inoori. 'Y]!-tEQa :rtOU :rtaLQVOUVCPW'tLU ytl:rtfba. It0VO rou ~ E1taVaAal-l~aVOltEVO. f.UVf 'to 'XfCPUAL 'tOU a:rtOQ'Y]!-tEVO~.fW£. :rtou a:rtoaUQf'taL ue buo CPUOUA ceto 'tOY aywVW'tL'XO XWQo 'XOL'twV'ta~ !-tEoa om OOQ'tr.T) (J'lJv~8ELa TO XECpaAaLO X va OTJltaLVEL. 'taL~ :rtQfO~fCaL~ tou :rtov'Y]Qou. om oybOll'XOO'tO :rtE!-t:rt'tOAf:rt't6 b6Sll'Xf :rtEvaA'tL U:rtEQ 't'Y]~ TfA A~LI3. o Inooti. 0 bLaL'tll'ttl~ OCPUQL~fL CPUOUA 'XaL a!-tEOW~ OL buo !-t:rta'X'tL!-twQouv 'tOY OEV'tfQ CPOQYLa 'to AUSO~ tou o'tauQwvov'tu~ 'tOV. Tov 'XaLQ6 f'XfLVO LOXUf 'Y]:rtfQLfQY'Y] 'XaL !-ta~L'Xtl auVtlSfLa va :rt'Y]yaLvouv a:rta. E'XavE~ o:rtabou~ 'tll~ B'Y]SAfE!-t. rutO'XQC8'Y]'XE I'Y]00'6~ 'XaL EmE xa!-t'Y]A6cpwva 0 otov LL!-tWVa: «Eyw cnrrov :rtot'E !-t0U bEV 'tOY xwvnjJa!» "Eqnuos bf 'Y]KUQLa'Xtl. BllSAEf!-t uou!» TWQa. 'Y]!-tEQaE.

«Mnoooi va %UVW%un YLa ouc.. XLALf~ CPOQE~ O'U 'xw JtEL. fL()f. o13QALa~f.» QW't'Y]Of Iw~cp 0 orov tou. «An6 'to UMO !l0'U r' a'U'tL. JtOLa!luva !l0'U. O()~Y'Y]Of'tOY Inooo O'tO OJtL'tL rou Iwo~cp. fLJtf 0 K13QLO~. aJtO%QL8'Y]%f Iw~cp. n E%aVf O~!lfQa 'Y]NUJtOA'Y]. 'tOY f(Xf muoEL xm rov ELXf %UVfL't6m 0't0 ~13AO. %at «Na us».. E%aVa AUeO~». xa!l0YfAo130f. YLa'tL !If cpwva~f~. o Iw~cp EXW mmd!» Tors 0 Iw~cp avao'tEva~f %at o'tQUCP'Y]%f orov I'Y]0013.» «'Exaof». A~ f(Vat.va JtUQfL. «KaM. 6Jtw~ JtuV'ta. «OX. f'U't'UX~~%at xa!loYEAao't6~. a%oAo'U8013!lfVO~aJt6 rou. Eyw %0'Ucpu8'Y]%a.152 TZOMOE KOBATA H BIBAOl: rIA AeEOIl>OBOYl: 153 «ox. 0 EXW JtUQfO'Y]!!» fYW JtE8avf 126 f'tWV %at !lJt~%E fm'tEAo'U~ O'tOVTIaQU()fLOO. Kat va O%fcp'tfL~JtW~ fLXa JtQO~MtVfL %at 't'Y]v rn 't'Y]~TEA A~(~ evro. Kca rote 0 %60!l0~ 'tOY QW't'Y]OE: «Ma 'tL EXfL~ %at xa!loYfAu~. fLJtf 0 Inootk. Iwo~cp. !If Em%EcpaA~~'tOY BL'tLEAO KUQ!lLvf. fLJtf 0 BmEAo KUQ!lLvf. a« A~8ELa. A.» «Xa!l0YfAuW.YLa'tL 'Vat 'Y] urivu !l0'U %o'UCP~». ~EQov'ta~ 6'tL 0 Iw~cp ~rov 0 !!1ta!!1tu~ rou Inooii. oJta()o13~'t'Y]~TfA A~L~.«L\fV AAAU 0 Iw~cp.» aJtO%QL8'Y]%f Iw~cp.!l'Y]vJta~fL~ ue tu 8a13O 'to urrru!» 'QOJtO'U0 Iwo~cp JtaQa't~Q'Y]Of6n 'to JtA~80~ JtA'Y]OLa~f aJtfLA'Y]'tL%U. 0 «<Pt0'U. TL 'tQEXfL. nou ~'tav a()Lav6'Y]'t'Y]! Kat 'Y]NUJtOA'Y]JtUfL %at XUVfL. «MJtQo~.. *- . E()Qa~.. KOL'ta va ()fL~: Emaoa ()W()f%UQL. tors Em%aMo't'Y]%E'tOY K13QLo. MLAa mo ()'Uva'tu». To JtA~80~.» AAAU ~'tav me JtOAUaQYu. Kcu rots 0 BmEAo KUQ!lLvf. rnv UAA'Y] ~()o!lu()a 8a 'to CPQOV'tLOW fYW! AOLJt6v. ~avacp6Qa a!lEOW~ ru mrnd orov %13QLO. Iw~cp.

01 Errl~TOAE~ (aAA€~ :rtW~) TA rPAMMATA ~ .

P4 rIEPAon EZT4eAPI A • X I A B MOM 4NZIH .

. I-lnoQOUOU'tE 'to'UJ.u '}tU(J)QOL...o£. ME'tU 'tLI-lr1£. anav'tlioE'tE O1.UXLO'tOV va nQw'tr] ! ECO'tE '}tal noJ. Tu OE~r] rou IIE'tQo'U . Y.r.Ano 7:1] OcVTC(J1] aoo.1lV I1uuJ. KO(Jlvf){ov~ fntaTOArj Ayunr]'to( KOQ(v9LOL.

PLy%agVt~. . nov svr noQt~.r. 6EV YLOU tEL% Lt tOU ~EL%Lt ~JtEtEg.XEL nOUvt. ITo"-. Y. KCm~ cpgo~Ptvvxo. %EVatagt unovr. tEL% E onvr oovvx evr ~EL%Lt gL~E~JtEg rou AEt rr tvrou yLOg xagt. vrovr ~EtEg.

AX, 'X.OUV£AU'X.l, 'X.OUV£Aa'X.l,
~UAO nou ea'to cpa£! Meoo oro ~EVO n£Ql~oAU'X.t 'tQun££ YLa'tC 'tQunu£; TQEl£

cpCAm £C!laa't£,

XL

or 'tQEL£ nQocp*££.

TQCCC-anal-Dla, 'tQC-a nal-DLa Bl~Alw-'tlxaaa. TQCa nOUAUXla XaeOVl'aV Xal EYQacpav 'tfJ BC~AO.

Y.r.
<lhALa

ano tOY daVll1A Xal 'tOV Iwl1A.

EIIIMETPO

WAAMO~ AfXOY~

TOY MAElHTH

KUQlE, lXEtEUOOOE, cpootlO€ I-lEtl va xavoo oiots va I-l'll I-lE E~Etaoo'Uv. MJtoQoo va I-lJtooOtO yU'\.jJOXat va mo Otl EJtEoa aJtO tli; oxaAE; Xat 6EV f.,tJtOQEoa va 6tal3aow. Mnoooi va mo Otl m~SavE 0 Jtat!~Qa; 1-l0'UOE EQyatlXo atUX'lll-la. Mnoor» va xavoo avoov'UI-lO t'llAEcpOOV'lll-laXat va nro Otl €XO'UV l3aAEl l3ol-ll3a OtO 0XOAELO. Ev JtaorJ JtEQLJttooO£l, CPlAEUOJtAaXVEKUQlE, xaVE ooOtE va I-l'll I-lE E~Etaoo'Uv OtlI-lEQa: xtuJta I-lE I-lE to urrrooiix; t'll£ xaAoaUV'll£ OO'U, l-laOtLYOOO€ I-lEI-lEto Xaf.,tOmOLXl t'll£ 6lXatOaUV'll£ OOV, ~'UAOXOJt'llO€ I-lE I-lEto QOJtaAO t'll£ xataV0'llatl£ 00'0, JtaQal-loQcpoooi I-lE f.,tEto OCP'UQ( t'll£ xaQltO; OO'U, to'UAOUl-llao€ I-lE I-lE to OtElAlaQl t'll£ ayuJt'll£ OO'U. AAAa OooOE I-lE, KUQlE, aJto rnv E~€taO'll, Ylat( 'll OJtOLa tlf.,tOOQ(a OO'U, KUQlE, av Otll-lEQa I-lE E~Etaoo'Uv, 6EV E(Vat ttJtOta I-lJtQOOta a' O,tL Sa JtaSoo f.,tOAl£ Y'UQ(OOO onrn,

168

TZOMI1E

KOBATA

H BIBAm.:

rIA AeEOcI>OBOYL

169

KUQLE, L'X£'tEUWoe, Su~~aou :rtW~ OL 'XaSfJYfJ'tE~ ECvm xa'ta ~aSo~ avSQwmva :rtAaa~a'ta, xm W~ 'tE'tOLa :rtQE:rtEL :rtESavouv. vc IIavayaSE KUQLE, SEQW :rtw~ xavEL~ 'ta a'tQa~a uduo, aAAa ECvm :rtQay~a vvoxrro :rtW~ OL xaSfJYfJ'tE~ ECvru 6VLa axaSaQ'ta. KUQLE, Caw~ va ECam acpfJQfJ~EVO~, aAAa xotro, fJ xaSfJY*QLa ttov ~aSfJ~anxwv EXEL:rtaQaxwQ~aEL E:rtaVELAfJ~~EVW~ a:rt6xQucpa ~EQfJ LOU aw~a't6~ 'tfJ~: EXEL Em'tQE'ljJELaLOV xaSfJYfJ't~ 'tfJ~ Em:rtEbo~E'tQCa~ va ~E'tQ~aEL :rt6VLO :rt6VLO rov oQyavLa~6 'tfJ~ oe E:rtC:rtEbfJ ordon: xm EXELyu~vaaEL LO aw~a 'tfJ~ a'tfJ AC~mVLO ~E rov xaSfJYfJ't~ 'tfJ~ yu~vaa'tLx~~· ECXE LaLOQCE~~E rov xaSfJYfJ't~ 'tfJ~ La'tOQCa~xm YEWYQacpCE~ LOV xn~E SfJYfJ't~ 'tfJ~ yEWYQacpCa~ (YLa va ~fJ oou mo 'ta xaLOQSw;.ta'ta 'tfJ~ ~E LOV xaSfJYfJ't~ 'tfJ~ yAwaaa~) ... Km, 'Xa'ta 'tfJ YVW~fJ ~OU, KUQLE, ax6~a 'Xm 0 xcSfJYfJ't~~ 'tfJ~ cpLAoaocp(a~ :rtaQaxwQEC oorouevo 't~~~aro roo aw~a't6~ LOU (SaQQw :rtW~'ta vOLXLa~EL f.tE'to a~fJ~Cw'tO) YUQ~OVLa~ (XUQLOAExnxa) rn vorrc LOU ornv fJSLX~ oou, Tt' aut6, :rtaQaxaAw oe, KUQLE: bESOU 'tOU~ oro xQE~a'tL 'tfJ~ aQQwana~, cpLaVELva ECvm 'to ALy6'tEQO :rtobaYQa, EV'tEQOXOAC'tLba~ AOL~wbfJ~ fJ:rta'tCnba. A:rt6 'to :rtQwCorov su:rtvw, KUQLE, ~E mavEL ayxo~. <l>aVLa~o~m :rtW~ ~~EQa ~E ESE'ta~ouv, XL EYW, KUQLE, ~uS~o~m oe SaAaaaa :rtEQLuw~a'tWv. IIaQaxaAw oe, KUQLE:

a'ta~a'ta aUL6 'to QEu~a ~E 'tL~ xOU'taOUALE~, :rtaQaxwQfJaE ~OU ~La LanoaavCba oe roiirov LOV coxerrvo 'tfJ~ 'XO:rtQLa~, aACEUaE ~E a:rt6 aUL6v LOV :rt0'ta~6 rcov a:rtOQQL~-

uritrov,
QLSE f.tOU Eva axOLVC a' aUL6 'to ~aQaSQo LfJ~ x6:rtQOU, bWQLaE ~OU Eva awaC~LOa' au't~v rnv maCva rcov Au~a'twv, Emba'ljJCAEuaE ~OU uiov ovdou aEQa a:rt6 uurv u:rtEQOXfJcpLaAfJosuy6vou ooo I-lE :rtvCyouv rc oQyavLxa a:rt6~AfJ'ta. TOUAaXLaLOV, KUQLE, :rtaQaxaAw os: ~La XL EC~m nou EC~m XW~EVO~ ~E~ rc x6:rtQava W~ LO Am~6, cpQ6v'tLaE LOUAaXLa'tov vc ~fJ afJxwaEL~ xu-

~a!!

. .. . . . . . . . 9 H I'sveon Aba!! Xat Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KaLv Xat A~EA . . .. . . .. . . . NWE o IIvQYo~ 't1l~ Ba~EA AJtOYOVOL'tOUNWE A~Qaa!! . . . . . . AJtOYOVOL 'tou Aba!! . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . EIIIMETPO '¥aA!!O~ ayxou~ 'tou !!a81l't~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. 13 23 37 49 55 65 73 79 87 95 103 107 119 121 127 129 157 167 169 Iwa~<p Mwu~~ AJtOYovOL 'tOU Monxn] ~a~(6 Xat fOALa8 KAINH L\IA8HKH To xa'ta Tuetrivo Ilooordrn EuaYYEALO . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ~o6o!!a Xat fo!!oQQa Iaxw~ . . . . . . . . . . . . . . .. . .TIEPIEXOMENA IIQoAoyo~ 7 IIAAAIA L\IA8HKH . . . . . . . . . OL EJtLa'toAE~ . . . . .. . . . . .. . . . . .

llQ8f Of fnUCPll ue 'to usyaAo XOLVO. Ilrivtox. cpaVLOll 'tOU 0'tO XOLVOEYLVE'to 1983 0't0 MLAavo. Ev6LUCPEQOV nQoowno . Arto 'tL~ fx600fL~ AO'taQ't11 XUXAOCPOQfl XaL 'to 'tfAfU'tUlO 'tOU ~L~A(O: «Lf~. dVaL EVU~ WQuCO~ OUQuv'taQ11~. 60~u reo 8fW. UAAa 'to XOLVO6EV liTuv XaL nOAv oVIlCPWVO. orov 'tOY UVUXaAU'll'f 11 't11AfOQUOrJ .uvUxaAU'lI'11 uIlOL~U(U. XL E'tm nA1l8uvuv. EXfL euCPUVLO'tfl Of xallnOOf~ fxnOllnE~! «H BL~AO~ yw U8fOCPO~OU~» fLVaL 'to nQw'to 'tOU ~L~AlO. 0 fmAfyOl-lfVO~ 'It0l-lnE (Iw~.. UAAa 'tQLWV erorv IlE'tUXOIlLOf 0't11 NanoA11. onou IlEYaAWOE XaL onov6uoE. ECPOOOVIlEXQLrote 'toy llQwa Ilu~ 6fV 'tOY sv6LECPfQf rooo 11't11AfOQU011 000 'to tVUYfLO. UAAa l-l11v'tOY QW't1l0E'tE YLU'tC). Of 'tfQaO'tLO ~u81l0. (J'UVEXLOEOf 8EU'tQU XaL XUllnUQE W~ 'to 1988. OL ~QLOLE~ fVUV'tlOV 'tOU.o ~Yrrp A<I>EM: Ko~a'ta.(J'Ullnu81l~ 'tunaxo~ EV OALyOL~. H nQw't11 EIl.fEVV1l811XE O'tOV Trionvtc. XaQ11 0't11 IlLXQll 080V11. Auto. 'fnEIl£LVf. Kdv' 'to 1l0VO~ oou!» o 'ItUVI-lUQLU . YEQ06fI-lEVO~. WQU(O OWI-lU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful