Keupayaan murid memahami perkara yang didengar dan dituturkan dalam pelbagai situasi pengucapan sama ada perbualan

harian atau situasi formal
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR 2003

Š

Š

Menimbulkan kemesraan dan mengeratkan persahabatan serta dapat membincangkan topik yang mencabar Aspek sosiobudaya dan tatasusila diambil kira untuk menjamin kesejahteraan hubungan

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR 2003

KEMAHIRAN LISAN

MENDENGAR

BERTUTUR

Š

Š

Dapat mendengar dengan baik apaapa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat memahami maksud serta berupaya membuat tafsiran daripada apa-apa yang didengar Ia berlaku pada peringkat penerimaan

Kamarudin Haji Husin, 1995

Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proses komunikasi antara manusia. Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan pemprosesan maklumat yang didengar

Keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberi maklum balas

Huraian Sukatan Pelajaran KBSR BM T4 (2003)

Š Š Š Š Š Š Š

Syarahan Pengumuman Berita Puisi, lagu dan muzik Ucapan Arahan Lakonan dll.

Š Š

Š

Mendapatkan maklumat, fakta, data dll Mendapatkan penjelasan dan perkembangan semasa Menghayati keindahan bahasa dan muzik *

Š

Š

Melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat sebutan (artikulator) manusia. Ia berlaku pada peringkat penglahiran

Kamarudin Haji Husin, 1995

Š

Š

Ia tidak boleh dicipta oleh pelajar, tetapi perlu ditiru dan diajuk Model bahasa yang lemah akan menghasilkan ajukan yang lemah, model bahasa yang baik tidak semestinya dapat menjamin ajukan yang baik

Š

Š

Keupayaan murid berbual untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, perasaan, pendapat serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberi kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai
Huraian Sukatan Pelajaran KBSR BM T4 (2003)

Š

Š

Š

Š Š

Sebutan: dialek baku / dialek tidak formal Intonasi: lagu bahasa. Ia menentukan maksud ayat bahasa Melayu Tekanan: biasanya dilakukan pada suku kata yang menandakan keras / lembut sesuatu ucapan«penegasan Panjang-pendek (mora) Jeda: Persendian / hentian sebentar **

Š

Kelancaran
ƒ

Kebolehan bertutur / bercakap dengan baik dan kemas: mengeluarkan pendapat, idea, dan pandangan dengan kemas dan licin Kebolehan membunyikan kata atau menyebut dengan tepat dan jelas seperti penutur jati

Š

Kefasihan
ƒ

Š

Tatabahasa
ƒ

Sistem atau undang-undang bahasa yang perlu ditekankan untuk memperoleh pertuturan yang sempurna dan berkesan: morfologi & sintaksis Kemampuan menggunakan bahasa dalam pelbagai konteks, suasana, dan situasi yang sesuai: komunikasi yang tepat dalam konteks yang sesuai

Š

Laras
ƒ

Š Š Š Š

Memerlukan guru yang boleh dijadikan model berbahasa Sering diabaikan oleh guru Kanak-kanak yang mahir dalam lisan tidak akan berasa terasing Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur **

Š

Š

Perlu menyebatikan kemahiran pelbagai dalam aktiviti-aktiviti lisan: muzik, visual, logik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal dan naturalis Mendengar Aktif: Perlu ada tujuan

Š

Š

Seseorang pelajar itu mesti berkebolehan bukan sahaja mendengar ciri-ciri bunyi dengan jelas, tetapi juga mampu menganggarkan penglahirannya, Pelajar sepatutnya diperdengarkan kelainankelainan dalam bahasa itu, dan berupaya membezakan sebutan pasangan minimal dengan berkesan

Š

Š

Kemahiran lisan perlu diberi keutamaan sebelum mengajarkan kemahiran membaca dan menulis. Ia boleh digabungjalinkan dalam sesuatu pengajaran Aktiviti mendengar sepatutnya dijalankan secara dinamik dan aktif

Š

Š

Š

Aspek fonologi, struktur, intonasi perlu diberi tumpuan dalam pertuturan: (paralinguistik dan suprasegmental) Pelajar perlu diberi peluang bertutur, bukan hanya mendengar semata-mata. Galakkan pelajar berkomunikasi Kemahiran lisan perlu diulang-ulang

Š

Š

PP lisan akan lebih berjaya kalau pengalaman / pengetahuan pelajar luas, perlu sediakan bahan Betulkan kesalahan bahasa pelajar secara berhikmah

Š Š Š Š Š Š

Perbincangan Simulasi Main peranan Sumbang saran Lakonan Teater pembaca

Š Š Š Š Š Š

Memberi arahan Forum / seminar Latih tubi Bacaan bersuara Perbahasan Kuiz

Apakah aktiviti pp lisan yang boleh dijalankan dengan menggunakan bahan ini? Aktiviti 1 Anda sebagai pengerusi mesyuarat tersebut. Kenapakah peristiwa itu berlaku? Aktiviti 2 Sambungkan cerita berdasarkan gambar tersebut Aktiviti 3 Tuliskan dialog peristiwa tersebut dan lakonkan

Š Š Š Š

Berbual Bercerita Menyampaikan maklumat Berbincang

Berbual
Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal

Aktiviti
Anda diminta bergerak dan mencari seseorang yang belum benar-benar anda benarkenali. Berbual dengan rakan / pasangan anda untuk pemaparan diri ( saling mengenali )
± ± ± ± ± Hobi Harapan masa depan Kekuatan / keistimewaan Pandangan orang lain terhadap anda Adakah pandangan itu betul?

Aktiviti
Kenapa anda memilih sidia, bukan orang lain? Apakah satu keistimewaan rakan anda? Apakah pandangan awal anda terhadap rakan anda itu sebelum anda berbual dengannya Sila beri gambaran wajah / peribadi rakan anda itu untuk dikenali oleh orang lain dengan mudah

Bercerita
Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami

Sila ceritakan tentang Program Khidmat Negara, berdasarkan berita-berita yang anda baca, dengar atau alami

Berita Harian 18.2.04

Menyampaikan Maklumat
Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan

Aktiviti
Anda telah didatangi oleh seorang pelancong dari Indonesia. Dia bertanyakan tentang IPGKRM. Sila sampaikan maklumat yang anda ketahui tentang IPGKRM kepadanya

Berbincang
Berbincang tentang tajuk-tajuk yang tajukrelevan secara bertatasusila

Aktiviti
Sila berbincang untuk membuat keputusan peralatan yang akan dibawa bersama

ISU PERBINCANGAN
Apakah masalah-masalah dalam masalahsesuatu perbincangan? Bagaimanakah aktiviti perbincangan dapat dijalankan dengan berkesan?

Bahan PP Lisan
Bahan untuk didengar, diajuk dan ditiru Bahan autentik Bahan untuk kemahiran fokus Kertas arahan Bahan sebagai scaffolding

Penilaian Lisan
1 Penilai Pelajar

Penilai 2

Pelajar

Moderator / Pelajar

Senyum mau manis Hati mau baik Niat mau ikhlas