Fiabilitatea unui produs

Elemente de proiectare

. fiabilitatea poate fi privit i ca o tiin a defect rilor.Definiìie Fiabilitatea reprezint aptitudinea unui produs de a func iona f r a se defecta. Din acest punct de vedere.

Termenul fiabilitate este un neologism provenit din limba francez unde adjectivul ´fiable´ înseamn demn de încredere sau în care te po i încrede de la care a derivat substantivul fiabilitate. .Aspecte generale Fiabilitatea a ap rut ca efect al importan ei deosebite pe care au c p tat-o problemele siguran ei în func ionare a echipamentelor industriale. constituind în prezent. o tehnic de vârf indispensabil inginerilor. dispozitivelor i componentelor.

i îndeplini func ia specificat în condi ii date de-a lungul unei durate impuse. fiabilitatea reprezint aptitudinea unui produs de a. b) Cantitativ. mai mare decât intervalul de timp L. prescris. .No iunea de fiabilitate poate fi privit sub dou aspecte: calitativ i cantitativ. fiabilitatea reprezint caracteristica unui produs exprimat prin probabilitatea îndeplinirii func iei impuse pe o durat dat Tf. în condi ii de func ionare specifice. a) Calitativ.

poate fi determinat i caracterizat . Fiabilitatea este o caracteristic a unui produs. la fel ca i celelalte caracteristici tehnice (putere. tura ie etc. Conceptul de caracteristic . Conceptul de probabilitate. 2. ci se determin pe baza metodelor statisticii matematice i a teoriei probabilit ilor.Cele cinci concepte fundamentale ale fiabilit ìii 1. Fiind o probabilitate nu poate fi m surat direct a a cum se procedeaz în cazul altor m rimi fizice. printr-o anumit valoare. . Fiabilitatea reprezint o probabilitate probabilitate i deci o valoare cuprins între 0 i 1.).

de asemenea.Conceptul de condi ii de func ionare (de utilizare i de mediu) reprezint ansamblul condi iilor de exploatare pentru care a fost proiectat produsul. 4.Conceptul de durat de func ionare. Fiabilitatea ionare presupune o durat de bun func ionare exprimat în unit i de timp (ore. . a îndeplinirii unei misiuni sau cerin e.Conceptul de func ie. zile. .3. Acest lucru implic definirea exact a func iei pe care trebuie s o realizeze i. precizarea în unele cazuri a st rii de nefunc ionare. . 5.) sau în num r de cicluri. Fiabilitatea presupune ie satisfacerea unei func ii. manevre etc. ani etc. . conect ri.

Durabilitatea unui dispozitiv. fenomenele de deteriorare const în: deform ri. Deteriorarea reprezint procesul de modificare treptat a parametrilor constructivi i func ionali de care depinde func ionarea corect a sistemului. Defectarea denumit i defec iune sau c dere. . considerat în mod individual. Defectarea. ruperi. neetan eit i.i îndeplini func iunea specificat . reprezint evenimentul fundamental din teoria fiabilit ii i anume încetarea aptitudinii unui dispozitiv de a. În cazul sistemelor mecanice. modific ri ale materialului etc. semnific durata efectiv de func ionare f r defec iuni.

ca de exemplu defectarea echipamentului de frânare al unui automobil.În raport de consecin e. critice. dar pot influen a costul vânz rii produsului. ca de exemplu zgârierea vopselei. dac întrerup îndeplinirea func iunii de baz . . neîmpiedicând func ionarea sistemului. defect rile pot fi: minore. critice dac pot avea consecin e periculoase pentru om sau mediul ambiant. îns majore nu au implica ii legale. minore dac sunt remediabile u or. majore.

7% rilor .Frecven a defect rilor componentelor transmisiilor cu ro i din ate Elemente Alte elemente compoRo i Lag re Arbori nente din ate constructive Frecven a defect 40-60% 12.4% 9.5% 6.

.

Exemplu: televizorul. orice sistem poate s aib în componen a sa elemente mecanice. automobil etc. motorul electric asincron. ma ina unealt .Conceptul de fiabilitate a unui produs industrial Problemele de siguran în exploatare se pun pentru sistem i pentru element. hidraulice sau pneumatice. ambreiajul. . rulmentul. element. În general. electrice. aparatul. Prin sistem se în elege ma ina. pompa hidraulic etc. Exemplu: roata din at . Prin element se în elege o parte component a sistemului i care îndepline te o anumit func ie în cadrul acestuia. Realizarea de sisteme mecanice cu fiabilitate ridicat este posibil numai în cadrul unui sistem de asigurare a fiabilit ii tuturor elementelor sistemului. dispozitivul destinat s realizeze anumite func ii.

.

realizate de firmele concurente. În etapa de planificare a produsului se efectueaz studii de marketing. este aceea pe care viitorul produs trebuie s o eviden ieze în func ionare i este inclus în lista de cerin e care trebuie îndeplinite. privind nivelul fiabilit ii produselor similare. . este fiabilitatea care se inscrie pe produs. Fiabilitatea nominal .Conform diagramei rezult c fiec rei etape a ciclului de via i se poate asocia câte o categorie de fiabilitate. la data când noul produs va fi lansat pe pia . În urma acestora se stabile te un nivel al fiabilit ii cerut de pia .

ob inute prin test ri efectuate în laborator pe prototip sau piese epruvet . Fiabilitatea experimental este cea estimat prin prelucrarea observa iilor defect rilor. inclusiv solicit rile. . pentru a compensa erorile de estimare a acestuia. pe baza structurii sistemului i fiabilit ilor elementelor constructive componente care. s produc "acela i mod sau mecanism de defectare i aceea i structur a defectelor".Fiabilitatea previzional se estimeaz prin calcul. Condi iile create în laborator. trebuie s fie similare cu cele din exploatare. decât cel stabilit prin tem . pot fi determinate experimental sau prin calcul. Nivelul fiabilit ii previzionale trebuie s fie mai ridicat. la rândul lor. în faza de proiectare.

Aceasta reprezint estimarea cea mai precis a fiabilit ii produsului i se compar cu valorile determinate în fazele anterioare. în scopul corect rii i amelior rii procedeelor utilizate. pe o anumit perioad de timp. Fiabilitatea opera ional este cea valorificat pe baza rezultatelor privind comportarea în exploatare. utilizate efectiv de beneficiar. Dac produc ia este în serie suficient de mare. în care se urm re te verificarea nivelului fiabilit ii produselor de serie. se efectueaz încerc ri de laborator. . Aceasta se hot r te înc din faza de proiectare. a unui num r mare de exemplare identice.Fiabilitatea poten ial este cea evaluat la punerea în func iune a produsului.