Tam Nuoc Theo Giao Luat Islam

CHƯƠNG VIII

TẮM NƯỚC THEO GIÁO LUẬT ISLAM
Tắm nước theo giáo luật Islam là một trong những giáo luật bắt buộc cho mỗi
người Muslim (nam và nữ) phải thi hành nghiêm chỉnh. Bằng chứng trong thiên
kinh Qur’an, Allah đã phán bảo con người hãy tẩy rửa vài bộ phận (lấy nước
wudu) trước khi dâng lễ solah, nhưng phải tắm tẩy sạch toàn thân (tắm nước
Junub) sau mỗi lần vợ chồng chăn gối hay sau khi phụ nữ hết kinh nguyệt hàng
tháng…
[1]- Những điều bắt buộc phải tắm rửa sạch sẻ mà giáo luật Islam đưa ra như sau:
a- Tắm nước Junub: Mỗi khi vợ chồng giao hợp với nhau dù có xuất tinh
hay không hoặc lý do nào đó (xuất tinh trong tình trạng sung sướng) thì bắt buộc
phải tắm nước Junub.
Bằng chứng:

َ ْ َ
ْ
ْ ْ ُ َ ْ َ َّ
َ َ َ َ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
َّ
‫ي‬
ِ
.ً‫ ((إِجٍا الٍاء ٌَِ الٍاء)) رواه مسي‬: ‫ كال انل ِب‬:‫ كال‬ ‫يد اْلدرِ ِي‬
ٍ ِ‫خَ أ ِِب سع‬

 Ông Abu Said Al-Khudry  thuật lại lời Nabi : "Chỉ bắt buộc tắm khi
thấy nước (tinh trùng)." Hadith do Muslim ghi lại.

ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َّ َ َ
‫ كَ َال انلَّ ي‬ ‫َخ َْ ََعن ِ َش َث‬
.ً‫ ((إِذا مس اْلِخان اْلِخان ذلد وسب اىغسو)) رواه مسي‬: ‫ب‬
ِ
 Bà Ayshah  thuật lại lời Nabi : "Khi qui đầu nằm trong âm đạo thì đã
bắt buộc tắm theo giáo lý." Hadith do Muslim ghi lại.

b- Máu kinh nguyệt và rong kinh: Mỗi khi phụ nữ hết kinh nguyệt hoặc hết
rong kinh thì bắt buộc phải tắm theo giáo lý. Vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết
hơn ở chương kinh nguyệt.
c- Người chết không phải vì thánh chiến.
Bằng chứng:

ْ َ
َ َ َ ْ ّ َْ
َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ َّ
ُ ‫ار ُخ‬
َّ ‫َخ َْ اةَْ َخ‬
‫اال انلَّ ي‬
ِ
:ُِِّْ‫ ِِف شا‬ ‫اب‬
‫ك‬
‫اع‬
‫د‬
ٔ
‫ال‬
‫ز‬
‫اْل‬
‫ِف‬
ّ
ُ
ّ
‫خ‬
‫ص‬
‫ك‬
‫و‬
‫ي‬
‫اَّل‬
‫ث‬
‫ص‬
‫ك‬
‫ِف‬

‫اس‬
‫ت‬
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
.ّ‫سئهُ ة ِ ٍَا ٍء َو ِس ْد ٍر)) ٌخفق عيي‬
ِ ‫((اغ‬

 Ông Ibn Abbaas  kể lại câu chuyện người đàn ông bị lạc đà của mình đạp
chết trong lúc làm Hajj Al-Wiđa, Nabi  bảo: "Hãy tắm anh ta bằng nước
trộn lẫn với lá táo." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Bằng chứng: Không tắm cho người chết vì thánh chiến.

Chanlyislam

3

ُ َ َ ُ
ْ ّ َُ ْ ََ ْ
َ َ َ َ
ُ ُ ْ
َ
ُ
َ َْ ‫َخ‬
ُ
ْ
ْ
َّ
‫ي‬
ِ
))ًٓ‫ساي‬
‫غ‬
‫ح‬
ً‫ا‬
‫ل‬
‫و‬
ً
ٓ
‫اان‬
ٌِ
‫د‬
‫ِف‬
ً
ْٔ
ِِ
‫ف‬
‫اد‬
((
:
‫د‬
‫ح‬
‫أ‬
‫ء‬
‫ا‬
‫د‬
ٓ
‫ش‬
‫ِف‬

‫ب‬
‫انل‬
‫ال‬
‫ك‬
:
‫ال‬
‫ك‬

‫ر‬
‫ة‬
‫ا‬
‫س‬
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
.‫رواه ابلخاري‬

 Ông Jabir  thuật lại lời Nabi  nói về những vị bằng hữu bị tử chiến trong
trận Uhud: "Hãy chôn cất họ cùng với máu của họ và đừng tắm rửa họ."
Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
[2]- Ai bị bệnh thường xuyên xuất tinh hoặc bị xuất tinh không phải do sự ham
muốn tình dục thì không bắt buộc tắm. Đây là sự đồng thuận của đa số Ulama.

[3]- Khi phụ nữ phá thai mà bào thai được 4 tháng tuổi trở lên thì bắt buộc phải đặt
tên cho bào thai, rồi tắm, liệm và dâng lễ Solah cho thai nhi bởi vì nó đã được thổi
linh hồn vào rồi. Còn bào thai dưới 4 tháng tuổi chỉ đem chôn mà thôi. Trích từ AlShar Al-Mumté 5/373-374.
[4]- Khi thức dậy thấy bị ướt quần thì có những trường hợp sau:
a- Khẳng định rằng đây là tinh dịch xuất ra thì bắt buộc phải tắm cho dù đó
là mộng tinh hay không.
b- Khẳng định rằng đây không phải là tinh dịch thì không bắt buộc phải tắm
nhưng phải rửa những nơi bị dính bởi vì điều này giống như nước tiểu.
c- Không biết rõ đó là tinh dịch hay là không, được phân tích như sau:
 Nhớ ra rằng mình đã mộng tinh thì đó là tinh dịch bắt buộc phải tắm.
 Nhớ rằng không có nằm mộng thì:
 Nếu trước khi ngủ có suy nghĩ đến chuyện quan hệ thì đó là loại Mazy
(không tắm nhưng bắt buộc phải rửa sạch sẻ vùng kín).
 Nếu khi ngủ không có suy nghĩ gì cả, lúc đó không bắt buộc phải tắm vì
nguyên thủy là vô can, nhưng vì sạch sẻ nên rửa sạch vùng kín mà thôi.
[5]- Nghi thức tắm theo giáo lý, có hai cách:
A/. CÁCH THỨ NHỨT :
- Định tâm cho việc tắm bắt buộc (sự định tâm chỉ cần suy nghỉ trong lòng là
đủ không cần phải nói thành lời).
- Rửa sạch tinh trùng (vùng kín) hoặc máu kinh (đối với phụ nữ) dính trên
cơ thể.
- Xối nước ướt đều lên cơ thể không được xót bất cứ phần nào và phải cho
thấm vào tận cả da đầu đồng thời xúc miệng, cho nước nhẹ vào mũi rồi hỉ
ra nếu được thì tốt.
B/. CÁCH THỨ HAI : (Những vị Ulama khuyến khích nên tắm theo cách này).
- Định tâm cho việc tắm bắt buộc (sự định tâm chỉ cần suy nghỉ trong lòng là
đủ không cần phải nói thành lời)..
- Đọc ِ‫الل‬

‫( بِ ْس ِم‬Bismillah).

- Rửa hai bàn tay ba lần.

Chanlyislam

4

- Dùng tay phải xối nước và dùng tay trái rửa sạch bộ phận sinh dục (tinh
dịch hoặc máu kinh - đối với phụ nữ).
- Lấy nước Wuđu như nước Wuđu dâng lễ Solah.
- Dùng đôi tay lấy nước rồi chà lên đầu cho thấm vào da đầu ba lần.
- Sau cùng xối nước (bắt đầu từ bên phải) cho ướt đều toàn bộ cơ thể.
Chú ý: Sau khi tắm nước Junub xong thì được phép tắm gội (savon) bình thường.
Bằng chứng:
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại là bà Ayshah  đã diển tả về cách
tắm nước Junub của Nabi  giống như đã nêu phần cách thứ hai.
Còn nếu như chổ tắm nền bằng đất thì sau khi tắm xong hãy tìm nơi khác
rửa chân lại như Thiên Sứ  đã làm qua hadith của bà Maimunah do Al-Bukhory
và Muslim ghi lại.
[6]- Giáo lý tắm nước này áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Đối với phụ nữ khi tắm
không bắt buộc phải xỏa tóc ra mà chỉ cần hứng ba bụm nước đổ lên đầu rồi
dùng hai bàn tay chà cho nước thắm vào da đầu là đủ. Đây là sự đồng thuận của
đa số Ulama (Trích từ Al-Mụny 1/300), và được Shaikh Ibn Baz lựa chọn. (Trích từ
Al-Majmụa Fatawa và các bài viết về nhiều thể loại 10/182.)

ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ‫َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َّ ّ ْ َ َ ٌ َ ُ ي‬
َََ َ ُّ ْ َ
َ
ْ
ِِ ‫ كيج يا رسٔل اَّللِ إ ِ ِّن امرأة أشد ضفر رأ ِِس أفأجلضّ ل ِيحاي‬:‫ كاىج‬ ‫خَ أ ِم سيٍث‬
ْ ََ َْ ْ َ
ْ َ
َ َ
ََ
ْ َ َ َّ َ
ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
‫م‬
ِ ‫يض عيي‬
ِ ‫يم أن َت ِِث لَع رأ ِس‬
ِ ِ‫ ((ل إِجٍا يكف‬:‫واْلِاةثِ ؟ كال‬
ِ ِ‫ات ثً حف‬
ٍ ‫م ذلث حري‬
َ َ َْ
ْ
َ
ُ
َ
.ً‫الٍاء ذخطٓ ِريَ)) رواه مسي‬

Bằng chứng:

Bà Ummu Salamah  có nói với Nabi  như sau : "Tôi là người phụ nữ
luôn thắt bím tóc, vậy mỗi khi sạch kinh để tắm nước Junub tôi có cần gở tóc ra
không?" Thiên Sứ  đáp: "Không, chỉ cần cô dùng ba bụm nước chà lên đầu sau
đó xối nước đều lên cơ thể thì cô trở thành sạch sẽ." Hadith do Muslim ghi lại.

[7]- Một người ngoại đạo (Kafir) trước khi vào Islam bắt buộc phải tắm sạch sẻ.
Câu nói này của hai trường phái Imam Malik (Trích từ Mawahib Al-Jaleel
1/453), và Imam Ahmad (Trích từ Al-Mụny 1/275), được Shaikh Al-Sa'dy cho
là trội nhất (Trích từ Fiq Ibn Sa'dy 1/282).
Bằng chứng:

َ َ
َ َْ َ َْ َََ َ ََ ْ ُ ُ
ََ
َ َْ‫َخ َْ كَيْس ة‬
ُ
ْ
َ
َّ
َّ
‫ساو ةٍِاا ٍء‬
‫يد‬
‫ر‬
‫أ‬

‫ب‬
‫انل‬
‫ج‬
‫ي‬
‫ت‬
‫أ‬
((
:
‫ال‬
‫ك‬

‫م‬
‫ص‬
‫َع‬
ِ َ‫اإلسلم فاْمر ِي أن أغ‬
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
.161 /1 ‫َو ِس ْد ٍر)) رواه أةٔ داود وصححّ األبلاّن ِف إرواء اىغييو‬

Ông Qois bin Asim  kể lại: "Tôi đến gặp Nabi  với ý muốn vào Islam thì
Người ra lệnh tôi đi tắm với nước trộn với lá táo." Hadith do Abu Dawud ghi lại
được Shaikh Al-Albany xác thực trong Irwa Al-Gholeel 1/164.
[8]- Tắm ngày thứ sáu là Sunnah Muakkadah (tức Nabi làm thường xuyên không
bỏ). Câu nói này của đa số Ulama. Trích từ Al-Mụny 3/225 và Al-Majmụa 2/232.
Chanlyislam

5

Shaikh Al-Islam nói: "Ai trên người có mùi hôi làm ảnh hưởng đến người
dâng lễ thì bắt buộc phải tắm." Trích từ Al-Insof 2/117.
Bằng chứng:

َ
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ
ْ ْ ََُ َ ْ َ
ْ‫اْل ٍُ َع ِث فَت َٓاا َوُ ِْع ٍَاج‬
ُ ْ ‫ (( ٌَ َْ حَ َٔ َّضْ يَ ْٔ َم‬: ِ‫اَّلل‬
‫ كال رسٔل‬:‫ كال‬ ‫ةَ ُسِ َد ٍب‬
‫خَ سٍرة‬
ِ
ُ َ َْ ُ ْ ُْ َ َ َ َْ ْ ََ
.‫وٌَ اغَسو فاىغسو أفضو)) رواه أمحد وأةٔ داود‬

Ông Samuroh bin Jundab  thuật lại Nabi  có nói : "Trước khi lấy nước
Wuđu vào ngày thứ sáu tốt nhất là nên tắm sạch sẻ" Hadith do Ahmad và Abu
Dawud ghi lại.
 Có một số Hadith ra lệnh phải tắm vào ngày thứ sáu chỉ mang tính khuyến
khích mà thôi hoặc bắt buộc đối với những ai có mùi hôi trên người.
[9]- Theo Sunnah nếu ai đã bị Junub nhưng vì buồn ngủ mà không tắm liền nước
Junub thì nên đi lấy nước Wuđu trước khi ngủ, vấn đề này chỉ khuyến khích chứ
không bắt buộc. Trích từ Zad Al-Maad 1/154.
Bằng chứng:

َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ٌ ُ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ َ‫ كَاى‬ ‫َخ َْ ََعن َش َث‬
‫ (( ََك َن انلَّ ي‬:‫ج‬
ْ‫ إِذا أراد أن حِام وْ َٔ سِاب غساو فرساّ وح َٔضا‬ ‫ب‬
ِ
ِ
َ َّ
.ّ‫ِيصلة ِ)) ٌخفق عيي‬
‫ل‬
Bà Ayshah kể : "Trước kia, khi Nabi  muốn ngủ trong khi người bị
Junub, Người chỉ rửa bộ phận sinh dục và lấy nước Wuđu mà không có tắm."
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Qua Hadith này cho thấy trong khi bị Junub mà đi ngủ không có nước Wuđu
là điều không nên. Đây là câu nói của trường phái Imam Ahmad (Trích từ Al-Insof
2/253), và được Shaikh Al-Islam lựa chọn (Trích từ Al-Fatawa 21/343).

[10]- Nếu người phụ nữ bị hai điều như sau khi dứt kinh nguyệt và bị Junub cùng
một lúc thì chỉ cần tắm một lần là đủ nhưng phải định tâm cả hai là tắm Junub và
tắm sau chu kỳ kinh nguyệt. Tương tự thế, được phép định tâm tắm Junub và tắm
vào ngày thứ sáu hoặc tắm vào ngày đại lễ Eid cùng một lúc.
Ai định tâm tắm bắt buộc thì sau khi tắm không bắt buộc phải lấy nước Wuđu,
nhưng nếu muốn lấy thêm nước wudu thì không sao. Câu nói này của đa số
Ulama (Trích từ Al-Mụny 1/292), và Shaikh Al-Sa'dy lựa chọn (Trích từ AlMukhtarot Al-Jaliyah trang 30).
Bằng chứng:
 Từ Thiên Kinh Qur'an:
Allah phán:

ْ ُ َ ۡ َ
ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ْ ُ ۡ َ ِ ‫َ َٰٓ َ ي َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ة‬
َ ٍَ ۡ ‫ك ًۡ إ ِ ََل ٱل‬
‫ِاق وٱمساحٔا‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ر‬
‫سائا وسأْكً وأيا ِدي‬
ِ ‫يأحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا إِذا رٍخً إَِل ٱلصائة فغغ‬
ِ
َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ ُ ُ
ْ ُ َّ َّ َ ُ ُ ۡ ُ ُ
َۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ََۡ ۡ ُ
َ‫افر أ ۡو َساآء‬
ُُ
‫ة‬
َٰٓ
ْۚ
ِ ‫ةِرءو ِسكً وأرسيكً إَِل ٱىهعت‬
ٍ ‫يِۚ ِإَون نِخً سِتا فغطٓروا ِإَون نِخً ٌرَض أو لَع س‬
ْ ُ َ ۡ َ ّ َ
ْ ُ َّ َ َ َ ٓ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َ ٓ َ ّ ُ ُ ۡ َ ‫َ َ ّ ُ ّ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ة‬
َ
‫ُادوا ٌااء ذخيٍٍأا صاعِيدا طيِتاا فغمساحٔا‬
ِ ً‫أحد ٌِِكً ٌَِ ٱىغاان ِ ِِ أو ٍساخً ٱىِِّسااء فيا‬
Chanlyislam

6

ََ ۡ ُ
ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ ُ ُ َ ُ ۡ ّ ُ
ۡ
ُ ‫كً ٌّ َِۡ َح َرج َو َ ةكَ يُر‬
ًَِّ‫ار ُم ًۡ َو ِِلُاخ‬
َ ّٓ ‫ياد ِِلُ َط‬
‫ة ِ ُٔ ُسِْٔكً وأي ِديكً ٌِِ ّْۚ ٌا ي ِريد ٱَّلل ِِلشعو عيي‬
ِ
ِ ِ
َ ُ ۡ َ ُ َّ َ ُ َ
٦ ‫ُ ِۡع ٍَ َخ ُّۥ َعي ۡيك ًۡ ى َعيك ًۡ تشه ُرون‬
…Và còn nếu các ngươi bị Junub thì phải tẩy sạch toàn thân… Trích từ
chương Al-Maidah – 6.
Nghĩa là, ở đây Allah chỉ ra lệnh phải tắm toàn thân chứ Ngài không bảo sau
đó lấy nước Wuđu, bởi vì những gì bắt buộc trong cách thức lấy nước Wuđu đã
được làm cùng lúc trong khi tắm nước Junub rồi (tắm theo cách thức thứ hai đã nói
phần trên).
 Từ Sunnah của Rosul :

ُ َ ْ َ َ َّ
َ
ّ
.‫ات)) رواه ابلخاري‬
ِ ‫ ((إِجٍا األخٍال ةِانل ِي‬: ‫ كال‬:‫وىعٍٔم حديد عٍر كال‬

Và Hadith với hàm ý chung được ông Umar  thuật lại là Nabi  đã nói:
"Mọi việc làm bắt nguồn bằng sự định tâm." Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
[11]- Người bị Junub không được phép ở lại trong Masjid nhưng được phép đi
ngang qua khi có việc cần.
Bằng chứng:
Allah phán:

َّ ً ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ۡ َ َّ َ ‫َ َ ي َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ُ ْ َّ َ ة َ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ة‬
َ
َٰٓ
‫يأحٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا ل تلربٔا ٱلصئة وأُخً سكةرى ح ة‬
‫اري‬
ِ ِ ‫َّت تعئٍا ٌاا تلٔلأن ول سِتاا إِل َعة‬
َ ٓ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ ُ ُ
ٓ ّ
َ َ َٓۡ
َ ۡ َ ‫َ َّ ة‬
ُ
َ
‫َض أو ة‬
َٰٓ ‫سيُ ْۚٔا ْ ِإَون نِخً ٌر‬
‫لَع َسف ٍر أ ۡو َسا َء أ َحد ٌِِّكً ٌّ ََِ ٱىغان ِ ِِ أ ۡو ة ٍَ ۡس ُخ ًُ ٱىِّ ِ َسا َء‬
‫يو ح‬
‫ب‬
‫س‬
ِ َ‫َّت تغ‬
ِ
ٍ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ٓ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ّ
َّ
ً ‫فَيَ ًۡ ُدوا ٌاء ذخ َيٍ ٍُٔا صعِيدا طيتا فغمسحٔا ة ُٔسِْٔكً َوأي ِديكًۗۡ إن ٱَّلل َكن خف ًّٔا دف‬
٤٣ ‫ٔرا‬
ِ
ِ
ِ
ِ

Hỡi những người có đức tin! Chớ dâng lễ Solah trong khi các ngươi bị say
sưa (bởi rượu) cho đến khi các ngươi (tỉnh táo trở lại và) biết được những gì
các ngươi đang nói, và khi bị Junub không được phép (đến gần Masjid) ngoại
trừ đi ngang qua cho đến khi tắm rửa. Trích từ chương An-Nisa – 43.

[12]- Qua đường truyền chính xác thì Nabi  đã tắm chỉ tốn ba MUD nước (Mud
là đơn vị đo lường ở thời Nabi , một mud bằng hai bụm tay của người đàn ông
trung bình), và từ đường truyền chính xác khác Người tắm bằng một SÓ (Só là
đơn vị đo lường ở thời Nabi , một só bằng bốn mud và một mud bằng hai bụm
tay của người đàn ông trung bình).
Cho nên, không có giới hạn tắm bao nhiêu nước miễn sao không rơi vào sự lãng
phí thì được. Trích từ Al-Rawd Al-Murbe'.
Bằng chứng:

َ ََ َ
ْ
ْ
ْ َ‫ كَاى‬ ‫َخ َْ ََعن َش َث‬
َ
‫اغََ َس َو انلَّ ي‬
.ً‫ ة ِرلذثِ أٌدا ٍد)) رواه مسي‬ ‫ب‬
((
:
‫ج‬
ِ
ِ

Bà Ayshah  kể: "Nabi  đã tắm bằng ba mud nước." Hadith do Muslim
ghi lại.

Dịch thuật : Abu Hisaan Ibnu Ysa
Chanlyislam

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful