OwPyogfwwowFbozk} ow

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ________

YOI×ZKGH FBOGKOCHL

“Hgzvhlbfczf, fwzço h wfy lf}hjo h ghio pyoafgzow phyh kcgoypoyhy

bojflow fbogkochkw chyoi÷zkgh# O lfkzoy, pyo}h}flbfczf, pfcwhyè xvf zhl ë kbpowwâ}fl

poyxvf cço wf zyhzh jf fboîöfw}fyjhjf kyhw, bhw wkb, jf bojflow fbogkochkw #

.“Mvcgkochb jf vb bojo phyfgkjo à moybh goboopfyhb hw fboîöfw cow wfyfw dvbhcow.

bhw pfybkzf xvf ho yoioz ldf wfah bhkw mègkl fwgoldfy fczyf hwbkldhyfw jf .

powwkiklkjhjf w xvf wf omfyfgfb fb ghjh bobfczo‒. jkwwf"cow Yojcf{ Iyooe w.ghzfjyèzkg .

o jf Yoi÷zkgh jo pyfwzknkhjo BKZ jf Bhwwhgdvwf zzw#Jvyhczf ow ñlzkbow wëgvlow jh .

o nëcfyo dvbhco hwwkwzkv à moybh gobo kh wfcjojfwpoah .cowwh dkwz÷ykh.

jo phvlhzkchbfc zf jhxvflhw ghyhgzfyâwz kghw xvf dh}kh wkjo gocwkjfyhjo pfgvlkhyfw f .

ñckghw chfwpëgkf# $###+ Xvhcjo o ghbpfço jo bvcjo Nhyy{ Ehwp hyo} pfyjfv .

vbh phyzkjh jf thjyfq fb 8. wfczkv xvf zojh vbh }kjh jf zyhihldo .>goczyh o gobpvzhjoy Jffp ilvf..

kczflfgzvhl dh}kh wkjojfyyvihjh pflhw bèxvkchw# Ehwphyo} jkqkh xvf dh}kh hlno .

jkwwf o thjyfqkwzh ‗ Bhw fwwh bèxvkch cço .xvf Jffp Ilvf ahbhkw pojfykh gocwfnvky1" Iob.

wfczkv pyhqfy ho nhcdhy"bf#E hwphyo} goczkcvh}h h wfy fwpfgkhl1 zkcdh .

fb hiwolvzo. .fboîöfw# H bèxvkch cço# F zkcdh yhqço1 vbh bèxvkchcço zkcdh.

hj}fyzfb xvf pyo}h}flbfczf ow yoiozw . poyëb.fboîöfw# Ow kc}fwzknhjoy fw.

zfyço fboîöfw co mvzvyo f Ehwphyo} zfyè jf fcgoczyhy ovzyh gokwh phyh xvf .

powwh wfczky"wf fwpfgkhl#Yoj cf{ Iyooew $###+ jfwfc}ol}fv dè vcw hcow hzyèw vb .

yoioz xvf yfvckh ghyhgzfyâwz kghw povgomyfxvf czfw# Gocnyfnov ow zfybow .

bèxvkch f fboîço f hphyfgfv o Ekwbfz# Wfnvcjo ow wfvwjfwfcdhj oyfw. fwzf yoioz .

fyh ghphq jf kczfyhnky gob pfwwohw. yfgocdfgfy hzkzvjfw cow ovzyow fzyhcwbkzky .

o wfv fwzhjo kczfyco. bhw fkw xvf hxvk wvynf vbh gocmvwço# O xvf fyh o “fwzhjo kczfyco‒ .

jfEkwbfz? Fwzhbow h mhlhy jf vb flfbfczo hcâbkgo jf vb yoioz ? Wkbplfwbfcz .

kcgoypoyhy hb vb bojflo fbogkochl co Ekwbfz1 vb pyonyhbh kcmoybèzkg o .f.

gobbvkzhw } hykè}fkw### Vb gocavczo jf cñbfyow xvf yfpyfwfczh}h b hwpfgzow jk}fywow5 .

h wolkjço### $####+ Bhw fyhb fwzhw .yfpyf wfczh}hb h hlfnykh.poy ftfbplo. h hckbhîço.

fboîöfw } fyjhjfkyhw ovwkbplfw bojflow jf fboîöfw? Gob xvhczhw m÷ybvlhw ov .

cñbfyow zyhihldh o cowwo gëyfiyo? F gobomvcgko ch yfhlbfczf? Hzë xvf poczo wço .

gobplfthw hw fboîöfw dvbhchw? $###+ Ow yoiozw xvf hzë hnoyh moyhb .

gykhjow powwvfb bojflow fbogkochkw ihwzhczf wkbplfw# H wvhghphgkj hjf fbogkochl .

phyh gobfîhy.cço ë zço gobplfth xvhczo h cowwh#. cfb wfxvfy pojf wfy fxvkphyh .

fbioyh wf powwh. poy } fqfw.jh à jf ovzyow hckbhkw. kczfyhnky gob flfw .

jvyhczf vcwbkcvzow ###gobo wf mowwfb gykhzvyhw# Zhl}fq vb jkh cow dhikzvfbow .

h fwzfw wfyfw phyfgfb hckbhjow fzhl}fq phwwfb h mhqfy phyzf jh cowwh } .

kjh# Hw poyzhw xvf wf hiyfb hvzobhzkghb fczf ov ow h}kwow xvfcow .

yfgoyjhb xvf zfbow vb f"bhkl cço cow wvypyffcjfb# ## xvkîè vb jkh aè cço cow .

wvypyffcjhb hwbèxvkchw gob fboîöfw# Ow yoiozw mhyço phyzf jhw cowwhw } .

kjhw#Ë powwâ}fl xvf co mvzvyo h yoi÷zkgh cow }fcdh h hyyfihzhy h powkîço jf wfyfw .

o wfy dvbhco .ñckgow f pfgvlkhyfwxv f c÷w bfwbo ovzoynhbow # Xvfy o mhîh. xvfy cço.

f zhl}fq h yoi÷zkgh cow havjf h fczfcjfy .goczkcvhyè h noqhy jf fboîöfw fjf wfczkbfczow.

vb jow hwpfgzow bhkw .bfldoy o cowwo lhjo bfcow yhgkochl# Poy ftfbplo.

cozè}fkw jfwzhw kc}fwzknhîöf w ë xvf pfybkzf xvf cow fwzvjfbow h c÷wbfwbow .

jfmfcjkh o jovzoy Iyooew# Cço .“wfb cfgfwwkjhjf hiyky o cowwo gëyfiyo‒.

ë powwâ}fl fwzvjy mhgkl bfczf o gëyfiyo dvbhco ov hckbhl co pyfgkwo bobfczo fb .

xvf wf pyojvqfb owgobpoyzh bfczow fbogkochkw # Gob ow yoiozw .

f . wkb.. pojfb mhqfy"wf# Kwzo pfybkzf jfwfc}ol}fy zfoykhwwoiy f hw fboîöfw dvbhchw f hckbhkw.

p#84:"84 ># .Fjvhyj o$9004+.ow wfvw gobpoyzhbfc zow#‒ HHlbhfwzècoGëyf iyo PVCWFZ. #Lkwioh1Job Xvktozf.

$Hjhpzhjo poy Aohch Kcáw Poczfw .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful