P. 1
Bai giang XLTHS

Bai giang XLTHS

|Views: 11|Likes:
Published by Thien Nguyen

More info:

Published by: Thien Nguyen on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Số tiết lý thuyết: 45
Số tiết thực hành: 15
Người soạn: Lã Thế Vinh
Đề cương bài giảng
!"ương # M$ %&' () *i+*, Gii thi!u t"ng #u$n %& '(n h)c *+ lý t,n
hi!u số- .ng /0ng t1ong thực tế %à y2u c3u '(n h)c-
!"ương - T.n "i/' 0à c1c "/ 23i 24c (-5 *i+*, T4' hi5u %& c6c 7h6i
ni!' c8 9:n c;$ '(n h)c: t,n hi!u< c6c h! *+ lý t,n hi!u< c6c t,nh ch=t c;$ h!< c6c
>ại lư?ng >@c t1ưng c;$ h! *+ lý t,n hi!uA
!"ương ) Bi+n %6i 7 (-8 *i+*, Gii thi!u BhCB 9iến >"i D %à D ngư?c
/Eng t1ong BhFn t,ch %à t"ng h?B c6c h! *+ lý t,n hi!u số-
!"ương 9 Bi:' ;i<n "/ XLTH 0à *.n "i/' *2=ng >iền *&n ?@ AiBn *Cc (D
*i+*, GhCB 9iến >"i Hou1iI1 c;$ t,n hi!u 1ời 1ạc< >6B Jng t3n số %à c6c 9K l)cA
!"ương E F"GH bi+n %6i I='2iJ2 23i 24c(KIT, 0à H"GH bi+n %6i
I='2iJ2 n"Ln"(IIT, (9 *i+*,-
MM! LM!
LMN LMN OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO P
NQRSNG T OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 4
LU VWX OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 4
.ng /0ng YLTQS t1ong thực tế OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 4
Ru >i5' c;$ t,n hi!u số OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 5
Nhi!' %0 '(n h)c OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 5
NQRSNG 1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Z
T[N Q\]X V^ N_N Q] TQ`NG ab\ acN OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Z
1-1 Vdnh nghe$ %à BhFn loại t,n hi!u< h! *+ lý t,n hi!u OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Z
1-1-1 Vdnh nghe$ t,n hi!u ---------------------------------------------------------------------------------------------- Z
1-1-P GhFn loại t,n hi!u ------------------------------------------------------------------------------------------------ Z
1-1-f Q! *+ lý t,n hi!u ------------------------------------------------------------------------------------------------- g
1-P T,n hi!u 1ời 1ạc OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO h
1-P-1 Vdnh nghe$ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- h
1-P-P LKt %ài t,n hi!u 1ời 1ạc #u$n t1)ng ------------------------------------------------------------------- 1i
1-P-f N6c BhCB to6n t12n t,n hi!u 1ời 1ạc -------------------------------------------------------------------- 1P
1-P-4 Njng lư?ng c;$ t,n hi!u 1ời 1ạc ------------------------------------------------------------------------ 1f
1-f N6c h! *+ lý t,n hi!u 1ời 1ạc OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1f
1-f-1 GhFn loại h! thIo t,nh ch=t -------------------------------------------------------------------------------- 1f
1-4 N6c h! tuyến t,nh 9=t 9iến OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1Z
1-4-1 T,nh ch=t c;$ t"ng chkB ------------------------------------------------------------------------------------ 1Z
1-4-P Q! nhFn #u: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1l
1-4-f T,nh "n >dnh ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1h
1-5 Ghư8ng t14nh s$i BhFn tuyến t,nh h! số hmng nGTOSGOTTOQSQo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Pi
1-5-1 Gi:i Bhư8ng t14nh s$i BhFn tuyến t,nh h! số hmng -------------------------------------------- P1
1-5-P V6B Jng *ung c;$ h! TTpp tq GTOSGOTTOQSQ ---------------------------------------------- Pf
1-5-f pi5u /irn GTOSGOTTOQSQ s+ /0ng s8 >s --------------------------------------------------------- P4
NQRSNG P OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Pl
p\tX u\vN T[N Q\]X V^ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Pl
Q] TQ`NG Yw Lx T[N Q\]X TayN L\zN D OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Pl
P-1 Vdnh nghe$ BhCB 9iến >"i D OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Pg
P-P Li&n hKi t0 c;$ BhCB 9iến >"i D OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Pg
P-P-1 Vdnh nghe$ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pg
P-P-P Y6c >dnh 'i&n hKi t0 %i t,n hi!u 1ời 1ạc *nno cho t1ưc ---------------------------------- Pg
P-f Vi5' cực %à >i5' 7h(ng OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO fi
P-4 GhCB 9iến >"i D ngư?c OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO fi
P-5 N6c t,nh ch=t c;$ BhCB 9iến >"i D OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO f4
P-5-1 T,nh tuyến t,nh -------------------------------------------------------------------------------------------------- f4
P-5-P T,nh /dch thời gi$n -------------------------------------------------------------------------------------------- f4
P-5-f T,nh ch=t th$y >"i th$ng t{ l! --------------------------------------------------------------------------- f4
P-5-4 T,nh >:o t10c thời gi$n -------------------------------------------------------------------------------------- f4
P-5-5 T,nh ch=t %i BhFn t1ong 'i&n D ------------------------------------------------------------------------- f4
P-5-Z GhCB 9iến >"i D c;$ t"ng chkB -------------------------------------------------------------------------- f5
P-5-l Vdnh lý gi6 t1d >3u --------------------------------------------------------------------------------------------- f5
P-Z S+ /0ng BhCB 9iến >"i D 'Kt Bh,$ >5 gi:i GTSG OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO f5
P-Z-1 piến >"i D 'Kt Bh,$ ------------------------------------------------------------------------------------------ f5
P-Z-P Gi:i GTSG ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- fZ
P-l pi5u /irn h! t1ong 'i&n D OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO fZ
P-l-1 Qà' t1uy&n >ạt c;$ h! tuyến t,nh 9=t 9iến nTTppo ------------------------------------------ fZ
P-g Thực hi!n c6c h! 1ời 1ạc OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO fh
P-g-1 L| >3u ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fh
P-g-P uạng chu}n 1 nuạng t1ực tiếB 1o ----------------------------------------------------------------------- 4i
P-g-f uạng chu}n P nuạng t1ực tiếB Po ----------------------------------------------------------------------- 41
P-g-4 LKt số t2n g)i c;$ c6c h! thường g@B -------------------------------------------------------------- 4P
P-h Qà' t1uy&n >ạt c;$ h! TTpp nhFn #u: %à "n >dnh OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 4f
P-h-1 Qà' t1uy&n >ạt c;$ h! TTpp "n >dnh -------------------------------------------------------------- 4f
P-h-P Qà' t1uy&n >ạt c;$ h! TTpp nhFn #u: %à "n >dnh ------------------------------------------ 4f
NQRSNG f OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 45
p\tX u\vN Q] TQ`NG V^ T[N Q\]X ab\ acN OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 45
TaTNG L\zN TWN S` L\yN TMN OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 45
f-1 GhCB 9iến >"i Hou1iI1 %i t,n hi!u li2n t0c OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 45
f-1-1 T,n hi!u li2n t0c tu3n hoàn -------------------------------------------------------------------------------- 45
f-P GhCB 9iến >"i Hou1iI1 c;$ t,n hi!u li2n t0c 7h(ng tu3n hoàn OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 4h
f-f GhCB 9iến >"i Hou1iI1 %i t,n hi!u 1ời 1ạc OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 5f
f-f-1 Vdnh nghe$ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5f
f-f-P N6c Bhư8ng Bh6B 9i5u /irn YnI~•o ------------------------------------------------------------------ 5f
f-f-f Sự tsn tại c;$ BhCB 9iến >"i Hou1iI1 ----------------------------------------------------------------- 54
f-5 N6c t,nh ch=t c;$ BhCB 9iến >"i Hou1iI1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 55
f-5-1 T,nh tuyến t,nh -------------------------------------------------------------------------------------------------- 55
f-5-P T,nh ch=t t1r ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 55
f-5-f T,nh >ối *Jng ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5Z
f-5-4 T,nh >:o t10c thời gi$n -------------------------------------------------------------------------------------- 5Z
f-5-5 piến >"i Hou1iI1 c;$ t"ng chkB ------------------------------------------------------------------------- 5Z
f-5-Z piến >"i Hou1iI1 c;$ t,ch ----------------------------------------------------------------------------------- 5Z
f-5-l Vi BhFn t1ong 'i&n t3n số --------------------------------------------------------------------------------- 5Z
f-5-g €u$n h! G$1sI%$l ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5Z
f-Z So s6nh BhCB 9iến >"i Hou1iI1 %i BhCB 9iến >"i D OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 5l
f-Z-1 €u$n h! gi•$ 9iến >"i Hou1iI1 %i 9iến >"i D --------------------------------------------------- 5l
f-Z-P V6nh gi6 YnI~•o s+ /0ng Yn‚o -------------------------------------------------------------------------- 5l
f-l pi5u /irn h! 1ời 1ạc t1ong 'i&n t3n số li2n t0c OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 5h
f-l-1 V6B Jng t3n số -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5h
f-l-P €u$n h! %ào 1$ t12n 'i&n t3n số ------------------------------------------------------------------------ Zi
f-l-f N6c 9K l)c lý tư|ng ------------------------------------------------------------------------------------------- Z1
NQRSNG 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Z4
GQƒG p\„N V…\ HTXa\†a ab\ acN V^ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Z4
G\‡\ TQXˆT T[NQ p\„N V…\ HTXa\†a NQ‰NQ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Z4
4-1 GhCB 9iến >"i Hou1iI1 1ời 1ạc c;$ t,n hi!u tu3n hoàn OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Z4
4-P GhCB 9iến >"i Hou1iI1 1ời 1ạc c;$ t,n hi!u 1ời 1ạc cŠ chi&u /ài h•u hạn OOOOOOOOOOOOOO Z5
4-4 Qà' c+$ s" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Zg
!HNONG P
MQ ĐRU
(T6ng *"3i AưSng ) *i+*,
TT> *U* bài giảng (-, T"3i AưSng ) *i+*
• Giới thiệu cho sinh viên thế nào là XLTHS và ứng dụng trong
thực tế
• So sánh giữa tn hiệu s! và tn hiệu t"#ng tự $% r&t ra "u $i%'
n(i )*t c+a ,h"#ng ,há, -. l/ tn hiệu s!
• Giới thiệu nhiệ' vụ c+a '0n h1c
Vng ;Cng XLTHS *2=ng *"Wc *+
• ‹h6i ni!' t,n hi2u: T,n hi!u là 9i5u hi!n %kt lý c;$ th(ng tin-
• Y+ lý t,n hi!u số: là *+ lý 9mng '6y t,nh t1ong >Š s+ /0ng c6c
c(ng c0 to6n h)c< c6c gi:i thukt %à 7Œ thukt >5 c$n thi!B %ào c6c
t,n hi!u | /ạng số nhm' '0c >,ch
o ‹h$i th6c c6c th(ng tin c3n thiết
o N:i thi!n ch=t lư?ng
o NCn số li!u
o ---
Y+ lý t,n hi!u số >ư?c Jng /0ng nhi&u t1ong thực tế< >@c 9i!t là
t1ong c6c lenh %ực:
O N(ng nghi!B gi:i t1,: F' nhạcnsốo LBf< LB4< Nhạc t1ực
tuyến---
O Y+ lý :nh: Nhkn /ạng :nh< c:i thi!n ch=t lư?ng :nh< nCn
/• li!u :nhnNhu}n •GGo---
O Y+ lý tiếng nŠi: Nhkn /ạng %à t"ng h?B tiếng nŠi< 'ã ho6
tiếng nŠi---
O T1uy&n th(ng: NCn số li!u---
N' %i:> cXL *.n "i/' ?@
• VK ch,nh *6c c$o
• S$o chCB t1ung thực nhi&u l3n
• ‹h(ng 9d :nh hư|ng c;$ '(i t1ường
• Nho BhCB gi:' /ung lư?ng lưu t1• < tjng tốc >K t1uy&n
• Linh hoạt %à '&' /Žo /o *+ lý 9mng '6y t,nh
N"i/> 0C >Yn "Zc
Gii thi!u n&n t:ng chung nh=t 6B /0ng cho t=t c: c6c lenh %ực cŠ
Jng /0ng *+ lý t,n hi!u số-
!HNONG -
TÍN HIỆU [À !\! HỆ THỐNG ]^I ]_!
(T6ng *"3i AưSng -D Ti+*,
TT> *U* bài giảng(), T"3i AưSng 9 *i+*
• 23nh ngh4a và ,h5n lo6i tn hiệu và các hệ -. l/ tn hiệu
• Giới thiệu '0 h7nh chung c+a -. l/ tn hiệu s!
• L89 v dụ thực tế cho '0 h7nh $: $"a ra
• 23nh ngh4a tn hiệu r;i r6c và '<t s! tn hiệu r;i r6c =uan tr1ng
-`- Đan" ng"bL 0à H"cn A=4i *.n "i/'d "/ ef Ag *.n "i/'
-`-`- Đan" ng"bL *.n "i/'
T.n "i/' Aà bi:' "i/n 0h* Ag cXL *"Yng *in- V& '@t to6n h)c t,n hi!u >ư?c
coi là hà' c;$ 'Kt h$y nhi&u 9iến >Kc lkB-
V, /0: T,n hi!u F' th$nh là sự 9iến thi2n c;$ 6B su=t thIo thời gi$n Gnto ho@c c•ng
cŠ th5 coi t,n hi!u F' th$nh là sự 9iến thi2n 6B su=t thIo 7h(ng gi$n Gn*<y<‚o-
i'j ưkc T1ong '(n h)c YLTQS ch•ng t$ ch; yếu coi t,n hi!u là hà' c;$ 9iến
>Kc lkB thời gi$n-
-`-`) F"cn A=4i *.n "i/'
-`-`)`- F"cn A=4i *"J= bi+n %lc AhH
• T,n hi!u li2n t0c thIo thời gi$n: là t,n hi!u cŠ 9iến thời gi$n li2n t0c
nnhkn ')i gi6 t1d t1ong 'Kt 7ho:ng gi6 t1d nào >Šo
• T,n hi!u 1ời 1ạc: là t,n hi!u cŠ 9iến >Kc lkB thời gi$n ch‘ nhkn 'Kt số
gi6 t1dnV, /0: N6c ch‘ số thd t1ường chJng 7ho6n< c6c số li!u 7h,
tư?ngAo- Nghe$ là t,n hi!u cŠ th5 9i5u /irn 9mng 'Kt /ãy số< hà'
t,n hi!u ch‘ cŠ gi6 t1d *6c >dnh | nh•ng thời >i5' nh=t >dnh- T,n hi!u
1ời 1ạc nc’n >ư?c g)i là t,n hi!u l=y '“uo thu >ư?c 9mng c6ch l=y
'“u t,n hi!u li2n t0c-
-`-`)`) F"cn A=4i *"J= biBn %l
• T,n hi!u li2n t0c thIo 9i2n >K: là t,n hi!u 'à hà' 9i2n >K nhkn 9=t
7” gi6 t1d nào- V, /0: Qà' *nto • sinnto nhkn ')i gi6 t1d t1ong 7ho:ng
–O1<1—-
• T,n hi!u 1ời 1ạc thIo 9i2n >K h$y c’n g)i là t,n hi!u >ư?c lư?ng t+
ho6: là t,n hi!u 'à hà' 9i2n >K ch‘ nhkn c6c gi6 t1d nh=t >dnh- V, /0:
*nto • i %i t ˜ i %à *nto • 1 %i t ™ i-
• T,n hi!u tư8ng tự là t,n hi!u cŠ 9i2n >K %à thời gi$n li2n t0c-
• T,n hi!u số là t,n hi!u cŠ 9iến >K %à thời gi$n 1ời 1ạc-
t
*nto *nno
*nto
n
*nno
Q1-1 š T,n hi!u tư8ng tự Q1-P š T,n hi!u 1ời 1ạc
t
Q1-f š T,n hi!u >ư?c
lư?ng t+ ho6
n
Q1-4 š T,n hi!u số
-`-`9 H/ ef Ag *.n "i/'
• LKt h! th(ng *+ lý t,n hi!u s› *6c lkB 'ối #u$n h! gi•$ t,n hi!u %ào %à
t,n hi!u 1$: y • T–*—-
• GhFn loại h! *+ lý thIo t,n hi!u %ào %à t,n hi!u 1$:
o Q! 1ời 1ạc: là h! *+ lý t,n hi!u 1ời 1ạc-
o Q! tư8ng tự: là h! *+ lý t,n hi!u tư8ng tự-
• LGHnLoœ G$ss HiltI1o: pK l)c th(ng th=B >5 loại 9• nhiru
%à >:' 9:o >dnh lý Sh$nnon-
• SžQnS$'Bling $n/ Qol/o: Lạch t1,ch gi• '“u gi• cho t,n
hi!u "n >dnh t1ong #u6 t14nh chuy5n >"i s$ng t,n hi!u số-
• ‰uNn‰n$log to uigit$l Non%I1tI1o: pK chuy5n >"i tư8ng
tự thành số-
T
*nno ynno
Q1-5 š L( h4nh 'Kt h! *+ lý
LGH
T,n hi!u %ào
SžQ ‰uN
uSG
u‰N LGH
T,n hi!u 1$
Q1-Z š L( h4nh *+ lý t,n hi!u số t1ong thực tế
T,n hi!u tư8ng tự T,n hi!u tư8ng tự
T,n hi!u số
T,n hi!u tư8ng tự
T,n hi!u tư8ng tự
T,n hi!u số
• u‰Nnuigi$t$l to ‰n$log Non%I1tI1o: pK chuy5n >"i số
thành tư8ng tự-
• uSGnuigit$l Sign$l G1ocIssingo Y+ lý t,n hi!u số-
Nho sinh %i2n #u$n s6t h4nh %› %à gi:i th,ch c6c 7hối chJc njng-
V, /0 %& 'Kt h! *+ lý t,n hi!u thực tế: Qãy #u$n s6t Bh3n '&' h6t t12n '6y
t,nh nQI1osoŸto:
T,n hi!u %ào: T,n hi!u F' th$nh ntiếng h6to
LGHSžQ‰uN: Soun/ c$1/ c;$ '6y t,nh
uSG: Gh3n '&' QI1osoŸt
u‰N LGH: Soun/ c$1/ c;$ '6y t,nh
T,n hi!u 1$: ¡' th$nh nBh6t 1$ tq lo$o
Nh•ng th$o t6c *+ lý nào cŠ th5 thực hi!n >ư?c %i QI1osoŸt¢
-`) T.n "i/' 23i 24c
-`)`- Đan" ng"bL
• Là t,n hi!u cŠ th5 >ư?c 9i5u /irn 9mng 'Kt /ãy c6c gi6 t1d nthực ho@c
BhJco %i Bh3n t+ thJ n >ư?c 7ý hi!u là *nno- * • £ *nno ¤ n • O¥---¥
• Th(ng thường t,n hi!u 1ời 1ạc cŠ >ư?c 9mng c6ch l=y '“u c6c t,n
hi!u li2n t0c t1ong thực tế- Ghư8ng Bh6B l“y '“u thường g@B là l=y '“u
>&u tJc là c6c thời >i5' l=y '“u c6ch nh$u 'Kt 7ho:ng T
s
g)i là chu 7”
l=y '“u-
V, /0: T,n hi!u %& nhi!t >) là 1 t,n hi!u li2n t0c- Tại t1ạ' 7h, tư?ng cJ 15
Bh•t người t$ ghi lại nhi!t >K 'Kt l3n- Như %ky tJc là >ã thực hi!n th$o t6c
l“y '“u t,n hi!u nhi!t >K %i chu 7” l“y '“u T
s
• 15 Bh•t< số li!u thu >ư?c
là t,n hi!u nhi!t >K 1ời 1ạc-
-`)`) Ml* 0ài *.n "i/' 23i 24c m'Ln *2Zng
• T.n "i/' e'ng %ơn 0a
1 i
n o
i i
n
n
n
δ
· ¹
·
'

¹
• T.n "i/' e'ng n"ảj bhc %ơn 0a
1 i
n o
i i
n
u n
n
≥ ¹
·
'
<
¹
i
n
1
1 O1 P
unno
f
Q1-g š Yung nh:y 9kc >8n %d
OP
Q1-l š Yung >8n %d
• T.n "i/' "à> ?@ >n
n o
n
- n a ·
• T.n "i/' ]Jc*
N

1 i 1
n o n o
i < i
>
n >
- n ?@AT n
n > n
≤ ≤ − ¹
· ·
'
> <
¹
• T.n "i/' *'&n "=àn
YCt t,n hi!u *nno t$ nŠi 1mng t,n hi!u *nno là tu3n hoàn %i chu 7” N
nếu: *nno • *nnNo • *nn7No %i ')i n- Q4nh %› /ưi >Fy 'inh
hoạ t,n hi!u tu3n hoàn %i chu 7” N • 4-
i
n
*nno
OP O1 1 P f
Q1-h O T,n hi!u hà' số '• %i i ˜ $ ˜ 1
i 1 P f 4 O1 OP
n
unno
Q1-1i š T,n hi!u aIct
N
n i 1 P f 4 5 Z g O1 OP Of O4 O5 OZ
Gi6 t1d N nh• nh=t tho: 'ãn *nno • *nnNo >ư?c g)i là chu 7” c8
9:n c;$ t,n hi!u-
N"hn eG* LKt t,n hi!u 1ời 1ạc 9=t 7” cŠ th5 9i5u /irn 9|i c(ng thJc:
n o n o n o
B
- n - B n B δ
+∞
·−∞
· −

TT> *U* bài giảng(9, T"3i AưSng 9 *i+*
• TC' tDt n<i dung $: h1c )ài tr"ớc
• Aác ,hE, toán trên tn hiệu r;i r6c
• L89 v dụ tnh toán cụ th% cho tFng ,hE, toán
• Ghái niệ' vH các hệ TT và TTIIJ ,h5n lo6i các hệ
• Hệ TTK
o 2á, ứng -ung
o L ngh4a
• Hệ TTII
o 2á, ứng -ung
o MhE, t(ng ch*,
-`)`9 !1c H"GH *=1n *2Bn *.n "i/' 23i 24c
• GhCB nhFn P t,n hi!u: Nho t,n hi!u * • £*nno¤ y • £ynno¤ t,n hi!u
‚ • *-y • £‚nno¤tho: 'ãn: ‚nno • *nno-ynno
• GhCB nhFn %i h! số: Nho t,n hi!u * • £*nno¤ y • ¦-* • £ynno¤tho:
'ãn: ynno • ¦-*nno
• GhCB cKng P t,n hi!u: Nho t,n hi!u * • £*nno¤ y • £ynno¤ t,n hi!u
‚ • * y • £‚nno¤tho: 'ãn: ‚nno • *nno ynno
• GhCB /dch Bh:i: Nho t,n hi!u * • £*nno¤ BhCB /dch Bh:i t,n hi!u * >i
7 '“u tạo 1$ t,n hi!u y • £ynno¤ tho: 'ãn: ynno • *nn š 7o t1ong >Š 7 là
'Kt hmng số nguy2n /ư8ng-
• GhCB /dch t16i: Nho t,n hi!u * • £*nno¤ BhCB /dch t16i t,n hi!u * >i 7
'“u tạo 1$ t,n hi!u y • £ynno¤ tho: 'ãn: ynno • *nn 7o t1ong >Š 7 là
'Kt hmng số nguy2n /ư8ng-
-`)`E Nong AưSng cXL *.n "i/' 23i 24c

P
§ • ¨*nno¨
n

·−∞

-`9 !1c "/ ef Ag *.n "i/' 23i 24c
p"1i ni/> LKt h! *+ lý t,n hi!u s› *6c lkB 'ối #u$n h! gi•$ t,n hi!u %ào
%à t,n hi!u 1$-
-`9`- F"cn A=4i "/ *"J= *.n" c"q*
T
*nno ynno
ynno • T–*nno—
Q1-11 š Q! *+ lý t,n hi!u
N6c h! *+ lý
N6c h! Bhi tuyến
N6c h! tuyến t,nh
N6c h! TTpp N6c h! TT 7h(ng pp
Q1-1P GhFn loại c6c h! *+ lý t,n hi!u
N6c h! TTpp
N6c h! TT
7h(ng pp
- `9`-`- H/ *'j+n *.n"
LKt h! >ư?c g)i là tuyến t,nh nếu nŠ tho: 'ãn nguy2n lý *ếB chsng: gi: s+
y
1
nno %à y
P
nno là t,n hi!u 1$ c;$ h! tư8ng Jng %i c6c t,n hi!u %ào *
1
nno %à *
P
nno
h$y:
y
1
nno • T–*
1
nno— %à
y
P
nno • T–*
P
nno—
Th4 t$ cŠ:
T–$*
1
nno 9*
P
nno— • $y
1
nno 9y
P
nno
Vi $<9 là c6c hmng số-
Ý ng"bL cXL "/ *'j+n *.n" LKt h! tuyến t,nh cŠ th5 *+ lý t"ng c6c t6c
>Kng như th5 c6c t6c >Kng >ư?c *+ lý >Kc lkB s$u >Š c6c 7ết #u: >Kc lkB >ư?c
cKng lại- Tq >Š t$ cŠ th5 BhFn t,ch c6c t,n hi!u BhJc tạB thành nhi&u t,n hi!u >8n
gi:n h8n nhm' là' /r /àng c(ng %i!c nghi2n cJu- N6c h! Bhi tuyến cŠ th5 >ư?c
*=B *‘ tuyến t,nh %i c6c >i&u 7i!n nào >Š-
V, /0 1: Qãy *Ct t,nh tuyến t,nh c;$ h! s$u:
$- ynno • $
P
*nno
9- ynno • $*nno
Vi $ là 'Kt hmng số-
Đ1H rng e'ng cXL "/ TT

7•O
n o n o n o
n o – *n7o nnO7o—
n o – nnO7o—
n o n o
B
B
B
B
- n - B n B
9 n T
- B T
- B h n
δ
δ
δ
+∞
·−∞


+∞
·−∞
+∞
·−∞
· −
⇒ ·
·
·
h
7
nno >ư?c g)i là >6B Jng *ung c;$ h! tuyến t,nh< h$y ch,nh là >3u 1$ c;$
h! 7hi >3u %ào là *ung >8n %d-
-`9`-`) H/ *'j+n *.n" bq* bi+n
LKt h! tuyến t,nh là 9=t 9iến thIo thời gi$n nếu t,n hi!u %ào 9d /dch >i 7
'“u th4 t,n hi!u 1$ c•ng 9d /dch >i 7 '“u< nghe$ là nếu *
©
nno • *nnO7o th4 y
©
nno •
ynnO7o- ‹hi 'Kt h! tuyến t,nh là 9=t 9iến t$ cŠ: h
7
nno • hnnO7o /o >Š t$ cŠ:
n o n o n o
B
9 n - B h n B
+∞
·−∞
· −

N(ng thJc P-g >ư?c %iết tư8ng >ư8ng như s$u:
ynno • *nnoªhnno
N"hn eG* LKt h! hoàn toàn *6c >dnh nếu 9iết th$' số hnno h$y >6B Jng *ung c;$
h!-
V, /0 P: Qãy nhkn *Ct t,nh 9=t 9iến c;$ h! s$u:
$- ynno • n*nno
9- ynno • $
P
*nno
V, /0 f: Nho 'Kt h! TTpp cŠ >6B Jng *ung
hnno • $
n
unno $ ˜ 1
T4' >6B Jng c;$ h! 7hi t,n hi!u %ào là t,n hi!u ch• nhkt cŠ >K 1Kng N< h$y *nno •
a†NT
N
nno-
TT> *U* bài giảng(E, T"3i AưSng 9 *i+*
• >hDc l6i nhanh các Biến thức vH hệ TT và hệ TTII
• L89 v dụ vH các hệ TTJ hệ IIJ hệ TTII
• L89 v dụ vH ,hE, t(ng ch*,
• Aác tnh ch8t c+a ,hE, t(ng ch*,
o Tnh giao hoán  Hệ =uN
o Tnh ,h5n ,h!i  Hệ =uN
o Ahứng 'inh các tnh ch8t
• Ong dụng các hệ =uN trên  AC th% t6o ra '<t hệ ,hức t6, )Png
cách ghE, n!i nhiHu hệ $#n giNn QL89 v dụ ghE, n!i tiế, và song
song R hệ $#n giNn  Tnh $á, ứng -ung t"#ng $"#ngS
• Tnh nh5n =uN và (n $3nh c+a hệK
o Thế nào là hệ (n $3nh và nh5n =uN
o T6i sao ,hNi -Et tnh nh5n =uN và (n $3nh
o 23nh l/ $"Tc dUng $% -Et tnh nh5n =uNJ (n $3nh
o Ahứng 'inh $3nh l/
-`E !1c "/ *'j+n *.n" bq* bi+n
-`E`- T.n" c"q* cXL *6ng c"hH
• T.n" giL= "=1n
ynno • *nno ª hnno • hnno ª *nno
!M
n o n o ª n o n o n o
n o n o n o n oª n o
B
t
9 n - n h n - B h n B
t n B B n t
t Bhi B
t Bhi B
9 n - n t h t h n - n
+∞
·−∞
+∞
·−∞
· · −
· − ⇒ · −
· −∞ · +∞
· +∞ · −∞
⇒ · − ·


• T.n" H"cn H"@i
ynno • *nno ª –h
1
nno h
P
nno— • *nno ª h
1
nno *nno ª h
P
nno
1 P
1 P
1 P
1 P
n o n o n o
n o n o ª n o n o n o
n o– n o n o—
n o n o n o n o
n o ª n o n o ª n o
B
B
B B
h n h n h n
9 n - n h n - B h n B
- B h n B h n B
- B h n B - B h n B
- n h n - n h n
+∞
·−∞
+∞
·−∞
+∞ +∞
·−∞ ·−∞
· +
· · −
· − + −
· − + −
· +


∑ ∑
H/ m'ả - Tq t,nh ch=t gi$o ho6n c;$ BhCB t"ng chkB t$ cŠ h! #u: s$u: Nếu ghCB
nối tiếB P h! TTpp cŠ >6B Jng *ung tư8ng Jng là h
1
nno %à h
P
nno th4 t$ s› >ư?c 'Kt
h! tư8ng >ư8ng cŠ >6B Jng *ung là hnno • h
1
nno ª h
P
nno • h
P
nno ª h
1
nno 7h(ng Bh0
thuKc %ào thJ tự '«c nối tiếB c;$ c6c h!-
H/ m'ả ) Tq t,nh ch=t BhFn Bhối c;$ BhCB t"ng chkB t$ cŠ h! #u: s$u: Nếu ghCB
song song P h! nối tiếB cŠ >6B Jng *ung tư8ng Jng là h
1
nno %à h
P
nno th4 t$ s› >ư?c
'Kt h! tư8ng >ư8ng cŠ >6B Jng *ung là hnno • h
1
nno h
P
nno-
T$ cŠ:
1 1
P P
1 P
1 P
1 P
n o n o ª n o
n o n o ª n o
n o n o n o
n o ª n o n o ª n o
n o ªn n o n oo
n o ª n o
9 n - n h n
9 n - n h n
9 n 9 n 9 n
- n h n - n h n
- n h n h n
- n h n
·
·
· +
· +
· +
·
-`E`) H/ n"cn m'ả
LKt h! TTpp là nhFn #u: nếu: *
1
nno • *
P
nno %i n ˜ n
i

*
1
nno ≠ *
P
nno %i n ™ n
i
th4:
y
1
nno • y
P
nno %i n ˜ n
i

h
1
nno
h
P
nno
*nno
ynno
y
1
nno
y
P
nno
Q1-14 š GhCB song song P h! TTpp
hnno • h
1
nno h
P
nno
LKt h! là nhFn #u: nếu t,n hi!u 1$ 7h(ng Bh0 thuKc t,n hi!u %ào | tư8ng
l$i-
Đan" Ag LKt h! TTpp là nhFn #u: 7hi %à ch‘ 7hi hnno • i %i n ˜ i-
!M
• N+' "/ Aà n"cn m'ả
T$ cŠ:
i
i
i
i
1 1
1
1 1
P P
1
P P
n o n o n o
n o n o n o n o
n o n o n o
n o n o n o n o
B
n
B B n
B
n
B B n
9 n - B h n B
- B h n B - B h n B
9 n - B h n B
- B h n B - B h n B
+∞
·−∞
− +∞
·−∞ ·
+∞
·−∞
− +∞
·−∞ ·
· −
· − + −
· −
· − + −

∑ ∑

∑ ∑
uo %i n ˜ n
i
th4 y
1
nno • y
P
nno %à *
1
nno • *
P
nno n2n:
i i 1
1
1 P
n o n o n o n o
n n
B B
- B h n B - B h n B


·−∞ ·−∞
− · −
∑ ∑
Tq >Š suy 1$:
i i
i
1 P
1 P
n o n o n o n o
n o– n o n o— i
B n B n
n
- B h n B - B h n B
h n B - B - B
+∞ +∞
· ·
+∞
− · −
⇔ − − ·
∑ ∑

ThIo gi: thiết *
1
n7o ≠ *
P
n7o %i 7 ™ n
i
n2n t$ suy 1$:
hnnO7o • i %i ')i n ˜ n
i
%à 7 ™ n
i
V@t ' • nO7 •¬ hn'o • i %i ')i ' ˜ i nVGNLo-
• N+' "(n, s # 0ki >Zi n t # (TW c"rng >in",
N"hn eG* Q! TTpp %à nhFn #u: cŠ Bhư8ng t14nh:
i
n o n o n o
B
9 n - n B h B
+∞
·
· −

-`E`9 T.n" 6n %an"
LKt h! TTpp >ư?c g)i là "n >dnh nếu %i t,n hi!u %ào cŠ 9i2n >K h•u hạn
th4 t,n hi!u 1$ c•ng cŠ 9i2n >K h•u hạn-
Đan" Ag LKt h! TTpp là "n >dnh nếu %à ch‘ nếu
¨ n o ¨
n
S h n
+∞
·−∞
· < ∞

!M
Nếu t6c >Kng *nno tho: 'ãn: ¨*nno¨ ˜ ‰ %i ')i n 7hi >Š:
¨ n o ¨ ¨ n o n o ¨ ¨ n o ¨
B B
9 n - n B h B V h B
+∞ +∞
·−∞ ·−∞
· − ≤
∑ ∑
uo >Š nếu S ˜ ¥ th4 ¨ynno¨ ˜ ¥ h$y h! "n >dnh
Nếu ynno ˜ ¥ t$ ch)n *nno • 1 %i hnno ™ i %à *nno • O1 %i hnno c’n lại<
t,nh >6B Jng c;$ h! tại thời >i5' i t$ cŠ:
nio ¨ n o n o ¨ ¨ n o ¨
B B
9 - B h B h B
+∞ +∞
·−∞ ·−∞
· − ·
∑ ∑
Tq >Š suy 1$ S ˜ ¥
TT> *U* bài giảng(8, T"3i AưSng E *i+*
• >hDc l6i vH hệ TTII và $á, ứng -ung
• >êu BhC BhWn Bhi s. dụng $á, ứng -ung $% )i%u diXn hệ TTII
• GhC BhWn $C sY $"Tc BhDc ,hục thế nào s. dụng MTZSMZTTZHSH
• Aác )ài toán $[t ra với MTZSMZTTZHSH và cách giNi =u9ết ch&ng
o GiNi ,h"#ng tr7nh SMTTHSHK Mh"#ng ,há, và l89 v dụ
o Xác $3nh $á, ứng -ung
o S. dụng s# $\ $% '0 tN MTZSMZTTZHSH
 ]ục $ch s. dụng s# $\
 Aác chu^n )i%u diXnK Ahu^n _ và chu^n __
-`8 F"ương *2un" ?Li H"cn *'j+n *.n" "/ ?@ "vng (FTwSFwTTwHSH,
Tsn tại 'Kt lB c6c h! *+ lý t,n hi!u cŠ th5 >ư?c 9i5u /irn 9|i Bhư8ng
t14nh /ạng:
i i
n o n o n o n o
> ]
B ,
B ,
a n 9 n B ) n - n ,
· ·
− · −
∑ ∑
uạng 9i5u /irn t12n g)i là Bhư8ng t14nh s$i BhFn- T1ong >Š:
n
n
hnno
hnno
i
i
Q! 7h(ng "n >dnh
V6B Jng *ung c;$ h! 7h(ng "n >dnh
Q! "n >dnh
V6B Jng *ung c;$ h! "n >dnh
Q1-15 š Linh hoạ c6c h! "n >dnh %à 7h(ng "n >dnh
$
7
nno %à 9
B
nno: Là c6c hà' h! số
L<N: là c6c hmng số nguy2n< N >ư?c g)i là 9kc c;$ Bhư8ng t14nh
Vối %i c6c h! tuyến t,nh %à 9=t 9iến th4 c6c hà' h! số s› t1| thành c6c
hmng số< /o >Š t$ cŠ h! tuyến t,nh 9=t 9iến >ư?c 9i5u /irn 9|i Bhư8ng t14nh s$i
BhFn tuyến t,nh h! số hmng nGTOSGOTTOQSQo cŠ /ạng s$u:
i i
n o n o
> ]
B ,
B ,
a 9 n B ) - n ,
· ·
− · −
∑ ∑
a- 1àng %i Bhư8ng Bh6B 9i5u /irn h! tuyến t,nh 9=t 9iến 9|i GTOSGOTTO
QSQ t$ cŠ th5 th=y 1mng h! >ư?c 9i5u /irn 9|i 'Kt tkB h•u hạn c6c th$' số 9$o
gs':
$
7
%à 9
B
: là tkB gs' N1 %à L1 hmng số tư8ng Jng
L<N: là P hmng số nguy2n
N >ư?c g)i là 9kc c;$ Bhư8ng t14nh
Ghư8ng Bh6B 9i5u /irn h! TTpp s+ /0ng GTOSGOTTOQSQ >ư?c s+ /0ng
t1ong h3u hết c6c h! *+ lý t,n hi!u-
-`8`- Giải H"ương *2un" ?Li H"cn *'j+n *.n" "/ ?@ "vng
pài to6n >@t 1$ là:
Nho 'Kt h! TTpp cŠ GTOSGOTTOQSQ
i i
n o n o
> ]
B ,
B ,
a 9 n B ) - n ,
· ·
− · −
∑ ∑
piết t,n hi!u %ào *nno %à c6c >i&u 7i!n >3u hãy t4' t,n hi!u 1$ ynno-
Tư8ng tự như 9ài to6n gi:i Bhư8ng t14nh %i BhFn t1ong gi:i t,ch< ch•ng t$ s›
gi:i Bhư8ng t14nh s$i BhFn %i c6c >i&u 7i!n n2u t12n #u$ c6c 9ưc s$u:
• pưc 1: T4' nghi!' t"ng #u6t y
i
nno
YCt Bhư8ng t14nh:
i
n o i
>
B
B
a 9 n B
·
− ·

T$ ch)n nghi!': ynno • ¦
n
%i ¦®i< s$u >Š th$y %ào Bhư8ng t14nh
t12n t$ >ư?c:
i
i
>
n B
B
B
a α

·
·

Gi:i Bhư8ng t14nh t12n t$ s› t4' >ư?c >•ng N nghi!' ¦
1

N
‹hi >Š nghi!' t"ng #u6t >ư?c *6c >dnh 9|i:
i 1
1
n o n o
B
>
n
S B
B
9 n M n α

·
·

T1ong >Š: G

nno là >$ thJc 9kc € c;$ n
S
7
là 9kc c;$ nghi!' ¦
7
T1ong t1ường h?B c6c nghi!' ¦
7
là nghi!' >8n th4 t$ cŠ:
i
1
n o
>
n
B B
B
9 n V α
·
·

T1ong >Š ‰
7
là c6c hmng số-
• pưc P: T4' nghi!' 1i2ng y
B
nno
YCt Bhư8ng t14nh >3y >;:
i i
n o n o
> ]
B ,
B ,
a 9 n B ) - n ,
· ·
− · −
∑ ∑
Th$y gi6 t1d *nno >ã 9iết %ào Bhư8ng t14nh t12n %à ch)n ynno >sng
/ạng %i *nno t$ s› gi:i >ư?c nghi!' 1i2ng y
B
nno >sng /ạng *nno
• pưc f: Y6c >dnh c6c h! số nhờ >i&u 7i!n >3u
Nghi!' cuối c;$ Bhư8ng t14nh cŠ /ạng ynno • y
i
nno y
B
nno
S+ /0ng c6c >i&u 7i!n >3u >5 t4' c6c h! số c’n chư$ 9iết t1ong P
9ưc t12n %à 7ết lukn nghi!' cuối cEng-
-`8`) Đ1H rng e'ng cXL "/ TTBB *x FTwSFwTTwHSH
-`8`)`- H/ cT %1H rng e'ng "y' "4n (II],
YCt Bhư8ng t14nh s$i BhFn
i i
n o n o
> ]
B ,
B ,
a 9 n B ) - n ,
· ·
− · −
∑ ∑
Vi N • i Bhư8ng t14nh t1| thành:
i
i
n o n ¯ o n o
]
,
,
9 n ) a - n ,
·
· −

Vsng nh=t Bhư8ng t14nh t12n %i Bhư8ng t14nh #u$n h! %àoO1$ c;$ h! TTpp
9iết >6B Jng *ung hnno:
n o n o n o
,
9 n h , - n ,
+∞
·−∞
· −

T$ suy 1$ >6B Jng *ung c;$ h! cŠ /ạng:
hnno • 9
B
¯$
i
%i i°n°L
hnno • i %i c6c n c’n lại
a- 1àng t$ th=y 1mng t1ong t1ường h?B này hnno >ư?c *6c >dnh /r /àng %à
cŠ >K /ài h•u hạn< 7hi >Š h! >ư?c g)i là h! cŠ >6B Jng *ung h•u hạn nH\ao-
-`8`)`) H/ cT %1H rng e'ng 0Y "4n (II],
YCt Bhư8ng t14nh s$i BhFn
i i
n o n o
> ]
B ,
B ,
a 9 n B ) - n ,
· ·
− · −
∑ ∑
Vi N ¬ i- ‹hi >Š t$ th=y 1mng >5 t,nh hnno t$ s› th$y *nno • ±nno %ào
Bhư8ng t14nh t12n %à t$ cŠ:
i i
n o n o
> ]
B ,
B ,
a h n B ) n , δ
· ·
− · −
∑ ∑
VFy là 'Kt Bhư8ng t14nh hsi #uy /o >Š hnno cŠ >K /ài %( hạn- ‹hi >Š h!
>ư?c g)i là h! cŠ >6B Jng *ung %( hạn n\\ao
-`8`9 Bi:' ;i<n FTwSFwTTwHSH ?f ;Cng ?ơ %z
Nhm' Bh0c %0 %i!c BhFn t,ch %à tối ưu c6c BhCB to6n c•ng như 9K nh c3n
/Eng >5 thực hi!n 'Kt h! TTpp 9i5u /irn 9|i GTOSGOTTOQSQ< người t$ s› 9i5u
/irn GTOSGOTTOQSQ /ưi /ạng 'Kt s8 >s c6c Bh3n t+< /ự$ t12n s8 >s >Š >5 9iến
>"i tư8ng >ư8ng nhm' >ư$ 1$ 'Kt s8 >s s$o cho số BhCB t,nh h$y 9K nh s+ /0ng
>5 cài >@t s› tiết 7i!' h8n s8 >s 9$n >3u- S$u >Fy ch•ng t$ s› *I' *Ct P chu}n
9i5u /irn GTOSGOTTOQSQ s+ /0ng s8 >s-
-`8`9`- !1c H"&n *f cơ bản
• Gh3n t+ cKng
Q4nh 1-1Z O Gh3n t+ cKng
• Gh3n t+ nhFn
Q4nh 1-1l O Gh3n t+ nhFn
• Gh3n t+ t1r
Q4nh 1-1g O Gh3n t+ t1r
-`8`9`) Sơ %z c"'{n -
S8 >s chu}n 'Kt >ư?c suy 1$ t1ực tiếB tq Bhư8ng t14nh SGTTQSQ s$u 7hi
>ã thực hi!n chu}n ho6 Bhư8ng t14nh %& /ạng s$u:
i 1
i i
n o n o n o
] >
,
B
, B
)
a
9 n - n , 9 n B
a a
· ·
· − + − −
∑ ∑
*
1
nno
*
P
nno
*
1
nno*
P
nno
*nno ¦*nno ¦
*nno
u
*nnO1o
S8 >s chu}n 1 cŠ /ạng s$u:
Q4nh 1-1h š S8 >s chu}n 1
-`8`9`) Sơ %z c"'{n )
T1ong s8 >s chu}n 1 t$ cŠ th5 th=y 1mng h! >ư?c *I' như ghCB nối tiếB c;$
P h! TTpp nh• h8n- Như %ky t$ hoàn toàn cŠ th5 >:o %d t1, c;$ P h! 'à 7h(ng :nh
hư|ng g4- Th$o t6c >Š s› tạo 1$ s8 >s t1ung gi$n cŠ /ạng s$u
Q4nh 1-Pi š S8 >s t1ung gi$n
T12n s8 >s t1ung gi$n t$ s› ghCB c6c 9K t1r cEng 'Jc >5 tạo 1$ s8 >s chu}n P cŠ
/ạng:
Q4nh 1-P1 š S8 >s chu}n P
T$ th=y 1mng t1ong chu}n P< số lư?ng 9K t1r >ã gi:' so %i chu}n 1 >i&u >Š >sng
nghe$ %i %i!c số lư?ng BhCB t,nh %à 9K nh s+ /0ng 7hi cài >@t s› tiết 7i!' h8n-
Tóm tắt bài giảng(6): Thời lượng 3 tiết
• `n t*, ch"#ng _
• Là' )ài t*, cu!i ch"#ng
• Iài Bi%' tra a tiết
!HNONG )
BI|U KI}N TÍN HIỆU [À
HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU T]~N MI•N 7
TT> *U* bài giảng(€, T"3i AưSng ) *i+*
• >hDc l6i tC' tDt ch"#ng a
• Ghái niệ' 'iHn tn hiệuJ và các ,hE, )iến $(iJ gTi nhớ cho sinh viên
,hE, )iến $(i La,lacb 'à sinh viên $: h1c trong '0n h1c c]6ch và tn
hiệud
• ]iHn e là g7J 'ục $ch s. dụng 'iHn e
• 23nh ngh4a ,hE, )iến $(i e
o ]<t ,ha
o Hai ,ha
o Ghi nào dUng '<t ,ha và Bhi nào dUng hai ,ha
o L89 R v dụ tnh toán cụ th%
• ]iHn h<i tụ c+a ,hE, )iến $(i e
o L89 a v dụ tnh toán cụ th%
MCc %.c" T1ong chư8ng \ ch•ng t$ >ã 7h:o s6t t,n hi!u %à c6c h! *+ lý t,n hi!u<
như ch•ng t$ >ã th=y 7hi 9i5u /irn t,n hi!u %à c6c h! *+ lý t12n 'i&n thời gi$n s›
cŠ nh•ng 9ài to6n t1| n2n 7hŠ 7hjn- Vi 9iến >"i D ch•ng t$ s› 9i5u /irn t,n hi!u
%à h! *+ lý t12n 'i&n D n9iến >Kc lkB ‚ là 9iến số BhJco< t12n 'i&n D c6c 9ài to6n
%& 7h:o s6t h! *+ lý nt,nh "n >dnh< t,nh nhFn #u:< >i5' cựcncKng hư|ngo< >i5'
7h(ngnBh:n cKng hư|ngoAo s› t1| n2n /r /àng %à thukn l?i h8n nSinh %i2n nh lại
BhCB 9iến >"i L$Bl$cI 7hi h)c '(n 'ạch %à t,n hi!uo-
)`- Đan" ng"bL H"GH bi+n %6i 7
Nho t,n hi!u 1ời 1ạc *nno< BhCB 9iến >"i D c;$ *nno >ư?c >dnh nghe$ như
s$u:
L` F"GH bi+n %6i 7 ) H".L (p"ả= ?1* 0ề >•* Ag *"'j+*,
b` F"GH bi+n %6i 7 - H".L (p"ả= ?1* 0ề >•* *"Wc *+,
i
n o n o
n
n
X f - n f
+∞

·
·

T1ong tài li!u này ch•ng t$ s+ /0ng c0' tq BhCB 9iến >"i D '@c >dnh cho
BhCB 9iến >"i D P Bh,$-
)`) Miền "li *C cXL H"GH bi+n %6i 7
)`)`- Đan" ng"bL
Nho t,n hi!u 1ời 1ạc *nno< Yn‚o là 9iến >"i D c;$ *nno< tkB c6c gi6 t1d c;$ ‚
s$o cho ¨Yn‚o¨ ˜ ¥ >ư?c g)i là 'i&n hKi t0 c;$ BhCB 9iến >"i D c;$ *nno naTNo
)`)`) X1c %an" >iền "li *C 0ki *.n "i/' 23i 24c e(n, c"= *2ưkc
L` Đan" Ag !L'c"j
Nhu²i
i
n o
n
S u n
+∞
·
·

hKi t0 7hi %à ch‘ 7hi

¨ n o ¨ 1
n
n
Li' u n
→+∞
<
b` Miền "li *C
n o n o
n
n
X f - n f
+∞

·−∞
·


1
i
n o n o
n n
n n
- n f - n f
+∞ −
− −
· ·−∞
+
∑ ∑
V@t Y
1
n‚o •
i
n o
n
n
- n f
+∞

·

< Y
P
n‚o •
1
n o
n
n
- n f


·−∞

_B /0ng >dnh lý N$uchy >ối %i Y
1
n‚o t$ >ư?c:

¨ ¨ ¨ n o ¨
n
-
n
f Li' - n ?

→+∞
> ·
_B /0ng >dnh lý N$uchy >ối %i Y
P
n‚o t$ >ư?c:

1
¨ ¨
¨ n o ¨
-
n
n
f ?
Li' - n
+
→+∞
< ·

Nuối cEng t$ cŠ:
aTN • £‚ ¨ a
*
O
˜ ¨‚¨ ˜ a
*

¤
QP-1 O Li&n hKi t0
‚ Miền "li *C cXL *.n "i/' cT c"iề' ;ài "y' "4n
p"i *.n "i/' e(n, cT c"iề' ;ài "y' "4n (giả ?f e(n, s # 0ki >Zi n ƒ"Yng
*"'lc %=4n „n-dn)…, *"u c"†ng *L ƒ"Yng ?f ;Cng %an" Ag cL'c"j %: e1c %an"
>iền "li *C cXL X(‡, >à ƒ"i %T c"ˆ c&n *xng H"&n *f *2=ng cYng *"rc bi+n %6i
7 cXL e(n, Aà "y' "4n
w # ‰ n- t n) p"i %T %: c1c H"&n *f ;4ng ‡
n
"y' "4n *"u Š‡Š ‹Œ•
w n- t n) ‰ # p"i %T %: c1c H"&n *f ;4ng ‡
n
"y' "4n *"u ‡ ‹ #
w n- t # t n) p"i %T %: c1c H"&n *f ;4ng ‡
n
"y' "4n *"u ‡ ‹ # 0à
Š‡Š ‹Œ•
[. ;C Nho t,n hi!u *nno • unno Qãy t,nh Yn‚o %à 'i&n hKi t0
TT> *U* bài giảng(Ž, T"3i AưSng 9 *i+*
• 2i%' cực và $i%' Bh0ng
• MhE, )iến $(i e ng"TcK
o ]ục $ch
o A0ng thức
o Mh"#ng ,há,
o g dụ tnh toán
• Aác tnh ch8t c+a ,hE, )iến $(i e
o S. dụng các tnh ch8t $% tnh nhanh '<t s! )iến $(i e ng"Tc
)`9 Đi:> cWc 0à %i:> ƒ"Yng
LKt loại 9iến >"i D th(ng /0ng %à #u$n t1)ng >Š là 9iến >"i D 'à Yn‚o c;$
nŠ cŠ /ạng là 'Kt hà' h•u t‘ %i ')i ‚ thuKc 'i&n hKi t0< nghe$ là:
Yn‚o • Gn‚o¯€n‚o
T1ong >Š< Gn‚o %à €n‚o là c6c >$ thJc 9iến ‚ h$y ‚
O1
-
• N6c gi6 t1d c;$ ‚ s$o cho Yn‚o • i >ư?c g)i là c6c >i5' 7h(ng
c;$ Yn‚o nNghi!' c;$ Gn‚oo
• N6c gi6 t1d c;$ ‚ s$o cho Yn‚o • ¥ >ư?c g)i là c6c cực c;$
Yn‚o- nNghi!' c;$ €n‚oo
Như %ky ch•ng t$ cŠ nhkn *Ct 1mng: Miền "li *C ƒ"Yng c"rL c1c %i:> cWc
Bi:' ;i<n X(‡, *"J= c1c %i:> cWc 0à ƒ"Yng
)`E F"GH bi+n %6i 7 ngưSc
pài to6n: Nho 9iết Yn‚o %à 'i&n hKi t0 c;$ nŠ< hãy t4' t,n hi!u 1ời 1ạc *nno
L` Đan" Ag !L'c"j

1 1
1
i 1 P
B
A
B
f df
B h π

· ¹
·
'

¹
∫ Ñ
b` F"GH bi+n %6i 7 ngưSc
T$ cŠ:
n o n o
n
n
X f - n f
+∞

·−∞
·

Suy 1$:
1 1
1 1
n o n o n o
P P
B B n
A
n
A
f X f df - n f df - B
h h π π
+∞
− − −
·−∞
· ·

∫ ∫
Ñ Ñ
!1c H"ương H"1H *.n" bi+n %6i 7 ngưSc
w F"ương H"1H *"•ng ;ư
1
1
¨
1
1
n o n o
P
n n o o
,
B
B
A
>
B
f f
B
- B X f f df
h
?@S X f f
π


·
·
·
·


Ñ
T1ong >Š N là số cực c;$ Yn‚o‚
7O1
%à ‚
B1
A‚
BN
l3n lư?t là c6c cực c;$ Yn‚o‚
7O
1
%i c6c 9kc tư8ng Jng là s
1
As
N
- Vại lư?ng a†S là th@ng /ư c;$ hà' số >ư?c
t,nh 9|i:
¨ ¨ 1
1
n n oo n n on o o
n 1o³
B
, ,
B B B
s
f f B f f s
B
d
?@S f f f f
s df
· · −
Ψ · Ψ −

[. ;C Nho
1
1
n o
1 P
X f
f

·

Qãy t,nh *nno s+ /0ng Bhư8ng Bh6B th@ng /ư
w F"ương H"1H H"cn *.c" *"àn" H"cn *"rc %ơn giản
Bảng c1c H"GH bi+n %6i 7 %ơn giản
T.n "i/' Bi+n %6i 7 Miền "li *C
n o n δ
1 Toàn '@t Bh´ng D
unno
1
1
1 ‚


¨‚¨ ¬ 1
OunOnO1o
1
1
1 ‚


¨‚¨ ˜ 1
n o n ' δ − '
f

Toàn LGD t1q i nếu
' ¬ i< t1q

nếu ' ˜ i
n o
n
a u n
1
1
1 af


¨‚¨ ¬ ¨$¨
n 1o
n
a u n − − −
1
1
1 af


¨‚¨ ˜ ¨$¨
n o
n
na u n
1
1 P
n1 o
af
af¨‚¨ ¬ ¨$¨
n 1o
n
na u n − − −
1
1 P
n1 o
af
af¨‚¨ ˜ ¨$¨
cosn o n o n u n Ω
1
1 P
1 cosn o
1 nPcos o
f
f f

− −
− Ω
− Ω +
¨‚¨ ¬ 1
sinn o n o n u n Ω
1
1 P
nsin o
1 nPcos o
f
f f

− −

− Ω +
¨‚¨ ¬ 1
V5 t,nh 9iến >"i D ngư?c c;$ 'Kt 9i5u thJc BhJc tạB< người t$ cŠ th5 BhFn
t,ch c6c 9i5u thJc BhJc tạB này thành t" h?B tuyến t,nh c;$ c6c 9i5u thJc >8n gi:n
h8n< s$u >Š s+ /0ng t,nh tuyến t,nh c;$ BhCB 9iến >"i D suy 1$ 7ết #u: cuối cEng
tq c6c 7ết #u: >ã >ư?c t,nh sµn cŠ t1ong 9:ng-
Vi 'Kt lB c6c 9i5u thJc t$ cŠ th5 6B /0ng Bhư8ng Bh6B s$u:
i7
1 1
n o
n o n o
i
i
S
>
h
i h
,
V > f
i f f f
· ·
·

∑∑
T1ong >Š Nn‚o %à unDo là P >$ thJc c;$ ‚< gi: s+ 1mng 9kc c;$ Nn‚o nh• h8n 9kc
c;$ un‚o %à BhFn thJc là tối gi:n- N là số nghi!' c;$ un‚o< ‚
B1
A‚
BN
là c6c nghi!'
c;$ un‚o %i 9kc tư8ng Jng là s
1
As
N
< ‰
i7
là c6c h! số >ư?c t4' thIo c(ng thJc:
¨
1 n o
n n o o
n o³ n o
i
i ,
i i
s
iB , f f
s B
i
d > f
V f f
s B df i f
·

· −

[. ;C Nho
P
P
1
n o
f P
f
X f
f f

·
− +
Qãy t,nh c6c t,n hi!u *nno- NŠ t,n hi!u *nno nào nhFn
#u: t1ong c6c t,n hi!u t4' >ư?c h$y 7h(ng¢
w F"ương H"1H c"iL %L *"rc
)`8 !1c *.n" c"q* cXL H"GH bi+n %6i 7
)`8`- T .n" *'j+n *.n"
Nho P t,n hi!u *
1
nno %à *
P
nno %i c6c 9iến >"i ‚ tư8ng Jng là:
Y
1
n‚o • DTn*
1
nnoo LQT
1
• £a
O
1
˜ ¨‚¨ ˜ a

1
¤
Y
P
n‚o • DTn*
P
nnoo LQT
P
• £a
O
P
˜ ¨‚¨ ˜ a

P
¤
‹hi >Š:
DTn¦*
1
nno ¶*
P
nnoo • ¦Y
1
n‚o ¶Y
P
n‚o %i 'i&n hKi t0 là
LQT
1


LQT
P
)`8`) T .n" ;ac" *"3i giLn
Nho t,n hi!u *nno cŠ 9iến >"i D là Yn‚o • DTn*nnoo %i 'i&n hKi t0 nLQTo
là a
O
˜ ¨‚¨ ˜ a

- ‹hi >Š
DTn*nnO7oo • ‚
O7
Yn‚o %i cEng 'i&n hKi t0 t12n< t1ong >Š 7 là 'Kt
hmng số nguy2n-
)`8`9 T .n" c"q* *"Lj %6i *"Lng *• A/
Nho t,n hi!u *nno cŠ 9iến >"i D là Yn‚o • DTn*nnoo %i 'i&n hKi t0 nLQTo
là a
O
˜ ¨‚¨ ˜ a

- ‹hi >Š
DTn$
n
*nnoo •
n o
f
X
a
%i 'i&n hKi t0 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ a ? f a ?
− +
< <
)`8`E T .n" %ả= *2Cc *"3i giLn
Nho t,n hi!u *nno cŠ 9iến >"i D là Yn‚o • DTn*nnoo %i 'i&n hKi t0 nLQTo
là a
O
˜ ¨‚¨ ˜ a

- ‹hi >Š
DTn*nOnoo •
1
n o X
f
%i 'i&n hKi t0
1 1
¨ ¨ f
? ?
+ −
< <
)`8`8 T .n" c"q* 0i H"cn *2=ng >iền 7
Nho t,n hi!u *nno cŠ 9iến >"i D là Yn‚o • DTn*nnoo %i 'i&n hKi t0 nLQTo
là a
O
˜ ¨‚¨ ˜ a

- ‹hi >Š
n n oo
dX
eT n- n f
df
· −
)`8`5 F" GH bi+n %6i 7 cXL *6ng c"hH
Nho P t,n hi!u *
1
nno %à *
P
nno %i c6c 9iến >"i ‚ tư8ng Jng là:
Y
1
n‚o • DTn*
1
nnoo LQT
1
• £a
O
1
˜ ¨‚¨ ˜ a

1
¤
Y
P
n‚o • DTn*
P
nnoo LQT
P
• £a
O
P
˜ ¨‚¨ ˜ a

P
¤
‹hi >Š:
DTn*
1
nnoª*
P
nnoo • Y
1
n‚oY
P
n‚o %i 'i&n hKi t0 là
LQT
1


LQT
P
)`8`€ Đan" Ag gi1 *2a %&'
Nho t,n hi!u *nno cŠ 9iến >"i D là Yn‚o • DTn*nnoo %i 'i&n hKi t0 nLQTo
là a
O
˜ ¨‚¨ ˜ a

- ‹hi >Š nếu *nno là t,n hi!u nhFn #u: th4:
nio n o
f
- Li'X f
−>∞
·
TT> *U* bài giảng(D, T"3i AưSng 9 *i+*
• S+ /0ng BhCB 9iến >"i D 'Kt Bh,$ >5 gi:i GTSG
• pi5u /irn h! *+ lý t,n hi!u t1ong 'i&n D
• Thực hi!n c6c h! 1ời 1ạc t1ong 'i&n D
• T,nh "n >dnh %à nhFn #u: c;$ h! TTpp
)`5 Sf ;Cng H"GH bi+n %6i 7 >l* H".L %: giải FTSF
)`5`- Bi+n %6i 7 >l* H".L
L` Đan" ng"bL
i
n o n o
n
n
X f - n f
+∞
+ −
·
·


b` T.n" c"q*
Q3u hết c6c t,nh ch=t c;$ 9iến >"i ‚ h$i Bh,$ >&u >•ng %i 9iến >"i ‚ 'Kt Bh,$
ng)$i t1q t,nh ch=t /dch thời gi$n-
T.n" c"q* ;ac" *"3i giLn
YCt 'Kt t,n hi!u *nno cŠ 9iến >"i ‚ 'Kt Bh,$ là Y

n‚o-
YCt t,n hi!u *
1
nno • *nn š 7o< t$ cŠ:
1
1
n o n n o n o o
B n
n B
X f f X f - n f

+ − + −
·−
· +

)`5`) Giải FTSF
[. ;C Y6c >dnh >6B Jng *ung c;$ h! >ư?c '( t: 9|i Bhư8ng t14nh s$i BhFn
s$u 9iết *nno • unno:
j(n, s Lj(nw-, Œ e(n, d 0ki •- t L t -
%i >i&u 7i!n >3u là: ynO1o • 1-
Giải L=y 9iến >"i D 'Kt Bh,$ h$i %ế c;$ Bhư8ng t14nh s$i BhFn t$ >ư?c:
·

n‚o • $–‚
O1
·

n‚o ynO1o— Y

n‚o
Vi *nno • unno t$ cŠ Y

n‚o • 1¯n1O‚O1o- Th$y thế ynO1o %à Y

n‚o %ào Bhư8ng t14nh
t12n %à s«B *ếB lại t$ >ư?c:
1 1 1
1
n o
1 n1 on1 o
a
j f
af af f
+
− − −
· +
− − −

T4' 9iến >"i D ngư?c 9mng Bhư8ng Bh6B 7h$i t1i5n thành c6c BhFn thJc h•u t‘ >8n
gi:n t$ >ư?c ynno
)`€ Bi:' ;i<n "/ *2=ng >iền 7
)`€`- Hà> *2'jền %4* cXL "/ *'j+n *.n" bq* bi+n (TTBB,
)`€`-`-` Hà> *2'jền %4* ("à> "/ *"@ng,
Tq chư8ng \< t$ >ã th=y 1mng 'Kt h! TTpp hoàn toàn cŠ th5 >@c t1ưng t1ong
'i&n thời gi$n 9|i >6B Jng *ung hnno c;$ nŠ< %i t,n hi!u %ào *nno< >6B Jng c;$ h!
>ư?c t,nh 9|i t"ng chkB:
ynno • *nno ª hnno
G)i Yn‚o %à Qn‚o l3n lư?t là 9iến >"i ‚ c;$ *nno %à hnno< 6B /0ng t,nh ch=t chkB
c;$ 9iến >"i D< t$ >ư?c 9iến >"i D c;$ ynno như s$u:
·n‚o • Yn‚o-Qn‚o
%i 'Kt 'i&n hKi t0 th,ch h?B-
Vky< th(ng #u$ BhCB 9iến >"i D< t"ng chkB c;$ h$i /ãy >ã 9iến thành BhCB
nhFn >8n gi:n- S$u 7hi cŠ >ư?c ·n‚o< t$ /Eng BhCB 9iến >"i D ngư?c >5 t,nh >6B
Jng ynno- N6ch là' này 1- 1àng là /r /àng h8n c6ch t,nh t1ực tiếB tq t"ng chkB-
n o
n o
n o
j f
H f
X f
·
Qn‚o >ư?c g)i là hà' h! thống nSystI' Ÿunctiono h$y hà' t1uy&n >ạt
nT1$nsŸI1 Ÿunctiono- V4 Qn‚o %à hnno là 'Kt c@B /uy nh=t< n2n 'Kt h! TTpp 9=t 7”
hoàn toàn cŠ th5 >ư?c >@c t: 9|i hà' h! thống c;$ nŠ-
) `€`-`)` Hà> *2'jền %4* cXL >l* "/ %ưSc %•c *2ưng b$i FTSF
YCt 'Kt h! TTpp 'à #u$n h! %ào 1$ c;$ nŠ th•$ 'ãn Bhư8ng t14nh s$i
BhFn tuyến t,nh h! số hmng như s$u:
i i
n o n o
> ]
B ,
B ,
a 9 n B ) - n ,
· ·
− · −
∑ ∑
Nh•ng t$ c•ng >ã 9iết 1mng< tq Bhư8ng t14nh s$i BhFn t$ cŠ th5 t4' >ư?c
ynno thIo Bhư8ng Bh6B >! #ui- _B /0ng 9iến >"i D cho c: h$i %ế c;$ Bhư8ng t14nh
%à >5 ý >ến t,nh ch=t tuyến t,nh< /dch thời gi$n c;$ 9iến >"i D< t$ cŠ:
i i
n o n o
> ]
B ,
B ,
B ,
a f j f ) f X f
− −
· ·
·
∑ ∑
Tq >Š t$ cŠ:
i i
n o n o
> ]
B ,
B ,
B ,
j f a f X f ) f
− −
· ·
·
∑ ∑
Suy 1$ hà' t1uy&n >ạt c;$ h! cŠ /ạng:
i
i
n o
n o
n o
]
,
,
,
>
B
B
B
) f
j f
H f
X f
a f

·

·
· ·


Tq c6c >i&u 7i!n >3u c;$ GTSG< nếu t$ *6c >dnh >ư?c aTN c;$ Qn‚o th4
Qn‚o >@c t: /uy nh=t 'Kt h!-
LKt c6ch 9i5u /irn 7h6c:
1
1
i
1
i
1
n1 o
n o
n1 o
]
,
,
>
B
B
c f
)
H f
a
d f

·

·

·L²i thq$ số n1Oc
B

O1
o t1ong t+ số gŠB %ào 'Kt >i5' 7h(ng tại ‚•c
B
- Tư8ng
tự< '²i thq$ số n1O/
7

O1
o t1ong '“u số >Šng gŠB %ào 'Kt cực tại ‚•/
7
-
)` €`-`9 G"GH n@i c1c "/ *'j+n *.n" bq* bi+n
Nho h$i h! cŠ >6B Jng *ung là h1nno %à h
P
nno< hà' t1uy&n >ạt tư8ng Jng là
Q
1
n‚o %à Q
P
n‚o %i c6c 'i&n hKi t0 *6c >dnh-
O G"GH n@i *i+H
h! tư8ng >ư8ng:

QP-P š GhCB nối tiếB c6c h! TTpp %à h! TTpp tư8ng >ư8ng
O G"GH ?=ng ?=ng
Q! tư8ng >ư8ng:
QP-f š GhCB song song c6c h! TTppp %à h! TTpp tư8ng >ư8ng
Tq P 7ết nối c8 9:n t12n t$ cŠ th5 c=u t1•c 1 h! BhJc tạB- Ngư?c lại t$ cŠ th5
BhFn chi$ 1 h! ln< BhJc tạB thành nhi&u h! nh• h8n 7ết nối nh$u >5 ti!n thiết 7ế-
[. ;C Qãy *6c >dnh hà' t1uy&n >ạt c;$ h! tư8ng >ư8ng c;$ h! >ư?c 7ết
nối 9|i c6c h! con như s$u:
QP-4 š GhCB nhi&u h! TTpp
Qà' t1uy&n >ạt c;$ h! tư8ng >ư8ng là:
Qn‚o • Q4n‚oQ1n‚o–QPn‚oQfn‚o—
)`Ž T"Wc "i/n c1c "/ 23i 24c
)`Ž`- M$ %&'
Như | '0c P-Z-P t$ th=y 1mng 'Kt h! TTpp cŠ hà' t1uy&n >ạt h•u t‘ th4 cŠ
th5 >ư?c 9i5u /irn 9|i 'Kt Bhư8ng t14nh s$i BhFn tuyến t,nh h! số hmng- Ghư8ng
t14nh s$i BhFn này cŠ th5 suy 1$ 'Kt c6ch t1ực tiếB tq hà' t1uy&n >ạt< ngư?c lại<
nếu cho t1ưc GTOSGOTTOQSQ t$ cŠ th5 suy 1$ hà' t1uy&n >ạt-
V5 thực hi!n c6c h! 1ời 1ạc< tq hà' t1uy&n >ạt h$y GTOSGOTTOQSQ t$ s›
9i5u /irn c=u t1•c h! 9mng s8 >s 7hối< 9$o gs' sự 7ết nối c;$ c6c Bh3n t+ c8 9:n
là cKng< nhFn< nhFn %i hmng số %à BhCB t1r- N6c BhCB t1r hà' ý 1mng c3n Bh:i lưu
t1• c6c gi6 t1d c;$ /ãy t1ong #u6 7hJ-
[. ;C TL eG* "/ cT H"ương *2un" ?Li H"cn
ynno•$
1
ynnO1o$
P
ynnOPo9*nno
S› tư8ng Jng %i 'Kt hà' t1uy&n >ạt là:
1 P
1 P
n o
1
)
H f
a f a f
− −
·
− −
S8 >s 7hối 9i5u /irn h! >ư?c t14nh 9ày t1ong h4nh /ưik VFy là 'Kt h! 9kc P-
QP-5 š S8 >s 7hối c;$ h!
LKt s8 >s 7hối là c8 s| >5 *6c >dnh c=u t1•c Bh3n cJng cho 'Kt h! h$y >5
*Fy /ựng 'Kt thukt to6n cho Bh3n '&'-
)`Ž`) K4ng c"'{n - (K4ng *2Wc *i+H -,
‹h(ng là' '=t t,nh t"ng #u6t gi: s+ $
i
• 1 t$ cŠ:
1 i
n o n o n o
> ]
B ,
B ,
9 n a 9 n B ) - n ,
· ·
− − · −
∑ ∑
1 i
n o n o n o
> ]
B B
B B
9 n a 9 n B ) - n B
· ·
· − − + −
∑ ∑
S8 >s 7hối 9i5u /irn Bhư8ng t14nh s$i BhFn t12n cŠ /ạng s$u:
QP-Z š S8 >s 7hối /ạng chu}n 1
)`Ž`9 K4ng c"'{n ) (K4ng *2Wc *i+H ),
T$ th=y 1mng cŠ th5 *I' h! như là gs' h$i h! con nBh3n 92n t16i %à Bh3n
92n Bh:io '«c li2n tiếB nh$u- uo t,nh gi$o ho6n t$ cŠ th5 ho6n chuy5n %d t1, c;$
h$i h! con >5 tạo 1$ /ạng 9i5u /irn chu}n P như s$u:

O1

O1

O1
9
L
9
B
9
1
9
i

O1

O1

O1
O$
1
O$
7
O$
N
ynno
*nno
QP-l š S8 >s 7hối /ạng chu}n P
)`Ž`E Ml* ?@ *Bn gZi cXL c1c "/ *"ư3ng g•H
• H/ cT %1H rng e'ng cT %l ;ài "y' "4n (II],
• H/ cT %1H rng e'ng cT %l ;ài 0Y "4n (II],
• H/ %zng n"q* ynno • *nno
• H/ ƒ"ả %ả= 0à "/ %ả= LKt h! ynno • T–*nno— >ư?c g)i là h! 7h: >:o
nếu tsn tại #u$n h! T
©
tho: 'ãn: *nno • T
©
–ynno—- ‹hi >Š người t$ c•ng
g)i h! cŠ #u$n h! T
©
là "/ %ả= c;$ h! 9$n >3u- Nếu ghCB nối tiếB 'Kt h!
7h: >:o %i h! >:o c;$ nŠ t$ >ư?c 'Kt h! >sng nh=t-

O1

O1

O1
9
1
9
L
O$
1
9
i
ynno *nno
O$
N
)`D Hà> *2'jền %4* cXL "/ TTBB n"cn m'ả 0à 6n %an"
)`D`- Hà> *2'jền %4* cXL "/ TTBB 6n %an"
T,nh "n >dnh c;$ 'Kt h! TTpp >ã >ư?c ch•ng t$ 7h:o s6t t1ong chư8ng số
1- Nh•ng t$ >ã cŠ >dnh lý s$u >Fy >5 7h:o s6t t,nh "n >dnh c;$ 'Kt h! TTpp nếu
9iết >6B Jng *ung hnno c;$ h!: LKt h! TTpp cŠ >6B Jng *ung hnno là "n >dnh 7hi
%à ch‘ 7hi:
¨ n o ¨
n
S h n
+∞
·−∞
· < +∞

Q$y nŠi c6ch 7h6c S là 'Kt gi6 t1d h•u hạn-
L@t 7h6c ch•ng t$ th=y 1mng:
n o n o
n
n
H f h n f
+∞

·−∞
·

Nếu *Ct ¨Qn‚o¨ 7hi ‚ nm' t12n >ường t1’n >8n %d h$y ¨‚¨ • 1 t$ s› cŠ:
¨ ¨ 1
¨ n o ¨ ¨ n o ¨
f
n
H f h n S
+∞
·
·−∞
· ·

Như %ky t$ th=y 1mng nếu h! TTpp là "n >dnh th4 ch«c ch«n hà' t1uy&n >ạt c;$ h!
s› hKi t0 tại c6c >i5' ‚ nm' t12n >ường t1’n >8n %d< h$y nŠi c6ch 7h6c >ường t1’n
>8n %d ch«c ch«n nm' t1ong 'i&n hKi t0 c;$ hà' t1uy&n >ạt-
Đan" Ag Ml* "/ TTBB Aà 6n %an" ƒ"i 0à c"ˆ ƒ"i %ư3ng *2‘n %ơn 0a nv> *2=ng
>iền "li *C cXL "à> *2'jền %4*`
)`D`) Hà> *2'jền %4* cXL "/ TTBB n"cn m'ả 0à 6n %an"
Vối %i h! TTpp %à N€ ch•ng t$ c•ng >ã 9iết 1mng 'i&n hKi t0 c;$ hà'
t1uy&n >ạt Qn‚o s› là toàn 9K %Eng '@t Bh´ng D Bh,$ ngoài >ư8ng t1’n 96n 7,nh
a
h
O
- uo >Š thIo >dnh lý t12n th4 >5 h! "n >dnh thi >ường t1’n >8n %d Bh:i 9$o >ường
t1’n 96n 7,nh a
h
O
h$y: 1
h
?

< -
L@t 7h6c t$ th=y 1mng c6c >i5' cực c;$ hà' t1uy&n >ạt ch«c ch«n 7h(ng
nm' t1ong 'i&n hKi t0< t1ong t1ường h?B này th4 ch•ng ch‘ cŠ th5 nm' t1ong >ường
t1’n 96n 7,nh a
h
O
n2n B
$*¨‚ ¨ 1 ] <
Đan" Ag >l* "/ TTBB 0à Ni Aà 6n %an" ƒ"i 0à c"ˆ ƒ"i *q* cả c1c %i:>
cWc cXL "à> *2'jền %4* %ề' nv> *2=ng %ư3ng *2‘n %ơn 0a`
[. ;C Nho 'Kt h! TTpp 9|i GTOSGOTTOQSQ:
ynno i-5ynnO1o • P*nnoO*nnOf
$- Qãy *6c >dnh hà' t1uy&n >ạt c;$ h!
9- Qãy t,nh %à %› c6c >i5' cực %à 7h(ng t12n '@t Bh´ng D
c- Q! cŠ nhFn #u: %à "n >dnh 7h(ng¢
TT> *U* bài giảng(-#, T"3i AưSng 5 *i+*
• ¸n tkB chư8ng P n1 Tiếto
• Là' 9ài tkB cuối chư8ng n5 tiếto
!HNONG 9
BI|U KI}N HỆ THỐNG [À TÍN HIỆU ]^I ]_!
T]PNG MI•N TRN SỐ LI~N TM!
TT> *U* bài giảng(--, T"3i AưSng 9 *i+*
• Gii thi!u %& 'i&n t3n số
• Nhu²i Hou1iI1 c;$ t,n hi!u tu3n hoàn
• GhCB 9iến >"i Hou1iI1 thukn %à nghdch c;$ t,n hi!u 1ời 1ạc
• N6c t,nh ch=t c;$ BhCB 9iến >"i Hou1iI1
MCc %.c" GhFn t,ch c6c >@c t,nh %& Bh$ %à t3n số c;$ h! %à t,n hi!u-
[. ;C YCt 'Kt %, /0 %& ljng 7,nh 7hi cho 6nh s6ng t1«ng >i #u$ ncŠ th5 coi là t,n
hi!u t12n 'i&n thời gi$no t$ s› thu >ư?c c6c %ạch Bh" tư8ng Jng %i c6c thành
Bh3n t3n số c;$ 6nh s6ng: >•< /$ c$'< %àng---
Q4nh f-1 O Gh" c;$ 6nh s6ng t1«ng
Nhkn *Ct: cEng 'Kt sự %kt hi2n tư?ng nếu #u$n s6t | nh•ng %d t1,< gŠc >K 7h6c
nh$u t$ s› thu >ư?c c6c th(ng tin 7h6c nh$u %& sự %kt hi!n tư?ng >Š-
9`- F"GH bi+n %6i I='2iJ2 0ki *.n "i/' AiBn *Cc
9`-`- T.n "i/' AiBn *Cc *'&n "=àn
• Đan" ng"bL LKt t,n hi!u li2n t0c thIo thời gi$n *nto là tu3n hoàn %i chu
7” T nếu: *nto • *nt To %i ')i gi6 t1d thực c;$ t- Gi6 t1d T
i
¬ i nh• nh=t
tho: 'ãn >´ng thJc t12n >ư?c g)i là chu 7” c8 9:n c;$ t,n hi!u *nto< 7hi >Š
Ÿ
i
• 1¯T
i
>ư?c g)i là t3n số c8 9:n-
• ) T.n "i/' %iề' "=à
i
i
n o n o
n o
h t
- t Aos t
- t b
ϖ
ϖ ·
·
P t,n hi!u t12n >&u cŠ chu 7” c8 9:n là: T
i
• P¹¯• %à t3n số c8 9:n Ÿ
i
• •¯P¹
Tq >Š suy 1$ t,n hi!u >i&u hoà BhJc:
i
n o 1< P< f< 4---
hB t
B
- t b B
ϖ
· · là c6c t,n hi!u
tu3n hoàn %i chu 7” c8 9:n T
i
7
• T
i
¯ 7 /o >Š >ư8ng nhi2n t,n hi!u *
7
nto c•ng tu3n
hoàn %i chu 7” T
i
- Như %ky 'Kt t" h?B tuyến t,nh c;$ c6c hà' >i&u hoà BhJc s›
là 'Kt t,n hi!u cŠ chu 7” T
i
:
i
n o
hB t
B
B
- t a b
ϖ
+∞
·−∞
·

T1ong c(ng thJc t12n c6c h! số $
7
là c6c h! số thực ho@c BhJc- Thành Bh3n
BhJc Jng %i 7 • i là thành Bh3n 'Kt chi&u nh$y 7h(ng >"io 7hi 7 • 1 ho@c O1 th4
thành Bh3n tư8ng Jng cŠ chu 7” c8 9:n >•ng 9mng T
i
>ư?c g)i là thành Bh3n c8
9:n h$y hài 9kc 1< 7hi 7 • P ho@c OP th4 thành BhFn tư8ng Jng cŠ chu 7” c8 9:n
9mng 'Kt n+$ T
i
>ư?c g)i là hài 9kc P<---thành Bh3n Jng %i 7 • N ho@c šN g)i là
hài 9kc N- T,n hi!u tu3n hoàn *nto >ư?c 9i5u /irn như t12n >ư?c g)i là chu²i
Hou1iI1-
V, /0:
YCt 'Kt t,n hi!u tu3n hoàn %i t3n số gŠc c8 9:n •
i
• P¹< 9i5u /irn thIo
chu²i Hou1iI1 cŠ /ạng:
f
P
f
n o
hB t
B
B
- t a b
π
+
·−
·


Vi $
i
• 1< $
1
• $
O1
• 1¯P < $
P
• $
OP
• 1¯f $
f
• $
Of
• º
*nto • 1 1¯4nI
~P¹t
I
O~P¹t
o 1¯PnI
~4¹t
I
O~4¹t
o 1¯fnI
~Z¹t
I
O~Z¹t
o
• 1 1¯PNosnP¹to Nosn4¹to P¯fNosnZ¹to
‹ết #u: này là 'Kt /ạng c;$ chu²i Hou1iI1 c;$ t,n hi!u thực 'à ch•ng t$ >ã
#uIn thuKc t1ong chư8ng t14nh to6n Bh" th(ng- N(ng thJc t"ng #u6t c;$ /ạng 9i5u
/irn này s› >ư?c t14nh 9ày t1ong Bh3n /ưi >Fy- Q4nh f-P 'inh hoạ %i!c t" h?B
c6c thành Bh3n >5 tạo n2n t,n hi!u *nto
Qf-P š T" h?B tuyến t,nh c;$ c6c thành Bh3n
YCt t,n hi!u *nto thực %à tu3n hoàn %i chu 7” c8 9:n T
i
- G)i *
ª
nto là li2n
h?B BhJc c;$ *nto t$ cŠ:
i
i
ª ª
ª
n o
hB t
B
B
hB t
B
B
- t a b
a b
ϖ
ϖ
+∞

·−∞
−∞

·+∞
·
·


T1ong >Š $
ª
7
là li2n h?B BhJc c;$ $
7
- uo *nto là thực n2n *nto • *
ª
nto- So s6nh c(ng
thJc t12n %i chu²i Hou1iI1 c;$ t,n hi!u *nto t$ cŠ: $
7
• $
ª
O7
h$y $
ª
7
• $
O7
- Tq >Š t$
%iết lại chu²i Hou1iI1 c;$ *nto như s$u:
i
i i
i i
i i
i
1
i
1
i
1 1
i
1
i
1
n o
n o
PaI– —
hB t
B
B
hB t hB t
B B
B B
hB t hB t
B B
B B
hB t hB t
B B
B
hB t
B
B
- t a b
a a b a b
a a b a b
a a b a b
a a b
ϖ
ϖ ϖ
ϖ ϖ
ϖ ϖ
ϖ
+∞
·−∞
+∞ −
· ·−∞
+∞ +∞


· ·
+∞


·
+∞
·
·
· + +
· + +
· + +
· +

∑ ∑
∑ ∑


Nếu 9i5u /irn $
7
/ưi /ạng 9i2n >K %à Bh$ t$ cŠ:
B
h
B B
a V b
θ
·
Th$y %ào >´ng thJc cuối cEng | t12n t$ cŠ:
i
i
i
1
i
1
i i
1
n o PaI– —
PaI– —
P osn7 o
B
hB t
B
B
hB t
B
B
B B
B
- t a a b
a V b
a V A t
ϖ
ϖ θ
ϖ θ
+∞
·
+∞
+
·
+∞
·
· +
· +
· + +Nếu t$ th$y:
B B B
a I hA · +
%ào >´ng thJc t12n< th4 t$ s› cŠ:
i i i
1
n o P – n o n o—
B B
B
- t a I Aos B t A Sin B t ϖ ϖ
+∞
·
· + −

là c(ng thJc BhFn t,ch Hou1iI1 'à t$ >ã #uIn thuKc t1ong chư8ng t14nh to6n Bh"
th(ng >ối %i t,n hi!u thực< c(ng thJc BhFn t,ch Hou1iI1 c;$ t,n hi!u t"ng #u6t
nthực ho@c BhJco thường >ư?c cho /ưi /ạng
i
n o
hB t
B
B
- t a b
ϖ
+∞
·−∞
·

< c6c h! số $
7
c’n
>ư?c g)i là h! số Bh"-
• T.n" *=1n c1c "/ ?@ *2=ng cYng *"rc H"cn *.c" I='2iJ2
Gi: s+ 1mng 'Kt t,n hi!u li2n t0c tu3n hoàn *nto cŠ th5 >ư?c 9i5u /irn /ưi
/ạng chu²i Hou1iI1- ‹hi >Š c6c h! số $
n
s› >ư?c *6c >dnh 9|i c(ng thJc s$u:
i
i
i
1
n o
hn t
n
T
a - t b dt
T
ω −
·

9`) F"GH bi+n %6i I='2iJ2 cXL *.n "i/' AiBn *Cc ƒ"Yng *'&n "=àn
Như t1ong Bh3n t12n ch•ng t$ >ã *I' *Ct c6ch 9i5u /irn 'Kt t,n hi!u li2n
t0c tu3n hoàn /ưi /ạng 'Kt chu²i Hou1iI1- uưi >Fy ch•ng t$ 'inh hoạ c6ch 9i5u
/irn này 9mng 'Kt %, /0- YCt t,n hi!u *nto là 'Kt *ung %u(ng tu3n hoàn %i chu 7”
T
i:
1 i
1
1¨ ¨
n o
i ¨ ¨
t T T
- t
t T
< < ¹
·
'
>
¹
‹hi >Š s+ /0ng c(ng thJc chu(i Hou1iI1 | t12n t$ cŠ th5 t,nh >ư?c:
i 1
sinn o
B
B T
a
B
ω
π
·
Nếu 9i5u /irn $
7
t12n >s thd t$ cŠ h4nh 'inh ho$ như s$u:
Qf-f O pi5u /irn c6c h! số chu²i Hou1iI1 c;$ *ung %u(ng tu3n hoàn
$ š T
i
• 4T
1
9 š T
i
• gT
1
c š T
i
• 1ZT
1
L@t 7h6c t$ th=y 1mng •
i
• P¹¯T
i
/o >Š t$ cŠ th5 %iết:
i
1
i
Psinn o
¨
B B
T
T a
ω ω
ω
ω
·
·
N(ng thJc t12n cho t$ th=y 1mng T
i
$
7
ch‘ là c6c '“u 1ời 1ạc c;$ 'Kt hà' số li2n t0c
thIo 9iến • >Š là
1
Psinn o
n o
T
X
ω
ω
ω
· - Q4nh /ưi >Fy 'inh hoạ cho t$ th=y 1mng
7hi T
i
càng ln th4 số lư?ng '“u c;$ hà' Yn•o càng /ày >@c-
Qf-4 š N6c h! số Hou1iI1 %à >ường 9$o c6c '“u
$ š T
i
• 4T
1
9 š T
i
• gT
1
c š T
i
• 1ZT
1
T1| lại %i 9ài to6n c;$ ch•ng t$ >ối %i t,n hi!u li2n t0c 7h(ng tu3n hoàn<
1- 1àng 7hi >Š t$ cŠ th5 gi: >dnh 1mng chu 7” c;$ t,n hi!u là %( cEng ln< '@t 7h6c
t$ hoàn toàn cŠ th5 tạo 1$ t,n hi!u li2n t0c tu3n hoàn tq t,n hi!u li2n t0c cŠ >K /ài
h•u hạn 9mng c6ch *ếB chsng- Gi: s+ t$ *Ct t,n hi!u *nto cŠ >K /ài h•u hạn T
i
- ‹hi
>Š t$ s› tạo 1$ t,n hi!u tu3n hoàn -%cŠ /ạng s$u:
Qf-5 O YếB chsng tu3n hoàn
$ š T,n hi!u h•u hạn
9 š T,n hi!u tu3n hoàn
_B /0ng c(ng thJc Hou1iI1 >ối %i t,n hi!u tu3n hoàn -%t$ cŠ:
i
i
i
i
P
i
P
n o
1
n o
hB t
B
B
T
hB t
B
T
- t a b
a - t b dt
T
ω
ω
+∞
·−∞


·
·


%
%
uo -%nto • *nto %i ')i ¨t¨ ˜ T
i
¯P %à *nto • i ngoài 7ho:ng này n2n t$ cŠ:
i
i
1
n o
hB t
B
a - t b dt
T
ω
+∞

−∞
·

Tq >Š ch•ng t$ t$ t,nh >ư?c ng$y >ường 9$o c6c '“u T
i
$
7
>ư?c cho 9|i:
n o n o
h t
X - t b dt
ω
ω
+∞

−∞
·

1
n o n o
P
h t
- t X b dt
ω
ω
π
+∞
−∞
·

P c(ng thJc t12n >ư?c g)i là c@B c(ng thJc 9iến >"i thuknOnghdch c;$ BhCB 9iến
>"i Hou1iI1 >ối %i t,n hi!u li2n t0c 7h(ng tu3n hoàn-
9`9 F"GH bi+n %6i I='2iJ2 0ki *.n "i/' 23i 24c
9`9` - Đan" ng"bL
Nho t,n hi!u 1ời 1ạc *nno< BhCB 9iến >"i Hou1iI1 c;$ *nno >ư?c >dnh nghe$
như s$u:
n o n o
h h n
n
X b - n b
ω ω
+∞

·−∞
·

Như %ky BhCB 9iến >"i Hou1iI1 >ã chuy5n t,n hi!u *nno tq 'i&n thời gi$n
s$ng 'i&n t3n số • nh$y t3n số Ÿ • •¯P¹o- Nh•ng t$ s› /Eng 7ý hi!u s$u >5 '( t:
BhCB 9iến >"i Hou1iI1 c;$ t,n hi!u *nno
n n oo n o
n o n o
h
lT h
lT - n X b
- n X b
ω
ω
·
÷÷→
9`9 `) !1c H"ương H"1H bi:' ;i<n X(J
’“
,
• pi5u /irn /ưi /ạng Bh3n thực %à Bh3n :o
p|i %4 YnI
~•
o là 'Kt hà' 9iến BhJc n2n t$ cŠ th5 9i5u /irn nŠ t1ong 'i&n t3n số
• /ưi /ạng Bh3n thực %à Bh3n :o như 9i5u thJc /ưi >Fy:
~ ~
'
n o –YnI o—~\ –YnI o—
h
b
X b ?
ω ω ω
·
~
–YnI o—
b
?
ω
: là Bh3n thực c;$ YnI
~•
o
~
–YnI o—
'
_
ω
: là Bh3n :o c;$ YnI
~•
o
• pi5u /irn /ưi /ạng 9i2n >K %à Bh$
YnI
~•
o là' 'Kt hà' 9iến số BhJc %ky t$ cŠ th5 9i5u /irn nŠ /ưi /ạng
'o/ulI %à $1gu'Int như s$u:
$1g– n o—
n o ¨ n o ¨
h
h h h X b
X b X b b
ω
ω ω
·
¨YnI
~•
o¨: >ư?c g)i là Bh" 9i2n >K c;$ *nno
$1gnYnI
~•
oo: >ư?c g)i là Bh" Bh$ c;$ *nno
T$ cŠ #u$n h! s$u:
P P
'
'
¨ n o ¨ – n o—\ – n o—
\ – n o—
$1g– n o—•$1ctg
– n o—
h h h
b
h
h
h
b
X b ? X b X b
X b
X b
? X b
ω ω ω
ω
ω
ω
·
9`9`9 SW *zn *4i cXL H"GH bi+n %6i I='2iJ2
GhCB 9iến >"i Hou1iI1 hKi t0 7hi %à ch‘ 7hi *nno tho: 'ãn >i&u 7i!n:
¨ n o ¨
n
- n
+∞
·−∞
< ∞

Tq >Š suy 1$
P
¨ n o ¨
-
n
@ - n
+∞
·−∞
· < ∞

NŠi c6ch 7h6c BhCB 9iến >"i Hou1iI1 lu(n hKi t0 %i c6c t,n hi!u cŠ njng
lư?ng h•u hạn-
[. ;C Nho *nno • a†NT
N
nno- Qãy t,nh %à %› Bh" 9i2n >K c;$ *nno
9`E F"GH bi+n %6i I='2iJ2 ngưSc
Đan" Ag
P i
i i
h B
B
b d
B
π
ω
π
π
ω

·
¹
·
'

¹

L@t 7h6c t$ *Ct c(ng thJc 9iến >"i Hou1iI1 t1ong f-f:
n o n o
h h n
n
X b - n b
ω ω
+∞

·−∞
·

n o
1 1
n o n o
P P
h B h h B n
n
b X b d - n b d
π
π
ω ω ω
π
π
ω ω
π π·−∞

·

∫ ∫
_B /0ng >dnh lý n2u t12n %ào >´ng thJc cuối cEng t$ cŠ >ư?c:
1
n o n o
P
h B h
- B b X b d
π
ω ω
π
ω
π

·

VFy ch,nh là c(ng thJc 9iến >"i Hou1iI1 ngư?c< cho BhCB chuy5n t,n hi!u tq
'i&n t3n số %& 'i&n thời gi$n-
[. ;C cho
1 ¨ ¨
n o
i ¨ ¨
c h
c
X b
ω
ω ω
ω ω
<
¹
·
'
>
¹
Qãy t,nh *nno-
9`8 !1c *.n" c"q* cXL H"GH bi+n %6i I='2iJ2
9`8`- T.n" *'j+n *.n"
HTn¦*
1
nno¶*
P
nnoo•¦HTn*
1
nnoo¶HTn*
P
nnoo
T1ong >Š ¦< ¶ là c6c hmng số thực< *
1
nno %à *
P
nno là c6c t,n hi!u 1ời 1ạc-
9`8`) T.n" c"q* *2<
HTn*nnO7oo • I
O~•7
HTn*nnoo
T1ong >Š 7 là 'Kt hmng số nguy2n< *nno là 'Kt t,n hi!u 1ời 1ạc
9`8`9 T.n" %@i erng
YCt t,n hi!u 1ời 1ạc *nno< gi: s+ *
ª
nno là li2n h?B BhJc c;$ *nno- ‹hi >Š t$
cŠ: HTn*nnoo • YnI
~•
o
HTn*
ª
nnoo • Y
ª
nI
O~•
o
T1ong >Š Y
ª
nI
~•
o là li2n h?B BhJc c;$ YnI
O~•
o- Tq >Š t$ cŠ th5 suy 1$:
Nếu *nno là thực n*nno•*
ª
nnoo th4 Bh" 9iến >K ¨YnI
~•
o¨ là hà' chµn %à Bh"
Bh$ $1g–YnI
~•
o— là hà' lŽ-
9`8`E T.n" %ả= *2Cc *"3i giLn
YCt t,n hi!u 1ời 1ạc *nno< 9iến >"i Hou1iI1 c;$ *nno là: HTn*nnoo • YnI
~•
o- ‹hi
>Š *nOno cŠ 9iến >"i Hou1iI1 là: HTn*nOnoo • ¨YnI
~•
o¨I
O~»n•o
< t1ong >Š:
»n•o • $1g–YnI
~•
o—- Như %ky t$ th=y 1mng Bh" 9i2n >K c;$ P t,n hi!u *nno %à
*nOno như nh$u< c’n Bh" Bh$ c;$ ch•ng th4 t16i /=u-
9`8`8 Bi+n %6i I='2iJ2 cXL *6ng c"hH
HTn*
1
nnoª*
P
nnoo•HTn*
1
nnooHTn*
P
nnoo
T1ong >Š *
1
nno %à *
P
nno là c6c t,n hi!u 1ời 1ạc-
9`8 `5 Bi+n %6i I='2iJ2 cXL *.c"
HTn*
1
nno*
P
nnoo • HTn*
1
nnooªHTn*
P
nnoo
T1ong >Š *
1
nno %à *
P
nno là c6c t,n hi!u 1ời 1ạc- GhCB ª | t12n là BhCB t,ch
chkB c;$ P t,n hi!u li2n t0c< >ư?c >dnh nghe$ như s$u:
n o
1 P 1 P
n o ª n o n o n o
h h h h
X b X b X b X b d
ω ω υ ω υ
υ


−∞
·

9`8`€ [i H"cn *2=ng >iền *&n ?@
Nếu HTn*nnoo•YnI
~•
o th4
n o
n n oo
h
dX b
lT n- n h
d
ω
ω
·
9`8`Ž i'Ln "/ FL2?J0LA
P ~ P
1
¨ n o ¨ ¨ n o ¨
P
n
- n X b d
π
ω
π
ω
π
+
+∞
·−∞

·


N(ng thJc t12n cho t$ th=y njng lư?ng c;$ t,n hi!u t12n 'i&n thời gi$n %à
'i&n t3n số lu(n 9mng nh$u-
TT> *U* bài giảng(-), T"3i AưSng 9 *i+*
• So s6nh BhCB 9iến >"i Hou1iI1 %i BhCB 9iến >"i D
• V6nh gi6 BhCB 9iến >"i Hou1iI1 t12n 'i&n D
• pi5u /irn h! 1ời 1ạc t12n 'i&n t3n số
o V6B Jng t3n số c;$ h!
o €u$n h! %ào 1$ t12n 'i&n t3n số
o x nghe$ c;$ >6B Jng t3n số
o N6c 9K l)c lý tư|ng
9`5 S= ? 1n" H"GH bi+n %6i I='2iJ2 0ki H"GH bi+n %6i 7
9`5`- i'Ln " / giyL bi+n %6i I='2iJ2 0ki bi+n %6i 7
€u$n s6t c(ng thJc 9iến >"i D t1ong chư8ng số P
n o n o
n
n
X f - n f


·−∞
·


c(ng thJc 9iến >"i Hou1iI1 t1ong '0c f-f
n o n o
h h n
n
X b - n b
ω ω
+∞

·−∞
·

t$ th=y ng$y
1mng: YnI
~•
o • Yn‚o 7hi ‚ • I
~•
h$y 7hi >i5' BhJc ‚ /i chuy5n t12n >ường t1’n >8n
%d thuKc '@t Bh´ng BhJc-
9`5`) Đ1n" gi1 X(J
’“
, ?f ;Cng X(‡,
U t12n t$ th=y 1mng BhCB 9iến >"i Hou1iI1 là 'Kt t1ường h?B >@c 9i!t c;$
BhCB 9iến >"i D- uo >Š người t$ cŠ th5 s+ /0ng BhCB 9iến >"i D như 'Kt c(ng c0
to6n h)c >5 gi:i #uyết c6c 9ài to6n li2n #u$n >ến BhCB 9iến >"i Hou1iI1 như *6c
>dnh Bh" 9i2n >K h$y Bh" Bh$ c;$ 'Kt t,n hi!u- S$u >Fy t$ s› *I' *Ct Bhư8ng
Bh6B >6nh gi6 YnI
~•
o s+ /0ng Yn‚o-
Gi: s+ Yn‚o >ư?c 9i5u /irn | /ạng cực %à 7h(ng n/ạng thường th=yo
1
1
n o
n o
n o
r
l
]
o
r
>
,
l
f f
X f A
f f
·
·

·T1ong >Š ‚
i
%à ‚
B
là c6c >i5' 7h(ng %à cực c;$ Yn‚o< L<N là số 7h(ng %à cực
tư8ng Jng- ‹hi >Š th$y ‚ • I
~•
%ào >´ng thJc t12n t$ >ư?c YnI
~•
o như s$u:
1
1
n o
n o
n o
r
l
]
h
o
h r
>
h
,
l
b f
X b A
b f
ω
ω
ω
·
·

·V@t
¨ ¨
$1g– —
¨ ¨
$1g– —
r r
r r
l l
l l
h
o o
h
o o
h
, ,
h
, ,
] b f
b f
] b f
b f
ω
ω
ω
ω
ϕ
ϕ
· −
· −
· −
· −
‹hi >Š t$ cŠ th5 %iết YnI
~•
o | /ạng s$u:
1 1
n o
1
1
n o
] >
r
o ,
r l
r l
l
]
o
h
h
r
>
,
l
]
X b A b
]
ϕ ϕ
ω
· ·

·
·
∑ ∑
·


Tq >Š suy 1$:
1
1
1 1
¨ n o ¨
$1g– n o—
r
l
r l
]
o
h
r
>
,
l
] >
h
o ,
r l
]
X b A
]
X b
ω
ω
ϕ ϕ
·
·
· ·
·
· −


∑ ∑
[. ;C !"=
P
1
n o
1
f
X f
f f

·
+ +
Qãy >6nh gi6 YnI
~•
o %i ••¹¯f-
9`€ Bi:' ;i<n "/ 23i 24c *2=ng >iền *&n ?@ AiBn *Cc
9`€`- Đ1H rng *&n ?@
T1ong chư8ng 1 ch•ng t$ >ã 9iết 1mng >6B Jng *ung hnno là 'Kt th$' số >@c t1ưng
cho h! *+ lý t,n hi!u TTpp< '@t 7h6c hnno ch,nh là t,n hi!u 1$ 7hi t,n hi!u %ào h!
là ±nno h$y: hnno • Tn±nnoo- Nhuy5n s$ng 'i&n t3n số t$ cŠ t,n hi!u %ào
YnI
~•
o • HTn±nnoo • I
~•n
‹hi >Š >6B Jng t$ c;$ h! >ư?c t,nh như s$u:
n o
n o n o n o n o
n o
h n '
' '
h ' h n
'
9 n h ' - n ' h ' b
h ' b b
ω
ω ω
+∞ +∞

·−∞ ·−∞
+∞

·−∞
· − ·
1
·
1
¸ ]
∑ ∑

V@t
n o n o
h h '
'
H b h ' b
ω ω
+∞

·−∞
·

7hi >Š t$ cŠ: n o n o
h h n
9 n H b b
ω ω
· -
QnI
~•
o >ư?c g)i là >6B Jng t3n số c;$ h! TTpp-
Nhkn *Ct: V6B Jng t3n số c;$ h! TTpp ch,nh là 9iến >"i Hou1iI1 c;$ >6B Jng
*ung- Tq >Š t$ cŠ c@B c(ng thJc:
n o n o
1
n o n o
P
h h n
n
h n h
H b h n b
h n b H b d
ω ω
π
ω ω
π
ω
π
+∞

·−∞
+

·
·


9`€`) i'Ln "/ 0à= 2L *2Bn >iền *&n ?@
ThIo t,nh ch=t 9iến >"i Hou1iI1 c;$ t"ng chkB 'à t$ *Ct | t12n th4 t$ cŠ:
T12n 'i&n thời gi$n: ynno • *nnoªhnno
T12n 'i&n t3n số: ·nI
~•
o • YnI
~•
oQnI
~•
o
Ý ng"bL Gh" c;$ t,n hi!u cho t$ 9iết c6c thành Bh3n t3n số c;$ t,n hi!u c’n
>6B Jng t3n số c;$ h! TTpp cho t$ 9iết Jng *+ c;$ h! TTpp %i c6c thành Bh3n
t3n số c;$ t,n hi!u %ào-
9`€`9 ! 1c bl AZc Ag *ư$ng
• Bl AZc *"Yng *"qH Ag *ư$ng
V6B Jng 9i2n >K c;$ 9K l)c số th(ng th=B lý tư|ng >ư?c >dnh nghe$ như
s$u:
~
1
¨ n o ¨
i ¨ ¨ i
c c
c
H b
ω
ω ω ω
ω ω
− < < ¹
·
'
> >
¹
Q4nh /ưi >Fy 'inh hoạ >6B Jng 9i2n >K c;$ 9K l)c th(ng th=B lý tư|ng
Qf-Z š V6B Jng 9i2n >K c;$ 9K l)c th(ng th=B lý tư|ng
[. ;C YCt 9K l)c th(ng th=B lý tư|ng cŠ >6B Jng *ung cho 9|i
~
1
n o
i ¨ ¨ i
c c
c
H b
ω
ω ω ω
ω ω
− < < ¹
·
'
> >
¹
S+ /0ng c(ng thJc 9iến >"i Hou1iI1 ngư?c t$ cŠ th5 t,nh >ư?c >6B Jng *ung
c;$ 9K l)c th(ng th=B lý tư|ng như s$u:
1
n o n o
P
1
P P
P sinn o sinn o
P
h h n
h n
h n
h n H b b d
b
b d
hn
h n n
hn n
π
ω ω
π
π
ω
ω
π
ω
π
π
ω
π π π
π π
π π


·
· ·

· ·


1
i •
c
O•
c
¨QnI
~•


N"hn eG*
O V6B Jng *ung hnno là >ối *Jng
O V6B Jng *ung hnno 7h(ng nhFn #u:
O pK l)c th(ng th=B lý tư|ng 7h(ng thực hi!n >ư?c %& '@t
%kt lý
• Bl AZc *"Yng cL= Ag *ư$ng
pK l)c th(ng c$o lý tư|ng cŠ >6B Jng 9i2n >K >ư?c cho 9|i
~
i
¨ n o ¨
1 ¨ ¨ i
c c
c
H b
ω
ω ω ω
ω ω
− < < ¹
·
'
> >
¹
Qf-l š V6B Jng 9i2n >K c;$ 9K l)c th(ng c$o lý tư|ng
• Bl AZc *"Yng ;ải Ag *ư$ng
pK l)c th(ng /:i lý tư|ng cŠ >6B Jng 9i2n >K cho 9|i
1 P ~
P 1
1 ¨ ¨
¨ n o ¨
i ¨ ¨ <¨ ¨
c c
c c
H b
ω
ω ω ω
ω ω ω ω
< < ¹
·
'
> <
¹
Qf-g š V6B Jng 9i2n >K c;$ 9K l)c th(ng /:i lý tư|ng

O•
c
¹

c

1
¨QnI
~•


O•
c1
¹

c1

1
¨QnI
~•


cP
O•
cP
TT> *U* bài giảng(-9, T"3i AưSng 9 *i+*
• ¸n tkB chư8ng f
• Là' 9ài tkB chư8ng f
!HNONG E
FH”F BI•N Đ–I IPU]I—] ]^I ]_! [À
GIẢI THU˜T TÍNH BI•N Đ–I IPU]I—] NH™NH
TT> *U* bài giảng(-E, T"3i AưSng 9 *i+*
• Nh«c lại nh$nh %& BhCB 9iến >"i Hou1iI1 li2n t0c
• GhCB 9iến >"i Hou1iI1 thukn %à nghdch
• L=y %, /0 t,nh t1ực tiếB uHT
• Gi:i thukt HHT
• L=y %, /0 t,nh thIo gi:i thukt HHT %à so s6nh %i c6ch t,nh t1ực tiếB
• Gi$o 9ài tkB thực hành %& lkB t14nh HHT
• Qà' c+$ s"
E`- F"GH bi+n %6i I='2iJ2 23i 24c cXL *.n "i/' *'&n "=àn
T1ong chư8ng số f ch•ng t$ >ã 9iết >ến BhCB 9iến >"i Hou1iI1 li2n t0c c;$
t,n hi!u 1ời 1ạc *nno:
n o n o
h h n
n
X b - n b
ω ω
+∞

·−∞
·

- Nh•ng t$ th=y ng$y 1mng t1ong
c(ng thJc t12n YnI
~•
o là 'Kt hà' số BhJc li2n t0c thIo •< /o >Š Bh" 9i2n >K %à
Bh" Bh$ tư8ng Jng c•ng s› là c6c hà' thực li2n t0c thIo 9i2n số • tư8ng Jng-
L@t 7h6c >5 cài >@t t1ong thực tế ch•ng t$ ch‘ cŠ th5 lưu t1• >ư?c số lư?ng h•u
hạn c6c gi6 t1d 1ời 1ạc< /o >Š t1ong Bh3n này ch•ng t$ s› *I' *Ct 'Kt 9i5u /irn
1ời 1ạc c;$ c(ng thJc 9iến >"i Hou1iI1 nŠi t12n- T1ưc hết t$ s› 1ời 1ạc ho6 'i&n
gi6 t1d • tq i >ến P¹ thành N >i5' %i 7ho:ng c6ch P¹¯N-
P
i<1< P---
B
B B >
>
π
Ω · ·
‹hi >Š gi6 t1d c;$ YnI
~•
o tại c6c >i5' 1ời 1ạc
B

>ư?c t,nh 9mng:
P
n o n o
h Bn
>
n
X B - n b
π
+∞

·−∞
·


T1ong >Š 7ho:ng –O¥<¥— là chu 7” c;$ t,n hi!u c;$ t,n hi!u 7h(ng tu3n hoàn-
uo >Š %i t,n hi!u *nno tu3n hoàn %i chu 7” N t$ cŠ c(ng thJc s$u:
P
1
i
n o n o i<1< P---
>
h Bn
>
n
X B - n b B >
π


·
· ·

N(ng thJc t12n >ư?c g)i là BhCB 9iến >"i Hou1iI1 1ời 1ạc c;$ t,n hi!u tu3n hoàn-
N"hn eG* N6c gi6 t1d Yn7o ch,nh là c6c '“u 1ời 1ạc c;$ YnI
~•
o-
E`) F"GH bi+n %6i I='2iJ2 23i 24c cXL *.n "i/' 23i 24c cT c"iề' ;ài "y' "4n
T1ong thực tế ch•ng t$ thường ch‘ thu >ư?c c6c t,n hi!u 1ời 1ạc cŠ số lư?ng
'“u h•u hạn nchi&u /ài h•u hạno /o >Š >5 6B /0ng >ư?c BhCB 9iến >"i Hou1iI1
1ời 1ạc nŠi t12n %i t,n hi!u 1ời 1ạc cŠ chi&u /ài h•u hạn< t$ s› *I' t,n hi!u cŠ
chi&u /ài h•u hạn như là 'Kt chu 7” c;$ 'Kt t,n hi!u 1ời 1ạc tu3n hoàn- Gi: s+
t$ *Ct t,n hi!u *nno cŠ N '“u< 7hi >Š t$ s› *I' *nno như 'Kt chu 7” c;$ t,n
hi!u 1ời 1ạc tu3n hoàn n o n o
B
- n - n B>
+∞
·−∞
· +

%
- _B /0ng BhCB 9iến >"i Hou1iI1
1ời 1ạc %i t,n hi!u
n o - n %
t$ cŠ:
P
1
i
n o n o
>
h nB
>
n
X B - n b
π


·
·

%
%
L@t 7h6c t$ th=y 1mng n o X B
%
c•ng là 'Kt t,n hi!u 1ời 1ạc tu3n hoàn %i chu 7” N
%à Yn7o là 'Kt chu 7” c;$ n o X B
%
tq >Š t$ cŠ c(ng thJc 9iến >"i Hou1iI1 1ời 1ạc
c;$ t,n hi!u *nno:
P
1
i
n o n o i<1< P--- 1
>
h nB
>
n
X B - n b B >
π


·
· · −

Tq c(ng thJc t12n t$ cŠ th5 tinh >ư?c *nno 9mng c(ng thJc 9iến >"i Hou1iI1 1ời
1ạc ngư?c s$u:
P
1
i
1
n o n o
>
h nB
>
B
- n X B b
>
π

·
·

[. ;C Nho t,n hi!u *nno cŠ >K /ài 4 *nno • £O1<1<P<f¤ Qãy t,nh c6c gi6 t1d Yn7o
%i 7•i<1<P<f-
E`9 Giải *"'h* IIT
T1ong Bh3n 4-P ch•ng t$ >ã *Fy /ựng c(ng thJc 9iến >"i Hou1iI1 1ời 1ạc tuy
nhi2n cŠ th5 th=y #u$ %, /0 t12n 1mng số lư?ng BhCB t,nh c3n thực hi!n là 7h6
ln t{ l! thukn %i N
P<
h$y nŠi c6ch 7h6c c(ng thJc cŠ >K BhJc tạB TnN
P
o /o >Š
%i c6c gi6 t1d N ln Bhư8ng Bh6B t,nh t1ực tiếB s› tốn 7h6 nhi&u thời gi$n< s$u
>Fy t$ s› *I' *Ct gi:i thukt >5 t,nh 9iến >"i Hou1iI1 1ời 1ạc c;$ t,n hi!u 1ời 1ạc
cŠ chi&u /ài N *nno %i >K BhJc tạB nh• h8n-
P
1
i
1 1
P P
P P
i i
P P 1
1 1
P P
P P
nP 1o
¯ P
i i
1 1
P P P
P P
¯ P ¯ P
i i
n o n o
n o n o
nP o nP 1o
nP o nP 1o
>
h nB
>
n
> >
h nB h nB
> >
r l
n r n l
> >
h rB h l B
> >
r l
> >
h rB h B h lB
> > >
r l
X B - n b
- n b - n b
- r b - l b
- r b b - l b
π
π π
π π
π π π


·
− −
− −
· ·
· · +
− −
− − +
· ·
− −
− − −
· ·
·
· +
· + +
· + +

∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑
Vến >Fy ch•ng t$ cŠ th5 th=y 1mng ch•ng t$ g@B lại P 9ài to6n t,nh 9iến
>"i Hou1iI1 1ời 1ạc c;$ P /ãy con *nP1o %à *nPl1o %i chi&u /ài N¯P- S+ /0ng
c6c 7Œ thukt >! #uy 9ài to6n 9iến >"i Hou1iI1 1ời 1ạc s› >ư?c gi:i #uyết %i >K
BhJc tạB TnNlogNo nh• h8n 1=t nhi&u so %i %i!c t$ t,nh to6n t1ực tiếB c(ng
thJc 9$n >3u >K BhJc tạB l2n ti TnN
P
o-
[. ;C Nho *nno • £O1<1<P<f¤ Qãy t,nh Yn7o %i 7•i<1<P<f s+ /0ng c6ch
t,nh t1ực tiếB %à gi:i thukt HHT< So s6nh số lư?ng BhCB t,nh c3n thực hi!n t1ong
P Bhư8ng Bh6B-
E`E Hà> cfL ?6
Nh•ng t$ >&u 9iết 1mng t1ong c(ng thJc 9iến >"i Hou1iI1 li2n t0c
P
n o n o
h mn
n
X m - n b
π
+∞

·−∞
·

t,n hi!u >ư?c gi: >dnh là tsn tại t12n toàn t1ực thời gi$n
tq O¥ >ến ¥< t1ong 7hi >Š thực tế t$ lu(n s+ /0ng tqng >oạn cŠ chi&u /ài h•u hạn
nNo c;$ t,n hi!u *nno nt,n hi!u #u$n s6t >ư?co thu >ư?c 9mng c6ch nhFn *nno %i
'Kt hà' c+$ s":
*
©
nno • *nno§nno
§nno š là 'Kt hà' c+$ s"< >5 gii hạn chi&u /ài #u$n s6t *nno<V, /0: §nno •
a†NT
N
nno-
Thực hi!n BhCB 9iến >"i Hou1iI1 %i t,n hi!u *
©
nno t$ cŠ:
Y
©
nŸo • YnŸoª§nŸo
T1ong >Š YnŸo là Bh" t,n hi!u *nno c’n §nŸo là Bh" c;$ hà' c+$ s" œnno-
Như %ky >5 Bh" c;$ t,n hi!u #u$n s6t %à t,n hi!u gốc s$i 7h6c nh$u ,t nh=t t$ th=y
1mng hà' §nŸo c3n cŠ /ạng c;$ 'Kt *ung >8n %d-
uưi >Fy là 'Kt %ài hà' c+$ s" #u$n t1)ng %à Bh" tư8ng Jng:
• N+$ s" Q$''ing
• N+$ s" pl$c7'$n
TT> *U* bài giảng(-8, T"3i AưSng - *i+*
• T1: lời c6c cFu h•i< th«c '«c c;$ sinh %i2n
BÀI T˜F MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Bài -`- Nho t,n hi!u 1ời 1ạc
f P P
n o P f 5
i
n n
- n n n
nBhac
− − ≤ ≤ ¹
¹
· ≤ ≤
'
¹
¹
Qãy %› t,n hi!u *nno< *nPno< *nn¯Po< *nn
P
o< *nOno
Bài -`) Qãy *I' *Ct t,nh tuyến t,nh %à 9=t 9iến c;$ h! s$u:
$- Tn*nnoo • *
P
nno
9- Tn*nnoo • n*nno
Bài -`9 Qãy t,nh t"ng chkB *nnoªhnno 9iết 1mng:
$- *nno • unno< hnno • a†NT
f
nn1o
9- *nno • a†NT
4
nnOPo< hnno • unno š unnOfo
c- *nno • unOno< hnno • ±nnfo±nnOPo
Bài -`E Nho P h! TTpp như s$u:
Q! S1: ynno • P*nno *nnOPo
Q! SP: ynno • *nn1oO*nnO1o
$- GhCB nối tiếB P h! t12n
9- GhCB song song P h! t12n
Qãy t4' #u$n h! %àoO1$ c;$ h! tư8ng >ư8ng
Bài -`8 Nho P h! TTpp cŠ >6B Jng *ung tư8ng Jng là:
h
1
nno • f
n
unno %à h
P
nno • P
On
-
GhCB nối tiếB P h! TTpp t12n< hãy t4' >6B Jng *ung c;$ h! tư8ng >ư8ng-
Bài -`5 Nho h! TTpp cŠ GTSG:
1 1
n o n o n 1o --- n o ---
P P
B
9 n - n - n - n B
¸ _
· + − + + − +

¸ ,
Q•i h! cŠ "n >dnh 7h(ng¢
Bài -`€ Gi:i GTST s$u:
ynno š fynnO1o š 4ynnOPo • *nnoP*nnO1o
Vi ynO1o•ynOPo•i %à *nno • 4
n
unno
Bài -`Ž Nho h! TTpp cŠ GTSG s$u:
ynno PynnOPo • P*nnoOf*nnO1o*nnOfo
Qãy s8 >s chu}n \ %à chu}n \\-
Bài )`- Nho t,n hi!u 1ời 1ạc *nno • unno- Qãy t,nh Yn‚o %à 'i&n hKi t0 c;$ Yn‚o-
Bài )`) Qãy t,nh t"ng chkB *1nnoª*Pnnoª*fnno s+ /0ng BhCB 9iến >"i D
*
1
nno • a†NT
f
nno< *
P
nno • unno š unnO4o< *
f
nno • ±nno
Bài )`9 uEng Bhư8ng Bh6B th@ng /ư t4' *nno 9iết
1
1
n o
1 P
X f
f

·

Bài )`E Qãy t,nh 9iến >"i D ngư?c
P
1
n o
f P
f
X f
f f
+
·
− +
%i ¨‚¨¬P
Bài )`8 S+ /0ng BhCB 9iến >"i D 'Kt Bh,$ >5 gi:i GTST:
ynno PynnOPo•P*nnoOf*nnO1o*nnOfo
piết ynno•i %i n˜i %à *nno •f
n
Bài )`5 Qãy 7h:o s6t t,nh nhFn #u: %à "n >dnh c;$ h! TTpp cŠ GTSG:
ynnoynnOPo•*nnof*nnO1o*nnOPo
V› s8 >s chu}n \ %à \\-
Bài )`€ Nho h! TTpp cŠ GTSG:
PynnoynnO1o•*nnoOf*nnO1oP*nnOPo
$- Y6c >dnh hà' t1uy&n >ạt c;$ h!
9- Q! cŠ nhFn #u: %à "n >dnh 7h(ng
Bài 9`- Nho 9K l)c th(ng th=B lý tư|ng cŠ >6B Jng t3n số:
1
n o
i
c c h
H b
Bhac
ω
ω ω ω
ω
− < < ¹
·
'
¹
Qãy %› >6B Jng 9i2n >K %à t,nh >6B Jng *ung c;$ h!- Q! cŠ nhFn #u:
7h(ng¢
Bài 9`) LKt h! H\a cŠ >6B Jng *ung hnio•hn1o•¦< hnPo•¶< hnno•i %i c6c gi6 t1d n
c’n lại- Qãy t,nh >6B Jng 9i2n >K c;$ h!-
Bài 9`9 Nho h! TTpp cŠ >6B Jng *ung
1
i
n o
P
i i
n
n
h n
n
¹
¸ _
≥ ¹

·
'¸ ,
¹
<
¹
$- T,nh >6B Jng t3n số c;$ h!
9- T4' ynno 9iết *nno • ‰I
~¹¯P
Bài 9`E Nho h! TTpp cŠ GTSG
ynno ynnOPo• *nno*nnO1o
T,nh >6B Jng t3n số %à hà' t1uy&n >ạt c;$ h!-
Bài E`- Nho t,n hi!u 1ời 1ạc *nno • £O1<P<f<4¤ T,nh Yn7o<7 • i--f
Bài E`) S+ /0ng gi:i thukt HHT hãy t,nh Yn7o< 7•i--l c;$ /ãy s$u
*nno•£O1<P<4<Of<4<P<P<4¤

MỤC LỤC
MỤC LỤC--------------------------------------------------------------------------------------------2 CHƯƠNG O------------------------------------------------------------------------------------------4 MỞ ĐẦU----------------------------------------------------------------------------------------------4 Ứng dụng XLTHS trong thực tế-----------------------------------------------------------------4 Ưu điểm của tín hiệu số---------------------------------------------------------------------------5 Nhiệm vụ môn học--------------------------------------------------------------------------------- 5 CHƯƠNG 1------------------------------------------------------------------------------------------- 6 TÍN HIỆU VÀ CÁC HỆ THỐNG RỜI RẠC----------------------------------------------------6 1.1 Định nghĩa và phân loại tín hiệu, hệ xử lý tín hiệu---------------------------------------6 1.1.1 Định nghĩa tín hiệu..............................................................................................6 1.1.2 Phân loại tín hiệu................................................................................................6 1.1.3 Hệ xử lý tín hiệu.................................................................................................8 1.2 Tín hiệu rời rạc--------------------------------------------------------------------------------9 1.2.1 Định nghĩa...........................................................................................................9 1.2.2 Một vài tín hiệu rời rạc quan trọng...................................................................10 1.2.3 Các phép toán trên tín hiệu rời rạc....................................................................12 1.2.4 Năng lượng của tín hiệu rời rạc........................................................................13 1.3 Các hệ xử lý tín hiệu rời rạc----------------------------------------------------------------13 1.3.1 Phân loại hệ theo tính chất................................................................................13 1.4 Các hệ tuyến tính bất biến------------------------------------------------------------------16 1.4.1 Tính chất của tổng chập....................................................................................16 1.4.2 Hệ nhân quả......................................................................................................17 1.4.3 Tính ổn định......................................................................................................19 1.5 Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng (PT-SP-TT-HSH)-----------------------20 1.5.1 Giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng............................................21 1.5.2 Đáp ứng xung của hệ TTBB từ PT-SP-TT-HSH..............................................23 1.5.3 Biểu diễn PT-SP-TT-HSH sử dụng sơ đồ.........................................................24 CHƯƠNG 2-----------------------------------------------------------------------------------------27 BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ-----------------------------------------------------------------------27 HỆ THỐNG XỬ LÝ TÍN HIỆU TRÊN MIỀN Z----------------------------------------------27 2.1 Định nghĩa phép biến đổi Z-----------------------------------------------------------------28 2.2 Miền hội tụ của phép biến đổi Z-----------------------------------------------------------28 2.2.1 Định nghĩa.........................................................................................................28 2.2.2 Xác định miền hội tụ với tín hiệu rời rạc x(n) cho trước..................................28 2.3 Điểm cực và điểm không-------------------------------------------------------------------30 2.4 Phép biến đổi Z ngược----------------------------------------------------------------------30 2.5 Các tính chất của phép biến đổi Z---------------------------------------------------------34 2.5.1 Tính tuyến tính..................................................................................................34 2.5.2 Tính dịch thời gian............................................................................................34 2.5.3 Tính chất thay đổi thang tỷ lệ...........................................................................34 2.5.4 Tính đảo trục thời gian......................................................................................34 2.5.5 Tính chất vi phân trong miền Z.........................................................................34 2.5.6 Phép biến đổi Z của tổng chập..........................................................................35 2.5.7 Định lý giá trị đầu.............................................................................................35

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->