Crna Gora ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA za školsku 2011/2012. godinu

Podgorica 2011.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Izdavač: Zavod za školstvo Urednik: Pavle Goranović Redakcija: Pavle Goranović, dr Dušanka Popović, Radovan Popović, mr Zoran Lalović, Nevena Čabrilo, mr Ljiljana Subotić, Željko Korać Lektorka: Nada Dragišić, prof. Tehnička priprema: Nevena Čabrilo Štampa: „Pobjeda”, Podgorica Tiraž: 800 Podgorica, 2011.

CIP - Каталогизација у публикацији Централна народна библиотека Црне Горе, Цетиње ISBN 978-9940-24-029-5 COBISS.CG-ID 18770960

2

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

Poštovani nastavnici/nastavnice! U Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika (u daljem tekstu: Katalog) objedinjeni su svi odobreni programi stručnog usavršavanja koji su vama namijenjeni. Programi su odabrani prema proceduri predviđenoj Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika („Službeni list RCG”, 20/04), što znači da je Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za školstvo, nakon javnog konkursa, procijenila i prihvatila prijavljene programe na osnovu utvrđenih standarda. Ponuđeni programi se nalaze u prvom dijelu Kataloga, dok su u drugom dijelu predstavljeni naručeni programi koje Zavod za školstvo realizuje u okviru redovne obuke nastavnika 1. Ponuđeni programi navedeni su po oblastima, a naručeni programi – prema nivoima obrazovanja za koje su namijenjeni. Zašto je potrebna akreditacija? Jedan od oblika profesionalnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju jeste pohađanje programa obuke koje je akreditovala Komisija Zavoda za školstvo. Akreditacija programa stručnog usavršavanja važan je dio sistema profesionalnog razvoja nastavnika a pohađanje akreditovanih programa jedan je od kriterijuma za profesionalno napredovanje (Pravilnik o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima, „Službeni list CG”, 43/09). Procedura za akreditovanje programa utvrđena je Pravilnikom o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika i treba da omogući nastavnicima lakše informisanje o programima koji ih zanimaju i koji odgovaraju njihovim potrebama vezanim za profesionalni razvoj. Istovremeno, to je način da se poveća broj nastavnika koji pohađaju te programe ali i da se obezbijede kvalitetni programi. Zašto je potreban Katalog? Akreditacijom programa i kataloškom ponudom obezbijeđeno je sljedeće: 1. jasna procedura dobijanja saglasnosti za realizaciju programa (svi programi u Katalogu su odobreni); 2. javnost kriterijuma za odobravanje programa stručnog usavršavanja; 3. sistematizovana ponuda raznovrsnih programa s relevantnim informacijama (koji programi stručnog usavršavanja postoje, ciljevi, osnovne teme koje se obrađuju, trajanje, ko ih realizuje, kontakt-telefon itd.); 4. pravovremena i objektivna informisanost realizatora i korisnika programa; 5. veći stepen uključivanja nastavnika u profesionalni razvoj (izbor programa, evaluiranje programa, iskazivanje sopstvenih potreba za stručnim usavršavanjem); 6. ponuda kvalitetnih programa koji se odnose na relevantne i aktuelne teme; 7. veće učešće različitih korisničkih grupa; 8. ispitivanje tržišta radi zadovoljavanja potreba nastavnika; 9. formiranje baze podataka o učesnicima seminara (uvjerenja su sastavni dio profesionalnog portfolija i jedan od uslova za napredovanje u profesiji). Kako se Katalog koristi? Ponuđeni programi, s obzirom na sadržinu i teme na koje se odnose, raspoređeni su prema oblastima: jezik i književnost, prirodne nauke, društvene nauke, fizička kultura i
1

Pod nazivom nastavnik podrazumijevamo nastavnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, direktore, pomoćnike direktora i stručne saradnike u školi.

Zavod za školstvo Crna Gora

3

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika umjetnost, inkluzivno obrazovanje, obrazovanje za demokratsko građanstvo, metodika, programi podrške učenicima i unapređenje škole. Međutim, ta podjela je uslovna jer su mnogi programi interdisciplinarni, te mogu da se odnose na više oblasti. Za ponuđene programe navedeni su sljedeći podaci: – naziv programa, – autori programa, – organizacija/institucija koja podržava program, – koordinator programa, – ciljevi programa, – profesionalne vještine koje se unapređuju, – teme, – ciljna grupa, – vrijeme trajanja obuke/programa, – cijena po učesniku za jedan dan obuke i šta ona uključuje (za većinu programa), – jedan termin za realizaciju programa obuke (za većinu programa). Zbog specifičnosti realizacije pojedinih programa, cijena je data za čitav program obuke. Za sve ostale informacije nastavnici treba da se obrate koordinatoru programa obuke za koji su zainteresovani. Naime, kada pojedinac ili škola pronađu u Katalogu odgovarajući program, treba da kontaktiraju koordinatora programa, koji prikuplja informacije o potencijalnim učesnicima i daje obavještenja o načinu učešća u obuci (mjesto i vrijeme održavanja seminara, način finansiranja itd.). Autor programa dužan je da svakom učesniku izda potvrdu o pohađanju programa i da Zavodu za školstvo (Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj) pošalje spiskove učesnika koji su dobili potvrde. Osim toga, autori programa imaju obavezu da Zavodu/Odsjeku pošalju obavještenje o mjestu i vremenu održavanja seminara i izvještaj o realizaciji seminara sa evaluacijom (Pravilnik o programu i organizaciji oblika stručnog usavršavanja nastavnika, „Službeni list RCG”, 20/04). Svi potrebni formulari nalaze se na sajtu Zavoda za školstvo, u okviru cjeline Programi obuke (www.zzs.gov.me). U skladu sa sugestijama koje ste uputili nacionalnom koordinatorima za profesionalni razvoj tokom savjetnovanja realizovanim u školama i u okviru PRNŠ sistema, u ovom Katalogu osim uobičajenih podataka o pogramu, predstavili smo i cijenu programa po učesniku (dnevno), kao i jedan termin realizacije seminara. Za programe obuke čija organizacija je specifična data je cijena za kompletnu obuku po učesniku. U petom katalogu ponuda programa stručnog usavršavanja nastavnika obogaćena je novim temama iz različitih oblasti. Akreditovano je 46 novih programa. Većina autora programa iz prethodnog kataloga obnovila je svoju ponudu, a posebno je značajno uključivanje u izradu i ponudu programa stručnog usavršavanja nastavnika profesora sa Filozofskog fakulteta i nastavnika iz prakse. Očekujemo da za svaki naredni katalog ta ponuda bude još veća i raznovrsnija. Takođe, očekujemo da profesori sa fakulteta, osim metodičkih, ponude stručne programe obuke. Budući da su oni na izvoru informacija o najnovijim dešavanjima u oblasti nauke kojom se bave, smatramo da te informacije treba da ponude nastavnicima i tako obezbijede osavremenjavanje struke. S poštovanjem, dr Dušanka Popović, rukovodilac Odsjeka za kontinuirani profesionalni razvoj
Zavod za školstvo Crna Gora

4

.... 34 20................................ Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa . Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ......................................................................... Hemija – savremeni pristup nastavi.............................................................. 44 27............. 30 17............................................................ umjetnost................................................................. 37 23................ 13 2..................... 24 11............................................ Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja............................................ 27 14......................... Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti... Ples – savremeni...................................................... Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi ..... Debatni program 1 (osnovni formati debate) ........ Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole .................................................................................... 20 II PRIRODNE NAUKE ...........................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika SADRŽAJ PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ................................................. 13 1........ 26 III DRUŠTVENE NAUKE............... Sportiko zmaj................ Dramska i scenska pedagogija ................................... 25 12......................................................... Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića........ Obuka nastavnika za predmet evropske integracije....... 34 19. 38 24............................................ 14 3............ Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama .................. Dekupaž – radost stvaranja....... Od priče do scene ............................... korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja...................................... 15 4....... Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja ......... darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha ..... 11 I JEZIK I KNJIŽEVNOST...................................................... Keramika – tradicija............................................ 29 16................... Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije ........................ Razvoj vještina čitanja i pisanja ....................... Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja .................................................. 22 9.................................. Rastimo uz ples ...... 23 10.......................................................... 17 5............ 21 7............................................ 45 Zavod za školstvo Crna Gora 5 .................. Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique)...................................................................... Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole .. 36 22............................... 21 8............. Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola.......................................................................... klasični i folklor ....................... Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet ................................................................................... radost (osnovni program) ................ Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija............................................................................................................... 42 26.................... 31 18................................ 28 15......................................... 40 25................. 35 21................... 32 IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST..................... 18 6........................................ 27 13..........................................

.............. 60 37.................................................................................................................................................................. 90 60.... Interaktivna nastava .......................................... Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece ........................ Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni................................ 83 55... narod.. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse ............................................. 81 53.................................... 97 67.. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) ................................ Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja ................... 66 42.......................... Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji ......Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE ................. Kultura ljudskih prava ......... NTC sistem učenja .......................................... Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu)................................................................................................ 91 61.................. 49 30........ Demokratija i obrazovanje ........................... Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori ...................................................... Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju ............................. Kooperativno učenje ........... 93 63..... 86 57.................................... 61 38........ Inkluzivno obrazovanje............ Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja..................................... 92 62...................................................................................................... Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova ........................................................ Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi.................................................................. 69 44................................. Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju .. 63 39............. Škola urbane ekologije ................................ 87 58... 78 50................................................................. 100 6 Zavod za školstvo Crna Gora ......................................... Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji ...................... 79 52................ Kako izgraditi odnose povjerenja........................... 67 43............ 56 34..................... Ja..... Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) ................................ 74 47......... 84 56................ Ka inkluziji........... 57 35...................................................... Obrazovanjem protiv predrasuda ........................................... 47 28.................................................................................................... 65 41........ 59 36.. 89 59.. Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore .. Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama ................................. Indeks za inkluziju ........................ 64 40....................................... 78 51.......................... 95 65........................ Ka inkluziji u srednjem obrazovanju ..................... Ljudska i dječja prava .............. Prava djeteta – životne potrebe djeteta................ 94 64............................. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica .............. 53 32............... 71 45........ Portidž metod rane stimulacije...................... 77 VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO ... 51 31......................... Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija .................................................................................... Omladinski parlament........................................................................................................................... 75 48...................... Rad sa nadarenom djecom ....................... 99 68.................... građanin ............................ Učešće roditelja u životu škole .................................................................... Ka punoj inkluziji .............................................................................. 72 46. 97 66... Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta .................. 96 VII METODIKA..................................................................................... 82 54........................ 47 29............................ Mi.................................................................................................... Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama ........... vrtićki i predškolski uzrast) ............................ 76 49........................ 54 33........................................razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja ..........

............................................................................................................................................................... Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika........................................................................ Problemsko učenje..... Učenje usmjereno na učenika ........ 98.................................. 70........ 75. 71.............. Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole................ Komunikacijske vještine u nastavi ................................................................................ Kooperativno učenje u nastavi ...................................................... 102 104 105 107 108 109 111 112 113 115 116 117 118 120 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 141 143 144 145 146 147 147 149 150 151 152 153 Zavod za školstvo Crna Gora 7 ............................................................ 109......................... Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT)............ 73............... 107................................................................................. Aktivno učenje/nastava ... Menadžment i liderske vještine u obrazovanju ............... Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole) .................................... Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta .................. Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu............................... 95............... Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju ....................................... Osnovi rada na računaru .............................. 101........... 88............. Upotreba pitanja u nastavi/učenju....................................... VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA ................... Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija........................................... Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja).............. 104................................... 91.... Trening za trenere.................. Kreativno rješavanje konflikata u učionici ................................................................ 79.................. Efektivna komunikacija u učionici ............... Primjena projekt-metode u nastavi.... 99.......................... 92........................................................... Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime .................. 85.......................................................... Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti ............ 78........................................................ Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama ................................... 90...... 77.............. Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa..................................... IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE..... Mentorstvo.......................... Planiranje njege i VOR-a u jaslicama. 110................ Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja ................... 93................. 105......... 111.... Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika............................................... 108............................................ Primjena računara u nastavi ...... Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom ............ 80............................. 94. 83.................. Ključna kompetencija: učiti kako se uči ................. 96..................... 103. 87... Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast .............................................................................................................................. Prevencija narkomanije u osnovnim školama ... Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija ...............................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 69........................................... 86........................... 106................... 102........................................................................................... Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola ............................................. Unapređenje škola – podrška razvoju škola................................................. 82..... Škola u prirodi...................................... Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja......... Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja .............................................................................. 84.................................... 74.......................................................................... Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture................... 89............................................. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) ............ 72........................................ Smisleno učenje ........................................................ 76............................................................... 100............ 97........ 81.........

............... 129...................................... Istraživanje humanitarnog prava .................................. III i IV razredu gimnazije ..................... 123..................... 118..... 150.......................................................................................................... 145........ 114.............. Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama ............ Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi ............ 155 I PREDŠKOLSKO VASPITANJE............... Vrtić bez konflikata..... Vaspitač u osnovnoj školi .................................................. 157 157 158 159 160 161 162 163 164 165 157 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 194 194 195 196 197 198 199 200 8 Zavod za školstvo Crna Gora .......................... Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socio-emocionalni aspekt razvoja.................................... 112........................................................................................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji.......... Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama ........................................................ 144... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola)............................ Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama ........................................................ Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi .................................................... 136.................. Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole...... Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika ................................................................ 125.................. 132.. II OSNOVNA ŠKOLA....... 124.......................... Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva ..... Interaktivne metode u nastavi .... Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji ........... 149...... Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji .................................................. 122................................................................................................. 116...... Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj.................... 138........................................... Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta........................ 126................................................................... 152............ 119............... II.......... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta ................ 121..................................... Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) . 147......................................... 128......... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi............................ 135............................................................... Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I................ 139............ III GIMNAZIJA ............................... Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole .............................................................................................................. 117......... Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije .................................. Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja...... Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi............................ 146..................................... Neumjetnički tekst u nastavi jezika.................................... 142...... Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) . Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama ..................................... Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole ....... Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) ...... Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta ..... Nadarena djeca – pedagoški izazov................ Metode rada u nastavi ............................... 120........................... 133..... 143......................... 141.................... Identifikacija i rad sa darovitim učenicima ... 131........ 127. 151....................................... Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik............... 113.......... 137................................. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama .................................................. 115............. 148...................... Zdravi stilovi života .................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA........................................ Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija .... Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole ........................................ 134.............. 130.... 140.....

.................................. Interaktivna obuka – program za trenere .......... Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja.......... Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) ...... 202 IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA ......................................................... 203 156............................................................................................. 157... 161......................... Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama ..... Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija... Pedagoška upotreba ICT-a ......................................................... 201 154. Mentorstvo nastavniku pripravniku ....................................... Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora....... Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) .... 159....................................................... 162.... 163....................... 158......... 203 155............. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama .............................................................................Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 153.................. 205 205 206 207 208 210 211 212 Zavod za školstvo Crna Gora 9 ............... Samoevaluacija škole: kakva je naša škola?....... 204 V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE ......................................... 160.....................................................................

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika PONUĐENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 11 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12 Zavod za školstvo Crna Gora .

rok za prijavu učesnika je 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave jezika i književnosti u skladu sa novim pristupom. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 13 . Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3.me Broj telefona: 067-507-057 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. Nastava maternjeg jezika i književnosti u prvom ciklusu osnovne škole Autorke: Dijana Laković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Nastava književnosti u I ciklusu osnovne škole 4. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). komunikacijski pristup u nastavi jezika i književnosti. novembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Podgorica E-mail: dijana72@t-com. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Dijana Kuzmanović Adresa: OŠ „Radojica Perović”. polazak od teorije recepcije u nastavi književnosti. novembar 2011. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. teorijska polazišta u nastavi iz jezika i književnosti u osnovnoj školi. koncept i značaj trogodišnjeg opismenjavanja i značaj razvoja dvije strategije čitanja (umjetničkog i neumjetničkog teksta). Termin realizacije jednog seminara: 19. razvoj vještine čitanja neumjetničkog teksta i uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja. kao i da razumiju i praktikuju način rada na te dvije vrste tekstova. Nastava jezika u I ciklusu osnovne škole 2.

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Nastava maternjeg jezika i književnosti u drugom i trećem ciklusu osnovne škole Autorke: Nađa Durković i dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica E-mail: nadjad@zuns. istorija. decembar 2011. da se osposobe za funkcionalnu korelaciju sa ostalim umjetnostima (likovna i muzička). Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti. da razumiju i praktikuju odgovarajući način rada na obje vrste tekstova. teorijska polazišta u nastavi jezika i književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i značaj razvoja dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova (umjetnički i neumjetnički). Nastava jezika u osnovnoj školi 2. Novaka Miloševa 36. da znaju da primijene savremene metode tumačenja književnog teksta. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 067-588-919 Broj faksa: 020-230-413 Ciljevi programa: da nastavnici razumiju razloge za izmjene u nastavnim programima. predmetima građansko vaspitanje. uvođenje učenika u proces učenja putem čitanja i povezivanje s nastavom iz drugih premeta. komunikativni pristup u nastavi književnosti i osvješćivanje svih operacija koje se podrazumijevaju u pravom čitanju književnih djela. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nađa Durković Adresa: Ul. Nastava književnosti u devetogodišnjoj osnovnoj školi 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija nastave iz jezika i književnosti u skladu s novim pristupom u toj nastavi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. rok prijave učesnika je 31. Termin realizacije jednog seminara: 20.me Broj telefona: 020-230-079. Metodski pristup čitanju i tumačenju književnoumjetničkog teksta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 14 Zavod za školstvo Crna Gora . a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. i da znaju da na funkcionalan način koriste udžbenike i priručnike za nastavu iz maternjeg jezika i književnosti. i izbornim predmetom računarska obrada i dizajn teksta. Metodski pristup čitanju i tumačenju neumjetničkog teksta 3. da znaju da primijene znanja o pozitivnoj atmosferi na času književnosti. januar 2012.

ukazivanje na značaj procesa koji prethode opismenjavanju (auditivna i vizuelna percepcija. fiziološke osnove – savremena istraživanja razvojne pismenosti.. ovladavanje tehnikom nelinearnog prezentovanja gradiva i razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. usvajanje znanja o razvojnoj disleksiji i disgrafiji i razvijanje vještina neophodnih za adekvatan metodički pristup uočenim teškoćama. kognitivistička itd. metodskih postupaka i oblika rada. auditivnoj. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dijana Vučković Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova metodike nastave čitanja i pisanja (psihološke.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje o savremenim istraživanjima iz oblasti metodike početnog opismenjavanja. dr Nada Šakotić i doc. vizuelnih i motoričkih poteškoća koje se javljaju prilikom početnog opismenjavanja. znanja. ukazivanje na poteškoće na primjerima iz prakse i. i osposobljavanje za odgovarajuće metodičke postupke ublažavanja i prevazilaženja disortografije. i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos zasnovan na ravnopravnosti. Različite vrste čitanja 3.. glasovna osjetljivost. primjena i promjena prakse). poštovanju i demokratskoj proceduri). ovladavanje tehnikama nelinearnog predstavljanja gradiva i razvijanje vještina adekvatnog metodičkog pristupa u nastavi čitanja i pisanja – zadovoljenje odgovarajućih principa i izbor metoda. Različite vrste pisanja 4. osposobljavanje za uočavanje i otklanjanje poteškoća koje se javljaju kod učenika u primjeni različitih oblika usmenog i pisanog izražavanja. Nedostatak auditivne percepcije i diferencijacije fonema Zavod za školstvo Crna Gora 15 . Nikšić E-mail: dijanav@ac. pomoću interaktivnog pristupa. vizuelnoj i jezičkoj disgrafiji i načinima za njihovo otklanjanje u nastavi. glasovna osviješćenost. Razvoj vještina čitanja i pisanja Autori: doc. osposobljavanje za primjenu interaktivnih i problemskih metodskih postupaka kojima se pomaže djeci da shvate odnose govorenje (usmeni govor)–pisanje i pisanje–čitanje. informisanje o disleksičnoj. analiza iskustva i prakse. specijalnoj. Danila Bojović b. Savremeno shvatanje procesa čitanja i pisanja 2. povezivanje s vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. osposobljavanje za procjenu složenosti problema u vezi s razumijevanjem i pamćenjem verbalnog sadržaja (linearan slijed pojmova u govornom nizu). dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. doc.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice) i pod njom se podrazumijevaju razmjena (iskustava. uvjerenja i potreba između voditelja i učesnika i među učesnicima) i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja.).b.. kompetentnosti. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. na mogućnost rješavanja problema. dr Dijana Vučković.). motornoj. lingvističke. komplementarnosti. usvajanje znanja i razvoj kompetencija prepoznavanja poteškoća koje se javljaju kod učenička u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. analitičko-sintetičke sposobnosti. informisanje o emocionalnim i socijalnim problemima disleksične i disgrafične djece. ukazivanje na značaj auditivnih. Teme: 1.

mape uma.) 8. Poteškoće prilikom čitanja i razumijevanja teksta 7. Neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dužih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati).. Teškoće pri prepisivanju i diktatu 9. 16 Zavod za školstvo Crna Gora . Emocionalni i socijalni problemi disleksične djece 14. Auditivna disgrafija 19. Disortografija 22. Nedostatak verbalnog pamćenja 11. motorna disgrafija. Nedostatak fonološkog kodiranja i razumijevanja jezika 12. Vizuelne disgrafije 18. Nedostatak vizuelnih procesa u slučaju disleksije 13. Disleksična disgrafija. Poteškoće u izradi samostalnih pisanih sastava 10. Nesposobnost analize i sinteze riječi na slogove i foneme 6. Disgrafičan rukopis 21.. do 23. oktobra 2011. godine. Predstavljanje verbalnog sadržaja na različite načine (sheme. Termin realizacije jednog seminara: od 18. Razvojna disgrafija 16. Jezičke disgrafije 20. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. grafikoni. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. specijalna disgrafija 17. Elementi disgrafije 15.

me Broj telefona: 069-351-229 Broj faksa: 020-865-126 Ciljevi programa: unapređenje sposobnosti nastavnika ruskog jezika za primjenu aktivnih metoda nastave u razvijanju jezičkih vještina učenika u reformisanoj gimnaziji i reformisanim odjeljenjima stručnih škola. januar 2012. slušanja. kreativan pristup u korišćenju udžbenika i izboru i pripremi dodatnih tekstova i materijala u nastavi. Branka Golubović i Miroljub Ralević Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Tanasije Pejatović”. razmjena materijala i ideja. određivanje ciljeva časa. Zavod za školstvo Crna Gora 17 . i svijest o potrebi kontinuiranog profesionalnog razvoja. Ciljne grupe: nastavnici ruskog jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama. Kolašin E-mail: gobra@t-com. i 27. dnevno) 2. ICT u funkciji nastave ruskog jezika 7. Program obuke za nastavnike ruskog jezika u opštoj gimnaziji i srednjim stručnim školama Autori: Jadranka Jestrović. i razvijanje sposobnosti evaluacije časa sa aspekta ostvarenja ciljeva časa radi unapređivanja rada nastavnika. Broj učesnika u grupi: od 16 do 30 učesnika. čitanja i pisanja 3. mjesečno. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. određivanju ciljeva časa i ocjenjivanju uspješnosti časa u odnosu na planirani cilj. Dodatni tekstovi i materijali (razmjena. tj. razvijanje sposobnosti za ciljno planiranje nastave. 26. Upotreba udžbenika u nastavi 5. Termin realizacije jednog seminara: 25. Planiranje nastave (godišnje. Teme: 1. izbori) 6. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). godine. Nastava govora. vještine korišćenja ICT tehnologija radi unapređenja nastavnog procesa. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinatorka): Branka Golubović Adresa: Plana b. ali i kritički odnos prema njihovim izvorima. efikasnost u planiranju časa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. Anglicizmi u savremenom ruskom jeziku 4.b. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). motivacija učenika i podsticanje radne atmosfere u učionici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analitički pristup izboru metoda nastave radi ostvarivanja planiranih ciljeva..

5. i 6. i 4. Fakultet za turizam i hotelijerstvo. ocjenjivanje. Nakon četvrte sedmice (u toku vikenda) mentor postavlja pedagošku aktivnost na sajt. forum. nastava. prije svega sa autokorekcijom i autoevaluacijom. Stari grad 320. 033-403-460 Broj faksa: 032-325-049 Ciljevi programa: osavremenjivanje (aktuelizacija) znanja i vještina profesora francuskog jezika stečenih na osnovnim i specijalističkim studijama. dr Ivona Jovanović Adresa: Dubovica lux C-11. Budva. Kotor E-mail: ivonaj@t-com. Ambasada Francuske u Crnoj Gori i Francuski kulturni centar u Podgorici Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. poboljšanje kvaliteta nastave i učenja francuskog kao stranog jezika. poruke). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije kroz različite aktivnosti na daljinu (individualno i uz pomoć mentora) i vještine i znanja u vezi s različitim strategijama učenja.me Broj telefona: 069-616-160. i podsticanje motivacije nastavnika i učenika francuskog jezika. Školovanja na daljinu: Kreiranje nastavne jedinice (Dispositif a distance PRO FLE – module Construire une unité didactique) Autori: CIEP (francuski internacionalni centar za pedagoško školovanje)/CNED (francuski nacionalni centar za školovanje na daljinu) Institucije/organizacije koje podržavaju program: MAEE (Ministarstvo inostranih poslova Francuske). sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Strukturisati nastavnu jedinicu. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Definisati potrebe učenika uz konsultacije preko e-maila (ili eventualno preko telefona) 3. virtuelna učionica. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Usvajanje nastavnog sadržaja 18 Zavod za školstvo Crna Gora . kalendar. i 2. preko Interneta (e-mail. Ciljne grupe: diplomirani profesori francuskog jezika nakon inicijalnog obrazovanja stečenog na osnovnim i specijalističkim studijama. i eventualni individualni i grupni susreti i telefonski razgovori. primjena preporuka za realizaciju nastave stranih jezika sadržanih u ključnoj publikaciji Savjeta Evrope: Zajednički evropski okvir za žive jezike: učenje. Teme: 1. Metode i tehnike rada: tehnika rada na daljinu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 5. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Uvođenje novih sadržaja 7. i 8.

sedmica – Krajnji rok za predaju završnog dosijea (ispit) 15. i 16. i 10. Planom je predviđeno da program traje četiri mjeseca. i 14.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. Zavod za školstvo Crna Gora 19 . Broj učesnika u grupi: od jednog do 10 učesnika. sedmica – Mentor pregleda predate radove kandidata. 100€ za procjenu i evaluaciju personalnog dosijea i 50€ za troškove Francuskog kulturnog centra – troškovi koji se odnose na stručno usavršavanje mentora i korespondenciju sa CIEP-om i CNEDom). sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 13. sedmica – Autonomno učenje kandidata na daljinu: obrada nastavne jedinice Produkcija – izrada određenog zadatka i postavljanje pedagoške aktivnosti na sajt (krajem 12. saopštavanje rezultata Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 40 sati obuke (30 sati samostalnog rada i 10 sati rada sa mentorom). i 12. Cijena po učesniku: 350€ (200€ za 10 sati rada s mentorom. sedmica – Autonomno učenje na daljinu: obrada tematske jedinice Sistematizacija stečenih znanja i postavljanje na sajt pedagoške aktivnosti (na kraju desete sedmice) kao vid pripreme za izradu završnog dosijea (ispit) 11.

Teme: 1.marina@yahoo. Priprema projekata na osnovu okvira koje nudi teorija višestruke inteligencije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).b. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 6. Teorija višestruke inteligencije kao osnova za određivanje učenikovih jakih strana i sposobnosti 2. godine. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Termin realizacije jednog seminara: 5. novembar 2011. 20 Zavod za školstvo Crna Gora . Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Autorka: Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Miloje Dobrašinović”. Bijelo Polje E-mail: simovic. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: interesovanje nastavnika za sposobnosti učenika i njihovo unapređenje radi sticanja znanja. Načini na koje se pomoću teorije višestruke inteligencije uvodi i istražuje tema a učenici pokazuju znanje 4. Bijelo Polje Odgovorna osoba (koordinatorka): Marina Simović Adresa: Ul..com Broj telefona: 069-081-363 Ciljevi programa: primjena u nastavi raznovrsnih tehnika kojima će se nastavnik usmjeriti da omogući razvoj ličnosti učenika tako što će uvažavati njegove osobine i specifičnosti i na taj način mu omogućiti razvoj znanja i vještina. Stvaranje mosta između učenikovih jakih strana i odgovarajućih strategija za usvajanje znanja 3. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). omladinska b. Broj učesnika u grupi: od 12 do 24 učesnika. Integracija višestruke inteligencije sa stilovima učenja 5.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II PRIRODNE NAUKE 7. 067-579-100. Termin realizacije jednog seminara: 10. Značaj primjene različitih tipova aktivnosti.me Broj telefona: 067-512-121. snezanam@zuns. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Danka Petrović Adresa: Cetinjski put b. provjera. prateće radne sveske i priručnici). praktikovanje nastave u kojoj se favorizuju prirodnjački postupci (posmatranje. građanskim vaspitanjem i drugim predmetima. izvođenje tipičnih prirodnjačkih postupaka i korišćenje udžbenika koji omogućavaju unapređenje odnosa natavnik–učenik i priručnika za nastavnike koji sadrže rješenja za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa i dostizanje predviđenih ciljeva i standarda. Ciljna grupa: nastavnici biologije. Teme: 1. oblika i metoda rada ponuđenih u Priručniku: kreiranje nastavnih situacija za postizanje ciljeva i standarda sadržanih u nastavnom programu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (šest sati). 020-640-809. Zavod za školstvo Crna Gora 21 . izvještavanje) koja je podržana udžbeničkim setovima (udžbenici.. informisanje o različitim načinima dizajniranja nastavnih situacija koje su ponuđene u priručnicima iz udžbeničkog seta i osposobljenost za funkcionalnu korelaciju sa ostalim prirodnjačkim predmetima. Desanka Malidžan i Snežana Martinović Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).com. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: priprema i realizacija nastave u skladu s novim pristupom u nastavi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja potrebnih za realizaciju nastavnih planova i programa iz biologije u III ciklusu. Metode i tehnike rada: prezentacija. decembar 2011. Nastava biologije u devetogodišnjoj osnovnoj školi: značaj iskustvenog učenja 2.b. desamalidzan@yahoo. Nastava biologije u trećem ciklusu devetogodišnje osnovne škole i mjesto udžbeničkog seta u nastavi Autorke: mr Danka Petrović. eksperimentisanje. godine. predviđanje. Funkcionalno korišćenje svih elemenata udžbenika – strukturna i organizaciona komponenta udžbenika i njihove didaktičke karakteristike 3. 067-605-600 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: objašnjenje učesnicima strategije nastave/učenja koja se promoviše u novim nastavnim programima. Podgorica E-mail: dankapetrovic@t-com. interaktivne radionice i diskusija.me.

Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. izrada preparata i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u molekularnoj biologiji i genetici. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. izložba. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. 22 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 8. Ciljna grupa: nastavnici biologije u srednjim školama. inovativne metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Molekularna biologija i genetika. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići.me Broj telefona: 030-711-050. izrada prezentacija – Power Point. predavanja i prezentacija. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. Teme: 1. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave u laboratoriji i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. Virpazar E-mail: aperov@t-com. Moderni koncept programa Molekularna biologija i genetika i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorka: dr Svetlana Perović Institucija/organizacija Virpazar. posteri. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. videomaterijal. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Molekularna biologija i genetika putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera.

nove metode i nastavna sredstva i njihova primjena u nastavi (priprema i razrada nastavne jedinice sa praktičnim radom i primjerima) 2. determinacija sakupljenog materijala.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 9. i drugo) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana. posteri. vježba izrade nastavnih preparata mikroorganizama i drugih organizama i postavljanje jednostavnih ogleda za dokazivanje osnovnih bioloških zakona i procesa) 3. izrada prezentacija – Power Point. predavanja i prezentacije. Ciljne grupe: nastavnici biologije u osnovnim školama. Edukacija u laboratoriji (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave preko edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. informisanje o novim metodama i nastavnim sredstvima i njihova primjena u nastavi radi postizanja visokih dostignuća u edukaciji učenika. sakupljanje i konzerviranje biljnog i životinjskog materija. 32 sata (program se može sprovesti u dvije smjene). multimedijskog projektora i fotografskog aparata (kreiranje materijala za prezentaciju. Teme: 1. izrada terenske dokumentacije. i samostalni i timski rad u pripremi i obradi nastavnih sadržaja. ali i u vezi s principima zaštite biljnih i životinjskih zajednica. tehnička priprema i izrada istraživačkih rekvizita i preparata. videomaterijal. laboratorijske radionice i interaktivno učenje. Savremeni koncept programa Biologija – ekologija i upotreba novih metoda i sredstava u nastavi biologije Autorke: dr Svetlana Perović i dr Slađana Krivokapić Institucija/organizacija Virpazar. Zavod za školstvo Crna Gora 23 . tehnike sakupljanja i konzerviranja biljnog i životinjskog materijala. prepariranje insekata i izrada herbarskih zbirki) 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje novih metoda i tehnika u izvođenju nastave na terenu i edukativnih ogleda i posmatranja u uslovima školskih laboratorija ili učionica. izložba. Metode i tehnike rada: samostalni rad i rad u grupi uz asistenciju trenera. Virpazar E-mail: aperov@t-com. Edukacija na terenu (korišćenje novih metoda u izvođenju nastave na terenu. Bar koja podržava program: Ekološko-edukativni centar Odgovorna osoba (koordinator): dr Andrej Perović Adresa: Boljevići. jačanje profesionalnih veza između nastavničkog kadra iz osnovnih škola i kadra iz istraživačkih i visokoobrazovnih institucija. 069-072-082 Broj faksa: 030-711-051 Ciljevi programa: razrada novog programa obuke nastavnika za implementaciju programa Biologija – ekologija putem teorijskog i praktičnog rada u laboratorijama i na terenu. tj. determinacija sakupljenog materijala i izrada terenske dokumentacije. Broj učesnika u grupi: od osam do petnaest učesnika. Obuka za korišćenje savremene opreme – kompjutera. razrada principa edukacije preko saradnje s lokalnim institucijama koje primjenjuju znanja i tehnike bioloških ispitivanja i metode u zaštiti životne sredine. Savremeni didaktički pristupi u realizaciji novog programa Biologija – ekologija.me Broj telefona: 030-711-050. sticanje dodatnih znanja i informisanje o novim dostignućima u biologiji i ekologiji.

Ciljna grupa: svi nastavnici koji tokom školovanja nijesu stekli znanja iz oblasti ekologije. ali i u vezi s principima održivog razvoja. odnosno tri sata dnevno. navike i pravilno ponašanje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. dr Vladimir Pešić Adresa: PMF – Studijski program Biologija. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof.. Džordža Vašingtona b.b. vještine.me Broj telefona: 067-236-351 Broj faksa: 020-243-816 Ciljevi programa: edukacija iz ekologije nastavnika osnovnih škola koji tokom školovanja nijesu imali predmete ekologija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 10. zaštita životne sredine i održivi razvoj. dr Slobodan Radonjić i prof. Multidisciplinarni pristup edukaciji iz ekologije nastavnika osnovnih škola Autori: prof. Metode i tehnike rada: monološka i dijaloška demonstrativna metoda. oni koji žele da dopune svoja znanja iz tih oblasti i nastavnici biologije koji tokom svog obrazovanja nijesu imali taj predmet. zaštite životne sredine i održivog razvoja. Teme: oblast ekologije. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja. Ul. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet. Podgorica E-mail: pesicv@t-com. 24 Zavod za školstvo Crna Gora . zaštite životne sredine i održivog razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (za svaku grupu učesnika pojedinačno).

Podgorica E-mail: mvasiljevic@recmontenegro. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). buka. formulisanje pitanja. mora i okeani) 5. voda.org Broj telefona: 20-210 226. analiziranje i prezentovanje podataka. biodiverzitet) 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. zakiseljavanje. šumarstvo. Vrijednosti (potrošačko društvo. industrija. Ljudske aktivnosti (energija. razumijevanje procesa koji su se odvijali u prirodnoj sredini tokom vremena. izgradnja kapaciteta za produbljivanje znanja o održivom razvoju. godine. novembar 2011. transport. ljudska prava. otpad. Globalni izazovi (klimatske promjene. razvijanje kritičkog mišljenja. prikupljanje. Komponente životne sredine (vazduh. hemikalije) 3. Ispitni centar Crne Gore. poljoprivreda. Zemlja u budućnosti) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Ministarstvo za zaštitu životne sredine i uređenje prostora i Ministarstvo prosvjete i nauke Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Vasiljević Adresa: Bulevar Ivana Crnojevica 16/2. životna sredina i zdravlje. Prijetnje i izazovi (urbanizacija. Termin realizacije jednog seminara: 5. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. 20-210-236 Ciljevi programa: promovisanje obrazovanja za održivi razvoj. zemljište. vođenje debate i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju grupu prirodnih predmeta u osnovnim školama. Zavod za školstvo Crna Gora 25 . Obuka nastavnika za implementaciju Zelenog paketa Autori: prof. uništavanje ozonskog omotača. dr Kliment Minđov. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. naša planeta. Mira Vasiljević i Nevena Čabrilo Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. turizam) 4.

Žabljak E-mail: 17. proširivanje znanja radi bolje realizacije nastave i kreativnost u planiranju. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: unapređenje i usvajanje novih metodičkih i stručnih znanja. Planiranje obaveznih izbornih sadržaja (pozitivna iskustva) 4. 26 Zavod za školstvo Crna Gora . korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja Autori: Milojka Stijepović i Dragan Planinčić Organizacije/institucije koje podržavaju program: JU SMŠ „17.septembar@t-com. bolja korelacija u nastavi. Termin realizacije jednog seminara: 9. Ciljna grupa: nastavnici hemije. Korelacija u planiranju obaveznih izbornih sadržaja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. godine.b.. saradnja. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. septembar”. fizike i biologije. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17. Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za trenere i troškovi osvježenja za učesnike). povećanje znanja i motivacije učenika. bolja komunikacija sa učenicima i kvalitetnije planiranje. sticanje potrebnih znanja za povećanje kvaliteta nastave.me Broj telefona: 052-361-336. i 10. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad. Savremene metode u nastavi 2. Korelacija sa drugim prirodnim naukama – usklađivanje načina prezentovanja zajedničkih tema u različitim prirodnim naukama 3. Žabljak Odgovorna osoba (koordinatorka): Milojka Stijepović Adresa: Božidara Žugića b. Hemija – savremeni pristup nastavi. Teme: 1. mart 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. kreiranje scenarija časa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III DRUŠTVENE NAUKE 13. Broj učesnika u grupi: 24 učesnika. Teme: 1. Herceg Novi E-mail: dmomirhn@gmail. rad u timu. praktikovanje novih metoda i razmjena iskustava. informisanje o tradicionalnim i aktivnim metodama u nastavi sociologije i njihova komparacija. prepoznavanje prepreka prilikom realizacije programa i njihovo prevazilaženje. Implementacija i evaluacija metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 24 sata. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa 2. Metode u nastavi sociologije 3.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-005 Ciljevi programa: promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju novih programa. prepoznavanje ključnih momenata u procesu reforme obrazovanja. razumijevanje taksonomskih nivoa. Branka Ćopića 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ciljne grupe: profesori sociologije u srednjim stručnim školama. praktična primjena znanja i simuliranje vještina koje se odnose na obrađene metode. Promovisanje novog koncepta sociologije za četvorogodišnje srednje stručne škole i obuka nastavnika za implementaciju metoda u nastavi sociologije i građanskog obrazovanja Autori: Momir Dragićević i Zorica Kotri Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Zavod za školstvo Crna Gora 27 .

objašnjenje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara. Osnovni podaci o EU i njenim članicama – Evropska unija na svjetskoj sceni 4. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz predmeta Evropska unija Autori: prof. osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. informisanje o kriterijumima za ulazak u EU. Evropa unija – društvo utemeljeno za znanju 10. istorijata i nadležnosti institucija EU. Institucija EU i njihove nadležnosti 5. dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju integracije i Zavod za školstvo. Podgorica program: Ministarstvo za evropske Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović Adresa: Ul. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije.gov. Podgorica E-mail: cazim. 28 Zavod za školstvo Crna Gora . grupni rad i interaktivne metode. zaštita okoline u EU i programi Zajednice 8. kvalitet življenja građana.me Broj telefona: 020-410-149 Broj faksa: 020-410-154 Ciljevi programa: obučavanje nastavnika za izvođenje programa za predmet Evropska unija. Crna Gora i Evropska unija 11.b. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. rodnu ravnopravnost i zaštitnika ljudskih prava i sloboda 9. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). objašnjenje ideje za nastanak EU. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Evropska unija i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju. Kriterijumi za pristupanje Evropskoj uniji 6. Teme: 1. Evropa građana. Koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 7. Ciljne grupe: nastavnici osnovne škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet Evropska unija. Metode i tehnike rada: predavanja. Ljudska prava sa akcentom na dječja prava.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. Vaka Đurovića b.. radionice. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3.fetahovic@mps.

dr Gordana Đurović i mr Ćazim Fetahović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo integracije. Upoznavanje sa sadržajem i ciljevima novog obrazovnog predmeta i simbolima Evropske unije 2. Ideja i istorijat nastanka EU i osnivački ugovori Evropske unije 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 15. Metoda i tehnike rada: predavanja. Crna Gora i Evropska unija i prigovori u vezi s pristupanjem Uniji 11. Institucije EU i njihove nadležnosti 5.fetahovic@mps. Evropa građana. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. grupni rad i interaktivne metode. EU na svjetskoj sceni i jedinstveno tržište Evropske unije 4. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ljudska prava kao izvor prava EU – Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 9. Kriterijumi za pristupanje EU i koristi za zemlju od ulaska u Evropsku uniju 6. Ciljne grupe: nastavnici srednje škole koji su predmetnim programom predviđeni da predaju izborni predmet evropske integracije. objašnjenje uslova i faza u pristupanju zemlje EU. objašnjenje kriterijuma za ulazak u EU i značaja pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.me Broj telefona: 020-410-154 Ciljevi programa: objašnjenje ideje o nastanku EU. mobilnost građana EU i programi mobilnosti 8. Obuka nastavnika za predmet evropske integracije Autori: prof. radionice. Teme: 1. informisanje o osnovnim podacima o EU i njenim članicama i osnivačkim ugovorima EU. Zavod za školstvo i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore Odgovorna osoba (koordinator): mr Ćazim Fetahović E-mail: cazim. istorijata i nadležnosti institucija EU. Jedinstveno tržište EU. za evropske Zavod za školstvo Crna Gora 29 . kvalitet življenja građana i zaštita okoline u Evropskoj uniji 7. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje stručnih i metodičkih znanja za izvođenje nastave iz izbornog predmeta evropske integracije i razvijanje pozitivnog odnosa prema ideji o evropskom ujedinjenju kod nastavnika. shvatanje potrebe za širenjem EU na zemlje zapadnog Balkana. Evropska unija kao društvo utemeljeno na znanju i obrazovanje u Evropskoj uniji 10. Osnovni podaci o EU i njenim članicama. i razvijanje kod nastavnika i učenika pozitivnog odnosa prema vrijednostima Evropske unije.gov. Budućnost Evropske unije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara.

posebno u nastavu jezika i književnosti. medijska poruka kao konstrukt. uvod u obrazovanje za društvenu pravdu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. tehnološki i organizaciono-produkcioni aspekat. 26. program su dopunili: mr Janko Ljumović.doc. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. iskustva u implementaciji. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. Medijska pismenost – obuka nastavnika za izborni predmet Autori: mr Božena Jelušić i Tomislav Reškovac. i 27. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. januar 2012. odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. Ciljna grupa: nastavnici duštvenih nauka. 30 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. Dragoljub – Duško Vuković. rodni stereotipi. razvoj sposobnosti produkcije medijskih tekstova s obzirom na njihov estetski. recepcija. predstavljanje predmetnog programa i svake od sedam predmetnih cjelina. dr Biljana Maslovarić i dr Dušanka Popović Institucije/organizacije koje podržavaju program: FOSI ROM i Zavod za školstvo. Teme: definicija i funkcija medija. i podsticanje i smisleno i produktivno uključivanje elemenata medijske pismenosti u ostale predmete. Termin realizacije jednog seminara: 24. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece. unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece. filozofije i istorije.me Broj telefona: 20-248-668 Broj faksa: 20-248-667 Ciljevi programa: osvješćivanje ličnog odnosa prema medijima i medijskim tekstovima. 25. jezik medija. predstavljanje nastavnih materijala. medijska pismenost. psihologije. sociologije.co. razvoj sposobnosti kritičke recepcije medijskih tekstova. dubinske odlike kulture i forme represije. manipulacija u medijima. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

ili za formiranje debatnog kluba u školi (prednost: profesori sociologije. Pojam. filozofije. priručnik za nastavu. fasciklu. usvajanje metodologije za primjenu osnovnih debatnih formata i uključivanje nastavnika/polaznika u Debatni program Crne Gore. 2. Debatni program 1 (osnovni formati debate) Autor: Krsto Vuković Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za kreativnu komunikaciju „Logos” Odgovorna osoba (koordinator): Krsto Vuković Adresa: Jadranski put b. DVD snimak KP i WS debate – autorizovan. 4. Metode i tehnike rada: radioničarski rad.com Broj telefona: 067-91-30-169 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih znanja o standardizovanim formatima debate Karl Popper i World Schools. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje za realizaciju sasvim novih programskih sadržaja (uz neophodni materijal.b. Ciljna grupa: nastavnici koji se do sada nijesu edukovali u Debatnom programu Crne Gore a zainteresovani su za realizaciju nastave izbornog predmeta debata u II razredu gimnazije. štampani materijal. Teme: 1. Budva E-mail: krstovukovic@gmail..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. i sertifikat). 3. književnosti i psihologije). elementi i tehnika debate Osnovni formati debate KP (Karl Poper) Osnovni formati debate KPP (KP sa planom) Osnovni formati debate WS (Svjetski format) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). osvježenje. polaznici će dobiti sertifikat kojim se garantuje prvi stepen stručne zastupljenosti nastave). Broj učesnika u grupi: od šest do 21 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 31 . Cijena po učesniku (dnevno): 100 € (uračunati su troškovi za puni pansion. video prezentacija i diskusija.

razvoj samopuzdanja. naročito darovitom. 32 Zavod za školstvo Crna Gora .dijalog. sticanje funkcionalnih znanja. Mila Kilibarde 7. a pokreće ga mašta. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama. motivacije i kooperacije kod djece. mašte. Pljevlja Odgovorna osoba (koordinator): Boro Miljanić Adresa: Ul. i osposobljavanje nastavnika za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može da se primijeni na svako dijete. 2. Planetarna ekspanzija šaha – mladi njena matica Iskustva iz nastave šaha u Crnoj Gori Struktura i integrativnost šaha Primjeri i vježbe: elementi i faze šahovske partije Tehnike učenja Tehnike učenja Vježbe koncentracije i rješavanje problema i pozicija Tehnike učenja. 4. Izborna nastava šaha od VII do IX razreda – razvoj kreativnosti. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha Autor: Maksim Lutovac Institucije/organizacije koje podržavaju program: Šahovski savez Crne Gore i Šahovski klub „Osnovne i srednje škole”. sticanje znanja i vještina rješavanjem tipičnih pozicija i problema kojima se izuzetno stimulišu mašta. analiza radova. 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.diskusija) i ilustrativno-demonstrativne metode. pedagoško osmišljavanje koncepta primjene u vaspitno-obrazovnom procesu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sticanje znanja i vještina za njegovanje i stimulaciju intelektualnih sposobnosti. sticanje znanja i vještina za lakše prepoznavanje darovite djece i za stimulaciju njihovog daljeg razvoja. 4. 3. Teme: 1. dan 1. konsultacije (radionice) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (18 sati – 14 sati praktičnog rada u toku dva dana seminara i četiri sata za primjenu naučenih metoda u praksi kroz konsultacije sa voditeljima).me Broj telefona: 069-541-137 Broj faksa: 040-200-355 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad s darovitom djecom u redovnim školama. Nikšić E-mail: miljanboro@t-com. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 18. dan 1. Metoda i tehnike rada: teorijski uvod u temu – primjena verbalno-tekstualnih metoda (objašnjavanje. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. radoznalosti. opažanja i pamćenja. kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitnoobrazovnom radu. 3. ukazivanje na paradoksalnu prirodu šaha – zasniva se na logici. stvaralaštvo. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. originalnosti. specifični ciljevi – osposobljavanje nastavnika za rad sa djecom. 2.

i 27. Termin realizacije jednog seminara: 26. (najmanje 25 učesnika). godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 50 €. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike i noćenje (ili pansion). bez PDV-a (uračunati su honorar za voditelje seminara. januar 2012. Zavod za školstvo Crna Gora 33 .

Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje sadržaja i izrada rekvizita i opreme za rad sa djecom u prostoru radne sobe i dvorišta vrtića. prikazi i prezentacije i dr. i 29.me Broj telefona: 069-66-44 Broj faksa: 030-02-01 Cilj programa: unapređenje znanja i vještine za izvođenje fizičkih aktivnosti sa djecom u radnoj sobi i dvorištu vrtića. simulacije aktivnosti. Rad sa timovima djece i roditelja (tridovi) kao dijelom predškolskog porodičnog fizičkog vaspitanja u vrtiću (planiranje sadržaja rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV FIZIČKA KULTURA I UMJETNOST 19. dokumentovanje. vrednovanje i izvještavanje o dječjem napredovanju) 3. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. Metode i tehnike rada: radionice: igre uloga. Rad sa listama za praćenje napretka u učenju i obrazovanju motorike i u razvoju i vježbanju fizičkih sposobnosti (planiranje zadataka za praćenje. Broj učesnika u grupi: od 16 do 48 učesnika. Organizovanje predškolskog fizičkog vaspitanja u uslovima radne sobe i dvorišta vrtića Autor: Zlatko Gajić. organizovanje roditelja za učestvovanje u fizičkim aktivnostima djece u radnoj sobi i dvorištu vrtića. Termin realizacije jednog seminara: 28. ažuriranje centra) 2. stručni saradnik za predškolsko fizičko vaspitanje Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Rad sa djecom u centrima za fizičko vaspitanje u radnoj sobi i dvorištu vrtića (planiranje. trid-takmičenja) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). diskusije. organizovanje djece za rad u centrima za fizičke aktivnosti u radnoj sobi i dvorištu vrtića. opremanje. januar 2012. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. Bar E-mail: jpivim@t-com. domaći zadaci. izrada materijala. evidentiranje. edukacija roditelja. 34 Zavod za školstvo Crna Gora . i organizovanje roditelja za rad u timovima djece i roditelja (tridovi). izrada rekvizita. analizu. organizovanje praćenja napretka djece u učenju motorike i razvoju fizičkih sposobnosti.

Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. kroz neposrednu aktivnost sa djecom (uzrasta od četiri do 11 godina). Podgorica. Doziranje i variranje aktivnosti 4. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave i fizičkog vaspitanja. Podgorica E-mail: vrticljp@t-com. „Čeličenje” dječjeg organizma 6. Milana Popovića 1. stanični metod i aktivnosti vezane za procjene i zapažanja (nivoa. Zavod za školstvo Crna Gora 35 . Kooperativna aktivnost 2. Orijentaciono kretanje 7. Značaj i uloga kompleksnijih i ciljanih aktivnosti 9. Sportiko zmaj Autor: mr Andrija Pešterac Institucije/organizacije koje podržavaju program: JPU „Ljubica Popović”. stanja. rok prijave učesnika je 5. Preventivno vježbanje 3. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Radović Adresa: Ul. Aktivnosti „kvalitativne motorike” 8. a specifični ciljevi su podizanje stručne kompetencije polaznika i ponuda šireg izbora igara i aktivnosti pomoću kojih se mogu rješavati različiti zadaci fizičkog vaspitanja u nastojanju da se postigne opšti cilj.me Broj telefona: 020-202-360 Broj faksa: 020-202-360 Ciljevi programa: opšti cilj je pokretanje procesa. novembar 2011. „staza sa preprekama”. a mjesto izvođenja seminara – Podgorica. Udruženje vaspitača Crne Gore i JPU „Vukosava Ivanović-Mašanović”.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 20. Bitni elementi metodike rada s loptom 5. Termin realizacije jednog seminara: od novembra do decembra 2012. koji vode ka optimizaciji razvoja na osnovu primjene postupaka i aktivnosti sadržanih u programu. statusa) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana po šest sati (ukupno 18 sati). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Poligon.

i primjena novog načina ocjenjivanja u nastavnoj praksi.me Broj telefona: 069-093-039 Ciljevi programa: informisanje o osnovnom konceptu ocjenjivanja kroz nastavno-ciljni kurikulum i mehanizmima za procjenjivanje postignuća. april 2012. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje suštine kriterijuma ocjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. Praćenje motoričkih sposobnosti 3. identifikovanje ključnih komponenata koje se procjenjuju u nastavi fizičkog vaspitanja i utvrđivanje načina praćenja postignuća i načina definisanja očekivanih postignuća. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Drago Milošević Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 21. Vrednovanje 6. ukazivanje na specifičnosti procjenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja. Podgorica E-mail: nermin. 36 Zavod za školstvo Crna Gora . Plužinska 41.hajdarpasic@zzs. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). pedagozi i psiholozi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Ocjenjivanje u nastavi fizičkog vaspitanja Autori: Nermin Hajdarpašić i dr Drago Milošević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. formiranje i vođenje evidencije o praćenju. pomoćnici direktora i direktori. vrednovanju i ocjenjivanju. Termin realizacije jednog seminara: 14. Praćenje u nastavi fizičkog vaspitanja 2. Teme: 1. godine. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Praćenje motoričkog znanja 4.gov. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Praćenje odnosa prema nastavi fizičkog vaspitanja 5.

b. jačanje povjerenja u sebe. Klasični ples 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. klasični i folklor Autori: Momir Mijović i Nermin Hajdarpašić Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Ivan Vušović”. novembar 2011. Ciljne grupe: nastavnici fizičke kulture i ostali nastavnici koji su zainteresovani za unapređenje sopstvene prakse. demonstracije i praktično vježbanje). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Zavod za školstvo Crna Gora 37 . Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Momir Mijović Adresa: Vidrovan b.me Broj telefona: 069-463-462. godine. Termin realizacije jednog seminara: 5. 067-243-033 Broj faksa: 040-259-599 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje programa iz izbornih predmeta. informisanje o dostignućima u savremenom plesu i njihovo savladavanje. Savremeni ples 4.. Metode i tehnike rada: aktivne i interaktivne metode s različitim tehnikama (prezentacije. i razumijevanje i poštovanje različitosti i tradicije i umjetničkih sadržaja i navika koje treba ugraditi u svakodnevni život. Teme: 1. Ples – savremeni. nastavnika za realizaciju obrazovnih Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje sklonosti i sposobnosti za plesne i folklorne tradicije svoga i drugih naroda.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 22. Foklor Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Izborni predmeti u devetogodišnjoj osnovnoj školi i u gimnaziji (kako planirati) 2. diskusije. Nikšić E-mail: siki14@t-com.

lukarstvo. informisanje o najsavremenijim i sistematizovanim metodama u multimedijalnim. autentičnost. 067-418-348 Broj faksa: 078-103-226 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o dramskoj i scenskoj pedagogiji. Lik 14. Govor i glas 12. fizičke i psihofizičke radnje 11. Nikšić E-mail: zahumlje@gmail. i razvijanje kompetencije u korišćenju sredstava scenskog izražavanja kao sredstava u pedagoškim procesima koji podstiču oslobađanje emocija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. komunikacija. V proleterske 17. informisanje o potencijalima dramskih i scenskih tehnika kao metoda u opštem pedagoškom pristupu i njihovo savladavanje kroz praksu. sticanje novih znanja i informisanje kroz praksu o osnovnim postupcima u stvaranju scenskih i dramskih formi. igrokazi. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. Jezik. razvijanje sposobnosti za vođenje autorskog tima u smjeru stvaranja multimedijalnih scenskih formi. Radnja 9. Imaginacija 4. Igra 2. Improvizacija 8. Tijelo 13. Dramski tekst. Dramska i scenska pedagogija Autor: doc. Komunikacija 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 23. Rad na sebi 7. posebno. unapređenje razumijevanja scenskih umjetnosti kao medija. Upoznavanje (samoupoznavanje) 6. odnosno njihovih strukturnih i tehničkih elemenata.com Broj telefona: 078-103-225. sticanje novih znanja o osnovnim istorijskim i savremenim izvedbenim tendencijama i teorijskim pravcima. toleranciju i kulturu komunikacije i govora. radnja – drama). i proširivanje teorijskog i. Sukob 10. scenski pokret i govor. Petar Pejaković Adresa: Ul. odnos teksta i scene 38 Zavod za školstvo Crna Gora .. razvijaju opštu kulturu i otvaraju za rad sa drugima. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. tehnikama i sistemima scenskog izražavanja (igra. video. recitali. prepoznavanje mogućnosti primjene scenskih i dramskih tehnika kao metoda opšteg obrazovanja i specifičnih pedagoških pristupa. osamostaljivanje. Percepcija 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanja iz oblasti scenskog i dramskog obrazovanja. Govorne. razvijanje kreativnosti i maštovitosti za usklađivanje različitih vještina. scenskim i dramskim radionicama kao sredstvima za razvijanje kreativnosti i maštovitosti kod djece i ovladavanje njima. socijalizaciju.. žanr i stil 15. dr Petar Pejaković Institucija/organizacija koja podržava program: Zahumlje. praktičnog znanja o cjelokupnom radu (rediteljskom) na različitim oblicima scenskih formi (predstave. informisanje i ovladavanje osnovnim elementima. Teme: 1. priredbe.). žanrova i stilova unutar scenskog izražavanja.

januar 2012. Istorija i poetika scenskih umjetnosti 18. Termin realizacije jednog seminara: 18. Antropologija scenskih umjetnosti 19. Zavod za školstvo Crna Gora 39 . godine. psihološka. dramaturška. menadžment. pedagoška. i 20. 19. tehnološka. Model scenskog artefakta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Funkcije scenskih umjetnosti (umjetnička.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 16. evaluacija 20. produkcijska) 17. Etika. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. kritika. organizacijska. društvena. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Biskvitiranje – proces. ideja. termički tretman. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. funkcija i oblik. Biskvitiranje – proces. umjetnost. Upoznavanje s materijalom 15. fizičke i hemijske promjene u materijalu 7. Nanošenje glazure: polivanje. Informisanje o materijalu i istorijatu obrade gline – od praistorije do danas – kao najstarije i najsavremenije grane industrije 2. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike. nanošenje četkom 8. Teme (programom su predviđene četiri faze rada): 1. Izrada kalupa za osnovni oblik činije. „glistice” kao dekoracija) 4. razvoj oblika na skici i kolu. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 11. Rad na točku (informisanje o principima rada. Mogućnosti: skica. radost (osnovni program) Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odjeljenjem. osnovne karakteristike gline. umakanje. pojam sinterovanja. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). keramički materijali (spoj sa prirodom) 3. Keramika – tradicija. tok. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. razrada 40 Zavod za školstvo Crna Gora . specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencije zaposlenih. razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. Nanošenje glazure: polivanje. lični doživljaj gline. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 14. moguće greške pri sušenju 6. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. podjela keramičkih proizvoda. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada.atelje@gmail. Rad sa pločama (pravljenje ploča. ideja i oblik) 10. Termički tretman glazure: temperaturni raspon 9. tok. Bar E-mail: dekupaz. Rad „iz ruke”. Rad sa „glisticama” (građenje forme od „glistica”. nanošenje četkom 13. isijecanje. rad oko i unutar modela) 5. fizičke i hemijske promjene u materijalu 12. umakanje. Sušenje – proces. skidanje kalupa sa modela (teorijski dio) 16. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 24. Sušenje – proces.

nanošenje četkom 20. Termin realizacije jednog seminara: 23. Biskvitiranje – proces. Nanošenje glazure: polivanje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 17. umakanje. skupljanje i problemi do kojih dovodi) 18. godine. Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). pojam sinterovanja. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. moguće greške pri sušenju (nanošenje engobe – dekoracija. tok. termički tretman. mart 2012. fizičke i hemijske promjene u materijalu 19. Zavod za školstvo Crna Gora 41 . Termički tretman glazure: temperaturni raspon Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 24. podjela keramičkih proizvoda. Bušenje – proces. i 25.

Bar E-mail: dekupaz. Istorijat dekupaža (vrsta primijenjene umjetnosti). neupotrebljivih stvari. Rad na drvenim podlogama. razvijanje osjećaja za vrednovanje sopstvenog rada i jačanje preduzetničkog duha kod djece. pospješivanje timskog rada i osposobljavanje do nivoa mogućnosti prenošenja vještina (edukatori). Rad na platnu. naročito u sferi inovativnog rada sa djecom i vođenja grupe i odjeljenja. rad na kartonskim podlogama. „Shaby shic” tehnika. pravljenje skice 3. postupnost sušenja. način rada. fiksiranje 8. 42 Zavod za školstvo Crna Gora .postupnost tehnike u procesu nanošenja boje. Rad na gipsanim odlivcima. Rad na staklenim površinama. Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. Pravljenje i upotreba šablona u dekupaž tehnici 11. efekat „kore drveta”. mogući problemi 5. „obrnuti efekat”. tj. nanošenje medijuma. Rad sa struktur-pastom 12. fiksiranje motiva 9. specifični ciljevi – informisanje o dekupaž tehnici i sticanje znanja i vještina vezanih za tu tehniku.atelje@gmail. sklapanje kompozicije motiva. mogući problemi u radu 6. Dekupaž – radost stvaranja Autor: Gordana Mijović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. pravljenje kompozicije 4. atoksičnost premaza koji se koriste jer su svi na vodenoj bazi II faza 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje profesionalnih kapaciteta i kompetencija. Retrospektiva urađenog. Odabir predmeta za rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 25. materijali koji se koriste i gdje se mogu pronaći. Odabir boja. odabir motiva. reciklaža starih. buđenje i razvoj stvaralačkih sposobnosti kod djece i podsticanje da bolje upoznaju svijet koji ih okružuje i da ga stvaralački izraze. individualni i frontalni pristup. sposobnost izražavanja lične kreativnosti kroz primjenu dekupaž tehnike.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti cilj – profesionalno usavršavanje na polju likovnih aktivnosti. kompozicija boje i motiva 10. postavljanje mini izložbe Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). razvijanje svijesti kod djece o reciklaži raznih neupotrebljivih predmeta u njihovoj okolini i podizanje nivoa znanja o očuvanju sredine u kojoj žive. sklapanje kompozicije boje i motiva. Osnovna tehnika dekupaža. mogući problemi u radu 7. Teme: I faza 1. efekat „ispucalosti”. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i nastavnici razredne nastave. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. medijuma.

Termin realizacije jednog seminara: 5. godine. novembar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 43 . i 6.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

osmjeh. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. Upoznavanje vaspitača sa vrstama plesa 2.atelje@gmail. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usavršavanje u oblasti plesa kao timskog rada s djecom radi razumijevanja sopstvene uloge i odgovornosti u procesu učenja djece plesu i jačanja ličnih umijeća. plesni korak. radionice implementacija plesa kod djece na osnovu heurističkog pristupa vaspitača (podstiče se stvaralačka aktivnost) i ovladavanje tehnikama za njegovanje individualne inicijative i samostalnog izražavanja. Cijena po učesniku: 40 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena pisanog i audio materijala). formiranje plesne koreografije 7. držanje tijela) i plesnu koreografiju. Ples u sistemu aktivnosti i režimu dana 5. april 2012. oblici kretanja. 44 Zavod za školstvo Crna Gora . godine. Bar E-mail: dekupaz. demonstrativna metoda (prikazivanje filmova. Upoznavanje vaspitača sa varijantama plesa koje omogućavaju precizno i dosledno uvažavanje načela uzrasne i individualne primjerenosti 3. vizuelno-prostornom. Termin realizacije jednog seminara: 21. i 23. doziranje fizičkog napora i tempo igre 6. Rastimo uz ples Autor: Radomir Krsmanović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. inspiracije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 26. Izbor plesa u skladu sa iskustvom djece i stepenom razvoja. Teme: 1. specifični ciljevi – osposobljavanje za zapažanje ritma i ritmičke interpretacije i oblika kretanja zavisno od muzike.com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – unapređenje vještina u ovladavanju kognitivnim i razvojnim elementima plesa u predškolskim ustanovama radi doprinosa razvoju plesne kulture kod djece u uzrastu od tri do sedam godina i povećanje kompetencija vaspitača u predškolskim ustanovama u domenima razumijevanja i podsticanja motoričkog razvoja djece u tom uzrastu. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. 22. Zapažanje ritma. projekcije realizovanih plesnih projekata. igrovne aktivnosti u tjelesnokinetičkom. motivacije i kreacije u profesionalnom radu. i prema uzrastu i individualnim mogućnostima 4. muzičkom i emocionalno-socijalnom domenu) uz pomoć audio i audio-vezuelnih sredstava. kao i za izvođenje elemenata plesne slike (stav. o sadržaju igre. motivacija djece. Metode i tehnike rada: verbalna metoda. Mogućnost plesa kao društvene aktivnosti koja utiče na socijalno-emotivni razvoj djeteta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Priprema za ples.

Prva proleterska 27/10. u paru i u malim i velikim grupama. Budva E-mail: dramastudiobd@yahoo. rad na sceni. emocija i duha. pretvaranje priča u malu pozorišnu predstavu u kojoj su glumci djeca. kreativnost i darovitost. dramatizacija teksta.com. Emocionalna inteligencija i dramska igra 4. Prikaz dramske tehnike i njihove funkcije 5. implementacija pojedinih dramskih metoda u odabranim pričama za konkretne ciljne grupe. uvećanje stepena komunikacijskog procesa dijete – priča – nastavnik. sposobnost planiranja. upoređivanje. interaktivna obuka. ukazivanje na priču i njenu dramsku primjenu kao na sredstvo organskog razvoja tijela. Dramski prikaz priče kao način da se razvije govor kod djece. rad na sebi. Dramska i scenska interpretacija priče kao bitnog elementa za emocionalni. Metode i tehnike rada: panel-diskusije. naročito kod djece sa smetnjama u govoru 6. obučavanje načinima i tehnikama koji doprinose aktivnom uključivanju djece sa smetnjama u razvoju u proces interaktivnog pripovijedanja i glume. prepoznavanje dramskog momenta kao bitnog elementa u rješavanju konflikta (sukobi) i prevladavanju nesporazuma. Budva Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Knežević Adresa: Ul. 033-454-348 Ciljevi programa: osposobljavanje za primjenu različitih dramskih tehnika u aktivnom učenju. 069-560-221. Drama i pozorište u vaspitanju i obrazovanju – istraživanja i preporuke 2. sticanje većeg povjerenja i kvalitetniji odnos između učenika i nastavnika. podsticaj darovitosti i kreativnosti. analiza tekstualnog materijala (priče). multimedijalna prezentacija. analiza. demostracije. Od priče do scene Autorka: Radmila Knežević Insitucije/organizacije koje podržavaju program: NVO Dječiji dramski studio – Budva i NVO Znakovi. predavanje. igra uloga. edukacija za implementiranje različitih dramskih strategija i tehnika u priče za djecu i. pojedinačno. radmila. na taj način. nastavnici u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. ukazivanje na značaj dramskog rada kao načina da se funkcioniše kao dio tima i da se prihvate i tolerišu različitosti. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i razredne nastave.com Broj telefona: 068-460-221. Teme: 1. uma. sumiranje. i umjetnička edukacija. koncentracije i samostalnosti u radu. organizacije i realizacije. umjetničko vrednovanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: naracija ili pripovijedanje.knezevic@gmail. saznajni i vaspitni razvoj djeteta Zavod za školstvo Crna Gora 45 . osposobljavanje za dramsku metodu i scenski prikaz kao načine podsticanja verbalne komunikacije. jačanje profesionalne kompetencije na osnovu novih saznanja o značaju emocionalne inteligencije i njene povezanosti sa dramskom igrom u djetinstvu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 27. Kakve rezultate možemo očekivati u primjeni dramske igre 3. socijalni. rediteljska znanja i njihova praktična primjena. umjetnička interpretacija testa. osvješćivanje. tekstualni materijal kao scenski prikaz (predstave).s. medicinske sestre i stručni saradnici. od pojedinačnog ka opštem. osposobljavanje za ovladavanje tehnikama pripovijedanja i elementima koji čine pripovijedački proces interaktivnom formom i kreativnim procesom.

naročito kod djece sa posebnim potrebama u razvoju 8. decembar 2011. i 17. Predstavljanje dramskih tehnika korak po korak i usmjeravanje učesnika da se isporbaju na konkretnim sadržajima i u konkretnom stvaranju male predstave Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) Broj učesnika u grupi: od 12 do 20 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 7. Cijena po učesniku: 45 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). godine. Termin realizacije jednog seminara: 16. 46 Zavod za školstvo Crna Gora . Obrada odabranih tekstova (pripovjedačko-scenska) radi podstizanja što veće doživljajno-saznajne motivacije.

edukacija učitelja i stručnih saradnika za trenere. edukacija i priprema nastavnog kadra u reformskim školama. ljekari. stručnih saradnika i roditelja djece s posebnim potrebama. zastupanje jednakih prava djece putem medijske prezentacije i povezivanje sektora obrazovanja sa sektorima zdravstva i socijalnog staranja radi sveobuhvatnijeg sagledavanja potreba djece s posebnim potrebama. tehnikama i strategijama kontinuiranog praćenja i evaluacije akademskih i razvojnih postignuća djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnom procesu i konkretnim primjerima i mogućnostima za uspostavljanje saradnje i partnerskog odnosa sa roditeljima djece s posebnim potrebama. osnovnim elementima efikasne i kvalitetne implementacije inkluzivnog obrazovanja kroz adaptaciju fizičkog ambijenta u učionici. Zavod za školstvo Crna Gora 47 . razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na individualnim edukacionim planovima i načina usklađivanja individualnog i kolektivnog nastavnog rada. Podgorica E-mail: sasam@pccg. strategijama podrške tim porodicama i osnovama timskog rada vaspitača. razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Ciljne grupe: nastavnici predškolskog vaspitanja. fizioterapeuti itd. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: informisanje nastavnog kadra o osnovnim teorijskim postavkama inkluzivnog obrazovanja i prednostima u odnosu na medicinski ili socijalni model zbrinjavanja djece s posebnim potrebama. igre uloga itd. Metode i tehnike rada: radionice. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. za roditelje djece s posebnim potrebama. adaptacija sistema vaspitanja i obrazovanja u Crnoj Gori – poštovanje principa jednakih mogućnosti za sve. fizički i intelektualni razvoj djece s posebnim potrebama. postavkama i viđenjima pedagoško-psiholoških teoretičara koristi od inkluzivnog obrazovanja za djecu s posebnim potrebama.co. za ostalu djecu.). roditelja i stručnih saradnika iz škole i drugih relevantnih institucija (pedagozi. izradu individualnih edukacionih planova i razvoj interpersonalne komunikacije djece s posebnim potrebama i ostale djece u odjeljenju. mini-lekcije. pedagozi. psiholozi. i prezentovanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. psiholozi. debate. defektolozi i visokoškolski nastavnici.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V INKLUZIVNO OBRAZOVANJE 28. aktuelnim pedagoško-psihološkim teorijama vezanim za socioemocionalni i afektivni. defektolozi.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ostvarivanje prava djece s posebnim potrebama na obrazovanje i uključivanje u redovne škole. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. prezentacije. te za vaspitače i učitelje koji rade u inkluzivnim vaspitnim grupama/odjeljenjima. edukacija nastavnika. formiranje modela škola za dalje širenje projekta u osnovnim školama u Crnoj Gori. Inkluzivno obrazovanje Autorke: Ellen Daniels i Key Staford Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. analiza postojećeg stanja u osnovnim školama u Crnoj Gori – utvrđivanje motivacije učitelja i broja djece s posebnim potrebama u nižim razredima (formiranje baze podataka).

Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: 1. Podsticanje razvoja govora 9. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Uspostavljanje partnerskog odnosa sa porodicama 3. Prilagođavanje škole djeci s posebnim potrebama 6. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). Podsticanje razvoja fizičkih vještina 11. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Izrada individualnih vaspitno-obrazovnih planova 5. Podsticanje socijalnog i emocionalnog razvoja 8. Podsticanje intelektualnog razvoja 10. Pronalaženje potrebne podrške Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana – trening (90 sati). 48 Zavod za školstvo Crna Gora . Temelji integralne vaspitno-obrazovne prakse 2. Tematsko organizovanje vaspitno-obrazovnog rada 7. u okviru navedenog programa. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Posmatranje i procjenjivanje 4.

dr Saša Milić. ovladavanje vještinom rada u timu i upravljanja timom nastavnika.co. Zavod za školstvo Crna Gora 49 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 29. bez obzira na različito porijeklo. Za potrebe u obrazovanju nastavnika i romskih asistenata program su prilagodili prof. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. Roxane K. razvijanje profesinalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnoobrazovnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. i osposobljavanje za saradnju sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u procese vaspitanja i obrazovanja učenika. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje individualnog napredovanja učenika u razvoju i učenju. obuka odraslih profesionalaca i odraslih Roma. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Integracija romske djece u osnovne škole – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke stručnjaci su OSI (Open Society Institute) i CRI (Childrens Resources International. ovladavanje vještinom komunikacije potrebne za kreiranje u vaspitnim procesima atmosfere jednakosti i ravnopravnosti među učenicima. unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti na koje se odnosi ovaj program. SAD) – Kirsten A. Hansen. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. dr Milja Vujačić i dr Dušanka Popović. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. ovladavanje vještinom primjenjivanja individualnog plana napredovanja učenika prema njihovim individualnim. kao i za potrebe te zajednice u vezi sa vaspitanjem i obrazovanjem učenika. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. sticanje vještine potrebne za kreiranje sredine koja je podsticajna za učenje i pogodna za rad. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u našoj zemlji. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice) i stručni saradnici (pedagozi i psiholozi). ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. sticanje vještine tematskog planiranja vaspitno-obrazovnih aktivnosti. korišćenje interaktivnih metoda vaspitnoobrazovnog rada pomoću kojih se učenici dovode u poziciju aktivnih učesnika. Ciljne grupe: nastavnici. sticanje vještina potrebnih za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces. za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: pružanje podrške romskim zajednicama i romskoj djeci u integraciji u društvo i obrazovni sistem. razvijanje profesionalne osjetljivosti za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture. kulturnim i drugim razlikama. u ulozi asistenata. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije.

roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitno-obarzovnog rada. grafičko praćenje i predstavljanje procesa. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. uticaj konteksta na posmatranje djece. a sastoji se od pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati). pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. – III modul: dječji portfolio. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. a u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jednu školu (ukupno 24 sata). analiza i interpretacija prikupljenih podataka. podsticajna sredina za razvoj. aktiviranje lokalne zajednice i planiranje. kooperativne aktivnosti. socijalno-emocionalni razvoj djece. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. i uloga nastavnika i romskog asistenta u vaspitno-obrazovnom procesu. principi i stilovi učenja. evaluacija programa rada sa učenicima. 50 Zavod za školstvo Crna Gora . – II modul: stvaranje zajednice. njegovanje romskog jezika i kulture. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. portfolio učenika. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. U prvoj godini su tri seminara. učenje kroz projektno planiranje. vrste dječjeg portfolija. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine. učeničko stvaralaštvo i razvoj samopoštovanja kod učenika. razvoj matematičkih pojmova. rad u timu. učenje kroz igru. – II modul: nastavnik kao refleksivni praktičar. i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. tematsko planiranje. specifičnosti razvoja djece u depriviranim uslovima.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. u okviru navedenog programa. romski asistent – spona između škole i romske zajednice. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. individualizacija. nastavnički profesionalni portfolio i samoevaluacija nastavnika. vještine partnerske komunikacije.

razvijanje profesionalne osjetljivosti za organizovanje vaspitnog rada na demokratskim principima u nacionalno mješovitoj dječjoj zajednici. bez obzira na različito porijeklo. biljanam@pccg. vještine refleksivnog praktičara koji svoje vaspitne postupke usklađuje s nivoom djetetovog učešća. romskih asistenata i drugih odraslih osoba koje učestvuju u realizaciji programa. dr Milja Vujačić i dr Katarina Todorović. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.co. vještine komunikacije pomoću kojih se u vaspitnim procesima kreira atmosfera jednakosti i ravnopravnosti među djecom. vještine rada u timu i upravljanja timom nastavnika. dr Saša Milić. i vještine potrebne za saradnju s lokalnom zajednicom i njeno aktiviranje u procesima vaspitanja i obrazovanja romske djece.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 30. korišćenje interaktivnih metoda vaspitno-obrazovnog rada (kooperativne igre i aktivnosti. razvijanje strategija za prevazilaženje problema vezanih za uključivanje romske djece u obrazovne institucije.) pomoću kojih se djeca dovode u poziciju aktivnih učesnika. usvajanje znanja i vještina potrebnih za rad sa romskom zajednicom na unapređivanju vaspitnih i obrazovnih modela i procesa u porodici i lokalnoj zajednici. uspostavljanje saradničkih odnosa između vaspitača i romskih asistenata u primjeni Programa Korak po korak u radu sa djecom i njihovim porodicama..me. Institucije/organizacije koje podržavaju program: ISSA. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. vještine tematskog planiranja vaspitnoobrazovnih aktivnosti. i NVO Pedagoški centar Crne Gore. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. razne tehnike grupnog i individualnog rada. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost za prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti romske zajednice i kulture i njenih potreba vezanih za vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta. kulturnim i drugim razlikama. socijalnu sredinu iz koje dolaze i sposobnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 51 . vještine potrebne za kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom u manjim grupama. sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. Kaufmann i Kate Burke Walsh Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA (International Step by Step Association. vještine potrebne za saradnju sa romskom porodicom i njeno uključivanje u vaspitno-obrazovni proces u vaspitnoj grupi. vještina primjenjivanja individualnog plana napredovanja djece u razvoju i učenju prema njihovim individualnim. Program su prilagodili potrebama u obrazovanju vaspitača i romskih asistenata u vaspitnim grupama sa romskom djecom prof. Netherland) za primjenu programa obuke u našoj zemlji. i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za sveobuhvatno pripremanje romske djece za školovanje na nematernjem jeziku. obuka odraslih profesionalaca (nastavnici predškolskog vaspitanja. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. Georgetown University Child Developement Center – USA. Vrtić kao porodični centar za romsku djecu – podrška inkluziji Autori: autori originalnih modula obuke su stručnjaci OSI i CRI – Kirsten A. Roxane K.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podrška integraciji romske zajednice i romske djece u društvo i obrazovni sistem. stručni saradnici) i odraslih Roma u ulozi asistenata za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitnom i obrazovnom radu sa romskom djecom. Hansen..

moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. rad u timu. evaluacija programa rada sa djecom. principi i stilovi učenja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje dvije godine (pet trodnevnih seminara). njegovanje romskog jezika i kulture i specifičnosti saradnje sa romskom porodicom i zajednicom. specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa romskom djecom. romski asistenti (roditelji i članovi lokalne zajednice). organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. način dječjeg samostalnog planiranja i praćenja sopstvenog napretka. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. tehnike za posmatranje djece u vaspitno-obrazovnom radu. razvoj početnih matematičkih pojmova. aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. učenje kroz otkrivanje. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa. dječje stvaralaštvo. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju i uloga romskog asistenata u vaspitnom procesu. individualizacija. i razvoj samopoštovanja kod djece. podsticajna sredina za razvoj. vrste dječjeg portfolija. vještine partnerske komunikacije. – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. u okviru navedenog programa. učenje kroz igru. Teme: Prva godina – tri modula – I modul: filozofija programa. – II modul: stvaranje zajednice u odjeljenjima. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. uticaj postojećih uslova na posmatranje djece. u drugoj godini – dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno 24 sata). kooperativne igre i aktivnosti. vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. romski asistent kao spona između predškolske ustanove i romske zajednice.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Ciljne grupe: nastavnici. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. socijalno-emocionalni razvoj djece. specifičnosti razvoja djece u socijalno depriviranom okruženju. – III modul: evidentiranje vaspitnog rada. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. pedagozi i psiholozi. Svi seminari su trodnevni (šest sati dnevno – 18 sati po seminaru). objašnjenje suštine dječjeg portfolija. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. U prvoj godini su tri seminara. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. čitanje i pisanje/bilingvalna sredina. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. 52 Zavod za školstvo Crna Gora .

Metode i tehnike rada: radionice. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). Hipoaktivnost kod djece 4. Teorijske osnove individualizovane nastave 2. igre uloga itd. simptomatologiji nadarene/talentovane djece i raznim pedagoško-psihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitnoobrazovnom radu sa tom kategorijom djece. edukacionog pristupa sa uzimanjem u obzir svega što dijete unosi u taj proces.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 31. razvojnim specifičnostima. Specifičnosti vaspitno-obrazovnog rada sa posebnim kategorijama djece Autori: prof.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj jeste kreiranje individualizovanog pristupa u nastavi. Termin realizacije jednog seminara: 3. debate.co. dr Saša Milić i dr Milja Vujačić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: saznanja o osnovnim teorijskim postavkama individualizovanog nastavnog pristupa. nastavnici predškolskog vaspitanja. Zavod za školstvo Crna Gora 53 . decembar 2011. godine. agresivnom i nadarenom/talentovanom djecom. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. posebni cilj je informisanje nastavnog kadra o specifičnostima vaspitno-obrazovnog rada sa hiperaktivnom. Hiperaktivnost kod djece 3. defektolozi i visokoškolski nastavnici. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Agresivnost kod djece 5. različitim praktičnim postupcima i tehnikama za nesmetano uključivanje posebnih kategorija djece u redovne vaspitne grupe i odjeljenja. simptomatologiji agresivne djece i raznim pedagoškopsihološko-didaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. razvojnim specifičnostima. u okviru navedenog programa. tj. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). hipoaktivnom. simptomatologiji hiperaktivne i hipoaktivne djece i raznim pedagoško-psihološkodidaktičkim strategijama i postupcima u vaspitno-obrazovnom radu sa tom kategorijom djece. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. razvojnim specifičnostima. pedagozi. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. prezentacije. Nadarenost kod djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). i 4. mini-lekcije. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. i o uspostavljanju njihove normalne komunikacije i interakcije sa ostalom djecom. psiholozi. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema.

indvidualizacija. autizam i hiperkinetički sindrom). klasifikacija oštećenja i učestalost. Teme: 1. stariji razredi) 3. Ljiljana Krsmanović. dijete s govorno-jezičkim smetnjama kao svako drugo dijete. i posebnosti u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama (individualni pristup. slijepo dijete kao svako drugo dijete. pamćenje. Dragana Mijatović. Suzana Koletić. CNS-a. Djeca s tjelesnim smetnjama (pojam i vrste tjelesne smetnje. posebnosti u radu s učenicima i principi rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 32. prvenstveno u predmetima matematika i maternji jezik. Mirjana Vučinić. prilagođavanje u nastavi učenicima s motoričkim smetnjama. posebnosti u radu s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. matematika – (1) metodičko-didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu 2.me Broj telefona: 068-355-274 Ciljevi programa: pomoć nastavnom kadru u redovnom sistemu da kvalitetno i ciljano radi s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju. djeca sa smetnjama lokomotornog aparata. Nataša Knežević. i slično). Djeca sa intelektualnim smetnjama (pojam. definicije i stepen intelektualne ometenosti sa karakteristikama). motorika kao preduslov za razvitak psihomotornih sposobnosti. maternji jezik – (1) metodičko/didaktička uputstva i (2) svakodnevno iskustvo u radu s djecom sa intelektualnim smetnjama u redovnom sistemu. PNS-a i hronične smetnje. definicija oštećenja vida. Ka punoj inkluziji Autorke: Jadranka Radulović. kako pomoći slabovidom djetetu: uputstvo za rad nastavnicima. Zavod za školstvo Crna Gora 54 . disgrafija. specifičnosti u načinu rada u nastavi iz maternjeg jezika s djecom koja imaju smetnje u govoru i jeziku. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović E-mail: vlapet@t-com. upis djece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem obrazovanja. diskalkulija (vrste govorno-jezičkih smetnji. Djeca sa slušnim i govorno-jezičkim smetnjama i specifičnim problemima učenja – disleksija. upis u školu slabovide i slijepe djece. karakteristike djece sa intelektualnim smetnjama (pažnja. specifičnosti u radu sa slušno oštećenom djecom koja za posljedicu imaju smetnje u govoru i jeziku. specifičnosti u radu s djecom koja imaju u okviru psihomotornih smetnji i smetnje sa govorom i jezikom) 4. redukacija i kompenzacija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnosti metodologija i tehnika u radu s djecom sa specifičnim smetnjama u razvoju koja su uključena u redovan vaspitno-obrazovni sistem. granica korišćenja Brajevog pisma i crnog tiska – I i II razred. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave. percepcija). Milodarka Vukašević i Senka Živković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. karakteristike i osobenosti (Dawnsyndrom. osnovni principi rada. prije svega za predmete matematika i maternji jezik. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. klasifikacija tjelesnih smetnji. Djeca s vizuelnim smetnjama (pojam. III i IV razred.

Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i materijala). ciljevi za matematiku i maternji jezik. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. pet dvodnevnih seminara. Zavod za školstvo Crna Gora 55 . uputstva nastavnicima iz redovnog sistema) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam radionica po oblasti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika izrada IOP-a. tj.

Termin realizacije jednog seminara: 17. Ciljne grupe: nastavni i nenastavni kadar u srednjim školama. decembar 2011. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice (diskusije. Ka inkluziji u srednjem obrazovanju Autori: Goran Macanović i Milan Šaranović Institucija/organizacija koja podržava program: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. Podgorica E-mail: milansh@umhcg. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: senzibilitet nastavnog kadra u vezi s pitanjima koja se tiču života i rada djece s hendikepom. Ljudska prava 2..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 33. prezentacije. 067-402-714 Broj faksa: 020-623-734 Ciljevi programa: da se podrži razvoj inkluzivnog srednjeg obrazovanja kroz edukaciju nastavnog i nenastavnog kadra o pitanjima kao što su jezik i terminologija.). Inkluzivno obrazovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). inkluzivno obrazovanje.. simulacije itd. Teme: 1.. godine. 56 Zavod za školstvo Crna Gora . rad u malim grupama. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog i edukativnog materijala). Jezik i modeli pristupa hendikepu 3.. Izjednačavanje mogućnosti 4. načini pristupa djeci s hendikepom. Gojka Radonjića 85. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Milan Šaranović Adresa: Ul. izjednačavanje mogućnosti. Broj učesnika u grupi: od 15 do 18 učesnika. socijalni model pristupa hendikepu.org Broj telefona: 020-623-734.

Aritmetički sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 10. Teme: 1.. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o skupovima djeci s posebnim potrebama. Algebarski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama 11. poznavanje principa diferencijacije i kvalitetne primjene inkluzivne nastave iz matematike. dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. vladanje savremenom tehnologijom u inkluzivnoj nastavi iz matematike. razmatranje mogućnosti prilagođavanja sadržaja o mjerenju i mjerama djeci s posebnim potrebama. prepoznavanje važnosti sopstvene aktivnosti u napredovanju djece s posebnim potrebama. Karakteristike matematičkog pojma 3. razmatranje mogućnosti primjene pomoćnih nastavnih sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije inkluzivne nastave iz matematike.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: informisanje učesnika o psihologiji razvoja mišljenja kod djece s posebnim potrebama osnovnoškolskog uzrasta. izrada individualnih obrazovnih planova u inkluzivnoj nastavi matematike i evaluiranje sopstvenog rada u inkluzivnoj nastavi iz matematike. Rad sa skupovima sa djecom s posebnim potrebama 7. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (matematika). doc. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): doc. Geometrijski sadržaji u radu sa djecom s posebnim potrebama Zavod za školstvo Crna Gora 57 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praktične sposobnosti za neposrednu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi. informisanje učesnika o praktičnim idejama o diferenciranom matematičkom materijalu u inkluzivonoj nastavi matematike. Razvoj mišljenja kod djece s posebnim potrebama 2. Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama Autori: doc. i utvrđivanje i razmjena primjera dobre prakse. informisanost o sposobnosti mišljenja djece s posebnim potrebama i organizacija. dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. sticanje novih znanja o vrstama i načinima pripremanja nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkiih sadržaja u inkluzivnoj nastavi i obučavanje za izradu individualnih obrazovnih planova iz matematike. Pripremanje nastavnika za diferenciranu realizaciju matematičkih sadržaja u inkluzivnoj nastavi 5. Proces usvajanja pojma broja kod djece s posebnim potrebama 8.b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. razmatranje mogućnosti prilagođavanja geometrijskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. odgovarajućih načina rada. razmatranje i analiziranje osobenosti matematičkog pojma. razmatranje različitih problema u vezi s računanjem u radu sa djecom s posebnim potrebama. Praktičan rad na oblikovanju pojmova 4. dr Dijana Vučković i doc. informisanje učesnika o različitim matematičkim igrama koje se mogu koristititi u radu sa djecom s posebnim potrebama. na osnovu toga. dr Veselin Mićanović. razmatranje praktičnih modela oblikovanja matematičkog pojma. Izrada individualnih obrazovnih planova iz matematike 6. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 34. Problemi računanja 9. razmatranje mogućnosti prilagođavanja aritmetičkih sadržaja djeci s posebnim potrebama. razmatranje mogućnosti prilagođavanja algebarskih sadržaja djeci s posebnim potrebama. Danila Bojovića b.

Praktična uputstva za izradu diferenciranog matematičkog materijala u radu sa djecom s posebnim potrebama 14. Pomoćna nastavna sredstva u procesu usvajanja matematičkih sadržaja 15. predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). zavisno od opterećenja nastavnika. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. do 18. Mjerenje i mjere u radu sa djecom s posebnim potrebama 13. rok prijave učesnika je 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 12. sugestije. komentari. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Evaluacija. decembra 2011. 58 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: od 15. Program se može realizovati u dva modula (2+2 dana). novembar 2011. a mjesto izvođenja – Podgorica. Matematičke igre prilagođene djeci s posebnim potrebama 16.

Zmaj-Jovina b. Zavod za školstvo Crna Gora 59 .b. Teme: 1. oktobar 2011. Inkluzivni pokret 3. 020-651-502 Ciljevi programa: informisanje učesnika o pravima djece i inkluzivnom pokretu u svijetu i kod nas i o metodologiji indeksa za inkluziju. Iskustvo u sprovođenju Indeksa (OŠ „Pavle Rovinski” i „M. Ciljne grupe: učenici. godine. Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Lajović-Lalatović’’) 6. Prikaz formulara za grant i osmišljavanje projekta Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana. Dogovor o narednim aktivnostima (formiranje koordinacionih grupa. uprava škole i roditelji.. Podgorica E-mail: low@t-com. Pokazatelji (rad u grupama) 5. kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu i samoevaluacija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 35. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. Termin realizacije jednog seminara: 1. Iskustva koordinacionih grupa u radu na indeksu. upitnica) 7. partnerstvo i timski rad. Indeks za inkluziju Autorke: Olivera Leković i Irena Vasiljević Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Olivera Leković Adresa: Ul. Indeks za inkluziju – metodologija 4. psihološko-pedagoška služba. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. prezentacija upitnika prioriteta 8. samokritičnost i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. osposobljavanje za određivanje prioriteta unutar škole i osmišljavanje aktivnosti kojima će se unaprijediti rad u školi.me Broj telefona: 067-244-560. nastavnici. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Pravo na različitost 2.

Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. razmatranje načina identifikacije sposobnosti kod učenika. Gilfordov model 5. informisanje o iskustvima u radu s nadarenom djecom. poznavanje osnovnih teorijskih modela rada s nadarenom djecom. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. analiziranje načela i metode Gardnerovog modela.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim teorijama o nadarenosti. Nikšić E-mail: dijanav@ac. Podsticanje kreativnosti 8. informisanje o teorijama o mulitploj inteligenciji. objašnjenje načina primjene Glifordovog i Gardnerovog modela. dr Dijana Vučković Adresa: Filozofski fakultet. analiziranje načela i metode Glifordovog modela. razmatranje načina i metoda podsticanja razvoja multiple inteligencije. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Razvijanje multiple inteligencije 7. Termin realizacije jednog seminara: 1. dr Dijana Vučković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki koncepta nadarenosti. dr Nada Šakotić. Teme: 1. Multipotencijalnost 3. razmatranje načina i metoda podsticanja kreativnosti kod nadarene djece. Gardnerov model 6. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). mr Jasmina Đorđević i doc. Nadarenost 4. godine. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Identifikacija sposobnosti kod učenika 2. pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice). i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. oktobar 2011. poznavanje načina praćenja i podsticanja kreativnosti kod nadarene djece i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju nadarene djece.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 36. 60 Zavod za školstvo Crna Gora . Rad sa nadarenom djecom Autorke: doc.

i kompetencije pedagoga za implementaciju inkluzivnog obrazovanja (oblikovanje IOP-a) i utvrđivanje kvaliteta rada škola (izrada akcionih razvojnih planova). Uloga pedagoga u multiprofesionalnim timovima za podršku djece s posebnim potrebama 3. usvajanje ključnih zahtjeva (odrednica) za funkcionalno oblikovanje IOP-a za djecu s posebnim potrebama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osposobljavanje pedagoga za rad u reformisanoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u multiprofesionalnom timu za praćenje djece s posebnim potrebama. i sticanje znanja i kompetencija o pravljenju akcionih planova za prevazilaženje nedostataka u radu i razvojnog plana vaspitno-obrazovnih ustanova. Vlada Ćetkovića 11. Uloga pedagoga u sprovođenju inkluzivnog programa i u utvrđivanju kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova Autori: doc. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. pomoć pedagozima u sticanju jasne predstave o tome šta se želi postići unutrašnjom evaluacijom. Teme: 1. Značaj. Izrada IOP-a za djecu s posebnim obrazovnim potrebama 4. dr Tatjana Novović i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. instruktivne i savjetodavne uloge pedagoga. procjenjivanje i ocjenjivanje djece s posebnim potrebama 5. ciljevi i metode utvrđivanja kvaliteta rada vrtića/škola 6. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka pod kojom se podrazumijevaju neposredno angažovanje iskustvenih potencijala pedagoga i kanalisanje njihovih iskustava u pravcu prihvaćenih reformskih rješenja.me Broj telefona: 067-527-085 Broj faksa: 020-264-320 Ciljevi programa: prihvatanje ključnih principa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. Uloga pedagoga u timu za sprovođenje samoevaluacije u vrtiću/školi 7.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 37. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Osvrt na dosadašnja postignuća i aktuelnu situaciju na području inkluzivnog obrazovanja kod nas (prikaz strategije IOP) 2. znanja pedagoga o radu u reformisanim vaspitno-obrazovnim ustanovama kada je riječ o inkluzivnom obrazovanju i utvrđivanju kvaliteta rada u vrtiću/školi. Izrada akcionog plana za otklanjanje nedostataka u radu i razvojnog plana vrtića/škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Praćenje. Zavod za školstvo Crna Gora 61 . praćenje i ocjenjivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama. Analiza i obrada podataka samoevaluacije 8. podrška implementaciji inkluzivnog obrazovanja i utvrđivanju kvaliteta rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. sagledavanje mjesta i uloge pedagoga u planiranju i sprovođenju procesa samoevaluacije. posmatranje. Ciljna grupa: pedagozi. dr Tatjana Novović Adresa: Ul. Podgorica E-mail: tabo@t-com.

Termin realizacije jednog seminara: 9. godine. 62 Zavod za školstvo Crna Gora . i 10. novembar 2011.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

nastavnici razredne i predmetne nastave. pedagozi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: novembar 2011. izrada IROP-a po mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Teme: 1. osnove oligofrenopedagogije.me Ciljevi programa: ovladavanje nastavnika neophodnim minimumom znanja i vještinama potrebnim za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Disleksija 5. psiholozi i direktori škola i vrtića. Dislalija 7. 069-094-364 E-mail: filipvukasinovic@t-com. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju (razmjena iskustava) 3. Uvodna radionica – očekivanja 2. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. oligofrenometodike i logopedije sa konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. godine. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse Autorke: Svetlana Vukašinovic i Bruna Mudrić-Petrović Insitucije/organizacije koje podržavaju program: OŠ „Ilija Kišić”. timski rad. primarna reakcija. Posebni i prilagođeni programi (prilagođavanje programa) 4. Zavod za školstvo Crna Gora 63 . Izrada IROP-a. Kotor Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. Oligofrenometodika u nastavi maternjeg jezika 10. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. Diskalkulija 8. Nikole Ljubibratića 78. Oligofrenometodika u nastavi matematike 9. 069-766-898.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 38. Zelenika i Zavod za gluvu djecu. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. komunikacija s roditeljima. Herceg Novi Broj telefona: 031-342-173. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teskoća. utvrđivanje TNP-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 satii). Disgrafija 6.

Upoznavanje i očekivanja učesnika 2. trener i supervizor Hampshire Portidž udruženja. Korigovanje problematičnog ponašanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) adaptirana i skraćena verzija osnovnog Portidž treninga. Postavljanje ciljeva učenja (dugoročni i kratkoročni) 7. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. Za potrebe predškolskih ustanova u Crnoj Gori program su prilagodile psiholozi Mirjana Đurović i Ranka Božović. Portidž materijali – ček-liste po oblastima razvoja 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje specifičnosti djece sa smetnjama u razvoju. Termin realizacije seminara: 3. Broj učesnika u grupi: od 15 do20 učesnika. Roditelji djece sa teškoćama u razvoju 5. Posmatranje i procjenjivanje dječjih sposobnosti 2. Analiza zadataka i izrada IOP-a 8. osposobljavanje za partnerstvo sa roditeljima i osposobljavanje za izradu IROP-a i plana korekcije problematičnog ponašanja djece predškolskog uzrasta. decembar 2011. motornih. dan 6. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mirjana Đurović Adresa: Ul. osnivač nacionalnog Portidž udruženja Velike Britanije. Svetozara Markovića 32. Teme: 1. i Mollie White. grupni i individualni rad. Podgorica E-mail: mirjanadjurovic57@gmail. Grafikon aktivnosti 9. socijalnih i jezičkih vještina i vještina samopomoći kod sve djece. uspostavljanje komunikacije sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima i prepoznavanje očuvanih potencijala djece. Portidž servisi – film i tipična kućna posjeta 3. rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. i 4. god.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 39. 64 Zavod za školstvo Crna Gora . Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). diskusije. izrada IROP-a djeteta u saradnji sa roditeljem i stimulisanje kognitivnih. socijalni radnik i Portidž praktičar iz Velike Britanije. trener.com Broj telefona: 069-039-773 Ciljevi programa: osposobljavanje predškolskih nastavnika i stručnih saradnika za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. upoznavanje sa Portidž servisima i metodologijom. Problematično ponašanje 10. školski psiholog. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici predškolskih ustanova i roditelji djece sa smetnjama. Jo Birbek. dan 1. Portidž metod rane stimulacije Autori: Albert Kušlik.

doc. Termin realizacije jednog seminara: 24. tj.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 40. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka). informisanje o suštini IROP-a i načinu njegove izrade. Zavod za školstvo Crna Gora 65 .i razumijevanje značaja partnerskog odnosa sa roditeljima. Inkluzivni pokret 2. Imlementacija na konkretnom primjeru 2. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: informisanje učesnika o suštini inkluzije i inkluzivnog obrazovanja i o osnovnim tipovima smetnji. dr Nada Šakotić. razvojnih teškoća. formiranje. Objektivna procjena dječjeg ponašanja II modul 1. dr Tatjana Novović. Izrada IROP-a – I dio 3. Smetnje u razvoju i teškoće u učenju 3. godine. Prihvatanje različitosti 4. razumijevanje načina za korišćenje Skale za procjenu grupe i Bilježaka o razvojnom napretku. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Crne Gore. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Inkluzivno obrazovanje: vrtić po mjeri djeteta Autorke: Vesna Dimitrijević. liste osobina prihvatljivog vaspitača. Partnerstvo sa roditeljima Razmak između dva modula – najmanje dvije nedjelje. mart 2011. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Budva” E-mail: nikiva@t-com. doc. osposobljavanje za primjenu važnih instrumenata koji se koriste u procjeni razvojnih karakteristika djece i osposobljavanje za izradu IROP-a. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje i implementacija suštinskih elemenata inkluzivnog obrazovanja. diskusija. tokom zajedničkog rada. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: I modul 1. Izrada IROP-a – II dio 4.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 66 Zavod za školstvo Crna Gora .djuraskovic. Posmatranje i procjena – prvi korak u izradi IROP-a 2. Metode i tehnike rada: predavanja. ovladavanje tehnikama kontinuiranog praćenja razvojnih postignuća djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju i ovladavanje osnovama timskog rada nastavnika. šta treba da sadrži IROP. načinu rada i iskustvima učesnika u radu sa djecom sa teškoćama/smetnjama u razvoju i njihovoj upućenosti u izradu IROP-a) 2. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (pisani materijal sa seminara). februar 2012. Šta su individualni razvojni i obrazovni planovi (tim za izradu IROP-a. Termin realizacije jednog seminara: 4.jpuljp@t-com. primjenu. stručnih saradnika škole i drugih institucija. dan 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: osjetljivost na prepoznavanje i uvažavanje specifičnosti vaspitnih i obrazovnih mogućnosti djece sa teskoćama/smetnjama u razvoju. dan 1.me Broj telefona: 069-091-666 Broj faksa: 20-202-360 Ciljevi programa: usvajanje osnovnih smjernica za izradu i realizaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova i ovladavanje bazičnim znanjima i vještinama potrebnim za izradu IROP-a. iskustveno-edukativne radionice i individualni i grupni rad sa i bez mentora. Radionica „Postavljanje razvojnih i obrazovnih ciljeva i zadataka kao okosnica individualnih razvojnih i obrazovnih planova” Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (devet sati). Podgorica. Uvodna radionica (informisanje o rasporedu. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim i školskim ustanovama. praćenje i evaluaciju individualnih razvojnih i obrazovnih planova. Individualni razvojni i obrazovni plan – korak ka inkluzivnom obrazovanju Autorka: Gojana Đurašković Insitucija/organizacija koja podržava program: JPU „Ljubica Popovic”. roditelja. godine. Teme: 1. planiranje)? 3. Crna Gora E-mail: gojana. Predavanje „Postupci prilagođavanja ili kako ćemo stići do cilja” 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 41. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gojana Đurašković Adresa: Ul. arhitekte Milana Popovica 1. ovladavanje osnovnim elementima i tehnikama za izradu.

Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. Disgrafija – pojam. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje najčešćih vrsta smetnji i teškoća. preko svih vježbi za formiranje pojma kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika broja. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi matematike (počev od neophodnih predvježbi i njihovog trajanja. adekvatne individualne vježbe na času. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. psiholozi i direktori škola i vrtića.v@t-com. Osnove oligofrenometodičkog pristupa u nastavi maternjeg jezika (počev od neophodnih predvježbi za usvajanje osnovnih pojmova vezanih za govor. c. Disleksija – pojam. početak i metoda učenja sabiranja i oduzimanja uz poštovanje oligofrenopedagoških principa. Dislalija – pojam. Nikole Ljubibratića 78 . osnovne smjernice u tretiranju. Zelenika Odgovorna osoba (koordinatorka): Svetlana Vukašinović Adresa: Ul. aktivnosti u grupi 5. komunikacija sa roditeljima. prepoznavanje. pedagozi. orijentaciona prognoza 4. primarna reakcija. osnove oligofrenopedagogije. integracija. pravilna i aktivna opservacija. individualne vježbe na času. prepoznavanje. aktivna i usmjerena ciljana opservacija. čitanje i pisanje do savladavanja nastavnog gradiva pomoću oligofrenopedagoških metoda u okviru dječjh potencijala ─ „po mjeri djeteta”) 9.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 42. prepoznavanje potencijala djeteta u toj oblasti i poštovanje principa „po mjeri djeteta” 8. s naglaskom na primjeni oligofrenopedagogije i oligofrenometodike. način i potreba prilagođavanja programa i stepen prilagođavanja programa u zavisnosti od vrste smetnje ili teškoće 3. do formiranja pojma broja). Herceg Novi E-mail: filipvukasinovic@t-com. vježbe u grupi. adekvatan trijaž i procjena preostalih sposobnosti djeteta. oligofrenometodike i logopedije s konkretnom primjenom na konkretnim primjerima. pravilan i adekvatan pristup različitim vrstama mentalnih smetnji (najčešći tipovi i vrste smetnji i teškoća) 2. izrada IROP-a pо mjeri djeteta i prepoznavanje očuvanih i vitalnih kapaciteta djeteta i njihovo stimulisanje. 069-094-364. 069-766-898 Ciljevi programa: ovladavanje neophodnim minimumom znanja i vještina potrebnih nastavnicima za rad sa djecom s teškoćama i smetnjama u razvoju. Diskalkulija – pojam. Iskustva u radu s djecom sa smetnjama ili teškoćama u razvoju.me Broj telefona: O31-342-173. prepoznavanje. dinamike i sadržaja. timski rad. prepoznavanje. Izrada odgovarajućeg individualnog obrazovnog razvojnog plana (IROP) na osnovu trenutnog nivoa postignuća (TNP) i preostalih razvojnih potencijala djeteta (vještine prilagođavanja plana i programa i pronalaženja preostalih kapaciteta djeteta uz poštovanje principa „po mjeri djeteta”) Zavod za školstvo Crna Gora 67 . segregacija. rad na času i neophodna pomagala i didaktički materijal 7. Posebni i prilagođeni programi.me. inkluzija. Inkluzivno obrazovanje – praktična primjena defektološke teorije i prakse u implementaciji inkluzivnog obrazovanja Autorke: Svetlana Vukašinović i Bruna Mudrić-Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: JUOŠ „Ilija Kišić’’. individualne vježbe na času 6.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. i 23. Termin realizacije jednog seminara: 22. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 68 Zavod za školstvo Crna Gora . Cijena po učesniku (dnevno): 15 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). oktobar 2011.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 43. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. koja ne komuniciraju sa okruženjem i do sada nijesu napredovala ili reagovala na drugu stimulaciju. bihejvioralni pristup i interaktivni pristup). Teorijski okvir i prikaz programa (kratak pregled emotivnog i socijalnog razvoja: kako počinje i teče tipičan proces razvoja. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad s djecom sa smetnjama u razvoju. vještine i znanja koji su potrebni za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju i kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim osobama koje rade sa djetetom. rad u timu. efekti i ciljevi intenzivne interakcije. usklađivanje rada s nivoom djetetovog učešća bez zauzimanja dominantne pozicije. formulari za sesije intenzivne interakcije. pomoć nastavniku.interakcija. istorijska perspektiva i teorijski kontekst intenzivne interakcije. videosnimak intenzivne interakcije) za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 69 . stručni saradnici i medicinsko osoblje (medicinske sestre. kratak pregled toka procesa učenja. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. da uspostavi bolju komunikaciju sa djecom koja imaju teže smetnje u razvoju (teže smetnje u intelektualnom razvoju.com Broj telefona: 068-529-234 Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje znanja potrebnih za primjenu instrumenata za sistematsko posmatranje i praćenje dječjeg individualnog napredovanja u razvoju i učenju. pristup stimulacije. Teme: 1.me@gmail. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević Adresa: Ul. formulari za bilježenje novih oblika ponašanja i ostvarenog napretka. kako teče razvoj kod djece sa teškoćama). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifičnog načina rada i komunikacije sa djecom s težim smetnjama u razvoju. kako se odvijaju sesije intenzivne interakcije 2. odnosno osobi koja radi s djetetom sa teškoćama. formulari za posmatranje u okviru intenzivne interakcije. Efekti primjene intezivne interakcije 3. Pijažeova teorija ponašanja u ranom djetinjstvu. personalni asistenti. Sistem vođenja bilježaka u okviru intenzivne interakcije (instrukcije popunjavanja i načina vođenja evidencije – formulari za posmatranje. dnevnim centrima i udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i roditelji djece s posebnim potrebama. Intenzivna interakcija u grupama djece sa teškim kombinovanim smetnjama Autorka: Cath Irvine Isitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. Podgorica E-mail: intenzivna. i pomoć nastavniku da bolje upozna dijete i bolje razumije i odgovori na njegove potrebe i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima (koji bi takođe trebalo da budu ključeni u obuku). teži oblici cerebralne paralize i Daunovog sindroma i druga dijagnosticirana ili nespecifična stanja). teški oblici autizma. terapeutski pristupi u radu sa djecom s teškoćama (pristup osnovne njege. princeze Ksenije 6. fizioterapeuti) u predškolskim ustanovama. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad.

70 Zavod za školstvo Crna Gora . stila rada učesnika i napretka djece) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet jednodnevnih seminara (40 sati). Praktičan rad (sesije intenzivne interakcije. Broj učesnika u grupi: od tri do šest učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 4. pregledanje i analiza videosnimaka.

godine.. faktori očuvanja zdravlja (kretanje. razvijanje osobina samostalnog i grupnog ponašanja vezanih za život.). 24. iznošenje vlastitog stava. Jelisavka Gavranić. održavanje sredstava i pribora za rad) 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje specifične metodologije i tehnike u radu s djecom sa težim kombinovanim smetnjama u razvoju koja su uključena u program osposobljavanja za samostalan život. samostalno oblačenje i obuvanje. Marina Vučeraković. socijalizacije. Ka inkluziji Autori: Jadranka Radulović. medicinsko osoblje (medicinske sestre. Teme: 1. usmjereno rukovanje sredstvima i priborima za rad. upotreba pribora za stolom). Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). fizioterapeuti). Igor Tomić. Podgorica E-mail: intenzivna. januar 2012. zdrava ishrana). savjetodavne instrukcije u radu sa djetetom – lična higijena. sređivanje stola nakon obroka.com Broj telefona: 067-400-169. jačanje samopuzdanja. Broj učesnika u grupi: od 16 do 22 učesnika. verbalna i neverbalna komunikacija) 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Radulović Adresa: Ul. i pomoć u radu s roditeljima djece sa težim kombinovanim smetnjama. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. prostorne i vremenske orjentacije i radne okupacije. stručni saradnici. personalni asistenti..me@gmail.interakcija. ekonomska korisnost (pripremanje i raspremanje radnog prostora) 3. Budimir Mrdak. Radno vaspitanje (skladan razvoj tjelesnih sposobnosti – spretnost ruku i prstiju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 44. Ciljne grupa: vaspitači. Komunikacija je u uskoj vezi sa socijalnim vještinama (pozitivan stav prema vlastitoj ličnosti. i 25. 069-560-512. Broj faksa: 020-640-408 Ciljevi programa: sticanje osnovnih znanja za kvalitetan rad s djecom sa težim kombinovanim smetnjama radi očuvanja postojećih i podsticanje razvoja novih vještina u oblasti komunikacije. rad na svakodnevnoj komunikaciji roditelja i lica koja rade sa djetetom Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Mirjana Vučinić i Zoran Bošković Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Zavod profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. pravilna i umjerena ishrana (ponašanje za stolom. za školovanje i Zavod za školstvo Crna Gora 71 . samozbrinjavanja. sklapanje prijateljstva. princeze Ksenije 6. Rad sa roditeljima (upoznavanje sa smetnjama koje dijete ima. Samozbrinjavanje (njegovanje i razvijanje navika u vezi s higijenom). Termin realizacije jednog seminara: 23.

NTC sistem učenja .tanja@gmail. Tehnike učenja. razvoj samopuzdanja. stvaralaštvo. Mila Boškovića H/13. konsultacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (20 sati – 16 sati praktičnog rada i četiri sata za primjenu u praksi naučenih metoda kroz konsultacije sa voditeljima). specifični ciljevi – osposobljavanje za rad sa darovitom djecom kroz sticanje funkcionalnih znanja za podsticaj darovitosti u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu sa djecom u školskim institucijama. Neurofiziologija učenja 2. motoričkih sposobnosti i fizičke spremnosti.razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja Autori: Ranko Rajović i Uroš Petrović Insitucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatijana Vujović Adresa: Ul. Vježbe koordinacije i koncentracije 4. kreativno rješavanje problema i divergentno mišljenje. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnim školama.com Broj telefona: 068-315-330. Tehnike memorije II II dan 1. motivacije i kooperacije kod djece. Tehnike učenja II 3. Tehnike memorije 3. radoznalosti. opažanja i pamćenja. sticanje znanja i vještina za primjenu zagonetnih priča koje izuzetno stimulišu maštu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: njegovanje i stimulacija intelektualnih sposobnosti. i sticanje znanja i vještina za lakšu identifikaciju darovite djece i stimulaciju njihovog daljeg razvoja. Tehnike učenja I 2. analiza radova. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. memorije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 45. 030-302-828 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: opšti ciljevi – povećanje efikasnosti učenja i razvoja funkcionalnog mišljenja svih učenika i adekvatan rad sa darovitom djecom u redovnim školama. i osposobljavanje učitelja za individualizaciju nastavnih sadržaja koja može biti primjenljiva na svako dijete. Bar E-mail: vujovic. stimulacija i rana identifikacija darovite djece. Teme: I dan 1. Funkcionalno razmišljanje 4. Metode i tehnike rada: verbalno-tekstualne i ilustrativno-demonstrativne metode. interaktivni i kooperativni oblici rada (radioničarski rad) i timski rad. sticanje funkcionalnih znanja. 72 Zavod za školstvo Crna Gora .

godine. Termin realizacije jednog seminara: 16. i konsultacije sa autorima tokom šest mjeseci od početka primjene programa u praksi). februar 2012.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 30 € (uračunati su honorari za autora i voditelja seminara. cijena materijala za učesnike i priručnika za nastavnike. i 17. Zavod za školstvo Crna Gora 73 .

74 Zavod za školstvo Crna Gora . Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama i Strategija inkluzivnog obrazovanja 2. Jadranka Radulović. Predrasude 9.. Marijana Bulatović. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice i praktičan rad. Svetlana Dujović. Aida Hakimi-Osmanbegović.milic@mps. Ciljna grupa: nastavnici u redovnom obrazovnom sistemu i u posebnim ustanovama. godine. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje metodologija i tehnika u radu s djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju koja su uključena u vaspitno-obrazovni sistem prema individualnom planu podrške za svako dijete. Instrumenti za procjenu – skala sposobnosti.gov. i 25. Podgorica E-mail: t. Servisi podrške i mape 8. Idividualni plan podrške i Komisije za usmjeravanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 24. Prihvatanje različitosti i tipovi smetnji 4. Vaka Đurovića b. Partnerstvo sa roditeljima 5. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 46. Svjetlana Kovačević. Sonja Vasić. zdravstvene i socijalne zaštite. Snježana Dašić i Gordana Mićunović Institucija/organizacija koja podržava program: Ministarstvo prosvjete i sporta Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Milić Adresa: Ul. koje kreira Komisija za usmjeravanje i izradu IROP-a u skladu sa IPP-om. Komunikacija s djecom sa smetnjama u razvoju 10. Proces nastajanja smetnje i teškoće u razvoju – DCP model 6. Saradnja institucija iz oblasti obrazovanja. kvaliteta sredine i životnih navika 7.b. Teme: 1. Cijena po učesniku: 100 € (obuhvata honorare za trenere i potrošni materijal) Termin realizacije jednog seminara: 23. Inkluzivni pokret 3.me Broj telefona: 020-410-156 Ciljevi programa: povećanje znanja o sistemskom pristupu invalidnosti kao teorijskoj osnovi za optimalno usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem. Prosec nastajanja smetnje i teškoće u razvoju (DCP model) Autorke: Tamara Milić. mart 2012.

Rad sa djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji i učenju Autorka: Nataša Knežević Insitucija/organizacija koja podržava program: JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne radionice. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Socijalne priče Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). dnevnih centara i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. facijalna ekspresija i govor tijela. 13. Teorijski okvir i prikaz programa (poteškoće koje imaju djeca sa autizmom) 2. Termin realizacije jednog seminara: 12. naja_kostic@hotmail. godine. kreiranje podsticajne sredine za učenje pogodne za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. govor. sticanje znanja i vještina potrebnih za primjenu sistema razmjene simbola i slika u komunikaciji i učenju.) 4.me. simboli. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usklađivanje rada s djetetom sa djetetovim učešćem. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). i tehnike koje mogu pomoći da se razviju neke forme komunikacije (gestovi. osnovnih škola. sistem razmjene simbola i slika. pedagozi. grupni rad. ciljevi) 5. aktivnosti. april 2012. odnosno kod djece koja imaju umjerene i kombinovane smetnje. primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece s teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u komunikaciji u učenju. pisane riječi) 3. fotografije. rutine. defektolozi) predškolskih ustanova. Teme: 1.com Broj telefona: 068-529-234 Ciljevi programa: informisanje o principima rada s djecom sa teškoćama iz spektra autizma i teškoćama u učenju i komunikaciji. koraci. razvijanje profesionalne osjetljivosti za posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. konkretni objekti kao znakovi. jun”. i 14. i razvijanje partnerskog odnosa sa roditeljima. Upotreba simbola u svakodnevnim aktivnostima kod kuće i u školi (rasporedi časova.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 47.. Optimalni kanali komunikacije (strategije. podjela časa na dionice. personalni asistenti i stručni saradnici (psiholozi. Zavod za školstvo Crna Gora 75 . teškoće u komunikaciji i učenju. Teškoće u komunikaciji kod djece sa autizmom. korišćenje različitih formi komunikacije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Knežević E-mail: natasha-111@t-com.

25.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 48. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom sa teškoćama u razvoju. sticanje dodatnih vještina za rad s djecom u krizi i rad sa didaktičkim materijalom Kutija puna osećaja.atelje@gmail. Razvoj socijalne kompetencije kod djece: Kutija puna osjećaja Autorke: Maja Stefanović i Vesna Živanović Insitucija/organizacija koja podržava program: Udruženje vaspitača Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Mijović Adresa: Šušanj 19a. Teme: I faza – Dijete i kriza II faza – Kutija puna osjećanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).com Broj telefona: 069-066-744 Broj faksa: 030-302-101 Ciljevi programa: opšti ciljevi – osposobljavanje ciljne grupe za pravovremeno prepoznavanje djece koja se suočavaju sa određenim problemom u svojoj porodici ili okruženju radi unapređenja i jačanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. Cijena po učesniku (dnevno): 35 € (obuhavta honorare za trenere i potrošni materijal). Metode i tehnike rada: radionice teorijskog i praktičnog rada. medicinske sestre i stručni saradnici. Bar E-mail: dekupaz. regresija). Broj učesnika u grupi: od 20 do 40 učesnika. specifični ciljevi – osposobljavanje vaspitno-obrazovnog kadra i roditelja djece predškolskog uzrasta za pravovremeno prepoznavanje djece sa teškoćama u razvoju koja ispoljavaju određeno ponašanje ili stanje (npr. naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja grupom. februar 2012. Termin realizacije jednog seminara: 24. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. godine. i 26. i grupni i individualni pristup. 76 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: profesionalni kapaciteti zaposlenih.

prepoznavanje specifičnosti i stilova učenja. Teme: I dan 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ranka Božović Adresa: Ul. IROP (izrada)– II dio 2. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 49. prepoznavanje očuvanih potencijala učenika. informisanje o inkluzivnom pokretu kod nas i u svijetu.me Broj telefona: 069-211-505 Broj faksa: 040-247-367 Ciljevi programa: unapređenje kompetencije nastavnika za rad s djecom sa smetnjama u razvoju ili teškoćama u učenju. primjenu različitih metoda učenja i ocjenjivanje učenika. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici srednjih skola. Zavod za školstvo Crna Gora 77 . osposobljavanje za izradu IOP-a.pravo na različitost 2. i o tipovima smetnji i teškoćama u učenju. godine. Termin realizacije jednog seminara: 16. Posmatranje u cilju objektivne procjene 4. osposobljavanje za partnerstvo i timski rad. Razvojne smetnje i teškoće 3. IROP – I dio II dan 1.. Problematično ponašanje – I dio 3. Inkluzivno obrazovanje u srednjoj školi Autorke: Mirjana Đurović i Ranka Božović Insitucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. mart 2012. korigovanje problematičnog ponašanja učenika i izrada IOP-a učenika. Ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Nikšić E-mail: jack21@t-com. i 17. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje učenika koji imaju teškoće u učenju i razvijanje osjetljivosti za njihove posebne obrazovne potrebe. Nikole Tesle b. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Problematično ponašanje – II dio 4. Inkluzivni pokret.

nastavne jedinice: afirmacija sopstvenosti. Autori iz učionice (osnaživanje nastavnika u ličnom iskazivanju. januar 2011.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra za sprovođenje obrazovnog programa na osnovu kojeg će se unaprijediti odnosi između porodice i škole radi stvaranja u školama atmosfere u kojoj će svako pojedinačno dijete moći da ostvari svoj cjelokupni potencijal. Proces transformacionog dijaloga i obrazovanja (nastavne jedinice u kojima se primjenjuje proces transformacionog dijaloga. Ciljna grupa: nastavnici (prevashodno oni koji rade u nižim razredima osnove škole). dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. transformaciono obrazovanje: širi kontekst. prof.co. izgradnja zajednica. multikulturno i transformaciono obrazovanje. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Teorijski okvir i prikaz programa (uvod u obrazovanje za društvenu pravdu. godine. Teme: 1. dr Dawn Tankersley. napravljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. moguće je organizovati i seminarsko-modularni pristup. slavljenje ljudskih kvaliteta. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za djecu) Autorke: prof. osnovni principi i primjena obrazovanja za društvenu pravdu. i 30. integracija obrazovanja za društvenu pravdu u kurikulum) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): trodnevni seminar (18 sati). 78 Zavod za školstvo Crna Gora . Alma Flor Ada i F. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. Dakle. i 31. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: po završenoj obuci učesnici će razumijeti filozofiju/koncept obrazovanja za društvenu pravdu i značaj njene primjene u praktičnom radu sa djecom. knjižice nastale u učionici kao mostovi između kultura. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. fotografija. u okviru navedenog programa. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. primjena obrazovanja za društvenu pravdu) 2. Termin realizacije jednog seminara: 29. dr Nancy Jean Smith. korišćenje priča. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ukupno. Isabel Campoy (za potrebe našeg obrazovnog sistema program je prilagodio stručni tim Pedagoškog centra Crne Gore) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VI OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATSKO GRAĐANSTVO 50. artefakata) 3. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. osnaživanje ličnog identiteta. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto.

me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: da se povećaju znanje. dijalog kao proces) 10. Dakle.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 51. konstruktivističko slušanje) 5. Konsolidovanje i proširivanje znanja (oglašavanje. Ramatranje i razumijevanje tuđih realnosti (iskustvo autsajdera. problematizacija. etiketiranje) 6. a za aktivnosti i obradu oko 65 odsto. Obrazovanje za društvenu pravdu: način izgradnje otvorenog društva – protiv predrasuda i stereotipa (program za odrasle) Autorke: prof. ishodi. prof. dr Suzan Rona. Moć i oglašavanje (kultura moći) 9. i da nauče strategije koje će im pomoći da transformišu okolinu (kako ličnu. Okrivi okrivljenog (struktura moći) 7. kao i oblike u kojima se javlja opresija. zastupljen je balans imeđu kognitivnih i afektivnih aspekata rada. Uvod u obrazovanje za društvenu pravdu (logistika. domeni funkcionisanja. reci javno) 8. važnost konteksta) 3. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. tako i institucionalnu). dr Nancy Jean Smith. dr Jelena Vranešević i Zorica Trikić (program je zajednički projekat Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte i Centra za interaktivnu pedagogiju iz Beograda) Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Ciljne grupe: nastavnici. Identifikacija (tri kulture) 4. Ukupno. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika. profesionalnom i institucionalnom planu i interkulturnu osjetljivost. Meta: jesmo–nijesmo (preko crte. Teme: I modul 1. Od oglašavanja do djelanja 11. Uspostavljanje pravila i ograničenja (smjernice za život. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. Imenovanje – ljudska priroda (lični prostor. U međuvremenu Zavod za školstvo Crna Gora 79 . razumijevanje i osjetljiivost učesnika na mehanizme koji čine (i pomoću kojih se održavaju) sisteme dominacije. da učesnici shvate kako nastaju stereotipi i da razviju vještine za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. Aktivnosti čine individualni rad i rad u malim i velikim grupama. priča o imenu) 2. očekivanja. Vrednovanje različitosti i stvaranje saveznika II modul 1. Norme i očekivanja 2.co. da se razvije posvećenost procesu izgradnje kapaciteta za promjenu na ličnom. za teoriju je predviđeno oko 35 odsto radionice. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: iniciranje procesa lične i profesionalne transformacije i izgradnja aktivnog/aktivističkog pristupa u borbi protiv predrasuda i stereotipa. ali i svi ostali obrazovni profili (posebno oni koji u svakodnevnom radu utiču na život djece).

Inventar potreba (potrebe u vezi s manjinskim grupama) 7. Forme represije (razumijevanje i manifestacije opresije) 5. dok se na drugom. 80 Zavod za školstvo Crna Gora . mart 2012. u okviru navedenog programa. Konsolidovanje i proširivanje znanja (krugovi nasilja) 10. DEI model (tri fotografije. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Društvena klasa 9. i 27. i 29. 28. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. godine. primjena DEI modela) 4. koji traju šest dana. i 29 april 2012. Interkulturna osjetljivost 8. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. trodnevnom seminaru (ili I modul – Izgradnja kritičke svijesti) koristi se dijalog i postavljaju problemi da bi se učesnicima pomoglo da imenuju i da se oglase o temamama koje su povezane s predrasudama i opresijom. trodnevnom treningu (ili II modul – Od refleksije do akcije – sa riječi na djela) naglašavaju startegije i lična posvećenost koje su potrebne za preduzimanje individualne i institucionalne akcije. O opresiji 11. Ukupan efektivni rad traje 36 sati. Konsolidovanje i proširivanje znanja 6. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Termin realizacije jednog seminara: 28. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. i 30. Jezik pozitivne akcije (plan akcije) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): realizuju se dva modula. Na prvom.

Ukupno. vođenje projekta. regije i države. Uočavanje mjera javne politike za rješavanje problema 4. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih škola. Predlaganje mjera za rješavanje problema 6. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. javnoj politici i potrebi učestvovanja u javnom životu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 52. program traje pet mjeseci.com Broj telefona: 040-247-109 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: podsticanje razvoja demokratskih i građanskih vrijednosti nastavnika i učenika. organizovanje timskog rada.. Ja.. narod. građanin Autor: Civitas Montenegro Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Marijana Cerović Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Pojam javna politika 2. Plan akcije za rješavanje problema 7. istraživanje i rješavanje problema. godine.. Identifikacija problema u lokalnoj sredini 3. novembar 2011. Mi. gimnazija i srednjih stručnih škola. Saradnja sa lokalnom zajednicom (posjeta institucijama u lokalnoj zajednici) 5. opštine. Izrada portfolija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminar za nastavnike – četiri dana (po četiri radionice). razvijanje pozitivnih građanskih stavova i informisanje učenika o političkim procesima. i direktori osnovnih škola i gimnazija. prezentacija portfolija na nivou škole. rad sa učenicima – 18 sati. Nikšić E-mail: cmarijana_2ooo@yahoo.b. Zavod za školstvo Crna Gora 81 . Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 19. Danila Bojovića b. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

i podrška ukupnim procesima reforme obrazovanja. roditelji. Prava i obaveze mladih u porodici 7. Saradnja između škole i porodice 8. Izazovi sa kojima se mladi danas susreću 13. Kako izgraditi odnose povjerenja Autorke: Vesna Bauković. Radmila Đerković. Znanja i vještine potrebni za izgradnju povjerenja 3.. novembar 2011. Odnosi povjerenja u školi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).me Broj telefona: 069-870-576 Broj faksa: 020-645-781 Cilj programa: doprinos izgradnji humanijih odnosa u školi i porodici. Poštovanje dječjih prava 9. Teme: 1. psiholozi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 82 Zavod za školstvo Crna Gora .) 2. Načini afirmacije sopstvene ličnosti (pozitivno i negativno ja) 11. Konflikt ili nenasilna komunikacija? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): od šest do dvanaest mjeseci (dva trodnevna seminara. porodici. 24 radionice – ukupno 48 sati). nastavnici.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 53. Termin realizacije jednog seminara: 19. Kako možemo pomoći dragim ljudima da budu iskreni prema nama? 14. Podgorica E-mail: ecolink@t-com. Pomoć drugome da nađe rješenja i alternativu 12. Način donošenja odluka – kako odlučujemo? 5.. Prava i obaveze učenika u školi 6. godine. Kako emocionalno zlostavljanje može ozbiljno ugroziti psihološki i socijalni razvoj? 16. Ciljne grupe: nastavnici. pedagozi i svi koji su zainteresovani za ostvarenje programa. roditelji. društvu. Azra Jasović... Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorke): Radmila Đerković i Lidija Stevović Adresa: Ul. Lidija Stevović i Ilhana Šabović Institucija/organizacija koja podržava program: MAXIMA – HUMANITAS. Značaj povjerenja među svim učesnicima u nastavnom procesu (učenici. Jovana Ćetkovića 14. 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija i mirno rješavanje konfliktnih situacija. Kada djeca zlostavljaju djecu (nasilje – prepoznavanje i prevencija) 15. uprava škole. Značaj komunikacije i afirmacije sopstvene ličnosti 10.

odnosno neposrednim uključivanjem mladih u aktivnosti u kojima se odlučuje o pitanjima značajnim za njihovu egzistenciju. već kooprerativnim učenjem. odnosno prihvatanje činjenice da je učenje o demokratiji i ljudskim pravima nužna potreba. Ljudska prava i slobode (prava i vrijednost.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 54. ali i ostalih. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kompetencije nastavnika građanskog vaspitanja i obrazovanja. Teme: 1. Kako demokratizovati školski sistem? – izvori i kritika (mjesto i uloga studentskog parlamenta) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva trodnevna seminara (24 efektivne radionice).b. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola koji predaju građansko vaspitanje i obrazovanje i ostali nastavnici. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). informisanje o osnovnim vidovima učenja o demokratiji i ljudskim pravima.me Broj telefona: 043-243-921 Broj faksa: 043-247-109 Ciljevi programa: informisanje učesnika o osnovnim pojmovima demokratije i suštini ljudskih prava. Danila Bojović b. uviđanje da se sadržaji o demokratiji i ljudskim pravima ne mogu prenositi na akademski način. koju treba zadovoljiti na otpimalan način. Nikšić E-mail: liberom@t-com. novembar 2011. za šta je osnovna pretpostavka neposredna i otvorena međuljudska komunikacija. Osnove demokratije (demokratija i građansko društvo. objašnjenje da učenje o demokratiji i ljudskim pravima ne može biti odvojeno od učenja o duhu demokratije ljudskih prava. Demokratizacija škole (izgradnja demokratske atmosfere u učionici. lokalna i globalna solidarnost i međuzavisnost. da praktikuju demokratsku komunikaciju sa učenicima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): prof. primarnim za ostvarenje ciljeva učenja o demokratiji i ljudskim pravima. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. i razvijanje svijesti o demokratiji u školi. Zavod za školstvo Crna Gora 83 . ovladavanje vještinama za razvoj demokratije i ljudskih prava i shvatanje. nacionalni identitet i globalizacija) 2. Termin realizacije jednog seminara: 25. šire njihova znanja iz te oblasti i podižu ukupni nivo kompetenicija za rad u nastavi. dr Nikola Mijanović Adresa: Ul. informisanje o organizacionim vidovima i rješenjima koji će omogućiti da se ciljevi učenja o ljudskim pravima ostvaruju na zadovoljavajući način. Demokratija i obrazovanje Autori: Radna grupa Civitas Montenegra i Filozofskog fakulteta u Nikšiću Institucije/organizacije koje podržavaju program: Civitas Montenegro i Filozofski fakultet. informisanje o najfunkcionalnijim organizacionim oblicima rada. stablo ljudskih prava) 3. godine.. stvaranje i poštovanje pravila) 4.

sposobnost za prepoznavanje predrasuda i senzibilitet za potrebe različitih aktera u životu škole. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. Aktivnosti – zemlje albatrosa 4. Teme: I modul 1. sticanje profesionalnih vještina i sposobnosti za prevazilaženje i bolje razumijevanje predrasuda i stereotipa. uprava škole i roditelji. Stvarnost naših društava – različitost 2. i osposobljavanje za osmišljavanje aktivnosti kojima će se „poboljšati” škola i učiniti bezbjednijim okruženjem za svu djecu. Pravo: moja prava – tvoja prava 7. Uticaj prethodno prihvaćenih stavova na donošenje odluka 11. Identitet – definicija. Multikulturna i interkulturna društva 3. Antisemitizam (definicija. Evroželjeznice 9. Vrednovanje različitosti 2. 24 radionice – 36 sati). kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. aktivnost) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (3+3 dana. ksenofobija (definicija. Vasa Raičkovića 5. aktivnost) 7. aktivnost) 6. Kultura/subkultura – definicija. strategija. Grupe kojim pripadamo 8. Obrazovanjem protiv predrasuda Autorka: Sanja Španja Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Djeca Crne Gore Odgovorna osoba (koordinatorka): Sabra Dragovoja Adresa: Ul. Ciljne grupe: nastavnici. Iskustveno učenje/razgovor o našim predrasudama 5. psihološko-pedagoška služba. strategija. Moć (definicija. Kultura i iskustva iz kulture 3. aktivnost) 9.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 55. 84 Zavod za školstvo Crna Gora . diskriminacija. Komunikacija 10. Rasizam (definicija. strategija. Podgorica E-mail: sdragovoja5@yahoo. strategija. partnertstvo i timski rad. odbrana i razvoj kulturnog pluralizma u društvu. osposobljavanje nastavnika da pomognu djeci u prevazilaženju stereotipa i etiketiranja unutar škole i na taj način smanje nasilje u školi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. strategije 4. Pružanje podrške – vježbanje empatije i ostalih vidova podrške II modul 1.com Broj telefona: 068-354-629 Ciljevi programa: jačanje temelja uzajamnih odnosa između različitih društava i različitih većinskih ili manjinskih kulturnih skupina. stragetije 5. Netolerancija (definicija. uvođenje teme o predrasudama i stereotipima u nastavi. Etnocentrizam. pomoć djeci da se konstruktivno nose s konfliktima pojašnjavanjem različitih interesa i traganjem za zajedničkim ciljevima. aktivnost) 8. strategija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i kolegama. Etiketiranje – kredo podrške 6.

Termin realizacije jednog seminara: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 18 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). novembar 2011. godine. Zavod za školstvo Crna Gora 85 .

timski rad. Zorica Kotri i mr Miomirka Lučić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Herceg Novi E-mail: dmomirh@gmail.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 56. podsticanje predispozicija za preuzimanje incijative.com Broj telefona: 031-344-005 Broj faksa: 031-344-004 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za pružanje podrške i pomoći učenicima da „osvoje prostor” za neposredno djelovanje i ostvarivanje sopstvenih prava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Momir Dragićević Adresa: Ul. Branka Ćopića 4. Omladinski parlament Autori: Momir Dragićević. Teme: komunikacija. Ciljne grupe: nastavnici srednjih škola. 86 Zavod za školstvo Crna Gora . aktivno djelovanje. kada je to opravdano. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po šest sati). informisanje o pravima i obavezama omladinskog parlamenta i davanje uputstava o preduslovima za formiranje đačkog parlamenta. unapređenje komunikacijskih vještina. izrada projekata i SWOT analize (potrebno je da se urade po dvije radionice iz svih oblasti). preuzimanje rizika. Metode i tehnike rada: radionica iz oblasti komunikacije. timskog rada i izrade projekata. kooperativan i fleksibilan rad. pozitivan stav prema promjenama i inovacijama. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podsticanje individualnih sposobnosti. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. i SSMO analiza.

širenje znanja iz grupe društvenih predmeta i posredovanje u sporovima u školskoj sredini. Tolerancija Zavod za školstvo Crna Gora 87 . toleranciji i mirnom rješavanju sporova u školskoj sredini. Vukice Mitrović 8. bolje razumijevanje „drugog” i „dugačijeg”. školska adminsitracija. Vještine pregovaranja 8. ICCG). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ivana Gajović Adresa: Ul. roditelji i šira zajednica). uočavanje i analiza vještine voditelja interaktivne obuke. učenici i predstavnici obrazovnih institucija (MPS. sticanje znanja i vještine potrebne da se sukob transformiše i time promijeni negativan stav prema konfliktu – sagledavanje konflikta kao katalizatora pozitivnih promjena. Dijalog među rodovima 10. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje principa efikasne i kvalitetne primjene interaktivne obuke u nastavnom radu. CSO. Uvodne naznake o dijalogu i komunikaciji 2. roditelji. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 57. stručne službe. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. razmatranje uloge podrške individualnog i kontinuiranog učenja odraslih. poznavanje i osnaživanje primjene savremenih metodologija u grupi društvenih predmeta. Podrška procesu reforme obrazovanja u Crnoj Gori – Nansen škola dijaloga i školska medijacija Autorke: prof. primjena različitih znanja i vještina radi naprijeđenja „Whole school approach” – cjelovitog pristupa školi. nastavnici. ZzŠ. izrada plana primjene i uspostavljanja medijacijskog ugla u školi.me Broj telefona: 020-655-299 Broj faksa: 020-655-305 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o kulturi dijaloga. Predavanje istorije i dijalog u istoriji 7. unapređenje znanja i vještina iz oblasti multikulture i mulitetničkih odnosa u sistemu obrazovanja. širenje znanja o novim metodologijama u društvenim naukama. prepoznavanje značaja posredovanja medijacije u sporovima koji se dešavaju u školskoj sredini. identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Etika u dijalogu 4. uprava škole. Aktivno slušanje i nenasilna komunikacija 3. roditelji. Religijski dijalog 6. uočavanje i usvajanje vještina interaktivne nastave u grupi društvenih predmeta. dr Sonja Tomović-Šundić i Ivana Gajović Institucija/organizacija koja podržava program: Nansen dijalog centar Crna Gora. uvid u model multikulturnog obrazovanja. identifikovanje potrebe uključivanja brojnih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Uloga dijaloga u prevenciji konflikata 9. Podgorica E-mail: igajovic@t-com. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. poznavanje i primjena posredovanja u školskim sporovima kao najboljeg metoda za alternativno rješavanje sporova. Teme: 1. Demitologizacija istorije 5.

Praksa i vrijednosti Nansen dijaloga 15.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 11. Antropološka dimenzija dijaloga. Savremene metodologije društvenih nauka 14. 88 Zavod za školstvo Crna Gora . 3. 2. završne naznake o dijalogu Teme 1. Socio-lingvistička dimenzija dijaloga 12. odnosno 45 sati efektivnog rada (tokom četiri mjeseca). Broj učesnika u grupi: od 20 do 28 učesnika. za program Školska medijacija: Školska medijacija Strategijska medijacija Napredna obuka za školsku medijaciju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 15 radnih dana. Transformacija konflikata 13.

dr Ivana Jelić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ul. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika (po seminaru). Koncept savremene zaštite ljudskih prava 2. prava u oblasti kulture. razumijevanje ideje o evropskim vrijednostima u sferama socijalnog života i razumijevanje koncepta zabrane diskriminacije i njenih savremenih oblika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. novembar 2011. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje svijesti o pripadanju prava čovjeku na osnovu njegovog dostojanstva i samosvojne ljudske prirode. 13. Građanska i politička prava 6. Prava djeteta 10. Interkulturni dijalog 12. dr Ivana Jelić Adresa: Pravni fakultet. Implementacija ljudskih prava 4. Ekonomska i socijalna prava 7.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 58. Termin realizacije jednog seminara: 25. i širenje kulture ljudskih prava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. usvajanje evropskih vrijednosti u obrazovanju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. godine. Kolektivna prava 8. prava djeteta. politička. Kulturna prava 9. Kultura ljudskih prava Autorka: doc. Podgorica E-mail: ljelic@yahoo. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). prava manjina i multikulturu. Zavod za školstvo Crna Gora 89 . socijalna i ekonomska prava. Teme: 1. Pravo i multikultura 11. Zabrana diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu Crne Gore 5.com Broj telefona: 067-879-498 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: da učesnici shvate građanska. Zaštita prava manjina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri seminara od po 12 radionica (24 sata). jula 2. Evropski sistem zaštite ljudskih prava 3. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.

Danilovgrad Telefon: 069-435-908 Cilj programa: osposobljavanje nastavnika za razumijevanje i primjenu sadržaja vezanih za ljudska i dječja prava. Istorija ljudskih prava 2. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. 90 Zavod za školstvo Crna Gora . Dokumenti o ljudskim i dječjim pravima 3. januar 2012. Olivera Pavićević. Teme: 1. Mehanizmi zaštite 4. Osnovne vrijednosti ljudskih prava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (15 sati). Leon Đokaj i Zlata Crnogorčević Institucija/organizacija koja podržava program: Kultur Kontakt Austrija Odgovorna osoba (koordinatorka): Nadežda Vujašković Adresa: Ul. Ljudska i dječja prava Autori: Nadežda Vujašković. Termin realizacije jednog seminara: 27.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 59. Nikolaj Knežević. Bijelog Pavla 16. Momir Dragićević. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika/ca. cilj ovog programa je unapređivanje znanja i razumijevanja rodne ravnopravnosti. Teme: 1.me. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: znanje o rodnoj ravnopravnosti (i bolje razumijevanje tog pitanja) da bi ga nastavnici mogli primjenjivati u svakodnevnom radu. Takođe. radionica. Stanka Dragojevića 2. Teorija i pojmovi rodne ravnopravnosti 2. Ciljne grupe: nastavnici/e u vrtićima i osnovnim školama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 60. Termin realizacije jednog seminara: 21.me Broj telefona: 020-244-145 Broj faksa: 020-244-149 Ciljevi programa: jedan od osnovnih uslova za razvoj demokratskog društva jeste ostvarenje principa rodne ravnopravnosti. razumijevanje stereotipa i razvijanje vještina za njihovo prepoznavanje i prevazilaženje. interaktivni rad i alternativno učenje. cilj programa je formiranje ličnosti koje će kreirati društvo u kojem će biti ostvareni principi rodne ravnopravnosti. Upotreba rodno-senzitivnog jezika 4.kancelarija@t-com. Međunarodni i domaći zakonodavni okvir rodne ravnopravnosti i primjena u praksi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Podgorica program: Kancelarija za rodnu Odgovorna osoba (koordinatorka): Irena Bošković Adresa: Ul. Metode i tehnike rada: predavanja. U skladu s tim. Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori Autorka: Nada Drobnjak Institucija/organizacija koja podržava ravnopravnost Vlade Crne Gore. Zavod za školstvo Crna Gora 91 . Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). gendervrcg@ t-com. i 22. oktobar 2011. Podgorica E-mail: gender. Ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 3. godine.

92 Zavod za školstvo Crna Gora . Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ministarstvo kulture i medija. Institucijalni okvir i interagencijska saradnja 4. i identifikovanje i razmjena primjera dobre prakse između obrazovnog kadra i Ministarstva prosvjete i nauke radi razrade i uključivanja odgovarajućih (realističnih) obrazovnih modula u nastavne programe škola. Ciljne grupe: nastavnici građanskog vaspitanja (treneri). 5. i 6.perisic@gov.me Broj telefon: 067-425-001. Najbolje metode prenošenja znanja o trgovini ljudima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 020-241-313 Broj faksa: 020-235-845 Cilj programa: proširivanje znanja o važnosti adekvatnog pristupa problemu trgovine ljudima. MO UNICEF i Save the Children Odgovorna osoba (koordinatorka): Sonja Perišić Adresa: Ul. Načini preventivnog djelovanja 6. sticanje znanja i vještina neophodnih za prenošenje znanja o fenomenu trgovine ljudima. rizicima i opasnostima vezanim za proces vizne liberalizacije i otvaranja granica. nastavnici. uprava škole. Teme: 1. primjeri iz prakse 5. Posljedice trgovine ljudima. roditelji. Trgovina ljudima – međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo 3. Načini uključivanja trgovine ljudima u redovne društvene tokove – primjeri reintegracije 8. novembar 2011. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. osnovni pojmovi 2. Podgorica E-mail: sonja. prepoznavanje potrebe uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Jovana Tomaševića b. šira zajednica itd. Cijena po učesniku (dnevno)e: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Primjeri sudske prakse u slučajevima trgovine ljudima 7.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 61. Trgovina ljudima. Termin realizacije jednog seminara: 4. prepoznavanje važnosti pružanja pomoći mladima da donesu što pravilniju odluku u vezi sa izborom zanimanja. jačanje sposobnosti za pravovremeno prepoznavanje pojave i savladavanje vještina otpora potrebnih u eventualnim situacijama u kojima postoji rizik od trgovinu ljudima.. Integrisanje principa prevencije u borbi protiv trgovine ljudima u obrazovni sistem Crne Gore Autorke: mr Marijana Radunović. godine. MO IOM.). Sonja Perišić i Tijana Šuković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i sporta.b.

Društveno neprihvatljivo ponašanje kod djece i mladih – pojam i definicija 2. grupne diskusije. Termin realizacije jednog seminara: 20.com. januar 2012. mini-lekcije. Teme: 1. prepoznavanje potreba. rad u malim grupama. donošenje zajedničkog cilja. akvarijum. Analiza problema (istraživanje uzroka. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. rad na sebi: sposobnost da se razlikuju sopstvene potrebe od potreba učenika i analiza sopstvenih postupaka. i 21. Metodologije rada koje doprinose promjeni ponašanja učenika 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 62. godine. prezentacije. prepoznavanje značaja individualnog rada sa učenicima i omogućavanje identifikacije osjećanja.com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: informisanje o tehnikama za analizu ponašanja učenika. pojedinačne i grupne prezentacije. tehnika akvarijuma. potreba i vjerovanja. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje uticaja različitih teorija na djelovanje nastavnika i učenika u školskom okruženju. Tipovi učenika prema problematici društveno neprihvatljivog ponašanja 4. pristup usmjeren ka individui. plan akcije i praćenje promjene ponašanja) 6. kooperativno učenje. stavova i ponašanja. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (prvenstveno nastavnici odjeljenjske starješine). prilagođavanje komunikacije ciljnoj grupi (učenici) i vođenje razgovora uz poštovanje principa povjerljivosti. studije slučaja.sava@gmail. Prevencija i promjena društveno neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih 7. Uzroci. Metodologija u službi promjene neprihvatljivog ponašanja kod učenika i učenica Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. Zavod za školstvo Crna Gora 93 . razumijevanje problematike društveno neprihvatljivog ponašanja i stvaranje pozitivnog okruženja u kojem učenici mogu razviti i korisno upotrijebiti sve svoje potencijale na kognitivnom. igre uloga. sa potpunim poštovanjem. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Veljka Vlahovića 5. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Podgorica E-mail: coo. rad u parovima. stavovi i vrijednosti: sposobnost da se učenik posmatra kao inidividua koja ima stavove.montenegro@gmail. vrijednosti i uvjerenja. simultana individualna aktivnost. posljedice i vrste društveno neprihvatljivog ponašanja 3. emocionalnom i socijalnom planu. odnosno kao ravnopravan pojedinac. kovacevic. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). i o različitim metodologijama koje doprinose promjeni ponašanja učenika i njihovom korišćenju radi smanjivanja rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja i strukturiranog i sistematskog djelovanja ka promjeni takvog ponašanja kod djece. stavova. uspješna i efektna komunikacija kroz govor.

socijalni model. samostalno ili u saradnji. Zaštitna prava – pravo na zaštitu od zloupotrebe. Termin realizacije jednog seminara: 14. godine. Uvod u dječja prava. razredne starješine. i razumijevanje praktične primjene dječjih prava. Konvencija o pravima djeteta – pravo djeteta da zna svoje pravo 3. pristupačnost i samostalan život. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Prava djeteta – životne potrebe djeteta Autori: Olivera Leković Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Pavle Rovinski”. nediskriminacija. Prava na učešće – pravo na slobodu govora i mišljenja. Razvojna prava – pravo na obrazovanje. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Prava preživljavanja – pravo na zdravlje. pravo na udruživanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). duvana 8. Prava djece sa smetnjama u razvoju – Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 63. alkohola. Ciljne grupe: nastavnici (nastavnici razredne nastave. pravo na igru 7. nastavnici građanskog vaspitanja i obrazovanja). obrazovanje 5. pravo na zdravu okolinu 6. pedagoške radionice o dječjim pravima i obuka da demokratskim pristupima podstiču učenika i pomažu mu u aktivnom procesu učenja (nastava je efikasnija ako slijedi životne potrebe djeteta). Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tanja Crvenica Adresa: Ul. osposobljavanje za optimalni razvoj djeteta i učenje kako da štiti vlastita i tuđa prava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija nastavnih časova o dječjim pravima. Podgorica E-mail: sanjaitanja@t-com. 94 Zavod za školstvo Crna Gora . april 2012. psihološko-pedagoška služba i učenici. pravo na jezik i njegovanje vlastite kulture. Klima u školi – prepoznavanje i uklanjanje nepovoljnih činilaca koji otežavaju njegovanje prava djeteta 4. Miloša Obilića S2b. Teme: 1. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dokumenta i zakoni o pravima djeteta 2. zaštita od droga.me Telefon: 067-320-452 Ciljevi programa: motivacija i podsticaj nastavnika da učenicima kreairaju.

godine. i 18. dan 1. Nikšić E-mail: milan. Zavod za školstvo Crna Gora 95 . Predavanje: Civilno društvo i uloga u zaštiti životne sredina Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (24 sata). mart 2012. Panel diskusija: Posebni tokovi otpada – kako dalje? 2. mart 2012. Predavanje: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije II modul. i 4. Predavanje: Odnosi sa javnošću i bioetičko novinarstvo 2. organizacioni i Ciljne grupe: rukovodioci ekoloških sekcija i nastavnici biologije. godine. osvježenja na pauzama i putni troškovi). beogradska S6-A. Termin realizacije jednog seminara: I modul: 3. geografije i menadžmenta.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 64. Prezentacija: Procjena uticaja na životnu sredinu i učešće javnosti 4. dan 1. uspostvaljanje međusektorske saradnje i promovisanje primjera dobre prakse kroz interaktivne radionice i panel diskusije o aktuelnim temama. smeštaja i hrane. II modul: 17. Škola urbane ekologije Autor: Aleksandar Perović Institucija/organizacija koja podržava program: Ekološki pokret „Ozon” Odgovorna osoba (koordinator): Milan Korać Adresa: Ul. Prezentacija: Arhuska konvencija u Crnoj Gori 2. Predavanje: Očuvanje zdravlja i životne sredine od uticaja raznih štetnih faktora 2. Predavanje: Urbana ekologija – menadžment životne sredine 3. Metode i tehnike rada: panel diskusije. Vježba: Ekološki otisak 2. 1. dan 1. vježbe i radionice. Predavanje: Planiranje održivih gradova 2. Panel diskusija: Važnost učešća javnosti u donošenju odluka iz oblasti životne sredine 3. Predavanje: Reciklaža i separatno razdvajanje otpada 3. Broj učesnika u grupi: od 10 do 15 učesnika.org. Cijena po učesniku: 120 € (uračunata je cijena potrebnog materijala.me Telefon: 068-497-754 Broj faksa: 040-213-586 Cilj programa: unapređenje stučnih znanja vezanih za poznavanje nadležnosti i mogućnosti učešća u donošenju odluka iz oblasti životne sredine.korac@ozon. dan 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacijski segment u radu kroz primjenu stečenih iskustava. 1. Teme: I modul.

Metode rada sa roditeljim. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. akvarijum. Roditelji kao vrijedan resurs u zajednici 3. pojedinačne i grupne prezentacije. kooperativno učenje. 6. Termin realizacije jednog seminara: 12. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i uprava škole. Teme: 1. timski rad i davanje/primanje povratne informacije. grupne diskusije. definisanje i analiza odnosa zajednica – škola 2. planiran. studije slučaja. godine. 4. ostvarivanje udruženog i sinhronizovanog djelovanja za dobrobit djeteta/mlade osobe i usvajanje navedenih znanja i vještina u radu sa roditeljima na postupan.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 65. Učešće roditelja u životu škole Autori: Sava Kovačević i Aleksandra Radoman Institucija/organizacija obrazovanje. tehnika akvarijuma. korišćenje resursa u holističkom pristupu u radu sa djecom kroz učešće roditelja.com. Načini definisanja vrijednosnih kategorija bitnih za zdrav razvoj djeteta. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunat je honorar za voditelje seminara). prezentacije. sposobnost prepoznavanja resursa koji postoje u lokalnoj zajednici i sposobnost korišćenja resursa iz lokalne zajednice).com Telefon: 069-433-868 Broj faksa: 020-656-695 Ciljevi programa: osvješćivanje uloge roditelja u školskoj zajednici u cilju kvalitetnijeg života škole ostvarivog kroz holistički pristup u radu i učenje djece u nastavi i van nje. maj 2012. igre uloga. 96 Zavod za školstvo Crna Gora . simultana individualna aktivnost. stavovi i vrijednosti (posmatranje učenika kao inidividue sa stavovovima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: analize stanja i mapiranje resursa u zajednici (analiziranje stanja i definisanje uloga roditelja.montenegro@gmail. vođenje razgovora uz poštovanje principa demokratičnosti i zajedničkog djelovanja i odlučivanja sa roditeljima). uključivanje roditelja u proces zdravog razvoja škole i rada u školi. Podgorica koja podržava program: NVO Centar za obuku i Odgovorna osoba (koordinator): Sava Kovačević Adresa: Ul. Podgorica E-mail: coo. rad u parovima. Planiranje akcije za strukturirano i sistematsko djelovanje u cilju uključivnja roditelja u život škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). mini-lekcije. organizatorske vještine u kreiranju i vođenju života u školi (inicijativa i preduzetništvo koji čine dio ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje) i planiranje (sposobnost analize i planiranja dugoročnih aktivnosti sa roditeljima koje utiču na kvalitetniji život u školi). kovacevic. izvođenje uobličenih argumenata i njihovo tačno i uspješno prenošenje. Predstavljanje mehanizama kako da se roditelji uključe u proces vaspitanja i obrazovanja djece/mladih 5. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 5. rad u malim grupama. Veljka Vlahovića br. vrijednostima i uvjerenjima koje treba istraživati i razvijati. sistematski i kvalitetan način kako bi usvojena znanja i vještine mogli dugoročno primjenjivati. i društvene i građanske kompetencije).sava@gmail. prenositi i dijeliti sa kolegama u školskoj zajednici i šire. Resursi u zajednici. komunikacijske vještine (uspješna i efektna komunikacija kroz govor.

kao i za samoevaluaciju nastavnika. CRI. Interaktivna nastava Autori: autori originalnih modula obuke Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. primjenu interaktivnih metoda u nastavi matematike.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete. prezentacije. primjenu interaktivnih metoda u nastavi prirode i društva. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta.co. kao i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VII METODIKA 66. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne i dinamične sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i savremenim konceptom našeg obrazovnog sistema. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. igre uloga. dr Dušanka Popović. Miodrag Vučeljić. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. pedagozi. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanju znanja. i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad). primjenu interaktivnih metoda u nastavi iz umjetničkih predmeta. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. i podrška reformi obrazovnog sistema primjenom savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i o procesu učenja i sticanja znanja. i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. dr Saša Milić. usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici. Zavod za školstvo Crna Gora 97 . odjeljenju. mini-lekcije. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja. defektolozi i visokoškolski nastavnici. mr Milja Vujačić. organizovanje po centrima aktivnosti i interesovanja. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih. integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave. primjenu interaktivnih metoda u nastavi maternjeg jezika i književnosti. debate. psiholozi. i individualizovani pristup u podučavanju. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave.

Interaktivna nastava iz matematike 4. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Kooperativno učenje Modul za nastavnike II razreda 1. 72 sata seminarske obuke. Saradnja između škole i porodice 4. Instruktivnopedagoški rad na terenu: u prvoj godini dva dana godišnje za jednu školu. i 10 sati instruktivnog rada na terenu (u nastavi). Trajanje programa: kompletna obuka traje dvije godine – dva seminara/modula od po četiri i po dana (svaki po 36 sati). moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. najmanje 10 sati). Interaktivna nastava iz prirode i društva 5. Broj učesnika u grupi: od 25 do 40 učesnika. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa 2. Broj sati efektivnog rada i broj dana: devet radnih dana. u drugoj godini dva dana (ukupno. u okviru navedenog programa. Ambijent u učionici i odgovarajuća organizacija rada 2. ukupno 13 radnih dana. 98 Zavod za školstvo Crna Gora . pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Interaktivna nastava iz maternjeg jezika i književnosti 3. Savremeni pristup nastavi iz matematike i maternjeg jezika i književnosti (za program su obezbijeđeni odgovarajući priručnici). Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Interaktivna nastava iz umjetnosti 5. po jedan svake godine (ukupno 72 sata). Integrisano podučavanje u prvom ciklusu – tematsko planiranje 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Modul za nastavnike I razreda 1. tj.

poznavanje pedagoško-psiholoških teorija iz prošlosti vezanih za kooperativno učenje i poznavanje praktičnih pokušaja implementacije tog nastavnog pristupa u prošlosti. Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. septembar 2012. Cijena po učesniku: 35 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). poznavanje i razumijevanje aktuelnih pedagoško-psiholoških teorija vezanih za kooperativno učenje i aktuelnih operativnih obrazovnih modela zasnovanih na. Kriterijumi za formiranja grupa za kooperativno učenje 4. Teorijske osnove pojma kooperativno učenje 2. Zavod za školstvo Crna Gora 99 . i poznavanje konkretnih primjera i sposobnost dizajniranja. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. Teme: 1. pedagozi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 67. Uloga i mjesto učenika u kooperativnom učenju 6.co. psiholozi. 27. razvoja i strukturiranja nastavnog časa baziranog na osnovnim principima kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa. u okviru navedenog programa. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. dr Saša Milić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. Nastava iz umjetnosti i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). poznavanje i primjena ključnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije kooperativnog učenja. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. i 29. nastavnici predškolskog vaspitanja. Nastava iz prirode i društva i kooperativno učenje 8. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. između ostalog. Kooperativno učenje Autor: prof. Podgorica E-mail: sasam@pccg. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki kooperativnog učenja i njegovih prednosti i eventualnih nedostataka u odnosu na ostale nastavne pristupe ili strategije (individualistički i takmičarski). dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije na relaciji nastavnik – učenik kroz primjenu kooperativnog učenja. 28. Osnovni elementi kooperativnog učenja kao nastavnog pristupa 3. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Termin realizacije jednog seminara: 26. Uloga i mjesto nastavnika u kooperativnom učenju 5. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Nastava iz maternjeg jezika i kooperativno učenje 7. učeničkoj kooperaciji. godine. kao i pravilno definisanje pojma kooperativno učenje u sistemu pedagoško-psiholoških pojmova. inoviranje i povećanje kvaliteta rada nastavnika i doprinos aktuelnoj reformi vaspitno-obrazovnog procesa u obrazovnom sistemu.

vaspitači i stručni saradnici) za primjenu metodologije Korak po korak u vaspitno-obrazovnoj praksi.co. roditelji. dr Saša Milić. CRI i stručnjaci Georgetown University – Washington DC. ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih saznanja i na nivou pojedinih vaspitno-obrazovnih oblasti. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (jasleni. medicinske sestre zaposlene u vrtiću.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka odraslih profesionalaca (medicinske sestre. vještine i znanja potrebna za praćenje i evidentiranje napredovanja djece u razvoju. vrtićki i predškolski uzrast) Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh. korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. SAD Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno (tematsko) planiranje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada i za samoevaluaciju medicinskih sestara i vaspitača. predavači i studenti predškolskog vaspitanja. kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom i drugim učesnicima u vaspitno-obrazovnom procesu i saradnja s lokalnom zajednicom uopšte i u vezi s njenim uključivanjem u život vaspitne grupe. Metode i tehnike rada: osnovni oblik rada je seminar intenzivnog tipa. dr Dušanka Popović. sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine (organizovane po centrima interesovanja) koja podstiče razvoj djece i njihov aktivan i istraživački odnos prema okruženju i novim saznanjima. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. jaslama) praćena je instruktivno-pedagoškim radom sa vaspitačima i medicinskim sestrama. i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i procesu učenja i sticanja znanja. upravljanje procesima i dinamikom u vaspitnoj grupi kao zajednici. rad u timu i upravljanje timom. Supervizija na terenu (u vrtiću. razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja djece i praćenje njihovog individualnog napredovanja u razvoju. direktori i stručni saradnici iz predškolske djelatnosti. i integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju aktivnosti za djecu. nadzornici i savjetnici. mr Milja Vujačić. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama Crne Gore adaptirali: prof. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim interesovanjima i obrazovnim i drugim potrebama djece i odraslih. Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. 100 Zavod za školstvo Crna Gora . usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u vaspitnoj grupi i vrtiću) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih i na demokratskim principima rada i življenja u zajednici. a osnovna metoda – interaktivna edukativna radionica. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. Podgorica E-mail: sasam@pccg. koji svoje podučavanje usklađuje s nivoom djetetovog učešća.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 68. vještine refleksivnog praktičara.

vaspitački portfolio za vaspitnu grupu. – II modul: stvaranje zajednice u vaspitnoj grupi. grafičko praćenje i predstavljanje procesa u vaspitnoj grupi. učenje kroz otkrivanje. kooperativne igre i aktivnosti. porodica kao partner u vaspitno-obrazovnom radu. učenje kroz igru. i uloga vaspitača u programu usmjerenom na dijete. razvoj početnih matematičkih pojmova. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. radionica za čitanje i pisanje. pravila i rutine u funkciji osamostaljivanja djece. uticaj životne sredine na posmatranje djece. vaspitački profesionalni portfolio i samoevaluacija vaspitača praktičara. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka traje dvije godine – pet trodnevnih seminara/modula (svaki po 18 sati). – III modul: evidencija vaspitnog rada. instrumenti za praćenje napredovanja djece u razvoju i učenju. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. organizacija rada u sredini strukturiranoj po centrima interesovanja. šta je dječji portfolio?. evaluacija programa rada sa djecom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prva godina – tri modula – I modul: motivacija za iskorak. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). – II modul: vaspitač kao refleksivni praktičar. tehnike za posmatranje djece u vaspitnoobrazovnom radu. rad u timu. i to: u prvoj godini tri seminara. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. individualizacija i partnerstvo u vaspitanju. socijalno-emocionalni razvoj i vještine komunikacije. učenje i podučavanje postavljanjem pitanja. Druga godina – dva modula – I modul: razvoj govora. Zavod za školstvo Crna Gora 101 . aktiviranje lokalne zajednice i akciono planiranje. u okviru navedenog programa. principi i stilovi učenja. analiza i interpretacija prikupljenih podataka. podsticajna sredina za razvoj. vrste dječjeg portfolija. roditelj kao saradnik u planiranju i realizaciji vaspitnog rada. i razvoj samopoštovanja kod djece. kako dijete samostalno planira i prati sopstveni napredak. filozofija programa. u drugoj godini dva seminara (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu najmanje dva dana godišnje za jedan vrtić (ukupno. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. stvaralaštvo i prljavi materijali. najmanje 24 sata).

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

69. Program Korak po korak – kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (od I do IV razreda devetogodišnje osnovne škole)
Autori: autori originalnih modula obuke Programa Korak po korak za osnovne škole su Kate Burke Walsh, CRI, i stručnjaci Georgetown University – Washington DC, SAD. Pedagoški centar Crne Gore dobio je licencu od autora programa i ISSA za primjenu programa obuke u Crnoj Gori. Program su za potrebe implementacije u obrazovnim institucijama naše zemlje adaptirali: prof. dr Saša Milić, dr Milja Vujačić, dr Dušanka Popović, Sofija Klikovac i dr Biljana Maslovarić. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: sasam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika i stručnih saradnika u školama za primjenu metodologije rada u programu usmjerenom na dijete; sticanje znanja i neposrednog iskustva za kreiranje sredine koja kod djece podstiče aktivan i istraživački odnos prema procesu učenja i sticanja znanja organizovane po centrima aktivnosti i interesovanja; usvajanje znanja i vještina potrebnih za formiranje i njegovanje zajednice (u učionici, odjeljenju, školi) koja uči na principima uzajamnog poštovanja djece i odraslih, ali i na demokratskim principima rada i života u zajednici; razvijanje profesionalne osjetljivosti za sistematsko posmatranje razvoja i praćenje individualnog napredovanja djece u učenju radi autentičnog procjenjivanja; usvajanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za konceptualno/tematsko planiranje i evaluaciju nastave i za samoevaluaciju nastavnika; ovladavanje bazičnim vještinama potrebnim za integrisano podučavanje djece na nivou opštih znanja i na nivou pojedinih obrazovnih oblasti i predmeta, i podrška reformi obrazovnog sistema pomoću primjene savremenih obrazovnih metodologija zasnovanih na opšteprihvaćenim pedagoškim i psihološkim znanjima o razvoju djece i mladih i procesu učenja i sticanja znanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju potrebne su za: organizovanje podsticajne sredine za učenje prema dječjim interesovanjima i obrazovnim potrebama; primjenu interaktivnih metoda u podučavanju, kooperativnog učenja i raznih tehnika grupnog i individualnog rada; integrisano podučavanje i tematsko (konceptualno) planiranje obrazovnih procesa i nastave; refleksivno podučavanje (metod kojim se usklađuje podučavanje s nivoom učešća učenika); rad u timu i upravljanje timom, procesima i dinamikom u odjeljenju; individualizovani pristup u podučavanju; praćenje i evidentiranje napredovanja djece i autentično procjenjivanje; kreiranje i njegovanje partnerskog odnosa sa porodicom, i ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u školski život. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole), nastavnici predškolskog vaspitanja, pedagozi, psiholozi, defektolozi i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa (radionice, debate, prezentacije, mini-lekcije, igre uloga, i slično) i supervizijske posjete na terenu (instruktivno-pedagoški rad).

102

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Teme: Prvi razred – tri modula (trodnevna) – I modul 1. Filozofija i osnovna polazišta za program 2. Organizacija rada u učionici, principi učenja djece i odraslih 3. Rad u timu 4. Saradnja sa porodicom – II modul 5. Kreiranje SbS učionice 6. Individualizovani pristup u podučavanju 7. Tematsko planiranje 8. Praćenje i posmatranje u funkciji planiranja – III modul 9. Polazišta i strategije u početnom čitanju i pisanju 10. Vođeno čitanje 11. Radionica za pisanje 12. Interaktivne metode u nastavi iz matematike 13. Građevinski blokovi kao nastavno sredstvo 14. Svojstva autentičnog procjenjivanja Drugi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Treći 1. 2. 3. 4. 5. razred – jedan modul (trodnevni) Izrada očiglednih sredstava u nastavi Kooperativno učenje Uloge učitelja Dječji i nastavnički potfolio Interaktivna nastava iz jezika Interaktivna nastava iz matematike Interaktivna nastava iz prirode i društva razred – jedan modul (trodnevni) Individualizacija – djetetov individualni plan napredovanja Centri interesovanja i njihova funkcija u nastavi Evaluacija i samoevaluacija Interaktivna nastava iz umjetnosti Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): kompletna obuka za program traje tri godine – pet trodnevnih seminara/modula (po 18 sati), i to: u prvoj godini tri seminara, u drugoj i trećoj godini po jedan seminar (ukupno 90 sati) i instruktivno-pedagoški rad na terenu (u prvoj godini tri dana za jednu školu, a u drugoj i trećoj godini po dva dana – ukupno, najmanje 42 sata). Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru navedenog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 20 do 50 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Zavod za školstvo Crna Gora

103

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

70. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)
Autori: dr Jeannie L. Steele, dr Kurtis S. Meredith, dr Charles Temple i Scott Walter. Program Razvoj kritičkog mišljenja zajednički je projekat International Reading Association, Univerziteta Sjeverna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V, Podgorica E-mail: biljanam@pccg.co.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: ovladavanje načinom podučavanja koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja; sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivne nastave; razvijanje spremnosti za saradnju, razmjenu iskustva i učenja od kolega; promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje nastavnika refleksivnog praktičara (koji kontinuirano preispituje, usavršava i prilagođava svoj rad potrebama obrazovne prakse), i jačanje nastavnika kao nosioca reforme obrazovanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vještine i sposobnosti potrebne za primjenu nastavnih metoda i tehnika koje praktičari kombinuju, tj. prilagođavaju predmetu koji predaju i specifičnostima programa; načini i oblici razmjene između nastavnika i učenika i između učenika; vještine čitanja i pisanja kod djece; primjena tehnika grupnog i individualnog rada, i preispitivanje odnosa nastavnika prema obrazovanju i nastavi. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi, stručni saradnici (pedagozi, psiholozi) i visokoškolski nastavnici. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja 3. Čitanje, pisanje i diskusija u svim nastavnim predmetima 4. Kooperativno učenje 5. Planiranje nastavne jedinice 6. Ocjenjivanje 7. Pisanje kao sredstvo samoizražavanja 8. Kritičko čitanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (četiri dvodnevna seminara – 48 sati). Praktična primjena metoda u nastavi između seminara traje ukupno 42 sata. Važna napomena: neophodno je da se napravi razmak između seminara u trajanju od jednog do dva mjeseca da bi učesnici imali vremena za praktičnu primjenu programa. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih, moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup, pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema, u okviru pomenutog programa, u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).
Zavod za školstvo Crna Gora

104

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

71. Problemsko učenje
Autori: Mira Soldo, Slavoljub Marsenić, Slavko Peković, Biljana Terzić, Tanja Jokanović, Milan Jocić, Đorđina Markuš, Milica Kostić, Dragan Nikčević, Vesna Pavićević, Branislav Pavićević, Bosiljka Milošević, Duško Lučić, Vesna Damjanović, Vasilije Kovačević, Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje, Crna Gora Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na problemsko učenje (PBL) u stručnim predmetima; uvođenje tehnika i materijala koji se odnose na kreativno rješavanje problema (CPS) u učionicama i radionicama u stručnom obrazovanju, i izrada akcionih planova za korišćenje tih tehnika (učesnici). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kreativno rješavanje problema; rješavanje problema u formi problemskog učenja; razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja; kooperativno učenje; razvoj kritičkih vještina; efikasnost u podučavanju učenika; ključne vještine građanina; razvoj emocionalne inteligencije; primjena znanja iz kognitivne psihologije i neuroloških nauka; samorazumijevanje/razumijevanje; nastavnik kao aktivni, samousmjereni, reflektivni, prilagodljivi i sveživotni učenik, i komunikacija, timski rad i saradnja, tolerancija, kreativnost, vođenje i moderacija. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada, učenja i podučavanja. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera, diskusija, pojedinačne i grupne prezentacije, predavanja, rad na konkretnom primjeru, podjela uloga, rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Teme: Sesija I – Analiza implementirane akcije i uvod u PBL 1. Predstavljanje PBL i uvod 2. Analiza implementacije akcionog plana 3. Upoređivanje SCAL i PBL 4. Vježba za poboljšanje pamćenja 5. Razumijevanje PBL ciklusa 6. Čitanje teksta i diskusija Sesija 2 – Uvod u kooperativno učenje (CL) i alate za PBL 1. Obnavljanje metode za formiranje malih timova učenika radi učenja 2. Uvod u kooperativno učenje 3. Čitanje štiva i diskusija 4. Predstavljanje liste izazova i upitnik za učenike Sesija 3 – Uvježbajte i dizajnirajte projekat koristeći PBL 1. Rekapitulacija principa i tehnika PBL 2. Vježbanje dizajniranja PBL izazova za projekat iz svog predmeta 3. Razmjenjivanje povratnih informacija o individualnim dizajnima 4. Metakomuniciranje o načinu davanja povratne informacije Sesija 4 – Uvod u kreativno rješavanje problema (CPS) 1. Šta je to rješavanje problema? 2. Uvod u CPS metod – šta čini uspješni rješavalac problema?
Zavod za školstvo Crna Gora

105

i kako da ih razvije? 4. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. novembar 2011. godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 3. Evaluacija radionice Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). Elaboracija CPS metoda Uvježbavanje CPS metoda 5 – Vježbajte dizajniranje projekata za korišćenje CPS Rekapitulacija CPS principa i tehnika Vježbanje dizajniranja CPS aktivnosti iz svog predmeta Simulirani CPS čas koji izvodi dobrovoljac na osnovu aranžiranja i planiranja tokom večeri uoči simulacije 4. 4. 106 Zavod za školstvo Crna Gora . 2. Demonstracija odabranih akcionih planova 3. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Uvod u finalnu pripremu za sesiju 2. Termin realizacije jednog seminara: 18. 3. i 19. koji učenika stavlja u centar. Ispitivanje učesnika nakon simulacije i konstruktivna povratna informacija Sesija 6 – Prezentacija PBL i CPS projekata sa uvježbavanjem i povratnom informacijom 1. Koje kompetencije treba da ima moderni nastavnik. Sesija 1.

Učenje usmjereno na učenika Autori: Marry Williams. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). facilitiranje. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola). Uloga nastavnika kao facilitatora u procesu učenja 9. Kako osmisliti i obezbijediti aktivno učenje putem projekta? 10. kreativnost u planiranju nastavnih aktivnosti. Termin realizacije jednog seminara: 25. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena savremenih metoda podučavanja/učenja. januar 2012. Od tradicionalne nastave ka učenju usmjerenom na učenika 3. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Konstruktivna povratna informacija 6. Stilovi učenja i motivacija za učenje 2.me Broj telefona: 032-330-275 Ciljevi programa: jačanje kapaciteta za praktično znanje i vještine kojima se podržava prelaz sa pristupa umjerenog na nastavnika na pristup usmjeren na učenika (Student Cetred Learning) i individualni pristup s naglaskom na razvoj stavova i ključnih kompetencija koje su neophodne za razvoj konkurentne i stručne radne snage i njeno zapošljavanje. Podgorica koja podržava program: Centar za stručno Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić E-mail: scekic@t-com. i 27. Kontinuirana evaluacija postignuća uečnika u odnosu na postavljene ciljeve Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Podrška učenicima u učenju usmjerenom na učenike 8. Janet Swainger i Dragutin Šćekić Naziv institucije/organizacije obrazovanje. pružanje konstruktivnih povratnih informacija i kreiranje okruženja koje podržava učenje usmjereno na učenika. Stvaranje okruženja za aktivno učenje ili učenje usmjereno na učenika 11. Šta je učenje usmjereno na učenika i kako ono utiče na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje? 4. Aktivnosti zasnovane na aktivnom učenju 7.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 72. Učenje usmjereno na učenika – teorijske osnove 5. Teme: 1. godine. 26. umrežavanje i saradnja nastavnika. nastavno-ciljni pristup obrazovnom procesu. Zavod za školstvo Crna Gora 107 . Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Slavoljub Marsenić. Tanja Jokanović. predavanja. Vesna Damjanović. saradnja. rad na bazi instrukcija i igranje uloga. Korišćenje poznavanja stilova učenja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati). Slavko Peković. sticanje znanja o različitim stilovima učenja u teoriji i praksi. razmjena ideja. tolerancija.me Broj telefona: 067-341-298 Ciljevi programa: sticanje znanja o elementima efikasnog učenja. Metode i tehnike rada: teorijska razmatranja uvodnog karaktera. lična iskustva u učenju. i 31. Termin realizacije jednog seminara: 30. i rješavanje različitih problemskih situacija. Uvod. vođenje i moderacija. Kolbov ciklus učenja. stilovi učenja 5. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Đorđina Markuš. elementi efikasnog učenja 2. kreativnost. učenja i podučavanja. Stilovi učenja u praksi – rad na problemu 6. Dragan Nikčević. Shvatanja uloge nastavnika 3. Vesna Pavićević. Nastavnik u novoj ulozi u CG 4. rad u timu. Branislav Pavićević. Vasilije Kovačević.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 73. 108 Zavod za školstvo Crna Gora . Bosiljka Milošević. Milan Jocić. izmijenjene uloge nastavnika. Milica Kostić. diskusija. Biljana Terzić. Ljeposava Vuksanović i Senka Petrović Institucija/organizacija koja podržava program: Centar za stručno obrazovanje. Ciljna grupa: nastavnici i zainteresovani pojedinci profesionalci (ili grupe) koji se bave procesom obrazovno-vaspitnog rada. rad na konkretnom primjeru. i informisanje o karakteristikama učenja odraslih. razumijevanje nove. podjela uloga. Teme: 1. mart 2012. Izmijenjena uloga nastavnika i stilovi učenja Autori: Mira Soldo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Mira Soldo E-mail: somic@t-com. pojedinačne i grupne prezentacije. Duško Lučić. godine. samorazumijevanje/razumijevanje.

Vježba u analizi scenarija 5. Teme: Bazični interaktivni seminari aktivnog učenja 1. Položaj učenika u školi 4. a supervizijski seminar – dva dana (ukupno 16 sati). Postupak analize scenarija za čas aktivnog učenja 4. Demonstracija sekvencijalne analize na primjeru snimljenog (ili uživo izvedenog) časa 7. Ciljna grupa: nastavnici. gimnazija. dr Ivan Ivić. analiziranje i samoanaliziranje projektovane i izvedene nastave (scenariji za izvođenje nastave). Edukativna radionica i njena primjena u nastavnom procesu 10. Timski rad u postupku analize scenarija ili izvedene nastave 8. Participacija učenika u procesu nastave 5.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 74. participativnih i interaktivnih metoda nastave/učenja u osnovne i srednje škole. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Bar E-mail: elementa@t-com. Priroda školskih predmeta naspram oblika nastave 12. Uvođenje pojma sekvencijalna analiza 6. Metode nastave/učenja 9. Postupci aktiviranja učenika 7. Aktivno učenje/nastava Autori: prof. Broj učesnika u grupi: od 15 do 35 učesnika. Uloge nastavnika 8. i sposobnost za sve faze timskog rada – projektovanje (koncipiranje). bez obzira na nivo obrazovanja na kojem rade i tip i vrstu škole u kojoj predaju (osnovna škola.me Broj telefona: 068-315-330 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija i uvođenje aktivnih. izvođenje i analizu nastave. dr Ana Pešikan i Slobodanka Antić Institucije/organizacije koje podržavaju program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici i UNICEF-ova kancelarija u Beogradu Odgovorna osoba (koordinatorka): Tatjana Vujović Adresa: OŠ „Blažo Jokov Orlandić”. projektovanje (koncipiranje) časova aktivnog učenja/nastave. srednja stručna škola). Zavod za školstvo Crna Gora 109 . Planiranje daljeg rada na AU/N Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): bazični seminar traje tri dana (24 sata). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda aktivne/participativne/interaktivne nastave. Tradicionalna i aktivna koncepcija nastave 3. Aktivnosti i uloge djece u aktivnom učenju/nastavi 3. Obrazovni sistem i njegove komponente 2. Aktivnosti nastavnika 6. Ciljevi obrazovanja i aktivna škola 11. prof. Saopštavanje i analiza prvih iskustava nastavnika u koncipiranju časova aktivnog učenja/nastave 2. Aktivna škola i realni uslovi u školskoj praksi Supervizijski interaktivni seminari aktivnog učenja 1.

februar 2012. 25. i 26.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 24. 110 Zavod za školstvo Crna Gora . godine (bazični seminar).

Zavod za školstvo Crna Gora 111 . Teorije na osnovu kojih se oblikuje. biosocijalna teorija.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 75. Razumijevanje adolescenata u učionici – uloga nastavnika Autorke: Ajša Hadžibegović i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija). postignu najbolje rezultate. Termin realizacije jednog seminara: maj – jun 2012. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.com Broj telefona: 020-602-710 Broj faksa: 020-602-710 Cilj programa: uspostavljanje odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu koji će im omogućiti da ostvare svoje potencijale i. stavovi i ponašanje. organizmička teorija. godine. prepoznati metode koje učenicima mogu pomoći tokom njihovog emocionalnog i intelektualnog razvoja a primjenljive su u učionici 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija. Prepoznavanje važnosti i definisanje različitih uloga (odgovornosti) koje ima nastavnik u odnosu na adolescente u obrazovnom procesu 2. rad na emocijama i stavovima i načini njihovog potencijalnog uticaja na izgradnju odnosa sa adolescentima u obrazovnom procesu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). teorije socijalnog učenja i sociološke teorije). Imajući u vidu sve teorije o adolescenciji (npr. Teme: 1. bratstva i jedinstva 4. teorije učenja. tj. koje karakterišu rad sa adolescentima individualno i u odjeljenju kao široj sredini 4. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikacijskih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici imaju centralnu ulogu 5. Podgorica E-mail: tamara. i rad sa učenicima adolescentima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. stavovi i vrijednosti. bihevioristička teorija. Sistemi vrijednosti i postojećih uvjerenja.krivokapic@forum-mne. u skladu sa njima. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama koji rade sa adolescentima.

i analiziranje i samoanaliziranje izvedenog testiranja. primjena instrumenta za prepoznavanje teškoća u savladavanju čitanja i pisanja Putokaz. procjenjivanje i izrada IOP-a djeteta s teškoćama u savladavanju čitanja i pisanja. Disleksija i disgrafija 2. dr Ritva Ketonen i Anita Marić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 112 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: 19. godine. Kako koristiti instrument Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Izrada instrumenta 4. novembar 2011. posmatranje. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 76. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Anita Marić E-mail: maricb@t-com.me Broj telefona: 067-831-689 Broj faksa: 020-203-045 Ciljevi programa: unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti neophodnih za korišćenje instrumenta i razvijanje profesionalne osjetljivosti za uviđanje problema u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prihvatanje i rad sa djecom koja imaju teškoće sa usvajanjem čitanja i pisanja. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. kreativnost i inventivnost u radu. informisanje nastavnog kadra o bazičnim karakteristikama djece sa problemima u čitanju i pisanju. Korišćenje Putokaza (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja) Autorke: doc. Početne teškoće u ovladavanju vještinama čitanja i pisanja 3. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Struktura instrumenta 5. sloboda izbora i odgovornost. Teme: 1. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

vrednovanju prostora i prostornom planiranju u smislu njegovog održivog razvoja. formulisanje pitanja. odvijali u prirodnoj sredini. Upotreba javnog prostora 7. mr Maciein Borsa i mr Jerzy Zaborowski. Univerzitet u Ljubljani. Univerzitet u Ljubljani. Fakultet za geografiju. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa i istraživanje terena. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pristup u razvijanju sposobnosti učenika da učestvuju i podržavaju način. Pejzaži 8. simuliranje i testiranje mogućih etapa procesa učenja s osvrtom na podizanje svijesti o vrijednosti prostora za život. razvijanje kritičkog mišljenja. primjena planom i programom predviđene metodologije. problemski procesno učenje i 113 . Ljubljana. interdisciplinarni pristup. unapređivanje znanja o prostoru kao resursu. Inovacija fondacija. dr Elena Marchigiani. prof. mr Claudia Ferluga. Raznovrsnost upotrebe prostora 6. Teme: 1. mr Stefania Bertolino. predlaganje metodologija učenja koje nastavnici mogu da implementiraju saglasno različitim nivoima školovanja i različitim obrazovnim programima. Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenje prostora. Slovenija. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Planiranje prostora Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Podizanje svijesti o vrijednosti prostora i njegovoj održivosti Autori: prof. Podgorica Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. i Nevena Čabrilo. analiziranje i prezentovanja podataka. Fakultet za geografiju.com Broj telefona: 069-236-700 Broj faksa: 020-260-206 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje nastavnika za realizaciju obrazovnih programa iz izbornih predmeta. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. razumijevanje procesa koji su se. i razumijevanje odnosa između prirodnih. tokom vremena. Zavod za školstvo. Univerzitet u Trstu. kako se do sadržinskih znanja dolazi kroz projektna organizacija. Fakultet za arhitekturu i urbani dizajn. Podgorica E-mail: margodevet@yahoo. multidisciplinarni orijentisano učenje. Opažanje prostora svim čulima 9. prikupljanje. dr Tatjana Resnik-Planinc. mr Polona Demšar-Mitrovič. Univerzitet u Varšavi. Fakultet za urbanizam i grafički dizajn. kritičko mišljenje. Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola. Univerzitet u Trstu. Pojam i elementi prostora 3. vrednovanje prostora i istraživanje prostora. Vanessa Linardou. Univerzitet u Trstu. CEI Chiara Cecchetto CEI. dr Mimi Urbanac. širenje znanja o vrednovanju prostora. Elementi prostora 11. Barbara Fabro. Uočavanje i vrednovanje elemenata prostora 5. dr Ilaria Garogolia. Održivi razvoj i dokumenti kojima se definiše 2. Zavod za školstvo Crna Gora aktivno orijentisan promjene na održiv pristup. Univerzitet u Trstu. kulturnih i socijalnih resursa. ekonomskih. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Marijana Ojdanić Adresa: Osnovna škola „Vlado Milić”. Zavod za urbanizam i grafički dizajn. Prostor i biodiverzitet 10. dr Maja Simoneti. Istraživanje prostora 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 77.

godine. 114 Zavod za školstvo Crna Gora . Termin realizacije jednog seminara: od 22.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). oktobra 2011.

5.. 6. osposobljavanje da na osnovu promjene načina komunikacije motivišu učenike za kritičko razmišljanje i time utiču na razvoj interpersonalnih vještina. i osposobljavanje za efektivno pružanje konstruktivnih povratnih informacija o tome kako da povećaju nivo učenja u učionici. 4. individualne kreativnosti i preduzetničkih vještina. Termin realizacije jednog seminara: 5. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. novembar 2011. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine. pružanje konstruktivnih povratnih informacija. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. efektivna komunikacija u učionici i motivisanje učenika za učenje. Efektivna komunikacija u učionici Autori: Marry Wiliams i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: program je razvijen 2008. Teme: 1. Ciljna grupa: predmetni nastavnici (viši razredi osnovne škole i srednja škola).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 78. 7. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: demokratizacija odnosa u učionici. Kotor E-mail: scekic@t-com. 2.b. Zavod za školstvo Crna Gora 115 . 3. Prepreke učenju u učionici Vještine koje su potrebne na radnom mjestu Šta je komunikacija? Vrste komunikacije u učionici Teorija konstruktivne povratne informacije Davanje povratne informacije u učionici Kako pružiti konstruktivnu povratnu informaciju? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).me Broj telefona: 032-330-275 Broj faksa: 032-330-275 Ciljevi programa: osnaženje nastavnika da način komunikacije sa učenicima prilagode potrebama obrazovnog sistema koji funkcioniše u društvu znanja. godine u okviru CARDS-ovog projekta Reforma tržišta rada i razvoj radne snage Odgovorna osoba (koordinator): Dragutin Šćekić Adresa: Dobrota b.

dr Nada Šakotić Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. pomoćnici direktora. informisanje o brojnim praktičnim modelima primjene računara u različitim vaspitno-obrazovnim područjima. primjena računara u realizaciji nastavnih sadržaja u vaspitno-obrazovnom procesu. poznavanje mogućnosti kvalitetne primjene računara u nastavi. sugestije i predlozi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati) – može se realizovati tokom jednog vikenda. Problemi oko uvođenja računara u nastavni proces 5.. Modeli primjene računara u vaspitno-obrazovnom procesu 3. Mjesto i uloga računara u vaspitno-obrazovnom procesu 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska i praktična znanja o primjeni računara u realizaciji planiranih sadržaja. korišćenje gotovih i izrada novih obrazovnih programa i materijala u nastavi prilagođenih novom modelu učenja uz računar i evaluiranje sopstvenog rada u novoj poziciji nastavnika.b. Planiranje toka realizacije nastavnog sadržaja uz primjenu računara 8. pedagozi i psiholozi. razmatranje etapa primjene računara u nastavnom procesu. informisanje o različitim modelima primjene računara u nastavi. dovođenje učenika u poziciju aktivnog učesnika u nastavnom procesu i kada nije fizički prisutan na času. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): dr Veselin Mićanović Adresa: Ul. Termin realizacije jednog seminara: od 28. doc. godine. dr Dijana Vučković i doc.me Broj telefona: 069-453-936 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika za savremeniji model prenošenja znanja u nastavi. primjena različitih metoda i tehnika rada tokom realizacije nastave uz primjenu računara. vladanje savremenom tehnologijom u nastavnom procesu. Teme: 1. Učenje na daljini 7. nastavnici u srednjoj školi. dugi i treći ciklus osnovne škole). Danila Bojovića b. 116 Zavod za školstvo Crna Gora . Praktični primjeri neposredne realizacije planiranih sadržaja uz primjenu računara 4. Primjena računara u nastavi Autori: doc. Etape primjene računara u nastavi 6. komentari. Nikšić E-mail: vele-nk@t-com. informisanje o procesu planiranja i realizaciji nastavnih sadržaja uz primjenu računara. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). dr Veselin Mićanović. januara 2012. analiziranje eventualnih problema oko uvođenja računara u nastavni proces. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja (vaspitači). i identifikovanje i razmjena primjera iz dobre prakse.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 79. Evaluacija. direktori. nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi (prvi. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje teorijskih osnova projekt-metoda.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o teorijskoj osnovi projekt-metode. godine. Modelovanje egzemplarnih primjera – primjena projekt-metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Etape učenja u slučaju primjene projekt-metode 5. razmjena iskustva sa ostalim učesnicima. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave. dr Nikola Miljanović. Danila Bojovića b. Postavljanje pitanja i zadataka problemskog i istraživačkog tipa 4. dr Dijana Vučković Adresa: Ul. januar 2012. dr Dijana Vučković i mr Mirko Đukanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet.. Nikšić E-mail: dijanav@ac. osposobljavanje za primjenu projekt-metode u nastavi. shvatanje značaja. nedostataka i mogućnosti primjene projekt-metode u procesu nastave. Učenje putem rješavanja problema 3. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. Termin realizacije jednog seminara: 20.b. identifikovanje poteškoća na primjerima iz prakse i ukazivanje na mogućnosti rješavanja problema interaktivnim pristupom. Teme: 1. uloge i značaja projekt-metode. prednosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 80. Zavod za školstvo Crna Gora 117 . Prezentovanje pojma. Analiza nastavnih programa i izdavanje ciljeva i sadržaja pogodnih za primjenu projekt-metode 6. sticanje vještina potrebnih za izradu modela nastave projekt-metodom i procjena mogućnosti primjene projekt-metode u nastavi predmeta koje nastavnici predaju. i 21. Primjena projekt-metode u nastavi Autori: prof. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. doc. Radovan Damjanović. usvajanje znanja i razvoj kompetencija za primjenu projektmetode u nastavi. i prednosti i nedostaci projekt-metode 2.

nalazi se u jedinstvenoj situaciji. Metode i tehnike rada: radionice su kombinacija prezentacije teorije i aktivnosti učesnika (aktivnosti se izvode u manjim grupama). prepoznavanje kompleksnosti realnog problema. 118 Zavod za školstvo Crna Gora . brige. sticanje radnih navika itd. i slično) i didaktičke (ekonomičnost u radu. vrste projektne nastave. formiranje vlastitih stavova. . tehnika i instrumenata. razvijanje ljubavi. Ciljna grupa: nastavnici prirodne. odnosno prvi među jednakima. angažovanje svih učesnika projekta. Vrhunski cilj je metakognitivno znanje učenika. integrisanje zajednički dobijenih informacija i rezultata. gubi autoritarni položaj i zamjenjuje ga demokratskim. obnavlja ranije stečena znanja i vještine i prenosi ih na učenike. razvijanje svestrane misaone aktivnosti.). IV radionica: Prezentacija dizajna projekta i valorizacija programa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). produkovanje novih ideja itd. Projekt-metoda u nastavi u osnovnim i srednjim školama Autorke: Milodarka Popović i Vesna Radulović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Dušan Bojović”. socijalne (svijest o korisnosti zajedničkog rada. Izrada dizajna projekta u grupama na osnovu prethodno dogovorene teme. faze projekta 2. u nastavnoj praksi. psihološke (napuštanje egocetričnog stava učenika. bolje upoznavanje vlastitog identiteta.). i pomaže učenicima da steknu funkcionalna znanja. uviđa i obrazovne i vaspitne vrijednosti timskog rada. prolazi kroz faze naučnog istraživanja (istorijska. istorijski pregled razvoja projektmetode. interesa i ubjeđenja. Teme: 1. pažnje i drugarstva. Ratka Vujovića 27. Župa Nikšićka Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Radulović Adresa: Ul. zajedno sa učenicima. Opšte vrijednosti su: pedagoške (višesmjerna komunikacija učenika. suzbijanje monometodizma. korišćenje različitih sredstava za rad i pravilno procjenjivanje raspoloživih resursa. i stvaranje proizvoda za vlastito korišćenje ili za korišćenje od strane drugih. društvene i jezičke grupe predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. dopunjavanje u radu i znanju. razvija empatiju sa učenicima. rješavanje problema. povezivanje teorijskog i praktičnog. prekida sa lošim navikama (monometodizam i slično). pomoć u radu. razvijanje sposobnosti za kritiku vlastitog i tuđeg rada. Definisanje pojmova projekt i projekt-metoda. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: istraživački duh. aktivno učestvuje u rješavanje teškoća i nesporazuma. Primjenom projekt-metode ostvaruje se opšte i posebne vrijednosti timskog rada. Nikšić Broj telefona: 068-593-172 Broj faksa: 040-250-001 Ciljevi programa: podrška nastavniku u izmijenjenoj ulozi – kao organizatoru rada i aktivnom sudioniku u procesu učenja. timski rad na kompleksnom problemu. efikasno savladavanje metoda i tehnika učenja. prezentacija rada i završnih faza. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. statistička obrada podataka. tako da nastavnik. empirijska i racionalna). dinamičnost rada i pozitivan transfer učenja). ciljevi projektne nastave. svakom učeniku prilazi pojedinačno i koordinira rad grupa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 81. brže prilagođavanje novim situacijama. odnosno valorizacije projekta) 3. Prezentacija projekta Tradicionalna arhitektura u Župi Nikšićkoj (prezentacija pripremnih faza projekta. Posebne vrijednosti te metode su: učenje istraživačkih metoda. da bude dio tima.

Zavod za školstvo Crna Gora 119 . godine.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 29. oktobar 2011.

informisanje o različitim strategijama djelotvornog učenja. Troslojni model pamćenja i učenja 8. Praćenje.. Stilovi i vrste učenja 7. Učenička postignuća 11. rad na unapređivanju procesa obrade i pamćenja podataka. Mnemotehnike 12. Danila Bojovića b. i razvijanje metakognitivnih vještina. dr Dijana Vučković. Podučavanje 2. Razvijanje strategije djelotvornog učenja 6. Venovi i drugi dijagrami. tako i u odnosu na razvoj strategija djelotvornog učenja. Kodiranje i pohranjivanje podataka 14. podržavanje i razvoj stilova učenja.b.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 82. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: proširivanje znanja o tehnikama smislenog verbalnog učenja. skice. unapređivanje procesa samostalnog učenja. Predstavljanje gradiva pojedinih predmeta na nelineran način 20. . razvijanje vještina učenja. doc. usvajanje načina na koje se prilikom planiranja polazi od postignuća i mogućnosti učenika. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. Vođenja bilježaka na nastavi 19. Samoevaluacija procesa učenja Zavod za školstvo Crna Gora 120 . dr Dijana Vučković Adresa: Ul. informisanje o troslojnom modelu pamćenja i učenja. skice. Izrada modela 21. Proces zaboravljanja 13.. grafikoni i drugi načini predstavljanja sadržaja 16. Smisleno učenje Autori: doc. Dijagrami. razvijanje kompetencije za kontinuirano praćenje. Nivoi znanja 9. Učenje učenja 5. Strategije učenja 17. i uočavanje značaja i rad na razvoju metakognitivnih sposobnosti. Nikšić E-mail: dijanav@ac. ovladavanje nekim mnemotehnikama. Smisleno učenje verbalnog gradiva – teorijska polazišta 3. informisanje o strategijama nelinearnog predstavljanja gradiva (kognitivne mape. dr Nada Šakotić i doc. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. prepoznavanje mogućnosti poboljšanja vlastitog učenja i učenja učenika. mjerenje i vrednovanje postignuća učenika kako u pogledu dostignutog nivoa znanja. Nikšić Odgovorna osoba (koordinatorka): doc.). Kognitivne mape 15. Metakognitivne vještine 18.me Broj telefona: 069-540-409 Broj faksa: 040-247-109 Ciljevi programa: sticanje novih saznanja o unapređenju procesa podučavanja. Kompetencije kao ishod učenja i trajnog obrazovanja 4. informisanje o strategijma nelinearnog prezentovanja gradiva. Teme: 1. mjerenje i vrednovanje znanja 10.. dr Veselin Mićanović Institucija/organizacija koja podržava program: Filozofski fakultet. informisanje o vrstama učenja verbalnog gradiva i nivoa znanja. osposobljavanje za uvažavanje.

marta 2012. Zavod za školstvo Crna Gora 121 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (48 sati). Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. godine. Termin realizacije jednog seminara: od 25.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

83. Mjesto udžbeničkih kompleta u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole
Autori: Snežana Martinović, Nađa Durković i Lazo Leković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Martinović Adresa: Ul. Novaka Miloševa 36, Podgorica E-mail: snezanam@zuns.me; nadjad@zuns.me; lazol@zuns.me Broj telefona: 020-230-413, 020-210-185, 067-605-600 Broj faksa: 020-230-406 Ciljevi programa: opšti cilj su edukacija nastavnika razredne nastave za uspješno korišćenje udžbenika i priručnika za nastavnike u realizaciji nastavnih planova i programa i razumijevanje strategije učenja koja je promovisana u novim programima – prevođenje percepcijskog u pojmovno znanje. Posebni ciljevi su: unapređenje znanja nastavnika o značaju i važnosti udžbenika; informisanje o strukturnoj i organizacionoj komponenti udžbenika i njihovom didaktičkom potencijalu; usvajanje teorijskih polazišta u udžbenicima maternjeg jezika i književnosti (funkcionalni pristup jeziku i komunikacijski model u nastavi književnosti); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbeničkih kompleta razvijaju sve četiri jezičke vještine (recepcijske – čitanje i slušanje, i produkcijske – govor i pisanje); shvatanje mogućnosti da se pomoću udžbenika razvijaju dvije strategije čitanja za dvije vrste tekstova: umjetničkih i neumjetničkih tekstova; razumjevanje i praktikovanje načina rada na obje vrste teksta; ukazivanje na osnovni sistem matematičkih pojmova, tj. na strukturu matematičkih oblasti predviđenih za određeni razred; omogućavanje nastavnicima da lakše koriste priručnike, odnosno informisanje o različitim modusima dizajniranja nastavnih situacija i ukazivanje na vezu operativnih ciljeva, metoda rada i sadržaja putem kojih će se dostići ciljevi i standardi znanja; razumijevanje i izvođenje nastave u kojoj se favorizuju tipični prirodnjački postupci: posmatranje, eksperimentisanje, predviđanje, provjera predviđanja i izvještavanje; razumijevanje značaja upoznavanja svijeta kroz praksu i mogućnost primjene konstruktivističke strategije koja je ponuđena u udžbeničkim kompletima prirode i društva, i realizacija funkcionalnih korelacija između različitih predmeta u skladu sa idejom o holističkom obrazovanju. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje udžbenika kao osnovnog nastavnog sredstva za organizovanje procesa učenja i unapređivanje pedagoške interakcije nastavnika i učenika i priručnika za nastavnike kao putokaza za uspješnu realizaciju nastavnih planova i programa – dostizanje predviđenih operativnih ciljeva i standarda. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave. Metoda i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Značaj i važnosti udžbenika i njihove didaktičke karakteristike, strukturna i organizaciona komponenta udžbenika, značaj priručnika za nastavnike i njegova adekvatna primjena 2. Funkcionalno korišćenje tekstova iz udžbenika maternjeg jezika i književnosti za razvijanje vještine čitanja, koja je osnova uspješnog učenja uopšte 3. Osnovni spoznajni postupci u udžbeniku prirode i društva 4. Osnovni matematički pojmovi (koji su to pojmovi i kako su predstavljeni i udžbeničkom kompletu po razredima)

122

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 19. novembra 2011. godine.

Zavod za školstvo Crna Gora

123

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

84. Obuka za izradu test-zadataka za devetogodišnju osnovnu i reformisanu srednju školu
Autori: Divna Paljević-Šturm, Dragana Nenadović, Ligj Berisha, Tatjana Vujošević, Tatijana Čarapić, Dragoje Đokić i Verica Ivanović Institucija/organizacija koja podržava program: Ispitni centar Crne Gore, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Divna Paljević-Šturm Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: divna.paljević@iccg.co.me Broj telefona: 020-667-823 Broj faksa: 020-665-590 Ciljevi programa: informisanje o metodologiji izrade zadataka kojima se provjeravaju znanja u osnovnoj i srednjoj školi i kvalitativna i kvantitativna analiza zadataka i testova. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička znanja o ocjenjivanju; podsticanje kreativnosti u izradi zadataka i objektivnosti u ocjenjivanju i timski rad. Ciljna grupa: nastavnici naznačenih predmeta u osnovnim i srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Ispitni programi, nivoi i kognitivne sposobnosti 2. Tipovi zadataka, njihove dobre strane i mogući rizici 3. Izrada zadataka otvorenog i zatvorenog tipa (edukativna radionica) 4. Kvalitativna analiza zadataka Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 5. novembra 2011. godine.

124

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

85. Škola u prirodi
Autori: prof. dr Slobodan Radonjić i prof. dr Vladimir Pešić Institucija/organizacija koja podržava program: Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Snežana Jočić Adresa: Ul. Borisa Kidriča 42, Podgorica E-mail: snežana.jocic@yahoo.com Broj telefona: 067-871-386; 067-311-811 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklusu devetogodišnje osnovne škole) za uspješno organizovanje i vođenje škole u prirodi koja ne bi bila ekskurzija ili izlet (kao što je do sada bio slučaj), već prava nastava u prirodi. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: metoda rada u organizaciji škole u prirodi po principu radionice i simulacije časova. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju predmete priroda i društvo (I ciklus) i priroda i biologija (II ciklus devetogodišnje osnovne škole). Metode i tehnike rada: monološka, dijaloška, laboratorijska i demonstrativna metoda. Teme: oblast biologije, ekologije, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana za svaku grupu učesnika pojedinačno (tri sata dnevno). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

125

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

86. Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture
Autori: Slobodan Bošković, Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Gordana Bošković Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: cso.jelic@cso.gov.me Broj telefona: 069-371-648 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju sadržaja iz bezbjednosne kulture; osposobljavanje za organizovanje aktivnosti na podizanju svijesti roditelja, drugih nastavnika i građanstva, i unapređenje profesionalne kompetencije za uspješno prenošenje znanja i vještina iz oblasti bezbjednosti i jačanje veza i različitih oblika saradnje sa relevantnim institucijama na planu prevencije i podizanja bezbjednosne kulture. . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija, inventivnost, altriuzam, primjena stečenih znanja i iskustava u praksi, i sposobnost prepoznavanja predispozicija i preduslova za devijantno ponašanje. Ciljna grupa: nastavnici koji relaizuju sadržaje iz bezbjednosne kulture u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Bezbjednosna kultura i društvo (pojam, značaj, oblici i prinicipi) 2. Bezbjednosna kultura kao preventiva asocijalnog ponašanja 3. Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad, rješavanje konflikata, interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti za život u društvenoj zajednici). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (40 sati). Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: od 23. do 27. januara 2012. godine.

126

Zavod za školstvo Crna Gora

Unapređenje socijalne kompetencije nastavnika (timski rad. Podgorica E-mail: cso. kreativnost. rješavanje konflikata.me Broj telefona: 069-371-647 Broj faksa: 020-664-713 Ciljevi programa: osposobljavanje za realizaciju volonterskih sadržaja kroz povećanje nivoa znanja nastavnika o volonterizmu uopšte i iskustvima drugih zemalja na polju volonterizma. interpersonalni odnosi i komunikacijske sposobnosti i sposobnosti za život u društvenoj zajednici) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 87.gov. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: socijalna kompetencija. Ljiljana Garić i Gordana Bošković Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Centar za stručno obrazovanje. altriuzam i primjena stečenih znanja i iskustava u praksi. inventivnost. do 22. značaj i međunarodna iskustva o volonterizmu) i primjena i koristi od volonterizma u različitimim sektorima društvene djelatosti 2. Vaka Đurovića b. godine. osposobljavanje za pružanje podrške u radu volonterskih klubova i servisa. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Program obrazovanja za osposobljavanje nastavnika za realizaciju volonterskih sadržaja Autori: Igor Milošević. Ciljna grupa: nastavnici koji realizuju volonterske sadržaje u osnovnim školama. Broj učesnika u grupi: od 14 do 18 učesnika. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Garić Adresa: Ul. i jačanje profesionalnih kompetencija za uspješno prenošenje vještina i znanja o volonterizmu. Termin realizacije jednog seminara: od 19. srednjim stručnim školama i gimnazijama.garic@cso. Aleksandra Gligorović. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.b. Volonterizam (pojam.. Zavod za školstvo Crna Gora 127 . aprila 2012.

svetog Save 25. Formiranje reusursnog centra učenja 8. Tradicionalne metode u nastavi – slabosti 3.me Broj telefona: 051-230-104.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 88. godine. Preduzetničko učenje u nastavi osnovnih i srednjih škola Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Termin realizacije jednog seminara: 24. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Izgradnja preduzetničke kompetencije 6. Timski rad – ključ uspjeha 5. Berane E-mail: gimpm@t-com. Ciljne grupe: nastavnici osnovnih i srednjih škola. 068-844-000 Broj faksa: 051-230-104 Ciljevi programa: izgradnja preduzetničke kompetencije i primjene cjeloživotnog učenja. i 25. februar 2012. Ključne kompetencije u okviru cjeloživotnog učenja 2. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Ul. Prednosti učenja usmjerenog na učenika 4. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Preduzetničko učenje kao horizontalni element u nastavi 7. 128 Zavod za školstvo Crna Gora . Teme: 1. Praktična primjena preduzetničkog učenja – primjena preduzetničkih vještina modula fleksibilnih Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjene preduzetničkog učenja u nastavi i sposobnost primjene učenja usmjerenog na učenika.

godine. Bar E-mail: biljanavukmanovic@gmail.com Broj telefona: 030-341-195. individualni rad. Učenički portfolio – imperativ kvalitetne procjene znanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Zavod za školstvo Crna Gora 129 . Bar Odgovorna osoba(koordinatorka): Biljana Vukmanović Adresa: Polje b.. pedagoški) za vođenje portfolija. Ocjenjivanje i procjenjivanje putem učeničkih portfolija Autorka: Biljana Vukmanović Institucija/organizacija koja podržava program: OŠ „Jugoslavija”. profesionalna osjetljivost za nove tendencije u procjeni znanja kao važnom segmentu nastavnog procesa i poseban odnos prema specifičnosti učenika kao pojedinca. stvaranje ambijenta koji tokom savladavanju nastavnih sadržaja podsticajno djeluje na učenike. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kontinuirano praćenje rada učenika tokom godine. Termin realizacije jednog seminara: od 3. kreativne sposobnosti nastavnika. grupni rad. diskusije i nacrti.b. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Teme: 1. opisno ocjenjivanje učenika i ovladavanje modelima (metodički.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 89. Metode i tehnike rada: predavanja teorijskog tipa. Procjenjivanje i ocjenjivanje znanja kao faktor motivisanosti učenika 4. Problemi ocjenjivanja u postojećoj nastavnoj praksi 2. 069-485-098 Ciljevi programa: unapređenje kvaliteta ocjenjivanja kao kompleksnog procesa. decembra 2011. poboljšanje interakcijskog odnosa nastavnik – učenik. Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika. Usklađenost brojčane i opisne ocjene 5. Faktor ocjenjivanja kao važan činilac interakcijskog odnosa nastavnik – učenik 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. psihološki. osavremenjivanje metoda procjene postignuća učenika i uspostavljanje savremenog vida komunikacije između nastavnika i učenika. prezentacije.

Komunikativne aktivnosti 2. Termin realizacije jednog seminara: 26. autonomija učenika i samostalno učenje. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine.b. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 90. Profil i karakteristike učenika 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti. autonomija učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Organizacija rada u učionici 3. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. Grupisanje i oblici interakcije. I proleterske b. Škola za strane jezike Wave Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Ul.. novembar 2011. Budva E-mail: lealonza@t-com. 069-331-994 Cilj programa: obučavanje učesnika za korišćenje komunikativnih aktivnosti u nastavi engleskog jezika u grupama/odjeljenjima sa različitim nivoom znanja. Teme: 1.me Broj telefona: 033-451-208. 130 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. Komunikativna metoda u nastavi engleskog jezika Autorka: Lea Lonza.

nastavna pomagala. autonomija učenika i samostalno učenje. nastavni ciljevi. ispravljanje grešaka.me Broj telefona: 033-451-208.b. Ul.. Broj učesnika u grupi: 30 učesnika. 069-331-994 Cilj programa: da se učesnici obavijeste o Kembridž ESOL ispitu Teaching Knowledge Test i osvježe znanja iz metodike nastave engleskog jezika. davanje povratne informacije i evaluacija. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 91. godine. Upoznavanje sa Kembridž ESOL ispitom – obuka za nastavnike engleskog jezika (TKT) Autori: Lea Lonza i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: British Council Montenegro Odgovorna osoba (koordinatorka): Lea Lonza Adresa: Škola za strane jezike Waves. Teme koje se obrađuju: motivacija. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa. referentni izvori. i 10. stilovi učenja. dopunski materijal. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Budva E-mail: lealonza@t-com. I proleterske b. grupisanje učenika i organizacija rada u učionici. mart 2011. Termin realizacije jednog seminara: 9. Ciljna grupa: nastavnici osnovne škole. Zavod za školstvo Crna Gora 131 . Profesionalne vještine i kompentencije koje se unapređuju: komunikativne aktivnosti.

Kooperativno učenje u nastavi Autorka: Mladenka Perić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. vještina organizovanja kooperativnog učenja u učionici i uključivanje svakog učenika u ativno učenje podjelom uloga/zadataka. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 92. Razlika između kooperativno učenje i tradicionalnog grupnog rada 5. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). kao što su samopouzdanje. samovrednovanje. pedagozi. veoma bitnih za razvoj ličnosti. novembra 2011.. omogućavanje istovremenog sticanja stručnih znanja i socijalnih vještina.me Broj telefona: 067-803-814 Broj faksa: 030-411-587 Ciljevi programa: osavremenjivanje i unapređenje nastavnog procesa.b. ali i života u školi uopšte. godine. učenju i nastavnicima. izgradnja pozitivnog odnosa prema samom sebi. Strategije kooperativnog učenja i načini na koje se može implementirati Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).. preuzimanje odgovornosti za svoje učenje i za učenje drugih. stvaranje ambijenta u kojem je moguće aktivno. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa po modelu kooperativnog učenja. Termin realizacije jednog seminara: od 12. 132 Zavod za školstvo Crna Gora . Ulcinj E-mail: majaperic@t-com. razvoj kritičkog mišljenja. vršnjacima. pomoćnici direktora škola i direktori škola. i priprema učenika da svaki pojedinačno bude građani demokratskog društva i za tržište rada. prevazilaženje slabosti i socijalnih razlika itd. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave (osnovne i srednje škole). kompleksno i napredno učenje radi poboljšanja uspjeha. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje modela kooperativnog učenja i njegove prednosti u odnosu na takmičarskio ili individualističko učenje. Model kooperativnog ili saradničkog učenja (definicija pojma kooperacija) 2. vještina korišćenja različitih načina za formiranje grupe i poboljšanje saradnje i partnerstva među kolegama. uspješno prevazilaženje eventualnih problema unutar grupe. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. spremnost za timski rad. psiholozi. Pet osnovnih elemenata kooperativnog učenja 4. Podgorica Odgovorna osoba(koordinator): Mladenka Perić Adresa: Bulevar maršala Tita b. Šta je kooperativno učenje i po čemu se razlikuje od takmičarskog i individualnog učenja (prednosti ili eventualni nedostaci) 3.

Podgorica Broj telefona: 020-248-668. Okvirni sistem za razvijanje kritičkog mišljenja 2. Metode i tehnike rada: interaktivne metode. osposobljavanje za zauzimanje stava. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i pedagoško-psihološka služba predškolskih ustanova. Teme: 1. usavršavaju i prilagođavaju svoj rad potrebama u praksi). odnosno prilagođavaju specifičnostima programa. razvijanje predčitačkih vještina čitanja i pisanja kod djece i primjena tehnika grupnog i individualnog rada. Meredith. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda i tehnika koje praktičari kombinuju. sticanje komunikativnih vještina. slušanje. Steele.me Ciljevi programa: ovladavanje pristupom poučavanju koji doprinosi razvoju kritičkog mišljenja kod djece.. dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. 020-248-667 E-mail: biljanam@pccg. Zavod za školstvo Crna Gora 133 . unapređivanje načina i oblika razmjene između vaspitača i djece i između djece.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 93. otkrivanje prethodnih znanja. jačanje vaspitača kao nosioca obrazovane reforme. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): doc. razvijanje spremnosti za saradnju. Scott Walter International Reading Association Program „Razvoj kritičkog mišljenja” zajednični je projekat International Reading Associationa i Univerziteta Severna Ajova i Fondacije za otvoreno društvo iz Njujorka Institucija/organizacija koja podržava program: Pedagoški centar Crne Gore. promovisanje ideje o refleksivnom praktičaru i razvijanje vaspitača refleksivnih praktičara (koji kontinuirano preispituju. sticanje znanja i vještina o metodama i tehnikama interaktivnog pristupa.. tolerancije. doživljaja i iskustava. uvjerenja. razmjenu iskustva i učenja od kolega.) i doživotno obrazovanje (učenje kako se uči). dr Charles Temple.co. Razvoj kritičkog mišljenja – RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) za predškolski uzrast Autori: dr Jeannie L. odlučivanje. Metode unapređivanja kritičkog mišljenja i kooperativno učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Dr Kurtis S. kombinovanje uže shvaćenih kognitivnih ciljeva (kritičko mišljenje kod djece u užem smislu) sa razvojem vještina i stavova potrebnih za svakodnevni život (izražavanje. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.

Termin realizacije jednog seminara: 24. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: nivo pedagoškopsihološkog znanja i vještina u radu sa djecom jaslenog uzrasta. Druga godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Druga godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. inetraktivne metode. novembar 2011. povećanje kapaciteta timskog rada (vaspitači i medicinske sestre) u jaslicama i povećanje psihološko-pedagoških kompetencija na relaciji medicinska sestra – roditelj. Zavod za školstvo Crna Gora 134 . usmjeravanje medicinskih sestara i nastavnika u predškolskim ustanovama na stvaranje uslova za stimulativniji socijalno-emocionalni dječji razvoj i preveniranje „burn out” sindroma. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Podgorica Broj telefona: 067-241-567 E-mail: krkeljic@t-com. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i medicinske sestre zaposlene u jaslicama. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 2. prepoznavanje socijalno-emocionalnih potreba djece i adekvatnog „odgovora” na te potrebe. Slobodana Škerovića 86. Prva godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Treća godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. godine. i 25. Prva godina života (emocionalni i intelektualni razvoj djeteta. Teme: I dan 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 94. razvijanje vještina u radu sa djecom. Edukacija o ranom razvoju djece jaslenog uzrasta Autori: Ljiljana Krkeljić i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Forum pedagoga Crne Gore. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 3. Značaj edukacije o ranom razvoju za medicinske sestre i vaspitačice (iskustvena grupa) 2. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.me Ciljevi programa: podizanje nivoa informisanosti o ranom razvoju djece sa psihološkopedagoškog aspekta. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) 4. Treća godina života (odnos prema djetetu i djetetov odnos prema objektima. Metode i tehnike rada: iskustveno-edukativne grupe i radionice. praktičan značaj tih znanja u svakodnevnom radu) II dan 1. Evaluacija i buduće aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).

: Domeni dječjeg razvoja i područja aktivnosti Kako planirati uz uvažavanje različitosti Posmatranje i bilježenje u cilju praćenja dječjeg razvoja i izrade plana podsticanja za naredni period 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 95. Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama u skladu sa važećim programom Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. diskusija. Tematsko planiranje i izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. da razumiju značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje dječjeg razvoja i da uvide značaj posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. Teme 1. dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Obuka je interaktivnog tipa. da postanu kompetentniji u izradi plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: JPU „Ljubica V. Termin realizacije jednog seminara: 28.me Broj telefona: 069-513-579 Ciljevi programa: da učesnici povećaju svoja znanja i shvate važnost praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. 2. 3. Budva E-mail: nikiva@t-com. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. Zavod za školstvo Crna Gora 135 . januar 2012. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom predškolskog uzrasta i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u određenom periodu. godine. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Jovanović Maše”. ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka).

6. 7. identifikovanje postignuća i različitosti učenika. uz stvaranje mogućnosti za nesmetanu komunikaciju. komuniciranje i saradnja (efektivno komuniciranje sa učenicima radi obezbjeđivanja pravovremene i relevantne informacije o postignućima i oblastima razvoja koje tek treba da unaprijede. januar 2012. Podgorica E-mail: elvira.hb@forum-mne. angažovanje i motivisanje učenika podizanjem nivoa njihovih postignuća i razvijanjem samostalnosti u učenju i obrazovanju. konstruktivni i kritički odnos prema inovacijama i spremnost za prilagođavanje sopstvene prakse primjerima najbolje prakse). : Osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje Ključna kompetencija: učiti kako se uči Stilovi učenja i piramida usvajanja znanja Organizacija učenja Nastava – koncept Projektni metod kao način rada Prostor kao sredstvo Akciono učenje Razvoj kompetencija škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). 26. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. i 27. lični i profesionalni razvoj nastavnika (rad na evaluiranju sopstvene prakse i na načinima za njeno unapređenje. rad u parovima. 9. Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Elvira Hadžibegović-Bubanja Adresa: Bratstva jedinstva 4. Metode i tehnike rada: radionice. 2. studije slučaja. i saradnja. Ključna kompetencija: učiti kako se uči Autori: Hans – Jorgen Knusden i Elvira Hadžibegović-Bubanja. grupne diskusije. efektivno planiranje nastave i učenja prema uzrastu i sposobnostima učenika. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. 136 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljna grupa: nastavnici u srednjem stručnom obrazovanju. mini-lekcije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 96. odnosno stilova učenja svakog učenika. simultana individualna aktivnost. 8. akvarijum. prezentacije. godine. igre uloga. Teme 1. i efektivno komuniciranje sa kolegama i drugim osobljem u školi). Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Termin realizacije jednog seminara: 25. organizovanje prostora za učenje prema potrebama učenika. i razvijanje strategija sopstvenog učenja. kreativni. 3. pojedinačne i grupne prezentacije. 4. kadra o metodama razvoja ključne Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: odnos sa učenicima kroz razumijevanje obrazovnih potreba pojedinca. 5. timski rad i učenje u kolektivu (predstavljanje i mogućnost uključivanja u udruženja nastavnika).com Broj telefona: 069-364-199 Broj faksa: 020-602-710 Ciljevi programa: informisanje nastavnog kompetencije učiti kako se uči kod učenika.

com Broj telefona: 067-588-919. Jovana Tomaševića 16/6. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave i stručni saradnici u osnovnoj školi. i znanja i vještine za misono aktiviranje učenika u nastavi i za razvijanje kreativnosti i logičkog mišljenja. : Da li ste danas postavili dobro pitanje? Kako mjeriti kvalitet pitanja? Zašto je važno postavljanje pitanja? Kako nastavnici mogu unaprijediti svoju vještinu postavljanja pitanja u učionici? Kako naučiti učenike da postavljaju pitanja? Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 2.bajkovic@gmail. sticanje znanja o značaju i funkciji pitanja. Termin realizacije jednog seminara: 3. u procesu učenja/nastave. Teme 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 97. 4. 3. i 4. 5. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (obuhvata i teorijski uvod u temu i povezivanje sa praktičnim iskustvima učesnika). 030-313-803 Broj faksa: 030-312-347 Ciljevi programa: unapređivanje pedagoške komunikacije i stvaranje pozitivne atmosfere u učionici koja će omogućiti misaono aktiviranje učenika i uspješno učenje. Upotreba pitanja u nastavi/učenju Autorke: Radmila Bajković i Tatijana Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić’’. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 137 . Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijenu i potrošnog materijla). Bar Odgovorna osoba (koordinatorka): Radmila Bajković Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: formulisanje pitanja različitih nivoa težine i ovladavanje metodama i tehnikama obuke učenika za postavljanje pitanja u procesu samostalnog učenja i u procesu učenja tokom nastave. godine. kako nastavničkih tako i učeničkih. Bar E-mail: r. februar 2012.

dr Tatjana Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. godine. Teme : 1. Ključne dimenzije planiranja u jaslicama Kako podsticati razvoj djece do tri godine Kako individualizovati planiranje Izrada konkretnog plana Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). sticanje većih kompetencija za izradu plana vaspitno-obrazovnog rada u kojem se uvažavaju različitosti i uviđanje značaja posmatranja i odgovarajućeg bilježenja za dalje planiranje podsticanja dječjeg razvoja. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena za potrošni materijal). ali i u procesu izrade plana vaspitno-obrazovnog rada za naredni period. shvatanje značaja realno planiranih ciljeva podsticanja dječjeg razvoja i učenja. diskusija. 3.me Broj telefona: 069-513-579 Broj faksa: 033-451-679 Ciljevi programa: povećanje znanja i shvatanje važnosti praćenja pojedinih oblasti razvoja za adekvatno planiranje rada sa djecom. poznavanje i implementacija suštinskih elemenata individualizacije u radu sa djecom uzrasta do tri godine i korišćenje posmatranja i adekvatnog bilježenja tokom praćenja dječjeg postignuća u jednom periodu.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 98. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vesna Dimitrijević Adresa: Slovenska obala 17. Termin realizacije jednog seminara: 26. april 2012. 4. Ciljna grupa: nastavnici predškolskolskog vaspitanja i obrazovanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje u funkciji vaspitno-obrazovnog rada. Budva E-mail: nikiva@t-com. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. 2. 138 Zavod za školstvo Crna Gora . Metode i tehnike rada: edukativne radionice (prezentovanje – verbalno i uz pomoć audio-vizuelnih sredstava. Planiranje njege i VOR-a u jaslicama Autorke: Vesna Dimitrijević i doc. razmjena iskustava i primjena ranijih i novih znanja u rješavanju konkretnih zadataka).

oktobar 2011. Zavod za školstvo Crna Gora 139 . unapređenje vještina u procesu kreiranja klime u nastavnom procesu i informisanje o putevima i efektima kreiranja adekvatne klime u odjeljenju. Termin realizacije jednog seminara: 15. Uloge nastavnika u kreiranju pedagoške klime Autorka: doc. 4. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. godine. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. 2. dr Biljana Maslovarić i doc. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja koji je prilagođen za jednodnevni program.me Broj telefona: 069-029-551. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizuju. : Nastavnik Nastavnik Nastavnik Nastavnik – planer i realizator kvalitetnog časa – vješti komunikator – saradnik svima i u svemu – motiv učenicima za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 3. 020-248-667 Ciljevi programa: informisanje o ulogama nastavnika u kreiranju klime u odjeljenju i njenom značaju. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. individualizovano motivisanje učenika za aktivizaciju u nastavi. Teme 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: izvođenje nastave uz intenzivnije i cjelishodnije vođenje računa o sopstvenim ulogama u formiranju klime u školi i odjeljenju. kreiranje kvalitetnog časa i adekvatno. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Ciljna grupa: nastavnici. Broj faksa: 020-248-668. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 99. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. partnerski rad svih učesnika nastavnog procesa na ostvarivanju vaspitno-obrazovnih ciljeva. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Metode i tehnike rada: interaktivni i radioničarski rad. dr Biljana Maslovarić i doc. : Značaj komunikacije za efekte nastavnog procesa Priroda i principi adekvatne komunikacije u nastavi Vrste komunikacije u vaspitno-obrazovnom radu Vrste poruka. Komunikacijske vještine u nastavi Autorka: doc. Ovaj program je zasnovan na toj univerzitetskoj disciplini i nastavnici se o njenom značaju informišu na osnovu sadržaja prilagođenog za jednodnevni program.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 100.me Broj telefona: 069-029-551 Broj faksa: 020-248-668. 3. Cijena po učesniku (dnevno): 40 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara i troškovi za nabavku i pripremu materijala za radionicu). sticanje znanja i vještina u vezi s tipovima komunikacije i mogućnostima koje pruža u procesu ostvarivanja ciljeva u vaspitno-obrazovnom procesu. Termin realizacije jednog seminara: 24. Teme 1. barijere i njihove posljedice Aktivno slušanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jednodnevni seminar (osam sati). i namjerna individualizacija nastavnog procesa. 020-248-667 Ciljevi programa: unapređenje komunikacije u nastavnom procesu. grupe sa pojedincem i pojedinca sa pojedincem.dr Katarina Todorović Institucija/organizacija koja podržava program: na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. mart 2012. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: realizacija kvalitetne nastave. njegovih vrijednosnih stavova i odnosa s društvenom sredinom. Podgorica E-mail: katarinat@t-com. 5. u okviru studijskog programa Pedagogija i predškolsko vaspitanje. realizuje se nastavni predmet pedagoška komunikologija koji se smatra neophodnom pedagoškom disciplinom u procesu formiranja pedagoškog kadra. i osnaživanje nastavnika za adekvatan proces komunikacije. stručni saradnici i direktori osnovnih i srednjih škola. informisanje nastavnika o značaju komunikacije za razvoj čovjeka. godine. sa mini-lekcijama koje prethode svakoj temi i na kraju se koriste za sistematizaciju. ostvarivanje vaspitno-obrazovnih ciljeva za koje se pretpostavlja adekvatan odnos pojedinca sa grupom. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Odgovorne osobe (koordinatorke): doc. 4. 140 Zavod za školstvo Crna Gora . na kojem je baziran kompletan rad u nastavnom procesu. Ciljna grupa: nastavnici. dr Katarina Todorović Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 25/V. 2.

Prevencija narkomanije u osnovnim školama Autori: dr sci. unapređivanje vještina vođenja grupe. godine Program se realizuje kroz Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine Vlade Crne Gore.. pitanja i diskusija učesnika. Zavod za školstvo Crna Gora 141 ... razvoj i podsticanje konstruktivnih stavova i odgovornosti i razvoj vještina (tehnike otpora socijalnim pritiscima. Mogu (naučiti) mudro da odlučujem! Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan i po dan (12 sati).). Podgorica E-mail: jadraga@gmail. To su: razvojno prilagođeno informisanje djece o vrstama i uticajima droga na zdravlje. Možemo se upoznati još bolje! 2.. odlučivanje u rizičnim situacijama. traženje i pružanje pomoći. duvan! 7. Zdravlje je. obuku nastavnika i izradu priručnika za nastavnike Program prevencije narkomanije u osnovnim školama (2001).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika VIII PROGRAMI PODRŠKE UČENICIMA 101. praktične vježbe – istraživanje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ovladavanje metodama (inter)aktivne nastave. socijalne). Kada me nagovaraju . inicijativnost itd. alkohol. odnosno prema ciljevima preventivnog obrazovanja. igranje uloga. savjetovanja roditelja. Dragan Laušević. simuliranje životnih situacija.. i razvijanje inicijativnosti kod djece da preuzmu aktivnu i odgovornu ulogu u prevenciji i praktikovanju zdravih stilova života. Boban Mugoša i Anđa Backović Institucija/organizacija koja podržava program: UNICEF-ova kancelarija u Podgorici podržala je izradu Programa 1999. godine.com Broj telefona: 067-383-251 Ciljevi programa: usavršavanje nastavnika za rad sa djecom koncipirano na osnovama savremenih preventivnih programa. Da li su reklame istinite? 10. Većina mladih ne koristi droge. Odgovorna osoba (koordinatorka): Jadranka Gavranović Adresa: OŠ „Savo Pejanović”. razvijanje sopstvene interospektivnosti i introspektivnosti djece. Kako sve mogu da kažem NE? 9. mr sci. Metode i tehnike rada: radionice (kratki edukativni blokovi radi boljeg informisanja o navedenim temama. djece i osoblja škole. Učesnici prolaze kroz sve sadržaje obuke na način na koji se očekuje da će u radu sa njima proći djeca. kontrola osjećanja. moji uzori. Bolesti zavisnosti i narkomanija 4. uvježbavanje i analiza iskustava i stavova). Moje vrijednosti. 11. emocionalne. Narkomanija – rizik od drugih bolesti i poremećaja odnosa sa ljudima 5. 3. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Zašto se postaje narkoman? 6. 8. Od 2003. razumijevanje razvojnih karakteristika djece (intelektualne.. Ciljne grupe: stručni saradnici (pedagozi i psiholozi) i nastavnici. Teme: 1.

142 Zavod za školstvo Crna Gora . decembra 2011. Termin realizacije jednog seminara: od 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). godine.

Posljedice koje smišlja dijete 12. razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u školi. značaj i razlozi za realizovanje projekta 2. Teme: 1. Nasilje i vrste nasilja u školi 4. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 6. Organizacija u školi kao preduslov realizacije projekta 3. Primjeri restitucije 11. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 5. Škola bez nasilja: ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju Autor: Ljiljana Krkeljić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Forum pedagoga Crne Gore i UNICEF Odgovorna osoba (koordinatorka): Ljiljana Krkeljić Adresa: Ul. Termin realizacije jednog seminara: 8. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.me Broj telefona: 067-241-567 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u školi. Ciljna grupa: nastavnici i vannastavno osoblje. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Zavod za školstvo Crna Gora 143 . definisanje i funkcionisanje zaštitne mreže kao odgovora cijele škole na pojavu vršnjačkog nasilja i povezivanje škole i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u školi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 102. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u školi. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. oktobar 2011. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Restitucija 10. godine. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 8. Evaluacija i plan budućih aktivnosti. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za trenere i cijena potrošnog materijala). Disciplinovanje 9. Podgorica E-mail: krkeljic@t-com. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 7. Slobodana Škerovića 86. Upoznavanje i integracija grupe.

igre uloga. Kreativno rješavanje konflikata u učionici Autorke: Dijana Uljarević i Tamara Čirgić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) Odgovorna osoba (koordinatorka): Tamara Čirgić Adresa: Ul. Razumijevanje i prepoznavanje konflikta 2. Kreativne metode transformacije konflikta 6. Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama i vaspitači u institucijama koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem adolescenata. Metode i tehnike rada: radionice. Funkcionalnost i funkcije konflikta 5. Termin realizacije jednog seminara: 12 i 13. bratstva i jedinstva 4. rad na konfliktima i prihvatanju razlika. Broj učesnika u grupi: od 15 do 20 učesnika. pojedinačne i grupne prezentacije.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 103. simultana individualna aktivnost.krivokapic@forum-mne. i usmjeravanje obrazovnog procesa ka grupnom i individualnom pristupu konfliktu (na mikronivou i makronivou). Teorije i praktična primjena nenasilnih komunikativnih metoda i konkretnih razvojno-usmjerenih aktivnosti u kojima učenici/ce imaju centralnu ulogu 4. ka razvijanju vještina i znanja za kreativni rad s obzirom na različitosti i ka razumijevanju različitih percepcija i predrasuda. ali i na mehanizmima uspješnog suočavanja sa tim problemom. s posebnim akcentom na istraživanju uloge nastavnika. i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. mini-lekcije. rad u malim grupama i davanje/primanje povratne informacije. Takođe. osjećanja i reakcije u konfliktnim situacijama 3. maj 2012. uz uzimanje u obzir aktuelnog konteksta i izazova sa kojima se susreću današnji adolescenti. Teme: 1. prezentacije. Uloga percepcije u konfliktu 9.com Broj telefona: 020-602-710 Ciljevi programa: obuka nastavnog kadra u oblasti transformacije konflikta u učionici. godine. stavovima i vrijednostima. akvarijum. Kako raditi sa teškim temama 7. Misli. Putem obuke. 144 Zavod za školstvo Crna Gora . Zaštita djece i mladih – polise i procedure Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Podgorica E-mail: tamara. studije slučaja. programom će se podržati stručno usavršavanje nastavnika u skladu sa prioritetima u reformi našeg obrazovanja. Kako raditi sa snažnim emocijama 8. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). programom bi trebalo da se doprinese osnivanju struktura koje će osigurati kvalitetan rad sa učenicima u najosjetljivijem periodu njihovog razvoja. rad u parovima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikativne vještine u radu sa učenicima u konfliktnim situacijama. grupne diskusije.

vrijednosnih orijentacija). pedagozi.de Broj telefona: 020-227-266 Broj faksa: 020-627-226 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o značaju profesionalne orijentacije za mlade. ukupno 80 sati). Jasmina Đukić (Zavod za zapošljavanje). indentifikovanje potrebe za saradnjom svih relevantnih institucija značajnih u procesu profesionalne orijentacije (obrazovne institucije. sticanje profesionalnih vještina neophodnih za pružanje kontinuirane podrške i usmjeravanje mladih u procesu donošenja što pravilnije odluke o izboru škole. nastavnici. Uvod u profesionalnu orijentaciju i samospoznaja Informisanje Realni susreti Odlučivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet mjeseci (10 radnih dana po osam sati. realni susreti i odlučivanje. Termin realizacije jednog seminara: od 22. psiholozi. osposobljavanje nastavnika za realizaciju sadržaja programa profesionalne orijentacije: samospoznaja (prepoznavanje svojih sposobnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 104. Bregalnička 7. Centar za stručno obrazovanje. Broj učesnika u grupi: od 18 do 20 učesnika. tj. informisanje o postojećim školama i zanimanjima. unapređenje kompetencija za uključivanja različitih aktera koji učestvuju u sistemu obrazovanja (učenici. Rada Mujović (OŠ „Sutjeska”) i Katarina Vučinić (OŠ „Mileva LajovićLalatović”) Institucije/organizacije koje podržavaju program: Ministarstvo prosvjete i nauke..). roditelji. roditelji. šira zajednica. 4. Zavod za školstvo Crna Gora 145 . privreda) radi organizovanog prelaska mladih na tržište rada. 2. troškovi osvježenja za učesnike i potrošni materijal). oktobra 2011. stručne službe. uprava škole. unapređenje sposobnosti za jačanje veza sa relevantnim institucijama značajnim za proces profesionalne orijentacije. Cijena po učesniku: 70 € (uračunati su honorar i putni troškovi za voditelje seminara. Podgorica E-mail: uros. učenici i predstavnici Zavoda za zapošljavanje.. godine.zekovic@gtz. 3. Zavod za zapošljavanje. odnosno zanimanja. Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na Zapadnom Balkanu – profesionalna orijentacija Autori: GTZ (Ervin Kemerer). interesovanja. Jelena Knežević (Centar za stručno obrazovanje). Teme: 1. Zavod za zapošljavanje (CIPS) Odgovorna osoba (koordinator): Uroš Zeković Adresa: Ul. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. i treneri: Branka Kankaraš (Ministarstvo prosvjete i nauke).

Rješavanjem konflikata do međusobnog razumijevanja Autorka: Dragana Radoman Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Upoznavanje sa tehnikama za rješavanje konflikata i fazama kroz koje konflikt prolazi 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 105. sticanje vještina za primjenu formalnih i neformalnih metoda rada. Termin realizacije jednog seminara: 26. sticanje novih znanja o fazama kroz koje konflikt prolazi i o modelima ponašanja u konfliktu. kooperativno učenje. samopoštovanja i samosvjesnosti učesnika. Metode i tehnike rada: radionice interaktivnog tipa (individualni rad. grupne diskusije. strategijama za rješavanje problema i tehnikama pozitivne discipline. razmjena informacija i iskustava nastavnika i razvijanje timskog rada i međusobne saradnje. vještine i stavovi za sve nastavnike): informisanje o posebnim tehnikama za rješavanje sukoba. timskog rada i zajedničkih inicijativa 2. udružene inicijative sa roditeljima i učenicima.com Telefon: 068-081-180 Ciljevi programa (osmišljeni na osnovu Pestalozzi programa Ključna znanja. Cijena po učesniku (dnevno): 12 € (honorar za voditelje seminara). prepoznavanje stilova reagovanja u konfliktnim situacijama. Kreiranje sigurnog okruženja za učenje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). stvaranje bezbjednog okruženja za učenje koje doprinosi razvoju samopouzdanja. nacionalnom i međunarodnom nivou. plenum. realizacija lokalnih. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Važnost saradnje. pojedinačne i grupne prezentacije. Uloge u konfliktnim situacijama 4. nacionalnih i međunarodnih projekata). davanje i primanje povratne informacije. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i pedagoško-psihološka služba. godine. radu u paru. power point prezentacija. ostvarivanje uspješne saradnje na lokalnom. novembar 2011. igra uloga. i naglašavanje i preispitivanje mogućnosti saradnje svih aktera uključenih u školski sistem (učenički parlament. kreativni način izražavanja. 146 Zavod za školstvo Crna Gora . davanje i primanje povratne informacije. preuzimanje inicijative i posvećenost kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i razvoju. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje faza kroz koje konflikt prolazi i upravljanje konfliktima. grupni rad. Nikšić E-mail: dragana_radoman@yahoo. bujica ideja). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Dragana Radoman Adresa: Stubička 7/2. Teme: 1.

dr Saša Milić. klima povjerenja i uzajamnog podržavanja. psiholozi. vještine komunikacije. odlučivanje i timski rad u obrazovanju. kooperacija i saradnja u timu i zajednici. reforme i razvoja obrazovne institucije. integrisanje u život obrazovne institucije savremenih znanja i vještina vezanih za organizovanje. organizaciona struktura koja doprinosi razvoju institucije. formiranje zajednice koja uči na svim nivoima obrazovne institucije. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. i zastupanje. roditelji. rukovođenja i odlučivanja u timu. Metode i tehnike rada: interaktivni seminari intenzivnog tipa.co. rukovođenje. dr Linda Lee i prof. direktori). učenici. volonteri i predstavnici lokalne zajednice. Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. podizanje na viši nivo motivacije i samopoštovanja kod profesionalaca koji se bave obrazovanjem. korišćenje proaktivnog stava u profesionalnom domenu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje trenutnog stanja i perspektive razvoja institucije. Unapređenje škola – podrška razvoju škola Autorke: prof. podizanje nivoa kompetencija učesnika za programiranje i realizaciju različitih programa i sadržaja koji doprinose kvalitetnom i sadržajnom ostvarivanju vaspitne i obrazovne funkcije obrazovne institucije. Podgorica E-mail: biljanam@pccg. implementiranje i upravljanje različitim programima. rukovođenje. II modul – usmjerenost ka ciljevima u okviru zajedničke vizije. Ciljne grupe: profesionalci iz predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola (nastavnici predškolskog vaspitanja. mr Milja Vujačić i dr Biljana Maslovarić. strateško i akciono planiranje. Teme: I modul – otvorenost za promjene i upravljanje promjenom. za djelovanje u pravcu reformisanja i uvođenja savremenih obrazovnih tehnologija. vještine planiranja. i kooperacija i saradnički odnosi u kolektivu/timu. dr Susan Rona (autorke originalnih modula obuke) Program su adaptirali za potrebe naših obrazovnih institucija prof. ali i kod svih ostalih saradnika i obrazovnih institucija. kreiranje i upravljanje promjenama u instituciji. formiranje partnerskih odnosa kao preduslova za Zavod za školstvo Crna Gora 147 . spoljni saradnici. vještine upravljanja. strategije za kreiranje i funkcionisanje obrazovne sredine u funkciji razvoja i učenja. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Biljana Maslovarić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. sticanje potrebnih znanja za razvijanje metoda i strategija neposrednog uključivanja djece/mladih. nastavnici razredne i predmetne nastave. partnerska komunikacija. formiranje proaktivnog stava prema razvoju obrazovne institucije. prezentovanje.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: podizanje nivoa svijesti učesnika u obrazovanju o potrebi samoorganizovanja (na nivou obrazovne institucije i lokalne zajednice) za iniciranje i pokretanje procesa promjene. pedagozi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IX UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 106. konstruktivni pristup problemima i konfliktima. roditelja i predstavnika lokalne zajednice u donošenje odluka i upravljanje svim procesima u instituciji koji imaju ključnu važnost za njenu vaspitnu i obrazovnu funkciju.

Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika. 48 sati). Oba modula traju po tri dana (po 24 sata – ukupno. lobiranja i pregovaranje. koji se organizuju u razmaku od šest mjeseci kako bi se obezbijedio kontinuitet. ali i vrijeme za implementaciju elemenata obuke. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. 148 Zavod za školstvo Crna Gora . Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): obuka se sastoji od dva modula. u okviru navedenog programa.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika zajedničke akcije. i akciono i strateško planiranje. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. prezentovanje. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih.

co. za kvalitetno praćenje i podršku nastavnika početnika/pripravnika (pomoć mladim kolegama u profesionalnom razvoju). Podgorica E-mail: sasam@pccg. nastavnici predškolskog vaspitanja. pedagozi. Mentorske uloge i stilovi 6. mini-lekcije. psiholozi. Zavod za školstvo Crna Gora 149 . prezentacije.me Broj telefona: 020-248-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: obuka za mentorstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u osnovne teorijske postavke mentorskog rada. i 28. refleksija mentorovog profesionalnog iskustva na njegov mentorski rad. Termin realizacije jednog seminara: 25. upućivanje nastavnog kadra (budući mentori) u načine pružanja podrške nastavniku pripravniku pri izboru teme za stručni rad i pripremi nastavnih aktivnosti za stučni ispit. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Metode i tehnike rada: radionice. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. igre uloga itd. 26. Ciljna grupa: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). Broj učesnika u grupi: od 25 do 50 učesnika. 27. principima učenja odraslih i stilovima učenja. defektolozi i visokoškolski nastavnici. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o načinima komunikacije na relaciji mentor – pripravnik i načinima prevazilaženja eventualnih nesuglasica u toku trajanja pripravničkog staža. Mentorstvo Autori: prof. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. informisanje nastavnog kadra (budući mentori) o bazičnim karakteristikama efektivnog mentorstva. Učenje odraslih i mentorstvo 3. predstavljanje nastavnom kadru (budući mentori) načina planiranja i implementacije akcionog plana mentorstva. Mentorski proces 5. Uvod u mentorstvo 2. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. debate. tj.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 107. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. dr Saša Milić i doc. godine. Teme: 1. Karakteristike efektivnog mentorstva 4. okotbar 2012. u okviru navedenog programa. Komunikacijske vještine u mentorstvu Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).

dr Biljana Maslovarić Institucija/organizacija koja podržava program: NVO Pedagoški centar Crne Gore. igre uloga itd. Vještine. dr Saša Milić Adresa: Bulevar svetog Petra Cetinjskog 25/V. psiholozi. strategije i tehnike interaktivnog treninga 2. i slično. u trajanju od najmanje jednog seminarskog radnog dana. informisanost o postavkama pedagoško-psiholoških teoretičara u prošlosti vezanim za interaktivne oblike stručnog usavršavanja nastavnika. Posebni ciljevi su: podizanje nivoa kompetentnosti voditelja seminara. kongresi. Evaluacija treninga Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (dva četvorodnevna seminara – 64 sata obuke). pedagozi. Teme: 1. razvoja i strukturiranja seminarskog dana baziranog na osnovnim principima interaktivne obuke u skladu sa programima. u procese stručnog usavršavanja nastavnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 108.co. dr Saša Milić i doc. Trening za trenere Autori: prof. poznavanje konkretnih primjera i mogućnosti dizajniranja. kvalitativno unapređenje cjelokupnog programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra. propozicijama i regulativima stručnog usavršavanja nastavnog kadra Republike Crne Gore. Zavisno od iskazanih potreba zainteresovanih.). konferencije itd. moguće je organizovati i seminarskomodularni pristup. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): prof. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki interaktivne obuke. 150 Zavod za školstvo Crna Gora . trening-strategija. Metode i tehnike rada: radionice. poznavanje osnovnih elemenata efikasne i kvalitetne implementacije interaktivne obuke. posebno onih koje pripremaju budući nastavni kadar. nastavnici predškolskog vaspitanja. prezentacije.me Broj telefona: 020-48-668 Broj faksa: 020-248-667 Ciljevi programa: opšti cilj je diseminacija znanja i vještina interaktivne obuke na veći broj potencijalnih trenera/voditelja. različitih oblika komunikacije. Timski rad trenera 6. Cijena po učesniku: 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave (osnovne i srednje škole). u okviru navedenog programa. mini-lekcije. decentralizacija programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra i aktivnije uključivanje visokoškolskih institucija. Vještine komunikacije interaktivnog treninga 3. Metode interaktivnog treninga 4. pod kojim se podrazumijeva obrada jedne ili više tema. debate. defektolozi i visokoškolski nastavnici. Podgorica E-mail: sasam@pccg. prednosti i eventualnih nedostataka takvog načina rada u odnosu na ostale tradicionalne pristupe (plenumi. sposobnost za primjenu kooperativnog učenja. Specifičnosti interaktivnog treninga za različite nastavne sadržaje 5. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika.

Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Zavod za školstvo Crna Gora 151 . Excel. Osnovi rada na računaru Autori: Stojka Leković i Živorad Bojović Institucije/organizacije koje podržavaju program: JU SMŠ „17. do 19. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad i saradnja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 109. Ciljna grupa: nastavnici. Termin realizacije jednog seminara: od 16. Teme koje se obrađuju: rad na računaru (Windows. 069-609-739 Broj faksa: 052-360-091 Ciljevi programa: podizanje nivoa informatičke pismenosti. januara 2012. Point. septembar”. realizacija nastave i praćenje novina u nauci preko Interneta radi unapređenja nastave. Žabljak Odgovorna osoba (koordinator): Milojka Stijepović Adresa: Ul. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata). Power. Broj učesnika u grupi: do 25 učesnika.septembar@t-com. Žabljak E-mail: 17. Internet. godine. Word. septembar” i Centar za obuku u JU SMŠ „17.me Broj telefona: 052-361-336. Explorer). Božidara Žugića b.b. Cijena po učesniku (dnevno): 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). uvođenje savremenih obrazovnih tehnologija i sticanje znanja potrebnih za povećanje kvaliteta nastave..

152 Zavod za školstvo Crna Gora . donošenje odluka. Podgorica E-mail: srdjanv@t-com. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: organizacija. Ciljna grupa: nastavni kadar. planiranje.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 110. Menadžment obrazovnih institucija 2. godine.b.. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). menadžment obrazovnih institucija. Termin realizacije jednog seminara: 11. Broj učesnika u grupi: od 12 do 35 učesnika. Menadžment i liderske vještine u obrazovanju Autor: mr Srđan Vukčević Institucija/organizacija koja podržava program: Blue Coach d. i 12. Cetinjski put b. Teme: 1.o. Organizacija i upravljanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati).o. inovativnost i liderstvo. Odgovorna osoba (koordinator): mr Srđan Vukčević Adresa: Podgorica.me Broj telefona: 020-290-208 Broj faksa: 020-290-208 Cilj programa: poboljšanje menadžmentskih i liderskih vještina u obrazovanju. novembar 2011.

timski rad 4. Timski rad u učionici Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). prezentacije i radionice. Broj učesnika u grupi: od 10 do 20 učesnika. Tim. Ciljna grupa: nastavnici osnovnih i srednjih škola.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 111. Motivacija 3. Timski rad – važna komponenta angažovanja ljudskih resursa Autori: Ljerka Petković i Sreten Lutovac Institucija/organizacija koja podržava program: Gimnazija „Panto Mališić”. Zavod za školstvo Crna Gora 153 . Teme: 1. Berane E-mail: gimpm@t-com. Metode i tehnike rada: predavanja. 068-844-000 Cilj programa: unapređenje kvaliteta rada u školi putem ulaganja u ljudske resurse. svetog Save 25. Ljudski resursi 2. godine. Berane Odgovorna osoba (koordinator): Sreten Lutovac Adresa: Gimnazija „Panto Mališić”. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: uspješno upravljanje ljudskim resursima i sposobnost primjene timskog rada na svim nivoima.me Broj telefona: 051-230-104. Termin realizacije jednog seminara: 8. Ul. oktobar 2011. Cijena po učesniku (dnevno): 25 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala).

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154 Zavod za školstvo Crna Gora .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika NARUČENI PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA Zavod za školstvo Crna Gora 155 .

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156 Zavod za školstvo Crna Gora .

Zavod za školstvo Crna Gora 157 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. i timski rad vaspitača i učitelja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika I PREDŠKOLSKO VASPITANJE 112. posmatranje. i vještina timskog i partnerskog rada u školi. praćenje. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. procjenjivanje i ocjenjivanje djece. Teorijske osnove kurikuluma za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno obrazovanje i vaspitanje 2. dr Dušanka Popović i Vesna Dimitrijević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenivanja 4.. Timski rad u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma.b. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. dr Tatjana Novović. Planiranje u osnovnoj školi 3.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: analiza obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i prvi razred osnovne škole. planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. komunikacija i sloboda izbora. Vaspitač u osnovnoj školi Autorke: doc.

b.me Broj telefona: 020-408-924 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za izmjene u nastavnim programima. Tonalne osnove muzičkog folklora u Crnoj Gori i rezultati ispitivanja muzikalnosti kod djece 2. obučavanje za rad sa horom i orkestrom predškolskog uzrasta. Muzičke aktivnosti u jaslenom i predškolskom uzrastu 4. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. mišljenja. mišljenja.jerkov@zzs. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija.) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (najmanje po pet sati). Podgorica E-mail: slobodan.. Vaka Đurovića b... Metodski pristup u radu sa djecom na razvijanju muzikalnosti 3. 158 Zavod za školstvo Crna Gora . osposobljavanje za primjenu funkcionalne korelacije sa ostalim aktivnostima (životno-praktične i spontane aktivnosti). informisanje o teorijskim polazištima osnova tonalnosti djece u Crnoj Gori. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama. Broj učesnika u grupi: od 10 do 30 učesnika. razmjena iskustava.. razmjena iskustava. Teme: 1. Rad sa Orfovim instrumentarijumom i horskom sekcijom 7. Praktičan rad (učesnici seminara realizuju po jednu aktivnost u grupama različitog uzrasta) 8. Praktičan rad (trener realizuje dvije pokazne muzičke aktivnosti) 5. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: pripremanje i realizacija muzičkih aktivnosti u skladu sa novim pristupom u toj oblasti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 113. komunikacijski pristup u muzičkim aktivnostima i korišćenje muzičkih instrumenata i audio-vizulenih sredstava. osposobljavanje za primjenu savremenih metoda rada u muzičkim aktivnostima u predškolskim ustanovama.) 6.. sticanje znanja o razvoju muzikalnosti kod djece jaslenog i predškolskog uzrasta. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.gov. Analiza posmatrane aktivnosti (diskusija. Muzičke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. obučavanje za funkcionalno korišćenje priručnika i primjenu znanja o pozitivnoj atmosferi tokom muzičkih aktivnosti.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 114. Zavod za školstvo Crna Gora 159 . Stanje u sistemu – dosadašnja iskustva 3.me Broj telefona: 020-408-946. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Teoretsko-pojmovni okvir nadarenosti 2. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. rano uočavanje i prepoznavanje posebnosti. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka radioničarskog tipa. i pravovremeno i pravilno usmjeravanje nadarene djece. posmatranje. Podgorica E-mail: fran. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Fran Vuljaj Adresa: Ul. 069-439-675 Broj faksa: 020-408-992 Cilj programa: unapređivanje rada sa nadarenom djecom u predškolskim ustanovama.gov. Vaka Đurovića bb. Teme: 1. Prepoznavanje i inicijalna identifikacija nadarene djece Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: praćenje. Nadarena djeca – pedagoški izazov Autor: Fran Vuljaj Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Perspektiva nadarene djece u odnosu na društvene-razvojne izazove 4.vuljaj @zzs.

gov. to neću. Zdrav sam kada sam. Fizička aktivnost i boravak u prirodi. 10. i za socijalizaciju i jačanje zdravlja kroz sticanje higijenskih navika... fizičkog razvoja i razvoja intelektualnih.. Korisno–štetno.. zdravstvenih i interdisciplinarnih aktivnosti u predškolskim ustanovama (srednja i starija uzrasna grupa djece). sa kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu temu. Carstvo – drugarstvo 4. Jedan moj dan. 5. Sticanje samopuzdanja 12. emotivnih. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i stručni saradnici. To hoću. 6. povećanje znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja u radu za podsticanje prirodnih oblika kretanja.. Put do pravilne ishrane 7.me Broj telefona: 020-408-923.b. Podgorica E-mail: pero. Zlostavljanje i zanemarivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). 3.. 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o načinu realizacije nekih praktično-primjenjivih tema iz područja fizičkih. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. Realizacija programskih sadržaja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Pero Vuksanović i mr Miodrag Brajković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. 160 Zavod za školstvo Crna Gora ..Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 115.. Teme: 1. Čistoća je pola zdravlja – značaj zdravlja 8.. Prevencija povreda – bezbjednost 9. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i realizacija praktično-primjenjivih tema iz područja interdisciplinarnog pristupa u potenciranju razvoja djece i planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka u predškolskim ustanovama. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. 2. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja.. Ovo sam ja.. bezbjedno je srećno djetinjstvo 11. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema.vuksanovic@zzs. Vaka Đurovića b. estetskih i drugih oblika i sposobnosti djece za iskazivanje i dokazivanje.

način prikupljanja i čuvanja 3. Izvori podataka o djeci. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. povezivanje sa vlastitim iskustvom i praksom (polaženje od iskustva. komplementarnosti. Posmatranje u cilju praćenja dječjeg razvoja Autorke: Vesna Dimitrijević. uočavanje mogućih izvora podataka o djeci. razmjenjivanje iskustva u čuvanju podataka o djeci (dječji portfolio) i uviđanje kako likovni izraz djeteta može biti indikator dječjeg razvoja. Likovni izraz kao indikator dječjeg razvoja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Tatjana Novović i Gordana Knežević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). uvjerenja i potreba između voditelja seminara i učesnika i između učesnika. Teme: 1. šta i kako posmatramo. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja. analiza iskustva i prakse. znanja. i predstavljanje osnovnih teorijskih znanja.. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. poštovanju i demokratskoj proceduri). objektivno bilježenje posmatranog ponašanja. kompetentnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 161 . razmjenjivanje iskustava o tome kada. gdje. Šta posmatramo tokom pripreme i realizacije raznih internih manifestacija i javnih nastupa 4. Podrazumijevaju se razmjena iskustava. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivno praćenje dječjeg razvoja. 067-607-897 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: uviđanje značaja posmatranja dječjeg ponašanja za planiranje i realizovanje VOR-a sa djecom. Na osnovu čega određujemo šta ćemo i kada posmatrati? 2. adekvatno podsticanje dječjeg razvoja na osnovu prethodnog posmatranja i korišćenje crteža kao indikatora dječjeg razvoja. shvatanje važnosti objektivnog bilježenja posmatranog ponašanja.b.me Broj telefona: 050-432-870. primjena i promjena prakse) i saradnja i partnerstvo (kooperativno učenje i odnos baziran na ravnopravnosti.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 116. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b.

razvoj kooperativnih odnosa između svih zaposlenih u vrtiću. i povezivanje vrtića i lokalne zajednice radi unapređenja i održivosti aktivnosti u vrtiću. Ekstremni oblici ispoljavanja bijesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. Konflikti i vrste konflikata među djecom u vrtiću 2.b. Kako odrasli reaguju na neprimjereno ponašanje djeteta 6. Restitucija i primjeri restitucije 8. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o nasilju u vrtiću. 162 Zavod za školstvo Crna Gora .novovic@zzs. Kako potrebe mogu biti zadovoljene 4.. vještina rada u grupi i razvijanje kooperativnih odnosa sa roditeljima. Vrtić bez konflikata Autori: Radoje Novović i Ljiljana Krkeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica E-mail: radoje. Teme: 1. Vaka Đurovića b. Posljedice koje smišlja dijete 9.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 117. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada.gov. Ciljna grupa: svi zaposleni u vrtiću.me Broj telefona: 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podizanje nivoa svjesnosti i znanja o pojavi vršnjačkog nasilja u predškolskoj ustanovi. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. Disciplinovanje 7. Kako odrasli reaguju na potrebe djece 5. učenje novih metoda i vještina rada (intervencija) u slučajevima pojave nasilja. definisanje mogućnosti rada u vrtiću i saradnje i edukacije roditelja kada je u pitanju vršnjačko nasilje u vrtiću. Potrebe: šta nas pokreće na određeno ponašanje? 3.

Sanja Laban i Željko Korać Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljevi ekolških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina 6. voda. Ekološke aktivnosti u predškolskim ustanovama Autori: Danka Novović. 050-432-807 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje stručnih znanja. Vaka Đurovića b. planiranje vaspitno-obrazaovnog rada iz te oblasti. eko-aktivnosti. Osnovni pojmovi i principi ekologije. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: teorijska znanja iz oblasti ekologije. Ekološke aktivnosti koje vaspitači mogu primjenjivati u vaspitnim grupama 8. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika. eko-eksperimenti. Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom u cilju uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti.b. eko-pjesme. Biljni i životinjski svijet i njihova zaštita 4. Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (po osam sati – 16 sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 118. eko-istraživanja. vazduh i njihova zaštita 3. uređenje centra za ekološke aktivnosti. zaštite životne sredine i održivog razvoja.) i raznovrsni oblici saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom radi uspješnije realizacije ekoloških aktivnosti. Zavod za školstvo Crna Gora 163 . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Ul. ekoradionice. Teme: 1. materijala i opreme za realizaciju ekoloških aktivnosti. eko-akcije.. Podgorica E-mail: zeljkoko@t-com. raznovrsne ekološke aktivnosti u radu sa djecom (eko-priče. Uloga vaspitača u pripremi i realizaciji ekoloških aktivnosti 7. zaštite životne sredine i održivog razvoja 2. izrada različitih sredstava.. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama koji rade sa djecom uzrasta od tri do šest godina. eko-filmovi. Energija i njena pravilna upotreba 5. eko-izleti. vještina i sposobnosti nastavnika u predškolskim ustanovama za što uspješniju pripremu i realizaciju ekoloških aktivnosti u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina. eko-zadaci. Zemljište.me Broj telefona: 067-607-897.

upoznavanje bio-psihosocijalnih karakteristika djeteta u tom uzrastu. 164 Zavod za školstvo Crna Gora . a šta iznad njegovih sposobnosti. 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja u vezi s načinima planiranja rada u okviru programskih aktivnosti s obzirom na prostorno-tehničke.me Broj telefona: 020-408-919. potrebe i značaj tematskog planiranja za dodatno podsticanje razvoja prirodnih oblika kretanja. i kako da se organizuje sredina za rad s obzirom na materijalne. Programski zadaci i ciljevi za jačanje zdravlja i održavanje higijene kod djece u predškolskom uzrastu 3. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. materijalne i higijenske uslove u ustanovi. Rad vaspitača na razvoju sposobnosti za izražajno i estetsko iskazivanje djece kroz kretne aktivnosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 119. odnosno šta je ispod. Ciljna grupa: nastavnici predškolske nastave i stručni saradnici. Vaka Đurovića bb. pitanja i diskusije učesnika seminara. Osnovne karakteristike razvoja opažanja kod djece u predškolskom uzrastu 5. Teme: 1. razvoja opažanja i sposobnosti za izražajno estetsko iskazivanje kroz pokret i kretanje. motoričke i kognitivne karakteristika razvoja djece u uzrastu od tri do šest godina. jačanja zdravlja i održavanja higijene. planiranje različitih sadržaja rada i aktivnosti u realizaciji operativnih zadataka i cilja fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu tog uzrasta. Nevenka Kruščić i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Preventivne zdravstvene aktivnosti u radu vaspitača 4. prostornotehničke i higijensko-bezbjednosne karakteristike u predškolskoj ustanovi. s posebnim osvrtom na individualne motoričke sposobnosti i karakteristike. što će pomoći u rešavanju praktičnih problema vezanih za pitanje šta dijete u okviru svog uzrasta može. praktičan prikaz nekoliko odgovarajućih igara za kretno angažovanje odgovarajućih mišićnih grupa u cilju razvijanja prirodnih oblika kretanja. Metode i tehnike rada: edukativna radionica (s kraćim dijaloškim blokom o svakoj navedenoj temi). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. a šta ne može da uradi. neke bio-psihosocijalne karakteristike djece tog uzrasta. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje kretnih aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta. Osnovne karakteristike tjelesnog i motoričkog razvoja djece uzrasta od tri do četiri godine.brajkovic@zzs. razlike između hronološke i biološke starosti djece tog uzrasta. kao i koje su aktivnosti najcjelishodnije i koji se ishodi rada mogu očekivati. morfološke. funkcionalne. od četiri do pet godina i od pet do šest godina 2. Podgorica E-mail: miodrag. Planiranje i programiranje fizičkih i zdravstvenih aktivnosti za djecu predškolskog uzrasta Autori: mr Miodrag Brajković.gov.

Tipovi aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 3. Poglavlja: Metodska uputstva i Uloga vaspitača 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 120. povećanje teorijskih i praktičnih znanja iz planiranja načina realizacije konkretnih tema iz programskih sadržaja vezanih za socio-emocionalni razvoj.b..vuksanovic@zzs. sticanje novih znanja o potrebi i značaju tematskog planiranja po područjima aktivnosti u radu radi podsticanja sveukupnog ranog razvoja i osposobljavanje nastavnika da se. s posebnim osvrtom na socio-emocionalni razvoj i kraćim dijaloškim blokom u cilju davanja osnovnih napomena. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. srednja i starija uzrasna grupa djece). osim životnim praktično-spontanim aktivnostima. Metode i tehnike rada: edukativne radionice za svaku ponuđenu aktivnost (životnopraktične. specifične.me Broj telefona: 020-408-923. Ciljevi za područja aktivnosti u radu sa djecom predškolskog uzrasta 2. Realizacija programskih sadržaja za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa osvrtom na socioemocionalni aspekt razvoja Autori: Stela Martinović i Pero Vuksanović Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljna grupa: nastavnici predškolskih ustanova i stručni saradnici. planiranje različitih sadržaja rada iz različitih područja aktivnosti prilikom realizacije operativnih zadataka u predškolskim ustanovama i različite mogućnosti korišćenja centara interesovanja u neposrednom radu putem korelacije socio-emocionalnog razvoja sa više pdručja aktivnosti. Dječja prava (primjer teme i kako u okviru nje razvijati emocionalnu inteligenciju) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). 069-093-013 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o izmjenama i dopunama javno važećeg programa i realizaciji praktično-primjenjivih tema za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (mlađa. Podgorica E-mail: pero. Kako razvijati emocionalnu inteligenciju 8. Modeli za razumijevanje emocionalne inteligencije 7. Vaka Đurovića. Odgovorna osoba (koordinator): Pero Vuksanović Adresa: Ul. Šta je emocionalna inteligencija i na koja se područja odnosi 5. b. i praktičan prikaz moguće realizacije više ponuđenih tema.gov. kompleksne). Zavod za školstvo Crna Gora 165 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usmjerenost na sveukupnu (sedam područja aktivnosti) primjenu programa za područja aktivnosti u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu. Teme: 1. putem planiranja i realizacije planiranog sadržaja posvete iznalaženju mogućnosti za primjenu programa vezanog za specifične i kompleksne aktivnosti. Sposobnosti koje čine emocionalnu inteligenciju 6.

Predmetni programi 3. Teme: Razredna nastava 1.me.me Broj telefona: 050-432-870. Teorijske osnove kurikuluma 2. Nastavne metode Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Teorijske osnove kurikuluma 2. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu – razredna i predmetna nastava (svi predmeti) Autori: tim trenera Zavoda za školstvo. Podgorica E-mail: suboticlj@t-com. 040-212-552. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatori): dr Dušanka Popović. 040-212-552. 032-670-100 Ciljevi programa: usvajanje principa promjena u obrazovanju..b. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. zeljkoko@t-com.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika II OSNOVNA ŠKOLA 121. Predmetni programi 3. sloboda izbora i odgovornost. komunikacija. 032-670-100 Broj faksa: 050-432-870.me. gsnezana@t-com. Planiranje i ocjenjivanje 4. dr Snežana Grbović. Opisno ocjenjivanje Predmetna nastava 1. usvajanje metodologije izrade obrazovnih programa za devetogodišnju osnovnu školu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Vaka Đurovića b. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. analiza novih obrazovnih programa i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima. 166 Zavod za školstvo Crna Gora . i timski rad. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Planiranje 4. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. mr Ljiljana Subotić i Željko Korać Adresa: Ul. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi.

Ciljna grupa: nastavnici maternjeg jezika i književnosti i razredne nastave. Stvaranje sličnih tekstova Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). metodskog pristupa obradi i rada na naučno-popularnom neumjetničkom tekstu. Naučno-popularni i naučni tekst u nastavi jezika 3. Teme: 1.me Broj telefona: 020-408-931 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: objašnjenje razloga za razvoj vještine čitanja neumjetničkih tekstova. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: rad na neumjetničkim tekstovima u okviru nastave jezika i metodski pristup neumjetničkim tekstovima raznih vrsta (posebno naučno-popularnom tekstu). Učenje putem čitanja 6. Strategija čitanja neumjetničkog teksta 5. Metodski pristup neumjetničkom tekstu 4. Zavod za školstvo Crna Gora 167 .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 122. Neumjetnički tekst u nastavi jezika Autorka: dr Dušanka Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Vrste..b. Podgorica E-mail: dusanka. Cijena po učesniku: 20 € (uračunati su honorar za voditelje seminara i cijena potrošnog materijala). kao i značaja razvoja te vještine za učenje putem čitanja. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Vaka Đurovića b.gov. osobine i struktura neumjetničkog teksta i razlozi za njihovo izučavanje u nastavi jezika 2. čitanje neumjetničkih tekstova radi uspješnog učenja učenika i učenje putem čitanja.popovic@zzs. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul.

Vaka Đurovića b. dr Tatjana Novović.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 123. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: opisno ocjenjivanje u svjetlu nastavno-ciljnog kurikuluma. formativno. Ocjenjivanje u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: doc. timski rad. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. uopštavanje i formulisanje standarda koji se provjeravaju i ocjenjuju Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). sumativno ocjenjivanje) 2. 168 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. praćenja i evaluacije ukupnih postignuća. funkcije ocjenjivanja u odnosu na nastavu – informativno. Ciljna grupa: nastavnici predškolskog vaspitanja i razredne nastave. Podgorica E-mail: miodragv@mn. Zorica Radović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Predmet ocjenjivanja (analitičko-evaluativna funkcija ocjenjivanja – povezivanje aktivnosti usmjerenih na sadržaje s kriterijumima za procjenjivanje uspješnosti realizacije i kvalitetom ishoda. Opisno ocjenjivanje – načela koncipiranja opisnog ocjenjivanja (mogući problemi i prednosti) 3.yu Broj telefona: 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o elementima opisnog ocjenjivanja (deskriptivnoanalitičko ocjenjivanje). razlika između opisnih i numeričkih ocjena – analitičko i sumativno ocjenjivanje.b. Naš model opisnog ocjenjivanja – analiza programskih ciljeva. i sloboda izbora i odgovornost. unapređenje posmatranja. Teme: 1. Zorica Minić.. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.

b. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi pojedinih predmeta Autori: dr Slobodan Jerkov.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 124. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. dr Dušanka Popović. Vaka Đurovića b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i primjena dobrih kriterijuma procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja u okviru pojedinih nastavnih predmeta. Željko Korać i Milica Čabarkapa Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. dr Lidija Srefanović-Kaljaj. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. Dragan Berilažić. dr Snežana Grbović. Nada Maras. Petar Špadijer. Načini procjenjivanja i ocjenjivanja učenika za pojedine oblasti predmeta 2. Mogućnosti formativne i sumativne procjene i ocjene znanja 3. Kontinuirano praćenje rada i napredovanja učenika 5. Radomir Sušić. Broj učesnika u grupi: od 25 do 30 učesnika. eksterna i interna provjera znanja i testovi. Podgorica E-mail: natasa. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Nermin Hajdarpašić.gov. metode i tehnike vjerodostojnog ocjenivanja) 4. Zavod za školstvo Crna Gora 169 .me Broj telefona: 020-408-941 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim predmetnim programima. i samoocjenjivanje u okviru pojedinog predmeta. Načini praćenja i vrednovanja učeničkih znanja (vrste vježbi.. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja u odnosu na specifičnost predmeta. Radovan Popović. Registrovanje podataka i zapažanja i druge važne pojedinosti Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Koviljka Teodorović.gazivoda@zzs. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. mr Vesna Bulatović. Teme: 1. Vidoje Šćepanović. mr Ljiljana Subotić.

Nastava slušanja. Teme: 1. Ivana Vukićević. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena metoda rada sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Nastava gramatike 6. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Nikole Đurkovića b. čitanja i pisanja 4.b. Karakteristike učenika uzrasta od šest do devet godina 2.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 125. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Rad sa djecom uzrasta od šest do devet godina – engleski jezik Autori: Nada Mišetić. Komunikativna nastava jezika 5. Kreativnost u radu sa učenicima uzrasta od šest do devet godina 3. Milovan Đukanović. 170 Zavod za školstvo Crna Gora . Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Fadila Kajević. govora. Žana Bulajić i Dragiša Vukotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Tivat E-mail: suboticlj@t-com.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Cilj programa: osposobljavanje za rad sa učenicima uzrasta od šest do devet godina. Planiranje i ocjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri i po dana (28 sati). Mirjana Đukanović. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. Lea Lonza.

Partnerstvo sa roditeljima 20. Pravo na različitost 4. Strategija za IO. psiholozi i direktori predškolskih ustanova i škola. Podsticanje dječjeg razvoja i učenja 18.. metode rada sa svom djecom. Evaluacija seminara (na kraju šestog dana) i podjela sertifikata Zavod za školstvo Crna Gora 171 . Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com.) 23. Problematično ponašanje (I dio) 21. Ocjenjivanje dječjih postignuća (I i II) 19. Metode podsticanja dječjeg razvoja 12. Iskustva u radu s djecom sa teškoćama 8. kako bi nastavnici u međuvremenu uradili domaći zadatak). Inkluzivni pokret i UNESCO-ov film 3. Mirjana Đurović i mr Vanja Stanišić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Osnovni program čine tri dvodnevna ili dva trodnevna modula (sa razmakom od najmanje 15 dana. dr Tatjana Novović. partnerstvo i timski rad. Ciljne grupe: nastavnici. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: komunikacija sa djecom i roditeljima. Skala procjene i IROP (domaći zadatak) 9. Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi Autori: doc. Izrada ličnog plana (kako uključiti dijete. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (III dio – način izrade) 16. Predstavljanje Indeksa za inkluziju 22. Djeca sa teškoćama u razvoju – vrste teškoća 7. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (II dio – suština) 15. Teme: obuka nastavnika obuhvata osnovni i napredni program. IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (I dio – analiza domaćeg zadatka) 14.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 126. dokumenta i zakoni 5. pedagozi. uočavanje i prepoznavanje dječjih sposobnosti i očuvanih potencijala. Ranka Božović.b. U okviru svakog modula organizuju se po četiri interaktivne radionice dnevno a teme su sljedeće: 1. Uvodna radionica – krug briga i očekivanja 2.. Komunikacija sa djecom 17. Djeca sa smetnjama u razvoju – tipovi smetnji 6. dr Nada Šakotić. prepoznavanje i korigovanje dječjeg problematičnog ponašanja i kreiranje atmosfere prihvatanja u grupi/razredu. Posmatranje u cilju objektivne procjene 11. prenijeti znanje kolegama. Prihvatanje različitosti (djeca i nastavnici) 10. Evaluacija 13. izrada individualnog obrazovnog plana. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. poboljšati kvalitet nastave. Vesna Dimitrijević.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Cilj programa: obuka nastavnika za primjenu inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama i vrtićima sa naglaskom na primjeni interaktivnih metoda rada sa djecom s posebnim potrebama..

Problematično ponašanje i korigovanje (II dio) 3. I dio 6. Problematično ponašanje i korigovanje (III dio) 4. a napredni program – dva dana (14 sati). Broj učesnika u grupi: od 15 do 30 učesnika. II dio 7. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Napredni program traje dva dana i sadrži sljedeće teme: 1. Rezultati primjene Indeksa za inkluziju 2. 172 Zavod za školstvo Crna Gora . Ocjenjivanje dječjih postignuća – primjeri iz prakse 8. Alternativne metode komunikacije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osnovni program traje šest dana (42 sata). IOP formulisanje TNP-a i ciljeva (IV dio – iskustva i teškoće) 5. Timski rad i uloge u timu (Balbijev test).

razumijevanje i primjena u praksi nastavno-ciljnog kurikuluma. mr Zoran Lalović. prepoznavanje individualizacije u radu nastavnika i razumijevanje savremenih pogleda na ocjenjivanje (posebno na opisno ocjenjivanje učenika). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje teorijskih postavki u nastavnom procesu usmjerenom na dijete/učenika. razumijevanje potrebe za uvođenjem inkluzije u obrazovni sistem. Zorica Minić i mr Ljiljana Subotić dr Dušanka Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. Teorijske osnove savremene nastave 3. Savremeni oblici i metode rada I 4. Popović. Vaka Đurovića b. dok se teme Savremeni oblici i metode rada I i II i Ambijent u učionici (fizičko okruženje i komunikacija) sažimaju u po jednu radionicu. Saradnja porodice i škole 7. U okviru I varijante izostavlja se tema Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi. Inkluzivno obrazovanje 6. razumijevanje značaja saradnje sa porodicom i lokalnom zajednicom. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Planiranje i pripremanje za nastavu 8. Zavod za školstvo Crna Gora 173 . izgradnja sposobnosti da se procijeni radna klima u odjeljenju. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi 9. Podgorica E-mail: dusanka. II varijanta dva i po dana (20 sati). Ambijent u učionici (fizičko okruženje) 10. dr Tatjana Novović.b.popovic@zzs. Ambijent u učionici (komunikacija) 11. Osnovni principi vaspitno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete 2. 069-093-046 Broj faksa: 020-408-927 Cilj programa: informisanje učesnika o teorijskim polazištima u nastavi usmjerenoj na učenika i praktičnim rješenjima koja su na njima izgrađena. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Dušanka Popović Adresa: Ul. doc. Savremeni oblici i metode rada II 5. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Neki aspekti savremene nastave (vaspitno-obrazovni proces usmjeren na učenika) Autori: Miodrag Vučeljić.gov. primjena u nastavi savremenih oblika i metoda rada.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 127. razumijevanje značaja odgovarajućeg ambijenta u učionici za realizaciju nastavnog procesa usmjerenog na dijete/učenika.me Broj telefona: 020-408-931. Teme: 1. Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta dva dana (16 sati). nastavnici i stručni saradnici. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora osnovnih škola.

otvoreni i zatvoreni kurikulum. sa roditeljima) u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Planiranje kurikuluma i uloga stručnih saradnika u razvoju školskog kurikuluma 6. Cljna grupa: stručni saradnici u školama (psiholozi i pedagozi).. 174 Zavod za školstvo Crna Gora . Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Zoran Lalović Adresa: Ul. Teorija kurikuluma: sadržaj pojma kurikulum. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: timski rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 128. konzistentnost kurikuluma.b. definisanje uzroka i rješenja problema) 2. autonomija škole i nastavnika 3. Unapređenje kvaliteta učenja i nastave u školi (razvojni plan škole) 7. i preciznije definisanje mjesta i uloge stručnih saradnika u reformisanoj školi. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. metode nastave/učenja i očekivani uticaj na nastavu i učenje 5. principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti. razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Tivat E-mail: lalovici@t-com. Savjetodavni i instruktivni rad pedagoga i psihologa (sa nastavnicima. Obrazovni programi za devetogodišnju osnovnu školu (stručni saradnici) Autori: mr Zoran Lalović i Zorica Minić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 032-670-101 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: analiza postojeće nastavne prakse. i njihov uticaj na položaj nastavnika i učenika u nastavi (na nastavu i učenje) 4. Struktura usvojenog programa: ciljevi nastave/učenja. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Osnovni problemi u postojećoj nastavnoj praksi (identifikovanje problema. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. analiza novih nastavnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma). komunikacijske vještine. sloboda izbora i odgovornost. Nikole Đurkovića b. Teme: 1. sa učenicima. Različiti pristupi u planiranju nastave/učenja: sadržajno planiranje. ciljno planiranje i razvojno planiranje. informisanje o metodologiji izrade novih nastavnih programa (struktura programa).

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme. razumijevanje i primjena novog kurikuluma. dijalog.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko vaspitanje u VI i VII razredu osnovne škole i pomoć nastavnicima da povećaju znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. ja i drugi 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.gov. tolerancija i način razrješenja konflikata 4. razumijevanje povezanosti predmeta građansko vaspitanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Vaka Đurovića b. Program za trenere Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): 11 dana (76 sati). Ocjenjivanje i procjenjivanje 4. Ljudska i dječja prava. Stavovi. Demokratija i obrazovanje.. i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog vaspitanja u osnovnim školama. vođenje časa i primjena savremenih metoda.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 129.kascelan@zzs. Identitet (lični i kolektivni). Moduli: 1. podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice. Zavod za školstvo Crna Gora 175 .b. Promjene u osnovnoj školi i nastavni program za građansko vaspitanje 2. demokratske vrijednosti kao princip u nastavi 3. Podgorica E-mail: vidosava. Metode rada u nastavi iz građanskog vaspitanja 3. evropske vrijednosti u obrazovanju 5. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz građanskog vaspitanja u VI i VII razredu osnovne škole Autor: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucij/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Politička filozofija Moduli za unaprijeđenu obuku: 1.

Interkulturalno obrazovanje u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo Odgovorna osoba (koordinator): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.Podgorica E-mail: vidosava. Interkulturalno učenje kroz različite predmete i vannastavne aktivnosti u školi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena principa interkulturalnosti u nastavi i životu škole i kreiranje škole kao demokratske zajednice u kojoj su svi ravnopravni i uvaženi i u kojoj je postignuta demokratska klima za rad. Vaka Đurovića b. Uticaj obrazovanja na razvoj kulturnih vrijednosti 3. princip poštovanja različitosti 4. interkulturalnost. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-938 Ciljevi programa: unapređenje znanja o interkulturalnom obrazovanju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 130.kascelan@zzs. ali i višednevni. regiji i državi. Podizanje svijesti o sebi i drugima 6.b.gov. izrada projekata 7. Teme: 1. Primjeri suživota u lokalnoj sredini. Šta je kultura 2. afirmacija pozitivnih iskustava Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): seminari se mogu organizovati kao jednodnevni. 176 Zavod za školstvo Crna Gora . Interkulturalno obrazovanje i njegov uticaj na stvaranje pozitivne klime za učenje u školi 5. ukoliko za to postoje potreba i mogućnosti. pluralizmu kultura i potrebi zajedničkog življenja i poštovanja različitosti. Cljna grupa: nastavnici svih struka osnovnih i srednjih škola. Multikulturalnost.

Vaka Đurovića b. razumijevanje povezanosti predmeta istorija religije sa osnovnim principima multikonfesionalnog i multikulturnog društva kao što je Crna Gora. Filozofija promjena u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju.co.me dragoje. Obuka nastavnika za izvođenje nastave istorije religije u osnovnoj školi i gimnaziji Autori: mr Jasmina Đorđević. 069-093-017. na taj način. vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika. Zavod za školstvo Crna Gora 177 . podrška za preuzimanje novih raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi osnovne škole i gimnazije kroz jačanje ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. vještina vođenja nastavnog časa i primjena savremenih metoda. jasmina. planiranje u skladu s novim obrazovnim programom.me Broj telefona: 067-654-110.djordjevic@zzs.djokic@iccg.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 131.popovic@zzs. Primjena u gimnaziji nastavnog programa istorija religije 3.me.b.gov. podsticanje kreativnosti i aktivnog učenja u životu škole i lokalne zajednice. nastavnici istorije. razumijevanje i primjena novog kurikuluma.gov. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada. profesionalnog identiteta nastavnika istorije religije. Podgorica E-mail: radovan. Cljna grupa: gimnazijama. multikonfesionalnost u nastavi istorije religije i izbjegavanje religijskih dogmi. Teme: 1. analiza postojeće nastavne prakse. filozofije i sociologije u osnovnim školama i Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrešavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Radovan Popović i Dragoje Đokić Institucije/organizacije koja podržava program: Zavod za školstvo. Primjena u osnovnoj školi nastavnog programa istorija religije 2. suština promjena i planiranje u skladu sa novim obrazovnim programom 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje koncepta reforme. i sloboda izbora i odgovornosti za unapređenje praćenja. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika. Uloga nastavnika u isticanju i jačanju multikonfesionalnosti i multikulturalnosti crnogorskog društva 5. 069-043-613 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje za predavanje predmeta istorija religije u osnovnoj školi i gimnaziji. uloga nastavnika i uloga učenika i pristupci aktiviranja učenika u nastavi) 6. sticanje znanja koja nedostaju bazičnom obrazovanju nastavnika i jačajnje. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radovan Popović Adresa: Ul.

Osnovna pravila MHP. dr Ivana Jelić.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 132. humanitarne organizacije 2. Vaka Đurovića b. Posmatrači i šta mogu da učine 3. osnovnim temama i ciljevima obrazovnog programa istraživanje humanitarnog prava. Kodeksi tokom vremena 7.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje nastavnika o osnovnim pojmovima međunarodnog humanitarnog prava. Očevidac. Broj učesnika u grupi: od 20 do 27 učesnika. Podgorica E-mail: vidosava. 178 Zavod za školstvo Crna Gora . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvijanje kod djece ideje i svijesti o vrijednosti humanosti i poštovanja života i ljudskog dostojanstva u svim situacijama. razumijevanje njegovog značaja i način realizacije sa učenicima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. ratu i miru.. Posljedice ratnih razaranja (izbjeglice. Kršenje MHP (otkrivanje kršenja i razlozi za pravdu) 8. Nadežda Vujašković i Snježana Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Etika humanitarne akcije Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Sankcionisanje kršenja MHP 9. istraživanje humanitarnog prava. Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava 6.b. ljudsko dostojanstvo i socijalni pritisak 4. obučavanje za izvođenje nastave iz obaveznog izbornog predmeta istraživanje humanitarnog prava u VIII ili IX razredu i usvajanje osnovnih koncepata programa. Istraživanje humanitarnog prava Autorke: Vidosava Kašćelan. Slobodanka Žižić.kascelan@zzs. Pojam međunarodnog humanitarnog prava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Ciljna grupa: nastavnici koji predaju IHP u osnovnoj školi.gov. kampovi. razlikovanje vojnih i civilnih ciljeva 5. Teme: 1. obnavljanje porodičnih veza) 10.

Operativni sistemi 4. Vaka Đurovića b. ovladavanje grupnim i interaktivnim metodama nastave i animiranje djece za korišćenje ICT-a. Korelacija sa drugim predmetima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): osam dana (64 sata). Savremeni didaktički pristup u predavanju ICT predmeta 2. Podgorica E-mail: vesna..bulatovic@zzs. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Elektronska pošta 9. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: stručna i metodička ICT znanja nastavnika. Alati za tabelarni račun 6. Alati za prezentacije 7. mr Goran Šuković. Teme: 1. Zavod za školstvo Crna Gora 179 . Osnovni pojmovi u informatici i osnovne komponente računara 3. Ciljne grupe: nastavnici koji izvode nastavu iz predmeta tehnika i informatika i nastavu iz izbornih informatičkih predmeta.b. Nakon četiri dana poželjno je da se napravi pauza od približno 10 dana. Obuka nastavnika za izvođenje nastave iz informatičkih predmeta Autori: Radovan Rutešić. Alati za obradu teksta 5. Broj učesnika u grupi: od 10 do 16 učesnika. dr Božo Krstajić i mr Vesna Bulatović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.gov.me Broj telefona: 020-408-936. 069-093-077 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: unapređenje stručnih i metodičkih znanja iz obaveznog nastavnog predmeta tehnika i informatika i iz izbornih informatičkih predmeta. Korišćenje globalne Internetove mreže 8. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Vesna Bulatović Adresa: Ul.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 133.

planiranje aktivnosti učenja prema ciljevima predmeta koji nastavnici predaju. Marko Mrvaljević. 040-212-552 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: prepoznavanje različitih stilova učenja. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave (maternji jezik i književnost. Stilovi učenja – teorijski okvir i korišćenje poznavanja stilova učenja u školi 2. poznavanje teorijskih postavki interaktivne nastave – učenja. mr Blaženka Petričević. Ljuba Samardžić. planiranje aktivnosti učenja u skladu s različitim potrebama učenika. Željko Jaredić. odnosno tehnikama. likovna kultura. prilagođavanje predmetu koji predaju. mr Jasmina Đorđević. Radomir Sušić. interaktivne nastave i u svom radu na osnovu njihove primijene. matematika. Metode i tehnike rada: interaktivne radionice u kojima se podrazumijevaju aktivnosti učesnika. geografija. hemija. i primjena interaktivnih metoda u nastavi i njihovo kombinovanje. tj. Vidoje Šćepanović.me Broj telefona: 069-093-016. Almir Martinović. Metode unapređivanja interaktivnog učenja (pojam i vrste metoda) 4. sagledavanje prednosti interaktivne nastave u odnosu na tradicionalnu nastavu i sticanje znanja i vještina u vezi s metodama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 134. 180 Zavod za školstvo Crna Gora . Primjena i demonstracija interatkivnih metoda Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Tradicionalna nastava nasuprot interaktivnoj nastavi 3. Radovan Popović. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. Koviljka Teodorović i mr Vesna Bošković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: 1. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih i praktičnih pristupa neophodnih da bi se odgovorilo na različite potrebe djece. biologija. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Interaktivne metode u nastavi Autori: dr Lidija Stefanović-Kaljaj. muzička kultura i fizika). sagledavanje mogućnosti za praktičnu primjenu znanja o stilovima učenja. dr Snežana Grbović. Karađorđeva 4. dr Slobodan Jerkov. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. dr Dušanka Popović.

matematika. poznavanje ključnih elemenata rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama. likovne kulture. disleksija) 7. disortografija. informisanje o iskustvima u radu s djecom sa usporenim kongnitivnim razvojem. informisanje o teorijama o mentalnoj ometenosti.djordjevic@zzs. Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori (trenutna situacija) 3.me Broj telefona: 020-408-971 Broj faksa: 020-408-923. Podgorica E-mail: jasmina. analiziranje ključnih uputstava za rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama za predmete: maternji jezik. dispraksija) 9. sticanje slike o inkluzivnoj praksi u osnovnim školama u Crnoj Gori.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 135. Mapa razvoja djeteta 5. Inkluzivni pokret 2. analiziranje kompleksne situacije pri podučavanju djece s kombinovanim smetnjama. analiziranje mape razvoja djeteta od rođenja do 15 godine. analiziranje principa funkcionanlog učenja i taksonomskih stepena. Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama Autorke: dr Nada Šakotić i mr Jasmina Đorđević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. poznavanje načina praćenja i ocjenjivanja djece sa intelektualnim poteškoćama. Skala procjene 11. poznavanje osnovnih teorija o mentalnoj ometenosti. informisanje o principima rada s djecom sa elementima autizma i principima rada s djecom sa specifinim poteškoćama u učenju. prirode i društva. Teorije o mentalnoj ometenosti 6.gov. razmatranje osnovnih elemenata posmatranja i procjenjivanja. priroda i društvo. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim i srednjim školama. Funkcionalno učenje – taksonomski stepeni 12. IOP 13. Teme: 1. Metodska uputstva – maternji jezik Zavod za školstvo Crna Gora 181 . i indentifikovanje i razmjena primjera dobre prakse. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Jasmina Đorđević Adresa: Ul. Kombinovane smetnje I (disgrafija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje osnovnih teorijskih postavki inkluzivnog obrazovanja i današnjeg stanja u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem kod nas i u svijetu. Instrumenti za početno čitanje i pisanje 8. muzička kultura i fizičko vaspitanje. objašnjenje osnovnih elemenata i načina izrade IOP-a.b. Posmatranje i procjenjivanje 10. Kombinovane smetnje II (diskalakulija. matematike. muzičke kulture i fizičkog vaspitanja. informisanje o skali procjene. Vaka Đurovića b. Iskustva u radu s djecom sa usporenim kognitivnim razvojem 4. likovna kultura. definisanje ključnih elemenata prilikom praćenja i ocjenjivanja postignuća. razmjena načina primjene instrumenta za početno čitanje i pisanje. i primjena različitih metoda i tehnika rada u podučavanju djece sa intelektualnim poteškoćama. poznavanje metodskih principa rada s djecom sa intelektualnim poteškoćama iz maternjeg jezika. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. 020-408-992 Ciljevi programa: informisanje o osnovnim načelima inkluzivnog obrazovanja.

Specifične poteškoće u učenju 22. Evaluacija Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): šest dana (dva modula od po tri dana – 48 sati). Metodska uputstva – priroda i društvo 18. Metodska uputstva – muzička kultura 17. Metodska uputstva – matematika 16. Praćenje postignuća – ocjenjivanje 20. Broj učesnika u grupi: od 15 do 25 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 14. 182 Zavod za školstvo Crna Gora . Autizam 21. Metodska uputstva – fizičko vaspitanje 19. Metodska uputstva – likovna kultura 15.

. Mirno rješavanje konflikata između dvije strane (medijacija) 7. kooperacija i tolerancija prema različitosti – preveniranje konflikata) i učenje strategije nenasilog rješavanja problema. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razvoj socijalnih kompetencija (komunikacijske vještine.b. Promjene pozicije u konfliktu. eskalacija i deeskalacija konflikata 6. Vaka Đurovića b. Ciljna grupa: vaspitači u domovima učenika. i teorijsko i praktično osposobljavanje vaspitača za organizaciju i planiranje vaspitnog rada u domovima učenika. učenik – učenik i vaspitač – roditelj kao neophodnog polazišta za pedagoški rad i kvalitetniji život u učeničkim domovima. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. i metodološke osnove za organizaciju vaspitnog rada. Stilovi rješavanja konflikata 5. Komunikacijske vještine 2.gov. Teme: 1. Unapređivanje kompetencija vaspitača za vaspitni rad u domovima učenika Autori: Ljiljana Krkeljić. Afirmacija i tolerancija prema različitosti 4. Kooperativna komunikacija 3. 020-408-992 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razvoj komunikacijskih vještina (preveniranje konfliktnih situacija) i strategija mirnog rješavanja problema radi unapređivanja odnosa vaspitač – učenik. Vojin Cicmil i Pero Vuksanović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. rad sa grupom i razumijevanje dinamike grupe. Podgorica E-mail: vojin. Organizacija vaspitnog rada Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata).cicmil@zzs. Broj učesnika u grupi: više od pet članova – najviše 25 učesnika.me Broj telefona: 020-408-916.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 136. medijacija u konfliktima. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Vojin Cicmil Adresa: Ul. Rješavanje konflikata u grupi 8. mogućnosti podsticanja i mijenjanja obrasca ponašanja u skladu sa nenasilnom komunikacijom i rješavanjem problema mirnim putem. Zavod za školstvo Crna Gora 183 .

Rad sa muzičkim ansamblima 4. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: upoznavanje sa muzičkom kulturom Crne Gore. Teme: I dan 1.jerkov@zzs. Kratak istorijat muzike u Crnoj Gori 2. Nastava muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autor: dr Slobodan Jerkov Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim instrumentom i osposobljavanje nastavnika za rad sa muzičkim ansamblima. Završna razmatranja Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Svetozara Markovića 26. Podgorica E-mail: slobodan.gov. Rad sa muzičkim instrumentom 3. Metode i tehnike rada: metode interaktivnog rada. Ciljna grupa: nastavnici razredne nastave.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 137. Kratka uputstva za rad na igrama (plesovi) 2.me Broj telefona: 069-093-056 Ciljevi programa: edukacija nastavnika za rad sa učenicima na časovima muzičke kulture u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole. Pokazni časovi nastavnika 3. Tonalne osnove muzičkog folklora 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. učenje novih metoda i vještina rada na razvijanju muzikalnosti kod učenika. Metodski postupak u razvijanju muzikalnosti djece u ranoškolskom uzrastu II dan 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): dr Slobodan Jerkov Adresa: Ul. Priprema za čas muzičke kulture 2. Pokazni časovi autora 4. Rad sa Orfovim instrumentarijumom III dan 1. 184 Zavod za školstvo Crna Gora . Pojam muzikalnosti i muzikalnost djece u Crnoj Gori 4.

Integrisano podučavanje u I ciklusu 3. 020-408-940 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: razumijevanje i primjena principa individualizacije u nastavi. i korišćenje interaktivnih metoda u podučavanju i kooperativnih igara. Savremeni pristup nastavi maternjeg jezika i književnosti 4. strategija i tehnika učenja prilagođenih uzrastu. individualizovan pristup u planiranju i organizovanju nastavnog procesa. Savremeni pristup nastavi u prvom ciklusu devetogodišnje osnovne škole Autori: dr Dušanka Popović i Miodrag Vučeljić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.me Broj telefona: 060-093-014.b. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. razumijevanje i primjena različitih metoda. matematička pismenost i naučna pismenost. Zavod za školstvo Crna Gora 185 . Ciljne grupe: nastavnici razredne nastave.. pedagozi i psiholozi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. razumijevanje i primjena komunikacijskog modela u nastavi maternjeg jezika i književnosti u skladu sa obrazovnim programom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 138. Savremeni pristup nastavi matematike Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Vaka Đurovića b.gov. organizovanje podsticajne sredine za učenje u skladu sa dječjim uzrastom i njihovim interesovanjima. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integrisano podučavanje i tematsko planiranje vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Teme: 1. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica E-mail: miodrag. i razmijevanje pojmova čitalačka pismenost. Individualizacija nastavnog procesa sa posebnim osvrtom na nastavu maternjeg jezika i književnosti i nastavu matematike 2. razumijevanje i primjena integrisanog podučavanja u I ciklusu.vuceljic@zzs.

Identifikacija i rad sa darovitim učenicima Autorke: Nataša Gazivoda i Nađa Luteršek Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje i procjena darovite djece i pružanje podrške (kognitivne. Strategije rada sa darovitim učenicima 4. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. 069-093-072 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sticanje novih znanja o pojmu darovitost i osobinama darovite djece. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nataša Gazivoda Adresa: Ul. Podgorica E-mail: natasa. Socio-emocionalna podrška darovitoj djeci Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 139. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.gov. Darovitost i osobine darovite djece 2. 186 Zavod za školstvo Crna Gora . Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave i pedagozi i psiholozi u osnovnim školama.gazivoda@zzs. socijalne i emocionalne) darovitoj djeci. informisanje o načinima identifikovanja darovite djece (postupci procjenjivanja) i ulozi nastavnika u tom procesu.me Broj telefona: 020-408-941.b. Vaka Đurovića b. informisanje o strategiji rada s darovitim učenicima i sticanje novih znanja o načinima pružanja socio-emocionalne podrške darovitoj djeci. Identifikacija darovitih i mjesto i uloga nastavnika u tom procesu 3. Teme: 1.

Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: ciljni pristup u planiranju nastave kao vještina neophodna za instruktivno-pedagoški rad sa nastavnicima. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika. Opservacija školskog časa Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Nataša Gazivoda i Radoje Novović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. i opservacija školskog časa na osnovu parametara koji su u skladu sa primjenom savremenih metoda i oblika rada u nastavi. Ciljne grupe: pedagozi i psiholozi u osnovnim školama. Podgorica Odgovorne osobe (koordinatorka): Nađa Luteršek Adresa: Ul. Teme: 1. Planiranje 2.b. unapređenje znanja učesnika o ocjenjivanju kao sastavnom dijelu procesa nastave i unapređenje znanja i vještine učesnika za praćenje i evaluaciju nastavnog časa. Podgorica E-mail: nadja.gov.me Broj telefona: 020-408-930. Zavod za školstvo Crna Gora 187 . organizovanje timskog rada u školi i prepoznavanje „jakih strana” pojedinaca u kolektivu kao nosiocu različitih uloga u timu. Timski rad 3.lutersek@zzs.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 140. 069-092-094 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o metodologiji izrade novih nastavnih planova i programa (predmetni programi i programi rada pedagoga i psihologa). informisanje pedagoško-psihološke službe o značaju. Ocjenjivanje 4. Vaka Đurovića b. Program obuke za stručne saradnike u osnovnim školama Autori: Nađa Luteršek. karakteristikama i načinima interdisciplinarnog pristupa u realizaciji i rješavanju važnih vaspitno-obrazovnih problema.

ukazivanje na višestruke funkcije ocjenjivanja. Osnovni koncepti (znanje. Podgorica E-mail: miodrag. pomoćnici direktora i direktori. Miodrag Vučeljić i doc. kompetencije) 2. informisanje o osnovnim principima na kojima se zasnivaju aktivnosti koje čine proces ocjenjivanja. informisanje o različitim tehnikama kontinuiranog ocjenjivanja i razmatranje karakteristika dobrog procjenjivanja i ocjenjivanja. dr Tatjana Novović. stavovi.gov.vuceljic@zzs. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i korišćenje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave. Ocjenjivanje za razvoj učenika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Miodrag Vučeljić Adresa: Ul. pedagozi. Standardi i kriterijumi ocjenjivanja 5. Vaka Đurovića b.b. uočavanje razlike između formativnog ili razvojnog ocjenjivanja i sumativnog ili zaključnog ocjenjivanja i specifičnosti uloge koje te dvije vrste ocjenjivanja imaju u nastavi i učenju. 188 Zavod za školstvo Crna Gora . sagledavanje ocjenjivanja kao dijela procesa nastave i učenja. sagledavanje uloge nastavnika u tom procesu. vještine. Svrha i tipovi procjenjivanja i ocjenjivanja 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.me Broj telefona: 020-408-940. 069-093-014 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: sagledavanje ocjenjivanja kao sredstva za unapređenje nastave i učenja. Teme: 1.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 141. primjena dobrih kriterijuma ocjenjivanja i primjena procjenjivanja i ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave i učenja. Tehnike ocjenjivanja 4. sagledavanje uloge učenika u tom procesu. razumijevanje. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. razmatranje faza procesa ocjenjivanja. Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. psiholozi. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (osnovna škola) Autori: dr Dušanka Popović..

Zdrava ishrana 5. dr Elvir Zvrko i dr Gordana Rašović Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. Podgorica E-mail: radoje.novovic@zzs. Čovjekov odbrambeni sistem. UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Vaka Đurovića b.gov. tuberkuloze i malarije. Mentalno zdravlje i vještine komunikacije 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 142.. Prevencija fizičkog i psihičkog nasilja 7. dr Dragan Laušević. Zavod za školstvo Crna Gora 189 . obuka za najvažnije metode rada u nastavi i dobijanje sugestija od nastavnika u vezi s budućom organizacijom nastave. razvijanje spsobnosti kod nastavnika za pružanje podrške učenicima u njegovanju zdravog životnog stila. zarazne bolesti i HIV/AIDS 3. Zdravi stilovi života Autori: Anđa Backović.me Broj telefona: 020-408-979. koji pruža finansijsku pomoć Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul. dr Ljiljana Žižić. Lična higijena tijela i kultura odijevanja 6. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: stručno osposobljavanje za realizaciju programa u nastavi za učenike VIII ili IX razreda osnovne škole. informisanje o nastavnom programu (ciljevi. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena aktivnih i interaktivnih metoda u nastavi iz zdravih stilova života. Prezentacija nastavnog programa i priručnika 2. i izgradnja spsobnosti za procjenu radne klime u odjeljenju.b. aktivnosti). razvijanju stavova i ovladavanju vještinama neophodnim za njegovanje zdravog životnog stila. sadržaj. Ciljna grupa: nastavnici biologije. pomoć djeci na osnovu primjene savremenih metoda u sticanju znanja. Kancelarija za Crnu Goru) i Globalni fond za borbu protiv AIDS-a. dr Olivera Mijanović. Teme: 1. dr Dragan Likić. Tamara Milić. Tatijana Mandić. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. dr Boban Mugoša. pedagozi i psiholozi. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Slavica Vujović. . teme. Reproduktivno zdravlje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). dr Žarko Mićović.

Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Ciljna grupa: nastavnici stranih jezika u osnovnim školama. Obuka za primjenu evropskog jezičkog portfolija Autorke programa: mr Ljiljana Subotić i Nataša Perić Naziv institucije/organizacije Podgorica koja podržava program: Zavod za školstvo. 190 Zavod za školstvo Crna Gora . Nikole Đurkovića b. ELP – struktura. Teme: 1. i primjena crnogorskog modela ELP-a u nastavi. razumijevanje autonomije učenika i učenja učenja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje strukture ELP-a. Samoprocjenivanje i refleksija 6.. poznavanje povezanosti ELP-a i CEF-a. razumijevanje pedagoške funkcije ELP-a. unapređenje vještina samoprocjenjivanja i refleksije. funkcije. implementacija 3.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 143. ELP i CEF 2. Autonomija učenika i učenje učenja 5. ELP i savremena nastava stranih jezika 7.b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Pedagoška funkcija ELP-a 4. Crnogorski model ELP-a (uzrast od 12 do 15 godina) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: do 30 učesnika.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-100 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima za primjenu evropskog jezičkog portfolija.

Škola – strateški činilac u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Autori: dr Snežana Grbović i Vuko Nikolić Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo. podizanje nivoa znanja i vještina za primjenu ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) prema specifičnostima pojedinih programa/predmeta. kao i koncepata obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. do rada u velikoj grupi i plenarnog nastupa) interaktivnog tipa koji je osmišljen kao aktivni. Nikšić Odgovorna osoba (koordinator): Vuko Nikolić Adresa: JU Prva srednja stručna škola. refleksivni i kooperativni proces učenja. identifikovanje i razumijevanje problema u životnoj sredini. iskustveni. Ciljna grupa: nastavnici u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama. preko rada u parovima i malim grupama ili timovima. 040-217-039 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: opšti ciljevi su pokretanje i podrška razvoju kompetencija nastavnika neophodnih za uspješnu implementaciju ciljeva i zadataka obrazovanja o životnoj sredini i održivom razvoju unutar škole. Nikšić E-mail: vukonikolicc@gmail. razumijevanje ciljeva i zadataka obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj. Podgorica i JU Prva srednja stručna škola. Vuka Karadžića 3. Analiza nastavnih programa/područja aktivnosti – primjena ekološke paradigme (životna sredina i održivi razvoj) unutar različitih nastavnih programa/područja aktivnosti Zavod za školstvo Crna Gora 191 . Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: integralno savladavanje ključnih elemenata koncepta životna sredina. primjena savremenih oblika i metoda rada u saznanju životne sredine i podsticanje učenika na samostalno. Stanje i problemi životne sredine na globalnom i lokalnom nivou – indikacije i uzroci propadanja životne sredine. Teme: Modul 1 1. povezivanje teorije i prakse – praktična primjena znanja o životnoj sredini i održivom razvoju. usavršavanje metoda aktivnog učenja koje su specifične u oblasti saznanja životne sredine. i razvoj kritičkog mišljenja i elemenata stvaralačkog mišljenja (originalnost.com Broj telefona: 067-311-990. osjetljivost na problem). koncepta održivi razvoj i koncepta obrazovanje o životnoj sredini i održivom razvoju. fleksibilnost. Teorijske osnove životne sredine 2. društveni pristup zaštiti životne sredine 4. osposobljavanje za korišćenje saznanja iz oblasti životne sredine i održivog razvoja u kontekstu škole kao dijela lokalne sredine. Polazišta i pristupi obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj Modul 2 1. kreativno i praktično stvaranje u oblasti lokalnog ekološkog djelovanja. Metode i tehnike rada: radioničarski rad (kombinuju se i razni oblici rada: od individualnog rada. Načela i principi održivog razvoja 3. Specifični ciljevi su: upoznavanje i razumijevanje savremenih koncepata životne sredine i održivog razvoja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 144. koristiće se i kratka teorijska izlaganja za objašnjavanje prirode ključnih pojmova i fenomena i njihovo povezivanje sa postojećim znanjima i iskustvima učesnika. razvoj sposobnosti primjene novih saznanja u školskoj praksi prema specifičnostima predmetnih programa/područja aktivnosti. Ul. Takođe.

Interaktivne metode i modeli obrazovanja u oblasti životne sredine 3. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Povezivanje teorije i prakse – razvoj preduzetničkog duha kod polaznika/nastavnika (po grupama učesnika) Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 192 Zavod za školstvo Crna Gora .Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 2. Lokalna zajednica kao partner u obrazovanju za životnu sredinu i održivi razvoj 4.

u vezi s tim. Metode i tehnike rada: interaktivan rad u paru i grupama.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 145. Teme: 1. izbor i primjena najefikasnijih oblika i metoda. Zavod za školstvo Crna Gora 193 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. poznavanje i razumijevanje načina i postupaka ugrađivanja tih sadržaja u nastavni program. diskusija i evaluacija sopstvenog rada i rada drugih grupa. Podgorica E-mail: nada. Fizičko-geografska obilježja – podrška planiranju 4.. razumijevanje značaja unošenja takvih sadržaja u nastavne programe. 069-093-006 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: opšti cilj ovog programa jeste podrška nastavnicima geografije u planiranju i realizaciji ciljeva i ishoda nastave koji nijesu centralno planirani a koji uključuju sadržaje vezane za lokalnu sredinu. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Nada Maras Adresa: Ul. Posebni ciljevi programa su: proširivanje saznanja o mjestu i ulozi sadržaja vezanih za lokalnu sredinu u obrazovanju iz geografije.me Broj telefona: 020-408-956. Lokalni sadržaji i načelo lokalnih zahtjeva u vezi s obrazovanjem iz geografije – temeljne pretpostavke takvog obrazovanja 2.zzs. Društveno-ekonomska obilježja – podrška planiranju Trajanje programa (broja dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).b. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost izbora najpogodnijih sadržaja vezanih za lokalnu zajednicu u skladu s planiranim ciljevima i ishodima nastave geografije i. Planiranje i realizacija otvorenog dijela programa u nastavi geografije Autorke: dr Snežana Grbović i Nada Maras Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ciljna grupa: nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama. debata o ponuđenim rešenjima. Vaka Đurovića b.maras@.gov. Pristupi geografskim saznanjima u lokalnoj sredini – metode i tehnike utemeljene na načelu zavičajnosti 3. planiranim ciljevima i postavljenim ishodima. adekvatan izbor didaktičko-metodičkih rješenja u izučavanju geografskih sadržaja vezanih za lokalnu sredinu i izrada scenarija za odabrane sadržaje u vezi s lokalnom sredinom.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Vaka Đurovića b. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Planiranje u skladu s novim obrazovnim programima Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog kurikuluma. Ciljna grupa: nastavnici u gimnazijama. analiza novih obrazovnih programa (uočavanje razlike između nastavno-sadržajnog i nastavno-ciljnog kurikuluma) i planiranje u skladu s novim obrazovnim programima.. Podgorica E-mail: vidosava. Principi promjena u obrazovanju i osnovni dokumenti 2. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. Teme: 1.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje učesnika o principima promjena u obrazovanju i osnovnim dokumentima.gov.b. usvajanje metodologije izrade novih obrazovnih programa (struktura programa). podsticanje kreativnosti i inventivnosti.kascelan@zzs. Metodologija izrade novih obrazovnih programa 3. 194 Zavod za školstvo Crna Gora . Analiza novih obrazovnih programa 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika III GIMNAZIJA 146. Promjene u gimnaziji i novi obrazovni programi Autori: autori predmetnih programa za gimnaziju i tim trenera Zavoda za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. timski rad.

Zavod za školstvo Crna Gora 195 . Zorica Minić. mr Zoran Lalović. demonstriranje aktivnih metoda rada uz davanje konstruktivne povratne informacije od strane drugih učesnika i rad u grupi.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: različiti oblici pedagoške komunikacije u nastavi. Dajana Ševaljević. Vaka Đurovića b.kascelan@zzs. dr Siniša Stamatović. Radovan Popović. kooperativno učenje. prof. Metode rada u nastavi Autori: prof. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. mr Jasmina Đorđević. Fadila Kajević.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 147. Tradicionalne i aktivne metode – pozitivne i negativne karakteristike 4. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: primjena aktivnih i interaktivnih metoda rada u nastavi. podsticanje kreativnosti i inventivnosti. dr Goran Šuković. dr Željko Jaćimović. dr Drago Milošević. prof. Demonstracija i primjena metoda na različite stručne teme Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). Podgorica E-mail: vidosava. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. mr Božena Jelušić. dr Radojica Marušić. informisanje o aktivnim i interaktivnim metodama učenja/nastave.gov. aktivna uloga učenika. Teme: 1. Nada Maras. prof. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave. Stana – Sanja Kaluđerović. Kako uče odrasli – stilovi učenja 2. Kriterijumi za izbor metoda u nastavi 5. komunikacijske vještine i sloboda izbora i odgovornost. izbor nastavnih metoda prema mogućnostima i afinitetima učenika.b. nastavnik kao moderator nastavnog procesa. Pojam i vrste metoda 3. mr Jasmina Nikčević. timski rad. Vidosava Kašćelan. Slavica Vujović.. Radomir Sušić. aktivnosti na času i postupci kojima se aktiviraju učenici u nastavi. Branka Vujisić i Ljiljana Kolundžić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Ljuba Samardžić.

Divna Paljević. Dragana Šubarić i Nađa Durković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. Fadila Kajević.b. Analiza postojećeg stanja: kako ocjenjujemo? 2. Eksterna provjera znanja (testovi znanja. Podgorica E-mail: vidosava. upoređivanje postignuća u nastavi i razvoj standarda i kriterijuma ocjenjivanja.kascelan@zzs. Svrha i načini procjenjivanja i ocjenjivanja: kriterijumsko procjenjivanje i ocjenjivanje. nacionalno provjeravanje i ispitivanje. usvajanje novih tendencija u provjeravanju znanja i vještina. Samoprocjenjivanje i vršnjačko procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (18 sati). Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi Autori: Vidosava Kašćelan. 196 Zavod za školstvo Crna Gora . Vaka Đurovića b. Tatijana Čarapić.. kriterijumi za procjenjivanje i ocjenjivanje. Izrada plana procjenjivanja i ocjenjivanja za određenu temu 7. Slavica Vujović. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici predmetne nastave.gov. mr Zoran Lalović. i samoocjenjivanje. eksterna i interna provjera znanja i testovi. maturski ispit) 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 148. Stana-Sanja Kaluđerović. dr Goran Šuković. Razrada kriterijuma ocjenjivanja za predmet u skladu sa standardima znanja 6. Radomir Sušić. vrste procjenjivanja i ocjenjivanja. Milonja Ojdanić. tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja. Radovan Popović. Zorica Minić. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: objektivnost u procjenjivanju i ocjenjivanju. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Tatjana Vujošević. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: procjenjivanje i ocjenjivanje u skladu s novim nastavnim programima. standardi znanja 3. Maturski ispitni katalog 5.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 149. i u razvijanju jezičkih vještina učenika. kreativan pristup i fleksibilnost u korišćenju udžbenika i pripremi dodatnih materijala u nastavi. Nikole Đurkovića b. čitanja i pisanja 3. Komunikacijska nastava jezika 2. Zavod za školstvo Crna Gora 197 . značaj podsticanja autonomije učenika. objektivnost u ocjenjivanju. Nastava gramatike i vokabulara 4. Snežana Bulajić i Marina Simović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: kritičko sagledavanje načina nastave na ličnom i opštem nivou. Nastava slušanja. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. sagledavanje raznovrsnih aspekata u planiranju i pripremanju časova. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. Planiranje 6. efikasnije planiranje časa. Anica Radan.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: primjena raznovrsnih tehnika u nastavi gramatike i vokabulara. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.. istinsko interesovanje za rad učenika i podsticanje vedre atmosfere u učionici. Savremena nastava engleskog jezika u srednjoj školi Autorke: Divna Paljević. Fadila Kajević. Profesionalni razvoj nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): četiri dana (32 sata).b. kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i razvijanje interpersonalnih vještina. Kako koristiti udžbenik na kreativan način? 5. komunikacijski pristup nastavi jezika. Teme: 1. Ciljna grupa: nastavnici engleskog jezika. Ocjenjivanje 7. analitički pristup procesu ocjenjivanja. govora. Snežana Brajović. Broj učesnika u grupi: od 16 do 25 učesnika.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

150. Obuka nastavnika za izvođenje nastave građanskog obrazovanja u I, II, III i IV razredu gimnazije
Autori: Aktiv za građansko vaspitanje i obrazovanje u Zavodu za školstvo Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osposobljavanje nastavnika različitih struka da predaju predmet građansko obrazovanje u gimnaziji i pomoć nastavnicima da prošire znanje iz oblasti koje nedostaju njihovom bazičnom obrazovanju i tako ojačaju profesionalni identitet nastavnika građanskog vaspitanja. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje koncepta reforme; razumijevanje i primjena novog kurikuluma; razumijevanje povezanosti predmeta građansko obrazovanje sa osnovnim principima i ciljevima reforme; vještina vođenja časa i primjena savremenih metoda; podsticanje kreativnosti i aktivnog učešća u životu škole i lokalne zajednice, i sloboda izbora i odgovornost. Ciljna grupa: nastavnici građanskog obrazovanja u gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Moduli: 1. Promjene u gimnaziji i nastavni program za građansko obrazovanje 2. Metode rada u nastavi iz građanskog obrazovanja 3. Planiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): devet dana (48 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

198

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

151. Kompetencije nastavnika u reformisanoj gimnaziji
Autori: Slavica Vujović, Vidosava Kašćelan i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: podrška nastavnicima i stručnim saradnicima za preuzimanje novih, raznovrsnih i kompleksnih uloga u reformi gimnazije i drugih srednjih škola kroz jačanje njihovih ukupnih kompetencija i razvijanje sposobnosti ispoljavanja sopstvenih kreativnih potencijala i kreativnih potencijala učenika. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje i primjena nastavno-ciljnog planiranja; planiranje u skladu s novim obrazovnim programima; koncepcija časa; primjena interaktivnih metoda u nastavi; razvijanje komunikacijskih vještina; unapređivanje praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika; proširivanje i aktiviranje znanja o funkcijama, principima i vrstama ocjenjivanja, i razvoj standarda i kriterijuma za ocjenjivanje. Ciljne grupe: nastavnici svih nastavnih predmeta i stručni saradnici u gimnazijama i drugim srednjim školama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: 1. Filozofija promjena u gimnazijskom i srednjem obrazovanju, suština promjena, planiranje u skladu s novim obrazovnim programima 2. Uloga nastavnika 3. Savremeni oblici i metode rada (interaktivne strategije i metode rada, uloga nastavnika i uloga učenika, i postupci aktiviranja učenika u nastavi) 4. Procjenjivanje i ocjenjivanje u nastavi (razmjena iskustava i razrješavanje konkretnih problema vezanih za ocjenjivanje) 5. Primjeri dobre prakse (razmjena iskustava u vezi s planiranjem, metodama i ocjenjivanjem) Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

199

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

152. Implementacija reforme u opštoj gimnaziji – dosadašnja iskustva
Autori: Vidosava Kašćelan, Radovan Popović i Slavica Vujović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica E-mail: vidosava.kascelan@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: sagledavanje dosadašnjih aktivnosti na implementaciji novih reformskih rješenja u opštoj gimnaziji; razmjena informacija na nivou nastavničkih kolektiva; isticanje primjera dobre prakse i osnaživanje procesa profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: jačanje ukupnih kompetencija nastavnika za realizaciju novih nastavnih programa u reformisanoj gimnaziji (primjena aktivnih metoda rada, bolja komunikacija u ukupnom nastavnom procesu, objektivnije procjenjivanje i ocjenjivanje postignuća učenika u skladu sa standardima znanja, sagledavanja aktivnosti na daljem razvoju i unapređenju kompetencija nastavnika). Ciljne grupe: nastavnici gimnazija. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: planirani su jednodnevni seminari na nivou škola (četiri radionice dnevno koje se odnose na prezentacije dobre prakse u gimnazijama, sagledavanje mogućnosti za poboljšanje ukupnog nastavnog procesa i osnaživanje profesionalnog razvoja nastavnika na nivou škole). Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učenika.

200

Zavod za školstvo Crna Gora

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika

153. Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama
Autori: mr Miodrag Brajković, prof. dr Veselin Jovović i Tanja Raković Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo, Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Miodrag Brajković Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica E-mail: miodrag.brajkovic@zzs.gov.me Broj telefona: 020-408-919; 069-286-885 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o nastavnom programu Fizičko vaspitanje u srednjim stručnim školama; sticanje novih znanja o načinu planiranju rada s obzirom na prostorno-tehničke, materijalne i higijenske uslove u školama; informisanje o načinu i postupku za izbor i realizaciju programskih sadržaja po izboru učenika; povećanje nivoa znanja u vezi s načinima praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i osnovnim karakteristikama fizičkih sposobnosti učenika – genetskim (latentne) i stečenim (manifestne), koje pripadaju čovjekovom morfološko-funkcionalnom statusu. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u trogodišnjim srednjim stručnim školama; primjena testova sa metodologijom praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina; uočavanje osnovnih karakteristika baterije testova za praćenje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti učenika i razlika između motornih i motoričkih sposobnosti, i izrada didaktičko-metodičkih uputstava za realizaciju programskih sadržaja sa načelima organizacije rada. Ciljna grupa: po jedan nastavnik fizičkog vaspitanja iz svake srednje stručne i mješovite škole koja u svom djelokrugu rada ima i obrazovanje za treći stepen stručne spreme. Metode i tehnike rada: edukativne radionice (sa kraćim edukativnim uputstvima za svaku radionicu u okviru svake teme) i praktičan prikaz načina praćenja i vrednovanja tjelesnog razvoja i razvoja fizičkih sposobnosti. Teme: 1. Nastavna metodika u motivaciji razvijanja, formiranja, učvršćivanja, pristanka i uvjerenja učenika o potrebi za svakodnevnim fizičkim vježbanjem i korektivnokompezatornom kretanju u odnosu na svoje buduće zanimanje kao kulturnom potrebom i navikom 2. Fizički razvoj i fizičke sposobnosti učenika uzrasta od 15 do 19 godina s metodologijom praćenja tog razvoja uz primjenu baterije testova 3. Pojmovno-značenjski prostor, odnosno značenje i upotreba nekih osnovnih pojmova i sintagmi u nastavi fizičkog vaspitanja 4. Izborni nastavni program, s posebnim osvrtom na borilačke sportove i programske sadržaje igara, plesova i ritmike 5. Atletika u nastavnom programu i njena funkcija kao bazičnog sporta u očuvanju prirodnih oblika kretanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati – po četiri sata prije i poslije podne). Broj učesnika u grupi: od 30 do 35 učesnika.

Zavod za školstvo Crna Gora

201

069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Ciljevi programa: unapređenje pedagoških kompetencija u oblasti osnovnih postavki teorije kurikuluma. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: sposobnost primjene savremenog koncepta nastave i vještina izrade pedagoške dokumentacije u skladu sa nastavno-ciljnim pristupom.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 154. Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Teme: 1. 202 Zavod za školstvo Crna Gora . dimenzija učenja i kriterijuma za utvrđivanje relevantnosti metoda učenja. 7. primjena aktivnih metoda učenja/nastave i primjena osnovnih principa ocjenjivanja u funkciji unapređivanja nastave. 6. dr Dušanka Popović. Karađorđeva br 4. Ciljna grupa: nastavnici opšteobrazovne grupe predmeta u srednjim stručnim školama. Obuka za nastavnike opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama Autorke: mr Ljiljana Subotić. Reforma obrazovnog sistema Predmetni programi i planiranje Ciljevi/uloga škole i odnos nastave i učenja Aktiviranje učenika i uloge nastavnika Dimenzije učenja Osnovni koncepti o učenju i znanju Ocjenjivanje i procjenjivanje Kriterijumi ocjenjivanja Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva dana (16 sati). 5. 8. 3. kao i osnovnih funkcija ocjenjivanja kao integralnog dijela nastave. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. 2. 4. Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika.me Broj telefona: 040-212-552.

Upravljanje promjenama 3. Kvalitet obrazovanja u školi Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): moduli se realizuju tokom šest dvodnevnih seminara po principu jednom mjesečno i svaki put u drugoj školi i sredini. Svetlana Đurović. Komunikacija u školi 4. a specifični cilj se odnosi na razvoj sposobnosti učesnika (sticanje znanja. dr Anita Trnavčević Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.. i završni individualni rad.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika IV DIREKTORI VASPITNO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 155.kovacevic@ zzs. Zavod za školstvo Crna Gora 203 . osnovne škole. Ciljna grupa: direktori vaspitno-obrazovnih ustanova (vrtići. Ljubomir Kovačević i prof. razvoj vještina i izgradnja stavova) za povećanje efikasnosti direktora kao rukovodioca škole i vođe procesa kontinuiranog unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Teme: 1. Vaka Đurovića b. vježbe i igre uloga. Organizacija i upravljanje 2. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: usvajanje i primjena savremenih modela u organizaciji i rukovođenju školom. Zorica Minić.me Broj telefona: 020-408-913 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: osnovni cilj je promjena dosadašnjih modela upravljanja i rukovođenja. Jedan modul se realizuje tokom dva dana (16 sati X 6 = 96 sati + 90 sati rada kod kuće na izradi završnog rada). Metode i tehnike rada: interaktivne radionice. dr Dragan Bogojević. gimnazije i mješovite i stručne škole). Podgorica E-mail: ljubomir. Direktor kao pedagoški rukovodilac škole 5. odnosno osposobljavanje polaznika za povećanje efikasnosti u upravljanju i rukovođenju školom.b.gov. Broj učesnika u grupi: od 16 do 32 učesnika. Rajko Kosović. Planiranje i odlučivanje 6. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Ljubomir Kovačević Adresa: Ul. Program obuke za direktore vaspitno-obrazovnih institucija Autori: doc.

Kreiranje programa razvoja ustanove 4. kreiranje „mape puta ka promjenama”. 204 Zavod za školstvo Crna Gora . posmatranje ustanove kroz tri bitna faktora. Ciljne grupe: direktori i pomoćnici direktora predškolskih institucija i osnovnih i srednjih škola i kandidati za mjesto direktora. definisanje oblika saradnje između rukovodioca i ostalih organa u ustanovi.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 156. Evaluacija programa razvoja ustanove Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati).. Podgorica E-mail: nermin. definisanje puta ka poboljšanju i ukazivanje na značaj kreiranja optimalnog programa razvoja ustanove. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Analiza rada institucije kojom želimo da rukovodimo 2.gov.b. sagledavanje ljudskih resursa. Teme: 1. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Nermin Hajdarpašić Adresa: Ul. sagledavanje uslova.me Broj telefona: 069-093-039 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: analiziranje višestrukih aspekata rukovođenja. Vaka Đurovića b. Program razvoja ustanove koji izrađuje kandidat za direktora Autori: Nermin Hajdarpašić i Radovan Popović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. izrada relevantne planske dokumentacije kojom se trasira put ka promjenama i identifikovanje elemenata bitnih za održivost optimalnog sistema rukovođenja. Struktura programa razvoja ustanove 3. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje načina na koji se upravlja promjenama „put ka poboljšanju”. sagledavanje obrazovnih postignuća.hajadrpasic@zzs.

Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. stručni saradnici i nastavnici – predsjednici stručnih aktiva. mr Zoran Lalović. pomoćnici direktora. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: razumijevanje svrhe samoevaluacije škole radi unapređivanja kvaliteta njenog rada. mr Ljiljana Subotić. Radomir Sušić. Ciljne grupe: direktori.. informisanje o pristupu usvajanja metodologije samoevaluacije škole i informisanje o načinu korišćenja rezultata samoevaluacije na osnovu kojih se razrađuju razvojni planovi škole. Jasmina Vukašević. Nikole Đurkovića b. posmatranje. Teme: 1. praćenje i evaluacija svih domena rada škole.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika V UNAPREĐENJE RADA ŠKOLE 157. Samoevaluacija škole: kakva je naša škola? Autori: Vesna Vučurović. Zavod za školstvo Crna Gora 205 . Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: informisanje o indikatorima kvaliteta koji će poslužiti za samoevaluaciju. Radoje Novović. Metodologija samoevaluacije 4. Radovan Popović. praćenje i unapređivanje kvaliteta rada škole. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Ključne oblasti rada škole 2. Razvojni plan škole Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): dva i po dana (20 sati). Indikatori kvaliteta 3. Nataša Vlahović. razumijevanje važnosti uključivanja u proces unapređivanja kvaliteta svih učesnika u procesu obrazovanja i timski rad.b. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Nermin Hajdarpašić i Dragutin Šćekić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.

Istraživanje i evaluacija 8. Napomena: moduli ovog programa namijenjeni su i svim nastavnicima zainteresovanim za unapređenje sopstvene prakse. nakon dobijanja zvanja. Nastava i učenje 6. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Strateško planiranje Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): pet dana (30 sati. akciono istraživanje. rukovođenje. viši savjetnik. Ljubomir Kovačević. analiza i interpretacija podataka 9. Istraživanje. mr Zoran Lalović. istraživač u nastavi). Broj učesnika u grupi: od 25 do 35 učesnika. lobiranje i pregovaranje u procesu realizacije planova i akcija. Nada Mišetić i dr Kristin Grinlend Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 158. konstruktivno prevazilaženje konfliktnih situacija. Željko Korać. savjetnik. razvoj motivacije. kooperacija i saradnja u timu. Dragutin Šćekić. Ciljna grupa: nastavnici nosioci viših zvanja (mentor. razumijevanje procesa učenja odraslih. podrška ličnom profesionalnom razvoju i širenje ideje o značaju tog razvoja kako u školi. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): dr Snežana Grbović Adresa: Ul. Teme: 1. regionalnom i državnom nivou). Obuka za nastavnika mentora traje ukupno 19. Ranko Čabrilo. Karađorđeva 4. partnerska komunikacija. Napomena: u trajanje obuke uračunato je dodatno vrijeme potrebno za izradu individualnog zadatka.. za nastavnika savjetnika i nastavnika višeg savjetnika – 28. predstavljanje. mr Ljiljana Subotić. u dva dijela). Vesna Vučurović. pedagoška upotreba ICT-a. Kako uče odrasli 5. Program obuke za nastavnike nosioce viših zvanja Autori: dr Snežana Grbović. razumijevanje procesa samoevaluacije u školi. i za nastavnika istraživača u nastavi – 30 sati efektivnog rada. 069-093-016 Broj faksa: 040-212-552 Cilj programa: podrška nastavnicima nosiocima viših zvanja u realizaciji aktivnosti koje će. 206 Zavod za školstvo Crna Gora . obavljati u školi. Nikšić E-mail: gsnezana@t-com. zastupanje. Miodrag Vučeljić. razumijevanje strukture dobrog časa. emocionalna inteligencija. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: vođenje i podržavanje promjena i upravljanje promjenama.. Razvoj tima 4.me Broj telefona: 040-212-552. sposobnost podrške PRNŠ-a. dr Dušanka Popović.5 sati. Anđa Backović. prezentacija. Upravljanje promjenama 3. tako i šire (na lokalnom. akciono i strateško planiranje. upravljanje projektom.5 sati. dr Lidija Stefanović-Kaljaj. Uvodni modul (prethodni i sadašnji sistem viših zvanja) 2. opservacija časa. Promovisanje škole 7. Nađa Luteršek. dr Ranko Šljivić. i to prema zvanju nastavnika.

. Nikole Đurkovića b. koraci u procjenjivanju sopstvenih potreba za profesionalnim razvojem. pomoćnici direktora i direktori. Teme: 1. Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika. sticanje novih znanja o praćenju i evaluaciji i razmatranje modela evaluacije PRNŠ-a. Zavod za školstvo Crna Gora 207 . identifikovanje učesnika u procesu PRNŠ-a i razmišljanje o tome ko i zašto može da bude koordinator. formiranje i vođenje profesionalnog portfolija. izrada planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima (škola. Evaluacija PRNŠ-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). uočavanje značaja posjedovanja planova profesionalnog razvoja na različitim nivoima. Metode i tehnike rada: obuka je interaktivnog tipa (radionice). Profesionalni razvoj i mjesto PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja nastavnika 2. Ciljna grupa: nastavnici predmetne i razredne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. planovi profesionalnog razvoja i profesionalni portfolio u sistemu PRNŠ-a 4. identifikovanje uloga učesnika u PRNŠ-u i mogućih aktivnosti u okviru PRNŠ-a. definisanje profesionalnog razvoja i preduslova za njegovu relizaciju. Aktivnosti. Tivat E-mail: suboticlj@t-com. informisanje o mjestu PRNŠ-a u nacionalnom sistemu profesionalnog razvoja.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 159.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: uočavanje razlike između jednokratne obuke i profesionalnog razvoja. lični plan). i evaluiranje sopstvenog profesionalnog napredovanja i napredovanja škole kao organizacije. prepoznavanje značaja posjedovanja zbirke informacija o nečijem profesionalnom razvoju i informisanje o profesionalnom portfoliju. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. informisanje o pojmu profesionalni razvoj na nivou škole. nastavnike i školu u cjelini. razumijevanje suštine profesionalnog razvoja uopšte i sistema profesionalnog razvoja u školi. identifikovanje faza u ciklusu PRNŠ-a i uočavanje njihovog značaja. razmatranje i sagledavanje koristi od PRNŠ-a za učenike. prepoznavanje sopstvenog mjesta u tom sistemu. Profesionalni razvoj na nivou škole (PRNŠ) Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. pedagozi i psiholozi. Faze. sagledavanje čemu služi profesionalni portfolio. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: korišćenje savremene terminologije o profesionalnom razvoju nastavnika. učesnici i njihove uloge u sistemu PRNŠ-a 3.b.

u skladu sa tim. Interaktivna obuka – program za trenere Autorke: dr Dušanka Popović. dizajniranje seminara kao cjeline. Facilitacija učenja 9. razmatranje strategije za implementaciju i identifikovanje. Metode i tehnike rada: interaktivna obuka. Organizacija obuke 4. mr Ljiljana Dimitrijević. uvažavanje različitih pristupa učenju i primjena različitih metoda i tehnika rada tokom interaktivne obuke. i razmjena primjera dobre prakse.b.me Broj telefona: 020-408-938 Broj faksa: 020-408-927 Ciljevi programa: informisanje o ključnim kompetencijama trenera. razmatranje principa učenja odraslih. razmatranje načina organizovanja obuke. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorijskih postavki interaktivne obuke. definisanje šta se podrazumijeva pod facilitacijom. poznavanje načina na koje uče odrasli i. istraživanje koristi od uspješne podrške individualnom učenju. te radionica kao posebnih cjelina i njihovih segmenata. istraživanje kako se pomoću facilitacije može unaprijediti učenje. Vještine prezentovanja II (priprema prezentacija − učesnici) 12. Karakteristike učenja odraslih 6. razmatranje različitih modela podrške individualnom učenju. razmatranje koncepta konstruktivne povratne informacije i njene upotrebe za unapređenje prakse. Vještine prezentovanja I (korišćenje vizuelnih sredstava) 11. organizacije odgovarajućih načina rada. Teme: 1. identifikovanje vještina potrebnih za uspješnu facilitaciju. V i VI (prezentacije učesnika uz povratnu informaciju) 13. Izrada programa obuke 3.. Podrška individualnom učenju 208 Zavod za školstvo Crna Gora . Vaka Đurovića b. Vještine voditelja obuke/trenera 8. psiholozi. razmatranje značaja podrške individualnom učenju u učenju odraslih. planiranje i organizacija obuke. Ciljne grupe: nastavnici predmetne i razredne nastave.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 160. Evaluacija obuke 5. Vidosava Kašćelan. komunikacija i facilitacija. Dinamika grupe I i II (upravljane vremenom. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): Vidosava Kašćelan Adresa: Ul. razmatranje važnosti stvaranja pozitivne sredine za učenje odraslih. razmatranje upotrebe facilitacije u učenju. IV. razmišljanje o razlikama u načinu učenja odraslih i djece. Stilovi učenja 7.kascelan@zzs. razmatranje i primjena načina izrade programa obuke. povratna informacija) 10. Vesna Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. sticanje novih znanja o vrstama i načinima evaluacije obuke. Podgorica E-mail: vidosava. razmatranje i primjena vještina potrebnih za uspješnu prezentaciju. uočavanje i analiziranje vještina voditelja interaktivne obuke. pedagozi. Uvod i kompetencije trenera 2. Zorica Minić i dr Kristin Grinlend Subotić. pomoćnici direktora i direktori. Vještine prezentovanja III.gov. istraživanje stilova učenja.

II varijanta – pet dana (40 sati). Zavod za školstvo Crna Gora 209 . U prvoj varijanti izostavljena je tema Podrška individualnom učenju.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): I varijanta – četiri dana (32 sata). Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.

Etički i zdravstveni aspekti upotrebe ICT-a Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). primjena metoda aktivnog učenja uz upotrebu ICT-a. ICT u nastavi 4.me Broj telefona: 050-432-870 Broj faksa: 050-432-870 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina nastavnika za primjenu ICT-a u nastavnom procesu. Bijelo Polje E-mail: zeljkoko@t-com. Digitalna kompetencija 2. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Željko Korać Adresa: Obala b. pedagozi i psiholozi. Upotreba digitalne kamere u nastavi 8.b. 210 Zavod za školstvo Crna Gora . Internet kao resurs 9. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: prepoznavanje mogućnosti upotrebe ICT-a u radu. Efikasno korišćenje resursa kojim raspolaže škola 7. Broj učesnika u grupi: od 20 do 25 učesnika.. Obrazovni softver 5. integrisanje ICT-a u proces učenja. Pedagoška upotreba ICT-a Autori: Dragutin Šćekić i Tomislav Goranović Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Osmišljavanje aktivnosti učenja baziranih na upotebi ICT-a 6. Komunikacija i umrežavanje 10. jačanje digitalne kompetencije nastavnika i unapređenje komunikacijskih vještina. administraciji i komunikaciji. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa (radionice).Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 161. Teme: 1. ICT u pripremi za nastavu i administraciju 3.

Broj učesnika u grupi: od 20 do 35 učesnika. informisanje direktora o novom programu i načelima rada pedagoga i psihologa. Smjernice za budući rad Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): jedan dan (osam sati). Podgorica E-mail: radoje. Vaka Đurovića b. 069-093-073 Broj faksa: 020-408-992 Ciljevi programa: analiza dosadašnje saradnje. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: konstruktivna saradnja između uprave škole i pedagoško-psihološke službe. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Saradnja direktora i stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi) Autori: Radoje Novović. Program rada pedagoga i psihologa – načela u radu pedagoga i psihologa 3. Teme: 1.gov. Zavod za školstvo Crna Gora 211 . Nađa Luteršek i Nataša Gazivoda Institucije/organizacije koje podržavaju program: Zavod za školstvo i Forum pedagoga.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 162. Program rada pedagoga i psihologa – saradnja uprave i PO službe 4. i informisanje učesnika o mjestu i ulozi pedagoško-psihološke službe u reformisanoj školi. Ciljne grupe: direktori osnovnih škola. Podgorica Odgovorna osoba (koordinator): Radoje Novović Adresa: Ul.b. razumijevanje značaja saradnje između uprave škole i pedagoško-psihološke službe..novovic@zzs.me Broj telefona: 067-527-085. Analiza postojeće prakse 2.

Opserviranje časa 7. Komunikacijske vještine Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): tri dana (24 sata). Broj učesnika u grupi: od 20 do 30 učesnika.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 163.. Ciljne grupe: nastavnici razredne i predmetne nastave u osnovnim školama i gimnazijama.me Broj telefona: 032-670-100 Broj faksa: 032-670-101 Ciljevi programa: unapređenje znanja i vještina potrebnih nastavnicima koji su mentori nastavnicima pripravnicima.b. Teorije učenja 2. opserviranje časa i davanje povratne informacije. Mentorstvo nastavniku pripravniku Autorke: dr Dušanka Popović i mr Ljiljana Subotić Institucija/organizacija koja podržava program: Zavod za školstvo. Principi učenja odraslih 3. razumijevanje različitih uloga mentora procesa. Uloge mentora 6. komunikacijske vještine i informisanje o programu rada mentora sa nastavnikom pripravnikom. vremenski razmak između seminara koristi se za praktičnu primjenu znanja i uvježbavanje vještina. Profesionalne vještine i sposobnosti koje se unapređuju: poznavanje teorija učenja i principa učenja odraslih. Podgorica Odgovorna osoba (koordinatorka): mr Ljiljana Subotić Adresa: Ul. pedagozi i psiholozi. 212 Zavod za školstvo Crna Gora . Tivat E-mail: suboticlj@t-com. Nikole Đurkovića b. odnosno tri jednodnevna seminara. Mentorski proces 5. Teme: 1. Znanja i vještine mentora 4. Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa.

Podgorica Tel: 020-408-901 Fax: 020-408-927 Web site: www. Željko Korać. korelaciji i planiranju obaveznih izbornih sadržaja 4.Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika Finansijski će se podržati realizacija sljedećih programa: 1. Komisija za akreditaciju programa stručnog usavršavanja nastavnika: 1. darovitosti i apstraktnog mišljenja na principima šaha 3. Izborna nastava šaha (VII–IX). Primjena teorije višestruke inteligencije u nastavi jezika uz kombinovanje sa stilovima učenja Za sve informacije obratite se koordinatorima navednih programa. dr Sanja Šubarić. Inkluzija u srednjoj školi 2. Hemija – savremeni pristup nastavi. Zavod za školstvo 4. Zavod za školstvo Zavod za školstvo Ul. članica. član. član. doc. razvoj kreativnosti. Univerzitet Crne Gore 3.zzs. predsjednica. mr Anton Gojčaj. Vaka Đurovića b. mr Dragica Kovačević.gov.b. Zavod za školstvo 5. Univerzitet Crne Gore 2. dr Tatjana Novović.me Zavod za školstvo Crna Gora 213 . članica.

Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika 214 Zavod za školstvo Crna Gora .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful