Khoa Quan heä Quoác teá

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II – Năm học 2011-2012- Năm I (QH9-11)
Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Những nguyên lí cơ
bản của Chủ nghĩa
Mac-Lenin
Lớp A

Lịch sử văn minh thế
giới
TS. Đào Minh Hồng
Lớp A
A1-45

1-3

Những nguyên lí cơ
bản của Chủ nghĩa
Mac-Lenin
Lớp B
4-5

Anh văn chứng chỉ C
Lớp A

Lịch sử văn minh thế
giới

Thứ năm
Lịch sử văn minh thế
giới
TS. Đào Minh Hồng
Lớp A
A1-45

Kinh tế học đại
cương:vĩ mô
Lớp B
A1-33

6–
10

Thứ tư

Kinh tế học đại
cương:vĩ mô
Đường lối CM của
ĐCSVN
TS. Dương Kiều
Linh
C1-45
Lớp A&B

Lớp B
A1-33
Lịch sử văn minh thế
giới

Thứ sáu
Lí luận Nhà nước và
pháp luật
ThS. Nguyễn Thị
Hồng Vân
Lớp A
A1-35
Đường lối CM của
ĐCSVN
Lớp B
Lí luận Nhà nước và
pháp luật
ThS. Nguyễn Thị
Hồng Vân
Lớp B
A1-35

Lớp B
A1-45

Lớp B
A1-45

Kinh tế học đại cương:
vĩ mô
Lớp A
A1-33

Kinh tế học đại
cương: vĩ mô
Lớp A
A1-33

Đường lối CM của
ĐCSVN
Lớp A

Anh văn chứng chỉ C
Lớp B

Anh văn chứng chỉ C
Lớp A

Anh văn chứng chỉ C
Lớp B

Anh văn chứng chỉ
C
Lớp A

Thứ bảy

Giáo dục thể chất

Anh văn chứng chỉ C
Lớp B

60 Tiết TS. 30 Tiết (31/1-6/3) C2-32 Speaking 2 1 TC. 45 tiết (1/2-9/5) ThS. 45 tiết (30/1-27/3) C2-34 Thứ tư Lí luận QHQT 3 TC.24 * Môn Kinh tế quốc tế và Lịch sử ngoại giao sẽ bắt đầu khi Lí luận QHQT và Tư pháp quốc tế kết thúc. Nguyễn Thị Hồng Vân Speaking 2 Lớp A 1 TC. 45 tiết (30/1-27/3) B. 45 tiết (30/1-26/3) ThS. 45 tiết (2/2-29/3) C2-13 D Reading 2 2 TC. 60 Tiết (30/1-12/6) 3 TC. 45 tiết B. 45 tiết (2/2-10/5) C2-42 Writing 2 2 TC. 45 tiết (2/2-10/5) C2-13 Writing 2 2 TC. 45 tiết (2/2-10/5) A. 30 Tiết D C1-44 (21/9-6/3) B.24 (1/2-9/5) ThS. Đào Minh Hồng Lớp A A1-15 Tư pháp quốc tế 2 TC.Năm II (QH8-10) Tiết Thứ hai Lí luận QHQT 3 TC.25 * Môn Tư tưởng HCM sẽ bắt đầu khi môn speaking và reading kết thúc. 45 tiết (2/2-29/3) C2-44 Writing 2 2 TC. Tư pháp quốc tế 2 TC.25 Reading 2 2 TC. Nguyễn Thị Hồng Vân Lớp A A1-25 A B C D A B Thứ năm Reading 2 2 TC. 45 tiết (2/2-29/3) A.Khoa Quan heä Quoác teá THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II – Năm học 2011-2012. 30 Tiết (30/1-6/3) C2-34 Reading 2 2 TC. 45 tiết (30/1-27/3) B. 45 tiết (30/1-26/3) ThS. 45 tiết (2/2-29/3) C2-42 Reading 2 2 TC. Nguyễn Thị Hồng Vân Lớp B C1-44 Lí luận QHQT 3 TC. 60 Tiết (30/1-12/6) TS.24 Reading 2 2 TC. 60 Tiết (30/1-12/6) 3 TC. Thứ sáu .24 Writing 2 2 TC. Đào Minh Hồng Lớp A A1-24 Thứ ba A B 1-3 Tư pháp quốc tế 2 TC. 60 Tiết (30/1-12/6) TS. Đào Minh Hồng Lớp B 4-5 A1-24 C D A B Speaking 2 1 TC. 45 tiết (2/2-10/5) C2-44 C Reading 2 2 TC. 45 tiết (30/1-27/3) C2-32 Reading 2 2 TC. 60 Tiết TS. Đào Minh Hồng Lớp B A1-15 Speaking 2 1 TC. Nguyễn Thị Hồng Vân Lớp B A1-25 Lí luận QHQT 3 TC. 30 Tiết Tư pháp quốc tế C (21/9-6/3) 2 TC.

45 tiết (31/1-8/5) ThS Nguyễn Văn Phái Lớp A C1-35 Nghiệp vụ ngoại giao 2 TC. 45 tiết (17/3-12/5) A1-15 Chuyên ngành Luật Luật dân sự VN 2 TC. 60 tiết (3/2-20/4) C2-44 B PR 2 TC. 45 tiết (31/1-8/5) ThS. Đào Minh Hồng (D.34 V-E translation 1 3 TC. 30 tiết (28/3-2/5) ThS. 60 tiết (19/9-05/12 C2-25 1-3 A B 4-5 C D 6-8 Listening 2 2 TC.604) Thứ năm Thứ bảy Chuyên ngành Chính trị Chính trị quốc tế hiện đại 2 TC.35 A Hợp đồng thương mại quốc tế 2 TC.34 Reading 4 3 TC. 45 tiết 30/1-7/5 C2-22 Reading 4 3 TC. 45 tiết (30/1-7/5) C2-24 D Listening 2 3 TC. Hoàng Xuân Phương Lớp B C1-34 B C Reading 4 3 TC. 30 tiết (7/4-2/6) A1-14 Reading 4 2 TC. 60 tiết (3/2-20/4) B.37 D V-E translation 1 3 TC. Hoàng Xuân Phương Lớp A C1-34 Thứ sáu A Hợp đồng thương mại quốc tế 2 TC. 45 tiết (3/2-11/5) B. 45 tiết (3/2-11/5) C2-44 Toàn cầu hoá 2 TC.35 C V-E translation 1 3 TC. 60 tiết (30/1-16/4) C2-21 Listening 2 2 TC. 45 tiết (30/1-7/5) C2-21 B Reading 4 (30/1-16/4) C2-22 C Listening 2 2 TC. 45 tiết (4/2-31/3) A1-16 Luật môi trường quốc tế 2 TC. 45 tiết (3/2-11/5) B. 45 tiết (4/2-31/3) D. 45 tiết (31/1-8/5) ThS Nguyễn Văn Phái Lớp B C1-35 Marketing nhập môn 2 TC. 45 tiết (31/1-8/5) ThS.Khoa Quan heä Quoác teá THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II – Năm học 2011-2012.405 Chuyên ngành Kinh tế Địa lý kinh tế thế giới 3 TC.Năm III (QH7-09) Tiết Thứ hai A Reading 4 2 TC. 60 tiết (3/2-20/4) B.37 D Reading 4 3 TC. 45 tiết (3/2-11/5) B. 45 tiết (7/2-3/4) TS. 30 tiết (7/4-12/5) A1-16 .Hồ Ngọc Đoan Khương V-E Translation 1 3 TC. 45 tiết (30/1-7/5) C2-25 Kinh tế vĩ mô II 2 TC. 30 tiết (4/2-10/3) A1-42 Thứ ba Thứ tư Marketing nhập môn 2 TC. 60 tiết (3/2-20/4) B. 60 tiết (30/1-16/4) C2-24 Reading 4 2 TC.

506 Advanced Translation Lớp C D. 45 tiết (30/1-7/5) TS.Hoàng Xuân Phương Lớp A&B A.Năm IV (QH6-08) Tiết 1-5 Thứ hai Thứ ba Thứ năm Thứ tư Phân tích và thẩm định dự án đầu tư 3TC. Võ Văn Lộc D.501 Chính sách đối ngoại Mỹ 2TC. 30 tiết D.309 EU 2TC. 30 tiết (1/2-4/4/2012) TS.310 Tiết 1-5 D. Nguyễn Thanh Hoàng PR 2 TC.310 9-10 Hợp đồng thương mại quốc tế 2 TC. 30 tiết (30/1-3/4/2012) Lớp A &B A.501 C Advanced Translation Lớp A D.605 Chính sách đối ngoại Mỹ 2TC. 45 tiết (30/1-7/5) ThS Nguyễn Văn Phái Lớp C&D A.506 B Advanced Translation C & D Chính sách đối ngoại Mỹ 2TC.506 (1/2-4/4/2012) Lớp A&B D.606 6-8 Hợp đồng thương mại quốc tế 2 TC. 45 tiết (30/1-7/5) ThS Nguyễn Văn Phái Lớp A&B A. 30 tiết (31/1-3/4/2012) ThS. 30 tiết (30/1-3/4/2012) Lớp C&D A.605 (1/2-4/4/2012) D.Khoa Quan heä Quoác teá THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II – Năm học 2011-2012.501 .506 Advanced Translation A Advanced Translation D.309 EU 2TC.501 Tư tưởng HCM về ngoai giao 2 TC. 30 tiết (1/2-4/4/2012) D.501 English for better negotiation Lớp A&B D Advanced Translation D.310 Thứ sáu A &B Chính sách đối ngoại Mỹ 2TC. 30 tiết (1/2-4/4/2012) Lớp C&D D. 30 tiết English for better negotiation Lớp C&D D.

• • An ninh Châu Á Thái Bình Dương học từ ngày 3/1-7/1/2012. Môn Chairing international conference học từ đầu tháng 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful