STAS 1709-1-90 Adancimea de Inghet in Complexul Rutier

/

,_._ .._.._---_ .._--_ .. _ ..__
ROMANIA

....

...

__ _,_
..

...

cz _------

U "24. 1.1'162.00 1.24

I

STAS 1109/1-90
lnlo c uieste partial: STAS 1709-75

1

Ac1iun .... r"""menul"j INSTI11JTUL ROMAN

de inghcl-dl'zglwIIR lucrarl de drnmurt

DE
STANIlARlHZARE

ADINCIMl':A DE iNGHlq COM.PIJEXlJl, RUTn~R
I'n'scf"iplii de calcul

IN

----.---~-.----.:::::::,F=~Om",
FREEZINO THE

DEPTH

.. effect road IN STRUCTURE
PAVEMENT

00

W"'~-~-~,,:-~"
OF

PROFONDEUR STRUCTURE

:dd':'

~"~~~~~"'~."=-lG 71

Clasiticarea alfanumerica
._..J

I

I

nu GEL

DANS

LA

DE LA CHAUSSEE

Calculus specifications

Prescriptions de caleul

I
.

-=ep3B~:;:~~:~T;3:eHKR HB 1I0pOJl(HIle pB60TIl r'JlYBI1HA 3AMEP3AHI1H llOPO)!(HOM Y3JlE PIK'leTHlle npellnKCBHKR

B

1 GENERALrrATI

1.1

Obiect !ii domeniu de aplicare

1.1.1 Prezeruul standard stabileste modul de calcul al adincimii de inghe] in cornplexul rutier necesara la verificarca rezistentei la actiunea fenomenului de inghe] dezghc] asupra drurnurilor publice, definite conform reglementarilor tehnice in vigoare. I. 1.2 Prevederile prezentului standard se aplica la: consuuctia drumurilor noi; modernizarea drumurilor existente, precum ~i Iii lrubunaratlrea

conditiilor

de circulatie de hnbunauitiri

prin aplicarea funciare s·a

unor irnbracaminti

biuuninoase

H;~nilrc;

intretinerea drumurilor existcnte la care, prin executia unor lucrari inr'iilltalit regimul hidrologic al cornplcxului rutier; intrerinerca drumurilor la care s- au produs dcgradari din inghet-dezghct.
OBSER v APE
proiectantulul

Prevederile prez eruuiu! standard '" pot "plica ~I la drurnurile de exploatare, la cererea beneflciarului ~I a

1.2

Terminologie
Conform ST AS ~032/1-82 cu urmatoarele prccizari: drumului adincime

LL I Adincimea de inghe] in compiexul ruticr reprezinta nivelul eel mai coborit de la suprafata h care npa interstitiala se transforma in gheata, in timpul iernii (in practica se admire ca aceasta coincide ell cea II izotermei zero),

1.22

lndicclc de inghc] reprezinta difereuta inire ruaximunsi

ale acrului cumulate

pe

toatii durata iernii, prin insumare

algchrica

minimum curbei tempcraturilor medii ,jlnke a Icmpcratur!lor ili se exprima in °C x zile,

--':'liil);;:;nlae:-'
M1NlSTERUL

.. --_--TRANSPORTURILOR

ill

J

l

~~~:~;:~,~,~It'
fELECOMUNICATIILOR

I. I
I
I
III

--~.-Aprohut

---

..----_.

,J,;,
ROMAN DE STANDARDIZARE !\;

'--T---'--Data iulriirii in vigoarer

Ce rcetari ~i Proiectari Tehnologicc '" bDllCAflEJ ~I iNVkrAMiNTUI

INS1 i lUI til

MINISTERUl

Btl. Hit: Pintilk

5 13UCUR~
.

n

_~:~~it"hnic

1"'i1- Facultatca de C""'t~.'.';.~1

L

Tdal13t2CNSTR ._._'. ." . __
tH'tcr/.i.-.a

i L-.

19'JO ..O !-0 1
.. . _

Nerespectarca Standardelor de Sial estc unnarita conlonu legit Rcprodu-crca

'~.

Prevenirea ~i rerne dierca dcgradiirilor produse de inghet-dezghet.- ~".. . . .conditiile hidrologice ale coinplexului rutier stabilite conform ST AS 1709/2-90.'"' . -- ~-. Stund!l. 2. . tipul pamintului de Iundatie.ot' se considera egala CII adincirnea tie ingliq in pamintul de fundatie Z. 2. ill conditii de compactare specifice terasamentului rutier si de umiditate caracteristlce conditiilor hidrologice ale acestuia. P2"'PS stabilit conform rcglcmentarilor tehnicc In vigoare.. definite prin intcnsitatea ~i durata tempcraturilor negative ale aerului.n. .Z ··n~. caracrerizatc pliH indicele de inghej. a carui valoarc se calculeaza conform pet. ill pr iucipal.2 C\li1f"lfll pcL 2.__ . Metoda de determinarc 2 PRESCRIPl'H DJ: CALCUl. din cafe rezul .~'' ::~~''i'~':P'':'~:::'' stratului '".. de unuatorii '. caracteristicile termice (caldura specifics._. se alege conform tabelului I in functie de: . . Adineimca 11\0 inghe] !'. Numarul curbei din flg.1 Adincimea de inghe] in cornplexul ruticr Z.de conexe ST AS f709/2~90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.lllillldri. I. Prescriptii tehnice ST AS 1709/3-90 Actiunea fenomeuului de lnghet-dezghet la lucrari de drumuri."'"~-' "ru~:' . ~ z \ sr 6..3 Adincimea de inghe] in pamlntul de Iundatie se stabileste pe bam curbelor din fig.. in Iunctie de indlccle de inghe] T. 2. Detcrminarca sensibilitati] la inghet a paminturilor de fundatie. . in conditii de poroznaic IIi umiditate specifice acestuia..3 a caldurii eu a straturilor componcnic ale sistemului rutier ~isc ex prima in ccntimetri. ill care: sistcmului urosimea echivalentn tie cnlcul 1:1 lnghq a sistemului rutier. la care se adauga lin spor al adincimii de inghe] l1Z (determinat de capacitatea de transmitere a caldurii a straturilor sistemului rutier) ~i se calculeaza ell rclatia: r.r. caldura latcnta) all' parnintului. tipul climatic in care este situat drumul conform hiir\ij de zonare a tcritoriului Rornanici din fig.. 2 SUI bilit pe baza indicelui de umiditate Thornthwaite ~n. II L__ . . grosimea [em] ( I) Iern] (2) ruuer alcatuit din straturi de materiale rezisrente la illghcL II! C':. 2.~ ~. in ceruimerri..I\'I1 rigorile iernii. tii adlncimea de Inghe] in pamint..STAS 1709/1-90 2 ~23 Grosimea ~.""='~""-''''lli'..3. l{.4.~~:' de transmitcre 1. III I'iirn'!lillll de Iundatie cstc dcu-rminata.. 1.1..

"'" 500 600 '"0 800 ~0 900 1000 1100 Fig.._ . ~ ~ ~ V I--" f-" I--" I--" ~I--" ~I'"'" I--" 10-- I" 10 1--'1""'17 8 I" ~~o ..-.- 1-- . ~~ I--" .. nlslp CIl nlslp Taoclut j Nislp argUos Praf..-t-. ~ ....- V ~ -t-t- ~ L. STAS 1709/190 1 16 11 I:.... ....._---_.- V~ ~ ~~ ~ t.. ~ .. ...0..01""" ..__ --'-_--. .. .'i------. praf argUos :?i arglliil pnifuasii I -'- A~'" r-__ _. ~ L. r-" 10-- ~ ""' ..o..~" I ... 1 .t"" 100- ..... nlsipos praf pnifos argUos..----...o "'" ~ io'" 1.. i-" 1/ t"""".-~onn 1709/2-90 P2 P.. I::.. t- ~ l. I·' "'" I-'" ._. 1/ .... 2 Pletrlf Nlslp.. 1"'" _.......-I" 1-"'1._..0 l..1 f-" 10-1-'" I"'" . fig..___._--_ ..'v.__nls_'poasii __ __ __ l___ .------.__.. ~t"" ~O~ --. i":V' ~ l... _..-.. __.... i-" . II" I 7"" "'" ~ 1-"'1. ------..... ~ .01"'" i-" ""......._-----_...-"00 300 ~~ L-o:: ~[d ~::. IS" +- 1-+-~.I"'" ~ 1..-. 1"'" I--" .r--------------------------- -3- .... ".....t.....J _ ! II I A"". P.. I""" ~~ :... .oI!~ ~v:: ~r.:: i-" I--" t::J . grasa ! In '----------------------_ ..----..---------------------·-··---'---'0 Tip cllmatlc CondllU hldrologlce.. ... 1. Tlpul de piimint ~onnSTAS r-----r------~~~~--_r----------------.. 1...... praf nlsipos..... V I...A ~~ ~ ~ t:" V[. p... "'" I-"'L. hirllldin r--~-+---T_--_t-----+----r_---.1. "". ._. - ... I-"'v gA .-.

.---------o .STAS 1709/1-90 -4 - I I b ----. III o N 1= . ------------------~--------~-----------------------__j .g Q.§ U 1= Q...

4: . la drumurile cu sisteme rutiere nerigide.1 Valorile indicelui de inghet se determina in functie de tipul sistemului rutier ~i de c1asa de trafic de dimensionare. 4 ~i S pentru zona geografiea in care este amplasat drumul. pe baza izoliniilor din luirlile de zonare a teritoriului Romaniei date in fig. conform fig. astfel: .valoarea maxima a' indicelui de lnghe] intr-o perioada de 30 ani I!. conform fig. conform fig.media aritmetiea a valorilor indicelui de lnghet din cele mai aspre trei iemi dintr-o perioada de 30 ani J!:. '~'. 5. -" e.-5 - STAS 1709/1-90 2.3. indiferent de clasa de traflc.. • . la drumurile cu sisteme rutiere nerigide.. pentru c1asele de trafic foarte greu ~i greu. pentru clasele de trafic mediu. usor ~i foarte usor. 3.media aritmetica a valorilor indicelui de inghe] din cele mai aspre cinci iemi dintr-o perioada de 30 ani. 3. la drumurile cu sisteme rutiere rigide. stabilite conform reglementarilor tehnice in vigoare. . .

STAS 1709/1-90 -6- .

-7- STAS 1709/1-90 .

... .>--~~---.z- ~-------~- -:.~-..~.STAS 1709/1-90 -8- .:.

crt Sial ill meteorologlca din localitatea: _~~!.. ...iu«: 6.4 GrosiAIlca echivalenta a sistemului H.167 570 521 636 669 786 1030 633 534 448 293 473 453 ' 537 649. ·717 944 WI) 472 469 435 422 37R 22 2J 24 25 26 27 752 849 715 687 574 710 833 708 614 542 464 ..---~ •. 3.. dczghet. _ ..3 conform Valorile indicilor de inghet de calcul pentru slatiik tabeInlui h.~~._----_. In grosimea echivalenta a sistemului ruticr se includ ~i straturile de forma alcatuite zistente la inghc]... din mat. sau din paminturi sensibile la inghct conform STAS 1709/2-90..... 11 numarul de straturi din materiale rezistcntc la inghet-dezghet. 2..374 521 636 r~)u.. .ui. rutier H" se calculeaza CII rclatia: in care: grosimea stratului rutier luat in calcul. -. .. h C. 28 29 30 31 32 508 750 4711 734 429 39tJ 441 749 666 R!5 42'> .. conform tabelului J. coeficientul de echivalare a capacltatii de transmitcrc a dldurii speciflce din alcatuirea stratului rutier luat in calcul. Cimpulung Cirnpulung Cluj Napoca Corugea Cralova Devil Drobeta Fundulea Grtvlta Hucdin ·1UOlU Severin Mused Moldovenesc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 700 473 7·jI 433 .----.~-..-.'io'.I) STAS 1709/1-90 2. .. ..'>3 4211 438 12 13 14 15 IR~i lntorsura Miercurea Buzaulul Clue 16 17 18 19 20 21 Om" ~lIg"tag Oradea Pctrosani Pit~ti Predeal Rihliiutl Roman Satu Mare Sihiu Slnnlcolau Suceava Tirnlsoara I'irgu Jill Tirgll Tirgu valca Mures Seculesc Calugareasca 696 483 541 460 .3.---.'..3.-.2 diccle de inl!hq Pi-ntru drumurile situate ill zonclc dc muntc (portiunilc hasurate pc hiiqik din fig. J%: --~ 328 4b5 550 62'1 ~~ --_---264 410 530 573 376 689 373 353 372 376 232 407 387 493 611 661 913 515 370 376 318 678 783 682 523 482 361 708 319 348 575 677 283 1 Adamclisl Alexandria Birlad B!1I._ . mctcorotcgicc ex istcnte pc tcritoriul Romanici sint Tabclul2 Nr. In centimetri. ~ hj• [ern] (3) t! c.~nghC!_~~ in ·c X-~I:~~~:-~ cal~UI.. inxc alege corespunzator statici meteorologice din localitatea cea mai apropiata rala de traseul drumului.-.eriale re- J .. ----------_j _ ~. fiecarui material . _-------_ _--.: 343 3_\ 2.__.._-. -....•... 5).

. _..50 0..II'r<'i<-dulni: i 1 ..10 .._-.._ ._1 Iost eia.lnstitutul de Cercetari ~I Protcctari Industria Lemnulul ~" ..borat i"ilialln anul 1950 ~i s-a revlzult in anti 1959.45 Beton asfaltic 2 .. ~i Tehnolo~k~ Constructn .~::nri Redacrat final: Institutul I . StiiIlC5('1J Institutul de Meteorologle ~I Hldrologie .-------. Facultatea de ing Nicola" Vlad in.'__ '_-'-"_'_".vale ~l Aericne ..'~~r~~~ Proiectari \. Materialul din stratul rutler Numarul standardulul Beton de cimen! r.~------! Colaboratcrte I II _ ~:::i~:~~~I:r=~~~:::~:":'I::~::I~~:r:::~:~~::i iwntnl I MEldr.!nerala COIl"truqil Ca' Fernie Insututul de Proiectari Transporturi Auto. ~.~~:).sfaltie I I !lelllruslralul penlrustratul re7L'letl\ii de uzurii de pavele norrnale. l~_ I j- :"_~la_ _ Romnn de Standardizare Constructii Ccntrala Antrepriva G.55 Pava]e din piatrii naturala. crt. _ -------_.. _ ..-.lnstitutul de Constructii Bucurestl J i dcn.._------_.19()7 ~i 1975 a ------1i . ~n!~~. l'l. 28 lei .~ . 6978-77 I J I Q"" I ! ! i I~ i R"'I'"' 'ahil. Tnbellil3 Nr.60 pavele abnormc ~l calupuri STAS 0.1U.--.--------------------------------------'-------+--------~~-------t 3 4 Beton .STAS 1709/1-90 .._.-------11----I :L' ---~-----------------. 0._... lnstitutul Polltehnic Iasl . IQ pag. STAS ! 83-86 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful