P. 1
AK3 Drvene Zgrade Skripta 1a

AK3 Drvene Zgrade Skripta 1a

|Views: 1,551|Likes:
Published by gamazrak

More info:

Published by: gamazrak on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2015

pdf

text

original

VLADISLAV IVKOVIC ARHITEKTONSKE KON S TRUKCI JE

*

DRVE
TE.KST UZ
UVOD ,..'

N

E
I'ZVODA

ZGRADE
IZ LITERATURE

SLIKE

*
" 2 3 4 5

1. 2. 3., 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.

'..'

,

,

"

'

'.."

NOVE TEHNOLOGIJE

DRVENIH KONSTRUKTIVNIH SKLOPOVA..... ',...

KONSTRUKTIVNI SISTEMI DRVENIH ZGRADA. MASIVNE DRVENIE ZGRADE BONDRUGNE DRVENE ZGRADE- DRVENI BONDR,UK SKELET'NE DRVEN,E ZGRADE " " " "..................................

"...

9 13 16

PANELNE DRVENE ZGRADE ....."....... "....... " PROSTORN'E - CELISKE - DRVENE ZGRADE

".................

MEDUSOBNA ZAVISNOST EKON'OMICNOSTII ODABRANOG KONSTRUKTIVNOG SISTEMA "................................. OSTALI ASPEKTI MATERIJALIZACIJE DRVENIH ZGRADA

17 18

5. 6.

URBANISTICKI PLANOVI I MOGUCNOSTI URBANISTICKIH DISPOZICIJA DRVENIH ZGRADA " , ' ,
I'

, , ,..

21 22 23

7. 8. 9. 10.

PROJEKTOVANJE

"

I IZVODENJE DRVENIH 'ZeRtWA

,
.t

PROPISI, STANDARDI, PREPORUKE... DALJI THENDOVI ZAKWUCAK "" RAZVOJA DRVENIH ZGRADA "

'........ "...................

23 24

:~

i!

Beograd, 1998.

Vladislav

tvkovi6

Drvene zgrade

1.

UVOD

Poznato je da u nekim od najrazvijenijih zemalja (SAD, Kanada, Skandinavske zemlje, Rusija, Zapadna Nemacka ...) najbrojnije je stanovanje u objektima nize spratnosti, upravo u drvenim zgradama. Razlog je jednostavan - drvene stambene zgrade, odnosno objekti u drvenoj konstrukciji i od drvenih preradevina spadaju u grupu relativno najjeftinijih objekata u kojirna se jednako dobro, kao i u objektima od drugih konstruktivnih materijala, postize isti ako ne i veci konfor. Kad je to tako, odmah se narnece osnovno pitanje, a potom i niz drugih, zasto kod nas - gde vlada permanentna stambena kriza - vrlo malo se, srazmerno moqucnostlma, grade stambene zgrade u drvenoj konstrukciji? Da Ii se mi bukvalno ponasamo obrnuto od one narodne' "Nismo bogati da kupujemo jeftino?". Zasto nismo nastavili i dalje razvijati tradiciju gradenja u drvetu - tradiciju ko]a je u nekim delovima nase zemlje vekovima negovana, tradlciju na koju se ponovo pozivamo, 0 ko]o] je mnogo pisano i danas se jos uvek pise? I.mali smo, za pocetak, j dovoljan bro] specijalizovanih proizvodnih organizacija po celoj zemlji, koje su manje vise uspesno startovale u proizvodnji drvenih zgrada. Danas, posle toliko godina ove organizacije i dalje manje vise dobro posluju, ali vise su orijentisani za proizvodnju tzv, kuca za odrnor (vikencica), dok vrlo malo, iii nimalo, za permanentno zadovolJavanje svakioasnjth potreba u stanovanju. Sve to navodi na zakllucak da u nas, ustvari, ne posto]i navika za gradnju (stambenih) drvenih zgrada. Razlog sto je to take, treba traziti, izmedu ostalog, u potpuno prekinutoj nit; gradnje drvenih kuca, cak i u onlrn delovima nase zernlje, gde je to vekovima bila tradicija (Juzna Srbija, Sosna, Kosovo, Makedonija). Prelazak sa zanatskog na unapredeno, a kasnije i na industrijalizovano gradenje, najmanje je bile uspesno za ovu vrstu gradnje. To zvuct paradoksalno, jer industrijska proizvodnja drvene grade (brojne strugare sirorn zemlje) i pre rata je bila relativno razvijena, razvijenija od bilo koje druge proizvodn]e ' gr~qdevi!nskog materijala (osim rnozda proizvodnje opeke). Dakle postojala je relativno uspeS 1l<areradlvacka industrija drveta, p ali nei navika za gradnju drvenih zqrada po novim industrijskim i unapredenim principima gradenja. Teske je na ovom mestu dati jednu iscrpnu i tacnu analizu sto je to taka. Veravatno uzrocileze u tome sto je tradicija gradenJa u drvetu bila najveca u naslrn najzaastalijim delovima zemlje, pa je, sa unapredenim graditeljstvom, bila potisnuta ina ovim podrucjima ad masivnog gradenja opekom. Zidanje opekom bilo je isplatljivije, zahvaljujuci vrlo jeftinoj i nekvalifikovanoj radnoj snazi, za razliku od unapredenoq gradenja u drvetu gde se traZila kvalifikovanija, pa t.kTe i skuplla radna snaga. Kako bilo da je bilo - cinjenica je da mi danas nemama naviku stanovanja u drvenim zgradama, da je rasprostranjeno mlsljenjs da je to stanovanje drugog red a, stanovanje sa daleko manjim konfororn, stanovanje u "barakama".

Vladislav lvkovic

Drvene zgrade

Nasuprot tome, navike eivilizovanog coveka da tokom svog zivota, a prema potrebama koje su u raznim periodirna zivljenja jedne porodiee raziieite i koje se u lndustrljskl razvijenom drustvu resavaju jednostavnim preseljenjem u drugi odqovarajucl stan, (preseljenja koja u toku jednog covecijeg zivota mogu da budu i vise puta) - za naseg coveka su potpuno strane. Simko je rasprostranjeno shvatanja naseq coveka, da kada je jednom stvorlo kucu, iii dobio stan, da je to za stalno, pa da j'e i logicno da to bude ad "trajnog rrtaterijala", koji ce i njeqa nadziveti, Permanentna pedesetooodlsnja stambena kriza podrzava takva shvatanja naSeg coveka. Vise zeli da stan koji je, posle dugog cekanla, jedanput stvorio, stekao iii dobio, prilagodava svojim potrebama. Ko ne bi zeleo da uziva sve blagodeti dobrog stanovanja, pa jos u stanu kojl maze da liei na vilu, da se moze menjati pozelll, da ga "dobije'" na poklon, i jOs da placa takve dazbine da tek za 200-300 godina mogu dosti6i vrednost stana .. Danasnja starnbena politika jos uvek i'isena prave trZisne ekonomije, vodi takvom rezonovanju naseq coveka, jer teo rets ki dozvoljava jed nom sasvim malom broju da upravo taka dode do stana. Drugi, posle dugog eckanla se zadovoljavaju sa svakim dodeljenim stanom, dok vecina ostalih prepusteni saml sebi, se dovijaju kako znaju i umeju.
>

Dokle god u naso] stambenoj politici vlada takva, logioi apsurdna, ekonomska raeunica - koja [e pored svega ostalog, takode, doprinela opsto] krizi - nemamo nikakvih sansi da uspesno resirno permanentnu nestaslou stanova. Danas imarno nagoveStaje promene takve stambene politike, pa ima dobrlh razloga da te promene do6ekamo spremnijL stambenoj izgradnji. vise no u bllo 'kojo] drug oj oblasti gradevinarstva mora biti prisutnaekonomska racunica, jer poznato je;' da ulaganja u stambenu izgradnju predstavljaju vise od 80% ukupnih ulaganja u gradevinarstvo, pa je i svaka ustsda u ovoj oblasti srazmerna tome. Znamo takode, da od ukupnog broja stambenih zgrada preko 70% odpada na objekte male spratnosti Uedne, dvo, iii troetaZne) upravo do visina koje najvise odgovaraju objektima sa ,dryenom kcnstrukcllorn - onda zaista imamo dobrih razloga, da ukoliko se pokaZe da je'to i'"wonomski opravdano - da se u mnogim slu6ajevima opredellrno zagradnju drvenih objekata. U svakom sluca]u krajnje je vreme da se promeni odnos prema relativno zanemarenoj proizvodnji (stambenih) zqrada u drvenoj konstrukci] - izgradnji jako rasprostranjenoj Ii' industrijskim razvijenim zemljama,

U

2.

NOVE TEHNOLOGIJE DRVENIH KONSTRUKTIVNIH SKLOPOVA

Razvoj tehnlogije drveta i drvenih preracevina je dostigao takav nrto da savremena reSenja konstruktivnih sklopova u drvetu mogu ravnopravno da konkurisu cencnim i armirano betonskirn konstrukcijama. Nove tehno.logije drvenih konstrukcija S8 baziraju na prirneni drvenih elemenata maHh poprecnlh preseka (letve, daske, talpe, gredice) koje se po odredenim postupeima (lepIJenjem, jednostavnim spojnim sredstvima-

2

Vladislav lvkovio

Drvene zgrade

zupcane spone, ekseri ...) formiraju u slozene nosa6e (pune, resetkaste ...). Svi ti postupci se zasnivaju na industrijskim principima rada u teznji da se sa sto manjim utroskorn materijala i radne snage, postigne maksimalni efekat.Naravno, te mnogobrojne tehnologije razlikuju se, kako u pogledu njihove slozenosti i krajnjih rezultata, take i u pogledu njihove cene (sl.str, 81). Jedna od skupljih i slozenijih tehnologija, koja je stekla srroku primenu u svetu i ked nas, je tehnologija l.epljenog lamelirano.g drveta (LLD), tehnologija kojom se dobijaju drveni konstruktivni nosa6i neograni6enih oblika, raspona i preseka pri cemu izgledi takvih nosaca ni malo ne zaostaju, a u odredenim situacijama su i uspesni]i, od onih koje imaju nosaci iz punog drveta. Zato nije cudno sto je ova tehnologija rado prihvaGena od nasih arhitekata i inzenjera koji su projektovali (relativno se "lake" projektuje sa lepljenjim lameliranim drvetom) i reallzovali brojna vrla uspela arhitektonska i inzenierska ostvarenja. Nazalost, radi se, ipak, 0 unikatnim i reprezentativnim objaktirna, dakle skupljim. Zacudujuce je da druge relativno jeftinije tehnologije kojima se dobijaju konstrukt.ivni sklopovi i nosaci, brojni oblici resetkastih nosaca - tipa DSB, Trigonit, nosaci sa talasastim rebrom, sa kojirna se moze takode uspesno konkurisati armirano betonskim i celicnirn konstrukcijama - su daleko manje kod nas zastupljeni. Upravo ove tehnologije bi mogle uspeSnije doprineti masovnoj produkciji drvenih konstrukcija i drvenih zgrada uopste ..Za uspelija arhitektonska resenja produkti tih tehnologija traze vecu projektantsku spretnost, te samim tim predstavljaju veci izazov za arhitekte.

3.

KONSTRUKTIVNI

SISTEMI

DRVENIH ZGRADA

Sve drvene zgrade mogu se svrstati prema svom konstruktivnom sklopu drvene gradje na (sl. str. 1,2,3): '\\. i\.\,

obliku

\~

• • • • •

masivne, bond rucne, skeletne, panelne, prostorne ..

3

Vladislav

lvkovic

Drvene zgrade

3.1. .. MASIVNE DRVENE ZGRADE.
Zidovi su od pune drvene gradje koji say teret od krova i tavanice prenose svojom celom. duzmorn ravnomerno na temelje. U zavisnosti od obnka drvene gradje kojim se formiraju zidovi razlikujemo: • • brvnare talpare
I

Zidovi blVllare (sl. str, 4, 6, 7) sastoje se ad punih greda - debra, odnosna brvna (atuda ime brvnare)potozenih horizontalno jednih preko drugih i obicno sa prepustenlm i prekloplienlm (za polovinu debljine) debl.ima na spoju poduznih i poprecnlh zidova. Radi boljeg naleganja (zbog njihovog prirodno konusnog oblika) debra su polozena naizrnenicno, a dod.irni spojevi su pritesani. Vetikalnost zidova, njihov sklop i medjusobna povezanost preklapanjem debla poduznlh i poprecnih zldova, drvenim utegama u vidu rnozdanlka iii klesta (sl. str. 4). se postlze, osim civijama i drvenfm

3.1.1.

3.1 ... Zidovi talpare (sl. str. 4, 5) izvode se po istom principu kao i brvnare, samo 2.. umesta brvna imamo grede ad tesane iii rezane gradje - talpe (otuda i ime talpare) u deblj:ini ad 8-15 em. Medjusabni spo] talpi na perc i zljeb je takav da ne dozvoljava prodor vode ni u slucalu susenja i skupJjp-nja gradje. Spojevi na uglovima i u suceliavanju poduznih i poprecnih zidova,. su sa preklopom (kao ii kod brvnara) za polovinu ilicetvrtiriu vlsine talpi - sa prepustenim lli, caSce, bez prepustenih talpi (sl. str. 4, 5). Poduzn] i poprecnl "rnaslvnl" zidovi brvnara i talpara u potpunosti prenos svih vertikalnih i horizontalnih opterecenja, obezbedjuju prijem

.i

Tavanjace rnedjuspratne, odnosno potkrovne, ko~stnJ~oije, slobodno su rasporedene po kracirn rasponirna preko masivne drvene konstrukclje sa kojorn su povezane starijim vrstama spona; klinci, piJavice, ekseri ... Krovne kcnstrukcije koje su se najcaSce primenjivale kod masivnih drvenih zgrada su prave stolice sa slemenjacama i roznjacarna kod blazih nagiba i prosti krovovi i krovovi sa raspinlacarna kod strmijih nagiba. Strebe su uvek prepustene kaka bi zidovi billsto bolje zasticenl od eventualnog vlaz.enja. Iz i~tog fcgloga temeljni (iii podrurnski) zidovi su za 30-50 em. izdignuti iznad okolnoq tertna. Drveni zld [e hidroizolacilorn odvojen ad ternefjnoq, ali je jednovremeno sa njime kotvama konstruktivno povezan (51. str. 5).

4

Vladisk'iV Ivkovi6

Drvene zgrade

Formiranje otvora ostvaruje se isecanjem greda zida na predvidjenim mestima i ugradjivanjem doprozornika, odnosno dovratnika, od pravilno izrezane gradje, kako bi se prozori i vrata precizno namestili (sl. str. 8). Nenoseee pregrade kod ovih zgrada su obicno radene od vertikalnih talpi manjih debljina (4-5 em) medusobno povezanih na pero i zljeb i oslonjeni na podlogu poda iii na sam pod. Ugornjem svom delu taple su utvrdene za meduspratnu tavanicu ostavliaiucl pri tom mali zazor kako bi i tavanica i pregradni zid mogli nezavisno da "rade" (51. str. 5). Zbog enormnog utroska drvene gradje masivne drvene zgrade danas pripadaju proslosti (mestimi6no su se na nasirn prostorima zadrzale do Drugog svetskog rata). Danas izrada brvnara i talpara dolazi u obzir, jedino u specificntrn slucajevima, ako se radi 0 objektu (obicno turistickorn) koji svojom arhitektonskom atraktivnoscu treba da privu6e paznju posetilaca. Ako dode do realizaeije takvih objekata koristice se sve savremene metode izvodenja: propisno osusena i pravilno formirana grada, precizni spojevitzmedu brvana iii talpi, provlacenje celicnih vertikalnih zatega celom visinom zida, cista i konstruktivna resen]a nastavljanja zida i dr. (sl, str.D).

3.2.

BONDRUCNE DRVENE ZGRADE - DRVENI BONDRUK

Umesto masivnog drvenog zida, daleko ekonomi¢nije reSenje [e zid na bondruk, sastavljen iz dva razliclta dela, razticita i po dimenziji i po materilalu: konstruktivnog, koji prima sva vertikalna i horizontalna opterecenja i ispune ko]a ima samo funkciju pregradj~nja. KonstruktiN'ni dec cine niz vertikalnih drvenih stubaca na relativno malim medjusobnim rastojanjima, (tako osim naziva "zid na bondruk" postoji i naziv: "skeletni zid"), povezanirn u donjem i gornjem delu horizontalnim elementlma: terneliaca iii prag - dole i pokJapaca - gore. Zajedno sa sekundarnim horizontalnim elementima: pre6agama, odnosno nadvratnicima, nadprozornicima, podprozornicima i, u pojedinim poljima, kosim elementima - kosnicima, cine konstruktivni sklop kojf je u stanju da primi i prenese sva vertikalna (od krova i tavanlca) i horizontalna (vetar) opterecenja (sl.str, 10 i 11). U orlnosu na, dimenzije, oblik i razrnesta] drvenlh elemenata razlikujemo nekoJiko tipova bondrucnih zgrada: • klasicni bondruk, .... • unapredjeni bondruk, • rebrasti bondruk.
3.2.1. Kl..ASICNI BONDRUK

5

Vladislav

lvkovic

Drvene zgrade

Klaslcni bondruk (sl. str. 10, 11 ) predstavlja najstariji tip ovih zgrada koji se uspesno razvijao u mnogim zemliama srednje Evrope i Balkanskog poluostrva od srednjeg veka pa do prve polovine XX veka (sl'. str, 12, 13). Dimenzije drvenih stubaea se kre6u od 12/12 'do 18/18 em na razmaku od oko 1,0 - 1,5 m. Slicnih dimenzija su i ostali drveni elementi: temeliace, poklapace, kosnici, preqace (sl. str. 10, 11)... Drveni elementi ranijih period a su formirani tesanom, kasnije rezanom drvenom qradjorn. Sve veze ovih elemenata su klaslcne - tesarske (zaseci, narezi, zljebovi i dr.) sa relativno malom primenom metalnih spona (ekseri, pijavice, zavrtnji). Zidovi na bondruk - iii kako ih takodje zovu skeletni zidovi - imaju sve karakter.istike masivnih zidova (i zidanih i drvenlh)tako da izrazskeletni rnoze se odnositi samo na zid, a nikako na zgradu. Tavanjace i krovni nosaci S8 postavljaju slobodno na bilo kom mestu (nezavisno od poloza]a stubaca) preko poklapaca (savijanja koja eventualno trpi poklapaca su relativno mala, jer su i rasponi- razmaci stubova mali). Sve sto je receno i za masivne d'rvene zidove u pogledu njihovog povezivanja sa medjuspratnim tavanicama, krovnom konstrukcijom i temeljnim, odnosno podrumskim zidorn, vazi i za zidove klasicnog bondruka. Klasicne bondrucne zgrade su prizemne iii dvoetazne, (red]e viseetazne). Druga ( i treca) etaza se formira na isti nacln kao ;' prva, s tim sto se greda terneljaca, odnosno prag, postavlja, umesto preko temeljnog zidanoq zida, preko tavanjaca medjuspratne konstrukeije. Sve ostalo ostaje isto: raspored stubova, precaqa (raspinjaca) poloza] prozora i vrata, razrnesta] kosnika itd. Drvene zgrade radjene u klasicnom bondruku u proslosti, ali i danas spadaju medju najuspeSnija arhitektonska ostvarenja. Razlozi su visestruki: • Kao i kod svake masivne zidane zgrade- zahvaljujuci slobodnom razmeStaju konstruktivnihzidova, u naSem slucaju zidova na bondruk - mogu se ostvariti vrlo razliclta reSenja osnova . , Zahvaljuci lakim zidovima na bondruk (za razliku od zidanih masivnih zidova) lako je ostvariti u gornjim etaZama - prepustanjern tavan.aca rnedjuspratne konstrukeije - razne prepuste, erkere, ispade - dakle sve onosto fasadu cini raznovrsnijom, bogatijom i interesantnijom (61. str. 12 ). Moqucnoscu ostvarivanja vidnih drvenih elemenata zidn~g bondruka - jos vise se doprinosi u sekundarnom oblikovanju fasade. Najzad u kombinaciji sa zidanim postamentom (terneljnih zidova, iii zidanog podruma) podnozja (sokla) zgrade i obHkovanjem krova i krovnih nastresnlca
1),

• •

6

.<

Vladislav lvkovic

Drvene zgrade

celokupni izgledi i forme zqraoa sa zidovima na bondruk u likovnom smislu mogu mnogo da doprinesu izgledu celog okruzenja - ambijenta. Danas, savremenim metodama ,graaenja, klaslcni bondruk dozivljava svoju renesansu.

,~

3.2.2

UNAPREDEN,I BONDRUK

Krajem XIX i pocetkcm XX veka sve vise se radi na·racionalizaciji drvenih zgrada paralelno sa pojavom novih konstruktivnih materijala (celik, armirani beton), To se ogleda?,'najpre u teznji za 8tO vecorn stednjom drvene ,gradje, uvodjenjem statickih proraeuna i za drvene konstrukcije, kao i sa sve uspeliJim pokusajirna indus'trijalizacije drvenih zgrada. '

Kod zgrada sa zidovima na bondruk javljaju se nova konstruktivna poboljsanja sa tacno
proracunatim novim oblicirna i dimenzijama elernenata bondruka, novih spojnih sredstava (zavrtnja,karika, rnozdanika i dr.). kao i sa primenom

Takodje, da bi se izbeqlo, kao u slucaju klasicnog viseetaznor, bondruka, lose reSenje sklopa u visini medjuspratnih tavanica, gde se na jednorn mestu susticu tri horizontalne grede: poklapaca, tavanjaca i prag, gde moze pri suseniu drveta u poprecnorn smislu da dodje do skupljanja drveta oak 4-5%) pribegava se resenlu sa stubcima visine kolika je visina celog objekta (sl, str. 19). Za prijem horlzontalnih opterecenja koristeei vtseetazne stubove mogu se formirati vertikalni reSetkasti sklopovl, umesto kosntkau.svako] etazl (sl, str.19). Primenom novih alata, spojnih sredstava unapredjuje tendencijom prelaska na industrijalizovani nacin rada,
3.2.3. REBRASTJ BONDRUK

se

zanatski

naein rada sa

Sa unapredjenjem industrijalizacije u obradi i primeni drveta u graditeljstvu vee u drugoj polovini XIX veka ooslo se do novog racionalnog i ekonomskoq resen]a zidova na bondruk, najpre u SAD, da bi se postupno proslrilo i u rnnoqim drugim drzavarna Amerike i Evrope. Besenje koje je opstalo do danas i koje uspesno konkurise po ceni kostanja svakom drugom feEienju kako drvenih, take i bilo kojih drug.ih zgrada (zidanih, armirano-betonskrh iii cel.icnih). Bit resenja je u slede6em: Is,lo S8 na smanjenje dimenzija i unificiranje osnovnog drvenog elementa kojirn se.l'Q'rade,.;z:idovi a bondruk. n Osnovni element je gredica bolje reel deblja daska iii talpa, preseka .2/4 inca, odnosno 5/10 em, kojim se forrniraju svi elementi bondruka: stub, prag, poklapaca ... Srnanjenjem preseka stubaca i njihov je razmak smanjen na oko 40-50 cm.Svi medusobni spojevi ostvaruju se ekserima i klincima (sl.str, 20, .21).

7

Vladislav

lvkovic

Drvene zgrade

"

Ukoliko se radi 0 prizemnom objektu - javljaju se, dakle, isti elementi samo drugih dimenzija i oblika kao kod klasicnog bandruka: stupei 5/10 em na rastojanju 40-50,. temellaca (prag)i poklapaca . Oko otvora za vrata i prozore iii na uglu stupei se udvajaju (2 x 5/1 em) iii utrostruculu (3 x 5/1 Oem). Takodje se udvajaju j nadvratnici, nadprozornici i podprozorniei, jer je sirina otvora veca od razmaka stubaca, pa se iseceni stupe; moraju prlhvatitl (51. str, 24).

°

Ukrucenje zida za prijem horizontalnih sila, moze se dvojako resiti, Kosnieirna (koji moraju da prolaze preko vise pella) ad dasaka .2,5/10 em, uzljebljenim u stupee iii dascanom oblogom prikovanom za stupee pod uglom od 45°, ukoliko preko obloge dolazl i drug; fina!iziraju6i spoj (sl. str. 20, .2.1). Ukoliko zgrada irna dve (iii tri) etaze svaka naredna etaza S8 u principu formira kao i prizemna etaza (isto kao i u sluca]u klasicnog bondruka). To je vrlo cesto varijanta rebrastoq bondruka pod nazivom platform iii western s/stem. (Platform or western fram/17g). (sl.str, 20,22,2.3). Tavanlace kod rebrastag bondruka radi boljeg povezivanja su iste debljine kao i stupei (5-6 em), a liz statickih razloga su vece visine: 15, 2.0, 25 ... em, ali sa smanjenim medusobnim razrnaclrna (40-50 em). Vitkost takvih tavanlaca, vee kod raspona vecih od 3,0 m, zahteva obavezno postavljanje ukrucenja u vldu spregova po sredini raspona, slicno rebru za ukrucenje 'kod armirano-batonsklh sltnorebrastlh tavanica. Otvori u meduspratnoj konstrukcif (za prolaz stepemsta, dimnja6kih formiraju se udvajanJem tavanjaca i prihvalnieaJ?x5/15, .2x5/20 ...). kanal'a i sl.)

Kako bi se pave6ala krutost celoq objekta (radi prijema horizontalnih slla) oplata preko tavaniaca se cesto prikiva pod uglom ad 45°. Krovne resetke (kod blazih) iii krovovi na rasfi).iqia6e (kod strmijih naqiba), formirani od dasaka Hi talpi, suo najceSce krovne konsttukcije kod abjekata u rebrastom bandruku. Ve~e rebrastog bonoruka sa temeljnim ifi podrumskim zido'~ ostvaruje se kao kod svake drvene zgrade:. hidroizolaeionim slojem se razd vaj a, a kotvama povezuje. Da ne dade do vlaZenja drvene kcnstrukclje najpogodnije je postaviti bondruenl zid na spoljnu ivicu temeljnog zida, kako bi oplata zida bila "startia" ad podnoz]a zpradesakla (81. str. 25). :1'~ U slucaju da se preko temeljnog zida pocinle sa drvenom tavanicom obavezno temeiljni zid uzdici za 40-S0 em lznad tla, a prostor izmedu tla i tavanice vetriti.

8

Vladislav

Ivkovi6

Drvene zgrade

Nenoseci pregradni zidovi, ked rebrastog bondura se formiraju po istom principu kao i konstruktivni zid, sarno sto stublci (kao i drugi drveni elementi - prag, poklapaca) manjih dimenzija 5/8 cm, a na razmaku nesto vecern (do 60 cm) koliko dozvoljava debljina zidne obloge. Pored Platform - sistema, sistem koji se takode masovno primenjuje ked rebrastog bondruka, jos ad kraja XIX veka, ali samo u slucaju dvoetainih objekata je tzv. Balloon sls:tem (Bolloon iranl'n,g) (sl, str. 2.1). Da bi se izbeglo sustican]e tri horizontalne grede u visini medjuspratne tavanice - pokapace, tavanlaee i praga, kao sto je to sluca] kod Platform sistema, stupei se provlaee kroz prizemlje i sprat bez prekida. .Tavanjace meduspratnih konstrukeija nalezu na poklapacu uZljebtjenu u stu pee. Izmedu stubaea obavezno se stavljaju protivpozarne zapreke kako bi se spreclo prenos pozara sa jedne etaze na drugu. Sve ostalo je isto iii slicno kao i kod Platform sistema. Postoje i druge varijaeije i ova dva pomenuta sistema. tipovi rebrastog bondruka, ali svi se oni mogu svesti na

3.3.

SKELETNE D'RVENE ZGRADE

Izgleda paradoksalno, ali cisti skeletni sistem kod drvenih zgrada se javlja relativno kasno, tek sa pojavorn novih tehnologija drvenih konstrukcija, ustvari sa pojavom lepljenog lameliranog drveta, kojim seornoqucuje stvaranje velikih poprecnih preseka greda visine preko 30-40 cm koliko je obicno potrebno za formiranje podvlaka kod drvenih skeletnih zgrada (s1.str. 80). . Kod punog drveta sa povecanjem preseka greda i povecanjem njihovih cuzina naglo se poveeava i njihova cena. Orijentaeiono, limlti za grade od punog drveta su - presek (veca dimenzija) 25-30 em, duzina 5,0 - 6,0 m. Vece dimenzije su neekonornlcne i neracionalne te je formiranje drvenog skeleta cd punih nosaca neostvarljiva. Kod lepljenog lamelnog drveta nema OgraniCen;a za'':,.,. dobijanje velikih preseka (cak i preko 100-150 em) i velikih duzina (cak preko 10,0-15.0 m).
("

~
..

Paralelno sa novim tehnologijama metalnih spona koje ornopucavaju sklopova.

u obradi drveta, Javljaju se i nove vrste i obliei uspesno povezivanje i najkomplikovanijih drvenih

Na taj nacin, danas drvo uspesno konkurise u konstruktivnom ~gledu armiranom betonu i celiku, Javljaju se raznovrsna ostvarenja drvenih konstrukeija velikih raspona, ali i izvanrednih ostvarenja drvenih zgrada u skeletnom sistemu sa svim prednostima koje takve zgrade imaju u odnosu na zgrade sa konstruktivnim zidovima: ve6u slobodu u organizaeiji i reSavanju unutraSnjih prostora. 9

Vladislav Ivkovic

Dtvene z.grade

Konstruktivni sklop drvenih skeletnih zgrada cine (slicno kao i kod celicnoq skeleta): • • • •
l', .. Specificno

rebra - tavanjace meduspratne konstrukcije, 9 rede - podvlake, stubovi i konstruktivnielementi za prijern horizontalnih sila,

svojim oblikovnim i mehanickim svojstvima form ira se raster stubova sa uobicajenim razrnacima od 3,0 do 6,0 (nesto manjrn nego u slucaju arrnirancbetonskog iii celicnog skeleta).

'F

Zavisno od medusobnoq sklopa dva osnovna konstruktivna elementa - podvlake i stubova i pruzanje konstrukcij'e (podvlake) u jednom iii dva pravca - uccicajena je sledeca podela drvenih skeletnih zgrada (slicno kao kod eel.ienog skeleta).
3.3.1. PRUZANJE KONSTRUKCIJEU JEDNOM PRAVCU

a) - stubovl Jedn6delni, podvlake jenodelne - kontinualne - primer jednoetaZnog objekta (51. st. 26), primer dvoetaZnog objekta (sl, str. 27). b) - stubovi jednodelni - kontinualni, podvlake dvodelne - kontinualne - primer dvoetainog objekta (sl, str. 30). c) - stubovi dvodelni - kontinualni, podvlake jednodelne - kontinualne - primer dvoetaZnog objekta (sl.str, 31").

3.3.2.PRUZANJE

KONSTRUKCIJE

U DVA PRVCA - UNAKRSNE KONSTRUKCIJE

Slucaj sa jednakim razrnakorn stubova U oba pravca: '.stubovi jednodelni - kontinualni, podvlake - proste grede: a) primer sa meduspratnim tavanicama sa rebrima u vidu rostilja (sl.str. 29) i b) primer sa meduspratnim tavanicama rebra u vidu "s'ah" - polja (s'l.str. 28) .. U okviru gornje podele rnoquce su manje varijacije u pogledu spratnosti, raspona, jedno- Hi visedelnih stubova i podvlake, kao i primena razli6itih spona ....
-I'-

razllcltih metalnih

Rebra med'uspratne / potk~ovne konstrukcije
jednostavno rasporeduju spona ("papuca" IiIi sl.)

(51. str .. 33, 38). Grede tavanlace se preko podvlake (sl.str. 27, 30) iii posredstvom metalnih tJ ravni podvlake ukollko se zeli da se dobije ravan plafon
10

Vladislav

lvkovic

Drvene zgrade

(sI.28). Radi bolje konstruktivnosti, odnosno radi formiranja "krutih" vertikalnih polja u praveu upravnom na pravae pruzanja podvlaka, u praveu stubava treba pastaviti jednu (sl.str. 26); iii dve tavanjace sa abe strane stubava u vidu klesta (sl str. 27). Medurazmak tavaniaca 0,4 - 0,6 m, ako se radi 0 vitkim tavaniacama (b=4 do 8 em), iii 0,6 do 1,0 m, aka se radi a grednim tavanjacama (b= 10 do 14 em). ravnih (sl, str. 33) i kosih (sl. str. 34) krovova kod skeletnih objekata najcesce SU, i najloqicnije, u sklopu istog skeletnog sistema (sl.str, 64): stubovi se produzavaju kraz potkrovni prastar zavrsavajuci se slernenjacarna ilili rozniacama koje preko rogova prihvataju opterecenje krova. To ne znaci da se i u slucaji, drvenog skeleta ne mogu javiti i drugi obliei posebnih ("autonomnih") krovnih konstrukeija: krovovi na raspinjace, razni oblicl reSetkastih krovova, zanatski iii industrijski proizvedenih i sl. Stub prima i prenosi sva vertikalna opterecen]a. U slucaju vlseetaznih drvenih skeletnih zgrada, opterecenje stuba gornje etaze rnoze se razlicito preneti na stub donje etaze: • • Kontinualnim stubom (sl.str ..28, 30) koji prolazi kraz obe etaZe. Direktnim naslanjanjem gornjeg stuba na donji. Povrsinu dod ira ko]a maze biti manja od povrsine preseka stuba (sl. str. 27), treba kontrolisati da naponi na pritisak ne prelaze dozvoliene. Posredno preko metalne spone (oblcno plocaste) koja prolazi kroz podvlaku, a povezana je sa gornjim i donjim stubom ('81. str. ).

IVovne konstrukcije

Ne sme se prenos opterecen]a vrsiti posredno preko podvlake jer su dozvoljeni naponi upravni na vlakna (podvlaka) daleko manji od dozvoljenih napona u praveu vlakana. Stub, u svom donjem delu, direktno se naslanja na temeijne iii podrumske zidove, iii temelje samee (51. str. 40). Od avih je razdvojen.hidrolzolacljom, ali [e jednovremeno kotvama i cvrsto povezan, 1\ \\ Ukoliko se stub nalazi sa spoljne strane objekta, iii ukoliko je pod izlozen kvasenlu, stub treba odvojiti od poda za min. 5,0 em, speeijalno izradenirn kotvama (51. str. 39).

Pnjem horizonta/nog opterecenja kod drvenog skeleta nije rnoquce ostvariti okvirnim sistemom (kao u slucaiu celicncq iii armiranog betonskog skeleta). Kruta veza stuba sa podvlakom, odnosno sa meduspratnom konstrukcijom tesko je ostva'Fijiva kod drvenog skeleta, pa se prijem horizontalnog opterecenja iskljucivo ostvaruje formiranjem odredenih "krutih" vertikalnih polja u poduznom i poprecnom smislu. Kruta polja se

11

V.ladislav lvkovic

Drvene zgrade

formiraju dodatnim kosnicima, iii unakrsnim dijagonalama, iii unakrsnim zategama (sl. str. 43), i tako konstrulsana, da su u stanju da prime i prenesu sve horizontalne site, Za stabilnost eelog. objekta treba, i u poprecnom i u poduznom praveu, postaviti bar po jedno vertikalno kruto polje u svakorn redu 'stubova (sl. str. 42) .. Ukoliko je to nemoquce ostvariti, treba omoqucitl da se pasredstvom meduspratne konstrukeije prenesu honizontalna opterecenja na minimum tri kruta vertikalna polja, koja ne smeju da se seku u istu tacku, (sl. str. 42). Krutost ce'e meduspratne konstr.ukcije se postize povezlvanjern svih tavaniaca sa zategama, iii prikivanjem dascane opiate pod uglom od 45P , iii rnedusobnim povezivanjem panela, ukoliko je meduspratna konstrukcija izradena od prefabrikovanih meduspratnih panela. (sl.str. 42,44). Treba napornenuti da drveni objekti spadaju u red lakih objekata, te su horizontalne sile od seizmi6kih uticaja zanemarljive u odnosu na sile od dejstva vetra, za razliku ad masivnih i armirano-betonskih objekata gde je cesto obrnuti stuea], jer je ve!icina seizmi6kih sila upravo proporcionalna tezlnl eelog objekta.

Spal/ne ! unutrasnje pregmde

(81. str. 37,38) kod skeletnih zgrada su iskljucivo nenosece, a forrniraju se dvojako: • na lieu mesta po prineipu unapredene zanatske proizvodnje sa 'konstru'ktivnim rasterom sacinlenim od ·Ietava iii gredica slicno rebrastorn bonduru, ali manjih dirnenzija 5/5 do 5/8 em i medusobnim razmaeima do 60 ern, iii . • u vidu usnlh iii sirokih prefabrikovanlh nenosecih panela u svemu kako je to prikazano U odeljku "Panelne drvena zqrade",

Formlranje on/or» (51.. str. 41) za prozore I vrala,. ugradnja zolaclonlh jezgra i oblaganje zaprecnih i finalizirajucih slojeva i ptoca u svemu isto kao ked rebrastog bondruka u slucaju pregrada radenih na lieu mesta iii kao kod panel nih zgrada u slucaiu prefabrikovanih pregrada. " (sl. str, 41) se najcece rade sa drvenlm podom od dasaka - talpi (d=4-5 em, sirine 6-12 em). Medusabno razmaknutim (1-.2 em) utvrdenim na prapustene konzole tavanja6a iii na tavanjace preko poovlaka precustenlh (konzolnih) iii.aslonjenih na spoline stubove. . -kI Svi spoljni drveni delovi (podovi, ograde, tavanlace, podvlake stubovi i dr.) moraju se obavezno zaStiti (inpregnacijom i/ili premazima) od vlazenja,

"

Balkanl! lode

12

Vladislav

Ivkovi6

D'tvene zg rade

3.4.

PANELNE DRVENE ZGRADE

Panelne drvene zgrade spadaju u kategoriju prefabrikevanih objekata - kod kojih je ve6ina radova- izrada prefabrikovanih panel a - izvrsena u fabrickorn pogonu, take da je vreme izvrsen]a radova na lieu mesta (farbanje, izrada podova i dr.) svedeno na minimum. Naravne, i ked ovih objekata kao, uostalom, i kod svih drugih drvenihz.grada ilili podrumski zidovi se moraju prethodno izvesti na lieu mesta. Osnovni elernenti panelnih zgrada su: • vertikalni (zidni) paneli, • horizentalni (tavanicni) paneli i • elernenti krovnih konstrukcija.
3.4.1. VERTIKALN! (ZIDNI) PANEL! (sl. str. 45)

- temelji

1

Prema svom konstruktivnom sklopu mogu biti: • noseci, • nenoseci (nosenl) Prema svom polozaju u sklopu objekta: • spoljni (fasadni) .' unutrasnji Prema svojoj velicini: .' uski (mali 1,0- 2,5 m) • siroki (veliki 2,.5 do 10,0 m) Visina svakog panela jednaka ]e cisto] spratnoj vislnl. Konstruktivni sklop zldnoq panela cine skelet i ab'loga~(s.l. str .. 47).

Ske/et se formira sa gredicama dimenzija b=4-8 em i d= 5-.15 em, ito:
• • vertikalne na razmaeima ad 40-60 em i .' horizontalne u donjem delu panela (prag), gornjem delu (poklapaca), oko otvora za prozore i vrata. kao i

Radi jednostavnosti pri izradi idejnih reSenja dimenzije gredie,::l usvajati: l' 't'" • za nosed panel 5/10 iii 6/12, ' • za nenoseci panel 5/5 iii 5/8)

13

Vladislav

lvkovic

Drvene zgrade

Medusobni spoj gredica se ostvaruje: • tesarskom vezorn (zaseci) • spojnim sredstvima (ekseri, nazubljena ploeice). Oblog& panela Cine ploce od: drvenih preradevina: iverice, vlaknatice, lep'ljenice ("sper"ploca) mm,19mm .... • qlpis-kartonsk'h ploca od 12,5 mrn, 15 mm, 18 mm ..., koje su povezane sa skeletom, .~. lepljenJem iii • kovanjem (ekseri .i81.). Oblaqanje moze biti jednostrano iii, caSce, obostrano. • debljine 13

Tako formirani nose6i panel u stanju je da primi i prenese sva vertikalna i horlzontalna optsrecenja, a velicina opterecen]a koju rnoze panel da primi zavisna je od visine panela, dimenzija gredica i vrste, debljine i nacina oblaganja. Pored svoje konstruktivnosti svaki zidni panel treba da udovolji i drugim funkcionalnim zahtevima, U zavisnosti od svoga polozaja u objektu, odnosno od vrste prepradfvanja imamo potrebe za: • • • • • • toplotnom zastitorn (spoljni paneli), zvu6nom zaStitom (spoljni i unutrasn] paneli). hidrozastitom (spoljni paneli, unutrasnji kod kupatila, kuhinje ...), parozastitom- parne brane (spoljni panelj),: protivpozarnorn zastitorn (panel! prema susedu), drugim specijalnim zastitama (npr. protlv radijacije u orostorijama aparatom u bolnicklm zgradama i sl.)

sa rengen

Ispunjenja ovih zahteva se poetize ob/oznim materijallma i ispun/l77a. Postoji6itav niz savremenih materijala koji se uspesno primenluju,u p!i:egradnim panelima. Na primer na bazi gips kattonskrh ploca imamo pored normalnih ~peCijalne protivpozarne ploce razli6itih debljina (15 mm,18 mm, 25 mm) iii place kojs ne dozvaljavaju prolaz vlage (za kupatila, kuhinje), a preko kojih se uspesno lepe kerarnlcke.ploce, Postoje razne folije (Alu-folija PVC-folija) koje sprecavaju sprecavaju prolaz vlage ali omogu6uju protoke vazduha. prolaz vlage druqe koje

Dalje postoje razne ispune - od mineralnih iii staklenrh vuna, pOJpfenaJdr. Radi jednostavnosti pri izradi idejnih reSenja usvajati za:

14

Vladislav

lvkovic

Drvene zgrade

• • • •

toplotnu /zloaciju- za nase uslove 8-10 em mineralne vune - jezgro spoljnih
panera (sl.str. 50, 51); zvucfiuzastitu oko 4 em mineralne vune za unutrasnje panele (sl.str. 52,53, 54); tinalizirajuci unutrasn;i' sloj - iverieu kao oblogu panel a, iii sto je jos bolje, ako se preko iveriee stavi jos jedan slojgips-karton ploca (sl, str. 37, 38); pamU branu - aluminijumska iii PVC folija- postaviti obavezno sa unutrasnle strane fasadnog panela ispod oblozne ploce (od iveriee) (sl.str. 50,51); folija koja propusta paru, a ne dozvoljava prolaz vlage, postavlja se preko obloge (od iveriee) sa spoljne strane fasadnog panela ispod finalizirajuteg fasadnog sloja iii vazcusnoq sloja u slucaju vetrene fasade. (sl. str. 37,38); protivpozarne pregreade sa speeijalnim gips-karton ptocama iii sa specijalnim vatrootpornim plocarna (sl.str. 58, 59).

Svi vertikalni paneli su kompletno uradeni u tabrickorn pogonu - ispune, finaliziraiuce obloge i slojevi - sa definitivno uqradenim prozorima (51. str. 50, 51) vratima (sl.str. 52, 53, 54) i drugom opremom, sa sekundarnim instalaeionim razvodima (sl.str. 56) i dr. Tezl se da se sto manje radova izvodi na lieu mesta (bojenje, tapeti). Dakle radi se 0 totalnoj prefabrikaciji . .' Od velicine tj. sirine vertikalnlh zatvorenoj prefabrikaci]i. panela zavisi da li se radi od tzv. - otvorenoj iii

Ukoliko su elementi manjih sirina utoliko je veca mogutnost dobijanja raznih reseoja organizacije prostora, i obrnuto, veci elementi oqranlcava]u razlicite rnoqucnosti resenia, Sa druge strane ustede u kostanju sa panelima vecih sirina, odnosno kod zatvorenih sistema, su vete. Pomiriti ova dva zahteva je glavni problem proizvodaca resenje po zelji korisnika pri sto manjoj eeni (sl.str. 61).
3.4.2. HORIZONTALNI (TAVANICNI) PANEL!
\

drvenih zgrada:

omoquctn

Formiranje meCiuspratnih tavanica kod panelnih drvenih zgrada dvojako: • od pojedinacnih grednih elemenata - rebraste tavaniee, • sa panelnim elementima - plocaste tavaniee.

moze se ostvariti

Rebrastetaven!ce

sa vitkim rebrima b=5-8 em i h=15-25 orn na eazrnacima 40 - 60 em iii gredama b=12-16 em h=16-25 em na razrnacirna 60-100 em sa formiranjem svih potrebnih izolaeionih slojeva, podovima i plafonima izvedenim na lieu mesta (51. str. 33,35,36) u svemu kako je to prikazano ked ostalih drvenih zgrada.

15

Vladislav

lvkovlc

Drvene zgrade

P/ocaste tava/7/ce su formirane slieno zidnlrn panelima. Konstruktivni sklop cine rebra (na razmacima do 60 em) iii grede (60-100cm) sa prlkovanim iii lepljenim plocamaobostrano .ili samo s gornje strane i sa eventualnim ispunima od rhineralne vune (terrnicka, odnosno zvucna zastita). Duzina panela jednaka je rasponu, a strma se modularno (O,SO rn, 1,20 m 1,50m do .2,40 m), (sl.str. 45,48). uklapa usirinu zidnih panela

r

..

.,

Tako formiran panel tavanice (u nosenlu ueestvuju i oblozne ploce) je u stanju da prirni sva vertikalna i horizontalna opterecenja, To je crnoquceno medusobnim povezivanjem svih panela. Dodatnim slojevima za pod i plafon, au zavisnosti od programskih zahteva dobija se odqovarajuci , tip meduspratne, potkrovne iii krovne tavanice (sl. str.33,34, 35, 36), a povezivanje meduspratne konstrukcije sa zidnim vertikalnim krutim panelima - postize S8 ukupna krupnost celog objekta (51. str ..49).
3.4.3. ELEMENTI KROVNIH KONSTRUKCIJA

'\'

U slucaju ravnog krova.. krovna konstrukcija se formlra kao i svaka druga meduspratna konstrukcija. Medutim, ako se radi 0 kosom krovu nalcesco se pr.imenjuju autonomne krovne konstrukcije; u vidu resetkastih nosaca, iii prostog krova, iii krova na rasplnlace, U zavisnosti od odabrans krovne konstrukeije i (ne) korlscenja potkrovlja za boravak odabrace se tip potkrovl]a i krovne tavaniee. Ukratko krovna konstrukcija kosog krova se resava na slican nacm kao i ked "rnasivnih" drvenih zgradaili drvenog bondruka ..
3.4.4. FUNDIRANJE PANELNIH ZGRADA

U pogledu temeljena panelnih zgrada sve sto je receno i za ostale drvene zgrade vazl i za panelne (sl. str. 55): preko tackastih iii trakastih temeljnih zidova iii preko podrurrtsklhzidova, sa pod om na tlu iii masivnom iii drvenom tavanieom iznad terana, odnosnqpodruma, formira se nadzemni deo o,bjekta. ,

3.. . PROSTORNE-CELISKE-DRVENE ZGRADE 5
Prostorne drvene zgrade spadaju u kategoriju totalno prefabrikovanlh objekata ..

,T

~

~

U prineipu, osnovni prostorni element je sastavljen od vise vertikalnih i horizontalnih panela u pogonu (51. str .....45, 4S) i u kombinaciji sa nekollko istih ili slicnih elemenata - formlraj,u ceo objekat, Na taj nacin vreme izvrsen]a radova na lieu mesta - izrada temelja i montaZa svedena je na mlnlmum. ..1i'

16

Vladislav.lvkovic

Drvene zgrade

Kod ovih objekata je veci problem njihovog transportovanja nego njihovog sklapanja u pogonu, te prolzvodaci prefabrikovanih drvenih objekata radije se odlucuju za izradu panelnih no prostornih zgrada ..

4.

M..EDUSOBNA ZAVlSNOST EKONOMICNOSTII KONSTRUKT.IVNOG SISTEM.A

ODABRANOG

Cena objekata sa drvenom konstrukcijom je upravo proporcionalna utrosku d.rvene grade, ali i velicini primenjenih drvenih kornponenata, Obrnuto receno, ukoliko je konstruktivni sklop komponovan od drvenih elemenata manjih dimenzija - gredica, tal pi, dasaka, letava - takva kuca bi6e i jeftinija. Po takvom kriterijumu brvnare i tal pare su najneekonomtcrule, tako da one danas pripadaju same spomenicno] arhitekturi.. Svi ostall navedeni konstruktivnl sistemi se danas rnanje-vise masovno primenjuju, ali i tu imamo znatne razlike.

Objekti u "cistom" skeletnorn sistemu (sl.str. 26-42) ko] ]e do pre tridesetak godina bio nepoznat u drvenim konstrukcijama, danas zahvafjujuc] novim tehnologijama (Iepljenom lameliranom drvetu i dr.) spadaju medu najuspelija arhitektonska resenia sa drvenom konstrukcijom. Zahvaliujuci upravo vidnim drvenim elernentirna, arhitektiih, ked god im se ukaze prilika, rado projektuju, lpak oni spadaju u skuplje drvene zgrade.

Objekti u rebrastom bondruku (sl.str .: ·20-25) panelnim sistemima (sl.str. 45-55) predstavljaju najekonornicnije drvene objekte uopste. Racionalizacija je ked ovih objekata, u pogledu utroska drveta i prirnene elernehata manjih preseka, je najve6a. Spofjne.i unutraSnje pregrade ko]e SCI ked skeletnih sistema nenoseee - same sa neznatnim pove6anjem konstruktivnih gredica, u slucaJu rebrastog bondruka iii panelnih zgrada - dobijaju funkciju nosecih, zldova, koji primaju sva opterecen]a meduspratnih konstrukcija i krova. U odnosu ~~aS'~£!letni sistem imamo ustedu u najveclrn elernentirna - podvlakarna i stubovima - (k61:isu ovde zamenjeni noseclrn pregradama). Dakle, nalekonomicni]e su drvene zgrade k.od kojih su sve drvene konstruktivne komponente skrivene oblogom, i ukoliko obloqa nije od drvene grade, prakticno imamo drvenu ku6u bez vidnog drveta. To Jednovremeno znaci,da za dobijanje uspelih arhitektonskih resen]a drvenih objekata u panelnom sistemu .isistemu rebrastog bondruka, potrebna veca kreativna spretnost arhitekata no za bilo koji drugi drveni konstruktivni sistem. .... .......

17

Vladislav lvkovic

Drvene zqraoe

5.

OSTALI ASPEKTI MATERIJALIZACIJE DRVENIH ZGRADA

Da bi s upotpunila slika 0 uslovnosti arhitektonske kreaeije i ekonomicnosti potrebno je sagledati, pored osnovnog konstruktivnog sklopa, i ostale aspekte materijalizaeije drvenih zgrada: • krov i krovna kcnstrukci]a, • temelj, pod rum, • zavrsne obrade - finalizaclja, • oprema i razvodi instalaeija j dr .. je vee bilo reci u okviru poglavlja konstruktlvni slsteml dlVel7ill zgrada, te ee se dalje kroz ovo faktografsko izlaganje uvek davati naglasak na relevantnu ulogu arhitekte; ali i drugih strucnjaka, u proeesima projektovanja i realizacije drvenih zgradana znaca] koju oni imaju u postizanju krajnjeg rezultata: arhitektonskog ostvarenja, ali i na znaca] eene kostan]a takvih ostvarenja - uporedujuei ih, po potrebi, sa masivno zidanim objektima.
5.1. KROV

o tome

r KROVNA KONSTRUKCIJA

Drvo je tradicionalni materijal za formiranje krovnih konstrukeija i krovnog prostora. Ono je to j danas za sve vrste (stambenih) objekata (i masivnih, i zidanih i drvenih ...) nize spratnosti. Sa drvenom konstrukeijom mogu se relativno lako pestle: svi obliei i svi nagibi krova. Drvena konstrukcija se na najbolji naeln povezuje sa podlogom bilo koga krovnog pokrivaca, jer su i pod loge po pravilu od drvene grade (letava, dasaka, grediea ...). U sklopu drvene zgrade krov i krovna konstrukclla se javlja kao posebna, autonomna konstrukcija - u slucaju bondrucr-cq i panelnog sistema (isto kao kod masivno zidanih objekata) - iii je sistemski povezana sa zgradom, tj ..proizilazi iz konstruktivnog sistema ostalog dela objektau slucaievirna "cistih" skeletnih drvenih zgrada. U svakom slucaju, pravilnim reSavanjem drvene konstrukcije i pravilnim odabirom podloge krovnog pckrlvaca, mogu se ostvariti velike usteoe kako u pogledu utroska drvene grade, tako isto i radne snage. U industrijskim razvijenim zemljama (upravo tamo gde se i masovno grade drvene zgrade) , to se vee uspesno, postize korisceniern najsavremenijih principa industrijskog i' prefabrikovanoq projekt'ovanja i qradenla, Kod nas to Ide (kaoi sve drugo u graditeljstvu) usporeno, mada imamo znatan broj pokusa]a koji bi rnoqli doprineti uspeSnijem i brZem resavanju ekonornlcnijih drvenih krovnih konstrukeija. Obrada krova i krovnog prostora danas kod svlh objekata, pa tkod c(rvenlh trail vecu painju u njihovom reSavanju. Do juce kod objekata nize spratnosti, krov I krovni prostor se reSavao uglavnom kao tavanski prostor. Danas, kad god je to moquce, krovni prostor se korrsti za boravak, pa reSenje krovnog pokrivaca je direktno vezano sa reSenjem eele krovne tavaniee. I ovde se daje prednost vatrenom - hladnom krovu i sve 18

Vladjslav lvkovic

Drvene zgrade

znacajnfju ulagu igraju nrincipi bioklimatske arhitekture. Taka ulaga arhitekte postaje odgovarnija, jer pored arhitektonskog resavanja krova i krovnog prostora, svaka reSenje, pa i ova, treba vrednovati prema ukupnim investicionim ali .i eksplatacionim ulaganjima (stednja energ ije) ,. te od projektanta zahteva dobro poznavanje fizike zgrade.
5.2. TEMELJI, PODRUMI

Jedini konstruktivni skloo ko] zahteva"mokri postupak", i koji mora da predhodi svakoj gradnji drvenih zqrada su teme.lji ilili podrumi (sl.str. 55) ...Obzirorn na malu tezinu drvenih objekata, kod temelja i podrumskih zidova, se mogu takode postici znatne ustede u odnosu na temelje i podrumske zidove masivnih i zidanih objekata. I ovde kreativnost arhitekata i inzenjera maze .itreba da dade do izraza]a,
5.3. ZAVRSNE OBRADE- FINALIZACIJA

Raznovrsnost abrade fasadnlh zldova (sl, str. 14, 25,50) ked drvenih zgrada nije manje, a mozda, je i daleko veca, nego u slu6aju masivno zidanih zgrada. Naj6esee i najlogi6nije su dascane obloge, koje se javljaju u neoqranicenirn rnoqucnostlma raznih dimenzija, oblika i naeina redanja i spajanja. Nisu retke i druge vrste abloga (azbest - cernentne ploce, iverica i dr.) sa fasadnim premazima koji asociraju na malterisane fasade masivnih objekata (i koje su obicno ekonomlcnije od dascanih). U industrijski razvijenim zernljarna, gde su drvene zgrade po pravllu jeftinije od zidanih, u zelji da se dobije utisak upravo rnasivnoq objekta, srecemo cesto "neciste" oblike tasadnlh oaloqa." Konstruktivni drveni fasadni zld se obzidujs fasadnim opekama, iii specljalnlm jos manjim klincer-opekama, pacak i kamenom. To su nesto skuplja reSenja, ali je zato lakse i jednostavnije njihovo odrzavanjs, no sto je to u slucalu fasada sa dascanim oblogama. Bilo 0 kojo] obradi fasadnih zidova je ree, danas sa ide na reSenja odvojenih obloga od jezgra zida - na rssenla sa vetrenom fasadorn. Flme se ~ postize vecl unutrasnji konfor >,\ stanovanja, a u kornbinaciiarna koje se baziraju na resen]a tzv.bioklimatske arhitekture, vetrena fasada doprinosi veco] stedn]! energije. Zavrsne obrade unutrasnjlh zidova (sl. str, 15, 52, 53, 54) svode se na resavanja lakih pregrada ko]e se sve ceSce javljaju i u masivno zidanim objektima. Takve pregrade se krecu od nalieftinUih, sa oblogama od gips-kartonskih ploca i/ili ivericom, pa do najskupljih sa lamperijom, iii sa akustlcnom- prctlv-pozarnom.ili hidroizolacijom. Imamo brojna uspela reSenja inostranih proizvodaea, pa i koEl"nas .~. postupno javljaju sve bolla resenja unutraSnjih pregrada. Za njihovo dalje usavrsavanls i njihovu primenu u drvenim zqradama treba vise da se anqazulu specijalizovani strucnjaci u okviru prolzvodacklhindustrija, koji ce arhitektima ponuditi vee gotova resenla, sticno kako se to radi sa prozorirna i vratima.

Vladislav

Ivkovi6

Drvene zgrade

._"

Obrada podova i platona (sl. str. 16, 17, 35,. 36) kod drvenih zgrada se znatno razlikuje od onih sa masivnom meduspratnom tavanicom. Kod dobra resenoq poda na drvenoj konstrukciji pored "plivajuceg" sloja, cesto se predvidaju betonske prefabrikovane ploce kao neka vrsta protiv-pozarne zastite, ali kao i vrlo dobra akusticka izolaci]a. Za razliku od resenja plafona kod masivnih stambenih objekata koji se jednovremeno resava sa meduspratnom konstrukcijom plafoni kod drvene konstrukcije su uvek posebno obradeni, na slican nacln kao obloge lakih unutrasnjih pregrada (qips - karton, iverica, lamperija .... . I u ovim slucajevima radi se 0 "boljem" ) . iii "losijem", "skupljem" iii "jeftinijem" resenju, dakle, radl se 0 veco] iii manjoj umesnosti i projektanta i proizvodaca, Ugradnjti: i obrada prozora i vrata (sl. str. 5,8,41,50,51,52,53,54) ne predstavlja nista slozenlji problem nego sto je to u slucaju masivnih i zidnih konstrukclja Siroka je ponuda, danas i kod nas,vrlo dobrih reSenja drvene stolarije; ana se jednostavnije moze ugraditi u spollne i unutraSnje zidave drvenih zgrada no u slucalu masivnih i zidanih zgrada; vise ne oskudevamo ni sa uspesnorn ponudom krovnih prazora. Ukratko, obrada atvora kod drvenih zgrada ne bi trebalo da ima problema.
,

:

_..,.

I ostale vrste obrada, specificnih ked drvenih objekata (izolacije od vlage, ankerovanje drvenih el.emenata za temelje i masivne zidove, unutrasn]a drvena stepenista i dr.) ne bi trebalo i ne bi smeloda budu problemi strucniacima j arhitektima, a daljim razvojem izgradnje drvenih zgrada irnacemo siqurno sve bolja i ekonornicnija reSenja. 5.4. OPREMA I RAZVODI [NSTALACIJA lsta kao i za svaku druqu vrstu objekata. Vecu pazn]u treba (radiiaton, lavaboi ...) koja se kace na zidove drvenih zgrada

Oprema je uglavnom posvetiti onoj opremi (sl.str. 56, 57).

Sekundaml razvodi

raznih instalacija (elektrike, telefona, grejanja, vodovoda i dr.) relativno se jednostavno (pre postavljanja terfnickth i akustickih izolacija) mogu postaviti izmedu konstruktivnih drvenih elemenata. Zahvaljujuci lakoj obradljivosti drveta rnoquce ih takode lake spravodi i kroz same konstruktiyne elements, , (vodovod i kanalizaci]e, ventilacije), takode ne predstavljauu vece problema kod drvenih zgrada. Ukoliko ne postoje posebno radeni instalacioni sabirni kanali, udvajanjem pregradnog, ili/i konstruktivnog zida, stvara se potrebni prostor za njihovo smeStanje.
.1-

Razvodi primamih insta/aelja

20

Vladislav lvkovic

Drvene zgrade

Dim njacki kanali zahtevaju paZljivije projektovanjei izvodenje. Radeni su ad nesagorljivog cvrstoq, najeesce zidanog materijala. U Kanadi i SAD ih cesto predvidaju van objekata, na fasadnom zidu, taka da, osim sto doprinose veco] sigurnosti ad pozara, kao kontrast drvenoj zgradi, cesto, znacajno doprinose ukupnom arhitektonskom resenju celog objekta. Dakle i ovde kreativnost arhitekte rnoze da dode do izraZaja. (sl.str. 60). Na kraju se moze zakliuciti, da u pogledu projektovanja materijalizacije drvenih zgrada potrebna je da spretnost i kreativnost projektanta i konstruktera bude kombinovana sa solidnim poznavanjem gradevinske fizike, kako bi se dobio, pored dobrog arhitektonskog, konstruktivnog i funkcionalnog resen]a, potrebni konfor sa sto manje eksploatacionim ulaganjem za odrZavanje zgrade i potrosnju energije. Dakle ne samo ekonornican objekat u smislu investicionog ufaganja, vee i ekonornican u eksploataciji. 6. URBANISTICKI PLANOVII MOGUCNOSTI URBANISTICKIH DISPOZICIJA DRVENIH ZGRADA

~

Da bi drvene zgrade mogle uspesno da konkurisu masivnim zgradama nize spratnosti, treba ornoquciti stvaranja slicnih urbanistickih cispozlcija kao i kod masivnih objekata: • posebni, slobodno stojeci objekti; • objekti u nizu: • objekti u "tepih" - sistema. Do pre dvadesetak godina iskljuclvo su se izvodiJe drvene zgrade kao posebni, neugradeni, odvojeni od drugih objekata, Protivpozami propisi su nalagali da medusobni razmaci drvenih zgrada i razrnaci ad drugih objekata ne smeju biti manji ad 3-5m (razlieito u raznim zemljama). Taka je to i danas kod nas. Sa sve vecorn cenom gradevinskog zemljista, te sa vecorn gustinom stanovanja, u mnogim zernljama su propisani uslovi za gradnju drvenih zgrada u nizu, "tepih"-sistemu i ugradenih izmedu drugih objekata. U literaturi se vee mogu nae;i,i ,~rlo uspesna resenla takvih objekata (sl.str. 58). Za razliku od masivno zidanih objekata qde se kod kuca u nizu iii tepih sistemu javlja zaiednicki iid izmedu suseda - koji je jednovremeno i protivpozarni - kod drvenih zgrada imamo duplirane zidove sa protlvpozarnorn obJogom od nesagorivog materijala (sl.str. 58,59). Nasim protipozarnlrn propisima to tr~ba tacno usloviti, pa ce se stvoriti siroka rnoqucnost i takve izgradnje. Paralelno sa tim treba delovatii na donosenju takvih general nih i detaljnih urbanistlckih planova koji ce po jasno odredenim uslovima dozvoljavati i izgradnju drvenih zgrada. Danas oni to ne utvrduju, jer se pri njihovoj izradi .i usvajanju i he pori1slja i na ovaj vid gradenja.

21

Vladislav lvkovic

Drvene zgrade

7.

PROJEKTOVANJE

IIZVODENJE

DRVENIH

ZGRADA

Vrlo je mali broj onih koji su se u naso] zemlji profesionalno opredelili za izvoden]e, proizvodnju i projektovanje drvenih objekata. To je loqlcna posledica nedostatka navike stanovanja u drvenim zgradama, pa samim tim i navika za gradenje drvenih zgrada. Mada imamo potencijalne moqucnostl za stvaranje takvog kadra, nemamo jos prave motivacije za njihovu masovnost. Tek kada se budu stvorili pravi uslovi ttiisne ekonornije stvorice se i motivacija. A motivacija ce biti, kada drvene zgrade budu uspesno konkurisale po ceni masivno zidanim objektima. Projektovanje i izvoden]e drvenih zgrada u sredinama gde vee postoji tradicija gradenja savremenih drvenih zgrada uglavnom se odvija dvojako (sl.str. 61).: • po principima industrijske proizvodnje totalno prefabrikovanih zgrada; • "po principlrna unapreden]a zanatske proizvodnje sa delirnicno prefabrikovanirn komponentama. U prvom slucaju radi se 0 veclrn proizvodnim pogonima koji tacno po vee kataloskorn prezentovanim projektima proizvode odredeni projekat. Proizvodnja i rnontaza je vrlo brza, a kataloska ponuda vrlo velika- u vise hiljada varijanata j podvarijana (razni nagibi i oblici krova, razna obrada zidova itd.), obicno sve radeno uz pornoc racunara, U drugom sluca]u radi se 0 pojedinacnirn manjim preduzecima sa vise udruzenih specijalizovanih radionica (za drvenu konstrukciju, za instalacije, za izolacije itd.), koja izvode takode prema kataloskim prezentovanim projektima, ali sa rnoqucnostima izvesnih korekcija iii po sasvim posebnim, unikatnim projektima. Izvodenje i rnontaza je obicno duza nego u prvom sluca]u, sto ne znaci da ce i cena bltl veca, jer dobar dec radova moze se raditi po principu "uradi sam". _ Zastupljenost gradenja drvenih zgrada u nekim zemljama je veca, kao u prvom slucaju (Zapadna Nernacka), u drugim, kao u drugom slucaju (SAD, Kanada). ~ U naso] zernlji imamo pokusaja iskljucivo prvoq slucaj~ gradenja. Drugi sluca] uopste nije zastupljen, pa u tome treba traZiti i prave razloge za sporost i nemasovnost izgradnje drvenih zgrada. Ako uporedimo to sa masivnom zidanim objektima, gde je zastupljenost individualne gradnje i do 70%, igde se rnahojn '!Dna izvodi od strane pojedinacnih preduzirnaca, a u nekim slucajevirna od majstora i radnika kojima je to dopunska delatnost ("tezga") - onda cerno lako dobiti odgovor kako pokrenuti masovniju gradnju drvenih zgrada. Nekom vrstom male privrede u gradevinarstvu omoquclti razvoj malih radionica, udruzivan]e kvalifikovane radne snage, prekvalifikaciju i doskolovavanje radnika za poslove na drvenim zgradama (tesare, stolara i dr.), kao i torrniran]e rnenadzera - preduzirnaca koji ce uspeSno organizovati ove poslove. U danasnlirn velikim fabrikama za izradugotovih drvenih zgrada orijentisati neko od pogona za izradu poluprefabrikata ko]e ce upravo masovno koristiti ova mala preduzeca,

~

22

Vladislav

Ivkovi6

Drvene zgrade

Projektanti. konstrukteri i drugi strucnjaci imaju vee danas dovoljno znanja (nedostaje im iskustvo) i lako bi se preorijentisali za ovu vrstu delatnosti. Arhitektama bi to posebno bio veliki izazov da se dokaze i u ovoj vrlo atraktivnoj gradnji. 8. PROPI51, STANDARDI, PREPORUKE ...

Ono sto bi u znatnoj meri doprinelo uspeSnom razvoju drvenih objekata u naso] zemlji, kao, i eventualno, njihovom plasmanu na strani, je kompletiranje - donosen]e novih i inovaeija postojecih - svih potrebnih standarda j propisa koji se odnose na drvene objekte i konstrukcije. Pored toga u ovom momentu, da bi se jos vise pospeSio razvo], od interesa bi bile i neke vrste preporuka za izradu kataloga za proizvodnju konstruktivnih sklopova i elemenata, pa i samih objekata od drveta. Sve to doprinelo bi laksem komuniciranju svih ucesnika u procesima planiranja, projektovanja, proizvodnje i izvodenja drvenih zgrada, a pre svega doprinelo bi brZem ukljucivanju i stvaranju upravo malih udruzenlh proizvodaca i izvodaca kojih, kako srno konstatovali, ne postoje u gradenju drvenih zgrada, a koji bi, verovatno, u nalvecern broju pripadali privatnom sektoru male privrede. 9. DALJI TRENDOVI RAZVOJA DRVENIH ZGRADA

Ovo izlaganje ne bi bllo potpuno ako se nesto ne kate 0 tzv. bioklimatskoj arhitekturi tj. 0 arhitektonskim ostvarenjima koja lrnaju za krajnji eilj stednju energije. Svi propisi i standardi vezani za fiziku zgrada se inovlraju sa fim cilj'em, a posledica su arhitektonska ostvarenja sa navim oblicima i novom materijalizacijom prilagodenoj prirodno] sredini i mikroklimi mesta na kome se objekat gradi. Sve tzv. solarne kuce pripadaju ustvari bioklimatsko] arhitekturi, ali i svaki novi objekat koji se projektuje manje-vise se prilagodava zahtevima ove arhitekture. -,
,~

\

U stambenoj izqradnji -1tamo gde se mogu ostvaritii najve6e ustede - sve cesee se javljaju projekti solarnih kuca, radenih po principima pasivnoq i aktivnog zahvata suncane energije. Imamo dosta primera takvih ku6a u drvenoj konstrukciji, primeri ko] se mogu sve vise naci i u katalozima drvenih kuca (sl. str. 60). Principi takvog projektovanja se i dalje usavrsavaju, pa je danas prisutno tzv. projektovanje solarne arhitekture po principu zoniranja. Org~J1izacijg i materijalizacija celog objekta podredena je po jasno podeljenim zonama: . ;Y

23

Vladislav Ivkovii:

Drvene zgrade

Zona 1.
Prostorije ove zone zahtevaju tokom eele godine konstantnu temperaturu oko 20°C. To su dnevna soba, kuhlnja, kupatilo, radna soba ... Materijalizacija ovog dela objekta: teski masivni zidovi (opeka, beton, kamen sa sto manjim otvorirna), tj, materijali koji su u stanju da sto belle akumuliraju toplotu.

Zona 2
Temperatura prostorija ove zone tokom godine rnoze da varira od 15°C do 22°e - to su spavace sobe, deqazrnani, radna soba u toplim danima ... Materijalizacija: laki izollrajucl zidovi (drveni iii metalni sendvlc-zidovi, laki beton) sa ve6im otvorirna snabdeveni zastorima za regulaeiju toplotnih dobitaka i gubitaka.

Zona 3.
0

Prostorije u kojima temperatura rnoze da varira tokom godine od 10 do 2.8°C staklene baste - staklo u drvenoj iii metalnoj konstrukciji sa potrebnim zastorima.

e

Zona 4.
Spoljni potpuno otvoreni prostor. Ovako projektovane kuce u svom sklopu sadrze delove radene od lakih komponenata. U ovom trenutku kod nas bi drveni sklop bi bio pogodniji od metalnog, pa se tu javlja vellka isansa za plasiranje drveta u kombinacijama sa masivno zidanim delovima objekata. " Materijalizacija ornotaca objekta - fasadni zidovi, krovne tavanice - prtlaqodavaju se novim zahtevima gradevinske fizike, 0 cernu ]e vee bllo govora u poglavlju "Zavrsne obrade - finalizacija" (vetrena fasada, vetreni krov), 10. ZAKLJUCAK

Na kra:ju, iz ovog izlaganja svih relevantnih cinllaca koji utlcu na projektovanje i ,izvodenje drvenih (stambenlh) zgrada, i koji zadifu u razne oblasti tehnicko-tehnoloske, alii drustvene i politleke delatnosti, mozemo zakljucitt da za ovaj trenutak,. pokusa] uvodenja i masovnijeg plasiranja drvenih zgrada - najbitniji su trZisno-ekonomski zajedno sa polittckirn uslovima. Oni treba da omogu6e: .' a) delovanje organizaciono sposobnih licnosti za pokretanje, pre svega, manjih proizvodnih i lzvodackih organizacija, b) medusobne zdrave konkurentne odnose svih ucesnik'! u procesima proizvodnje i izvodenja, .' ~ stvaranje, danas deficitarnog kadra, kvalifikovanih radnika za ovu vrstu delatnosti. 24

c)

Vladislav

lvkovic

Drvene zqrada

8to se tice visokokvalifikovanih strucnjaka: arhitekata, konstruktera i drugih - njih imamo dovoljno, Oni 6e se vrlo brzo ukljuciti i prilagoditi novim trendovima .. Neki od njih, sa rnenadzerskim sklonostima , bi biliizvanredni pokretaci proizvodhje. U suprotnom, i dalje ce bitl njihova osipanje i njihov permanentni odlazak u razvijene zemlje gde ih sposobni menadzeri spremno docekuju i na najbolji nac:n zaposljavaju na obostranu korist, ne ulazucl pri tome, ama bas nikakva sredstva za njihova skolovanje.

*****
I na kraju jedna napomena. Ovaj tekst je namenjen prvenstveno studentima, ali i zavrsenrrn arhitektima i drugim strucniacima ko] Sl1 vee anqazovani u procesima projektovanja, proizvodnje i izvac1enja drvenih objekata, i svima anima ko] su danas van ave oblasti delovanja, ali koji bi se vrla lake i rado ukljucili, ukoliko bi za to postojali, pre sveqa, ttiisni uslovi.

Litemtura: • • • • • Karl-Heinz G6tz, Dieter Hoar Karl Mohler, Julius Hatterer:HOlZBAU ATLAS Kla.us Pracht: H0L26AU - SYSTEME Wolfgang Ruske: HOL2SKELET TBAU Katalazi i prospekti gatavih drvenih kuca. Vladislav Ivkovi6: ARHITEKTA U PROGESU PROJEKTOVANJA I GRADENJA SAVREMENIH DRVENIH ZGRADA - Referat objavljen na naucnorn strucnorn skupu,- Gavtat,. oktobar 1989.
\.

\\\

25

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->