.

.

.

.

.

.

.

Dreptate Vitalitate Intelepciune Fertilitate .

cu un capital de 1. dar modificarea Legii Bancii Coreei în 1962 a f cut banca o persoan juridica special care nu are capital.5 miliarde won.Banca Centrala a Coreei de Sud a fost stabilita pe 12 iunie 1950 A fost stabilita ini ial. toate acestea fiind subscrise de c tre Guvern. Scopul fundamental al B ncii este acela de a urm ri stabilitatea pre urilor. .

ORGANIZAREA BANCII Comitetul de Politica Monetara Guvernator Auditor Vice Guvernator Senior Departamentul de Audit Guvernatori adjuncti Departamentele din sediul central Sucursalele nationale .

.

5000.1. Emiterea de bancnote si monede Exista 4 denumiri diferite ale bancnotelor aflate in circulatie: 1000.000. 50.000 . 10.

Elaborarea i punerea în aplicare a politicii monetare i de credit Misiunea cea mai important a Bancii este formularea i punerea în aplicare a politicii monetare i de credit.0 ± 1% (baz medie anual ). .int pentru 2010 ~ 2012 este de 3. în consultare cu Guvernul. Banca stabile te inta de infla ie. luând în considerare aspecte cum ar fi cre terea economic i stabilitatea pie ei financiare. . Tintirea infla iei poate fi explicat în detaliu prin descompunerea sistemului în trei elemente principale: .un orizont int exist o considerabil perioad de timp in care obiectivul stabilit de Banca (tintirea inflatiei) este pe termen mediu.2.un nivel.un indicator tinta rata de cre tere a indicelui pre urilor de consum (IPC) .

.

25 4.75 4.25 3. Rata de Baza Rata de Baza 5.75 3. Modificarea ratei dobânzii afecteaz ratele de pe pia . Comitetului de Politic Monetar al B ncii stabile te rata de baza în fiecare lun dup luarea în considerare a mi c rii pre urilor.25 5.00 3. cum ar fi randamentele pe CD-uri i obliga iuni de trezorerie.00 4. precum i ratele dobânzilor la depozitele i împrumuturile bancare.75 3.00 3. a activitatii economice i a condi iilor de pe pia a financiar .25 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 .50 4.00 2.50 2.În vederea atingerii scopului final al men inerii stabilit ii pre urilor.

Operatiunile Open Market Banca Centrala a Coreei de Sud desf oar opera iuni de open market atunci când este necesar pentru a afecta nivelul rezervelor din sistemul bancar i pentru a gestiona rata overnight. Aceste contracte reprezinta un instrument important pentru ajustarea lichidit ii pie ei. Aceste opera iuni se desf oar în dou moduri: .prin tranzactii cu valori mobiliare. Tranzac iile cu valori mobiliare iau forma unor vânz ri i cump r ri simple sau a unor contracte repo(RP). . astfel încât s nu se abate prea mult de la rata de baz . .emisiunea de Obliga iuni de Stabilizare Monetara (OSM). OSM-urile sunt acum utilizate pentru ajustarea structural a lichidit ii de pe pia a si se efectueaz la scaden e relativ lungi.

descoperirile de cont intraday (pe parcursul unei zile) i credite speciale.Faciliatile de creditare si de depozit Banca opereaz facilit ile de creditare i de depozit pentru a controla disponibilitatea fondurilor institu iilor bancare.4 6. Total credite acordate: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010.0 - - - - - 3.1 9.8 8.1 Nota : se exclud creditele acordate guvernului.4 9.0 9. 09 (Unit : trillion won) Aggregate Credit Ceiling Loans Special Loans 9. credite si depozite de ajustare de lichiditate. .4 8.3 3. Facilit ile B ncii de creditare i de depozit constau în credite agregate.

dar în zilele noastre este folosit pentru a controla fondurile disponibile ale b ncilor prin ajustarea ratelor rezervelor minime obligatorii. Acest sistem a fost introdus ini ial pentru protec ia deponen ilor.0% Domestic Currency Deposits Time & Savings Deposits. CD 7. CDs 2.Rezerve minime obligatorii Banca Centrala a Coreei de Sud poate impune rezervelor minime obligatorii la depozitele atrase de institu iile bancare.0% Demand Deposits Resident Deposits Foreign Currency Deposits Time & Saving Deposits.0% Special Purpose Deposits 0.0% .0% 2. Rata rezervelor minime obligatorii (La sfâr itul lunii noiembrie 2010): Types of Deposits Ratio Demand Deposits 7.0% Non-Resident Deposits 1.

Acestea au fost ajustate în sus de c tre Banca Centrala.Tendinta ratelor de rezerve minime obligatorii Ratele rezervelor minime obligatorii s-au redus foarte mult în perioada 1996 ~ 1997. in decembrie 2006. în scopul îmbun t irii eficien ei politicii monetare prin re inerea cre terii puternice a creditului bancar. .

3 77.853.0 29. 4. astfel serve te drept bancher pentru sectorul bancar.721.7 .4 48. Banca centrala efectueaz diferite tipuri de afaceri pentru Guvern Emiterea i r scump rarea Obliga iunilor de stat 2009 2010 2010 Outstanding** Issuance(A) Redemption(B) Net Issuance(AB) Outstanding** Treasury Bonds*** 280.223.076. Banca a Bancilor Banca Centrala a Coreei de Sud acord împrumuturi i prime te depozite de la b nci. Serveste ca Banca a Guvernului Ca agent fiscal al Guvernului Republicii Coreea.498.4 310.3.

numit BOK-Wire (un sistem hibrid pe ad ugarea de facilit i de decontare pe baz net furnizând caracteristici cum ar fi un mecanism continuu bilateral i multilateral de compensare) .5. Operarea si supravegherea Sistemelor de Plata Banca Centrala a Coreei de Sud are responsabilitate pentru planificarea. pentru transferuri de valoare mare de fonduri interbancare. Banca a operat în timp real sistemul de decontare brut . Banca ofer facilit i de decontare pentru intermediarii financiari în conturile lor curente cu banca în scopuri de solu ionare definitiv . operarea i supravegherea sistemelor nationale de plat .

868) 1.150) 8.610 226.442 3.938 225 972 50.059.Utilizarea de BOK-Wire+(in timpul anului 2010) : Value(trillion won) Domestic Currency funds Transfers (Net Settlement for retail payment systems) Government & Public Bonds BOK Loans & Discounts Treasury Funds Transfers Total 47.300.209 .563 Volume(transactions) 3.903 5.458 (million US$) 2.597 (94.428 (4.552 Foreign Currency Funds Transfers 71.

Exploata iile de rezerve valutare: . Banca reprezint Guvernul în toate rela iile i tranzac iile cu institu iile financiare interna ionale din care Republica Coreea este membra. care a fost fondat în 1967 cu scopul de a stabiliza pia a valutar .6. Gestionarea rezervelor valutare oficiale Banca ac ioneaz ca agent al Guvernului în gestionarea Fondului de Stabilizare a Schimbului Valutar.

Producer Price Index .National Accounts .Consumer Survey Index .International Investment Position .Balance of Payments .7. statisticile balan elor de pl i. 8.Regional Financial Statistics . Compilarea de statistici i desf urarea de Cercetare Economic Acestea includ statistici monetare i bancare.Financial Statements Analysis . statistici ale fluxul de fonduri. statisticile venitului na ional.Export and Import Price Indexes . Seria statisticilor elaborate de c tre Banca Centrala a Coreei de Sud: . atunci când le consider necesare pentru punerea în aplicare a politicii monetare. indicele pre urilor de produc tor. Realizarea func iilor de supraveghere pentru institu iile financiare Banca poate solicita informa ii de la b nci i de la institu iilor financiare nonbancare care intr în acorduri s de in cont curent cu ea. intrarile si iesirile etc.Flow of Funds Accounts .Business Survey Index .Input-Output Tables .Money and Banking Statistics .

Banca particip cu entuziasm la majoritatea activit ile grupurilor financiare interna ionale. cum ar fi FMI i BIRD. într-un efort de a r spunde în mod eficient la schimb rile climatice globale economice i financiare. 10. Solicit Cooperarea Interna ional Banca men ine leg turi strânse cu b ncile centrale din rile majore. Efectuarea de educatie economica Banca Centrala a Coreei de Sud se angajeaz in diverse activit i pentru a stimula con tientizarea publicului cu privire la Banca Centrala si economia coreean . În plus. .9. pentru a reflecta mai bine interesele na ionale ale rii. inclusiv G-20 i a institu iilor financiare interna ionale in care Coreea a aderat. Japonia i China. inclusiv SUA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful