P. 1
Afati-Janar-2012

Afati-Janar-2012

|Views: 413|Likes:
Published by Gani Zeqiraj

More info:

Published by: Gani Zeqiraj on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

DEGA E GJUHËS DHE LETËRSISË ANGLEZE

ORARI I PROVIMEVE – AFATI 23 JANAR–14 SHKURT 2012
SEMESTRI I
Lënda Mësimdhënësi Data Ora Salla
1. Gju! "#$%&'& 1
S()*"#&
G!*+,'"j
13. 02. 2012 10-00 100
2. P!*.)*,+, , $ju!. "#$%&'& 1
S()*"#&
G!*+,'"j
0/. 02. 2012 10-00 100
3. H(*j& #! .0u1,+,# & %&0!*.,.! "#$%&'&
V&1"0 K,.&*,
24. 01. 2012 10-00 100
4. Gju! .2,3& 1
F%u0u*" 4,0")u
30. 01. 2012 10-00 100
5. Gju! & u"j 16)u*. 7,%%&.0"*8
Gju! $j&*+"#&
Gju! 7*!#$&
Gju! ,0"%,"#&
F%u0u*"M&+&0,
V"%9:#" G".,
G"#, H:;"
0<.02.2012
0<.02.2012
0<.02.2012
10-00
10-00
10-00
51
40
3/
SEMESTRI II
1. Gju! "#$%&'& 2
S()*"#& G!*+,'"j
01. 02. 2012 10-00 100
2. P!*.)*,+, , $ju!. "#$%&'& 2
S()*"#& G!*+,'"j
02. 02. 2012 10-00 100
3. L&0!*., "#$%&'& & R&#&."#.!.
V&1"0 K,.&*,
31. 01. 2012 10-00 100
4. Gju! .2,3& 2
F%u0u*" 4,0")u
0=. 02. 2012 10-00 100
5. P"*"2,0j" & *:+"#,0 "#$%&' 6Z8
V&1"0 K,.&*,
24. 01. 2012 10-00 100
=. Gju! & u"j 26)u*. , +&.!+8
Gju! $j&*+"#&
Gju! 7*!#$&
Gju! ,0"%,"#&
F%u0u*"M&+&0,
V"%9:#" G".,
G"#, H:;"
11.02.2012
11.02.2012
11.02.2012
10-00
10-00
10-00
51
40
3/
SEMESTRI III
1. A#$%,.0j" 3!* 2!%%,+& ")"1&+,)& 1
L,#1,0" T",*,
0>. 02. 2012 12-00 100
2. R:+"#0,'+,
S"'"#" 4"3*,2,
2=. 01. 2012 12-00 100
3. F:#&0,)! +& 7:#:%:$j,
F&*,0 Ru.0&+,
2>. 01. 2012 12-00 100
4. M!.,+1!#," 1& +!.,+#;!#," 6Z8
?&),+ ?&j0"
23. 01. 2012 10-00 100
5. V*:j0,+, 1& +,)*:+!.,+1!#," 6Z8
?%&*0" Mu.0"7"
=. P*:9%&+& 0! @&A"#0" #! 3!*@&0!.,+,# &
$ju!. "#$%&'& 6SPELA86Z8
S&*@&0& A*,7"j
23. 01. 2012 10-00 /<
<. H(*j& #! %&).,):%:$j, 6Z8
F&*,0 Ru.0&+,
2<. 01. 2012 10-00 /5
>. T! )u30u"*,0 & 3:&',.!B 3*:'!. 1&
1*"+!.6Z8
L,*") K"*j"$1,u
12. 02. 2012 12-00 100
/. P".2(*! & %&0!*.,.! "+&*,)"#&6Z8
S"'"#" 4"3*,2,
14. 02. 2012 12-00 100
10. P!*)0,+ %&0*"*6Z8
L,*") K"*j"$1,u
12. 02. 2012 13-30 100
SEMESTRI IV
1. A#$%,.0j" 3!* 2!%%,+& ")"1&+,)& 2
S.G!*+,'"jC
?.Mu.0"7"
0<. 02. 2012 10-00 100
2. L&0!*.," @,)0:*,"#&
S"'"#" 4"3*,2,
2=. 01. 2012 14-00 100
3. M:*7:%:$j, 6ODZ8
L,#1,0! Ru$:@"
10. 02. 2012 12-00 100
4. P!)0,+ j:%&0*"*
Z,#",1& G*u1"
0=. 02. 2012 12-00 100
5. R"3:*0&0 #j&*!':*& #! )%".! 6Z8
?&),+ ?&j0"
24. 01. 2012 14-00 /<
=. M!.,+1!#," 1& +:." & #;!#!.@&
6Z8
?&),+ ?&j0"
25. 01. 2012 14-00 /<
<. A#$%,.0j" 3!* 2!%%,+& .3&E,7,)& 1 6Z8
S3*&." H:;"
2<. 01. 2012 12-00 /5
>. A#"%,'! 1& ,#0&*3*&0,+ , 0&).0&@& 0!
'$j&1u*" %&0*"*& 6Z8
L,*") K"*j"$1,u
12. 02. 2012 15-00 100
/. L&0!*., +:1&*#& "+&*,)"#& 6ODZ8
S"'"#" 4"3*,2,
14. 02. 2012 14-00 100
SEMESTRI V
1. S,#0").! & $ju!. "#$%&'& 1
L,#1,0! Ru$:@"
0>. 02. 2012 10-00 100
2. P:&', +:1&*#& "#$%&'&
L,*") K"*j"$1,u
12. 02. 2012 11-00 100
3. Z@,%%,+, , "#$%,.0&. .0"#1"*1& 1
F&*,0 Ru.0&+,
2>. 01. 2012 14-00 /<
4. T&:*, 1& 3*")0,)! & 3!*)0,+,0 1
S()*"#& G!*+,'"j
0=. 02. 2012 12-00 100
5. M&0:1:%:$j, & +!.,+1!#,&. .!
.)"00!.,@& $ju!.:*&
?&),+ ?&j0"
24. 01. 2012 14-00 /<
=. Ku*. , "@"#Eu"* , $ju!. "#$%&'& 6Z8
?%&*0" Mu.0"7"
<. P*")0,)! 3*:7&.,:#"%& 3!*)0(&.& 1
6Z8
Z,#",1& G*u1"
0=. 02. 2012 12-00 100
>. P*")0,)! 3*:7&.,:#"%& & +!.,+1!#,&.
1 6Z8
?%&*0" Mu.0"7"
/. A#$%,.0j" 3!* 2!%%,+& .3&E,7,)& 2 6Z8
S3*&." H:;"
2<. 01. 2012 12-00 /5
10. P%"#, +!.,+:* 1& ,+3%&+&#0,+, ,
0,j 6Z8
?&),+ ?&j0"
23. 01. 2012 10-00 100
11. Ku%0u*! 1& 2(0&0!*,+ 9*,0"#,)6Z8
V&1"0 K,.&*,
31. 01. 2012 12-00 100
SEMESTRI VI
1. S,#0").! & $ju!. "#$%&'& 2
L,#1,0! Ru$:@"
10. 02. 2012 10-00 100
2. R:+"#, +:1&*# "#$%&'
L,*") K"*j"$1,u
12. 02. 2012 15-00 100
3. Z@,%%,+, , "#$%,.0&. .0"#1"*1& 2
F&*,0 Ru.0&+,
2>. 01. 2012 14-00 /<
4. T&:*, 1& 3*")0,)! & 3!*)0,+,0 2
S()*"#& G!*+,'"j
0=. 02. 2012 12-00 100
5. M&0:1:%:$j, & +!.,+1!#,&. 6%&).,)u
& $*"+"0,)"8
?&),+ ?&j0"
25. 01. 2012 14-00 /<
=. S:2F*, "+&*,)"#& 6Z8
V&1"0 K,.&*,
24. 01. 2012 10-00 100
<. P*")0,)! 3*:7&.,:#"%& 3!*)0(&.& 2
6Z8
Z,#",1& G*u1"
0=. 02. 2012 12-00 100
>. P*")0,)! 3*:7&.,:#"%& & +!.,+1!#,&.
2 6Z8
?%&*0" Mu.0"7"
/. Gju" 1& .:2F*," 6Z8
F&*,0 Ru.0&+,
2<. 01. 2012 10-00 /5
10. T&.0,+, 1& @%&0F.,+, 6Z8
?&),+ ?&j0"
23. 01. 2012 10-00 100
Vërejtje: Ky orar vlen vetëm për studentët që studiojnë sipas planit të ri (të
regjistruar në vitin akademik !!"#!$ e tutje%&
Orari i provimeve i a'atit qershor !( për gjeneratat e studentëve të regjistruar
në vitin e parë para vitit akademik !!"#!$ ()lanet mësimore trivje*are para vitit
!!"%
V,0, L!#1" D"0" O*" S"%%"
I Gju! "#$%&'& 1 01.02 10-00 100
I G*"+"0,)! & $ju!. "#$%&'& 02.02 10-00 100
I L&0!*., "#$%&'& & @j&0!* 1& & +&.j&0!. 24.01 10-00 100
I L&0!*., "#$%&'& –R&#&."#." 31.01 10-00 100
I Gju! .2,3& 1 30.01 10-00 100
I Gju! $j&*+"#& 1 0<.02 10-00 51
I Gju! 7*!#$& 1 0<.02 10-00 40
I Gju! ,0"%,"#& 1 0<.02 10-00 3/
I P"*"2,0j" 1& '@,%%,+, , *. "#$%&'-Z 24.01 10-00 100
I SPELA-Z 23.01 10-00 /<
II Gju! "#$%&'& 2 0=.02 12-00 100
II F:#&0,)! 2>.01 12-00 100
II M:*7:%:$j, 10.02 12-00 100
II N&:)%".,E,'+, 1& *:+"#0,'+, 2=.01 12-00 100
II L&0!*., @,)0:*,"#& 2=.01 14-00 100
II A#"%,'! 1& ,#0&*3*&0,+ , 0&).0,0 %&0*"*-Z 12.02 15-00 100
II Gju! $j&*+"#& 2 11.02 10-00 51
II Gju! ,0"%,"#& 2 11.02 10-00 3/
II Gju! 7*!#$& 2 11.02 10-00 40
II P!*)0,+ j:%&0*"*-Z 0=.02 12-00 100
II P!*)0,+ %&0*"*-Z 12.02 13-30 100
II L&).,):%:$j,-Z 2<.01 10-00 /5
II P".2(*! & %&0!*.,.! "+&*,)"#& 14.02 12-00 100
II L&0!*., +:1&*#& "+&*,)"#& 14.02 14-00 100
III Gju! "#$%&'& 3 0>.02 12-00 100
III S,#0").! 10.02 10-00 100
III L,#$u,.0,)! 2<.01 10-00 /5
III A#$%,.0j" 3!* 2!%%,+& .3&E,7,)& Z 2<.01 12-00 /5
III H"*0,+, , 3%"#,0 1& , 3*:$.+!.,+:* Z 23.01 10-00 100
III T&:*, 1& 3*")0,)! & 3!*)0,+,0 Z 0=.02 12-00 100
III S:2!*," "+&*,)"#& Z 24.01 10-00 100
III L&0!*., +:1&*# 12.02 15-00 100
III Z@,%%,+, , "#$%,.0&. .0"#1"*1 2>.01 14-00 /<
III M&0:1,)! 23.01 10-00 100
III T! )u30u"*,0 & 3:&',.!B 3*:'!. 1& 1*"+!.
Z
12.02 12-00 100
III T&.0,+, 1& @%&*!.,+, Z 23.01 10-00 100
III Ku%0u*! 1& 2(0&0!*,+ 9*,0"#,) Z 31.01 12-00 100
III Gju! .2,3& 2 6S,#0").! & $j. .2,3&8Z 0=.02 10-00 100
III R:+"#, "+&*,)"# 12.02 12-00 100
III 4!.0j& 0! ):+u#,),+,0 #1!*)u%0. Z 2<.01 10-00 /5
IV Gju! "#$%&'& 4 0=.02 12-00 100
III Pu#,+, , 1,3%:+!. 6+9*:j0j"8 23.01G GG-GG GG
14.02

Shoqёri amerikane (Z) 7. 01. Romani modern anglez 3. 02. 2012 15:00 14. 2012 28. 2012 10:00 95 100 . Praktikë profesionale e mësimdhënies 2 (Z) 9. Metodologji e mësimdhënies (leksiku e gramatika) 6. 02. 01. 02. 2012 10. Sintaksë e gjuhës angleze 2 2. 2012 06. 2012 24. 01. 02. 2012 14:00 08. Plani mësimor dhe implementimi i tij (Z) 11.Mustafa Sazana Çapriqi Linditë Rugova Zinaide Gruda Bekim Bejta Bekim Bejta Shpresa Hoxha Lirak Karjagdiu Sazana Çapriqi 07. 2012 25. Praktikë profesionale e mësimdhënies 1 (Z) 9. 01. 2012 12:00 27. 2012 14:00 12:00 12:00 14:00 14:00 100 100 100 100 97 97 95 100 100 100 100 97 100 97 100 27. 01. 02. Kulturë dhe qytetërim britanik(Z) Linditë Rugova Lirak Karjagdiu Ferit Rustemi Shykrane Gërmizaj Bekim Bejta Blerta Mustafa Zinaide Gruda Blerta Mustafa Shpresa Hoxha Bekim Bejta Vedat Kiseri 06. 02. Anglishtja për qëllime akademike 2 2. 2012 12:00 10. 01. 02. 2012 12. Sintaksë e gjuhës angleze 1 2. 02. 01. Praktikë profesionale përkthyese 2 (Z) 8. 2012 10:00 26. Mësimdhënia dhe mosha e nxënësve (Z) 7. 02. Pëkthim joletrar 5. Raportet njerëzore në klasë (Z) 6. Gjuha dhe shoqёria (Z) 10. 2012 28. Morfologji (O+Z) 4. 2012 10:00 15:00 14:00 12:00 14:00 95 100 100 100 100 97 100 97 100 100 SEMESTRI VI 1. 01. 2012 10:00 31. 2012 12. 2012 12:00 27. Teori dhe praktikë e përkthimit 2 5. 02. 2012 12:00 23. Poezi moderne angleze 3. Praktikë profesionale përkthyese 1 (Z) 8. Metodologji e mësimdhënies së shkathtësive gjuhësore 6. 2012 12:00 12. 02. Anglishtja për qëllime specifike 1 (Z) 8. 01. 01. 2012 06. 2012 25. 02. Testimi dhe vletёsimi (Z) Linditë Rugova Lirak Karjagdiu Ferit Rustemi Shykrane Gërmizaj Bekim Bejta Vedat Kiseri Zinaide Gruda Blerta Mustafa Ferit Rustemi Bekim Bejta 24. Teori dhe praktikë e përkthimit 1 5.Gërmizaj& B. Analizë dhe interpretim i teksteve të zgjedhura letrare (Z) 9. 01. Anglishtja për qëllime specifike 2 (Z) 10. Letërsia viktoriane 3. 2012 10:00 06. 2012 10:00 11:00 14:00 12:00 14:00 SEMESTRI V 1. 01. Letërsi moderne amerikane (O+Z) Sh.SEMESTRI IV 1. Zhvillimi i anglishtes standarde 1 4. 01. 01. Zhvillimi i anglishtes standarde 2 4. Kurs i avancuar i gjuhës angleze (Z) 7. 2012 10:00 23. 2012 06. 02. 2012 24.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->