1

SERGHEI NIKOLAEVICI LAZAREV DIAGNOSTICAREA KARMEI + PRIVIRE IN VIITOR „Înainte de lectura acestei cărŃi ar fi bine să lăsaŃi deoparte orice supărare pe Dumnezeu, pe părinŃi, pe lumea înconjurătoare, pe dumneavoastră înşivă şi pe destin"
S. N. Lazarev

CĂTRE

CITITORI

Cea de-a treia carte ar fi trebuit să se numească „Cazuri din practică". Eu socoteam că, prin cele două cărŃi anterioare, sistemul a fost încheiat, iar în cea de-a treia aveam de gând să aduc explicaŃii, precizări, completări în legătură cu sistemul. Au apărut însă noi cunoştinŃe, şi acestea s-au dovedit a fi într-atât de importante, încât a trebuit să scriu urgent a treia carte, în decursul acestui timp, multe persoane mi-au adresat întrebări şi eu le-am promis că voi răspunde la ele în paginile unei cărŃi. Le cer scuze celor care au asistat la conferinŃele mele din Vladivostok. Eu le-am promis că voi răspunde la bileŃele şi voi înregistra răspunsurile pe casete video. Dar n-am reuşit. Atunci am promis că în cartea a patra voi da răspunsuri la întrebări, însă şi de această dată s-au acumulat informaŃii noi, fără de care, din câte îmi dau eu seama, cercetările mele n-ar fi putut să fie complete şi încheiate. Acum sistemul este mai mult sau mai puŃin definitivat. Dar, o dată ce aşa s-au întâmplat lucrurile, eu voi da într-o carte separată răspunsuri la întrebări, explicaŃii şi completări. Cred că cea de-a cincea carte va apă rea în toamna anului 1998. Încă o dată, îl rog pe cititor să înŃeleagă: eu nu dau nici un fel de sfaturi şi nu îndemn la nimic. Eu îmi împărtăşesc experienŃa în domeniul ajutării oamenilor, rezultatele cercetărilor mele, năzuinŃa de cunoaştere a lumii înconjurătoare. Sper ca această carte să-1 ajute pe cel care o va citi.
Autorul

INTRODUCERE
În primăvara anului 1996, după ce apăruse de sub tipar cartea a treia, eu consideram că sistemul meu este, în principiu, încheiat, întâlneam tot mai des oameni care spuneau că lectura celor trei cărŃi le-a schimbat caracterul şi concepŃia despre lume. Numeroase disfuncŃii dispăreau fără urmă, dacă omul analiza cu atenŃie lucrurile despre care se vorbea în cărŃi. Ce-i drept, au existat situaŃii când cunoştinŃele mele, experienŃa şi intuiŃia mea se dovedeau neputincioase în faŃa bolii. Atunci îmi venea să abandonez toate cercetările şi să mă ocup de altceva. Mai frecvente însă erau cazurile de însănătoşire frapantă. Acest lucru mă obliga să merg mai departe. O mare importanŃă a avut faptul că am izbutit să comprim o cantitate uriaşă de informaŃii în câteva adevăruri simple şi accesibile. Opiniile cu privire la cărŃile scrise erau diametral opuse. Unii spuneau că sistemul este prea simplu. AlŃii - că este prea complicat şi puŃin accesibil. Unii spuneau că cea mai tare

2 este prima carte. „Cea mai tare este cartea a treia", - spuneau alŃii. „Cea mai tare este totuşi a doua", - socoteau unii şi demonstrau lucrul acesta cu argumente. Atunci am înŃeles că oamenii percep informaŃia în mod diferit şi că, asupra fiecăruia, cartea exercită o acŃiune particulară. De acŃiunea cărŃii m-am convins pe propria-mi piele, atunci când am început să recitesc manuscrisul primului volum. Peste câteva minute după ce începusem lectura manuscrisului, la nivel subtil, a urmat deodată un şoc atât de puternic, incât învelişurile fine ale biocâmpului meu au început să se desfacă în bucăŃi. Apoi coconul structurii biocâmpului meu a început să „lunece" lent de pe învelişul fizic. Mai mulŃi clarvăzători au observat: atunci când aura dispare, omul moare în scurt timp. Eu mi-am dat seama că situaŃia este gravă şi am încercat să descopăr sursa atacului. Rezultatul a fost cu totul neaşteptat. Această sursă s-a dovedit a fi propriul meu manuscris. Pentru prima oară în viaŃa mea, citeam un text care exercita o acŃiune energetică, adică viteza de transformare a informaŃiei în energie era foarte mare. Mi-am imaginat ce se putea întâmpla cu cititorii cărŃii mele şi m-au trecut fiori. Am ajuns la concluzia că, după stratul exterior al informaŃiei cuprinse în carte, urma un fond interior mult mai puternic şi, dacă acesta era nearmonios, informaŃia expusă în carte nu putea fi percepută. Noi am efectuat experimente interesante. Eu îi dădeam unei persoane două - trei foi de manuscris şi o rugam să le citească şi să-şi spună părerea. — Scuză-mă - zicea omul - dar este imposibil de citit, textul este sofisticat, puŃin inteligibil, practic n-am înŃeles nimic. Eu studiam fondul de profunzime la nivel subtil şi înlăturam programele agresive prin rugăciuni şi pocăinŃă, adică „purificam" textul din punct de vedere energetic. Peste două zile îi înmânam aceleiaşi persoane acelaşi text, fără nici o modificare. Omul citea şi se entuziasma. — Se vede îndată că s-a făcut o bună redactare, textul poate fi citit cu uşurinŃă şi totul devine limpede imediat. Am înŃeles că, în orice text, lucrul cel mai important este canalul profund, infosenzorial. Şi în pictură, şi în poezie, şi în cântec, încărcătura invizibilă ce se ascunde în spatele oricărui text, notă sau formă este fundamentală. Texte aparent asemănătoare pot avea grade de profunzime absolut inegale. Aici se deschide calea pentru o infinită perfecŃionare. Cu cât mai multă iubire conŃine informaŃia, cu atât mai mare este densitatea ei şi mai puternică acŃiunea. De fapt, cunoaşterea raŃională a lumii nu funcŃionează atunci când lipseşte cea senzorială. Iar profunzimea cunoaşterii senzoriale este determinată de cantitatea de iubire faŃă de Dumnezeu, acumulată în suflet. MulŃi dintre cei care citiseră cartea a doua spuneau că lectura ei te poate aduce la disperare. Cea mai mică greşeală este urmată de pedeapsă - pentru păcatele părinŃilor şi ale bunicilor, din cine ştie ce motive, plăteşte nepotul, apare senzaŃia că nu există nici o ieşire. Eu îi linişteam. Deşi informaŃia este prelucrată în cărŃi la maximum, totuşi acesta este un reportaj despre calea pe care am străbătut-o în cunoaşterea lumii şi a legilor care o guvernează. „Omul nu plăteşte pentru gândurile agresive - le explicam eu pacienŃilor - dacă acestea nu sunt sprijinite de sentimente agresive, ele nu răzbat în interior. Dacă omul face zarvă, se agită şi strigă, în exterior, iar în interior păstrează iubirea, lucrul acesta nu va avea repercusiuni negative asupra sănătăŃii lui". Mai departe, emoŃiile, laptele reprobabile ale strămoşilor noştri pătrund şi rămân în biocâmpul nostru în cazul în care sunt identice cu structura

3 noastră spirituală, adică, dacă în vieŃile anterioare eu n-am fost gelos, gelozia părinŃilor mei nu va pătrunde în adâncul sufletului meu. Iar dacă eu am o orientare corectă, va dispărea chiar şi „noroiul" superficial căpătat de la strămoşi. Karma personală corespunde celei a părinŃilor şi, dacă în trei vieŃi anterioare eu i-am dispreŃuit pe oameni, socotindu-mă mai deştept decât alŃii, în viaŃa aceasta eu primesc un tată, un bunic şi un străbunic din aceeaşi categorie. De aceea, atunci când omul începe să lucreze asupra sa şi se întoarce spre Dumnezeu, putem considera că el nu are o karmă familială, ci doar una personală. Şi, cu cât mai puternică este aspiraŃia către Dumnezeu şi către iubire, cu atât mai puŃin depinde omul de energetica lumii înconjurătoare, de experienŃa negativă a strămoşilor săi şi a vieŃilor sale anterioare. Atunci când scriam cartea a treia, aveam momente de derută: înlături ataşarea de o valoare umană, apare alta. Procesul părea să fie nesfârşit, de aceea încercam să generalizez la maximum noŃiunea de „valoare umană". Şi, în cele din urmă, au rămas de fapt două noŃiuni cardinale - „gelozia" şi „trufia". Unele grupuri de boli şi nenorociri erau legate de tema relaŃiilor, iar alte grupuri - de tema aptitudinilor, intelectului, perfecŃiunii. Gelozia provoca unele afecŃiuni, trufia - altele, iar combinarea geloziei cu trufia provoca, de regulă, afecŃiuni grave şi adesea incurabile. Îmi amintesc cum o femeie, venind în vizită la mine, a spus: „Eu pot deja să merg şi să vorbesc". — Ce să înŃeleg? - m-am mirat eu. Adică, dumneavoastră nu mergeaŃi şi nu puteaŃi vorbi? Chipul ei mi s-a părut cunoscut, însă nu-mi puteam aminti unde o văzusem. — Sunt deja la a treia şedinŃă cu dumneavoastră - zâmbi femeia. La prima şedinŃă soŃul meu m-a adus în braŃe. Pe atunci eu nu mai puteam nici să merg, nici să vorbesc, boala mea era considerată incurabilă. Treptat, muşchii se atrofiază şi omul, la început, nu mai merge, apoi nu mai vorbeşte, apoi nu mai respiră. Un chirurg academician a spus că nu mă va opera. „Ai să mori oricum pe masa de operaŃii - a zis el - şansele tale de supravieŃuire nu sunt nici de 10%". Mi-am dat seama că el nu vrea săşi strice statisticile, într-un cuvânt, m-au trimis să mor acasă. Dumneavoastră mi-aŃi explicat că eu sunt stăpânită deopotrivă de gelozie şi de trufie. De fapt, eu nu aveam absolut nici o idee care este sensul vieŃii, pentru ce trăiesc eu şi cum trebuie să mă comport ca să fiu fericită. Mi-am revăzut întreaga viaŃă şi am înŃeles multe lucruri. Şi, cu cât mai multă căldură simŃeam în suflet, cu atât mai repede mă părăsea boala. Pentru mine, iubirea de Dumnezeu fusese întotdeauna o noŃiune abstractă. Acum însă, pur şi simplu, o simt. Întâlnirea cu astfel de pacienŃi îmi aducea bucurie. În ultimul timp am început să resimt oboseala în urma maratonului de şase ani, care a început în anul 1990. Îmi părea bine că sistemul funcŃiona fără participarea mea. InformaŃia aceasta putea ajuta milioane de oameni. Până a-mi efectua investigaŃiile, citeam peste tot unul şi acelaşi lucru: „Soarta nu poate fi schimbată, de soartă nu te poŃi feri". Practic, este imposibil să schimbi caracterul omului. Eu nu puteam nici măcar să-mi imaginez că soarta, sănătatea şi caracterul copilului pot fi schimbate până la naşterea şi chiar până la zămislirea lui. Nu ştiam pentru ce a apărut omul pe acest Pământ. Care este sensul vieŃii? Pentru ce trăim, dacă oricum îmbătrânim, pierzând totul, şi apoi murim? Eu nici măcar nu bănuiam că purtarea unui om se poate schimba radical în câteva ore.

în general. cu atât mai limpede îmi dădeam seama cât de importantă este. eu priveam tot mai des spre pânzele curate din atelierul meu. Ajung acasă. destul de vagi. Ultimii şase ani am muncit la limita posibilităŃilor mele. Exista înŃelegerea modului în care acestea pot fi învinse. în următorii câŃiva ani. o concepŃie corectă despre lume şi efortul de autoperfecŃionare. Nu mă gândeam că ar putea apărea vreo nouă direcŃie pentru investigare. S-a dovedit că este de ajuns ca omul să-şi schimbe concepŃia despre lume. „conştiinŃa omului". fetiŃa mă întreabă uimită: „Mamă. Aveam un „ghimpe" care nu-mi dădea pace — tema timpului. când tocmai conştiinŃa evoluată îl face pe om să fie cu adevărat om? Să zicem că mie îmi puteam cumva explica lucrurile acestea. sun la uşă. eram sigur că. de aceea m-am lăsat păgubaş. ci şi oamenii din preajmă şi.eu m-am pornit spre casă. în orice caz. deodată. Dar. Pe atunci era greu să-mi imaginez că cea mai mare forŃă în Univers este iubirea. visurilor şi idealurilor. apoi mai vedem" — am hotărât eu. . „Am să mă odihnesc vreun an şi jumătate. dar funcŃiona. sunt pictor sau nu? „Datoria faŃă de oameni mi-am făcut-o. Aşadar. Au mai apărut două noŃiuni. InformaŃia nouă vine adesea sub forma morŃii sau a unui şir de nenorociri. lucrul acesta însă nu mi-a reuşit. In cartea a treia am încercat să înlănŃui totul într-un sistem unic. Eu nu ştiam dacă ele vor apărea. Din studiile mele lipseau noŃiuni ca: „viaŃă". însă nu reuşeam acest lucru. „dorinŃă". am trecut uşor cu vederea tot ce era legat de cercetările mele. chiar dacă multe încă nu le înŃelegeam. în prag stă fiica mea şi. cu cât înaintam mai mult. îndată încep să se schimbe nu numai caracterul. Şi. ca să fii fericit? De ce filozofia indiană consideră toată lumea înconjurătoare drept o iluzie? De ce gândirea umană este declarată principalul duşman. Trebuie să fiu cinstit: eu n-am izbutit să văd relaŃia reciprocă dintre ele. La urma urmei. uşa se deschide. acum pot să mă relaxez şi să trăiesc o viaŃă normală". sănătatea şi soarta lui. cât şi a unor mari grupuri de oameni. sistemul meu însă nu le putea explica. pe măsură ce cartea a treia înainta spre sfârşit. Timp de vreo lună. A doua noŃiune era contactul cu viitorul.povesteşte ea . Eu îmi scriam cărŃile ca să nu le repet pacienŃilor de fiecare dată unul şi acelaşi . pentru însănătoşirea şi salvarea atât a unui singur om.4 Îmi amintesc cum a venit la mine o doamnă: — După şedinŃa cu dumneavoastră. iar bolile generate de ele. Prima era moralitatea. lumea din jurul acestui om. care se realiza prin intermediul scopurilor. înlăturate. Şi. Sistemul nu era încheiat. Am început să primesc această informaŃie nouă în primăvara anului 1996. iubirea faŃă de oameni. Mă convingeam de aceasta cu fiecare zi. ci un grup de oameni şi chiar un oraş. De ce trebuie să renunŃi la toate dorinŃele. nu se va produce o nouă breşă care să permită cercetărilor mele să avanseze. Mie nici prin gând nu-mi putea trece că în felul acesta poate fi salvat nu numai un singur om. Apoi s-au declanşat acele evenimente care m-au făcut să tresar agitat şi să uit de planurile şi visurile melc. Astfel gândeam eu la începutul primăverii lui 1996. totuşi mă puteam deja orienta în lumea înconjurătoare. înŃelegeam că toate valorile umane trebuie concentrate într-un singur grup. să simtă cât de real este sentimentul de iubire faŃă de Dumnezeu şi cât de iluzorii şi neesenŃiale sunt toate celelalte şi. SimŃeam însă că e peste puterile mele. Una dintre lacunele din cercetările mele o reprezentau filozofia indiană şi cea chineză. un popor sau o Ńară întreagă. ce Ńi s-a întâmplat? Nu ştiu de ce mi-a pierit tot cheful să mă port urât cu tine". existau două noŃiuni clare şi bine definite: „gelozia" şi „trufia".

din care rezulta gelozia. Cu cât mai multă iubire şi cunoştinŃe oferi. Şi acest nou s-a dovedit a fi mult mai grav şi mai periculos decât ancorarea în relaŃii. când mi se spune că după lectura cărŃilor mele caracterul se schimbă în mod radical. sănătoşi. această cerinŃă celui care va veni în locul meu. În schimb pot avea loc transformări importante şi. iar voinŃa noastră este ceva secundar. fie lucrez cu intensitate maximă. Nu mă mir că multe boli trec. — Totuşi eu o scot la capăt cu tot lucrul. la o conferinŃă Ńinută în una din Casele de cultură.am răspuns eu şi apoi mi-am dat demisia. ocupaŃia devine neinteresantă pentru mine şi o abandonez. La început am vrut pur şi simplu să dactilografiez un articol.5 lucru. eu explic: — Filozofia indiană spune că timpul se află la baza lumii înconjurătoare.patru ore. . Mă întorceam iar şi iar la această temă. mai frecvent decât oricând. Peste două săptămâni. Acum mă miră mai mult dacă ele nu trec. la consultaŃie au început să vină oameni ale căror caractere. . practic. o doamnă administrator m-a anunŃat solemn: „Pictorul dinainte rămânea la serviciu câte cincisprezece ore. Dacă nu fac un salt calitativ înainte. De aceea. — Eu insist ca dumneavoastră să rămâneŃi pe loc până la prânz . atunci când mă ocup de ceva. Apoi am văzut că informaŃia expusă în carte este echivalentă cu o consultaŃie. este necesar să nu ne fixăm pe visuri şi planuri. dar se ivea ceva nou. eu am nevoie de rezultate". puŃin câte puŃin. Atunci am hotărât să scriu în cărŃi cât mai mult din ceea ce ştiu. vă rog. dar nu reuşea întotdeauna să îndeplinească sarcinile ce-i erau încredinŃate. InformaŃia expusă în prima carte aş fi putut-o expune în câteva tomuri mari. era adesea asimilată cu multă greutate. în clasificarea mea. Iată însă că. nu puteam s-o înlătur. ea mi-a cerut să rămân la locul de muncă trei . Eu tot întreprindeam noi şi noi încercări de a învinge viitorul. Aşa s-au brodit lucrurile că eu fie nu lucrez deloc. şi decât ataşarea de aptitudini. peste câtva timp. Şi iată că. din cine ştie ce motive. sănătate şi soartă se schimbaseră. Munca în ritmul cel mai rapid cu putinŃă mobilizează toate forŃele organismului şi permite ascensiunea la noi niveluri calitative. Eu am lucrat câŃiva ani ca pictor decorator. eu nu mă mai mir. După apariŃia cărŃii a treia. Trebuia să precizez doar detaliile. într-o instituŃie oarecare. Trebuie să înŃelegem că totul este determinat de voinŃa divină. — Dumneavoastră însă petreceŃi la locul de muncă nu mai mult de o oră. acum. însă numi izbutea nimic. — AdresaŃi-i. Iar eu. s-a ivit această ocazie. De aceea. Ei bine. am decis că e timpul să tipăresc o carte şi. Pe mine nu mă interesează câtuşi de puŃin cât timp veŃi petrece la locul de muncă. perceperea imediată a cărŃilor mele poate fi dificilă. Ei vroiau să se convingă că acŃionează corect şi să-şi satisfacă dorinŃa de a cunoaşte. — Dar eu fac tot ce îmi încredinŃaŃi. intelect. au început să apară pacienŃi la care totul era curat. Când am înŃeles că toŃi au nevoie de această informaŃie. îmi amintesc cum. iar mie să-mi revină doar cazurile extrem de dificile. pentru a-1 înmâna pacienŃilor mei. Pentru a nu ne ataşa de viitor. la prima vedere. acest stil de lucru s-a dovedit a fi extrem de necesar şi util. din punctul de vedere al cercetărilor mele anterioare. perfecŃiune. O informaŃie foarte simplă. cu atât mai multe îŃi vin. pentru ca pacienŃii să se lecuiască singuri. acest fenomen purta numele de „ataşare de viitor". mi se dezvăluia. dar am izbutit s-o comprim până la dimensiunile unei broşuri. o nouă percepere a problemei. tocmai în timpul conversaŃiilor şi conferinŃelor. Într-adevăr. atunci când am început să lucrez la cărŃile mele. eu socoteam că la mine la consultaŃie trebuie să vină oameni.a spus ea.

Iubirea dă naştere structurilor informaŃionale ale biocâmpului. transformându-se în contrariul său. un tot unitar. Ceea ce numim „spirit". rezervele de iubire trebuie să depăşească o anumită limită. Viitorul este spiritual. Prezentul este şi material şi spiritual. ca ceva inconştient. spaŃiului şi energiei în celulă se deosebeşte de procesele analogice din exterior. spaŃiului şi energiei în jurul său! Să ne întoarcem din nou la seria iniŃială. cu atât apare o mai mare cantitate de materie. dă naştere energiei. Când valorile materiale şi spirituale ating anumite proporŃii. Totul se transformă într-un timp primordial şi revine la cauza primară. care se numeşte „viitor". Spiritul dă naştere materiei. FiinŃe vii şi obiecte inanimate. De aceea se poate afirma că Universul este structurat pe principiul hologramei. alcătuiesc. Dar această densitate creşte nu datorită sporirii expansiunii spaŃiului şi a cantităŃii de materie. Viitorul este spiritual. InteracŃiunea materiei. Trecutul este material. Cu alte cuvinte. nenorocirile organismului. în interiorul celulei însă schimbările decurg potrivit unei scheme complet diferite. Controlul şi interacŃiunea cu structurile materiale şi spirituale înseamnă deŃinerea valorilor miitcriale şi spirituale. Pentru ca celula să supravieŃuiască în mediul înconjurător. De la ce începe viaŃa? De la ceea ce numim „homeostază". rezultă că există o dimensiune maximă a timpului. ci datorită conexiunilor informaŃionale. ciclul evoluŃiei se încheie. în fiecare fracŃiune de secundă. cu atât mai înalt este gradul de control asupra timpului ambiant. „spaŃiu" este de asemenea o formă a timpului. Spiritul dă naştere materiei. prezent şi viitor. Timpul se împarte în trecut. Această formă se numeşte „trecut". indiferent de dimensiunile ei. Universul a apărut la început ca un tot unitar. prezentul şi viitorul de asemenea. O dată ce există anumite limite ale materiei şi spaŃiului şi dimensiuni maxime ale lor. Energia se transformă în materie. adică datorită amplificării aspectului . materia tinde spre acumularea energiei şi a informaŃiei. de sentimentul iubirii. material şi energetic se modifică. Atunci spaŃiul şi materia se comprimă într-un singur punct. conŃine o informaŃie completă despre tot Universul. Animatul se deosebeşte de inanimat printr-o mult mai mare densitate a timpului. transformându-se în materie. un organism unic. cu atât mai multe interconexiuni se formează în interiorul ei şi cu atât mai inteligentă devine materia. Atunci când timpul personal al unei fiinŃe vii ajunge egal cu timpul-limită. care aparent sunt absolut diferite. Materia tinde să se contopească cu spiritul şi să se întoarcă la iubire şi la Dumnezeu. Universul a luat fiinŃă ca un impuls info-senzorial. Ceea ce numim materie este una dintre formele timpului. orice unitate material-spaŃială. prin concentraŃia acestuia. la nivel subtil.6 timpul naşte totul. „biocâmp". adică asupra spaŃiului şi materiei. Această unitate se mai păstrează la nivel subtil. trecutul. InformaŃia. Cu cât mai departe evoluează acest proces. Adică procesele temporale din celulă se deosebesc de procesele temporale din mediul înconjurător. ea trebuie să controleze starea materiei. orice obiect sau fiinŃă din Univers constituie o unitate absolută cu acesta în plan subtil. De aceea. încep să apară cele pe care le numim bolile. Atunci când scara valorilor materiale şi spirituale depăşeşte rezervele de iubire. cu atât mai considerabil este controlul Iui asupra trecutului şi viitorului. Regimurile spaŃial. El poate reveni Ia cauza primară. Cu cât omul posedă o cantitate mai mare de valori materiale şi spirituale. Atunci survine oprirea acumulării de valori materiale şi spirituale şi activarea orientării spre acumularea iubirii. Cu cât este mai înalt gradul de evoluŃie al organismului. Trecutul este material. adică spaŃiale. Dar valorile1 spirituale şi materiale sunt refăcute din nou. Iubirea dă naştere spiritului.

Singurul model real al lumii înconjurătoare îl reprezintă cunoaşterea lumii prin intermediul cauzei primare. structurile sale spirituale. Modelul raŃional are proporŃii mai mici. valori spirituale. el va avea întotdeauna limite. dar o viteză de adaptare mai mare. cu cât mai departe înaintează procesul. potenŃialul său senzorial. cu atât mai sigur va accede el la un nou nivel. trebuie să atingă proporŃiile Universului. necazul. iar conştiinŃa individuală. Al treilea impuls . nu se prăbuşeşte. aptitudinile şi intelectul. Cu alte cuvinte. oricât de perfect ar fi modelul raŃional-senzorial al lumii înconjurătoare. diferenŃa de potenŃial dintre conştiinŃa colectivă şi cea individuală creşte. are un model al lumii înconjurătoare. în consecinŃă. ca de altfel fiecare fiinŃă vie. Modelul senzorial are proporŃii mai mari. prin urmare . şi distrugerea. într-o situaŃie critică. conştiinŃa colectivă şi cea individuală alcătuiau. nenorocirea sunt semne care arată că modelul lumii înconjurătoare pe care ni l-am creat nu mai corespunde realităŃii. Iar pentru a ne întări iubirea faŃă de lume. care stă la baza atât a relaŃiilor. care cuprindeau relaŃiile. Pe măsură ce evoluează. Al doilea impuls . eu am încercat să clasific toate valorile umane în trei categorii: valori materiale. Pentru a înŃelege ceva. Aşadar. trebuie să ne întărim iubirea faŃă de Dumnezeu! În cartea a treia. mai întâi iubirea. Universul trebuie să devină tot mai raŃional. pe care eu o numeam „iubirea faŃă de oameni şi faŃă de lumea înconjurătoare". este inevitabilă ciocnirea. Întrucât Universul a apărut ca o entitate unitară. Însuşi procesul evoluŃiei Universului reprezintă un proces cu impulsuri şi oscilaŃii de la material la spiritual şi invers. la început. Atunci când această iubire deŃine prioritatea. conflictul cu lumea înconjurătoare. unindu-se treptat în forme de conştiinŃă colectivă. cu atât mai neesenŃiale devin pentru om învelişul său fizic. cu atât mai mult încearcă eu-l individual să concentreze în sine lumea înconjurătoare şi cu atât mai multe semne de conştiinŃă colectivă începe el să manifeste. dar şi mai multă inerŃie. un tot unitar.accentuarea aspectului spiritual. Aşadar. ConştiinŃa reprezintă suma aspectelor material şi spiritual. trebuie să ne întărim intuiŃia. boala. intrând în conflict cu lumea înconjurătoare. nu moare. EvoluŃia conştiinŃei cuprinde 3 etape: Primul impuls . material. Pe măsură ce Universul evoluează. Universul. destabilizarea lor este de asemenea o formă de percepere a noului. Apoi a devenit clar că iubirea faŃă de oameni şi faŃă de lumea înconjurătoare reprezintă un strat mai subtil al valorilor spirituale. ridicându-se la noi niveluri. continuând să se dilate. cu cât mai puternică este în această situaŃie iubirea faŃă de Dumnezeu. Prin urmare. trebuie să ne întărim iubirea faŃă de lumea înconjurătoare. Fiecare om. Cu cât mai mare este saltul pe calea cunoaşterii predestinat unui om. conştiinŃa. ci se restructurează. având ca bază aspectul senzorial.aspectul material logic.7 raŃional. şi a treia categorie. Mai târziu a devenit clar că tocmai . Atunci când conştiinŃa individuală a fiecărei fiinŃe vii ajunge la proporŃiile întregului Univers. începe să se comprime. luând treptat amploare. Insă. Şi. Pentru a ne întări intuiŃia. Dar. apoi intuiŃia şi pe urmă logica. destabilizarea sentimentului de iubire faŃă de lumea înconjurătoare reprezintă o condiŃie necesară a cunoaşterii. cât şi a intelectului şi aptitudinilor. Noua concepŃie distruge vechile structuri logice. adică prin intermediul iubirii faŃă de Dumnezeu. conştiinŃa individuală şi cea colectivă se transformă într-un tot unitar şi ciclul se încheie.amplificarea sentimentului iubirii.agresivitatea şi bolile. pe care el trebuie s-o suporte. cu atât mai profundă este prăbuşirea tuturor temeiurilor. distrugerea structurilor spirituale.

falsificarea de cărŃi este tot atât de răspândită ca şi în Rusia. — Pentru început am să vă relatez povestea mea . ce m-a împiedicat să mă vindec complet? Privesc prin ea şi mă gândesc. ceea ce înseamnă că. Calm şi metodic. — AveŃi doar o singură cramponare . va începe să cedeze. că îmi fac mereu planuri? — Acest simptom nu este cel mai important . După un timp oarecare am simŃit că sunt sănătoasă. VIITORUL Pacienta stătea în faŃa mea. Tratamentul n-a dat vreun rezultat deosebit. Aici. încep să-i explic situaŃia.îi zic . pitită. Doar o singură problemă nu a fost rezolvată. Când învăŃam să conduc maşina. AveŃi viitorul închis pe mai mult de 100%. conştiinŃa devine nesigură. de acum înainte. japonezii lucrează cu aparatură de diagnosticare excelentă. n-o să vă puteŃi întrema definitiv. a cancerului. Îmi amintesc cum a ieşit la iveală tema viitorului. în urmă cu câŃiva ani s-a descoperit că am cancer. Peste un timp oarecare văd cum biocâmpul ei se modifică lin. Iar dacă simŃurile nu ne oferă o adaptare minimă la lumea înconjurătoare.a spus ea. pe corp mi s-au deschis răni şi din ele a început să curgă sânge şi puroi.întreabă doamna. Am avut noroc: ceea ce am cumpărat nu erau nişte falsuri după cărŃile dumneavoastră. Apoi mi-a căzut în mână prima dumneavoastră carte. însă gândirea nu este viabilă fără simŃire. Ei m-au examinat şi mi-au spus că nu s-a produs o vindecare completă.8 aceasta este forma de contact lărgit cu viitorul. ceva totuşi a mai rămas. aveam o teamă teribilă şi trăgeam mereu cu ochiul la instructorul care şedea alături. Iar faptul că nu am reuşit să înŃeleg câteva adevăruri simple nu le va permite oamenilor să se refacă şi să supravieŃuiască. Şi iată că am venit la dumneavoastră pentru a afla: ce n-am înŃeles din cărŃile dumneavoastră. sterilităŃii şi a morŃii subite. Câtă vreme situaŃia va rămâne neschimbată. după care şi celelalte două. Totul începe cu senzaŃia de instabilitate şi de pierdere a controlului asupra situaŃiei. — Cum adică viitorul este închis? . la New York. Dar iată că. Nouă ni se pare că apreciem totul cu ajutorul logicii şi al gândirii. apare frica. în acel moment. eu încă nu ştiam că această temă este cea mai periculoasă şi că ataşarea de contactul cu viitorul reprezintă cauza principală a maladiilor psihice grave.îi spun doamnei. Ei folosesc computerele şi descoperă destul de rapid cele mai mici simptome de cancer. La New York şi în alte oraşe. pentru prima . boala aflată „în suspensie". După ce am citit cărŃile dumneavoastră. Mai târziu s-a clarificat că procesul de metastazare începuse deja şi era destul de avansat.tema este mult mai complicată. Prin urmare. Asta înseamnă că visez prea mult. oare câŃi oameni se află în acest moment în aceeaşi situaŃie? Cei pentru care informaŃia expusă în cărŃile mele constituie poate unica speranŃă şi şansă de scăpare.

am urcat în maşină de unul singur şi am demarat. Peste un timp oarecare duceam cu maşina o persoană. dar asta nu schimba nimic. Am constatat după aceasta că-mi vine mult mai uşor să şofez.să ai consideraŃie faŃă de pietoni. atunci. şi asta se va întâmpla fără voia dumneavoastră. Când am început să conduc maşina. Peste un an am fost victima unui accident de circulaŃie şi numai printr-un miracol n-am fost rănit. Mai târziu am analizat această întâmplare. SimŃeam că. pentru ca maşina să-şi menŃină stabilitatea. Atunci când simŃurile nu oferă o evaluare corectă a situaŃiei. cu mult timp înainte. Acest precept m-a ajutat în primăvara lui 1996.să ai consideraŃie faŃă de semnele de circulaŃie. Al doilea . Starea noastră afectivă determină. în cazul în care accidentul totuşi s-ar produce. începuse să-mi fie frică să şofez.cinci. În primăvara anului 1996 au început să mi se întâmple lucruri ciudate. pe fundul căreia era noroi.să ai consideraŃie faŃă de inspectorii poliŃiei rutiere. indiferent în ce stare se află". cu toate acestea.i-am răspuns. Al treilea . a trebuit să apăs pe frână fără să debreiez. absolut nejustificat şi ilogic. Ea este compusă din patru puncte: Primul . veŃi fi înjosit de un agent de circulaŃie. de atunci încolo. dacă se va produce un accident de circulaŃie. reuşisem să creez de trei ori condiŃiile pentru un posibil accident rutier şi doar din pură întâmplare maşina mea nu a fost lovită. apoi a adăugat: — Probabil. dacă l-aŃi înjosit în sinea dumneavoastră sau cu vorba. am observat cît de mult este legată starea afectivă de incidentele de pe şosea. Dacă v-aŃi gândit cu aroganŃă la un agent de circulaŃie. Curios lucru. Personal mi-am trasat pentru totdeauna o regulă care se cere respectată când te aşezi la volan. maşina scapă de sub control. După zece minute de mers. Am apăsat pe accelerator şi. acesta m-a întrebat prudent: — De câtă vreme conduceŃi? — De două-trei luni . Am încercat să şofez cu mai multă grijă. deşi simŃeam că ceva nu e în . caracterul explică totul. accidentul s-a produs. Am căzut pe gânduri şi am adăugat un al cincilea punct: „Să ai consideraŃie faŃă de drumul pe care circuli. îmi amintesc că. lucrurile se pot sfârşi cu accidentarea unui om pe stradă. Şi peste un minut a apărut senzaŃia că fac acest lucru de-o viaŃă. precum şi gravitatea lui. la nivelul raŃiunii vedeam că situaŃia este critică. într-un interval de câteva zile. în decurs de câteva zile şi. EI a tăcut. însă sentimentul de siguranŃă nu apărea. deşi vedeam nisipul de pe marginea drumului. pe deasupra.9 dată. Al patrulea . Mai târziu m-am convins de nenumărate ori că lăudăroşenia şi înfumurarea pe şosea sunt calea cea mai directă spre traumatism şi sinucidere. pagubele ar fi cu mult mai mici decât întro situaŃie obişnuită. am condus mereu cu viteză maximă. Regula de bază a fost respectată. raŃiunea te poate salva doar într-un singur caz din patru . în astfel de cazuri.să ai consideraŃie faŃă de şoferii de pe şosea. Şi atunci am intrat cu roŃile din stânga într-o băltoacă. Am început să frânez la cotitură. Dacă se întâmplă să gândiŃi urât despre pietonii care vă deranjează. Când vehiculul a început să derapeze.

După ce a apărut cea de-a treia carte. Pierdeam din puteri. adoptă un regim alimentar drastic şi se însănătoşeşte. In mine se producea o puternică perturbare în raport cu alte lumi. se stingea. salvând pe alŃii. Acesta avea cancer la plămâni. SimŃeam că nu voi fi în stare să suport ceea ce venea acum peste mine. Răspunsul care sosea era invariabil: în legătură cu alte lumi. „A început să se roage. Fiindcă veni vorba. O doamnă mi-a povestit că tatăl ei a avut cancer pulmonar. când am început să orbesc. iar eu o urmăream parcă dintr-un punct exterior. ca să văd în legătură cu ce mi se întâmplă toate acestea. Când simŃeam că situaŃia e fără ieşire. Ceva din caracterul lui nu-i permitea să se schimbe. dieta. Cu toate acestea. îşi schimbă atitudinea faŃă de lumea înconjurătoare. Aveam senzaŃia că sunt ca o muscă ce se zbate prinsă în plasă. iar ei se vindecă? De ce rugăciunile altora nu sunt auzite de Dumnezeu? De ce unii oameni nu sunt în stare să se roage. Acum însă totul se petrecea mai lent şi la o scară mult mai mare. SimŃeam că-mi scapă ceva. Prin urmare. urinoterapia şi alte metode de tratament creează doar un cadru care să contribuie la restructurarea interioară a omului. Acum însă această strategie nu-mi era de nici un folos. EI îndeplinea tot ce-i spuneam. Când te zbaŃi să-i ajuŃi pe alŃii. de această dată. încercam să fac ceva. viaŃa îmi era demult asimilată unei partide de şah.10 regulă cu viitorul meu. Am cercetat. Periodic. în clipe de grea cumpănă. renunŃă la carne. peste un timp oarecare. O alimentaŃie corectă a contribuit adesea la vindecarea afecŃiunilor canceroase. a apărut o surprinzătoare stare de sfârşeală. în acea perioadă mă zbăteam să salvez viaŃa unuia dintre pacienŃii mei. Ca gravitate. Asta se întâmpla cam pe vremea apariŃiei celei de-a treia cărŃi. astfel. Pe neaşteptate. Cu toate strădaniile mele. încetul cu încetul. situaŃia se asemăna cu cea descrisă în cartea a doua. să-şi bea urina şi. Apoi mam ocupat de pacienŃi. iar alŃii nu vor? Pe atunci nu mă vedeam în stare să dau un răspuns clar la aceste întrebări. dar slăbea într-un mod oarecum ciudat. am Ńinut o conferinŃă la Moscova. Se întâmplă ca în exterior omul să fie deja pregătit . SoŃia unuia dintre promotorii alimentaŃiei corecte a murit de cancer. Apoi. aflând că are cancer. în propria mea viziune. uneori însă până şi caracterele mari începeau să-mi plutească în faŃa ochilor. el a murit. dar vedeam cum întreaga construcŃie se năruie cu încetul. iar tumorile fiicei acesteia erau tratate cu apă magnetizată şi alte metode. rugăciunile lor ajung la destinaŃie. Ca şi altădată. boala a dispărut" povestea ea. Multă lume ştie ce este macrobi-otica. El însă constituia doar o parte din problemă. bolnavul. puteam desluşi chiar şi cel mai mărunt text. Eram conştient de un singur lucru: este puŃin probabil ca cel înrăit şi orgolios să se vindece adresând rugăciuni lui Dumnezeu. şi nu cu ajutorul dietei. la New York m-a vizitat unul dintre cei mai fervenŃi admiratori ai acestui curent. dar de ce unii în situaŃia dată se vindecă. dar starea lui continua să se înrăutăŃească. Totul pare simplu. mă lăsam tot mai mult absorbit de activitatea mea de vindecător. Ńi se revelează acele rezerve interioare care nu funcŃionează atunci când încerci să te ajuŃi pe tine. şi el avea diagnosticul: cancer la laringe. simŃeam că adversarul mă depăşeşte cu mult ca forŃă. că lunec la suprafaŃa lucrurilor. când unii oameni se adresează lui Dumnezeu. mă salvam pe mine. iar alŃii nu? Există cazuri când cineva. mă clătinam de-a dreptul. însă. şi vederea a început să-mi slăbească. omul poate supravieŃui uitând de sine şi concentrându-se la a-i ajuta pe alŃii. De ce.

DispreŃul faŃă de sine. şi ele. rapida dezvoltare a intelectului şi a aptitudinilor. atunci aceste aptitudini i-ar fi fost pur şi simplu blocate. Abia de-am rezistat. iar în subconştient este introdusă informaŃia despre caracterul lor secundar. Fiica ei a absolvit şcoala cu medalie de aur. în mod firesc. intelect. — Sufletul dumneavoastră este ataşat în mod excesiv de valorile umane . Această cale este oricum inevitabilă şi. SpuneŃimi. ceea ce i s-a întâmplat a fost sau nu legat de vizitarea bisericii? . Iată însă că. mai ales faŃă de propria persoană. în dureri şi chinuri. de a-şi dezvolta aptitudinile s-ar fi dovedit prea puternic. i-ar fi fost oprită. în toată această perioadă. intrând în lăcaşul sfânt. se reîntoarce neîntârziat asupra lui. pe aptitudini şi carieră depăşea Ia tânăra fată de sute de ori iubirea faŃă de Dumnezeu. fără să simtă o schimbare radicală sau vreo durere fizică deosebită. Dacă ea ar fi frecventat lăcaşul sfânt de la o vârstă fragedă şi ar fi fost învăŃată să se roage lui Dumnezeu. virajul în direcŃia cea bună se poate solda cu o catastrofa. în acel moment. a fost admisă la facultate fără vreo dificultate. parcă mi se lipise limba de cerul gurii. pe intelect. Întrucât problema cea mai serioasă este generată de ataşarea de valorile spirituale. în acest caz. atunci agresivitatea. dar nu reuşea. Apoi a intervenit brusc o înrăutăŃire a stării psihice. înainte nu înŃelegeam de ce multor oameni li se face rău în biserică. La universitate era printre studentele cele mai bune. Dacă impulsul de a face carieră. iar iubirea de Dumnezeu . ea nu a mers niciodată la biserică .i-am explicat . Păi. până în clipa în care tânăra îşi va fi cultivat o justă orientare spirituală. cu atât mai dureros se desfăşoară procesul de normalizare. cu cât mai devreme . Fiica dumneavoastră era sortită morŃii şi lipsei urmaşilor şi. de sus. fie încearcă. A avut doar senzaŃia de uşoară „plutire".primordială. — A fost. nemulŃumirea de sine sunt.povestea doamna . cu atât mai grave vor fi traumatismele suportate de suflet şi cu atât mai rău se va simŃi persoana respectivă în lăcaşul sfânt. dumneavoastră ne-aŃi propus tuturor să ne rugăm în tăcere. dând naştere unor probleme grave. care izbucneşte în timpul unor astfel de mutaŃii.m-a întrebat femeia. Ea a intrat în biserică. — La ora actuală . Iar la sfârşit. rezultă următorul lucru: cu cât mai inflexibilă este orientarea cuiva spre aptitudini. conştiinŃa şi el însuşi sunt secundari. orientând-o încetul cu încetul spre iubire. ÎnvăŃa excelent. însă sufletul lui să se împotrivească.nu ştiu cum se explică. forme ale trufiei. a zăbovit înăuntru. preschimbând-o într-o fiinŃă săracă cu duhul. iată că nu am fost în stare să mă rog. Apoi mi-am dat seama: în lăcaşul sfânt are loc umilirea valorilor umane. Şi. Iar dacă omul. după care ea a ajuns la ospiciu. Una dintre pacientele mele mi-a relatat o istorie ciudată. ceva a început s-o atragă întracolo. am simŃit cum ceva mă împinge afară din sală. atunci. este puŃin probabil ca ceva să-1 mai salveze. pentru a dobândi şansa de a supravieŃui şi de a avea copii. cu cât sufletul este mai puternic ataşat de ele.fiica mea este practic invalidă. Un tânăr mi-a spus odată după conferinŃă: — Când a început prelegerea.aveŃi prea multe exigenŃe. în anul al treilea de facultate. să simtă în orice împrejurare că voinŃa sa. carieră. ea a trebuit să piardă ceea ce a determinat începutul distrugerii sufletului ei. Când trenul a atins viteza maximă. el fie cedează acestui sentiment aparent şi.11 pentru schimbare. nu este acordat la o stare supremă de seninătate. Axarea pe valorile spirituale.

De aceea.şapte tipuri de tratament. Când am aflat că este vorba de un om de afaceri şi încă unul foarte important. în măsura în care omul este pregătit să apere şi să păstreze sentimentul de iubire. astfel şi omul se naşte pentru a acumula în suflet acest sentiment. MenŃinându-se un timp oarecare pe poziŃii de lideri şi văzând că voinŃa. cu cât este mai ridicat nivelul lui de conştiinŃă. cu atât mai mici sunt şansele lui de a supravieŃui. ci depinde de cea care îi stă în faŃă. El nu mai depinde de treapta pe care a lăsat-o în urmă. în aceeaşi măsură catastrofa devine o competiŃie în care omul se perfecŃionează. pe când sufletul lui este Divin. să înŃeleg despre ce este vorba. voinŃa. Trebuia să mă deplasez la aceasta la spital. parcă ar urca nişte trepte. cel mai adesea. Nu ştiu de ce. Şi. am hotărât să nu merg. el trebuie să trăiască un timp oarecare cu imaginea ei în suflet. să vadă în ea un scop. ei nu-şi mai dau seama că. din clipa în care sentimentul de iubire încetează să le mai alimenteze. dar puŃini oameni reuşesc acest lucru. Precum albina adună miere. cu atât mai fericit devii în cele din urmă. nemaifiind totodată legat de cea pe care a lăsat-o deja în urmă. în drumul lui spre Dumnezeu. încearcă să-l reŃii în suflet atunci când încep necazurile. Din păcate. el. este inutil să tratezi astfel de oameni. puŃin câte puŃin. cu atât mai aprigă va fi durerea pe care va trebui s-o îndure peste un timp oarecare pentru a nu se ataşa sufleteşte de ele! Insă una sunt suferinŃele. o pastilă. se obişnuieşte cu ea şi îi apare senzaŃia de stabilitate pe această nouă treaptă. fie şi un singur strop. iar nenorocirea se transformă într-un exerciŃiu de întărire a forŃelor. pe care o va întrebuinŃa în paralel cu alte cinci . cade de pe ea şi astfel pierde legătura cu treapta din faŃă. Abia peste un timp oarecare am început. Cu cât omul este mai puternic. Ei sunt obişnuiŃi să facă orice. pentru ca omul să-şi menŃină propriul statut de fiinŃă umană. în acest moment de dezintegrare a existenŃei. imediat ce o valorifică. atunci când orientarea lui interioară este greşită. mai ales. cu excepŃia unui singur lucru: să se schimbe ei înşişj. Dar. dar. Omul. conştiinŃa şi intelectul se transformă într-un „juvăŃ". După cât se vede. Şi. În aprilie 1996 am fost rugat să ajut o persoană.12 păşeşti pe ea. pe atât va deveni mai uman. De cele mai multe ori. părinŃii se gândesc. conştiinŃa şi intelectul le-au permis să obŃină tot ce şi-au propus. păstrează-Ńi iubirea de Dumnezeu. îmi amintesc . Revin la tema timpului şi la tema viitorului. Şi iată că. iar acest Divin este alcătuit din iubire eternă. cu cât mai puternic va fi afluxul de iubire în sufletul lui atunci când va veni în contact cu noile valori umane. pentru ca el să devină şi mai uman. şi altceva sunt chinurile. Acest proces este inevitabil. Totul pare foarte simplu: orice s-ar întâmpla. pe cât de real va resimŃi omul sentimentul Divinului în suflet. ca să urce pe următoarea treaptă. pentru ca fiica ei să se vindece. e necesar să i se repete cât mai des că el este om doar în exterior. să o simtă. o face fiindcă vede în mine doar un remediu la modă. Cred că femeia m-a înŃeles şi a simŃit cum trebuie să se roage. Şi. în ce măsură se va strădui omul să păstreze sentimentul de iubire pentru Creator şi cu cât mai multă fericire va simŃi. dacă o astfel de persoană apelează totuşi la mine. inevitabil. cum să dezvolte la copiii lor doar acele calităŃi care să le ofere acestora un succes imediat.

13 cum. Şi cu aceasta am încheiat discuŃia. 1-am privit în ochi şi am înŃeles că în cazul lui nu se mai poate face nimic. care venise special pentru aceasta din Canada. cu capitala lakutsk. Când a intrat însă în cameră. în Siberia Orientală. — Bine.m-am gândit. — De ce? — Fiindcă. Aici se află importante zăcăminte de diamante şi aur. Şi dimpotrivă. Îmi amintesc cum mi-a telefonat un bărbat din lakutia (Iakutia (Republica Saha) . dacă vă plătesc pentru tratament? . pentru a îndrepta lucrurile. însă eu m-am însănătoşit si fără acesta. câŃiva ani în urmă. — M-am îmbolnăvit de limfogranulomatoză. — De ce aveŃi praf pe lustră? . totul depinde de dumneavoastră. eu îi răspund că în situaŃii critice trebuie puse în aplicare toate mijloacele. Şedeam mereu cu frica în suflet. în bazinul fluviului Lena. concomitent. o doamnă venită să mă consulte îmi povestea. Când mi se adresează un bolnav de cancer şi mă întreabă dacă. Când a sunat la uşă. atunci când omul descoperă calea cea bună. Medicii 1-au avertizat că i-au rămas săptămâni numărate de viaŃă. dacă încep lucrul asupra mea după metoda dumneavoastră? — Cam şapte procente. Se pare că avea cancer la creier. odată. încât m-am ruşinat de propriile mele temeri şi de nemulŃumirea faŃă de lumea înconjurătoare şi faŃă de mine însămi. eficienŃa lor poate fi mult sporită. nu s-au produs schimbări în profunzime. — Dar este foarte puŃin. — Ce garanŃii îmi puteŃi oferi. iar organismul a dat subit o reacŃie alergică la chimioterapie. Începusem o serie de şedinŃe de chimioterapie.a întrebat . am fost rugat să examinez o persoană. M-am gândit: „Ei. După care analizele mi s-au îmbunătăŃit brusc. iar eu fac o tragedie din ce mi se întâmplă mie". care sufereau de asemenea de cancer. — Nici una.a fost prima întrebare pe care a adresat-o pacientul. sau ele pot deveni superflue. Rezultatele analizelor nu s-au arătat prea încurajatoare. trebuie să înfrunte moartea. e necesar oare să recurg la intervenŃie chirurgicală? .a întrebat. Atât dieta. mai poate merge şi pe la alŃi medici. atât de micuŃi. i-a deschis şi 1-a condus înăuntru un cunoscut de-al meu. cât şi medicamentele. de disponibilitatea pe care o aveŃi de a lucra asupra dumneavoastră înşivă.) — SpuneŃi-mi. atunci câte şanse am de a supravieŃui. Medicii s-au văzut nevoiŃi să anuleze tratamentul. Dar iată că mi s-a întâmplat să-mi îndrept atenŃia asupra copiilor.republică autonomă în FederaŃia Rusă. chimioterapia şi tratamentul cu raze se pot dovedi absolut ineficiente atunci când. — Pe omul bun la suflet Dumnezeu îl păzeşte . după consultarea mea. — Uneori şi şapte procente înseamnă foarte mult. Dintr-o dată mi s-a făcut nespus de milă de ei şi am simŃit în suflet atâta dragoste. Acest amănunt mi-a fost relatat mai târziu. în primul rând. care se întâmpla să fie şi proprietarul apartamentului. Îmi amintesc cum.

Mi-am adus aminte de această întâmplare când mă deplasam cu maşina la spital. L-au internat în spital şi au fixat data operaŃiei. întrucât sentimentul propriei primordialităŃi. iar după aceea şi trupul. pe de altă parte. La început apar eşecurile. când i-am aflat diagnosticul. rezultă că. însă este foarte mic şi sclerozat şi. iar. cu atât mai dureros era pentru dumneavoastră orice eşec. dacă în adâncul inimii. — M-au externat şi acum nu ştiu dacă să mă operez. Un program atât de puternic de autodistrugere este consecinŃa blamării şi a dispreŃului faŃă de oameni. ci caută s-o accentueze prin . „De curând. La a treia tentativă s-a întâmplat acelaşi lucru.au spus medicii. iar. dificultăŃile nejustificate. în cazul în care aŃi fi extirpat rinichiul. dacă rinichiul nu vă creează efectiv probleme. omul nu renunŃă la dorinŃa de a stăpâni situaŃia. la omul de afaceri pe care am fost rugat să-l ajut. cu ideea unui viitor luminos. însă la un examen medical recent s-a descoperit că nu are un rinichi. M-am decis să merg la el. pornesc de la conştiinŃa şi de la trupul nostru. dacă omul recepŃionează corect aceste semnale de avertizare. Acest fapt vă permitea să obŃineŃi cele dorite. rinichiul dumneavoastră atrofiat parcă a strâns într-un nod viziunea greşită pe care o aveaŃi asupra lumii şi care era imprimată în planul emoŃiilor. totuşi v-aŃi străduit să păstraŃi în suflet bunătatea. pe de o parte. judecând după toate aparenŃele. Era vorba de cancer pulmonar.i-am spus. însă.mi-a trecut prin minte. cu o atare viziune. sunteŃi din fire un om bun la suflet şi. societate şi lumea înconjurătoare. ne va fi distrusă conştiinŃa. un pacient al meu a decedat. devine tot mai puternică şi se converteşte. cu atât mai mult el încearcă să Ńină sub control orice situaŃie. — Să n-o faceŃi . dorinŃa de a-i judeca pe alŃii. intervenŃia nu a avut loc: chirurgul păŃise ceva la mână. Cu toate acestea. el reuşeşte să se echilibreze la timp. deşi v-a fost deformată percepŃia psihică a lumii. precum şi dorinŃa de a supune mediul înconjurător. chirurgul s-a îmbolnăvit subit şi. Dar. aŃi rămas sănătos. — El vă încurcă .14 el şi mi-a explicat situaŃia. uitând că voinŃa lui va fi întotdeauna secundară! Conflictul cu întreaga lume şi cu Universul se amplifică treptat. într-un program de autodistrugere. apoi de a ucide. Au amânat-o cu două săptămâni. însă. medicii au întreprins o cercetare detaliată şi au constatat că rinichiul există totuşi. blocajul s-ar fi produs prin congestie sau prin pierderea completă a vederii. vi s-a dat această malformaŃie. Patologia rinichiului dumneavoastră este rezultatul blocării unui puternic program de autodistrugere. Cu cât mai importante sunt pentru om aptitudinile şi intelectul. nedreptăŃile şi. În salonul spitalului am dat cu ochii de un bărbat palid şi chinuit. în mod inevitabil. cu cât mai insistent şi mai aprig vă orientaŃi spre intelect şi aptitudini. Era evident însă că judecata şi voinŃa nu i-au fost afectate. După aceasta. pentru început. — V-aŃi obişnuit de mic să vă lăsaŃi călăuzit de intelect şi aptitudini . de aceea. Dar. practic nu funcŃionează. iar eu încerc să-l scot la mal pe ăsta" . nu are rost să vă grăbiŃi cu intervenŃia chirurgicală. totul s-a amânat.i-am spus. Toată viaŃă s-a simŃit sănătos. în ziua respectivă. De aceea. Este mai bine să-l extirpăm. să vă dezvoltaŃi. în ziua operaŃiei. Iar dorinŃa exagerată de a condamna o aveŃi pentru că aŃi fost învăŃat de mic copil să duceŃi o viaŃă în conformitate cu anumite principii şi scopuri. din nou.

) mi s-a declanşat subit o bronşită acută. Constatândumi propria incapacitate. se pare că te-ai ales cu o tuberculoză. însă. Medicii au decis să nu mă declare inapt pentru serviciul militar. el a decedat. cine ştie. privindumă plin de compasiune: — FrăŃioare. nu planificăm şi nu ne creăm speranŃe de viitor . dar nici medicamentele nu-mi ajutau. Şi. Cu câŃiva ani înainte. atunci „ştreangul" se strânge mai tare. — Nu construiŃi planuri. — Ar fi bine . au început să funcŃioneze mai prost rinichii. brusc. La sfârşitul lui iulie. Bolnavul m-a înŃeles perfect. pe cei apropiaŃi şi pe propria persoană. o bioenergoterapeută de înaltă clasă. mă simŃeam neputincios. însă starea lui nu se ameliora. treapta pregătitoare pentru şcolile de ofiŃeri. ne amuzam cu toŃii făcând diagnosticări. Cu toate acestea. Iar rugăciunea dumneavoastră să exprime clar ideea că fericirea supremă o vedeŃi în iubirea de Dumnezeu.15 sentimentul de iritare şi nemulŃumire îndreptat împotriva lumii înconjurătoare. peste un timp oarecare. Pe măsură ce încercam cu mai multă îndârjire să-l salvez. iar ataşarea de aptitudini. constatam că parametrii cramponării de viitor rămâneau tot atât de ameninŃători şi.îi zic pacientului . Organismul a încetat să se mai împotrivească bolii. Procesul critic din plămâni a fost stopat. îmi amintesc cum. adresându-mi-se. nu puteam înŃelege. ori de câte ori îl supuneam testului. însă simŃeam că el nu se schimbă în profunzime. — Noi deja nu ne mai gândim la nimic. poate organismul o va scoate la capăt prin propriile forŃe. Tuberculoza nu mi-a fost depistată. Medicul şef de la unitatea sanitară mi-a spus. necazurile şi să le acceptaŃi ca pe un remediu. mi-a mărturisit cu sinceritate: — Nu înŃeleg. boala a trecut de la sine. Ceva se ascundea în spatele acestui fapt. în regulă. îmi venea mai uşor să mor eu. am încercat să atrag la soluŃionarea acestui caz alŃi experŃi. dependent de voinŃa Supremă. într-un interval de numai câteva luni.să vă reamintiŃi toate eşecurile. Una din cunoştinŃele mele. Mai . SimŃeam că suprasolicitările încep să depăşească limita critică. intelect şi perfecŃiune se diminua tot mai mult. apoi a urmat o ameliorare. mi-a zis pe neaşteptate: — Iar cauza morŃii dumneavoastră vor fi plămânii. decât să-1 văd pe el cum se stinge cu încetul. Ceva în sufletul Iui nu-i permitea să se pună pe sine pe locul doi. In primul meu an la şcoala militară „Suvorov". care nu răspundea nici unui tratament. făcusem de trei ori pneumonie.răspundeau ei. într-adevăr. îl cercetez de la distanŃă. Unul dintre ei.instituŃii de învăŃământ mediu cu profil militar. energia i se duce. nu visaŃi. dar ce anume. la o petrecere la care se aflau şi câŃiva bioener-goterapeuŃi. ci doar să mă readucă la starea obişnuită. Ştirea nu m-a surprins. Rămânea o singură problemă: ataşarea de viitor. Plămânii se purificau. Însă. A început să lucreze. Câmpul lui se restabilea treptat şi se purifica. câmpul îi este curat. nu vă gândiŃi la viitor -îi spuneam lui şi soŃiei lui. în acest punct. observam că în propriul meu organism încep procese similare. cu toate acestea. în urmă cu opt ani. Să înlăturaŃi prin pocăinŃă supărarea pe lumea înconjurătoare. (Şcolile militare "Suvorov" .

care s-a petrecut cu fiul meu.Doamne. Deodată însă el a simŃit un acces de frică necontrolată şi nu a mai fost în stare să ridice mâna. viaŃa. Cu puŃin noroc. dar permanente. cu cât mai amplu este volumul pretenŃiilor. cu cât mai mult se supără cineva şi condamnă. o boală serioasă. Abia când am început să mă ocup de bioenergetică am înŃeles că frica paralizantă din tinereŃe constituie un mecanism de apărare şi dovedeşte o bună echilibrare a sistemului nervos. Fiul lui şi-a învins cu uşurinŃă adversarul şi încăierarea aproape că se sfârşise. în adâncul sufletului său. Îmi repugna disciplina severă. are de suferit ficatul. Totul a început de la o simplă încăierare". Şi. însă laşitatea dispărea atunci când băiatul rămânea singur.îmi scria un bărbat . Nu exterioară. permanenta inacceptare interioară a situaŃiei generează cele mai profunde supărări. faŃă de propria soartă. El şi-a pus deseori viaŃa în pericol. sfârşesc cu un cancer la plămâni. în tranşe insesizabile. În primul an nu voiam să învăŃ la şcoala militară „Suvorov'". cu atât mai mare este pericolul. Orientarea excesivă spre propriul său eu . „Să vă povestesc o întâmplare ciudată. ci şi pe sine. Doar printr-o minune reuşeam să mă opresc. A crezut că este ceva patologic. care. Supărările de proporŃii acŃionează la nivel subtil. s-a apropiat şi 1-a plesnit de câteva ori peste faŃă. din când în când. atunci este afectată inima.16 târziu am analizat ce mi s-a întâmplat. În realitate. lumea înconjurătoare. umilit şi totuşi nu se vedea în stare să riposteze. . violenŃa şi samavolnicia sunt mai cumplite decât în închisori. şi nu numai pe cei apropiaŃi. Frica apărea doar în clipa când trebuia să riposteze cuiva. NemulŃumirea faŃă de lumea înconjurătoare. cancerul pulmonar este o formă de protest. din simplu amuzament. Adversarul său. omul se alege doar cu o tuberculoză sau cu bronşite şi pneumonii permanente. căci nu ştiu ce fac! Aici funcŃiona acelaşi mecanism. să fiu pe punctul de a ucide persoana care mă înfuriase. mi sa întâmplat de câteva ori. care existau acolo. Îmi amintesc cum mi s-a povestit despre un băiat pe care îl băteau colegii. suferă stomacul. se poate produce o anihilare fizică sau energetică. iar acesta nu a putut schiŃa nici o mişcare de răspuns. iartă-i. Acest sindrom al vulnerabilităŃii îmi era atât de cunoscut. în accese de mânie. şi eu îmi riscam. dar este şi cea mai proastă variantă de luptă. de parcă ar fi fost vorba despre mine. pe circumstanŃe. ci lăuntrică. deşi era mult mai uşor decât în armata sovietică. Dacă omul se supără des. Atunci când omul îi blamează pe alŃii sau gândeşte urât despre ei. Acesta doar îşi acoperea faŃa cu mâinile şi repeta: . actualmente rusească. văzând această frică instinctivă. Şi. de neacceptare a lumii înconjurătoare. Când m-am maturizat. adesea fără nici un motiv. pentru a mă convinge pe mine însumi că nu sunt laş. mai cu seamă când realizam că persoana respectivă a acŃionat cu o totală lipsă de scrupule. După această întâmplare a fost deseori bătut. ca nişte explozii. fără să încerce vreun sentiment de frică. Dacă această explozie interioară de agresivitate nu este stăvilită printr-o paralizie exterioară. înjosirea celor mai mici de către cei mari. cel mai adesea. unde batjocura. cu atât mai puternic este paralizată apărarea lui din afară. cultul forŃei. Aveam şi eu o frică grozavă să ripostez. Dacă a jignit pe cineva sau dacă supărările lui se manifestă cu intermitenŃe.

de a urî. Dacă însă omul trăieşte exclusiv cu valorile spirituale. este secundar. Vorbind la modul general. de a simŃi că eu-\ omenesc. Serghei Aleksandrovici (1895 . Era evident că nu valorez nici două parale ca muncitor la construcŃii. cu o jumătate de voce. în cazul dat. Aşadar. ci capacitatea de a fi blând.oraş în sudul FederaŃiei Ruse. asta în exterior. încât. iar. respectiv. Impulsul meu juvenil. nemulŃumirea faŃă de sine şi de soartă echivalează. nici psihologia. M-au salvat cinci ani de muncă pe un şantier de construcŃii. fiindcă autoflagelarea. criticarea neajunsurilor.primordial.poet rus. iar sentimentul iubirii de Dumnezeu . sunt predispuse la cancer persoanele spiritualizate. aproape în toate cazurile. eu îmi continuam lucrul. cu toate valorile sale. în subconştient. dorinŃa exagerată de a le apăra şi. prin urmare. cu apariŃia bolilor canceroase. De aceea. maistru. inacceptarea lumii înconjurătoare se manifestă la ei mult mai pregnant decât la alŃii. ca unuia sosit de curând din Soci4(Soci . Îmi amintesc cum şeful meu de brigadă striga în gura mare atunci când dădea cu ochii de şeful şantierului: „Mihail Semionovici. şi. în adâncul sufletului său. Cu atât mai mult cu cât nu consumam băuturi alcoolice din convingere. de vreme ce şeful şantierului era chiar unchiul meu. era într-atât de puternic. după care mă îmbolnăvesc şi mor. în primul rând. sudor. CântăreŃ al satului rus. marcat de ireversibilitatea timpului şi de pierderea vârstei paradisiace). care pot aduce rezultate aparent pozitive. pentru a rezista. SimŃeam cum sufletul mi se acoperă de tristeŃe şi nu mă vedeam în stare să mă opun acestui proces. Dar. că ne bagă în boale". Uneltele îmi lunecau din mâini şi îmi era incredibil de greu să lucrez. port la Marea Neagră. dar cu urmări imprevizibile pentru viitor. pentru început. sensibil la suferinŃele omului şi ale vieŃuitoarelor. celor gingaşi li se dă întristarea" -spunea Esenin (Esenin. influenŃa asupra fiinŃei umane se reduce la o sumă de metode şi tehnici. apoi dulgher. nu aveam şanse să supravieŃuiesc. ori acumulez tot mai multă insatisfacŃie faŃă de lume şi faŃă de situaŃia mea. „Celor vulgari li se dă bucuria. ia-1 pe compozitor de aici. complexul de inferioritate este rezultanta unui complex de normalitate. să mă înseninez şi să intensific rezistenŃa şi acŃiunile energice în exterior. am scăpat de bronşita cronică acută datorită faptului că. cancerul este boala întristării. asupra personalităŃii umane. nici medicina nu au formulat o concepŃie clară asupra omului. puŃin câte puŃin. el devine tot mai fragil şi mai trist. Deprimarea. lucrul cel mai important care trebuie dezvoltat nu este capacitatea de a te apăra şi de a ataca. Şi. deşi la . la şcoala militară „Suvorov". electrician. Pentru ca omul să poată trăi deopotrivă cu valorile spirituale şi materiale. el trebuie. întrucât şi pedagogia. intonam mereu cântece. Cel gingaş este acela pentru care esenŃiale sunt valorile spirituale.1925) . pe când în interior creşte iritarea. regretarea trecutului. efectiv.17 şi spre valorile legate de acesta generează sentimentul exagerat al importanŃei acestor valori şi a eu-lui. care mă orienta spre valorile spirituale. Vulgar este cel orientat cu precădere spre valorile materiale. să trăiască în iubire. îmi era adesea peste puteri să lucrez pe un ger de minus treizeci de grade. Iar consecinŃele sunt deplorabile. starea de înŃepenire salvează şi sufletul şi viaŃa. Şi. Astfel. şi psihologia. StaŃiune balneoclimaterică (acolo locuisem până atunci). înŃelesesem: ori accept lumea aşa cum este ea şi încep. La început am fost muncitor auxiliar. şi medicina s-au dezvoltat din ideea primordialităŃii valorilor umane. rezultă că nici pedagogia.

până la apariŃia sa pe Pământ. atunci este vorba. inteligenŃă şi aptitudini va poseda omul la următoarea sa naştere. mai degrabă. ele sunt legate şi de viitor. pe de o parte. In previziuni se găsesc nu atât fapte concrete. În primul rând. Opt secunde durează conştientizarea trecutului şi două . cu toate acestea. îmi diminua imunitatea etică. celelalte lumi sunt în legătură cu nivelurile superioare ale spiritualităŃii. de aceea. problemele mele s-au înmulŃit. de agresivitatea faŃă de viitor şi faŃă de alte lumi? În ce mod sunt legate de viitor alte lumi? Am început să-mi amintesc că. cu atât mai multă spiritualitate. enormul potenŃial interior. Doar forŃa spiritului şi personalitatea ieşită din comun îl deosebesc de toŃi ceilalŃi oameni.18 atingerea mea totul se prăbuşea. faŃă de alte lumi şi. într-un fel anume. cât informaŃii strategice. viitorului este mult mai mare. necazurile şi bolile îi ghidează spre o viziune corectă asupra lumii şi spre iubirea de Dumnezeu. am înŃeles că gândirea în sine este sterilă. aşadar. sufletul omului ajunge în lumea de dincolo de mormânt. cea a viitorului. Am încercat să derulez evenimentele. sau nu i se oferă posibilitatea de a-şi dezvălui capacităŃile. însă atitudinea celorlalŃi oameni faŃă de mine a început să se înrăutăŃească. cu cât mai multe lumi parcurge el. Diferă şi logica procesului de gândire. încălcarea legilor în raport cu alte lumi îmi provoca slăbirea vederii. douăsprezece secunde. Respectiv. se produceau încălcări în raport cu viitorul. însă tendinŃa respectivă s-a dovedit a fi destul de puternică. de un proroc sau un sfânt. Am simŃit şi. Faptul că încep să am necazuri legate de viitor 1-am simŃit când . coordonatele temporale sunt comprimate şi. nefericită. faŃă de timp. În primăvara lui 1996 însă clipele de bucurie erau rare. potenŃialul său interior este enorm. acest termen poate echivala cu două luni. o concepŃie corectă despre lume. iar în celelalte lumi . în lumea de dincolo de mormânt. la care privisem cu aroganŃă şi dispreŃ odinioară. pentru a înŃelege faŃă de care entităŃi anume aveau loc din partea mea încălcări. treptat. el nu-şi dă seama de acest lucru. Şi tot mai des am început să resimt în suflet acele simple sentimente umane. deşi. că cele mai elegante şi mai subtile construcŃii logice sunt de importanŃă secundară. Dacă însă are loc un contact cu celelalte lumi. Să formulăm astfel: psihologii au stabilit că procesul de conştientizare a prezentului durează. prezentului.cu doi ani. a trăit în alte lumi. De ce aceeaşi încălcare este legată. însă. pe de altă parte. Apoi. în medie. după moarte. N-am remarcat imediat acest lucru. seninătatea şi bucuria sunt esenŃiale. Dacă omul. ardea şi sărea în aer. Am observat demult că cei care au darul clarviziunii folosesc. celelalte lumi se află în legătură cu palierele superioare ale spiritualităŃii. în celelalte lumi însă gradul de cuprindere a trecutului. în lumea de dincolo de mormânt. pierderea puterilor şi. soarta lui fiind. Nu-mi pot explica faptul. nu ştiu de ce. deopotrivă. ei transmit copiilor. în afară de aceasta. de cele mai multe ori. şi percepŃia lumii înconjurătoare este alta. de cele mai multe ori. Astfel.patru secunde. Aşadar. A apărut cea de-a treia carte. pe când sentimentul de iubire. Astfel de oameni devin nişte părinŃi excelenŃi. cel mai adesea. apoi în alte lumi şi. acolo poate fi contemplat viitorul. Un destin răvăşit. contactul la nivel subconştient cu lumea de dincolo de mormânt.

— Nu cumva vreo glumă mai nouă?. — Deocamdată nu avem nici o informaŃie referitoare la dumneavoastră.am răspuns . la data stabilită. Am sunat din nou. — ŞtiŃi. E puŃin spus că toate planurile şi speranŃele mi se năruiau. Ei bine. Mi-au spus că. Peste câteva zile. nu am putut pleca nicăieri din Ńară. . în tot acest răstimp. Interviul a decurs bine. în vocea ei se simŃea nedumerirea. dosarul tău a fost expediat la Moscova. ea a aflat câte ceva. — Mai bine sunaŃi după Anul Nou. la o cunoscută de-a mea. . din această cauză. Am înŃeles că astfel povestea se poate prelungi la nesfârşit. — Bine . s-a constatat că nici una dintre hârtiile tale nu a ajuns la Departamentul de Stat. Hazul întregii situaŃii consta în faptul că paşaportul meu rămăsese la consulatul american şi. Am luat invitaŃia şi toate actele necesare şi m-am dus la consulat. se întâmpla ca evenimentele să ia o turnură de-a dreptul absurdă. ce mi-au spus la consulat? . iar peste trei ore veniŃi să vă ridicaŃi paşaportul . După aceste cuvinte am înŃeles că nu mai am nici o şansă să obŃin viza. — Nu se ştie din ce motive au hotărât să vă verifice prin Departamentul de Stat. Am venit. SunaŃi-ne peste încă o săptămână.mi-au răspuns . însă hârtiile dumneavoastră nu au sosit de la Washington. Am sunat la New York. — Greva a luat sfârşit. — Cum crezi. Am sunat în primele zile ale lui ianuarie. Când însă persoanele cu relaŃii la ambasada din Moscova au încercat să . Câteva zile mai târziu ne sunăm din nou. — Exact. De aceea vă rugăm să aşteptaŃi cam o săptămână şi apoi să veniŃi după paşaport mi s-a comunicat cu amabilitate. de fapt.m-a întrebat amuzată cunoscuta mea.sunaŃi pe la sfârşitul lui ianuarie. SunaŃi peste aproximativ zece zile. — Am sunaŃ-o pe persoana care se ocupă acolo de chestionare. Aceasta mi-a spus că va lua personal legătura cu cei de la Departamentul de Stat al SUA şi va afla de ce nu s-a dat nici un răspuns. .mi s-a spus.miau spus . — Dumneavoastră vă puteŃi lua paşaportul înapoi oricând doriŃi. Am trecut pe acolo peste o săptămână. — Vă rugăm să mergeŃi la casierie ca să achitaŃi taxa pentru viză.voi încerca să aflu câte ceva prin cei de la ambasadă.poate că atunci lucrurile se vor clarifica.19 am început să lucrez la cartea a treia. nu vă putem spune când va sosi răspunsul din Washington. Am dat un telefon pe la mijlocul lui ianuarie. La începutul lui decembrie 1995 am hotărât să obŃin o viză de intrare în SUA valabilă pe trei ani. în America acum are loc o grevă a funcŃionarilor şi. — Încearcă să telefonezi la consulat şi să le spui celor de acolo acelaşi lucru am rugat-o.mi-au răspuns cei de la consulat atunci când m-am interesat. S-ar părea că te cunoaşte destul de bine din auzite. acte etc. dar paşaportul nu mi-a fost eliberat.

. consulul este ocupat.20 clarifice situaŃia. ceea ce am şi făcut cu conştiinciozitate. Peste o oră şi jumătate m-am apropiat de o domnişoară şi am întrebat respectuos: — Îmi cer scuze. . — SpuneŃi-mi. după cât se pare. Ceea ce am şi făcut. consulul este ocupat. am înŃeles că trebuie sămi retrag paşaportul. Toate planurile mi s-au dus de râpă. — Bine. o va decide consulul american în persoană. în acel moment. Abia mai târziu am încercat să analizez şi să pătrund sensul celor întâmplate. sunaŃi peste două săptămâni. . După două luni şi jumătate de telefoane permanente.am fost consolat . — Este pentru prima oară când se întâmplă . vă puteŃi înscrie pentru audienŃă şi veniŃi peste vreo 10 zile . Mai aşteptaŃi încă puŃin. Am aşteptat tăcut încă trei ore cu privirea aŃintită înainte. consulul n-a uitat de existenŃa mea? — Totul e în regulă. dau un ultim telefon la consulatul american. planurile şi speranŃele de viitor. cu atât acest lucru constituie un semnal mai pregnant de pregătire a terenului pentru ceva serios. — Consulul încă nu a apărut. — ŞtiŃi. cum să mă înscriu în audienŃă la consul? — Acum e plecat în concediu. tocmai acum. Nu a fost prea greu. deseori se întâmplă ca însuşi consulul să se ocupe de eliberarea vizelor? . — PoftiŃi. Şi iată. însă. La celălalt capăt al firului s-a simŃit o ezitare. Pe urmă am fost chemat la ghişeu.mi s-a spus. În cele din urmă. Am telefonat peste două săptămâni.m-au rugat. înŃelegeam că cel mai neînsemnat sentiment de iritare sau înrăire interioară nu-mi va permite să depăşesc încercările care.mi-am manifestat eu interesul.a spus domnişoara . — Momentan. circumstanŃele îmi destrămau. consulul a plecat.dar. metodic şi cu precizie. O dată ce de sus mi se blochează într-un mod atât de evident posibilitatea de a pleca în America. în momentul de faŃă.mi s-a comunicat cu amabilitate. Cu cât mai absurdă şi mai umilitoare este turnura pe care o iau evenimentele din jurul nostru. dacă vi se vor elibera sau nu actele. Am fost sfătuit să mă prezint cu o oră înainte. am conchis eu şi mam liniştit. sunaŃi peste câteva zile . aşa că puteŃi veni după ora trei să vă ridicaŃi paşaportul cu viza pusă. apoi veŃi fi chemat.mi s-a comunicat.dar el şi-a dat acordul. Nu vă faceŃi probleme. . li s-a răspuns că cei de acolo nu au primit nici o informaŃie. sigur.mi s-a răspuns. mai aşteptaŃi cam o oră şi jumate . — Actele dumneavoastră au sosit . Asta se întâmpla deja pe la mijlocul lui martie. aveau să vină în curând. Sigur. PuŃin câte puŃin. am început să mă împac cu ideea că orice obiectiv. consulul a venit la serviciu.am răspuns. înseamnă că nu se cuvine să mă aflu acolo. orice plan se va nărui în mod inevitabil. Până la urmă m-am împăcat cu situaŃia.

Viitorul mai înseamnă şi idealuri. La început. spiritualitate şi nobleŃe. al cărui câmp începuse să se deregleze. de propria mea stare. pedepsite. nu mi se va permite să înŃeleg ce sa întâmplat. onestitate. în consecinŃă. privindu-mă în ochi: „Ascultă aici. iar. A început să se constituie o adevărată opoziŃie. Dacă nu voi face faŃă încercărilor. aşadar. căruia îi acordam o încredere deplină. în ochii lui Dumnezeu nu există vinovaŃi. care a limpezit lucrurile şi m-a ajutat să supravieŃuiesc. Mă consideram o persoană echilibrată. onestitate. obiectivele. acordându-i un salariu nemeritat de mare. Persoana ataşată de viitor pierde acest viitor. S-a dovedit însă că trădarea şi purtarea imorală. e garantat sută la sută". Pe de o parte. fiecare om este călăuzit de Dumnezeu. pur şi simplu. cea mai cumplită pedeapsă se cuvenea pentru crima care se numea astfel: „înşelarea celui ce s-a încrezut în tine". şapte oameni în total. Vroiam să institui la mine la birou un fel de comunism şi vroiam ca angajaŃii mei să nu ducă lipsă de nimic. dar supărarea "năboia prin toate spărturile" şi nu reuşeam să-mi stăpânesc sentimentele. mai devreme sau mai târziu. el vindecă sufletul celui ce a fost trădat.21 Mult mai dificil a fost să accept trădările şi nedreptăŃile de care am avut parte în acea primăvară. toate ideile inele despre corectitudine. onestitatea. nu corespundeau realităŃii. înŃelegeam că trebuie să mă abŃin cu orice preŃ să-i condamn şi să-i dispreŃuiesc. corectitudine. nu ştiu cum. viitorul nu reprezintă numai scopurile. ticăloşia şi trădarea vor fi. ca să zic aşa. îmi spunea. La mongoli. Apoi am remarcat că se înmulŃesc nemulŃumirile surde ale colaboratorilor mei la adresa mea. moralitate. tu mi-ai salvat viaŃa. corectitudinea. acum pot dezvălui identitatea acelei persoane. el înseamnă şi moralitate. Eram chiar eu. Iar pierderea viitorului înseamnă moarte. fii pe pace. fiecare act de ticăloşie. principiile şi speranŃele. ceea ce constituia un semnal extrem de alarmant. fără a mai vorbi de necazurile şi bolile care ar fi urmat. Am descoperit că poŃi distruge soarta şi caracterul omului. nu te voi trăda niciodată. am observat că angajaŃilor mei li se deformează structurile destinului. Dar în ce mod anume vindecă el sufletul. Credeam că pot accepta cu uşurinŃă pierderea banilor şi orice eşec. apoi unora dintre ei le-a slăbit vederea. La începutul verii lui 1996. nu întâmplător Iuda s-a spânzurat. pe de altă parte. morala. Cu toate acestea. Şi. iar ruperea relaŃiilor credeam că o pot suporta fără a clipi din ochi. Dar. Nu mă aşteptam ca sufletul meu să fie atât de dependent de aşa valori umane cum sunt idealurile. Cu toate acestea. pe vremea lui Genghis-Han. în volumul al treilea am scris despre un om de afaceri. persoana care nu poate accepta pră- . Continuându-mi cercetările. Ei bine. după cât se pare. s-au prăbuşit dintr-o dată. şi asta nu permitea supărărilor mele să dispară. Îmi amintesc cum un cunoscut de-al meu. cu atât mai mult cu cât colectivul era puŃin numeros. în primul rând. prin urmare. în ce priveşte banii. acest lucru nu-1 înŃelegeam. Cu raŃiunea înŃelegeam că purtarea colaboratorilor mei şi a altor oameni faŃă de mine a fost generată. am ajuns la o concluzie surprinzătoare. de trădare nu este întâmplător. m-au dărâmat şi cu asta nu puteam face nimic. După cât se pare. situaŃiile care se creau erau adesea destul de surprinzătoare. generând o dezorganizare în planul destinului şi al caracterului angajaŃilor săi. Apoi s-a dovedit că promisiunile lui. afecŃiunile canceroase apar atunci când viitorul este închis.

Iar. spiritualitatea. atunci nu numai că voi supravieŃui. vreau să zic că. idealurile şi iubirea fuseseră sinonime. principiile. Dacă însă. onestitatea. eu însă repetam de sute de ori aceste cuvinte şi îl convingeam. nedreptatea. cel mai adesea. tot revenind la acele evenimente. în momentul prăbuşirii valorilor umane. iubirea mea către Tine. Iubesc pe cei ce mi-au călcat în picioare idealurile şi miau distrus speranŃele". printr-o viziune greşită asupra lumii. nu poate accepta şi ierta trădarea. spiritualitatea şi iubirea au devenit noŃiuni absolut distincte. viaŃa a introdus propriile sale rectificări. să fiu sănătos şi. imoral şi neonest. iată cum stau lucrurile. atunci când în mine va fi distrus tot ce este omenesc. Confundasem moralitatea cu iubirea şi. persoana care.22 buşirea planurilor şi speranŃelor sale. neînŃelegând încă toate acestea. sentimentul este reciproc. Mai târziu am înŃeles şi un alt detaliu fundamental. am înŃeles mai profund conexiunea ce există între evenimente aparent neconcordante. în această privinŃă. acest lucru nu trebuie admis. necinstea. Dar şi ea mai târziu îşi poate explica anevoie comportamentul. Ceea ce numim „contactul cu viitorul". Analizând de sute şi mii de ori întâmplările acestea şi pe cele ce au urmat. Această rugăciune m-a ajutat şi ea să nu mă înrăiesc în momentele critice. Fiindcă ea reprezintă un simbol al fericirii umane. rugându-se lui Dumnezeu. încetul cu încetul pătrundeam sensul celor întâmplate atunci. cu atât mai mult. trebuie să mi se dea posibilitatea de a-mi păstra iubirea. dintr-o dată. Şi dacă orientarea bărbatului îndrăgostit spre relaŃiile cu femeia iubită. prăbuşirea idealurilor. îi permite omului să trăiască mai târziu adevărata dragoste. fără de noroc. batjocorirea spiritualităŃii. această persoană se îndreaptă neabătut către o boală gravă şi către moarte. şi. Doamne. să scriu această carte. se roagă de fapt valorilor spirituale. de asemenea. că spiritualitatea nu echivalează cu Dumnezeu şi că mulŃi oameni. nobleŃea. Cartea mea a avut o prea mare importanŃă pentru o mulŃime de oameni. Iubesc pe cei ce au fost nedrepŃi cu mine. Şi. nu este de dorit să mai rămân în viaŃă. Şi păstrarea în suflet a sentimentului iubirii. voi putea să scriu aşa cum se cuvine aceste rânduri. „Oricâte necazuri şi nenorociri s-ar întâmpla. Am înŃeles de ce prima dragoste este. Prin urmare. şi aptitudinile. în subconştient considerasem întotdeauna că moralitatea este superioară iubirii. eu nu voi reuşi să-mi menŃin iubirea de Dumnezeu. Sufletul se împotrivea. înŃelegeam deja. categoric. ca să fiu şi mai exact. repetam: „Iubesc pe cei ce m-au trădat. şi perfecŃiunea. Se pare însă că. dacă voi reuşi să păstrez iubirea. Atunci însă. visurile şi idealurile fundamentează şi relaŃiile spirituale. în adâncul sufletului. spre perfecŃiunea . atunci. profitând de un pretext oarecare de mică importanŃă. în realitate. ceea ce însemna că nu poate fi iubit cel ce te-a trădat şi te-a ofensat. adică moralitatea. în viziunea mea. şi intelectul. iar el nu înŃelege ce se întâmplă. Fireşte. fără consecinŃe grave pentru sănătate şi viaŃă.şi orice prăbuşire a valorilor umane o primesc ca pe o purificare a iubirii către Tine". moralitatea. ea adoptă faŃă de el un comportament nedemn. pentru mine. Un bărbat se îndrăgosteşte de o femeie. dar. Multe luni în şir. la momentul când scriam cartea a treia. le poate dăuna multora. atunci când toate coordonatele exterioare ale existenŃei lui se prăbuşesc. Să ne imaginăm o altă situaŃie. -repetam eu . nu va descreşte.

eu socoteam că. Când încercam să scriu textul primei cărŃi. să mă liniştesc. dacă e să fiu sincer. în primul rând. ConŃine articole de popularizare a istoriei religiilor. de acest lucru eu m-am convins când abia începusem să scriu prima carte.23 şi spiritualitatea ei depăşesc limita admisă. După aceasta. A doua categorie . şi . înŃelegerea acestor lucruri mi-a permis să supravieŃuiesc şi să opresc procesul de dezintegrare care începuse în primăvara lui 1996. De orice informaŃie nouă. iubirea . Mi se spunea adesea că informaŃia este extrem de comprimată şi că aş fi putut scrie câteva cărŃi.încercarea de a înŃelege. apoi aleargă după redactori. Mai departe urma includerea noului element în sistem. Totodată am putut să-i salvez şi pe alŃi oameni. SituaŃia care se crease atunci a fost de-a dreptul mistică. plănuiam să mă odihnesc. toate valorile umane pot fi împărŃite în trei categorii. capacităŃi intelectuale şi ceea ce noi numim „fericire umană" ne vor fi îngăduite. în principiu. printr-un comportament imoral şi nedrept al femeii. rugându-i să-i tipărească cartea. adică propria mea purificare în acest sens.revistă lunară. că trebuie să depun eforturi pentru a reuşi să le asimilez. cu cât mai mare este capacitatea noastră de a păstra iubirea şi de a ierta persoana iubită.aptitudinile. lucrul cu pacienŃii etc. care apare din septembrie 1959. Toamna. O informaŃie neprelucrată putea fi periculoasă pentru cititori. ale căror grave afecŃiuni erau consecinŃa neputinŃei lor de a-şi salva. respectiv. se va diminua ataşarea de relaŃii. în momentele dificile. NOILE VALORI Cartea a treia a ieşit de sub tipar. atunci acest bărbat va pieri sau se va îmbolnăvi grav şi viaŃa lui poate fi salvată. de a aprecia ceea ce se întâmplă. peste câteva luni deja. perfecŃiunea. a doctrinelor mistice etc. A treia categorie. corectă a sute şi sute de situaŃii. Prin urmare. a ştiinŃelor ezoterice. Dar.). Eu însă. parcă nu mă lăsa s-o fac ceva de sus. atunci ataşarea de viitor va fi înlăturată şi. aptitudini şi intelect.relaŃiile. cu atât mai multe relaŃii armonioase. Prima categorie . Dacă bărbatul va păstra iubirea. Era cazul să mă aşez să scriu o nouă carte. în care să răspund la multe întrebări şi să explic multe pasaje neclare. timp de mai multe luni corectează manuscrisul. care ne-a călcat în picioare cele mai înalte şi nobile sentimente. eu am văzut că informaŃia expusă în ea este depăşită de acele cunoştinŃe pe care le-am dobândit în vara anului 1996. care să lămurească esenŃialul din cele scrise mai înainte! Evenimentele care se petrecuseră m-au făcut să înŃeleg că sistemul nu este încheiat şi că informaŃiile pe care le primesc eu pot fi dintre cele mai neaşteptate. pierderea controlului asupra situaŃiei. noua informaŃie putea fi introdusă în carte. după ce a citit o notă informativă din revista „ŞtiinŃă şi Religie''("ŞtiinŃă şi Religie" ("Nauka i Religia") . în cele din urmă venea şlefuirea modelului prin punerea lui în practică. traversarea conştientă. aptitudini. De obicei. intelectul. MulŃi spuneau că ea le-a ajutat foarte mult. care se află la baza primelor două -contactul cu viitorul. Primul meu redactor m-a căutat ea singură. Apoi . apoi să scriu o carte. autorul scrie textul cărŃii. eu luam cunoştinŃă în felul următor: La început survenea prăbuşirea deplină a tuturor lucrurilor.

pentru mine. o cunoştinŃă comună o avertizase că eu îmi pot pierde rapid interesul faŃă de carte şi o pot abandona. în plus. Iar peste două luni. care putea să ia avânt şi să creeze mai apoi probleme de sănătate. Deocamdată. După cum m-am convins. îngerul păzitor. trece cel puŃin o jumătate de an până când aceasta poate fi inclusă în carte. eu am propus să adunăm un grup iui prea mare. încât de-abia izbuteai să te fereşti. pentru un manuscris încă inexistent. Cu o carte. Eu am înŃeles că. a găsit o ieşire din situaŃie: — PuteŃi dicta textul pe bandă de magnetofon. dar nici să-i dispreŃuim nu se poate . ToŃi au fost uşor atinşi de panică. s-o adaptezi şi abia apoi o poŃi oferi altora. L-am cercetat de la distanŃă: alături de omul acesta. fără a-mi imagina câtuşi de puŃin că lucrul acesta ar putea fi periculos.îi explicam eu. de ce n-aş lua înapoi informaŃia aceasta? — VeŃi uita îndată tot ce v-am vorbit până acum . eu socoteam că este puŃin probabil să poată apărea o nouă temă. După aceea am văzut cum totul a revenit la normal şi ne-am continuat convorbirea. — Nu trebuia să primiŃi informaŃia pe care v-am comunicat-o. unul foarte puternic.era târziu să mai dau înapoi. Oricât de importantă ar fi informaŃia dobândită. conectarea directă la diverse surse de informaŃie poate fi inofensivă. toŃi au observat. — Dar pentru ce să-i respect? . în biocâmpul lui.24 tot ea mi-a propus să scriu o carte. Peste nouă secunde. să-i povestesc despre investigaŃiile mele. pur şi simplu. totul se va şterge. Eu însă nu ştiam deloc ce să fac. nu ştiu ce să fac. acŃionând ca un fel de filtru. Afară de aceasta. omului acesta îi era proprie ataşarea de viitor. tot ce avea vreo legătură cu noŃiunea de karma. Am făcut guturai într-o formă foarte gravă. şi încă absolut pe neaşteptate. dintr-o dată. Trebuia totuşi să fac ceva. pentru alŃii încă este periculoasă. — Nu trebuie respectaŃi. doar s-o iau înapoi? Deodată m-a fulgerat gândul: într-adevăr. La început.a spus ea -iar restul se face. Conducătorul Ńării în care mă aflam atunci a vrut să discute cu mine. nu mi-a fost plătit un avans bănesc substanŃial. semăna cu un cuib de viespi. La cea mai mică atingere se stârnea o asemenea agitaŃie. către toamna anului 1996. în timpul conversaŃiei. MulŃi au început a se îngălbeni la faŃă. Biocâmpul din jurul capetelor întregii asistenŃe a început să se comporte ciudat. trebuie să porŃi informaŃia în interiorul tău. Ca să pot dicta textul mai lesne. Peste câteva minute. Acest dispreŃ şi nemulŃumirea sporită faŃă de sine în urma insucceselor se grupau într-un program de autodistrugere. Din cine ştie ce motive. s-a instalat o stare de slăbiciune acută. De aceea.se mira el mai apoi. Ea nu era legată nici de relaŃii. care continua să se acutizeze. .le-am spus celor de faŃă. era o pată strălucitoare. pe care 1-am cheltuit pe loc. Aceasta însă a apărut. Noaptea m-am trezit brusc din cauza senzaŃiei de profundă neîncredere şi de început al unei maladii acute. Fiindcă veni vorba. orice dorinŃă să mă ocup de scrierea cărŃii se dovedise a fi o treabă împovărătoare şi dificilă . Biocâmpul lui arăta că el îi dispreŃuia pe nemernici şi pe cei josnici. Mi-am dat consimŃământul să ne întâlnim. când eram în una dintre deplasările mele peste hotare. lucrurile sunt şi mai serioase. Le-am oferit informaŃie brută. iar când a văzut că nu sunt în stare să scriu. Şi omul însuşi era o persoană spiritualizată şi armonioasă. Aşadar. când îmi pierise. tema care mi se dezvăluia era una nouă. cu informaŃiile despre ea. ea este foarte periculoasă pentru voi. cu adevărat. căruia. că se întâmplă ceva îngrozitor. .

încercând să înŃeleg despre ce este vorba. voi fi făcut una cu pământul. în decursul câtorva săptămâni după întâlnire. analizam. în cea de-a patra viaŃă. pur şi simplu. Unul dintre cele mai clemente momente ale blocării îl reprezintă inflamaŃia rinofaringelui. De aceea. lovitura se îndreaptă asupra sistemului urogenital. eu avusesem prea multă putere. pierderea văzului sau a auzului. viaŃa mea actuală constă. sondam iar şi iar. El trebuie să-şi păstreze calmul şi sângele rece în faŃa oricăror necazuri.continuam eu . prin urmare. dar o intuiŃie puternică înseamnă contact lărgit cu viitorul. îmi amintesc cum. Prea multă putere. Apoi. Pentru mine. crud şi despotic. aşadar. nici de idealuri. Programul din sufletul meu fusese trezit. Fără o puternică intuiŃie. capacitatea de a guverna propriul destin. în mod evident.25 nici de aptitudini. Tema era. lovituri ale destinului. Mai apoi am verificat de multe ori: într-adevăr. îndreptată împotriva întregii lumi. Un program care opera activ în subconştientul lui a intrat în rezonanŃă cu al meu şi în mine a izbucnit o agresivitate interioară. eram pe loc „strivit" ca o muscă.un guturai rebel constituie unul dintre primele semne de activare a autodistrugerii. Ei bine. Puterea s-a dovedit a fi situată foarte sus în ierarhia valorilor umane. nouă şi era legată de conceptul de „putere". le explicam pacienŃilor la consultaŃii: — NemulŃumirea interioară faŃă de lumea înconjurătoare. Iar de guturaiul acesta eu n-am putut scăpa două săptămâni. Când am văzut că a început activarea programului. conceptul (noŃiunea) de „destin" este o componentă a unui astfel de concept cum e „puterea". în fond. dacă nu voi asimila noua valoare umană în decurs de o lună-două. traumatisme craniene. oricât de mică ar fi. nenorociri. eu simŃeam cum puterea asupra oamenilor. mai apoi. La nivelul subconştientului. mă vor face nefericit. nici un potentat_nu trebuie să aibă ceea ce se numeşte „cramponarea de un destin fericit". care s-a transformat pe loc într-un program de autodistrugere şi a fost blocată de guturai. dintr-un şir de umilinŃe. şi avusesem o atitudine prea incorectă faŃă de acest fapt. Eu făceam calcule. în momentul de faŃă eu suport tocmai o astfel de explozie". pentru pacientul meu însă ea era de o importanŃă primordială. Prin urmare. Din ce constă puterea? Aceasta înseamnă a guverna destinele altor oameni. eu am acumulat multă agresivitate faŃă de oameni şi faŃă de lumea înconjurătoare din cauza acestei teme. Dar „puterea" este un concept colectiv. . iar lărgirea contactului cu viitorul are loc numai la . Şi iată-mă din nou analizând. Apoi îmi aminteam de ochii mei roşii şi de nasul inflamat şi adăugam: „VedeŃi. Ea reprezintă suma câtorva valori umane. celebritatea şi mai cu seamă o poziŃie înaltă în societate nu numai că mă vor corupe. meningite. mă face arogant. în viaŃa aceasta. mi-am dat seama că. S-a dovedit că programul meu intrase în rezonanŃă cu programul omului pe care trebuia să-1 văd în dimineaŃa următoare. Ea nu înseamnă numai controlul asupra situaŃiei. Dacă aceasta nu reuşeşte să blocheze programul de autodistrugere. tema aceasta nu avea vreo însemnătate deosebită. blamarea altor oameni se transformă într-un program de autodistrugere şi este blocată prin dureri de cap. în cel mai bun caz. M-am uitat dincotro vine destabilizarea. După cum am observat. simŃeam că faima. potentatul n-ar putea exista. ci chiar mă vor ucide. în una dintre vieŃi. după o vreme oarecare. îndată ce apărea o posibilitate de a mă afirma ca lider în raport cu alŃii. encefalite. eu încercam să analizez ce anume m-a putut scutura aşa. nici de principii.

Dacă la acest stadiu informaŃia nu este asimilată corect. spiritual şi cumsecade. desigur. era şi cea principală. îşi poate face apariŃia diabetul. Dacă nu intenŃionaŃi să rupeŃi relaŃiile. La cantine şi la restaurantele ieftine. Să medităm asupra următoarei întrebări. Oamenii mă roagă mereu să scriu de care încălcare a legilor karmice este legată fiecare boală. De aceea.se va declanşa diareea. iar atunci când condiŃiile se opun dăinuirii dorinŃei este vorba deja de voinŃă. de pildă. intoxicaŃiile au loc. la voinŃa sa. străduindumă să înŃeleg ce este voinŃa.să treacă dincolo de limitele a tot ce este omenesc. veŃi avea probleme cu duodenul şi cu stomacul.aceasta era voinŃa. iar lucrul acesta. la idealurile. VoinŃa este dorinŃa care poate dăinui o zi. însă conceptul de „contact cu viitorul". apoi dispare. există o anumită interdependenŃă. văzând în toate voinŃa Creatorului. înainte de toate. lipsa dependenŃei de valorile umane. nu din cauza calităŃii mâncării. este mult mai uşor să simŃi lucrul acesta decât să-1 conştientizezi. ci din cauza stării celui care a gătit-o. Un bucătar bun înseamnă. Mai era o componentă. când cunoaşterea lumii s-a făcut de pe poziŃia iubirii. pentru a simŃi unitatea cu Dumnezeu. de cele mai multe ori. Iar lucrul acesta este posibil atunci când în suflet s-a acumulat multă iubire faŃă de Dumnezeu. însă. DorinŃa obişnuită apare pentru un timp oarecare. Nu există o legătură strictă şi nici nu poate exista. pe deasupra. răspunde de relaŃiile dintre oameni. dacă este lipsit de voinŃă. când omul a renunŃat cu totul la manifestările voinŃei sale. o acumulare de energie nervoasă. cel care a renunŃat în mod conştient la dorinŃele omeneşti. Atunci am înŃeles de ce. Omul cu voinŃă este un om cu gândire strategică. păstrând o singură dorinŃă. ca şi conceptul de „destin". De ce oare plexul solar. un conducător adevărat poate fi. al orientării corecte în cadrul acesteia. bunătate interioară. un an etc. de regulă. Văzul. căci îl va duce la pieire. care. însă. Eu testam un model după altul. multă iubire în suflet. Omul digeră hrana mai întâi pe plan informaŃional. un singur scop şi o singură manifestare de voinŃă . pe atât de individualizată este boala lui. Pe cât de individualizat este fiecare om. Treptat am dibuit-o .26 oamenii cu o mare rezervă de spiritualitate. renunŃarea la dorinŃe era una dintre condiŃiile esenŃiale pentru dobândirea fericirii supreme. gustul servesc ca intermediari între cele două sisteme informaŃionale: hrana şi organismul uman. Dar ce este voinŃa? După cum se vede. inteligent. Dar gândirea strategică nu este posibilă fără o profundă înŃelegere a lumii înconjurătoare şi fără o conştiinŃă evoluată. în filozofia indiană. Dacă gândiŃi aspru şi urât despre o persoană apropiată. se află alături de locul în care glandele participă activ la digerarea hranei? Pentru că în procesul îngurgitării hranei are loc cunoaşterea lumii înconjurătoare. Fără o voinŃă puternică. El poate fi înzestrat. O cunoştinŃă mi-a spus odată: „Mama mea se ruga întotdeauna înainte să prepare mâncarea şi toŃi remarcau că ea găteşte minunat". mai apoi. poate avea un destin fericit. fie n-o vor accepta stomacul şi intestinele . îmi era deja cunoscut. în timp ce aceasta a rămas. . scopurile şi speranŃele sale. Pancreasul. avem de-a face cu o mare dorinŃă. atunci fie va dispărea dorinŃa de a mânca această hrană. impulsul volitiv elevat este rezultatul unei atitudini corecte faŃă de lume. pot avea de suferit ficatul şi vezica biliară. Dacă aveŃi adesea pretenŃii la adresa unei persoane apropiate şi apare dorinŃa de a rupe relaŃiile cu ea. o lună. atunci când condiŃiile de realizare a dorinŃei au dispărut. poate da complicaŃii şi dureri de inimă. el nu trebuie să stea la cârma statului. mirosul. Dar. nici un cârmuitor n-ar fi în stare să conducă statul. Prin urmare. dar vă supăraŃi mereu.

eu-lui meu. „Dacă-i aşa.ea îmi răspundea: „Nu. imaginează-Ńi cifra opt. doar privind-o. durerile au rămas aşa cum au fost". atunci ea va dispărea puŃin câte puŃin şi tu nu vei avea prea mult de suferit. parcă aş fi gata să renunŃ la dorinŃele mele". cale de-o oră. I-am cerut permisiunea să intrăm şi el ne-a condus în biserică. „Ştii ceva. M-am uitat ce se întâmplă atunci la nivel subtil. Şi iată-ne mergând spre biserică pe un drum de pădure. s-a întâmplat să mă aflu într-un orăşel nu prea mare din nord. dar atunci când rostesc: <Doamne. .dar. dorinŃele tale cresc în subconştient de sute şi mii de ori. să spuneŃi la sfârşit numaidecât: <Doamne. SimŃeam totuşi că. călugărul s-a apropiat de noi. Natura meridională. Atunci când Ńi-o imaginezi. fie că ele nu se vor împlini. „BineînŃeles că va trece". din cine ştie ce motive. toate sunt după voia Ta>". fraza aceasta este foarte importantă. explică-mi atunci de ce mă doare inima? Nici un medicament nu mi-a ajutat. Cu cât mai clar Ńi-o vei imagina.şi tifos. atunci când aprind lumânarea. facă-se voia Ta>. să nu le socotim principalul nostru scop. am coborât pe o scară de lemn. un călugăr spărgea lemne. „Ei bine. mă rog şi cer ceva. spuneam: <Doamne. în caz contrar. tu ai fost bolnavă vreodată?" .27 Iar bunica mea a lucrat ca soră de caritate într-un spital militar şi a văzut de toate . ea este în afara oraşului. dacă tu afirmi că toate sunt legate între ele. în ce caz dorinŃele tale vor merge împotriva Universului? Atunci când importanŃa eu-lui tău uman. am înŃeles că fraza aceasta permite să nu ne ancorăm în dorinŃele noastre. înainte de a merge la muncă mă rugam. Pe când de-abia începeam sămi elaborez metoda şi nu scrisesem încă nici o carte. „Atunci când puneŃi lumânări şi vă rugaŃi.„Du-te la biserică. Natura nordică are o asemenea forŃă şi o asemenea măreŃie. într-o curticică. toate sunt după voia Ta> . Noi i-am mulŃumit şi el s-a îndepărtat. va fi mai . „Şi ce trebuie să fac?" .„Şi atunci totul va trece?" Eu am zâmbit doar. veche de câteva sute de ani. Peste câŃiva ani. Ştii ce înseamnă cifra opt? Mai Ńii minte matematica? Acesta este semnul infinitului. Deodată. locurile pe acolo sunt minunate. Dacă însă aceasta este de mii de ori mai mare. noi urcăm chiar acum în maşină şi mergem la biserică. dacă vrei să-Ńi rămână copiii în viaŃă. aprinde o lumânare pentru sănătatea ta.şi mă duceam la lucru". O cunoscută de-a mea mi-a spus odată: „Vrei să te învăŃ cum să-Ńi împlineşti dorinŃele? Atunci când doreşti ceva. Lângă biserică. Am intrat şi am pus lumânări. este vorba de realizarea dorinŃelor mele. se află pe malul râului". „E simplu de tot: ai adunat multă supărare împotriva femeilor". După asta mi-am amintit un episod din viaŃa mea. niciodată. când o întrebam: „Bunico. şi holeră . eu mă gândeam: „Ciudat. studiind structurile spirituale ale omului. fie că împlinirea lor ar putea aduce cu sine mari nenorociri. pune-Ńi în ordine sufletul. cu atât mai repede Ńi se vor împlini dorinŃele". încât te rogi fără cuvinte. biserica e de lemn. iartă toate supărările. Dacă dimensiunile dorinŃei tale sunt mici. mai bine nu te ocupa nici tu cu aceasta. ai să admiri natura cu acest prilej. apoi adresează-te lui Dumnezeu şi roagă-te ca toate supărările să plece din sufletul tău şi din sufletele urmaşilor tăi şi cere iertare pentru faptul că ai purtat supărare". încât sufletul adesea înmărmureşte din cauza unei exaltări de neînŃeles. este cam agitată. Ne-am apropiat cu maşina de biserică. acolo nu era nimeni. iar ea contravine legilor Universului. cu toată frumuseŃea ei. printr-un coridor îngust de brazi şi pini. Pe drumul de întoarcere. Iar o biserică ce se înalŃă deasupra râului trezeşte un asemenea sentiment de veneraŃie. Am intrat în vorbă cu medicul şef al spitalului din localitate. Am ieşit din biserică. voinŃei mele. atunci şi reacŃia va fi pe măsură.

practic. Sufletul. cu atât mai puŃin depinde de valorile umane. îi examinam pe pacienŃi şi efectul era adesea uimitor.28 presus de eu-l suprem. eu atribuiam orice deformări ale câmpului . în 1990. cramponându-se de valorile umane. ImportanŃa celor spuse de călugăr în biserică eu am simŃit-o pentru că aveam deja un precedent. cu atât mai credincios trebuie să fie el în interior. Doamne" înseamnă că dorinŃele născute de un suflet imperfect nu trebuie să se realizeze. ci toată armonia fericirii umane". viaŃa lui. Din fire. Iar sensul vieŃii constă în acumularea iubirii". nenorocirile. pentru un om nearmonios. lucrul acesta se poate sfârşi cu dispariŃia întregului neam. eu am fost în vieŃile anterioare un om destul de armonios şi proporŃiile dorinŃelor mele au fost mari. apoi însă a început să mă sperie. de a-i simŃi armonia. eu nu sunt un om al jumătăŃilor de măsură şi. eu am început să-mi creez metoda. pierderi şi suferinŃe. eu am compus un toast: „ViaŃa este posibilitatea de a iubi. Mi-am dat seama că situaŃia este foarte serioasă şi că. suferinŃele. Dacă o dorinŃă de mari proporŃii pătrunde până la o adâncime considerabilă şi. în plus. voinŃa lui. cu atât mai mult se purifică sufletul lui şi cu atât mai repede i se împlinesc dorinŃele. După toate semnele. merg până Ia capăt. eu-\ lui uman sunt secundare. iar voia lui Dumnezeu şi iubirea faŃă de El sunt primordiale. moarte etc. Am observat încă din copilărie că toate dorinŃele mele se împlinesc. Cu cât mai mare este dependenŃa de valorile umane. atunci. Atunci am început să-mi dezvolt dorinŃa puternică de a-i ajuta pe oameni să cunoască lumea. De aceea dorinŃele unui sfânt pot creşte fără să aducă vreun prejudiciu deosebit sufletului lui. ca un sistem de autoapărare. Dacă însă uităm că bolile. cu atât mai mare este încărcătura de agresivitate care însoŃeşte dorinŃele. Ea a luat naştere. La un om obişnuit însă. dar sufletul se înrăieşte. o dată ce doresc ceva sau îmi propun un scop. La început. Puterea dorinŃei trebuie să corespundă armoniei interioare. mă lipsea. Când omul accentuează în rugăciunea sa că dorinŃa Iui. În anul 1980. Căci dorinŃele mele pot aduce rău altor oameni. lucrurile se pot sfârşi prost. cu cât mai des repetă el lucrul acesta. cât tortură. dă naştere unor dorinŃe cu germeni de agresivitate. îmbătrânirea purifică sufletul. Pentru medic sau vindecător.pentru ce? Acum îmi dau seama că puterea dorinŃelor mele. de unde vine atacul. de şansele de a supravieŃui. dacă nu voi învăŃa să văd cine atacă. dorinŃa de fiecare clipă de a înŃelege lumea. nu atât fericire. lucrul acesta mă bucura. La început. dorinŃele nu mi se diminuează.l. Omul este un mijloc pentru iubire. conjugată cu o concepŃie incorectă despre lume. în afară de aceasta. după ce am văzut pentru prima oară structurile karmice. Mă salvau bolile nesfârşite. dorinŃa noastră de a-l ajuta pe celălalt sunt întotdeauna secundare. într-un asemenea caz. şi medicul iau boala asupra lor. lucrurile se pot termina cu boli. Iubirea este. aducându-i nu durere. iar eu nu puteam înŃelege . Destinul îmi dădea lovituri fără cruŃare. Divin. pe când lucram la cooperativa de pe lângă Institutul de medicină nr. dacă acest fapt se opune voinŃei Celui de sus. DorinŃa de a-l ajuta pe celălalt. în primul rând. Atunci. nici chiar o rugăminte incorectă nu va fi prea periculoasă. Atunci şi vindecătorul. noi transformăm izbăvirea de suferinŃe într-un scop în sine. cunoaşterea faptului că voinŃa noastră. De aceea cuvintele „Facă-se voia Ta. în consecinŃă. reprezintă condiŃia pentru o sănătate bună şi pentru supravieŃuire. oricât timp ar trece. care ne-a fost oferită. destinul absolut dezorganizat şi. se transmite urmaşilor. esenŃiale fiind iubirea faŃă de Dumnezeu şi voinŃa Divină. dacă aspiraŃia la iubire şi la Dumnezeu nu reuşeşte să depăşească evoluŃia dorinŃelor. Compasiunea este cea care îl face pe om om. Cu cât mai mare este dorinŃa medicului sau a vindecătorului de a-l ajuta pe pacient. la o agapă. În anul 1990. e destul doar să-1 compătimească pe pacient. în acest caz. de a-l salva dezvoltă cele mai frumoase calităŃi umane. trupul pacientului se purifică.

adică străbătuseră cea mai mare parte a drumului. care-şi are originea în ins. provincie a Portugaliei) şi gustări. El le transmite pacienŃilor preaplinul iubirii sale şi capacitatea de a iubi. Acest secret este legat de propria ei persoană. medicul lecuieşte cu sufletul său. nu se supără pe pacient când acesta nu se comportă corect. Ne-am scăldat. El nu se autoflagelează când n-a fost în stare să ajute. La lisus Hristos veneau mii de bolnavi. care s-a întâmplat pe atunci când de-abia începeam să lucrez cu structurile karmice. care nu era decât o îngrămădire de bolovani în apropierea apei. Îmi amintesc de un caz amuzant. Preocuparea lui de căpetenie a reprezentat-o crearea unei ample ştiinŃe a personalităŃii. dacă aceasta va dăuna sufletului lui. care să servească drept bază pentru educarea omului). Medicul şi vindecătorul nu lecuiesc. Cu cât mai puternică este năzuinŃa spre Dumnezeu. adresându-mă lui Dumnezeu. să-1 descopăr pe autorul farmecelor. dă efecte diferite. el însă îi vindeca numai pe unii. dorinŃa lui sinceră de a-l ajuta pe pacient nu-i dăunează. rostind fraza care mai apoi a devenit cunoscută tuturor.spunea Behterev (Behterev. de unde s-a luat fraza: „Nu este prooroc dispreŃuit decât în patria lui şi în casa lui"? Când a venit în localitatea sa. parcă m-a îmboldit ceva. Era rândul meu să plătesc. aşadar. Eu am spus că îi voi dezvălui secretul. apoi. Am văzut că această „vindecare" nu-i decât o păsuire temporară şi că. nule?". m-am rugat. odată. M-au trecut fiori. . în timp ce ale mele sunt. Pe măsură ce continuam să lucrez. dacă sufletul lui cuprinde multă iubire. era o pedeapsă de sus. apoi ne-am dus pe plajă. Unul şi acelaşi medicament. Şi iată că. ne-am bronzat. Pentru toŃi. iar lucrul acesta reprezintă principalul tratament. ei uşurează suferinŃele pacientului şi îl ajută să se însănătoşească. Am înŃeles că oamenii trebuie ajutaŃi. în primul rând. Şi nu întâmplător întreba el dacă omul crede. eu am început să pătrund în nivelurile subtile şi am avut de suportat unul dintre cele mai mari şocuri. Dacă medicul a fost credincios în viaŃa anterioară. Noi am luat un taxi şi am plecat spre o plajă. Am înŃeles de ce durata vieŃii medicilor este mai mică decât a oamenilor de alte profesii. . pe când încercam. A adus importante contribuŃii la studiul morfologiei creierului. Trebuie să fii mai bun. pur şi simplu. în ultima clipă.neuropatolog.varietate de vin dulce. în cele din urmă. pe cei care erau pregătiŃi. nici deochiul. Apoi am scos câteva sticle de „Madera" ("Madera" . Medicul care aspiră la cunoaşterea sufletului şi simte legătura dintre suflet şi trup se va orienta mai corect în orice boală. Mă aflam în Crimeea împreună cu prietenii mei. El a achitat călătoria fără să spună vreun cuvânt. cu atât mai puŃin îi dăunează sufletului orice schimbări cardinale. Nu erau la mijloc nici farmecele. prescris de medici diferiŃi. dar lucrul acesta trebuie făcut corect. Deosebit de semnificativă este personalitatea medicului în medicina orientală. Atunci el a plecat de acolo. ea nu va duce la nimic bun. Vladimir Mihailovici (1857-1927) . el era fiul teslarului losif. M-am dus la biserică. Madeira. Căci.şi am sărit din maşină. psihiatru şi psiholog rus. capacitatea de pătrundere vizuală mi se amplifica. Explică-mi de ce tu obŃii rezultate excelente. Adică. dar. mai întâi. tratamentul primar este cel informaŃional. şi am cerut să nu-mi fie dat să-1 ajut pe pacient. bolnavii se simt mai bine". Hristos n-a putut vindeca pe nimeni. să resping toate astea. „Atunci când medicul adevărat intră în salon. practic. O chinezoaică pe care o cunosc şi care practică acupunctura mi-a povestit că o doamnă cu titlu ştiinŃific şi diplomă de acupunctor a sâcâit-o vreme îndelungată: „Eu înfig acele în aceleaşi puncte ca şi tine. Nu există medicină fără personalitatea medicului. I-am spus unui prieten: „Plăteşte tu". când am aflat cu cine încercasem să lupt. fără succes. să le distrug.29 deochiului sau farmecelor şi încercam. Cu . să tinzi spre autoperfecŃionare.

peste încă cinci minute. Aici are loc procesul cel mai important. am băut. Iar dacă omul are ambiŃii sporite. toate glandele trebuie să meargă ca ceasul. adică şi postul. Iar dacă el se şi roagă în timpul acesta. „Am să-1 pun pe picioare . noi cu toŃii şedeam deja şi închinam pahare. de aceea.a spus el. hrana variată. Ne-am dat seama că situaŃia este gravă. Am umplut paharele. din când în când. la intrarea în intestin această funcŃie o îndeplinesc vezica biliară. iar deşeurile informaŃionale vor fi mai puŃine. Noi am râs cu toŃii. faŃa lui a început să capete o nuanŃă verzuie. ce-o fi bun în asta? Apoi am înŃeles . delicatesele răpesc foarte multe puteri şi pot duce la boli. perfecŃiune. la 17 km spre sud-vest de lalta. de indigestie. Hrana diferenŃiată ajută la tratarea multor afecŃiuni. ataşarea lui energetică de valorile umane slăbeşte în mod considerabil. Peste cinci minute. noi mai aveam pâine. Starea fizică şi emoŃională a omului depinde de modul în care se formează structura informaŃională a hranei ce intră în intestin. şi foamea purifică. sărate. Mai înainte. procesul asimilării se desfăşoară mai bine. pur şi simplu.oraş în Ucraina.îi spuneam noi . Atunci când omul doar vede şi începe să guste hrana. am toastat. Am umplut paharele a doua oară. are loc un schimb informaŃional activ.dar nu înainte de a face un lucru". Aşadar. am Ńinut un toast „Pentru minunata natură a Crimeei şi pentru Alupka"_( Alupka . duodenul şi pancreasul. rezultatul va fi cu mult mai bun. infuziile de plante pot ajuta în tratamentele celor mai diverse afecŃiuni. roşii.Te-ai supărat pe mine din cauza banilor de taxi. Lui însă i se făcea tot mai rău. Din această cauză. adică mâncăul trebuie să fie bun la suflet. pe Ńărmul sudic al peninsulei Crimeea. Peste un minut. mai cu seamă. Dar pentru aceasta trebuie să nu fii gelos. pielea feŃei i-a devenit roză. după ce s-a culcat. De aceea. cere-i iertare lui Dumnezeu". M-am apropiat de prietenul meu. iar duodenul . Câteva minute mai târziu. ToŃi îmi cereau să încep imediat să presez anumite puncte sau să fac pase cu mâinile deasupra suferindului. atunci când omul Ńine un post riguros sau face foame. în .. L-am privit ca să înŃeleg despre ce este vorba şi am hotărât să fac un mic experiment. Dacă în prima etapă o parte considerabilă din munca informaŃională şi-o asumă glandele salivare. sunt indicate atât şocurile.cu ambele teme. prietenul meu a simŃit dureri în burtă. poŃi să te rogi lui Dumnezeu nu numai înainte. StaŃiune balneoclimaterică. Ficatul prelucrează informaŃia referitoare la aptitudini. un meniu corect alcătuit.) Am mai stat. codul informaŃional al hranei poate fi schimbat chiar şi după îngurgitarea acesteia. la diminuarea potenŃialului spiritual şi creator.30 „Madera" sunt bune nucile şi caşcavalul.ca să digeri o asemenea cantitate de hrană. întrucât mâncaserăm aceleaşi bucate. de regulă. iar în stomac. suprafaŃa pereŃilor stomacali de lângă cardie şi de lângă pilor. m-am aplecat şi i-am şoptit la ureche: . dacă omul mai întâi priveşte mâncarea.am zis eu . După ce mâncarea ajunge în stomac.hai să mai bem şi să îmbucăm". pentru că nu mai era în stare să şadă. iar a treia etapă începe când hrana ajunge în intestin. trufaş. iar. ci şi după masă. Atunci mi-am amintit că sunt vindecător. De aceea. Pancreasul lucrează cu tema relaŃiilor. Deşi. longevivii consumă. aspru. sus capul. „Peste două minute. altminteri va muri. cât şi competiŃiile. hrană nediversificată şi în cantităŃi nu prea mari. După cum se vede. afară de acestea. Din acest motiv. Lăcomia e lăcomie. intelect. totul va trece. „Mi se pare că m-am intoxicat" . eu nu înŃelegeam de ce oamenii pot spune cu mândrie despre cineva: „El poate mânca un berbec într-o singură zi". Dacă omul este gelos şi susceptibil. mănâncă fără grabă. începe a doua etapă a asimilării informaŃionale. castraveŃi. pancreasul îi funcŃionează mai prost şi el este nevoit să mănânce mai puŃine dulciuri. am admirat natura. picante. apoi am luat o gustare. ficatul Iui are de suferit şi el trebuie să mănânce mai puŃine alimente amare. .

Ei bine. noi ne apucăm să punem lucrurile la punct cu persoana iubită.Ce diversitate exterioară şi ce unitate interioară prezintă lumea. lată-mă stând de vorbă cu un tânăr care are diabet. este vorba de susceptibilitate. Mereu nu-mi pune lucrurile la locul lor. picioarele oamenilor geloşi sunt prost irigate cu sânge. atunci când cineva nu corespunde idealurilor. în primul rând. de relaŃii. sau vă schimbaŃi.de principii. este mai accentuat. câŃiva ani în urmă m-am despărŃit de soŃie. în al treilea rând. dar lucrul acesta s-a întâmplat de zeci de ori. „Diabetul înseamnă uciderea iubirii din cauza relaŃiilor" . voinŃa şi dorinŃele dumneavoastră. „Noi dezaprobăm de sute de ori pe zi pe câte cineva . Hristos se retrăgea în deşert. atunci când ceva se opune voinŃei. Zona pancreasului îi este afectată foarte puternic. Lucrul cel mai trist este că asta a devenit o normă şi. şi. „Eu încerc să lucrez la dezvoltarea mea personală. . nu reacŃionaŃi deloc la lumea înconjurătoare. un asemenea regim de foame îi poate dăuna trupului. principiile. De curând au început să mă doară degetele de la picioare. este vorba de agresivitate. E permis să gândiŃi. Eu ridic din umeri. „VindecaŃi-vă sufletul şi se va însănătoşi trupul" -1-am sfătuit eu. în al doilea rând .însă maică-mea mă stinghereşte foarte mult. Totuşi rolul principal.. totul se va schimba în bine". Medicii au remarcat că o cură îndelungată de înfometare dă rezultate mai bune în condiŃii de staŃionare. Dacă veŃi reuşi să faceŃi lucrul acesta. se frământă şi se ceartă în perioada postului curativ. dorinŃelor. e interzis să apreciaŃi situaŃia. Adică. Pancreasul se leagă printr-un fir informaŃional invizibil de moartea soŃiei lui în două vieŃi anterioare. Mă calcă pe nervi. .a remarcat odată cu uimire un prieten de-al meu . Scopurile. „Trei luni. cu un asemenea bagaj. începând de mâine. atitudinea faŃă de lumea înconjurătoare. şi nu de ambulatoriu. sufletul. idealuri. dar nu iese nimic în afară.cugetam eu - . Tânărul credea că va da greş de două sau trei ori. omul se deconectează de la stresuri şi frământări. puternic . „în două vieŃi anterioare a murit soŃia dumneavoastră. tot ce reacŃionează la lumea înconjurătoare trebuie să dispară. eu-\ dumneavoastră. iar efectul. Cea mai mică enervare şi agresivitate la adresa mamei amplifică în subconştient agresivitatea faŃă de viitoarea dumneavoastră soŃie".31 primul rând. O suprafaŃă neagră cu desăvârşire. dar a început alta". iar drept rezultat ne alegem cu diabet. iar în această viaŃă şi în cea următoare veŃi muri dumneavoastră. asprime. cât şi în însănătoşire. iar lucrul acesta îi permite şi trupului să se purifice. atât în îmbolnăvire. Nu suntem la prima şedinŃă.nici nu mi-ar fi trecut prin minte că are diabet. în spitale şi în sanatorii. Odată am intrat în vorbă la saună cu un bărbat robust. „Să ştiŃi că eu sunt un om cu voinŃă: am Ńinut un regim sever şi mi-a scăzut zahărul de la douăzeci la şase-şapte unităŃi. . dorinŃe. Nu întâmplător. în timpul postului.am zis eu. aceasta este cauza multor stresuri". sau pregătiŃi-vă de ce este mai rău". „Mama dumneavoastră vă administrează un vaccin pentru care nu aveŃi toleranŃa necesară. vă puteŃi pierde vederea sau vă pot paraliza picioarele. Mă plictiseşte cu tot felul de pretenŃii". Cauza principală a morŃii soŃiei o reprezintă ataşarea lui. Şi-a legat la mână înadins un fir de lână. principialitate oarbă. Mi-am dat seama că am terminat cu una. Am citit cărŃile dumneavoastră. îi examinez organele la nivelul bio-câmpului. Mâinile şi. Dacă însă omul se supără. este vorba de despotism.apoi ne mirăm că ne îmbolnăvim". mai ales. îl privesc în ochii ascunşi după lentilele ochelarilor. „într-adevăr. Mi s-a povestit cum un tânăr a hotărât să se abŃină de a-i mai dezaproba pe alŃi oameni. Ataşarea de relaŃii şi de idealuri distruge vederea. în dumneavoastră intră totul. înainte de aceasta.zice tânărul . îl au caracterul şi concepŃia despre lume a omului. suspiciune în relaŃii. de voinŃă. fireşte. gelozie. Atât doar că. exact trei luni. care îi amintea de aceasta.

omul se alege cu o boală grea. Dacă o purificare deplină prin şoc nu este posibilă. pentru a se schimba. ci cu un vaccin. idealurilor. atunci fiecare vizită la tripou îl face mai bogat şi mai fericit. practic. Atitudinea faŃă de ele este decisivă . Mai bogat devine sufletul. pierderile se întâmplă de câteva ori pe an.gelozia. „Ei bine. dimpotrivă. A fost arestat şi băgat la puşcărie. puşcăria nu are cazinou. A pierdut întreaga sumă. din senin". dar cauza este aceeaşi .. Şi-a pierdut şi casa.îmi spunea el . iar aceasta este bogăŃia principală. A revenit şi iar a început să joace. în felul ăsta. îşi va putea recupera banii pierduŃi. Cazinoul poate îndeplini cu succes acest rol. poŃi suferi o sută de mici pierderi şi o pierdere-două mai mari. Atunci când omul renunŃă la iubire. .32 s-ar părea că nu poate fi nici o legătură între creşterea numărului homosexualilor şi sporirea cazurilor de diabet. chiar dacă va fi. In viaŃa obişnuită. credeam că doar pentru a câştiga o mare sumă de bani sau. ne alegem nu cu o boală. pentru a se desăvârşi. Eu am remarcat clar că. Dacă doriŃi să fiŃi sănătos. Iar. va avea probleme în mod sigur. Pentru lecuirea sufletului dumneavoastră vi s-a dat un fiu. al cărui caracter. diabetul începe fără motive vizibile.un joc. orice s-ar întâmpla. „Dar lucrul acesta este şi mai periculos. dar nu se poate să renunŃaŃi la iubire. o dată la câteva minute. Apoi a pierdut toŃi banii lichizi pe care îi avea. Dar situaŃii ca cea de mai sus se ivesc. Dacă omul înŃelege că vine la cazinou.eu sunt medic de meserie. dar nemulŃumire şi iritare permanentă din cauza cuiva?" „Pe astea le-am avut vreme de mai mulŃi ani faŃă de propriul meu fiu". care vizita deseori cazinoul şi pierdea acolo toŃi banii disponibili. care îi purifică sufletul clipă de clipă prin mici necazuri.„se va redresa" omul în viitor sau „se va îneca".Nici acum nu pot înŃelege de ce am făcut diabet. poate duce la consecinŃe şi mai grave. încearcă să rupă legăturile interioare cu persoana iubită. într-o singură seară. AlŃii o sfârşesc şi mai rău. Şi iată că. apoi vor începe nenorocirile şi bolile. . Apoi şi-a vândut casa. Dacă însă omul vine la cazinou mânat de dorinŃa neînfrânată de a se îmbogăŃi. In sala de jocuri. Iar câştigul. un bun specialist. pentru a obŃine bani să joace mai departe. în primul rând. cu pierderile de aici te poŃi împăca mai uşor decât cu cele din viaŃă. CAZINOUL N-am putut să-mi dau seama multă vreme. crezând că. întrucât cazinoul este o imitaŃie a vieŃii . Pentru dumneavoastră însă principiile s-au dovedit a fi mai importante decât iubirea. După cum se ştie. Omul merge la cazinou pentru a se învăŃa să depindă mai puŃin de valorile umane. . ghinionistul a hotărât să jefuiască o bancă. mă alimentez corect. precum şi idealizarea relaŃiilor. De fapt. într-o formă embrionară. N-am încercat sentimente de ură sau vreo supărare deosebită faŃă de nimeni". odată. Individul a fost fericit o săptămână. nu are şanse să câştige. el a câştigat vreo 100 de mii de dolari. vroia şi mai mult. Aşadar. să nu renunŃaŃi la persoanele iubite". pentru a o cheltui. Tocmai acest lucru i s-a întâmplat unuia dintre pacienŃii mei din New York. Pentru dumneavoastră au căpătat o importanŃă prea mare voinŃa şi principiile dumneavoastră. comportament şi concepŃie despre lume se opun principiilor. dar nu se mai putea opri. PuteŃi intra în conflict. Mi s-a povestit istoria unui american. atunci când practici jocuri de noroc. Omul care nu este pregătit pentru ele îşi va intoxica sufletul cu emoŃii negative. Pentru mulŃi oameni. pentru a depinde mai puŃin de sentimentele şi dorinŃele sale. Când nu-i mai rămăsese nimic. pentru ce se duc oamenii la cazinou.acesta este doar un fond exterior. voinŃei şi dorinŃelor dumneavoastră. .

la ruletă şi la aparatele de joc. fiecare automat are o oră pe zi la care oferă câştiguri. Drumul Ńine vreo trei ore. conducătorul auto se orientează pe traseu nu după lumina farurilor. — De ce tocmai black-jack? — Pentru că. Autocarul soseşte în Atlantic City seara şi pleacă disde-dimineaŃă. — La New York. ci după liniile strălucitoare care marchează benzile de circulaŃie şi după punctele roşii reflectorizante de ambele părŃi ale drumului. înalte de un centimetru. în plus. La drept vorbind. AşezaŃi în maşină. să mergi la cazinou pe toată noaptea? . dacă adoarme la volan. îmi amintesc cum m-am dus prima oară la Atlantic City: banii pe care îi câştigasem dând consultaŃii pacienŃilor îmi ajungeau pentru bilete.m-a întrebat cunoscuta care mă invitase la New York. trebuie să te opreşti un timp şi să-Ńi vii în fire. de pildă. Astfel. Afară de aceasta. încât pare că nu va mai fi nicicând frumos şi curat. la trecerea pe altă bandă. fără intuiŃie. ceea ce contează. — Sunt curios să ştiu cam cât. în fond. ToŃi pasagerii erau pensionari. unde sunt cele mai multe şanse de câştig? — La black-jack.Atlantic City. după cum doreşti. atât că asul poate avea unsprezece puncte sau un punct. este un bun profesionist poate câştiga într-o noapte o sumă bunicică. Un om care e în pasă bună şi. cale de două ore şi jumătate de mers cu maşina. Şi iată-ne gonind spre sud. maşina ne purta lin pe minunatele drumuri ale Americii. din când în când. Fiindcă veni vorba. Peterburgul este un oraş unic. Dar asta e altă chestie. La black-jack însă trebuie să ai nu numai intuiŃie. iar. PoŃi să vii cu douăzeci de dolari în buzunar şi să joci toată seara. nu demult un individ a început să joace. Există aparate de joc la care jetonul costă 5 cenŃi. este intuiŃia. — Putem merge îndată la aparatele de joc sau la ruletă. EmoŃiile negative izbucnesc. atunci când va ieşi pe fâşia cu nervuri de la marginea drumului. noi discutam despre distracŃia ce ne aştepta. — Iată. ci şi dexteritate. la cazinou nu e neapărat să vii cu bani grei. de ambele părŃi ale şoselei se perindă borne cu dungi luminiscente. La întoarcere.am răspuns eu. — Fireşte . Drumul seamănă cu pista de decolare a unui aerodrom. profesioniştii cunosc lucrul acesta şi îl „mulg" la timpul potrivit. oraşul arată atât de murdar şi de urât. n-ai ce căuta la jocurile de noroc. Nemaipomenita mizerie a drumurilor din Peterburg a devenit evidentă pentru mine după prima călătorie în SUA. — SpuneŃi-mi. jocurile de noroc sunt interzise. — Vrei să te relaxezi complet. iar. laturile pătratelor se transformă în nesfârşite linii întrerupte de-a lungul drumului. Dar. la vreo doi metri unul de altul. şi înăbuşă pe loc intuiŃia. E ca în jocul de „douăzeci şi unu". Pe câŃiva kilometri înainte se întind parcă ghirlande de luminiŃe. şoferul va auzi deja un ciocănit caracteristic. după ce cei de . în întuneric. la douăsprezece noaptea. în timp ce îmi aminteam de Peterburgul murdar. Şi cârmuitorii oraşului au fost cu toŃii de aceeaşi teapă. asfaltul aduce cu o scândură de spălat şi. Fiecare a năzuit să-şi dea obolul la distrugerea şi părăginirea oraşului. Ce-i drept. Odată mergeam cu autocarul care circulă pe traseul New York . Fiecare bandă de circulaŃie este marcată cu pătrăŃele metalice. să mergem la Atlantic City. în mod inevitabil. zgomotul va fi ca cel produs de un băŃ apăsat cu putere pe suprafaŃa unei scânduri de spălat. brăzdat de şanŃuri şi înŃesat de ruine. La un metru de marginea drumului. casă şi masă şi chiar pentru odihnă.33 după ce ai pierdut. pasagerii au făcut schimb de impresii şi s-a dovedit că cea mai mare pierdere a fost cam de 40-50 de dolari. Unul dintre cele mai mari centre ale culturii mondiale.

vreau să joc'" . Există totuşi oameni care nu lucrează nicăieri şi n-o duc rău. l-a anunŃat: „Dacă veŃi renunŃa astăzi la joc. cu cât este mai mare haosul în stat. este mai bine să nu te arăŃi la acelaşi cazinou. Totul ar semăna cu un jaf la drumul mare. ei ştiu multe procedee să te facă să pierzi. ea este impozitată. omului îi este proprie iluzia că statul poate fi cumsecade. — Bine. Iar cel mai mare duşman al statului nu este cetăŃeanul. un tip a câştigat la black-jack într-o singură noapte 11 milioane de dolari. dar suma câştigurilor. dacă suma câştigului depăşeşte o mie de dolari. cu cât sunt ele mai absurde. în mod evident. drumul este lung şi viteza mare. de el s-a apropiat patronul cazinoului şi. suma pe care au câştigat-o ei nu este cunoscută cu exactitate. a fost vizitat de curând de Ńigani . suntem dispuşi să vă plătim 100 de mii de dolari". De aceea nici un funcŃionar nu este interesat ca statul să prospere. iar dacă tu nu vei înŃelege şi nu vei simŃi imediat lucrul acesta — socoate că ai şi pierdut. surâzând amabil. în cel mai bun caz. Dar. E drept că. — Ce înseamnă „să-1 clatine pe crupier"? — Ai să joci .20 de mii de dolari într-o lună Ńi se vor ierta. legile însă erau absurde şi nefireşti. de aceea figura funcŃionarului a căpătat o importanŃă uriaşă. ceea ce se ştie e că la cazinou nu s-au găsit destui bani gheaŃă pentru a le plăti câştigul! Interlocutoarea mea m-a privit cu coada ochiului: — Ei. însă. — Ei bine. Unul dintre cele mai mari cazinouri. „Azi sunt bine dispus. aminteşte-Ńi că nimeni nu-i poartă de grijă maşinii tale din parcare. — Spune-mi măcar unul. cu atât este mai importantă figura funcŃionarului şi cu atât mai multe bunuri deŃine el. le poartă de grijă cetăŃenilor săi. de aceea şi există black-jack. ci funcŃionarul statului. numai black-jack provoacă pierderi. Iar dacă omul n-ar fi înŃeles. peste câteva zile ar fi fost ucis chiar la uşa casei sale. probabil. Cu cât mai prost funcŃionează legile. asta e deja de competenŃa ta. . — Şi totuşi. dacă vor fi mai mulŃi. energetica funcŃionează şi le vine mai uşor şi să-1 „clatine" pe crupier. — Cu plăcere. pe loc va fi schimbat crupierul. Acum în Rusia nu există nici disciplină riguroasă. cei de la tripou i-ar fi făcut cu degetul unui astfel de om şi i-ar fi zis că este mai bine să nu mai dea pe la acest cazinou. s-au informat cine e. Iar atunci când se adună un grup mare. dacă oamenii câştigă la black-jack. Dar. pariind la curse sau mergând la cazinou. Şi-apoi .ai să vezi. îşi onorează promisiunile făcute acestora. In general. „Trump Plaza". aparatele de joc şi alte jocuri de noroc aduc un venit stabil.care a fost cea mai mare din ultimul timp? — Nu demult. nimeni n-ar mai merge la cazinou. Eu m-am gândit că. de ce cazinoul nu suprimă acest joc? — Ruleta. Dacă vei avea câştiguri substanŃiale şi constante. nici . Omul n-a renunŃat la joc. apoi. căci prosperitatea statului înseamnă disciplină riguroasă şi control ai activităŃilor funcŃionarului.34 acolo au văzut cum joacă. dar dacă omul este un profesionist? — Dacă eşti profesionist şi câştigi bani mereu.se spune că era o şatră întreagă -ei bine. dacă ar fi suprimat. în timpul puterii sovietice exista o disciplină aspră.nu mă lăsam eu . a fost. în Rusia. Cartea nu-Ńi va mai veni. crede-mă. totuşi s-a ales şi el cu bani frumoşi — A mai fost vreun caz asemănător? — Da. care e situat chiar la intrarea în Atlantic City.a răspuns el. łiganii au o intuiŃie excelentă. Statul înseamnă legile existente şi funcŃionarii care le aplică. ei ştiu să prevadă viitorul.

întrucât în Rusia opinia publică a fost anihilată. dar opinia publică este cea care le creează. iar iubirea este o realitate.am început eu. să-mi pun mintea la treabă. instruită şi nobilă. Ńara „se bălăceşte" în haos. la rândul meu. Îi zâmbesc. atunci când omul apreciază şj cunoaşte lumea mai întâi prin mijlocirea idealurilor. că. fie că este vorba de funcŃionari sau de conducători. care şedea la o măsuŃă. filozofilor. cumsecade. ci pe planuri. de obicei. visurile. Apoi mă uit la ceas şi încerc. mai cumsecade. Rusia este o Ńară imprevizibilă .îmi explică ea cu amabilitate. Exista iluzia că muncitorul este mai inteligent. deoarece iluzia înseamnă idealuri. Exista iluzia că statul trebuie să fie condus nu de profesionişti. Acolo se aflau reprezentanŃii companiei aeriene „Cruise Air". Privesc din nou înjur. principii şi scopuri. Mă apropii de casa pe care scrie: „Procurarea biletelor pentru oraşele de peste hotare". Nu se poate să depinzi de iluzii. parlamentul a început nu numai să adopte. principii şi idealuri. şi imediat au ieşit la iveală lipsa de perfecŃiune şi defectele multora dintre legile adoptate. dacă o persoană ocupă un post de răspundere. Exista un singur loc în Moscova. e de la sine înŃeles că ea este inteligentă. Iar. În Rusia dinaintea perioadei socialismului. ci New Yorkul îmi zboară pe lângă nas. idealurile sunt o iluzie. în cele din urmă.35 legi bine gândite. că statul are grijă de cetăŃenii săi. mulŃi oameni trăiau cu iluzia că poate exista o societate întemeiată nu pe iubire. care este Ńara neprofesioniştilor. Omul plăteşte întotdeauna scump pentru iluziile sale. am să vă explic cum să ajungeŃi acolo.îmi răspunde ea cu un zâmbet fermecător. este mult prea periculos. mi-a zâmbit politicos şi mi-a înmânat biletele comandate anterior. oamenilor de artă. inclusiv unora de la ghişee. ci şi să elaboreze legi. datorită simplului fapt că el îşi petrece toată ziua la strung. speranŃe. Mai adresez de câteva ori întrebarea mea altor oameni. năuc. iau foiŃa cu adresa şi mă dau la o parte. Ele sunt rezultatul eforturilor colective ale savanŃilor. imaginea lumii pe care şi-o construieşte el coincide cu cea reală. Am rămas cam descumpănit. Din acest punct de vedere. Mă duc acolo de unde trebuia să iau biletele. Aceasta ar fi reprezentat principala garanŃie a democraŃiei şi a fericirii Ńării. ci de oameni incompetenŃi. şi deodată îmi dau seama că mă aflu în Rusia. liderilor religioşi. eu întreb întotdeauna de trei ori. cui m-aş putea adresa?" — Să ştiŃi că aŃi greşit locul . neinstruiŃi şi săraci. odată. Dacă toate cele trei răspunsuri se potrivesc. la o petrecere. Atunci când omul apreciază lumea de pe poziŃiile iubirii. zăpăcit. Exista iluzia că asistenŃa medicală este gratuită. O doamnă. AveŃi de făcut cu maşina un drum ceva mai lung de o oră. Spiritualitatea. el devine sclavul lor. mai nobil decât bogătaşul. trebuie doar să le ridic. Care . Îmi amintesc cum. şi îi explic femeii de la ghişeu: „Biletele mele au fost deja plătite. Fireşte. — Cât timp îmi ia să ajung acolo? peste două ore trebuia să zbor spre New York. se povesteau diverse întâmplări. a speranŃelor. buimăcit. — Ar trebui să reuşiŃi . cineva îmi arată o cameră mică la vreo 30 de metri de casa la care mi s-a dat primul răspuns. Se pare că nu eu zbor la New York. în Rusia. care fuseseră deja plătite din New York. Legile se adoptă în parlament. cazinoul reprezintă un medicament excelent. există şanse să mi se fi spus adevărul. şi nu numai cazinoul. Nu demult trebuia să zbor la New York.

a spus interlocutorul meu. ea. — ÎŃi poŃi închipui starea mea la auzul acestor cuvinte? . foarte politicoasă. Am bani în cont la o bancă din Israel.poŃi avea încredere numai în Dumnezeu şi eu sunt de aceeaşi părere. omul se înfurie pe alŃii. A doua zi. iar mai apoi. potrivit regulilor băncii. noi am luat iar un taxi şi ne-am dus în Manhattan. îl semnez şi i-1 înmânez. dacă aveŃi iluzia că. Ea mi1 înapoiază. trebuie să ne întoarcem în Brooklyn cu taxiul patruzeci de dolari dus. CredeŃi cumva că banca se îngrijeşte de interesele clientului? Numai în limitele unei bune-cuviinŃe impuse. Deci. aflu că pot scoate bani gheaŃă doar de la o singură bancă din Manhattan. Ia filiala unei bănci. să ştiŃi că vă înşelaŃi amarnic. — Cum aşa? — Foarte simplu. i-am zâmbit amabil casieriŃei şi i-am întins cecul. sunteŃi perfect apărat. i-aŃi fi primit.a continuat el dar asta e America . nu vă pot plăti banii aceştia . însă lucrul acesta se întâmplă foarte rar. — Şapte mii de dolari . prin urmare. credeŃi-mă.amicul meu a dat din cap. dacă veŃi comite vreo greşeală. buimăcit. intrând. aşadar.o întreb eu. Sosesc eu la New York şi mă opresc în Brooklyn. Eu completez un cec pentru şapte mii de dolari. Q jumătate de zi încercăm să obŃinem legătura cu Israelul. PoŃi avea încredere sută la sută în . mulŃi trăiesc cu iluzia că funcŃionarul. Ea m-a recunoscut. Este o regulă foarte simplă: băncii nu-i convine să vă restituie banii şi ea va face totul ca să nu primiŃi aceşti bani există foarte multe metode şi subterfugii absolut oficiale. am mare nevoie de ei şi vreau să-i ridic. mi-a răspuns la fel de politicos şi. suma maximă nu se plăteşte niciodată. Imaginează-Ńi următorul tablou. când iluziile şi idealurile se prăbuşesc. în cele din urmă. lată-mă. Dacă aŃi fi cerut şase mii nouă sute nouăzeci şi cinci de dolari.suma maximă ce poate fi plătită dintr-o dată constituie şapte mii de dolari. nu avem de unde suna. însă. .mă interesez eu. Telefonul e din Israel. patruzeci de dolari întors. — Din păcate. — Lucrul acesta îl puteŃi clarifica la următorul număr de telefon. Banii pe care nu i-ai putut ridica au rămas în bancă încă o zi în plus şi i-au adus băncii venit în timpul acesta. Dar. împreună cu domnişoara ce făcea pe translatoarea. este competent. — Totul e foarte simplu . am reuşit şi am explicat cum stau lucrurile. pe lumea înconjurătoare şi se îmbolnăveşte. ne răspunde că aici putem primi bani gheaŃă. eu aveam suma necesară. Nouă ni s-au lungit feŃele. Şi ne întinde prin ghişeu o foiŃă cu un număr de telefon. — De ce? . prin intermediul translatoarei. cu cartea mea de credit. pur şi simplu. să ştiŃi că greşiŃi. — Crezi că în America nu întâlneşti asemenea idioŃenie? -m-a întrebat o cunoştinŃă. o dată ce deŃine un post. peste un minut. la a doua.36 este semnificaŃia acestei situaŃii? Pe la noi. După cum spune Lazarev. dacă socotiŃi că această casieriŃă este din fire o scârbă. a remarcat: — BăieŃi. . care asistase la discuŃie. un taxi şi mergem acolo. Luăm.zice ea. — Care este suma maximă pe care o pot încasa dintr-o dată? . privindu-mă . In sfârşit. Când ajungem casieriŃa. a treia şi. Atât de mult vroiam să-i spun două vorbe jigodiei de la ghişeu. depunând banii la bancă. Eu am completat un cec pentru şase mii nouă sute de dolari.mi s-a spus . Un alt prieten de-al meu. îşi face datoria. banca nu vă va ierta.aici trebuie să zâmbeşti.îmi răspunde casieriŃa şi zâmbeşte cu amabilitate.

fiindcă de interesele Rusiei ca stat. îndată ce mi-am schimbat atitudinea faŃă de joc. în ceea ce priveşte mintea. Fiindcă veni vorba. cafeaua era alterată. în ultimă instanŃă. jocurile din culise.niciodată. fie un idealist.37 cel care este absolut constant. fiindcă aici are de suferit poporul. ceea ce. noi încercăm să-i definim logica şi acŃiunile pornind de la idealurile şi iluziile noastre. însă. lucrul acesta nu-mi reuşea nicidecum. principalul indiciu al lipsei dependenŃei de iluzii este puterea de a pleca. cu o politică bine elaborată unică şi cu o ideologie proprie. De aceea. compromisă de toŃi. Din cine ştie ce motive. apoi a intrat într-o cafenea ca să ia masa de prânz. practic. Doamna a îndeplinit toate formalităŃile necesare pentru a-şi scoate banii şi trebuia să meargă a doua zi să-i primească sau să-i transfere. în orice caz. vă înşelaŃi. Incompetent . ToŃi vorbesc despre războiul din Cecenia (Cecenia (Republica Cecenă Icikeria) . fie şi cu un câştig mic în buzunar. cu capitala Groznîi) ca despre o acŃiune care geme de incapacitate. fie s-o transfere în altă bancă. cu atât mai puŃine şanse are să câştige ceva. N-a avut noroc: nu avea moştenitori. vă înşelaŃi. ea trebuia să-şi pună semnătura definitivă în ziua următoare. visuri şi speranŃe legate de câştigarea banilor. Ea a hotărât fie să retragă toată această sumă. Este constant ceea ce e etern şi numai Dumnezeu este etern. stupizenie şi incompetenŃă. fraŃilor. Pur şi simplu. O altă iluzie este că funcŃionarul dintr-un post important poate fi tâmpit. O femeie avea într-o bancă elveŃiană un cont de vreo două milioane şi jumătate de dolari. . dacă socotiŃi că băncile acŃionează numai pe căi legale. în ceea ce priveşte îndatoririle lui de funcŃionar. Iluzia majoră este că Rusia ar reprezenta un stat unitar. Când omul merge spre cazinou. Aşa că. dar tâmpit . Trebuie să mă duc. în nordul munŃilor Caucaz. fapt perceput ca o şoaptă insesizabilă în interiorul conştiinŃei noastre. cu mari sume de bani şi un mare număr de victime. Odată am hotărât să joc la cazinou ca şi cum aş fi la lucru. Anume atunci am aflat că vocea lăuntrică există cu adevărat şi am înŃeles ce reprezintă aceasta. Cel mai mic insucces îl va face să-şi piardă cumpătul definitiv. aici. După cum se vede. în America. Apropo. el poate fi absolut incompetent în meseria lui. când cineva spune că trebuie să crezi în oameni. strălucit planificată şi executată. un jurist mi-a povestit o întâmplare curioasă. e unul şi acelaşi lucru. Ce-i drept. fie un nătărău. dar absolut constant nu poate fi nici un om. cea mai mică izbucnire a pasiunilor şi emoŃiilor umbreşte conştiinŃa şi informaŃia poate ajunge la noi deja într-o formă denaturată sau contrară.republică autonomă în FederaŃia Rusă. el începe să-şi facă iluzii. Fiindcă veni vorba. dacă socotiŃi că funcŃionarul poate fi obtuz atunci când are un locuşor mănos. iar cu cât mai mult depinde de ele. relaŃiile. iar poporul nu are opinie publică şi legi prin care să-1 poată influenŃa pe funcŃionar. începând cu preşedintele Ńării şi terminând cu corpul ofiŃeresc mediu. nu sunt sigur. lucrul acesta eu 1-am simŃit pe propria mea piele. ca Ńară unitară. dar oricine citeşte ziarele îşi poate da seama că toată povestea asta cu Cecenia nu-i altceva decât o operaŃie de spălare a banilor şi de pompare a lor din vistieria statului în buzunarele unor particulari. cu atât mai mult începe să depindă de ele. destinului nostru îi este uneori permis să ne dea sfaturi. Dar uite. La început. Dar orice bancă este foarte bine informată despre soarta fiecărui depunător. altfel nu-şi va păstra fotoliul nici o săptămână. cu cât mai mult „se scaldă" în ele. Aşa că puteŃi considera că în Cecenia n-a fost război. să joc. este fie un ticălos. am început să câştig.da. să câştig o mică sumă şi să plec. Trebuie să crezi nu în oameni. funcŃionarul trebuie să fie absolut competent. Aici. nu s-a Ńinut cont. eu mi-am amintit de această discuŃie în drum spre cazinou. judecând după toate semnele. nici chiar cel mai sfânt. apoi ea a murit -probabil. Şi. fără speranŃe şi planuri. Ieşind de la bancă. ci în Dumnezeu. Peste o oră i s-a făcut rău. au fost doar răfuieli mafiote. ea a mers să facă o plimbare prin oraş.

m-am apropiat de masa ruletei. lucrul acesta îi face şi mai dependenŃi de joc. Mai departe nu mai putea fi „negru" şi eu am început să pontez toŃi banii rămaşi pe „roşu". m-am gândit că. Atunci am mizat pe „negru". Când am început să joc. iarăşi. Când a căzut „negru" pentru a patruzecea oară. eu recurgeam intuitiv la ele. — Ei bine. jucătorii încep să câştige. să comunice cu jucătorii. am pontat o fisă de cinci dolari pe „roşu" şi am pierdut. dacă e „negru". să vedem. Am luat loc. ClienŃii lasă cele mai mari sume de bani tocmai la dealerii de acest tip. în primul rând. La masa de black-jack. Ca să-mi iau avânt. eu m-am ridicat şi m-am îndepărtat de masă. CărŃile au o logică. Apoi mi-a trecut prin gând că nu poate cădea „negru" mereu. Dealerul trebuie să zâmbească mai des. M-am uitat să văd cine mi-o dă. sau cel căruia nu-i pasă de câştig. cu totul pe neaşteptate. Când intram în cazinou. având 17 puncte. Există diverse metode pentru a-1 „clătina" pe dealer. oricum. iar eu câştigam. sau unul care merge la cazinou cum ar merge la serviciu. din punct de vedere teoretic. Textul era scurt. m-am înciudat eu. dealerul este întotdeauna calm sufleteşte. dintr-un motiv oarecare. Când a căzut „negru" cam a patruzeci şi cincea oară. la cazinou poate câştiga omul care nu este dependent de dorinŃele şi emoŃiile sale. dealerul îşi pierde calmul şi are emoŃii. mi-a venit deodată. Acolo se afla doar o fată — dealer. Prin urmare. Să zicem că.celui mai iritat. şi am continuat să mizez periodic când pe „roşu". mizează pe „negru". iar cea mai proastă . Cel care mi-o dădea era. nu poate fi la fel mai mult de treizeci de ori. eu mă bizuiam mai mult pe intuiŃie decât pe logică.38 În seara aceea. Oamenii deveneau nervoşi. Membrana biocâmpului. a-1 face să-şi iasă din fire. destinul meu. când pe „negru". De şapte sau opt ori am mizat constant pe „negru" şi am câştigat. Hm. Am început să mizez pe „negru" şi iar am prins a câştiga. nemulŃumirea şi iritarea schimbă cursul evenimentelor care ni se întâmplă. în cele din urmă. „negru" să fie . mai întâi. întrucât noi influenŃăm structura biocâmpului prin emoŃiile noastre profunde. reveriile. ea diferă de reprezentările şi stereotipurile noastre. astăzi iese doar „negru". black-jack. în clipa aceea. Astfel de dealeri sunt concediaŃi rapid. o durere violentă mi-a străbătut tâmplele. încât mâna cea mai bună îi vine jucătorului mai liniştit. determină întreaga serie de evenimente care se petrec în exterior. al dealerului. eu mai ceream o carte. După cum se vede. Sunt concediaŃi dealerii foarte slabi şi cei foarte buni. vedea aşa ceva pentru prima oară în viaŃă. îl citez fără modificări: — Prostule. mi s-au terminat banii. jucători nu erau. domnişoara dealer şi-a desfăcut braŃele a uimire şi a spus în engleză: — Lucru de mirare.m-am gândit eu. următoarea informaŃie: <Astăzi să mizezi pe „negru">. Trebuie să Ńi se creeze impresia că. Apoi. atunci când el face cărŃile. Am jucat de cinci ori pe „roşu" şi de cinci ori am pierdut. eu am analizat situaŃia şi am înŃeles cauza fenomenului care se produsese. eu eram absolut calm. s-a oprit pe culoarea neagră. din clipă în clipă. în sfârşit. dar există şi seamănă foarte mult cu logica vieŃii. era destinul meu. . Fata mi-a zâmbit compătimitor. Judecând după faŃa ei. lucrul acesta nu poate să dureze şi am început să mizez pe „roşu". am jucat. Acesta poate fi sau un om echilibrat de la natură. care reprezintă continuarea corpului nostru. Bila s-a învârtit îndelung şi. Din punctul de vedere al celor din jur şi. După aceea. îmi venea o informaŃie de care nu mă puteam descotorosi şi pe care trebuia s-o accept fără întârziere. adică cei de la care clienŃii câştigă foarte mult sau nu câştigă aproape nimic. a cărui întruchipare o reprezintă dealerul. Când bila a căzut pe „negru" pentru a douăzecea oară. vei câştiga. era o prostie. apoi m-am plimbat printre mese şi. ele se distribuie deja în aşa fel. Dacă. regretele. sau cel care îşi poate deconecta pentru o vreme emoŃiile ori interesul personal.

jucaŃi pentru doi. care. Cu cât mai detaşat de jocul de cărŃi este omul. a început să bea. În general însă oamenii merg la tripou ca să-şi facă necazuri şi să piardă. nu luaŃi cu dumneavoastră la cazinou sume mari şi aşteptaŃi-vă la pierdere . eu zâmbeam prosteşte şi îmi desfăceam braŃele. la încheierea unui joc. ca femeia să înŃeleagă. filmul este derulat şi serviciul de securitate îl analizează minuŃios. nu trebuie să supărăm destinul.vă va fi mai uşor. Şi au mai repetat tot aşa de câteva ori. dar uite că merge la cazinou. . atunci când suntem întro pasă proastă. ei se străduiau să-i explice ceva acelei femei. 1-a apucat pe neaşteptate de mână şi a început a-i arăta prin gesturi că renunŃă la joc. pentru fiul şi nepoŃii dumneavoastră.îl îndoi pe al doilea . Acolo se află camere video. doi şeptari.şi de intelect şi aptitudini . el îi poate spune dealerului „sorrendo" şi. ori afecŃiuni şi traumatisme grave pentru el şi fiul lui. părăsiŃi ruleta. Dacă dealerul împărŃea cărŃile după un asemenea incident. „Sorrendo" . Dacă jucătorul vede că. dacă începe să ne meargă bine. există o metodă foarte simplă. Indiferent de situaŃie. mă convingeam de un lucru: în jocul de cărŃi câştigă cel care ştie să nu se supună pasiunilor sale. eu . Dacă dealerul v-a dat două cărŃi care sunt la fel. MergeŃi la cazinou pentru exact două ore şi.de un destin fericit. dealerul a tot pierdut. Dacă se iscă un conflict serios. — Şi dacă suma ar fi fost mare? .în primul rând. Timp de vreo 20 de minute după întâmplarea asta. la expirarea acestora. Dealerul se făcea stacojiu la faŃă şi începea să spună ceva în engleză. numai dealerul are dreptul s-o facă. -i-am spus eu femeii dacă vă veŃi purifica sufletul şi pe cel al fiului. Aşa cum presupusese vecinul meu. conflictul a fost aplanat rapid. Dacă veŃi izbuti să vă ridicaŃi de 2-3 ori. Ca să-şi salveze fiul. în cele din urmă. masa sau automatul de joc. eu înhăŃam ambele cărŃi şi le despărŃeam cu mâna mea. Toate astea el le-a transmis fiului său şi acesta are acum biocâmpul dereglat. Limba engleză ea n-o înŃelegea defel. Dar. de exemplu. însă. ceream scuze. oricât analizam eu mai târziu orice joc. atunci. care înregistrează totul pe peliculă. Dacă însă v-aŃi permis să rămâneŃi un pic mai mult.39 Să presupunem că succesele şi insuccesele vin în valuri şi. în plus.îndoi eu un deget . Tot tavanul era înŃesat de ele.m-a întrebat el. a mormăit: — Suma e mică. dumneavoastră arătaŃi cu degetele o bifurcaŃie. El a arătat l a tavan: — Vezi emisferele alea negre pe tavan? . o femeie cu trăsături asiatice.îl îndoi pe al treilea.au rostit dealerul şi colegul lui şi brusc au ridicat mâinile sus. . îmi amintesc cum o pacientă îşi desfăcea braŃele a nedumerire: — SoŃul meu n-a fost niciodată o fire înfocată. pierde mereu. îmi amintesc cum. o vor ierta. o jumătate din banii pe care i-a depus ca miză îi sunt restituiŃi. nu înŃeleg deloc. Deoarece nu ştiam lucrul acesta. Apoi uitam şi iar le înhăŃam. Eu am dat din cap. Dacă doriŃi să vă puneŃi la încercare. văzându-mi privirea nedumerită. stânjenit. cărŃile nu trebuie atinse. practic. doi de trei. RugaŃivă pentru dumneavoastră. jucătorii câştigau. Alături de mine s-a nimerit un jucător de origine rusă. Dealerul 1-a chemat pe loc pe angajatul responsabil de câteva mese şi. cu atât mai bine simte perioadele de creştere şi descreştere din cursul jocului. indiferent de situaŃie. nu are nici o şansă de câştig. Deodată. care şedea la masa de joc. ori beŃia. ne putem face de cap. După asta. dealerul a început să strângă banii de la cei care pierduseră. ceea ce poartă numele de „split".puteŃi juca şi spera chiar la un câştig. el trebuie să-şi diminueze ataşarea de valorile umane: ori cazinoul. împreună. ce s-a întâmplat? — SoŃul dumneavoastră prezintă ataşări de dorinŃe şi voinŃă. . aceasta a dat din cap ascultătoare. fără a tărăgăna nici un minut în plus .m-am interesat eu. soŃul se va redresa.

până să treacă două minute. — De ce? . — Burta a început să te doară tocmai ca să nu câştigi. ce-i drept. După aceea. — Dar tu eşti o jucătoare pasionată? . un loc în care îmi pot învinge caracterul şi emoŃiile. lângă automatul meu era zarvă. Există şi automate cu fise de o sută de dolari. ÎnsoŃitoarea mea. Atunci când ai necazuri în viaŃa de toate zilele. eu am pierdut tot ce aveam la mine. Ne-am dus la cazinoul „Caesar" şi.am întrebat-o. eşti foarte necăjită? . baruri. de obicei. poate chiar uşurat. Se apropiaseră câŃiva inşi. — Foarte . mi-a pus trei dolari în mână şi a zis: „Exersează". Aş fi în stare să pierd la jocuri de noroc tot ce am.40 În general. restaurante şi cazinoul. povesteşte: Ultima oară când am fost la cazinou m-am dus la automatul cu jetoane de douăzeci şi cinci de dolari. îngândurată. M-am aşezat la un automat şi 1-am „hrănit" câteva ceasuri la rând. i-am pierdut mai apoi până la unul. eu am stat şi am smucit cu înverşunare manetele automatelor. „Taj Mahal". deodată. care se află alături. uite că ajungem la Atlantic City. Brusc m-a apucat o durere de burtă. .aspiri la un destin fericit. după câte îmi aduc aminte. — Se prea poate. — Şi ai câştigat vreodată sume mari? — O lună în urmă era cât pe ce să câştig.a recunoscut cu sinceritate însoŃitoarea mea. Totul sclipeşte şi irizează. mie îmi place să călătoresc. Ea a privit înainte.am spus eu. Vreme de câteva ceasuri. Aveam sentimentul că automatul ăsta ar putea oferi azi un câştig. nu trebuie să iei cu tine bani grei la cazinou . Am cerşit de la însoŃitorul meu mai întâi douăzeci de dolari. iar el se uită la mine şi pufneşte iritat: „Nu mă încurcaŃi.îi zic eu. Apropo. foarte mult . în uriaşa sală cu suprafaŃa de mii de metri pătraŃi uiŃi de timp şi de toate. care cuprinde sub acelaşi acoperiş un hotel. — surâde ea iarăşi . o movilă întreagă de jetoane. într-adevăr. de-a lungul Ńărmului. Mai târziu. am buzunarele golite. . Dar apoi. au câştigat trei sute cincizeci de mii de dolari. stă acolo un tip. în primul rând. sufle'tul golit — ba. Şi numai la primele 3-4 vizite la cazinou visam la câştig. — În acest caz. Şi iată-ne zburând noaptea pe şosea în întâmpinarea luminiŃelor. se înşiră următoarele cazinouri: „Caesar". aşa cum făcusem eu. capul golit.s-a arătat interesat tovarăşul meu. Am alergat la toaletă şi nu mi-am lăsat pe scaunul meu paharul de plastic. trage de mâner şi. el m-a condus la automatele cu jetoane de cinci cenŃi. la un noroc neaşteptat. după ce pierdusem toŃi banii. cred că vreo două mii de dolari. împreună cu un cunoscut. te deconectezi de-a binelea de la toate. se revarsă pe neaşteptate. îmi amintesc cum m-am apropiat pentru prima oară de un automat de joc şi am câştigat într-o oră vreo mie de dolari. ai senzaŃia că ai nimerit într-o poveste. însă. — Da. „Felicitările mele" . pe care. care acŃionează ca un narcotic. La intrarea în oraş se înalŃă enorma clădire „Trump Plaza". uitam de toate.o întreb eu.i-am spus eu . când plec. Când m-am întors. apoi încă zece. astăzi am pierdut deja şaptezeci şi cinci de mii de dolari". şi. Peisajele care se perindă dincolo de geam mă cufundă într-o stare minunată. De aceea nu iau cu mine niciodată mai mult de două sute de dolari. Pe urmă. Mai departe. în preajma lor e puŃină lume. deşi la început. te cufunzi într-o atmosferă cu totul neobişnuită.în schimb.surâde ea. într-o jumătate de oră. care se pierd în depărtare. cazinoul a fost pentru mine. Ei bine. Când intri în cazinou. pe urmă m-am liniştit o dată pentru totdeauna. Eu am privit în jur şi am spus: — Acum înŃeleg de ce am pierdut totul atât de repede. ne-am dus pe splai să ne plimbăm. etc. îmi amintesc cum am venit a doua oară la Atlantic City. care au hotărât să „hrănească" pe rând automatul.

în câmpul meu apar alŃi copii?" — În câmpul dumneavoastră. şi potenŃă. îmi plac femeile. am început să respect regulile elementare de lucru cu structurile viitorului. în ceea ce priveşte dorinŃa. slăbeşte intuiŃia. copii. Acolo trebuie să mergi cât mai calm. omul capabil să stopeze procesele active ale conştiinŃei poate folosi vizita la cazinou pentru a se schimba în mai bine şi a-şi schimba atitudinea faŃă de viaŃă ca atare. iar dorinŃele noastre . am ajuns la concluzii interesante. În al doilea rând. dacă pierd. de fapt. Eu judecam în felul următor: „O dată ce cazinoul înseamnă bani. Un fiasco total. cât intuiŃie. Dacă te-ai enervat înainte de joc sau. jocul la cazinou diferă puŃin de jocul pe care îl jucăm noi toŃi şi care se numeşte „viaŃă".şi. e pentru că sunt ataşat de bani". contact cu viitorul. Mi-am aranjat treburile pe plan financiar. după ce mi-am dat seama de lucrul acesta. cazinoul înseamnă nu atât bani sau aptitudini. cât aptitudini. Ei bine. jucând la cazinou. eu. „CărŃile de joc au un ritm.îmi povesteşte un pacient . în orice caz. aşadar al activităŃii conştiinŃei. întrucât stresul este rezultatul aprecierii unei situaŃii. activitatea structurilor spirituale scade şi. cu atât mai puŃin simŃim lumea înconjurătoare şi ritmul vieŃii ei". copiii. „TRIUNGHIUL" „Problema mea este una foarte delicată. în ceea ce priveşte legile sale de bază. pur şi simplu. deşi ea a avut un comportament ireproşabil. am simŃit că m-am „agăŃat" serios. poŃi să-Ńi iei rămas bun de la câştig. Mi-am aranjat treburile pe planul aptitudinilor. -m-am gândit eu . . Atunci mi-am dat seama că. e frumoasă. Privindu-mă cum lucrez. Dacă omul a mâncat bine sau a băut vârtos înainte de joc. totul era bine. cu cât dorinŃele noastre înseamnă mai mult pentru noi. în mod corespunzător. apare moarte absolută într-un viitor . va să zică. am avut legături amoroase. Şi mă bucuram de fiecare insucces ca de o posibilitate de a mă purifica de ataşarea de ei. Am înŃeles că jocul de noroc înseamnă nu atât bani. Pe scurt. încât am uitat de toate celelalte . ea este mai tânără decât mine. un haos total".eu sunt un bărbat puternic. dar. El s-a uitat la picioarele mele şi a zâmbit: eram încălŃat în pantofi de culori diferite. capacitatea de a bloca stresurile în timpul jocului sporeşte şansele de câştig. înlăturarea acestei ataşări s-a dovedit a fi o treabă mult mai complicată. eram însă lipsit de potenŃă. este mai bine să nu speri la câştig. am soŃie. Fiindcă veni vorba. dar n-am început să câştig. deoarece. totul decurgea normal. el zâmbeşte. dar n-am început să câştig. Când dorinŃa îŃi împăienjeneşte privirea.soŃia. Pe de altă parte .41 — Până într-atât am început să visez la câştig. are tot ce trebuie pentru ca bărbatul să aibă şi dorinŃă.am răspuns eu şi am arătat cu degetul în jos. şi luam deja fiecare insucces drept o umilire a aptitudinilor mele.alt ritm. mergi la cazinou cam indispus. Nu demult am făcut cunoştinŃă cu o femeie. deocamdată. a perfecŃiunii mele. sănătos. Încep să studiez situaŃia. Asta e una la mână. pe scurt. „SpuneŃi-mi. şi îmi ceream iertare prin rugăciuni pentru orice nemulŃumire în legătură cu tema aceasta.

dumneavoastră aŃi fost impotent cu doamna aceasta din următoarele cauze. omul se îmbolnăveşte şi moare. să vă rugaŃi multă vreme. O săptămână rugaŃi-vă şi cereŃi iertare pentru faptul că aŃi avut drept scop suprem nu iubirea pentru Dumnezeu. înŃelegând clar că motivul îl reprezintă relaŃiile lui cu femeile.întreabă bărbatul. ImaginaŃi-vă. trebuie să depuneŃi eforturi serioase ca să vă schimbaŃi în mai bine. îngrijorat. — Poate ar trebui să renunŃ la ea? . Cu cât sentimentul de iubire este mai puternic. Prima Ńine de dumneavoastră: dacă vă plac femeile. care a constituit o mărturie a ataşării de relaŃii. şi repetaŃi: „Doamne. dacă vă întoarceŃi la soŃie şi o părăsiŃi pe femeia aceasta. relaŃiile cu o femeie. începând de azi. înainte vreme. să vă rugaŃi şi să cereŃi iertare pentru cel mai mic semn de agresivitate la adresa femeilor. Dacă veŃi menŃine relaŃiile cu ea. Prin urmare. cu . ci femeia şi tot ce e legat de ea. pentru a preveni o afecŃiune canceroasă destul de apropiată. omul se ataşează de valorile umane. toată agresivitatea din subconştientul ei s-ar fi prăbuşit asupra dumneavoastră. Trebuie să vă revedeŃi viaŃa de sute de ori. judecând după câmpul dumneavoastră. supărare şi gelozie. că v-aŃi despărŃit. nu se mai înfioară când vede o femeie frumoasă. pe toate le primesc cu umilinŃă. eu am rugat-o s-o facă. Privirea lui devine mai serioasă. dorinŃa de a o cuceri. RugaŃi-vă: „Doamne. ea s-a botezat. în viaŃa următoare. Dacă vă veŃi despărŃi de femeia aceasta. înainte de întâlnirea cu ea. A doua cauză Ńine de amanta dumneavoastră: ea este nemaipomenit de geloasă şi. iar necazul pe femei duce la consecinŃe deplorabile pentru potenŃa sexuală. dumneavoastră depindeŃi de ea şi veŃi simŃi mai des iritare. De obicei. ŞtiŃi de ce. înainte de întâlnire. — De curând. e foarte periculoasă. De aceea vi s-a dat acum o problemă. nu există ieşire din situaŃie. toate sunt după voia Ta. veŃi avea o moarte rapidă. idealuri. urmarea este moartea. dacă există vreuna? — De obicei. vă gândeaŃi prea mult la trup şi prea puŃin la suflet. Dacă vă părăsiŃi soŃia şi plecaŃi la femeia aceasta. În general. Ego-ul uman se amplifică şi iubirea poate fi mai uşor ofensată.îi răspund eu. în numele iubirii pentru Tine sunt gata să renunŃ la orice fericire omenească. Aceasta este singura dumneavoastră şansă. situaŃia e atât de periculoasă? — Da. — Când vă cădea cu tronc la inimă vreo femeie. omul nu-şi mai „linge buzele". — Şi care este ieşirea. Dacă veŃi încerca să înăbuşiŃi iubirea ce i-o purtaŃi. UitaŃi pentru câteva luni de orice mâncare gustoasă. uitându-se la femei. PetreceŃi câteva zile într-o asemenea stare şi sufletul vi se va însenina numaidecât. îmi păstrez iubirea'". pe care nu sunteŃi în stare s-o soluŃionaŃi. la toate cele". veŃi muri. Acum. Este util chiar să faceŃi foame. momentele sexuale etc. — De ce. Data viitoare. Orice s-ar întâmpla. Adică. la plăcerile sexuale.42 nu prea îndepărtat . nici femei. veŃi avea o moarte lentă. că ea v-a părăsit. nici dorinŃă. ImaginaŃi-vă că sunteŃi un moş bătrân. care nu mai are nici potentă sexuală. Pentru mâncare se consumă foarte multă energie spirituală subtilă. lipsa poftei de mâncare era socotită primul semn de îndrăgostire? Prin intermediul mâncării. Dacă femeia iubită devine un scop. Lucrul acesta îmbunătăŃeşte situaŃia? — Da. nu mai dă târcoale fiecărei fuste. la femei. în timpul actului sexual. să vă rugaŃi. este mai bine să vă rugaŃi mai des. vă veŃi îmbolnăvi şi veŃi muri. dar nu este de ajuns. ca să depindeŃi de ea mai puŃin. ea însăşi devin adesea un scop pentru dumneavoastră. vă veŃi îmbolnăvi şi tot veŃi muri. Astfel se educă sufletul.

Aşadar. — Dar este un lucru foarte dificil. dacă v-aŃi îndrăgostit. Asta e. Aşadar. v-aŃi obişnuit în adâncul sufletului să divinizaŃi femeia în aşa măsură. Dacă veŃi izbuti să-i oferiŃi atâta iubire şi atenŃie de parcă ea ar fi singura. lipsa familiei şi maladii. ceea ce. Important e ca aceste gânduri. Bărbatul priveşte prin geam. ea vă va chinui cu gelozia ei. a încetat . moartea dumneavoastră. Iată însă că aseară mă sună şi îmi spune că se simte iar atras de prima iubită şi că nu înŃelege ce se întâmplă. numai interese materiale. vă va purifica sufletul. a te distra. mai bine zis. De aceea. Procesul de descătuşare a iubirii. Un moment foarte important: sentimentul de iubire trebuie purificat de sedimentul valorilor umane. regruparea valorilor. temperându-vă ardoarea din exterior. — SpuneŃi-mi. Ele nu vă dau voie să vă ataşaŃi de persoana iubită şi s-o transformaŃi într-un scop. să nu vă slăbească iubirea din interior. Cu cât mai puternică este iubirea. „triunghiul" purifică sufletul fiecăruia dintre cei trei. — Femeia este geloasă fiindcă se teme să nu vă piardă iubirea. nu va fi geloasă. că are. care presupune fie trădare. Dacă vă vin periodic gândurile că ea nu vă iubeşte. Iar dacă nu-i veŃi oferi destulă iubire uneia dintre ele. — Dar ele vor fi geloase. în cazul dumneavoastră nu s-a produs o închidere definitivă a situaŃiei. fie formarea unui triunghi amoros. jignire sau înjosire din partea femeii iubite şi.a încetat. în consecinŃă dispare dorinŃa de a comunica. a mânca. fie haos total în viaŃa personală. dar el a răspuns că a încetat să mai comunice cu ea. eu însă i-am spus să nu rupă relaŃiile cu cea dintâi. este un fenomen absolut firesc. — Asta deja e problema dumneavoastră. un „triunghi" strict durează până se naşte un copil. Asta înseamnă să păstraŃi în suflet acest sentiment.43 atât mai periculos este un atentat împotriva lui. în ceea ce vă priveşte. păstraŃi relaŃiile cu amândouă. El îşi pierduse interesul faŃă de prietena sa şi îşi găsise altă iubită. Cu cât mai puŃine eforturi depune omul pentru a progresa în sensul . caz în care trebuie să arătaŃi fiecărei femei multă iubire. Iar oscilaŃiile în raport cu persoana iubită sunt absolut fireşti pentru conştiinŃă. să suferiŃi. orice s-ar întâmpla. de asemenea. uitaŃi pentru o vreme de toate. O situaŃie banală. să nu facă exces de zel în acest sens. — Mai întâi şi-ntâi. el plăteşte foarte scump pentru asta. şi atunci. apoi. când totul este subordonat iubirii. — Şi câtă vreme poate dura acest „triunghi"? . Dacă omul nu vrea să-şi modifice regimul şi lucrul acesta are un efect nefast asupra evoluŃiei iubirii din sufletul lui. mai târziu.m-a întrebat tânărul. din care cauză veŃi fi bolnav multă vreme. după asta relaŃiile se păstrează. apoi veŃi muri. vă veŃi îmbolnăvi. că are pe altcineva. Aseară m-a sunat un tânăr din Miami. organismul îşi pune în funcŃiune mecanismele de apărare.. în afară de iubire. cu atât mai puŃin dependent de toate trebuie să fie omul. iar dumneavoastră nu sunteŃi decât o pasiune trecătoare etc. este un proces foarte anevoios. într-o oarecare măsură. Consumul de energie este la fel ca în cazul unei afecŃiuni grave. n-ai ce-i face. îngândurat. înŃelegeŃi odată că situaŃia în care v-aŃi pomenit nu este determinată de dumneavoastră. De obicei. încât o relaŃie netulburată şi fericită cu o singură femeie v-ar ucide. vi se aplică un tratament. ci doar vă cântă în strună. dar lucrul acesta are deja o influenŃă neînsemnată asupra sănătăŃii. — V-am spus doar. Pentru ca sentimentul de iubire să se cristalizeze în suflet. a bea. ai zice. să alergaŃi iepureşte de la una la alta. aveŃi adesea pacienŃi cu astfel de cazuri? — Destul de des. este nevoie de foarte multe puteri.

reduceŃi consumul de pâine şi lapte.i-am spus eu. în general. El s-a liniştit îndată. Lucrul acesta mi-a trezit interesul şi m-am uitat să văd ce se întâmplă la nivel subtil. să mâncaŃi mai multă varză şi morcovi. îi dispare laptele. — Dar. şi din celelalte. ar fi de dorit să adoptaŃi un regim alimentar bazat pe terciuri şi legume. de amplificarea ego-ului. dar carne poŃi mânca abia peste 6 ore după ce ai băut lapte. drept urmare copilul este alăptat de altă mamă şi energetica lui se ameliorează. La vezica biliară se formează calculi atunci când omul are o orientare inflexibilă spre ego-ul. iraŃionale. Dacă o mamă naşte un copil cu sufletul gelos. numai dacă mama are o atitudine corectă faŃă de această situaŃie. sărată. el poate să distrugă iubirea fără să observe măcar lucrul acesta. pentru oamenii geloşi este mai bine nici să nu guste din produsele de fermentaŃie. Dacă el îşi reduce consumul de mâncăruri din carne. voinŃă. de ucidere. situaŃia se ameliorează. mi-a slăbit memoria". perfecŃiunea. atunci trebuie să consume mai puŃine dulciuri. Carnea este legată de violenŃă.in-a întrebat alarmat tânărul. aprecierii. după ce mi-a fost extirpată vezica biliară. amare. voinŃa. O femeie mi-a spus: „ŞtiŃi. — SpuneŃi-mi. am simŃit că m-am prostit în mod evident. analizei. Mâncarea picantă. Atunci când bem lapte. . — Desigur.în nici un caz. Dacă e să beŃi. Femeia iubită poate săvârşi fapte nejustificate. întrucât la dumneavoastră predomină mai ales tema relaŃiilor şi a geloziei. în sufletul nostru creşte cantitatea de iubire şi sufletul se deschide. Mierea cu vodcă sau coniac este acceptabilă. ConsideraŃi totul drept un medicament. Dacă nu. potrivit prescripŃiilor iudaice. — Nu demult am fost întrebat de ce. — Ei bine. aptitudinile şi intelectul său. iar dacă e îndrăgostit.ce-i drept. se poate să bei lapte după ce ai mâncat carne. Şi ridichea este folositoare. amară. consumarea cărnii după lapte poate avea o influenŃă negativă asupra omului. Ca să salveze iubirea. prin urmare. absurde. mulŃi tineri evită căsătoria civilă. — Ei şi. este mai bine să consume cât mai puŃin şi din unele. fiindcă simt că ştampila din buletin le-ar distruge familia. prăjită amplifică orientarea spre aptitudini. picante. — Dar dintre băuturile alcoolice ce pot bea? — Bere .întreabă bărbatul. dorinŃa. sărate. reiese că voi avea de acum două soŃii? . Dacă omul este gelos.în prezent. de ce îmi este contraindicat să-1 beau acum? — Deoarece laptele amplifică nu numai iubirea. Ei bine. MâncaŃi numai carne fiartă şi numai peşti cu solzi. Lucrul cel mai important însă îl reprezintă nu mâncarea. — De ce trebuie să consum mai puŃin lapte? . . dacă laptele sporeşte iubirea. deoarece vin pe lume în împrejurări caracterizate prin înjosirea valorilor umane . dorinŃă. — Dar miere am voie să mănânc? — Cât mai puŃină. i se extirpă vezica biliară şi el este nevoit să respecte o dietă corespunzătoare. nu dea Domnul s-o condamnaŃi.m-am adresat eu pacientului meu . cu atât mai periculoasă pentru el este o astfel de situaŃie. ci eforturile dumneavoastră de autoperfecŃionare. copiii născuŃi în afara căsătoriei au mult mai multe şanse să fie talentaŃi.44 acumulării în suflet a blândeŃii şi a iubirii. intelect. łineŃi minte: comportamentul femeii iubite nu se supune logicii. Dacă omul prezintă un grad sporit al trufiei. Tot ce mâncăm după lapte capătă o semnificaŃie mult mai mare. — Păi. laptele este cel care ne leagă de mamă. dieta are vreo importanŃă în cazul meu? — întreabă bărbatul. ci şi ataşamentul faŃă de persoana iubită. iar mai apoi să nu înŃeleagă pentru ce trebuie să plătească. optaŃi pentru vodcă sau coniac. ea vă poate trage „şuturi" destul de puternice în punctele sensibile. două soŃii nu sunt trei soŃii . Fiindcă veni vorba.

la eu-l său. — Simplă. intuitiv. Ei bine. AŃi jignit femeia care vă iubeşte şi la ea s-a declanşat programul de autodistrugere. mai . Dacă însă el nu va reuşi să facă acest lucru. a fost o simplă neînŃelegere. dar cam prea brusc m-au apucat aceste dureri. nici să mă dezdoi. eu-l lui erau mai presus de iubire. — N-am înŃeles. răspunde: „Tu eşti". Eu însă simt că lucrurile stau prost.45 ŞtiŃi. mi s-a spus că mi-au fost făcute farmece puternice. el şi-ar fi înfoiat penele. în plus. A patra oară. Care este totuşi legătura? — Legătura este foarte simplă. şi-ar fi pus coada pe spinare şi ar fi plecat în goană. — Nu vă aflaŃi sub puterea unor farmece. Dacă însă veŃi continua s-o nedreptăŃiŃi pe femeia iubită. el vine la uşă şi.acest răspuns a semnificat renunŃarea simbolică la propriul eu în numele sentimentului iubirii. n-am băut. Iar prin comportamentul ei. în numele iubirii. durerile vor pătrunde în interior şi se vor transforma în afecŃiuni. însă tânărul a înŃeles în inima sa că mireasa îl iubeşte. Aceeaşi poveste se repetă a doua şi a treia oară. în acelaşi timp. o protejaŃi pe ea şi luaŃi totul asupra dumneavoastră. nu sunt în stare nici să mă îndoi. Asta înseamnă că dorinŃa de a „îmbrânci" iubirea din sufletul altuia sau din propriul suflet se accentuează. — V-am înŃeles. De ce n-a plecat el după prima. blândeŃii şi răbdării. nu m-am expus la frig. De ce proceda ea în felul acesta? Fiindcă îl iubea. ziceŃi? Care este în ultima vreme situaŃia dumneavoastră financiară? Pacientul întoarce nedumerit capul. a doua sau a treia încercare? Fiindcă o iubea. întrucât vina o purtaŃi dumneavoastră. Mirele vine la mireasa lui şi bate la uşa ei. SunteŃi prea mult orientat spre aptitudini. există o parabolă indiană. şi atunci ea îl lasă să intre.zice el. staŃi mai bine din punct de vedere financiar? — Să zicem că e aşa. fata. PRINCIPIILE — Mi s-a spus că dumneavoastră puteŃi oferi explicaŃii. Nu demult a început să mă doară tare spatele. atunci durerile vor trece. controlul asupra situaŃiei. la ego-ul său. dar ceva ascuns înăuntrul lui o împiedică să-1 accepte. Ce legătură au durerile de spate cu banii? — Şi totuşi. Medicii sunt nedumeriŃi: analizele sunt bune. după cum se vede. perfecŃiune. adică banii. absurd şi dur în aparenŃă. norocul. roşu de furie şi indignare. importanŃa propriei lui persoane. atunci iubirea lui îi va face fericiŃi pe amândoi. Iar dacă amorul lui propriu s-ar fi dovedit mai presus de iubire. apoi înrăirii şi urii. acum mă dor rinichii. Ea întreabă: „Cine e?" „Sunt eu" . ego-ul lui. dar dacă omul e gata să renunŃe. DependenŃa de persoana iubită dă naştere umilinŃei în faŃa ei. intelect. Dacă veŃi înŃelege acest lucru în adâncul inimii. şi vă spun că nu am mâncat nimic pipărat. DependenŃa de sentimentul iubirii dă naştere demnităŃii. Atunci când el i-a spus iubitei sale: „Tu eşti" . la dorinŃele sale. — Nici măcar nu am jignit-o grav. cultiva cu grijă în sufletul prietenului său adevăratul sentiment al iubirii. şi ea nu-i deschide. iubirea îi va crea probleme. veŃi pierde ceea ce a cauzat creşterea ambiŃiilor. iar aceste dureri de spate şi de rinichi nu sunt ale dumneavoastră. la întrebarea ei: „Cine e?". atunci când medicii se declară neputincioşi în a stabili diagnosticul. nu s-a descoperit nimic deosebit. infatuarea şi orgoliul dumneavoastră sunt excesive. SpuneŃi-mi. Pacientul cade pe gânduri.

reproducerea şi supravieŃuirea. şi. vreŃi să spuneŃi că se apropie epoca ticăloşilor şi că ticălosul şi nemernicul ajuns la putere îl va înlocui pe cel deştept şi onest? — Dar nu vă daŃi seama că exact aşa au stat lucrurile în istorie şi că pe tron s-au aflat mai adesea oameni necinstiŃi şi lipsiŃi de principii? — Se pare că aveŃi dreptate. idealurile constituie obiectivul principal. principii şi scopuri. or spiritualitatea reprezintă nu numai o mare fericire. rezultă că a fi spiritualizat este periculos? — Desigur. sunt foarte dăunătoare. de mai multă durere. el introduce legi care să protejeze proprietatea privată. cu atât mai multe chinuri va avea de suportat spiritul lui. din principii. — Cu alte cuvinte. Dar să faci din toate acestea. respectiv. De aici şi proverbul: „Drumul spre iad este pavat cu bune intenŃii". ea se aseamănă şi cu traseul alpinistului a cărui ascensiune devine tot mai anevoioasă. Acum. Cel mai important lucru pentru el sunt banii. — Păi bine. Comuniştii au făcut din „viitorul luminos" un ideal. noi nu tragem concluzia că a fi om este dăunător. omul . iar în cele din urmă şi pe a sa. Cum se întâmplă asta la un copil? Să presupunem că femeia este însărcinată. în numele acestui ideal. inclusiv legile. — Ce vreŃi să spuneŃi? A fi virtuos şi onest este în ziua de azi periculos? — Niciodată nu e periculos să fii virtuos şi onest. cât şi viaŃa altor oameni. principiile. imaginaŃi-vă: omul se află la putere. s-a amplificat brusc ataşarea întregii omeniri de valorile spirituale. diminuează la urmaşii lui potenŃialul spiritual. Bărbatul mă priveşte uluit. începe să distrugă atât bunăstarea. Este vorba de starea generală a lucrurilor în lume. Aşa cum omul care nu ştie să stăpânească o maşină modernă. spiritualitate. De aceea a devenit mult mai periculos decât înainte să-Ńi faci un Ńel din aptitudini. spiritualitate şi nobleŃe. Să luăm un alt cârmuitor. are loc debilitarea neamului. ca să fie mai la adăpost de primejdii. tot aşa mulŃi oameni manifestă o lipsă de dorinŃă de a se dezvolta spiritual. tinde să instaureze ordinea şi stabilitatea în societate. Cu toate acestea. spiritualitate şi nobleŃe.46 sunt şi alŃi factori nefavorabili? — Desigur. nedrept şi neonest. SpuneŃi-mi. Vreau să înŃelegeŃi un lucru: evoluŃia se asimilează nu numai unui drum care devine tot mai larg. arianul. Totul se sfârşeşte cu o tragedie. — Şi care ar fi cauza? Ticălosul are o mai mare capacitate vitală. Germanii au fabricat stereotipul omului ideal. El supune unui ideal oarecare tot ce se află în jurul său. iar a fi broască este bine! Cu cât mai evoluat este omul. cine este expus pericolelor într-o măsură mai mare: broasca ce zace în băltoacă sau omul? — Clar lucru. un scop în sine este foarte periculos. — Cu toate acestea. idealuri. Şi. în ultimii ani. intelect. — Ce fel de idei propagaŃi? Spiritualitatea şi nobleŃea sunt dăunătoare omului? — În cazul în care devin principalul obiectiv şi sensul vieŃii. Femeia îl . Omul are parte de mai multe încercări şi. obsesia banilor îi secătuieşte sufletul. pentru care scopurile. Păi. ci şi un mare pericol. ConsecinŃele le cunoaştem cu toŃii.ridică din umeri bărbatul. Un animal are trei obiective: hrana. căci ei simt că în sufletul lor sălăşluieşte prea puŃină iubire. iar bărbatul are ghinioane în serie şi se comportă stupid. după ce acumulează destule averi. îl doare în cot de idealuri. teribilă alege bicicleta.

iubirea este cea care rămâne. omenirea va cunoaşte un proces de înflorire şi creaŃie. In felul acesta. cu toate acestea. principii şi scopuri. Atunci când cele materiale şi cele spirituale se trec. spiritualităŃii şi idealurilor. Dacă societatea este ataşată în mod excesiv de valorile spirituale. când este distrus tot ceea ce a luat naştere cândva. În primul rând. a nobleŃei şi a idealurilor. Dacă moralitatea şi ideologia societăŃii nu sunt orientate spre iubirea de Dumnezeu. în . Putând evita să fie capturat şi răstignit pe cruce. Până atunci însă noii născuŃi prezintă tot mai des dereglări psihice. ea ataşează sufletul fiului său de valorile spirituale. Ea nu acceptă înjosirea aptitudinilor. atunci ticăloşii şi nemernicii. a vieŃii. în momentul de faŃă. Ca fiinŃă din carne şi sânge. Dacă. a dorinŃelor. atunci. se întâmplă deseori ca părinŃii care se îngrijesc doar de aptitudinile şi intelectul copilului să-1 transforme într-o persoană imorală. ci spre idealuri. a inteligenŃei.să blocheze la nivel subconştient dezvoltarea memoriei. Dumnezeu nu-nseamnă aptitudini şi intelect. vor începe să-i înlăture pe cei nobili şi oneşti. a propriului eu omenesc. intelectul şi aptitudinile nu pot constitui un scop suprem. A acceptat cu seninătate pierderea celor materiale. — Prin urmare.47 dispreŃuieşte. Prin urmare. dar nu a făcut-o. lacom. pe seama degradării celor superioare: spiritualitatea. marile aptitudini. AmintiŃi-vă de fraza rostită două mii de ani în urmă: „FericiŃi cei săraci cu duhul. Nu întâmplător spunea el că iubirea de Dumnezeu reprezintă porunca supremă şi nu întâmplător a fost el umilit şi crucificat. în locul declinului. atunci. ticălosul şi nemernicul. înalta spiritualitate devin periculoase pentru el. nu se poate concentra. trebuie să înŃelegem că spiritualitatea. conducătorul trebuie să fie străin de spiritualitate. prin agresivitatea sa. Astfel. şi atunci organismul copilului are trei ieşiri din situaŃie: prima -să se îmbolnăvească sau să moară. inteligenŃa avansată. Hristos îşi dorea să trăiască. Pe drept cuvânt este numit Hristos „Salvatorul omenirii". ca să nu-şi întineze sufletul: a doua .să dezvolte palierele inferioare ale spiritualităŃii. îl scuipau în faŃă. deştept şi onest? — Oricât de ciudat ar suna această afirmaŃie. El ar fi putut să-şi manifeste aptitudinile şi intelectul. pentru a contrabalansa situaŃia. potenŃează importanŃa valorilor umane. Prin urmare. intelect şi spiritualitate scopul suprem. Dumnezeu nu înseamnă spiritualitate. a treia . înzestrată cu dorinŃe. un intelect rudimentar. memorie tot mai slabă. Când acest lucru va fi simŃit de fiecare. Maică-sa nu precupeŃeşte nici un efort pentru a-i dezvolta aptitudinile şi intelectul. una singură. a aptitudinilor şi intelectului. onestitatea. este irascibilă. El explica mereu că spiritualitatea nu poate constitui supremul scop. căci Dumnezeu nu echivalează cu ceea ce este material. dar aşa este. decât cel ce şi-a făcut din aptitudini. a rămas. în mod inevitabil. nobleŃea. că a lor este ÎmpărăŃia Cerurilor". Celui spiritualizat şi principial nu i se va permite de sus să rămână la putere. Cel obtuz şi nepriceput este mai aproape de iubire şi de Dumnezeu. aptitudinile şi intelectul. când cei ce mai ieri i se închinau acum îşi băteau joc de el. Doar iubirea. dă dovadă de un comportament imoral. îl supune blamului. el a acceptat cu împăcare pierderea voinŃei sale. Hristos a primit cu seninătate prăbuşirea spiritualităŃii. Şi. incapabilul şi obtuzul sunt mai aproape de Dumnezeu decât cel înzestrat. el totuşi s-a supus. atunci când discipolii săi dragi 1-au trădat şi 1-au renegat. copilul încă de mic nu vrea să înveŃe. Este supus distrugerii tot ceea ce. avar. potrivit statisticilor oficiale. nobleŃe şi idealuri.

Cu cât sunt mai numeroase funcŃiile celulei. ci. şi de războaie. fie procesul purificării forŃate se va amplifica brusc. Aceasta se întâmplă atâta timp cât voinŃa personală a celulei rămâne pe planul doi. împotriva sorŃii şi împotriva lui Dumnezeu. cea mai periculoasă este ataşarea de propria voinŃă şi de principii. fie omenirea se îndreaptă de bună voie către Dumnezeu. Acest lucru se întâmpla cu două zile în urmă. Fie omul se transformă şi nu mai susŃine această tendinŃă. scopurile. şi de molime. este pe cale să nască una dintre pacientele mele. Prin urmare. Demnitatea umană. toate acestea sunt minunate. dimensiunea personalităŃii umane. spre a acumula iubire şi a diminua dependenŃa de orice valoare umană. care a decis că nu iubirea de Dumnezeu constituie scopul suprem. care se axează pe ideea că adevărata fericire se identifică cu voinŃa personală şi dorinŃele. Cu asemenea tendinŃe va deveni. proporŃiile şi puterea împotrivirii lumii înconjurătoare la acŃiunile omului cresc în egală măsură. în propriile programe. Fiindcă omenirea se află într-o situaŃie critică. Incapacitatea de a accepta umilirea propriei voinŃe şi a dorinŃelor. în al doilea rând. In diavol s-a preschimbat acel înger. „Totul e în regulă. înşelăciunea generează în cel mai înalt grad trufia şi agresivitatea din subconştient. propria perfecŃiune. aptitudini şi intelect. în curând. situaŃia este şi mai gravă. aptitudinile şi intelectul. în clipa de faŃă. — AveŃi o scară a valorilor eronată. până în clipa în care ele intră în contradicŃie cu lumea înconjurătoare. principiile.48 America fiecare al doilea copil se naşte subdezvoltat mintal. cu atât mai înalt este gradul de evoluŃie a organismului. în al treilea rând. nouă luni şi jumătate în urmă. după estimările specialiştilor. iar. complicaŃii nu sunt" mi s-a răspuns. ei ar putea. şi de scăderea nivelului moral. Este vorba aici şi de catastrofe naturale. STERILITATEA Am început să dictez acest capitol şi imediat mi-am adus aminte că în această clipă. scopuri şi idealuri. scopurile. aptitudinile şi intelectul. Avea în jur de treizeci de ani. să dispară de pe faŃa Pământului. îmi amintesc cum m-am întâlnit cu ea pentru prima oară. atunci în Rusia. iar . nu fusese gravidă nici o dată. a născut. la New York. omenirii îi sunt hărăzite posibilităŃi mult mai mari şi un spectru mult mai larg de valori umane. exponenŃii acestei extrem de periculoase tendinŃe vor ti tot mai mult stopaŃi în perioada ce urmează. imposibil până şi cel mai elementar progres tehnic. eşecul. In sfera valorilor spirituale. în următorii cinci-zece ani. fiindcă situaŃia se agravează cu o viteză destul de mare. Am stat de vorbă cam zece minute. fie este şters de pe faŃa Pământului împreună cu această tendinŃă. însemnătatea celulei trebuie anulată. iar. aşadar cu anomalii psihice. în primul rând. cultural şi spiritual la scară planetară. voinŃa personală şi dorinŃele. stăpânirea lor însă este posibilă doar cu condiŃia existenŃei unui volum mai mare de iubire în sufletele tuturor oamenilor. Travaliul se prelungea şi eu îi transmisesem să se întoarcă în trecut şi să înlăture toate supărările îndreptate împotriva propriei persoane. principiile. în viitorul apropiat. pur şi simplu. prăbuşirea speranŃelor şi a idealurilor. obiectivele şi. eu formam numărul telefonului new-yorkez. Dacă însă se produce o închistare în propria personalitate.

şi puterea. — Cum vine asta? Să se despartă de viaŃă în numele iubirii? . să lăsăm la o parte valorile umane. intelectul. Pentru a se naşte copilul. o persoană dură şi despotică. Mi-aŃi putea examina copilul? Cercetez câmpul fetiŃei şi văd că acesta străluceşte cu o lumină aurie. trufia. o karma negativă. Dacă doriŃi să naşteŃi un copil.nu se dumerea ea. Pentru dumneavoastră. pentru o perioadă de timp mai scurtă sau mai îndelungată. intelect. să ne îndepărtăm.49 dezvoltarea ei . Cu cât este mai pregătit cineva să ia „medicamentul". Dacă ar fi în pericol de moarte copilul dumneavoastră. o agresivitate sporită în subconştient. voinŃa.oprită. nedreptăŃi şi jigniri este capabilă să accepte femeia în numele iubirii. ea a rămas însărcinată. soarbe din noi şi iubirea. cât şi la nivel fizic. natura se odihneşte". el putea să ducă o viaŃă normală şi să se dezvolte. răpeşte. Astăzi el nu trebuie să depindă nici de unele. gândindu-se numai la bani. O perioadă de timp mai lungă ar însemna necazuri. sufletul femeii trebuie să se umple de iubire. dacă un copil nu se naşte. înainte vreme. cu atât mai puŃin necesare sunt umilinŃele. pentru a acumula iubire. învăŃaŃi-vă să vă umiliŃi şi să cedaŃi. oricât de sfântă. cu atât mai mică este doza de care are nevoie. nici de celelalte. fără îndoială. Spirala evoluŃiei devine una dublă. devenea o persoană josnică şi imorală. să cultivaŃi iubirea şi blândeŃea în suflet. ca mai apoi. v-aŃi sacrifica pentru salvarea lui? — Desigur. .îi spun pacientei . şi măsura în care îşi supraîncarcă sufletul cu agresivitate sunt proporŃionale cu viteza cu care îmbătrâneşte. omul. făcând din aceasta o obsesie.depăşeşte de câteva ori limita normalului. Rezultă că. principii şi idealuri. asupra propriilor dorinŃe şi asupra tuturor acelor lucruri care îi potenŃează eu-l cum sunt spiritualitatea. el se dezicea de spiritualitate pentru a supravieŃui şi. îşi pierde capacităŃile şi memoria şi îşi lipseşte de vigoare urmaşii. cu atât mai sănătoşi şi mai fericiŃi vor fi copiii pe care-i va naşte. ci şi la aptitudini. Ofer consultaŃii unei tinere femei.a spus – mi s-a efectuat o însămânŃare artificială. Cu cât mai mult vă străduiŃi. Iar în următoarea viaŃă. la dorinŃe şi la viaŃă. cu cât depind mai mult de valorile materiale sau spirituale. — Asta şi înseamnă să fii pregătit să-Ńi iei rămas bun de la viaŃă în numele iubirii. atât la nivelul câmpului. în ziua de azi. să devină un ipocrit. se axa exclusiv pe probleme spirituale. nenorociri. Dar s-a dovedit că nu am întru totul dreptate. „intelectul". în numele iubirii. Cândva. Cercetez câmpul femeii şi încep să înŃeleg cum stau lucrurile. trebuie. lată de unde provine zicala: „Când vin pe lume odraslele geniilor. omului nu i se va mai permite să meargă doar la stânga sau doar la dreapta. renunŃând alternativ la valorile materiale şi la cele spirituale. De aceea. — Trufia dumneavoastră . Deci totul este curat. Mai înainte socoteam că. — Totul este foarte simplu. însă orice valoare umană. Prin urmare. Peste un timp oarecare. Măsura în care. necazurile şi nenorocirile. astfel de noŃiuni cum sunt „aptitudinile". aptitudinile. şi energia. umilinŃe şi boli. importanŃa propriei persoane devin periculoase cu atât mai curând. pe parcursul uneia dintre vieŃi. aceasta indică. omul poate renunŃa nu numai la bani. de bună voie. „perfecŃiunea" sunt puse mai presus decât iubirea. pe parcursul vieŃii sale. Cu cât mai multe înjosiri. omul se concentrează asupra propriului eu. Nu demult am născut. — Mi-au fost extirpate trompele uterine .

necazurile. adică de pe strămoşi. totul se va împlini. cu atât mai multă iubire se va întoarce în sufletul dumneavoastră. Tot ce vei rosti în urma omului. CâŃiva ani în urmă ofeream consultaŃii unei anume doamne. în timp ce una negativă purifică iubirea. ci pentru a împărtăşi tuturor celor din preajmă iubirea. Dacă au venit la tine oameni răi. Dacă nu v-aŃi fi îndreptat spre iubire. nici o vină. însă tendinŃa. totul este în regulă. ieşea din casa mea. salutaŃi-o în gând. . O circumstanŃă pozitivă contribuie la acumularea activă a iubirii. la care m-am deplasat cu maşina pentru o întrevedere. cu atât mai puŃin depindeŃi de valorile umane. peste o săptămână. Leacul venea de la Dumnezeu. care obişnuia să tragă la măsea şi atunci trecea pe la mine şi mă bătea la cap. Dumneavoastră aŃi mers spre iubire. FolosiŃi fiecare secundă nu pentru a exprima reproşurile dumneavoastră la adresa lumii înconjurătoare. Dacă sufletul nu generează iubire. tu să le arunci în urmă un pic de sare şi să rosteşti: „LuaŃi-vă vouă ceea ce aŃi dorit altora"». din nou afumat. Dacă cineva v-a jignit. de pe dumneavoastră şi de pe urmaşi. copilul nu s-ar fi născut. Şi el nu s-a mai întors.situaŃia poate fi schimbată? — Desigur. Fiindcă nu eraŃi în stare să acceptaŃi jignirea din partea bărbaŃilor. mă învăŃa: «La om şi sufletul se deschide prin spate. şi s-a născut curat. Cu cât mai multă iubire veŃi oferi. spuneŃi-i în gând: „Te iubesc". la fiul acesteia şi la ea însăşi. nedreptăŃile şi insuccesele ca pe un leac preŃios. nu însă şi izvorul. AveŃi un început de tumoare la uter. Şi iată că odată. Cu cât mai multă iubire oferă sufletul dumneavoastră. Mi-am amintit cum o descântătoare.50 — În ceea ce priveşte copilul. aŃi fost înjosită prin extirparea trompelor uterine. aspiraŃia dumneavoastră către Dumnezeu şi dorinŃa de a acumula şi a păstra în suflet iubirea s-au dovedit a fi insuficiente. când el. îi bloca copilului posibilitatea de a se naşte. Dânsa îmi povestea cum a început totul. de fapt. RugaŃi-vă să fie înlăturată de pe neamul dumneavoastră. o face independentă de valorile umane. totul a început să se năruie în viaŃa mea. de aceea copilul s-a născut. care s-a perpetuat în neamul dumneavoastră şi pe care dumneavoastră aŃi amplificat-o. Dacă vă stinghereşte faptul de a saluta o persoană necunoscută. — Aşa este. deci. Când o persoană vă face un bine. căci. în orice caz. — Aveam un frate. el generează agresivitate. După acest eveniment. ParcurgeŃi din nou. „Murdăria" nu a trecut la copiii dumneavoastră. Ceea ce credeaŃi a fi otravă a fost. AcŃiunile noastre au o particularitate. aŃi fi avortat. pentru a încerca în suflet sentimentul iubirii. PătrundeŃi-vă de sentimentul că fiecare situaŃie prezintă un pretext pentru a vă revărsa iubirea asupra celuilalt. Până la urmă mi-am pierdut răbdarea.a răspuns femeia . dar s-a întors şi a căzut asupra dumneavoastră. în pofida fecundării artificiale. am luat mătura şi am măturat gunoiul în urma lui şi i-am rostit în spate: „Să nu te mai întorci aici". De aceea nu aŃi învins tendinŃa de a vedea în valorile umane un sens al vieŃii. Mai ales cele spirituale. Cu toate acestea. Am simŃit de curând cât de important este să fie folosită fiecare clipă. întreaga dumneavoastră existenŃă şi acceptaŃi toate umilinŃele. de sute de ori. salvarea dumneavoastră. a murit. în cazul dat. simt aceasta . cât şi spirituale. atât materiale. oamenii nu poartă. O apă stătătoare poate fi poluată. spuneŃi-i acelaşi lucru. ştiu. Erau la mijloc mari probleme de sănătate. dorinŃa de a vedea în valorile umane. Fapta noastră este ca piatra aruncată în apă. suprema fericire.

am înŃeles subit că nu-mi pot Ńine în frâu emoŃiile negative. Săvârşind o faptă oarecare. căci sufletul omului nu poate rămâne indiferent. Când. pacientul meu nu reuşea să înŃeleagă ceva. Şi. după care a ucis-o. în ziua de azi. Iată deci că acele vibraŃii. I-a distras cu ceva atenŃia. La încheierea şedinŃei. înainte de a începe diagnosticarea. la care se adaugă şi cele din precedenta existenŃă. o omoară şi încearcă să-i dezmembreze trupul. ea merge la vecina de palier. ea s-a dus să-i consulte pe medici şi aceştia i-au spus că nu va avea copii. Fiindcă. pe care le purtăm în subconştient întreaga noastră viaŃă. sufletul lui devine mai curat. simŃeam că iritarea care s-a iscat în mine încă nu s-a potolit. Această rezonanŃă atrage acŃiuni similare. revărsând iubire sau ură. I-a dezmembrat cadavrul şi a început să-i fiarbă carnea. Prin ziare s-a strecurat o notiŃă despre o crimă înfiorătoare. „Din ziua aceea am încetat efectiv să mănânc şi am început să mă rog. acumulând cu fiecare clipă şi oră iubire în suflet. prin intermediul emoŃiilor. ne determină sănătatea şi bunăstarea sau bolile şi moartea. copilul a murit. vine în atingere cu lumea? S-a dovedit că subconştientul nostru interacŃionează emoŃional cu lumea înconjurătoare de circa 750 de ori pe secundă. Dacă mă ocup de cazul vreunei femei care suferă de sterilitate. Şi iată că au trecut câteva decenii. atunci transmitem dezaprobare. Noi pornim din Dumnezeu. atunci când atingem suprema individualitate şi nivelul suprem de iubire. în timpul unei consultaŃii. Acest lucru i se întâmplă omului. nici o durere şi nici o pierdere să nu-i diminueze iubirea de Dumnezeu. Şi în acea clipă mi-au apărut în minte. omul se îmbolnăveşte şi moare. Văzându-i spatele. am rămas gravidă". pentru declanşarea nenorocirilor. au ieşit la iveală toate amănuntele acestei istorii macabre. nici un necaz. Suprema lege a Universului este legea conservării şi acumulării iubirii de Dumnezeu. Dacă nu transmitem iubire. descoperă întâmplător în apartamentul său cartelele din timpul războiului. Odată femeia. De aceea. Povestea a început în timpul blocadei Leningradului (Leningradul a rezistat eroic blocadei germane în anii 1941 – 1944). omul cere ca nici o nenorocire. Cu cât mai independentă de valorile umane este iubirea noastră. Pierduse cartelele alimentare. inclusiv propriilor dumneavoastră copii. cu toate acestea. Dar. a pus capăt acestei proceduri barbare. este suficientă şi simpla disponibilitate interioară. ca să nu îngăduie mutilarea propriului suflet printr-o faptă care să ucidă viaŃa şi dragostea. o doamnă mi-a povestit cum i s-a născut fiica. care era deja o bătrânică. veŃi continua în subconştient să rostiŃi acest blestem oricărei persoane care v-a întors spatele. noi continuăm s-o săvârşim de sute şi mii de ori în subconştient. noi ne întoarcem în Dumnezeu şi devenim una cu El. Mai târziu. la vederea omului care pleca. Am cercetat planul subtil. în mai puŃin de o lună. rezultă că. bolilor sau a morŃii. SoŃul vecinei ucise. Eram îmboldit de curiozitate să ştiu cum comunicăm noi cu lumea. dacă aŃi rostit în urma cuiva un blestem. a mers la aceasta şi a invitat-o în apartamentul său. ca să văd cât de des sufletul. la proces. de a ucide iubirea şi viaŃa. atunci când el se îndreaptă către Dumnezeu. Atunci ea a sunat-o pe vecină. aceste cuvinte: „Te iubesc". cu atât mai mult ne apropiem de Dumnezeu. Ne dezvoltăm. agresivitatea interioară a oamenilor este sporită.51 de la care pornesc în toate părŃile zeci şi sute de cercuri. existentă la nivelul subconştientului. Nu demult. Odată. iar cu unele lucruri nu era de acord. care s-a petrecut într-un apartament din Sankt-Petersburg. supărare sau iritare. deseori. îi propun. Astăzi. Fără nici un cuvânt. Şi. să . îi doresc fiecăruia care pleacă de la mine numai bine şi iubire. care a venit în fugă. este o formă de asasinare. Nereuşind să rămână însărcinată. în rugăciunea sa. ca şi supărarea. O femeie avea un copil care murea de foame. Ea nu avea cu ce să-l hrănească. ne potenŃăm individualitatea. Iritarea. A ne transforma pe noi înşine şi propriul nostru eu este posibil doar ridicândune deasupra lui.

TentaŃia de a vă ridica împotriva iubirii trebuie înlăturată din neamul dumneavoastră.52 facă două lucruri: primul . am văzut că aura femeii şi-a recăpătat aspectul normal. Al doilea lucru .ce trebuie să fac? — Pentru început. iar cabina. FetiŃa părea a avea vârsta de cinci ani. de pe strămoşi. la adresa propriei persoane. a început să urce. a sorŃii şi a lui Dumnezeu. Pe neaşteptate. Şi iată că a trecut o lună. Tatăl a rămas jos. şi fata nu va mai Ńipa prin somn. insatisfacŃia faŃă de o anumită situaŃie este o formă de agresivitate. în Ńinutul Krasnodar. apărută la nivelul subconştientului. femeia a reuşit totuşi să prindă fata. „Erai un foarte bun pictor. vă urez toate cele bune . Acum însă ai lăsat baltă pictura şi ai început să te ocupi de Dumnezeu ştie ce. Ajunşi în cameră. pe persoanele apropiate. Deseori. dar fără nici un rost. am intrat în cameră. Îmi amintesc cum făceam primii paşi. Am încercat să-i explic toate acestea soŃiei. Complet îngrozită. — Cum? — Am să stau de vorbă cu mama fetiŃei doar cinci minute. iar dumneavoastră îi veŃi cere în gând iertare iui Dumnezeu pentru faptul că aŃi ucis iubirea în propriul suflet şi în sufletul copi-lului nenăscut. va deveni mult mai calmă. la rândul ei. Peste câteva ore. — Te vei ocupa şi de vindecarea ei? — Nu mă voi atinge de ea şi nu este necesar s-o văd. în fiecare noapte. nu voi aprinde lumânarea şi nu voi cere iertare pentru faptul de a fi necăjită!" Nu există prooroc în patria sa.prin căinŃă să înlăture toate pretenŃiile faŃă de Dumnezeu. în tot acest timp. în care se aflau mama şi fiica. răspundeŃi-mi la întrebarea: „Până la naşterea fiicei dumneavoastră aŃi recurs la avorturi?" — Da. masa vecină era ocupată de un cuplu. fetiŃa s-a speriat şi a încercat să sară din cabină. care. la înălŃimea de 15 metri. „Nu mă bate la cap cu prostiile tale" . iar noi am plecat în concediu la Anapa(Anapa .o rog să-şi amintească toate acele momente din viaŃă. tatăl. StaŃiune balneoclimaterică). care avea o fetiŃă. Când erau mici. . Până nu veŃi învăŃa să vă pătrundeŃi de iubire şi să o acumulaŃi în suflet. nici medicii nu le erau de vreun ajutor. Aceasta suferea de o boală gravă de piele. de pe dumneavoastră personal şi de pe urmaşi. peste 3 minute. care se manifestau prin supărările ei pe lumea înconjurătoare. Maică-sa s-a aruncat după ea.mi-a răspuns ea. prin somn. — PuteŃi pleca. mama fetei s-a apropiat de mine.cade de acord femeia . încercând să descopăr legătura care există între acŃiunile unei persoane şi sănătatea acesteia sau cea a copiilor săi. copiii mei se îmbolnăveau deseori şi nici medicamentele. Când. Nu voi merge la biserică. Peste câteva zile după ce-i văzusem.am întrebat-o. însă o rafală de vânt i-a ridicat poalele rochiei peste cap. Nu mai exista o singură noapte de linişte. în care a atentat la iubirea din sufletul altor oameni şi la cea din propriul ei suflet. oamenii veneau la salonul artistic şi se interesau de lucrările lui Lazarev. amândoi luăm loc. — Vrei să-Ńi dovedesc că sistemul meu funcŃionează? . Iată cum s-a întâmplat totul: mama şi fetiŃa au hotărât să facă un tur pe uriaşa roată din parcul de distracŃii. mi 1-a relatat mie. — CredeŃi în Dumnezeu? Ar fi de dorit să credeŃi. pe sine. urmărea întreaga scenă de jos. în cazul în care vreŃi ca fiica dumneavoastră să fie sănătoasă. pe Ńărmul nord-estic al golfului Anapa. dar totul s-a dovedit a fi în zadar. — Am să părăsesc pentru câteva minute camera. — Bine . La sanatoriu.i-am spus. alb ca varul. salvând-o astfel de la o moarte sigură. Trebuie doar să stau de vorbă câteva minute cu maică-sa. cât şi necazurile soŃiei mele migrează spre copiii noştri şi le provoacă afecŃiunile.oraş la Marea Neagră în FederaŃia Rusă. Timp de o lună am tot încercat s-o conving. ea scotea nişte Ńipete înfiorătoare. Primul lucru pe care l-am înŃeles a fost că atât propriile mele necazuri. fetiŃa era cât pe-aci să piară. totul va fi ffirâ rost. Femeia i-a povestit acest incident soŃiei mele. nefiind în stare să vadă nimic. o privesc în ochi.

Astfel încât. într-un fel sau altul. apare reumatismul etc. pentru ea. apoi de voinŃă şi de dorinŃe personale. ori familia este în regulă. aşa încât ataşarea de viitor conferă persoanei un caracter gelos şi trufaş.desenez un cerculeŃ . este invidios. este necesar ca ea să treacă. timp de un an şi jumătate până la momentul concepŃiei. constaŃi că afecŃiuni complet diferite pot avea aceeaşi sursă. Dar. perfecŃiunea. nobleŃei. idealurilor. Omul se cramponează de visuri. idealizează totul înjur. dar s-a potolit imediat. ceea ce este cât se poate de periculos.acestea sunt relaŃiile. intelectul. întrucât lumea nu poate fi ideală. Dacă segmentul relaŃiilor este „închis" pe mai mult de 100%. soŃia mea a îndeplinit ceea ce am rugat-o mai înainte să facă. el îşi poate continua existenŃa chiar şi cu un viitor „închis". planuri. Dar. dificultăŃile sunt inevitabile.şi desenez alături un alt cerculeŃ. Iată cum se prezintă situaŃia: dacă omul se ataşează de ceva. ea a devenit mult mai blândă. Şi iată că în faŃa mea stă o pacientă. Iată al doilea strat . Acestea sunt aptitudinile. Ataşarea de ele generează aroganŃă.53 Cuplul a mai petrecut în sanatoriu încă opt zile. Toate lucrurile în numele cărora noi distrugem iubirea urmează să ne fie luate. — La baza valorilor spirituale. în cazul acesta însă apar cancerul. spre deosebire de ispăşirea prin pierdere de bani. atunci sunt posibile dificultăŃi legate de bani. Valorile pot fi materiale şi spirituale. omul poate trăi şi cu viitorul „închis". a aptitudinilor şi a intelectului stă contactul cu viitorul. Purtarea i s-a schimbat. Acum o să vă supun unui test şi veŃi înŃelege mai bine despre ce este vorba. începând de atunci. — Când o persoană nu este în stare să accepte faptul de a fi pierdut ceva şi provoacă în acest fel o izbucnire de agresivitate. înseamnă că sufletul îi este ataşat de anumite valori. Dacă însă omul are sectorul banilor „închis" pe mai mult de 100%. îi slăbesc vederea şi auzul. Dacă femeia nu trece de această probă. în acest caz. Dacă pentru această persoană banii constituie un sector pe 50% „închis". fie se îmbolnăveşte şi moare. distrugerea idealului. nu este capabil să trăiască cu ziua de azi. care sunt bolile viitorului „închis". lată un strat din valorile spirituale . El se realizează prin intermediul spiritualităŃii. trufie. . blocându-i-se omului posibilitatea de a procrea. O importanŃă deosebită o are depăşirea probei de înjosire a valorii viitorului. survine moartea. prin proba umilirii valorilor umane. atunci ori nu există familie. — Sub ele desenez un cerc mare. pentru femeia care riscă sterilitatea. Dacă viitorul este „închis" pe mai mult de 100%. Rezultă că. nemulŃumirea faŃă de ea creşte permanent. Dacă „închiderea" este de 80-90%. ori aceasta este foarte nefericită. trădările. „Zdruncinările" sunt deosebit de puternice. Viitorul înseamnă copiii noştri. după cum se pare. boala lui Parkinson. el va pierde acest lucru. în tot acest timp. M-a surprins foarte mult să aflu că sterilitatea şi cancerul au aceeaşi cauză. speranŃelor. urăşte. visurilor. scleroza multiplă. Să zicem că cineva nu poate accepta ideea de a pierde banii. şi copiii noştri au încetat să se mai îmbolnăvească. a aptitudinilor şi intelectului. trădarea şi nedreptatea. fetiŃa a strigat prin somn doar o singură dată. dar persoana în discuŃie este afectată de boală. principiilor. Contactul cu viitorul stă la baza relaŃiilor spiritualizate. atitudinea nedreaptă faŃă de ea. Ataşarea de viitor generează incapacitatea de a accepta prăbuşirea speranŃelor şi idealurilor. Pentru ca femeia să nască un copil sănătos. înseamnă că el fie nu are bani. După această întâmplare. Viitorul este urmat de soarta fericită. atunci. cel mai preŃios remediu îl constituie planurile şi aşteptările date peste cap. căreia îi explic originea sterilităŃii ei. Când cercetezi în planul subtil. Există încă o posibilitate.

de a avea urmaşi se închide. când ne lăsăm consumaŃi de durere şi nu ne putem împăca sufleteşte cu moartea persoanei dragi. sterilitatea. In plan subtil nu există moarte. — Să vedem cum stau lucrurile la dumneavoastră . descendenŃii sunt lipsiŃi de vitalitate. în astfel de cazuri. imaginar. Dacă veŃi reuşi să simŃiŃi acest lucru. speranŃele şi visurile. Ea revine peste aproximativ patruzeci de minute. Când regretăm moartea rudelor.îi spun. planurilor şi idealurilor.zice ea. în exterior. care avea acelaşi trist diagnostic. idealuri. Ne opunem logicii Divine nu atunci când încercăm să salvăm viaŃa sau să o prelungim. avem dreptul să ne manifestăm regretul. Îmi amintesc cum a venit să mă consulte o doamnă. Şi nu ne este permis să intervenim în logica Divină. în suflet însă avem dreptul doar la iubire. Ceea ce înseamnă că niciodată n-aŃi fost în stare să acceptaŃi cearta sau adulterul. Propria soartă nefericită vi se părea o otravă. faŃă de situaŃia financiară. nu mam putut împăca nici până în clipa de faŃă cu dispariŃia lui.54 şansa de a avea un copil sănătos sau. Sectorul banilor este „închis" pe 40%. trei parametri depăşesc limita fatală . ci atunci când regretăm. Prin neacceptarea voinŃei Divine. survenită ca urmare a manifestării voinŃei Divine supreme. Acolo suntem cu toŃii uniŃi. Rămâne doar iubirea. necazul. dăunăm sufletelor acestora. ne vom îmbolnăvi şi vom muri. pe sine putea cauza cancerul la sân. iar la nivelul subconştientului toate acestea înseamnă supărare pe Dumnezeu. voinŃa . Aptitudinile şi intelectul . Tot ce ni se întâmplă în viaŃă este subordonat scopului acumulării iubirii Divine în suflet şi dacă. care se converteşte întrun program de autodistrugere. ÎnŃelegeŃi un lucru: noi nu ne despărŃim niciodată de fiinŃele dragi. pe când ea nu era altceva decît un remediu preŃios. întreaga viaŃă. ManifestaŃi o nemulŃumire faŃă de starea lucrurilor. adică voinŃa şi contactul cu viitorul. pentru a obŃine acest lucru. noi dăunăm rezervelor de iubire din sufletul nostru şi din sufletul persoanei decedate. în genere. LăsaŃi la o parte cerinŃele trupului şi ale spiritului. SimŃiŃi cum vă dispar gândurile. ParcurgeŃi din nou. însă el este cel mai important. iar aceasta reprezintă o formă mascată de supărare pe Dumnezeu.mă adresez pacientei. Fiecare om îşi are propriul „scenariu" al plecării din viaŃă. la fel trădarea şi călcarea în picioare a idealurilor. — În cazul dumneavoastră. cea a iubirii. RelaŃiile sunt „închise" pe 60%. Toate clipele de fericire şi necaz nu sunt decât momente de acumulare şi purificare a sentimentului de iubire pentru Dumnezeu. începeŃi să vă rugaŃi. nici măcar după moartea acestora. v-aŃi ales cu sterilitatea. raŃiunea. — Este una din cauzele sterilităŃii dumneavoastră . voinŃă. Aceeaşi poziŃie aŃi avut-o şi faŃă de înjosirea voinŃei şi a dorinŃelor dumneavoastră. Nu sunteŃi în stare să acceptaŃi eşecul propriilor idealuri. să avem scopuri. insatisfacŃia. în locul acestei boli. RevedeŃi-vă viaŃa. pe cei apropiaŃi.sunt complet „închise" sectoarele relaŃii. Doar un singur parametru depăşeşte pragul fatal. In adâncul sufletului. veŃi avea copii. dorinŃe. acum câŃiva ani mi-a murit tatăl . atunci. Moartea tatălui a însemnat pentru dumneavoastră o umilire a relaŃiilor.pe 3-5%. ni se cere să ne îmbolnăvim şi să murim. încercaŃi să înŃelegeŃi şi să simŃiŃi acest lucru. spiritualitate. Femeia cade pe gânduri. a voinŃei şi dorinŃelor. — ŞtiŃi. O supun diagnosticării şi ridic . reacŃionând la toate episoadele acesteia cu o singură emoŃie. negreşit. v-aŃi ales cu un triplu program de autodistrugere.pe 3%. dispar dorinŃele şi viaŃa însăşi. Ataşarea s-a produs prin nemulŃumirea faŃă de sine. aptitudinile. Nu sunteŃi capabilă să acceptaŃi ruperea relaŃiilor. AŃi fost de prea multe ori supărată pe sine şi pe soartă.i-am zis . Ca urmare a neacceptării şi regretului. Faptul de a fi mereu necăjită pe lumea înconjurătoare.

zic eu . cât şi soŃului ei. în mai mare măsură. a ieşit la iveală o legitate surprinzătoare. peste câteva luni. sterilitatea este generată anume în felul acesta.este de profesie militar şi nu crede în astfel de lucruri. Pacienta pleacă. aspiraŃia spre iubire este mult mai puternică decât la bărbat. să înŃeleg: femeia este determinată. A fost exact cazul dumneavoastră. nu se mai poate face nimic? . Nu înŃeleg care este cauza. să vizioneze caseta video cu înregistrarea conferinŃei. pe când mamele. în cazuri mult mai grave. Femeia izbucneşte în plâns. care mi-a demonstrat cât de important este ca femeia să depună eforturi pentru propria armonizare. FaceŃi o încercare. — Chiar aşa. Se consideră că geniul Ńine de sfera intelectului. RugaŃi-vă pentru viitoarele generaŃii. cel puŃin. — Nici o şansă . mult mai des decât bărbatul. educaŃia corectă a femeii.i-am spus . fără excepŃie. iar în ceea ce priveşte sănătatea.dă din mână femeia . S-a dovedit că taŃii geniilor puteau fi nişte indivizi destul de primitivi. Ea este umilită la nivel fiziologic prin perioadele de „ciclu". M-am uitat la câmpul soŃului ei şi am văzut că. în următorii doi ani. atunci când cineva a întreprins o cercetare asupra ascendenŃei geniilor. veŃi ameliora. — Uimitor! Câmpul este curat. soarta şi sănătatea bărbatului sunt în proporŃie de 60-80% determinate de soŃia lui. Purificându-vă pe sine şi purificând urmaşii. astfel încât. orientarea ei spre Dumnezeu şi iubire asigură atât copiilor. soŃul dumneavoastră poate fi afectat de un cancer la stomac.întreabă ea. De aceea. El este deprins să gândească urât despre alŃi oameni. în ultima vreme. atunci să încercăm . ci prin diminuarea funcŃionării glandelor şi. Dimensiunea personalităŃii umane este determinată de cantitatea de iubire pe care aceasta este capabilă s-o reŃină în suflet. dar starea soŃului dumneavoastră H-n normalizat. Geniile sunt născute de femei care posedă o personalitate remarcabilă. o disponibilitate de a accepta umilirea tuturor acestora. de obicei. să fie prea exigent cu ei. Ar fi bine să-mi citească cărŃile sau. social etc. un tată deştept va avea un fiu deştept. Prin urmare. totul este în regulă. aşa că nu va citi cărŃile. tot aşa stau lucrurile în plan economic. . acesta poate muri. însă. Femeia revine peste o oră. Sufleteşte. când se produce o blocare la nivelul câmpului. însă acum câmpul este deschis. la nivel fizic printr-o constituŃie fragilă. ca urmare a sudurilor.rugaŃi-vă doar pentru dumneavoastră şi pentru urmaşi.în schimb. Ofeream consultaŃii unei paciente în legătură cu anumite probleme. — AveŃi un câmp relativ curat . „să se rupă" de valorile umane. sănătatea şi viaŃa. au fost femei ieşite din comun. dar. situaŃia este mai gravă atunci când posibilitatea procreării este blocată nu prin suduri. îmi desfac mâinile a neputinŃă. la femeie. continuaŃi să vă rugaŃi. ar fi bine să se prezinte la un control medical. Prin purificarea urmaşilor veŃi modifica starea lăuntrică a soŃului dumneavoastră. şi starea viitorului lor tată. Din această cauză. iar eu îmi amintesc de o întâmplare ciudată.55 din umeri. la nivelul subconştientului. dependenŃa bărbatului de sufletul femeii este foarte mare. iar ovarele revin la funcŃiile lor. Sterilitatea apare. Cercetez câmpul soŃului şi nu-mi pol uscunde mirarea. — În acest caz nu vă pot ajuta cu nimic. şi asta în foarte scurt timp. în felul acesta. PregătiŃi-1 moral şi. caracterul soŃului se va •chiniba. ca. — Bine. o puternică voinŃă şi dorinŃă. Caracterul. etc. După aceea. In sfârşit. am meditat îndelung asupra acestui subiect. el depinde de dumneavoastră şi efortul pe care-1 veŃi depune pentru a vă armoniza se va reflecta şi asupra situaŃiei lui. în numele iubirii.

tot mai frecvent. Am încercat să înŃeleg de ce femeilor le sunt impuse condiŃii atât de dure? Cu cât mai pregnant îşi manifestă aptitudinile şi intelectul o femeie arabă. astfel încât femeia tinde spre ceea ce o face fericită şi îi permite să-l conducă pe bărbat şi să procreeze. căci trufia ei interioară nu era exagerată. Când se naşte un copil atins de trufie. după una sau două încarnări în Orient.Este considerat drept unul dintre suporturile de bază ale ideologiei musulmane . Cauza s-a dovedit a fi simplă. Desigur.povestea ea . ceea ce.) prescrie că. voinŃa. Nici o datină. penal şi procesual . La New York discutam cu o pacientă. cu toate acestea. Ea are dreptul să scoată din casă doar ceea ce poartă pe sine. în anul 1996. Pe când Occidentul. şi. cu atât mai repede se va trezi ea aruncată în stradă.mi-am manifestat eu curiozitatea. pentru a suplini într-o oarecare măsură această carenŃă.şi acolo am constatat că la populaŃia de culoare se nasc copii normali şi sănătoşi.56 Şi iată ce-i povestesc deja următoarei paciente. duce Ia sterilitate. înjosire a principiilor şi idealurilor. cu toate acestea. — Nu demult am fost în Dallas . atunci. femeile. — Ce se întâmplă cu ea după aceea? . acumula suficientă smerenie interioară. — Personal n-am auzit să se fi întâmplat aşa ceva . femeia trebuie în cinci minute să părăsească pentru totdeauna casa. inevitabil. i se poate da o încetinire sau o stopare a creşterii. O cunoscută de-a mea a născut o fetiŃă. Amploarea pe care a căpătat-o brusc acest proces în America dovedeşte că situaŃia se agravează cu viteza fulgerului. încât să nu fie date afară de către bărbaŃii lor. ghidul exagera. Cultivarea acestor noi valori nu suprima iubirea din sufletul ei. într-adevăr. sunt supuse umilinŃelor. la care sentimentul propriei importanŃe depăşeşte limita fatală. se confruntă cu probleme demografice. Femeia trăieşte în condiŃiile unei permanente înjosiri a voinŃei sale. De ce majoritatea oamenilor aveau o statură nu prea înaltă? Fenomenul reprezintă un exemplu de umilire a trufiei. să se îndrepte spre independenŃă şi spre o libertate a dorinŃelor. Cu toate că avea . cariera se dovedesc a fi mai importante decât iubirea. ŞtiŃi de ce femeile arabe au un port atât de încărcat cu podoabe şi de ce îşi agaŃă pe ele toate bijuteriile? Shari'a' (Shari'a . Mi-am amintit de un articol pe această temă.a răspuns ghidul.a spus ghidul . pentru ca. a propriului eu. femeia. apărând pe lume în următoarea sa încarnare în Occident. a aptitudinilor şi intelectului. nici un mod de viaŃă nu sunt întâmplătoare. trebuie să tindă spre ceva. Specialiştii au fost de părere că în 1997 numărul acestora se va dubla. pe când albii nu au copii.ne spunea ghidul. cuprinde şi norme de drept civil. ea este micuŃă de tot. Până la vârsta de 14 ani i se va administra acest hormon prin injecŃii. — Şi deseori se întâmplă astfel de cazuri? . De aceea Orientul. lăsând acolo tot ce-i aparŃinea. sunna şi fiqh. care nu poate avea copii. — Soarta ei nu mai interesează pe nimeni . — În februarie 1996 am fost în Israel. principiile. în loc de boală sau moarte. cu cât mai neclintite îi sunt principiile şi voinŃa. unde femeia este înjosită. care se bazează pe Coran. În Occident. înainte. — PriviŃi. Pe lîngă prescripŃiile privind principalele îndatoriri religioase ale musulmanilor. dacă bărbatul rosteşte de trei ori: „Nu-mi mai eşti soŃie". în Orient. spre sentimentul de iubire.am întrebat eu.presupun că femeile arabe se poartă în aşa fel. Eram în drum spre Ierusalim.culegere de precepte etico-religioase şi juridice ale Islamului. a dorinŃelor. ea trebuie săşi dirijeze cumva soŃul. în cartierele de acolo locuiesc arabii . care suferă de lipsa hormonului creşterii. tot mai frecvent. este plin de copii. în America s-au născut 30 000 de copii cu hormonul creşterii lipsă.

nu reprezintă adevărata apărare? Să lepăd totul. La un moment dat am fost cuprins de o uşoară stare de panică. Sunt o fire muncitoare. la fiecare două luni. înlăturând cramponările de primele trepte. atunci aşa să fie. iar acestea funcŃionează într-un mod tot atât de obiectiv. Pe deasupra. E adevărat că există totuşi deosebiri. Acelaşi lucru se poate spune despre cercetările mele. pornind de la valorile umane cele mai simple. în primul rând. să-mi purific sufletul. Iar. când omul uită de necesităŃile trupeşti. şi această lege funcŃionează independent de voinŃa şi caracterul creatorului său. şi acesta murea luptându-se. întrucât mecanismele naturale de echilibrare a sufletelor omeneşti se distrug. Educarea la copii a conştiinŃei colective şi a altruismului se poate dovedi cu mult mai folositoare posterităŃii decât orice remediu medical. de la general la particular. mă simŃeam un mesia sau un sfânt şi cu aceasta problema s-ar fi rezolvat. La vikingi exista obiceiul ca luptătorii făcuŃi prizonieri să fie aruncaŃi în groapa cu lupi. Cel mai important lucru este să nu mă opresc. de ia Dumnezeu spre valorile umane. Apoi m-a fulgerat gândul: oare purificarea sufletului. în toŃi aceşti ani. indolent de la natură. dar apoi mi-am amintit o veche poveste. Puteam să trec. însă. în cazul meu însă trebuia să calculez şi să analizez de sute de ori fiecare pas. M-am gândit că. cele de mari proporŃii. Căci. dacă tot mi-e scris să mă „târăsc" spre Dumnezeu. răspund că eu descopăr legile evoluŃiei sufletului. orientat de purificare a sufletului. fără urmări periculoase. Primeam revelaŃia Divină. în momentul de faŃă. ConştiinŃa individuală occidentală o înlocuieşte. şi să continuu să merg în această direcŃie. . însă. pornind de jos. echilibrarea spontană se cere înlocuită. cu un efort conştient. Mersul lucrurilor pe Pământ ne duce la concluzia că femeii îi va fi tot mai greu să rămână însărcinată şi să nască. întreg sistemul. Am decis să nu mai stărui cu analizele. ea reuşea totuşi să-şi păstreze armonia interioară. „Oare ce se va întâmpla dacă mă opresc?" . i se oferea şansa unei morŃi demne. spre a fi sfâşiaŃi. I se arunca în groapă sabia. când îŃi este dată revelaŃia. Dumnezeu însă nu mi-a oferit revelaŃia. Newton a descoperit legea gravitaŃiei universale. chinuitoare. Şi. m-am „târât" tot mai sus şi mai sus. dacă luptătorul era de origine nobilă sau se distinsese prin vitejie. nu m-a lăsat să-mi irosesc fără rost puterile.57 conştiinŃa riguros axată pe valorile umane. iar mai departe va fi cum o vrea Dumnezeu. ci să merg mai departe. Avantajul oricărui sistem este că el funcŃionează independent. RUGĂCIUNEA Avansez destul de încet. să mă schimb. La bolile canceroase. atunci. mi-ar fi fost blocate ataşările de grad superior. mă expuneam cramponărilor de următoarele. eu înaintam refăcând din temelii. De aceea a trebuit să încep de jos. lipsită de speranŃa apărării. Atunci când mi s-a stabilit diagnosticul: cancer plus metastaze. poŃi să nu gândeşti. Iar temperamentul meu. în afară de iubirea de Dumnezeu. Este o muncă grea. Dacă ar fi pogorât asupra mea revelaŃia. în cazul acesta. dacă aş fi mers de sus în jos. la început am intrat în panică. Când rni se reproşează ceva în munca mea.m-am gândit.. Astăzi Orientul adoptă ideologia şi sistemul valoric occidental. cel mai mult îmi repugna moartea lentă. Este lipsit de sens să ne propunem să credem sau nu în legea gravitaŃiei universale: ea funcŃionează independent de opinia noastră în această problemă. vor rămâne neînchise cele mai ample valori umane. pe cea colectivă din Orient. SimŃind acest pericol. Echilibrul stabilit de veacuri este încălcat. încetul cu încetul. ceea ce poate genera o agresivitate de cel mai înalt grad.

GhidaŃi-vă după sentimentul de iubire din suflet. sentimentul iubirii va fi mai presus de orice valoare. soarta şi sănătatea. mai există şi valori nepământeşti. nici de umilinŃe şi supărări. Iar acest lucru ne este dat atunci când iubirea de Dumnezeu reprezintă pentru noi suprema fericire. îşi purifică sufletul. astfel încât dimensiunile fericirii umane şi însăşi posibilitatea de a simŃi această fericire sunt determinate de cantitatea de iubire pentru Dumnezeu. agresivitatea. Doamne. veŃi păstra iubirea de Dumnezeu şi o veŃi spori. rugăciunea către Dumnezeu. eu iarăşi nu port nici o vină. cum sunt contactul cu viitorul. Atunci când omul depune un efort pentru a se armoniza. nu veŃi face decât să luaŃi asupra dumneavoastră „murdăria" altuia. scriam acolo că toate valorile pământeşti reprezintă modalităŃi de acumulare a iubirii pentru Dumnezeu. Prin urmare. ci de un sfat dat de o bătrânică unei cunoscute de-ale mele. dacă. Divin şi. De aceea. Şi. voinŃa etc. şi trupului. pentru a simŃi că supremul eu al omului este Dumnezeu şi iubirea. în consecinŃă. oricât de frumoase şi comode ar fi. Dacă vă rugaŃi pentru cineva. eu însumi. astăzi. o putem folosi când ne rugăm? De exemplu. atunci veŃi fi sănătoşi şi fericiŃi şi fără să-mi cunoaşteŃi sistemul". reacŃionăm imediat. Deocamdată nu suntem în stare să înŃelegem că umplerea sufletului cu iubire pentru Dumnezeu şi pentru lumea înconjurătoare este nu numai o imensă fericire. trebuie. este acumularea iubirii faŃă de Creator. pe lângă valorile pământeşti. Acum le zic pacienŃilor mei: „Sistemul meu este aidoma unei cârje care vă ajută să vă ridicaŃi. nu reuşim întotdeauna să înŃelegem acest lucru. . de proporŃii mai mari. iar mie răbdare. ajută şi sufletului. Iubirea în sine este un sentiment extrauman. În primul rând. Ceea ce contează cu adevărat este că cercetările mele sunt necesare atât bolnavilor. soarta. când mă rog.îmi spun deseori pacienŃii. în fiecare situaŃie se reflectă întreg spectrul valorilor umane. Şi dacă. orice s-ar întâmpla. fie că nu. — Ne rugăm aşa cum ne-aŃi învăŃat în prima carte . Principala menire a rugăciunii este de a ne elibera de eu-l nostru omenesc şi de toate valorile umane. dă-le duşmanilor mei sănătate. lucrurile pot evolua spre un sfârşit deplorabil. din această cauză. ci şi o posibilitate de a ne ameliora caracterul. în primul rând. atât pentru el. fără a se schimba în primul rând pe sine. trebuie să subînŃelegeŃi prin aceasta sănătatea sufletească. cer ca orice valoare umană să devină pentru mine un mijloc de a cultiva iubirea de Dumnezeu. dacă iubirea voastră nu va depinde nici de necazuri.58 Când cineva încearcă să-mi folosească metoda în scopuri pur pragmatice. Noi iubim lumea înconjurătoare cu rămăşiŃele iubirii pentru Dumnezeu. Când ni se îmbolnăveşte trupul. în acest caz. nu are rost să vă deplasaŃi în cârje. ne putem ruga şi cu propriile cuvinte. fie că suntem conştienŃi de ele. Dar. în care omul repetă că suprema fericire. mulŃimea de boli şi necazuri pot dispărea fără a se fi manifestat efectiv. nu a putut accepta pierderea lor. cu atât mai mult se aseamănă el lui Dumnezeu. nu este vorba aici de vreo învăŃătură de-a mea. să ne purificăm noi înşine. fără a vă fi armonizat propriul suflet. încercând să facem ceva. cu toate acestea. în orice caz. La fel de mult ajută şi rugăciunea prin care cineva cere iertare pentru că şi-a făcut din valorile umane un scop suprem şi. din interese meschine. mâine voi descoperi altele. cât şi pentru urmaşii săi. cât şi celor sănătoşi. — Referitor la rugăciunea din cel de-al doilea volum. când însă ni se îmbolnăveşte sufletul. dar. Astăzi descopăr anumite ataşări. manifestându-şi. pentru a-i ajuta pe alŃii. Şi apoi. cu cât mai multă iubire are omul în suflet. oricând şi oriunde v-aŃi afla. Când doriŃi cuiva sănătate.

pur şi simplu. aŃi fost o femeie geloasă şi. nu-l va jigni şi nu-1 va necăji.i-am aruncat pe un ton posomorât. am fost foarte geloasă . el se va îmbolnăvi. boala a trecut de la sine. de altfel. Şi. agresivitatea din subconştientul copilului s-a diminuat de aproape două ori. pe linie femeiască. cu toate acestea. — Ştii. înseamnă că eşti excesiv de trufaş. băiatul are o agresivitate de 200 de unităŃi. Apoi programul de distrugere s-a reorganizat şi s-a convertit într-un program de autodistrugere. de 3 luni am bronşită. situaŃia este gravă. blocarea programului s-a produs printr-o puternică diateză. şi în actuala. de aceea începe cu tine însuŃi. nu glumă. La celălalt capăt se afla o fostă pacientă de-a mea. după vârsta de trei ani el se poate îmbolnăvi. al căror purtător este acesta. Nu i-am administrat medicamente. cât şi pe dumneavoastră înşivă. din mână. ci v-aŃi rugat. Pun jos receptorul şi îmi amintesc de unul din primele cazuri de înlăturare a supărărilor. Spune-i până la capăt tot ce crezi despre ea. La timpul cuvenit ar fi bine să-1 învăŃaŃi şi pe băiat să se roage. în nici un caz. Ai un început de tuberculoză . Acesta flutură. încearcă să înŃelegi un lucru: dacă cineva te înjoseşte. efectul însă este zero. — Am născut un băieŃel. — Felicitările mele.răspund eu . Aceasta e regula de bază. Primul şi cel mai important lucru pe care trebuie să-1 înŃeleagă este că totul este trecător. pentru el şi pentru urmaşi. E adevărat că peste câtva timp a avut conjunctivită acută la un ochi. în acest caz. SituaŃia se explică prin faptul că în precedenta dumneavoastră viaŃă. doar iubirea de Dumnezeu rămâne. totul va fi bine. nu te mai pot ajuta cu nimic. trădări şi jigniri. De aceea se cuvine să vă rugaŃi încă mult timp pentru dumneavoastră înşivă. Acum totul este în regulă.la nivelul subconştientului. ori te alegi cu o tuberculoză şi. Apoi a făcut o puternică diateză alergică. mă scoate din sărite. lucrurile nu stau întru totul bine . a sunat pe neaşteptate telefonul. atât pe el. Pe viitor. schimbă-te în profunzime. roagă-te. ceea ce poate constitui un mare pericol pentru viitoarea lui soŃie. Chiar dacă simŃi că supărarea nu-Ńi trece nicidecum. Reuşisem să-1 sperii. el trebuie să ştie că nimeni nu-1 va trăda niciodată.cade ea de acord. vor fi activate şi acele programe ale subconştientului. în acest moment. Dacă îl veŃi educa corect. mai sparge şi tu . în caz contrar. a importanŃei eu-lui. El trebuie să înŃeleagă că nu este bine. iar oamenii din jur vor servi drept mijloace ale acestei vindecări. să lase supărarea să pătrundă în adânc. Nu te mai enerva atâta pe soŃia ta. se remarcă în neamul şi în încarnările dumneavoastră tema susceptibilităŃii şi a geloziei. ca. la urma urmelor. Dumnezeu e cel care îi va vindeca sufletul prin necazuri. Izbucnirea de ură şi gelozie faŃă de viitoarea soŃie a fost blocată prin conjunctivită. cel puŃin n-o Ńine în tine. deoarece nu i-aŃi administrat medicamente. — Ai de făcut o alegere foarte simplă: ori înlături supărarea pe nevastă-ta şi te vindeci. Dar.59 În timp ce dictam aceste rânduri. — Aşa este. medicii sunt neputincioşi. când ea. Totul este bine. ea rămâne încă destul de puternică. dar şi aceasta a trecut fără intervenŃii medicale. — Imediat ce conştiinŃa copilului va începe să se dezvolte activ şi va apărea simŃul propriei individualităŃi. din această cauză. — Nu. — Cum să nu mă enervez. — Lucrurile mai pot fi schimbate cumva? — Sigur că da. nici un medicament nu mă ajută. Am încercat tot ce se putea încerca. şi cea mai mare fericire în viaŃă este să acumulezi iubire pentru Dumnezeu şi pentru lumea înconjurătoare. că nu se cuvine să o păstreze mult timp în suflet. iritat. după cât se pare. Mi s-a adresat un cunoscut.

Era evident că bărbatul suferea. — Nu 1-a vrăjit nimeni . în privinŃa soŃului. însă incapacitatea dumneavoastră de a înŃelege corect situaŃia creată şi declanşarea programului de autodistrugere nu i-au permis fetiŃei să treacă nici măcar de această variantă. jignirea. a încercării. stăteam de vorbă cu o doamnă . uşurată. bronşita a trecut şi fără medicamente. — Ascultă. nedreptatea. Puterea emoŃiilor noastre creşte pe an ce trece. Peste câteva zile m-a sunat soŃia lui. La urma urmelor. nobleŃe şi nu admiteaŃi trădarea. cu toate acestea. el a înşfăcat ciocanul şi a făcut Ńăndări toată faianŃa din baie. iar uneori o Ńinea într-o beŃie zile întregi. Creşte vertiginos numărul familiilor cu probleme. în precedenta existenŃă. principii. el nu se întorcea acasă. încercaŃi s-o valorificaŃi. nenorocirile şi catastrofele ne pândesc la cotitură. totul părea a fi în regulă.două. EliberaŃi-vă în acest moment de toate problemele. obiectivul principal ar trebui să-l constituie salvarea vieŃii fiicei dumneavoastră şi nu întoarcerea acasă a soŃului. era un bun familist. Tot mai des remarcăm conexiunea care există între emoŃiile noastre negative şi bolile. rupând relaŃiile de familie. acolo unde se va hotărî viitorul ei şi unde va fi supusă încercării de rupere a relaŃiilor. . aŃi fost ataşată de idealuri. Este şansa dumneavoastră. — Ai nevoie de un bărbat sănătos sau de vitrina întreagă? -am întrebat-o eu. conflictului. până la acest moment. — Nu demult am făcut reparaŃii. am căptuşit baia cu faianŃă din cea mai bună. iar noi nu suntem capabili să citim în spatele acestor semne ameninŃarea dezastrului. — Bine. Peste o săptămână. Ea oftează.am întrebat eu. păstraŃi în suflet doar iubirea de Dumnezeu. jignirii. trădării. Asta înseamnă că bolile. ca din senin. mai ales perioada de până la concepŃie şi perioada sarcinii. ExplicaŃia este simplă: fiica dumneavoastră a împlinit vârsta de 14 ani. lăsaŃi-o să urmărească înregistrarea video a conferinŃelor mele. Păi bine. SituaŃia în lume evoluează astăzi destul de rapid. Acum ea face primii paşi în viaŃă. ExplicaŃi-i toate acestea fiicei dumneavoastră. Ea a ratat deja proba. în acelaşi spirit v-aŃi educat şi fiica. pe ea şi pe fiică. Examinez câmpul femeii şi văd că are mari necazuri cu copiii. Ii cer să-mi dea numele copiilor. În mare. viaŃa i se desfăşurase în limitele normalului. poftim. spiritualitate. Văd clar acest lucru când lucrez cu pacienŃii. Motivul părea a fi unul banal: a părăsit-o soŃul. Le contacta telefonic. — Câteva zile în urmă.îi povestesc. când am dat să deschid gura să-i zic ceva. Îl văd cum se chinuieşte să înŃeleagă. Şi. îi poate salva fiicei sale viaŃa. am să încerc s-o las mai moale. iar dumneavoastră. înainte ca aceasta să înceapă. Apoi a dat fuga la vitrină şi a făcut-o praf şi pe asta. Iar tatăl ei simte că. iar a doua zi. pleacă la alta. Faptul însă dovedeşte că se accentuează tot mai mult orientarea spre valorile umane şi nu spre iubirea de Dumnezeu.60 acolo o farfurie . văd deja familiara hieroglifa a unei posibile morŃi. doar atât. şi înlăturaŃi orice pretenŃie faŃă de oricare bărbat. Unicul inconvenient era că soŃul ei consuma prea mult alcool. AmintiŃi-vă întreaga viaŃă. Primul lucru care trebuie făcut este să înlăturaŃi orice regret în legătură cu ce sa întâmplat. în acest moment. acum îi spune că le iubeşte. al fiicei. plin de candoare. O oră în urmă am fost rugat să o contactez telefonic pe o doamnă. o părăseşte. în câmpul primului născut.i-am spus doamnei. necazurile care ne afectează. precum şi nemulŃumirea faŃă de situaŃia creată. ce se întâmplă cu bărbatu-meu? — Da ce se întâmplă? . cearta. — Ai zice că a fost vrăjit.

este deosebit de pură şi frumoasă. Prima săptămână. Vorbind la modul general. La dumneavoastră sunt prezente. Se aşterne o tăcere de câteva secunde. şi exagerat de principială. în decurs de un an-doi. — Cazul dumneavoastră este similar . adică agresivitatea îndreptată împotriva dumneavoastră. după ce vă veŃi fi pocăit. . cât şi soarta soŃului depind de starea dumneavoastră şi de efortul pe care-l veŃi depune pentru a vă îndrepta. O să vă fie greu. veŃi reuşi multe. Nu pot să-mi dau seama cum aş fi procedat în alte împrejurări. Tema este aceeaşi. foarte multe supărări pe sine şi pe soartă şi. atât viaŃa fiicei dumneavoastră. în mod deosebit. lepădaŃi-vă de toate valorile umane şi rugaŃi-vă ca acumularea iubirii de Dumnezeu să devină pentru dumneavoastră şi pentru urmaşi suprema fericire. Acum însă lucrurile pot fi schimbate. 1-aŃi transmis atât fiicei. Acest atentat la iubire. Ea a ratat deja încercarea care îi fusese menită. pe care aŃi moştenit-o din precedenta viaŃă. Abia după aceea.îi spun . O oră mai târziu cercetez câmpul femeii şi observ cu satisfacŃie că locurile petelor negre şi verzi sunt ocupate treptat de luminiscenŃe argintii-azurii. SunteŃi. iar aceasta se convertea într-un program de autodistrugere şi. Aici însă lucrurile sunt ceva mai complicate. Este foarte important să nu vă opriŃi şi să nu disperaŃi. Dumneavoastră nu aŃi profitat de această ocazie. începeŃi prin a vă recunoaşte greşelile. care va fi fetiŃă. Examinez de la distanŃă câmpul fetei. iar sistemul dumneavoastră interior de valori influenŃa. în mod considerabil. orice necaz de-al dumneavoastră pe motiv de principii sau relaŃii crea o rezonanŃă în sufletul soŃului. în luna a treia sau a patra. — M-a ajutat foarte mult cea de-a doua carte a dumneavoastră . căci la mijloc se află. şi asta încă înainte de start. pe deasupra. în locul deformării aducătoare de moarte. totul va fi bine. la scurt timp după aceasta. fiica dumneavoastră ar fi putut fie să moară. principiile şi idealurile. dumneavoastră aŃi „murdărit-o".zice doamna. fie să capete o boală grea sau vreo mutilare. Prin urmare. concepŃia interioară despre lume a soŃului. o persoană relativ pură. fără a avea vreun motiv exterior. în loc să vă purificaŃi şi să vă salvaŃi fiica. dar. rugaŃi-vă pentru a vă elibera de pretenŃiile faŃă de Divinitate. Vi s-a oferit o dată şansa de a vă elibera de încărcătura de agresivitate. rugându-vă pentru fiică şi pentru urmaşi. iar. schimbându-vă până în străfundul sufletului. în principiu. Gelozia. In clipa de faŃă. el devenea gelos şi susceptibil. pe Dumnezeu. în câmpul acesteia apar sufletele copiilor ei. respectiv. v-aŃi fi ales cu afecŃiuni grave ale sistemului urogenital. — În împrejurări normale. Starea dumneavoastră interioară determina caracterul şi soarta fiicei. cât şi urmaşilor. înlăturaŃi orice nemulŃumire adresată lui Dumnezeu prin intermediul lumii înconjurătoare sau al propriei persoane. La nivelul subconştientului i se amplifica gelozia. produs în sufletul dumneavoastră.şi fiica dumneavoastră poate muri. karma dumneavoastră personală. Aceasta s-a întâmplat când eraŃi gravidă cu fiica. în fond. iar dumneavoastră. era blocat prin accesele de beŃie. Astfel. supărările. în subconştient.61 Această întâmplare i-o relatez pacientei cu care stau de vorbă la telefon. în viaŃa precedentă însă aŃi fost extrem de susceptibilă şi geloasă. Cu aceasta încheiem convorbirea. iar aura celui de-al doilea copil.

62 ARTELE MARłIALE În decursul câtorva ani, eu am mers la antrenamente de karate, întrucât sportul acesta îmi plăcea foarte mult. Umflarea lipsită de sens a muşchilor mă atrăgea prea puŃin, întotdeauna mi-au plăcut mai mult jocurile sportive, care dezvoltă deopotrivă intuiŃia, rapiditatea, controlul asupra situaŃiei şi în care stăpânirea stării interioare este mai importantă decât eforturile fizice. Am frecventat mai multe secŃii sportive, fiindcă ceea ce se învăŃa la unele dintre ele era o banală „mardeală". Pentru încăierări este suficient să-Ńi însuşeşti bine un procedeu, să-1 şlefuieşti până la automatism şi îl poŃi doborî în stradă chiar şi pe un specialist. ToŃi antrenorii puteau fi împărŃiŃi în şarlatani, care arătau o mulŃime de chestii, dar nu te învăŃau nimic ca lumea; în bătăuşi, care te învăŃau doar cum să loveşti şi educau la elevii lor o agresivitate sporită; şi în profesionişti, foarte rari, care predau karate-ul ca pe o artă. întrucât din concepŃia despre artele marŃiale lipsea pregătirea psihologică, la mulŃi dintre cei care încercau totuşi să abordeze artele marŃiale ca pe o filozofie, totul degenera treptat în cultul forŃei. Iar cultul forŃei cere mereu sacrificii. Pe urmă începe să degenereze sufletul, apoi şi trupul. Eu mă străduiam să trec cumva de la lupta obişnuită la o sinteză şi să merg mai departe, adică să trec de la procedeele de forŃă la dezvoltarea rapidităŃii, apoi a tehnicii etc., dar nu-mi reuşea, în primul rând, eu am o gândire înceată de la natură, în al doilea rând, dacă n-am înŃeles ceva, nu pot face acel lucru. în cele din urmă, am încetat să mai fac sport, dar dorinŃa de a înŃelege ce sunt artele marŃiale mi-a rămas. Pentru asta era nevoie să înŃeleg mai profund filozofia Indiei, Tibetului, Chinei. Timp de câŃiva ani am revenit periodic la această temă. DiferenŃele dintre stilurile şi şcolile de arte marŃiale din Orient se datorau diferenŃelor de abordare filozofică. O concepŃie nouă dădea naştere unei noi şcoli, iar calitatea filozofiei era destul de rapid confirmată sau infirmată în practică, adică artele marŃiale erau un excelent instrument de cunoaştere filozofică a lumii. Cu cât mai puternică era aspiraŃia omului spre cunoaşterea lumii, adică spre filozofie, sinteză, cu atât mai înalt era nivelul pe care, în ultimă instanŃă, îl atingea el sau discipolii lui în artele marŃiale. De aceea, cele mai bune şcoli au existat pe lângă mănăstirile din Tibet. Acolo au fost elaborate tehnici unice de dezvoltare spirituală şi fizică. Lucrul cel mai important este să nu fie separată cunoaşterea spirituală a lumii de cea fizică. Dacă sunt lipsite de practici spirituale permanente, artele marŃiale degenerează. Multă vreme, eu nam putut înŃelege de ce o creştere considerabilă a nivelului şi atingerea măiestriei nu sunt posibile fără realizarea unei stări de linişte interioară absolută, în Orient, această stare era numită „ape liniştite". Pentru că, în timpul luptei, nu trebuie să gândeşti, să analizezi. Această stare era numită „minte golită". Potrivit unei legende, un maestru îşi bloca în timpul luptei conştiinŃa în aşa măsură, încât, după o vreme oarecare, nu-şi putea aminti cum se numea arma de care se folosise şi cum îl cheamă pe el însuşi. Pentru mine era o enigmă inexplicabilă: de ce omul trebuie să se asemuiască unui animal? înseamnă oare asta artă şi evoluŃie? De ce, pentru a învinge, trebuie să renunŃi la toate dorinŃele, chiar şi la dorinŃa de a învinge? De ce era înlăturată şi dorinŃa de a trăi, iar cel care trecea printr-un ritual al morŃii şi, pe durata luptei, se socotea pe sine mort realiza în luptă un succes mai mare? Pentru mine era de neînŃeles de ce, la şamanii din Siberia, era socotit drept o condiŃie obligatorie pentru iniŃiere ritualul trecerii prin moarte, adică de ce practicile

63 fizice şi spirituale porneau de la premise identice. De ce, după iniŃierea sa ca şaman, omul se îmbolnăvea adesea şi pentru vreme îndelungată, iar acest fapt era considerat drept un semn bun? De ce omul cu o viaŃă plină de necazuri, omul cu un destin nefericit devenea cel mai bun şaman şi cel mai bun oştean? Răspunsurile la aceste întrebări le-am obŃinut mult mai târziu, când am început să lucrez în domeniul bioenergeticii. Metoda mea s-a dovedit a fi similară artelor marŃiale. Mai întâi şi întâi, pentru că, încercând să-1 ajut pe fiecare pacient, eu îmi risc viaŃa şi sănătatea, mai mult decât atât sănătatea şi viaŃa rudelor mele. Doftoroaiele care practică metodele tradiŃionale de vindecare în mod constant au o expresie care sună astfel: „nu s-a potrivit sângelui". Dacă, în decurs de două-trei şedinŃe, nu intervine nici o schimbare, este mai bine să nu se continue, căci lucrurile pot lua o întorsătură proastă. Uneori, în timpul primei şedinŃe, vine de sus o reacŃie atât de puternică, încât doftoroaia zice: „Cel care a făptuit acest lucru este mai puternic decât mine. Nu mă pot apuca de aşa ceva". Întrucât eu îmi propusesem ca scop să nu mă opresc în nici un caz, tenacitatea mea putea avea drept rezultat doar trei variante. Prima - întreruperea acŃiunilor de vindecare. A doua - bolile şi moartea. A treia, cea mai complicată - transformarea înfrângerii în victorie, adică să apuc să înŃeleg pentru ce este pedepsit pacientul şi să mă ridic cu un nivel mai sus de maladie, cu alte cuvinte, să modelez această maladie înlăuntrul meu (sau, cum se zice, s-o iau asupra mea), apoi, dezvoltându-mi sistemul, s-o înving. Aplicat la artele marŃiale, acest model ar arăta cam în felul următor: şcoala îşi schimbă mereu stilurile, dezvoltându-le şi îmbogăŃindu-le, concepŃiile filozofice şi percepŃia lumii în ansamblu. In realitate, lucrul acesta este destul de complicat. Ei bine, pe măsură ce evolua, concepŃia mea terapeutică îşi demonstra valabilitatea sau lipsurile în practica vindecării bolnavilor, şi încă foarte repede. Noul model fie se integra tot mai activ, ajutându-i pe bolnavi să se însănătoşească, fie nu îndreptăŃea aşteptările şi devenea inutil. Sufletul uman reprezintă un teren atât de vast pentru cunoaştere, încât chiar şi cele mai ample concepŃii filozofice puteau fi verificate destul de repede. Capacitatea de a vedea structurile karmice îmi permitea să economisesc sute de ani. Dacă m-aş fi bazat pe analiza evenimentelor reale şi aş fi tras concluziile şi formulat concepŃiile în consecinŃă, mi-ar fi trebuit, probabil, vreo opt sute de ani. ExperienŃa extrasenzorială mă ajuta să fac faŃă problemei mult mai repede. Să ne întoarcem la artele marŃiale. De curând, la o petrecere, nişte antrenori de karate au venit la mine cu o rugăminte neobişnuită. „Noi am observat că elevii noştri prezintă simptome asemănătoare. Mai întâi şi întâi, este vorba de sporirea cruzimii, de o dorinŃă permanentă de demonstrare a forŃei în practică. Poate că tocmai acest lucru a dus indirect la creşterea bruscă a numărului de accidentări din timpul antrenamentelor. Am observat că în familiile elevilor noştri au început să se întâmple mai frecvent nenorociri. Deocamdată, nu reuşim să îmbunătăŃim situaŃia. Noi înŃelegem ce ne împiedică. Principala dificultate o reprezintă lipsa unei teorii a artelor marŃiale. Ne dăm seama că, în şcolile de arte marŃiale, ideea de moralitate trebuie să fie conştientă, nu spontană. Noi însă nu avem o concepŃie a karate-ului. N-aŃi putea să ne ajutaŃi?" Nici eu nu aveam o concepŃie, mie însă îmi place foarte mult să improvizez, de aceea am încercat să sintetizez această concepŃie pe parcursul unei scurte prelegeri: „AŃi citit cărŃile mele?" - m-am interesat eu. S-a dovedit că le-au citit, şi cu destulă

64 atenŃie. „Să judecăm logic. Din punctul de vedere al sistemului meu, şcolile voastre sunt bolnave. Sporirea agresivităŃii conştiente şi subconştiente face să crească numărul accidentărilor, nenorocirilor şi deceselor. Prin urmare, orientarea voastră, în subconştient, nu este tocmai corectă, în plus, concepŃia despre lume este defectuoasă. In aparenŃă, este un lucru paradoxal, totuşi este un fapt real. Cu cât mai multe tehnici spirituale de dezvoltare a aptitudinilor veŃi folosi, cu atât mai rapid va creşte agresivitatea în subconştientul elevilor voştri. Spiritualitatea este o pârghie foarte puternică şi, dacă este greşit orientată, devine mult mai periculoasă. Oricât ar părea de ciudat, dacă omul este ataşat de bani, acest fapt poate fi pentru el, de multe ori, mai puŃin periculos decât ataşarea de scopuri şi principii. Aşadar, omul care a început să practice în mod serios artele marŃiale trebuie să-şi elibereze sufletul nu numai de dependenŃa de valorile materiale, ci şi de cea de valorile spirituale. De aceea, în filozofia Orientului trebuiau să existe principii, noŃiuni şi o concepŃie despre lume, care să permită blocarea agresivităŃii din subconştient, în caz contrar, şcolile de arte marŃiale nu s-ar fi menŃinut multă vreme. Prin urmare, trebuiau să existe tehnici de suprimare a ataşării de valorile spirituale. Să încercăm mai întâi - mă adresez eu interlocutorilor mei - să înŃelegem situaŃia în cadrul sistemului meu. Să enumerăm deci valorile umane: în ce priveşte valorile materiale şi ataşarea de ele, să zicem, lucrurile sunt clare. Apoi urmează valorile spirituale. Dacă vom analiza dezvoltarea concepŃiilor omului cu privire la ceea ce este lumea înconjurătoare şi ce fel de legi o guvernează, vom vedea o evoluŃie de la reprezentările materiale spre niveluri spirituale tot mai elevate. Cum îşi imaginau triburile primitive forŃele superioare? Spiritele reprezentau pentru ele personificarea forŃei şi a superiorităŃii, iar, întrucât în natură existau multe forŃe, şi spiritele erau multe. Principalul în viaŃă îl reprezenta forŃa. Această concepŃie nu putea să dăinuie multă vreme şi, treptat, o dată cu dezvoltarea gândirii, trebuia să sufere transformări. ExponenŃii naturali ai unei asemenea concepŃii - dinozaurii - dispăruseră de foarte multă vreme. Încetul cu încetul, oamenii au început să înŃeleagă că aptitudinile sunt mai importante decât forŃa. Pârghiile spirituale s-au dovedit a fi mai puternice decât cele fizice. Principala imagine despre spirite şi zei o reprezentau aptitudinile şi posibilităŃile lor, care le depăşeau de multe ori pe cele umane. Omul se ruga zeului păgân pentru a se contopi cu acesta nu numai ca forŃă, ci şi ca aptitudini. Timpul trecea şi oamenii au prins a înŃelege că intelectul este mai presus de aptitudini. A apărut sentimentul unităŃii universale. „Dumnezeu este raŃiunea supremă" - au început să afirme filozofii. La baza aptitudinilor şi a intelectului se află contactul cu viitorul. SperanŃa, scopul, principiul, ideea sunt noŃiuni mai ample decât „inteligenŃa". Cel care avea spiritualitate, idei, scopuri, principii elevate realiza mai multe decât cel pur şi simplu inteligent. „Dumnezeu nu este raŃiunea supremă" - au prins a spune filozofii. „Dumnezeu este ideea care guvernează lumea". Timpul trecea şi, puŃin câte puŃin, devenea clar că omul înzestrat cu o voinŃă puternică şi cu dorinŃe imense poate realiza şi mai multe. „Dumnezeu este voinŃa universală" - au început a socoti filozofii. Elementele de bază ale eu-lui uman sunt viaŃa, voinŃa, dorinŃa. Dar, întrucât eu-l omenesc reprezintă o parte din conştiinŃa colectivă în spaŃiu şi timp, el este mai cuprinzător decât o singură viaŃă. Ceea ce numim „suflet" este mai amplu decât eu-l nostru. Cei pe care îi numim „oameni cu suflet măreŃ", la rândul lor, erau superiori oamenilor cu voinŃă puternică şi potenŃial vital. Ca lideri spirituali ai societăŃii, ei erau superiori cârmuitorilor acesteia. Filozofii care comunicau cu astfel de oameni spuneau, generalizând ideile pe care Ie aveau ei despre aceşti oameni, că Dumnezeu este sufletul lumii. Există oare ceva mai mare decât sufletul Universului?

adesea. Pentru ca omul să poată dobândi măiestrie în artele marŃiale. totul a pornit de la forŃă. de asemenea. Preceptele lăsate de ei. Respectarea acestor precepte.prin purtarea sa. Rezultate maxime putea obŃine cel care înŃelegea. pe măsură ce evolua. cunoaşterea progresa şi datorită acumulării experienŃei. Aptitudinile şi mintea trebuie să treacă în principii şi idei şi. Diverse stiluri. procedeele şi tehnicile se grupau într-un stil comun. ci se vor completa şi îmbogăŃi reciproc. fără de care orice stat degenera treptat. iar forŃa loviturii. analiza şi experimentele duceau la dezvoltarea aptitudinilor şi a intelectului. va duce la unirea lor în cadrul unei noi concepŃii despre lume. cu atât mai importante erau rezultatele şcolii lui. ideologia. apoi. Cel care se ridica la acest nivel devenea profet şi mesia. Orice orânduire economică este precedată de concepŃii teoretice profunde. Cu cât mai spiritualizat şi mai nobil sufleteşte era fondatorul unei şcoli. Mintea s-a dovedit a fi superioară aptitudinilor. chiar şi cel mai primitiv. O statură înaltă şi muşchi puternici reprezentau idealul pentru cei care abia iniŃiau procesul cunoaşterii. Clasificarea fenomenelor lumii înconjurătoare. Tehnica şi rapiditatea reacŃiei au devenit un scop de urmat. ceea ce. adică şi luptătorul. Atâta doar că ei îl exercită la scări diferite. în artele marŃiale. şi sfântul fac acelaşi lucru. Timpul trecea şi s-a dovedit că cel care elaborează procedee şi manevre îi învinge pe cei care sunt doar îndemânatici şi rapizi. Din acest sentiment se naşte totul. Fondatorii de şcoli se sprijineau pe principiile unei filozofii a voinŃei. Cu ajutorul lor se formau morala şi etica umană. compararea. contopindu-se. idee sau voinŃă. practicile spirituale lăsate de marii înaintaşi dădeau naştere unor generaŃii de lideri spirituali. Şi omul urma întotdeauna două căi de cunoaştere a lumii. sensul artelor marŃiale constă în cunoaşterea lumii. unde ele nu se vor exclude. voinŃa sau legea supremă. În acelaşi timp. câmpul lor informaŃional dăinuiau secole şi milenii. ultimul mesia şi asta au înŃeles urmaşii lui. O astfel de cale a cunoaşterii îi era proprie oricărui proces de evoluŃie. ŞtiinŃa crea înŃelegerea lumii ca sistem. era tot mai mult atrasă spre religie. chiar dacă până în prezent filozofii din lumea întreagă spun că Dumnezeu este fie raŃiunea supremă. Acesta este controlul asupra situaŃiei. iar mijlocul folosit pentru aceasta este dezvoltarea controlului asupra situaŃiei. VoinŃa reprezintă realizarea dorinŃelor îmbinată cu o concepŃie filozofică despre lume. Lumea este guvernată de iubire. treptat. cu două mii de ani în urmă s-a spus: „Dumnezeu este iubire". Toate acestea dădeau naştere ştiinŃelor sociale şi celor exacte. că lumea nu este guvernată de raŃiune. greutatea şi statura au trecut pe planul al doilea. care. se transformau în şcoli. Prin urmare. Un adversar îndemânatic îl învingea mult mai repede pe cel puternic dar primitiv. el trebuia să înceapă nu cu ultima verigă . Şi. în ultimă instanŃă. normele juridice. iar cei care nu se limitau la aceasta mergeau mai departe: spre scopuri şi principii spirituale. dacă şi-a păstrat sentimentul iubirii după ce a avut de suferit prăbuşirea a tot ce putem defini drept valori umane şi universale. DorinŃa de a păstra sentimentul iubirii în orice situaŃie dădea naştere înŃelegerii legilor supreme.65 Există: Legile divine. în cele din urină. Ea dădea naştere profeŃilor şi mântuitorilor mesianici. Există cineva superior unui proroc şi mesia? Există: orice om. Maestrul care îşi însuşise acest stil îşi învingea adversarul. la nivelul subconştientului şi pe plan exterior. fie ideea. fertilizând cultura popoarelor şi civilizaŃiilor. Treptat a început să învingă o altă tendinŃă. Din el ies şi în el se întorc toate. Omul care avea drept scop acumularea iubirii de Dumnezeu stăpânea situaŃia încă înainte de crearea ei. Religia dădea naştere ştiinŃei. îi era superior în ceea ce priveşte rapiditatea şi forŃa. Asta este ceea ce demonstra lumii .

trăia câteva generaŃii prin discipolii săi. atunci. executate în decursul multor ore. unor noi stiluri. intelect. unor noi orientări. iar iluminarea lui interioară se consolida. ConştiinŃa noastră este întotdeauna îndreptată spre ceva. până când eu-l lor se dizolva în dorinŃa de contopire cu Absolutul. apărarea şi atacul au . ci cu prima: resimŃirea contactului cu Creatorul. de aceea se făcea adesea uz de halucinogene şi de psihotehnici speciale. De aceea mişcările line. dând naştere unei noi viziuni asupra lumii. rezultatele pe care le obŃinea elevul nu-l făceau să se simtă mai important. la întrebări paradoxale şi la un comportament ilogic. înŃelegând aceasta. DorinŃele noastre. Orientarea spre propriul eu. elevilor li se dădea o sarcină fără o legătură directă cu lupta. în timpul instruirii. lipsite de dorinŃe şi de voinŃă. Profesorul se apropia de candidat şi. De pildă. discrete. prin renunŃarea la controlul asupra situaŃiei şi prin orientarea spre iubire. Dacă însă rămânea pe picioare după lovitură. Oamenii însă nu se întorceau întotdeauna. sunt discrete. maeştrii recurgeau adesea. În budism. cadrul favorabil pentru căutarea Divinului în propriul suflet se preciza tot mai mult. DorinŃa apare. suspendarea propriului eu şi renunŃarea la dorinŃe. spre apărarea propriului ego era prea puternică. La ea se ajungea. Distrugerea logicii lumii înconjurătoare reprezintă. în primul rând. de asemenea. care rupeau legăturile cu lumea înconjurătoare. elevii îşi induceau mai întâi o anumită stare. şi. cu tabloul valorilor lumii. Dacă un procedeu era executat multe ore în şir. în principiu. Aşadar. deconectau conştiinŃa omului şi. în acest scop era nevoie de blocarea conştiinŃei. Dacă elevul cădea ca secerat şi-şi pierdea cunoştinŃa. care îl atacau. Prin zdruncinarea conştiinŃei discipolului şi nimicirea sistemului lui de conexiuni logice era înlăturată ataşarea de valorile umane. la fel ca tamburina şamanului. Aşa ceva putea face numai un om pentru care loviturile. dar nu scăpa oul pe jos. fluide. Ceea ce numim „percepŃie a lumii înconjurătoare" şi „eu uman" sunt. Un maestru lua o lingură. calea spre perfecŃiunea supremă îi era închisă.66 din lanŃ. mulŃi se străduiau ani şi chiar decenii întregi să atingă această stare. trecea printr-un şir de elevi de-ai săi. După luni şi ani de antrenamente. voinŃă. destabilizarea eu-lui nostru. discontinue. suspenda conştiinŃa. în acelaşi timp. rezultatul era mult mai slab decât al celor care se gândeau numai la pararea loviturii. La început. Să ne întoarcem la starea „samadhi". apoi urma un mare salt înainte. în primul rând trebuie atinsă starea de iluminare interioară. dacă era deja slăbit din cauza vârstei. în acest scop. Când omul trecea prin situaŃii la limita morŃii sau dincolo de limita ei. nu era acceptat. îl lovea cu putere peste faŃă. era acceptat în şcoală. apoi se întorcea în această lume. destabilizarea eui-lui său era destul de avansată şi acest lucru înlesnea sarcina. lucruri identice. voinŃei şi a dorinŃelor. apoi urmează acŃiunile. Dacă omului nu-i reuşea acest lucru. logica şi analiza. Eu-l nostru. sentimentul de iubire nemărginită. în care se afla un ou. MulŃi maeştri din Tibet îi transformau pentru câŃiva ani pe discipolii lor în sclavi supuşi. Ńinând-o într-o mână. în momentul amplificării aptitudinilor. Starea aceasta avea numele de „samadhi". inexplicabil. apoi încercau să-şi menŃină această stare în timp ce parau loviturile. care a încetat să mai depindă de oricare dintre valorile umane. de regulă. În mănăstirile din Tibet. Cel care atinsese această stare. nu se producea contopirea cu eu-l uman. Pentru a nu se ancora. de aceea. conştiinŃa noastră sunt. se realizează şi dispare. scopurilor. acest fapt anula aprecierea situaŃiei. de aceea un astfel de om nu era apt pentru instruire. pe neaşteptate. unul dintre examenele de admitere într-o şcoală de arte marŃiale era foarte neobişnuit. în aptitudini. Executarea exerciŃiilor în bătăile ritmice ale tobei. El para toate loviturile.

atacurilor şi a apărării pentru conştiinŃa noastră. pe rând. capătul unui băŃ înfăşurat cu o cârpă. Aici îl putea salva numai evaluarea momentană a mişcării. Dacă elevul ar fi pus lângă un perete. S-a dovedit că adversarul este vulnerabil în cel mai înalt grad înainte de atac. emoŃiilor şi voinŃei. Pentru el. în primii unu sau doi ani. trebuie. în cele din urmă. el nu va deveni niciodată un maestru. atacul şi apărarea. Identificarea cu un animal. era folosit un procedeu interesant. Apoi a devenit clar că astfel de blocaje nu sunt eficiente şi că blocajul trebuie să fie mobil. ToŃi au început să-şi dea cu părerea: după executarea unui procedeu. apoi să se apere. Prin intermediul situaŃiilor de joc. Prin urmare. să simŃi în ce stare se află adversarul şi să determini cu exactitate momentul declanşării atacului. BraŃul sau piciorul atacatorului este parcă atras spre tine. ci evaluarea mişcărilor adversarului. pentru a simŃi mişcarea care se naşte. ar ajunge să simtă mişcarea până la începerea ei.67 încetat o dată pentru totdeauna să mai fie un scop. Cum izbutea el să se ferească. evaluarea oricărei mişcări şi reacŃia la ea ar deveni automate. iar câŃiva inşi ar arunca. dacă adversarii simulează o luptă cu ochii închişi. trebuie să citeşti informaŃia la nivelul câmpului. iar luptele contribuiau la amplificarea acestei stări. Principalul în artele marŃiale îl reprezintă nu lovitura. Activitatea pe plan intuitiv creşte. îmi amintesc cum exersam cu râvnă blocajele. Un mijloc excelent. în principiu. începătorul învaŃă mai întâi să lovească. intelectului şi a voinŃei are loc mult mai repede. era absolut de neînŃeles. În şcolile budiste de arte marŃiale. şi dacă ei ar face lucrul acesta timp de câteva luni. Pentru a executa un blocaj mobil. Cu cât mai mare este numărul de procedee pe care le demonstrează profesorul. Drept urmare. sistemul de instruire este nefiresc. De aceea. susŃinea lupta în această stare. şi spre faŃa lui era îndreptat cu putere. Dar. rapidităŃii sau a conştiinŃei colective. Aici însă apare o problemă. lucrul cel mai important era atingerea unei stări interioare de renunŃare şi independenŃă deplină. sporirea controlului asupra situaŃiei. dezvoltarea aptitudinilor. în momentul când acesta trecea de la pregătirea atacului la atacul însuşi. MenŃinerea oului în lingură era posibilă numai în cazul unei stabilităŃi interioare ieşite din comun. AdevăraŃii maeştri îşi întreceau adversarul cu o jumătate de secundă. la fiecare jumătate de secundă. înainte de atac. este jocul. complet metamorfozat. nu are nevoie să înveŃe să lovească şi să se apere. elevul. Omul este vulnerabil în cel mai înalt grad atunci când nu se gândeşte la apărare. esenŃială devine nu lovitura şi apărarea. apoi este dat la o parte. Apoi a pus întrebarea: „Când este cel mai vulnerabil adversarul?". în el cu mingi. Cu o astfel de atitudine. Pentru a ataca. Elevul se identifica pe sine cu un erou ori cu un maestru vestit şi. iar aceasta se întâmplă înainte de atac. conştiinŃa elevului îşi face un scop din lovitură sau apărare. Mai târziu. care există din vremuri imemoriale. în şcolile moderne de karate. permitea imobilizarea conştiinŃei şi obŃinerea unui rezultat mai bun. s-a exprimat foarte simplu: „Primul lucru pe care trebuie să-1 faceŃi este să vă feriŃi de pe linia atacului". de asemenea. înaintea fiecărui antrenament de acest fel. trebuie să determini cum va fi lovitura şi care îi va fi direcŃia. cu aŃâŃ mai înalt se consideră că este nivelul lui. cu mâinile legate la spate. respingând cu putere la o parte mâna sau piciorul atacatorului. Cu cât mai mică este importanŃa loviturilor. elevul şi-ar induce o stare de suspendare a conştiinŃei. de la care luam lecŃii. Un om stătea jos. un antrenor de prim rang. în afara jocurilor pentru dezvoltarea rezistenŃei. Odată am văzut la televizor un antrenament de kung-fu. în momentul executării procedeului. ci detectarea . capacitatea de a vedea mişcarea în germene. Dacă. cu atât mai puŃin depindem noi de ele şi cu atât mai mare este succesul pe care îl putem obŃine.

68 şi controlul mişcării sau situaŃiei. Artele marŃiale reprezintă parcă un simbol al implicării active în situaŃie.toate acestea contribuie la formarea unei atitudini corecte faŃă de artele marŃiale. de multe ori. — Dumneavoastră aŃi spus că soŃul meu ar putea muri -spune pacienta. După antrenamente speciale. omul preferă să moară. fie chiar înainte de producerea lor. dacă acesta nu se schimbă. şi fie să-l adoarmă. Am venit împreună cu asistenta mea la birou. Este o vorbă: „Ce face un ninja când simte pericolul? .îmi spune femeia care e pe post de secretară. de el nu te poŃi feri -zic eu.Când un ninja simte pericolul. era suficient ca un ninja să-1 privească pe cineva în ochi. izolare. care trăieşte. fie să-l facă să dea înapoi. 1-aŃi permis unei paciente să vă caute la telefon după o lună. în aparenŃă. Examinez de la distanŃă câmpul soŃului ei şi văd că tabloul a rămas aproape fără modificări. cu tot comicul lui aparent. purtare binevoitoare şi blajină. Cu cât mai mare este izbânda repurtată în faŃa propriului eu. Viitorul soŃului dumneavoastră este pe cale să se închidă. destul de simplu: trebuiau să intre în cuşca unui tigru flămând. EvoluŃia sufletului omului constă în aceea că. pentru a-i paraliza voinŃa. nedreptatea. o concepŃie despre lume corectă. — Am să vă distrag doar pentru un minut . datorită aspiraŃiei spre iubire. RECEPTAREA NOII INFORMAłII Suntem în februarie 1997. spre Dumnezeu. nu poŃi scăpa din cursă. privindu-l în ochi. idealuri şi nobleŃe. Cu cât mai puternică este dependenŃa faŃă de acestea. el primeşte un număr tot mai mare de valori umane. Destinul reprezintă caracterul de profunzime şi. Ridic receptorul şi o rog pe doamnă să-mi amintească problema cu care venise la mine. se afla pe ultimul loc în arta ninja. onestitate. prăbuşirea idealurilor şi a speranŃelor. nu iese din casă". de aceea eforturile depuse pentru a învinge dependenŃa de valorile umane au aici o importanŃă deosebită. noi intrăm în contact cu eu. ŞtiŃi de ce. sporirea cantităŃii de iubire din suflet. fie de la început. cu atât mai puŃină iubire şi stabilitate are el în suflet şi cu atât mai repede va surveni înfrângerea. — N-are rost să te fereşti de destin. la care trebuie să reacŃioneze şi cu care trebuie să in-teracŃioneze. Eu am rămas uimit când am aflat că tehnica loviturilor şi atacurilor. rugăciuni) . Aş vrea să ştiu care este situaŃia lui acum. boala sau moartea. a moralităŃii umane. în fiecare reîncarnare. ca să duc mai departe lucrul la cartea a patra. Acest aforism. ceea ce înseamnă că el n-a ştiut şi nici n-a vrut să se împace cu trădarea. decât să se împace cu prăbuşirea moralităŃii şi idealurilor? Fiindcă. Unul dintre examenele susŃinute de elevi era. Aceasta înseamnă că el e ataşat în foarte mare măsură de moralitate. Conectarea la ego-ul colectiv înseamnă conectarea Ia . cu atât mai puŃin depinde el de toate valorile umane şi cu atât mai multe dintre acestea poate să posede. după ce eu-\ nostru personal se dezintegrează. conŃine destul adevăr în el.l colectiv. îmi trebuie o jumătate de oră ca să-mi revin şi să mă deconectez de la toate. prin intermediul moralei. suspendarea periodică a interacŃiunii cu toate valorile umane (prin post. Eforturile continue de autoperfecŃionare. în ciuda perfecŃiunii ei.

ea trebuie să-1 iubească pe Dumnezeu mai mult. Cu cât mai moral este omul. epilepsia. Rezultatul este fie moartea. este mai adesea lider. soŃului ei i-a fost stabilit acelaşi diagnostic. principiile. bărbatul tinde mai mult decât femeia spre spiritualitate. dar moralitatea fără iubire nu va trăi. — Dacă doriŃi să vă salvaŃi soŃul . dumneavoastră. a cărui mamă punea cel mai mare preŃ. întrucât femeia este la origine mai păcătoasă decât bărbatul. iar la copii — întârzierea dezvoltării mintale sau degradarea morală. Dacă e să alegi ce-i mai important. Iubirea poate fi imorală şi va trăi. onestitate şi idealuri. Cu alte cuvinte. Totuşi. prin urmare. sterilitatea soŃului Ńine de o dată destul de recentă. fie diminuarea bruscă a potenŃialului spiritual. aspiraŃia femeii la Dumnezeu şi la iubire este. — SoŃul dumneavoastră . cât şi spirituale.mă adresez eu doamnei . ci şi civilizaŃiile din Galaxia noastră. orientarea incorectă pe care i-aŃi transmis-o soŃului distruge sufletele copiilor dumneavoastră. Dar. iar posibilităŃile lui de control asupra situaŃiei sunt mai mari. atât calităŃile. şi pierderea valorilor spirituale. atât materiale. asigurându-le supravieŃuirea. întrucât femeia este nevoită mai des să se umilească şi să suporte prăbuşirea eu-lui său şi.îi explic eu doamnei -trebuie să lucraŃi la propria perfecŃionare. căreia îi fusese diagnosticată sterilitatea. noi intrăm în contact cu viitorul. nu le permite să vină pe lume. pentru a putea supravieŃui. abia în al doilea rând. el nu trebuie să fie mai important decât iubirea de Dumnezeu. onestitatea. la care sentimentul iubirii nu se contopeşte cu moralitatea. mai puternică decât a bărbatului. Pentru soŃul dumneavoastră însă mai importante au fost spiritualitatea şi moralitatea. cu atât mai amplă este conectarea. ca manifestare exterioară. în medie. Nu demult mi-a cerut ajutorul o femeie. Deseori copilul. Pot apărea schizofrenia. interior i se supune ei. Adică. nu el. trebuie să alegi întotdeauna iubirea. slăbirea memoriei. — Orientarea incorectă . la început. Mă adresez din nou doamnei cu care vorbesc la telefon: . fie sterilitatea. bărbatul aspiră mai mult decât femeia la moralitate. pe moralitate şi idealuri. este constrânsă să încalce legile egoului colectiv. Femeia are parte mult mai adesea decât bărbatul de înjosirea valorilor umane. devine un ticălos şi un netrebnic. îndată ce începem a le socoti mai presus de iubire. De aici rezultă teza despre păcătoşia şi lipsa de perfecŃiune a femeii. Dacă e să folosim limbajul bisericii.69 banca de date a întregii omeniri.a pus preŃ în viaŃă. în primul rând. idealuri şi. deşi. După manifestările sale exterioare. pentru a ne purifica sufletul. fie o boală incurabilă. totalitatea Galaxiilor din alte lumi etc. în aparenŃă. trebuie să le pierdem. Pierderea viitorului înseamnă. De aceea. Şi dumneavoastră.îi spun eu interlocutoarei mele -traumatizează sufletele viitorilor dumneavoastră copii. De aceea bărbatul. în primul rând. caracterul soŃului corespunde concepŃiei interioare despre lume a soŃiei. moralitatea sau iubirea. pe moralitate. la viitorii dumneavoastră copii. şi abia mai târziu – pe iubire. Copii sănătoşi naşte acea femeie. dar. el poate supravieŃui numai în condiŃiile unei renunŃări permanente la spiritualitate. aspiraŃia ei la iubire ca principal punct de sprijin este mai puternică decât a bărbatului. adică ale moralei umane. şi soŃului dumneavoastră v-a fost blocată posibilitatea de a avea copii. El însă are un copil de la o altă femeie. care îi poate reuni nu numai pe toŃi oamenii la nivelul omenirii. prin urmare. De aceea bărbatul. totodată. aptitudinile sau banii. întrucât. o conduce pe femeie. de aici şi sterilitatea. oricât de important ar fi eu-l colectiv. cât şi defectele se amplifică înzecit. pentru a-i naşte şi salva pe copii. întrucât. După un control medical. pe iubire. prin intermediul lor.

spiritualitate şi idealuri". adică nu doriŃi să vă schimbaŃi.spune ea. acum. se vede deja că a devenit mai blândă şi mai armonioasă.îi zic eu .cu atât mai puŃine şanse veŃi avea. — Cu cât mai neclintită va fi orientarea dumneavoastră spre obŃinerea unui rezultat . doar v-am avertizat că. să înŃeleagă şi să simtă că. o dată cu efortul dumneavoastră îndreptat asupra propriei persoane. îl mai examinez o dată. asistentul meu mi-a povestit o întâmplare. în timpul şedinŃei. dându-şi silinŃa să pară delicată. în al doilea rând. Acuzarea porneşte de la premisa că acesta – eu-l omenesc . după şedinŃă. nu ştiu cum. Mi se pare că am început să mă schimb. mai întâi. starea sănătăŃii ei se va schimba. va supravieŃui. cu câteva luni în urmă. nu femeie. Fiară. eu nu vă pot ajuta. DimineaŃa a venit la consultaŃie o doamnă. deoarece agresivitatea dumneavoastră interioară îndreptată împotriva mea blochează ajutorul din partea subconştientului meu. Vă rog să mergeŃi şi să vă gândiŃi o vreme la cele ce v-am spus. Cu câteva zile în urmă. ea îmi întoarce zâmbetul. După aceasta ne luăm rămas bun. Privirea ei este mai puŃin aspră şi denotă mult mai puŃină exigenŃă.la început a fost un zid. — În decursul acestei ore. Privirea este calmă. mi-a cerut să-i garantez că. Dacă. Ea dorea să-i răspund concret. n-aŃi dobândit nimic altceva decât moartea . În ultimul timp. RugaŃi-vă. dintr-o dată am înŃeles ce mi-aŃi vorbit. Mă uit la câmpul ei.câmpul dumneavoastră s-a transformat în „zdrenŃe". Tot ce vă pot propune este să aşteptaŃi vreo 40 de minute. După felul cum se mişcă. cât şi sistemul meu la felul dumneavoastră de a fi. . blândă. pentru iubirea faŃă de Tine eu sunt gata să renunŃ la moralitate. nu se vor produce schimbări nici în rest.îi spun eu . când vă adresaŃi lui Dumnezeu. eu sunt neputincios. fără o schimbare a propriului eu. poticnindu-se . — ŞtiŃi . În această situaŃie. Femeia care venise la mine la consultaŃie cu două ore în urmă a dispărut. dar esenŃa sistemului rezidă în faptul că. apoi să intraŃi iar la mine. o pacientă. Când a trecut pe lângă mine. apoi. Îmi amintesc cum. Este curat. Lucrul cel mai trist este că.este primar. dar deja complet diferit. şi soŃul va încerca să-şi schimbe modul de a privi lumea. vorbeşte avocatul. ridic încet privirea spre ea. încep diagnosticarea. iubirea este mai importantă decât principiile. dumneavoastră încercaŃi să mă adaptaŃi atât pe mine. Peste o oră. cu câte procente se va ameliora situaŃia şi dacă ea va obŃine ce doreşte. nu trebuie să aveŃi pretenŃii faŃă de mine. la judecata lui Dumnezeu. — Sunt uimit cât de profund se schimbă oamenii. vă puteŃi ruga în felul următor: „Doamne. în sfârşit. mai întâi. Iertarea porneşte de la înŃelegerea faptului că propriul eu este secundar. Eu îi zâmbesc. în viaŃă. Câmpul unui om cu sănătate normală. ia cuvântul procurorul.70 — Când o să vă rugaŃi. mai detaliat. în cabinetul meu intră cu totul alt om. mi s-a părut că a trecut un tanc. ca iubirea dumneavoastră să nu depindă de valorile umane şi ca nici un fel de necazuri şi nenorociri să nu vă poată diminua iubirea de Dumnezeu. onestitate. sunt plăcut surprins de modificările care intervin în caracterele pacienŃilor. în faŃa mea se află un om la fel de sigur de sine ca înainte. apoi chibzuiesc concentrat preŃ de câteva secunde. Ea se întoarce peste vreo 40-50 de minute. mişcările sunt line. apoi avocatul. La judecata oamenilor.

e precum o limuzină. Acum îmi dau seama că. prin distrugerea stabilităŃii valorilor umane. Am citit-o repede. plăsmuiri. Exact un an în urmă. Ne îndreptăm cu mai multă uşurinŃă spre iubire şi spre Dumnezeu. Peste trei ore însă în vocabularul ei a apărut expresia „scuzaŃi-mă". veŃi pieri. În toamna anului 1996 am avut la New York o discuŃie cu o pacientă. — Am să vă povestesc o istorie neobişnuită . Pe de altă parte. care s-a dovedit a fi tocmai cartea dumneavoastră. purificaŃi-vă sufletul. m-am apropiat de un teanc de cărŃi uitate şi am luat una la întâmplare.a spus ea. acoperită de flori . atunci când trecem prin chinuri spirituale şi fizice. trebuie să fii cu sufletul pregătit. după botez sau după orientarea conştientă către Dumnezeu. căreia însă îi lipsesc câteva trepte chiar de la început şi. MulŃi oameni observă că. în subconştient. zâmbeşte. reîncarnării. şi încă una împodobită pentru nuntă. dar nu trebuie impusă în nici un caz. de aceea eu Ie spun tuturor că informaŃia despre investigaŃiile mele poate fi propusă. gândirea e la fel de limpede. uşor şi dintr-o răsuflare. în general. — Cel care trebuie să moară sunteŃi dumneavoastră . .îi zic . Asta înseamnă că persoana în cauză dispune de posibilităŃi reduse de schimbare a sufletului şi că ea este ajutată. Toate astea s-au întâmplat cu mine. dar ea conŃine. Eu sunt de părere că pe scara mea se poate merge. Asistentul îşi desface braŃele cu mirare. cărŃile mele sunt greu de citit pentru mulŃi şi din cauza autenticităŃii şi a înaltei concentraŃii a informaŃiei expuse. Aşa cum s-a exprimat o pacientă de a mea: „Boala intră cu durere şi iese cu durere".iar mama dumneavoastră. pentru a citi cărŃile dumneavoastră. Am înŃeles şi am acceptat totul dintr-o dată. chiar dacă a zâmbit vreodată. însă am avut senzaŃia că mestec nisip. Apoi am luat caseta şi am privit-o de la cap la coadă cu o plăcere nemaipomenită. se produce adesea un haos în destin şi se ivesc o mulŃime de necazuri. iar eu simŃeam că „laŃul" se strânge tot mai mult. Am lăsat-o la o parte şi am uitat de ea. iar influenŃa cărŃilor s-a dovedit a fi foarte puternică. a cărui mamă era pe patul de moarte . lucru neaşteptat chiar şi pentru mine. fără să mă opresc vreodată. vă protejează. nu demult. a făcut-o numai în vieŃile anterioare. prin necazuri. Cu cât mai puŃin se înrăieşte omul în acest caz. ImaginaŃi-vă o scară cu o mie de trepte care urcă.a rostit ea cu voce metalică.avea cancer. cu atât mai repede parcurge el calea purificării. Am început să vizionez înregistrarea.dau eu din cap afirmativ. — Mi se pare că femeia aceasta. Pregătirea sufletului are loc prin durere.îşi descrie el senzaŃiile. şi nu fapte concrete. în cel mai bun caz adormeam pe loc.nu mai e tanc. adică printro îndepărtare de scurtă durată de valorile umane. — AveŃi dreptate . Am înŃeles că această carte nu-i de mine. am luat cunoştinŃă de cărŃile dumneavoastră şi am procurat o casetă video. Nu demult. Dar iată că. care ne ajută să înŃelegem caracterul iluzoriu al valorilor umane şi caracterul real al iubirii de Dumnezeu. RugaŃi-vă. am dat o consultaŃie unui tânăr. oricât de înaltă şi frumoasă ar fi această scară. Am încercat să citesc o carte. de fiecare dată însă se întâmpla unul şi acelaşi lucru: nu eram în stare să privesc.71 — Am programare pentru ora 10 dimineaŃa şi am să intru în cabinetul lui la 10 fix . iar schimbările prea bruşte pot duce la pieire. în toată lumea există o cantitate enormă de literatură consacrată karmei. dacă veŃi porni pe ea. moralităŃii. Fiecare organism dispune de o anumită capacitate informaŃională. astfel vă veŃi ajuta mama. Schimbările se produc întrun mod destul de chinuitor. Câteva luni în urmă au început necazurile şi nenorocirile. dar ochii i-au devenit blâ-â-â-â-ânzi -intonează el . în timpul acesta.

al cărei autor era destinul meu. E moartea dumneavoastră reală. atunci când mi s-a spus că.72 Peste câteva zile.murdăria" din suflet a început să se ridice mai repede. Tabloul nenorocirilor a rămas acelaşi. trebuie să irosesc mult timp şi puteri pentru reclamă.A. Nici o editură n-a consimŃit să-mi publice cărŃile. mi-am dat deja seama că e o avertizare. încă n-am reuşit s-o iau din aeroport. În Anglia. — Cartea a ajuns. pur şi simplu. întrucât rugăciunea dumneavoastră conŃinea mai multă iubire decât sete de câştig. noi însă n-avem nici o zgârietură. într-o discuŃie cu o cunoştinŃă de a mea. rezultatul a fost. atunci când adepŃii investigaŃiilor mele au dus tratative în acest sens. Aceste fapte m-au ajutat să înŃeleg de ce cartea mea n-a avut nici un ecou în Occident. Peste o săptămână am sunat-o pe asistenta mea de acolo. m-am scărpinat la ceafă şi am hotărât să nu-mi pun destinul la încercare. o totală indiferenŃă. căci. întrucât traducerea a fost considerată nereuşită. tânărul mi-a telefonat. Din maşină n-a rămas nimic. Când aŃi început să vă rugaŃi. Persoana care a realizat această traducere era profesor la o universitate din America. — Care e povestea? Ce s-a întâmplat? — Toate computerele de acolo s-au defectat. — Aseară eu împreună cu logodnica mea am fost implicaŃi într-un accident rutier . situaŃia era mult mai interesantă. care trebuia să se întâmple ceva mai târziu. La începutul lui noiembrie 1996. pe de o parte. adică . s-a produs. lucrul acesta s-a întâmplat pentru prima oară în istoria aeroportului. în ceea ce priveşte America.U. M-am ciocnit destul de des cu situaŃii când pacientul îmi comunică: — Dumneavoastră îmi spuneŃi să mă rog. îngerului dumneavoastră păzitor i-a fost permis să vă ajute. îmi puteam îndrepta eforturile spre a avansa mai departe şi spre a-i ajuta pe cei ce erau deja pregătiŃi şi aveau o nevoie disperată de ajutor. dar a devenit mai transparent. prima carte în limba engleză a ajuns la New York. dar. — Şi aşa ceva se întâmplă adesea la New York? — După câte ştiu. îmi amintesc cum peroram.i-am spus. să simt că iubirea de Dumnezeu . Germania. în ceea ce vă priveşte. — Nu e o avertizare . Textul era simplu şi concis: — Cartea ta nu trebuie să apară în America mai devreme de octombrie 1996. în timpul acesta. aceasta este una dintre cele mai defavorizate Ńări din lume. despre atenŃia pe care ar trebui s-o manifeste America faŃă de cartea mea. eu am răspuns că nu am de gând să mă ocup de aşa ceva. În momentul acesta mi-a parvenit o informaŃie destul de categorică. până acum. pe de altă parte. o nouă traducere. Din punctul meu de vedere. adică un vorbitor nativ al limbii a redactat totul cu multă grijă. n-avea nici un rost să irosesc câŃiva ani pentru a-i ajuta pe cei care nu doresc sau nu sunt pregătiŃi pentru aceasta. o accelerare bruscă a tuturor proceselor. Am icnit. pentru apariŃia cărŃii în S. Mi-am dat seama că America nu este pregătită interior pentru cărŃile mele. De aceea.mi-a spus el. în 1995 am tradus o carte în limba engleză. de fapt. Lucrul cel mai interesant e că emigranŃii rusofoni care locuiseră peste hotare chiar zece sau douăzeci de ani manifestau faŃă de cărŃile mele acelaşi interes ca şi oamenii care locuiau în Rusia. de aceea nu pot primi bagajul. eu am vrut să tipăresc un tiraj nu prea mare şi să-1 expediez la New York. în ceea ce priveşte energetica. pentru a testa reacŃia cititorilor de limbă engleză la această carte... a fost efectuată. La începutul anului 1996.

de aceea nu trebuie să disperaŃi. ŃineŃi minte un lucru simplu: rugânduvă. — A-Ńi convinge sufletul că iubirea este mai importantă decât orice este o muncă foarte dificilă. E dreptul şi alegerea lui. Până acum însă dumneavoastră n-aŃi putut face şi nici n-aŃi dorit lucrul acesta. de principii. Când vă împreunaŃi mâinile. e mai bine aşa? — Desigur .dar dacă eu nu simt lucrul acesta. care însă vă va face fericită. n-o înŃeleg. prin limitarea dorinŃelor. a propriului meu eu omenesc. dacă eu nu vreau să accept pierderea lor? Eu ridic din umeri: — Atunci nu trebuie să vă rugaŃi. vă rog. aceasta reprezintă umilirea conştiinŃei dumneavoastră. Acum însă pe întreg Pământul se dezlănŃuie „viforul" şi astfel de oameni. fără a avea câtuşi de puŃin siguranŃa că veŃi supravieŃui. secundar simte că el este mai real şi mai important decât iubirea. poate fi schimbat. Aceasta şi este adevărata nefericire.pacienta mă priveşte întrebător. De aici rezultă cea mai mare trufie. de asemenea. muncă fizică şi oboseală. foame. Atunci când eu-l dumneavoastră uman. Dar eu-l dumneavoastră uman. se aseamănă celui care declară: „Bântuie viforul. acesta este un simbol al umilirii ego-ului.sunteŃi ataşată de propriul ego. după toate probabilităŃile. încercaŃi. care venise la mine pentru consultaŃie. — De ce nu-mi pot face cruce la biserică? — Deoarece crucea reprezintă simbolul renunŃării la toate valorile umane în numele iubirii de Dumnezeu. o pacientă. — Vă rog. mai bine mă culc şi îngheŃ". mi-a spus: — Dumneavoastră îmi ziceŃi să mă rog. lucrul acesta înseamnă umilirea aptitudinilor dumneavoastră. a spiritualităŃii şi a nobleŃei şi a oricăror valori umane".răspund eu . lucrul acesta este numit diavolism.zice femeia . . încercaŃi mai întâi să reduceŃi importanŃa propriului eu prin post. Cel care spune: „Eu nu simt iubire faŃă de Dumnezeu. E un lucru destul de greu. a dorinŃelor şi a voinŃei. vor fi din ce în ce mai puŃini. „murdărit" prin sporirea propriei importanŃe. cu palmele lipite. este Dumnezeu şi iubire. de aceea nu voi merge. Mai aşteptaŃi puŃin. în genunchi.73 reprezintă fericirea supremă. dumneavoastră vă umiliŃi propriul eu şi vă îndepărtaŃi de valorile umane. în Biblie. în al treilea rând . să vă rugaŃi acasă. eu însă nu simt şi nu înŃeleg acest lucru.una la mână. Cu două zile în urmă.de aptitudini. vă va fi mult mai uşor să vă rugaŃi! — Bine . exerciŃii respiratorii.două la mână. Degrabă toate astea vi se vor lua.îi explic eu doamnei . Dar. a moralităŃii şi a idealurilor. de aceea n-am de gând să mă schimb". adică neacceptarea pierderii valorilor umane.eu-l dumneavoastră superior este imuabil şi veşnic. nemaivorbind de schimbările survenite în caracter şi în starea sănătăŃii. nu văd nimic. ImaginaŃi-vă că bântuie viforul şi dumneavoastră fie vă culcaŃi la pământ şi îngheŃaŃi. indiferent de numărul şi calitatea valorilor exterioare de care dispune omul. în schimb voi încerca să-mi conving sufletul să simtă. idealuri . Iar când veŃi fi bolnavă şi pe moarte. iubirea din suflet începe să se stingă. Dumneavoastră . — Pot să vă mai pun o întrebare? . scopuri. să mă rog astfel: „Doamne. Dar dacă nu e aşa. de voinŃă şi dorinŃe . voinŃă şi intelect. Sentimentul fericirii înseamnă sporirea cantităŃii de iubire din suflet. Când atingeŃi podeaua cu fruntea în timpul rugăciunii. secundar. fie vă ridicaŃi şi mergeŃi înainte. pentru iubirea mea faŃă de Tine sunt gata să accept pierderea vieŃii.

Şi a doua lui viaŃă s-a desfăşurat pe o altă planetă. Boala ei nu se „încadra" în sistem. ataşarea de aptitudini. intelect şi de tot ce stă la baza acestora . Cu cât este mai mare anvergura unei personalităŃi. adică Ńineau de momentele esenŃiale ale moralei umane. Aptitudinile lui sunt extrem de dezvoltate. care dispreŃuieşte morala generală? De ce îi permite Dumnezeu să făptuiască lucruri imorale? Şi iatâ-mă cercetându-l de la distanŃă. în vieŃile anterioare. Dar responsabilitatea pentru acest contact este enormă. când am reuşit să ajung la niveluri mai subtile. S-ar zice că totul e simplu: o dată ce conştiinŃa este blocată. Omul nostru este absolut lipsit de moralitate şi etică. Activitatea îi este orientată doar spre beneficiul personal. Un om de o extraordinară spiritualitate poate dispreŃui în persoana vecinului său întreaga omenire. eticii. cufundată în păcate şi nedemnă de iubire. am văzut capul fetiŃei închis într-un cocon. P E R S O N A L I T A T E A ŞI S O C I E T A T E A MulŃi ştiu că un om foarte puternic trebuie să fie blând. Anvergura unei personalităŃi este determinată de amploarea contactului cu obiectele Universului. întreaga omenire i se părea josnică. el a trăit pe o altă planetă. SimŃeam că nu am destul cunoştinŃe. Un om primitiv îşi urăşte cu înverşunare vecinul care 1-a furat. de pildă. prin urmare.74 îngenuncheaŃi şi vă închinaŃi în faŃa iubirii. Ea avea mari probleme legate de psihic şi de vorbire. Lucrul acesta însă se referă la puterea fizică. a condamna pe cineva înseamnă a-i dori în taină moartea. în trei vieŃi anterioare. Dacă un om a trăit pe alte planete. speranŃe. iar acest cocon era legat de destinul omenirii. a fost extrem de înalt.spiritualitate. personajul negativ poate fi. Am încercat să ajut o fetiŃă. Aici însă nu trebuie confundat egoismul cu înrăirea. Mi s-a povestit. DispreŃul plin de dezgust faŃă de un vecin nevrednic se transformă treptat în dispreŃul faŃă de întreaga omenire. iar cel pozitiv poate fi înrăit. care nu depinde şi nu va depinde nicicând de oricare valori umane. urmaşii celui care dispreŃuieşte şi condamnă doresc deja moartea întregii omeniri şi caută mijloace tehnice de realizare a acestui deziderat. a dispreŃui. în caz contrar „arde" văzând cu ochii. visuri. omenirea nu va mai fi viabilă. Deoarece acolo există o . în mod corespunzător. nobleŃe. cu atât mai rapid este străbătută această cale funestă. moralităŃii ei. în jocul numit viaŃă. al moralei. ea avusese pretenŃii faŃă de întreaga omenire şi proporŃiile lor erau uriaşe. în alte Galaxii sau în alte lumi. există un stereotip opus. Mai înainte nu eram în stare să înŃeleg un fapt straniu. Un om mai spiritualizat condamnă deja întreaga societate în care-şi au locul asemenea moravuri. în partea opusă a Galaxiei. care se află undeva în partea dreaptă a Galaxiei. care se îndreaptă „într-o direcŃie greşită". el păstrează contactul cu acestea pe plan subtil. Mai târziu. blând. egoismul e şi mai mare. CapacităŃile lui de creare a conştiinŃei colective şi de dezvoltare rapidă a aptitudinilor sunt foarte mari. în ceea ce priveşte puterea spirituală. acŃionând prin intermediul părinŃilor ei. spre propriul ego. iar. Dar. Acea civilizaŃie este înrudită cu a noastră. nivelul conştiinŃei ei şi. iar situaŃia rămânea neschimbată. întrucât a purta pică. Când procentul unor astfel de oameni va atinge un anumit nivel. oricât de mari ar fi acestea. întrebare: de ce nu este pedepsit un om lipsit de moralitate. idealuri. despre un mag negru un caz tipic. De unde-i vin aptitudini atât de mari şi înaltul potenŃial spiritual? în cea de-a treia viaŃă. După toate probabilităŃile. Dar părinŃii depuneau eforturi. PretenŃiile se situau la nivelul contactului cu viitorul. în adâncul sufletului. în regiunea Braziliei. există. ViaŃa anterioară existenŃei actuale l-a adus în America de Sud.

pe de altă parte . Se pare că omul nostru s-a atins de uriaşe valori spirituale. Femeia se orientează mai mult spre cele materiale. Dacă fiica dumneavoastră s-ar fi născut băiat. scopul esenŃial al vieŃii constă în a te elibera cât mai curând de ego-ul tău şi de învelişul uman şi a pleca spre sferele înalte pentru a nu te mai reîncarna pe Pământ. în cazul dat însă reiese că. nobleŃei şi idealurilor. şi dreapta concomitent. Pentru a-i salva sufletul.dar tocmai aceasta e situaŃia. Apoi omul se cufundă în necesităŃile corpului său minuscul.răspunde bărbatul . eu totuşi n-am înŃeles ce aŃi spus. omul trebuie lipsit de contactul cu sferele superioare. eu am examinat-o de la distanŃă pe una dintre fiicele unui pacient de-al meu. s-a mişcat la nivelurile superioare ale întregii FiinŃe. M-am uitat să văd unde şi-a trăit acest om viaŃa a patra. Cu cât mai înalte sunt nivelurile de conştiinŃă la care se ridică omul.întreb eu. uriaşe posibilităŃi spirituale. un om vine pe Pământ nu pentru a-i lumina şi călăuzi pe alŃi oameni. făcându-1 să uite de culmile spirituale pe care se înălŃase? în India există aşa o noŃiune .un egoism uriaş. mai devreme sau mai târziu. întrucât acesta este legat de învelişul material. ataşarea de nivelurile superioare ale conştiinŃei va duce la o catastrofă. Stăteam şi mă gândeam. Important este ca fiecare încercare să difere de cea anterioară. Atunci când întâlnesc nu un singur caz. spiritualităŃii. Reiese că trebuie să-i încurajez egoismul? — Nu. Dar. Brazilia. — N-o împiedicaŃi pe fiica dumneavoastră să fie egoistă -i-am spus acestui pacient. în câmpul ei am detectat o orientare foarte periculoasă. eticii şi moralităŃii lui. înainte de conceperea şi naşterea sa. Fiecare direcŃie este schimbată periodic de opusul ei. oricum. iar bărbatul spre cele spirituale. care îl desemnează pe omul ce apare pe Pământ pentru a-i ajuta şi salva pe alŃii. soluŃia va fi găsită. să intre pe teritoriul ei. în filozofia şi mitologia indiană. rigidă. După sute şi mii de încercări. pe de o parte.75 puternică orientare spre trecut. în direcŃia nivelurilor superioare ale moralităŃii. eu înŃeleg că aceasta este o tendinŃă şi.„avatar". Universul pulsează şi fiecare obiect din Univers pulsează. Ea nu permite nimănui să-i ia jucăriile. spre lucrurile materiale. fiind forŃat să uite de toate. La drept vorbind. succesul. Din nou. ci pentru a distruge tot ce este moral şi sfânt. Cauza primară nu poate fi înŃeleasă numai prin partea stângă sau numai prin partea dreaptă. Dacă însă aceste niveluri devin pentru el mai importante decât iubirea de Dumnezeu. nu vă supăraŃi. calea evoluŃiei viitoare pare să se deschidă în faŃa Iui. în subconştientul lui sunt deja întipărite. la rândul său. când încă nu avea învelişul fizic. De aceea el nu trebuie să ştie cum. . iar dorinŃa de a-şi nimici semenii va fi imensă. pe care le-aŃi fi înlocuit. Cu o săptămână în urmă. M-am obişnuit deja să fac acest lucru şi ştiu că. nu împarte nimic cu alŃii. Dumnezeu are o logică foarte bizară. adică de corpul nostru. după ce a atins sfere înalte. deoarece orientarea ei spre valorile spirituale elevate este mult mai puternică decât spre sentimentul iubirii. FetiŃa are un comportament egoist? . aceasta se iveşte. în această viaŃă. cu opusul lor. este vizat direct şi propriul ego. — Sunt uluit . şi văd cu câtă insistenŃă este „cufundat" omul în propriul ego. se gândeşte doar la sine şi aceasta îi vindecă sufletul. în cele din urmă. ci zeci de cazuri de închidere a contactului cu sferele superioare. Dumnezeu înseamnă şi stânga. iar amintirea lui despre acest contact trebuie blocată. sau să-i schimbaŃi convingerile. prin urmare. numai că dumneavoastră aŃi fi încercat să-i frângeŃi egoismul cu forŃa. cu atât mai mari sunt dimensiunile personalităŃii. fireşte. Pentru ce I-a trebuit lui Dumnezeu să-1 „bage cu nasul" în ego-ul uman. comparam şi analizam: era ceva ciudat la mijloc. va veni. poate fi înŃeleasă. nu trăieşte decât pentru propriul ego. ar fi murit. prin urmare.

cât şi pentru cei din jur. ConştiinŃa individualistă. în concepŃia multor oameni. Dar simpla apariŃie a unei noi religii nu va duce la nimic. omenirea deci are şanse de supravieŃuire. apoi spre iubire. încât întâietatea să aparŃină nu valorilor materiale sau spirituale. el este gata să ucidă pe oricine pentru bani. Egoismul poate fi învins nu prin colectivism. dacă sunt lipsite de iubire. Religia trebuie să tindă tot mai mult spre ştiinŃă. toate restaurantele din Brighton. spre spiritualitate. Deocamdată.mă gândesc. Aceasta este tendinŃa capitalismului. Dar la restaurantul de la parterul acelui zgârie-nori. Astfel de tendinŃe există în lume. socialism şi catastrofă sunt noŃiuni identice. înregistrat pe casetă video. ReparaŃia edificiului va dura până la sfârşitul lunii mai. Mai înainte. dând naştere filozofiei şi culturii.76 altruismul sau colectivismul. nu pe conştiinŃa individuală sau colectivă. În 1995. lipsită de iubire. apoi orientarea hipertrofiată spre propriul ego începe să-i mistuie şi ei se avântă. faŃă de cauza primară. devenind trădători. Peste câteva zile. Nişte terorişti arabi au lansat spre baza acestui zgârie-nori un microbuz încărcat cu explozibil. nemernici. nu vom putea ajunge. care îşi are originea în Occident. şi care nu vor cere nimic şi nu vor pune nici o condiŃie. mai poŃi ajunge la o înŃelegere cu ei. dar le-a considerat totuşi inferioare iubirii. aduce lumii prejudicii tot mai mari. eu am ajuns pentru prima oară la New York. chipul lui exprimă o cruzime care te îngheaŃă. Dar conştiinŃa colectivistă este şi mai periculoasă. Pentru a-i câştiga. în primul rând. lupta trebuie dusă nu împotriva unor persoane izolate. Stau şi mă uit la un nou film de acŃiune. al unsprezecelea va trece. chiar şi cele mai noi realizări ale psihologiei nu sunt adesea nimic altceva decât magie primitivă. — Ei. Atunci când teroriştii cer bani sau altceva. dădea un impuls dezvoltării civilizaŃiei. logică şi analiză. iubire şi moralitate. Un terorist aruncă în aer autobuze cu oameni. Devine un avatar omul care a atins culmile spiritualităŃii. le-am cutreierat deja împreună cu tine . De aceea. excelent realizat. atât pentru ea. egoistă. nici serviciile speciale nu vor salva situaŃia. ci prin iubirea de Dumnezeu. ci împotriva concepŃiei incorecte despre lume care le formează. de bani grei. Cu cât mai repede vor dobândi oamenii iubirea. să zicem. Acum însă omenirea a ajuns în situaŃia când conştiinŃa egoistă şi cea colectivistă sunt la fel de mortale. al iubirii faŃă de Creator. pentru simplul motiv că acestea nu trebuie să existe. Prea puŃini ştiu însă cum poate fi modificată concepŃia despre lume a unui om. O moralitate care să se sprijine. Acolo se făceau reparaŃii. Teroristul are nevoie de bani. — Care este restaurantul cel mai exotic de pe aici? .mi-au răspuns prietenii. iată aceasta va fi deja o adevărată catastrofă. al căror singur scop va fi nimicirea unui oraş sau a omenirii. oameni pentru care doar banii reprezintă valoarea supremă. iar ştiinŃa trebuie să fie tot mai aproape de Dumnezeu. în primul rând. privind spre ecranul televizorului. Zece vor fi opriŃi. apoi era înlocuită de conştiinŃa colectivistă a Orientului. „Şi lucrul acesta încă nu e cel mai rău . conştiinŃa individualistă. mai întâi. ci sentimentului iubirii. Mi s-a povestit ce s-a întâmplat. Clădirea a rezistat -japonezii o . şi baza unuia dintre ei era acoperită cu panouri uriaşe din pânză de culoare gri. CeilalŃi sunt nevoiŃi să se „prăbuşească". la început. Aşadar. cu atât mai repede se vor salva. Aşadar. dacă e lipsită de iubire şi.am întrebat eu. Nici poliŃia. în care se află World Trade Center. Dar când vor apărea terorişti. ci pe iubirea de Dumnezeu şi pe sentimentul iubirii în general. Viitorul ucigaş ar putea ieşi chiar din rândurile lor. rezultatul ar fi fost tragic. noi am trecut cu maşina pe lângă aceşti zgârie-nori. Oricât ar părea de ciudat. trebuie să se producă o anumită restructurare a conştiinŃei. Este vorba de unirea religiei cu ştiinŃa. el îşi ucide semenii. La restaurantul turnant de la etajul patruzeci al hotelului „Marriott" ai fost deja. lucrul acesta le purifică sufletul.

în anul 1998 oraşul New York va dispărea de pe faŃa pământului. dar. ei au văzut în una dintre fotografiile făcute în momentul asasinării preşedintelui silueta unui om cu o armă cu lunetă ascuns într-un tufiş. Totul arde şi explodează. De aceea. PoliŃia a hotărât să verifice această informaŃie. în timpul zilei de lucru. PreŃul de cost al bombei era de 40-50 de mii de dolari. TendinŃa de nimicire reciprocă nu se diminuează. în acest caz. senator democrat. după Nostradamus. Ei bine. care. fratele lui J. ar fi putut oare confecŃiona. însă psihiatrii şi bioenergote- . omul depune mai multe eforturi ca să se schimbe. timpul acŃiunii . în ziarele americane a fost publicat un articol. PacienŃii mei confirmă adesea faptul că tot ce am prezis eu s-a împlinit. antrenând-o pe alta — principiul dominoului. omul ăsta avea informaŃii absolut complete despre materialele necesare pentru confecŃionarea unei bombe atomice la domiciliu. pur şi simplu. adevăratul ucigaş al preşedintelui nu va fi arestat. — Chiar dacă îmi va fi îngăduit să văd viitorul unui grup mare de oameni. A fost indicat termenul când va fi ucis fratele acestuia. Un an în urmă. Robert (1925 . numi va fi permis să fac cunoscut lucrul acesta. nu-i spun totul. iar. de un an întreg. Kennedy.a spus femeia la telefon . o bombă atomică şi cât 1-ar fi costat? Cele mai multe informaŃii el le-a obŃinut din biblioteci. ci se intensifică. prezicerea cu exactitate a evenimentelor este periculoasă. când văd viitorul unui om şi i-l aduc la cunoştinŃă. Ea îşi caută fiul şi nu-1 poate găsi.) Potrivit informaŃiei furnizate de Nostradamus. tot la New York. Unui om i-a venit în gând o întrebare de necrezut: dacă el ar fi fost terorist. Deoarece conştiinŃa unui grup mare de oameni este mai greu de schimbat.era să aflu că am dereglări psihice. Peste câteva luni. are acelaşi coşmar în fiecare noapte. — Nu. se prăbuşesc casele.77 construiseră cu nădejde. în primul rând.New York.om politic american. Asistenta mi-a spus că voise să mă vadă o femeie.F. Omul acela va sta în ambuscadă în nişte tufişuri. Locul acŃiunii .1968) . dacă este vizat nivelul subtil al câmpului.un oraş întreg. Precizia predicŃiei s-a dovedit neaşteptat de înaltă. Se vede că organizatorii n-au avut timp să se ocupe de fabricarea unei bombe atomice. în mod independent. Ce credeŃi despre aceasta? Eu ridic din umeri. Socoteala era simplă: o clădire cade. „Singura mea speranŃă . A fost asasinat. artizan al politicii de integrare rasială. Puteau muri sute de mii de persoane. mă străduiesc să-i formez o atitudine corectă faŃă de evenimente şi să-i ofer o cale corectă spre Dumnezeu şi spre iubire. Uneori telefona direct la instituŃiile care aveau acces la asemenea informaŃii şi răspunsul îi era oferit cu amabilitate prin telefon. câteva mii de japonezi au fost otrăviŃi cu un gaz toxic. în clădire se aflau circa două sute de mii de oameni . ca vizualizarea lor în detaliu să nu fie permisă. eu mă orientez exact spre prezent. un pacient m-a întrebat: — AŃi văzut cumva filmul despre Nostradamus? A fost difuzat de curând de un canal de televiziune. se pot face pronosticuri după modificările acestuia. Evacuarea edificiului a durat o zi. În ianuarie 1997 ofer din nou consultaŃii la New York. Astfel. Analizând arhivele. Din cât îmi amintesc. şi lucrul acesta ar fi fost săvârşit de o mână de oameni. se poate întâmpla. Era ceva interesant? — Nostradamus a prezis cu precizie moartea preşedintelui John Kennedy. Nu prea demult.vara anului 1997. De fapt. Iar pronosticul cu privire la New York nu este prea bun. Un automobil bun costă de două ori mai scump. Mai înainte cu câŃiva ani. în al doilea rând. Robert (Kennedy. eu. atunci când totul se confirmă. Dar.

Cam astea sunt lucrurile. a mai fost o informaŃie. dacă intuiŃia nu este de ajutor. a venit la mine un pacient. urma să aibă loc un atentat terorist. Atunci când am încercat să obŃin informaŃia. De ce tocmai New York-ului îi sunt prevestite asemenea cataclisme? De ce înrăutăŃirea bruscă a energeticii a început în 1994? Ce anume a putut-o provoca? Cât de reale sunt coşmarurile femeii care m-a căutat la telefon? La viitorul New York-ului nu vreau să mă uit. La ce bun să mai gândeşti. la mama dracului. nu sunt excluse. fie şi la o scară mai redusă decât a văzut ea. ci în faptul că. iar nivelul ei este de 3 ori mai înalt decât de obicei. O „depresiune" nu prea mare pe la sfârşitul lui martie. Femeia aceasta n-a mai venit la consultaŃie. A doua zi am iar ore de consultaŃii în program. trebuie să recurg la logică. Dacă însă peste 50 % sunt evenimente reale.78 rapeuŃii la care am fost mi-au spus că sunt absolut sănătoasă". dar pot şi să nu se realizeze. La sfârşitul anului 1993 apar nişte fluctuaŃii. Văzându-mi privirea ironică. dacă viitorul este pe de-a întregul cunoscut? Şi-apoi e îndoielnic că-mi va fi permis să-1 văd. din energetică. potrivit căreia. peste două sau trei zile. Să judecăm logic. Iar cel mai mare pericol nici nu constă în posibilităŃile tehnice. Evenimentele care se produc în planul subtil îşi pot găsi o realizare în planul fizic. — SpuneŃi-mi . aceasta s-a închis. Ceea ce vedem în visuri. nu sunt excluse unele probleme. 1993-e bine. patru clarvăzători au vorbit la o emisiune televizată despre faptul că. femeia a văzut cu exactitate căderea bruscă a energeticii New York-ului în vara anului 1997. o dată ce aşa gândeşte un om. 1991. iar la începutul lui 1994 survine o cădere bruscă. şi o nouă cădere în iulie 1997.şi atunci va fi mai uşor să tragem concluzii. Dacă informaŃia primită de ea constă. care vorbea repede şi înfocat.este adevărat că New York-ul trebuie să dispară? — De ce credeŃi aşa? — Nu demult. Să începem cu anul 1985. Energetica New York-ului este mult sporită şi urmează o linie dreaptă. Mai întâi se iveşte scopul. Ce-i drept. — În jur e numai diavolism . Acum nivelul este mai jos decât media pentru oraşele obişnuite.totul este bine.mă întreabă cu prudenŃă doamna din faŃa mea . . problemele. Pacienta a plecat demult. iar eu mă uit pe geam la peisajul din Brooklyn. Apropo.se enerva el . Aşadar. — Să examinăm energetica New York-ului la nivel subtil -am propus eu . Anul 1990 . reprezintă planul subtil. până în 1999. care se nivelează destul de repede.poate ar trebui să arunc New York-ul ăsta în aer. A mai rămas un mic detaliu: să măsor acest raport pe plan subtil. Este puŃin probabil ca individul să fi vorbit serios. Mi-am dat seama că m-am apropiat de un strat de frontieră şi că avansarea mai departe este periculoasă. atunci visurile ei sunt doar o reprezentare plastică a căderii energetice din New York. Ei bine. Dar ce a văzut ea? Energetica sau evenimentele reale? M-am gândit că problema poate fi soluŃionată în felul următor. precum şi evenimentele fizice pe deplin reale care vor urma după prăbuşirea energetică. 1992. New York-ul va dispărea de pe faŃa pământului. După toate probabilităŃile. în proporŃie de peste 50%. apoi apar posibilităŃile tehnice. lucrul acesta există deci şi în subconştientul altora. a adăugat repede: „Să ştiŃi că posibilităŃi tehnice există". mai mult ca sigur.

Fără a citi cărŃi. apoi un asemenea mod de existenŃă ucide şi este din nou nevoie să te naşti în Orient. Secretar general al PCUS (1985 . de aceea agresivitatea ce Ńine de subconştient are la ea un nivel înalt. Am admis acest lucru. preşedinte executiv al URSS (1990 . Acum imaginaŃi-vă: în . oamenii se odihnesc toată viaŃa. Am citit a doua dumneavoastră carte. IniŃiatorul unor reforme economice şi politice (glasnost. popor sau stat în parte.om politic sovietic. La ora 10 p.m. Dar. Reiese că dumneavoastră nu aveŃi întru totul dreptate. la fel şi economia care se bazează pe o idee abstractă. PacienŃilor eu le explic acest lucru în felul următor: — Omul la care precumpăneşte gândirea colectivistă devine gelos. în aprilie şi în mai. altul — descompunerea spiritului. în care s-a dovedit că ataşarea de spiritualitate este mai periculoasă decât ataşarea de lucrurile materiale. pe bulevardul Nevei. socialismul ca sistem ideologic continua să existe. fotoliul celuilalt (ElŃin. eu am zâmbit. amintindu-mi de profeŃiile lui Nostradamus. câteva persoane mi-au povestit că. locuiesc în general cei care şi-au trăit viaŃa anterioară în Rusia. la 12 iunie 1993 trebuie să se prăbuşească un imperiu la Răsărit. Este imposibil să distrugi dintr-o dată un mecanism atât de uriaş. potrivit lui Nostradamus. dumneavoastră aŃi scris că America este ataşată de bani. mergeam în maşină cu prietenii.1991). Ieri a fost sărbătoare — ziua îndrăgostiŃilor. o Ńară destul de primitivă pe plan spiritual. Mihail Sergheievici (n. logica dezvoltării şi pieirii lor poate fi înŃeleasă cu greu. bunuri materiale. De ce totuşi căderea bruscă a energeticii New York-ului s-a produs anume în 1994? îmi amintesc. După toate semnele. în ceea ce priveşte soarta fiecărui om. în primăvara anului 1993. în timpul acesta. Fiindcă veni vorba de Nostradamus. Un pacient m-a întrebat: — În prima carte.79 Suntem în ziua de 15 februarie 1997. destinzându-se după orientarea rigidă spre valorile spirituale. Această rezervă este de ajuns pentru o viaŃă . Fotoliul unuia dintre ei (Gorbaciov. şi economia planificată continuă foarte bine să existe. muzica transmisă la radio era excelentă. aşa reiese. dacă încerci să le înghesui în stereotipurile limitate ale gândirii tale. Dar nu voi modifica textul primei cărŃi. toate evenimentele importante din anii 1992-1994. America este ataşată de bani în exterior şi de spiritualitate în interior.om politic rus. în urma căreia trupul rămâne neviabil. văzând că şi socialismul. ocupându-se. Peste vreo două luni. era vorba de sistemul socialist. Până la vara Iui 1997 au mai rămas câteva luni. India sau Tibet.două. În America. 1931) . trebuiau destabilizate temeiurile Uniunii Sovietice. Treptat. Rusiei nu i s-a permis să facă acest lucru.1991). Răspunsul vine uşor şi pe neaşteptate: destrămarea socialismului. de problemele materiale. Primul preşedinte ales al FederaŃiei Ruse (1991. apoi trupul. Premiul Nobel pentru pace (1990)) depindea de existenŃa şi dezvoltarea ulterioară a Uniunii Sovietice. 1931) . Pe atunci eu gândeam aşa. Pentru ca unul sâ-1 învingă pe celălalt. perestroika). Unul consideră drept o catastrofa descompunerea trupului. aşa să şi rămână. Boris Nikolaievici (n. Mai apoi m-am întors cu gândul la această temă în repetate rânduri. Dar situaŃia mondială s-a modificat deja din punct de vedere calitativ. mai cu seamă. — Da. armonia relaŃiilor. de aceea sufletul ei este mai pur. iar şi iar. Mi-am dat seama că Nostradamus a greşit. La 12 iunie 1993 a fost publicat decretul privind interzicerea activităŃii PCUS.1999))era legat de existenŃa Rusiei. se dădea o luptă între doi lideri politici. Mai întâi se distruge spiritul. adică pentru el înseamnă foarte mult comunicarea cu alŃii. totul a prins să se limpezească.

care începuse să introducă în agricultură sistemul fermelor şi împingea Rusia spre democraŃie.1911) . eu am înŃeles că agresivitatea din subconştientul Americii are un nivel înalt. A propus o reformă agrară. relaŃiile. De pildă. dar exista un echilibru. umilirea sa în calitate de lider. precum şi dreptul de vânzare şi cumpărare a pământului (1906 ). suspicios.1881). Dacă năzuinŃa spre iubire nu este suficient de puternică. pur şi simplu. este din nou sănătos. Lucrul acesta se întâmplă atât în interiorul fiecărui om luat în parte. cât şi de cele materiale. gelos. A dirijat. Unul dintre cele mai strălucite centre ale civilizaŃiei ruseşti din secolul XIII. Iar sufletul lui se reface. adică cel care are în suflet mai multă iubire. Socialismul a apărut ca rezultat al perceperii caracterului dezastruos al filozofiei individualismului. dar este sănătos. care prevedea împroprietărirea Ńăranilor. Atunci el se îndreaptă spre gândirea individualistă. şi mai periculoasă. Rusia cădea treptat din democraŃie în despotism şi. în condiŃiile decurgerii lente a proceselor karmice. întrucât aceasta era o luptă fără arbitru. conştiinŃa colectivistă a început. ea trebuie să se desfiinŃeze şi să se refacă apoi la o scară mai mare. A fost asasinat de eseri.împărat al Rusiei (1855. Omul se avântă spre relaŃii şi simte că acolo îl aşteaptă boala şi moartea. şi omul e. din exterior. la nord de lacul Ilmen. America a devenit liderul politic şi energetic al întregii lumi. El se avântă spre aptitudini şi intelect şi vede acelaşi lucru. Egoismului i-a fost contrapus colectivismul. după destrămarea Uniunii Sovietice. precum şi asasinarea lui Stolîpin (Stolîpin. de Congresul X al PC(b) din Rusia . Capitala republicii feudale Novgorod (l 136 . cât şi în cadrul societăŃii. să omoare conştiinŃa individualistă. la iniŃiativa lui V. fără iubire de Dumnezeu şi fără moralitatea şi legile care provin din aceasta. Dacă mai înainte existau două sisteme. A fost asasinat. In viaŃa următoare. Prin urmare. CombinaŃia geloziei cu trufia. este absolut incapabil să accepte insuccesul. A realizat câteva mari reforme (agrară. NEP-ul („Noua Politică Economică") (NEP (Novaja Ekononuceskaja Politika) . care concurau şi se nimiceau unul pe celălalt. SituaŃia a fost blocată în 1993.oraş în FederaŃia Rusă. ataşarea interioară de spiritualitate şi cea exterioară de bunurile materiale dădeau un rezultat excelent.) şi asasinarea Ńarului (Alexandru II (18181881) .1478). de obicei. învingea despotismul. susceptibil. Principalul nu mai este familia. ConsecinŃe ale acestei situaŃii sunt zdrobirea Novgorodului (Novgorod . din nou. ataşare de relaŃii. Omul se ataşează tot mai mult de acestea. De aceea. Promotor al unei politici externe de expansiune şi intervenŃie.). cariera. Rezultatul acestei lupte este cunoscut întregii lumi.Lenin. deoarece ea este ataşată de valorile umane în general.)după desfiinŃarea iobăgiei.politica economică adoptată. în această viaŃă. SituaŃia însă nu şi-a găsit o rezolvare definitivă. supravieŃuieşte cel mai blând. Analizând faptele. din nou.I.80 această viaŃă. în administraŃie şi armată). intelectul. ca prim-ministru şi ministru de Interne. Rusia însă era ataşată atât de cele spirituale.1907. Dacă el nu s-a ataşat mai adânc de relaŃii în urma unor fapte agravante. intrat în componenŃa statului centralizat rus în 1478. aptitudinile. deoarece în interior nu este ataşat de toate acestea. însă în acelaşi an s-a creat alta. Piotr Arkadicvici (1862 . Dar acum toate procesele se desfăşoară mult mai repede. adică prioritatea absolută a valorilor spirituale. întrucât Rusia este mai aproape de Orient. după gelozie. Devastat în 1570 de Ivan cel Groaznic. In viaŃa următoare. ci serviciul. un asemenea mod de gândire este mortal pentru el. cu atât mai repede depăşeşte situaŃia funestă. omul este gelos. Cu cât mai repede se îndreaptă omul spre sentimentul iubirii. nu-i lasă omului şanse de a fi sănătos. In astfel de cazuri. principalul pentru el îl reprezintă. în cele din urmă. se enervează.om politic rus. reprimarea revoluŃiei ruse din 1905 . ego-ul colectivist începe să învingă în interiorul omului ego-ul individualist. Fiecare tentativă de reformă democratică din Rusia sfârşea în „laŃul" despotismului.

De asemenea. cărora N. vă puteŃi alege cu tulburări psihice grave. aşa cum nu va fi nici un stat oriental despotic. Sub acest aspect. Dacă îi veŃi dobândi.) .Hruşciov le-a transferat în 1957 dreptul de decizie economică. A întemeiat oraşul St. — Nu sănătatea mea mă interesează . remarcabil militar şi om politic. Rusia se va învăŃa să îmbine ambele stiluri de gândire şi filozofie. cu cultura şi învăŃământul aduse din Europa. precum şi amplificarea bruscă a egoismului în politică.) a fost urmată de stagnarea din perioada lui Brejnev.organe de autoadministrare economică locală la nivelul republicilor unionale. în această viaŃă nu vi se va permite să aveŃi mulŃi bani. — Bine . sau.U. energetica lui. ctitorul Rusiei moderne. cu un vindecător din America. capitala Rusiei din 1712.A şi de modul în care se vor dezvolta acolo cultura şi arta. Este vorba de epoca lui Petru 1 (Petru l (cel Mare) (1672-1725) . Mi-a cerut îndelung iertare şi ne-am împăcat. cu atât mai mult cu cât în istoria Rusiei există un precedent sub raportul împăcării celor două principii contrare. Ea era minunată în rochia ei albă ca neaua. Peterburg (1703). când metodele aspre de guvernare despotică se îmbinau cu tendinŃele occidentale democratice.81 în martie 1921. nu am de făcut nici o observaŃie. Ea a acceptat. istoria lui îi oferă cele mai multe şanse de formare a unei gândiri de tip nou. pur şi simplu. cinci decese. încercând să vă salvaŃi sufletul. anterior o prerogativă a ministerelor centrale de la Moscova. să fiŃi tratat în chip josnic şi nedrept. Moartea acestor cinci oameni are legătură cu dumneavoastră. Aş vrea să aflu ceva despre sufletul şi soarta mea. cu o boală. mireasa mea m-a înşelat cu altul şi a fugit cu el. ceea ce îi va permite să se salveze întregii omeniri. A reformat cu autoritate despotică administraŃia. veŃi dori să-i ucideŃi pe alŃii sau vă veŃi sinucide. Dacă lucrul acesta nu se va întâmpla. — Dumneavoastră aŃi avut deja parte de aceste probe de gelozie şi de trufie şi vreau să vă felicit: le-aŃi făcut faŃă cu succes şi v-aŃi păstrat iubirea. iar încercarea lui Hruşciov de a organiza „sovnarhoz"-uri („consilii ale economiei populare") (Sovnarhoz-uri (Sovety Narodnogo Hoziajstva) . Ea mi-a prezentat un proiect foarte ademenitor . veŃi muri. Drumul parcurs de Rusia abia se deschide în faŃa Americii. au început să provoace o accentuare tot mai puternică a tendinŃei spre o guvernare crudă de tip totalitar. precum şi concesionarea anumitor întreprinderi de stat unor firme străine. Rapiditatea cu care va înainta America pe drumul străbătut cu atâtea suferinŃe de Rusia depinde de gradul de corectitudine cu care va fi construită ideologia S.a răspuns el. al cărui eşec a grăbit procesul de destrămare a Uniunii Sovietice.începe domol vindecătorul.am spus eu. în plan subtil.Ńar (1682-1721) şi împărat al Rusiei (1721-1725). comerŃ şi agricultură. în câmpul dumneavoastră văd. Peste câŃiva ani. în acea zi. în decursul a trei vieŃi aŃi locuit în India şi aŃi fost atât de preocupat de spirit. experienŃa cea mai bogată din lume o are Sankt-Peterburgul. Cu zece ani în urmă m-am îndrăgostit nebuneşte de o fată şi am cerut-o în căsătorie. în această viaŃă trebuie să vi se năruie periodic valorile spirituale: trebuie să fiŃi trădat. economie şi cultură. îmi amintesc ziua nunŃii. economia.) iar încercările ulterioare ale lui ElŃin de a crea un stat democratic. — Câmpul dumneavoastră este curat . ea şi-a făcut din nou apariŃia. Următoarele trei vieŃi le-aŃi trăit în Africa şi eraŃi gata să-I ucideŃi pe oricine pentru bani şi bunuri materiale. încât conştiinŃa şi moralitatea dumneavoastră au început să se degradeze. armata. care permitea existenŃa întreprinderilor particulare mici şi mijlocii în industrie.S. PoziŃia geografică a acestui oraş. Mai devreme sau mai târziu. Reformele democratice iniŃiate în timpul lui Gorbaciov au sfârşit cu un puci (Puciul comunist anticonstituŃional din 1921 august 1991.i-am spus. Rusia nu va putea ti niciodată un stat absolut occidental cu o conştiinŃă individualistă. Îmi amintesc cum am discutat. Îi cercetez câmpul încă o dată. câŃiva ani în urmă.) a fost urmat de colectivizare. SunteŃi sănătos. — Am să vă povestesc o asemenea întâmplare .

destul de des. netezire şi prin influenŃa binefăcătoare a pranei. contribuŃia era numai din partea mea. de părinŃi. America reprezintă simbolul împlinirii tuturor dorinŃelor. voinŃei. pentru „murdăria" transmisă de părinŃi va plăti nu el. Treptat. iar orientarea lui spre iubire este mai puternică. totul se aranjează într-un sistem armonios. Prin apăsare. trebuie să accepŃi înjosirea tuturor valorilor umane. şi sărac. Amândoi zâmbim. să vă spun ceva despre bani . Îmi aminteam discuŃia pe care am avut-o cu acest om şi mă gândeam că toată America seamănă cu el. aparent. — AŃi putea să-mi explicaŃi un lucru ciudat? . Metoda mea de tratament bioenergetic constă în acŃiunea asupra coloanei vertebrale. Prin urmare. vieŃii.000 de dolari de care era nevoie. Dacă sufletul copilului este curat.82 şi mi-a propus să-mi aduc şi eu contribuŃia. urmând să primesc pentru fiecare şedinŃă câte 500 de dolari. Ea a dispărut cu bani cu tot. dacă nu o femeie? — Fiindcă veni vorba. De ce totuşi tocmai New York-ul se află în situaŃia cea mai nefavorabilă? Analizez fapte care. El are doar iubirea şi nu trăieşte decât prin şi pentru ea. Mecanismul care funcŃionează în ambele cazuri este unul şi acelaşi. ataşarea de valorile umane ia brusc proporŃii. agresivitatea din subconştientul lui este mai scăzută. necazuri. trebuie să-i transcenzi limitele. Activitatea mea de vindecător însă nu reprezintă pentru mine o ocupaŃie permanentă. el este sănătos. sub raport karmic. Zbucium. încep să moară părinŃii lor. cu atât mai mari vor fi problemele care pot apărea. EmigranŃii ajung în America. în acest scop. se sinucide. mai mult sau mai puŃin. ceea ce mă captivează este jocul de scenă. — VedeŃi ce noroc aŃi avut . actorului adesea nu-i pasă nici de morală. Cine ar putea salva sufletul unui bărbat. iar ei se îmbolnăvesc. — Iată despre ce este vorba . deŃine cel mai înalt procentaj al sinuciderilor. trebuie să treci dincolo de limitele dorinŃelor. el este şi imoral. am strâns cei 100. din partea ei venea doar propunerea.m-a întrebat o doamnă la consultaŃie. şi aceasta le salvează sufletul şi viaŃa. Am adunat toŃi banii pe care îi aveam. Ei bine. Cu cât mai importanŃi vor fi pentru America banii şi morala şi cu cât mai iluzoriu va fi sentimentul iubirii. ceea ce face din el un artist adevărat. Mi s-a propus să fac din această îndeletnicire o practică permanentă. Pentru a modela eu-l uman. De aceea. adesea. Din această cauză. Psihologii nu sunt în stare nici acum să explice un fapt: omul capătă o funcŃie de prestigiu. Un alt fapt: ElveŃia. bunăstarea dobândită fără probleme este foarte periculoasă. lată însă că s-au adaptat niŃel. Mai pe scurt. pentru a doua oară. eu corectez energetica măduvei spinării şi a creierului. ci ei. de aceea doar emigraŃia karmică directă era cea care o echilibra mai mult sau mai puŃin.a adăugat vindecătorul îngândurat. iar în subconştient se declanşează agresivitatea. iar acest lucru este posibil numai prin sentimentul iubirii. treburile sunt pe cale să se aranjeze şi. tocmai atunci. normal.răspund eu. mai bine zis. — ŞtiŃi de ce vă simŃiŃi atras de meseria de actor? . Valorile umane încep de la dorinŃele. Blocajul se produce mai întâi la nivelul părinŃilor. De aceea. Totul decurge totuşi. am împrumutat şi de la prieteni. devin actori oamenii geloşi şi trufaşi în adâncul sufletului. cea mai stabilă şi mai prosperă Ńară din lume. Prin urmare. Cât timp omul are necazuri. nici de bani şi. . conştiinŃei. şi nu s-a mai întors. Este Ńara cu cea mai rigidă orientare spre valorile umane. de la ceea ce numim un „destin fericit". nu au absolut nici o legătură între ele. Pentru o şedinŃă iau 50 de dolari.1-am întrebat. îndată ce se împlinesc toate dorinŃele. pe neaşteptate.îi spun. Nu numai copiii depind. în mod corespunzător. mulŃi bani şi. Singura cale care le rămâne deschisă este calea spre iubire. dacă orientarea lor incorectă i-a ancorat de valorile umane. viaŃa noastră. el este mai puŃin ataşat de valorile umane.

atât fizice. unde sosesc iniŃial toŃi emigranŃii. adică spre o viaŃă fericită. Motivul e simplu: scopurile. După toate semnele. — Dar este imoral. Însă. Ar trebui să aveŃi un copil. Ceea ce înseamnă că. pe teritoriul New York-ului. cu atât mai uşor îi va fi să învingă dificultăŃile care o aşteaptă.îi spun. — Într-adevăr. în spatele ochelarilor i se citeşte aşteptarea. acesta. el nu reuşeşte să treacă de această probă. realizarea scopurilor şi obiectivelor. moralitatea şi idealurile reprezintă. bărbatul şi-a ucis soŃia nu atât pentru faptul de a fi rupt relaŃiile cu el. Dar. încă de pe acum. America a început să „tragă" cu putere întreaga lume spre valorile umane. Ei bine. Judecând după configuraŃia karmică. NoŃiunea de „gelozie" ascunde nu atât un instinct posesiv. inexplicabilă. O altă femeie şi-a pierdut viaŃa sub roŃile unui autobuz cu câteva zile înainte de plecare. Iată-mă examinând câmpul bărbatului care stă în faŃa mea. din 1994 încoace. o prăbuşire a dorinŃelor şi a speranŃelor. în existenŃa sa anterioară. în ochii lui. urmată de prăbuşire.83 De curând. atentate teroriste. care s-ar traduce prin teama de a rupe legăturile. acestui om nu i se va permite. Cu cât va fi America mai pregătită să adopte acea nouă concepŃie despre lume care ia naştere în Rusia. cel mai probabil. cele mai multe probleme vor fi. El şi le expune. pentru ca omenirea să nu piară. Prin urmare. cât pentru că ea jignise. visurile şi speranŃele. dacă moralitatea şi idealurile vor fi puse mai presus decât iubirea. în actuala existenŃă. Aceasta se opune moralei. cu toate acestea. împlinirea dorinŃelor. dumneavoastră însă vă opuneŃi. probabil. Lucrul acesta se poate manifesta prin înrăutăŃirea situaŃiei economice. o întâmplare absolut enigmatică. el se va alege. ne este interzis să avem familie. calamităŃi naturale etc. Se produce amplificarea lor bruscă. Sunt preot catolic. — În următorii doi ani e posibil să aveŃi mari probleme de sănătate . speranŃele lor de fericire intră în rezonanŃă cu programele analoage ale Statelor Unite. Astfel. — Nu pot avea un copil . Prin urmare. iar liderul ei energetic este New York-ul. Bărbatul masiv din faŃa mea mă priveşte. în momentul când ea avea deja biletul pentru New York.răspunde el. nu se poate să aveŃi o familie.am căzut de acord. cât o frică de a pierde idealurile. valori absolute. pentru pacientul meu. în America trebuie să înceapă o năruire a vieŃii prospere. Destinul unora se năruie complet înainte de plecarea în America. — Desigur . el trebuie să aibă copii. o pacientă mi-a povestit cum tot apartamentul ei a fost complet jefuit. moralitatea. cu toate acestea. îl întreb ce probleme are. trebuie să aveŃi copii. I U B I R E ŞI M O R A L Ă Când mi se adresează un pacient. mai cu seamă la noiinăscuŃi. să întreŃină relaŃii de durată cu femeile. agravarea stării sănătăŃii. întrucât America este Ńara emigranŃilor. dar nu se opune iubirii şi . şi-a ucis din gelozie soŃia. astfel. cât şi psihice. moralitatea şi concepŃia pe care o avea el despre onestitate. Confrunt cele auzite cu ceea ce văd şi. dorinŃele. Deasupra capului acestuia însă observ sufletul unui copil. prin sterilitate. Acesta are puŃine şanse să vadă lumina zilei: ori nu va fi conceput. Iar procesul a şi început. dialogul demarează. în genere. cu un cancer la prostată. în actuala existenŃă. ori va muri. să întemeieze o familie. în actuala sa viaŃă este periculos să aibă familie şi.

înŃeleg că exist.răspunde preotul. adică cel lipsit de spiritualitate. SimŃeam. stupidul şi cel de judecă strâmb. o să vă alegeŃi cu un cancer şi va fi un mare noroc dacă nu se va declanşa de la bun început un amplu proces de metastazare. Cântece care se înscriu în tradiŃia romanŃei ruse orăşeneşti. fraiere.zic eu. vor trebui de fiecare dată să cedeze. Aceasta perverteşte sufletele enoriaşilor şi. — Acum îmi amintesc . subliniinduse însă că ele vor fi mereu pe locul doi.îl întreb . dar nu înŃelegeam de unde vin. — De ce? — Pentru că-i învăŃaŃi să fie. de multe ori. moralitate şi cinste. — Este un cântec de-al lui Vladimir VîsoŃki(VîsoŃki. — HaideŃi să nu umblăm cu cioara vopsită .actor.l-am întrebat pe preot. este. de fapt. morali. ce se va întâmpla atunci? — O să fiŃi moral.) îi zic. Moralitatea şi spiritualitatea se cer predicate. Am fost mereu de partea moralităŃii şi. există vreo încălcare a legilor divine în activitatea mea de preot? — Da. avem deja de-a face cu inchiziŃia. — Reiese că vă opuneŃi moralităŃii? — Nici vorbă.dar există unul şi mai bun." — Frumos cântec . poet şi cântăreŃ rus. cum se ridică în sufletul meu valuri de cruzime. dumneavoastră schilodiŃi sufletele oamenilor. — Îmi puteŃi explica . Versuri lirice. nemernicul şi trădătorul. — Dar ce-ar trebui să-i învăŃ? — Oamenii trebuie învăŃaŃi să iubească.am căzut de acord . în felul acesta. este obtuzul. De fapt. dar care au făcut din inteligenŃă. etică şi moralitate un scop în sine. cu toate acestea. în care comicul burlesc şi verva satirică se împletesc cu ironia amară şi cu un tragism sfâşietor. morali şi cinstiŃi. — Păi. sentimentul iubirii le este mai apropiat şi mai pe înŃeles decât celor inteligenŃi.84 legilor supreme ale Universului. fără a băga de seamă. Acesta ridică din umeri. nu eu. am vrut să-mi pun capăt zilelor. fără a fi conştient de acest fapt. deseori. însă lucrul acesta 1am înŃeles mult mai târziu. asta în primul rând. nu vezi că e o zoaie. însă nu şi corect. ci sistemul meu de valori era viciat. fiindcă nu vedeam schimbări în bine. ticălosul. — Bine. ŞtiŃi care este unul dintre cele mai minunate cântece de dragoste din lume? . să răsune aievea şi-n vis: eu respir. "— Stai. Mă consideram vicios dintru început şi. — SpuneŃi-mi. în primul rând.o frază rostită de Hristos: „FericiŃi cei săraci cu duhul. cărturari şi farisei. Vladimir Semionovici (1938-1980) . el este mai aproape de Dumnezeu . Bărbatul cade pe gânduri şi priveşte tăcut prin geam. că a lor este împărăŃia Cerurilor"? — Biserica o explică în felul următor: când omul are mai puŃine necesităŃi pământeşti şi spirituale. Cel sărac cu duhul. Preotul îmi aruncă o privire întrebătoare. . mă îndreptam spre moarte.îmi ia el vorba din gură şi recită: „Voi aşterne iubitelor lunci. în al doilea rând. ei devin tot mai neîndurători. prin urmare iubesc. iar atunci când se vor ciocni cu iubirea. şi dacă mă voi strădui să fiu corect şi moral. Cu cât mai riguros îşi orientează preotul enoriaşii către idealuri. iar iubind. sunt multe din astea. cu atât mai mult li se aseamănă el celor pe care Hristos i-a numit învăŃători de lege. iar valorile spirituale le-au pus mai presus decât iubirea. Când moralitatea merge înaintea iubirii. Tuturor acestora le lipsesc valorile spirituale.

85 C-un ochi umflat şi strâmbă la Ńurloaie? Stai, fraiere, nu ştii că-i turnătoare? — Mă doare-n cot, o vreau mai tare!" Când sentimentele nu depind nici de parametrii fizici, nici de cei spirituali, atunci avem de-a face cu iubirea. Din nou s-a aşternut tăcerea, în timp ce schiŃez ceva pe foaia de hârtie din faŃa mea, bărbatul încearcă să digere ceea ce a fost spus. Apoi întreabă: — Aşadar, afirmaŃi că-mi este scris să am un copil? - El şovăie. Există, de fapt, o femeie, pentru care simt o afecŃiune puternică. Am socotit că nu am dreptul să cedez în faŃa acestui sentiment. — În viaŃa anterioară, dumneavoastră nu aŃi reuşit să treceŃi de această încercare, de aceea v-a fost dată din nou. Dar, întrucât moralitatea este pentru dumneavoastră mai importantă decât iubirea, nu aŃi avut cum să treceŃi de această probă. — Atunci ce ziceŃi de Apostolii care şi-au părăsit soŃiile pentru a-1 urma pe Hristos? - întreabă preotul. — Aceştia şi-au părăsit nu numai soŃiile, ci şi copiii, căci, vedeŃi dumneavoastră, copii ei au apucat să facă. Şi, dacă tot veni vorba, ei s-au lăsat călăuziŃi de iubire, şi nu de moralitate. Iar venirea lui Hristos a avut ca scop să arate lumii că spiritualitatea nu poate fi mai presus de iubire. — Am să vă pun o ultimă întrebare - zice el. OferiŃi-mi măcar o dovadă palpabilă că reîncarnarea există. — Există o mulŃime de dovezi indirecte - îi răspund. Bine, atunci daŃi-mi măcar o mărturie sigură că Dumnezeu există. Se aşterne tăcerea. — Să ştiŃi că ştiinŃa şi religia nu se mai războiesc între ele -reiau eu discuŃia dimpotrivă, în căutarea adevărului, ele încep să se susŃină reciproc. Sunt de părere că, pentru ştiinŃa oficială, noŃiunea de „Dumnezeu" şi cea de „reîncarnare" vor deveni o realitate, şi asta în foarte scurt timp. — Nu mă pot abŃine să vă mai pun o întrebare - zice bărbatul. SpuneŃi-mi dar, sufletul este nemuritor? — Păi, dacă e să ne gândim logic - îi răspund - afirmaŃia că sufletul ar fi nemuritor este o blasfemie. Observ nedumerirea din ochii preotului şi-mi duc mai departe gândul. — Din punctul meu de vedere, este o mare eroare să credem că mai există şi altceva veşnic în afară de Dumnezeu. Dumnezeu există în fiecare dintre noi. Veşnicia este imuabilă, în sufletul fiecăruia dintre noi există ceva ce rămâne neschimbat, ceva ce este veşnic: Dumnezeu şi Iubirea. Acolo, ceea ce numim noi „spaŃiu", „timp" şi „materie" nu se diferenŃiază. Insă tot ceea ce este supus schimbării nu poate fi veşnic. Sufletul omului se schimbă nu numai în decursul vieŃii. Deseori văd în plan subtil cum are loc formarea sufletului viitorului copil, atunci când un bărbat şi o femeie se iubesc. Cu cât mai puŃine contacte sexuale au loc, cu atât mai activă este dezvoltarea acestui suflet. Acest proces de formare poate dura 1,2,3 vieŃi, poate chiar mai mult. Se întâmplă uneori ca bărbatul şi femeia să se întâlnească şi, fără să-şi dea seama, să se rănească reciproc în toate valorile umane, astfel încât o relaŃie sexuală între ei este de neconceput, între timp însă iubirea şi chinul lor modelează sufletul copilului, care li se va naşte peste două sau trei vieŃi. Iar ei nici măcar nu bănuiesc că idila lor trecătoare sau lunga poveste de dragoste reprezintă, de fapt, căsătoria lor spirituală, care va mai dura câteva vieŃi, până ce o fiinŃă armonioasă va putea veni pe lume. Sufletul omului trăieşte 1000-1100 de vieŃi. Apoi el se distruge şi se creează din nou. în final, toate sufletele îşi pierd caracteristicile proprii, individuale şi se întorc la Dumnezeu şi

86 devin una cu Dumnezeu, care este, deopotrivă, suprema personalitate şi supremul impersonal. SITUAłIILE CRITICE Îmi amintesc cum, în situaŃii critice, adoptam intuitiv un comportament corect. łin minte o întâmplare, care s-a petrecut pe la mijlocul anilor 70. Eram în munŃii Caucaz, în regiunea lacului RiŃa. Ne-am oprit pentru un scurt popas lângă Mzi, un lac nu prea mare, cu apa rece ca gheaŃa, care face parte din suita de lacuri montane AŃetuki, situate mai aproape de lanŃul muntos. Am hotărât să fac grupului nostru o poză de la distanŃă şi iată-mă cu aparatul de fotografiat în mână, căutând un punct mai avantajos. Mai întâi m-am îndepărtat, apoi am început să urc pe pantă. M-am lăsat antrenat de urcuş şi m-am ridicat rapid tot mai sus şi mai sus. Am remarcat o platformă la câteva sute de metri deasupra mea. De acolo m-am gândit să fac poza. Spre sfârşit, peretele venea aproape vertical şi urcuşul era periculos, dar mi-am zis că voi coborî pe partea opusă. BăieŃii au hotărât să continue drumul şi au început să strige după mine. Le-am răspuns, deşi nu mă puteau vedea. Din locul în care mă aflam, ei îmi apăreau ca nişte puncte pe marginea lacului, şi eu lor Ia fel. Le-am strigat că mă întorc repede. Am urcat pe platformă şi am aruncat o privire asupra versantului opus. Ochilor mei li s-a înfăŃişat priveliştea unui perete abrupt de aproape o sută de metri înălŃime. Abia mai jos începea panta dulce. Şi aşa era peste tot. Aveam două ieşiri din situaŃie: să continuu să urc panta mai departe, până găsesc un loc potrivit pentru coborâş, ceea ce mi-ar fi luat, în cel mai bun caz, opt ore, ori să cobor pe acolo pe unde am urcat. M-am apropiat de margine şi am privit drumul parcurs: povârnişul era aproape abrupt. Iar în Caucazul de Est rocile sunt sfărâmicioase, sedimentare, se surpă uşor. Am decis să cobor. Înainte de a începe coborârea, mi s-a întâmplat ceva ciudat. Aveam o senzaŃie de vid Ńiuitor în cap, mă golisem de gânduri: nici un regret pentru trecut, nici un plan de viitor. Mişcările au încetat a mai fi febrile, devenind line şi precise. După ce am coborât vreo cincizeci de metri, am înŃeles că mersesem greşit şi am luat-o mai spre stânga. Drumul pe care am urcat se afla la dreapta, în diagonală. Am privit în sus. Nu mai aveam nici o şansă să urc. Am cercetat cu atenŃie povârnişul ce mergea în jos. Nici să cobor nu aveam şanse. Povârnişul era abrupt. N-aş fi rezistat prea mult timp să rămân suspendat în felul acesta. Am început să cercetez cu atenŃie terenul. Am zărit, treizeci de metri mai jos, spre dreapta, nişte tufe de rododendron. Arbuştii erau nu prea mari şi aveau crengile de aproape un metru lungime. Am înŃeles că e unica mea şansă. Am început să mă deplasez încetişor spre dreapta, evitând să fac mişcări bruşte. Atunci când încerci să te agăŃi de vreo proeminenŃă, trebuie, pentru început, s-o verifici, apăsând pe ea de trei ori. Prima dată încetişor, pentru a nu pierde echilibrul, asigurându-te că piatra nu se va desprinde de Ia bun început. A doua oară - mai ferm şi scurt, pentru a nu cădea o dată cu ea, în cazul în care se desprinde. A treia oară - foarte lin şi cu blândeŃe, mutându-Ńi treptat punctul de sprijin pe piatră. Nu trebuie să te încrezi sută la sută în nici un sprijin, nici măcar pur psihologic. Atunci îŃi va fi mai lesne să te agăŃi de altele, în cazul în care acela te va fi tras pe sfoară. Am reuşit să parcurg câteva zeci de metri. Sub rododendron, de asemenea, se întindea un povârniş abrupt. Aici însă

87 puteam coborî mai uşor, fără a mă agăŃa cu vârful degetelor şi al tenişilor, ca înainte. Am ajuns târâş până Ia tufele de rododendron, aici mi-am tras sufletul, apoi am apucat câteva crengi mai groase pentru a-mi continua coborârea ajutându-mă doar de mâini. Pentru orice eventualitate, am smucit de ele. Le-am smuls cu uşurinŃă. Am privit la crengile din mâna mea şi am înŃeles că, în acea clipă, nu mai aveam nici o şansă s-o scot la capăt. Trebuia totuşi să mai fac o încercare. Am apucat cu mâna cât mai multe crengi, am tras de ele şi am constatat că, de bine de rău, rezistă. Am început să cobor lin, cu grijă, agăŃându-mă de mănunchiurile de crengi. Aproximativ cincizeci de metri i-am parcurs doar cu ajutorul mâinilor. Apoi panta a devenit ceva mai dulce şi am început să simt o oarecare stabilitate sub picioare. Coborârea a durat patru ceasuri. Trei ore şi jumătate n-am scos nici un cuvânt. SimŃeam că, dacă le voi răspunde prietenilor mei, conştiinŃa mea se va conecta şi, atunci, voi pieri. Când m-am apropiat de grupul meu, am fost luat la rost, căci le dădusem peste cap tot programul de traversare. Le-am arătat locul de unde a trebuit să cobor. NedumeriŃi, m-au întrebat încă o dată. De departe, traseul părea şi mai impresionant. După aceasta nu s-au mai iscat întrebări. E drept că cineva din grupul nostru a zis: — Teoretic, pe acolo este imposibil să cobori. Odată un armean mi-a povestit o istorioară ciudată. — Trăia în micul nostru orăşel armenesc o fetiŃă. Noi, băieŃii, deprinşi să hoinărim prin munŃi, rămâneam de fiecare dată cu gura căscată la felul cum înŃelegea fata să se distreze. Ea se apropia de marginea stâncii, închidea ochii şi păşea înainte. Şi, dintr-o dată, căderea ei se încetinea şi ea începea să planeze de pe o piatră pe alta, ca un fluture, şi o Ńinea tot aşa câteva sute de metri, până ce cobora pe pământ, în cele din urmă, ea s-a zdrobit de stânci. După noaptea nunŃii, ea hotărâse să încerce din nou senzaŃia cunoscută de zbor, aşa că a venit pe marginea prăpastie! şi a păşit în gol. Dar subconştientul ei, probabil, se şi ataşase puternic de valorile umane, astfel încât nu s-a putut desprinde de ele şi a devenit dependent. Se prea poate că i-a licărit un sentiment de frică, atunci când a păşit în prăpastie. Se vede că a păŃit acelaşi lucru ca şi Apostolul Petru, care mersese pe ape, până a-1 cuprinde spaima. Atunci când frica, regretul, necazurile ne fac să depindem de lumea înconjurătoare, senzaŃia de zbor ne părăseşte nu numai sufletul, ci şi trupul. Nu pot rezista tentaŃiei de a le povesti cititorilor o altă întâmplare despre rezervele umane ascunse, care ies la suprafaŃă în situaŃii limită, atunci când omul dă dovadă de optimism şi nu disperă. CâŃiva prieteni s-au dus să pescuiască. Au oprit maşina lângă lac, şi-au luat echipamentul de pescuit şi au păşit pe suprafaŃa îngheŃată. S-au îndepărtat cam la o sută de metri de mal, când s-a stârnit vântul, apoi a început să viscolească, aşa că ei au luat-o înapoi spre mal, dar pe un alt drum. Au ajuns într-un loc cu gheaŃă subŃire, care, dintr-o dată, s-a spart. Trei dintre ei au căzut în apă. Doi au putut fi scoşi, pe al treilea însă nu 1-au putut găsi, a fost atras sub gheaŃă. «L-am căutat un sfert de oră - îmi povestea cunoscutul meu - dar în zadar. Ne-am întors pe mal, am urcat în maşină şi am plecat. Am parcurs vreo două sute de metri. Viscolea. Le-am zis: „BăieŃi, îi aud vocea, haideŃi să ne întoarcem". „Potoleşte-te - mi s-a răspuns - e vântul care şuieră, eşti prea tulburat". Eu însă o Ńineam una şi bună: „îi aud foarte clar vocea, să mergem înapoi". Au crezut cu toŃii că mi s-au întunecat minŃile, dar, resemnaŃi, au luat-o înapoi».

lucram ca ghid în Caucaz. Au dat în cinstea mea un bairam. şi nu amarul despărŃirilor. s-a agăŃat cu braŃul de un obiect. în faŃa morŃii apropiate. care s-a dovedit a fi o bucată dintr-un pat pliant. înŃepenită în gheaŃa lacului. El strigă de sub gheaŃă. pe la începutul anilor 70. în schimb senzaŃia vecinătăŃii morŃii îmi umplea sufletul de bucurie şi colora cu totul altfel lumea exterioară. Prin acest tub. tânărul şi-a strigat prietenii. noi mereu acumulăm. noi nu pierdem niciodată. DistracŃia mea preferată era să merg pe balustrada podurilor. evident. ViaŃa poate fi privită ca un lanŃ nesfârşit de pierderi. Au parcurs câteva sute de metri pe suprafaŃa îngheŃată a lacului. Când. Oamenii care îşi pun deseori viaŃa în pericol devin mai blânzi.m-a întrebat o americană. când. Au spart gheaŃa eu toporul şi. Valorile umane încep de la viaŃă. luaŃi toporul şi mergeŃi cu mine. Dar aveam în faŃă persoana care-i auzise vocea şi care 1-a ajutat să iasă din apă. ştiam că nu infirmitatea este cea care mă ameninŃă. te-ai convins? Acum putem pleca? — Nu. Au auzit cu toŃii vocea tovarăşului căzut sub gheaŃă cu o jumătate de oră în urmă. atunci percepem cu adevărat caracterul iluzoriu al existenŃei noastre şi realitatea Divinului în sufletele noastre. atunci în suflet trebuie să rămână bucuria întâlnirilor. Este iubirea pentru Dumnezeu şi contopirea cu El. Lucrurile s-au petrecut în felul următor. Dacă a fost cu adevărat iubire. vom sparge gheaŃa.m-am gândit.i-am zis. Vedeam că ceea ce spune este adevărat. — AŃi fost întotdeauna fericită. în ultimă instanŃă. tânărul a tot încercat să iasă la suprafaŃă. mă alăturam lor pe drumul înapoi. în orice situaŃie şi în fiecare dintre vieŃi avem în noi ceea ce nu se diminuează niciodată. Dintr-o perspectivă supremă. După ce a fost atras sub gheaŃă. numai că nu vă dădeaŃi seama . apoi 1-a folosit ca să respire. — După această întâmplare am fost purtat pe braŃe o săptămână întreagă povesteşte interlocutorul meu. Dacă ar fi fost să cad. Deşi schimbată. era. când grupul se aduna. M-am gândit că tubul ar fi trebuit. dar se izbea peste tot de plafonul de gheaŃă. — Rezistă încercării doar cel ce ia o atitudine corectă în faŃa vieŃii .88 S-au întors pe malul lacului. sentimentul unităŃii cu natura era mai mare. în felul acesta. Mai înainte nu înŃelegeam de unde provine dorinŃa mea nestăvilită de a-mi risca viaŃa. întâmplător. Iar. să fie plin cu apă îngheŃată. suntem obligaŃi să pierdem toate valorile umane de care dispunem. Nu pot să-mi dau seama dacă el a reuşit să propulseze gheaŃa din interior sau dacă exista totuşi un mic spaŃiu liber. S-au apropiat de locul de unde răzbăteau sunetele. — Gata. într-un minut. îmi plăcea foarte mult să cutreier de unul singur prin defileuri. aveam obiceiul de ami părăsi grupul lângă RiŃa şi de a coborî drumul pe jos. Când tot ce ne înconjoară devine un pretext pentru acumularea iubirii în suflet şi pentru împărtăşirea ei. vocea lui. ci. Mai târziu am înŃeles de ce. peste aproximativ două ore. de fapt. Dar aşa stau lucrurile la o privire superficială. deodată. dimpotrivă. „acele" . 1-au scos la suprafaŃă . li s-a făcut tuturor părul măciucă. — Ce să fac ca să fiu fericită? . Au hotărât să nu se pună cu el şi 1-au urmat. se adaugă. care a rămas de pomină printre vecinii mei.

Dacă. O mulŃime de oameni din lumea asta îşi riscă viaŃa. valorile umane sunt insuficiente. pare-se. Astfel. Am băut deja o sticlă şi jumătate de vodcă. care s-a petrecut cu mine imediat după terminarea primei cărŃi. având fractură la coloana vertebrală. pot transforma calitativ omul şi-l pot conduce spre o percepŃie absolut nouă a lumii. In acest caz. omul îşi deconectează orientarea spre valorile umane şi se îndreaptă spre sentimentul unei iubiri infinite şi radioase. După ce a suferit. hotărând că e de ajuns. Iar izbucnirea avântului spre Dumnezeu şi spre iubire. RH pozitiv. abia începeam să fac primii paşi în înŃelegerea a ceea ce se numeşte „karma". Am plecat împreună cu prietenii într-un orăşel din nord. a elaborat o metodă proprie de restabilire a funcŃiilor musculare. Îmi amintesc de o întâmplare ieşită din comun. eu le explic că medicii nu fac decât să tragă concluzii reieşind din datele statistice. în urma unui accident. m-au expediat înapoi. Medicii. ceea ce umple viaŃa însăşi de un sens nou. Peste vreo patruzeci de minute. Dar mai e o problemă. statistica încetează deseori să mai funcŃioneze. atunci impulsul său volitiv se poate ridica la cote oricât de înalte. în situaŃii critice. însă bunătatea şi tenacitatea lui nu numai că l-au pus pe picioare. el nu trebuie şi nici nu va putea vreodată să meargă. izvorul nesecat de energie îl constituie sentimentul iubirii. Acest fenomen nu poate fi explicat printr-o logică simplă. faŃa ei albă ca varul a prins culoare. Iar vindecarea fizică reprezintă doar o mică parte. Valentin Ivanovici halterofil sovietic. pentru a da dovadă de eroism. mă tem că nu avem suficient sânge. Când serbarea era în toi. Ne-am oprit la spitalul din partea locului. — ŞtiŃi. el poate obŃine foarte multe şi poate săvârşi orice minune. bazată pe exerciŃii fizice speciale şi pe trainingul psihologic. un dram din acele posibilităŃi care i se deschid în faŃă. Pe atunci. De aceea.am răspuns. am fost chemat de medici. Am urcat la primul etaj şi am intrat într-o încăpere sterilă. Până Ia urmă. artist de circ. deci se potrivea oricui. El se dovedeşte a fi unul din mecanismele care înlătură ataşarea de valorile umane.am zis. — VedeŃi care e treaba. pentru a sărbători în mijlocul naturii apariŃia primei cărŃi. care avea şi câteva camere de oaspeŃi. s-o încărcaŃi energetic? — Nici o problemă . Iar când omul se întoarce cu faŃa spre Dumnezeu şi iubire. iar femeia se simte iarăşi rău. — PuteŃi lua din start jumătate de litru . În situaŃii critice. ci pe o perioadă îndelungată de timp. mi s-a . avem aici o pacientă cu sarcină extrauterină şi ne e teamă că nu va rezista până la operaŃie. doar cel care are un aflux permanent de energie este în stare să-şi modifice în mod esenŃial starea fizică şi spiritul. — Nu-i nimic . Valorile umane au o anumită capacitate energetică. în stările limită.89 sufletului nostru se răsucesc automat în direcŃia iubirii. dar i-au permis să-i ajute şi pe alŃii să învingă cu succes aceeaşi suferinŃă. Medicii au tot încercat de nenumărate ori să-1 convingă pe Valentin Dikuli (Dikuli. ajutorul meu deseori se dovedea a fi eficient. N-aŃi i putea dona sânge de la dumneavoastră? Sângele meu are grupa O. o fractură a coloanei vertebrale şi a rămas imobilizat. Am stat de vorbă câteva minute cu femeia. — Şi mai e ceva. Va fi un sânge cu componentă antişoc. medicul a trecut din nou pe la mine. deseori mi se întâmpla câte ceva neobişnuit. însă. nu într-o acŃiune momentană. înainte de asta. N-aŃi putea. pentru lucruri insignifiante. atunci când pacienŃii îmi spun că medicii le-au semnat verdictul. PuŃin câte puŃin. cu toate acestea.m-au asigurat medicii. Nu ştiu cum se va răsfrânge asta asupra pacientei.) că. pur şi simplu. în scurt timp începem intervenŃia chirurgicală. Am o greutate mare. apropiate de moarte. în situaŃii fără de ieşire. omul înrăit „se stinge" repede.

— ScoateŃi. Am privit în jos şi am văzut că sângele este absorbit înapoi în venă. Dacă nu ajunge? Dar iată că organismul meu. Ea se uita Ńintă la borcan. şi alŃi doi martori. mi s-a spus că ea m-a căutat în intenŃia de a obŃine o programare. deodată. Câteva minute am strâns cu putere din pumn. — ŞtiŃi... pe care asistenta medicală îl Ńinea în mână. Ea a smuls tubul. apoi să curgă sânge. VedeŃi dumneavoastră. ba. IntervenŃia chirurgicală a fost reuşită. Borcanul se afla cu un metru mai jos de cotul meu aşezat pe masă. — Excelent . fără nici un cuvânt.mi-a răspuns ea evaziv. în câteva minute. Din celălalt capăt al acului a înce-put mai întâi să picure. la un metru distanŃă. ne pregăteam de plecare. Cât despre pacienta cu sarcină extrauterină. Eu zic să-1 scoatem.dacă în încăpere nu s-ar fi aflat. în afară de mine. Ea m-a apăsat blând pe umăr. Cuminte. când. — CredeŃi că o să mor? .am zis. deci asta e. s-ar putea ca garoul să-mi strângă prea tare vena.90 dat să îmbrac o bonetă albă şi nişte ghetre albe. — Mai rămâneŃi puŃin . de obicei. Dar ca tensiunea să fie negativă.a adăugat ea . — Cum vă simŃiŃi? . acul . Mai târziu. li se lungiseră feŃele. n-am avut curajul să-i introduc pacientei sângele dumneavoastră. ea a introdus cu grijă un ac gros. acest lucru este imposibil. Mi-am suflecat mâneca până la umăr şi mi-am aşezat cotul pe perniŃa de pe masă. Peste două zile. teoretic. — Şi încă ceva. Fluxul de sânge a scăzut brusc. Atunci mi-a venit o idee. DoctoriŃa mi-a legat mâna mai sus de cot cu un garou. Femeia a ataşat cu acurateŃe tubul de cauciuc şi sângele a început să se scurgă cu încetul în borcan.am răspuns. alături de scaunul pe care mă aşezasem. DoctoriŃa şi-a venit în fire şi imediat mi-a scos acul. după care doctoriŃa. în încăpere se mai aflau trei persoane: doctoriŃa şi două asistente. a hotărât altfel.m-am arătat eu curios. în afară de mine. doctoriŃa a dezlegat garoul. Aerul a început să pătrundă cu un şuierat în venă. S-au scurs câteva secunde. Am să fiu sinceră cu dumneavoastră . ea a supravieŃuit. am folosit altul. apoi a încetat cu totul. . circa 200 de grame de sânge au trecut din vena mea în borcan. nu ştiu de ce. nu m-aş fi obosit nici măcar să râd. poate că sângele o să pornească -m-a sfătuit doctoriŃa. Asistentele şi doctoriŃa au înmărmurit. vă rog. — StrângeŃi din pumn. Şocul a durat cinci secunde. Când vena s-a umflat. Tensiunea venoasă zero se constată. S-au scurs zece minute. mai mult.m-a întrebat doctoriŃa. privind cum acul înghite cu un şuierat aerul. Un sunet gâlgâit urca prin venă de la cot în sus. Pe podea. Femeile continuau să privească nemişcate cum aerul se ridică până la umăr şi se apropie de claviculă.le-am rugat. Asistentelor. aş fi zis că delirez şi maş fi convins pe mine însămi că aşa e. doar la cei decedaŃi. — Ei bine. dar din venă nu s-a mai scurs nici o picătură. Din acest borcan urca până la masă un tub de cauciuc. după care am fost lăsat să plec şi serbarea şi-a reluat firul.băieŃii mă aşteaptă. ca vena să pompeze sângele înapoi dintrun borcan aflat mai jos. DoctoriŃa s-a apropiat de mine. Am înŃeles că trebuie să fac ceva. de mirare. acul însă a rămas înfipt. i-am văzut privirea uluită. — Poate că 200 de grame sunt de ajuns? — De ce? LuaŃi 500 . — Dacă cineva mi-ar fi povestit o asemenea întâmplare. a apucat tubul de cauciuc şi a încercat să-mi scoată acul din venă. — Vă rog să mai rămâneŃi cinci minute. Mă duc să-mi continuu banchetul -am zis eu . a fost pus un borcan cu soluŃie citratată. ca sângele să nu se coaguleze.

de fapt. uneori. Mânia este şi ea o lipsă de credinŃă în Dumnezeu şi în caracterul pozitiv ascuns al evenimentelor. care ne ajută să ne depăşim pe noi înşine. o dată şi pentru totdeauna. cu atât mai mult. dorinŃa de a-i ajuta pe alŃii în clipele de grea cumpănă sunt manifestări indirecte ale aspiraŃiei către Dumnezeu. A patra . în nici un caz să nu te laşi cuprins de frică sau de mânie. Şi regula a cincea . căci vei rata. accept totul ca pe o purificare a iubirii mele către Tine. iubirea mea către Tine doar va spori". În orice întâmplare se ascunde întotdeauna un grăunte pozitiv. oamenii sunt pe deplin pregătiŃi să aplice sistemul dumneavoastră doar atunci când este deja prea târziu. nu va fi un fanatic religios. menit să dezvolte palierele superioare ale eu-ului nostru. După ce . Este categoric interzis să te întrebi: „Ce va urma. este dificil să-1 întrezăreşti şi să-I simŃi imediat. Ne va ajuta să ne învingem frica. însă. şi.în situaŃii critice trebuie excluse: evaluarea situaŃiei. propriul eu. De aceea.nici o nenorocire şi nici o încercare nu sunt date pentru a zdrobi sau a pedepsi fiinŃa umană. în situaŃii critice. orice mi l-ar întâmpla. oricâte nenorociri s-ar abate asupra mea. iubirea mea pentru Tine nu scade". BlândeŃea. potenŃialul profilactic al acestui sistem îl depăşeşte cu mult pe cel al vindecării fizice. Unul dintre pericolele majore în situaŃiile critice este să porneşti în căutare de vinovaŃi. Până şi în cea mai cumplită situaŃie se dovedeşte a fi prezent un aspect constructiv. să te culpabilizezi pe tine sau pe alŃii. chiar şi cu preŃul ultimelor puteri: „Orice s-ar întâmpla. A treia .pentru competiŃii e necesar să te pregăteşti din timp. Există doar încercări. Asta şi înseamnă. este bine să ne spunem cât mai des: „Toate sunt din voia ta. Astfel. Doamne". din păcate. Nu se cuvine nici să te temi de viitor. să ne spunem: „Pentru Dumnezeu nu există noŃiunea de „pedeapsă". Trebuie. oricare ar fi acesta.91 Ca urmare a tuturor nenorocirilor ce mi s-au întâmplat. Teama de viitor echivalează cu necredinŃa în Dumnezeu şi în voinŃa supremă. Doamne. A-I AJUTA PE ALłII Citesc dintr-o scrisoare adresată mie : „O persoană familiarizată cu cercetările dumneavoastră nu va fi niciodată un practicant orb al unui rit. orice pierdere şi să-Ńi spui: „Doamne. A doua . deşi. voi reuşi oare să supravieŃuiesc?" în cele ce se întâmplă trebuie întrevăzută acŃiunea unei voinŃe supreme.orice s-ar întâmpla. nici să regreŃi trecutul.în situaŃii critice. Doar sporirea considerabilă a iubirii de Dumnezeu ne asigură supravieŃuirea şi depăşirea situaŃiilor critice. Şi. trebuie. Prima . pentru a putea fi mai aproape de Dumnezeu". MulŃi cunosc acest dicton: „Dumnezeu nu ne trimite încercări care să ne fie peste puteri". mi-am elaborat câteva reguli de supravieŃuire. logica umană. în primul rând. mânie. între timp. salvat sentimentul de iubire din suflet. poŃi să-Ńi imaginezi orice situaŃie de «sec a dorinŃelor.

ci direct în suflet. în sufletul dumneavoastră izbucneşte agresivitatea. fii şi tu. Există vreun pericol pentru cel ce aplică o astfel de metodă pentru a-i ajuta pe alŃii?". produs asupra unei familii de cunoscuŃi deai mei. răspicat. Nu demult. folosind fragmente din carte. este foarte important punctul de plecare. iar efectul este de-a dreptul uluitor. la rândul tău. Când însă le vorbeşti lent. chiar şi atunci când stă parcată. parcă au dat toŃi dracii în mine. La început.92 am citit toate cărŃile dumneavoastră. după acest gen de discuŃii. este posibilă o redirecŃionare a „murdăriei" înspre dumneavoastră. parcată acolo. din cauza emoŃiilor.acordaŃi-i persoanei respective şi dreptul de a alege. Când. iar lovitura vine exact în partea din spate. Este posibil aşa ceva? — Desigur. O întrebare similară mi-a fost pusă şi de o altă persoană. este exact acelaşi mecanism. acŃiunile acestora într-un anumit sistem de dependenŃă reciprocă. astfel. Aşadar. Când oferiŃi cuiva un sfat . în cazul în care sfatul a fost nepotrivit. întrun anume fel. A doua zi am intrat într-o farmacie şi. deci şi pe cea care vă reprezintă în particular. Atunci când eşti la curent cu înşiruirea evenimenŃială din viaŃa unei persoane sau a unei familii şi cu situaŃia în care se află. am încercat să-i ajut şi pe alŃii. atunci apare un fel de dependenŃă şi. — Dar cum aş putea să determin când îmi întemeiez ajutorul pe moralitate şi când pe iubire? — Moralitatea funcŃionează după principiul „îŃi dau ca să-mi dai": dacă mă port corect cu tine. nu este totuşi în stare să întreprindă un efort individual pentru a se îndrepta. când dau să ies. şi asta pentru că receptarea se produce la nivelul conştiinŃei. problemele acelui nepot. deşi cade de acord şi dă înŃelegător din cap. de aceea medicii au o viaŃă mai scurtă. apăsând pe cuvinte. Apropo. apoi mi-am dat seama că nu e vorba de o simplă coincidenŃă. corect cu mine. Atunci i-am explicat principiile sistemului dumneavoastră şi 1-am îndemnat stăruitor pe nepot să depună un efort de autoameliorare.îmi povestea domnul în cauză . acestea par a se întipări nu în conştiinŃă.îi explic . de două luni încoace. a fost chinuit de deranjamente stomacale. constaŃi că persoana respectivă. respectiv. în acordarea unui sprijin. moralitate şi idealuri. Iar în noaptea ce a urmat discuŃiei. (Ca să vă dau un exemplu: efectul. a găsit-o boŃită rău de tot în spate. atunci nu veŃi atrage „murdăria" altuia. Drept urmare. i s-a întâmplat să iasă din maşină pentru numai cinci minute şi. când încerci să explici. Dacă sfatul a fost dat pe un ton categoric. este cât se poate de realizabil să acorzi un ajutor şi fără să ai capacităŃi extrasenzoriale. cel care va suporta consecinŃele unei acŃiuni greşite veŃi fi chiar dumneavoastră. dumneavoastră respectaŃi normele morale. a fost atât de mare. iar această persoană vă trădează. moralitatea plasează oamenii. Însă. printr-o astfel de atitudine. Am înŃeles că am atras. responsabilitatea va cădea pe umerii ei. viaŃa lor s-a schimbat complet. încât. — Stăteam de vorbă cu un cunoscut de-al meu . în plus. Dacă la baza ajutorului stă iubirea de oameni. ea calcă în picioare etica şi moralitatea comună tuturor oamenilor. văd cum o altă maşină se izbeşte de maşina mea. unul dintre soŃi. ea singură va trebui să decidă dacă să-1 urmeze sau nu şi. nu pe ai dumneavoastră. în relaŃiile cu o altă persoană.şi acesta mi-a mărturisit că nepotul lui are mereu probleme cu maşina: ea este lovită de alte maşini. te simŃi stors de oboseală. când s-a întors. Dacă însă vă bazaŃi pe spiritualitate. ca modalitate de . poate fi interpretat acest amănunt ca o purificare?) Însă. prin care medicul atrage boala pacientului.

— Păi. E un cuvânt la modă.atâtea aiureli sunt înşirate acolo. Citeam din el. Am cumpărat alta. Eu înŃeleg că în Ńara noastră s-a instalat un haos absolut. nu veŃi suporta să fiŃi jignit sau ignorat drept răspuns.90 m. de multe alte cărŃi. cei de-al treilea volum. nici propriei persoane.nume generic dat noilor îmbogăŃiŃi din Rusia postsocialistă. să nu te atingă nimic din toate câte se întâmplă? — În primul rând. n-o să vă stârnească dezaprobarea. — Am citit toate cele şapte volume . Spre deosebire de morală. — Chiar n-ai remarcat deosebirea dintre falsuri şi adevăratele cărŃi? — La ce deosebire te referi? Stă scris: Lazarev. — Cum se face de le ştii pe toate? . în consecinŃă. Pe seama muncii tale se vor scrie dizertaŃii şi teze de doctorat. în Ńara noastră.a zis ea cu voce iritată . şi are peste 100 kg în greutate. moralitate şi. cel puŃin. iar supărarea şi ofensa. care vor încerca să-Ńi fure metoda. dar.după ce Ńi-a apărut cea de-a treia carte. pe care. iubirea rămâne neschimbată. mi s-a spus că e o greşeală de tipar. ajutând pe cineva. Au apărut peste noapte o mulŃime de pseudodiscipoli şi şcoli. — Aiurea. pentru toată lumea există. din medii interlope şi lipsiŃi de o cultură elementară. doar dacă noi înşine nu vom încerca să călcăm acest sentiment în picioare. în genere. păi bine. proveniŃi. conŃinând cuvântul „karma" în titlu. sau. modificând-o parŃial şi prezentând-o lumii ca pe o descoperire. atunci când. deocamdată. grăsun şi cărunt. chipurile. Deci veŃi deveni emoŃional dependent. el a scris doar trei cărŃi. nici altora. Apoi am reuşit să obŃin o programare la el. ci efectuează „purificarea karmei". — Spune-mi . întrucât nu depindeŃi de valorile umane.mi-am manifestat eu curiozitatea. pe care scria Lazorev.93 împotrivire la subminarea eticii şi moralităŃii.mi-a aruncat ea o privire suspicioasă. era mic de statură. — Dar adevăratul Lazarev este înalt. mi-a îndrugat tot felul de prostii şi m-a tapat de 500 de dolari. In ziua de azi. Când veŃi avea ca punct de pornire sentimentul de iubire. venite din partea persoanei ajutate.m-a întrebat cunoscuta mea . iubirea este sentimentul care nu poate fi umilit. cam la 1. nici bioenergoterapeuŃii nu mai „corectează aura". ajutorul dumneavoastră nu va avea un caracter forŃat şi astfel n-o să vă irite respingerea lui. le-ai urmat sau în care ai predat. pe care şi-o vor atribui. piaŃa a fost invadată de o sumedenie de falsuri şi. IDEALURILE O cunoscută îmi povestea: — łineam în mână cartea ta. nu trebuie să vă aşteptaŃi la gratitudine. N-am reuşit s-o conving sub nici o formă. e o nouă mistificare. Aşadar. prin dorinŃa dumneavoastră de a acorda sprijin. Se vor găsi persoane care să-Ńi preia informaŃia. nu veŃi aduce prejudicii. nici pe plan material. în general. mai ales în ultimele. Când iubim pe cineva şi acel cineva ne trădează. doar . Vor apărea şi savanŃi. Ajutând. vă întemeiaŃi demersul pe idealuri. — Şi cum arăta acest individ? . Cartea a atras atenŃia unei doamne din tagma „noilor ruşi" ("Noii ruşi" .) . s-o imite. celelalte sunt falsuri. care nu şi-a putut ascunde nedumerirea: — De ce citeşti cărŃile acestui şarlatan? — Cum adică de ce? Sunt interesante. nici pe cel spiritual. urmând calea iubirii şi nu pe cea a spiritualităŃii. chiar aşa. în afară de aceasta.

dar era vorba doar de evoluŃii în plan fizic. decât la farmece şi „găuri" în aură etc. iar închiderea viitorului provoacă fie sterilitate. eu voi rămâne viu şi nevătămat. Băiatul a fost. Aveam de ales între două căi: ori să-mi apăr demnitatea şi să îmi protejez interesele. atâta vreme cât. Medicii nu au reuşit să constate cauza decesului. astfel încât acest viitor i s-a închis. Toată lumea era realmente încântată de el. subit şi fără vreun motiv exterior. Astăzi. fie moarte. fără voia lui. Dar hai mai bine să-Ńi povestesc o istorioară. trebuie să devină mai bun . Aşadar. Fireşte. port la Marea Neagră. care urmează vindecării exclusiv fizice. când în Rusia au început să apară primele semne ale legalităŃii şi moralei. — De ce? — De aceea că toŃi vedeau în el un ideal. un băieŃaş adorabil. Şi apoi. Popularitatea exterioară nu este deloc periculoasă. Însă iată că. şedinŃele mele cu pacienŃii se desfăşurau după o schemă simplă: omul intra. Apoi. În al doilea rând. Pe când mă aflam la lalta (oraş în Ucraina. fie boală. Nici nu-mi imaginam cât de grave pot fi schimbările de caracter şi de soartă. în tot acest timp. fără a bănui măcar că face acest lucru. cu atât mai delicat şi mai discret se desfăşoară acest proces. StaŃiune balneoclimaterică). căci. lua loc. care se petrecuse cu puŃin timp înainte. am ales-o pe cea de-a doua. la urma urmelor. Tot aşa. în jurul numelui meu. pacientul se afla într-o conexiune dură cu mine. el îşi expune lucrarea şi toată lumea admiră imaginea din portret. să fie sănătoşi s-o promoveze! Cu cât mai mulŃi adepŃi voi avea. iubita sau copilul se sting din viaŃă. pe când cea pătrunsă temeinic în structurile de adâncime poate provoca moartea. Drept urmare. Se întâmpla ca unele persoane să iasă după şedinŃă Ńinându-se de pereŃi. o mamă entuziasmată de odraslele sale le ucide. totul se întâmplă spre binele oamenilor. Ş E D I N ł E L E CU P A C I E N ł I I Mai înainte. Ei bine. şi asta pentru că de la bun început acest stat a fost orientat spre executarea îndatoririlor şi nu spre apărarea drepturilor.am zis eu. ataşat de viitor. schimbările fizice erau de-a dreptul surprinzătoare. Deseori se întâmplă ca artistul să aştearnă pe pânză chipul femeii iubite sau pe cel al copilului său. peste un timp oarecare. frumos ca un îngeraş. am renunŃat la . Totul este trecător. O cunoscută de-a ei avea un fiu. iar. după care el se ruga sub nemijlocita mea supraveghere. vor trebui împăcate ambele direcŃii. acesta era unicul meu obiectiv. Cu cât mai mult ni se revelează frumuseŃea ascunsă a vieŃii şi lumina ei sublimă. vor roi zvonuri şi bârfe. am fost rugat de către o doamnă să comentez o întâmplare. Dacă mi-au furat ideea că omul. Mai târziu. ştii de ce a murit copilul? Cunoscuta mea a făcut ochii mari de mirare. e mai bine ca bioenergoterapeuŃii să se refere la iubire şi etică. pe atunci. doar iubirea de Dumnezeu rămâne. Deseori. ori să-mi continuu cercetările. în pen-la Crimeea. — Numele meu este destul de bine cunoscut în Ńară . pentru a supravieŃui. cu atât mai luminoasă şi mai frumoasă ne apare această viaŃă în manifestările ei exterioare. băiatul a murit. am înŃeles un lucru: cu cât mai complexă este înrâurirea. din motive cu totul necunoscute. iar idealul este o formă de contact cu viitorul.foarte bine.94 obligaŃii. îi vorbeam 15-40 de minute. cu atât mai bine.

Oricât de ciudat ar părea. Acest lucru este posibil doar prin iubirea de Dumnezeu. conştiinŃă şi de la viaŃa însăşi. să ne ridicăm deasupra lui. totodată. Primul . trebuie să ieşim dincolo de limitele vieŃii. adică personalitatea omului? El începe de la dorinŃe. — Întâlnirea noastră de astăzi va decurge în felul următor -le zic eu. în clipe de grea cumpănă. Se întâmplă uneori ca oamenii care vin la mine să mă întrebe: — De unu. M-am convins deja că o singură şedinŃă nu este de ajuns. eu-l propriu. pentru şedinŃele individuale. mai subtilă înrâurire vine de la Dumnezeu. căci.pretenŃii adresate lui Dumnezeu. e nevoie de două-trei ore. iar eu. ceea ce înseamnă că. foarte importantă. Pentru a schimba cu adevărat ceva în fiinŃa umană.nemulŃumirea faŃă de Dumnezeu. Şi iată că mă aflu într-o cameră nu prea mare. Tocmai de aceea. înainte de rugăciune. Orice nemulŃumire persistentă faŃă de sine sau faŃă de o anumită situaŃie reprezintă. Pentru a ne schimba eu-l. să începem. Pentru a ne schimba propria soartă şi starea fizică. el descoperă că rugăciunea lui nu are nici o putere. VeŃi lucra astfel atât cât vă Ńin puterile. la nivelul subconştientului. dar situaŃia nu s-a schimbat. Am citit şi toate cele trei cărŃi scrise de dumneavoastră. pe soartă şi pe Dumnezeu. Până la urmă. Aşa deci.zic eu. exprimată prin pretenŃii faŃă de lumea înconjurătoare. Căci ce se întâmplă? Orice nemulŃumire directă faŃă de Dumnezeu pătrunde în suflet şi rămâne acolo. e necesar să înlăturăm prin pocăinŃă orice supărare pe Dumnezeu. am să v-o dezvălui mai târziu. Dar nu te poŃi ruga celui pe care-1 urăşti. atunci. înaintea sentimentelor şi a dorinŃelor. Al treilea . o şedinŃă în grup. Să zicem aşa: . Al doilea . după care am să vă invit din nou la mine. Pentru a ne schimba.o oră şi jumătate veŃi lucra individual. faŃă de sine şi faŃă de propria soartă. Apoi. Dumneavoastră o să vă expuneŃi problemele.95 procedeele de forŃă. există şi cele indirecte. iar. care sunt de trei feluri. ŞedinŃa poate dura de la cinci minute până la cinci ore. omul începe să se roage. faŃă de societate.nemulŃumirea faŃă de Dumnezeu prin pretenŃii la adresa părinŃilor. timp de o oră . se cere să ieşim dincolo de limitele lui. persoanelor iubite şi a oamenilor apropiaŃi. exprimate prin sentimente de nemulŃumire faŃă de situaŃie. Pe lângă pretenŃiile directe faŃă de Dumnezeu. căci ea a existat înaintea conştiinŃei şi a vieŃii. adresându-mă auditoriului. suntem direct expuşi şi agresivitatea îndreptată împotriva propriei persoane se poate amplifica deosebit de mult. de ce se întâmplă aşa? — Una din cauzele principale o constituie supărările pe Dumnezeu. Prima jumătate de oră. o supărare pe sine. Pe urmă vom avea o mică prelegere. în faŃa unui grup de pacienŃi. peste o jumătate de oră. unul din momentele cele mai periculoase se dovedeşte a fi nemulŃumirea faŃă de sine şi faŃă de o situaŃie dată. când voi reveni . Cea de-a doua cauză. sau trei ani mă tot rog. în acest caz. dumneavoastră o să vă puneŃi în ordine. sau doi. pentru a fi pe deplin pregătiŃi de şedinŃa propriu-zisă. trebuie să ne schimbăm caracterul. la rândul meu. stat şi anumite grupuri de oameni. am înŃeles că cea mai puternică şi. după care veŃi intra la mine câte unul. care nu au fost înlăturate şi care s-au acumulat şi au prins rădăcini în sufletele dumneavoastră. atunci când. ale dorinŃelor şi ale conştiinŃei. adevărata vindecare este de neconceput fără noŃiunea de „iubire de Dumnezeu". am să vă explic cauzele şi am să vă stabilesc metoda de lucru. Mă aşez în dreptul lor şi îmi încep prelegerea. De unde începe eu-l nostru. SpuneŃi-mi. se cuvine să stăruim îndelung în a ne mântui de pretenŃiile faŃă de Dumnezeu.

i-am spus. Ea m-a sunat. Mă voi retrage pentru o jumătate de oră. atunci ea a început. ea trebuie să înlăture orice pretenŃie faŃă de mine . N-aŃi putea s-o ajutaŃi cumva?" — În primul rând. — Am să vă dau mâine un telefon . SituaŃia se prezintă în felul următor: la toŃi cei prezenŃi. De la zero până la cincizeci. . au apărut şi durerile. Peste un timp oarecare. n-o să vă pot primi la şedinŃă. mai pe scurt. dintotdeauna. numai să nu credeŃi că am vreo pretenŃie la dumneavoastră . Peste alte două zile. când mă aflam la New York şi ofeream prin telefon consultaŃii unei doamne din Atlanta. care se cufundă în tăcere. Câmpul meu s-a închis şi măsurile menite s-o protejeze s-au epuizat. ea era obişnuită să gândească urât despre oameni şi să-i judece. căci.400 de unităŃi. femeia a trebuit să fie convinsă să apeleze la ajutorul meu. În al doilea rând. Medicii n-au putut nici să explice. unde încerc să mă relaxez şi să mă refac. Părăsesc încăperea. o mulŃime de oameni se roagă ani în şir. iar celor înrăiŃi sufleteşte metoda mea nu le este de prea mare folos. cu toate acestea.striga ea iritată. rugăciunea este prea puŃin eficientă. prin noiembrie 1996. este necesar să obŃineŃi o eficienŃă a rugăciunii de la cincizeci de procente în sus. nici să înŃeleagă starea ei. în momentul de faŃă însă starea ei este critică. Mă instalez în camera de alături. — ContinuaŃi să vă rugaŃi .a început ea cu prudenŃă -dar eu am fost cea care a convins-o pe noră-mea că trebuie să ajungă la dumneavoastră. blochează. doar după ce am cercetat ce anume perturbă eficienŃa rugăciunii. Când a pornit procesul de purificare. Fiindcă veni vorba. pentru o porŃiune oarecare de timp. simt dureri groaznice . fără să bănuiască măcar că rugăciunea le este zadarnică. deci propria ei dorinŃă n-a fost chiar atât de mare. timp în care trebuie să vă puneŃi în ordine sufletul. Am fost contactat telefonic de către soacră-sa: „îmi cer scuze. Aveam însă bine băgat în cap un lucru: în astfel de situaŃii trebuie să înaintez încet şi chinuitor. Am pus receptorul în furcă. pretenŃiile interioare faŃă de Dumnezeu şi. „pe brânci". starea pacientei a început să se înrăutăŃească vertiginos. timp în care mă aflu într-o conexiune dură cu grupul. Am conştientizat acest lucru nu demult. I-am explicat că trufia ei a atins cote critice şi i-am spus cum trebuie să se roage. să se roage în temple: câmpul energetic. procesul va fi stopat. În al treilea rând. SpuneŃi-i să înlăture toate nemulŃumirile faŃă de Dumnezeu. imediat ce o să vă întoarceŃi acasă. durerile au devenit insuportabile şi femeia a fost transportată la spital. să mă învinuiască şi să mă dispreŃuiască. Cele câteva ore. coeficientul este de 200 . căci numai aşa voi descoperi. În primul rând. ceva ce Ńinea de mine personal şi de sistemul meu. Dacă nu vor scădea pretenŃiile dumneavostră faŃă de Dumnezeu. Mi-au fost necesari câŃiva ani de eforturi intense pentru a ajunge la acest adevăr simplu. care au apărut de-a lungul întregii vieŃi. mai era încă ceva ce nu reuşeam să înŃeleg. rugăciunea contribuie efectiv la schimbarea profundă a celui ce se roagă. în sinea ei. astfel. am făcut cu ea o şedinŃă după schema obişnuită. La prima vedere. — Dar nu pot.să înlături înainte de rugăciune toate supărările şi pretenŃiile faŃă de Dumnezeu. am înŃeles de ce oamenii preferau.am răspuns eu. mă istovesc profund. Femeia suferea de cancer intestinal.96 pentru a pregăti terenul. Dacă acest coeficient coboară sub zero. continuând să meditez asupra cauzelor celor întâmplate. pare un detaliu neînsemnat . efectul va putea fi urmărit doar cât timp vă aflaŃi aici.a spus doamna. Am vizitat-o câteva ore în urmă şi ea mi-a spus că e pe moarte. care învăluie lăcaşul sfânt şi pe slujitorii acestuia.

Acum va trebui să aŃipesc pentru zece minute. dintr-o dată. Am să vă telefonez peste câteva ore. Cinci zile mai târziu. cu toate acestea. atunci când sunt rugat să le examinez pentru a le acorda ajutor. Mai poate fi ajutată şi cu altceva? — Nora dumneavoastră. Am înŃeles de ce mulŃi oameni nu pot sau nu vor să se roage. Am obŃinut ceva mult mai important: câteva fărâme preŃioase de experienŃă în salvarea omului din situaŃiile limită.97 mai devreme sau mai târziu. în afară de aceasta.mi-a zis ea. — Nora mea se simte mai bine . simŃea cum capul îi este străpuns de o durere teribilă. În ultimul timp. În ziua următoare. Din senin. pentru a-mi deconecta conştiinŃa. NemulŃumirea faŃă de lumea înconjurătoare. la anumite persoane. toate sunt ipostaze ale nemulŃumirii faŃă de Dumnezeu. Timpul rezervat s-a scurs.mi-a răspuns doamna după un moment de ezitare. Şi abia atunci când ea sa rugat: „Doamne. îi va fi şi ei mai uşor să se îndrepte. pacienŃii sunt adânciŃi în lucrul de corecŃie interioară. . Intru în cameră. înainte de a intra într-o încăpere curată. să găsesc răspunsul: pretenŃiile faŃă de Dumnezeu. Sufletul lor nu este pregătit pentru această rugăciune.între trei şi cinci telefoane pe zi. Pot să citesc de la distanŃă informaŃiile referitoare la starea lui. şi lui Dumnezeu se cuvine să ne adresăm doar atunci când sufletul este pe deplin pregătit. căci vă aflaŃi în conexiune cu nora. caracterul cuiva.spun eu. voi fi înŃeles mai bine. care. — Să-i transmiteŃi următoarele: dacă nu va încerca să-şi schimbe caracterul şi să-şi modifice retroactiv receptarea evenimentelor prin care a trecut. câmpul se închide. Dacă omul vrea să se vindece şi. faŃă de sine. dar nu am dreptul să vi le comunic deocamdată. este o persoană obişnuită să vadă doar ceea ce e rău în oameni şi să-i judece. numai nu mă lovi". Peste o lună. firul călăuzitor care îmi scăpa mereu. Iar. să depuneŃi un efort de autoameliorare. am tot încercat să prind acel ceva. înŃelegeam perfect că este imposibil să schimbi aşa. am auzit că e pe cale să se vindece şi că starea ei este satisfăcătoare. dumneavoastră. în felul acesta. aşa încât ea a acumulat în suflet o puternică agresivitate îndreptată împotriva lui Dumnezeu. de fiecare dată când încerca să se roage. Mă întind în pat şi-mi aŃintesc privirea în tavan. într-un sfârşit. am simŃit cum. mi-am amintit de cazul unei femei. calea cea bună. de fapt. toŃi vor fi pregătiŃi şi atunci vom putea începe prelegerea. nu-i aşa? — Într-adevăr. mai ales. în camera de alături. Peste aproximativ douăzeci de minute. trei săptămâni în şir după aceea. nici nu aveam nevoie de aşa ceva. de când am început să lucrez la un nivel mai subtil şi mai delicat. este de la sine înŃeles că rugăciunea lui nu va ajunge la destinaŃie. Ea s-a simŃit deseori copleşită de refuzul de a mai trăi. — Acest om nu este încă pregătit. ca. el nu crede în toate acestea .am spus. iau loc în faŃa pacienŃilor şi îmi încep . pacienta era readusă pe linia de plutire. SimŃeam că situaŃia este încă deschisă. de felul ei. atunci când ea începea să se roage. ŞedinŃele mele sunt totuşi nişte sugestii din culise şi le pot obŃine doar cei ce au depus un oarecare efort pentru a-şi depăşi propriul eu şi a veni în atingere cu iubirea şi cu Dumnezeu. Atunci când în prelegerea mea vor fi cuprinse mai multe imagini şi mai puŃine scheme. nu doreşte să înlăture pretenŃiile faŃă de Dumnezeu şi să se schimbe. soacra femeii bolnave a sunat din nou. ca urmare a trufiei sale excesive.durerea a dispărut. la fel. trebuie să ne ştergem pe picioare. nici măcar cu un cuvânt de mulŃumire. Pe urmă. Te iubesc oricum. când omul însuşi nu este pregătit s-o facă. Prin urmare. Apoi. O singură şedinŃă s-a prelungit de zeci de ori . că ea nu s-a încheiat până la capăt. această agresivitate se întorcea împotriva ei şi o „lovea" în cap. aşa este . ea nu va reuşi să supravieŃuiască . Nu m-am ales cu nici un gest de recunoştinŃă din partea ei.

şirul valorilor umane. moralitatea. atunci când se produc rupturi. voi trece în revistă. invidia. fie. Când ni se „închide" contactul cu viitorul. cu boala şi moartea. Mai departe. certuri şi trădări. vom suferi de o slăbire a memoriei. în acest caz. Cu cât mai puternic se manifestă agresivitatea. La baza relaŃiilor spirituale. dorinŃele şi conştiinŃa. voinŃa şi viaŃa însăşi. Primul lucru pe care trebuie să-1 cunoaşteŃi.aptitudinile. importanŃa ego-ului. constituie eu-l nostru omenesc. şi anume spiritualitatea. principiile. în pofida existenŃei unei familii armonioase. să ştiŃi că nu veŃi obŃine nici vindecarea. al doilea . a intelectului şi aptitudinilor se situează stratul unor valori mult mai subtile. ghinioane şi înşelăciuni în serie. agresivitatea lăuntrică va dispărea şi vă veŃi însănătoşi. viaŃa. Mai departe. idealurile. prin aceasta nu faceŃi decât o tentativă de a pune rugăciunea în subordinea conştiinŃei. atunci suntem puşi în faŃa morŃii sau avem de înfruntat cancerul. care se hrăneşte doar cu visuri de viitor şi îi dispreŃuieşte pe cei ce i-au dat peste cap proiectele şi speranŃele. De aceea vă mai repet încă o dată: rugaŃi-vă. este următorul: Dacă rugăciunile dumneavoastră sunt orientate spre îndeplinirea dorinŃelor sau spre însănătoşire. de o diminuare a capacităŃilor sau vom fi loviŃi de o boală grea. să vă vindecaŃi. visurile şi speranŃele. Vă rugaŃi pentru a fi fericiŃi şi nu pentru a fi sănătoşi. scleroza multiplă. cu alte cuvinte. scriam că interacŃiunea cu viitorul se produce prin intermediul visurilor. fie cu lipsa unor relaŃii de familie normale. în concluzie. nobleŃea. Primul strat -relaŃiile cu persoanele apropiate. însă această vindecare va fi doar o consecinŃă. dorinŃele. fie el personal sau colectiv. Este firesc. În cea de-a treia carte. vom avea de suportat fie un eşec absolut în întreprinderi. în primul rând. fapt ce dă naştere agresivităŃii. pentru a vă elibera iubirea de aservirea la valorile umane şi pentru a vă pătrunde de sentimentul că sensul existenŃei dumneavoastră terestre este acumularea iubirii pentru Dumnezeu. Dar viitorul se dovedeşte a fi Ńesut nu numai din proiecte şi obiective de atins. sunteŃi ataşat şi cu atât mai puŃin vi se va permite să aveŃi din acele lucruri. Primul nivel este constituit din valorile materiale. această persoană se ataşează de viitor şi. avându-i. urmează valorile spirituale. Prin toate aceste noŃiuni. drept urmare. NeputinŃa de a accepta pierderea lor este o dovadă a cramponării de aceste valori. ca urmare. suspiciunea sau refuzul de a mai trăi. pentru a vă elibera de tot ce este uman şi pentru a vă identifica cu iubirea şi cu Dumnezeu. ego-ul dumneavoastră încearcă să şi-L subordoneze pe Dumnezeu şi. Viitorul se „închide" atunci când suntem prea puternic ataşaŃi de el. Prin urmare. În cele ce urmează. vă este refuzată sănătatea sau chiar viaŃa. Dacă vă rugaŃi pentru a vă putea depăşi graniŃele eu-lui. Să recapitulăm toate valorile spirituale. frica. perfecŃiunea. atunci când veniŃi la şedinŃă. Dacă însă vă rugaŃi pentru realizarea obiectivelor. ci . planurilor şi speranŃelor. gelozia. de dragul cărora distrugeŃi iubirea. pentru împlinirea dorinŃelor şi pentru însănătoşire. va creşte peste măsură. supărarea. refuzul de a mai trăi. Corpul fizic. Ataşarea de relaŃii generează susceptibilitatea exagerată. dorinŃelor şi vieŃii dumneavoastră. Când sectorul relaŃiilor este „închis" pe mai mult de o sută de procente. atunci avem de-a face fie cu absenŃa familiei. îl poate pierde. obiectivele. Apar regretele. ori. persoana care nu concepe prăbuşirea propriilor planuri şi aspiraŃii. înseamnă că ori nu aveŃi bani. noi realizăm contactul cu viitorul. în caz de noroc şi succes. nici realizarea celor dorite. atunci veŃi înceta să mai depindeŃi de valorile umane. diabetul. Când sectorul banilor este „închis" pe o sută de procente şi mai bine.98 prelegerea. Dacă sectorul aptitudinilor şi al intelectului este „închis". ceea ce înseamnă că eu-l uman. cu atât mai mult. pe scurt. psoriazisul sau sterilitatea. intelectul. luate împreună. avem: destinul fericit. fie.

dar poate fi vorba şi de o nemulŃumire provocată de evoluŃia societăŃii.La început. în acest fel. Dacă nu sunt în stare să accept prăbuşirea idealurilor şi călcarea în picioare a moralităŃii. caută să-şi înăbuşe voinŃa. îi indicam omului organele afectate. sau dacă distrugem iubirea din sufletele altor oameni. la un examen medical recent. fie se alege cu o boală care nu-i permite să ducă o viaŃă normală. că anume în câmp se localizează ceea ce numim noi „deochi". stupefiante şi tot felul de acŃiuni care duc la dezintegrarea personalităŃii. Dacă se „închide" viaŃa. „farmec". „blestem" sau „boală". în primăvara anului 1990. dacă. înseamnă că omul şi-a renegat de prea multe ori propria viaŃă. voinŃei şi scopurilor un loc prioritar în viaŃă şi înveninându-se atunci când. mai târziu. prin eşecul acestora.i-am spus. acordând dorinŃelor. diagnosticul pus de mine cu şase luni în urmă s-a confirmat sută la sută. Atunci am înŃeles că practicam o diagnosticare anticipată şi. Până la urmă. în plan propriu-zis fizic. Cu toate acestea. însă examenul medical îmi infirma diagnosticul. Dacă se „închide" soarta. părinŃii aduc pe lume şi educă odrasle lipsite de voinŃă. şi. posibilitatea de a ne împlini dorinŃa dispare. atunci nu ne va fi dat să materializăm nici una din marile noastre dorinŃe. La una din şedinŃele recente. rezultă că am fost prea nesatisfăcuŃi de propria soartă sau de soarta celor apropiaŃi. el a fost lipsit de scopuri. pe când fiul nostru este o persoană absolut lipsită de voinŃă: el nu doreşte nimic de la viaŃă şi nu aspiră la nimic. care. Atunci când dorim cu ardoare ceva şi. se încearcă vindecarea lor. iar urmaşilor noştri le va fi reprimată capacitatea volitivă. a statului. fără succes. s-a dovedit că nu era nici o eroare la mijloc: mi-am dat seama că vedeam nu atât organul. Am să vă mai povestesc încă o dată despre acel drum pe care 1-am parcurs în căutarea originii bolii şi a semnificaŃiei ei. onestitate şi idealuri. lăsându-ne pradă propriului dispreŃ. îmi propusesem să mă ocup de diagnosticarea organelor afectate şi reuşeam să fac acest lucru cu destulă exactitate. Acest lucru i 1-aŃi transmis fiului dumneavoastră. Ca urmare. cancer sau sterilitate. proiectată în biocâmp. Pe neaşteptate. organul respectiv se îmbolnăveşte efectiv. căutând vinovaŃi şi dispreŃuindu-i. am ajuns la concluzia că afecŃiunea începe la nivelul câmpului şi. persoana în cauză mă căuta să-mi spună că. au început erorile: vedeam că organul respectiv este bolnav. pentru a-i fi salvat sufletul. însă la scară înzecită. ceea ce era mult mai important. cu voinŃă şi întotdeauna am obŃinut ceea ce ne-am propus. dorinŃele şi conştiinŃa în alcool. reprezentat de structurile de adâncime ale câmpului. Iată. Mai departe. abia mai târziu. trebuie să încercăm din răsputeri să păstrăm iubirea în suflet. VoinŃa înseamnă conştiinŃă plus dorinŃă. — Propria voinŃă a devenit pentru dumneavoastră. cel ce m-a trădat nu află iertarea.99 şi din spiritualitate şi moralitate. care să ne otrăvească întreaga existenŃă. „închiderea" voinŃei şi a dorinŃelor semnalează că am încercat. în astfel de cazuri. apatice. peste o jumătate de an. neoneste şi inechitabile. Dar. o pacientă şi-a mărturisit descumpănirea: — Eu şi cu soŃul meu suntem oameni puternici. pe neaşteptate. . am . mai importantă decât iubirea. să ating acest nivel. Vreme de câŃiva ani am tot încercat. să supunem voinŃei şi dorinŃelor noastre situaŃia. nu reuşeam încă să pătrund în acel spaŃiu sacrosanct. cât fantoma lui. De obicei. în plus. atunci mă aflu pe drumul cel mai scurt spre moarte. Dar să mergem mai departe. iar cel ce a mers împotriva iubirii noastre ne-a trezit mânia. era nemulŃumit de sine. dacă dispreŃuiesc persoanele imorale. în adâncul inimii mele. iar. în adâncul sufletului. omul fie moare. medicii îl declarau sănătos. nu ni se va permite să avem o soartă fericită sau ni se va trimite o boală. Dacă ucidem iubirea din suflet. Am devenit conştient de faptul că principalul purtător de informaŃie este câmpul. încetul cu încetul. voinŃă şi dorinŃe.

care determină starea fizică şi soarta omului. Cu cât mai puternică este această ataşare de valorile umane. rugăciune şi pocăinŃă. care este „iubirea de Dumnezeu". sunt generate de ură. fără a acumula agresivitate şi fără a ne alege. peste câŃiva ani. îi spuneam pacientului: „Iată. se cuvine să vindecăm sufletul. în caracterul şi în soarta omului. şi că. acŃionând asupra cărora putea fi ameliorată instantaneu starea fizică a omului. Abia mai târziu am observat ce mecanism se declanşează atunci când este urmărită. fie să-mi continuu cercetările. respectiv. agresivitatea mutilează sufletul. pe lângă agresivitatea exterioară. afecŃiuni grave. Sistemul ajunsese într-un punct mort şi necesita o serioasă revizuire. să „scuture" structurile de câmp ale fiecărui om. gelozia să părăsească sufletul dumneavoastră. Dar cum să schimbi firea omului? Credeam că este un lucru imposibil. Apoi am observat că schimbările survin nu numai în starea fizică. fie să mor. şi anume renunŃarea la toate valorile umane. Credeam că este de ajuns. Frământările mele au început însă în clipa în care am constatat că boala poate să persiste chiar şi după purificarea sufletului de agresivitate. aparate corespunzătoare. prin diverse metode efectuam corecŃia „structurilor karmice". În acel moment însă s-a întâmplat să fiu pus în faŃa unei alegeri. şi rezultatele s-au arătat a fi surprinzătoare. Apoi am înŃeles că. Or acest lucru era de neconceput. deopotrivă. o dată pe an. şi a organului fizic respectiv. există cea lăuntrică. vindecarea este posibilă doar prin schimbarea caracterului omului. Prin urmare. „suflet" sunt. în cutare şi cutare moment. care. mult mai periculoasă. de fapt. Aşadar. de regrete. A început o perioadă de căutări istovitoare: de sute şi mii de ori am tot încercat să înŃeleg ce anume generează agresivitatea. Deformarea structurilor karmice determină îmbolnăvirea fantomei. în exclusivitate. Urma fie să-mi pierd vederea. vom scăpa cu toŃii de suferinŃele fizice. Am priceput că ceea ce noi numim „biocâmp" şi ceea ce numim „subconştient". ceea ce credeam a fi mântuire s-a dovedit a fi calea cea mai sigură spre distrugerea întregii omeniri. De aceea. şi. ca să stabilesc ce anume generează deformarea structurilor karmice. doar salvarea fizică: cu cât mai eficient este procesul de vindecare. De asemenea. supărarea. am înŃeles că agresivitatea apare atunci când sufletul se ataşează de anumite valori umane.etc. iată când aŃi fost necăjit. Mă aflam într-o stare de euforie: credeam că am găsit calea spre vindecarea întregii omeniri. cât pentru o anumită structură psihică. unul şi acelaşi lucru. iar. Până la urmă. în felul acesta. aceasta provoacă deformări ale câmpului şi. Atunci am înŃeles că omul este pedepsit nu atât pentru agresivitate. ci. am descoperit cu stupoare că aceste deformări. ce urmează să genereze afecŃiunea respectivă. atunci veŃi fi sănătos". ceea ce presupunea însă o renegare absolută: monahie şi dezicere de la fericirea umană. într-adevăr. S-a dovedit că. mai târziu. RugaŃi-vă. putem rămâne în continuare în posesia acestora din urmă şi ne putem bucura de ele din plin. cu atât mai rapidă este schimbarea în rău a sortii şi a caracterului. Părea că există doar o singură cale de salvare. Mă gândeam că am descoperit panaceul. iubindu-L pe Dumnezeu şi aspirând la El mai mult decât la valorile umane. am văzut cum deformările de câmp revin destul de rapid la starea lor iniŃială şi am hotărât să merg mai departe cu cercetările. acumulându-se. în ultimă instanŃă. de supărări profunde. şi omul. chiar şi în cazul unei pierderi prezumtive. cu atât mai teribil este şocul resimŃit Ia pierderea lor. netezind deformările karmice.100 început să văd. în realitate. se însănătoşea. cereŃi ca ura. cum le numeam eu. într-un sfârşit. . dumneavoastră aŃi urât. Iar sufletul poate fi cel mai bine vindecat prin iubire. în unele cazuri. Atunci mi s-a dezvăluit această noŃiune. Am constatat lipsa de omogenitate a câmpului şi existenŃa în el a unor structuri. Deci pot fi create. iar sufletul bolnav dă naştere unui trup bolnav. cu atât mai mare este agresivitatea care va determina îmbolnăvirea. sub îndrumarea mea.

101 în consecinŃă, cu boala şi moartea. Abia atunci am înŃeles de ce învăŃătura de căpătâi a lui lisus Hristos sună astfel: „Să-L iubeşti pe Dumnezeu cu mintea şi cu inima ta", ceea ce înseamnă că mai întâi la Dumnezeu, şi abia apoi la valorile umane se cuvine să aspire conştiinŃa omului. SimŃirea, voinŃa şi dorinŃele trebuie să fie orientate, în primul rând, spre Dumnezeu şi doar apoi spre toate cele omeneşti. Am înŃeles de ce unul din principalele postulate ale filozofiei indiene este renunŃarea la toate dorinŃele: eliberarea din lanŃurile dorinŃelor terestre îl face pe om fericit. Am înŃeles de ce, renunŃând la hrană, practicând exerciŃii de respiraŃie şi deconectându-se de la speranŃe, proiecte, regrete şi dorinŃe, omul se însănătoşeşte. FiinŃa umană are câteva funcŃii de bază: respiraŃia, hrana, perpetuarea speciei, autoapărarea sau controlul asupra situaŃiei, cunoaşterea. Toate aceste funcŃii izvorăsc din sentimentul iubirii de Dumnezeu, într-o situaŃie critică se pune în mişcare, în primul rând, mecanismul apărării şi păstrării sentimentului iubirii în suflet şi, abia pe urmă, instinctul controlului asupra situaŃiei şi cel de conservare, ceea ce permite organismului să supravieŃuiască şi să-şi sporească aspiraŃia către cauza primordială. Omul îmbătrâneşte şi moare, i se sting treptat funcŃiile de control asupra situaŃiei, de cunoaştere, procreare, de hrană şi respiraŃie, şi acest proces îi permite să perceapă caracterul lor secundar şi iluzoriu. El înŃelege astfel că, în momentele de cumpănă, trebuie salvat, în primul rând, sentimentul iubirii. Când un bărbat se îndrăgosteşte de o femeie şi invers, instinctele de cunoaştere, procreare şi de control asupra situaŃiei se conectează în acelaşi timp. O condiŃie sine qua non în dezvoltarea sentimentului de iubire îl constituie eşecul temporar al controlului asupra situaŃiei, diminuarea periodică a atracŃiei sexuale şi a impulsului cognitiv, legat de spiritualitate, moralitate, idealuri şi speranŃe. Cu cât se dovedeşte, în astfel de cazuri, mai importantă iubirea, cu atât mai armonios se dezvoltă, în cele ce urmează, funcŃiile de bază ale omului. Blocarea periodică a tuturor funcŃiilor de bază sau restrângerea lor permite aspiraŃiei către cauza primordială să se amplifice, iar iubirii să fie menŃinută şi acumulată în suflet; de asemenea, ea contribuie la suportarea mai uşoară a stresului, căci stresul nu este nimic altceva decât limitarea, pentru o scurtă perioadă de timp, a funcŃiilor organismului uman. Respectiv, se produce o întărire şi o revigorare a organismului. Când bolnavul face o criză puternică de astm şi nici un medicament nu-1 ajută la remedierea situaŃiei, i se leagă foarte strâns coşul pieptului şi, împiedicându-i-se respiraŃia în acest fel, criza trece. Astmul este determinat de exagerarea importanŃei propriului eu, adică a vieŃii, dorinŃelor, conştiinŃei. Când omul se sufocă, are loc o reprimare a tuturor funcŃiilor de bază. Aşadar, se cuvine să colaborăm cu natura, nu să luptăm cu ea. Cineva mi-a povestit cum s-a vindecat de astm: — Mi-am înfăşat zdravăn pieptul cu un prosop, aşa încât abia mai puteam trage aer. Peste două luni şi jumătate mă obişnuisem cu această stare, încetasem chiar să fiu conştient de ea. Atunci mi-am scos prosopul şi, din acel moment, n-am mai făcut crize de astm. Îmi amintesc de o altă întâmplare. Omul avea inima foarte bolnavă, înghiŃea cam la treizeci şi şase de pastile pe zi, însă efectul era foarte slab, aşa încât starea lui se înrăutăŃea pe zi ce trecea. Medicii i-au propus să-1 opereze. Data intervenŃiei chirurgicale a fost fixată pentru ziua de luni. — Ai mai multe şanse să mori decât să supravieŃuieşti - i-a spus chirurgul fără ocolişuri. Şaizeci la sută că ai să mori pe masa de operaŃie, dar, dacă nu te operezi, e sigur sută la sută că ai să mori la tine-n pat. Duminică 1-a vizitat un prieten şi, stând de vorbă, acesta i-a povestit cum, folosind tehnica respiraŃiei superficiale, se poate obŃine vindecarea unor afecŃiuni deosebit de grave. „Am simŃit că asta e ceea ce-mi trebuie - mărturisea omul nostru şi, luni dimineaŃă, când medicii au venit după mine, am refuzat să fiu operat". „N-o să

102 vi se mai ofere o a doua şansă - I-au avertizat medicii - dacă ajungeŃi pe moarte, n-o să vă primim înapoi". „Dar decizia mea fusese una definitivă. Am uitat de toate şi m-am deconectat de la tot ce era în juru-mi. încercam să respir cât mai lin şi cât mai lent. RespiraŃia trebuia să devină insesizabilă. ImaginaŃi-vă următoarea situaŃie: vine amantul la doamna lui acasă şi, când colo, apare ca din senin soŃul. Şi iată, stă amorezul nostru pitit în spatele draperiilor şi abia dacă mai suflă, mai bine zis, încearcă să respire lin şi delicat. Ei bine, aşa procedam şi eu - povestea fostul bolnav. Acum inima mea este absolut sănătoasă, au confirmat-o şi medicii, cât despre pastile, nu mai am nevoie de ele". Bărbatul avea o înfăŃişare binevoitoare şi blândă, n-ai fi crezut niciodată că fusese cândva cardiac. Mă adresez pacienŃilor aşezaŃi în faŃa mea. — Tehnicile de reŃinere a respiraŃiei, abstinenŃa alimentară, blocarea proceselor de gândire logică, critică şi analitică, cu alte cuvinte, blocarea conştiinŃei, eliberarea de dorinŃe, toate acestea, luate împreună, nu garantează depăşirea bolii ca atare, ele creează doar un fundal favorabil vindecării. Dar este suficient ca omul să se îndrepte, măcar şi în subconştient, fără a bănui ceva, înspre blândeŃe, iubire şi Dumnezeu, ca să înceapă procesul de însănătoşire, pe când, temându-se, regretând, înveninându-se, şansele lui de a se însănătoşi şi de a supravieŃui sunt, practic, nule. Uneori pacienŃii îmi spun cu iritare în glas: „Tot mă rog şi mă rog şi nici un rezultat". Este foarte probabil ca astfel de oameni să nu ajungă niciodată la vreun rezultat. Dădeam ca exemplu cazul unei femei, căreia, după numai o săptămână de rugăciuni, i s-a resorbit complet şi a dispărut o tumoare canceroasă de dimensiuni mari. Ea a înŃeles că nu mai are nici o şansă de supravieŃuire şi de aceea se ruga, în bună parte, pentru iertarea păcatelor în faŃa lui Dumnezeu, şi nu pentru a se vindeca. Iubirea ei, care este eu-l suprem, n-a mai depins de valorile umane şi, dispărând agresivitatea, boala şi-a pierdut rostul. Observ atenŃia întipărită pe feŃele pacienŃilor mei şi-mi continuu prelegerea. — Nu vă rugaŃi pentru copii şi nepoŃi, dacă nu sunteŃi suficient de curaŃi. Când vă rugaŃi pentru altcineva, se poate întâmpla să atrageŃi „murdăria" celuilalt sau să i-o transmiteŃi pe a dumneavoastră. Pe cât de profundă va fi purificarea sufletelor dumneavoastră, pe atât de real va fi ajutorul pe care-1 veŃi putea acorda copiilor şi nepoŃilor. De aceea, aplecaŃi-vă mai întâi asupra propriilor suflete. Când veŃi simŃi că iubirea de Dumnezeu nu va descreşte, orice necaz sau nenorocire vi s-ar întâmpla, atunci veŃi şti că aŃi reuşit să vă armonizaŃi sufletul, deci vă veŃi putea ruga şi pentru urmaşi.

MORALITATEA
— SoŃul meu suferă de un sarcom localizat în regiunea şoldului - îmi mărturiseşte pacienta, în curând va fi supus intervenŃiei chirurgicale. SpuneŃi-mi dacă el mai poate fi ajutat cu ceva? Examinez câmpul bărbatului. Agresivitatea din subconştient constituie 2000 de unităŃi şi este îndreptată împotriva femeilor. Am remarcat existenŃa ataşărilor de relaŃii, de moralitate şi idealuri, de spiritualitate şi nobleŃe. — În viaŃa precedentă, soŃul dumneavoastră vă diviniza -i-am spus - acest lucru

103 vă putea cauza moartea şi, pentru a supravieŃui, aŃi început să-1 înşelaŃi în dreapta şi în stânga. Atunci, în sufletul lui s-a aprins ura împotriva dumneavoastră şi consecinŃele au fost deplorabile pentru amândoi. — Dar în actuala viaŃă nu l-am înşelat niciodată - a zis doamna. — Tocmai de aceea el s-a ataşat şi mai mult de relaŃia cu dumneavoastră şi a început să vă idealizeze. Iar cea mai neînsemnată nepotrivire cu idealul, fie ea în vorbe, gânduri sau comportament, provoacă iritare şi, în subconştient, dă naştere agresivităŃii. — Chiar şi atunci când nu există necazuri evidente în exterior? — Trebuie ca soŃul dumneavoastră să se căiască pentru faptul de a vă fi ridicat în inima lui mai presus de Dumnezeu. Să ceară iertare pentru că a identificat fericirea supremă cu spiritualitatea, pasiunea, idealurile şi cu relaŃia cu fiinŃa iubită. El trebuie să înlăture prin pocăinŃă cele mai mici supărări la adresa dumneavoastră, şi mă refer aici la orice fel de pretenŃie, fie ea necaz, enervare sau insatisfacŃie. Să repete de sute de ori că fericirea supremă constă în acumularea iubirii faŃă de Dumnezeu, iar relaŃia cu femeia iubită nu este decât o modalitate de a spori această iubire. — Îl pot ajuta şi eu cu ceva? - întreabă femeia. — BineînŃeles. Efortul dumneavoastră este chiar mai important decât al lui. Dumneavoastră sunteŃi cea care i-aŃi determinat, în precedenta viaŃă, ataşarea de relaŃii, de moralitate şi idealuri, şi asta fiindcă iubeaŃi la el ceea ce Ńinea de uman, şi nu ceea ce era sădit de Dumnezeu. Femeia îl apropie pe bărbat de Dumnezeu atunci când iubeşte la el, înainte de toate, ceea ce-i nepieritor, grăuntele Divin. Dacă însă femeia îl adoră, în primul rând, pentru puterea lui financiară, sau pentru inteligenŃă, sau pentru moralitate, atunci, prin aceasta, ea „Ńintuieşte" sufletul bărbatului de aceste valori. Drept urmare, el fie nu le poate avea, fie, posedându-le, se îmbolnăveşte grav sau moare. Doamna mă priveşte cercetător. — Reiese că adevărata iubire este cea care nu depinde de nimic? — Aşa este - răspund eu. — Atunci nu vă înŃeleg, întotdeauna mi-a fost absolut indiferent dacă soŃul meu e bogat sau sărac, prost sau deştept, norocos sau nu. Care este atunci cauza? — I-aŃi fi iertat soŃului dumneavoastră sărăcia - îi explic eu - i-aŃi fi trecut cu vederea gesturile stupide şi eşecurile. Sentimentele dumneavoastră nu sunt legate de bani, aptitudini sau soartă norocoasă. Ele sunt legate de un singur lucru, însă, de data aceasta, temeinic. Acest lucru este moralitatea. Dacă soŃul ar fi adoptat faŃă de dumneavoastră un comportament imoral, nedrept şi neonest, iubirea dumneavoastră n-ar fi rezistat. S-a aşternut tăcerea. Ochii femeii sunt scăldaŃi în lacrimi. — Destul pentru astăzi, puteŃi pleca. Când o să vă prezentaŃi la şedinŃa următoare, vom vedea ce aŃi reuşit să obŃineŃi dumneavoastră şi cum s-a descurcat soŃul dumneavoastră. Ea pleacă, iar eu îmi amintesc cum, la prima ei vizită, i-am dictat textul unei rugăciuni care urma să-i ajute soŃului ei. „Doamne, în numele iubirii de Tine sunt gata să mă despart de viaŃă, de dorinŃe şi voinŃă, de idealuri şi speranŃe, de moralitate, onestitate şi echitate, de cei apropiaŃi şi de orice fericire umană". Femeia şi-a notat cu grijă aceste rânduri, după care a rostit un singur cuvânt: „Greu". — Ce e greu? — E greu să renunŃi la moralitate. — Pentru iubirea de Dumnezeu poŃi renunŃa la orice. — ÎnŃeleg acest lucru - zice ea - însă sufletului, aşa ori altfel, îi vine greu, căci cel moral, onest şi inteligent este mai apropiat de Dumnezeu decât ticălosul, nu-i aşa? — GreşiŃi. Mai aproape de Dumnezeu este cel ce are mai multă iubire în suflet. Dar deseori se întâmplă ca moralitatea, principiile şi idealurile să înceapă să ne distrugă iubirea. În astfel de cazuri este mai bine să renunŃăm la moralitate şi idealuri, decât la

Primul strat . însă.aptitudinile şi intelectul) şi al doilea tip . comparat fiind cu omul lipsit de spiritualitate. adică gelozia. este şi va fi . nobleŃea. de suprafaŃă.doi la mână. survine însănătoşirea. suferinŃele unui număr imens de oameni! De regulă. nu numai prăbuşirea relaŃiilor. şi asta îl apropie de Dumnezeu. ca pe o purificare a iubirii de Dumnezeu. un joc şi un teren pentru investigaŃii. Aparent însă am aceleaşi emoŃii ca ale tuturor. nenorocirile. ceea ce am în vedere nu e chiar ceea ce îşi imaginează cititorul.cu o puternică tendinŃă spre necesităŃile trupului (cu trei verigi: prima – dorinŃa şi voinŃa. Omul moral. spiritualitatea şi idealurile mai importante decât iubirea. un sentiment de panică totală. substanŃa umană şi conştiinŃa umană conferă în mod reflex emoŃiilor o atare culoare. omul acceptă umilirea voinŃei şi a dorinŃelor ca pe o purificare a iubirii de Dumnezeu. Apoi perioada de panică şi disperare trece şi începe tatonarea şi valorificarea treptată a temei.destinul fericit.o iluzie. intelectul. eu n-o pot testa. principiile. din cauza ataşamentului faŃă de ele.relaŃiile. în exterior. dimpotrivă. atunci. gelozia arată în felul următor: ataşare de voinŃă şi dorinŃe . pur şi simplu. cu alte cuvinte.sentimentul. perfecŃiunea. Există o singură realitate. ci şi a speranŃelor. Când spun „panică şi disperare". dorinŃa. Deci prima verigă este viaŃa. ci.aptitudinile. în sfârşit ataşarea de relaŃii. noŃiuni despre ataşarea de anumite valori umane au căpătat acum forma unui sistem. Eu nu mai am astfel de emoŃii în interior. A patra o reprezintă contactul cu viitorul. Cum arată în această schemă noŃiunea de „trufie"? Există două tipuri de trufie: primul . ataşare de idealurile spiritualităŃii . dacă el îşi va considera moralitatea. Atunci când a încetat să mai depindă interior atât de relaŃii. se iscă bolile. Vreau să înŃelegeŃi un lucru: tot ceea ce numim noi „uman" a fost. Acestea formează două straturi de valori spirituale. controla. idealurilor. cât şi de idealuri. Mai întâi. adică spiritualitatea. incapacitatea de a accepta cearta şi ruperea relaŃiilor. mai străin de El. idealurile. şi asta e iubirea. este o realitate şi va fi o realitate. A treia verigă este destinul. . Sunt doar câteva noŃiuni. Ea a fost o realitate. de la eu-l nostru. stratul uşor. speranŃele. Al doilea strat .cu o mai mare orientare spre necesităŃile spiritului.dorinŃa şi voinŃa. al doilea . După ce el îşi înlătură treptat dependenŃa de voinŃa şi dorinŃele proprii. planurilor. a doua . de foarte multă vreme. spiritualităŃii şi moralităŃii. Aşadar. fapte disparate. încerc.104 iubire. aprecia. Pentru mine. A doua . o cramponare nu e niciodată singură.principiile. Conform acestei scheme. omul îşi purifică prin rugăciuni tema relaŃiilor. dar. la gândul că sistemul funcŃionează în gol sau nu funcŃionează deloc. EU-L C O L E C T I V Când îmi parvine o nouă informaŃie. spiritual şi cumsecade poate resimŃi mai puternic decât oricare altul sentimentul iubirii. el nu va fi mai aproape de Dumnezeu. grupuri de valori. Aici.unu la mână. viaŃa mea a devenit. voinŃa. Ele formează fascicule. dar. Urmează apoi valorile materiale. susceptibilitatea. fasciculele arată în felul următor: primul . a treia . apoi îşi revede întreaga viaŃă şi acceptă. scopurile. Orice valori umane pornesc de la ego-ul nostru.

apoi examinez modul în care agresivitatea deformează câmpul. După ce a fost alcătuită. supărarea faŃă de sine. destinul o „ciupeşte" de sânul drept. curând poate începe formarea unei tumori canceroase. prin urmare. peste o jumătate de an. mă va trăda iubitul şi că eu trebuie să-l iert dinainte şi să mă reorientez nu spre principii. Cercetez modul concret în care se poate manifesta boala la fiică: sunt afectate nu structurile fizice. — Eu verific informaŃiile obŃinute . ci spre iubire. În faŃa mea stau două femei.şi mai mult. Nu demult. Debilitarea intelectului. TendinŃa se manifestă într-o variantă amplificată: transmiterea către fiică. care este în pericol de moarte. dar. — Se întâmplă să vă confruntaŃi cu fobii.105 idealurile. mama şi fiica. după care pot trage concluzii despre caracterul şi gravitatea bolii. Cercetez starea fizică a mamei: dereglări serioase la sânul drept şi la corpul uterin. fie sterilitatea.aptitudinile. Examinez câmpul karmic. o pacientă mi-a spus: — Un an în urmă am fost la dumneavoastră la consultaŃie şi dumneavoastră miaŃi comunicat că. Cea mai puternică este ataşarea de spiritualitate. Prin urmare. starea psihicului va continua să se înrăutăŃească. compar gradele de deformare. practic. adică de viitor. cu 50% mai înalt decât cel mortal. instabilitate psihică? — Da. Oho. mi se întâmplă. Mă mai uit o dată să văd ce este blocat la fiică. momentul când ar putea surveni moartea. Acum înŃeleg de ce poate avea mama cancer la sân. Slăbirea memoriei. el m-a trădat. Mă uit Ia punctele temporale ale mamei: acestea încep să se deplaseze din viitor spre trecut. într-o oarecare măsură e ataşat şi de voinŃă şi dorinŃe.mă adresez fiicei. schema funcŃionează cu precizie. principii şi idealuri . Dumneavoastră aveŃi copii? — Nu. copiii sunt lipsiŃi de vitalitate). n cazul de faŃă. rezultatul va fi fie moartea. în câteva secunde. Datorită dumneavoastră. stări obsesive. este vorba de propria persoană. Glanda mamară din dreapta indică supărări grele la adresa altora sau la adresa propriei persoane. faŃă de destin şi faŃă de Dumnezeu. 3. Parcurg şirul valorilor umane şi văd că sufletul mamei este ataşat foarte puternic de relaŃii. Acum. 4. Amplificarea trăsăturilor de caracter josnice. în cazul dat. reducerea potenŃialului spiritual al fiicei are loc prin intermediul dereglării psihicului. — AveŃi senzaŃia că se deschide un gol în faŃa dumneavoastră? — Da. 2. prin urmare. eu am făcut faŃă acestei încercări. Pe atunci încă nu aveam un iubit. nivelul este. Aş putea preciza care este tabloul concret al prăbuşirii psihicului fiicei. a propriului destin. aptitudinilor. Tulburări psihice. eu parcurg rapid întreg lanŃul. Reducerea spiritualităŃii poate avea loc pe câteva căi: 1. peste încă trei luni. în linii mari. al cărei viitor este deja închis. Mama „este Ńinută" de destinul fiicei. se produce închiderea tuturor celor trei niveluri. în consecinŃă — sterilitate sau lipsa copiilor (în astfel de cazuri. Mai departe e posibilă moartea. moralitate şi idealuri. care pare să aibă vreo treizeci de ani. fie o boală gravă. de moralitate. Forma de agresivitate prin care s-a ancorat ea o reprezintă. este pe cale să înceapă o boală gravă. precum şi împrejurările de producere a acesteia. acestea însă nu mai sunt esenŃiale. Principalul îl reprezintă eforturile îndreptate spre propria transformare. Eu ridic din umeri: . în consecinŃă. intelectul. testez starea omului. ci cele psihice. şi al treilea .

— Nu mai înŃeleg nimic . veŃi fi în stare să mă înŃelegeŃi. însă. îşi iubeşte soŃul şi că divorŃul îi poate aduce.înŃeleg că înjosirile şi supărările din partea soŃului mă vindecă. în practică.. adică modificările se produc prin intermediul lucrului activ al conştiinŃei. Iată. Zadarnic. începeŃi prin a vă pocăi. Doar sunt gata să accept înjosirile. Apropo. dacă vom începe să comunicăm. Eu le-aş fi explicat iar şi iar. păstrându-vă iubirea. de absolutizarea valorilor umane etc. dar nu mă voi antrena" Intervine o pauză.se supără doamna. Le privesc din nou cu luare aminte pe pacientele din faŃa mea. Mai întâi de toate. pentru ca aceasta să li se întipărească în memorie. apoi prin intermediul gândurilor . aceasta nu mai este considerată o încercare serioasă. şi. doar o mamă îşi iubeşte copilul. logica pe planul doi. apoi prin modificarea gândurilor.zice ea . Mai înainte. atunci aceasta ar fi fost. — Doar îl iubiŃi . singura lentilă curată prin care putem vedea în mod real lumea înconjurătoare nu este nici conştiinŃa noastră. Omul se vindecă mai întâi prin schimbarea sentimentelor. sistemul meu. TrataŃi-1 pe soŃ ca pe copilul dumneavoastră.în acest caz însă pregătiŃi-vă să vă confruntaŃi cu mari probleme de sănătate.numai că nu doriŃi să recunoaşteŃi lucrul acesta. o boală grea. într-adevăr.răspund . — Dar cum să-mi dau seama eu însămi dacă îl iubesc sau nu? — Dacă aveŃi în mână o lentilă tulbure. iar ele îşi vor încorda toată conştiinŃa pentru a mă înŃelege şi aproape toate forŃele lor se vor consuma în acest scop. — Bine . totuşi voi divorŃa. accept acest lucru. Şi iată că văd acum în faŃa mea o mamă. Apoi am înŃeles că punctul forte al sistemului meu îl reprezintă înŃelegerea unor lucruri ascunse mai înainte. iar ele ar fi dat afirmativ din cap multă vreme. nu veŃi vedea prin ea nimic sau veŃi vedea totul deformat. deoarece sentimentele dumneavoastră nu sunt pregătite pentru aceasta. punctele forte ale sistemului meu devin punctele lui slabe.i-am spus -acum dumneavoastră nu înŃelegeŃi.106 — O dată ce a existat o sugestie. oricum ar fi el. în adâncul sufletului. fără a înŃelege măcar ceva. adică să pună conştiinŃa. Atunci am înŃeles. . ea îl iubeşte. — Cunoaşterea lumii are loc mai întâi prin intermediul sentimentelor. trebuie să renunŃi pentru un timp şi la conştiinŃă. ci sentimentul iubirii din suflet. în cel mai bun caz. care se îndreaptă spre o boală gravă. Mă uit la femeile din faŃa mea şi îmi amintesc de o pacientă: văd că.ascultaŃi această frază: „Sunt gata de competiŃii.continuu eu . Ei bine. însă ambiŃiile îi împăienjenesc ochii. dacă eu nu v-aş fi spus nimic şi dumneavoastră aŃi fi depăşit această situaŃie. o încercare şi o victorie. s-o părăseşti. aceasta înseamnă că şi modelele mele trebuie să conŃină mai multe sentimente decât gânduri. Înainte de aceasta însă se va produce şi descompunerea lentă a structurilor spirituale. peste o vreme. Eu le pot spune că s-au cramponat de contactul cu viitorul. dezvoltânduse. trebuie să renunŃe la sine.zic . abia apoi îl critică sau îl pedepseşte. pentru a ajunge la sentimentul iubirii. astfel încât ele să-şi poată îndrepta eforturile spre propria transformare. eu le-aş fi povestit tot ce descriu acum. nu demult mi-am dat seama de lucrul acesta o dată în plus! O oră întreagă i-am tot explicat unui tânăr venit la consultaŃie care este sensul problemei şi cum ar trebui el să procedeze. rugaŃi-vă. Astfel. PuneŃi-vă sufletul în ordine şi abia pe urmă decideŃi dacă divorŃaŃi sau nu. efectul a fost egal cu zero. Se poate să procedez aşa? — Sigur că se poate . şi o fiică ce poate muri în următorii doi ani. numai că nu vreau să trăiesc cu soŃul meu! — Bine . Prin urmare. nici dorinŃele noastre.

tabloul pe care îl văd e deja absolut diferit. fiica va trăi. dar eu-l colectiv continuă să trăiască. ascultaŃi-mă. „se ridicau la suprafaŃă" mereu programe de dispreŃ. Atunci când. adică de viaŃă. echitate. de ajuns . energetica lui s-a echilibrat. şi nu pentru iubirea de Dumnezeu. şi aceasta a dus adesea la o situaŃie paradoxală. aveaŃi parte de certuri. eu n-am acordat acestui fapt o importanŃă deosebită. viaŃă trebuie să dispară ultima. Şi. nu . este chinuit mereu de fobii şi coşmaruri. deşi va mai avea un timp oarecare probleme psihice.107 Nu. S-ar zice că la baza tuturor valorilor stau dorinŃele. valorile conştiinŃei colective sunt întotdeauna mai presus decât orice alte valori ale conştiinŃei individuale. pe oamenii ale căror morală şi mod de viaŃă erau diferite de morala şi modul de viaŃă ale grupului din care făcea parte el însuşi. îngâmfare. din cine ştie ce motive. El îndeplinea conştiincios tot ce-i spuneam. respectarea moralei publice şi a legilor etice era socotită mai presus decât viaŃa. Numai un parametru rămânea stabil . se iveşte treptat şi soluŃia. cât şi morala umană. adică morala. în primul rând. etica şi idealurile. onestitate. Un tânăr a căzut în patima beŃiei. pe măsură ce ele îmi împărtăşesc problemele lor. am observat o particularitate înspăimântătoare. pentru vindecarea dumneavoastră. dar starea tânărului nu se schimbase. CâŃiva ani în urmă eram în relaŃii amicale cu o doamnă. pe măsură ce omul îşi dă osteneala. principii. ci principiile şi idealurile. în orice societate. iar ataşarea de propriul ego. moralitate. iar celălalt trăieşte pentru iubire. La început. nu se ştie de ce. aşa nu merge. După prima şedinŃă. Pentru a fi fericit şi sănătos. Noi suntem în legătură cu eu-l colectiv prin intermediul unei ample concepŃii despre etică. tabloul care rezulta era întrucâtva diferit. dar situaŃia nu se schimba. dumneavoastră vă salvaŃi nu iubirea. printre incendiile nemotivate din raza New York-ului. mai întâi. când ele intră din nou în cameră şi iau loc în faŃa mea. în care sunt respectate foarte riguros toate canoanele religioase. adresându-vă lui Dumnezeu. Un cunoscut de-al ei era pompier în New York. este imposibil să explici de ce fiul unui om virtuos şi cumsecade ajunge un criminal. idealuri. Unul dintre ei este preocupat de principiile moralităŃii umane şi de poruncile lui Dumnezeu. Omul ăsta a trăit pe teritoriul Chinei de Vest. prin urmare. de aceea încalcă uneori atât poruncile lui Dumnezeu. Şi iată-mă începând din nou investigaŃiile pentru a afla de unde are el dorinŃa atât de puternică de a-i dispreŃui şi de a-i înjosi pe oameni. — Gata. şi abia apoi pentru toate celelalte valori umane. avem doi oameni. dorinŃă. ToŃi parametrii intraseră. practic. ataşarea de voinŃă. pe primul loc se situează cele ai căror autori au fost tineri din familii evreieşti ortodoxe. unde i-a dispreŃuit pe oamenii de alte credinŃe. Vă rog. Dar iată că îmi revine în minte un caz complicat. idealuri. Aceasta îi vine din viaŃa anterioară. Ceva îi Ńinea foarte strâns. îmi ridic mâinile cu palmele îndreptate spre ele. ele au fost pentru dumneavoastră mai importante decât iubirea. dorinŃă. în normă. eu-l nostru personal se distruge. analizând zeci de cazuri ale unor pacienŃi care depuneau eforturi să se schimbe pe sine. văd cum se produce o ameliorare interioară. iar fiul celuilalt devine un om bun şi cumsecade. Dacă ignori acest mecanism. Cea mai stabilă şi mai greu de învins s-a dovedit. dar el are o enormă ataşare de eu-l colectiv. Nu se ştie de ce. Peste un ceas. MergeŃi şi cereŃi iertare pentru aceasta. spiritualitate. idealuri. De aceea. El mi-a comunicat o informaŃie foarte curioasă. ataşarea de moralitate. cu alte cuvinte. principiile. a fost practic înlăturată. Din această cauză. Atunci am priceput: ego-u\ Iui personal este închis. Le explic cum să facă sentimentul iubirii independent de valorile umane. voinŃă.zic. ispita de a considera etica şi morala colectivă superioare iubirii este foarte mare. aroganŃă faŃă de oameni. trădări şi supărări. Acum. trebuie să trăieşti. Fiul primului dintre ei ajunge un criminal. în acelaşi timp. Mai târziu. Prin urmare. S-a dovedit că. omul trebuie să trăiască. Dumneavoastră aŃi trăit pentru moralitate. dar.contactul cu viitorul. De plidă. pentru iubirea de Dumnezeu. e nevoie de altceva şi.

unde erau 250 de unităŃi de . am acceptat. am suspinat în sinea mea 400 de unităŃi.108 pentru principii şi idealuri. Un om cu astfel de parametri se poate îmbolnăvi. Cursul lui mijlociu constituie graniŃa dintre FederaŃia Rusă şi China. Marea Bering şi Marea Ohotsk. îndată ce tânărul s-a adresat lui Dumnezeu şi I-a cerut iertare pentru faptul că a socotit etica şi morala colectivă mai presus decât iubirea de Dumnezeu şi a făcut din ele un scop în sine. Am început să-mi analizez starea şi mi-am amintit: Vladivostokul (oraş în FederaŃia Rusă. epidemii etc. atunci când am cercetat agresivitatea sub-conştientă a celor din sală.. Ce-i drept. somonii urcă în susul râului ca să depună icrele. prăbuşire economică. izvoare termale) .) cale de un ceas şi jumătate în amonte. port pe râul Amur. ci pentru iubirea de Dumnezeu. totul decurgea conform planului. a existat o excepŃie: oraşul Neriungri (oraş în FederaŃia Rusă. Vroiam să-1 sun peste câteva zile. prin faŃa noastră treceau în fugă sau în zbor fazani. Auditoriul era cel obişnuit. începe sărbătoarea. Heilong Jian) . fobiile şi starea depresivă i-au dispărut şi nu şi-au mai făcut apariŃia. După toate probabilităŃile. Linia „Kamceatka (peninsulă în nord-estul părŃii asiatice a FederaŃiei Ruse. Am Ńinut de multe ori conferinŃe în diverse oraşe. ei au venit să mă ia cu maşina de la hotel şi ne-am îndreptat spre locul aşezării. Vladivostokul se poate confrunta cu mari probleme. ceva însă nu-mi permitea să mă relaxez cu totul şi să uit de toate. acesta era un raion al unor posibile catastrofe şi cataclisme. când e vremea bătăii peştelui. de-a lungul Amurului (chin. vulcani. veche de aproximativ nouă mii de ani? În plus. şi nici măcar pentru poruncile lui Dumnezeu. Era în luna septembrie.) Înainte de a veni la Habarovsk. viitorul era închis în proporŃie de 80-95%.Japonia" prezenta puternice deformări de câmp.m-au întrebat nişte cunoştinŃe de-ale mele când mă aflam la Habarovsk (oraş în FederaŃia Rusă. în sudul republicii autonome lakutia). am Ńinut o conferinŃă la Vladivostok. în decursul conferinŃei. în septembrie.) Această propunere mi-a trezit interesul şi. acolo s-au păstrat picturi rupestre . A doua zi. gheizere. că a început să-i dispreŃuiască şi să-i condamne pe cei străini de ele. până la care aveam de mers. fireşte. în vara aceluiaşi an. cu atât mai puŃin este el legat de precepte. Cauza . mărginită de Oceanul Pacific. Dar. Cu alte cuvinte. în Extremul Orient. Timpul era minunat. Era o zi frumoasă şi sufletul meu era plin de împăcare. un localnic mi-a zis: — Să vii în septembrie. iar. pentru un oraş. Ziua era însorită.fluviu în nord-estul Asiei. uite atunci ai să vezi o adevărată bogăŃie. în plus. Cu cât mai puternică este orientarea omului spre acumularea iubirii faŃă de Dumnezeu. Regiune cu gheŃari. cu atât mai mult cu cât. SIKACIAELIAN — VreŃi să vedeŃi o aşezare a omului primitiv. Din când în când. am cercetat de la distanŃă regiunile Extremului Orient. dacă situaŃia aceasta se va menŃine şi viitorul va începe să se închidă într-o proporŃie care să depăşească 100%. Centru industrial şi cultural. se varsă în Oceanul Pacific (Marea Ohotsk). M-am gândit că am putea da o raită pe la pescari să cumpărăm peşte. Ei bine. port la Marea Japoniei. idealuri şi principii. lucrul acesta poate însemna catastrofă ecologică. nicăieri însă agresivitatea subconştientă nu depăşea 200 de unităŃi. îmi amintesc cum.ataşarea de viitor. ca să ieşim cu luntrea pe râu şi să mă bucur de tot farmecul pescuitului.

In mod corespunzător. fiecare pasager se poate gândi la sine şi aceasta nu-i provoacă navei nici o daună. picioarele zvâcnesc convulsiv. e posibil să reuşim cumva să aducem situaŃia la un echilibru? Maşina ne ducea tot mai departe. era ceva de neînŃeles! Pe atunci încă nu ştiam că la Habarovsk voi vedea acelaşi tablou. o prăbuşire economică sau nu se vor mai naşte copii? Dar. când totul va lucra nu pentru salvare. ataşarea de el a devenit mai periculoasă. ci pentru autodistrugere. ataşarea de spiritualitate şi viitor a devenit. şi toate acestea funcŃionează separat şi nu sunt deloc legate între ele. dacă astăzi ar începe să moară. În cartea a treia abia începusem să sondez această temă. Deoarece omenirea nu este conştientă de faptul că ea este un singur organism. m-au trecut fiori. I-am rugat să ridice mâna pe cei care nu citiseră deloc cărŃile mele şi veniseră pentru prima oară la o conferinŃă de-a mea. datorită formelor colective de comunicare. principiile de supravieŃuire sunt cunoscute: mai întâi de toate . Imensa agresivitate din subconştientul sălii era provocată de altă cauză. Fiecare stat se crede centrul Pământului şi îşi urmăreşte. Şi îl găsesc. când voi ajunge la Chicago.la viitor. Fiindcă a crescut nivelul spiritual. Omenirea însă. Prin urmare.109 agresivitate subconştientă. peste vreo două luni. în timpul conferinŃei. ca şi până acum. Carnea omenirii moare şi se desprinde în bucăŃi. dacă nu zilelor mele. este aplecată asupra problemelor imediate. va fi rău. se poate vorbi de un proces periculos la scara întregii Terre. aceasta nu le-a permis multora dintre cei care-mi citiseră toate cele trei cărŃi să se echilibreze complet. Căpitanul trebuie să deŃină informaŃii complete despre tot ce se întâmplă pe corabie. Himalaya. intelectul se dezvoltă mai activ. Dar. Dacă ei nu vor fi în stare să împingă pe planul al doilea interesele personale şi chiar problema supravieŃuirii personale. propriile sale interese. Apoi i-am testat ca pe un grup unitar. cercetărilor mele cu siguranŃă". savanŃii nici măcar nu pot găsi cauza pieirii subite a unor mari grupuri de animale şi a pădurilor". pot pune capăt. Dacă însă se produce un accident şi corabia capătă o spărtură. SituaŃia acestor oameni s-a dovedit a fi şi mai proastă. a scăzut bunăstarea în zonele de contact sporit cu viitorul. Dar eu nici nu bănuiam măcar că. poate. Este un simptom periculos. se vor declanşa procese incontrolabile. agresivitatea subconştientă a auditoriului la conferinŃa mea va fi la fel. SituaŃia care se crease depăşea limitele celor trei cărŃi scrise de mine. Treptat. ochii se dau peste cap. „Pierderile cele mai groaznice sunt cele pe care nu le observăm . iar relaŃiile dintre popoare şi state s-au intensificat simŃitor pe tot Pământul. spiritualitatea. Noi nu avem un mecanism de evaluare a situaŃiei la scara întregii omeniri. cea mai periculoasă.m-am gândit. în primul rând. în ultimul timp. Dacă nava este trainică şi nu e furtună. Din cine ştie ce motive. Dar. priveam drumul care ne alerga în întâmpinare. Dar de ce tocmai Extremul Orient? Ce anume determină cauza? Mă ridic până la planul subtil şi caut. ceea ce va indica o lipsă de bunăstare destul de extinsă. întrucât în a treia mea carte rămăsese deschisă tema viitorului. Tibet. Uneori. Un oraş nu prea prosper. La Vladivostok. spatele se arcuieşte. Nivelul spiritual al omenirii a crescut considerabil în ultimii zece ani. Dacă acesta se va accelera sau îşi va menŃine ritmul. totul îmi devine clar. când naufragiază o corabie. în ultimul timp. capul tremură. Himalaya . Stabilirea gradului . Am înŃeles atunci că îmi pot continua cercetările.salvarea femeilor şi a copiilor. locul care provoacă această situaŃie periculoasă. îmi venise un gând neaşteptat: „şi dacă o agresivitate atât de sporită este doar în subconştientul celor care au citit cărŃile mele? în acest caz. Din maşina în care mă aflam. pe Pământ sau în afara lui. executarea necondiŃionată a ordinelor căpitanului şi ale grupului de comandă. Ce deznodământ va avea situaŃia aceasta? Un cataclism. Regiunea care se întinde ca o fâşie îngustă de la Kamceatka până la Japonia este puternic conectată la Tibet. pasagerii trebuie să elaboreze o gândire colectivă. mai mult de 400 de unităŃi. Am încercat să stabilesc cauzele deformărilor periculoase de câmp din Extremul Orient. ceea ce se întâmplă seamănă cu o agonie: mâinile. ea n-ar înŃelege şi n-ar simŃi lucrul acesta.

cu atât mai aproape sunteŃi de Dumnezeu. dar pe cale de însănătoşire. ale căror prerogative ar fi putut fi reglementate printr-un acord între principalele Ńări din lume. înălŃarea deasupra spiritualului şi a materialului este posibilă prin iubirea de Dumnezeu. un astfel de rol ar fi putut juca centrele şi comisiile internaŃionale. aprecierea corectă a situaŃiei. orientându-se. Pe navă. idealurile. scopuri şi principii. fie şi bolnav. necazurile. Cu cât mai repede va fi parcurs acest drum de fiecare om. Pe lângă aceasta. Atunci când o-mul vrea să restructureze lumea înconjurătoare. stat şi de întreaga omenire. Dacă totul e atât de simplu. a unei conştiinŃe care să-i permită organismului care se zbate convulsiv să se transforme dintr-un organism muribund în unul. Dumnezeu este iubirea care nu depinde de nimic. îl pedepsiŃi. precum şi decizia care se impune trebuiesc lăsate în seama celui mai competent şi mai instruit om. în scurt timp am văzut locul unde trebuia să cotim. cataclisme şi războaie se vor produce pe Pământ în viitorul apropiat. înŃelegând că Dumnezeu nu pedepseşte niciodată. „Ce este iubirea de Dumnezeu?" . pe al cărui mal se aflau urmele aşezării omului primitiv. tot mai aproape de Amur. voi avea un câmp larg pentru meditaŃie. ştiinŃa şi religia. Eu continuam să meditez şi să privesc drumul care pleca lin spre depărtări. iar dumneavoastră nu vă călcaŃi în picioare. aceasta are un sfârşit tragic. nenorociri. îl trataŃi cu asprime. şi nu spre sentimentul iubirii. prin urmare. un astfel de om trebuie să fie căpitanul. atunci în ce mod acŃiona aceasta? îŃi stă mintea în loc: am să vin foarte curând în contact cu gândirea unor oameni care au trăit cu zece mii de ani în urmă.îmi amintesc iar întrebarea pe care mi-a puso un pacient. în astfel de centre şi comisii. speranŃele şi cele mai sfinte sentimente umane. Dar principalul este aici formarea unei conştiinŃe care să reunească întreaga omenire. acesta este încă un pas spre Dumnezeu. nu vă dispreŃuiŃi. iubiŃi lumea înconjurătoare şi abia mai apoi o apreciaŃi. popor. la stânga. în vreme ce mergeam pe pietriş. este necesar să se unească materialismul şi idealismul. eu am încercat să înŃeleg şi să simt pentru ce ciopleau oamenii primitivi imagini pe stânci? Doar este o muncă grea şi migăloasă. La ce se gândeau ei atunci? Cum le apărea lumea înconjurătoare? Cum era timpul în care au trăit ei? Mai apoi.110 de pericol al evenimentelor. în primul rând. Mergeam deja de mai bine de o oră şi peste puŃin. gândirea colectivă are următoarea particularitate: ea o înăbuşă pe cea individuală. de ce nu se creează o gândire colectivă. supărările şi nenorocirile vieŃii. la consecinŃe periculoase. Dacă s-a creat aşa o situaŃie când vi s-au prăbuşit destinul şi dorinŃele. de unde s-o luăm pe un drum de Ńară. ci doar contribuie la sporirea iubirii din suflet . să fie elaborate hotărâri colective şi să fie făcute propuneri şi recomandări unor diverse Ńări. mai apoi. cu cât mai independent este sentimentul iubirii din sufletul dumneavoastră în raport cu amărăciunile. Pentru ca gândirea individuală şi cea colectivă să convieŃuiască paşnic în cadrul uneia şi aceleiaşi concepŃii. pe care sufletul trebuie s-o conŃină într-o cantitate mult mai mare decât înainte. trebuia să ajungem la o răspântie. Am observat o particularitate . spre Amur. apoi îl mustraŃi.acesta este încă un pas spre El. ci şi pronosticarea evenimentelor viitoare ar fi permis ca. care se apropie de o situaŃie critică. de vreme ce totul pe Pământ începe să moară? Fiindcă omenirea a luat deja cunoştinŃă de gândirea colectivă prin intermediul fascismului şi al socialismului. Trebuie să aveŃi faŃă de lume atitudinea pe care o aveŃi faŃă de propriul dumneavoastră copil: în primul rând îl iubiŃi. cu atât mai puŃine morŃi. Prin urmare. Dacă. nu ucideŃi iubirea din sufletul dumneavoastră. La scara omenirii. spre idealuri. Nu numai colectarea şi analiza informaŃiilor. oare o făceau numai din dragoste pentru artă? Dacă este vorba de magie. mai întâi de toate. accentul pus doar pe gândirea colectivă şi un sistem incorect al valorilor în momentul formării acesteia pot duce.

Pădurea s-a dat la o parte şi drept înainte a sclipit suprafaŃa azurie a Amurului. Putea deveni şaman numai acel om. reprezintă proiecŃii ale unui univers oniric. În timp ce meditam. AcŃiunea informaŃională este mai subtilă şi mai stabilă. — Desigur. iar omul se însănătoşea. Apropo. Acest pictor a avut o enormă ataşare de perfecŃiune.). Densitatea timpului creştea şi el putea simŃi şi vedea viitorul. Şamanul a fost.a răspuns ea. O localnică a spus că traducerea corectă a cuvântului „Sikaciaelian" este. Cobor în metrou. verific ora exactă la câŃiva trecători. în mod evident. Boala era legată de ambiŃiile sporite ale omului. care se afla în clădirea şcolii. numai că eu am de mers cu metroul cam o oră.cu cât este mai multă iubire.pictor rus. In legătură cu aceasta. — Dar e ceva simplu . peisajul din apropierea drumului a început să se schimbe. ImaginaŃi-vă situaŃia următoare: ca să ies din casă şi să ajung cu metroul până la tren.zic . dar contactul cu viitorul nu avea asupra lui o influenŃă ucigătoare. precum asupra altora. lucra în planul subtil. „cunoaştere". omul îşi schimbă caracteristicile temporale. îi modifica orientarea interioară a subconştientului. iar tablourile pictorului erau un . mai demult.a întrebat învăŃătoarea. Grupul nostru a fost întâmpinat cu amabilitate de o doamnă. este codat un program de umilire a trufiei zic. Ea ne-a condus la un muzeu etnografic nu prea mare. spiritualitate şi idealuri. venea şamanul şi cioplea din lemn o figurină. probabil. Nu pot explica acest lucru. ceasurile lor indică aceeaşi oră ca şi ceasul meu. ceasul meu şi ceasul din gară arată că am petrecut în metrou cincisprezece minute. Există câteva variante de interpretare a denumirii acestui sat. reprezentant de seamă al simbolismului şi al mişcării Art nouveau din Rusia. interesată. vorbitor al unui idiom care face parte din familia de limbi tunguso-manciuriene) nu prea mare.mi-a povestit un pacient . pe care o punea la căpătâiul bolnavului. şi ne-a arătat obiectele descoperite în timpul săpăturilor. Tablourile lui. oricât de puternică ar fi. aşa ceva se putea întâmpla cu adevărat? — Desigur . Până la plecarea trenului mai rămâne o jumătate de oră.eu am observat că timpul suferă schimbări ciudate. locul în care se oficiau ritualurile magice prin intermediul cărora aborigenii aflau informaŃii legate de viitor. AcŃiunea energetică. de exemplu. potrivit unui recensământ din 1977) din Ńinutul Habarovsk. — SpuneŃi-mi. şi omul se însănătoşea. al cărui contact cu Dumnezeu era la un nivel superior faŃă de ceilalŃi. — în figurina aceasta. el exercita deja o înrîurire pe plan informaŃional asupra bolnavului. cu atât mai mare este densitatea timpului. vă rog. Uneori. Mihail Aleksandrovici (185-1910) . această comprimare a timpului devine vizibilă şi pe plan fizic. influenŃa acestei figurine se aseamănă cu influenŃa exercitată de tablourile lui Vrubel (Vrubel. densitatea timpului este mai mare decât în alte locuri. Ies din casă. ceea ce numim „diavolism". Am ajuns la un sat nanai (popor puŃin numeros (cea 10 000 de persoane. am nevoie de o oră şi jumătate. un profesionist. — Iată figurinele cu care şamanii îi lecuiau pe oameni . adică cel care avea în suflet rezerve de iubire mai mari decât ale altor oameni.111 interesantă: în biserici. urc în vagon şi. expresie a unei viziuni obsesive asupra lumii. Intrând acolo. Dacă un om se îmbolnăvea. aptitudini. pot fi semnalate cele mai diverse efecte. — Adică se dovedeşte că aceste figurine au o semnificaŃie? . Astfel de cramponări au ca rezultat o trufie enormă. marcat de speranŃe şi angoase. în momentul când sunt aproape de tren.a spus ea. — Atunci când am început să trăiesc în conformitate cu sistemul dumneavoastră . care s-a dovedit a fi învăŃătoarea din partea locului. „aflare". are un efect exterior de scurtă durată. Atunci când îl vedea pe bolnav şi începea să cioplească figurine. Aici a fost.

în planul subtil însă este foarte perceptibil. ei îl pot ajuta să-şi dezvolte talentul mai repede. Cu cât mai înalt este potenŃialul spiritual al pictorului. Este oare adevărat? . dar. idealurile şi aptitudinile lui creşteau tot mai mult. fiul lui era de o trufie enormă. Pentru aceasta. părinŃii se gândesc numai la carieră şi aptitudini. orice adevărată operă de arta începe cu sentimentul iubirii. Dacă nu izbuteşte să-i facă faŃă. — Se spune că este mai bine să nu Ńii în mână tamburina unui şaman. tamburina aceasta. probabil.dau eu afirmativ din cap. tabloul nu poate trăi. este adevărat . Poezia sa. atunci. fie îşi desfigurează chipul. subiectul lui predilect 1-a reprezentat „Demonul" lui Lermontov" (Lermontov. Mihail Iurievici (1814-1841) . căreia nu i-a făcut faŃă? — Orice mare pictor este tentat să pună mai mare preŃ pe imensul său potenŃial spiritual decât pe iubire şi. de aceea fiul lui s-a născut cu buză de iepure. abia mai apoi apare ceea ce depinde de acesta şi ceea ce noi numim „valori umane" zugrăvite de artist.zic eu. Densitatea timpului lui este mult mai mare. fie i se întunecă mintea. condiŃiei umane obişnuite. el este ca o fiinŃă vie. suprauman. în plus. el moare. o dată cu speranŃele şi idealurile sale. fie îşi pierde darul de a crea. se prezintă sub aspectul jignirii şi trădării venite din partea femeii iubite. zurgălăii şi îmbrăcămintea aceasta sunt autentice. este alcătuit din idealuri. care aspiră să se integreze. pictorul a început să fie privat de conştiinŃa sa. Dacă.) şi. Atunci când primul impuls. cel care creează tabloul. se caracterizează printr-o elaborare formală remarcabilă. — El a fost. Este îmbrăcămintea unui şaman. spiritualităŃii şi aptitudinilor. ci şi în obiectele neanimate. Tablourile vindecă acŃionând pe plan informaŃional. practic. nu are nici o importanŃă ce este reprezentat acolo. dar n-a reuşit s-o biruie în sufletul său. străbătând conştiinŃa noastră. spre a putea învinge singurătatea absolută. Din aceeaşi cauză. — PriviŃi. iar iubirea rămânea tot mai mult în urma lor. acŃionează şi pe plan energetic. care s-a manifestat prin supărări permanente la nivelul subconştientului. de cele mai multe ori. atunci fie îşi pierde familia. Astfel de tablouri au aceleaşi proprietăŃi vindecătoare ca şi icoanele. Un tablou bun îşi are propriul său spaŃiu şi timp. — Da. fie devine homosexual. Văzând feŃe uimite. nu funcŃionează. fie copiii. rod al unei sensibilităŃi romantice. ceea ce reprezintă o umilire a idealurilor. fiindcă poŃi muri. numai că nu în aceeaşi măsură. care.poet. Poemul său Demonul reprezintă o alegorie a spiritului superior. care. Printre tablouri se întâlnesc foarte multe „deşeuri". prozator şi dramaturg rus. La nivelul fizic. Vizita la muzeu continuă. toate tablourile acŃionează asupra celui care le priveşte? . Şi procesele energetice se desfăşoară mult . Buza de iepure demonstrează că spiritualitatea şi aptitudinile au depăşit cu mult rezervele de iubire. De aceea. Demonul este copleşit de suferinŃă. este o observaŃie justă . în cele din urmă. fenomenul acesta poate trece neobservat. In plus. în tablourile lui Vrubel.întreabă învăŃătoarea. gânduri. de aceea. Pictorul a izbutit să învingă tendinŃa periculoasă în creaŃiile sale. cineva a adus toate acestea la muzeul nostru. însă şi răsplata pentru aceasta va fi una pe măsură. explic: „Comprimarea timpului se poate produce nu numai în sufletul omului.şi-a manifestat interesul doamna. Spiritualitatea. văzând talentul uriaş al copilului lor. Ca orice lucru de valoare. — Toate. este umilit şi înfrânt. idei. prin iubire. independentă. îi este trimisă o încercare. se spune că acest şaman era o femeie. aşa e? — Da. — Dar un tablou bun poate fi deosebit de unul prost? — Foarte uşor. supus unei încercări.112 mod de învingere a acestuia. vă rog. cu atât mai mare este durerea pe care o resimte el în urma prăbuşirii acestuia. — SpuneŃi-mi.

Un om poate să-şi trăiască întreaga viaŃă în Tibet şi să nu capete nici un fel de aptitudini. prin intermediul unui astfel de desen. La început. Dar influenŃa exercitată asupra prezentului prin intermediul viitorului este de sute de ori mai puternică. Dumneavoastră aŃi putea? M-am concentrat şi am început să pătrund în planul subtil. nu ştiu cum. Pe Pământ există locuri caracterizate prin comprimarea timpului. însă. o tamburină.zona Tibetului. învăŃătoarea ma privit intens. Densitatea timpului şi contactul cu viitorul erau aici la un nivel de două ori mai ridicat decât în alte locuri. Acum situaŃia devine mai clară. prin intermediul unui desen. După ce am cules informaŃia. chestiunea implică şi personalitatea celui care s-a ocupat de aceasta. Acum unele dintre ele sunt conturate cu cretă şi pot fi distinse mai uşor. şamanism şi alte practici. pentru a dirija evenimentele viitoare. Iar dacă noi o menŃinem. Destinul îi împingea pe purtătorii unor astfel de aptitudini spre divinaŃie. contactul cu viitorul trebuia lărgit nu de două. ca să ne ducă la acel loc. Am privit în timp. trebuie să le vezi. Eu priveam cum pornesc în spirală de la Himalaya zonele de contact sporit cu viitorul. Ne apropiem de prima imagine. nu-mi dădusem seama că şi viitorul poate fi influenŃat. pe neobservate. dar pe loc m-a cuprins o durere de cap care mi-a strâns tâmplele. cu o curiozitate deloc ascunsă: — Nimeni n-a putut explica nici măcar cu aproximaŃie pentru ce a fost cioplit în piatră acest chip în relief. Deoarece opinia oficială ne-a educat în spiritul unei atitudini trufaşe şi dispreŃuitoare faŃă de obiectele de cult. Rezultatul. adică. Nord-vestul munŃilor Himalaya . — Aici e o adevărată şcoală de şamani .113 mai repede în astfel de obiecte. Prin urmare. apoi am ieşit din clădirea şcolii şi am pornit spre malul Amurului. ca să văd în ce scop a fost ea cioplită. pe care era reprezentată o mască şi mai ciudată: nişte ochi imenşi bulbucaŃi şi o gură minusculă. are loc o modificare a caracteristicilor spaŃiale şi temporale subtile ale obiectului şi toate procesele se accelerează de sute de ori. Între timp ne-am apropiat încet de o altă piatră. Lucrul acesta era necesar pentru supravieŃuirea neamului. atunci când şamanul foloseşte tamburina. era influenŃat un eveniment viitor. În mod evident. Lângă barcă ne aştepta deja stăpânul ei. Dar. Se exercita o acŃiune clară asupra viitorului şi a destinului. ci de zece ori. atât cele pozitive. posibilităŃile lui sporesc în acele locuri şi el păstrează un contact amplificat cu viitorul de-a lungul câtorva vieŃi. Eu ştiam că. ca să văd unde a locuit acest pictor până a apărea aici. în mod corespunzător. Oamenii practică de zeci de mii de ani discipline spirituale care le permit să arunce o privire în viitor. de sute de ori. Dacă însă el practică discipline spirituale. acestea erau folosite pentru ritualuri magice. însă.am răspuns eu -atunci când priveşti . cât şi cele negative. O mască bizară şi enigmatică. destinaŃia măştii a devenit mai limpede pentru mine. unde ne aştepta o barcă. Am urcat şi barca porni lin de-a lungul malului Amurului. Pe aceşti bolovani anume au fost săpate diverse imagini. Trebuia să parcurgem pe râu câŃiva kilometri până la locul în care se aflau desenele rupestre. poate fi influenŃată sănătatea. Trece o jumătate de oră şi iată-ne acostând la Ńărmul acoperit de bolovani uriaşi. Am cercetat energetica locului în care ne aflam. Am mai examinat o vreme oarecare relicvele din muzeu. Ei bine. nu reprezintă o autoritate. Dar exercită oare o influenŃă magică? Pot privi în planul subtil. îşi schimbă sensul şi se convertesc într-un program de autodistrugere. este deplorabil". atunci când luăm în mână un asemenea obiect. lumea înconjurătoare. emoŃiile generate de această atitudine cresc. mai apoi în aceste locuri au fost construite temple. de pildă. această tendinŃă se află deja în subconştientul nostru. pentru a înrâuri evenimentele viitoare cu forŃa pe care o exercita această mască.

datorită căreia vedeau viitorul şi-1 puteau dirija. cealaltă este mai armonioasă. i-am atins scoarŃa. Putea chiar să moară.am arătat eu spre un alt chip . Unele sunt atrase. ci şi o posibilitate de tratare a bolilor. I-am spus că voi încerca să cad la învoială cu pomul. fie o corabie. şi moşul. precum şi prin contactul cu imaginile de pe pietre.m-au chemat cunoştinŃele mele . Structurile în formă de vârtej din interiorul cerbului atrag viaŃa şi resping moartea. Spre mine privea un chip înfricoşător cu ochii imenşi mijiŃi. contactul cu lumea de dincolo se amplifică de vreo douăzeci de ori. Ńine-o tot aşa.m-au chemat însoŃitorii mei . altele sunt respinse . Era sufletul femeii-şaman. acesta îşi pierdea cunoştinŃa sau intra într-o stare de amorŃeală totală. Aici se aduna. De ambele părŃi ale cerbului se află două imagini.a spus localnica. care. este portretul unui extraterestru. şi reprezentarea stilizată a trupului. Iar chipul acesta . ale căror reprezentări simbolice se află alături de silueta cerbului. probabil. Cu cât mai gravă era boala. — Iată încă o imagine a unui vârtej . — Din ceea ce văd eu în planul subtil. de aceea însuşirea acestei tehnici necesita mai mulŃi ani. puteau fi obŃinute informaŃii preŃioase despre prietenii şi rudele moarte. stăpânul a cules două căldări de caise. Cu alte cuvinte. piatra pe care se săvârşeau sacrificiile . reiese că liniile în vârtej amplifică acŃiunea exercitată asupra viitorului. eu am simŃit alături prezenŃa cuiva. Dacă plecarea în viitor depăşea posibilităŃile şamanului. în anul acela. — ŞtiŃi ce mi s-a întâmplat odată în Crimeea? . — Aceasta este. lângă un cais bătrân.am explicat eu. un grup de iniŃiaŃi. Stăteam întro livadă. Un şaman armonizat se deplasa în viitor.am zis. cu ajutorul cântecelor şi dansurilor rituale. nu departe de acest loc mai există o imagine . — Aceasta nu este imaginea unui spirit şi nici o mască rituală . M-am uitat să văd cine era.mi-am amintit eu. am ftetezit-o şi am intrat în câmpul informaŃional al copacului. aici mai este o mască . în planul subtil.m-au întrebat. care era gazda noastră.îl arăt eu cu degetul -reprezintă un instrument de exersare a conectării la sufletele morŃilor. îşi induceau o anumită stare. de asemenea. unde îl vindeca pe bolnav. al peştelui din râu. în felul acesta.ce-ar putea ea să însemne? . probabil. ne aflăm în faŃa unor forme de dirijare a lumii înconjurătoare prin intermediul viitorului. mai jos de faŃă. Ei bine. Una dintre ele seamănă cu un craniu şi este destul de dezagreabilă.114 această mască şi îŃi suspenzi activitatea conştiinŃei. . Se văd. Mi-am dat seama că trebuie să descifrez informaŃia de unul singur. a cărei tamburină şi îmbrăcăminte le examinasem la muzeu cu o oră în urmă.aceasta însă se află în interiorul unei siluete care reprezintă un cerb. cu atât mai departe în viitor trebuia să plece şamanul pentru a restabili sufletul bolnavului. a spus că vrea să-1 taie. Pomul a părut că răspunde prin consimŃământ şi promisiunea de a da roade. Aici se vede. Fiindcă veni vorba. — Iată. însă nu una umană. poate fi sporit numărul animalelor. acŃionând în planul subtil. îi restabilea puterile şi acesta se punea pe picioare într-o zi -două. fiindcă acesta a încetat cu totul să mai dea roade.a spus învăŃătoarea este fie o barcă. în mod evident.ajută la suspendarea activităŃii conştiinŃei. ea nu mi-a comunicat nimic altceva. — Apropo. M-am apropiat de el. Am început să citesc textul informaŃiei venite din partea ei: — Eşti un bun şaman. iar spiritele nu au trupuri. învingând cea mai grea boală. o ieşire spre lumea cealaltă. Din păcate. Iar masca aceasta . Aceasta este o fiinŃă vie. şi nişte linii în formă de vârtejuri. sălbatice şi domestice. în locul acela m-am pomenit într-o situaŃie curioasă. Aceasta reprezenta nu numai o cunoaştere a evenimentelor viitoare. Numai că nimeni nu poate înŃelege rostul acestor figuri ciudate lângă cerb. arătând spre piatră.

se forma mai încet. o cultură periferică originală. să se închidă pentru ei şi. Dar valorile principale ale civilizaŃiei rezidă nu în tehnologia avansată. s-a închis cu totul. din punctul lor de vedere. a început să se contureze răspunsul. Eu nu ştiam ce se va întâmpla. dar mult mai mare ca acesta. viitorul era închis în proporŃie de 60%. Cu zece mii de ani în urmă. iar unitatea o simŃeau doar în interiorul lor şi încercau să ajusteze după scopurile şi principiile lor lumea înconjurătoare. care se întindeau de-a lungul râului. La Vladivostok. Ea a schiŃat cu mâna un gest obosit: — Peşte nu-i. era fărâmiŃată. dacă viitorul se va închide. ci în moralitate. la pescari. cu care erau în contact aceşti oameni.un viitor închis. iar Habarovskul prezenta un procentaj de 85% şi o imensă agresivitate subconştientă. Şi. Teritoriile imense nu favorizau o dezvoltare rapidă a legăturilor comerciale. ci aptitudinile şi potenŃialul spiritual. fiindcă scopul principal al oamenilor a fost nu iubirea faŃă de Creator. în cele din urmă. etică. Apoi. propriilor lor planuri de viitor se apropie deja de o cotă periculoasă. lucrul cel mai important era faptul că ei încercau să schimbe întreaga lume din jurul lor. Priveam spre minunatele maluri ale Amurului. Mai întâi de toate. numai că o face într-o manieră mult mai brutală şi fără o evaluare a consecinŃelor intruziunii. spiritul şi eu-\ lor. viitorul a început. dacă doriŃi. ne-am urcat în barcă şi am pornit pe calea de întoarcere. iar metodele lor de înrâurire a lumii înconjurătoare reprezentau rezultatul acumulării unei experienŃe uriaşe şi al tradiŃiilor lor.) pornise . dorinŃe. fără ca să se schimbe. A dispărut. ConştiinŃa colectivă. Amurul e infestat. — Cum adică nu-i peşte? . Ei au făcut din contactele cu viitorul scopul lor principal. s-a dus pe apa sâmbetei. aici au locuit nişte oameni care.m-am bucurat eu . oamenii primitivi erau lipsiŃi de contactul cu alte triburi. a dispărut acest strat cultural uriaş? De ce cantitatea colosală de informaŃii. propriului eu. treptat. un număr uriaş de somoni şi că se pot cumpăra icre de Manciuria. practic. pe alocuri tot Ńărmul era acoperit de peşte intrat în putrefacŃie. care trăieşte în mările din Extremul Orient şi migrează în fluvii pentru reproducere. încercând să pătrund această enigmă. care-şi au sursa în iubirea faŃă de Creator. — Sigur că da . Priveam spre imensa oglindă azurie a Amurului şi spre şirul de bolovani care se pierdeau în depărtare de-a lungul malului. De aceea. în acelaşi timp. tocmai pe vremea asta. — Iar a fost deversată în râu o mare cantitate de fenol. Deversarea s-a produs atunci când keta ( peşte teleostean înrudit cu păstrăvul. fără a lăsa vreo urmă vizibilă la generaŃiile actuale? Am coborât spre mal.am privit-o eu buimăcit. tendinŃa ascunsă în subconştientul oamenilor din această regiune de a supune lumea înconjurătoare propriilor lor scopuri. treptat. iar eu mă tot gândeam. lumea întreagă.115 ŞtiinŃa modernă încearcă acum să abordeze această problemă. şi încercam senzaŃia stranie că am văzut ceva cunoscut deja pentru mine . putem merge mai departe. Un lucru era clar: situaŃia de aici nu este prea strălucită. Cu alte cuvinte. care permite valorificarea informaŃiilor acumulate spre binele celor mulŃi. întrucât însă ei erau lipsiŃi de cunoaşterea cauzei unice. Peştii se aruncau pe mal. Gândurile mele au fost întrerupte de vocea însoŃitoarei noastre: — Iată locul unde am urcat în barcă. pe sine. aptitudinile. se orientau excelent în legile naturii. Peştele care a mai rămas miroase a fenol.prietenii mi-au povestit astă-vară că prin părŃile voastre urcă pe râu. judecând după toate semnele. poate. De ce s-a mistuit. De la keta se obŃin icrele de Manciuria. spiritualitate.

în Occident. Poate că. n-am văzut măcar o singură notă informativă în legătură cu această catastrofă. care fusese reformat ca inapt din punct de vedere fizic. Eu iubesc foarte mult natura şi sunt un călător pasionat. Mai târziu. astfel încât nu mai sunt nici icre.şi cu câtă nepăsare petrecem noi timpul acesta". avionul a reprezentat un fapt real abia la câteva zeci de metri de ea. care se aud adesea. el seacă. acest indice este şi mai descurajant. un obiect care se deplasează cu o viteză ameŃitoare nu e decât o pată neclară aflată la o mare distanŃă. Consultarea statisticilor medicale ar provoca un şoc chiar şi neprofesioniştilor. căci. Am privit în jur uluit. Era târziu să mai vireze şi. care mergeau să-şi depună icrele. acum. mănâncă. Nu aveau peşte. cămila nu are un sistem de evaluare a pericolului". însă aceste icre aveau un gust ciudat. pe care 1-am cumpărat. Cineva mi-a povestit odată păŃania prietenului său. Atunci când avionul lui de luptă a aterizat pe pistă şi rula numai din inerŃie. Animalele îşi văd de treabă. de multe ori. la orizontul omenirii au apărut multe pete neclare şi că nu există un sistem de evaluare a pericolului care se apropie. lucrul acesta se va întâmpla. Pur şi simplu. fiecare al doilea copil este handicapat mintal . vor dispărea de pe faŃa Pământului. în plan subtil. în anii ce vin. pilotului i s-a explicat: ^Cămila trăieşte în propria ei lume şi în propriul ei timp. tot în America. Potrivit unor date oficiale. Pentru cămilă. Când era să plecăm din localitate.116 să-şi depună icrele.mă gândeam . Amurul muribund îşi purta apele la fel de domol şi de maiestuos. atunci când s-a trecut deja de punctul critic. Atunci când văd animale care. îmi vine să strig: „Doar sunteŃi pe . nici peşte. S-a întâmplat următorul lucru. Am citit undeva următoarea inscripŃie: „In fiecare zi dispare de pe faŃa Pământului o specie de animale". Până atunci fusese doar o pată abstractă la orizont. adică recunoaşte doar ceea ce poate fi pipăit şi reprezintă un fapt real. In America.acestui fapt nici măcar nu i se caută o explicaŃie. pe plan fizic însă. după 10-20 de zile de alăptare. a fost infestat unul dintre râurile cu cele mai bogate rezerve de peşte din lume. în râul acesta nu vor mai intra peşti ca să-şi depună icrele. luptă pentru teritoriu. peste două secunde. cât şi faptul că fiecare a cincea familie nu are copii. Faptele însă se produc. se înmulŃesc. După cum se vede. Medicii spun că vina o poartă starea ecologică. Stăteam şi mă gândeam că s-a produs una dintre cele mai mari catastrofe ecologice de pe planetă. fără îndoială. Poate o să găsim vreo câŃiva la pescari. într-o casă s-a găsit totuşi un borcan de jumătate de litru cu icre de Manciuria. „Dacă neamului omenesc îi este scris să degenereze şi să piară. cantitatea medie de lichid seminal a scăzut la un individ de două ori. în esenŃă. în curând. aviatorul a văzut deodată cum o cămilă păşeşte pe pista de beton. un aviator. Din icrele acestea nu va ieşi puiet niciodată. conform statisticilor. avionul a lovit animalul. ci şi icrele. mamele nu au suficient lapte ca să-şi hrănească pruncii. deocamdată. Pentru ea. moartea cea mai frecventă printre prunci este moartea fără cauze aparente în timpul somnului. atunci se poate vorbi de unul dintre acele semnale de alarmă. în planul subtil însă ele nu mai există.dar când vezi cum piere substanŃa spirituală şi fizică a oamenilor şi a naturii înconjurătoare. dispariŃia unei populaŃii de animale sau a unei specii se produce pe neobservate. este cauzat. salvarea va veni dinspre Rusia. M-am gândit că. Ńi se rupe inima". De aceea somonii n-au mai intrat în râu. au fugit de apa otrăvită şi şi-au depus icrele în ocean. nici chiar în ziarele locale. Iar faptul că. atât că nu mai avea peşte! Uriaşele bancuri de peşti. „Cât de puŃin timp ne-a rămas . doar năvoadele întinse pe prăjini fluturau în bătaia vântului. e doar „murdărie" şi moarte şi. ca să nu zic neplăcut. de o alimentaŃie incorectă. Dar boala gravă de care suferă Rusia este o boală a întregii omeniri. Am ajuns la pescari. In ultima vreme. se bazează pe reprezentări materialiste despre lume. ŞtiinŃa. şi regretele nu-şi au rostul -mă gândeam . în ultimii 30-40 de ani. Fusese otrăvit nu numai peştele. însă. dacă astfel de catastrofe pot fi trecute sub tăcere. tăindu-i calea. atunci când este deja târziu să mai încerci să le combaŃi.

le confrunt şi caut intuitiv soluŃia. inerente vieŃii. adică al celor care stau la temelia ew-lui nostru şi a noŃiunii însăşi de „om". Oricât ar părea de surprinzător. n-a observat că nu mai merge pe drum. Trebuie deci să confrunt în continuare faptele şi să analizez tptul din nou.mă gândeam. toate. unic. şi nu dorinŃele şi voinŃa. „Cât de simplu este să te salvezi şi să supravieŃuieşti. dacă ştii cum . idealuri şi spiritualitate nu se lăsa înlăturată în nici un fel. trebuie să-Ńi păstrezi în fiece clipă iubirea din suflet şi s-o sporeşti. Numai de-ar înŃelege mai repede oamenii acest lucru". deducem că cel mai greu ar fi să învingem ataşarea de dorinŃe. în primul rând. animalele şi plantele care dispar în fiecare zi. care să fie de proporŃii mult mai mari. Singura comparaŃie care se poate face este cu un avion ce goneşte pe pistă. Dacă omul reuşeşte să-şi găsească punctul de echilibru în privinŃa acestor valori. Căci. La baza unei anumite valori umane poate sta o altă valoare. „intelect" şi cele care stau la baza lor. în curând nu veŃi mai fi!" Ele însă continuă să trăiască. Ea scara omenirii. Pentru a-i păstra pe Pământ pe oamenii. principii. de obicei. fiind dus pe gânduri. îl deosebesc. Pentru a-i păstra pe Pământ pe oamenii. pe om de animal. trei decenii înseamnă extrem de puŃin. NoŃiuni cum sunt „aptitudine". Dar cu ce se va alege ea când va veni ziua de mâine? Şi care va fi preŃul pe care îl vom plăti noi toŃi pentru această supravieŃuire? „Noi" înseamnă nu numai oamenii. Reieşea că echilibrarea este mai importantă decât viaŃa şi dorinŃele. a renunŃa la viaŃă în numele moralităŃii. trebuie să-Ńi păstrezi în fiece clipă iubirea din suflet şi s-o sporeşti. care dispar zi de zi. el. adică „spiritualitate". Procesele de frânare au. în cercetările noastre. drept rezultat oprirea. alcătuiesc ceea ce numim noi „conştiinŃă". apoi a păşit pe o sârmă subŃire şi continuă să-şi menŃină echilibrul. „nobleŃe".continuarea neamului. Omenirea seamănă cu un echili-brist. dar. ceea ce ne . mai mult chiar. care a mers pe drum. eticii şi idealurilor este un fapt ieşit din comun. ce se întâmplă: moartea în numele neabdicării de la moralitate şi principii este un fenomen destul de răspândit.117 moarte. Le lipseşte capacitatea de a evalua pericolul ce se apropie. va fi sănătos. LUCRUL CU PACIENłII În lucrul meu cu pacienŃii încerc să rezum marea diversitate de afecŃiuni. jungem la nivelul valorilor fundamentale. situaŃii şi probleme la câteva momente. Se contura o situaŃie ciudată: veriga intermediară se dovedea a fi mai importantă decât cea primară! Părea ciudat şi lipsit de logică. Sunt un optimist şi consider că omenirea va supravieŃui. Tocmai conştiinŃa evoluată. o astfel de moarte trezeşte un sentiment de admiraŃie şi respect. însă ataşarea de moralitate. Acest lucru mi-1 confirma şi practica. dar numai la început. Este în plină desfăşurare procesul de frânare a principalei funcŃii . dimpotrivă. Revăd din nou anumite situaŃii. Astfel. luate împreună. când. ci şi animalele şi pădurile. ci pe sârmă. pe când în lumea oamenilor lucrurile stau mai degrabă invers. „moralitate" şi „ideal". în mod sigur. oamenii nu se deosebesc prin nimic de animale. Pentru un animal. animalele şi plantele care dispar în fiecare zi. Apoi a ieşit la suprafaŃă un amănunt alarmant: ataşarea de dorinŃe dispărea. întrucât anume dorinŃele şi sentimentele stau la baza vieŃii. Numai de-ar înŃelege mai repede oamenii acest lucru". ea nu este văzută ca ceva patologic.

am ajuns la o altă concluzie foarte importantă. într-o anumită măsură. potenŃialul lui spiritual nu va înceta să crească. Mai mult ca sigur. nemernic sau imoral reuşeşte mai lesne. a eticii şi a moralităŃii comune tuturor oamenilor. va fi atras spre diavolism. nu se va putea bucura de valorile noii conştiinŃe comune întregii omeniri. fiecare individ îşi va putea asigura un nivel al propriilor posibilităŃi. vor avea câştig de cauză. morală şi conştiinŃă colectivă. cum şi era de aşteptat. Există însă ceva ce stă în puterea nu prea multor oameni. îi este rezervat un rol aparte în crearea noii conştiinŃe globale. Gradul de evoluŃie a eticii şi moralei este determinat de cantitatea de iubire pe care o conŃin. Prin intermediul normelor. popoarele şi. Traducând toate acestea într-un limbaj mai simplu. moralei şi eticii comune tuturor oamenilor şi al preceptelor înscrise în cărŃile sfinte. Totuşi. aşadar. decât cel ce este orientat riguros spre moralitate. Iar conştiinŃa colectivă nu poate exista în afara normelor de drept moral. Este vorba de prăbuşirea idealurilor general-umane. se manifestă diavolismul. Voi păstra doar canavaua acestor căutări. care va lua naştere în sufletul fiecărui om într-un viitor apropiat. onestitate şi idealuri. vom spune că omul care trăieşte exclusiv cu preceptele Divine. Astăzi omenirea se află în pragul definitivării conştiinŃei colective la scară planetară. acest lucru poate fi suportat şi s-a dovedit că mulŃi oameni au fost în stare să treacă şi peste asta. omul ticălos. în ultimii zece ani. o etică şi o morală evoluate determină nivelul dezvoltării conştiinŃei. deci tentaŃia de a o pune mai presus de iubire este imensă. Acea cantitate de iubire. Iar. Morala şi etica sunt de neconceput fără iubire. să menŃină iubirea în suflet. această Ńară ocupă ferm un loc de frunte în ceea ce priveşte'numărul de ticăloşi şi canalii aflate la posturile de conducere. Conectându-se la subconştientul unificat al omenirii. dar îi va fi deosebit de greu să accepte eşecul propriei moralităŃi. a intelectului şi a aptitudinilor fiecărui individ. însă aceste precepte nu pornesc de la iubirea de Dumnezeu ca valoare supremă şi fericire supremă. al principiilor şi idealurilor sale. în continuare. De aceea. neonest şi imoral n-o poate duce mult. de acest fenomen se leagă vertiginoasa prăbuşire. a vechilor reprezentări asupra eticii şi moralităŃii în întreaga lume. Rezultatul este un fel de „sfânt". Omul care nu a fost în stare să suporte lovitura dată propriilor valori morale supreme şi care a dat dovadă de agresivitate faŃă de lumea înconjurătoare. deci nu se mai poate căuta salvarea şi supravieŃuirea în simpla . Prin urmare. care va depăşi de sute*de ori nivelul actual. mai devreme sau mai târziu. Această nouă valoare umană le depăşeşte de sute de ori pe cele existente până acum. Iată cum se prezintă aici situaŃia: omul este în stare să accepte călcarea în picioare şi profanarea multor valori. statele şi întreaga omenire. gândirea au la bază rădăcini etice şi morale. însă procesele de degradare.118 duce Ia concluzia că există două sisteme de valori umane: una care-1 identifică pe om ca fiinŃă vie şi alta care-1 caracterizează ca fiinŃă raŃională. întrucât intelectul. care reglementează nivelul relaŃiilor interuma-ne. Cum se explică această situaŃie? O conştiinŃă evoluată se dovedeşte a fi întotdeauna un produs al activităŃii colective. Cu toate acestea. reiese că respectarea preceptelor morale se dovedeşte a fi deseori mai importantă decât conservarea vieŃii. şi anume al relaŃiilor interperso-nale. judecând după toate cele. referitoare la cercetările mele. în care. care va face posibilă unificarea întregii omeniri. acest om. aptitudinile. Astfel apare conştiinŃa colectivă. Continuându-mi munca de confruntare şi analiză. Cel sărac cu duhul va suporta mai uşor o astfel de lovitură. deplorabile. faŃă de societate şi faŃă de sine. ConsecinŃele sunt. nu voi obosi cititorul cu detalii şi exemple concrete. RevoluŃia sexuală s-a sfârşit cu SIDA. întrucât Rusiei. tot mai mult. individul ticălos. Din această cauză. ceea ce ar aduce cu sine prăbuşirea structurilor de bază ale conştiinŃei. fiecare dintre noi are acces la treptele superioare ale conştiinŃei. în această epocă de pregătire a oamenilor pentru o conştiinŃă colectivă. va permite crearea noului cod de etică. care unifică grupurile de oameni.

de atunci încolo. sufletul este golit de iubire. Şi dacă.doi. dorinŃe şi la viaŃă". care se constituie din contactul cu viitorul şi din valorile conştiinŃei colective. trândăveşte şi dedică-te iubirii. depăşesc sfera umanului. şi într-un caz.unu la mână. nu încerca acum să obŃii ceva. lucrurile urmează să se schimbe în rău. ajuns până aici. pacientul se vede în stare să se mişte singur din punctul mort. sunt gata să renunŃ la onestitate. eu însumi îl împing. E adevărat că. relaŃiile interumane. la moralitate şi idealuri. bucură-te şi iubeşte! — Dar cu lucrul meu ce fac? . voi părăsi întro bună zi această lume. el simte o scădere a puterilor. poŃi să şi lucrezi. să-i creeze condiŃii pentru aşa ceva. într-o singură şedinŃă.nu". şi în altul. la raŃiune şi aptitudini.îmi comunică el .mi-am conceput sistemul şi mi-am început cercetările ca savant. perfecŃiune. . În aceasta constă adevărata desfătare a vieŃii şi adevărata fericire şi de aici vine. Dacă. totul poate fi înlăturat. dumneavoastră veŃi acorda iubirii primul loc. Să fie o relaxare totală. dar. Pe primul loc se aflau logica. Astăzi. şi abia după aceea veŃi analiza.contactul cu viitorul este mult mai intens decât altădată. iar pentru aceasta e nevoie. Pacientei care şede în faŃa mea îi spun. de moralitate. în această clipă. ei parcurg ceea ce am aflat de curând. Ataşarea de dorinŃe . cum obişnuiam să fac înainte".» Şi mai adaug: „Iubirea fără moralitate poate exista. atunci el va fi sănătos. până la urmă. corectitudine.îi spun eu . Este permis doar să le învingem. Nu mă opresc din lucrul meu cu pacienŃii. în acest anotimp. Pe urmă o să v-o recăpătaŃi. intelect . însă trebuie să rămână în urma mea un sistem închegat. n-o să vă vindecaŃi. când dictez aceste rânduri. Nu-Ńi impune nici un plan şi nici un scop. Uită. deseori. mai bine zis.intervine prudent cunoscutul meu. ea nu face decât să vă împiedice. astfel că Ia urmă rămâne o singură valoare umană reprezentată de diversele trepte ale conştiinŃei colective. în stadiul actual. mai întâi de toate.119 abdicare de la formele superioare de morală. toate bolile. Tema geloziei. „Mă simt brusc istovit . trasaŃi planuri. spiritualitate. şi sănătatea". folosindu-se de sfaturile mele ca de o trambulină. Iar când omul se ataşează de viitor. e 4 martie 1997. atunci va trebui să daŃi la o parte conştiinŃa. care să vindece singur. spune-i cât mai des femeii tale dragi cât de mult o iubeşti şi petrece cât mai puŃin timp cu ea în pat. — În primăvara aceasta . împărŃite în două categorii. Dacă dumneavoastră doriŃi. — între timp. intelectul şi conştiinŃa. păstrând doar iubirea. de aptitudini. de acum încolo. să urmaŃi sistemul meu. la conştiinŃă.trei. sunt. în viziunea mea. Privesc prin geam la cerul albastru. aveŃi îndoieli. privind-o în ochi: «încercaŃi să vă rugaŃi în felul următor: „Doamne. cu cât mai mult evolua sistemul. să înŃelegem şi să simŃim că nu putem face din ele un scop suprem şi o fericire supremă. idealuri . A doua categorie o constituie dorinŃele. Cei ce mi-au citit toate cele trei cărŃi parcurg cea mai mare parte din acest drum. la spiritualitate şi dreptate. „In sistemul meu există un aspect foarte periculos . să-i ajute omului să se vindece. In caz contrar. Tema care apare aici este cea a trufiei. abia după acestea urma iubirea. cu atât mai mult conştiinŃa ceda în faŃa iubirii. Atâta timp cât vă temeŃi. Ca individ. în numele iubirii de Tine. Lasă la o parte toate problemele.le spun eu pacienŃilor . spiritualitatea şi idealurile. în curând vor apărea şi primele frunze. de toate treburile tale. fără eforturi şi constrângeri. lepădaŃi-vă conştiinŃa. relaxează-te. Vântul leagănă uşor crengile copacilor. inevitabil. mai exact cauzele lor. iar acestea. să ne ridicăm deasupra lor. când vă simŃiŃi sufletul pătruns de iubire.nu mai sunt în stare să fac sport. în acest moment. Mă sună un cunoscut din Colorado. Apoi. şi atunci rămâne veriga cea mai amplă. Dar. pe când moralitatea fără iubire . Primăvara se trezesc dorinŃele şi se deschide viitorul.

însă soarta îi trimite o nenorocire anume şi. Dacă veŃi simŃi că unica realitate şi suprema fericire este iubirea de Dumnezeu. Iar acest proces se cuvine să fie oprit. ruptura în relaŃii. şi idealurile. prin refuzul de a mai trăi. mai ales. aş putea spune că e vorba chiar de o nenorocire . atunci niciodată nu veŃi mai trăi durerea profundă la pierderea fiinŃei dragi. dorinŃele. SperanŃele şi idealurile la fel. Dar numai prin iubirea de Dumnezeu se poate accede la acest plan. — Sunt purtător al virusului HIV . fie o altă boală grea şi incurabilă. fie şi aşa. în plan subtil. înseamnă că pragul fatal e depăşit de două ori. supremele idealuri şi speranŃe. A trebuit deci să-i fie blocată orice posibilitate de a avea relaŃii cu femeile. dar. Ei bine. prin aceasta. atunci când. nu rămâne neobservat. VoinŃa şi dorinŃele sunt închise pe 800%. în felul acesta. mă gândesc. îi oferă şansa de a-şi găsi punctul de echilibru şi de a supravieŃui. ci s-ar fi apucat singuri de treabă. Mi-1 amintesc pe primul dintre aceşti pacienŃi. Dacă v-aŃi fi urât şi dispreŃuit semenii. umilirea şi reprimarea dorinŃelor. Dumneavoastră însă vă distrugeaŃi pe sine şi iubirea din propriul suflet. în aspectul lor de profunzime însă totul este simplu. Tot ceea ce era legat de fiinŃa iubită reprezenta pentru dumneavoastră un scop suprem. Ieri seară şi azi dimineaŃă i-am sunat pe trei dintre pacienŃii mei. AŃi reuşit să păstraŃi blândeŃea faŃă de alŃi oameni. viitorul. dumneavoastră n-o să vă despărŃiŃi de ea niciodată! Văd că pacientul încearcă să înŃeleagă şi să simtă ceea ce-i spun.răspunde bărbatul. veŃi pierde şi dorinŃele. pot să mă uit şi singur cum stau lucrurile.a zis el şi a tăcut. el ar fi trebuit să moară. în planul subtil. atunci. în planul subtil însă veŃi păstra şi după moarte unitatea şi contactul cu persoanele dragi. RelaŃiile îi sunt închise pe mai mult de 200%. Viitorul este închis pe 220%. de aceea aŃi luat acest virus HIV. tot aşa şi relaŃiile cu persoana iubită. totul ar fi mers bine. Acest lucru se manifesta prin gelozii şi susceptibilităŃi. văd cum soarta îl reŃine de la o moarte posibilă. la modul cel mai categoric. Asta poate însemna fie o afecŃiune oncologică. să-i fie distruse toate planurile. Dacă ei mi-ar fi dat crezare şi n-ar fi sperat că eu voi fi cel care să-i vindece. Dar ceva îl împiedică. Ceea ce înseamnă că. bunurile materiale. într-o situaŃie obişnuită. idealurile şi dorinŃele. pentru relaŃiile pe care le aveaŃi cu cei apropiaŃi. El şovăie un timp . lăsându-vă pradă deprimării şi autoflagelării. acum aŃi fi fost efectiv bolnav de SIDA. trădarea. dar. aptitudinile şi intelectul. toate acestea sunt mijloace de sporire a sentimentului de iubire. adică moralitatea şi idealurile. am înŃeles . Sunt curios. Planul exterior va fi distrus. sufletul vă era supus unui proces de vindecare. problemele lor sunt destul de complicate. şi acest lucru. A fost pe la mine o singură dată. Sunt curios să aflu ce variantă a ales pentru el propria lui soartă.120 — Gata. VeŃi înŃelege şi veŃi simŃi că. dacă pacientul tace. prin distrugerea valorilor umane. Iar scopul suprem nu se cuvine să fie pierdut şi. nu aŃi putut admite. — Dumneavoastră niciodată nu v-aŃi dat silinŃa să trăiŃi prin iubire . dar n-aŃi reuşit s-o păstraŃi şi faŃă de sine. mai ales. Murind. — Problemele mele sunt foarte mari. înŃelegeŃi un lucru: dorinŃele şi voinŃa dumneavoastră sunt mijloace de acumulare în suflet a iubirii de Dumnezeu. ceea ce este foarte grav.răspunde el. dorinŃa de a poseda o femeie şi de a fi cu ea. de care valori s-a ataşat? încep să cercetez cei şapte parametri principali: viaŃa.îi spun nu aŃi trăit decât pentru înaltele dorinŃe. numai aşa îl veŃi putea percepe. Ce este această boală sau nenorocire? — Vă rog să-mi spuneŃi care e problema dumneavoastră? -îi cer eu pentru a doua oară. Acum am o imagine integrală a situaŃiei. în exterior. speranŃele de viitor şi să-i fie suprimate din temelii toate dorinŃele. şi fiinŃele iubite. eşecul idealurilor şi prăbuşirea propriei moralităŃi. soarta. de asemenea. îmi amintesc cum a intrat şi s-a aşezat pe scaun în faŃa mea. relaŃiile. Constat la el trei ataşări: relaŃiile. cearta.

Din nou. La aptitudini şi intelect. toate bolile au o singură cauză: nedorinŃa şi incapacitatea de a recunoaşte că iubirea de Dumnezeu este mai importantă decât toate valorile. Aspectul „fascist" se manifestă atunci când accentul se pune pe un destin . câteva secunde mai târziu. Soarta pe 200%. de care se agăŃau cu înfrigurare. din iluzie. vă lăsaŃi cuprins de teamă. se aruncă printre ele. VoinŃa. mai importante pentru dumneavoastră decât iubirea. ca a fluturaşului de noapte. îndoială şi regrete şi continuaŃi să despicaŃi firul în patru. apoi mă întreabă prudent: — Îmi cer scuze. în ultimă instanŃă. că. Ii examinez câmpul. Dar. o să ajungeŃi să vă rugaŃi şi pentru copii şi nepoŃi îi zic . în continuare. ea depăşeşte dublul pragului fatal.îi zic eu . nu este decât un văl de muselină cu existenŃă uşoară şi efemeră. DepuneŃi eforturi în continuare . cu atât mai aproape este el de Creator. rezultatele analizelor au rămas aceleaşi. în faŃa Universului. situaŃia nu s-a schimbat. In măsura în care veŃi reuşi să vă detaşaŃi de valorile umane şi să le percepeŃi caracterul secundar. In privinŃa bunurilor materiale. în afara iubirii de Dumnezeu. Dacă veŃi reuşi să vă schimbaŃi. Ataşarea de relaŃii şi dorinŃe a scăzut. nu este decât un firicel de iarbă. s-a transformat în adevărata realitate. înŃeleg. ataşarea depăşea de două ori pragul fatal. iar conştiinŃa. în ce măsură metoda dumneavoastră îmi poate ajuta să mă vindec? — Nu vă promit nimic . Aici nu vă pot ajuta cu nimic. ConştiinŃa vede şi simte doar propria creaŃie şi este oarbă şi nereceptivă la iubirea primordială. iar sentimentul de iubire. care gravitează în jurul valorilor umane şi se leagă de ele. Parametrii relaŃiilor indicau un sector curat. Piramida lui Kheops e aproape o eternitate. dă naştere iubirii. îl sun.îi explic eu . Ori vă schimbaŃi în profunzime. — Fie că nu mi-aŃi dat crezare . vindecarea va fi realizabilă.aici. Ataşarea de moralitate şi idealuri. Acum trebuie să iau legătura cu mama unei fetiŃe grav bolnave. iubirea. lecuiŃi-vă sufletul. au renunŃat de bună voie la toate valorile umane. atras de flăcări. la rândul ei. se va vindeca şi trupul. ceea ce se cheamă contact cu viitorul. cu atât mai înalt este nivelul conştiinŃei şi cu atât mai uman devine omul. Trecutul. toate au devenit dintr-o dată iluzorii. prezentul. nu poate constitui un scop. foarte mult depinde de dumneavoastră. care. UitaŃi de trup. totul era în regulă. însă viitorul tot închis a rămas. dorinŃele închise pe 1000%. Valorile propriei conştiinŃe rămân. în adâncul sufletului. iar iubirea de Dumnezeu.îi zic eu şi închid telefonul. Viitorul era închis pe 100%. Eterna iubire stă la originea conştiinŃei noastre. viitorul. cu cât mai mult se aseamănă iubirea născută din conştiinŃă celei originare. În sistemul meu.în lume au fost înregistrate sute şi mii de cazuri de vindecare de SIDA fără intervenŃii exterioare. Medicii nu sunt în stare să explice acest mecanism. Aud în receptor o voce înăbuşită: — Totul e ca înainte. Nimic.îl întreb. a rămas la fel. raportat la trupul uman. Din perspectiva corpului nostru fizic. se cuvine să fie salvată ea. ori renunŃaŃi. care. Sunt curios să aflu ce a reuşit să facă acest om. care îşi face apariŃia în conştiinŃa noastră şi o însufleŃeşte. se aprinde şi piere. Şi iată că s-au scurs 20 de zile. cu atât mai manifestă este realitatea lui.fie n-aŃi simŃit ceea ce v-am spus. Privesc receptorul telefonului.121 oarecare. Cu cât mai durabil este acest ceva. dacă se va vindeca el. în primul rând. n-aş vrea să vă jignesc. — ÎnŃelegeŃi ce vreau să spun? . trufia poate fi de 2 feluri: cu aspect „fascist" şi cu aspect „socialist". dar aş fi vrut să ştiu. Iar cauza este simplă: oamenii au simŃit „adierea" morŃii şi. Un timp oarecare mă odihnesc după această convorbire. pare a fi o realitate doar ceea ce seamănă cu acest corp. îmi amintesc cum examinam parametrii câmpului copilului. şi aud la celălalt capăt: — Da.

De aceea trebuie să renunŃaŃi la conştiinŃă. Aceasta determinase o schimbare interioară şi în sufletul fetiŃei. înseamnă că şi dumneavoastră sunteŃi bolnavă. Şi iată că stau de vorbă cu mama fetiŃei: — În primul rând. după o convorbire de trei minute. pus în faŃa propriilor mele cercetări. aproape crudă. Dumneavoastră continuaŃi să vă învinovăŃiŃi semenii.i-am zis . am căzut pe gânduri. Ataşările sunt de dorinŃe. în medie. Valorile conştiinŃei au devenit pentru ea primordiale. de soartă. în două dintre precedentele ei vieŃi. în aceeaşi măsură. adică pe interesele trupului. se întâmplă anumite lucruri: dacă persoana în cauză este sufleteşte pregătită şi percepe sensul celor spuse. de aptitudini şi intelect. pentru a-mi da seama că aveam în faŃă o persoană cu o fire dură. A doua şedinŃă a adus puŃine schimbări. alfa-fetoproteina a scăzut până la 145 unităŃi. prizoniera propriei conştiinŃe. în spatele fiecărui cuvânt. şi a nepoŃilor. a cărei cantitate crescută poate semnala. Am pus jos receptorul şi mi-am acordat din nou o pauză. am nevoie de un timp îndelungat ca să mă odihnesc. apoi să lucraŃi pentru transformarea sufletului fiicei. FetiŃa suferea de ambele aceste forme.122 fericit. cu mult înainte de apariŃia unor anumite simptome. atunci trebuie să găsesc acele cuvinte care să o facă să o înŃeleagă şi să o simtă. Există o proteină specială. la 15 unităŃi. spiritualitate şi idealuri. atâta timp cât depindeŃi de propria conştiinŃă. în clipa în care veŃi simŃi că v-aŃi eliberat de toate pretenŃiile faŃă de cei ce vă înconjoară. Răsfoind scrisoarea pe care mi-a transmis-o un cunoscut de-al meu. îmi lipseşte o corectă educaŃie a simŃurilor şi că. în momentul de faŃă. Diagnosticul era pe măsura acestor deformaŃii. că în ficat începe un proces periculos. . conştiinŃa nu reuşea să găsească un punct de sprijin. Niciodată n-am răspuns personal la vreo scrisoare. ea începuse deja să se însănătoşească. Dacă fetiŃa este bolnavă. cantitatea de alfa-fetoproteină se ridică. sunt foarte puternic „poluate" sufletele viitorilor ei copii. dacă însă ceva o împiedică să accepte informaŃia. Acum va trebui să mai dau un telefon. sunt de menŃionat ataşările de dorinŃe. Acum însă a apărut obişnuinŃa şi v-aŃi trezit. până să ajung la o deplină armonizare a propriului suflet. pentru a-mi reface forŃele. după aceea. fetiŃa avea cancer la ficat. din nou. Uneori. demnitatea şi idealurile. La o persoană sănătoasă. schimbarea lăuntrică nu se poate produce. la dorinŃe şi la viaŃă în numele iubirii de Dumnezeu. veŃi şti că sunteŃi pe calea cea bună. apoi însă a reînceput să crească. Mai am de parcurs o cale lungă. fiica dumneavoastră a avut parte de un nivel al conştiinŃei şi de un potenŃial intelectual şi aptitudini care depăşeau cu mult nivelul permis de rezervele ei sufleteşti de iubire. Iar. de aceea v-aŃi agăŃat de sentimentul iubirii de Dumnezeu şi procesul de transformare lăuntrică s-a declanşat. La fetiŃă. Iată şi acum. atât doar că acest lucru se poate manifesta mai târziu şi sub o altă formă. în al doilea rând . Orientarea rigidă spre aceste valori i-a fost inoculată cu două vieŃi în urmă de către maică-sa. „Socialistă" este trufia născută din idee. aptitudini şi intelect. trebuie să stea propria mea experienŃă de depăşire a situaŃiei respective. Nici până acum nu v-aŃi detaşat sufleteşte şi nu i-aŃi iertat pe cei care v-au înjosit şi v-au jignit moralitatea. alfa-fetoproteina. stau şi mă gândesc că mie. Prima şedinŃă a fost surprinzătoare pentru dumneavoastră. atunci eu mă consum mai puŃin. la rândul meu. aŃi început să depindeŃi de planuri şi speranŃe. un pacient. Dumneavoastră aŃi fost aceea. acest indiciu era de 10000 de unităŃi. CărŃile reprezintă modul meu de a răspunde la scrisori. După prima şedinŃă. sunt.moralitatea şi idealurile mai rămân încă pentru dumneavoastră mai importante decât iubirea. iar. indicele proteinei este de circa 1100. Nici măcar nu era necesară o cercetare mai amănunŃită a sufletului şi caracterului. înclinaŃia spre a-i învinui şi a-i judeca pe alŃii era imensă. Când stau de vorbă cu pacienŃii. iar. Este necesar să vă schimbaŃi mai întâi dumneavoastră. neizbutind să înŃelegeŃi că voinŃa omului este întotdeauna secundară. în cazul dat.

mi s-a oferit ocazia de a vă transmite această scrisoare şi. o arahnoidită şi i-a prescris un curs de terapie rezolutivă pentru două săptămâni. câteva secunde ea nu mai respira. Cine. toate la un nivel profesional destul de înalt (pentru aşa un oraş cum este Riga . doar tensiunea intracraniană este ceva mai ridicată. iar. totul depinde de voinŃa pacientului. citindu-mi cea de-a patra carte. ochii i se deschideau.mâinile i s-au întins. prin somn. Scrisoarea este atât de reprezentativă. După prima săptămână (cu câte 5-6 injecŃii pe zi). Era o dimineaŃă ca oricare alta. crizele au început să revină o dată .. începând cu crizele jaksoniene (epileptiforme). aceste crize aveau loc cam o dată pe lună. în mai 1995. nu au dus. practic. port pe râul Daugava.123 Desigur. Pe 11 martie m-am internat. totul în jur era cufundat în beznă. în felul acesta. totul s-a petrecut în plină stradă. Cu totul întâmplător. După cum mi-a mărturisit chiar ea. deodată. în principiu. Un an şi jumătate de alergătură pe la medici. în vreun fel. de consultaŃii şi examinări prin diverse spitale. ci să-i ofer doar acele sfaturi. La început. Diagnosticele care i s-au pus au fost dintre cele mai diferite. nenorocirea. la ora actuală. dacă nu el. "Bună ziua. cu un medic-bioenergoterapeut şi cu un alt medic. apoi de două ori. medic-şef al spitalului regional. Fiecare mamă a trecut prin acele emoŃii exprimate în scrisoare. deşi avea ochii deschişi. până la infestarea helmintică. M-am gândit să fac următorul lucru: să nu dezvălui acestei mame toate aspectele diagnosticului meu. Problema este că. boala s-a agravat şi mai mult: crizele se repetau de 40-50 de ori pe zi (când aveau loc noaptea. m-a frapat conŃinutul scrisorii: prea bine era scrisă. Nicolai Borisovici Reznikov era şef de secŃie şi. ea a apucat doar să strige: „Mă. Era groaznic. mezina familiei. la vărsarea acestuia în Marea Baltică). Mă numesc Tarasova Vera Petrovna. apoi urmau mişcările bruşte. la nici un rezultat. au convenit toŃi cei care reprezentau medicina oficială. De prin septembrie anul trecut. buze). care să anunŃe. în acel moment.. de această dată. specialist în terapia manuală. când Nataşa a avut pentru prima dată spasmul (sau criza). Nataşa urmează un tratament la Centrul de medicină alternativă.. atunci când şi-a văzut copilul suferind. Iată conŃinutul ei. Mergeam la cumpărături. mai departe. Lucrurile stau în felul următor'în luna mai. globii oculari i s-au dat peste cap (nistagmus). totodată.capitala Letoniei. ea va împlini şapte ani. Tot atunci au fost făcute şi primele electroencefalograme. iar. ar fi putut să stabilească mai exact un diagnostic? Par a fi crize . părea că vine de foarte departe şi. încât am hotărât s-o public integral în paginile acestui volum. mi-a licărit o oarecare speranŃă de a primi un ajutor sau. să-i pun la dispoziŃie informaŃia privitoare la copilul ei. asupra cărora. în persoana lui îl aveam pe cel mai bun terapeut din oraş. un sfat din partea dumneavoastră. pe care le poate primi oricine. Tomografia computerizată a scos la iveală că nu există vreo tumoare pe creier. stimate Serghei Nicolaevici. iar ventriculul al III-lea al creierului este dilatat. ceea ce ne-a determinat să ne adresăm unui medic-neuropatolog de la dispensarul psihoneurologic." .de două ori pe săptămână. abia după aceea. Totul a durat nu mai mult de douăzeci de secunde. şi. vocea mea. picioare. să explic cum stau lucrurile şi să-i ofer persoanei respective posibilitatea de a se descurca de una singură în situaŃia creată. când. spasmodice din mâini. care au relevat o epiactivitate în zona tâmplelor. cel puŃin.. Insă. abia de se mai Ńinea pe picioare (pe atunci încă nu cădea). împreună cu Nataşa. fără să fi existat mai înainte vreun stres sau vreo durere de cap etc. s-a îmbolnăvit fiica mea Nataşa. Ne-am adresat pentru consultaŃii unui neurochirurg şi acesta a constatat. şi în acest caz aş putea să dau două-trei telefoane. Neurochirurgul a renunŃat la cazul nostru. Am umblat şi pe la diverşi „vraci". pe lângă toate celelalte. crizele se repetau cam de trei ori pe săptămână şi au Ńinut-o aşa până în februarie. Medicamentele nu aveau nici un efect.. într-un spital. anul 1995. Mai pe scurt. pentru cercetări. în luna octombrie a acestui an. Nu şi-a pierdut cunoştinŃa.

vi le trimit şi dumneavoastră). dar tot n-a folosit la nimic. Sunt o persoană credincioasă şi cred că Dumnezeu mi-a îndreptat paşii spre Centrul de medicina alternativă. pe linia femeiască a familiei. pe la sfârşitul lui iulie. şi au mai adăugat că se angajează ei să corecteze toate aceste disfuncŃii. în sfârşit. Am studii de biolog-chimist. deşi multe lucruri nu le-am înŃeles. am consultat literatură de specialitate. încă de la bun început. nici soŃul meu nu suntem nişte . Nataşa avea câte 20-30 de spasme pe zi (o nouă agravare) şi intenŃionam să ne internăm din nou Ia spital. Şi iată că. la sfârşitul lui mai 1996. s-a produs o nouă agravare. pe râul Tura) şi Moscova. eu şi cu fiica mea „purtăm crucea satanei". cu mine. rulau ceara etc. Pe scurt. am luat din nou legătura cu medicul specialist în terapia manuală. vă daŃi seama că toate acestea nu ne-au fost oferite aşa. deodată. când curtea era pustie. ea continua şedinŃele de tratament cu bioenergoterapeutul de la Centru. O cunoştinŃă de-a mea. Dar. Dar şi eu am remarcat. Lia şi Serghei. Probabil. sau o dereglare în transmiterea impulsului spre măduva spinării (segmentul toracic). Ce să vă spun? Am trăit o lună de fericire. să iasă la plimbare (până la acel moment nu-mi permiteam. Nataşei i s-a făcut o nouă diagnosticare. aşa cum cel ce se îneacă se agaŃă în disperare şi de un pai. S-au purtat cu noi ca nişte persoane foarte drăguŃe şi sensibile. în sfârşit. că boala nu seamănă să fie epilepsie. părea a fi un spasm al unui vas al creierului. nici fizic. nu sunt medic. Aceşti oameni au lucrat cu ea de la distanŃă în aceeaşi perioadă în care starea Nataşei s-a ameliorat. s-a învoit să-i caute şi să le transmită fotografia Nataşei şi o altă poză. dar n-a vrut să ne ofere o informaŃie mai exactă. au reînceput şedinŃele zilnice cu acest fel de terapie şi cele cu bioenergoterapeutul etc. trebuind să plece în delegaŃie la Habarovsk. după care numărul de crize a scăzut de la 50 pe zi la două-trei. recurgând la un specialist în terapia manuală. unde. copilul meu. tensiunea intracraniană este ridicată şi are arahnoidită. Am dat fuga la Centru. Ieşeam seara târziu. de o lună de zile. unde erau şi alŃi copii. tot aşa şi eu m-am agăŃat de această şansă de a vă transmite scrisoarea mea. îi mulŃumeam lui Dumnezeu că fiicuŃa mea e sănătoasă. Medicul bioenergoterapeut este şi el de părere că nu-i vorba de epilepsie. Tiumen (oraş în FederaŃia Rusă. de pomană. şi asta fiindcă în neamul nostru au existat vrăjitori.. Cu toate acestea. Mi-au spus că îi este dereglat refluxul venos. drept care mi-am schimbat direcŃia căutărilor. dar ceea ce se întâmpla nu putea fi catalogat drept criză. şi tot aşa am Ńinut-o până acum. pentru orice eventualitate. în Siberia Occidentală. apoi ele s-au extins şi pe perioada zilei. CărŃile dumneavoastră mi-au mers la inimă şi sunt absolut de acord cu metoda dumneavoastră. ce era mai important. La început. Cunoscuta mea mi-a adus 5 casete video cu înregistrări ale conferinŃelor dumneavoastră Ńinute la Surgut (oraş în FederaŃia Rusă . la est de Ekaterinburg. să o scot afară.. Şi iată că.124 jacksoniene. Desigur. Au început să iasă la suprafaŃă tot felul de amănunte (unul dintre aceşti „vraci" dădea în cărŃi). aşa încât reveneau de 15-20 de ori pe zi. Copilul a putut. am observat că au revenit spasmele nocturne. la acel moment. în acel moment. obscuritate totală. căci nici eu. însă nu în varianta clasică. au „burduşit-o" pe Nataşa mea cu relanium. umblând după tot soiul de „vraci". pentru a nu o traumatiza pe Nataşa). care sunt adepŃi ai metodei dumneavoastră de tratament şi. Le-am urmărit pe toate. Când. putea fi împreună cu cei de vârsta ei (este adevărat că se afla mereu sub supraveghere). pe linia mea. Pe scurt. citisem deja toate cărŃile dumneavoastră. nici moral. port pe fluviul Ob). care a locuit mult timp în Habarovsk. în genere. m-am interesat. îi cunoştea pe doi bioenergoterapeuŃi din partea locului. diagnosticul încă nu fusese stabilit cu exactitate. „Vracii" rostogoleau ouăle. că. Şi să ştiŃi că. mai ales că înşişi medicii de la spitalul regional m-au sfătuit s-o fac. soŃul şi fiica (pe care. O săptămână-două am urmat şedinŃele de tratament şi Nataşa părea să fi scăpat definitiv de suferinŃă. Depun eforturi pentru a mă îndrepta. Dar am uitat să vă relatez încă ceva. neamul se trage din Ńigani (e adevărat că am avut un bunic sârb de origine) şi că.

se află viitorul ei fiu. toate încercările care ne sunt trimise. idealuri şi dorinŃe. dar. speranŃele. I-am sunat pe aceşti pacienŃi deja de trei ori în ultimele zece zile. în actuala existenŃă. în perioada sarcinii. printr-o cicatrice sau alt semn pe faŃă. soarta fiului ei îi provoca periodic stări de întunecare a conştiinŃei. fetiŃa a fost extrem de susceptibilă. Vă mulŃumesc anticipat. Urmează să mai dau un telefon. însă acest leagăn este destinat ceremoniei funerare. I s-a oferit. Vă asigur de marea mea recunoştinŃă! Îmi pun o mare speranŃă în ajutorul dumneavoastră. cazul nostru nu este. copila nu mai avea şanse să treacă de această probă. la vârsta pubertăŃii. Ea n-a încetat să-şi blameze şi să-şi dispreŃuiască soŃul. demnitatea. Mă căiesc şi-mi cer iertare pentru toate. iar copilul continuă să sufere. în timpul sarcinii. În cazul dat. cu idealurile. Sunt la curent cu metoda dumneavoastră (aici mă repet). această copilă va reuşi să se îndrepte pe o cale bună şi nu se va crampona de conştiinŃa care i se stinge periodic. mai ales. strâns lipit de copilă. cât şi pentru sufletul fiului ei. geloasă şi principială. pentru care ea a distrus iubirea. De fapt. sufletul ei este puternic ataşat de relaŃii. în plan subtil. am văzut în planul subtil soarta fiului copilei. Aveam de-a face cu tema clasică a geloziei. principiile şi moralitatea inerente ei.125 îngeri. În două dintre vieŃile ei precedente. întrucât aspectul fizic se leagă de aspiraŃia noastră spre un ideal. atunci. fiul ei murea după naştere sau. dacă va simŃi caracterul secundar al valorilor umane şi se va întoarce cu faŃa spre iubirea de Dumnezeu. ea însă nu reuşea să înŃeleagă că toate acestea reprezentau un remediu preŃios. ea îşi apăra principiile. nemaivorbind de cheltuielile pentru cazare. Această atitudine se accentua. Au fost prezente acolo şi certurile. când. cum s-a întâmplat în ultima dintre acele două existenŃe. Serghei Nicolaevici. drept urmare. Imediat ce am început să fac diagnosticarea. dar starea Nataşei nu se schimbă în bine. prin pierderea unui ochi sau. în genere. Aş fi venit eu însămi la dumneavoastră. Căci trebuie să vă mărturisesc că noi avem de făcut faŃă viitoarelor încercări cu mult înainte de materializarea lor în plan fizic. privit de la distanŃă. pe atât de sigur vom reuşi să învingem în planul subtil. Astfel. Acum o să vă traduc această informaŃie întrun limbaj accesibil. a vederii. iar." łin în mână scrisoarea. în subconştient. posibilitatea de a simŃi caracterul secundar al acestor valori în raport cu iubirea. alături. Ce-i de făcut? Vă rog. din această cauză. Mă întreb dacă se poate face un tratament de la distanŃă. în ambele acele vieŃi. după care ea ispăşea totul prin boală şi moarte. Reprimarea conştiinŃei se poate produce prin schizofrenie. atât pentru propriul ei suflet. Dacă. în sufletul ei. cel mai dificil. daŃi-mi un răspuns. rezultă că aceasta se poate manifesta printr-o mutilare a chipului de la o vârstă fragedă. va fi antrenată în anumite situaŃii. deznodământul a fost tragic. văzută în plan subtil. iar. şi nedreptăŃile. şi în existenŃele trecute. confruntându-se cu . şi trădările. vă rog să mă credeŃi. iar ciocul şi-1 Ńine încleştat pe capul ei. ceea ce înseamnă că trebuia să-i fie luat. poate. acel lucru. Blocajul se poate produce printr-o înjosire a idealurilor. sunteŃi ultima noastră speranŃă. Asta deocamdată. Atunci nenorocirile şi suferinŃele fizice se vor retrage din faŃa noastră. idealurile. între zece şi paisprezece ani. Însă. însă. chiar dacă nu ne dăm seama în mod conştient de aceasta. pe cât de corect ne sunt educate simŃurile. In loc să-şi protejeze iubirea. îmi dau seama că. care o Ńinea strâns pe aceasta între aripile sale. ea va trece proba şi va izbuti să păstreze sentimentul de iubire. sau supus debilitării. imaginea este foarte interesantă: o fiinŃă fabuloasă şi-a înfăşurat strâns aripile în jurul siluetei fetiŃei. epilepsie şi diminuare a capacităŃilor. Parcă ar fi aşezat într-un leagăn. Să începem cu diagnosticul. În viaŃa actuală. financiar. dar a-Ńi schimba radical caracterul nu e o treabă de-o zi. Am să vă povestesc cum s-a întâmplat totul. şi necazurile. dacă omul nu este în stare să înŃeleagă de ce i-a fost dată această viaŃă şi. Este vorba aici de conştiinŃă. nu-mi pot permite să acopăr nici măcar costul biletelor de drum.

sufletul copilului s-a apropiat de ea. Fata părea tot mai fericită. în vieŃile precedente. vreau să trăiesc". acelei mame. — Cum se simte fiica dumneavoastră? — Nu se observă schimbări deosebite . Am sunat-o din nou peste câteva zile. s-a simŃit cuprinsă de o frică teribilă: „Mama . murea. Dar. deocamdată. nici părinŃii nu au putut-o ajuta în acest sens. Cinci zile mai târziu am sunat-o din nou: . Privite în profunzime. aceste două istorii sunt aproape identice. PărinŃii dau fuga la ea. de fiecare dată. în planul subtil. sub forma supărărilor pe situaŃia creată. Când s-a îndrăgostit. de aici şi cenuşa materializată.mor. încetul cu încetul. şi viziunile de coşmar. Altceva: rugaŃi-vă nu numai pentru dumneavoastră şi pentru fiică. şi chinurile fetei. însă tânăra nu a fost în stare să găsească drumul cel drept. cu siguranŃă. Ura ascunsă s-a pus în mişcare şi a început să acŃioneze autonom. n-a reuşit să treacă proba. că fiica ei. care nu au fost încă înlăturate. AveŃi multe pretenŃii faŃă de Dumnezeu. Ei bine. ea se aruncă de pe geam şi moare. adică prin onestitate. fata a acumulat în subconştient o imensă agresivitate îndreptată împotriva soŃului şi a fiului său. gravidă fiind. atunci când o voi suna. Îmi amintesc de vizita unui domn. Mama. pentru început. că. Dublul fiului a întreprins tentative. dumneavoastră aŃi trăit până acum cu simŃul moralităŃii şi al nobleŃei şi nu cu cel al iubirii. protejându-1 de agresivitate. Eu însumi nu mă aşteptam la minuni. atunci urmează să i se ia. ea şi-a dispreŃuit soŃul. Când. Când am sunat-o pentru prima dată. Cititorul cunoaşte deja textul rugăciunii: „Doamne. în subconştientul său. Sinuciderea a pus capăt acestui sentiment de ură. Iar. la idealuri. pentru purificarea sufletului devin obligatorii chinurile interminabile. la dorinŃe şi la viaŃă". la adresa propriei persoane. Mai ales acestea din urmă sunt foarte numeroase. mi se dezvăluie aceeaşi poveste. că fiul ei. la cei apropiaŃi. deodată. spiritualitate şi nobleŃe. şi anume să-i explic de ce a murit fiica lui? ViaŃa ei era senină şi minunată: iubea şi îşi dorea să se mărite. Rugăciunea dumneavoastră nu are efect. i-am spus să se roage. aprind lumina şi văd cenuşa de pe plapumă.striga ea . Apoi au urmat câteva luni de chinuri groaznice. fata simŃea: cu fiecare clipă trăită. Această orientare de viaŃă i-aŃi transmis-o fiicei dumneavoastră şi generaŃiilor următoare. care a bătut drumul până la mine pentru a mă ruga un singur lucru. flecare dintre ele reprezintă o suferinŃă şi o tragedie aparte. începând cu acel moment. puneŃi ordine în propriul suflet. care s-au dovedit a fi zadarnice. moralitate. totul. veche de când lumea. a venit moartea la mine şi mi-a presărat cenuşă pe plapumă". când colo. E adevărat că numărul crizelor a scăzut de la cincisprezece la zece. Stabilirea unei dinamici pozitive este mai importantă decât minunea. în numele iubirii de Tine sunt gata să renunŃ la moralitate. pe chipul ei apăruse zâmbetul şi. în existenŃele sale precedente. CereŃi de la Dumnezeu iertare pentru aceasta şi rugaŃi-vă ca iubirea dumneavoastră pentru El să se ridice deasupra fericirii umane. ci şi pentru viitorii nepoŃi. la suprafaŃă însă.126 încercările.mi-a răspuns femeia. Dar mam decis să nu-i spun. pe soartă. — Vă rog să reŃineŃi bine ceea ce urmează să vă spun -m-am adresat ei. care mi-a scris scrisoarea. Au avut un şoc. probabil. programul de distrugere s-a declanşat şi a început să-i ucidă fiul cu mult înainte ca acesta să fie conceput. nu alege să salveze iubirea. la spiritualitate şi nobleŃe. Nu i-am oferit explicaŃii şi nu i-am povestit nimic. ea încearcă tot mai mult să-şi ucidă fiul. tată. că. de a-i salva pe amândoi. Şi strigătul ei subit în noapte: „Mamă. se va produce minunea. Acestea apar sub forma supărărilor la adresa celor din jur. Şi încă un lucru: omul se deosebeşte de animal printr-o conştiinŃă evoluată. Astfel că dublul a închis sufletul fiului ei. Programul a evoluat şi s-a convertit în autodistrugere. simt că în curând o să mor. Ea credea. după care suferinŃa parcă a mai lăsat-o.

Şi am închinat cu toŃii paharele.a răspuns femeia. să analizaŃi. Acum a sosit momentul să-i dau această informaŃie strict particulară. care se servesc fierbinŃi ca gustare la vin) excelenŃi şi o ambianŃă plăcută. Rugăciunea la vreme de nenorocire este deosebit de eficientă. însă aceasta nu-i reuşea. greşiŃi amarnic. dar mai ales volumul patru. Deşi. —Tot ceea ce i-am comunicat până acum mamei fetiŃei bolnave poate fi aflat citind toate cărŃile mele.dar nu am avut când.răspunde repede femeia. într-o măsură mai mare sau mai mică. când lucram ca ghid în Abhazia (republică autonomă în Georgia. Am avut mari necazuri zilele acestea. CUM SE NAŞTE UN T O A S T Ne aflăm într-un restaurant din Moscova. zic eu. acest lucru se întâmplă cu fiecare dintre femei. mai cu seamă dacă obiectivul ei este aspiraŃia către iubirea de Dumnezeu. AduceŃi-vă aminte. vă propun un toast . atunci îmi pare foarte rău. — Am înŃeles . Prin urmare. şi-a dispreŃuit şi şi-a blamat soŃul.întreb imediat ce aud la celălalt capăt vocea deja familiară. iar dimineaŃa e bine să faceŃi terapie cu urină: ajută la diminuarea ataşării de spiritualitate. Cu douăzeci şi cinci de ani în urmă. Să bem deci ca această carte să vadă lumina zilei". — AscultaŃi aici la ce vă spun . zece crize pe zi . un fel de colŃunaşi cu carne de berbec condimentată. obişnuiam să-mi notez toasturile. Până acum i-am dat sfaturi valabile pentru vindecarea oricărui copil şi nu i-am dezvăluit încă adevăratele cauze care au determinat boala fiicei ei. Tocmai încep să-mi scriu cea de-a patra carte. Câte crize pe zi are acum fiica dumneavoastră? — Patru-cinci . Ridic receptorul şi formez numărul. Ea încerca să-şi ascundă dezamăgirea. — Dacă necazurile vă împiedică să vă rugaŃi.zic eu şi închid. — Cum se simte fata? . De aceea nu este de dorit să lăsaŃi acum lucrurile baltă.se scuză femeia . dar a facut-o şi înainte de concepŃie. — Acum este de dorit să mâncaŃi cât mai puŃin.mă îmboldeşte vecinul de la masă .zic eu. Au trecut trei zile de la această convorbire. nici să vă faceŃi tot felul de speranŃe. o să vă mai dau încă un telefon. cum îŃi e obiceiul. Fiecare urare de pahar echivala cu o întreagă carte. — Acum are o singură criză pe zi .răspunde femeia. cuprinsă între Marea Neagră şi munŃii Caucaz.mi-a răspuns femeia. — Îmi cer iertare . Nişte hinkali (mâncare tradiŃională georgiană.numai să Ie compui aşa. Peste trei zile îi dau iarăşi telefon. Nu e bine nici să staŃi pe gânduri. era . — Schimbarea codului informaŃional al câmpurilor durează cam două-trei luni. In cel mai bun caz. sub diverse forme. Consimt. Văd după câmpul fetiŃei că în tot acest timp n-aŃi făcut nimic. Dacă dumneavoastră credeŃi că o să vă sun în fiecare săptămână ca să vă „trag la remorcă" propriul dumneavoastră copil. în două dintre existenŃele ei precedente. şi cu dumneavoastră. cât a fost gravidă. amenajat la subsolul unei clădiri. — Mai zi câteva toasturi . acelaşi lucru s-a întâmplat. Şi încă ceva. şi cu mama dumneavoastră.127 — Ce mai face fiica dumneavoastră? — Tot aşa. din mers. Vă doresc toate cele bune. „BăieŃi.i-am zis. fiica dumneavoastră. retrăiŃi totul şi rugaŃi-vă. O să ne mai sunaŃi? — Vom vedea .).

Se întâmpla prin 1973. după părerea mea. croită după anumite şabloane. „Partidul înseamnă poporul" . cum au loc cataclisme şi războaie. în tot felul de înflorituri.fără a se preciza măcar care partid. aceste simple cuvinte s-au transformat. îmi amintesc ce vremuri erau. nobil şi minunat. care şedea alături de mine şi pe care-1 consideram o persoană foarte inteligentă. De fapt. în Ńară. care se numeşte „aphazha". Chiar dacă îŃi întorceau stomacul pe dos. spre victoria comunismului" etc. într-o regiune dincolo de Suhumi41. chiar şi cei pe care nu-i cunoştea. un grup de ghizi. într-d deplasare de creaŃie. o cucoană lector îşi împărtăşea temerile: „în această Ńară există forŃe care doresc să stârpească partidul comunist şi pe toŃi comuniştii". toastul reprezenta pentru mine o cuvântare banală. Urma să coborîm în grota Abrskila. acel lăcaş sfânt care se naşte în sufletul nostru atunci când ne adunăm împreună. mai înainte. cumplitul regim socialist începuse să se mai destindă. se construiesc case şi se înalŃă biserici noi şi vedem cum sunt distruse casele şi se prăbuşesc bisericile. cu atât mai sigur va ajunge el la inimile ascultătorilor. „Dar comuniştii şi poporul sunt un tot întreg. pentru femeie!" „Vedem cum. întrucât anume lui i se încredinŃau toate excursiile cu academicienii. Atunci ghidul. Suna oarecum stupid. Mai sus era agăŃată în cârlige carnea afumată. el dorea ca toŃi oamenii. La început. dar va rămâne poporul". pe nişte prăjini de lemn. Ne-am ospătat şi ne pregăteam deja să ne continuăm drumul.pentru mine. a mormăit pe neaşteptate: „îi vor stârpi pe comunişti. . împletită din nuiele. vreau să spun . care abundă. în urechi mai stăruia încă frazeologia sforăitoare: „Supremul Ńel al partidului este binele poporului". bărbatul este mai nobil şi mai spiritual. în timpul unei discuŃii iscate în biroul de excursii. să fie fericiŃi. cu atât este mai reuşit. Să închinăm deci pentru acel lăcaş sfânt care va dăinui chiar şi atunci când asupra noastră se vor abate războaiele şi cataclismele. să ridicăm deci aceste pahare pentru cea care-1 face să fie aşa. împreună cu un grup de ghizi. cum va suna o nouă mostră a genului. când se leagă între noi prietenia. când ne împărtăşim unul altuia iubirea. care tocmai se pregătea să rostească un toast. Cu toate acestea. In centru se afla o vatră cu focul încins. Cu cât mai surprinzător este. Cum spunea un francez: „Ideile sunt ca nişte cuie. Şi când te gândeşti că. Dar moşul şi-a ridicat paharul şi a zis: „Să bem pentru ca poporul s-o ducă bine". el se gândea la ceilalŃi. zi de zi. Era perioada când. de aceea. cu cât mai multe emoŃii şi idei exprimă. aceste lozinci totuşi îşi făceau simŃită influenŃa. îmi aduc aminte cum. iar şi mai sus. Bătrânul nu se gândea la sine. deasupra ei atârna un ceaun imens cu mămăligă. unul: „Bărbatul este mai deştept decât femeia. Să nimiceşti partidul comunist înseamnă să nimiceşti întreg poporul". Eram curios. Şi iată-ne deci pe noi.128 ca un poem comprimat la o miniatură sau la o singură frază. „înainte. una dintre cele mai frumoase din Ńinutul abhaz. spre exemplu. De groază. bărbatul este mai puternic decât femeia. se afuma brânza de oaie. când ne urăm reciproc numai bine". pentru mine. în ceva fermecat. Am înŃeles că toastul este o urare adresată semenilor. Doar o secundă mai târziu a ajuns şi până la mine întreaga măreŃie a acestui toast. era o locuinŃă tradiŃională abhază. am simŃit cum mă trec fiorii. dacă sunt prea des repetate. Atunci am început să compun toasturi. n-am întrevăzut în această frază nimic altceva decât o nouă lozincă sovietică. Nici nu-mi trecea prin minte că putea fi altfel. cel mai surprinzător toast. Iată. şezând la masă şi ascultându-1 pe un bătrân abhaz. îŃi intră în cap". de obicei. Eram plecat. Abătându-ne din drum. îmi aduc aminte cum am auzit. „aleşii poporului". „Poporul este conducătorul statului". în aceeaşi clipă. am poposit la un mic restaurant.

O dată cu trecerea anilor. cu cât mai constante sunt emoŃiile de profunzime. poate să adune din nectarul preŃios. Când în exterior se produc tot felul de mutaŃii. vă vibrează tot trupul. se şterge. mai funcŃionează. care ne uneşte cu Dumnezeu. cu atât mai frumos şi mai surprinzător va fi toastul: „ImaginaŃi-vă că aŃi făcut cunoştinŃă cu o preafrumoasă doamnă. mai bine. Fiecare întâmplare din viaŃă este aidoma unei flori: uriele flori sunt bogate în polen. Sufletul dumneavoastră tânjeşte după ea. . Prietenii aşteaptă de la mine un toast. apoi. Dar nu este decât jumătate din iubire. care coboară în zbor pe ele. SimŃiŃi că nu mai sunteŃi cel de odinioară.mă roagă amicii mei. îmbogăŃindu-ne lumea interioară. dacă. Iar dacă nu vom salva iubirea. Iar acum. HaideŃi să bem pentru ca niciodată să nu-i vorbim de rău şi să . în copilărie avem foarte multă iubire în suflet.Foarte bine. AŃi observat cum. De aceea vreau să închin acest pahar pentru cele care ne rănesc şi astfel ne oferă prilejul de a ne întregi sentimentul nostru de iubire. atunci veŃi şti cu certitudine că aceasta este adevărata iubire. proprietarul îmi zâmbeşte cu căldură. iar viaŃa trecută va părea devastată ca un pustiu. vi-1 improvizez imediat -le zic eu şi încep. Şi închinăm din nou paharele. Trecând pe lângă mine. Cea mai mare stabilitate o are sentimentul iubirii. iar Ia bătrâneŃe nu-Ńi mai aduci aminte nici ce-ai făcut dimineaŃa. Memoria de suprafaŃă. pe când cea emoŃională. Putem trăi o întreagă viaŃă. Astfel durata vieŃii noastre se măsoară nu în ani. — Bine. şi atunci vom avea senzaŃia că nu am trăit cu adevărat decât vreo 15 ani. în miere. Ei bine. Când trecem printr-o anumită situaŃie. nu sunt pentru prima dată aici. în felul acesta. Cu cât mai multă iubire vor cuprinde ele. structurile de profunzime se cuvine să rămână neschimbate. Acum va trebui să simt tot ceea ce se petrece în sufletul meu şi să traduc aceste sentimente în cuvinte. Ne cunoaştem din vedere. Astfel. Dacă veŃi reuşi să rămâneŃi la aceleaşi sentimente de început. iar sufletul vă este pătruns de fiorul unei tainice şi inefabile frumuseŃi. noi irosim rezerva de iubire şi memoria noastră emoŃională slăbeşte. reŃii orice amănunt. asta în cel mai bun caz. ci cu puterea de a trece dincolo de ele. O să vă dezvălui acum despre ce este vorba. Localul are tavanele joase şi nu este prea spaŃios. logică. Dar putem comprima o experienŃă de câteva sute de ani în 30-40 de ani de viaŃă. noi trăim în interacŃiune cu ea. fără a trece măcar o singură dată printr-o emoŃie puternică şi profundă. „ŞtiŃi ce-i aceea memorie? . de aceea fiecare eveniment ne lasă o urmă profundă. Să bem deci pentru femei".129 Stau în restaurantul de la subsol. Cunoaşterea autentică a lumii începe nu o dată cu trăirea bucuriei şi a suferinŃei. ci în acel bagaj emoŃional şi sentimental pe care 1-am agonisit. stăpânind-o.dar să fie unul mai scurt şi mai pe înŃelesul nostru. extragem din ea o anumită experienŃă. după ce o depăşim. Cu cât mai multă iubire cuprinde sufletul nostru. cu atât mai mare este cantitatea de informaŃie pe care o putem reŃine. mai târziu. „Zi-i următorul!" . reprimând-o în suflet. Vă gândiŃi atunci: este chiar iubirea.-în copilărie. că sufletul devine tot mai bun şi mai frumos. Dăm peste cap paharele. pe când alte flori se dovedesc a fi fără rod.Toată lumea ridică din umeri. cu atât mai viguroasă ne este memoria şi cu atât mai exact putem evalua realitatea exterioară. imaginaŃi-vă că femeia iubită v-a jignit sau v-a trădat.stăruie comesenii mei . şi atunci albinuŃa. sau s-a purtat într-un mod josnic. — Zi-1 şi pe al treilea . pe care-1 va transforma. în orice situaŃie. vom reuşi să păstrăm iubirea din suflet. când vă gândiŃi la ea. Beau acum pentru ca adevărata noastră viaŃă să dureze cât mai mult". iat-o. atunci vor păli şi celelalte sentimente. simŃiŃi cum vă dau lacrimile de fericire şi. — AcordaŃi-mi doar trei secunde. savanŃii n-au aflat acest lucru nici până în ziua de azi. memoria simŃurilor. s-a făcut. atunci vom putea reŃine în memorie pentru totdeauna până şi cele mai subtile nuanŃe ale emoŃiilor trăite. Doar cel care are puterea de a suporta o fericire supremă va putea depăşi şi durerea cea mai adâncă.

Prima a părăsit casa iubirea. Tot aşa. Ei bine. mi-am permis să cutreier lumea. la New York. Şi. Banchetul nostru a continuat. la urmă a plecat şi fericirea. m-au ajutat. iar iubirea şi sănătatea au rămas să stea în tindă. apoi fericirea şi. în cea de-a doua casă. Aş fi putut deveni un cântăreŃ şi un pictor profesionist. iubirea şi sănătatea. Sunt. în ceea ce priveşte resursele naturale. la început. pescuitul sau nopŃile albe în jurul focului de tabără. impresionante. îmi amintesc cum. nu mi-am valorificat nici unul dintre talentele mele. în cea de-a treia casă a fost găzduită sănătatea. Escapadele în sânul naturii. . căci. Dar s-a dovedit că. fără sănătate. După 40 de ani. Aş fi putut să termin două facultăŃi. Mai toate staŃiunile din străinătate arată la fel: o mare îngrămădire de construcŃii şi câŃiva palmieri piperniciŃi pe malul mării. să mă realizez în viaŃă. pe cine să invite înăuntru? Au hotărât. Apoi: „Ai aproape 40 de ani şi tu continui să faci pe prostul". Să bem deci pentru ca întotdeauna să lăsăm iubirea să intre prima. Douăzeci de ani m-am ocupat de tot felul de lucruri. am vizitat monumentele de cultură. Ieri m-a sunat un cunoscut din America.am întrebat eu. pe care nu le-am luat niciodată în serios.şi au lăsat-o pe fericire să intre. până la urmă. dar n-am absolvit nici una. Şi iată că se opresc ele la o casă şi bat la uşă. în cea de-a doua casă. într-adevăr. într-o anumită măsură. bărbatul. Au amuŃit cu toŃii. şi sănătatea. Şi în prima casă s-a găsit doar un singur loc. drept urmare. de cele mai multe ori. pe baza acestui toast. imediat ce s-au întors acasă. — Îndrăzneşte . Iar în cea de-a treia casă au hotărât că iubirea este cea mai importantă şi. Deci să bem pentru ca şi fericirea. la fel. printre cele mai minunate locuri din lume. ea a rămas în casă. Cu banii câştigaŃi. Aşa arată practic toate staŃiunile din Occident. — îŃi aminteşti cum. Mergeau pe drum iubirea. Iar din casă li se răspunde: „Nu avem decât un singur loc" . şi fericirea. până la urmă. fluturându-mi pumnul pe sub nas: „Ai aproape 30 de ani şi n-ai obŃinut încă nimic în viaŃa asta". să scormonesc după ciuperci. pe care mai înainte nu le-am putut vedea decât în poze. apoi sănătatea. şi sănătatea. — Ce ziceŃi dacă voi încerca. şi ăsta a fost unicul câştig cu care m-am ales. a fost constatarea că în Rusia există totuşi un cadru mult mai potrivit pentru odihnă. inaccesibile în Occident. ai fost vizitat de un cuplu sosit din altă Ńară? SoŃia nu reuşea de mulŃi ani să rămână însărcinată. în schimb. ce rost mai au iubirea şi fericirea? Deci fericirea şi iubirea au rămas în tindă. tocmai acele lucruri. toate acestea sunt. avea probleme.s-au arătat intrigaŃi ortacii. Am reuşit să-mi cumpăr apartamentul în care locuiesc acum. Iar eu şedeam şi mă gândeam la viaŃa asta. Toastul a fost acceptat. nu era decât un loc. în ultimul timp însă mă atrage mai mult să hoinăresc fără Ńintă prin pădure. de fapt. Şi nu numai să mă realizez. a plecat iubirea. — Am să vă propun şi eu un toast . de nenumărate ori. Am descoperit că Soci şi Crimeea sunt. nici puteri pentru aceasta şi. dar nu am găsit nici timp. astfel. unchiul meu mă lua la rost. lângă vatră a fost lăsată sănătatea. Noi golim paharele. mergeau pe drum fericirea. Iar lângă ea au hotărât să rămână şi sănătatea. Ceea ce m-a izbit cel mai mult. apoi au dat aprobator din cap. aşa că au lăsat-o înăuntru pe iubire. la cât de ciudată poate fi. că fericirea este lucrul cel mai important şi au lăsat-o pe ea să poposească lângă vatra lor. ci şi să-mi asigur o anumită situaŃie materială. fericirea şi sănătatea. ea a rămas gravidă. iar treburile lui s-au pus pe roate. Am mai băut un rând. Gospodarii au căzut pe gânduri. — Aşadar. el a dat a lehamite din mână şi s-a lăsat păgubaş. să improvizez un altul? . în călătoriile mele în afară. nu voi avea niciodată nevoie. eram convins. şi iubirea să nu ne părăsească niciodată căminele. de care.zice vecinul meu.130 nu-i judecăm strâmb pe cei cu care ne-a fost odinioară bine. Universul lăuntric se dovedeşte a fi mult mai important decât lumea exterioară.

Ba. Le doresc tuturor cititorilor mei să ajungă să simtă. Am visat la acest lucru o viaŃă întreagă. dar s-a dovedit că atingerea acestor obiective este de neconceput fără o profundă schimbare interioară şi fără ajutorul acordat altor oameni. abia atunci am simŃit cu adevărat ceea ce noi.. încă de pe când eram copil. oamenii. — în cazul în care voi putea merge la ei . Când am înŃeles acest lucru şi am început să acŃionez în consecinŃă. va trebui să-mi iau câteva luni de vacanŃă. A trebuit să parcurg o cale lungă. moralitate şi etică. Ce va urma după aceea. Sper ca anul acesta să ajung să-mi văd visul împlinit. te vor asigura şi cu pacienŃi. care au fost circumstanŃele şi ce a urmat. nu pot să ştiu. mai mult. în joc erau puse şi vieŃile altor oameni. Ştiu că. care m-au ajutat să devin un om mai fericit. te vei odihni şi. vei mai câştiga un ban." Am înŃeles câteva adevăruri. . să petrec cât mai mult timp în mijlocul naturii. încât am decis să mă Ńin cât mai aproape de stilul relatărilor reportericeşti: cum am primit această informaŃie. planuri şi obiective. ÎNCHEIERE Cei care au citit această carte în manuscris au fost de părere că am abordat în ea un stil mult mai personal. la fel ca mine. Nici nu ştiu ce să răspund. Astfel îŃi vei putea recupera banii de drum. Şi au mai spus că. la cultivarea aptitudinilor.asta se va întâmpla abia peste vreo patru luni. poate chiar în iulie.. Dar informaŃia conŃinută în carte este atât de importantă.zic eu . dacă vrei. ci să pictez. adevărata fericire. la perfecŃionarea calităŃilor mele intelectuale. Dar.131 Ei te invită să Ie faci o vizită. Acum însă e mai bine să nu-mi fac planuri de viitor. am aspirat. care poate fi rezumată într-o singură frază: „Ignorarea faptului că ieşirea în viitor se realizează nu numai prin scopuri. la o evoluŃie personală şi la cunoaşterea lumii înconjurătoare. putea să mă coste viaŃa. cine ştie. ci şi prin spiritualitate. în primul rând. în paralel. numim „fericire". Aşa o fi. după apariŃia celei de-a patra cărŃi. Vara e abia la început şi eu mă gândeam să-mi petrec vacanŃa la casa de la Ńară.

.1 Viitorul........................ 57 Artele marŃiale..32 „Triunghiul"...........................8 Noile valori................86 Personalitatea şi societatea..................................................................41 Principiile..................45 Sterilitatea.........................................104 Sikaciaelian........93 ŞedinŃele cu pacienŃii...........74 Iubire şi morală.......................................23 Cazinoul...................................................132 CUPRINS Către cititori..108 Lucrul cu pacienŃii..............102 Eu-l colectiv..........62 Receptarea noii informaŃii.............................................................................................................94 Moralitatea........133 .................83 SituaŃiile critice.........86 A-i ajuta pe alŃii.....48 Rugăciunea......1 Introducere..................................127 Încheiere.......................................91 Idealurile.................................117 Cum se naşte un toast ..