You are on page 1of 15

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszenisftett eves beszamoloja

Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany
egyeb szcrvezet megnevezese

1093 Budapest Lonyai u, 24.
dille

Keltezes:

Budapest, 2008. junius 10.

az egyeb szervezet vezetoje kepviseloje
P.H.

1821416141217173210156
Stausztikai szamjel vagy adoszam (csekkszamlaszam) A z egyeb szervezet megnevezese:
Az cgyeb szervezet cime:

101
Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kdzalapitvany

1093 Budapest

Lonyai u.

24.

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSiTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE ltv
sor szam A tetel megnevezese
b A. Befektetett eszkozok (2.-5. sorok) I. IMMATERIAus JAVAK

adatok EFt-ban

El6z6 ev

a

c
25909 1 001 24905'
"

Elozo ev (el<) helyesbitese

Targyev e 30

a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

nz

712,2 23056

II. TARGYI ESZKOZOK III. BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK IV. BEFEKTETETT ESZKOZOK ERTEKHEl YESBiTESE B. Forg6eszkiiziik I. KESZLETEK II. KOVETELESEK III. ERTEKPAPiROK IV. PENZESZKOZOK C. Aktiv ldobell elhatarolasok ESZKOZOK (AKTivAK) OSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor) D. Sajat tOke (14. - 19. sorok) I. INDUL6 TOKE I JEGYZETT TOKE II. T6KEVALTOzAs! EREDMENY (7. - 10. sorok)

..

51635/ 3864/ 20398/'

59360 5510 4.1 20004-

27373 221 77762 3891!? " 20000 .. 16324

3379:1 1879 91411 40945 20 000 1891.5'

,

Ill. lEKOTOTT TARTALEK IV. ERTEKElESI TARTAlEK
V. TliRGYEVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGSOL (KH. TEVSOL)

2254 339/ 0

2030

VI. TARGYEVI EREDMENY VALLALKOzAsl

TEVEKENYSEGBOL

a
0 4425

E. Celtartah~kok F. Kiitefezettsegek (22. - 23. sorok)

6354

I. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSt:GEK II. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK G. Passziv idobeli athatarolasok FORRA-SOK (PAsszfvAK) OSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

6354/ 32493/ 77 762 (

4425 4604:t' 91411
"

1/

25

Keltezes:

Budapest, 2008. iunius 10. Az egyeb szervezet vezetoje (kepviseloje)

Statisztikai szamjel vagy adoszam (csekkszamlaszam) Az egyeb szervezet rnegnevezese: Az egyeb szervezet clme:

Europai Osszehasonlfto Kisebbsegkutatasok 1093 Budapest Lonyai u. 24.

Kdzalapltvany

KETTOS KONVVVITELT VEZETO EGVEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSITETT EVES BESzAMOLOJANAK EREDMENYKIMUTATAsA

2

I0I0

7

EV
EI6z6
ev

adatok EFt-ban EI6z6
ev (ek) helyesbitese Tilrgyev

sor szam

A tetel moqnevezese
0

a 1
2 3

c
71312,' 65385 ..

a

e 81704 "
76165,
I

A. Osszes kozhasznu tevekenyseg bevetete
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 1. Kozhasznu a) alapit6t61 b) kozponti k61tsegvetest61 c) helyi onkormanyzattol d) egyeb, ebb611% ............. """" ."" .... celu mukodesre kapott tarnoqatas

4
5
6

65385

I

73200

2 965

7 8
9

2. Palyazati Oton elnyert tamopatas 3. Kozhasznu 4. Aktivalt tevekenysegb61 szarrnazo erteke bevetel

387 3 09S 2829/
I
I

saiat teljesftmenyek

1 646 3506

10 12 13 14 15 16 17 18
19

5. Egyeb bsvetel B. Vallalkozasl tevekenyseg bevetele

339
I

C. Osszes bsvetel (A + B) ID. Kozhas;znu tevekenyseg ratorditasai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 1. Anyagjellegu ratcrdltasok

71 651' 69060 18372 47715 2910 48
;
I

81704 79674 22569 5341.3 3606··

2. Szernelyi jellegu ratordltasok 3. Ertekcsokkenesi lefras

4. Egyeb rafordltasok 5. Penzugyi rnuveletek rafordltasai

3Ei
51
/"

15

20 21 22 23
24

6. Rsndklvuli rafordltasok E. Vallalkozasi tevekenyseg rafordltasal (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
1. Anyagjellegu

0

0

raforditasok

2. Szemelyi jelieg(l rafcrdltasok 3. Ertekcsokkenesi 4. Egyeb rafordltasok 5. Penzuqyi 6. Rendklvuli rnuveletek ratorortasal lelras

25 26 27 Keltezes:

raforcttasok

Budapest, 2008. iunius 10. Az egyeb szervezet vezet6jc
(kepviseloje)

11181214161412171713121015161110111
Statrsztikai szamjel vagy adoszam (csekkszarnlaszam) A~ egyeb szervezet megncvczese: Az egycb szervezet cime:

Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok

Kozalapitvany

1093

Budapest Lonyai u. 24.

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUSITETT EVES BESzAMOLOJANAK EREDMENYKlMUTATAsA

2 sor szarn
A tetel megnevezese
0

0 10 17 1

EV
c
69060 339 ..
Elozo ev (ek) helyesbftese

adatok EFt-ban
Tilrgyev e

EI6z6 ev

a

a

27 29 30

F. Osszes rafordltas (D. + E.) G. Ad6zfls elOtti ersdmsnya (B .• E.) H. Ad6fizetesi kotelezettseg I. Tflrgyevi vatlalkozasl eredrneny (G .• H.)

79674,' .' 0 0

31
32 33

339 2252 2591/

0
.'

J. Tflrgyevi kozhasznu eredrneny (A .• D.)
Tflrgyevi eredmeny (I. + J.) TA.JEKOZTATO ADATOK

2030' 2030
/

33
34 35

A. Pcnziigyileg I. Berkoltseg ebbol:

rcndezett szemelyi jcllegu raforditasok

53413 .
34247 1506 6576 .
7997···· 11 169 j/

• mcgbtzasi

dijak

36
37 38

- tisztelctd iiak 2. Szernelyi jellegu egyeb kitizetssek 3. Berjaru!ekok

39

B. A szervezet altaI nyujtott tarnoqatasok

6080

Keltezes:

Budapest, 2008, Junius 10. Az egyeb szervezet vezetoje (kepviseloje)

Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kdzalapitvany
(~

KOZHASZNUsAGI JELENTES

2007

Budapest, 2008.

2

Tartalom

1. Az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany szarnviteli beszamoloja

2. Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasarol

3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatas

4. A eel szerinti juttatasok kimutatasa

5. A kozponti koltsegvetesi szervtol, elkulonitett MIami penzalaptol, a helyi onkormanyzattol, a kisebbsegi telepulesi onkormanyzattol, a telepulesi onkormanyzatok tarsulasatol, az egeszsegbiztositasi onkormanyzattol es mindezek szerveitol kapott tamogatas mertekenek kimutatasa

6. A vezet6 tisztsegviseloknek

nyujtott juttatasok ertekenek, illetve osszegenek kimutatasa

7. A kozhasznu tevekenyseg rovid tartalmi beszamoloja

melleklet:

kurat6riumi jegyzokonyv a kozhasznusagi jelentes elfogadasarol

3

1. Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany szamviteli beszamoloja

*

4

2. Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasarol

Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok szerint reszesult koltsegvetesi tamogatasban, 2007. evben penzugyileg teljesult tamogatas: MEH IX-33/2007 Kulugyminiszterium (Eupopai Charta) KUm 2006. mukodes Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium

Kozalapitvany

2007. evben az alabbiak

Osszesen:
2006. evi maradvany: MTA OM 3152/06 KUlilgyminiszteri urn Mindosszesen

75.000 1.500 6.000 6.000 88.500

EFt EFt EFt EFt EFt

495 EFt 609 EFt 9.225 EFt 98.829 EFt

2007. evi kozhasznu eredmeny-kimutatas szerinti - a felhasznalasra elhatarolassal - korrigalt mukodesi tamogatas 73.200 EFt.

nem kerult 25.629 EFt

*
Az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany koltsegvetesi tamogatasokat az alabbiak szerint hasznalta feI: 2007. evben kapott

- Osztondijfizetes
- Kutatds, tanulmanykeszites - Nyomtatds koltsege

- Tevekenyseg mukodesi koltsege

Osszesen:

6.080 EFt 8.120 EFt 4.994 EFt 54.006 EFt 73.200 EFt

5

*

3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatas

Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany felhasznalasaval kapcsolatos kimutatast az 1, sz. melleklet tartalmazza.

2007.

evi

vagyon

*

6

4. A eel szerinti juttatasok kimutatasa

Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok szerinti juttatasokat nyujtotta:

Kozalapitvany

2007, evben az alabbi eel

- Osztondij fizetes - Kutatas, tanulrnanykeszites

osszesen:

6.080.000.- Ft 8.119.542.- Ft 14.199.542.- Ft

*

7

5. A kozponti koltsegvetesi szervtol, az elkulonitett allami penzalaptol, a helyi onkormanyzartol, a kisebbsegi telepulesi oukormanyzattol, a telepulesi onkormanyzatok tarsulasatol, az egeszsegbiztositasi onkormanyzattol es mindezek szcrveitol kapott tamogatas mertekenek kimutatasa

Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany 2007. evben jelen kozhasznusagi jelentes 2. pontjaban felsoroltakon kiviil nem reszesult tamogatasban koltsegvetesi szervt61, elkulonitett allami penzalaptol, a helyi onkorrnanyzattol, a kisebbsegi telepulesi onkormanyzattol, a telepulesi onkormanyzatok tarsulasatol, az egeszsegbiztosttasi onkorrnanyzattol es mindezek szerveitol,

*

8

6. A vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatasok

ertekenek, illetve osszegenek kimutatasa

Az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany osszesen 6.576.000.- Ft azaz Hatmillio-Otszazhetvenhatezer forint juttatast nyujtott vezeto tisztsegviseloinek.

*

9

7. A kozhasznu tevekenyseg rovid tartalmi beszamoloja

A Kozalapitvany 2007. evi kozhasznu melleklet tartalmazza.

tevekenysegenek

tartalmi beszamolojat

a 2. sz.

Budapest, 2008. junius 10.

*
Az Europai
........... ,

Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany Kuratoriuma 2008 .. ,~1 ulesen elfogadta a 2007. evi tevekenysegrol keszult kozhasznusagi

jelentest.

;1 ;I0~-/L

C.

./

'<::;-"-VLv,_

»:

'

kuratoriumi elnok

MONETA
Konyvvizsgal6 es

1J 88 Budapes
Bercsenyi
1/.

Tel: 2919·409 F(/.~: 2923·010

Adotandcsado Kft.

29/(/.

Fiiggetlen konyvvizsgaloi jelentes az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany eves beszamolorcl Kuldottkozgyulesenek a 2007. evi egyszeriisitett

Elvegeztiik az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany (vegzes szama: 11. Pk. 60839/2002.) mellekelt 2007. evi egyszenisitett eves beszamolojanak konyvvizsgalatat, amely egyszerusitett eves beszamolo a 2007. december 31-i forduI6napra elkeszitett merlegbol - melyben az eszkozok es forrasok egyezo vegosszege: 91.411 EFt, a merleg szerinti eredmenye: 2.030 EFt nyereseg -, az ezen idopontra vegzodo eyre vonatkoz6 eredmenykimutatasbol es kozhasznusagi jelentesbol all. Az egyszenisitett eves beszamolonak a szamviteli torvenyben foglaltak es a Magyarorszagon elfogadott altalanos szamviteli elvek szerint t6rteno elkeszitese es vales bemutatasa a vezetes felelossege. Ez a felelosseg magaban fog1a1ja az akar csalasbol, akar hibabol credo, lenycges hibas allitasoktol mentes pcnzugyi kimutatasok elkeszitese es val6s bemutatasa szempontjab61 reIevans belso ellenorzes kialakitasat, bevezeteset, fenntartasat, megfelelo szamviteli politika kivalasztasat es alkalmazasat, va1amint az adott korulmenyek kozott esszeru szamviteli becsleseket. A konyvvizsgalo felelossege az egyszerusitett eves beszamolo velemenyezese az elvegzett konyvvizsgalat alapjan, valamint a kozhasznusagi jelentes es az egyszerusitett eves beszamolo osszhangjanak megitelese. A konyvvizsgalatot a Magyar Nernzeti Konyvvizsgalati Standardok, valamint a konyvvizsgalatra vonatkozo - Magyarorszagon ervenyes - torvenyek es egyeb jogszabalyok alapjan hajtottuk vegre. A fentiek megkovetelik, hogy megfeleljunk bizonyos etikai kovetelmenyeknek, va1amint hogy a konyvvizsgalatot ugy tervezzuk meg es vegezzuk el, hogy kello bizonyossagot szerezzunk arrol, hogy az egyszerusitett eves beszamolo nem tarta1maz lenyeges hibas allitasokat. A konyvvizsgalat magaban foglalja olyan eljarasok vegrehajtasat, arnelyek celja konyvvizsgalati bizonyitekot szerezni az egyszerusitett eves beszamoloban szereplo osszegekrol es kozzetetelekrol. A kivalasztott eljarasok, beleertve az egyszerusitett eves beszamolo akar csalasbol, akar hibabol eredo, lenyeges hibas allitasai kockazatanak felmeresei, a konyvvizsgalo megitelesetol fuggnek. A kockazatok i1yen felmeresekor a konyvvizsgalo az egyszenisitett eves beszamolo ugyvezetes altali elkeszitese es vales bemutatasa szernpontjabol relevans belso el1enorzest azert merlegeli, hogy olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzen meg, ame1yek az adott korulmenyek kozott megfeleloek, de nem azert, hogy a Kozalapitvany belso ellenorzesenek hatekonysagara vonatkoz6an velemenyt mondjon. A konyvvizsgalat magaban fog1a1ta tovabba az a1ka1mazott szamviteli alapelvek megfelelosegenek es a vezetes szamviteli becslesi esszerusegenek, valamint az cgyszenisitett eves beszamolo atfcgo bemutatasanak ertekeleset is. A kozhasznusagi jelentessel kapcso1atos munkank a kozhaszmisagi es az egyszerusitett eves beszamolo osszhangjanak mcgitelesere korlatozodott es nem tartalmazta cgyeb, a Kozalapitvany nem auditalt szamviteli nyilvantartasaibol levezetett informaciok attekintesct.

Meggyozodesunk, hogy a megszerzett pot nyujt a konyvvizsgaloi zaradekunk

konyvvizsgalati megadasahoz.

bizonyitek

elegendo

es megfelelo

ala-

Zaradek
A konyvvizsgalat soran az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany egyszerusitett eves beszamolojat, annak reszeit es teteleit, azok konyvelesi es bizonylati alatamasztasat az ervenyes nemzeti konyvvizsgalati standardokban foglaltak szerint felulvizsgaltuk, es ennek alapjan elegendo es megfelelo bizonyossagot szereztunk arrol, hogy az egyszerusitett eves beszamolot a szarnviteli torvenyben foglaltak es az altalanos szamviteli elvek szcrint keszitettek cl. Velemenyiink szerint az egyszerusitett eves beszamolo az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany 2007, december 31-6n fennallo vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzeterol megbizhato es valos kepet ad. A kozhasznusagi jelentes az egyszerusitett eves beszamolo adataival osszhangban van.

Budapest,

2008. junius

10.

1 1188 BUdape;t BOes Adot:miicsad6 Kit , , 1( . . ,ercseny M'k ' . Toth J ozsef . aJl)a1olilyi/VHlltart' :]', 1 ,Jos II. 29/a, " as] S2JJn' 000 ugyvezeto ' 233
bejegyzett konyvvizsgalo kamarai tagsagi igazolvany szama: 002555 MONETA Konyvvizsgalo es Adotanacsado Kft kamarai nyilvantartasi szam: 000233

[i

/1

!~

f(on.YVl'lzS af' '

.

:IUONEY'"

rfi

2