CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. ……….…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului 1.Angajator – Persoana juridică ………….., cu sediul/domiciliul în str.. ……………., nr…, bl. …, sc.. …, et.. …, ap.. …, loc.. ……………, Judetul ……….., Cod postal……….., înregistrată la Registrul Comertului ………………, sub numărul J…/…../……….., cod fiscal ……….., telefon ……………, reprezentată legal prin ………………., în calitate de …………………,şi 2.Salariatul/salariata – domnul/doamna ……..………………………………………………, domiciliat(ă) în localitatea …………………………………, str. . …………………………………….. nr. ……………, judeţul …………………..……, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria …….…………, nr. ….. ………..……………., eliberat/eliberată de …………………………………… la data de ………………….., CNP ………………………………….., permis de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………, am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: B. Obiectul contractului……………………………………………………………………………………… ………….. C. Durata contractului: a)nedeterminată, salariatul/salariata ……..……………………………….. urmând să înceapă activitatea la data de …………………..; b)determinată, de…………..luni, pe perioada cuprinsă între data de ……………………………. şi data de ……………./pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. D. Locul de muncă 1.Activitatea se desfăşoară la ………………………………………………………………………………….. 2.În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ……………………………….. E. Felul muncii Funcţia/meseria ……..…………………………………………. conform Clasificării Ocupaţiilor din România; F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului precum si obiectivele de performanta individuala sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. G. Condiţii de muncă: 1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr.

………. . Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:……………………. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ……………………. J.(ore zi/ore noapte). b)..31/1991 2. beneficiază de un concediu suplimentar de ……………………………………………….. 2.. O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 4. sporuri ………………………. alimentaţie de protecţie ………………………………. materiale igienico-sanitare ……………………………………………. Salarizare: 1. c). . 3. d). b). potrivit Legii nr. echipament individual de protecţie …………………………………. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă.. c).…. zile lucrătoare. alte adaosuri……………………………. ore/zi ……….. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea si sănătatea în muncă: a). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. lei.. fracţiune de normă). I. cu modificările şi completările ulterioare H. Salariul de bază lunar brut: …. 53/2003 – Codul muncii. K. De asemenea. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează …………………….…. Alte elemente constitutive: a). indemnizaţii …………………………. durata timpului de lucru fiind de ………. echipament individual de lucru ………………………………………. ore/săptămână.…………………………………. în raport cu durata muncii (normă întreagă. b). (ore zi/ore noapte/inegal). a). b). c). Concediul Durata concediului anual de odihnă este de ………. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu. Durata muncii: 1.. 2. a). O normă întreagă.………………. ore/săptămână.

(1) din Legea nr. în contractul colectiv de muncă aplicabil. e) dreptul la demnitate în muncă. c) dreptul la concediu de odihnă anual. m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. j) dreptul la protecţie în caz de concediere. i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă. b) obligaţia de a respecta disciplina muncii. (2) Salariatului îi revin. e) Clauza de confidentialitate…………………………… f) Clauza privind drepturile de proprietate intelectuala………………………. informaţiile prevăzute la art. d). k) dreptul la negociere colectivă şi individuală. g) dreptul la acces la formarea profesională. c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. 3)…………………………………………………. . 61 lit. după caz. e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate. precum şi în contractul individual de muncă. g) Criteriile de evaluare a realizarii obiectivelor de performanţa individuala ale salariatului sunt: 1)…………………………………………………. n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 65 si 66 Codul muncii este de ……… conform Legii nr. în principal. b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal. 53/2003 – Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă. următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau.. In cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate. L. l) dreptul de a participa la acţiuni colective.. h) dreptul la informare şi consultare. alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă …………………………………. c si d si art. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament. de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului.18 alin. h) Alte clauze M.. . 2)…………………………………………………. Alte clauze: a) Perioada de proba este de ……………… b) Perioada de preaviz în cazul concedierii conform art.e). d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu. următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: (1) Salariatul are. c) Perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……… conform Legii nr. în principal. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă. 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă. f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă..

următoarele obligaţii: a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. (4) Angajatorului în revin. ………………. cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora. j) sa evalueze realizarea obiectivelor de performanță individuala ale salariatilor stabilite prin fisa postului. . din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă./ ……………………. precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. înregistrat sub nr. contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. în principal. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului.…… la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeţului/municipiului …………………. care. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat. Familiei şi Protectiei Sociale. în principal. în condiţiile legii. următoarele drepturi: a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. h) să elibereze. f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa. 53/2003 – Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii. potrivit legii. numai dupa criteriile de evaluare a realizării acestora N. c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege. g) obligatia de a realiza obiectivele de performanță individuala stabilite prin fisa postului si de a se supune criteriilor de evaluare a realizării acestora h) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. conform dispoziţiilor legale. d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii. prin divulgare. la cerere. f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală. precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.. e) să se consulte cu sindicatul sau. sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. după caz. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare.…/Ministerul Muncii. g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege.f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă. sub rezerva legalităţii lor. în condiţiile legii. cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete. (3) Angajatorul are.

Reprezentant legal. potrivit legii. în urma îndeplinirii procedurii legale. ……………. suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial. 53-2003 – Codul Muncii. executarea.. Angajator. câte unul pentru fiecare parte. Pe data …………………………. . Salariat. Angajator. modificarea. din Legea nr.Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare. O. prezentul contract încetează in temeiul art. Conflictele în legătură cu încheierea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful