You are on page 1of 31

Europai Osszehasonlite Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany

••

KOZHASZNUsAGI JELENTES
r

2010

Budapest, 2011. majus 16.

2

Tartalom

I. Az Europai Osszehasonlito

Kisebbsegkutatasok

Kozaiapitvany

szamviteli beszamoloja

2. Kimutatas a kolrsegvetesi

tamogata s felhasznalasarol

3. A vagyon felhasznalasaval

kapcsolatos

kimutatas

4. A eel szerinti juttatasok kimutatasa

5. A kozponti koltsegvetesi szervtol, elkulonitett allami penzalaptol, a heJyi onkormanyzattol, a kisebbsegi telepulesi onkorrnanyzauol, a telepulesi onkormanyzatok tarsulasatol. az egeszsegbiztositasi onkorrnanyzattol es mindezek szerveitol kapott tamogatas mertekenek

kirnuratasa
6. A vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatasok ertekenek, illetve osszegenek kimutatasa

7. A kozhasznu tevekenyseg rovid tartalmi beszamoloja

melleklet:

kurat6riumi jegyzokonyv a kozhasznusagi

jelentes elfogadasarol

5

~~-<t_,
1
I

8

I

2

I

41

6

I

41

2

I

7

I

7

I

3

I

2

I

0

I

51

...tcuj,~_Q_ 6
I

1

I

0

I

1

P'

j-..: c.vcv~~
,t..... t...:)~(L/...;e.,

I

",-",GL.~

Statisztikai szamjel vagy adoszam (csekkszamlaszam)

Az egyeb szervezet megnevezese: Az egyeb szervezet clme:

Europai. Osszehasonlito

Kisebbsegkutatasok

Kozalapitvany

1093 Budapest L60yai u. 24.

KETTOS KONYVVITELT EGYSZERUSiTETT

VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EVES BESzAMOLOJANAK MERLEGE
I

2

I

0

11

I

0

I

tv
Eldzo ·ev
EI6zQ ev(ek)

adatok E Ftban

sor

.szam l
a 1 2 3
4

A tetel meqnsvezese b

c
23:864 4751. 19 113
ERTEKHEL YESBiTESE

helyesbitese d

Targyev

e
20603 3005 17598

.A.·Befektetett eszkOZ()k.{2Ai. sorokl
I. IMMATERIAus JAVAK

.:
/

V
/

II. TARGYI ESZKOZOK III. BEFEKTETETT IV. BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK ESZKOZOK

-:

5 6 7 8
9

S. Forg6eszkozok.(7. - 10. sorok)
I. KESZLETEK II. KOVETELESEK III. ERTEKPAPiROK IV. PENZESZKOZOK

49892:
4859

-:
/
/

14851· 4223 350 10278

/
/

/

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C. Aktiv idobeli elhatarolasok
ESZKOZOK (AKTivAK)oSSZESEN0(1.+6. + 11. sor)

528 20726 V" 23779 /' 1229 1/ 74985 /"
331,27

47
35501

/

/

/

.D; $aj,attQKe.{t4. -19. $orok) I. INDULO TOKE I JEGVZETT TOKE
II. TOKEVAL III. LEKorOTT IV. ERTEKELESI

/

rozxs

I EREDMENY

20000 22464

..

/

11432' ./ 20 000 13 127 ~

TARTALEK TARTALEK
(KH. TEVBOL)

v. rARGYEvI
VI. TARGYEVI

EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGBOl EREDMENY VALLALKOzASI

-9337 0

i./

TEVEKENYSEGBOL

-21 778 83
0
J

E. CIHtartalekok ·F..·KOtelezeUs~gekj22~ - 23.•sorok)
I. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK

21
22 23 24

6623

/
/

2·845

/

II. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK G. Passziv idobeli elhatarolasok . FORRASOK(PASSziv AK)OSSZESEN ~~ ..
(1:t+2.0.+2.1.+24.
..

6623 ./ 35235 / 7498S.

2845 './ 21224 ./
355_01·

25

/

Keltezes:

Budapest, 20 II. rnajus 16. Az egyeb szervezet vezetoje

EUR6PAfS?ts¥.mu.sQNih.'()
'----

KISEBBSEGKUT1\.T ASOK KOZALAPITV ANY .__

6

~ k('t'" t.'w to ii<_"(.

1 I 8 I 2 I 41
Az egyeb szervezet megnevezese: Az egyeb szervezet clme:

6

I 4 12 I 7 I 7 I 3 I 2\

0

I 5 I 6 11 I 0 11
Kisebbsegkutatasok

~t~

=C~~~

Statisztikai szamjel vagy adoszam (csekkszamlaszam)

Europai Osszehasonht6

1093 Budapest LOnyai u.

24.

Kozalapitvany

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERVSiTETT EVES BESZAMOLOJANAK EREDMENYKlMUTATASA
adatok E Ft~
ban sor szarn A

tete I megnevezese
b

EI6z6 ev

a
1

c
82.903 76430 76430
..................

.EI6:t6 ev (ek) helyesbitese d

Targyev

e
65599

A. Osszes kozhasznu tevekenyseg;bevetele .(1.+2. + 3" + 4. + 5.)

)

2

1.. Kbzhasznu Ge.lumOk6dElsre kapott
'tamogatas a) alapft6t61 b) kozponti kbltsegvetest61 c) helyi onkorrnanyzatto: d) egyeb, ebb611% ..........

/'

V
/ /

/
1/

46561 46561

3
4

5
6 7 8 9

2. Paiyazati uton elnyert tarnoqatas 3. Kozhasznu tevekenyseqbol szarmazo bevetel 4. Aktlvalt sajat teljesftmenyek 5. Egyeb bevetel B. Vallalkozasi tevekenyseg bevetele erteke

374 1 201
4898

II
/ /
/

12000 1474
5564

/

10
12

/ /'
/

83 82903 92240 24927 59968
4800

13 14 15 16
17 18

C.bsszes bevetel(A +. B) D. Kozhasznutevekenyseg ratorditasai {1. +2+~. +.4-.+5,+ 6.) 1. Anyagjellegu rafordltasok lelras 2. szernetyi jell egO ratordltasok 3. Ertekcsoxkenesi

65682 87377 27097
54458 2910

1//
1/ /
/

/

/
/

j

4. Egyeb rafordltasok 5. Penzugyj mOveletek rafordltasai 6. RendkivOli rafordltasck E. Vallalkozasi tevekenysegratorditi\sai (-1:.. + 2. + 3. of 4,.+'0. +6.) 1. Anyagjel!egu rafordltasok Ielras 2. SzemEdyl jellegu ratordltasok 3. Ertekcsokkenesi 4. Egyeb ratordttasok 5. Penzogyi mOveletek raforditasai 6. Rendkfvuif rarordrtasok

193 /

795
7

uJ

19
20 21 22 23 24

19 2333 0

I

2110 0

/

25
26 27 Keltezes:

Budapest, 2011. majus 16. / __ Az egyeb szervezet vezet6je

, EUR6Pii0~}~S{I1~LiiO
KISE~BSEGKpTATASOK KOZALAPITV Al\'Y
~"--.-

-_ --__
......

....

7

Stntisztikai szamjel vagy adoszam (csekkszamlaszam)

Az egyeb szervezet megnevezese: Az egyeb szervezet cime:

Europai

Osszehasonlito

Kisebbsegkutatasok

Kozalapitvany

1093 Budapest

Lonyai u. 24.

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU EGYSZERUsiTETT EVES BEszAMOLOJANAK EREDMENYKIMUTATAsA
adatok E Ftban

sor

szam a
27

AteteL megnev:ezese
b F. osszes ratordftas (D. + E.) G.Ad6z;is elottreretfi"nenye(R H. Ad6fizetesi kotelezettseg L Targyevi vallalkozasi erednteny (G..- H.l
-- --

,EI6zQev

EI6z6 ev (ek) helyesbitese

Targyev

c
92240
-E.)

-:
/;
/

d

e
87377 83 0

29
30

0

/

-:

31
32 33

0 -9337 -9337
ADATOK

83 -21 718

/
./

J. Targyevi kozha.sznu et.edmeny{A. - D.)

targyevi er~'!1enY(1,

f. J.}

-21695' V

TAJEKOZTATO 33
34 A. Peniiigyifeg rendezett s7~mHyijellegu raforditasok

44103 28674 2106 8250

/
/

I. Berkoltseg
ebbol: - meabfzasi clijak - tiszteletdijak 2. Szemelvi jeJlegu egyeb kifizetesek 3. Beriarulekok

35
36 37 38

4674 10755 1980

./

/

/

39

B.A szervezet altai nyujtott tarnoqatasok

/

/

Keltezes:

Budapest, 2011. majus 16.

3

1. Az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany szamviteli beszamoloja

*

4

Ills

1214

16141217171312101516

111011

1

Konyvvizsgalatra atadott beszamolo

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek

kozhasznu egyszeriisitett eves beszamoloja

Eur6pai Osszehasonlit6 Kisebbsegkutatasok
egyeb szervezet megnevezese

Kozalapitvany

1093 Budapest L6nyai u. 24.
cime

Keltezes:

Budapest, 2011. meljus 16.

az egyeb szervezet vezetoje kepviseloje
P.H.

8

2. Kimutatas a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasarol

Az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany 2010. evben az alabbiak szerint reszesult koltsegvetesi tamogatasban,

MER VI-S2/84/2/2009 MER VI-SZ67/10/2010 OSSZESEN:

12061 186 Ft 34 500 000 Ft

/' /

46 561 186 Ft /'

*

-:-,~

9
t':-'-'.D~L

-k)L..r""

3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kirnutat~<b~;
Nyit6 2010. januar 01. Befektetett eszkozok Keszletek Kovetelesek Adott eloleg

!

23 864 211 Ft /' 4858878 Ft / 220705 Ft / 3 300Ft »> 205025 Ft 21451 Ft / /'

Utolagos elszamolas
Mobil parkolas Kulturalis jarulek Szallito TE Ertekpapirok

1000 Ft ~ 76546 Ft v 20725900 Ft ./

Penztar
Valutapenztar ROL 20110377 Ft / 3669 134 Ft -: 1228774 74985301 6622862 Ft / Ft /' Ft / Valutapenztar SKK Bank BankEUR Aktiv idobeli elhatarolasok Eszkozok dsszesen; Rovid lejaratu kotelezettsegek Passziv idobeli elhatarolasok Kotelezettsegek osszesen: ~ ,NyitiJ: sajaL;v"agyon Bevetelek:

35 234 989 Ft / 41 857 851 Ft /' 33 127<450 Fe /

lamogattisok:
MEH Vl-52/84/2/2009 MEH VI-SZ67/1012010 Cel szerinti bevetel Oktatasi Miniszteriurn tarsadalomtudomanyi Egyeb bevetel Kulonfele egyeb bevetel (kerekites ad6foly6szl.ig.) Ertekesitett targyi eszkozok bevetele Penziigvi miiveletek bevetelei: Ertekpapirok bevaltas arfolyam Kulf.p.ert-re sz610 eszk.es kot.pu .. Rendkivuli bevetel: 2531 970Ft 1 282483 Ft 660000 Ft kutatas 12 000 000 Ft 12061 186Ft 34500000 Ft

46561186

FV

12000000

F/
Ft/

1942483

1 089 928 Ft ./ 914209 Ft 175719 Ft 2531970 Ft"

Halasztott bevetel Vallalkozasi tevekenyseg berbeadas
, ,

83 199 Ft

J

Bevetelek ossz,sen: " Aktivalt sajat teljesitmenyek erteke :NjJ'itO+bevt!telek oss;esfm:

64 208'766 Ft / 1474200 Ftl 98810

416,F( /

10

Kiaddsok: Anvagjellegii koltseg 639247 Ft / 25 109Ft /' 190279 Ft / 68074 Ft / 25 929307 Ft / 266360 Ft/ 204503 Ft/ 56375 Ft /' 170490 Ft /' 324977 Ft // 14500 Ft /
58035

922709 Ft /'

Aram, gaz
Benzin

Nyomtatvany, irodaszer Egyeb anyag
Jgenvbe vett szolgaltatdsok
Rezsi koltseg (kozos, viz ktg.) Berleti dijak

Karbantartas, javitas

Belfoldi uti es kikuldetesi ktg. Kulfoldi uti es kikuldetesi ktg. Taxi ktg
Posta koltseg

Ft /

Fenymasolas ktg. Piac kutatas Elofizetesek, foly6irat szakkonyv
Konyvelesi dij dij Konyvvizsgaloi

3975 Ft /

500 000 Ft 295700 Ft.!'

.r.

Telefon Internet Tars.tud. Kutatas, tanulmany Kiadvanyok koltsegei
Egyeb igenybevett szolgaltatasok (etk.kez.ktg.parkolas)

2926106 Ft /' 208000 Ft / 2451 746 Ft / 13 8979;;;2Ft/ 2043953 Ft / 19886 Ft ./
1800000

Jogi kepviselet

Ft /

Adatfeldolgozis
Egyeb igenybevett Hatosagi igazgatasi szolgaltatasok (etk.kez.ktg.parkolas)

472 365 Ft/ 214354 Ft / 244984 Ft ../ 3000Ft/ 57480 Ft '/ 184504 Ft / 28 673 533 Ft 2 106 360 Ft 8250000 Ft 368665 Ft/ 255041 Ft 1 320000 Ft

Egveb szolgdltatas koltsige

szolg.dijak

Biztositas Bank ktg
Birkoltseg

Teljes munkaidos berkoltseg Megbizasi dijak Tiszteletdij
Szemilvi jellegii kifizetesek

0 I;/
1/

39 029 893 Ft

/

4673876

Ft /

Kulfoldi napidij
Sajat gk. ktg. terites

Etkezesi utalvany Telefon SZJA Termeszetbeni szja 25 % Osztondlj Reprezentacio
BerMrulikok

226003 Ft/; 324000 Ft

1 980 000 Ft 200 167 Ft j 9559783 Ft

I;
10754800 / Ft

J

Nyugdijbiztositasi Alapot illeto jarulek Egeszsegbiztositasi Alapot illeto jarulek

1 195 017 Ft ~)

11 El'tekcsokkenesi lefras 2863814 Ft 45880 Ft

/' /'

2909694

Ft /

Terv szerinti ertekcsokkenesi leiras Ertekcsokkenesi leiras 100 e Ft alatt Koltsegek mindosszesen: Rdforditdsok: Egyeb rli(orditlisok: Ertekesitett targyi eszkozok konyv sz.erteke Brrsagok, kotberek, kes.kamat Cegautoado Onkormanyzat varakozasi hozzajarulas Kulonfele egyeb raforditasok Penzugyi miiveletek ra(orditdsai Kulfoldi penzertekre sz616 eszk.kot pu-i rend. Arf.ny.

84465263 'Ft .,../

794515 Ft/ 739942 Ft ././ 133 Ft /' 45000 Ft /' 2000 Ft / 7440 Ft / 6897 6897Ft 2109884 / 87376.559 Ft /'
",',

n >:

-: 2109884 Ft /

RendkiviiIi rafordihisok: Terites nelkul konyv atadas Koltsegekis Nyito rdforditdsok ossieseli: kiadds:

. Kiadas.osszeseft:~

87376'559 Ft ,/' 11 433 857 erteken: 20 6~3 320 Ft / 4223 194 Ft / 83 199 Ft /' 39200 Ft / 22506 Ft /; 205559 Ft /
672 275 Ft/

+ bevetel»

Pi /

AzAlapitvdnv vagvoni hetvzete 2010. december 31.kdnyvszerinti Befektetett eszkozok Konyv keszlet Vev6 koveteles kulfoldi Egyeb koveteles (utolagos elsz. Pinter Tamas) Szallito tulfizetes

AFA
Penztar Bank Bank EUR 3804,67 Aktiv id6beli elhatarolas

8620281 Ft / 985441 Ft / 46814 Ft

I

Eszkozok 6sszesen:.
Sajdtv((gyon Rovidlejaratu Szallitok SZJA Koltsegvetesi befizetesi kotelezettseg Iddbeli elhatdroldsok Koltsegek raforditasok Forrasokoss'Zesen: 1010. december 3L kotelezettsegek: 564230 Ft / 892070 Ft / 1387408 Ft / 934 538 Ft 20 289 686

35 501 789 Fi :/ 11433 857Ft 2843708 Ft

osszesen:
passziv idobeli elhatarolasa

Passziv idobeli elhatarolasok (halasztott bevetel)

FV

v;:

21 224 224 Ft /

35'501789 Ft.

J'

*

12

4. A eel szerinti juttatasok kimutatasa

Az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok szerinti juttatasokat nyujtotta:

Kozalapitvany

2010. evben az alabbi eel

Osztondijak

1 980 000 Ft ,// 1980000Ft

OSSZESEN:

»:

*

13

5. A kozponti koltsegvetesi szervtol, az elkulonitett allami penzalaptol, a helyionkormanyzattol, a kisebbsegi telepulesi onkormanyzattol, a telepulesi onkormanyzatok tarsulasatol, az egeszsegbiztositasi onkormanyzattol es mindezek szerveitol kapott tamogatas mertekenek kimutatasa

Az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany 2010. evben jelen kozhasznusagi jelentes 2. pontjaban felsoroltakon kivul nem reszesult tamogatasban koltsegvetesi szervtol, elkulonitett allami penzalaptol, a helyi onkorrnanyzattol, a kisebbsegi telepulesi onkormanyzattol, a telepulesi onkormanyzatok tarsulasatol, az egeszsegbiztositasi onkormanyzattol es mindezek szerveit61.

*

14

6. A vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatasok ertekenek, illetve osszegenek kimutatasa

Az Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Nyolcmilli6-hetszazhatezer-nyolcszazkilencvenot tisztsegviseloinek.

Kozalapitvany osszesen 8.706.895.- Ft azaz forint juttatast nyujtott vezet6

*

15

7. A kozhasznu tevekenyseg rovid tartalmi beszamoloja

A Kozalapitvany 2010. evi kozhasznu tevekenysegenek melleklet tartalmazza ..

tartalmi beszamolojat

az 1. sz.

Budapest, 2011. majus 16.

*
Az Europai

..................

Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany Kuratoriuma 2011 . ...-i ulesen elfogadta a 2010. evi tevekenysegrol keszult kozhasznusagi.jelentest.
\

L ' K6Z.AhAPiT~~Y.-~-<",'is

.• 1 "1'0 .. ' >···"'lFHASOl\LJ!.. ElJVOf'A1 \)~~ 'TA'l'ASOK JUSEBBSEGKU ,

%~~b~

kuratoriumi elnok

Az EOK!K 2010 evi kutatasi beszamoloja
(kutatasi iranyok szerint)

kisebbsegek

- gazdasagi atalakulas

- regionalis egyurtmukodes

HUSZKA BEATA

A magyar EU elnoksegre keszulve keszitettem egy tanulrnanyt a magyar balkani kulpolitika aiakulasaro! kapcsolatos vizsgaltam. a rendszervaitastoi kulpolitikajat napjainkig, amelyben Magyarorszag Nyugat-Balkannal helyezve es

a visegradi

orszagok

kulpolitikajanak tul elemeztem

kontextusaba

A szuk kulpolitikai

megkozelitesen

a fejlesztespolitikai

vedelempolitikai milyen politikat

dimenziokat is, illetve kulon kitertem arra, hogy a negy orszag kormanya folytatott a cseh, Koszovo a szlovak elismeresevel es a kapcsolatban. Egyreszt kulon-kulon illetve

tanulrnanyoztam

lengyel

nyugat-balkani

politikat,

megvizsgaltam, hogy mennyiben beszelhetunk valamifele egyseges visegradi Balkan-politika letezeserol, A tanulmanyt angolul irtam arra val6 tekintettel, hogy a magyar EU elnokseg hatteranyagai feltehetOen szeiesebb nernzetkozi erdekiodesre szarnithatnak.

2010 tavaszan interjukat keszitettem Pozsonyban, Vars6ban es Pragaban kulugyrniniszteriumi tisztvise10kkel es az egyes orszagok kulpolitikajar elernzo szakertokkel, illetve Budapesten magyar diplomatakkal. A kutatas egyik kovetkeztetese, hogy a visegradi orszagok gyakran

fognak ossze az EU intezmenyeiben es f6rumain a nyugat-balkani orszagok EU csatlakozasi folyamatanak osztonzese erdekeben, ami kritikus pillanatokban kepes forditani az esemenyek meneten. A masik legfontosabb "Visegract plusz" a Nyugat-Balkanon az a szakertoi segitseg,

am it a visegradi negyek nyujtanak ezeknek az orszagoknak segitve oket az EU tagsagra val6 felkeszulesben, A dolgozat "Hungary's Enlargement Western Balkan policy in the Visegrad context" cimmel a CEU gondozasaban jelent meg 2010 novernbereben. A

Studies Center (CENS)

kutatast az EOKiK es a CENS egyutt finanszirozta.

Az

ev

masodik

feleben

a

keszulo

magyar

elnokseg

nyugat-balkani

programjaval

foglalkoztam. Ezen tema eloadojakent reszt yettem Athenban novemberben egy konferencian, amit a Woodrow Wilson International Center for Scholars es az atheni Hellenic Foundation (ELIA1v1EP) szervezett. A kutatas eredmenye a szlovakiai kulugyi intezet szakfolyoirataban

jelent meg angolul, ("What to expect from the Hungarian ED presidency in the Western
Balkans?" Slovak Foreign Policy Affairs, 0112011.)

GYURGYlK LAsZLO

Megjelent publikaciok • Gyurgyik Laszlo - Kiss Tamas (2010): Parhuzamok es kiilonbsegek. A masodik vilaghaboru utani erdelyi es szlovakiai

magyar nepessegfejlodes

osszehasonlito

elemzese. Bp. Eokik 319 p.

Gyurgyik Laszlo - Horvath Istvan - Kiss Tamas: (2010): Demografiai folyamatok,
etno-kulturalis es tarsadalmi reprodukcio. In: Bitskey Botond (szerk): Hataron tuli magyarsag a 21. szazadban. Konferenciasorozat a Sandor-palotaban 2006-2008 .

Tanulmanykotet Budapest: Koztarsasagi Elnoki Hivatal 69-123. p. • Gyurgyik Laszlo (2010): Quo vadis szlovakiai magyarok? A szlovakiai magyarsag demografiai helyzete is lehetseges nepesedespoliukai alternativai. Pro Minoritate

2010. Tavasz 33-46. p.

Leadott keziratok • Gyurgyik Laszlo: A szlovakiai magyar lakossag demografiai valtozasai 1949 es 1963 kozott, kulonos tekintettel a nepmozgalmi pozsonyi Magyar Kultura Muzeuma 20ll-ben folyamatokra. Leadott tanulrnany, a

megjeleno tanulmanykoteteben.

Kutatasi tevekenyseg • Gywgyik Laszlo: A szlovakiai magyar lakossag tarsadalomszerkezetenek valtozasai A

kulonos tekintettel a 90-es evekben bekovetkezett valtozasokra. (Milhelytanulmany) keszulo kezirat terjedelme osszesen 4 IV. • A szlovakiai magyarsag tarsadalomstatisztikaja. A szlovakiai nepszamlalasok

es

neprnozgalmi adatok folyamatos begyujtese, feldolgozasa, rendszerezese. folyamatos. (Adatallornanyok, adatbazisok) •

Teljesites:

A szlovakiai magyarsag szorvanyosodasa es a szorvanykerdes megoldasi lehetosegei a telepulesszerkezeti -es demografiai valtozasok tukreben. Teljesites: folyamatos

Konferencia eloadasok

2010. szeptember 9.-10. Kozos mult az Ipoly menten -. nernzetkozi konferencia. Fulek. Szlovitkia . Az eioadas cirne: Demografiai falyamatok Kosep-Sziovakiaban az

J990-es evektol napjainkig, kulonos tekintette! a tortenelmi Hont, Nograd. Gomor varmegyek teruletere • 2010. okt6ber 16. Szlovakiai Magyarok Kerekasztala. Orszagos Konferencia.

Komarom, Szlovakia. Az eloadas cime: A szlovakiai magyarok demografiai valtozasai az elrnult evtizedben. • 2010. okt6ber 21. Magyar-szlovak demografiai szeminarium. KSH. Budapest. Eloadas cime: Asszimilacios folyamatok es nernzetisegvaltas a szlovakiai magyarok koreben.

Egyeb tudomanyos • •

tevekenyseg

MR1.Kerekasztal beszelgetes az asszimiiacios folyamatokr61. Interjuk, rovid irasok a szlovakiai tarsadalomstatisztikai Patria Radio. Bv folyaman tobb alkalommaI folyamatokrol. MRl,

-OJ

Sz6,

I

a romak helyzete Magyarorszagon

ZOLNA Y JANOS
1. Kbzoktatasi migracio es migracios iskolatipusok Pecsen

A vizsgalat a 2007-es adatfelvetel folytatasa illetve kibovftese volt. Elsodieges celkent pedig a kozoktatasi migracio felterkepezeset es ertelmezeset hatarozta meg. E16zetes feltevesunk

szerint a tenyleges intezmenyhasznalat meghatarozzak

reven a helyi oktatasi piac dominans szereploi egyreszt eloszlasat, masreszt tagoljak a varosi

a kozoktatasi javak es szolgaltatasok

teret. Az oktataspolitika helyi iranyitoi - hacsak nem szervezik at radikalisan es egyszerre az intezrnenyrendszert - keptelenek uralni es befolyasolni a kozoktatas-politikai elveszitik uralmukat folyamatokat es

a varosi ter felett. Orszagos ad atokb 61 tudtuk, hogy a kozoktatasi

migracio nagymervu a megyei jogu varosokban is, de az megdobbento adat volt, hogy a pecsi aitalanos iskolaba jaro diakok 71 szazaieka nem korzeti iskolajaba jar; ha csak a pecsi lakohelyti tanul6kat vesszuk figyelembe, akkor is a diakok 60 szazaleka migral, a HHH illetve aroma tanul6knak pedig 40 szazaleka nem korzeti iskolajaba jar. A videkrol a pecsi iskolakba beingazo tanulok lenyegesen magasabb statuszuak, mint a pecsi tanul6k. A migracios trendek alapjan negyfele iskolatipust kulonitettunk el:

.Jaszito iskolaknak"
e16 diakok szamahoz

neveztuk azokat az iskolakat, amelyekben a tenylegesen tanulo

osszes diak, valamint a Hllli es aroma diakok aranya is alacsonyabb az iskolakorzetben kepest. Ezekbol az iskolakbol valamennyi tanu16i csoport

"menekill", jollehet termeszetesen nem azonos aranyban. • A ,,gett6sod6
iskolakban"

tanu16 osszes diak aranya alacsonyabb,

a HHH es aroma

diakok aranya viszont rnagasabb, az iskolakorzetben e16 diakok aranyahoz kepest. Ezek az iskolak alapvetcen taszitjak a diakokat, viszont kozuluk a HHH es aroma
vonzzak,

diakokat

A .szelektalo iskolakban"

a helyzet eppen forditott, mint a .gettosodo

iskolakban":

ezekben az oktatasi intezrnenyekben az osszes diak aranya magasabb, a HHH es aroma diakok aranya viszont alacsonyabb, az iskolakorzetekben e16 diakok szamahoz kepest. • A "vonzo iskolakban" a tenylegesen tanulo osszes diak, valamint a HHI-I es aroma diakok

aranya is magasabb az iskolakorzetben do diakok szamahoz kepest.

Azonositottuk a f6bb migracios trendeket: • A korzetukbol elvandorlo tanu16k harmada - a HI-lli tanu16k 9 szazaleka, aroma tanul6k 5 szazaleka - "meneklJl': tehat azert valaszt tavolabbi iskolat, mert korzeti iskolajanal iskolaba

jobb, magasabb presztizsu, vonzobb, jobb tovabbtanulasi mutatokkal rendelkez6 akar jarni. A magasabb statuszu csaladok tobbsegenek iskolavalasztasat

nyilvan az is

erosen rnotivalja, hogy nern kivanjak, hogy gyerekeik cigany tanu16kk:al, vagy a gett6ovezetekben e16 diakokkal kOZOB intezmenyben tanuljanak. Az 6 motivaciojukra valoban illik a white flight kifejezes. Az alaesonyabb statuszu, es fokent aroma "menekil16" es

diakok eseteben inkabb arrol beszelhetunk, hogy sikeresen tornek ki iskolakorzetukbol sikerul lenyegesen jobb iskolaba jarniuk, mint ha korzeti iskolajukban
• A magas iskolakorzeti

statusukat megorzi

az elvandorlo pecsi diakok 12 szazaleka - a

migrans HIllI tanulok 5 szazaleka, es a migrans roma tanulok 4 szazaleka. Ok lakohelyuk magas presztizsii iskolaja helyett egy masik, de hasonloan magas presztizsti iskolat

valaszranak, Ez a dentes csak azok eseteben jelent val6di valaszrast, akiket Iakoheiyuk korzeti iskolaja is szivesen fogadott volna. A HHH es fokent aroma inkabb arrol van szo, hogy korzeti iskolaj uk "eltanacsolta" diakok eseteben

6ket, am megis sikerul

bejutniuk egy masik, hasonl6an magas presztizsu es j6 szinvonalu iskolaba. • A migrans pecsi altalanos iskolasok 9 szazaleka - az elvandorlo Hllli tanulok 54

szazaleka, es az elvandorlo roma diakok harmada - sikertelenul probed kitorni tasziro,

vagy gett6sod6 iskolakorzetebol.

Ok is "menekulnek"

sajat iskolakorzetukbol,

de utjuk

egy hasonloan alacsony statuszu iskolaba vezet.

Az elvandorlok 4 szazaleka - a migrans HHH tanu16k 16 szazaleka, a migrans roma
tanu16k otode - azert nem sajat lakohelyenek magas presztizsu korzeti iskolajaba jar, mert az ott ani altalanos iskola - valamilyen eszkozzel - kiszoritotta 6ket es csak egy tavolabbi, lenyegesen rosszabb iskolaba tudtak beiratkozni.

Az osszes pecsi migrans tanu16 5 szazaleka - az elvandorio 16 szazaleka es az eivandorlo roma tanul6k 15 szazaleka - a varos specialis iskolajaba kerul.

Cafoltuk,

hogy a kozoktatasi

migraciot

kizarolag

a white flight jelenseg lenne a kozoktatasi Bizonyitva

magyarazna. ha

Modellszarnitasokkal

meghataroztuk,

hogy mekkora

szegregacio,

minden pecsi tanul6 a saiat korzeti iskolaiaba jarna.

1 k, hogy a varos attu

onkormanyzata keptelen megfekezni vagy lenyegesen befolyasolni a kozoktatasi trendeket - a varosban az etnikai szegregacio 2007-2010 kozott pontosan a duplajara n6tt, mikozben a ket adarfeivetel idopontja kozott az onkormanyzat szamottevo eselykiegyeniito donteseket intezkedeseker

Ieptetett eletbe. Vegul keptelen volt racionalis beruhazasi iskolaban a tanul6 letszam evrol eyre meredeken csokken.

hozni: a felujitott

Ehhez hasonl6 vizsgalatot meg nem vegeztek Magyarorszagon,

Munkafazisok • • • • Adatfeivetel Adatfeldolgozas, adatelemzes A tanulmany elkeszitese A tanulmany megjelent: Esely 2010/6

2. Az integracios

oktataspolitika

hatasvizsgalata 350 altalanos iskolara es fenntart6ikra terjedt ki. A A mostani

A kutares az OKM tamogatasaval

vizsgalat folytatasa volt a 2000-ben, illetve 2004-ben lefolytatott vizsgalatnak,

kutatas - ellentetben a 2000-ben vizsgalt 200 iskolaval es a 2004-ben vizsgalt 550 iskolaval, 350 iskola vizsgalatot tette lehetove, mivel a forrasok - rendkivul feszes koltsegvetes mellett is csak ekkora mintat tettek lehetove. Aroma jelent6sen, erezhetoen mintegy 43 szazalekkal pozitiv iranyu novekedtek, tobbsegu iskolak szama 2004-2010 kozott ugyanakkor a megyei jogu varosokban a deszegregacios

elmozdulas

torrent,

koszonhetoen

intezkedeseknek. gyogypedagogiai

Ugyanakkor csokkent az iskolakon beluli szegregacio. A normal iskolak tagozatainak fele; rnegszuntettek - ez foltetlenu! kedvezo fejlerneny -

ugyanakkor feltiino, hogy a rnagas rorna aranyi iskolakban lenyegesen nagyobb mertekti volt a tagozatok megsziintetese: feltevesunk szerint azert, mert ott mar nines olyan piaci "tetje" a tagozatos elkulonitesnek. utodiskolakat vizsgaltuk. Minden olyan iskola eseteben, amely 2004 6ta megszunt - az Minden megszuntetett kisiskolabol a diakok szegregacios

szempontb61 - lenyegesen kedvezobb helyzetu iskolakba kerultek. Az IPR kepzesben joreszt az alacsony roma aranyu iskolakban tanito pedagogusok nyilvanitas koreben a jelensege rorna nem csokkent: -nem roma res pontosabban atrnenetileg vettek reszt. A magantanulova nyilvanitott isrnet tanul6k ma

a magantanulova csokkent, majd

kinyflt:

hozzavetolegesen ugyanakkora, mint az ezredfordulon. A kozvelekedessel szemben sz6 sines arr61, hogy az iskolaigazgat6k, es a pedag6gusok elutasitanak az elmult evek eselykiegyenlito, deszegregacios oktataspolitikajat: a velernenyek intezkedes-tipusok kozott erosen sz6r6dnak,

de osszessegeben a velemeny inkabb kedvezo.

Munkafazisok: 1, Elokeszites • • • A kerdoivek elkeszitese A megfigyelesi szempontrendszer elkeszitese A kerdezobiztosok kivalasztasa es betanitasa

2. A vizsgaiat Iefolytarasa • • • Adatfelvetel 350 altalanos iskolaban Adatfelvetel az iskolakat fenntart6 onkorrnanyzatoknal Oramegfigyeles a kivalasztott 60 iskolaban

3.Adatbevitel, adatelemzes 4. A zar6 tanulmany elkeszitese

osszehasonlitu

nacionalizmus-kutatas

es etnopolitika

DOBOS EDGAR
Kutatasi tevekenyseg, publikacio • Versengd allamepitesek es menekultvisszateres Hercegovinaban • Haboru, mas nemzetkozi nacionalizmusok: az es helyi feltetelei etnikai is tisztogatas dinamikai es a

Bosznia-

1990 utan. Monografia (keziratban). EOKiK, Budapest, 2011 eszkozokkel: etnopolitika, In: kormanyzas, VII. versengo nemzetes

allamepitesek

Bosznia-Hercegovinaban.

Magyar

Politikai

Foldrajzi

Konfereneia - Magyarorszag eur6pai unios elnoksegenek politikai foldrajzi kerdesei. PTE TTK Foldrajzi Intezet - Kelet-Mediterran Pees, 2011. (megjelenes e16tt) • Nemzetesiid politikdk es hetkoznapi etnicitas a multikulturalis Szarajevoban. Regio, 2011 (megjelenes e16tt) • Montenegroi uubeszamolo. Hatteranyag. EOKiK, 2010. es Balkan Tanulmanyok Kozpontja,

Konferencian, • Haboru,

szakmai forumokon mas eszkozokkel:

megtartott

eloadasok kormanyzas, versengo nemzetes

etnopolitika,

allamepitesek Bosznia-Hercegovinaban. Pecsi Tudornanyegyetem,

VII. Magyar Politikai Foldrajzi Konfereneia,

2010. november 6.

Oktatasi tevekenyseg, egyetemi eloadas • Balkani identitasok es nernzetek megepitese a mikroszinten beavatkozas, tavaszi felev • Balkani nernzetek es nacionalizmusok tarsadalomtortenete. Mathias Corvinus allarnepites es helyi valosagok. keresztul: nernzetkozi Kollegium, 2011.

Tarsadalomelmeleti

Collegium, 2010. 6szi felev • Bevezetes a szociologiai es az antropologiai gondolkodasba. Rajk Laszlo

Szakkollegium, 2010. 6szi felev • "Institutionalized (Conflict and everyday ethnieity
III

Bosnia-Herzegovina

and Kosovo" Corvinus

resolution - regional

studies c. kurzus kereteben).

Budapesti

Egyetem, Nemzetkozi Tanulmanyok Intezet, 2010. marcius

Tanulmanyut,

terepmunka

Montenegro, Szerbia (Vajdasag)

LAGZIGABOR

2010-ben

az EOKIK

egisze

alatt

befejezesre

kerult

az

1989-2009

idoszak

kozotti

Lengyelorszag keleti politikajat (keleti szomszedsagpoiitika, kutatas (kutatas megkezdese: 2008). A kezirat terjedelme

ill. nernzetpolitika) feldolgozo mintegy 15 IV (tudomanyos

apparatussal egyutt plusz terkepek). Az elkeszitett anyag muhelyvitajan (2010. november 29.) reszt vett Racz Andras szakvelemenyt (tudomanyos fomunkatars, ZMNE SVKI), rajta kivu I pozitiv Kulugyminiszterium),

adott a keziratrol Szesztay Adam (foosztalyvezeto,

illetve Zahoran Csaba (munkatars, MTA Tortenettudomanyi

Intezet). A lektoralt keziratot -

az EOKJK helyzete miatt - elorelathatolag egy masik kiad6 jelenteti meg 2011 folyaman, egy kulonallo monografia forrnajaban. A kelet-eur6pai terseg egyik komoly konfliktusokat teruleten talalhato Krim-felsziget. rnagaba hordoz6 kerdese Ukrajna deli politikai es geopolitikai helyzetr6l

A krimi kisebbsegi,

sz616 kutatas 2010 kozepen indult el, ahol els6sorban problemai kerultek kozeppontba (tortenetuk;

a felszigeten e16 tatar kisebbseg vallasi szervezeteik; a

politikai, tarsadalmi,

kozponti [Kijev] es az autonom terulet kormanyzatanak

[Szimferopol] iranyukba folytatott

politikaja). A kutatas soran a Magyarorszagon fellelhet6, a temat erintd legfontosabb anyagok (internet, CEU konyvtara) kerultek feldolgozasra, ugyanakkor a Kozalapitvany korul kialakult helyzet nem tette lehetove annak maradektalan befejezeset. A kutatas eredrnenyei keziratos, vaziatos formaban ailnak rendelkezesre, ezek publikalasara, minden bizonnyal, csupan 2011ben kerulhet sor (elorelathatolag a szakmai folyoiratokban: Pro Minoritate, Regio,

Kisebbsegkutatas).

2010-ben az EOKIK tamogatasaval megjelentett tanulmanyok: • A litvaniai lengyel kisebbseg az 1989-et koveto id6szakban. Pro Minoritate 2010. 2. sz., 162-182. • Majority and minority in the Baltic states (1989-1991). Reasons and Consequences Eds.: Krisztian of the Transformation In: After Twenty Years.

in Central and Eastern Europe. - Csaba Zahoran, Berlin-

Csaplar-Degovics

- Miklos Mitrovits

Budapest 2010.298-318.

az egyhazak szerepe a kisebbsegi kozossegek eleteben

JAKAB ATTILA

1) Az identitas.
A tervezett kerdesenek

kisrnonografia eIs6dleges
az elemzese

celkituzeset

az egyeni es a kozossegi Kutatasom

identitas

elmeleti

es megfogalmazasa

kepezte.

els6sorban

arra iranyult,

hogy megallapitsam hitelessegi,

a globalizalodo

es (gazdasagi,

penzugyi,

dernografiai, politikai, erkolcsi,
vilagban milyen identitastipus vizsgalni, a

stb.) valsagokkal

kuszkodo

eur6pai/eur6-atlanti

vaiik - egyeni es kozossegi hogy a vall asi/fel ekezeti nemzeti identitast; nacionalizmusba

szinten egyarant hovatartozas

- rneghatarozova. erositi, illetve

Azt is igyekeztem

mikeppen

irja felul es semlegesiti is telitodik, es posztmodern

amely ugyanakkor torkol1. igyekeztem

egyfajta vallasi dimenzi6val

Ennek fuggvenyeben pedig a magyar

felterkepezni Az osszegyujtott

mind a ternara vonatkoz6

nernzetkozi,

mind

szakirodalmat.

inforrnaciok alapjan magyar nyelven ez egy
volna.

elegge eredeti, mondhatni

hianypotlo,

rmivet eredmenyezett

A munka utemet

es az eredrnenyeket illet6en elvegeztem illetve eljutottam

az anyaggyujtest,

a koncepci6

es a

vazlat megfogalrnazasat,

egyes reszek reszleges

kidolgozasaig.

2) A roman egyhazak tevekenysege, idejen.

(ortodox es gorog katolikus) sajt6ja)

tarsadalmi

szerepe

(gazdasagi (1867-1918)

iskolahalOzata,

az Osztrak-Magyar

Monarchia

Az eredetileg
vilaghaboru tortenelmi megragadni, megragadni anyaggyujtes temat -

muhelytanulmanynak

tervezett

munka

elsodleges megszorit6 eredetiseget

celkittizese

az

els6

eredrnenyekeppen megalakul6
gyokereit szandekozott

Nagy-Romania A kutatas

kisebbsegpolitikajanak talan abban lehet es

feltarni.

hogy els6sorban a dualizmus azonban egy mind

a roman szempontrendszer korabeli magyar kisebbsegi

szerint gondoltam politikat.

el errelrnezrri

A teljessegre

torekvo

meggyozott

arr6l, hogy ezt - a magyar nyelven egyaltalan monografiaban mind pedig lehet feldolgozni. leveltari

nem kutatott Ehhez pedig es

csakis

terjedelmesebb a magyar,

elengedhetetlenek

a roman

forrasok

kutatasa

feldolgozasa.
Az elvegzett a dualizmus reszleges korabeli kutatas alapjan teljesen magyar politikai nyilvanvalo, hogy az erdelyi romansag nem is hagyott szarnara semmifele

magatartas

valojaban

alternativat a sajat nemzetallam megteremtesenek

kizarolagos celkinizese mellett. A magyar (es a teljes

politikai elitnek ugyanis sikerult a rornanokkal meggyuloltetni Magyarorszagot magyarsagot). alkalmazta: egisze alatt. Romania lenyegeben a dualizmus koranak magyar

kisebbsegpolitikaiat nemzetallam

elnemzetietlenites

az egysegesnek

es oszthatatlannak

kikialtott

A munka utemet es az eredmenyeket elkezdtem annak feldolgozasat,

illetoen elvegeztem a szakirodalmi anyaggyujtest es

meghataroztam a forraskutatas anyagat, megfogalmaztam a

koncepci6t es a vazlatot, illetve eljutottam egyes reszek reszleges kidolgozasaig.

az egymas fele fordulo regiok gazdasagi es intezmenyi egyuttmukodesenek

kutatasa

HEGEDUS DANIEL Tanulmanyok: • Hegedus Daniel: Valasztasi reform 64-69.p. • Hegedus, Daniel: Failure of EU Conditionality? Conflict www.eokik.hu • Hegedus Daniel: A teruleti egyuttmukodes kerdesei es kihivasai a The Slovakian-Hungarian Minority

es kisebbsegi

kepviselet In. Fundamentum 2010/4,

politikatudomanyban konferenciakotet

In. Nagy Marianna

szerk.: Jogi tanulrnanyok

2010. Unnepi

az ELTE megalakulasanak

375 evforduloja alkalmabol. Budapest,

2010. Ill. kotet, 229-240.p. es www.eokik.hu • Hegedus Daniel: Az onkormanyzatok jogi keretfeltetelei Magyarorszagon hataron atnyulo egyidtmukodesenek - problemafeltaras korlatai es

es megoldasi javaslatok

In.

Kakai Laszlo szerk.: 20 evesek az onkorrnanyzatok

Szuletesnap, vagy halotti tor?

Publikon Kiad6, Pees, 2010. 191-204.p. es www.eokik.bu • Hegedus, Daniel: An EC Regulation Grouping Hungarian of Territorial EGTC Cooperation withou.t Full Direct Effect - The European and Comparative Analysis of Slovak and

National

Laws In. (eds.) Mil'niky

prava v stredoeur6pskom

priestore 2009. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Pravnicka fakulta, Bratislava, 2009.

u cast',

1045-1052.p.

II!

Hegedus,

Dani el: The Institutional

Forms of Cross-Border

Co-opera/ion and the

Po.ssibili(V to Build Up Autonomous Emittes t!lf'Ouglr (~B('. In. Barna Bodo _. Marton
Tonk

(eds.): Nations

and

National

Minorities

in the European

Union.

Sci entia

Publishing

House, Cluj-Napoca,

2009. 225-236.p.

Recenzlok:
e

Hegedus

Daniel: 1989, a szitnbolunt [1989, Democracy
European Journal of Social Theory,

and Social Theory: (1989

A Return
Ill.

to Normality?

2009/12

kulonszamj]

BUKSZ 201 O/Tavasz,. 75-79.p.

2010 hi Konferencia-eloadasok:
• "Ethnic Mobilization Issues. Flensburg, and the International 2010. junius 24.: Community". European Center on I'vtinority

"The Failure

of EU Conditionality.

The

Slovakian-Hungarian
$

Minority Conflict. "
Allames Jogtudomanyi Kar Kari Doktori

Eotvos Tanacsa.

Lorand Unnepi

Tudornanyegyetem, Konferencia alkalmabo!

az Eotvos Lorand Tudomanyegyetem

megalakulasanak

375. evfordu16ja

ELTE AJK, 2010. aprilis 23.: ,r A ierules! egyiillnniki}des

elmeleti kerdesei CoS' kihivasai a polittkatudomanyban.
@

"

20 evesek az onkorrnanyzatok. Pees, 2010. marcius

Szuletesnap 19-20.:

vagy halotti tor? Pecsi Tudomanyegyetem.

"Az

onkormanyzatok

hatarokon

atnyulo

egyiiumtikodesenek korlatai esjogi keretfeltetelei Magyarorszagon '.'
• The milestones Jogtudornanyi of Jaw in the area of Central Europe 2010".

Cornenius

Egyerern, '.' T1VO

Kar, Pozsony

-

Casta-Papiernicka,

2010.

marcius

18-19.:

Milestones and a Pillory. The Lisbon Treatyfront the Perspective ofHuman Rights"

MAJOROS

ANDRAS

Kutatas,

publikiici6k
p

20] O-ben a
temaban

hatar menti egyuttnnikodesek intezmenyesitesenek Iehetosegei es akadalyai'
szekunder valamint (elsosorban nemzetkozi es hazai szakirodalmi forrasok

vegeztem,

feldolgozasara

iranyulo),

melyinterjukon

alapulo primer kutatoi tevekenyseget.

2010 aprilisaban
egyiiltlJlllkiklesi terepmunkat operativ hataron

a belga-francia, csoportostdas

a .Lille-Kortrtjk-Toumai (l:XlTCj foldrajz]
koltsegeit teruleret

Eurometropolisz
jeiento

europai teriileti
vegezrern Az EGTC elsosorban nemzetkozi A a

harartersegben finanszirozta).

(a kiutazas

es a szallas felelos

nem az EOKiK keszitettem forrnajat torteno forrnaiaban

rmikodteteseert atnyulo

szernelyekkel uj intezmenyi

melyinterjukat, jelent6 EGTC-k

egyuttmukodesek a magyarorszagi

tapasztalatainak terepmunka

hatartersegekben es prezentaciok

adaptalasa

erdekeben.

eredmenyeit

interju-leirasok

foglaJtam ossze.

2010-ben

az alabbi publikaciorn imegracio

jelent meg nyomtatott

formaban:

"A gasdasag! tersegben ".
MegjeJent:

lehetosegei es akadalyai a magyar-romatt-szerb

harmasltatar-

Soos Edit - Fejes

Zsuzsanna

(szerk.):

Regio

a harmashatar Tanszek,

menten,

Szegedi

Tudomanyegyetem

Allam- es Jogtudornanyi

Kar Politol6gia

2010, 62-75, o.

Ezen kivul keszitettem

egy atfogo,

angol nyelvu

tanulrnanyt

a nyugat-balkani

gazdasagok

2000 utani atalakuiasaroi.

A publikacior,

"A comparative evaluation

(~l (he/irs!

stage (?/pOS!nyujtottam be

war economic transition in the Western Balkans" cimmel 2010 decembereben
a Periodica folyamatban Politechnica van), c. szakrnai

folyoirat

szerkesztosegenek

(a kezirat

lektoralasa

meg

EGTC-tanacsadas
A kuratasi tevekenyseg

rnellert,

201O-ben

az

alabbi,

Magyarorszag
(EGTC-k)

hatartersegeiben elokesziteset

formalodo europai teruleti egyuttrmikudesi
celzo konferenciakon, polgarmesteri

cscportosulasok

szakmai

talalkozokon,

munkamegbeszeleseken

Yettem reszt.

Banat - Triplex Confinium

Csallokoz ..... zigetkoz S Szatmar - Satu Mare

A szobeli partnereink

prezentaciok, szarnara.

konzultaciok

mellett

kulonbozo

irasos hatteranyagokat

keszitettem

--.--.----~--.--.- ..----.-.-

..-

-

----

RENCZES AGOSTON
2010 elsa ket honapjaban befejeztem, illetve veglegesitettem "A szlovak gazdasag es Del-

Szlovakia
Januarban

magyarlakta
sor kerult

videkeinek

fejlodese

az ElJ-csatlakozas

ota" cimu tanulmanyomat.
utan kinyomtatott

a muhelyvitara,

a korrektura

es veglegesites

tanulmanyt
nyilvanossaggai "Gazdasagi jovahagyasa elkeszitettem egymastol elernzo ujonnan vizsgalja. arnely

pedig

az

EOKIK

tobbi

uj anyagaval

egyutt

marciusban

ismertettuk

a

egy sajtobemutato

keretein belul. Ezt kovetoen uj kutatasi es Parkany

temar valasztouam
A kutatasi terv es

kapcsolatok Esztergom
utan

regioi kozott" munkacimmel. feldolgozasahoz

hozzalattam

a szakirodalorn

es az adatgyujteshez, vizsgalo

a tanulmany elszigerelt,

vazlatat.

A magyar-szlovak

hatarterseget

es egyeb

de ujonnan osszekapcsolodo alapjan kidolgoztam regiokat peldajan Jenne

regiok kozott zajlo gazdasagi kutatasom kulonbozo keret elmeleti

folyamatokat amely az

tanulrnanyok

a sajat egymas

keretet,

vagy ujra osszekapcsolodo Parkany es Esztergom hasznalhato

adottsagainak kidolgozasara

fuggvenyeben torekedtem, clakeszita a problemak

olyan elmeleti
a hararon regiok

univerzalisan soran

atnyulo
gazdasagi

egyutrrnukodeseket

kutatasok

az egyuttmiikodni

kivano

ertekelesenel, Elkeszitettem

azonositasanal,
elmeleti elemzes reszet, elsa

valamint

a perspektivak

meghatarozasanal.
rovid

a tanulmany

a ket regie fejezetet.

gazdasagtortenetenek parhuzamosan es vitaanyagok, a

attekinteset,

es az osszehasonlito szlovakra azon

Mindezzel

rendszeresen

forditortam

dokumentumokat ernlekeztetok), egyuttmukodesek

(szakrnaiamelyeket (EGTC-k)

szandeknyilatkozatok, regiokkal val6

osszefoglalok, hataron atnyulo

munkatarsaim elokeszito

szlovakiai

targyalasaival

es megbeszeleseivel amelyekrol mellen

kapcsolatban osszefogialot szukseg es

elkeszitettek. Magam is reszr yettem tobb ilyen megbeszelesen,
emlekeztetot szlovakrol parlamenti lehetosegekrol keszitettem. magyarra Ezen magyarrol szakrnai szlovakra anyagokat,

val6 forditasok

eseten

is forditottam megelozo

es irtam egy osszefoglalot es a valasztasok utani

a szlovak koalici6s magyar

valasztasokat a partok

varakozasokrol, ertekelese,

karnpanyanak

valamint

a szlovak

es szlovakiai

saito elemzeseinek

alapjan.

MONETA
KonYVl'izsgdl6 es
Adotanacsado

1188 Budapest Bercsenyl M.
II.

Tel: 2919-409 29/(1. Fax: 29/-8486

Kft.

IIlOlIefllAjt(jljJ-online.1I1I

FUCCETLEN
az Europai

KONYVVIZSCALOI

JELENTES Kozalapitvany

Osszehasonlit6 Kisebbsegkutatasok kuratririumanak

Elvegeztiik az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany (1093 Budapest, L6nyay utca 24., vegzes szama: 11 Pk. 60839/2002.) mellekelt 2010. evi kozhasznu egyszeriisitett eves beszamolojanak konyvvizsgalatat, amely kozhasznu egyszerusitett eves beszamolo a 2010. december 31-i forduI6napra elkeszitett merlegbol - melyben az eszkozok es forrasok egyezo vegosszege 35 501 EFt, a merleg szerinti eredrneny 21 695 EFt veszteseg -, az ezen idopontra vegzodo eyre vonatkoz6 eredmeny-kimutatasbol, valamint a szamviteli politika meghatarozo elerneit es az egyeb magyarazo mcgjegyzeseket tartalmaz6 kozhasznusagi jelentesbol all. A vezetesfeleldssege a kozhasznu egyszerusitett eves beszdmoloert

A kozhasznu egyszerusitett eves beszamolonak a szamviteli torvenyben foglaltak es a Magyarorszagon elfogadott altalanos szamviteli elvek szerint torteno elkeszitese es val6s bemutatasa az iigyvezetes felelossege, Ez a felelosseg magaban foglalja az akar csalasbol, akar hibabol ered6, lenyeges hibas allitasoktol mentes penzugyi kimutatasok elkeszitese es vales bemutatasa szempontjabol rel evans belso ellenorzes kialakitasat, bevezeteset, fenntartasat, megfelelo szamviteli politika kivalasztasat es alkalmazasat, valamint az adott korulmenyek kozott esszeni szamviteli becsleseket, A konyvvizsgdlo fele lossege A mi felelossegunk a kozhasznu egyszerusitett eves beszamolo velernenyezese az elvegzett konyvvizsgalat alapjan, valamint kozhasznusagi jelentes es a kozhasznu egyszerusitett eves beszamolo osszhangjanak megitelese. A Korlatozas bekezdesben targyaltakat kiveve, a konyvvizsgalatot a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardok, valamint a konyvvizsgalatra vonatkoz6 - Magyarorszagon ervenyes - torvenyek es egyeb jogszabalyck alapjan hajtottuk vegre. A fentiek megkovetelik, hogy megfeleljunk bizonyos etikai kovetelmenyeknek, valamint hogy a konyvvizsgalatot ugy tervezzuk meg es vegezzuk el, hogy ke116bizonyossagot szerezziink arr6l, hogy a kozhasznu egyszenisitett eves beszamolo nem tartalmaz lenyeges hibas allitasokat. Az elvegzett konyvvizsgalat magaba foglalja olyan eljarasok vegrehajtasat, amelyek celja konyvvizsgalati bizonyitekot szerezni a kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloban szereplo osszegekrol es kozzetetelekrol. A kivalasztott eljarasok, beleertve a kozhasznu egyszenisitett eves beszarnolo akar csalasbol, akar hibabol credo, lenyeges hibas allitasai kockazatanak felmeresei, a konyvvizsgalo megitelesetcl fuggnek. A kockazatok ilyen felmeresekor a konyvvizsgalo a kozhasznu egyszenisltett eves beszamolo ugyvezetes altali elkeszitese es vales bemutatasa szempontjabol reIevans belso ellenorzest azert merlegeli, hogy olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzen meg, amelyek az adott korulmenyek kozott megfeleloek, de nem azert, hogya vallalkozas belso ellenorzesenek hatekonysagara vonatkozoan velemenyt mondjon.
1

A konyvvizsgalat magaba foglalta tovabba az alkalmazott szamviteli alapelvek megfelelosegenek es az ugyvezetes szamviteli becslesi esszerusegenek, valamint a kozhasznu egyszerusitett eves beszamolo atfogo bemutatasanak ertekeleset is. Meggyozodesunk, hogy a mcgszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegendo es megfelel6 alapot nyujt konyvvizsgaloi zaradekunk rnegadasahoz, Korlatozas Nem vettunk reszt a keszletek 2010. december 31.-i fizikai leltarfelvetelen, a keszletmennyisegek felol egyeb konyvvizsgalati eljarasokkal scm tudtunk megbizonyosodni. Velemeny A konyvvizsgalat soran a Europai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany kozhasznu egyszenisitett eves beszamolojat, annak reszeit es teteleit, azok konyvelesi es bizonylati alatamasztasat az ervenyes nernzeti konyvvizsgalati standardokban foglaltak szerint felulvizsgaltuk, es ennek alapjan elegendo es megfelelo bizonyossagot szereztunk arrol, hogy a kozhasznu egyszerusitett eves beszamolot a szamviteli torvenyben foglaltak es az altalanos szamviteli elvek szerint keszitettek el. Velemenyunk szerint, kiveve az olyan esetleges modositasok kihatasait, amelyek szuksegesek lettek volna, ha meg tudtunk volna gyozodni a keszletek mennyisegerol, a penzugyi kimutatasok megbizhato es val6s kepet adnak az Eur6pai Osszehasonlito Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany 2010. december 31-611fennallo vagyoni, penzugyi es jovedelrni helyzeterol, A kozhasznusagi jelentes a kozhasznu egyszenisitett eves beszamolo adataival osszhangban van. Felhivjuk a figyelmet az 109112011. (IV.13.) Korm. hatarozatra, mcly az Eur6pai Osszehasonlit6 Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany megszunteteserol rendclkezik.

Budapest, 2011. majus 16.

K6nyvvizsgal6 es Ad6tamicsad6 Kft. 1188 Budapest, Bercsenyi Miklos n. 29/a. Karnarai Jlyiivanlar!asi szam: 000233

MONETA

/~/. /..)

T6th J6zsef iigyvezeto MONETA Konyvvizsgalo es Adotanacsado Kft. nyilvantartasba-veteli szam: 000233

T6th J6zscf kamarai tag konyvvizsgalo kamarai igazolvany szama: 002555 1188 Budapest, Bercsenyi M. u. 29/a.

2

MONETA
Konyvvizsgtil6
AdotalUlcsad6

es

KIt.

1188 Budapest Tel: 29 J 9-409 Bercsenyi M. u. 291a. Fax: 2923-010 m 0 net a kjt@ 1- 0 n l t n e. h 11

Vezetoi level az Eur6pai Osszehasonlite Kisebbsegkutatasok Kozalapitvany vezetese reszere a 2010. evi kdzhaszrni egyszerusitett eves beszamolo konyvvizsgalatahoz

Tarsasagunk befejezte es atadta az uzleti eyre hitelesitett penzugyi kimutatasaik es a konyvvizsgaloi jelentes anyagat abb61 a celbol, hogy azt a Kozalapitvany donteshozoi ele terjesszek elfogadas, illetve a szukseges dontesek meghozatala celjabol. Munkank soran szamos, a Kozalapitvany eletet jellernzo gazdasagi tenyezorol szereztunk mervado tapasztalatot, amelyekb6llevonhat6 a kovetkeztetes a problemak jovobeni elkeriilese erdekeben. Jelen vezetoi levelben a vezetes szamara ezuton rogzltjuk munkank eredmenyeit: • A Kozalapitvany rendelkezik minden a szamviteli torvenyben eloirt, kotelezoen elkeszitendo szabalyzattal, Felhivjuk a figyelmet a szabalyzatok aktualizalasara, jogszabalyi megfeleltetesere, • 1.240 EFt 2009. evben is nyitott tetel mogott - az ugyvezetestol kapott akkori informacio szerint - sterno szamla hianyok, illetve visszatartott kifizetesek alltak. A tetelek felulvizsgalata alapjan az ugyvezeto targyevben ugy nyilatkozott, hogy teljesites elmaradasok es dupla szamlazas miatt a kotelezettsegek nem va16sak, ezert a kotelezettsegek kivezetesre kerultek, Eszrevetelezem, hogy a szamlakon megjeleno tetelek valodisagat a szamlak beerkezese utan kell megvizsgalni, es ha a teljesites nem tortent meg a szamlat nem lehet befogadni, hanem vissza kell kiildeni a kiallitojanak. • Eszrevetelezem, hogy a teljesitesek igazolasat a szamlan vagy a mellekletben dokumentalni kell az "e161eg" megnevezessel benyujtott szamlak reszteljesiteskent vannak elszamolva, az uto1s6 szamlanak esak a megnevezese "veg", gyakor1ati1ag egy utols6 reszteljesites (OM munka alvallalkozoi) a nyomdai szamlakra nines fe1vezetve, mi keriilt nyorntatasa es harry peldanyban, Kerem a dokumentalassal kapesolatos hianyossagok potlasat,

• Szallitokkal kapeso1atos, tulfizetesbol eredo koveteleseket a szallito folyoszamla mutatja ki, visszaigazolassal nem rendelkezik az alapitvany.

Budapest, 2011. majus 16.

;t---

T6th J6zsef ugyvezeto MONETA Konyvvizsgalo es Adotanacsado Kft. nyilvantartasba-veteli szam: 000233

KonyvvizsgaI6 es Ad6tanacsad6 Kit. 1188 Budapest. Bercsenyi Mikl6s u, 29/a. Kamarai nyilvantartasi szam: 000233

MONETA

T6th J6zsef kamarai tag konyvvizsgalo kamarai igazolvany szama: 002555 1188 Budapest, Bercsenyi M. u. 29