1951 ήΑϮΘϛ΃ 7 ϲϓ "ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍" ϪΗέΪλ΃

1969 ήΒϤΘΒγ ϝϭ΃ ϲϓ ϥϮϴΑϼϘϧϹ΍ ϩΎϐϟ΃ϭ

ϢϴΣήϟ΍ ϦϤΣήϟ΍ Ϳ΍ ϢδΑ
ΔϣΪ˰Ϙϣ
ΔϴόϤΟ ϲϓ ϱίΎϐϨΑ ΔϨϳΪϤϓ βϠΑ΍ήσ ΔϨϳΪϤΑ ϦϴόϤΘΠϤϟ΍ ϥ΍˷ΰϓϭ Ώήϐϟ΍ βϠΑ΍ήσϭ ΔϗήΑ Ϧϣ ΎϴΒϴϟ ΐόη ϲϠΜϤϣ ϦΤϧ
. Ϳ΍ ΓΩ΍έΈΑ Δϴδϴγ΄Η ΔϴϨσϭ
ϪόϳΎΑ ϱάϟ΍ ϲγϮϨδϟ΍ ϱΪϬϤϟ΍ βϳέΩ΍ ΪϤΤϣ ϚϠϤϟ΍ ΝΎΗ ΖΤΗ ΎϨϨϴΑ (1) ΩΎΤΗ΍ ϒϴϟ΄Η ϰϠϋ ϡΰόϟ΍ ΪϘϋϭ ϕΎϔΗϻ΍ ΪόΑ
. ΎϴΒϴϟ ϰϠϋ ΎϳέϮΘγΩ ΎϜϠϣ Δϴδϴγ΄Θϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϩάϫ ϪΑ ΕΩΎϧϭ ϲΒϴϠϟ΍ ΐόθϟ΍
ΊϴϬΗϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΔϨϴϧ΄Ϥτϟ΍ ϥϮμΗϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ ΓΪΣϮϟ΍ ϦϣΆΗ ΓΩΎϴγ Ε΍Ϋ ΔϠϘΘδϣ Δϴσ΍ήϘϤϳΩ ΔϟϭΩ ϦϳϮϜΗ ϰϠϋϭ
ϲϗήϟ΍ ϰϋήΗϭ ˯ΎΧϹ΍ϭ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ ΉΩΎΒϣ ϦϤπΗϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ΔϣΎϗ· ϞϔϜΗϭ ΔϛήΘθϤϟ΍ ωΎϓΪϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ
. ϡΎόϟ΍ ήϴΨϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍
(2) ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϜϠϤϤϠϟ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ Ύϧέήϗϭ ΎϨόοϭ ˬ ϚϠϤϟ΍ ϚϟΎϣ Ϳ΍ ϰϠϋ ϝΎϜΗϻ΍ ΪόΑϭ

____________________________________
. 1963 ΔϨδϟ 1 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ϱΩΎΤΗϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϰϐϟ΃ (1)
. 1963 ΔϨδϟ 1 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ " ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ " ϰϟ· ΔϟϭΪϟ΍ Ϣγ΍ ϝΪϋ (2)
ϝϭϷ΍ Ϟ˰μϔϟ΍
ΎϬϴϓ ϢϜΤϟ΍ ϡΎψϧϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϞϜη
(1) ΓΩΎϤϟ΍
.ΎϬϴο΍έ΃ Ϧϣ ˯ΰΟ ϱ΃ Ϧϋ ϻϭ ΎϬΗΩΎϴγ Ϧϋ ϝϭΰϨϟ΍ ίϮΠϳ ϻ . ΓΩΎϴγ Ε΍Ϋ ΔϠϘΘδϣ ΓήΣ ΔϟϭΩ ΎϴΒϴϟ
(2) ΓΩΎϤϟ΍
. " ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ " ϰϤδΗϭ ϲΑΎϴϧ ΎϬϣΎψϧϭ ΔϴΛ΍έϭ ΔϴϜϠϣ ΔϟϭΩ ΎϴΒϴϟ
(3) ΓΩΎϤϟ΍
. ΔϴϘϳήϓϷ΍ ΓέΎϘϟ΍ Ϧϣ Ϣδϗϭ ϲΑήόϟ΍ ϦσϮϟ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍
(4) ΓΩΎϤϟ΍
: ϲϫ ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ΩϭΪΣ
. ςγϮΘϤϟ΍ ξϴΑϷ΍ ήΤΒϟ΍ : ϻΎϤη
. ϥ΍ΩϮδϟ΍ ΔϳέϮϬϤΟϭ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ : Ύϗήη
. ή΋΍ΰΠϟ΍ϭ ήΠϴϨϟ΍ϭ ΩΎθΗϭ ϥ΍ΩϮδϟ΍ ΕΎϳέϮϬϤΟ : ΎΑϮϨΟ
ή΋΍ΰΠϟ΍ ϭ βϧϮΗ : ΎΑήϏ
(5) ΓΩΎϤϟ΍
. Δ˰ϟϭΪϟ΍ ϦϳΩ ϡϼγϹ΍
(6) ΓΩΎϤϟ΍

ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ˯΍έϵ΍ ϭ΃ ΐδϨϟ΍ ϭ΃ ΓϭήΜϟ΍ ϭ΃ ΔϐϠϟ΍ ϭ΃ (12) ΓΩΎϤϟ΍ . 1952 ήϳΎϨϳ ϝϭ΃ Ϧϣ ΉΪΘΒΗ Ε΍ϮϨγ ΙϼΛ ϝϼΧ ΎϬΑΎδΘϛ΍ ΍ϮΒϠτϳ ϥ΃ ϰϠϋ (10) ΓΩΎϤϟ΍ .1 ˬ ΎϴΒϴϟ ϲϓ Ϊϟϭ ϪϳϮΑ΃ ΪΣ΃ ϥϮϜϳ ϥ΃ . ΔϳΩΎϋ ΔϣΎϗ· Ε΍ϮϨγ ήθϋ Ϧϋ ϞϘΗ ϻ ΓΪϣ ΎϴΒϴϟ ϲϓ ϡΎϗ΃ Ϊϗ ϥϮϜϳ ϥ΃ .2 . ΔόηϷ΍ ϲγΎϤΧ ξϴΑ΃ ΐϛϮϛ Ϫϴϓήσ ϦϴΑ ξϴΑ΃ ϲ˰ϧΎΜϟ΍ Ϟ˰μϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ϕϮϘΣ (8) ΓΩΎϤϟ΍ ΔϴΗϵ΍ ρϭήθϟ΍ ΪΣ΃ Ϫϴϓ ήϓϮΗ ΍Ϋ· ΔϴΒϨΟ΃ ΔϳϮϋέ ϭ΃ ΔϴδϨΟ Ϫϟ βϴϟϭ ΎϴΒϴϟ ϲϓ ϢϴϘϣ κΨη Ϟϛ ΎϴΒϴϟ ήΒΘόϳ ˬ ΎϴΒϴϟ ϲϓ Ϊϟϭ Ϊϗ ϥϮϜϳ ϥ΃ . ήπΧϷΎϓ ΩϮγϷΎϓ ήϤΣϷ΍ Ύϫϼϋ΃ Δϳί΍ϮΘϣ ϥ΍Ϯϟ΃ ΔΛϼΛ ϰϠϋ ϢδϘϳϭ Ϫοήϋ Ύϔόο ϪϟϮσ ϝϼϫ ϰϠϋ Ϫτγϭ ϲϓ ϱϮΘΤϳ ϥ΃ϭ ϦϳήΧϵ΍ ϦϴϧϮϠϟ΍ ΔΣΎδϣ ωϮϤΠϣ ϱϭΎδΗ ΩϮγϷ΍ ϥϮϠϟ΍ ΔΣΎδϣ ϥϮϜΗ . ϯήΧ΃ ΔϴδϨΟ Δϳ΃ϭ ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ ίϮΠϳ ϻ (11) ΓΩΎϤϟ΍ ιήϔϟ΍ ΆϓΎϜΗ ϲϓϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ ϊΘϤΘϟ΍ ϲϓ ϥϭϭΎδΘϣ Ϣϫϭ ˬ ˯΍Ϯγ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϯΪϟ ϥϮϴΒϴϠϟ΍ ήμϨόϟ΍ ϭ΃ ΐϫάϤϟ΍ ϭ΃ ϦϳΪϟ΍ ΐΒδΑ ϚϟΫ ϲϓ ϢϬϨϴΑ ΰϴϴϤΗ ϻ ΔϣΎόϟ΍ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ϭ ΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϢϬϴϠϋ ΎϤϴϓϭ .. ϥϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϣ΃ ΔϳΎϤΤϟ΍ ϲϓ ϥϭϭΎδΘϣ ιΎΨηϷ΍ ϊϴϤΟϭ ΔϟϮϔϜϣ ΔϴμΨθϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ (13) ΓΩΎϤϟ΍ Ϊϗ ϲΘϟ΍ ϑϭήψϟ΍ ϭ΃ ϝί΍ϮϨϟ΍ ϭ΃ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΐΟϮϤΑ ϻ· ΪΣ΃ ϰϠϋ ΓήΨδϟ΍ νήϔΗ ϻ . ϥϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϜΣϷ ΎϘϓϭ ϢϛΎΤϤϠϟ ˯ΎΠΘϟϻ΍ ϲϓ ϖΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ (15) ΓΩΎϤϟ΍ ΕΎϧΎϤπϟ΍ ΎϬϴϓ Ϫϟ ϦϣΆΗ ΔϤϛΎΤϣ ϲϓ ΎϧϮϧΎϗ ϪΘϧ΍Ω· ΖΒΜΗ ϥ΃ ϰϟ· ΎΌϳήΑ ήΒΘόϳ ΔϤϳήΠΑ ϢϬΘϣ κΨη Ϟϛ ΎϬϴϠϋ κϨϳ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎϨΜΘγϻ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϲϓ ϻ· ΔϴϨϠϋ ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϥϮϜΗϭ Ϫδϔϧ Ϧϋ ωΎϓΪϠϟ Δϳέϭήπϟ΍ . ήτΧ ϰϟ· ϢϬπόΑ ϭ΃ ϥΎϜδϟ΍ Δϣϼγ νήόΗ (14) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮϧΎϘΑ ϲϨσϮϟ΍ ΎϫΪϴθϧϭ ΔϟϭΪϟ΍ έΎόη Ϧϴόϳ (7) ΓΩΎϤϟ΍ : ΔϴΗϵ΍ ΪόΑϷ΍ϭ ϞϜθϟ΍ ϰϠϋ ϲϨσϮϟ΍ ϢϠόϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰϠϋ .3 (9) ΓΩΎϤϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ ΏΎδΘϛϻ Δϣίϼϟ΍ ρϭήθϟ΍ ϥϮϧΎϘΑ ΩΪΤΗ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΔϨϣΎΜϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ ΔϴΑήόϟ΍ έΎτϗϷ΍ ˯ΎϨΑϷϭ ϢϫΩϻϭϷϭ ϲΒϴϟ Ϟλ΃ Ϧϣ Ϣϫ Ϧϳάϟ΍ ϦϴΑήΘϐϤϠϟ ΕϼϴϬδΗ ϪΑ ΢ϨϤΗϭ ΔϴΒϴϠϟ΍ Ύϣϭ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϬΑ ϞϤόϟ΍ ΪϨϋ Ε΍ϮϨγ ήθϋ Ϧϋ ϞϘΗ ϻ ΓΪϤϟ ΔϳΩΎϋ ΔϣΎϗ· ΎϴΒϴϟ ϲϓ ΍ϮϣΎϗ΃ Ϧϳάϟ΍ ΐϧΎΟϸϟϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ρϭήθϠϟ ΎϘΒσ ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϴδϨΠϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ϦϳήϴΧϷ΍ ˯ϻΆϬϟ ίϮΠϴϓ ˬ ΎϬϴϓ ϦϴϤϴϘϣ ΍Ϯϟ΍ί .

ϥϮϧΎϘϟΎΑ ϡΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ έϮϣ΃ ϢϴψϨΗ ϥϮϜϳϭ ˬ Ώ΍Ωϵ΍ ϑΎϨϳ ϭ΃ ϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϟΎΑ ϞΨϳ Ϣϟ Ύϣ ήΣ ϢϴϠόΘϟ΍ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϨϴΒϳ ϲΘϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϲϓ ϻ· ΎϴΒϴϟ ϲϓ ϞϘϨΘϟ΍ Ϧϣ ϪόϨϣ ϭ΃ Ϧϴόϣ ϥΎϜϣ ϲϓ ΔϣΎϗϹΎΑ (19) ΓΩΎϤϟ΍ ΔϴϔϴϜϟΎΑϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϲϓ ϻ· ΎϬθϴΘϔΗ ϻϭ ΎϬϟϮΧΩ ίϮΠϳ ϼϓ ˬ ϪϣήΣ ϦϛΎδϤϠϟ .ΔϳϮϨόϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϭ΃ ΔϴϣΎψϨϟ΍ ΕΎΌϴϬϠϟ ϻ· ϥϮϜΗ ϼϓ ϊϴϣΎΠϤϟ΍ ϢγΎΑ ΕΎτϠδϟ΍ ΔΒσΎΨϣ (28) ΓΩΎϤϟ΍ Ϫ΋ΎθϧΈΑ ΢ϤδΗ ΎϤΑϭ ΔϴϤγήϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍ Ϧϣ ϪΌθϨΗ ΎϤΑ ϩήθϧ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ ϞϤόΗϭ ϲΒϴϟ ϞϜϟ ϖΣ ϢϴϠόΘϟ΍ . ΐϧΎΟϸϟϭ ϦϴϴΒϴϠϟ ΔλΎΨϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍ Ϧϣ ΎϬΘΑΎϗέ ΖΤΗ (29) ΓΩΎϤϟ΍ . Ώ΍Ωϵ΍ ϲϓΎϨϳ ϭ΃ ϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϒϟΎΨϳ ΎϤϴϓ ΔϳήΤϟ΍ ϩάϫ ϝΎϤόΘγ΍ Γ˯Ύγ· (23) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϨϴΒϳ ϖΤϟ΍ ΍άϫ ϝΎϤόΘγ΍ Δϴϔϴϛϭ ϝϮϔϜϣ ΔϴϤϠδϟ΍ ΕΎϴόϤΠϟ΍ ϦϳϮϜΗ ϖΣ (27) ΓΩΎϤϟ΍ Ύϣ΃ ˬ ϢϬ΋ΎϤγ΄Α ΔόϗϮϣ ΕΎΑΎΘϜΑ ϚϟΫϭ ϥϮΌθϟ΍ Ϧϣ ϢϬϟ νήόϳ ΎϤϴϓ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΍ϮΒσΎΨϳ ϥ΃ Ω΍ήϓϸϟ .ϪΑ ϦϴϬϣ ΏΎϘϋ ϝ΍ΰϧ· ϻϭ ΪΣ΃ ΐϳάόΗ Ύϗϼσ· ίϮΠϳ (17) ΓΩΎϤϟ΍ ϱάϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ έϭΪμϟ ΔϘΣϼϟ΍ ϝΎόϓϷ΍ ϰϠϋ ϻ· ΏΎϘϋ ϻϭ ϥϮϧΎϗ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϻ· ΔΑϮϘϋ ϻϭ ΔϤϳήΟ ϻ .Ϫϴϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ (20) ΓΩΎϤϟ΍ ΎϫέϮλ ϑϼΘΧ΍ ϰϠϋ Εϼγ΍ήϤϟ΍ ϊϴϤΟϭ ΔϴϧϮϔϴϠΘϟ΍ Εϼλ΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϴϗήΒϟ΍ϭ ΕΎΑΎτΨϟ΍ Δϳήγ ϞϔϜΗ .ΔϤϳήΠϟ΍ ΏΎϜΗέ΍ Ζϗϭ ΓάϓΎϧ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔΑϮϘόϟ΍ Ϧϣ Ϊη΃ ΔΑϮϘϋ ϊϗϮΗ ϻ Ϛϟάϛ ˬ ΎϬϴϠϋ κϨϳ (18) ΓΩΎϤϟ΍ ϡΰϠϳ ϥ΃ ϭ΃ Ύϣ ΔϬΟ ϲϓ ΔϣΎϗϹ΍ ϪϴϠϋ ήψΤΗ ϥ΃ ίϮΠϳ ϻϭ ΔϴΒϴϠϟ΍ έΎϳΪϟ΍ Ϧϣ ϲΒϴϟ ΩΎόΑ· ϝΎΣ ϱ΄Α ίϮΠϳ ϻ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ΔϟϮϔϜϣ ΔϋΎΒτϟ΍ϭ ΔϓΎΤμϟ΍ ΔϳήΣ (24) ΓΩΎϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ϭ΃ ΔϴϨϳΪϟ΍ έϮϣϷ΍ ϭ΃ ΔλΎΨϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϲϓ Δϐϟ Δϳ΃ ϝΎϤόΘγ΍ ϲϓ ΔϳήΤϟ΍ κΨη ϞϜϟ . Ώ΍Ωϵ΍ ϲϓΎϨϳ ϻϭ ϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϟΎΑ ϚϟΫ ϞΨϳ ϻ ϥ΃ ϰϠϋ ϥΎϳΩϷ΍ ή΋ΎόθΑ ϡΎϴϘϟ΍ϭ ΓΪϴϘόϟ΍ ΔϳήΣ ΎϬοέ΃ (22) ΓΩΎϤϟ΍ ίϮΠϳ ϻ ϦϜϟϭ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ϭ ϕήτϟ΍ ϊϴϤΠΑ ϪΘϋ΍Ϋ·ϭ Ϫϳ΃έ Ϧϋ Ώ΍ήϋϹ΍ κΨη ϞϜϟϭ ΔϟϮϔϜϣ ήϜϔϟ΍ ΔϳήΣ .ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϲϓ ϭ΃ ϯήΧ΃ ΕΎϋϮΒτϣ ϭ΃ ΔϴϓΎΤμϟ΍ (25) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮϧΎϘϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ϝϮϔϜϣ ϲϤϠδϟ΍ ωΎϤΘΟϻ΍ ϖΣ (26) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮϧΎϘϟ΍ (16) ΓΩΎϤϟ΍ ϻϭ ˬ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϴϠϋ κϨϳ ϲΘϟ΍ ϝ΍Ϯ˰ΣϷ΍ ϲϓ ϻ· ϪθϴΘϔΗ ϭ΃ ϪδΒΣ ϭ΃ ϥΎδϧ· ϱ΃ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ίϮΠϳ ϻ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬϴϠϋ κϨϳ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ϻ· ΎϫήϴΧ΄Η ϭ΃ ΎϬΘΒϗ΍ήϣ ίϮ˰Πϳ ϻϭ ˬ ΎϬϠ΋Ύγϭϭ (21) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϤϴϘϤϟ΍ ΐϧΎΟϸϟϭ ϦϴϴΒϴϠϟ ϞϔϜΗϭ ΐϫ΍άϤϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ϊϴϤΟ ΔϟϭΪϟ΍ ϡήΘΤΗϭ ΔϘϠτϣ ΩΎϘΘϋϻ΍ ΔϳήΣ ..

ΕΎτϠδϟ΍ έΪμϣ ΔϣϷ΍ϭ ˬ ΔϣϷ΍ ΔόϳΩϭ ϰϟΎόΗ ϪΗΩ΍έΈΑ ϲϫϭ Ϳ ΓΩΎϴδϟ΍ (41) ΓΩΎϤϟ΍ ΎϫήϘϳ ϥ΃ ΪόΑ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϚϠϤϟ΍ έΪμϳϭ .ϻΩΎϋ ΎπϳϮόΗ ϪϨϋ (32) ΓΩΎϤϟ΍ .(30) ΓΩΎϤϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍ ϲϓ ϲϧΎΠϣ ϲ΋΍ΪΘΑϻ΍ϭ ϲϟϭϷ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ϭ . ΓέϮψΤϣ ϝ΍Ϯϣϸϟ ΔϣΎόϟ΍ ΓέΩΎμϤϟ΍ ΔΑϮϘϋ (33) ΓΩΎϤϟ΍ . ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϊϣ ϙ΍ήΘηϻΎΑ ϚϠϤϟ΍ ΎϫϻϮΘϳ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ .ϚϠϤϟ΍ ϢγΎΑϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϖϓϭ β˰ϣΎΨϟ΍ Ϟ˰μϔϟ΍ Ϛ˰Ϡ˰Ϥϟ΍ (44) ΓΩΎϤϟ΍ ϩΩϻϭϷ ϢΛ ϲγϮϨδϟ΍ ϱΪϬϤϟ΍ βϳέΩ· ΪϤΤϣ ϚϠϤϠϟ ΔϣϷ΍ ΔϧΎϣ΃ ΓΩΎϴδϟ΍ ϥΎϓ 40 ΓΩΎϤϟΎΑ ˯ΎΟ Ύϣ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ . ΕΎϨΑϭ ϦϴϨΑ Ϧϣ ϦϴϴΒϴϠϟ ϲϣ΍ΰϟ· ϲϟϭϷ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ .ϪΗήγϷϭ Ϫϟ ΔθϴόϤϟ΍ Ϧϣ ϖ΋ϻ ϯϮΘδϣ ϲΒϴϟ ϞϜϟ ϥΎϜϣϹ΍ έΪϘΑ ήϓϮΘϳ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϟϭΪϟ΍ ϞϤόΗ Κ˰ϟΎΜϟ΍ Ϟ˰μϔϟ΍ ϭ 37 ϭ 36 Ω΍ϮϤϟ΍ ϞϤθϳϭ ˬ 1963 ΔϨδϟ 1 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ ϪϴϋήϔΑ Ϟμϔϟ΍ ΍άϫ ϲϐϟ΍ ) . ΔϘΒσ ΪόΑ ΔϘΒσ ήΒϛϷΎϓ ήΒϛϷ΍ ϩΪόΑ Ϧϣ έϮϛάϟ΍ (45) ΓΩΎϤϟ΍ ϊϴΑέ Ϧϣ 25 ϭ ˬ ˰ϫ1374 ήϔλ Ϧϣ 22 ϲϓ ϦϳέΩΎμϟ΍ ϦϴϴϜϠϤϟ΍ Ϧϳήϣϸϟ ΎϘΒσ ϲΛ΍έϭ ΔϜϠϤϤϟ΍ εήϋ . ϝΩΎϋ ήΟ΃ ϲϓ ϖΤϟ΍ ϞϤόΑ ϡϮϘϳ Ωήϓ ϞϜϟϭ .( 39 ϭ 38 ϊ˰Α΍ήϟ΍ Ϟ˰μϔϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ (40) ΓΩΎϤϟ΍ . ϦϴϴΒϴϠϟ΍ (35) ΓΩΎϤϟ΍ . ΔϟϭΪϟ΍ ϰϤΣ ϲϓ ϲϫϭ ϊϤΘΠϤϠϟ ϲγΎγϷ΍ Ϧϛήϟ΍ ϲϫ ΓήγϷ΍ (34) ΓΩΎϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϖΣϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔϳΎϤΤΑ ϝϮϐθϣ Ϯϫϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΓΎϴΤϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ήλΎϨόϟ΍ Ϧϣ ήμϨϋ ϞϤόϟ΍ . έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϦϴΒϤϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ (42) ΓΩΎϤϟ΍ . ΔϴϤγήϟ΍ (31) ΓΩΎϤϟ΍ ϻ· ϪϜϠϣ ΪΣ΃ Ϧϣ ωΰϨϳ ϻϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ϻ· ϪϜϠϣ ϲϓ ϑήμΘϟ΍ Ϧϣ ϚϟΎϤϟ΍ ϊϨϤϳ ϼϓ ΔϣήΣ ΔϴϜϠϤϠϟ ϪπϳϮόΗ ρήθΑϭ Ϫϴϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ΔϴϔϴϜϟΎΑϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ΔόϔϨϤϟ΍ ΐΒδΑ .ϪϴϠϋ ϊΠθΗϭ Ν΍ϭΰϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϤΤΗϭ . έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ΩϭΪΣ ϰϠϋ ϚϠϤϟ΍ ΎϫϻϮΘϳ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ (43) ΓΩΎϤϟ΍ έϮΘγΪϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ΎϬϣΎϜΣ΃ έΪμΗ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ϭ ΎϴϠόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΎϫϻϮΘΗ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ .

" ϚϠϤϠϟ ΎμϠΨϣ ϥϮϛ΃ ϥ΃ϭ ΎϬϴο΍έ΃ Δϣϼγ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ϭ ΎϴΒϴϟ ϝϼϘΘγ΍ . ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϣϷ΍ ϢγΎΑ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ΕΎτϠγ ϪΘϴϟϮΌδϣ ΖΤΗ ˯΍έίϮϟ΍ β˰ϠΠϣ ϝϭ΍ΰϳ (53) ΓΩΎϤϟ΍ ϲδϠΠϣ ϡΎϣ΃ ΔϴΗϵ΍ ϦϴϤϴϟ΍ ϢδϘϳ Ϣϟ Ύϣ ϪΒμϨϣ ΔϳΎλϮϟ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ Ϯπϋ ϭ΃ ϲλϮϟ΍ ϰϟϮΘϳ ϻ : ΔϛήΘθϣ ΔδϠΟ ϲϓ Ώ΍ϮϨϟ΍ϭ ΥϮϴθϟ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϠϟ ΓϮϗ Ϧϣ ϱΪϟ Ύϣ Ϟϛ ϝάΑ΃ ϥ΃ϭ ΎϬϨϴϧ΍Ϯϗϭ ΩϼΒϟ΍ έϮΘγΩ ϡήΘΣ΃ ϥ΃ Ϣϴψόϟ΍ ͿΎΑ Ϣδϗ΃ " . ϚϠϤϟ΍ ϪϨϴόϳ κΨη ϡΎϣ΃ ϭ΃ ϚϠϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϦϴϤϴϟ΍ ϩάϫ ϢδϘϴϓ εήόϟ΍ ΐ΋Ύϧ Ύϣ΃ . ϪϨϋ ΏϮϨϳ Ϧϣ ϰϟ· ΎϬπϳϮϔΗ (49) ΓΩΎϤϟ΍ . ϪΗΎτϠγ ΔγέΎϤϣ . ˰ϫ1376 ϲϧΎΜϟ΍ . ϚϠϤϟ΍ ϦϴϴόΗ ϢΘϳ ϰΘΣ ΍έϮϓ ϢϳΪϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϊϤΘΠϴϓ ϼΤϨϣ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϥΎϛ ϥ΍ϭ . ΔϳέϮΘγΩ ΔϐΒλ ΍Ϋ εήόϟ΍ ΔΛ΍έϮϟ ϦϴϤψϨϤϟ΍ ϦϳήϣϷ΍ Ϧϳάϫ Ϧϣ Ϟϛ ήΒΘόϳϭ (46) ΓΩΎϤϟ΍ ΎδϠΠϣ ϊϤΘΠϳ Ϫϟ ϒϠΧ ϦϴϴόΗ ϡΪόϟ ϭ΃ ϚϠϤϟ΍ ϒϠΨϳ Ϧϣ ΩϮΟϭ ϡΪόϟ εήόϟ΍ ϮϠΧϭ ϚϠϤϟ΍ ΓΎϓϭ ΔϟΎΣ ϲϓ ϡΎϳ΃ Γήθϋ ίϭΎΠΘΗ ϻ ΓΪϣ ϲϓ Ϫϟ ϒϠΧ ϦϴϴόΘϟ ΓϮϋΩ ϥϭΪΑϭ ΍έϮϓ ΔϛήΘθϣ ΔδϠΟ ϲϓ Ώ΍ϮϨϟ΍ϭ ΥϮϴθϟ΍ ϲΜϠΛ ΔϴΒϠϏ΄Α ΎϨϠϋ ΖϳϮμΘϟ΍ ϱήΠϳϭ .. ΔϴΒδϨϟ΍ (47) ΓΩΎϤϟ΍ ΔδϠΟ ϲϓ Ώ΍ϮϨϟ΍ϭ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ϡΎϣ΃ ΔϴΗϵ΍ ϦϴϤϴϟ΍ ϢδϘϳ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ ϪΘτϠγ ϚϠϤϟ΍ ήηΎΒϳ ϥ΃ ϞΒϗ : ΔϛήΘθϣ ϱΪϟ Ύϣ Ϟϛ ϝάΑ΃ ϥ΃ϭ ΎϬϨϴϧ΍Ϯϗϭ ΩϼΒϟ΍ έϮΘγΩ ϡήΘΣ΃ ϥ΃ Ϣϴψόϟ΍ ͿΎΑ Ϣδϗ΃ " . " ΎϬϴο΍έ΃ Δϣϼγ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ϭ ΎϴΒϴϟ ϝϼϘΘγ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϠϟ ΓϮϗ Ϧϣ (48) ΓΩΎϤϟ΍ ϪΗΎτϠγ ΔγέΎϤϣ Ϧϣ ΎΘϗΆϣ ϪόϨϤϳ ϭ΃ ϪϗϮόϳ Ύϣ ΙΪΣ ϭ΃ ΎϴΒϴϟ Ϧϋ ΐϴϐΘϟ΍ Ω΍έ΃ ΍Ϋ· ϚϠϤϠϟ ίϮΠϳ ϚϠϤϟ΍ ϯήϳ ϲΘϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ΔγέΎϤϣϭ ΕΎΒΟ΍ϮϟΎΑ ϡΎϴϘϠϟ ήΜϛ΃ ϭ΃ ϪϨϋ ΎΒ΋Ύϧ Ϧϴόϳ ϥ΃ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ . ΔϳΎλϮϟ΍ βϠΠϣ ϭ΃ ϲλϮϟ΍ ϦϴϴόΗ ϢΘϳ ϰΘΣ ΍έϮϓ ϢϳΪϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϊϤΘΠϴϓ ϼΤϨϣ Ώ΍ϮϨϟ΍ (51) ΓΩΎϤϟ΍ ΎϤϠδϣ ΎϴΒϴϟ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϻ· ΔϳΎλϮϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ ΍Ϯπϋ ϭ΃ Ύϴλϭ ϭ΃ εήόϠϟ ΎΒ΋Ύϧ κΨη ϱ΃ ϦϴϴόΗ ίϮΠϳ ϻ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ έϮϛάϟ΍ ΪΣ΃ ϦϴϴόΗ ίϮΠϳ Ϫϧ΃ ήϴϏ ˬ ϱΩϼϴϤϟ΍ ϢϳϮϘΘϟ΍ ΏΎδΤΑ ϩήϤϋ Ϧϣ ϦϴόΑέϷ΍ ϢΗ΃ Ϊϗϭ . Ύϴϟϼϫ ΎϣΎϋ ήθϋ ΔϴϧΎϤΛ ϡΎϤΗ ϚϠϤϠϟ Ϊηήϟ΍ Ϧγ (50) ΓΩΎϤϟ΍ ϪδϔϨΑ ϦϜϤΘϳ Ϣϟϭ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ ϪΗΎτϠγ ΔγέΎϤϣ Ϧϣ ϪόϨϤϳ ϭ΃ ϪϗϮόϳ Ύϣ ΙΪΣ ΍Ϋ· ϭ΃ ΍ήλΎϗ ϚϠϤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΔϳΎλϭ βϠΠϣ ϭ΃ Ύϴλϭ Ϧϴόϳ ϥ΃ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϣ ϰϠόϓ ήΜϛ΃ ϭ΃ ΐ΋Ύϧ ϦϴϴόΗ Ϧϣ ϰϠϋ ΍έΩΎϗ ΢Βμϳ ϥ΃ ϰϟ· ϭ΃ Ϊηήϟ΍ Ϧγ ώϠΒϳ ϥ΃ ϰϟ· ϪΗΎτϠγϭ ϪϗϮϘΣ ΔγέΎϤϣϭ ϚϠϤϟ΍ ΕΎΒΟ΍ϮΑ ϡΎϴϘϠϟ βϠΠϣ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ΃ ˬ ωΎϤΘΟϼϟ ϪΗϮϋΩ ΖΒΟϭ ΪϘόϨϣ ήϴϏ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ . ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ˯Ύπϋ΃ ωΎΑέ΃ ΔΛϼΛ έϮπΤΑ ωήθϳ ήθϋ ϱΩΎΤϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϔϓ ϡΪϘΘϤϟ΍ ΩΎόϴϤϟ΍ ϲϓ έΎϴΘΧϻ΍ ϦδΘϳ Ϣϟ ΍ΫΈϓ ϦϳήοΎΤϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ΔϴΒϠϏϷΎΑϭ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ˯ΎπϋϷ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϳήΜϛϷ΍ έϮπΤΑ έΎϴΘΧϻ΍ ϲϓ ϦϴόϤΘΠϣ ϥΎδϠΠϤϟ΍ . ϱΩϼϴϤϟ΍ ϢϳϮϘΘϟ΍ ΏΎδΤΑ ϩήϤϋ Ϧϣ Ϧϳήθόϟ΍ϭ ΔϳΩΎΤϟ΍ ϢΗ΃ Ϊϗ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϚϟΎϤϟ΍ ΖϴΒϟ΍ (52) ΓΩΎϤϟ΍ ΔϳέϮΘγΪϟ΍ ϦϴϤϴϟ΍ ΔϳΎλϮϟ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ ϭ΃ ϲλϮϟ΍ ϭ΃ ϪϔϠΧ ϯΩΆϳ ϥ΃ ϰϟ· ϚϠϤϟ΍ ΓΎϓϭ ϦϴΣ Ϧϣ .

(54) ΓΩΎϤϟ΍ ΍Ϋ·ϭ . ϥϮϟϮΌδϤϟ΍ Ϣϫϭ Ϫ΋΍έίϭ Δτγ΍ϮΑ ϪΘτϠγ ϚϠϤϟ΍ ϰϟϮΘϳ (61) ΓΩΎϤϟ΍ . ϚϠϤϟ΍ (57) ΓΩΎϤϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ ΎϳΎπϗ ϊϓέ ΔϟΎΣ ϲϓ ϊΒΘΗ ϥ΃ ΐΠϳ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϥϮϧΎϘΑ ϢψϨΗ .ΎϫάϴϔϨΗ Ϧϣ ˯Ύϔϋ· ϭ΃ ΎϬϟ ϞϴτόΗ ϭ΃ ϞϳΪόΗ Ϫϴϓ βϴϟ ΎϤΑ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ άϴϔϨΘϟ Δϣίϼϟ΍ ΢΋΍ϮϠϟ΍ ϊπϳ ϚϠϤϟ΍ (64) ΓΩΎϤϟ΍ ϥ΃ ϖΤϟ΍ ϚϠϤϠϠϓ ΍ΪϘόϨϣ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϦϜϳ Ϣϟϭ ΔϠΠόΘδϣ ήϴΑ΍ΪΗ ΐϠτΘΗ Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ϝ΍ϮΣ΃ Ε΃ήσ ΍Ϋ· ϩάϫ νήόΗϭ . (55) ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ ϪόϨϤϳ Ύϣ ΙΪΣ ΍Ϋ· ϭ΃ ˬ 50 ΓΩΎϤϟ΍ ΐΟϮϤΑ ϦϴόϤϟ΍ ΔϳΎλϮϟ΍ βϠΠϣ Ϯπϋ ϭ΃ ϲλϮϟ΍ ΓΎϓϭ ΔϟΎΣ ϲϓ ϥ΃ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϤϠϓ ΔϳΎλϮϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ Ϯπόϛ ϭ΃ ϲλϮϛ ϪϟΎϤϋ΃ ϡΎϬϤΑ ϡΎϴϘϟ΍ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˬ 54 ϭ 53 ϭ 51 Ω΍ϮϤϟ΍ ϲϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ρϭήθϟΎΑ ϪϨϋ ϻΪΑ ήΧ΁ ΎμΨη Ϧϴόϳ ΍έϮϓ ϢϳΪϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϊϤΘΠϴϓ ϼΤϨϣ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ΃ .ϡΎϫ ήϣ΃ ΚΤΒϟ Ύόϣ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ϊϤΠϳ ϥ΃ Γέϭήπϟ΍ (66) ΓΩΎϤϟ΍ ϰΘϣ Ύπϳ΃ ϩϮϋΪϳϭ . ϝϮΌδϣ ήϴϏϭ ϥϮμϣ ϚϠϤϟ΍ (60) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮϧΎϘΑ ϚϟΎϤϟ΍ ΖϴΒϟ΍ϭ ϚϠϤϟ΍ ΕΎμμΨϣ ϦϴόΗ ΕΎμμΨϣ Ϧϣ άΧΆΗ ϥ΃ ϰϠϋ εήόϟ΍ ˯Ύϴλϭ΃ϭ ΕΎΒΗήϣ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΩΪΤϳϭ . ΎϫΪο ϭ΃ ΔϴϜϠϤϟ΍ (58) ΓΩΎϤϟ΍ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ΓϮϗ Ϧϣ ΎϬϟ ϥΎϛ (65) ΓΩΎϤϟ΍ ΪϨϋ Ϫϟ ϭ έϮΘγΪϟ΍ ϡΎϜΣϷ ΎϘϓϭ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϞΤϳϭ ΎϬπϔϳϭ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ Ε΍έϭΩ ϚϠϤϟ΍ ΢ΘΘϔϳ . ϚϟΫ Γέϭήο ϯ΃έ ΍Ϋ· ΔϳΩΎϋ ήϴϏ ΕΎϋΎϤΘΟ΍ ϰϟ· ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϮϋΪϳ ϥ΃ ϚϠϤϠϟ . ΔϟϭΪϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϴ΋ήϟ΍ Ϯϫ ϚϠϤϟ΍ (59) ΓΩΎϤϟ΍ . ΎϫέΪμϳϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϰϠϋ ϕΪμϳ ϚϠϤϟ΍ (63) ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϳΎλϮϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ ΍Ϯπϋ ϭ΃ Ύϴλϭ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΔϴόϳήθΗ ΔΌϴϫ ϲϓ Ϯπϋ ϱ΃ ϭ΃ ήϳίϮϠϟ ίϮΠϳ ϻ εήόϟ΍ ΔΑΎϴϨΑ ϪϣΎϴϗ ˯ΎϨΛ΃ ΔΌϴϬϟ΍ ϚϠΗ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ ϙήΘθϳ ϼϓ ΔϴόϳήθΗ ΔΌϴϫ ϲϓ ΍Ϯπϋ εήόϟ΍ ΐ΋Ύϧ ϥΎϛ . ωΎϤΘΟϼϟ ϪΗϮϋΩ ΖΒΟϭ ΪϘόϨϣ ήϴϏ . ΔϣϷ΍ βϠΠϣ Ϧϣ έ΍ήϘΑ . έϮΘγΪϟ΍ ϡΎϜΣϷ ΔϔϟΎΨϣ ϥϮϜΗ ϻ ϥ΃ ϰϠϋ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΓϮϗ ΎϬϟ ϥϮϜϳ Ϣϴγ΍ήϣ ΎϬϧ΄θΑ έΪμϳ Ύϣ ϝ΍ί ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΪΣ΃ ΎϫήϘϳ Ϣϟ ϭ΃ νήόΗ Ϣϟ ΍ΫΈϓ ˬ Ϫϟ ωΎϤΘΟ΍ ϝϭ΃ ϲϓ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϰϠϋ Ϣϴγ΍ήϤϟ΍ . ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΔϘϓ΍Ϯϣ ΪόΑ ϻ· ΎϴΒϴϟ ΝέΎΧ Ύηήϋ ϚϠϤϟ΍ ϰϟϮΘϳ ϻ (62) ΓΩΎϤϟ΍ . ΔϳΎλϮϟ΍ βϠΠϣ Ϯπϋ ϭ΃ ϲλϮϟ΍ ϦϴϴόΗ ϢΘϳ ϰΘΣ (56) ΓΩΎϤϟ΍ ΎϬΗΩΎϳί ϦϜϤϳ ϦϜϟϭ ϪϤϜΣ ΓΪϣ ϲϓ ΎϬμϘϧ ίϮΠϳ ϻϭ .

ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΔϘϓ΍Ϯϣ ϥϭΪΑ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ΩΎϘόϧϻ΍ έϭΩ ϲϓ (68) ΓΩΎϤϟ΍ ΩϼΒϟ΍ ΓΩΎϴγ ΔϳΎϤΣ ΎϬΘϤϬϣϭ ˬ ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϲϓ ΔΤϠδϤϟ΍ Ε΍ϮϘϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϰϠϋϷ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ Ϯϫ ϚϠϤϟ΍ . έϮψΤϤϓ (72) ΓΩΎϤϟ΍ ϞΒϘϳ ϭ΃ ϢϬϠϴϘϳϭ ˯΍έίϮϟ΍ Ϧϴόϳϭ ϪΒμϨϣ Ϧϣ ϪΘϟΎϘΘγ΍ ϞΒϘϳ ϭ΃ ϪϠϴϘϳ ϥ΃ Ϫϟϭ ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ Ϧϴόϳ ϚϠϤϟ΍ .˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ ϪϴϠϋ Ϫοήόϳ Ύϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϢϬΘϟΎϘΘγ΍ (73) ΓΩΎϤϟ΍ ΕΎΜόΒϟ΍ ˯Ύγ΅έ ΩΎϤΘϋ΍ ϞΒϘϳϭ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ήϳίϭ ϪϴϠϋ Ϫοήόϳ Ύϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϦϴϠΜϤϤϟ΍ ϞϴϘϳϭ Ϧϴόϳ ϚϠϤϟ΍ .ϚϠϤϟ΍ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ϻ· ΔϴΒϴϟ ΔϤϜΤϣ Δϳ΃ Ϧϣ έΩΎμϟ΍ ϡ΍ΪϋϹ΍ ϢϜΣ άϔϨϳ ϻ (77) ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΔϘϓ΍Ϯϣ ΪόΑ ΎϬϴϠϋ ϕΪμϳϭ Ε΍ΪϫΎόϤϟ΍ ϡήΒϳϭ ΢Ϡμϟ΍ ΪϘόϳϭ ΏήΤϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϦϠόϳ (70) ΓΩΎϤϟ΍ βϠΠϣ ϰϠϋ Δϴϓήόϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϥϼϋ· νήόϳ ϥ΃ ϰϠϋ Ήέ΍Ϯτϟ΍ ΔϟΎΣϭ Δϴϓήόϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϦϠόϳ ϚϠϤϟ΍ βϠΠϣ ΓϮϋΩ ΐΟϭ ΩΎϘόϧϻ΍ έϭΩ ήϴϏ ϲϓ ϥϼϋϹ΍ ϚϟΫ ϊϗϭ ΍Ϋ·ϭ ˬ Ύϫ˯Ύϐϟ· ϭ΃ Ύϫέ΍ήϤΘγ΍ έήϘϴϟ ΔϣϷ΍ .ϑήθϟ΍ Ε΍έΎη Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ΔϤγϭϷ΍ϭ ΏΎϘϟϷ΍ ΢ϨϤϳϭ ΊθϨϳ ϚϠϤϟ΍ . ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ ϪϴϠϋ Ϫοήόϳ (79) ΓΩΎϤϟ΍ : ϚϠϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ΔϴΗϵ΍ ϦϴϤϴϟ΍ ϢϬΒλΎϨϣ ϝΎϤϋ΃ ϢϬϴϟϮΗ ϞΒϗ ˯΍έίϮϟ΍ϭ ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ ϢδϘϳ ϡήΘΣ΍ ϥ΍ϭ ˬϚϠϤϟ΍ϭ ϦσϮϠϟ ΎμϠΨϣ ϥϮϛ΃ ϥ΃ Ϣϴψόϟ΍ ͿΎΑ Ϣδϗ΍ " . ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗϭ ζϴΠϟ΍ ϞϤΘθΗϭ ˬ ΎϬϨ ϣ΃ϭ ΎϬϴο΍έ΃ Δϣϼγϭ (69) ΓΩΎϤϟ΍ .ϱΩΎόϟ΍ (67) ΓΩΎϤϟ΍ έήϜΘϳ ϥ΃ ϻϭ ΎϣϮϳ ϦϴΛϼΛ Ϧϋ ϞϴΟ΄Θϟ΍ ΓΪϣ ΪϳΰΗ ϥ΃ ίϮΠϳ ϻ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΩΎϘόϧ΍ ϞϴΟ΄Η ϚϠϤϠϟ .ήϴϏ ωΎϤΘΟϻ΍ ξϓ ϚϠϤϟ΍ ϦϠόϳϭ ˬϦϴδϠΠϤϟ΍ ˯ΎπϋϷ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ΎϬϴπϤΗ ΔπϳήόΑ ϚϟΫ ΐϠσ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϜΣϷ ΎϘϓϭ ϢϬϟΰόϳϭ ϦϴϔχϮϤϟ΍ έΎΒϛ Ϧϴόϳϭ ΔϣΎόϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ΊθϨϳ ϚϠϤϟ΍ (75) ΓΩΎϤϟ΍ .ϪϳΪϟ ΔϴΒϨΟϷ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ (74) ΓΩΎϤϟ΍ .ϥϮϧΎϘϠϟ ΎϘϓϭ ϚϠϤϟ΍ ϢγΎΑ ΔϠϤόϟ΍ ϚδΗ (76) ΓΩΎϤϟ΍ . Δϋήδϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ ωΎϤΘΟϼϟ ΔϣϷ΍ (71) ΓΩΎϤϟ΍ ΔϴϧΪϤϟ΍ ΐΗήϟ΍ ˯Ύθϧ· Ύϣ΃ .ΔΑϮϘόϟ΍ ϒϴϔΨΗϭ Ϯϔόϟ΍ ϖΣ ϚϠϤϠϟ αΩΎδϟ΍ Ϟ˰μϔϟ΍ ˯΍έίϮ˰ϟ΍ (78) ΓΩΎϤϟ΍ Ύϣ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ϢϬϨϴϴόΗ ϚϠϤϟ΍ ϯήϳ Ϧϳάϟ΍ ˯΍έίϮϟ΍ Ϧϣϭ ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ Ϧϣ ˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϣ ϒϟΆϳ .

Ϫϴϓ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ϡΎϤΗ Ϧϣ ϦϴϣϮϳ ΪόΑ ϻ· ϪϨϋ ˯΍έϵ΍ άΧΆΗ (88) ΓΩΎϤϟ΍ ϥ΃ ίϮΠϳ ϻϭ ˬ ϡϼϜϟ΍ ΍ϮΒϠσ ΎϤϠϛ ΍ϮόϤδϳ ϥ΃ ΐΠϳϭ ˬ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΕΎδϠΟ ΍ϭήπΤϳ ϥ΃ ˯΍έίϮϠϟ ϥ΃ ϢϬΗέ΍ίϭ ϲϔχϮϣ Ϧϣ ϥϭέΎΘΨϳ ϦϤΑ ΔϧΎόΘγϻ΍ ϢϬϟϭ ˬ ˯Ύπϋ΃ ΍ϮϧΎϛ ΍Ϋ· ϻ· ΖϳϮμΘϟ΍ ϲϓ ΍ϮϛήΘθϳ . ϦϴϠϴϘΘδϣ ϭ΃ ϦϴϟΎϘϣ ˯΍έίϮϟ΍ ϊϴϤΟ ήΒΘόϳ ϪΘϟΎϘΘγ΍ ϭ΃ ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ ΔϟΎϗ· ΔϟΎΣ ϲϓ (90) ΓΩΎϤϟ΍ ϭ΃ ΔϨϬϣ Δϳ΃ ΍ϮγέΎϤϳ ϥ΃ ϭ΃ ϢϜΤϟ΍ ϢϬϴϟϮΗ ˯ΎϨΛ΃ ϲϓ ϯήΧ΃ ΔϣΎϋ Δϔϴχϭ Δϳ΃ ΍ϮϟϮΘϳ ϥ΃ ˯΍έίϮϠϟ ίϮΠϳ ϻ ΎϫϮπϳΎϘϳ ϭ΃ ϢϬϟ΍Ϯϣ΃ Ϧϣ ΎΌϴη ΎϫϮόϴΒϳ ϭ΃ ΎϫϭήΟΆϳ ϭ΃ ΔϟϭΪϟ΍ ϙϼϣ΃ Ϧϣ ΎΌϴη ΍ϭήΟ΄Θδϳ ϭ΃ ΍ϭήΘθϳ ϥ΃ Γέ΍ΩϹ΍ ΎϫΪϘόΗ ϲΘϟ΍ ΕΎμϗΎϨϤϟ΍ϭ Ε΍ΪϬόΘϟ΍ ϲϓ ΓήηΎΒϣ ήϴϏ ϭ΃ ΓήηΎΒϣ ΓέϮμΑ ΍ϮϠΧΪϳ ϥ΃ ϻϭ ˬϪϴϠϋ ϲϓ ˯Ύπϋ΃ ΍ϮϧϮϜϳ ϥ΃ ϢϬϟ ίϮΠϳ ϻ ΎϤϛ ˬ ΎϬΘΒϗ΍ήϣ ϭ΃ ΔϟϭΪϟ΍ Γέ΍ΩϹ ΔόοΎΨϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϭ΃ ΔϣΎόϟ΍ . ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΔϳϮπϋϭ Γέ΍ίϮϟ΍ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ ίϮΠϳ (84) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮϧΎϘΑ ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ ΕΎΒΗήϣ ΩΪΤΗ (92) ΓΩΎϤϟ΍ . ϚϟΎϤϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΪΣ΃ Γέ΍ίϮϟ΍ ϲϠϳ ϻ (83) ΓΩΎϤϟ΍ . ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έϭ ϚϠϤϟ΍ ΎϬόϗϮϳ Ϣϴγ΍ήϤΑ ϢϬΒλΎϨϣ (86) ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϋ ϝϮΌδϣ Ϟϛϭ ΔϟϭΪϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔγΎϴδϟ΍ Ϧϋ ΔϛήΘθϣ ΔϴϟϮΌδϣ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϩΎΠΗ ϥϮϟϮΌδϣ ˯΍έίϮϟ΍ . ήΜϛ΄ϓ ΎΒ΋Ύϧ ήθϋ . Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ ϪΗΎδϠΟ έϮπΣ ήϳίϭ ϱ΃ Ϧϣ ΐϠτϳ ϥ΃ βϠΠϣ ϞϜϟϭ ˬ ϢϬϨϋ ϢϫϮΒϴϨϳ (89) ΓΩΎϤϟ΍ . Γέ΍ίϭ ϥϭΪΑ ˯΍έίϭ Γέϭήπϟ΍ ΪϨϋ Ϧϴόϳ ϥ΃ ϚϠϤϠϟ (81) ΓΩΎϤϟ΍ . ϪΗ΍έ΍ίϭ ϝΎϤϋ΃ (87) ΓΩΎϤϟ΍ ΐΟϭ Γέ΍ίϮϟΎΑ ΔϘΜϟ΍ ϡΪϋ βϠΠϤϟ΍ ϢϬϨϣ ϒϟ΄Θϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϊϴϤΟ ΔϴΒϠϏ΄Α Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ έήϗ ΍Ϋ· .ϲΒϴϟ ϻ· Γέ΍ίϮϟ΍ ϲϠϳ ϻ (82) ΓΩΎϤϟ΍ . ϲϟΎϣ ϭ΃ ϱέΎΠΗ ϞϤϋ ϲϓ ΎϴϠόϓ Ύϛ΍ήΘη΍ ΍ϮϛήΘθϳ ϥ΃ ϭ΃ Δϛήη Δϳ΃ Γέ΍Ω· βϠΠϣ (91) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮμΘΨϤϟ΍ ˯΍έίϮϟ΍ϭ ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ ΎϬϴϠϋ ϊϗϮϳ ϥ΃ ΎϫΫΎϔϨϟ ΐΠϳ ΔϟϭΪϟ΍ ϥϮΌη ϲϓ ϚϠϤϟ΍ ΕΎόϴϗϮΗ Ϧϣ Ϣϫ΅Ύϔϋ·ϭ ϢϬϨϴϴόΗ ϥϮϜϴϓ ˯΍έίϮϟ΍ Ύϣ΃ ˬϲϜϠϣ ήϣ΄Α ϪΒμϨϣ Ϧϣ ϰϔόϳϭ ˯΍έίϮϟ΍ βϴ΋έ Ϧϴόϳϭ . Γέ΍ίϮϟ΍ ϝ΍ΰΘϋ΍ ϪϴϠϋ ΐΟϭ ˯΍έίϮϟ΍ ΪΣ΄Α ΎλΎΧ έ΍ήϘϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˬ ϞϴϘΘδΗ ϥ΃ ΎϬϴϠϋ ΔδϤΧ ϪΑ ϡΪϘΗ ΍Ϋ· ϻ· ΎϨϤο ϭ΃ ϥΎϛ ΎΤϳήλ ΔϘΜϟ΍ ϡΪόΑ ω΍ήΘϗϻ΍ ΐϠσ ϲϓ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ήψϨϳ ϻϭ ϻϭ ˬ ϪϤϳΪϘΗ ϡϮϳ Ϧϣ ϡΎϳ΃ ΔϴϧΎϤΛ ΪόΑ ϻ· ΔθϗΎϨϤϠϟ ΐϠτϟ΍ ΍άϫ Ρήτϳ ϥ΃ ίϮΠϳ ϻϭ .. ΔϴΟέΎΨϟ΍ϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϥϮΌη ϊϴϤΟ Γέ΍Ω· ˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϤΑ ρΎϨ˵Η (85) ΓΩΎϤϟ΍ . " ΔϠϣΎϛ ΔϳΎϋέ ΐόθϟ΍ ΢ϟΎμϣ ϰϋέ΃ϭ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ϭ έϮΘγΪϟ΍ (80) ΓΩΎϤϟ΍ .

ϚϠϤϟ΍ ϢϬϨϴόϳ ΍Ϯπϋ Ϧϳήθϋϭ ΔόΑέ΃ Ϧϣ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ϒϟΆϳ (95) ΓΩΎϤϟ΍ ( . ϢϬϔ΋Ύχϭ ΔϳΩ΄Η ϲϓ Ϣ΋΍ήΟ ϊΑΎδϟ΍ Ϟ˰μϔϟ΍ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ (93) ΓΩΎϤϟ΍ .ϪϨϴϴόΗ ΓΩΎϋ· ίϮΠϳ ˯ΎπϋϷ΍ Ϧϣ ϪΗΪϣ ΖϬΘϧ΍ (99) ΓΩΎϤϟ΍ .Ϧϣ ϢϬϨϣ ϊϘϳ ΎϤϴϓ ϢϬΗΎϤϛΎΤϣϭ ϢϬϣΎϬΗ΍ ΔϘϳήσϭ ˬ Δϴ΋΍ΰΠϟ΍ϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ ˯΍έίϮϟ΍ ΕΎϴϟϮΌδϣ ϥϮϧΎϘΑ ΩΪΤΗ . Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣϭ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ : ϦϴδϠΠϣ Ϧϣ ϥϮϜΘϳ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϝϭϷ΍ ωήϔϟ΍ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ (94) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϬόπϳ ϲΘϟ΍ ρϭήθϠϟ ΎϘϓϭ ϖΤϟ΍ ΍άϫ αέΎϤΗ ϥ΃ Γ΃ήϤϠϟ (103) ΓΩΎϤϟ΍ : ΐ΋ΎϨϟ΍ ϲϓ ρήΘθϳ . 1963 ΔϨδϟ 1 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ζϴϐϟ΃ ) (96) ΓΩΎϤϟ΍ ΎϴΒϴϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ˬ ΏΎΨΘϧϻ΍ ϥϮϧΎϗ ϲϓ ΓέήϘϤϟ΍ ρϭήθϟ΍ ϰϠϋ ΓΩΎϳί ˬ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ Ϯπϋ ϲϓ ρήΘθϳ . Ϫόϣ ϪΗΎδϠΟ ϒϗϮΗϭ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ωΎϤΘΟ΍ ΪϨϋ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ϊϤΘΠϳ ϲϧΎΜϟ΍ ωήϔϟ΍ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ (100) ΓΩΎϤϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϡΎϜΣ΃ ϰπΘϘϣ ϰϠϋ ϡΎόϟ΍ ϱήδϟ΍ ω΍ήΘϗϻΎΑ ϢϬΑΎΨΘϧ΍ ϯήΠϳ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϒϟΆϳ . ϦϴϠϴϛϮϟ΍ ΏΎΨΘϧ΍ϭ (98) ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣϭ ˬΕ΍ϮϨγ ϊΑέ΃ Ϟϛ ΥϮϴθϟ΍ ϒμϧ έΎϴΘΧ΍ ΩΪΠϳϭ ˬΕ΍ϮϨγ ϲϧΎϤΛ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ ΔϳϮπόϟ΍ ΓΪϣ . ΏΎΨΘϧϻ΍ (101) ΓΩΎϤϟ΍ ΩΪόϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ˯ΰΟ Ϟϛ Ϧϋ ϭ΃ ϥΎϜδϟ΍ Ϧϣ Ύϔϟ΃ Ϧϳήθϋ Ϟϛ Ϧϋ ΪΣ΍ϭ ΐ΋Ύϧ αΎγ΃ ϰϠϋ ΩΪϋ ΩΪΤϳ .Ϫϔμϧ ίϭΎΠϳ (102) ΓΩΎϤϟ΍ ίϮΠϳϭ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ϦϴΒϤϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋ ΔϳΩϼϴϣ ΔϨγ Ϧϳήθϋϭ ϯΪΣ· ϦϴϐϟΎΒϟ΍ ϦϴϴΒϴϠϟ ϖΣ ΏΎΨΘϧϻ΍ . ΏΎΨΘϧϻ΍ ϝϭ΍ΪΟ ΪΣ΄Α ΎΟέΪϣ ϪϤγ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ (2 . ϱΩϼϴϤϟ΍ ϢϳϮϘΘϟ΍ ΐδΣ ϩήϤϋ Ϧϣ ΔϨγ ϦϴΛϼΜϟ΍ ϢΗ΃ Ϊϗ ϥϮϜϳ ϥ΃ (1 . ΔϳΩϼϴϣ ΔϨγ ϦϴόΑέ΃ Ϧϋ ϦϴϴόΘϟ΍ ϡϮϳ ϪϨγ ϞϘΗ ϻ΃ϭ (97) ΓΩΎϤϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ϰϠϋ ΏΎΨΘϧϻ΍ ΔΠϴΘϧ νήόΗϭ ϦϴϠϴϛϭ βϠΠϤϟ΍ ΐΨΘϨϳϭ ˬ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋έ ϚϠϤϟ΍ Ϧϴόϳ βϴ΋ήϟ΍ ϦϴϴόΗ ΓΩΎϋ· ίϮΠϳϭ ϦϴΘϨγ ΓΪϤϟ ϦϴϠϴϛϮϟ΍ ΏΎΨΘϧ΍ϭ βϴ΋ήϟ΍ ϦϴϴόΗ ϥϮϜϳϭ ΎϬϴϠϋ ϖϳΪμΘϠϟ .

ϯήΧϷ΍ ϊϤΠϟ΍ ϡΪϋ ϝ΍ϮΣ΃ ΏΎΨΘϧϻ΍ (110) ΓΩΎϤϟ΍ ΕΎδϠΟ ΔϋΎϗ ϲϓ Ύ˱ϨϠϋ ϢϬϨϣ Ϟϛ ϢδϘϳ ϢϬϠϤϋ Ώ΍ϮϨϟ΍ϭ ΔϳϮπϋϭ ΥϮϴθϟ΍ ϲδϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ ϰϟϮΘϳ ϥ΃ ϞΒϗ :ΔϴΗϵ΍ ϦϴϤϴϟ΍ ϱΩ΅΃ ϥ΃ϭ ΩϼΒϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟϭ έϮΘγΪϠϟ ΎϣήΘΤϣϭ ϚϠϤϠϟϭ ϦσϮϠϟ ΎμϠΨϣ ϥϮϛ΃ ϥ΃ Ϣϴψόϟ΍ ͿΎΑ Ϣδϗ΃ " ." ϕΪμϟ΍ϭ ΔϧΎϣϷΎΑ ϲϟΎϤϋ΃ (111) ΓΩΎϤϟ΍ έ΍ήϘΑ ϻ· ΔϠσΎΑ ΔΑΎϴϨϟ΍ ήΒΘόΗ ϻϭ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϪϣΎψϨϟ ΎϘϓϭ Ϫ΋Ύπϋ΃ ΏΎΨΘϧ΍ ΔΤλ ϲϓ βϠΠϣ Ϟϛ Ϟμϔϳ ΔτϠγ ϰϟ· ιΎμΘΧϻ΍ ΍άϬΑ ΪϬόϳ ϥ΃ ίϮΠϳϭ βϠΠϤϟ΍ ϢϬϨϣ ϒϟ΄Θϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϲΜϠΛ ΔϴΒϠϏ΄Α έΪμϳ .. ΏΎΨΘϧϻ΍ ϥϮϧΎϗ ϲϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ ρϭήθϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ϚϟΫϭ (104) ΓΩΎϤϟ΍ .ρήη (109) ΓΩΎϤϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΩΪΤϳ ϚϟΫ ΍Ϊϋ ΎϤϴϓϭ ˬ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ΔϳϮπϋϭ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ΔϳϮπϋ ϦϴΑ ϊϤΠϟ΍ ίϮΠϳ ϻ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ϢϜΤΑ ΔϠσΎΑ Ϫϴϓ έΪμΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ϭ ϲϋήη (114) ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ Γήθϋ ϭ΃ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΐϠσ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ Δϳήγ ΔΌϴϬΑ ΪϘόϨϳ ΎϤϬϨϣ ϼϛ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϴϨϠϋ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΕΎδϠΟ .ϢϬΑΎΨΘϧ΍ ΓΩΎϋ· ίϮΠϳϭ ϱΩΎϋ ΩΎϘόϧ΍ έϭΩ Ϟϛ ϝϭ΃ ϲϓ ϦϴϠϴϛϭϭ Ύδϴ΋έ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ΐΨΘϨϳ (106) ΓΩΎϤϟ΍ . ΏΎΨΘϧϻ΍ ϡΎϤΘϟ ΚϟΎΜϟ΍ ωήϔϟ΍ ϦϴδϠΠϤϠϟ ΔϣΎϋ ϡΎϜΣ΃ (108) ΓΩΎϤϟ΍ ϭ΃ ΪϴϘΑ ϪΘϟΎϛϭ ΪϳΪΤΗ ϪϨϴόΗ ϲΘϟ΍ ΔτϠδϠϟ ϻϭ ϪϴΒΧΎϨϟ ίϮΠϳ ϻϭ ϪϠϛ ΐόθϟ΍ ϞΜϤϳ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ Ϯπϋ . ϚϟΫ ϞΒϗ βϠΠϤϟ΍ ϞΤϳ Ϣϟ Ύϣ Ε΍ϮϨγ ϊΑέ΃ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ΓΪϣ (105) ΓΩΎϤϟ΍ . ϚϟΎϤϟ΍ ΖϴΒϟ΍ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ ϥϮϜϳ ϻ ϥ΃ (3 .ΔϴϨϠϋ ϭ΃ Δϳήγ ΔδϠΟ ϲϓ ϱήΠΗ ϪϣΎϣ΃ ΡϭήτϤϟ΍ ωϮοϮϤϟ΍ ϲϓ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ έήϘϴϟ ˯ΎπϋϷ΍ .ϥϮϧΎϘΑ ϯήΧ΃ (112) ΓΩΎϤϟ΍ Ϣϟ ΍ΫΈϓ ˬήΒϤϓϮϧ ήϬη Ϧϣ ϝϭϷ΍ ωϮΒγϷ΍ ϝϼΧ ΔϳΩΎόϟ΍ ϪΗΎδϠΟ ΪϘϋ ϰϟ· ΎϳϮϨγ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϚϠϤϟ΍ ϮϋΪϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ϱΩΎόϟ΍ ϩΩΎϘόϧ΍ έϭΩ ϡϭΪϳϭ . ϩΩΎϘόϧ΍ ξϓ ϚϠϤϟ΍ ϦϠόϳϭ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ήϬη΃ ΔδϤΧ ΓΪϣ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϞΤϳ (113) ΓΩΎϤϟ΍ ήϴϏ ωΎϤΘΟϻΎϓ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ ήϴϏ ϲϓ ΎϤϫϼϛ ϭ΃ ΎϤϫΪΣ΃ ϊϤΘΟ΍ ΍ΫΈϓ ϦϴδϠΠϤϠϟ ΓΪΣ΍ϭ ΩΎϘόϧϻ΍ έ΍ϭΩ΃ .ήϣϷ΍ βϔϧ ϞΟ΃ Ϧϣ ϪϴϠϳ ϱάϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϞΣ ίϮΠϳ ϼϓ ήϣ΃ ϲϓ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϞΣ ΍Ϋ· (107) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ΓΪϳΪΟ ΕΎΑΎΨΘϧ΍ ˯΍ήΟϹ ϦϴΒΧΎϨϟ΍ ΓϮϋΩ ϰϠϋ ϞϤΘθϳ ϥ΃ ΐΠϳ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϞΤΑ έΩΎμϟ΍ ήϣϷ΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΎϣϮϳ Ϧϳήθόϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΠϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ωΎϤΘΟϻ ΩΎόϴϣ ΪϳΪΤΗ ϰϠϋϭ ήϬη΃ ΔΛϼΛ ίϭΎΠΘϳ ϻ ΩΎόϴϣ . Ϫδϔϧ ήϬθϟ΍ Ϧϣ ήηΎόϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϢϜΤΑ ϊϤΘΠϳ ϚϟΫ ϰϟ· ωΪϳ .

ϪλΎμΘΧ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ϞΧΪΗ ΔϨϴόϣ Ϟ΋Ύδϣ ϲϓ ΎϘϴϘΤΗ ϱήΠϳ ϥ΃ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϪϣΎψϨϟ ΎϘϓϭ βϠΠϣ ϞϜϟ (124) ΓΩΎϤϟ΍ ΎϤϬϟ ΔόΑΎΘϟ΍ ϥΎΠϠϟ΍ ϲϓ ϭ΃ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ϲϓ ˯΍έϵ΍ Ϧϣ ϥϭΪΒϳ ΎϤϴϓ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ ΓάΧ΍Άϣ ίϮΠϳ ϻ . ΎϬϠΟ΃ Ϧϣ ωΎϤΘΟϼϟ ϲϋΩ (116) ΓΩΎϤϟ΍ ϱϷ ίϮΠϳ ϻϭ ΔδϠΠϟ΍ ΡΎΘΘϓ΍ ΪϨϋ ˯ΎπϋϷ΍ ΔϴΒϠϏ΃ ήπΣ ΍Ϋ· ϻ· ΔΤϴΤλ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΕΎδϠΟ ήΒΘόΗ ϻ .(115) ΓΩΎϤϟ΍ ϲΘϟ΍ ΕΎϋϮοϮϤϟ΍ ήϴϏ ϲϓ ΔϳΩΎόϟ΍ ήϴϏ ϪΗ΍έϭΩ ϲϓ ήψϨϳ ϥ΃ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΔϘϓ΍Ϯϣ ήϴϐΑ ΔϣϷ΍ βϠΠϤϟ βϴϟ .ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ (119) ΓΩΎϤϟ΍ .ΎϬΗ΍Ϋ ΓέϭΪϟ΍ ϲϓ ΔϴϧΎΛ ϪϤϳΪϘΗ ίϮΠϳ ϻ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΪΣ΃ Ϫπϓέ ϥϮϧΎϗ ωϭήθϣ Ϟϛ (122) ΓΩΎϤϟ΍ ϱάϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋ ϚϟΫϭ ΕΎΑ΍ϮΠΘγ΍ϭ ΔϠΌγ΃ ˯΍έίϮϟ΍ ϰϟ· ϪΟϮϳ ϥ΃ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ Ϯπϋ ϞϜϟ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϡΎϳ΃ ΔϴϧΎϤΛ ΪόΑ ϻ· Ύϣ Ώ΍ϮΠΘγ΍ ϲϓ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ϱήΠΗ ϻϭ . ήΧϵ΍ βϠΠϤϟ΍ βϴ΋έ ϰϟ· Ϫδϴ΋έ ϪΑ ΚόΒϳ ϦϴδϠΠϤϟ΍ ΪΣ΃ ϩήϘϳ ϥϮϧΎϗ ωϭήθϣ Ϟϛ (121) ΓΩΎϤϟ΍ . ΎοϮϓήϣ Ϫϴϓ Δϟϭ΍ΪϤϟ΍ ΖϠμΣ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍ Ϊϋ Ε΍ϮλϷ΍ ΕϭΎδΗ ΍Ϋ·ϭ ˬ ΔλΎΧ (118) ΓΩΎϤϟ΍ ϪϣΎψϧ ΎϬϨϴΒϳ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϠϟ ΎϘϓϭ ϪϴϠϋ ΔοϭήόϤϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ϲϓ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ΖϳϮμΗ ϥϮϜϳ .Ϯπόϟ΍ Ϫϟ ϊΑΎΘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϢϬϨϣ ϒϟ΄Θϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϊϴϤΟ (128) ΓΩΎϤϟ΍ .Ϫ΋Ύπϋ΃ ΔϴΒϠϏ΃ έ΍ήϘϟ΍ ΫΎΨΗ΍ ΪϨϋ ΔδϠΠϟ΍ ήπΣ ΍Ϋ· ϻ· ΍έ΍ήϗ άΨΘϳ ϥ΃ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ (117) ΓΩΎϤϟ΍ ΔϴΒϠϏ΃ ΎϬϴϓ ρήΘθϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ήϴϏ ϲϓ ϦϳήοΎΤϟ΍ ΔϴΒϠϏ΄Α ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ έΪμΗ . ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΎϤϬϣΎψϧ ϡΎϜΣ΃ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ ϚϟΫϭ (125) ΓΩΎϤϟ΍ ϱ΃ ϮΤϧ Ε΃ΪΑ Ϊϗ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ΎϬϴϓ έ΍ήϤΘγϻ΍ ϭ΃ Δϴ΋ΎϨΟ Ε΍˯΍ήΟ· ΫΎΨΗ΍ ΩΎϘόϧϻ΍ ΓέϭΩ ˯ΎϨΛ΃ ίϮΠϳ ϻ ΔϟΎΣ ΍Ϊϋ ΎϤϴϓ ϚϟΫϭ ˬϪϟ Ϯϫ ϊΑΎΘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϥΫΈΑ ϻ· ϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϻϭ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ Ϯπϋ . ΔϳΎϨΠϟΎΑ βΒϠΘϟ΍ (126) ΓΩΎϤϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ϰϨΜΘδϳϭ ˬ ϢϬΘϳϮπϋ ΓΪϣ ˯ΎϨΛ΃ ϦϴηΎϴϧ ϭ΃ ΔϤγϭ΃ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ ΢ϨϤϳ ϻ ϦϴηΎϴϨϟ΍ϭ ΔϤγϭϷ΍ϭ ΐΗήϟ΍ ˬ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΔϳϮπϋ ϊϣ ϰϓΎϨΘΗ ϻ ΔϴϣϮϜΣ ΐλΎϨϣ ϥϭΪϠϘΘϳ Ϧϳάϟ΍ . βϠΠϣ ϞϜϟ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡΎψϨϟΎΑ ϦϴΒϳ . Ώ΍ϮΠΘγϻ΍ Ϫϴϟ· ϪΟϭ Ϧϣ ΔϘϓ΍Ϯϣ ρήθΑϭ ϝΎΠόΘγϻ΍ ΔϟΎΣ ΍Ϊϋ ΎϤϴϓ ϚϟΫϭ ϪϤϳΪϘΗ ϡϮϳ Ϧϣ (123) ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϳήϜδόϟ΍ (127) ΓΩΎϤϟ΍ ΔϴΒϠϏ΄Α ρϮϘδϟ΍ έ΍ήϗ έΪμϳϭ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ ΪΣ΃ ΔϳϮπϋ ρϮϘγ ϝ΍ϮΣ΃ ΏΎΨΘϧϻ΍ ϥϮϧΎϗ ΩΪΤϳ .ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϰπΘϘϤΑ ΔμΘΨϤϟ΍ ϥΎΠϠϟ΍ Ϫϴϓ ήψϨΗ ϥ΃ ϞΒϗ ϥϮϧΎϗ ωϭήθϣ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ζϗΎϨϳ ϻ (120) ΓΩΎϤϟ΍ .

βϠΠϤϟ΍ ΓΪϣ (129) ΓΩΎϤϟ΍ ϥΎϜϣ· ϡΪϋ ΔϟΎΣ ϲϓϭ ϪΗΪϣ ˯ΎϬΘϧϻ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ήϬηϷ΍ ϝϼΧ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϤϟ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϱήΠΗ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϦϴΣ ϰϟ· ΪΘϤΗ ϢϳΪϘϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ΔΑΎϴϧ ΓΪϣ ϥΎϓ έϮϛάϤϟ΍ ΩΎόϴϤϟ΍ ϲϓ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ˯΍ήΟ· . ΩΪΠϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϦϴϴόΗ ϦϴΣ ϰϟ· ϢϬΗΪϣ ΖϬΘϧ΍ Ϧϳάϟ΍ (131) ΓΩΎϤϟ΍ βϠΠϣ ΓΪϣ ˯ΎϬΘϧ΍ ΪόΑ ϻ· ϱήδΗ ϻ ΎϬϴϓ ΓΩΎϳί Ϟϛ ϥ΃ ϰϠϋ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ Ε΂ϓΎϜϣ ϥϮϧΎϘΑ ΩΪΤΗ . ξ΋΍ήόϟ΍ Ϧϣ . Ύϫέήϗ ϱάϟ΍ Ώ΍ϮϨϟ΍ (132) ΓΩΎϤϟ΍ . Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ιΎΧ κϨΑ ϪΘϟΎσ· ϭ΃ ΩΎόϴϤϟ΍ ΍άϫ κϘϧ ίϮΠϳϭ . ϚϟΫ βϠΠϤϟ΍ (135) ΓΩΎϤϟ΍ . Ύϫέ΍Ϊλ· ΦϳέΎΗ Ϧϣ ΎϣϮϳ ήθϋ ΔδϤΧ ϝϼΧ ΔϴϤγήϟ΍ ΓΪϳήΠϟ΍ ϲϓ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ (138) ΓΩΎϤϟ΍ ˯ΎθϧΈΑ ϭ΃ Δϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ ΎλΎΧ ΎϬϨϣ ϥΎϛ Ύϣ ΍Ϊϋ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ Ρ΍ήΘϗ΍ ϖΣ Ώ΍ϮϨϟ΍ϭ ΥϮϴθϟ΍ ϲδϠΠϤϟϭ ϚϠϤϠϟ .Ϫϴϟ· έ΍ήϘϟ΍ ύϼΑ· Ϧϣ ΎϣϮϳ ϦϴΛϼΛ ϝϼΧ ϩέΪλ΃ϭ ϚϠϤϟ΍ ϪϴϠϋ ϕΪλ (137) ΓΩΎϤϟ΍ Ύϫήθϧ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ΎϣϮϳ ϦϴΛϼΛ ˯ΎπϘϧ΍ ΪόΑ ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϲϓ ΓάϓΎϧ ϚϠϤϟ΍ ΎϫέΪλ΃ ϲΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΢ΒμΗ ήθϧ ΐΠϳϭ .΍άϫ ϡΎϜΣϷ ΎϘΒσ ΏΎΨΘϧϻ΍ ϭ΃ ϦϴϴόΘϟ΍ ϖϳήτΑ Ϯπϋ Ϫϟ έΎΘΨϳ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ ΪΣ΃ ΪόϘϣ ϼΧ ΍Ϋ· Ϯπϋ ΔΑΎϴϧ ϡϭΪΗ ϻϭ ˬΪόϘϤϟ΍ ϮϠΨΑ ΔϣϮϜΤϟ΍ βϠΠϤϟ΍ έΎόη· ϡϮϳ Ϧϣ ήϬη΃ ΔΛϼΛ ϝϼΧ ϚϟΫϭ έϮΘγΪϟ΍ ˯ΎϬΘϧΎΑ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ ΪϳΪΠϟ΍ Ϯπόϟ΍ ΔΑΎϴϧ ϲϬΘϨΗϭ ˬϪϔϠγ ΓΪϣ ΔϳΎϬϧ ϰϟ· ϻ· ΪϳΪΠϟ΍ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ .Ϫϴϟ· ΎϬϏϼΑ· Ϧϣ ΎϣϮϳ ϦϴΛϼΛ ϝϼΧ ΎϫέΪμϳϭ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΎϫήϘϳ ϲΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϰϠϋ ϚϠϤϟ΍ ϕΪμϳ (136) ΓΩΎϤϟ΍ ϰϠϋϭ ˬϪϴϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋ· ΔϣϷ΍ βϠΠϣ Ϧϣ ΐϠτϳ ϥ΃ ϥϮϧΎϘϟ΍ έ΍ΪλϹ ΓΩΪΤϤϟ΍ ΓΪϤϟ΍ ϝϼΧ ϚϠϤϠϟ ϒϟ΄Θϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϲΜϠΛ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ΔϴϧΎΛ ϩήϗ΃ ΍ΫΈϓ ˬ ΪϳΪΟ Ϧϣ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΚΤΑ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ βϠΠϤϟ΍ . Ϫϴϟ· ήϴΧϷ΍ έ΍ήϘϟ΍ ύϼΑ· Ϧϣ ΎϣϮϳ ϦϴΛϼΛ ϝϼΧ ϩέΪλ΃ϭ ϚϠϤϟ΍ ϪϴϠϋ ϕΪλ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϢϬϨϣ ϲϓ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΩΎϋ ΍ΫΈϓ Ϫδϔϧ ΩΎϘόϧϻ΍ έϭΩ ϲϓ Ϫϴϓ ήψϨϟ΍ ϊϨΘϣ΍ ϦϴΜϠΜϟ΍ Ϧϣ Ϟϗ΃ ΔϴΒϠϏϷ΍ ΖϧΎϛ ΍ΫΈϓ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϢϬϨϣ ϒϟ΄Θϳ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ϊϴϤΟ ΔϴΒϠϏ΄Α ωϭήθϤϟ΍ ϚϟΫ έ΍ήϗ· ϰϟ· ήΧ΁ ΩΎϘόϧ΍ έϭΩ . ϪϟΎϤϋ΃ ΔϳΩ΄Η ϲϓ ήϴδϟ΍ ΔϘϳήσ Ϫϴϓ ΎϨϴΒϣ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϪϣΎψϧ βϠΠϣ Ϟϛ ϊπϳ (133) ΓΩΎϤϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϝϮΧΩ ΔΤϠδϣ ΓϮϗ ΔϳϷ ίϮΠϳ ϻϭ ϪδϠΠϣ ϞΧ΍Ω ϲϓ ϡΎψϨϟ΍ φϔΤΑ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ βϴ΋έ ϡϮϘϳ . ΔϴϤγήϟ΍ ΪϳήΠϟ΍ ϲϓ . 104 ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ Ϧϣ ϢϏήϟΎΑ ϚϟΫϭ ˬ (130) ΓΩΎϤϟ΍ ΔϳϮπϋ ΓΪϣ ˯ΎϬΘϧ΍ ΦϳέΎΘϟ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ήϬηϷ΍ ϝϼΧ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ˯Ύπϋ΃ ϒμϧ ΪϳΪΠΗ ΐΠϳ ˯ΎπϋϷ΍ ΔϳϮπϋ ΕΪΘϣ΍ έϮϛάϤϟ΍ ΩΎόϴϤϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΠΘϟ΍ ήδϴΘϳ Ϣϟ ϥΈϓ ˬϢϬΗΪϣ ϲϬΘϨΗ Ϧϳάϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ . Ϫδϴ΋έ Ϧϣ ΐϠτΑ ϻ΍ ϪΑ΍ϮΑ΃ Ϧϣ ΔΑήϘϣ ϰϠϋ έ΍ήϘΘγϻ΍ ϭ΃ (134) ΓΩΎϤϟ΍ Ϫϴϟ· ϡΪϘϳ Ύϣ ˯΍έίϮϟ΍ ϰϟ· ϞϴΤϳ ϥ΃ βϠΠϤϠϟϭ ΔΑΎΘϛ ϻ· ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϰϟ· ΐϠτΑ ϡΪϘΘϳ ϥ΃ ΪΣϷ ίϮΠϳ ϻ ΐϠσ ΎϤϠϛ ξ΋΍ήόϟ΍ ϩάϫ ϪΘϨϤπΗ ΎϤϋ Δϣίϼϟ΍ ΕΎΣΎπϳϹ΍ ΍ϮϣΪϘϳ ϥ΃ ˯΍έίϮϟ΍ ϰϠϋϭ .

ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ϦϴΒϤϟ΍ (146) ΓΩΎϤϟ΍ . ( 1963 ΔϨδϟ ϊ˰γΎΘϟ΍ Ϟ˰μϔϟ΍ ϲϟΎϤϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ (159) ΓΩΎϤϟ΍ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϦϳήϬθΑ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ˯΍ΪΘΑ΍ ϞΒϗ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϰϟ· ΔϣΎόϟ΍ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ωϭήθϣ ϢϳΪϘΗ ΐΠϳ . ˯ΎπϘϟΎΑ ΎϬΘϠλϭ ΎϬΗΎλΎμΘΧ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ Δϔϴχϭ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϢψϨϳ (148) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮϧΎϘϟ΍ ΎϫέήϘϳ ϲΘϟ΍ ρϭήθϠϟ ΎϘϓϭ ϢϬϟΰϋϭ ϢϬΒϳΩ΄Ηϭ ϢϛΎΤϤϟ΍ ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϦϴϴόΗ ϥϮϜϳ (149) ΓΩΎϤϟ΍ ϥϮϟϮΘϳ ϦϤϴϓ ΎϫήϓϮΗ ΐΟ΍Ϯϟ΍ ρϭήθϟ΍ϭ ΎϬΗΎλΎμΘΧ΍ ϦϴΒϳϭ ΔϳήϜδόϟ΍ ϢϛΎΤϤϟ΍ ΐϴΗήΗ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϢψϨϳ . ϢϬΒϳΩ΄Ηϭ ϢϬϠϘϧϭ ΓΎπϘϟ΍ ϦϴϴόΗ ρϭήη ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϧϴόϳ (147) ΓΩΎϤϟ΍ . Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋έ ΔγΎ΋ήϟ΍ (140) ΓΩΎϤϟ΍ ϦϳάϠϟ΍ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ˯ΎπϋϷ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ΕήϓϮΗ ΍Ϋ· ϻ· ΔΤϴΤλ ήϤΗΆϤϟ΍ ΕΎδϠΟ ΪόΗ ϻ . ϡϮγήϤΑ ϥϮϨϴόϳ ΓΎπϗϭ βϴ΋έ Ϧϣ ΎϴϠόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϞϜθΗ . ϻϭ΃ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ ΎϫήϳήϘΗϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΔθϗΎϨϣ ϥϮϜΗ . ΔϳΩϼϴϣ ΔϨγ ϦϴΘγϭ ΎδϤΧ ϢϬϣΎϤΗ· ΪϨϋ ΪϋΎϘΘϟ΍ ϰϟ· ΎϬΗΎπϗϭ ΎϴϠόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ βϴ΋έ ϝΎΤϳ (143) ΓΩΎϤϟ΍ . ήϤΗΆϤϟ΍ ΎϤϬϨϣ ϒϟ΄Θϳ ϦϣΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ (141) ΓΩΎϤϟ΍ ϢϬϴϟϮΗ ϞΒϗ ϚϠϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϦϴϤϴϟ΍ ϥϭΩΆϳϭ . ϥϮϧΎϘΑ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ˯ΪΑ ΩΪΤϳϭ ˬ Ύ˱ΑΎΑ Ύ˱ΑΎΑ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϘΗϭ ΎϫΩΎϤΘϋ΍ϭ ΎϬμΤϔϟ (160) ΓΩΎϤϟ΍ .ΎϬΗΎλΎμΘΧ΍ Ϧϴόϳϭ ϯήΧϷ΍ ˯ΎπϘϟ΍ ΕΎϬΟ ΐΗήϳϭ ˬ ΎϴϠόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ΕΎλΎμΘΧ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΩΪΤϳ (144) ΓΩΎϤϟ΍ .ϢϬΒλΎϨϣ (142) ΓΩΎϤϟ΍ . ΎϬϴϓ ˯ΎπϘϟ΍ 1 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ 158 ϭ 157 ϭ 156 ϭ 155 ϭ 154 ϭ 153 ϭ 152 ϭ 151 ϭ 150 Ω΍ϮϤϟ΍ Ζϴϐϟ΃ ) .Ώ΍Ωϵ΍ϭ ϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϠϟ ΓΎϋ΍ήϣ Δϳήγ ΎϬϠόΟ ΔϤϜΤϤϟ΍ Εέήϗ ΍Ϋ· ϻ· ˬΔϴϨϠϋ ϢϛΎΤϤϟ΍ ΕΎδϠΟ (145) ΓΩΎϤϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋ ϚϟΫϭ ϝΰόϠϟ ϦϴϠΑΎϗ ήϴϏ Ϣϫϭ ˬϥϮϧΎϘϟ΍ ήϴϐϟ ϢϬ΋Ύπϗ ϲϓ ϢϬϴϠϋ ϥΎτϠγ ϻϭ ϥϮϠϘΘδϣ ΓΎπϘϟ΍ .. Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϤϟϭ ϚϠϤϠϟ ϪΣ΍ήΘϗΎϓ ΎϬ΋Ύϐϟ· ϭ΃ ΎϬπόΑ Ϧϣ ˯ΎϔϋϹ΍ ϭ΃ ΎϬϠϳΪόΘΑ ϭ΃ ΐ΋΍ήπϟ΍ (139) ΓΩΎϤϟ΍ ϰϟϮΘϳ ϪΑΎϴϏ ΔϟΎΣ ϲϓϭ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋ήϟ ΔγΎ΋ήϟ΍ ϥϮϜΗ ήϤΗΆϣ ΔΌϴϬΑ ϥΎδϠΠϤϟ΍ ϊϤΘΟ΍ ΎϤϠϛ .

ϲϟΎΘϟ΍ (165) ΓΩΎϤϟ΍ ΕΎϘϔϧϭ Ωέ΍Ϯϣ ϦϤπΘΗ ΔϨγ Ϧϣ ήΜϛϷ Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ Δϴϧ΍ΰϴϣ ωϭήθϣ ϊοϭ Γέϭήπϟ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ίϮΠϳ . ΎϬγέΎϤϳ ϲΘϟ΍ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗϭ ϪϠϴϜθΗϭ ϥ΍ϮϳΪϟ΍ ΕΎλΎμΘΧ΍ ϥϮϧΎϘΑ ΩΪΤΗϭ (167) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ΐ΋΍ήπϟ΍ ˯΍Ω΃ Ϧϣ ΪΣ΃ ˯Ύϔϋ· ίϮΠϳ ϻϭ . ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΓάϓΎϨϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϠϟ ΎϘϓϭ ΕΎϓϭήμϤϟ΍ ϖϔϨΗϭ Ε΍Ω΍ήϳϹ΍ (163) ΓΩΎϤϟ΍ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϪΑ ϥΫ΄ϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϬΑ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ Ε΍ήϳΪϘΘϟ΍ ϰϠϋ Ϊ΋΍ί ϭ΃ Δϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ Ωέ΍ϭ ήϴϏ ϑϭήμϣ Ϟϛ . ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ϩάϫ ΔΠϴΘϨΑ ΍ήϳήϘΗ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϰϟ· ϡΪϘϳϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΕΎΑΎδΣ ΔΒϗ΍ήϤΑ ΔΒγΎΤϤϟ΍ ϥ΍ϮϳΩ ϡϮϘϳ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ΩϭΪΣ ϲϓ ϻ· Γ΄ϓΎϜϣ ϭ΃ ΔϧΎϋ· ϭ΃ ξϳϮόΗ ϭ΃ ΔϣϮϜΤϟ΍ Δϧ΍ΰΧ ϰϠϋ εΎόϣ ήϳήϘΗ ίϮΠϳ ϻ (169) ΓΩΎϤϟ΍ ΔϠΒϘϣ Ε΍ϮϨγ ϭ΃ ΔϨγ ϲϓ Δϧ΍ΰΨϟ΍ Ϧϣ ώϟΎΒϣ ϕΎϔϧ· ϪϴϠϋ ΐΗήΘϳ ΪϬόΗ ϻϭ ϲϣϮϤϋ νήϗ ΪϘϋ ίϮΠϳ ϻ . ( 1963 ΔϨδϟ 1 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ 175 ϭ 174 ϭ 173 Ω΍ϮϤϟ΍ Ζϴϐϟ΃ ) ή˰ηΎόϟ΍ Ϟ˰μϔϟ΍ . ϥϮϧΎϘΑ ϻ· Ύϫ΅Ύϐϟ· ϭ΃ ΎϬϠϳΪόΗ ϭ΃ ΔΒϳήο νήϓ ίϮΠϳ ϻ ϲϓ ϻ· ϡϮγήϟ΍ϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ Ϧϣ Ίη ΔϳΩ΄ΘΑ ΪΣ΃ ϒϴϠϜΗ ίϮΠϳ ϻ ΎϤϛ . ΔϣϷ΍ βϠΠϣ Ύϫήϗ΃ ΍Ϋ· ϻ· άϔϨΗ ϻϭ Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ (166) ΓΩΎϤϟ΍ . Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ήϳήϘΗ Ϧϣ ύ΍ήϔϟ΍ ϞΒϗ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΩΎϘόϧ΍ έϭΩ ξϓ ίϮΠϳ ϻ (162) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϜϠϣ ϡϮγήϣ ΐΟϮϤΑ ΢ΘϔΗ ΔϴϟΎϤϟ΍ ΔϨδϟ΍ ˯ΪΑ ϞΒϗ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ ΎϬϴϓ ήϘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϊϴϤΟ ϲϓ ϰΒΠΗϭ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ΔϨδϟ΍ Ε΍ΩΎϤΘϋ΍ Ϧϣ ήθϋ ϲϨΛ΍ Ϧϣ ˯ΰΟ αΎγ΃ ϰϠϋ Δ˰ΘϗΆϣ ΔϳήϬη Ε΍ΩΎϤΘϋ΍ .ϥϮϧΎϘΑ ΪϘϨϟ΍ ϡΎψϧ ΩΪΤϳ (171) ΓΩΎϤϟ΍ ϞΤϳ Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ Ϧϣ ΏΎΑ ήϳήϘΗ ϰϠϋ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣϭ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϦϴΑ ϑϼΨϟ΍ ϢϜΤΘγ΍ ΍Ϋ· . ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ήϴϏ . ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷΎΑ ήϤΗΆϣ ΔΌϴϬΑ ϦϴόϤΘΠϣ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ έΪμϳ έ΍ήϘΑ (172) ΓΩΎϤϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ήϴϏϭ ϡϮγήϟ΍ϭ ΐ΋΍ήπϟ΍ ΔϠϴμΣ ΎϬϴϓ ΎϤΑ ΔϟϭΪϟ΍ Ε΍Ω΍ήϳ· ϊϴϤΟ ΔϣΎόϟ΍ Δϧ΍ΰΨϠϟ ϝϭΆΗ . ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ΔϘϓ΍ϮϤΑ ϻ· (170) ΓΩΎϤϟ΍ . Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϭ έϮΘγΪϟ΍ ϡΎϜΣϷ ΎϘϓϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ . ϥϮϧΎϘϟ΍ ΩϭΪΣ (168) ΓΩΎϤϟ΍ .(161) ΓΩΎϤϟ΍ . Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ Ϧϣ ήΧ΁ ϰϟ· ΏΎΑ Ϧϣ ώϠΒϣ ϞϘϧ Ϊϳέ΃ ΎϤϠϛ Ϛϟάϛ Ϫϧ΍άΌΘγ΍ ΐΠϳϭ ˬ (164) ΓΩΎϤϟ΍ ΓΩέ΍ϭ ήϴϏ ΓΪϳΪΟ ΕΎϓϭήμϣ ήϳήϘΗ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ϞΣ ΓήΘϓ ϲϓϭ ΩΎϘόϧϻ΍ έ΍ϭΩ΃ ϦϴΑ ΎϤϴϓ ίϮΠϳ ϰϠϋϭ ΔϠΠόΘδϣ Γέϭήπϟ ϚϟΫ ϥΎϛ ΍Ϋ· Δϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ Ώ΍ϮΑ΃ Ϧϣ ήΧ΁ ϰϟ· ΏΎΑ Ϧϣ ώϠΒϣ ϞϘϧϭ Δϴϧ΍ΰϴϤϟΎΑ ϪϋΎϤΘΟ΍ Ϧϣ ήϬθϟ΍ ίϭΎΠΘϳ ϻ ΩΎόϴϣ ϲϓ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ ϰϠϋ νήόΗ ΔϴϜϠϣ Ϣϴγ΍ήϤΑ ϥϮϜϳ ϥ΃ ρήη .

ΔϴμΨθϟ΍ ϢϬϟ΍ϮΣ΃ ϡΎψϧ ϡ΍ήΘΣ΍ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ήϴϐϟ ΔϟϭΪϟ΍ ϦϤπΗ (193) ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϴϠΤϤϟ΍ Γέ΍ΩϹ΍ (176) ΓΩΎϤϟ΍ ΎϬϴϓ ϞϜθΗ ϥ΃ ίϮΠϳϭ ˬ ϥ΄θϟ΍ ΍άϫ ϲϓ έΪμϳ ϱάϟ΍ ϥϮϧΎϘϠϟ ΎϘϓϭ Δϳέ΍Ω· Ε΍ΪΣϭ ϰϟ· ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϢδϘΗ . ϱίΎϐϨΑϭ βϠΑ΍ήσ ΎϤϫ ϥΎΘϤλΎϋ ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϜϠϤϤϠϟ (189) ΓΩΎϤϟ΍ ϦϴϳΩΎόϟ΍ ϦϴϣήΠϤϟ΍ ϢϴϠδΗ Ϊϋ΍Ϯϗ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΕΎϗΎϔΗϻ΍ ΩΪΤΗϭ ˬέϮψΤϣ ϦϴϴγΎϴδϟ΍ ϦϴΌΟϼϟ΍ ϢϴϠδΗ .έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΓέήϘϤϟ΍ ρϭήθϟ΍ ϩΩΎϘόϧ΍ ϲϓ ΕήϓϮΗ ϰΘϣ ΔϣϷ΍ βϠΠϣ (196) ΓΩΎϤϟ΍ ϭ΃ ϪϣΎϜΣ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϭ΃ ϢϜΣ ϑάΣ ϭ΃ ϞϳΪόΘΑ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ΢ϴϘϨΗ Ρ΍ήΘϗ΍ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ ϞϜϟϭ ϚϠϤϠϟ . ΔϳϮΠϟ΍ϭ ΔϳήΤΒϟ΍ϭ ΔϳήΒϟ΍ Ε΍ϮϘϟ΍ ϢϴψϨΗϭ ˯Ύθϧ· ΔϘϳήσ ϥϮϧΎϘΑ ΩΪΤΗ (195) ΓΩΎϤϟ΍ ϲϓ ϭ΃ ΏήΤϟ΍ Ϧϣί ϲϓ ΎϴΘϗϭ ϚϟΫ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϻ· έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ϡΎϜΣ΃ Ϧϣ ϢϜΣ ϞϴτόΗ ϝΎΣ Δϳ΄Α ίϮΠϳ ϻ ΩΎϘόϧ΍ ϞϴτόΗ ίϮΠϳ ϻ ϝΎΣ ϱ΃ ϰϠϋϭ ˬ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ϦϴΒϤϟ΍ ϪΟϮϟ΍ ϰϠϋϭ ˬ Δϴϓήόϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϡΎϴϗ ˯ΎϨΛ΃ . (190) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮϧΎϘΑ ϻ· ϡΎόϟ΍ Ϯϔόϟ΍ ΢ϨϤϳ ϻ (194) ΓΩΎϤϟ΍ .ΔϴϤγήϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΒϨΟ΃ Δϐϟ ϝΎϤόΘγ΍ ΎϬϴϓ ίϮΠϳ ϲΘϟ΍ ϝ΍ϮΣϷ΍ ϥϮϧΎϘΑ ΩΪΤΗ (188) ΓΩΎϤϟ΍ . ϥϮϧΎϘϟ΍ ϡΎϜΣϷ ΎϘΒσ ϻ· ΐϧΎΟϷ΍ ΩΎόΑ· ίϮΠϳ ϻ (191) ΓΩΎϤϟ΍ .( 1963 ΔϨδϟ ήθϋ ϱΩΎΤϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ΔϣΎϋ ϡΎϜΣ΃ (186) ΓΩΎϤϟ΍ .έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ΎϬϠϔϜϳ ϲΘϟ΍ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ ΉΩΎΒϤΑϭ (198) ΓΩΎϤϟ΍ ϪΗέϭήπΑ ΍έ΍ήϗ ΎόϴϤΟ Ϫ΋ΎπϋϷ ΔϘϠτϤϟ΍ ΔϴΒϠϏϷΎΑ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ έΪμϳ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ΢ϴϘϨΗ ϞΟϷ . ϯήΧ΃ ϡΎϜΣ΃ ΔϓΎο· (197) ΓΩΎϤϟ΍ ϲΑΎϴϨϟ΍ ϢϜΤϟΎΑϭ εήόϟ΍ ΔΛ΍έϭ ϡΎψϨΑϭ ϲϜϠϤϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ϞϜθΑ ΔλΎΨϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ΢ϴϘϨΗ Ρ΍ήΘϗ΍ ίϮΠϳ ϻ . βϟΎΠϤϟ΍ ϩάϫ ϢψϨϳ ΎϤϛ Ε΍ΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ϕΎτϧ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΩΪΤϳϭ ˬ ΔϳΪϠΑ βϟΎΠϣϭ ΔϴϠΤϣ βϟΎΠϣ 1 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ 185 ϭ 184 ϭ 183 ϭ 182 ϭ 181 ϭ 180 ϭ 179 ϭ 178 ϭ 177 Ω΍ϮϤϟ΍ Ζϴϐϟ΃ ) . ΔϟϭΪϠϟ ΔϴϤγήϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϫ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ (187) ΓΩΎϤϟ΍ . ϲϟϭΪϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΉΩΎΒϤϟ ΎϘϓϭ ΐϧΎΟϸϟ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϊοϮϟ΍ ϥϮϧΎϘΑ ΩΪΤϳ (192) ΓΩΎϤϟ΍ .

ϲϜϠϣ ϡϮγήϤΑ Ϧϴόϳ ϒχϮϣ ΎϬϨϣ Ϟϛ α΃ήϳϭ . 1951 ήΑϮΘϛ΃ 7 ϖϓ΍ϮϤϟ΍ 1371 c c c c c c c c . ϚϠϤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϕΪμϳ (199) ΓΩΎϤϟ΍ ( 1963 ΔϨδϟ 1 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ζϴϐϟ΃ ) (200) ΓΩΎϤϟ΍ .ΎϴΒϴϠΑ ΔϴϤγήϟ΍ ΓΪϳήΠϟ΍ ϲϓ ϩήθϨΑϭ ϢψόϤϟ΍ ϚϠϤϟ΍ ΔϟϼΠϟ΍ ΐΣΎλ ΓήπΣ ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍ 6 ΪΣϷ΍ ϡϮϳ ϲϓ ϱίΎϐϨΑ ΔϨϳΪϤΑ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ΎϧέΪλ΃ Ϊϗ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ έ΍ήϘϟ ΍άϴϔϨΗ . Ϫ΋Ύπϋ΃ Ϧϣ Ϯπϋ Ϟϛ ΔϳϮπϋ ϲϬΘϨΗ ϥ΃ ϰϟ· ϲϟΎΤϟ΍ ϪϠϴϜθΘΑ ΎϤ΋Ύϗ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ Ϟψϳ (203) ΓΩΎϤϟ΍ ( 1963 ΔϨδϟ 1 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ΓΩΎϤϟ΍ ϩάϫ Ζϴϐϟ΃ ) (204) ΓΩΎϤϟ΍ ΍άϫ ΫΎϔϧ Ζϗϭ ΎϴΒϴϟ Ϧϣ ˯ΰΟ ϱ΃ ϲϓ ΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ ΕΎϧϼϋϹ΍ϭ ήϣ΍ϭϷ΍ϭ ΕΎόϳήθΘϟ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϰϟ· ϚϟΫϭ ˬ ΙΪΤΘδϤϟ΍ ϱέϮΘγΪϟ΍ ϞϳΪόΘϟ΍ ϡΎϜΣ΃ ϊϣ νέΎόΘϳ ϻ ϱάϟ΍ έΪϘϟΎΑ ΔϳέΎγ ϞψΗ ϥϮϧΎϘϟ΍ . ΎϴΒϴϟ ϰϟ· ΓήΟΎϬϤϟ΍ ϥϮϧΎϘΑ ϢψϨΗ ήθϋ ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ΔϴΘϗϭ ϡΎϜΣ΃ϭ ΔϴϟΎϘΘϧ΍ ϡΎϜΣ΃ (201) ΓΩΎϤϟ΍ ϰϤδΗ Δϴδϴ΋έ Δϳέ΍Ω· Ε΍ΪΣϭ ήθϋ ϰϟ· ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϢδϘΗ ΔϴϠΤϤϟ΍ Γέ΍ΩϹ΍ ϥϮϧΎϗ έΪμϳ ϥ΃ ϰϟ· .ˬΎϬϧ΄η ϲϓ ΎϤϫέ΍ήϗ ϥΎδϠΠϤϟ΍ έΪμϳ ΢ϴϘϨΘϠϟ ϞΤϣ ϲϫ ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ΚΤΑ ΪόΑ ϢΛ ˬ ϪϋϮοϮϣ ΪϳΪΤΘΑϭ ρήΘθϳϭ ˬ Ϫ΋Ύπϋ΃ ΩΪϋ ωΎΑέ΃ ΔΛϼΛ ήπΣ ΍Ϋ· ϻ· ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ω΍ήΘϗϻ΍ϭ ΔθϗΎϨϤϟ΍ ΢μΗ ϻϭ ϥ΃ϭ ϦϴδϠΠϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ϦϳήοΎΤϟ΍ ˯ΎπϋϷ΍ ωΎΑέ΃ ΔΛϼΛ ΔϴΒϠϏ΄Α έΪμΗ ϥ΃ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ ΔΤμϟ .έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϨϴΒϤϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϠϟ ΎϘϓϭ ϦδΗ ϯήΧ΃ ΕΎόϳήθΗ ΎϬΑ ϝΪΒΘδΗ ϭ΃ ϝΪόΗ ϭ΃ ϰϐϠΗ ϭ΃ ϲπϘϨΗ 1 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ 213 ϭ 212 ϭ 211 ϭ 210 ϭ 209 ϭ 208 ϭ 207 ϭ 206 ϭ 205 Ω΍ϮϤϟ΍ Ζϴϐϟ΃ ) . ˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϣ Ϧϣ έ΍ήϘΑ (202) ΓΩΎϤϟ΍ . ( 1963 ΔϨδϟ ΪΣϷ΍ ϡϮϳ ϲϓ ϱίΎϐϨΑ ΔϨϳΪϤΑ ΓΪϘόϨϤϟ΍ ΎϬΘδϠΟ ϲϓ έϮΘγΪϟ΍ ΍άϫ Εήϗ΃ϭ ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ Ζόοϭ ϰϟ· Ϫόϓέϭ ϩέ΍ΪλΈΑ ϪϴΒ΋Ύϧϭ ΎϬδϴ΋έ ϰϟ· ΕΪϬϋϭ 1951 ήΑϮΘϛ΃ 7 ϖϓ΍ϮϤϟ΍ 1371 ϡ΍ήΤϟ΍ ϡήΤϤϟ΍ 6 .

c c c c c c c c c c c c c .

 c c 1951 ήΑϮΘϛ΃ 7 ϲϓ "ΔϴΒϴϠϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍" ϪΗέΪλ΃ 1969 ήΒϤΘΒγ ϝϭ΃ ϲϓ ϥϮϴΑϼϘϧϹ΍ ϩΎϐϟ΃ϭ c .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful