STPM/S944

4.
--,~------------

MAlLIS PEPERIKSAAN MALA YSIA

--_~I----------------

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

SUKATAN PELAJARAN EKONOMI

Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.

Created

with

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

FALSAFAH PENDIDlKAN KEBANGSAAN "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Created

with

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

PRAKATA
Sukatan Pelajaran Ekonomi yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Ekonomi sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 2003. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang menggunakan sukatan pelaj aran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelaj aran Ekonomi ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Ekonomi ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran yang baharu ini mengalami sedikit perubahan di mana beberapa tajuk baharu dimasukkan dalam sukatan seperti tajuk industri kecil dan sederhana. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang, berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankan kajian luar. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan Kerja Projek. Aspek ini difikirkan penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhi semasa menyiapkan kajian tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran penggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan pre stasi, dan soalan contoh. mengikut

Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor Dr. Mansor bin Jusoh dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, wakil dari Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia dan guru-guru yang berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran Ekonomi. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelaj aran ini menj adi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengaj aran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

OMAR BIN ABU BAKAR Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

Created

with

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

KANDUNGAN
Sukatan Pelajaran 944 Ekonomi Halaman Matlamat Objektif Kandungan Penggal Pertama Penggal Kedua Penggal Ketiga Kerj a Kursus - Kerj a Proj ek Skim Pentaksiran Pemerihalan Gred Senarai Rujukan Kertas Soalan Contoh: Kertas 1 Kertas 2 Kertas 3 Kertas 4 36 -46 47 -56 57 -61 62 -63 2 -13 14 -22 23 -29 30 -31 32 -33 34 1 1

35

Created

with

4

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

SUKATAN PELAJARAN
944EKONOMI

Matlamat Sukatan pelajaran Ekonomi bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami dan menguasai ilmu ekonomi pada tahap prauniversiti. Justeru, pelajar dapat menganalisis dan membuat penilaian tentang isu ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan negara dalam persekitaran yang dinamik. Sukatan pelajaran ini juga bertujuan untuk membolehkan pelajar melanjutkan pengajian dalam bidang ini ke peringkat yang lebih tinggi.

Objektif Sukatan pelajaran Ekonomi bertujuan untuk membolehkan pelajar (a) memahami konsep dan teori ekonomi; (b) menyedari dan membincangkan masalah dan isu ekonomi semasa; (c) mengumpul maklumat ekonomi daripada pelbagai sumber, menganalisis, dan membuat penilaian secara berkesan; (d) menggunakan ekonomi; jadual, gambar rajah, dan persamaan untuk menganalisis konsep dan teori

(e) menyampaikan maklumat dan idea ekonomi dalam bentuk yang sesuai; (j) memperoleh kemahiran insaniah melalui pembelajaran kendiri.

Created

with

1

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Penggal Pertama Tajuk A: MIKROEKONOMI 1 Pengenalan 1.1 Definisi ilmu ekonomi 16 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan ilmu ekonomi sebagai kajian tentang bagaimana sumber terhad digunakan bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad; (b) menggariskan perbezaan antara mikroekonomi dengan makroekonomi. 1.2 Sumber ekonomi (faktor pengeluaran) Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan sumber ekonomi, iaitu tanah, buruh, modal, dan usahawan (menyatakan peranan teknologi bagi mempengaruhi sumber ekonomi). 1.3 Kehendak manusia Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan barang (termasuk perkhidmatan) berdasarkan barang percuma dan barang ekonomi, barang awam dan barang persendirian, barang modal, barang perantaraan, dan barang pengguna; (b) menggariskan perkaitan antara sumber/faktor pengeluaran dengan barang ekonomi; (c) menj elaskan konsep kehendak tidak terhad dan sumber terhad. 1.4 Masalah asas ekonomi Calon seharusnya dapat: (a) menj elaskan konsep kekurangan, pilihan, dan kos lepas dalam aspek penggunaan barang dan sumber;
Created with

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran

Ca tatan

Teknologi sebagai pemangkin kepada proses pengeluaran

2

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (b) menj elaskan masalah asas ekonomi, iaitu apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan.

Ca tatan

1.5 Keluk kemungkinan pengeluaran

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan keluk kemungkinan pengeluaran dalam konteks kapasiti pengeluaran sebuah ekonomi; (b) menggunakan keluk kemungkinan pengeluaran untuk menghuraikan masalah kekurangan, pilihan, dan kos lepas; (c) menghitung kos lepas, membina jadual, dan melukis keluk kemungkinan pengeluaran bagi kos lepas malar dan kos lepas meningkat; (d) menganalisis kesan perubahan anugerah sumber, teknologi, dan komposisi barang modal dan barang pengguna terhadap kapasiti pengeluaran dan keluk kemungkinan pengeluaran; (e) mengilustrasi kewujudan pengangguran, agihan barang, dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan keluk kemungkinan pengeluaran.

1.6 Sistem ekonomi

Calon seharusnya dapat: (a) menggariskan kriteria asas yang membezakan sistem ekonomi, iaitu sistem pemilikan, sistem membuat keputusan tentang peruntukan sumber dan agihan pendapatan serta sistem insentif;

Created

with

3

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 1.6.1 Ekonomi pasaran bebas, ekonomi perancangan pus at, ekonomi campuran, dan ekonomi Islam

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (b) menghuraikan ciri -ciri sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi perancangan pus at, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam berdasarkan kriteria asas; (c) menggariskan sistem ekonomi yang diamalkan di Malaysia;

Ca tatan Kriteria asas: sistem pemilikan, sistem membuat keputusan tentang peruntukan sumber dan agihan pendapatan serta sistem insentif

1.6.2 Pasaran dan penyelesaian masalah asas ekonomi

(d) membincangkan bagaimana pasaran menyelesaikan masalah asas ekonomi; (e) menj elaskan kebaikan dan kelemahan pasaran serta perlunya campur tangan kerajaan.

Sektor ekonomi pasaran bebas

2

Pasaran Barang dan Harga 2.1 Permintaan

40
Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan permintaan; Fokus kepada permintaan pasaran sahaja. Perbezaan permintaan individu dengan permintaan pasaran tidak perlu dijelaskan. Menggariskan sebab keluk permintaan bercerun negatif

(b) menj elaskan keluk permintaan dan hukum permintaan; (c) menggunakan rumus dan jadual untuk menjelaskan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta; (d) melukis keluk permintaan berdasarkan j adual dan rumus permintaan; 2.1.1 Faktoryang mempengaruhi permintaan (e) menghuraikan faktor yang mempengaruhi permintaan; (j) membezakanperubahan kuantiti diminta dengan perubahan permintaan
Created with

4

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 2.2 Penawaran

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan penawaran;

Ca tatan

Fokus kepada penawaran pasaran sahaja. Perbezaan penawaran firma dengan penawaran pasaran tidak perlu dijelaskan.

(b) menj elaskan keluk penawaran dan hukum penawaran; (c) menggunakan rumus dan jadual untuk menjelaskan hubungan antara harga dengan kuantiti ditawarkan; (d) melukis keluk penawaran berdasarkan j adual dan rumus penawaran; 2.2.1 Faktoryang mempengaruhi penawaran (e) menghuraikan faktor yang mempengaruhi penawaran; (j) membezakan perubahan kuantiti ditawar dengan perubahan penawaran. 2.3 Keseimbangan pasaran 2.3.1 Penentuan keseimbangan Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan keseimbangan pasaran; (b) menj elaskan bagaimana permintaan dan penawaran pasaran menentukan tingkat harga dan kuantiti keseimbangan; (c) menjelaskan konsep lebihan atau kurangan permintaan dan penawaran; (d) menghitung kuantiti dan harga keseimbangan dengan menggunakan rumus, j adual dan gambar rajah; 2.3.2 Perubahan keseimbangan (e) menerangkan perubahan keseimbangan pasaran yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau! dan perubahan penawaran; Kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar. Hargayang ditawarkan oleh penjual sama dengan harga yang sanggup dibayar oleh pengguna. Menggariskan sebab keluk penawaran bercerun positif

Created

with

5

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (j) menghitung perubahan kuantiti dan harga keseimbangan dengan menggunakan rumus, jadual dan gambar rajah.

Ca tatan

2.4 Lebihan pengguna dan lebihan pengeluar

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar; (b) menghitung lebihan pengguna dan lebihan pengeluar dengan menggunakanjadualdan gambar rajah.

2.5 Keanjalan permintaan 2.5.1 Keanjalan permintaan harga

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan keanjalan permintaan harga; (b) menggunakan rumus untuk menghitung keanj alan permintaan harga dan mentafsirkan nilai keanj alan; (c) membezakan pelbagai darjah keanj alan permintaan harga; (d) menj elaskan hubungan antara jumlah perbelanjaan dengan darjah keanjalan permintaan harga; Keanj alan titik sahaja

Anjal, tak anjal, anjal satu, anj al sempuma, dan tak anj al sempuma

2.5.2 Keanjalan permintaan silang

(e) mentakrifkan keanj alan permintaan silang; (j) menggunakan rumus untuk menghitung keanjalan permintaan silang dan mentafsirkan nilai keanj alan; (g) mengelaskan j enis barang berdasarkan nilai pekali keanj alan permintaan silang; Barang penggenap, barang pengganti, barang bukan penggenap atau pengganti

2.5.3 Keanjalan permintaan pendapatan

(h) mentakrifkan keanjalan permintaan pendapatan; (i) menggunakan rumus untuk menghitung keanjalan permintaan pendapatan dan mentafsirkan nilai keai
Created with

6

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (j) mengelaskanjenis barang berdasarkan nilai pekali keanjalan permintaan pendapatan;

Ca tatan Barang Barang Barang Barang normal mewah mesti bawahan

2.5.4 Faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan harga 2.6 Keanj alan penawaran

(k) menghuraikan faktor yang mempengaruhi keanj alan permintaan harga.

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan keanj alan penawaran; (b) menggunakan rumus untuk menghitung nilai keanj alan penawaran dan mentafsirkan nilai keanjalan; (c) membezakan pelbagai darjah keanjalan penawaran; Anjal, tak anjal

2.6.1 Faktoryang mempengaruhi keanjalan penawaran 2.7 Campur tangan keraj aan dalam pasaran

(d) menghuraikan faktor yang mempengaruhi keanj alan penawaran. Calon seharusnya dapat: (a) menganalisis kesan cukai, subsidi, dan dasar penetapan harga terhadap harga dan kuantiti, lebihan pengguna dan lebihan pengeluar dengan menggunakan gambar rajah danrumus. Fokus kepada: Cukai per unit barang (cukai spesifik) Subsidi kepada pengeluar sahaja. Dasar harga maksimum dan dasar harga .. nnmmum.

3

Teori Pengeluaran dan Kos Pengeluaran 3.1 Firma dan industri

16

Calon seharusnya dapat: (a) menj elaskan maksud firma dan industri.

3.2 Fungsi pengeluaran

Calon seharusnya dapat: (a) menj elaskan konsep fungsi pengeluaran;

Created

with

7

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (b) membezakan input tetap denganinputberubah; (c) membezakan konsep j angka pendek denganjangka panjang dalam pengeluaran;

Ca tatan

3.2.1 Fungsi pengeluaran satu input berubah

(d) menj elaskan konsep jumlah keluaran (TP), keluaran purata (AP), dan keluaran sut (MP); (e) menghitung dan melukis keluk jumlah keluaran, keluk keluaran sut, dan keluk keluaran purata; (j) menj elaskan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran sut, dan keluaran purata; (g) menerangkan hukum pulangan berkurangan. Menggunakan jadual dan keluk

3.3 Kos pengeluaran 3.3.1 Kos pengeluaran jangka pendek

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan kos pengeluaran; (b) membezakan kos perakaunan dengan kos ekonomi dan kos eksplisit dengan kos implisit; (c) mentakrifkan kos pengeluaran j angka pendek; (d) membezakan kos tetap dengan kos berubah; (e) membezakan kos purata dengan kos sut; (j) menghitung kos dan melukis gambar rajah keluk kos; Kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos tetap purata, kos berubah purata, kos purata, dan kos sut dengan menggunakan j adual dan rumus

(g) menj elaskan hubungan antara keluk-keluk kos; (h) menerangkan sebab keluk kos

purata berbentuk "U";

Kaitkan hukum pulangan

Created

with

8

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 3.3.2 Kos pengeluaran jangka panjang

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (i) mentakrifkan kos pengeluaran j angka panj ang; (j) menj elaskan perkaitan antara keluk kos purata jangka panjang dengan keluk kos purata j angka pendek.

Ca tatan

3.4 Ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan; (b) mentakrifkan ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman; (c) men genal pasti faktor yang mewujudkan ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman; (d) mentakrifkan ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran; (e) men genal pasti faktor yang mewujudkan ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran; (j) menj elaskan kesan ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan terhadap bentuk dan peralihan keluk kos purata jangka panjang. Keluk kos purata jangka panjang

berbentuk "U".

4

Struktur Pasaran, Penentuan Harga, dan Output 4.1 Konsep hasil dan untung

28

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep hasil dan untung; (b) membezakan untung ekonomi dengan untung perakaunan;

4.2 Struktur pasaran

Calon seharusnya dapat: (a) menggariskan j enis pasaran persaingan sempuma dan pasaran persaingan tak sempuma.
Created with

9

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 4.3 Pasaran persaingan sempuma

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrif pasaran persaingan sempuma dan menghuraikan cirinya;

Ca tatan

4.3.1 Penentuan output firma j angka pendek

(b) menj elaskan bentuk keluk permintaan, keluk hasil purata, dan keluk hasil sut firma; (c) menentukan output keseimbangan dengan menggunakan pendekatan hasil sut sama dengan kos sut (MR =MC); (d) mengillustrasi untung lebih normal, untung normal, rugi, dan penutupan firma; (e) menghitung jumlah hasil, hasil purata, hasil sut, untung, dan rugi firma;

Membezakan keluk permintaan firma dengan keluk permintaan pasaran Menggunakan gambar rajah dan jadual

Menggunakan gambar rajah

Menggunakan j adual dan rumus

4.3.2 Penentuan keseimbangan jangka panjang

(j) menerangkan maksud keseimbangan firma j angka panjang; (g) menerangkan bagaimana firma mencapai keseimbangan. Proses mencapai untung normal

4.4 Pasaran monopoli

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrif pasaran monopoli dan menghuraikan cirinya; (b) menerangkan faktor yang boleh mewujudkan monopoli;

4.4.1 Penentuan output keseimbangan

(c) menjelaskan bentuk keluk permintaan, hasil purata, dan hasil sut bagi pasaran monopoli; (d) menentukan output dan harga keseimbangan dengan menggunakan pendekatan hasil sut sama dengan kos sut (MR=MC); Menggunakan gambar rajah

Created

with

10

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (e) menghitung untung dan rugi pasaran monopoli;

Ca tatan Menggunakan j adual dan rumus

4.4.2 Monopoli semula jadi

(j) menerangkan maksud monopoli semula jadi; (g) menentukan output dan harga keseimbangan monopoli semula j adi; Menggunakan gambar rajah Kecekapan peruntukan sumber dan kecekapan pengeluaran

4.4.3 Perbandingan antara pasaran persaingan sempuma dengan pasaran monopoli

(h) membandingkan kedua-dua pasaran berdasarkan syarat keseimbangan, harga dan kuantiti, untung, lebihan pengguna dan lebihan pengeluar, dan penggunaan sumber; (i) menerangkan dasar mengawal kuasa monopoli, iaitu dasar peletakan hargakos purata (P=AC) dan dasar peletakan harga-kos sut (P=MC). Calon seharusnya dapat: (a) mentakrif pasaran persaingan bermonopoli dan menghuraikan cirinya; (b) menj elaskan bentuk keluk permintaan bagi pasaran persaingan bermonopoli; (c) menentukan output dan harga keseimbangan dengan menggunakan pendekatan hasil sut-kos sut (MR = MC); (d) mengilustrasi untung lebih normal, untung normal, rugi, dan penutupan firma; (e) menerangkan bagaimana firma pasaran persaingan bermonopoli mendapat untung normal dalam j angka panjang;

4.4.4 Dasar kawalan monopoli

Menggunakan gambar rajah

4.5 Pasaran persaingan bermonopoli

4.5.1 Penentuan output keseimbangan

Menggunakan gambar rajah Menggunakan gambar rajah

Menggunakan gambar rajah

4.5.2 Persaingan bukan harga

(j) menerangkan maksud persaingan bukan harga; (g) membincangkan pelbagai bentuk persaingan bukan harga. Pembezaan produk, pengiklanan, galakan jualan, dan

.......

Created

with

11

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 5 Pasaran Faktor dan Agihan 5.1 Permintaan dan penawaran faktor pengeluaran

Waktu Pengajaran 20

Hasil Pembelajaran

Ca tatan

Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan permintaan terbitan atau permintaan berkait; (b) membina jadual, menghitung, melukis, dan menerangkan keluk keluaran hasil purata (ARP) dan keluk keluaran hasil sut (MRP); (c) membezakan antara keluaran hasil purata (ARP) dengan keluaran purata (AP P) dan keluaran hasil sut (MRP) dengan keluaran sut (MPP);

Pasaran output dan input dalam pasaran persaingan sempuma Berdasarkan j adual dan rumus

Keluaran purata (AP) = keluaran fizikal purata (APP) Keluaran sut (MP) = keluaran fizikal sut (MPP)

(d) menerbitkan keluk permintaan faktor daripada keluk keluaran hasil sut (MRP); (e) menerangkan keluk penawaran faktor bagi firma dan industri/pasaran. 5.2 Upah Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan maksud upah; 5.2.1 Penentuan tingkat upah (b) mengilustrasi penentuan tingkat upah dan kuantiti buruh keseimbangan dalam pasaran persaingan sempuma; (c) menghitung dan melukis gambar raj ah keseimbangan tingkat upah dan kuantiti buruh dalam pasaran persaingan sempuma; 5.2.2 Kesatuan sekerja (d) menerangkan maksud kesatuan sekerj a dan tujuan penubuhan kesatuan sekerja; (e) membincangkan cara kesatuan sekerj a menuntut kenaikan upah;
Created with

Menggunakan gambar rajah

Menggunakan j adual dan rumus

Menyatakan contoh kesatuan sekerja di Malaysia

12

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (j) menerangkan faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan kesatuan sekerja menuntut kenaikan upah.

Ca tatan

5.3 Sewa, kadar bunga, dan untung

Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan maksud sewa; (b) membezakan sewa kuasi, sewa ekonomi, dan perolehan pindahan; (c) menerangkan maksud kadar bunga; (d) membezakan kadar bunga nominal dengan kadar bunga benar; (e) menerangkan maksud untung. Pulangan kepada pemilik tanah Menggunakan gambar rajah Pulangan kepada pemilik modal kerana menangguhkan penggunaan Pulangan kepada usahawan kerana sanggup menanggung risiko

Created

with

13

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Penggal Kedua Tajuk B: MAKROEKONOMI 1 Pengenalan 1.1 Aliran pusingan pendapatan negara 6 Calon seharusnya dapat: (a) menggariskan aktiviti dan pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan; (b) menggariskan aliran wang dan aliran fizikal yang berlaku dalam ekonomi. 1.2 Isu makroekonomi Calon seharusnya dapat: (a) men genal pasti isu makroekonomi dan menggariskan mengapa isu itu perlu ditangani; Contoh: inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi,dan imbangan pembayaran Menjelaskan maksud isi rumah, firma, kerajaan, dan sektor luar negara Carta aliran sehingga empat sektor Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran Ca tatan

(b) mencadangkan secara ringkas langkah mengatasi isu tersebut. 1.3 Petunjuk makroekonomi Calon seharusnya dapat: (a) menyenaraikan petunjuk makroekonomi; Contoh: keluaran negara kasar (KNK), kitaran pemiagaan, kadar inflasi, kadar pengangguran, kadar bunga, kadar pertumbuhan ekonomi,akaun dagangan, dan akaun semasa

(b) menggunakan rumus untuk mengira petunjuk makroekonomi dan memberikan maknanya.

Created

with

14

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 2 Perakaunan Negara Pendapatan

Waktu Pengajaran 18

Hasil Pembelajaran

Ca tatan

2.1 Konsep pendapatan negara

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pelbagai konsep keluaran negara dan pendapatan negara. Keluaran dalam negeri kasar (KDNK) dan keluaran negara kasar (KNK) pada harga pasaran dan kos faktor Keluaran negara nominal dan keluaran negara benar (rumus hubungan antara keluaran negara nominal dengan keluaran negara benar dan indeks harga pengguna) Pendapatan negara, dan pendapatan per kapita

2.2 Kaedah penghitungan pendapatan negara

Calon seharusnya dapat: (a) menggariskan tiga kaedah penghitungan pendapatan negara; (b) mengilustrasikan penghitungan pendapatan negara Malaysia; Kaedah keluaran (nilai tambah) dan kaedah perbelanjaan (nilai barang akhir) Menggunakan data Malaysia sebagai contoh Penggunaan swasta dan awam, pelaburan swasta dan awam, eksport dan import Nilai keluaran pelbagai sektor

(c) mentafsir sumbangan pelbagai komponen perbelanjaan dan pelbagai sektor kepada pendapatan negara;

Created

with

15

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (d) menj elaskan masalah penghitungan pendapatan negara.

Ca tatan

2.3 Kegunaan data pendapatan negara

Calon seharusnya dapat: (a) menj elaskan kegunaan data pendapatan negara; Pengukur taraf hidup, pertumbuhan ekonomi, pre stasi sektor,perubahan struktur ekonomi, dan perancangan ekonomi

(b) membincangkan kelemahan data pendapatan negara untuk mengukur taraf hidup dan membandingkan taraf hidup antara masa dan antara negara. 3 Keseimbangan Pendapatan Negara dan Dasar Fiskal 3.1 Pendekatan perbelanjaan agregat -pendapatan (AE- Y): harga tetap 3.1.1 Perbelanjaan agregat

40
Calon seharusnya dapat:

(a) menggariskan komponen perbelanjaan agregat, bocoran, dan suntikan;

Berasaskan aliran pusmgan pendapatan ekonomi tiga sektor (ekonomi dua sektor diterangkan secara ringkas) Menggunakan rumus, j adual, dan gambar rajah

(b) menj elaskan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan, iaitu kecenderungan mengguna sut, kecenderungan menabung sut, dan kesan cukai sekaligus; (c) menj elaskan fungsi pelaburan dan kecekapan modal sut; (d) menj elaskan fungsi perbelanjaan kerajaan 3.1.2 Keseimbangan ekonomi tiga sektor (cukai sekali gus) (e) menj elaskan konsep keseimbangan pendapatan negara mengikut pendekatan AE= Y dan pendekatan suntikan-bocoran;
Created with

Menggunakan gambar rajah Menggunakan gambar rajah

16

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (j) menj elaskan bagaimana keseimbangan ekonomi tiga sektor tercapai; (g) menganalisis kesan perubahan perbelanj aan agregat melalui proses pengganda;

Ca tatan Menggunakan rumus dan gambar rajah Perubahan pelaburan: menggunakan jadual dan gambar rajah Perubahan perbelanjaan kerajaan: menggunakan jadual dan gambar rajah sahaja

3.1.3 Dasar fiskal

(h) mentakrifkan dasar fiskal dan menggariskan alat dasar fiskal;

Menggariskan komponen hasil dan perbelanjaan keraj aan dengan merujuk data belanjawan negara Malaysia Menggunakan rumus dan gambar rajah Kaitkan dengan masalah kemerosotan ekonomi, pengangguran kitaran, dan inflasi tarikan permintaan Jenis belanjawan dan hutang negara diterangkan secara ringkas

(i) menj elaskan jurang keluaran negara kasar, lompang deflasi, dan lompang inflasi; (j) menj elaskan bagaimana alat dasar fiskal digunakan untuk mengawal inflasi, mengatasi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangkan kitaran pemiagaan;

3.1.4 Keseimbangan ekonomi terbuka

(k) menggariskan fungsi import dan eksport; (l) menj elaskan keseimbangan ekonomi terbuka;

Menerbitkan rumus (AE - y), suntikan-bocoran Menggunakan gambar rajah dan rumus (AE - y), dan suntikanbocoran

Created

with

17

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (m) menganalisis kesan perubahan eksport dan import terhadap keseimbangan pendapatan negara.

Ca tatan Menggunakan gambar rajah suntikan-bocoran sahaja Pengganda tidak diperlukan

3.2 Analisis permintaan agregat-penawaran agregat (AD-AS): harga berubah 3.2.1 Permintaan agregatpenawaran agregat

Calon seharusnya dapat:

(a) mentakrifkan keluk permintaan agregat (AD); (b) menerbitkan keluk AD dan menj elaskan cirinya; (c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi peralihan kelukAD; (d) mentakrifkan keluk penawaran agregat (AS) dan menj elaskan cirinya; Menggunakan gambar raj ah AS yang bercerun positif dan berbentuk menegak (menunjukkan ekonomi berada pada guna tenaga penuh) Perubahan teknologi, perubahan kos pengeluaran, perubahan produktiviti, dan perubahan sumber Menggunakan gambar rajah Keseimbangan AE-Y

(e) menghuraikan faktor yang mempengaruhi peralihan kelukAS;

3.2.2 Keseimbangan permintaan agregatpenawaran agregat (AD-AS)

(j) menj elaskan bagaimana permintaan agregat dan penawaran agregat menentukan tingkat harga dan pendapatan keseimbangan; (g) menganalisis perubahan keseimbangan pendapatan negara dan harga kesan peralihan keluk permintaan agregat dan penawaran agregat.

Berikan kepentingan kepada proses mendapat /menuju ke arah keseimbangan

Created

with

18

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 4 Wang, Bank, dan Dasar Kewangan 4.1 Wang

Waktu Pengajaran 24

Hasil Pembelajaran

Ca tatan

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan wang; (b) memerihalkan fungsi wang. Kaitkan dengan ciri -ciri wang Hubungan antara indeks harga pengguna dengan nilai wang diterangkan secara ringkas dengan menggunakan rumus

4.2 Penawaran wang

Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan komponen wang M1 dan M2;

4.2.1 Bank perdagangan dan penciptaan kredit

(b) mengilustrasi dan menj elaskan proses penciptaan kredit dan wang; (c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi penciptaan kredit;

Sistem banyak bank

Nisbah rizab, kadar bank! diskaun, keperluan cagaran bank, kurang minat .. mermnj am, pemegangan lebihan rizab, dan kebocoran wang tunai Gunakan persamaan pertukaran Fisher sahaja Teori Keutamaan Kecairan Keynes Terbitan dan alihan keluk permintaan wang

4.2.2. Teori kuantiti wang

(d) menghuraikan hubungan penawaran wang dengan tingkat harga umum.

4.3 Permintaan wang

Calon seharusnya dapat: (a) menj elaskan fungsi permintaan wang.

Created

with

19

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 4.4 Keseimbangan pasaran wang dan aktiviti ekonomi 4.4.1 Penentuan kadar bunga 4.4.2 Perubahan kadar bunga dan aktiviti ekonomi

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) menj elaskan proses penentuan kadar bunga; (b) menganalisis kesan perubahan penawaran dan permintaan wang terhadap kadar bunga; (c) menganalisis kesan perubahan penawaran dan permintaan wang terhadap keseimbangan ekonomi mengikut pendekatan AE- Y dan AD-AS.

Ca tatan

Analisis termasuk kes perangkap kecairan

4.5 Bank pus at dan dasar kewangan

Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan fungsi bank pus at; (b) mentakrifkan dasar kewangan dan menggariskan alat dasar kewangan; Operasi pasaran terbuka, nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, kadar diskaun, kadar bunga semalaman (kadar campur tangan), kawalan kredit terpilih, dan pujukan moral

(c) membincangkan bagaimana alat dasar kewangan mempengaruhi penawaran wang dan kadar bunga; (d) menganalisis dasar kewangan untuk mengurangkan kadar inflasi, pengangguran, dan meningkatkan output. 5 Perdagangan dan Kewangan Antarabangsa 5.1 Sebab wujud perdagangan antarabangsa 32 Kesan inflasi ke atas nilai wang diterangkan secara ringkas

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perdagangan antarabangsa;

Created

with

20

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (b) menj elaskan sebab wujudnya perdagangan antarabangsa;

Ca tatan Anugerah faktor (tanah, iklim, penduduk), cita rasa, teknologi, dan kemahiran buruh

(c) menj elaskan faedah yang diperoleh daripada perdagangan antarabangsa. 5.2 Faedah berbanding Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan teori faedah berbanding; (b) mengilustrasi manfaat daripada perdagangan antarabangsa. Menggunakan jadual dan gambar rajah Faedah mutlak diterangkan secara ringkas (j adual sahaja)

5.3 Sekatan perdagangan antarabangsa

Calon seharusnya dapat: (a) menggariskan kesan negatif perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi sesebuah negara; (b) menjelaskan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa; (c) memerihalkan alat sekatan perdagangan antarabangsa; (d) menganalisis kesan tarif. Tarif dan bukan tarif Menggunakan gambar rajah Contoh: Persaingan kepada industri muda, imbangan pembayaran negatif, lambakan

5.4 Kadar pertukaran asing

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan kadar pertukaran asing; (b) menghitung pertukaran mata wang asmg; (c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pertukaran asmg; Gunakan j adual kadar pertukaran asing di Malaysia

Created

with

21

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 5.4.1 Penentuan kadar pertukaran asing

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (d) menjelaskan penentuan kadar pertukaran asing dalam sistem kadar pertukaran boleh ubah;

Ca tatan Menggunakan gambar rajah Kaitkan dengan konsep naik nilai dan susut nilai

(e) menghuraikan faktor yang mempengaruhi perubahan kadar pertukaran asing; (j) menj elaskan penentuan kadar pertukaran asing dalam sistem kadar pertukaran tetap; Menggunakan gambar rajah Kaitkan dengan konsep terlebih nilai dan terkurang nilai

(g) menj elaskan konsep devaluasi dan kesannya terhadap eksport dan import. 5.5 Imbangan pembayaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan imbangan pembayaran; (b) memerihalkan butiran imbangan pembayaran Malaysia; (c) mengilustrasi penghitungan imbangan pembayaran; Akaun dagangan, akaun perkhidmatan, pendapatan pindahan bersih, akaun semasa, akaun kewangan, kesilapan dan ketinggalan, dan imbangan keseluruhan

(d) menj elaskan maksud imbangan pembayaran defisit dan lebihan; (e) menj elaskan cara mengatasi imbangan pembayaran defisit.

Created

with

22

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Penggal Ketiga Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran Ca tatan

C: EKONOMI MALAYSIA
1 Pengangguran, dan Upah Guna Tenaga, 10

1.1 Pengangguran

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan tenaga buruh, guna tenaga, dan pengangguran; (b) mengilustrasi cara menghitung kadar pengangguran; (c) mengelaskan j enis pengangguran. Contoh: Pengangguran struktur, bermusim, geseran, kitaran, pengangguran teknologi, dan pengangguran tak ketara

1.2 Pengangguran di Malaysia

Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan arah aliran pengangguran, guna tenaga, dan tenaga buruh. Berdasarkan data agregat dan data mengikut sektor

1.3 Faktor mempengaruhi pengangguran

Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan sebab berlaku pengangguran; (b) membincangkan kesan pengangguran terhadap sosio ekonomi; (c) membincangkan cara mengurangkan pengangguran dan meningkatkan peluang pekerjaan. Dasar fiskal, dasar kewangan, dan cara-cara lain

1.4 Upah

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan upah wang, upah bukan wang, dan upah benar; Mengira upah benar

Created

with

23

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (b) membincangkan faktor yang membezakan upah mengikut sektor dan pekerjaan.

Ca tatan

2

Inflasi dan Kos Sara Hidup 2.1 Indeks harga dan inflasi

10 Calon seharusnya dapat: (a) mengetahui maksud indeks harga pengguna; (b) mengilustrasi cara menghitung indeks harga pengguna; (c) mengetahui maksud inflasi; (d) menghitung kadar inflasi; (e) mengelaskan j enis inflasi. Inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos, dan inflasi diimport Indeks harga wajaran

2.2 Inflasi di Malaysia

Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan arah aliran inflasi. Berdasarkan data indeks harga pengguna mengikut kawasan dan kumpulan barang

2.3 Faktor mempengaruhi inflasi

Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan sebab berlaku inflasi.

2.4 Kos sara hidup

Calon seharusnya dapat: (a) mengetahui maksud kos sara hidup; (b) mengaitkan kos sara hidup dengan tarafhidup.

2.5 Kesan inflasi

Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan kesan inflasi terhadap ekonomi.

Kos sara hidup, tarafhidup, pertumbuhan ekonomi, nilai wang, kesan inflasi terhadap pelbagai golongan (contohnya pesara,
_~_:~~~ rI~_

Created with

24

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 2.6 Langkah mengawal inflasi

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan dasar keraj aan mengawal inflasi.

Ca tatan

Dasar kewangan, dasar fiskal, dasar kawalan harga, dan dasar pendapatan

2.7 Belanjawan negara Malaysia

Calon seharusnya dapat: (a) menj elaskan konsep belanjawan negara Malaysia; (b) menerangkan struktur perbelanjaan dan hasil Kerajaan Persekutuan dan arah alirannya; Kaitkan dengan konsep belanj awan lebihan, belanjawan kurangan, dan belanjawan terimbang Sumber hutang negara dan jumlah semasa

(c)

memerihalkan hutang negara Malaysia.

3

Perdagangan Antarabangsa dan Imbangan Pembayaran 3.1 Perdagangan antarabangsa dan keterbukaan ekonomi

10

Calon seharusnya dapat: (a) menj elaskan maksud ekonomi terbuka; (b) mengilustrasi cara mengukur keterbukaan ekonomi. Nisbah eksport kepadaKDNK atau nisbah eksport tambah import kepadaKDNK

3.2 Arah aliran perdagangan antarabangsa di Malaysia

Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan arah aliran perdagangan antarabangsa. Mengikut j enis barang dan negara rakan dagang

3.3 Kesan perdagangan antarabangsa

Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan kesan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi. Kesan positif dan negatif

Created

with

25

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 3.4 Langkah mengawal perdagangan antarabangsa

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan dasar keraj aan mengawal perdagangan antarabangsa.

Ca tatan

Dasar perdagangan Malaysia (contoh: liberalisasi perdagangan, AFT A, galakan eksport, penggantian import, dasar perlindungan)

3.5 Imbangan akaun semasa di Malaysia

Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan arah aliran akaun semasa. Akaun dagangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan dan pindahan bersih

3.6 Kadar pertukaran asing

Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan sistem kadar pertukaran asing di Malaysia; (b) memerihalkan arah aliran kadar pertukaran asing Malaysia dengan negara terpilih; (c) membincangkan kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap ekonomi. Negara ASEAN, Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun dan EU Harga barang, daya saing sektor eksport

4

Perusahaan Keeil dan Sederhana 4.1 Unit pemiagaan

10

Calon seharusnya dapat: (a) men genal pasti unit pemiagaan. Pemilikan tunggal, Perkongsian, Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam Berhad, Koperasi

4.2 Perusahaan kecil dan sederhana

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perusahaan kecil dan sederhana; (b) menj elaskan ciri perus kecil dan sederhana.
-t. -

Created with

26

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk 4.3 Perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan profil perkembangan perusahaan kecil dan sederhana; (b) membincangkan sumbangan perusahaan kecil dan sederhana terhadap ekonomi; (c) membincangkan masalah yang dihadapi perusahaan kecil dan sederhana.

Ca tatan

Keluaran negara, guna tenaga, eksport dan import

4.4 Peranan kerajaan

Calon seharusnya dapat: (a) menggariskan program pembangunan perusahaan kecil dan sederhana; Contoh: Program Rantaian Industri, Program Infrastruktur, Program Pembangunan dan Perolehan Teknologi, Program Pembangunan Pemasaran, dan Program Peningkatan Kemahiran Contoh: Bank SME, SMIDEC, dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi N egeri (PKEN)

(b) mengenal pasti agensi-agensi keraj aan yang membantu perusahaan kecil dan sederhana; (c) mengenal pasti peranan agensi -agensi keraj aan yang membantu perusahaan kecil dan sederhana. 5 Institusi Kewangan 5.1 Institusi kewangan 10 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan institusi kewangan; (b) men genal pasti j enis institusi kewangan;

Institusi perbankan dan institusi kewangan bukan perbankan
( .... ____~~"lr ~

~_~~~_~4_

Created with

27

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (c) menghuraikan fungsi dan peranan institusi kewangan.

Ca tatan Fungsi: perantara kewangan, penyerakan dan perkongsian risiko Peranan: pertumbuhan ekonomi,kos menj alankan pemiagaan

5.2 Institusi kewangan di Malaysia

Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan profil dan perkembangan institusi kewangan.

5.3 Institusi pemberi kredit

Calon seharusnya dapat: (a) men genal pasti agensi pemberi kredit; Pelbagai jenis bank, syarikat kewangan, syarikat insurans, koperasi, AIM, pajak gadai atau ar-Rahnu, dan pemberi pinj am wang berlesen Masalah cagaran, penyediaan kertas kerj a, prosedur memberi kredit, dan membayar balik kredit

(b) masalah mendapatkan kredit oleh peminjam.

6

Kemiskinan dan Agihan Pendapatan 6.1 Ukuran kemiskinan

10

Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan kemiskinan; Kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif Kemiskinan tegar

(b) menggariskan prinsip penentuan garis kemiskinan. 6.2 Kemiskinan di Malaysia Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan profil kemiskinan di Malaysia;

Kawasan bandar dan luar bandar, antara negeri, dan antarakaum
with

Created

28

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Tajuk

Waktu Pengajaran

Hasil Pembelajaran (b) menghuraikan punca kemiskinan.

Ca tatan Akses pasaran, modal, teknologi, dan pendidikan

6.3 Agihan pendapatan

Calon seharusnya dapat: (a) menggariskan kaedah pengukuran agihan pendapatan; Kaedah Persentil Interpretasi pekali Gini (cara penghitungan tidak diperlukan) Upah, pendapatan bukan upah (contoh: sewa, dividen, bunga, untung), harta pus aka, dan bayaran pindahan

(b) memerihalkan sumber pendapatan;

(c) profil agihan pendapatan di Malaysia. 6.4 Dasar membasmi kemiskinan dan ketaksetaraan pendapatan Calon seharusnya dapat: (a) men genal pasti dasar kerajaan; Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan N asional, Dasar Wawasan Negara, dan Dasar Pendidikan Negara Contoh agensi: Jabatan Kebajikan Masyarakat, AIM, Baitulmal, Agensi Pembangunan Wilayah, dan FAMA Contoh program: PPRT, Program Rancangan Makanan Tambahan (RMT), buku teks percuma, dan baucar tuisyen

(b) men genal pasti agensi dan program yang membantu membasmi kemiskinan.

Created

with

29

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Kerja Kursus - Kerja Projek 1 Pengenalan

(Penilaian Berasaskan

Sekolah)

Setiap calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, cal on sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus Ekonomi sebagai satu daripada komponen pentaksiran untuk penggal ketiga. Wajaran bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 20% daripada markah keseluruhan kertas Ekonomi (944). Markah pentaksiran kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penggredan dan juga Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK). Pentaksiran pencapaian calon dalam kerja kursus ini adalah berdasarkan kepada Panduan Pemarkahan Kerja Kursus Ekonomi (944/4). Pelaksanaan dan pentaksiran kerja kursus ini dijalankan untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran Ekonomi dari bulan Jun hingga bulan November, iaitu semasa pelajar berada di Tingkatan Enam Atas. Panduan dan arahan tugasan kerja kursus akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my. Pelaksanaan kerja kursus akan memberi pengalaman secara langsung kepada calon untuk mengkaji ekonomi Malaysia. Melalui kajian ini, kemahiran ekonomi seperti mencari, mengumpul, mengelas, menganalisis, mentafsir, mensintesis, merumus, dan merekod fakta ekonomi dapat ditaksir. Pengalaman melaksanakan kerja kursus ini dapat membentuk generasi yang peka dan berminat terhadap isu ekonomi setempat, negara, dan dunia. 2 Rasional kerja kursus Ekonomi Rasional kerja kursus adalah untuk melahirkan pelajar yang menyedari isu ekonomi semasa, mempunyai kemahiran yang perlu untuk mengaplikasi konsep dan teori ekonomi, serta menganalisis dan menilai isu tersebut dengan menggunakan maklumat yang sesuai. 3 Objektif kerja kursus Ekonomi Pelaksanaan Kerja Kursus Ekonomi bertujuan memenuhi matlamat pendidikan Ekonomi yang menyepadukan unsur kemahiran kognitif, kemahiran manipulatif, dan kemahiran insaniah. 3.1 Kemahiran kognitif (i) mengenal pasti dan menghuraikan masalah serta isu yang berkaitan dengan ekonomi dan mencadangkan langkah mengatasinya dalam konteks setempat; (ii) (iii) (iv) menjelaskan pelbagai mempengaruhinya; isu yang berkaitan dengan manusia dan faktor yang

mengaplikasi dan membandingkan keadaan sebenar;

teori yang diajar dalam bilik darjah dengan

mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentang isu ekonomi.

3.2 Kemahiran manipulatif (i) menghitung, mengukur, melakar, merakam, merekod, dan mengumpul pelbagai jenis data serta maklumat daripada sumber primer; (ii) (iii) menemu bual, melakukan mendapatkan data primer; pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidik untuk

mengumpul, mengelas, merekod, menyalin data dan maklumat sumber sekunder melalui kajian perpustakaan, laporan agensi kerajaan dan swasta, serta memuat turun bahan daripada sumber Internet;
Created with

30

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

(iv) (v)

memproses, menyusun, meringkas, mengekod, menjadual, merumus, dan menganalisis data dan maklumat yang diperoleh; mempersembahkan data serta maklumat yang diperoleh ke dalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta. Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menganalisis dan mempersembahkan data.

3.3 Kemahiran insaniah (soft skills) (i) boleh berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan (ii) (iii) (iv) boleh bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi pasukan tugas, dan bekerja sebagai satu

berupaya memimpin dan mengawal selia aktiviti kajian luar yang dilaksanakan secara berkumpulan berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan

(v) berupaya menyelesaikan masalah (vi) (vii) (viii) (ix) berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif boleh menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik menyedari dan menghargai kepentingan isu ekonomi negara boleh menjalankan kajian secarajujur, amanah, dan beretika

(x) berupaya meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi (xi) mengenali isu ekonomi di persekitaran dan dalam negara

Created

with

31

nitroPDF professional
O

download

the free

trial online at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal

Created

with

32

nitroPDF professional
O

download the free trial online

at

nltrecdf.ecmzprofeeei onal