Mengenal Gurindam Februari 28, 2008

awan sundiawan

Puisi lama merupakan pancaran kehidupan masyarakat lama yang memiliki ciri-ciri: bersatu, tidak pecah belah, dan hidup lebih padu, dalam kesatuan itu ada yan g mengikat yaitu adat istiadat yang telah turun-temurun, setiap orang saling mengenali hidup tolong-menolong, bergotong royong membangun rumah, mengerjakan sawah, m engadakan keramaian, suka duka selalu bersatu. Latar belakang masyarakat atau keadaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap ha sil karya yang lahir pada masa itu. Gurindam sebagai salah satu bentuk puisi yan g lahir pada masa itu merupakan pancaran kehidupan masyarakat saat itu. Tak hany a pada gurindam, hal ini tampak jelas pula terlihat dalam bentuk-bentuk puisi la in yang dihasilkan saat itu, baik dalam pantun, syair, maupun gurindam. Apalagi pada gurindam sebagai bentuk puisi asli Indonesia. Sekedar mengingatkan kembali inilah contoh pantun, dalam contoh ini disajikan pantun teka-teki: Buah pinang buah belimbing Ketiga dengan buah mangga Sungguh senang berbapak sumbing Biar marah tertawa juga

Bentuk pantun jelas berbeda dengan bentuk puisi lama yang lain yaitu syair. Coba lah Anda buka kembali pembelajaran 1! Perhatikanlah rimanya dan juga jumlah bait nya. Rima syair a a a a sedangkan pantun a b a b. Jumlah bait dalam syair lebih banyak karena syair mengisahkan sebuah cerita. Syair bersifat epis, yaitu berupa cerita. Baris dalam pantun terdiri atas 4 baris, dua baris pertama sebagai samp iran dan dua baris terakhir sebagai isi. Bagaimanakah dengan gurindam? Gurindam adalah bentuk puisi lama yang terdiri ata s dua baris tiap baitnya dan bersajak a a. Baris pertama berupa syarat dan baris kedua berupa jawab. Gurindam yang terkenal adalah Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji seorang sas trawan Melayu. Disebut Gurindan Dua Belas karena terdiri atas dua belas pasal. I nilah pasal pertama. Barang siapa tidak memegang agama Sekali-kali tidakkan boleh dibilangkan nama Barang siapa mengenal yang empat Ia itulah orang yang makrifat Barang siapa mengenal Allah Suruh dan tengah-Nya tiada ia menyalah Barang siapa mengenal dunia Takutlah ia barang yang terperdaya Barang siapa mengenal akhirat

Yang boleh tahukan tiap seteru. baik dalam berkata-kata maupun berfikir ka rena semua itu merupakan ilmu yang berguna dalam kehidupan. agama merupakan pegangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang boleh dimenyerahkan diri. kurang siasat Tinta dirimu kalah tersesat Fikir dahulu sebelum berkata Supaya terlelah selang sengketa Kalau mulut tajam dan kasar Boleh ditimpa bahaya besar Jika ilmu tiada sempurna Tiada berapa dia berguna Berdasarkan contoh gurindam tersebut. Yang ada baik sedikit budi.harus berhati-hati. Tentu dirimu kelak tersesat. Orang malas jatuh sengsara. Cahari olehmu akan abdi. Cahari olehmu akan isteri. maka tak hanya celaka di dunia tetapi juga di akhirat. Fikir dahulu sebelum berkata. Cahari olehmu akan sahabat. Cahari olehmu akan kawan. . Yang boleh dijadikan obat. Berikut Gurindam Dua Belas pasal keenam. Pilih segala orang yang setiawan. Nasihat yang berguna b agi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. hidup di dunia harus menjauhkan diri dari hal -hal yang mudarat. Supaya terelak silang sengketa. Barang siapa yang ti dak memilikinya dan tidak melaksanakannya. Oleh karena itu. Kesemuanya berupa nasihat. kurang siasat. Sebagai manusia ciptaan Tuh an. Cahari olehmu akan guru.Tahulah ia dunia mudarat Kurang fikir. sangat jelas ada keterkaitan antara isinya dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah dengan gurindam ? Kurang fikir.

Barang siapa mengenal dunia. [sunting] Gurindam II Ini gurindam pasal yang kedua Barang siapa mengenal yang tersebut. saudara sepupu Raja Ali y ang menjadi raja muda di Riau (1844-1857). Barang siapa mengenal diri. yang merupakan sa tu kesatuan yang utuh. ================================================================================ ======== Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua bait. tahulah ia makna takut. Tetapi tolonglah diri dahulu. maka ia itulah orang ma'rifat Barang siapa mengenal Allah. tiap b ait terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama. Ilmu kepandaian boleh dikejar. Barang siapa mengenal akhirat. suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal yang empat. Barang siapa mengenal yang empat. Asal mau rajin belajar. Contoh: Barang siapa tiada memegang agama. GURINDAM XII Gurindam I Ini gurindam pasal yang pertama Barang siapa tiada memegang agama. masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawaban nya atau akibat dari masalah atau p erjanjian pada baris pertama tadi. Gurindam 12 pasal karya Raja Ali Haji yang terkenal berjudul Gurindam Dua Belas . Gurindam ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Baris pertama berisikan semacam soal.Orang rajin bayak saudara. Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Gurindam berasal dari bahasa Tamil (India) yaitu kirindam yang berarti m ula-mula amsal. tahulah ia dunia mudarat. sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Maka ia itulah orang yang ma rifat. maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Gendang gendut tali kecapi Kenyang perut senang hati Pengarang gurindam yang terkenal adalah Raja Ali Haji. tahulah ia barang yang terpedaya. Menolong sesama wajib dan perlu. . perumpamaan.

jika tidak orang lain yang berperi. tiadalah ia menyempurnakan janji. Apabila perut terlalu penuh. janganlah kelakuannya membuat kasar. di situlah banyak orang yang hilang semangat Hendaklah peliharakan kaki. itupun perampok yang amat gagah. Bakhil jangan diberi singgah. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia. lihat kepada budi dan bahasa. Pekerjaan marah jangan dibela. Jika hendak mengenal orang mulia. daripada segala berat dan ringan. mulutnya itu umpama ketur. Apabila terpelihara lidah. di situlah banyak orang yang tergelincir. sedikitlah cita-cita. nescaya dapat daripadanya faedah. nanti hilang akal di kepala. Jika sedikitpun berbuat bohong. Apabila dengki sudah bertanah. Tanda orang yang amat celaka. keluarlah fi'il yang tiada senonoh. khabar yang jahat tiadalah damping. lihatlah kepada kelakuan dia. Barang siapa meninggalkan zakat.Barang siapa meninggalkan sembahyang. aib dirinya tiada ia sangka. daripada berjalan yang membawa rugi. Barang siapa yang sudah besar. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Apabila terpelihara kuping. Di mana tahu salah diri. datanglah daripadanya beberapa anak panah. Barang siapa meninggalkan haji. [sunting] Gurindam IV Ini gurindam pasal yang keempat: Hati kerajaan di dalam tubuh. tiadalah hartanya beroleh berkat. Anggota tengah hendaklah ingat. seperti rumah tiada bertiang. boleh diumpamakan mulutnya itu pekong. [sunting] Gurindam III Ini gurindam pasal yang ketiga: Apabila terpelihara mata. tidaklah mendapat dua temasya. sangat memeliharakan yang sia-sia. [sunting] Gurindam V Ini gurindam pasal yang kelima: Jika hendak mengenal orang berbangsa. jikalau zalim segala anggota pun roboh. Barang siapa meninggalkan puasa. Barang siapa perkataan kotor. . Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan.

Jika hendak mengenal orang yang berilmu. yang boleh tahukan tiap seteru. orang itu jangan engkau percaya. Cahari olehmu akan kawan. Apabila perkataan yang amat kasar. Kepada dirinya ia aniaya. Cahari olehmu akan isteri. [sunting] Gurindam VIII Ini gurindam pasal yang kedelapan: Barang siapa khianat akan dirinya. bertanya dan belajar tiadalah jemu. biar pada orang datangnya khabar. lekaslah orang sekalian gusar. Apabila menengar akan aduan. Apabila pekerjaan yang amat benar. Apabila banyak mencela orang. Lidah yang suka membenarkan dirinya. itulah tanda pekerjaan hendak sesat. jika besar bapanya letih. . Daripada memuji diri hendaklah sabar. di situlah jalan masuk dusta. lekaslah segala orang mengikut. Orang yang suka menampakkan jasa. itulah tanda dirinya kurang. membicarakannya itu hendaklah cemburuan. yang boleh menyerahkan diri. [sunting] Gurindam VI Ini gurindam pasal yang keenam: Cahari olehmu akan sahabat. Apabila mendengar akan khabar. [sunting] Gurindam VII Ini Gurindam pasal yang ketujuh: Apabila banyak berkata-kata. Cahari olehmu akan guru. pilih segala orang yang setiawan. menerimanya itu hendaklah sabar. Cahari olehmu akan abdi. setengah daripada syirik mengaku kuasa. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai. Jika hendak mengenal orang yang berakal. Apabila perkataan yang lemah-lembut. yang boleh dijadikan obat. tidak boleh orang berbuat onar. di dalam dunia mengambil bekal. sia-sia sahajalah umur. yang ada baik sedikit budi. lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Apabila orang yang banyak tidur. itulah tanda hampir duka. apalagi kepada lainnya. Apabila kita kurang siasat. Apabila anak tidak dilatih. daripada yang lain dapat kesalahannya. Apabila banyak berlebih-lebihan suka.

Keaiban orang jangan dibuka. buanglah khianat. Hendak marah. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kafill. syaitan tak suka membuat sahabat Jika orang muda kuat berguru. supaya Allah tidak murka. [sunting] Gurindam XII Ini gurindam pasal yang kedua belas: Raja mufakat dengan menteri. [sunting] Gurindam IX Ini gurindam pasal yang kesembilan: Tahu pekerjaan tak baik. kepada yang sebangsa. [sunting] Gurindam XI Ini gurindam pasal yang kesebelas: Hendaklah berjasa. supaya badan dapat selamat. keaiban diri hendaklah sangka. Betul hati kepada raja. [sunting] Gurindam X Ini gurindam pasal yang kesepuluh: Dengan bapa jangan durhaka. di situlah syaitan punya jamuan. jangan melalui. Adapun orang tua yang hemat. Kepada segaia hamba-hamba raja. buang perangai yang cela. . Dengan isteri dan gundik janganlah alpa. Kejahatan seorang perempuan tua. supaya boleh naik ke tengah balai. Hendak dimulai. di situlah syaitan tempatnya manja. Hendak ramai. Kebanyakan orang yang muda-muda. dahulukan hujah. tetapi dikerjakan. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan. tanda jadi sebarang kerja. supaya kemaluan jangan menerpa. itulah iblis punya penggawa. seperti kebun berpagarkan duri. dengan syaitan jadi berseteru. Hendaklah jadi kepala. bukannya manusia yaituiah syaitan. Dengan anak janganlah lalai.Kejahatan diri sembunyikan. kebaikan diri diamkan. murahkan perangai. di situlah syaitan tempat berkuda. Hendaklah memegang amanat. Dengan ibu hendaklah hormat.

Kasihkan orang yang berilmu. Akan tetapi.Hukum adil atas rakyat. dalam perkem bangannya syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair di de sain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi . kepada hati yang tidak buta. Hormat akan orang yang pandai. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu ur yang berarti perasaan. tanda rahmat atas dirimu. SYAIR Syair adalah salah satu jenis puisi lama. Kata syu ur berkembang menjadi kata syi ru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Ingatkan dirinya mati. tanda raja beroleh inayat. tanda mengenal kasa dan cindai. Syair dalam kesusast raan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Ia berasal dari Persia (sekarang Iran) dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Akhirat itu terlalu nyata. itulah asal berbuat bakti.