«.

¸ÀÆ :- £ÀªÀÄä°è ªÀÄzsÀĪÉÄúÀ (qÀAiÀiÁ©nøï)¥ÁzÀÀ
Gj, vÀÆPÀ E½¸À®Ä, ¨ÉÆdÄÓ PÀgÀV¸À®Ä,
QÃ®Ä £ÉÆêÀÅ, PɪÀÄÄä, £ÉUÀr, C¸ÀÛªÀiÁ, C®fðUÀ½UÉ
OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful