MENICA Menica je z zakonito vsebino in v zakoniti obliki napisana vrednostna listina, ki vsebuje enostransko abstraktno obljubo da bo po meni nih

zakonskih dolo ilih pla an denarni znesek, ki je ozna en na menici. Gospodarski pomen menice je predvsem v tem: - da omogo a kreditiranje izdajatelja (dol nika) menice, hkrati pa upniku po meni nem pravu zagotavlja, da bo meni no vsoto ob zapadlosti hitreje izterjal - pomembna vloga menice je tudi v zavarovanju denarnih terjatev v prometu blaga in storitev - menica je lahko tudi pla ilno sredstvo Va nej e skupne zna ilnosti menice: - menica je VP, e je izdana v pisni obliki, ni pa nujno, da je napisana na papirju - je popolni VP, ker nastane meni na obveznost z vpisom v menico, se uveljavlja samo z menico, prenese pa se le z indosamentom in z izro itvijo menice drugi osebi - je obligacijski VP, ki se glasi na dolo en denarni znesek, ne pa na kak no stvar - je formalni VP, kar pomeni, da mora vsebovati vse bistvene sestavine, ki jih predpisuje zakon - je abstraktni VP, kar pomeni, da pri uveljavljanju meni ne terjatve niso dopustni ugovori, ki izhajajo iz temeljnega pravnega posla, na osnovi katerega je menica izdana - je samostojna obveznost, mo no jo je uveljavljati, tudi e obligacijska obveznost ni veljavna - je prezentacijski papir, to pomeni, da ima upnik pravico zahtevati izpolnitev ele ko mu dol nik predlo i menico - meni na strogost ± izra a se v materialnopravnem pomenu v abstraktnosti meni ne zveze, s podpisom menice, v procesnopravnem pomenu pa v postopku, kjer so dolo ena z zakonom predpisana stroga opravila za vnov itev menice. - solidarna odgovornost vseh meni nih udele encev, zakonsko dolo ena Pravni viri: Zakon o menici (1946) ± najstarej i slo. zakon, popolnoma usklajen z drugimi evropskimi zakoni o menici saj so vsi pisani po enevski konvenciji (1930). 1.MENI NA GOLICA: Obrazec meni ne listine imenujemo meni na golica (blanketa). (cena tak nih golic pomeni takso, ki se pla uje kot davek pri meni nem poslovanju) Menica je veljavna tudi, e je napisana na kakr nikoli drugi podlagi. Meni na golica je tiskovina, ki je sestavljena iz meni nega obrazca in talona, na katerem sta natisnjena grb in znesek takse. Poleg teh delov ima menica lahko e alon o (podalj ek), ki ga uporabimo, e na hrbtni strani zmanjka prostora za zapise. 2. VRSTE MENIC: - trasirana menica (trata) ± izdajatelj menice pozove drugo osebo, da pla a menico - lastna menica ± izdajatelj sam prevzame obveznost, da bo ob zapadlosti pla al meni nemu upniku (remitentu) meni no vsoto

po njegovem nalogu tretji osebi INDOSANT ± prenese menico z indosamentom na drugo osebo ± indosatarja INDOSATAR ± v njegovo korist je indosant prenesel menico AKCEPTANT ± kot trasat akceptira menico AVALIST ± podpi e menico na sprednji strani in s tem postane porok za obveznosti iz menice DOMICILIAT ± oseba. ki naj pal a menico za trasata (v drugem kraju) DOMICILIANT ± oseba.meni ni dol nik mora pla ati tisto vsoto.3. ki je na menici zapisana.ime tistega. NA ELA MENI NEGA PRAVA: . 4.na elo fiksne meni ne obveznosti .na elo inkorporacije ± razgla a. ne manj .na elo strogosti -materialno pravo: meni na obveznost je abstraktna. ne ve . ki naj pla a (trasat ± glavnegi dol nik) . kateremu je treba pla ati (remitent ± upnik) .na elo solidarnosti ± vsi meni ni dol niki jam ijo solidarno za pla ilo meni ne vsote .navedba dospelosti .kraj. da pla a menico REMITENT ± trasat mu mora pla ati meni no vsoto oz. MENI NI ZAVEZANCI: pasivna meni na sposobnost ± sposobnost biti meni ni dol nik oz. kjer je treba pla ati menico (domicil) . velja. dol nik ne more proti po tenemu imetniku uveljavljati nobenih ugovorov -procesno pravo: meni ni upnik in dol nik morata nekatera dejanja opraviti strogo po zakonu . ima enake pravice kot tisti. da jo je treba pla ati v dolo enem kraju ali pri osebi.ozna ba. da gre za menico . kot da se je sam zavezal. ki lahko pridobivajo pravice iz menice morajo imeti aktivno meni no sposobnost. Osebe. eprav za to nima pooblastila. ki ga je brez pooblastila zastopal. kjer prebiva trasat (domicilirana menica) e kdo podpi e menico za drugega. ki ni v kraju. ki zapi e na menici.nepogojno nakazilo oz.na elo samostojnosti ± vsak podpisnik menice je prevzel meni no obveznost samostojno.navedba dneva in kraja izdaje menice . sprejeti dolo ene meni ne obveznosti TRASANT ± izda menico in pozove trasata.podpis izdajatelja menice (trasanta) .ime tistega. BISTVENE SESTAVINE MENICE: . da so pravice iz menice neposredno povezane s posestjo meni ne listine (izjema je amortizacija menice. vendar mora najprej zahtevati pla ilo od glavnega meni nega dol nika (trasata) in e ta ne pla a menico protestirati . eprav ni v njihovi posesti) . e pa je menico izpla al. neodvisno od obveznosti drugih podpisnikov 5.na elo neposrednosti ± meni ni upnik ima pravico neposredno terjati izpla ilo meni ne vsote od vseh meni nih dol nikov. da pla a menico TRASAT ± trasant ga pozove. ko upnik ohrani pod dolo enimi pogoji dolo ene pravice iz menice. poziv ali odredba naj se pla a dolo ena vsota denarja .

se teje. ne morejo uveljavljati zoper imetnika menice ugovorov iz njihovih osebnih razmerij s trasantom oz.indosament z zastavo in izvr bo . da trasant izklju uje svojo odgovornost za akcept menice. ne da bi izpolnil indosament bianco in ne da bi vpisal ime indosatarja Rekta klavzula ± prepoved nadaljnega indosiranja »ne po odredbi« Remitent je prvi indosant.klavzula brez protesta ali brez stro kov ± pomeni.izpolniti bianco indosament s svojim imenom . indosament je v tem primeru izklju en. s kak nim prej njim lastnikom menice. 7. prvi indosatar postane drugi indosant in vsi ki mu sledijo. Menica se ne more glasiti na prinosnika ± indosament pa se lahko glasi na prinosnika in se teje za bianco indosament. od katerih se zahteva spolnitev menice. Lahko je popoln ali nepopoln ± popoln je kadar nosi poleg indosantovega podpisa e ime osebe. kot da je menica protestirana in jo je mo no izterjati od vseh podpisnikov menice .predati menico tretji osebi. v katere korist se prenos opravi (indosatar). Za indosamente. ki jo vsebuje menica. Z njim prehajajo meni ne pravice na novega upnika. nepopoln vsebuje samo indosantov podpis. ki ima menico v rokah in zahteva pla ilo menice. Indosament mora biti nepogojen. z njim se pridobitelj legitimira kot meni ni upravi enec. e indosament ni popolono izpolnjen (ne vsebuje imena indosatarja ± bianco indosament) smenovi imetnik menice: .prokurni indosament .recta klavzula ± se glasi NE PO ODREDBI in pomeni. Klavzulo uporabi trasant takrat. MENI NE KLAVZULE: . e doka e svoje pravice z nepretrgano vrsto indosamentov. da imetniku menice ni treba protestirati. s katerim se prenese pravica. s pomo jo izjave na sami menici in sicer na hrbtu menice ali njeni alon i (dodatku) Vsaka menica se lahko prenese z indosamentom. Indosament ima prenosno. ko ho e izklju iti kro enje menice. z njim prevzame indosant jamstvo. Meni ni zavezanci. vsak pogoj se teje za nezapisanega. PRENOS MENICE ± INDOSAMENT Indosament je pravno dejanje. Vrste indosamentov: . e to klavzulo vpi e indosant.menico dalje indosirati bianco ali na ime druge osebe . da bo menica redno izpla ana. Besedilo indosamenta: namesto mene pla ajte« po odredbi« Z indosamentom se prenesejo vse pravice iz menice. Imetnik menice je tisti. da postane s tem menica neprenosljiva. kot da jih ni. da le ta izklju uje svojo odgovornost za akcept in pla ilo .6. e pa vsebuje rekta klavzulo.klavzula brez regresa ali brez obveznosti ± pomeni. delni indosament je ni en. teje se. ki ima menico v rokah. legitimacijsko in garancijsko funkcijo. ki so pre rtani. e trasat menice ne pla a. se lahko prena a le s cesijo. ne pa tudi za pla ilo. pa pomeni. so indosanti in indosatarji do zadnjega indosatarja.

pridobi vse pravice. Podbis akceptanta na menici pomeni enostransko strogo meni no obljubo pla ila meni nega zneska meni nemu upravi encu. vendar je ni predlo il. e je trasat pripravljen poziv sprejeti (ga akceptirati). AKCEPT MENICE Pri trasirani menici je bistveno. da menico akceptira. Tudi. da trasant pozove trasata. da jam i le delno. e trasat ne doda nobene besede. 9. imenujemo akceptirana menica. da menico predlo i v akcept po nalogu trasanta. mora ga podpisati sam avalist. da pla a meni ni znesek oz. Akcept (sprejem poziva) na menici pa je njegova pisna izjava kot trasata. e se trasat premisli in prekli e e akceptirano menico. Ker je poro tvo solidarno. trasat pa ga sme omejiti na del meni ne vsote ± delni akcept. Akcept se izra a z besedo priznam. izgubi imetnik menice regres proti vsem regresnim dol nikom. lahko akcept pre rta. Porokova obveznost velja tudi. temve menico samo podpi e. Meni ni porok je solidarni pla nik in jam i v enakem obsegu kot meni ni zavezanec. e je prej imetnika ali drugega podpisnika pisno obvestil. Tak en aval se obi ajno pojavlja kot indosament ± podpis na hrbtni strani.na dolo en as po dnevu izdaje ± A DATO MENICA ali ODDNEVNICA . trasant ali indosant. drugih podpisnikov s to bo. e je obveznost glavnega dol nika ni na. ki naj zavaruje pla ilo menice. Zanj zadostuje le podpis menice. e prevzame akceptant celotno meni no obveznost. menico z avalom imenujemo avalirano menico. vendar mora to storiti preden jo imetniku vrne. ki jih je imel tisti.na vpogled . na podlagi katerih lo imo . e to ni razvidno. ki jo je trasat podpisal. PORO TVO PRI MENI NI OBVEZNOSTI ± AVAL Gre za posebno meni no dejanje. e tega ne stori. ne pa tudi za akceptiranje menice. da trasat akceptira menico. da je dan za lastnika.8. lahko zahteva upnik (remitent) pla ilo od avalista. ne da bi moral prej terjati samega dol nika. Menico. Akcept mora biti nepogojen. Aval se daje le za pla ilo. e avalist menico pla a. V praksi je bolj pogost skriti aval ( iro aval). to pa tako nasproti njemu kot tudi nasproti vsem meni nim prednikom. menico trasira na trasata. govorimo i istem akceptu. da tega ne stori dol nik. je imetnik menice upravi en zahtevati pla ilo od njega oz. Iz njega mora biti razvidno za koga je dan sicer se teje. da bo pla al meni no vsoto. e je bil imetnik menice dol an. S tem. Aval se daje na menici ali na alon i. akcept velja. potem ko je izvr en protest zaradi nepla ila. ki daje zanj poro tvo. podpi e menico kot prvi dol nik (akceptant). za katerega je jam il. ki prevzame s pisno izjavo nasproti upniku dol nost pla ila v primeru. razen e iz menice izhaja. DOSPELOST PLA ILA IZ MENICE Menica se lahko izda z dospelostjo na 4 na ine. ki pomeni isto. sprejeto ali z drugo besedo. se teje da je dan za trasanta.A VISTA MENICA ali POVPOGLEDNICA . kjer se porok ne vpi e v tem svojstvu.na dolo en as po vpogledu . Izra a se: per aval ali kot porok. se zave e pla ati menico ob njeni dospelosti. Trasat ne more odkloniti akcepta. Pla ilo menice se lahko zavaruje s poro tvom za vso meni no vsoto ali za njen dolo en del. 10. e je ne pla a glavni meni ni zavezanec (trasat). Porok (avalist) je oseba. temve kot trasat. s tem da menico pla a porok.VISTA MENICA ali MENICA VPOGLEDNICA .

sede . pa remitentu. ki se v njej dospelost dolo a druga e. pripomb na njej . v roku. Protestna listina. e menica ni indosirana. Menico na vpogled mora predlo iti imetnik v pla ilo najpozneje v enem letu od dneva izdaje oz. izgubi pravico do regresa. Trasant lahko podalj a ali skraj a rok z zapisom v menici. e imetnik zahteva protest. predlo i notar menico tistemu. trasat ni akceptiral menice ali je ni pla al). Po opravljenem pla ilu sme trasat zahtevati. ki jo izda notar. zoper katerega se zahteva protest. protestirati. 11. ki je vpla ljiva na dolo en as po vpogledu. Menica mora biti predlo ena dol niku. ki mu sledita. 8 dni po vpogledu). Menica se najprej predlo i trasatu. kot tudi vseh izjav oz. dospe na isti dan tistega meseca. ta pa se izra una po dnevu akcepta oz. npr. e tega dne v tistem mesecu ni. je pa priporo ljiv) 12. mora vsebovati: . od poteka roka. ne zahteva se to nej i naslov. firmo nasprotne stranke . PROTEST Protest je listina. ki ga imetnik ne sme odkloniti. ozna en kot tak na menici (levo spodaj. ko se predlo i na vpogled. ter ime oz.ime oz. ki je naveden v menici. da meni ni zavezanec ni spolnil meni nih obveznosti (npr. pred katerim se ni smela predlo iti v pla ilo oz. da se tako dolo i as njene dospelosti. Menica z dospelostjo na vpogled se mora pla ati. Meni ni dol nik je dol an menico pla ati zadnjemu indosatarju. Pri indosirani menici mora legitimirati osebo. Menica. protesta (npr.. Pla ilni kraj je praviloma kraj trasatovega prebivali a oz. ker gre za iskovino ± iskalni dolg. e imetnik ne predlo i menice pravo asno. ter ga pozove naj opravi zahtevano storitev. Menica.na dolo en dan ± DNEVNICA ali KOLEDARSKA ali DE DATO Ni na je menica. V primeru delnega pla ila. ker s tem e ni nujno odklonil pla ila.prepis protestirane menice oz. ki jo izda notar in se v njej potrjuje. pri domicilirani menici pa kraj. indosant pa ga lahko le skraj a. tudi e jo ni akceptiral. ki se glasi na en mesec ali na ve mesecev po dnevu izdaje ali po dnevu. se pravi da dospe kadarkoli od dneva izdaje. Za etek je 1. podalj anje ali orolongacija menice. dospe ta dan. dospe menica zadnji dan tega meseca. Glavni meni ni dol nik mora pla ati meni ni znesek ob dospelosti. PLA ILO MENICE Dospelo menico je treba predlo iti v pla ilo na sam pla ilni dan ali pa na enega od dveh delavnikov. se mora predlo iti v akcept oz. da mu imetnik menico izro i ter na njej potrdi da je pla ana. da se delno pla ilo menice zaznamuje in da se mu o tem izda pobotnica. sredina je 15 in konec je zadnji dan meseca. Zapadlost menice je mo no sporazumno podalj ati. listino ima imetnik in pa s predlo itvijo zahteva pla ilo. Menica. firmo osebe na katero je opravil protest. Protest se opravi pri notarju. Meni ni upnik mora predlo iti menico glavnemu dol niku sam ali po poobla encu. trasat lahko zahteva. pla a menico. s tem morajo sogla ati vsi meni ni udele enci. Meni no vsoto je dol an pla ati meni nemu upniku glavni meni ni dol nik. protestiranega meni nega prepisa. to je trasat ± akceptant. ko se predlo i meni nemu dol niku. kateri pla a. ki se glasi na dolo en dan.

REGRES Regres je pravica. meni ne pravice ne ugasnejo. indosirali ali avalirali. e menica ob dospelosti ni bila pla ana v celoti. ki se od nje na podlagi menice zahteva . do vi ine meni ne vsote. ni jih pa mo izvr iti (pre la menica). kjer je bil opravljen protest . Z amortizacijo menice se: . so imetniku menice solidarno odgovorni. Imetnik ne more uveljaviti svojih regresnih pravic preden se menica ne protestira. se teje. da je menica prejudicirana in s tem so izgubljene vse regresne pravice proti vsem meni nim zavezancem razen proti akceptantu. e se uvede ste aj ali odredi redna likvidacija zoper trasanta.ugotovitev. e je na njej odredba »brez stro kov . indosanta in druge meni ne zavezance). INTERVENCIJA Intervencija pomeni posredovanje osebe. Regresni zahtevki zoper tistega. odgovoren pa je za kodo. Enako obvestilo je pod enakimi pogoji treba poslati avalistu. je bila pla ana le deloma. s katerim se zgubljena menica razglasi za neveljavno. Vpisa v protestni register. 15.datum protesta. e kdo menico izgubi ali menica sicer propade. dan. da iskana oseba ni spolnila storitve. ki ni bil akceptiran ali pla an. 16. e je bil prej ali po akceptu zoper njega uveden ste aj. Stroga meni na formalnost pa lahko povzro i upravi encu kodo. Kdor ne odda obvestila v predpisanem roku. e je trasat akcept popolnoma ali deloma odklonil. leto in uro ter prostor. ki so dali prej nja obvestila. ko jo je predlo il. t. poslanih obvestil in druge stro ke. NOTIFIKACIJA (obvestilo o protestu) Imetnik menice mora o izvr enem protestu zaradi odklonitve akcepta ali pla ila obvestiti svojega indosanta ter trasanta v tirih delavnikih po dnevu protesta ali po dnevu. e gre za menico. od katerega zahteva regres: .omogo i lastniku menice izvr evati pravice iz menice   .kraj. ki so menico trasirali. Intervient je lahko vsaka poslovno sposobna oseba. podpis notarja in njegov pe at Protestno listino mora notar takoj izro iti imetniku menice ali poobla encu. Ta lahko uveljavi svoje pravice zoper posameznega od njih ali zoper ve ali zoper vse.meni ni znesek. ki ni meni ni zavezanec. e so bile na menici odrejene . Regres je mo en pred dospelostjo. AMORTIZACIJA MENICE Postopek za amortizacijo menice je sodni postopek. 14. tako da pla a namesto meni nega dol nika menico. Vsi. akceptirali. ki jo lahko uveljavlja imetnik menice nasproti njenim podpisnikom (zoper trasanta. ki pri tem lahko nastane.. e imetnik menice ne predlo i menice v protest v zakonskem roku dveh delavnikov po zapadlosti menice. razen e je tega protesta v menici izrecno opro en. Vsak indosant mora v dveh delovnikih po dnevu sprejetja obvestila o tem obvestiti svojega indosanta ter navesti imena in naslove tistih. v korist meni nega dol nika. ki se ne sme predlo iti v akcept. 13. zaradi tega ne izgubi svojih meni nih pravic.zamudne obresti od dneva dospelosti v vi ini eskontne mere Banke Slovenije v vi ini 20% . kot tudi obresti.stro ke protesta.

omogo i pridobitelju menice uveljavljati meni ne pravice ..opozori po teni pridobitelj na posledice amortizacije .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful