ေနာက္ မီ း နီ နီ လင္ းေနသည္

                                                                                                                                    
                                                                    လူ လူ ေရး သည္ ။
                                                                                                                   ေက်ာ္သိန္း 
သည္ ဒီညေန သေဘၤာ ထြက္မွာမို႕ ခြဲေနရမဲ႕ အခ်ိန္ေတြ အတြက္ အတိုးခ်!ီး သူ႕ရဲ႕ သမီးအရြ"္  
#နီးသည္ေလး နီနီ ကို ေကာင္းေကာင္း$ကီး %!္ရွက္သြားမည္ လို႕ &'ုး(တ္ ထားသည္ ))။ ေရခ်ိ *း!ီးလို႕ 
ထမိန္ ရင္လ်ားေလးနဲ႕ ထြက္လာတဲ႕ နီနီ ကို ေက်ာ္သိန္း လွမ္း&ြဲကာ (က္လိုက္ သည္ ))။ နီနီ ကို သူ 
လက္ထ!္တာ တ+ွ%္ေက်ာ္ေက်ာ္ ဘဲ ရွိေသး သည္ ))။ ေငြနဲ႕ ေ!,က္!ီး "ူ သည္ လို႕ လူေတြ ေ!ာ$ကတာကို  
ေက်ာ္သိန္း -ရုမ%ိုက္ !, ။ သူက အသက္ ./ ))နီနီ က 01 ))။ ေက်ာ္သိန္း က နီနီ႕မိဘေတြ တင္ေနတဲ႕ 
အေ$ကြးေတြကို &!္ေ!း ခဲ႕!ီး မိ*႕!င္က မိ*႕သ%္တခုရဲ႕ ရ!္ကြက္ေလးထဲ တဲသာသာ အိမ္ေလးနဲ႕ )ေနရတဲ႕ 
နီနီ တို႕ ကို ရန္ကုန္မိ*႕ေက်ာက္ေမာင္းရ!္ကြက္ထဲ တိုက္ခန္း နဲ႕ ေနေ% သည္ ။ !ီးေတာ႕ နီနီ႕ကို "ူ သည္  
))။ နီနီ နဲ႕ေက်ာ္သိန္း ကေတာ႕ လမ္း./ထဲမွာ သီးခားေနသည္ ။ေက်ာ္သိန္း က #နီးမ"ား 
အသ%္%က္%က္ေလး နဲ႕ လြတ္လြတ္လ!္လ!္ ေနလိုသည္ ))။
         နီနီ သည္ အသားမဲမဲ ဘိုက္!ူ!ူ နဲ႕ အသက္./ အရြ"္ ေက်ာ္သိန္း ကို မ$ကိ *က္ေ!မဲ႕ ေအာင္႕ကာနမ္း 
လက္ခ'ခဲ႕ သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္းက သေဘၤာသား မို႕ အသ'ုး$ကမ္းသည္ ))။ နီနီ ဘာ ဘဲလိုလို 
))(ည္႕&ည္းေ!းနိုင္ သည္ မ2ုတ္!,လား )))။ဒ,ေ$ကာင္႕  နီနီ လဲ ေက်ာ္သိန္း လိုအ!္ေနတာေတြကို  
အ!န္အလွန္သေဘာ နဲ႕ (ည္႕&ည္းေ!း ေလ သည္ ။ေက်ာ္သိန္း သည္  နီနီ ရဲ႕ အ!်ိ*%င္ 
ေ%ာက္!တ္ေလးကို လိုးရတာ 3 /က္သားဒုတ္ထိုး %ားရသလို တထုတ္ထုတ္ နဲ႕ 4်5 လို႕ အရက္မူးလာရင္ 
ေဘာ္ဒ,ေတြကို $ကြားေလ႕ ရွိ!, သည္ ။
                                                    ေက်ာ္သိန္း သည္  နီနီ က ရု!္ကေလးက ခ်%္%ရာ 
ေကာင္းတဲ႕အ!င္ ကို"္လ'ုးကို"္ေ!,က္ က 
ေရ6ဘိုမင္း$ကိ*က္လို႕&ိုေလ႕ရွိတဲ႕ေ!,င္တန္ရွည္ရွည္ ))ခ,းေသးေသး ရင္ထြားထြား ))တင္ကားကားေလး မို႕ 
အရမ္း သေဘာက်ကာ သေဘၤာေတာင္ ခ်က္ခ်င္း !န္မထြက္ဘဲ  နီနီ နဲ႕ ေတာ္ေတာ္$ကာ$ကာ အတူေနေန 
ေလ သည္ ))။ နီနီ နဲ႕ % အိ!္$ကတဲ႕ မ-ၤလာ7ီးည မွာ နီနီ ေသြးထြက္!ီး အိ!္8ာခင္းေတြ ေသြး%ေတြ  
ေ!%ြန္းခဲ႕တာ ကို ေက်ာ္သိန္း အလြန္ဘဲ -ု9္"ူ ခဲ႕ေလ သည္ ။သူင"္ခ်င္း သေဘၤာသားေတြနဲ႕ အရက္  
အတူတူ ေသာက္$ကရင္))သူ2ာ 3 !,ကင္ 5 ကို ရေ$ကာင္း $ကြားမ&'ုးေတာ႕ ))။
                            သေဘၤာသား သဘာ/ $ကာ$ကာ နားေနရင္ ဘိုင္တြန္လာသည္႕ သဘာ/ အရ 
ေက်ာ္သိန္း လဲ %ားလိုက္ ေသာက္လိုက္ နဲ႕ $ကာလာေတာ႕ !ရု!္လ'ုးလို လ'ုး!,း!,း လာေတာ႕ သည္ ))။  နီနီ 
ဘက္ က
မိသား%ုကလဲ အမဲတေ% လိုေနတဲ႕ 3 ေ!းမေလာက္ အု!္%ု 5ေတြ(%္တာေ$ကာင္႕ ေက်ာ္သိန္း လဲ 
!တ္လ!္လာသည္ ))။ရွာထားတာေတြ ကုန္ခ,နီး (%္ လာ သည္ ။
       သေဘၤာ !န္ထြက္(ို႕ လု!္ရေတာ႕ သည္ ))။ အသက္ကလဲ ရလာ!ီမို႕ သေဘၤာကုမ:9ီ ေတြက 
အသက္./ (%္လာရင္ သိ!္ မလိုခ်င္$ကေတာ႕လို႕ ေက်ာ္သိန္း မနဲလိုက္ လု!္ရ သည္ )))။ နီနီ ကလဲ 
လင္(%္သူ သူမ ကို အတိုးခ်!ီး လိုးေတာ႕မည္&ိုတာ သိထားလို႕လဲ ေရ တ/ခ်ိ*းကာ 
သန္႕%င္ထားခဲ႕(%္သည္ ။ ေက်ာ္သိန္းက ထမိန္ရင္လ်ား ကို &ြဲ(*တ္လိုက္ သည္ ))။
                                                                                                   /င္း/,တဲ႕ 
အသား&ိုင္ရွိ*က္$ကီး(ိုင"္ အသြ"္သြ"္ နဲ႕ နီနီ8ဲ႕ ကို"္လ'ုးတီး အလွေတြ က အလြန္ တ!္မက္%ရာ!,ဘဲ  
))။နို႕ (;(; ေတြက ေကာ႕ေထာင္ေန$က သည္ ။ နီနီ က ေက်ာ္သိန္း))ကို ည*တု တုေလး လု!္!ီး ))3 အကို$ကီး 
))နီနီ ကို"္လ'ုးလွေသးရဲ႕လား2င္ )))5 လို႕ ေမးလိုက္ရာ ေက်ာ္သိန္းလဲ )))3 အို 
))ဘ"္ ႕+ွ"္ေ<!ာလိုက္!,လိမ္႕ ))))နီနီ႕ကို"္လ'ုးက %ူ!,ဘဲ))အကို$ကီး (င္႕ %ိတ္ေတြ /ုန္းကနဲ႕ 
ထ$ကြလာရတ"္ နီနီ ရ"္ ))))5 လို႕ ေ!ာရင္း နီနီ႕ရဲ႕ (ြ' =ထြားတဲ႕ နို႕ေတြ ကို !ြတ္သ!္ &ုတ္ကိုင္ေနေလ 
သည္ ))။
     အခ်ိန္ က 1 +ွ%္တခ, ကားသြင္းခြင္႕ေ!းတဲ႕ မ)&)လ အခ်ိန္ကာလ (%္!ီး ေက်ာ္သိန္းလဲ ကားသြင္း(ို႕ 
အခ်ိန္ကလဲ တန္ေန!ီ &ိုေတာ႕ မထြက္ခ်င္ေ!မဲ႕လဲ ထြက္ရ ေတာ႕ မည္ ။ ေတာင္႕တင္း ေခ်ာေမာတဲ႕ နီနီ  
&ိုတဲ႕ သူ႕ #နီးေလးကို ထားခဲ႕ ရမွာ ေက်ာ္သိန္း %ိ္တ္မခ် (%္ေန သည္ ))။နီနီ 8ဲ႕ 
နို႕သီးေခ,င္းနီညိ*ညိ*ေလးေတြ ကို သူ %ို႕ သည္ )))။ 3 အကို$ကီး )))သေဘၤာေ!>မွာ နီနီကို သတိရေနမွာလား 
2င္ ))5
    3 အို ))ဒ,ေ!,႕))အကို$ကီး က ဒီေလာက္ မိုက္တဲ႕ #နီးေခ်ာေလးကို သတိမရဘဲ ဘ"္ေနမလဲ  
)))နီနီကေရာ)))အကို$ကီးကို လြမ္းေနမွာလား2င္ )))5
    3 အင္းေ!,႕))အကို$ကီးကလဲ ))လြမ္းေနမွာေ!,႕ )))5
ေက်ာ္သိန္း သည္ နီနီ  ရဲ႕ အေမ6း%ု%ုနဲ႕ ေ%ာက္(ုတ္ကို လက္/,း$ကီးနဲ႕ !ြတ္သ!္ေနသည္ ))။ ေက်ာ္သိန္း 
ရဲ႕(ြ,း(က္ေတာ္ လီး 2ာ မတ္မတ္ေတာင္ေန!ီ ။ 3 နီနီေလး ))အကို$ကီးကို လီး%ုတ္ေ!း!,လားကြ"္ )))5
နီနီ လဲ !' **း!'*းေလးနဲ႕ 3 2ုတ္ကဲ႕အကို$ကီး ))5 လို႕ေ(!ီး ))ေက်ာ္သိန္းရဲ႕ လီးကို သူမလက္ ကေလးနဲ႕ 
&ုတ္ကိုင္ ကာ +ွ*တ္ခမ္း+ွ%္မ6ာနဲ႕ င'ုလိုက္!, သည္ )))။ နီနီ႕အ(ို႕ ေက်ာ္သိန္း ရဲ႕လီးတန္ က န'!ုတ္ခ, 
ငန္က်ိက်ိအရသာရေနတာေ$ကာင္႕ %ိတ္မလာသည္႕အ!င္ %ိတ္ မ!,))ရြ'ရွာ ေနေလ သည္ ))။ သို ႕ေ!မဲ႕ 
မ$ကာခင္ဘဲ ေက်ာ္သိန္း သည္ +ွ%္နဲ႕ခ်ီ!ီး ခြဲသြားမွာေ$ကာင္႕ ခ9ေလးေအာင္႕ရတာဘဲ လို႕ ေတြး!ီး 
မခ်ိသြား(ဲ))
နဲ႕ လီး$ကီးကို အားရ!,းရ %ုတ္!ေနေ! သည္ ။ ေက်ာ္သိန္းကေတာ႕ #နီးမ"ားေလး က သူ ႕အလိုက် လီးကို  
%ုတ္ေ!းေနလို႕ အလြန္ဘဲ ေက်န!္ေနေတာ႕ သည္ ။ နီနီ သူ႕ လီးကို %ုတ္ေနတ'ုး ေက်ာ္သိန္း လက္ေတြက
နီနီရဲ႕ တင္!,းသားေတြ ကို &ုတ္န"္ေနေလ သည္ ))။ 3 နီနီ(င္ေတြ ကိုေရာ $ကိ*က္လား2င္ ))အကို$ကီး )5  3 
သိ!္$ကိ*က္တာေ!,႕ နီနီရ"္ ))လွလိုက္ တဲ႕ (င္$ကီးေတြ )))5 နီနီ ႕(င္ကားကားေတြကို ေက်ာ္သိန္း 
(်န္းကနဲ(်န္းကနဲ ရိုက္လိုက္ သည္ ။
နီနိ လဲ သူ!ီးသြားရင္ေအးေရာ &ို!ီး ေက်ာ္သိန္းရဲ႕ လီးကို လ်ာနဲ႕ ထိုး&ြကာ အသက္ေအာင္႕!ီး 
%ုတ္!,ေတာ႕ သည္ )))။ 3 အို ))))အား ))))ေကာင္းလိုက္တာ )))နီနီ 8"္ ))))အီး)))ရွီး )))ေ8ေ8လည္လည္ 
ေကာင္းလြန္းတ"္ ))))ေတာ္)))ေတာ္!ီ ))))ရ!္ေတာ႕ )))အကို$ကီး လိုးခ်င္!ီ )))5
 နီနီလဲ အ%ုတ္ရ!္လိုက္ သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္းရဲ႕ လီး$ကီး က တရမ္းရမ္း နဲ႕ မ$ကာခင္ ေ%ာက္(ုတ္ နဲ႕ 
ေတြ႕ေတာ႕မွာသိေနသလိုဘဲ)))။) 
3 ဘ"္လိုေနေ!းရမလဲ 2င္))အကို$ကီး )))5
3 (င္ကုန္းေ!း))5
နီနီက ေက်ာ္သိန္း အလုိက် (င္$ကီးေတြကို ေထာင္ကာ ကုန္းေ!းလိုက္ေလသည္ ။ (င္ကားကား+ွ%္လ'ုး က 
တ!္မက္%ရာ ေကာင္းလွသလို (င္$ကား က ေ(,င္းေ(,င္း$ကီး !;ထြက္ေနေသာ နီနီရဲ႕ ေ%ာက္(ုတ္
က လာ!ီးလိုးလွဲ႕!,ေတာ႕ လို႕ (ိတ္ေခ>ေနေ! သည္ ))။ ေ%ာက္!တ္ နွ *တ္ခမ္းသားေတြက ေ%ာက္ေရေတြနဲ႕ 
%ို လူးေန သည္ ။ (င္ေ!,က္ နီနီေလး က ေက်ာ္သိန္း %ိတ္ေတြကို !ို!ီး ထ$ကြေ% သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္းလဲ 
သူ႕လီးကို ေ%ာက္(ုတ္ ထဲ ထိုးမ*!္လိုက္သည္ ))။
4ိ))4်%္ ))အိုး )))))အား!,း!,း ))))))
ေက်ာ္သိန္း သည္ မညွာမတာလိုးသြင္းလိုက္တာေ$ကာင္႕ နီနီလန္႕ကာ ေအာ္ သည္ ))။ လီးတ&'ုး 
/င္ေရာက္သြား သည္ ))။နီနီ ရဲ႕ ေ%ာက္ေမ6းေတြနဲ႕ ေက်ာ္သိန္းရဲ႕ လ ေမ6းေတြ ေ8ာ"ွက္!ူးက!္သြား!ီး
+ွ%္ကို"္႕တကို"္ (%္သြားေလ သည္ )))။ ေက်ာ္သိန္း က နဲနဲ !န္&ြဲထုတ္လိုက္!ီး တရွိန္ထိုး 
ေ&ာင္႕!,ေတာ႕ သည္ )))။)
အင္႕))အင္႕)))))))(ြတ္(ြတ္))(!္(!္ )))(ြတ္(ြတ္ ))
ေက်ာ္သိန္း လိုး!ီ))။ ခ!္သြက္သြက္ လိုး!ီ ))))။နီနီ႕(င္တ'ုးေတြကို ကိုင္!ီး ေ&ာင္႕ သည္ )))။
ေ&ာင္႕လိုက္တိုင္း  နီနီ နို႕ေတြ ရမ္းခ,ေန$က သည္ ။ေ&ာင္႕လိုက္တိုင္း တ(ြတ္(ြတ္တ(!္(!္ အသ'ေတြ  
&ူည'ေန သည္ ။ေက်ာ္သိန္း !ီးခ,နီးမွာ သူ႕လီးကို &ြဲထုတ္!ီး နီနီ8ဲ႕ (င္တ'ုးေတြေ!>မွာ သုတ္ေတြကို  
ထုတ္လိုက္ သည္ ။
    ေက်ာ္သိန္း !ီးသြားေ!မဲ႕ နီနီကေတာ႕ မ!ီးေသး ))။ ေက်ာ္သိန္း သည္ နီနီ  !ီးမ!ီးကို -ရုမ%ိုက္ ေ! ))။
နီနီ မေက်န!္ ဘူး ))။
ေက်ာ္သိန္း ေရခ်ိ*းခန္းထဲ /င္သြားခ်ိန္ နီနီ သည္ အာသာ မေ!ေသး ဘဲ လွိ *က္လွိ*က္ "ားေန&ဲ သူမ 
ေ%ာက္(ုတ္$ကီးကို လက္/,းနဲ႕ &ုတ္ကိုင္ရင္း))ခ'ခ်င္%ိတ္ေတြ ))ရွိေန&ဲ !,))။
                                                                            ////////////////////////
                                                ေက်ာ္သိန္း ထြက္သြားတာ ?လ $ကာသြား!ီ ))။
နီနီ လမ္းတလွမ္းခ်င္း ေလ်ာက္ေနသည္ ။%ြင္႕ကားေသာ တင္သား%ိုင္ေတြ လွ*!္ခ,ေနသည္ ))။အနက္ေရာင္ 
လက္!တ္ ဘေလာက္%္ ေ$ကာင္႕ လက္ေမာင္းသား /င္း/င္းေလးေတြ ေ!>ေန သည္ ။  မီးခိုးေရာင္ အေ(်ာ႕ 
&ဲ4င္းေဒးသား ထမိန္ /တ္ထားသည္ ))။ တင္ကားကား ေနရာမွာ !င္တီအရာက ထင္းေနသည္ ))။
ခြ,မင္႕(ိန!္ေ$ကာင္႕ တင္ေတြရဲ႕ အလွက !ို ေ!>လြင္ေနေရာ႕သလား မသိ )))။
4ိုလ္ခ်*!္ေ%်း အေနာက္(က္တန္း ))။
ေန!င္း!င္း!ူေနတဲ႕ ))%ေနေန႕ ေန႕လည္ ))။ လူ%ည္ကားသည္ ))။ကားေတြ က်!္ေန သည္ )))။ 
မိန္းမလွေလးေတြ အမ်ား$ကီး လမ္းသလားေန$က သည္ ))))။  ေက်ာက္!ြဲ%ားေတြ %ု%ု %ု%ု ေတြ႕ေနရသည္ ))။
နီနီ႕ကို %ူး%ူး/,း/,း ငမ္း ေနေသာ (ို သတ@/,ေတြ တ!'ု $ကီး ))။ နီနီ ႕ တင္ေတြကို ေငးရင္း))အေနာက္ က 
လိုက္ေနသည္႕ 3 တင္$က'*%ီး 5ေနေသာ ေကာင္ေလးေတြ တီးတိုးေ!ာေန$က သည္ ))။ နီနီ႕အေ$ကာင္း )))။ 
ေကာင္ေလး 1ေ"ာက္ နီနီ႕ေနာက္ က ေလ်ာက္ လိုက္ေနသည္ )))။
3 (ိုးတာ ))!%Aည္း ေကာင္းလွခ်ည္လားကြာ )))5
                    3 ထြန္းထြန္း ))))အဲဒ, သေဘၤာသား မ"ား ကြ ))ဘဲ$ကီး မရွိဘူး )ဘဲ$ကီး  ကေဘၤာ 
လိုက္ေနတ"္)))))ဒီ ေ&ာ္ ))လြတ္ေနတ"္))&ာေနတ"္ )))5
                    3 /,းလိုက္ရရင္ေတာ႕ ေရေရလည္လည္ငိမ္႕မွာဘဲ ))))(ိုးတာ ))မင္း(န္!,လား ))မင္းရူ!,နဲ႕&ို 
ရနိုင္တ"္ )))5
                    3 င, ကေတာ႕ ဒီလိုေ&ာ္မ်ိ*းကို မုဒိန္းက်င္႕ခ်င္တာ )))5
                    3 ေ#$ကီးရာ ))မင္းကေတာ႕ လု!္!ီ )))ဒ,ေ$ကာင္႕လဲ မင္းကို 18B လို႕ ေခ>$ကတာထင္!,ရဲ႕ 
))5
ေကာင္ေလး 1ေ"ာက္ နီနီ႕ ေနာက္ ကို တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေန$က သည္ ))။ နီနီ႕ ကို %ိတ္ ကူးနဲ႕ 
အ/တ္ေတြ ခြ်တ္$ကည္႕ေန$က သည္ ))။ %ိတ္နဲ႕ !%္မွားေန$က သည္ ))။ နီနီ  အ'ုးနို႕ေက်ာက္ေက်ာ&ိုင္မွာ 
/င္ထိုင္ သည္ ))။ ေကာင္ေလး1ေ"ာက္ က နေဘး က &ီခ်က္ေခ,က္&ြဲ&ိုင္မွာ ထိုင္ သည္ ))။ နီနီ  သူမ 
ေနာက္ကို တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေန$ကတဲ႕ ေကာင္ေလးေတြကို သတိထားမိ သည္ ))။ 1ေ"ာက္ 
အနက္ သူမ %ိတ္/င္%ားတာက အရ!္မင္႕မင္႕ &'!င္ရွည္ရွည္ နဲ႕ ေကာင္ေလး )))။
                သူ႕ရု!္ က ရု!္!#ာတ္လမ္း%ာအု!္ေတြထဲက #ာတ္လိုက္ေလးလို ဒီ#ိုင္း ))။
နီနီ  ေ%်း ထဲက ထြက္ သည္ ))။ 4ိုလ္ခ်*!္လမ္းမ$ကီး ကို (တ္ သည္ ။
3 ထို%7္ က သ'#ကာကာ!ီး တ'တားထိုးထားတာ မရွိေသး ))5 မ်7္း$ကား ကေန (တ္ သည္ ))။
ေကာင္ေလးေတြ အေနာက္က !, မလာေတာ႕ ))။
နီနီ %ိတ္!်က္သြားသလို ခ'%ားလိုက္ရ သည္ ။ ေကာင္ေခ်ာေလး သူမ ကို လိုက္ေနတာ သာ"ာသလိုဘဲ ))။
ဘတ္%္ကား မွတ္တိုင္မွာ ေမသက္ ရ!္ေနသည္ ))။
မိုး!ာေရာင္ န%္&န္း))&န္နီ !%္က!္ကားေလးတ%ီၤး ထိုး&ိုက္ လာ သည္ ))။
ကားထဲကို $ကည္႕လိုက္ေတာ႕ သူ႕ေနာက္က ေ%ာေ%ာက တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနတဲ႕ သ'ုးေ"ာက္ထဲ  
က ေကာင္ေခ်ာေလး )))။
နီနီ ရင္ထဲ ထိတ္ကနဲ ေ!်ာ္သြား သည္ ))။ !'*းမိသြား သည္ ။ သူ)))သူ ေရာက္လာ သည္ ))။ သူ 
တေ"ာက္ထဲ ))ကားလွလွေလးနဲ႕ ))။
 3 မမ ))တက္ေလ ))5
 3 2င္႕အင္း))ေန!,ေ% )))ရတ"္)))5
 3 ေန!ူတ"္))ကားက်!္တ"္ ))မမ သြားလိုရာ က်ေနာ္ လိုက္!ို႕ !,ရေ% )))5
သူက ကားတ'ခ,းကို (ြင္႕ေ!းသည္ ။
 လူေတြ လဲ /ိုင္း$ကည္႕ေနသည္လို႕ %ိတ္ထဲ ထင္မိသည္ ))။ ရွက္ရွက္နဲ႕ သူ႕ ကားေလးထဲ/င္လိုက္ သည္ ။
သူက ကားေမာင္းထြက္လိုက္ရင္း  နီနီ႕ ကို !' *း! သည္ ))။
သူ႕ကားေလးထဲ ေမ6းေနသည္ ))။ ေလေအး%က္ကလဲ ေအးေန သည္ ))။
3 က်ေနာ္႕န'မည္ က ေက်ာ္#င္လတ္ ))ေဘာ္ဒ,ေတြကေတာ႕ အိမ္န'မည္ ))(ိုးတာ လို႕ေခ>$ကတ"္ ))5
နီနီ က  အသိအမွတ္!* သည္လို႕ ေခ,င္းညွိမ္႕!ကာ !'*း!ေတာ႕ သူက ))3 မမ က )))5 လို႕ ေမးသည္ ။
3 နီနီ မ်ို*း%ိန္ ))လူေတြက  နီနီလို႕ အေခ>မ်ားတ"္ )))5
 3 မမ နဲ႕ ခုလို သိရတာ))&'ုရတာ ))က်ေနာ္ သိ!္ /မ္းသာ တ"္ )))5
 3 မမ လဲ /မ္းသာ!,တ"္ )))5
နီနီ %ိ္တ္ထဲမွာ ေ!်ာ္တာ အမွန္ ))။ လတ္တေလာ ))သူ႕ဘ/မွာ မခ်%္ဘဲ ေအာင္႕ကာ နမ္းလိုက္ရေသာ 
လင္$ကီး ကို ေက်ာ္သိန္း ကိုလဲ ေမ႕သြား သည္ ))။ ကားလွလွေလးထဲ ခ!္မိုက္မိုက္ ေကာင္ေလးနဲ႕ 
လိမ္႕ေနသည္ ။
ခ9တာ သူမ ဘ/ ကို ေမ႕ထားလို သည္ )))။
3 မမနီ)))&ိုင္တ&ိုင္&ိုင္ ထိုင္မလား )))ဘာေသာက္မလဲ2င္ ))5
3 မမ ခုနကဘဲ %ားလာလို႕ မ&ာဘူး ))5
3 မမ က ဘ"္မွာေနတာလဲ 2င္ ))က်ေနာ္ က 42န္းမွာ ေနတ"္ )))5
3 မမ က လမ္း./မွာေနတ"္ ))5
နီနီ  သူမ မွာ လင္ရွိေ$ကာင္းေ!ာ(ို႕ /န္ေလးေန သည္ ။
(ိုးတာ က ကန္ေတာ္$ကီးေ%ာင္း က ကရ/ိတ္2ိုတ"္လ္ အနား ကိုေမာင္း သည္ ))။ ကားရ!္ခ, 
လမ္း&င္းေလ်ာက္ $က!ီး %ကားေ!ာ$ကသည္ ။(ိုးတာ က ကရ/ိတ္ ေရခဲမုန္႕ ေ!း/"္ သည္ ။ 
ေရခဲမုန္႕%ားရင္း သူ ႕အေ$ကာင္း))ကို"္ ႕အေ$ကာင္း ေ!ာ$က သည္ ))။ (ိုးတာ ရဲ႕ မိဘေတြ က ကုန္သည္ေတြ 
))။ မ%္/ က်ြန္းေ!>ကို သြားတဲ႕ လူ%ီးသေဘၤာေတြ !ိုင္သည္တဲ႕ ))။ အ!န္မွာ))(ိုးတာ က နီနီကို လမ္းထိ!္ မွာ 
ကားရ!္ေ!းသည္ ))။ (ုန္းန'!,တ္ခ်င္း (လွ"္လို က္$က သည္ )))။
                                                                                        
//////////////////////////////////
           နီနီ အိ!္ မေ!်ာ္ ))။ ေက်ာ္သိန္း သေဘၤာသြားေနတ'ုး ))နီနီ))တေ"ာက္ထဲ ေတာ္ေတာ္ 
အထီးက်န္&န္ သည္ )))။ နီနီ အိ!္ရာထဲ လူးလြန္႕ေန!ီး အိ!္လို႕မရ ))။ တခုခုကို ေတာင္႕တေနသလိုဘဲ )))။
(ိုးတာ နဲ႕ ေတြ႕အ!ီး အ!န္မွာ သူနဲ႕ ခြဲခြ,ရတာ ကို /န္ေလးေန ခဲ႕ တာ သူမ (,သ, သတိ!*မိခဲ႕ သည္ ။ 
သည္ေကာင္ေလး ကို နီနီ %ိတ္/င္%ားမိသြားတာ အမွန္ဘဲ ))။ ေက်ာ္သိန္း ကို သူမ မိသား%ု ကို 
လိုတာအားလ'ုး တာ/န္"ူေ!းလို႕ မ"ားအ(%္ သူမ ကို"္ကို ေ!း&!္ခဲ႕ရေ!မဲ႕ နဲနဲ မွ မခ်%္မိခဲ႕ ))။ %ိတ္ 
မလွ*!္ရွားခဲ႕ ))။ သူမ မိသား%ုအတြက္ အ&င္ေ!ေ%(ို႕လု!္တာလို႕ "ူ& သည္ ။ ေက်ာ္သိန္း နဲ႕ 
ကာမ%!္"ွက္ရတာလဲ နီနီ %ိတ္မ!, ))။ တခ,တေလ !,သလိုလို ရွိလာေတာ႕လဲ ေက်ာ္သိန္းက 
 သူ!ီးရင္!ီးေရာ နီနီ (က္ ကို နဲနဲမွ ထည္႕မတြက္ ))။ နီနီအားမရ မေက်န!္ဘဲ က်ိတ္မွိတ္ေနခဲ႕ရတာ 
ခ9ခ9!,ဘဲ )))။
        ေနာက္တေန႕ မွာ (ိုးတာမ်ား သူမ ကို (ုန္းေခ>ေလမလား &ို !ီး တေမ်ွာ္ေမွ်ာ္ (%္ေနမိ သည္ ))။
ေမွ်ာ္တ'ုးေမွ်ာ္&ဲ (ိုးတာ ေခ>!ီ )))။ နီနီ ထိတ္ကနဲ /မ္းသာ သြားသည္ )))။ (ိုးတာ က မမ နဲ႕ ေတြ႕ခ်င္ သည္ 
))တဲ႕ ))။
(ိုးတာ နဲ႕ နီနီ ရု!္8ွင္/င္$ကည္႕$က သည္ ))။ မိ *႕လည္ က ရ'ုေတြမွာေတာ႕ မ2ုတ္ ))။ မ-ၤလာဒ'ု မွာ 
$ကည္႕တာ ))။ %ားေတာ႕ မရမ္းကုန္း က ခ' $ကီး တခုထဲ(ြင္႕ထားတဲ႕ &ိုင္$ကီးတခုမွာ )))။
  (ိုးတာ က 3 မမ 5 3 မမ 5 နဲ႕ သူမ ကို အရမ္း-ရု%ိုက္ ! သည္  ))။%ားေသာက္&ိုင္$ကီးရဲ႕ သီးသန္႕ 
အခန္းထဲမွာ 0ေ"ာက္ထဲ&ိုေတာ႕ သမီးရီး%ားလိုလို ဘာလိုလို နဲ႕ ေ!,႕ ))။ ဒီေန႕ (ိုးတာနဲ႕!တ္သက္!ီး 
နီနီရင္တအားခုန္သြားခဲ႕ရတာေတြ ရွိ သည္ ))။ (ိုးတာနဲ႕ အတူသြားလာေတာ႕ ထိမိကိုင္မိတာေလးေတြ  
ရွိသည္ ))။လမ္း(တ္ အကူးမွာ အရွိန္!င္း!င္း ေမာင္းလာေသာကားတ%ီး  ေ$ကာင္႕ (ိုးတာက နီနီ႕ ကို 
&ြဲ(က္ထားလိုက္တာ မ်ိ*းေ!,႕ ))။
                        (ိုးတာ က နီနီ႕ ကို !န္!ို႕ေတာ႕ လမ္းထိ!္ မွာ ရ!္ေ!း!ီး ေတာ္ေတာ္ နဲ႕ 
ကားေမာင္းထြက္မသြားေသးဘဲ 3 မမနီ )) ကို ေန႕တိုင္းဘဲ ေတြ႕ခ်င္ေနေတာ႕တာဘဲ 4်ာ ))မနက္(န္ေကာ 
ေတြ႕$ကရေအာင္ လား )))5 လို႕ ေ!ာေလ သည္ ။ နီနီလဲ 3 မမနီ လဲ (ိုးတာကို ေတြ႕ခ်င္တာ!,ဘဲ ကြာ ))5 လို႕ 
နီနီကလဲ အသ'ေလး တုန္တုန္ နဲ႕ သူ႕ကို !န္ေ!ာလိုက္မိ သည္ ))။
3 ဒ,&ို မနက္(န္ ေတြ႕$ကမ"္ေနာ္ မမနီ)))5
နီနီ  ေခ,င္းညွိမ္႕!လိုက္ သည္ ))။ (ိုးတာ !'*းသြား သည္ )))။
                                                                                  
///////////////////////////////////////
               3 မမနီရ"္ )))သိ!္ေခ်ာတာဘဲ))5 (ိုးတာ က နီနီ ))))ကို %ိုက္$ကည္႕8င္းေ!ာလိုက္ သည္ ))။
မိန္းမ သဘာ/အရ ကို"္႕ကို ေခ်ာတ"္ေ!ာရင္ မ$ကိ*က္ တဲ႕ မိန္းမ မရွိဘူး ))။ နီနီ ေက်န!္သည္ ))။ 
ကို"္႕ကို ကို"္ လင္ရွိမ"ားတေ"ာက္&ိုတာ နီနီ ေမ႕ေန!ီ ))။ အ!်ိ*(်န္းေလးတေ"ာက္လိုဘဲ ရင္ေတြ  
ခုန္ေန သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္းကို သ%Aာေ(,က္ေနသည္လို႕လဲ သူမ မ%7္း%ားမိ!, ))။
                ဒီတခ, ခ်ိန္းေတာ႕ လဲ ))ရု!္ရွင္ $ကည္႕$က!န္ သည္ )))။ ရုု!္ရွင္$ကည္႕ေတာ႕ (ိုးတာ က 
မီးေမွာင္သြားတာနဲ႕ နီနီ လက္ကေလးကို &ု တ္ကိုင္ထား သည္ ))။ လက္(မိုး ကို&ြဲ"ူ က နမ္း သည္ )))။ 
အ&ိုေတာ္ !ုလဲ ရဲ႕ သီခ်င္း%ာသားလို)))လက္ကေလး!ီးေတာ႕ !,းကေလးေ!,႕ ))&ိုတာလိုဘဲ နီနီ  !,း!င္ကို 
သူ နမ္း သည္ )))။ !,းကေလး!ီးေတာ႕ နီနီ ရဲ႕ !ည္႕တင္း ေနတဲ႕ +ွ *တ္ခမ္း (ူး(ူးေတြ ))။+ွ*တ္ခမ္းေတြကို 
နမ္း%ုတ္ ေတာ႕ နီနီ ရင္ တလွ!္လွ!္ နဲ႕ (ိုးတာ ကို !န္ (က္ထားမိေလ သည္ ))။ (ိုးတာရဲ႕ လက္က နီနီ႕ကို 
(က္ထားရင္း ဘေလာက္%္!ြ!ြ ေအာက္ကေန နို႕ေတြကို %မ္းေန သည္))။ +ွ*တ္ခမ္းခ်င္းအခြ, ))နီနီက 3 
လူေတြ ရွိတ"္))(ိုးတာရ"္ )))မေကာင္း!,ဘူး ))5 လို႕ ေ!ာသည္။
3 ဒ,&ိုလဲ လူေတြ မရွိတဲ႕ ေနရာ ကို သြား$ကရေအာင္ )))5
(ိုးတာက နီနီ႕လက္ကို&ြဲကာ ရု!္ရွင္ရ'ုထဲက ထြက္ ေလ သည္ ))။ !ု#ြန္ေတာင္ က (ိုးတာ မိဘေတြရဲ႕ 
-ိုေဒ,င္$ကီး&ီကို (ိုးတာ ေမာင္းလာတ'ုး နီနီ လဲ သူ ႕လက္ေမာင္းကို (က္တြ"္!ီး လိုက္ လာ သည္ ))။
%ိတ္ထဲကမွာ (ိုးတာ ရဲ႕ အကိုင္အတြ"္ ))အထိအေတြ႕ေတြကို မ$ကာခင္ $က'* ရေတာ႕မ"္&ိုတာ သိေနလို႕ 
))နီနီရင္ခုန္ေန သည္ ။  (ိုးတာ ရဲ႕ ေဘာင္းဘီ -ြ&'ု မွာလဲ (ုေ(,င္းေ(,င္း$ကီး (%္ေန လို႕ (ိုးတာလဲ  
ေတာ္ေတာ္ ထန္ေန!'ုရ သည္ )))။ -ိုေဒ,င္$ကီး &ီ ေရာက္ လာ သည္ ))။ -ိုေဒ,င္$ကီး ထဲ (ိုးတာ နဲ႕ နီနီ 
/င္ခဲ႕ေတာ႕ -ိုေဒ,င္ အေ%ာင္႕ 3 အာ/,း 5 နဲ႕ ေတြ႕ သည္ ))။ (ိုးတာက 3 အာ/,း 5 ကို !ိုက္&'ထုတ္ေ!း!ီး 
မိ*႕ထဲမွာ ေန႕လည္%ာ သြား%ားခိုင္း သည္ ))။ သူတို႕အတြက္လဲ ဒန္ေ!,က္ထမင္း /"္လာခိုင္းလိုက္ သည္ ။
        -ိုေဒ,င္$ကီး ရဲ႕ ထ!္ခိုးမွာ (ိုးတာ တို႕ အိ!္ခန္းနဲ႕ ရ'ုးခန္းေတြ ေ&ာက္ထား သည္ ))။ (ိုးတာ သည္ နီနီ 
လက္ကို &ြဲကာ ထ!္ခိုးေ!>ကို တက္ ခဲ႕ ေလ သည္ ။ အိ!္ခန္းေလး သည္ ေသးေ!မဲ႕ သ!္သ!္ရ!္ရ!္ ရွိ  
သည္ ))။ ကုတင္ေလးတလ'ုး နဲ႕ %ား!ြဲေလးတလ'ုး))ေရခဲေသတ@ာေလးတလ'ုး ရွိေန သည္ ))။ (ိုးတာ က 
ကုတင္ ေ!> အတူ ထိုင္$ကရင္း နီနီ+ွ*တ္ခမ္းေတြကို %!ီး နမ္းေလ သည္ ))။ နီနီလဲ %ိတ္ကို လ6တ္လိုက္!ီ ))။ 
(ိုးတာကို !န္လည္ နမ္း%ုတ္ေနမိ သည္ ။ (ိုးတာ သည္ အနမ္းက်ြမ္းသူတေ"ာက္&ိုတာ ေတြ႕ရ သည္ ))။ 
(ိုးတာ ရဲ႕ လက္ေတြက  နီနီရဲ႕ အ/တ္အ%ားေတြကို ခြ်တ္!%္ေန သည္ ))။ နီနီ လဲ လင္ရခဲ႕ေ!မဲ႕ ))အခုလို 
ကို"္႕%ိတ္$ကိ*က္ ေ"ာက်ၤား မ2ုတ္ခဲ႕ ဘ ဲ!'ု!်က္!န္း!်က္ ))အရု!္&ိုး&ိုး အသက္$ကီး$ကီး ကို 
ေငြမ်က္+ွာနဲ႕ "ူခဲ႕ရတာမို႕ ))အခုေတာ႕ (ိုးတာ နဲ႕ %ိတ္လြတ္ကို"္လြတ္ မို႕ (ိုးတာ သူ ႕ အ/တ္ေတြကို  
ခြ်တ္ေနတာကို ကူညီ!ီး ခြ်တ္!%္မိေတာ႕သည္ ))။
                        မ$ကာခင္ နီနီ႕ကို"္ေ!>မွာ အ/တ္&ိုလို ႕ခ်ည္တမွ်င္ေတာင္ မရွိေတာ႕ ))။ /င္း(;!ီး 
အခ်ိ*းက်လွတဲ႕ နီနီ႕ကို "္လ'ုးတီးကို"္ခ+Cာ ကို (ိုးတာ မင္ရေသာအခ, (ိုးတာ မွာ သူ႕ အ/တ္ေတြကို  
အမန္&'ုးနည္းနဲ႕ ခြ်တ္ခြ,လိုက္ေလသည္ ))။  နီနီမွာလဲ (ိုးတာလို !ိန္!ိန္သြ"္သြ"္ ေကာင္ေလး ရဲ႕ 
ေ!,င္$ကားမွာ သူမ အခုေတြ႕မင္လိုက္ရတဲ႕ လီးတန္ရွည္ရွည္တုတ္တုတ္$ကီး ရွိေနလိမ္႕မ"္လို ႕ 
မထင္ထားမိခဲ႕ ေ! ))။
လင္(%္သူ ေက်ာ္သိန္း ရဲ႕လီးထက္ $ကီးမား!ီး ေအာင္မင္လွတဲ႕ (ိုးတာ လီး$ကီး ကို $ကည္႕ကာ 
ေ$ကာက္လဲေ$ကာက္ !ီတိ လဲ (%္ မိေန သည္ ))။ (ိုးတာ က နီနီ႕ကို ကုတင္ေ!> !က္ လက္ လွဲခ်လိုက္!ီး 
ေ!,င္တန္ေတြကို &ြဲကားကာ အေ!>မွ တက္ေမွာက္ခ, ေနရာ"ူလိုက္ သည္ ))။ နီနီ႕ရဲ႕ &ူ(ိ*ူးလ'ုး/န္းေသာ 
နို႕ေတြ ကို အငမ္းမရဘဲ %ို႕ သည္ ))။ လက္တ(က္နဲ႕နို႕တလ'ုးကို &ုတ္န"္ေနသလို က်န္ လက္ တ(က္နဲ႕ 
သူ႕ လီး$ကီးကို &ုတ္ကိုင္ ကာ နီနီ ရဲ႕ ေ%ာက္(ုတ္ ကို (ိကာ !ြတ္ သည္ ))။
    ခုန္းေမာက္ ေနေသာ နီနီရဲ႕ ေ%ာက္(ုတ္$ကီး 2ာ တ9ွာေရ$ကည္ေတြ %ို%ိုရ6ဲ ေန သည္ ))။(ိုးတာ 
လီးဒ%္!ဲ$ကီးနဲ႕ (ိ!ြတ္တာေ$ကာင္႕ ဒ%္$ကီးမွာ အေရေတြနဲ႕ ေ!လူးေန!ီ ))။ ေ%ာက္+ွ*တ္ခမ္းေတြ အလ"္ကို 
ေတ႕ခ်ိန္ ကာ (ိသြင္းလိုက္ ရာ !ိ4်ိ )))&ို!ီး ဒ%္$ကီး မ*!္/င္သြားသည္ ))။ နီနီလဲ အီး))))))))2ီး)))&ို!ီး 
ေ$ကာက္လန္႕တ$ကား (ိုးတာကို လွမ္း(က္လိုက္သလို ေ!,င္ေတြကိုလဲ အ%ြမ္းကုန္ (ဲကားေ!းလိုက္မိသည္ ။
နို႕ $ကီးေတြကို သူ ႕ မ်က္+ွာ နဲ႕ လူးလွိမ္႕ကာ နမ္းရွ'*႕ ရင္း ))လီးကို ထ!္မ'(ိသြင္းလိုက္!န္ရာ လီး$ကီး မွာ 
တင္းက်!္က်!္ နဲ႕ တ(%္(%္ ေ%ာက္ေခ,င္းန'ရ'ေတြ ကို !ြတ္တိုက္ခ, /င္သြားေလ သည္ ))။3 
အို)))အို )))))))(ိုးတာ)))))မမသက္))2ာ !ဲ!ီလားကြ"္ ))))))နာ)))နာတ"္ ))))5
3 မ!ဲ!,ဘူး ))မမနီ ရ"္ ))မ$ကာခင္ အနာ ေ!်ာက္!ီးသိိ!္ ေကာင္းလြန္းတဲ႕ ကာမ အရသာေတြ  
မမနီရလာမွာ!, )))က်ေနာ္ ေ(းေ(းခ်င္း လိုးေ!းမ"္ မမနီ )5
(ိုးတာ က  နီနီရဲ႕ (င္တ'ုးေတြကို လက္နဲ႕ %'ု &ုတ္ကိုင္ညွ%္!ီး ေ(းေ(းခ်င္း လိုးေ!း!,ေတာ႕ သည္ ))။ 
%ိတ္ထဲမွာလဲ လွ! ေက်ာ႕ရွင္းသည္႕ နီနီကို အခုလို %ိတ္ $ကိ*က္ တက္လိုးေနရတာ ကို အရမ္း$ကီး 
ေက်န!္ေနေ! သည္ )))။သူ႕ လီး$ကီး2ာ နီနီ႕ေ%ာက္(ုတ္ ထဲကို တင္းတင္း%ီး%ီး$ကီး /င္ေန သည္ ))။ 
ေကာင္းလိုက္တဲ႕ ေ%ာက္!တ္)))။
ေ(းေ(း အသြင္းအထုတ္ လု!္ေနရင္ ေမသက္ သည္ အ'$ကိတ္ခ, ေ!,င္(ဲကားလ်က္ ခ'ေနေ!မဲ႕ မန္မန္  
ေ&ာင္႕ေသာအခ,)))))အသ'ေတြ &ူည'ေအာင္ ေအာ္2%္တာေ$ကာင္႕ (ိုးတာလဲ ထိုကဲ႕သို႕ 
နီနီေအာ္2%္တာကို %ိတ္ထဲ!ို သေဘာက်ရ!ီး ခ!္မန္မန္ ခ!္$ကမ္း$ကမ္း လိုးေ&ာင္႕ေ!းေတာ႕သည္ ))။ 
နီနီလဲ 3 အား))))အား)))အိ)))2ို႕2ို႕ ))))5%သ(င္= ေအာ္ေလ သည္ ))။ (ိုးတာလဲ ဒ, ကို သေဘာက်ကာ 
)တအားလိုးေ&ာင္႕ေလ ေတာ႕ သည္ ))။ &ီးခ'ုခ်င္းရိုက္ခတ္တဲ႕ အသ' က တေ(,င္းေ(,င္း မည္လာ သည္ ))။ 
ေ%ာက္ေခ,င္းထဲ လီး/င္ထြက္သ' က %ို%ို ရ6ဲေနတဲ႕ လေရ))ေ%ာက္ေရေတြေ$ကာင္႕ ))(ြတ္(ြတ္))(!္(!္)))နဲ႕ 
အသ'ေတြ မည္ သည္))။ (ြတ္(ြတ္)))(ြတ္   
3 ေ&ာင္႕))ေ&ာင္႕)))တအား))တအား ))))ေ&ာင္႕)))))5   နီနီ !ီးခ,နီးလာ!ီး (ိုးတာကို ေအာက္ကေန 
(င္$ကီးေတြ ေ/႕ကာ/ိုက္ခ, နဲ႕ ေကာ႕ေကာ႕ေ!းေန သည္ )))။
(ိုးတာ အားရ!,းရ လိုးေ&ာင္႕ ရာ မ$ကာခင္ ဘဲ နီနီ မွာ လင္$ကီး နဲ႕ မရနိုင္ခဲ႕တဲ႕ ကာမ %ည္း%ိမ္ေတြ  
အ!ည္႕အ/ ရရွိ ကာ ကာမ လမ္း&'ုး !ီးခင္း ကို ေရာက္ရွိရေလ ေတာ႕ သည္ )))။
3 အို )))အို)))အိုး  ))))ေကာင္း)))ေကာင္းလိုက္တာ))))မမ))))မမ)ေကာင္း))))ေကာင္းသြားတ"္ 
)))))))အို ))2င္း2င္း )))))))))အီး )))))))5
        (ိုးတာ လဲ နီနီ !ီးသြားတာ ေတြ႕ရလို႕ အင္မတန္မွာသေဘာက် ေက်န!္သြား!ီး ))ဒလ%!္ &က္တိုက္ 
ေ&ာင္႕လိုက္!ီး နီနီ႕ေ%ာက္ေခ,င္းထဲကို သုတ္ေတြ ဒလေ2ာ !န္းထုတ္ခ, သူလဲ !ီးသြားေတာ႕ သည္ ။
3 အား )))))))ေကာင္း)))ေကာင္းလိုက္တာ မမနီ ရ"္ ))))))))5
                                                                        
//////////////////////////////////////////////////
                                   ေရခ်ိ*းခန္းထဲ မွာ (ိုးတာ သည္ ေရ%ည္ေဘးမွာ မတ္တ!္ရ!္ေနကာ အခုဘဲ  
လိုး!ီးသြားလို႕ ခ!္ငိုက္ငိုက္$ကီး (%္ေနေသာ လီး$ကီးကုိ နီနီ  
က))တ"ုတ"))&!္!ာနဲ႕!ြတ္တိုက္ေ&းေ$ကာေ!းေန သည္ ))။  3 ထြားလိုက္တဲ႕ အေကာင္$ကီး ))ကြ"္ 
))))))5 လို႕ သေဘာက်သလို ေ!ာလိုက္ရာ (ိုးတာ လဲ 3 မမသက္ $ကိ *က္လား))))5 လို< ေမးသည္ ))။ နီနီ လဲ 3 
အင္း ))$ကိ *က္တ"္ )))တင္!ည္႕က်!္!ည္႕ နဲ႕အရသာ အ!ည္႕အ/!,ဘဲ ကြာ ))5 လို႕ ေ(ရင္း လီး$ကီးကို 
ခ်%္%နိုး(်%္ညွ%္လိုက္ ေလ သည္ ))။
3 မမနီ %ုတ္ေ!းမလား2င္ )))5
3 အင္း )))5
ေရခ်ိ*းခန္း $ကမ္း!င္ မွာ ဒူးေလးေထာက္!ီး (ိုးတာ လီး$ကီးကို !,း%!္ထဲင'ုေ!း လိုက္ သည္ ))။ နီနီ႕ !,း%!္ထဲ 
လီး$ကီး 2ာ မ&န္႕မ!ဲ ))(%္ေန သည္ )))။ နီနီ %ုတ္!ီ ))။ ေက်ာ္သိန္းကို လီး %ုတ္ေ!းေနက်မို႕ နီနီ လီး%ုတ္  
တာ က်ြမ္း!ီးသား မို႕ လ်ာေလးနဲ႕ လီး$ကီးရဲ႕ ဒ%္$ကားကို ရ%္္!တ္!ြတ္&ြဲ ကာ (ိုးတာ ေကာင္းေအာင္ !*%ု  
ေ!းလိုက္ရာ (ိုးတာ မွာ  နီနီ ရဲ႕ !ုေလြ ကို အ%ြဲ$ကီး%ြဲ သြားရ ေလ သည္ ။နီနီ အ%ုတ္ေကာင္းလြန္းလို႕ (ိုးတာ 
မွာ !ီးခ,နီး (%္လာ!ီး 3 ေတာ္!ီး မမသက္ )))ေတာ္!ီ ))))5 လို႕ ရ!္ခိုင္းေတာ႕ နီနီလဲ))3 
ဘာလို႕လဲ2င္))(ိုးတာ မမနီ %ုတ္တာ မ$ကိ*က္ဘူးလား )))5 လို႕ ေမး သည္ ။
        3 2ား)))$ကိ*က္တာေ!,႕ ))မ မနီ %ုတ္ေ!းတာ အရမ္း ေကာင္းတ"္ ))))!ီးသြားမွာ %ိုးလို႕ 
))ထုတ္ခ်င္တာ ))5
        3 !ီးလဲ !ီး!,ေ%ေ!,႕ (ိုးတာရ"္ ))မမနီ !,း%!္ထဲမွာ!ီးလိုက္လို႕လဲ ရ!,တ"္ ))))5
        3 2င္႕အင္း ))မမနီ ))))))လိုး$ကအ'ုးမ"္ေလ ))လာ ))ထ မမ ))အခန္းထဲ သြား လိုး$ကရေအာင္ ))))5
(ိုးတာ က နီနီ႕ကို &ြဲထူကာ ခ,းမွ(က္ရင္း အိ!္ခန္းထဲကို !န္ /င္လာ$ကေ! သည္ ))။ သူတို႕ လု!္ရ!္ 
အားလ'ုး ကို အ%က အ&'ုး ေခ်ာင္းေနတဲ႕ 3 အာ/,း 5 မွာ လီး$ကီး တအားေတာင္ေန!ီး သူ ႕ လီး$ကီးကို  
လက္နဲ႕ ကြင္းတိုက္ ေနေ! သည္ ။ေတာင္႕တင္း အခ်ိ*းက်တဲ႕ နီနီ႕ကို"္ခ+Cာကို အာသာတငမ္းငမ္းနဲ႕ 
ေခ်ာင္းေနရင္း သူ႕ လီး$ကီးကို !ြတ္သ!္ကာ ကာမ%ိတ္ေတြ ထိန္းသိမ္းလို႕ မရေလာက္ေအာင္ဘဲ  
ထ$ကြေနေ! သည္ ။
        အာ/,း သည္ နီနီ႕ ကို အရမ္းဘဲ လိုးခ်င္သြား သည္ ))။အာ/,း အ$က'ထုတ္ေန!ီ  )))။
                                                                      
/////////////////////////////////////////////////////////
                   တေနကုန္ တ/$ကီး လိုး$က!ီး နီနီ အိမ္!န္လာေတာ႕ တကို"္လ'ုး နာက်င္ေနသည္ ))။ 
(ိုးတာ ရဲ႕ $ကီးမားတဲ႕ လီးကိုေရာ သူ႕ ရဲ႕ အနမ္းအ%ုတ္ ))အကိုင္အတြ"္ နဲ႕ လိုးေ&ာင္႕တာေတြကို နီနီ
%ြဲလန္း သြားရေလ !ီ ))။ ေနာက္&'ုး တခ်ီ (ိုးတာ လိုးတာ အရမ္း$ကမ္းသည္ ။နီနီ႕ကို (င္ေထာင္ကုန္းခိုင္း!ီး 
အေနာက္ကေန ခ,းကို လက္နဲ႕ %'ုကိုင္ကာ ေ&ာင္႕လိုးတာ (%္ သည္ ။ (ိုးတာ ရဲ႕ လီးက ရွည္ေတာ႕ 
ေမသက္ သားအိမ္ကို ထိ!'ုရ သည္ ))။ နီနီ လဲ လင္(%္သူ နဲ႕ မေကာင္းခဲ႕ သမွ် (ိုးတာနဲ႕ ကာမ အရသာေတြ  
အ!ည္႕အ/ ရရွိ ေလ သည္ ။ဒ,ေ!မဲ႕ (ိုးတာ တအားေ&ာင္ေ&ာင္႕လိုးထားလို႕ နီနီ ေ%ာက္(ုတ္တခုလ'ုး 
က်ိန္း%!္ နာက်င္ေနသည္ ။
                            (ိုးတာလဲ နီနီ႕  ကို လမ္း./ထိ!္မွာ ခ်ထားလိုက္!ီး)))သူင"္ခ်င္းေတြ %တဲခ်ေသာ 
-ြတDလ%္ လမ္းမ$ကီးေ!> က 3 ေရ6လ်' လဘက္ရည္&ိုင္ 5 ကို ေမာင္းခဲ႕ သည္ ))။သူ႕ သူင"္ခ်င္းေတြ 
ထိုင္ေန$က!ီ ))။-"္လဘ"္ လို႕ ေခ>တဲ႕ ထြန္းထြန္း )))18B လို႕ ေခ>တဲ႕ ေ#$ကီး တို ႕ ေ&းေ!,႕လိ!္ေတြ  
တေထာင္းေထာင္း(ြ,ရင္း ထိုင္ေနတာ ေတြ႕ရ သည္ ။
        3ေ2႕ေကာင္ (ိုးတာ ))ေ!်ာက္ခ်က္သား ေကာင္းလွခ်ည္လား ))ဘာေတြ လု!္ ဘာေတြ မွ*တ္ေနလဲ 
))))5
        3 ေအးကြာ )))(ိုးတာ ))ဒို႕လဲ မင္းကို ေမွ်ာ္ေနတာ ))လာကြာ))ဘာေသာက္မလဲ ))5
        3 နို႕$ကက္7 )))))5
   %ား!ြဲထိုးေလး က !'*း%ိ%ိ နဲ႕ 3 အကို$ကီး အားကုန္လာတ"္ထင္တ"္ ))))5 လို႕ ေ<!ာရင္း )))3 နို႕$ကက္7 
))တ!ြဲ ))5 လို႕ လွမ္း မွာေ!းသည္ ))။
ေ#$ကီး က 3 (ိုးတာ )))မင္း ဘ"္သူ နဲ႕ /,းလာလဲ ))&င္မလိုက္ က သီတာ လား ))))5 လို႕ ေမး သည္ ))။ 
(ိုးတာ က !'*းလ်က္ )))3 မင္းတို႕ သိရင္ လ'ုး/ (*န္သြား))(်ားသြားမ"္ ))))5 လို႕ ေ!ာလိုက္သည္ ))။ 
-"္လဘ"္လ္
က 3 (ိုးတာ ေ!ာမဲ႕ 2ာ မန္မန္ ေ!ာ%မ္း!,ကြာ))))ဘ"္ေ&ာ္လဲ ))))5 လို႕ %ိတ္မရွည္ေတာ႕ဘဲ ေမး သည္ 
)))။
        (ိုးတာလဲ ))3 မင္းတို႕ နဲ႕ %ေကာ႕ေ%်းထဲ လို က္ ရွိ*းတဲ႕ေ&ာ္ေလကြာ))သေဘၤာသားမ"ားေလ )))))5 
လို႕လဲ ေ!ာလိုက္ေရာ 0ေကာင္လ'ုး 2ာေတြ 2င္ေတြ (%္!ီး အ' =$သကုန္ေလ သည္ )))။
 3 (ိုးတာ ))မန္လွခ်ည္လား )))ဘ"္တ'ုးက ညိသြားတာလဲ )))5
 3 အဲဒီ ေန႕ က လိုက္(န္တာေလ ))မင္းတို႕ လဲ သိတာဘဲ ))))5
 3 မန္လိုက္တာကြာ )))ကဲကြာ))#ာတ္%'ု ခင္း!,အ'ုး ))ေ&ာ္$ကီးက ေတာ္ေတာ္ မိုက္လား))ဘ"္ဘိ 
ေခ>သြားလဲ))ဘ"္+ွ%္ခ်ီေတာင္ /,းလိုက္လဲ ))))5
 (ိုးတာ က သူ႕ အေတြ႕အ$က'* ေတြကို ေ!ာ!ေလေတာ႕ သည္ ။
3 2ာ))မိုက္လွခ်ည္လားကြာ)))ေ&ာ္$ကီးက ေတာ္ေတာ္႕ကို &ာေန!'ုရတ"္)))5
3 ေအးကြ))$ကည္႕8တာ သူ႕ လင္သေဘၤာသား&ိုတဲ႕ လူ $ကီးနဲ႕ က အာသာေ!!'ု မရဘူး ))5
3 (ိုးတာ )))မင္း ေနာက္တခ, /,းရင္ 4ြီဒီ"ို ရိုက္ထားလိုက္!,လား ))))ဒ,&ို မင္းလက္ခု!္ထဲ ဒီေ&ာ္  
ေရာက္လာမ"္))။သြန္ခ်င္သြန္ ေမွာက္ခ်င္ေမွာက္ ))မင္း ခိုင္း%ားလို႕ေတာင္ရမ"္ )))2ိုတခ,ကလိုေ!,႕ကြာ 
)))5
ေ#$ကီးက (ိုးတာ လြန္ခဲ႕တဲ႕ 0+ွ%္ေလာက္ က ေက်ာင္း&ရာမ အ!်ိ *$ကီးတေ"ာက္ နဲ႕ ညိတ'ုးက !'ုေတြ  
ခိုးရိုက္!ီး ))ေ#$ကီးတို႕ က ဒီ!'ုေတြကို!!ီး ခိမ္းေခာက္ခ, လု!္ခ်င္တိုင္း လု!္ခဲ႕$က သည္ ))။ေက်ာင္း&ရာမ 
အ!်ိ*$ကီး မွာ သူတို ႕ အားလ'ုး လိုးသမွ်ကို ခ'ရတဲ႕ အ!င္ သူတို ႕ ကုန္းခိုင္းရင္လဲ ဘ"္သူ နဲ႕(%္(%္  
ကုန္းရတဲ႕ ဘ/ ေရာက္ခဲ႕ရေလ သည္ ))။
    ေနာက္&'ုး ))နိုင္င'ခားသား အ(ိုး$ကီးတေ"ာက္ နဲ႕ ရ!ီး နိုင္င'ခားကို ထြက္သြားေတာ႕မွ #ာတ္လမ္း 
&'ုးသည္ ))။ (ိုးတာ သည္ ေ#$ကီးတို႕ ေ!ာသလို နီနီ႕ကို မလု!္ရက္ေ! ))။မလု!္ခ်င္ေ! ))။ 
သို႕ေ!မဲ႕))သူင"္ခ်င္း ေ#$ကီးတို႕ က သူတို႕ အကြက္ေကာင္း ရခဲ႕ တ'ုးကလဲ သူ႕ကို ေ!းေက်ြးခဲ႕တာ 
အခ,ခ,&ိုေတာ႕ သူ႕ အလွဲ႕မွာ ငင္း(ို႕ ခက္ေနသည္ ))။ေ#$ကိး က ေနာက္တခ, ခ်ိန္းရင္ သူ႕တိုက္ခန္းမွာ 
ခ်ိန္း(ို႕ ေ!ာသည္ ))။ သူ မ်က္+ွာက်က္မွာ ကင္မရာ &င္မည္ တဲ႕ ))။(ိုးတာလဲ $ကည္႕လု!္$ကတာေ!,႕ကြာ 
လို႕ ေ!ာလိုက္ သည္ ။
    ေ#$ကီး သည္ 4ိုလ္ခ်*!္ေ%်းမွာေတြ႕ဘူးကထဲက နီနီ ကို ေရေရလည္လည္ (*တ္ခ်င္ေနသူ (%္ သည္ ။
                                                            
///////////////////////////////////////////////////////////////
                            ေနာက္တေန႕ )နီနီ ေရခ်ိ*းရင္း က်ိန္း%!္ေန&ဲ သူမ ေ%ာက္(ုတ္ ကို &!္!ာနဲ႕ 
!ြတ္သ!္ ေနရင္း (ိုးတာ ရဲ႕ လီး$ကီးကို !န္လည္ မင္ေ"ာင္ကာ ကာမ%ိတ္ေတြ နိုး$ကြလာ!န္ သည္ )))။
ေ%ာက္(ုတ္ က နာက်င္ေနတ'ုးမို႕ ခ9 နားလိုက္အ=ုးမည္ လို႕ နီနီ ေတြးေန သည္ )))။ ေရခ်ိ*းအ!ီး ထမိန္ကို 
ရင္လ်ားလိုက္!ီး မ်က္+ွာသုတ္!ု/,$ကီး ခ'*ကာ အိ!္ခန္းထဲကို !န္လာ!ီး %ိုေနတဲ႕ &'!င္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ 
သုတ္ သည္ )))။ လူေခ>ေခ,င္းေလာင္းဘဲလ္ အသ' တ'ခ,း/ က $ကားလိုက္ရ သည္ ))။ ေခ်ာင္း$ကည္႕တဲ႕ 
အေ!,က္ က $ကည္႕လိုက္ေတာ႕ ))မေန႕ က (ိုးတာ နဲ႕ သြားခဲ႕တဲ႕ -ိုေဒ,င္$ကီး က အေ%ာင္႕ေကာင္ေလး 3 
အာ/,း 5
(%္ေန သည္ ))။ တ'ခ,းမ(ြင္႕ေသးဘဲ အထဲကေန ေမးလိုက္ သည္ ))။ 3 ဘာကိ%Aရွိလဲ )))5
 အ!င္ က အာ/,း က 3 က်ေနာ္ အာ/,း!,))ကို (ိုးတာ လ6တ္လိုက္လို ႕ ))အေရးတ$ကီး ေ!ာ%ရာ ရွိလို႕!, 
)))အမ5 လို႕ ေ!ာသည္ ))။ (ိုးတာ က (ုန္း&က္ရင္ရရဲ႕ သားနဲ႕ ဘာေ$ကာင္႕ လူ လ6တ္သလဲ ))။ နီနီ  
%7္း%ားမိေ!မဲ႕ တ'ခ,းကို (ြင္႕ေ!းလိုက္မိ သည္ ))။ အာ/,း /င္လာ သည္ )))။ 3 ကဲ ဘာအေရး$ကီးလဲ 
))ေ!ာ!,အ'ုး ))5 နီနီ တ'ခ,းကို !န္!ိတ္ !ီး အာ/,း&ိုတဲ႕ !ိန္ေညွာင္ေညွာင္ ေကာင္ေလးကို ေမး သည္ ။
   3 ဒီလို!, အမ ))အမ နဲ႕ ကို(ိုးတာတို႕ ဘာေတြ လု!္$ကတ"္&ို တာ က်ေနာ္ အ%အ&'ုး အားလ'ုး မင္တ"္  
)))က်ေနာ္ က အမ လင္$ကီး ကို ေက်ာ္သိန္း ရဲ႕ သေဘၤာန'မည္နဲ႕ လိ!္%ာ အားလ'ုး ရ!ီး သူ႕&ိကို အမ 
ဘာေတြ လု!္ေနတ"္&ိုတာ !န္ေ!ာ(ို႕))%ာေရးထားတ"္ ))ေ2ာ ဒီမွာ %ာ    ဒ, အမ သိေအာင္ 
ေ!ာ!ရတာ )))5
    3 ဘာ ))မင္း))မင္း))ေတာ္ေတာ္ "ု တ္မာ!,လား ))မင္း က ဘ"္ လို အေထာက္အထား !မလဲ ))မင္းမွာ 
E,တ္!'ု ရွိလို ႕လား ))5
    3 မရွိဘူး ))က်ေနာ္ %ာေရးရင္ လ'ုေလာက္မ"္ထင္တာဘဲ ))))5
တက"္ေတာ႕ နီနီ သည္ 2န္ေ&ာင္ ေနတာ (%္သည္ ။ လင္ $ကီး သိသြားမွာကိုေတာ႕ ေသမေလာက္  
ေ$ကာက္ သည္ ))။ သူမ လင္$ကီး ကို ေက်ာ္သိန္း သည္ အလြန္သ/န္တိုတတ္တာ သူမ အသိ&'ုး ))။ သူမ 
ေ(,က္!န္တာ သိရရင္  သူမ ကို ေမာင္းထုတ္!%္မွာ ေသခ်ာ သည္ ))။ လတ္တေလာ ကို ေက်ာ္သိန္း 
ေ%ာင္႕ေရွာက္ထားတဲ႕ သူ႕မိသား%ု လဲ အခက္ $က'* မည္ ))။ သူလဲ ဘ/!်က္မည္ ))။ 2န္ကို "္႕(ို႕လု!္ခ,))
3မင္းေ!ာရင္လဲ င,႕လင္$ကီးက  "'ု!,႕မလား ))))မင္းထြက္သြားရင္ေကာင္းမ"္ ))))5&ို!ီး တ'ခ,း(ြင္႕ကာ 
ထိုလူကို တြန္းထုတ္(ို႕ $ကိ*း%ားေလ သည္ )))။
   3 အင္းေလ အမ -ရုမ%ိုက္ရင္လဲ က်ေနာ္ ဒီ%ာကို အမ လင္$ကီး&ီ !ို႕လို က္8မွာဘဲ )))5 အာ/,း က 
ကိုေက်ာ္သိန္းကို လိ!္%ာ တတ္ထားသည္႕%ာအိ!္ ကို ေထာင္!ေလ သည္ ))။
နီနီ တက"္!ို႕လို က္မွာကို မလိုလားေ! ))။  သူ႕ကို တုန္ရီတဲ႕ အသ'နဲ႕ေမးလိုက္ သည္ ။ 3 မင္း))မင္း က ေငြ 
ဘ"္ေလာက္ လိုခ်င္လို႕လဲ ))))5
 3 2ား2ား2ား )))သေဘာက်တ"္ အမ ရ"္ ))))က်ေနာ္ က &င္းရဲ!,တ"္ ))။ ေငြမရွိလို႕ သူမ်ား&ီမွာ 
-ိုေဒ,င္ေ%ာင္႕ လာလု!္ေနတာေ!,႕ )))ဒ,ေ!မဲ႕ )))က်ေနာ္ ေငြ မလိုခ်င္ဘူး4် )))5
 3 ဒီ))ဒီ ))ဒီေတာ႕ ))မင္း))မင္း))က ဘာ လိုခ်င္တ'ုး ))))5
နီနီ အထ%္ထ%္ အေင,႕ေင,႕ နဲ႕ ေမးလိုက္ သည္ ))။ အာ/,း !န္ေ(တာ ကို သူမ $ကားလိုက္ရေတာ႕ 
အလြန္အမင္း တုန္လွ*!္ေခာက္ခားသြားရေတာ႕ သည္ ။
  3 အမ ))))အမ ကို လိုခ်င္တာ))အဲ ))လိုးခ်င္တာ အမ ))အမ နဲ႕ ကို(ိုးတာ နဲ႕ လိုး$ကတာ က်ေနာ္ အားလ'ုး 
မင္တ"္ )))အမ ရဲ႕ နို႕ေတြ))အမရဲ႕ ေ%ာက္!တ္$ကီး)))အမ ရဲ႕ (င္$ကီးေတြ ))အို4်ာ))အမ 
လီး%ုတ္ေ!းတာေရာ က်ေနာ္ အားလ'ုး မင္ရ!ီး က်ေနာ္ လဲ လိုးခ်င္တ"္ )လီးအ%ုတ္ခ'ခ်င္တ"္ )))အမ 
ေ!းလိုးမ"္&ိုရင္ ဘာမွ မေ+ွာက္"ွက္ဘူး )))အင္း))ေ!းမလိုးဘူး&ိုရင္ေတာ႕ အမ လင္ ကို ေက်ာ္သိန္း&ီ  
%ာေရးထားတာ !ို႕ရ'ုဘဲ )))5
 3 မင္း))မင္းကြာ))ေတာ္ေတာ္ "ုတ္မာတဲ႕ ေကာင္ )))5
 3 အမ $ကိုက္သြားမွာ!, 4်ာ))က်ေနာ္႕င!ဲကလဲ ကို(ိုးတာ လိုဘဲ $ကီးတ"္))ကဲ ဒီမွာ $ကည္႕ ))5&ို!ီးသူ႕ 
!ု&ိုးကို ကြင္းလ'ုး!'ု ခြ်တ္ခ်လိုက္ေလ သည္ ))။ အာ/,းရဲ႕ ေ!,င္$ကား က အေမ6းမဲမဲ$ကား က 
တြဲေလာင္းက်ေနတဲ႕ လီးမဲမဲ$ကီးသာ မေတာင္ေသးတာေတာင္ မင္းလီး$ကီးလိုဘဲ အရွည္$ကီး !,လား ))။ နီနီ 
))သူ႕ လီး$ကီးကို တအ' = တ$သ $ကည္႕ေနတာ သူ ေတြ႕သြား!ီး )))3 အမကို ေကာင္းေအာင္ လိုးေ!းမွာ!,4်ာ 
))%ိတ္ခ်!,))ေ%ာက္!တ္လဲ "က္ေ!းမွာ )))5 လို႕ထ!္ေ!ာ!, သည္ ))။လီး$ကီး က &တ္ကနဲ&တ္ကနဲ 
ေခ,င္းေထာင္လာ သည္ ။ အေ$ကာ$ကီးေတြ ေထာင္ထေနတဲ႕ လီး$ကီး သည္ လ'ုး!တ္ေတာ္ေတာ္ တုတ္ သည္  
။လီး$ကီး ကို နီနီ မင္ရတာနဲ႕ သူမ ေ%ာက္ေခ,င္းထဲက &%္ကနဲ&%္ကနဲ "ား"'လာသည္ ။
  3 ခက္တ"္ကြာ)))မင္း))လု!္တာ င,ေတာ႕ ေသေတာင္ေသ လိုက္ခ်င္ေတာ႕တာဘဲ )))5
  3 အမ ရ"္))ဘ"္သူမွ သိ တဲ႕ ကိ%Aမွမ2ုတ္တာ ))လာ!,4ွာ))လိုး$ကရေအာင္ )))5
  3 အို )))လ6တ္))လ6တ္ ))မင္း)))မင္း))သိ!္ရဲတာဘဲ )))5
အာ/,း က ေတာ္ေတာ္ သန္မာ သည္ ))။ ေမသက္ ကို အတင္း/င္(က္ခ, အတြင္းခန္းကို &ြဲေခ>ေလ သည္  
))။ နီနီီ ေရြး%ရာ လမ္းက မရွိ ))။ ကိုေက်ာ္သိန္းသိရင္ မိုးမီးေလာင္မည္ ))။ သူ ႕ကို ေ!းလိုး!ီး 
+ုတ္!ိတ္ရေတာ႕မွာဘဲ )))။3 ကဲ))ကဲ))တအား မလု!္နဲ႕ကြာ))င,႕အသားေတြ အညိ*အမဲ %ြဲကုန္မ"္ 
)))မင္းလိုခ်င္တာ "ူသြား))2ုတ္!ီလား )))5
 အာ/,း သူ &င္ တဲ႕ အကြက္ထဲ /င္လာ!ီ မို႕ အရမ္း /မ္းသာ သြားေလ သည္ ))။ သူ အ!င္!မ္းခ'!ီး 
သေဘၤာသား ေတြ&ီက ကိုေက်ာ္သိန္း ရဲ႕ သေဘၤာလိ!္%ာ ရေအာင္ လု!္ရတာ တန္သြား!ီ ))။ ဒီလို 
ေခ်ာလွ!ီး ေတာင္႕တင္းတဲ႕ မိန္းမ မ်ိ *း သူ လိုးရ(ို႕&ိုတာ က မလြ"္လွဘူး ))။
        နီနီလဲ ကုတင္ေ!> တက္ထိုင္လိုက္!ီး ရင္လ်ားထားတဲ႕ ထမိန္ကို အသာေလး မ2ကာ ))3 
လာ))လာ))လု!္ )))5 &ို!ီး ေ!,င္ ကို ကားေ!းလိုက္ သည္ ))။
အာ/,းကလဲ လူလည္ ))။3 ဒီလို !န္း&ိုးတန္းကုန္းတ'တားေအာက္ က 3 တရွဲတမတ္ 5 !တဲ႕ အေ!,%ား 
(,သည္ လို မလု!္နဲ႕ ေလ))အမ ထမိန္ကို အားလ'ုး ခြ်တ္လိုက္!,4်ာ )))5
  3 မင္း))သိ!္ လည္တ"္ )))5 နီနီ သူ႕ကို မ်က္ေ%ာင္းထိုးလိုက္!ီး ထမိန္ကို ကြင္းလ'ုး!'ု ခြ်တ္ခ်လိုက္ေလ 
သည္ ))။ မီးေရာင္ ေအာက္မွာ (;ေ(ြးလွ!တဲ႕ နီနီ ရဲ႕ /တ္လ%္%ားလ%္ ကို"္ အလွကို အာ/,း 
ေတြ႕လိုက္ရေသာအခ, ))သူ႕ ေ!,င္$ကားက င!ဲ$ကီး မွာ မတ္မတ္$ကီး ေတာင္လာ သည္ ))။ နီနီ လဲ (ိုးတာ ရဲ႕ 
လီးထက္ေတာင္ ရွည္ တဲ႕ အာ/,းရဲ႕ လီးမဲမဲ$ကီးကို $ကည္႕ကာ $ကက္သီးေတြ တ(န္း(န္း ထလာ!ီး 
%ိတ္/င္%ားမိ ရ သည္ ))။
လီး$ကီး သည္ အ/တ္မဲ႕ ေနေသာ နီနီ႕ ကို ေတြ႕လိုက္တာနဲ႕ တ&တ္&တ္ လွ*!္ခ,ရေလာက္ေအာင္  
ထ$ကြလာေလ သည္ ))။
3 အို ))နဲတာ$ကီး မ2ုတ္ဘူး )))ကြာ))မမ ေ$ကာက္တ"္ ))5
3 မေ$ကာက္!,နဲ႕ 4်ာ))မမ ခ'နိုင္တာ က်ေနာ္ ေတြ႕ဘူးတာဘဲ ))ကို (ိုးတာ တအား ေ&ာင္႕ေ!းတာ မမ 
ခ'နိုင္တာဘဲ )))5&ို!ီး !က္ လက္ေလး လွဲခ်ေ!းတဲ႕ နီနီရဲ႕ ေ!,င္ေတြကို &ြဲကား!ီး ကို"္ ေ!>ကို တက္ခြ  
ေမွာက္လိုက္ေလ သည္ ))။အာ/,း ရဲ႕ လထ%္$ကီး က မွိ*!ြင္႕$ကီးလိုဘဲ ကားေန သည္ ))။4ိ))!ိ 
)))အိ)))))))အင္း))အ2ား)))$ကီးလိုက္တဲ႕ ဒ%္$ကီး2ာ )))5
လီး$ကီးတိုး/င္လာတာသူမ ေ%ာက္န'ရ'ေတြကို တထ%္ထ%္ ဲ႕႕ !ြတ္&ြဲသြားလို႕ ေမသက္ ေတာ္ေတာ္  
အီ&ိမ္႕သြား သည္ ))။ ေ%ာကိေရေတြလဲ တအားထြက္သည္လို႕ ထင္မိ သည္ ))။လီးတုတ္တုတ္$ကီး 
တင္းတင္း$ကီး %ိုက္/င္ေနသည္ ))။ အာ/,း က &က္!ီး(ိသြင္း သည္ )))။ အား)))ေ(းေ(း))))))။
အာ/,း ကလီး$ကီးကို အသာ &ြဲ+ုတ္!ီး !န္ထိုးသြင္း!န္ သည္ ))။ ေ%ာေ%ာက ေရခ်ိ*းရင္း လီး&ာလာတာ 
အခု လီး$ကီးတေခ်ာင္း က !ီ!ီ!င္!င္ သူမ ကို လိုးေန!ီ ))။ ကိုေက်ာ္သိန္းနဲ႕ အလိုးခ'ရတာ 
မေက်မန!္(%္ခဲ႕ရ သေလာက္ အခု လီးတုတ္တုတ္$ကီးေတြနဲ႕ အလိုးခ'ေနရ!ီ ))။ အာ/,း &ိုတဲ႕ 
ေကာင္ေလး သည္ လူန'!ိန္))က်ြဲ-ိ်*လိန္ &ိုသလိုဘဲ လူသာ င"္တ"္ထင္ရေ!မဲ႕ န'မည္က တုတ္$ကီး &ိုတဲ႕ 
%ကားလို!,ဘဲ ))။
            လူနဲ႕ မလိုက္ေအာင္ ရွည္!ီးတုတ္တဲ႕ လီး $ကီးနဲ႕  လိုးေန!,!ီ ))။ ေကာင္ေလး $ကည္႕ရတာ မိန္းမ 
အလိုးေတာ္ေတာ္ အေတြ႕အ$က'* ရွိဘူးသည္ ထင္သည္ ))။ နီနီ႕ကို အ!ီအ!င္ကို လိုးေန!ီ ))။
(တ္ကနဲ))(တ္ကနဲ လိုးေ&ာင္႕ခ်က္ေတြက ထိမိ လွ သည္ )))။ သူေ&ာင္႕လိုက္တိုင္း နီနီ လဲ !န္!န္ 
ေကာ႕ေ!းမိ သည္ )))။သူမ (င္$ကီးေတြ ကို ေ/႕ကာ/ိုက္ခ, ေ!းေနသည္ ))။ အာ/,း က 
ဘ"္ညာေ!းေနေသာ (င္(;(;$ကီးေတြကို လက္နဲ႕ ခ်*!္ကိုင္ထား!ီး တ(န္း(န္းဘဲ လိုးေ&ာင္႕ေလ သည္  
)))။ 3 ေကာင္းလား )))5
                                                                                    3 အင္း))အင္း ))5
  လိုးေ&ာင္႕တဲ႕ လူက ေ&ာင္႕သလို ေအာက္ က ခ'တဲ႕ သူကလဲ ေကာ႕ေ!းလိုက္  
ေ%ာက္(ုတ္+ွ;တ္ခမ္းေတြကို ညွ%္ေ!းလိုက္နဲ႕ တက္ညီလက္ညီ လိုး$ကရာ မ$ကာခင္ မွာဘဲ +ွ%္7ီး %လ'ုး 
!ိ*င္တူ 3 !ီး 5 သြား$ကေလ ေတာ႕ သည္ ))။ အာ/,းလဲ လီး$ကီးကို ေမသက္ ေ%ာက္(ုတ္ထဲက !န္ မထုတ္ဘဲ  
တ&'ုးသြင္းထားကာ နီနီ႕ကို "္ေ!>မွာ (ိရက္$ကီး မ်က္%ိေတြ  !ိတ္ခ, နားေနေလ သည္ ))။ 3 
("္အ'ုးကြ"္))မင္း))ကို"္$ကီး က ေလးလိုက္တာ )5
3 ေနာက္တခ, လိုးအ'ုးမွာ )))5
 3 လိုးရမွာ!,ကြာ))မမလဲ မင္းလိုးတာ ေကာင္းလြန္းလို႕ ထ!္ ခ'ခ်င္!,ေသးတ"္ )))5
အာ/,းလဲ လီး$ကီးကို&ြဲထုတ္လိုက္ သည္ ))။ေ%ာေ%ာက ေ%ာက္ေခ,င္းထဲ !န္းထုတ္ထားတဲ႕ လီးေရေတြ  
နီနီ႕ေ%ာက္!တ္ထဲက %ီးက်လာ လို႕ နီနီလဲ လက္္/,းေလးနဲ႕ အု!္!ီး ေရခ်ိ*းခန္း&ီကို ေ!းေလေတာ႕ သည္ ။
အာ/,းကေတာ႕ ကုတင္ေ!>မွာ !က္လက္$ကီး  မွိန္းေန သည္ ။သူမ ေ%ာက္(ုတ္ကို ေရေ&းအ!ီး 
မ်က္+ွာသုတ္!ု/,% င"္တခုကို ေရ&ြတ္ခ, "ူလာ!ီး အာ/,းရဲ႕ ေ!က်'ေနတဲ႕ေ!်ာ႕ေခြေနတဲ႕ လီးတန္$ကီးကို 
ေသေသခ်ာခ်ာ!ြတ္သ!္ သု တ္သင္ေ!းေလ သည္ )))။
            3 မမ ))ေနာက္တခ, လိုး$ကအ'ုးမ"္ ေနာ္ )))))5
             3 အင္း!, ))))မင္းေလး က သိ!္ အလိုးေကာင္းေတာ႕ မမ လဲ  ထ!္ လိုးခ်င္!,တ"္ ကြာ ))))5
                                                                                        
////////////////////////////////////////////////////////////////////
///
                                    ေက်ာ္သိန္း တို႕သေဘၤာ သည္ ေ2ာင္ေကာင္ နဲ႕ -်!န္ ေခ,က္တ'ု႕ေခ,က္!န္  
ေ!း&ြဲ ကာ ေနရာက ေ2ာင္ေကာင္ !န္ အေရာက္ "ခင္ ရေနတဲ႕ ကုန္ေတြ မရ ေတာ႕ဘူး &ို!ီး 
ေ2ာင္ေကာင္မွာ ေက်ာက္ခ်ထား!ီး ကုန္ ဘ"္မွာ တင္နိုင္မလဲ ရွာေ(ြေန သည္ ))။ 0ရက္ေလာက္ အ$ကာ 
))ကုန္ရ!ီ &ို!ီး ေ2ာင္ေကာင္ &ိ!္ကမ္း က ခြ, သည္ ။ သေဘၤာ မာလိ္န္မွ;း 3 က!္!တိန္ 5 က မန္မာ!ည္ 
ရန္ကုန္မိ*႕ကို /င္!ီး ကုန္တင္ရမည္ လို႕ ေ!ာသည္ ))။ မန္မာ သေဘၤာသားေတြမို႕ ရန္ုကုန္ကို !န္/င္မည္  
&ိုေတာ႕ အလြန္ဘဲ /မ္းသာ သြား$ကေလ သည္ ))။ ဒီ ေ$ကငာခ်က္ကို မာလိန္မွ;း က သေဘၤာ ရန္ကုန္ကို % 
7ီးတည္ ခုတ္ေမာင္းေတာ႕မွ ထုတ္!န္လိုက္တာ(%္လို႕ သေဘၤာသားမ်ား သည္ မိမိတို ႕ 
#နီးမ"ားမိသား%ုေတြကို (ုန္း&က္ အေ$ကာင္းမ$ကား လိုက္နိုင္$က ေ! ။
                ရန္ကုန္ ေရာက္မွဘဲ မိသား%ုေတြကို အ' =အားသင္႕ သြားေအာင္ ရုတ္တရက္ အိမ္!န္သြား$ကရ 
မ"္လို႕ သေဘၤာသား အားလ'ုး က တိုင္!င္ေန$က သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္းတို႕  ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ႕ 
!န္း&ိုးတန္း &ိ!္ကမ္းမွာ သေဘၤာ က!္ေလ သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္း က ေလးဘီးအငွားကားကို 
 တခားသေဘၤာသားေတြနဲ႕ အတူ ေ!,င္းငွားလာ!ီး လမ္း./ ထိ!္တြင္ သူက &င္းက်န္ခဲ႕ သည္ ))။
ဒီအခ်ိန္ မွာ နီနီသည္ (ိုးတာ လာေခ>မည္&ိုလို႕ လမ္း./ ထိ!္တြင္ ရ!္ေ%ာင္႕ေနေ! သည္ ))။
မလွမ္းမကမ္းမွာ ထိုး&ိုက္လာတဲ႕ ေလးဘီးကား ေ!>က &င္းလာေသာေက်ာ္သိန္း ကို နီနီက %!ီး မင္လိုက္  
သည္ )))။
        3 2င္))အကို$ကီး )))5
နီနီေ!းသြား!ီး ေက်ာ္သိန္းကို +ုတ္&က္လိုက္ သည္ ))။ 3 2င္)နီနီ))ဘ"္သြားမလို႕လဲ ))5
 3 နီနီ ေ%်းသြားမလို႕ေလ )))အကို$ကီး ))))အကို$ကီးကို ေတြ႕လိုက္လို႕ ))အကို$ကီး !န္လာမွာ အေ$ကာင္းလဲ 
မ$ကား!,လား )))))5
 3 အ!ီး !န္လာတာ မ2ုတ္ ဘူး ))))ရန္ကုန္မွာ ကုန္လာတင္တာ))နီနီ ရဲ႕ ))))5
နီနီ သည္ အရင္လိုဘဲ 2န္ေ&ာင္!ီး အမူအရာ !ို!ို နဲ႕ ည*တုတုေလး ))3 ေ!်ာ္လိုက္တာ))င,႕အကို$ကီး 
!န္လာ!ီ )))5 &ို!ီး ေက်ာ္သိန္းရဲ႕ လက္ေမာင္းကို တြဲခိုကာ သူတို႕ လမ္းထဲကို ေလ်ာက္/င္$ကေလ သည္  
))။
သည္ အခ်ိန္မွာ နီနီ ကို လာေခ>ေသာ (ိုးတာ သည္ လမ္းထဲကို လင္$ကီၤး လက္ေမာင္းကို တြဲခိုကာ 
ေလ်ာက္/င္သြားတဲ႕ နီနီ႕ ကို ေတြ႕လိုက္ ေလ သည္ )))။
3 2ာ)))ဘဲ$ကီး !န္ေရာက္ေန!, လား ))))5
        တိုက္ခန္းထဲကို  ေရာက္ေတာ႕ နီနီ က  ေက်ာ္သိန္း အတြက္ ေရခဲေသတ@ာထဲက %!တ္ကလင္  
အေအး !ုလင္း ေ!း"ူ ကာ ေ!းသည္ ))။ အလိုက္သိေသာ မ"ား ေလး ကို ေက်ာ္သိန္း သေဘာက် 
ေက်န!္ေန သည္ ))။အင္း))ခ9$ကာမွ ခြဲခြ,တာ $ကာတာကို အတိုးခ်!ီး လိုးမည္ လို႕ေတြးေန သည္ ))။3 
အကို$ကီး ဘာ%ားမလဲ 2င္))အကို$ကီး !န္လာမ"္&ိုတာ မသိေတာ႕ နီနီ လဲ ဘာမွ ခ်က္!*တ္မထားဘူး 
))အကို$ကီးရဲ႕ ))5
3 ဘာမွ ခ်က္%ရာ မလို!,ဘူး))  နီနီ ရ"္))အကို$ကီးတို႕ &ိုင္ကဘဲ /"္%ား$ကတာေ!,႕ )))5
ေက်ာ္သိန္း က သူ ႕အနားက (တ္ေလ်ာက္သြားတဲ႕ နီနီ ရဲ႕ %ြင္႕ကားတဲ႕ တင္ သားေတြကို (န္းကနဲ  
ရိုက္လိုက္ တာေ$ကာင္႕ နီနီ က 3 အား)))နာတ"္))အကို$ကီး))))))5 &ို!ီး ည*တုတုနဲ႕ ေအာ္လိုက္ သည္ ။
            ေက်ာ္သိန္း ေရခ်ိ*းသည္ ))။ ေ8ခ်ိ *း!ီး !န္ထြက္လာေတာ႕ နီနီ က သူ႕ တကို"္လ'ုးကို  
မ်က္+ွာသုတ္!ု/,$ကီး နဲ႕ ေရသုတ္ေ!း သည္ ))။ သူ ႕ကို !*%ုတဲ႕ မ"ားေလးကို ေက်ာ္သိန္း  $ကည္႕8င္း 
ကာမ%ိတ္ေတြ နိုး$ကြလာေလ သည္ ))။  3 အကို$ကီးကို %ုတ္ေ!း မလား2င္ ))5
                                3 %ုတ္ေ!းမွာေ!,႕ ))အကို$ကီးရဲ႕ )))5
နီနီ က ေက်ာ္သိန္းေရွ႕မွာ ဒူးေလးေထာက္လိုက္!ီး ေက်ာ္သိန္းရဲ႕ လီးကို &ု တ္ကိုင္ ကာ င'ုလိုက္ သည္ ။ 
!တ္လ!္တာ $ကာေနလို႕ ေက်ာ္သိန္း သည္ တ9ွာ အလြန္ထန္ေန!ီး%ုတ္ေ!းေနတဲ႕ နီနီ !,း%!္ကို  
ေကာ႕ေကာ႕ထိုးေန သည္ ))။
နီနီ လဲ သူမ !,း%!္ထဲ /င္/င္လာတဲ႕ လီး$ကီးကို လ်ာနဲ႕ထိုးေ!းကာ %ုတ္ေန သည္ ))။ မ$ကာခင္မွာဘဲ 
ေက်ာ္သိန္း သုတ္ေတြ !န္းထြက္သြား သည္ ))။ 3 အား ))))))2ား2ား))))))5
                                     
                                                                                        
//////////////////////////////////////////////////////////////
                ေက်ာ္သိန္း သေဘၤာ က Fရက္$ကာေအာင္ ကုန္ေတြ တင္အ!ီး  ေနာက္တေန႕ 
!န္ထြက္ရေတာ႕မည္ လို ႕သိရ သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္း လဲ ေန႕တိုင္းလို နီနီ ႕ကို လိုးသည္ ))။ တခ်ိ*႕ေန႕ေတြမွာ 
1ခ်ီ Fခ်ီ လိုး သည္ ))။  နီနီ လဲ လင္ေက်န!္ေ%ေအာင္ ))သူ လိုခ်င္သလို အားလ'ုး လု!္ေ!းေလ သည္ ။
"ခုလဲ သေဘၤာ မ$ကာခင္ ထြက္ေတာ႕ မွာ သိေတာ႕ မသြားခင္ မ"ားေလးကို အားရ!,းရ လိုးလိုက္အ'ုးမ"္  
&ို!ီး နီနီ႕ကို အိ!္ခန္းအတြင္းကို &ြဲေခ>သြားေလ သည္ ။ 3 အကို$ကီးက လဲ ေန႕ေရာညေရာ လိုး!ီး!ီဘဲ 
)))ထ!္ လိုးအ'ုးမလို႕လား 2င္ ))))ကို$ကီၤးက သိ!္အား$ကီးတာဘဲ 2င္႕)))5
နီနီ က ည*တုတု နဲ႕ ေက်ာ္သိန္းကို ေ!ာရင္း သူမ အ/တ္ေတြ အားလ'ုးကို ခြ်တ္!%္လိုက္ သည္ )))။
ေက်ာ္သိန္းက ဘ"္လက္နဲ႕ နီနီ ႕နို႕တလ'ုးကို &ု တ္ကိုင္ (်%္ညွ%္ေန!ီး ညာလက္နဲ႕ (င္တ'ုးေတြကို န"္  
သည္)))။
                               3 အင္း)))လိုးအ'ုးမ"္ ))))!င္လ"္ထဲမွာ အ$ကာ $ကီး))မလိုးရဘဲ !တ္လ!္ေနမွာ နီနီ 
ရဲ႕ ))))5
ေက်ာ္သိန္း က သူ ႕ ေဘာင္းဘီကို ခြ်တ္ခ်လိုက္ သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္းရဲ႕ လီးမဲမဲ$ကီး က ေင,ေင,$ကီး 
မေတာင္႕တေတာင္ (%္ေန သည္ ))။ နီနီ က အလိုက္သိ%ြာနဲ႕ ေက်ာ္သိန္းေရွ႕မွာ ထိုင္ခ်လိုက္!ီး လီး$ကီးကို  
%ုတ္ေ!းလိုက္ သည္ ))။ နီနီ႕ %ိတ္ထဲမွာေတာ႕ ))))(ိုးတာတေ"ာက္ မေတြ႕ရတာ$ကာလို႕ တအား 
လိုးခ်င္ေနမွာ ဘဲလို႕ ေတြးေန သည္ )))။ 3 လ်ာနဲ႕ထိုးေလ))နီနီ))5 ေက်ာ္သိန္း အသ'$ကီးေ$ကာင္႕ သူ႕ 
%ိတ္တိုင္းက် နီနီ လ်ာ နဲ႕ လီး$ကီးထိ!္ေ!,က္ေလးကို လ်ာနဲ႕ ထိုးထိုးေ!းေနလိုက္ သည္ ))။ 3 %ုတ္))%ုတ္ 
)))))အား)))ေကာင္း)))တ"္ ))လီး ခုမွ တအားမာေတာင္လာတ"္)))%ုတ္))%ုတ္ ))))5
        ေက်ာ္သိန္းလဲ နီနီ႕ !,း%!္ထဲက သူ႕ လီးကို &ြဲထုတ္လိုက္ သည္ ))။
3 လိုးမ"္ ))နီနီ )))(င္ကုန္းေ!း)))5
နီနီ လဲ ေလးဘက္ေထာက္ ကာ ကုန္းေ!းလိုက္ !ီး သူမ (င္$ကီးေတြကို ေထာင္ေ!း သည္ )))။ နီနီ႕ 
ေ%ာက္(ုတ္ ေ(,င္းေ(,င္း$ကီး သည္ (င္$ကီးေတြ $ကားက !;းထြက္ေန သည္ ))။ (;ေ(ြးေသာ 
(င္$ကီး+ွ%္လ'ုး$ကားမွာ နီ ညိ*ညိ*
ေ%ာက္(ုတ္$ကီး က ထင္းထင္း$ကီး ေတြ႕ေနရ သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္း မွာ %ိတ္ေတြ ထလာ!ီး နီနီ႕ 
ေ%ာက္(ုတ္$ကီးကို ကုန္း "က္ေလေတာ႕ သည္ )))။ !လ!္))!လ!္))!တ္!တ္ ))))
3 အို ))2င္႕)))2င္႕))5
နီနီ (င္$ကီးေတြ ရမ္းခ,ေန သည္ ။ 3 အို႕ ကို$ကီးရ"္ ))))ဘာလို႕"က္ေနတာလဲ လို႕ ))))2င္႕2င္ ႕ )))5
ေက်ာ္သိန္း က (င္$ကီးေတြကို&ြဲ(ဲကာ (င္ေ!,က္နီနီေလးကို !, လ်ာထိ!္နဲ႕ ထိုး&ြေလသည္ ))။ နီနီ မွာ 
တခ,မွ ထို ကဲ႕သို႕ (င္ေ!,က္ကို လ်ာထိ!္နဲ႕ ထိုးတာ မခ'ဘူးလို႕ ))တ&တ္&တ္ ခ, ေနသည္ ))။ 
(င္တ'ုး$ကီးေတြ တ'ုခ,ေန သည္ ။ ေက်ာ္သိန္းက ေ%ာက္(ုတ္ထဲကို သူ ႕လ်ာ$ကီးထိုးသြင္း!န္ သည္ ))။ 
ေ%ာက္ေခ,င္းထဲမွာလ်ာကို ေမ6ေ+ွာက္ သည္ ))။3 အို ))ရွီး))))ရွီး)))))))))အာ႕အာ႕))))))))))အာ႕))))ရွီး)))5
နီနီ သုတ္ေရေတြ %ီးက်ကာ !ီးသြားရ သည္ )))။ 3 ေကာင္းလိုက္တာ ကို$ကီးရ"္ ))))အသဲခိုက္သြားတာဘဲ 
))))5
3 ကဲ လိုး$က%ို႕ နီနီ ))))5
3 ဘ"္လို!'ု%'နဲ႕ လိုးမွာလဲ ကို$ကီး )))5
3 နီနီကလဲ ))ကို$ကီး ဘ"္လို!'ု $ကိ*က္လဲ သိသားနဲ႕)))2ဲ2ဲ))))))5
နီနီ ထင္သားဘဲ))ကိုေက်ာ္သိန္း သည္ (င္ေထာင္ခိုင္း!ီး အေနာက္က ေ&ာင္႕8တာကို အင္ မတန္မွ $ကိ*က္  
သည္ ))။ င!ိသ'$ကီးနဲ႕ 3 ေဒ>-ီ %တိုင္ 5 လို႕ ဘိုလို မွ*တ္ေသး သည္ ))။
နီနီ (င္ေထာင္ကုန္းေ!းလိုက္ သည္ ))။ေက်ာ္သိန္း နီနီ႕ (င္$ကီးေတြကို တ(န္း(န္း ရိုက္ သည္ ))။ 3 
2င္႕))ကို$ကီး))))ဘာလို႕ ရိုက္တာလဲ )))လို႕))5
  3 မိုက္လို႕)))မိုက္လို႕))ရိုက္တာ)))5
  3 2င္႕ မိုက္ ရင္ ေထာင္က်မွာေ!,႕ လို႕ ))))5
  3 ေထာင္မက်ခင္ ေထာင္ခ်လိုက္မ"္ )))5
နီနီ႕ (င္ေနာက္မွာေနရာ"ူလိုက္!ီး နီနီ ရဲ႕ !;းထြက္ေနတဲ႕ အလွရတနာ အ(ုတ္$ကီးကို င'ု႕$ကည္႕!ီး သူ႕ 
လီး$ကီးကို ထိုးထည္႕ေလ သည္ ))။
3 အင္း))))))))))))))))))))))))))))))))))))5
3 ေကာင္းလိုက္ တဲ႕ ေ%ာက္!တ္ )))5
ေက်ာ္သိန္း ေရေရလည္လည္ ေ&ာင္႕လိုးသည္ ))။ အားကုန္ ေ&ာင္႕ သည္ ))။&က္တိုက္ ေ&ာင္႕ သည္ 
)))။ အခ်က္./ေလာက္ ဒလ$ကမ္းေ&ာင္႕!ီး သုု တ္ေတြ နီနီ႕ ေ%ာက္တ္ထဲ !န္းထုတ္ခ, !ီးသြားေလ သည္  
)))။
ေက်ာ္သိန္း သုတ္ေရ ေတြ ေ!လူးေနတဲ႕ လီးတန္းလန္း$ကီးနဲ႕ ေရခ်ိ *းခန္းထဲ/င္ သည္ ))။ 3 နီနီ ))))5
3 ရွင္ )))))အကို$ကီး )))))5
3 အကို$ကီး ))ဒိန္ခ်7္))ေသာက္ခ်င္တ"္ကြာ )))ဒိန္ခ်7္ သြား /"္ေ!း!,လား ))))))5
3 2ုတ္ကဲ႕ )))အကို$ကီး ))))))5
နီနီ အ/တ္အ%ား !န္/တ္!ီး တိုက္ေ!>က &င္းခဲ႕ သည္ ))။ ဒိန္ခ်7္&ိုင္ က တလမ္းေက်ာ္မွာ )))။
ဒိန္ခ်7္ &ိုင္ေဘး က %ာအု!္&ိုင္ က (ုန္း နဲ႕ (ိုးတာ ကို နီနီ (ုန္း&က္ လိုက္ သည္ )))။
(ိုးတာ က 3 မမနီ ကို သိ!္ လြမ္းေနတ"္ ))))5 တဲ႕ )))။
နီနီက မနက္(န္ ညေန&ို ေက်ာ္သိန္း သေဘၤာထြက္မွာမို႕ မနက္(န္ ည7ီး!ိုင္းမွာ ခ်ိန္း လိုက္ သည္ )))။နီနီ 
ဒိန္ခ်7္ !,&"္ထု!္ေလး &ြဲ!ီး အိမ္!န္လာရင္း))အလိုးေကာင္းေသာ အာ/,း &ိုတဲ႕ 
-ိုေဒ,င္ေ%ာင္႕ေကာင္ေလးကို လဲ သတိရမိေန!ီး (ိုးတာ မအားတဲ႕ အခ်ိန္ေတြ မွာ အာ/,းကို ခ်ိန္း!ီး 
လိုးခိုင္းအ'ုးမ"္လို႕ ေတြးေနမိရ သည္ ။
                                                                            
//////////////////////////////////////////////////////////////
ေနာက္တေန႕ ညေန )))။
                            ေက်ာ္သိန္းရဲ႕ သေဘၤာ !န္ထြက္!ီ ))။ !န္း&ိုးတန္း &ိ!္ကမ္း ကေန သေဘၤာ$ကီး 
!န္ထြက္ သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္း က တက္မကိုင္တာ/န္က် သည္ ))။ ရန္ကုန္မိ*႕$ကီး ကို သူ 
တက္မကိုင္ေနရင္း မင္ေနရ သည္ ))။ ရန္ကုန္မ%္ အတိုင္း !င္လ"္/ ကို !န္ထြက္လာသည္ ))။ သီ လ/, 
အေရာက္ ေရေ$ကာင္း! က &က္ မထြက္နိုင္ေတာ႕ ))။ ေရက်ေနသည္ ))ေသာင္နဲ႕ မလြတ္ &ို!ီး 
ေက်ာက္ခ်ခိုင္း သည္ ))။ သည္ ည သည္မွာဘဲ ေက်ာက္ခ်ထား!ီး မနက္က်မွ ေရတက္ေရက် ကို $ကည္႕!ီး 
သေဘၤာထြက္ မည္ လို႕ ေ!ာသည္ ))။ တည အိ!္အ'ုးမွာမို႕ ရန္ကုန္ကို !န္မဲ႕ ေရေ$ကာင္း! နဲ႕ လိုက္ခ်င္တဲ႕ 
သေဘၤာသားေတြ !န္လိုက္သြား!ီး မနက္က်မွ ေရေ$ကာင္း! လာမဲ႕ ေမာ္ေတာ္ေလး နဲ႕ !န္လိုက္ လာလို႕ 
ရေ$ကာင္း မာလိန္မွ;း က ေ!ာသည္ ))။ ေက်ာ္သိန္း လဲ ဒီတည မ"ားေလးနဲ႕ ထ!္အိ!္နိုင္ေသးလဲ မနဲဘူး 
))&ို!ီး မာလိန္မွ;းကို သူ လဲ !န္လိုေ$ကာင္း ေ!ာလိုက္ ေလ သည္ ))))။ေက်ာ္သိန္း အ!,အ/င္ Fေ"ာက္ 
!န္လိုက္သြား$က သည္ )))။
                                    ေက်ာ္သိန္းသေဘၤာထြက္တာ !န္း&ိုးတန္း &ိ!္ကမ္းက &ိုေတာ႕ နီနီ  
လိုက္!ို႕ သည္ ))။ သေဘာၤ$ကီး ကမ္းက ခြ,ေတာ႕ ေက်ာ္သိန္း က တက္မ ကိုင္ တာမို႕ တက္မခန္း 3 
/ွီးေ2ာက္%္ 5ကေန နီနီ လက္! က်န္ခဲ႕တာ ေက်ာ္သိန္း ေတြ႕ေနရ သည္ ။ နီနီ လဲ ေက်ာ္သိန္း သေဘၤာ$ကီး 
မ%္ ထဲ ခုတ္သြားတာ မ်က္%ိတ&'ုး လိုက္$ကည္႕ေနရင္း ))))%ိတ္ေ!,႕သြားသလို ခ'%ားလိုက္ရ သည္ ))။ 
လင္$ကီးေတာ႕ သြား!ီ )))။
လင္င"္ေလး (ိုးတာ &ီကို (ုန္းထ!္ေခ>ရအ'ုးမည္ ))။ ေက်ာ္သိန္းထက္ လီး$ကီး!ီး ေက်ာ္သိန္းထက္  
အားသန္ လိုးနိုင္ေသာ (ိုးတာ ရဲ႕ အ!*အ%ုေတြကို ခ'ရေတာ႕မွာမို႕ နီနီ %ိတ္ေတြ လွ*!္ရွားေနသည္ ))။
        အိမ္!န္ေရာက္ေတာ႕ နီနီ ေရ ခ်ိ*းသည္ ))။ တကို"္လ'ုးကို &!္ !ာ ေမ6းနဲ႕  +ွိ*က္+ွိ*က္္ခြ်တ္ခြ်တ္ 
!ြတ္တိုက္ ေ&းေ$ကာ သည္ ))။ အထူးသ(င္႕ ))ေ%ာက္(ုတ္$ကား))(င္ေတြ$ကားေ!,႕ ))။ (ိုးတာ  နမ္းရင္ 
%ုတ္ရင္ ))
အန' =မန'ေအာင္ေ!,႕ ))။ညေနက ေက်ာ္သိန္းကို လိုက္!ို႕!ီး အ!န္ (ိုးတာ ကို (ုန္း&က္!ီး လာေခ>(ို႕ 
ေ!ာထားသည္ ))။ လင္$ကီးလဲ ခုေလာက္&ို အိ+Cိ" သမုဒCရာထဲ ေရာက္ေနေလာက္!ီ မို႕ (ိုးတာ ကို  
တိုက္ေရွ႕ ကို ဘဲ လာေခ>(ို႕ မွာထားေလ သည္ )))။
                              ေက်ာ္သိန္းတို႕ !န္ လိုက္လာတဲ႕ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ကေလး သည္ (ြတ္ခ်က္(ြတ္ခ်က္  
နဲ႕ ရန္ကုန္မ%္အတိုင္း !န္ ခုတ္လာသည္ ))။ အေမွာင္ထု လွြမ္းခ'*လာ!ီ ))။ !န္း&ိုးတန္း&ိ!္ကမ္း ကိုဘဲ 
ေမာ္ေတာ္ေလး က !န္ &ိုက္ သည္ )))။ ေရေ$ကာင္း! အ(ိုး$ကီး က မနက္ကို ေ%ာေ%ာ သည္  
&ိ!္ကမ္းကိုဘဲ !န္ လာခဲ႕(ို႕ ေ!ာ သည္ ))။ ေက်ာ္သိန္းတို႕ အငွားကားတ%ီး %ု!ီး ငွားလိုက္$က!န္ သည္ ))။
            ေက်ာ္သိန္း သည္ %ုငွားလာတဲ႕ အငွားကားကို လမ္းထိ!္မွာ ရ!္ခိုင္း!ီး &င္းေလ်ာက္ခဲ႕ သည္ ))။ 
နီနီ သူ႕ကို ေတြ႕ရင္ အရမ္း အ' =$သသြားမွာဘဲ &ို!ီး နီနီ႕ ကို ေခ>ကာ တရု!္တန္းဘက္ တခုခုသြား%ားမည္  
လို႕ မွန္းထား သည္ ))။ သူ႕ေနတဲ႕ တို က္ ကို လွမ္းမင္ရတဲ႕ ေနရာ ေရာက္လာေတာ႕ သူတို႕ တိုက္ ေလွခ,း 
ေရွ႕ မွာ န%္&န္း &န္နီ !%္က!္ အ!ာေရာင္ တ%ီး ရ!္ထားတာ ေတြ႕ ေနရ သည္ ))။ ေလွခ,းေ!> က 
&င္းလာတဲ႕ နီနီ႕ ကို သူ ထ!္ေတြ႕လိုက္ရ သည္ ))။ သူ လွမ္းေခ>မည္ အလု!္ နီနီ 
န%္&န္းကားအ!ာေလးထဲကို လွမ္း/င္လိုက္တာ ေတြ႕လိုက္ရ သည္ )))။ နီနီ သည္ ကားထဲက 
ကားေမာင္းသူကို ရီ!ီး %ကားေ!ာေန သည္ ))။ သူ အမန္ ေ!းသြားသည္ ))။ ကားေလး က /ူးကနဲ 
ေမာင္းထြက္သြား!, သည္ ))။ သူ မမွီလိုက္ေတာ႕ )))။န%္&န္း&န္နီ!%္က!္ေလး ရဲ႕ လင္းေနတဲ႕ 
ေနာက္မီးနီနီ ေတြ ကို သူ ေငး$ကည္႕ေနမိ သည္ )))။
ေနာက္မီး နီနီ လင္းေနသည္ ။
  ေက်ာ္သိန္း ေခြ်းသီးေခြ်းေ!,က္ေတြ က်ကာ ေမာေန သည္ ))။မ်က္လ'ုးေတြထဲက က်လာတာ 
မ်က္ေရေတြလား))ေခြ်းေတြလား ))သူ မသိေတာ႕ ))။ သူ ႕!,း%!္ က 3 ေ$သာ္)))မိန္းမ မိန္းမ ))5 လို႕ 
ေရရြတ္ေနေ! သည္ )))။
                                                                    !ီး!ီ ။

..။ ေက်ာ္သိန္း ရဲ႕ဖြါးဖက္ေတာ္ လီး ဟာ မတ္မတ္ေတာင္ေနၿပီ ။ ( နီနီေလး ..။ အသက္ကလဲ ရလာၿပီမို႕ သေဘၤာကုမၸဏီ ေတြက အသားဆိုင္ရွိဳက္ၾကီးဖိုငယ္ အသြယ္သြယ္ နဲ႕ နီနီ၇ဲ႕ ကိုယ္လံုးတီး အလွေတြ က အလြန္ တပ္မက္စရာပါဘဲ .လွလိုကတဲ႕ ဖင္ၾကီးေတြ .) ေက်ာ္သိန္း သည္ နီနီ ရဲ႕ အေမႊးစုစုနဲ႕ ေစာက္ဖုတ္ကို လက္၀ါးၾကီးနဲ႕ ပြတ္သပ္ေနသည္ .။ ( အကိုၾကီး .) နို႕သီးေခါင္းနီညိဳညိဳေလးေတြ ကို သူ စို႕ သည္ ....ကို ညဳတုတုေလး လုပ္ၿပီး .လ အခ်ိန္ကာလ ၿဖစ္ၿပီး ေက်ာ္သိန္းလဲ ကားသြင္းဖို႕ အခ်ိန္ကလဲ တန္ေနၿပီ ဆိုေတာ႕ မထြက္ခ်င္ေပမဲ႕လဲ ထြက္ရ ေတာ႕ မည္ ။ ေတာင္႕တင္း ေခ်ာေမာတဲ႕ နီနီ ဆိုတဲ႕ သူ႕ ဇနီးေလးကို ထားခဲ႕ ရမွာ ေက်ာ္သိန္း စိ္တ္မခ် ၿဖစ္ေန သည္ .ေကာင္းလိုက္တာ .အသက္၅၀ ၿဖစ္လာရင္ သိပ္ မလိုခ်င္ၾကေတာ႕လို႕ ေက်ာ္သိန္း မနဲလိုက္ လုပ္ရ သည္ ...) နီနီ ႕ဖင္ကားကားေတြကို ေက်ာ္သိန္း ္ ဖ်န္းကနဲဖ်န္းကနဲ ရိုက္လိုက္ သည္ ။ နီနီရဲ႕ တင္ပါးသားေတြ ကို ဆုတ္နယ္ေနေလ သည္ ..) လို႕ေၿဖၿပီး ...ရွီး ..။ ၀င္း၀ါတဲ႕ သေဘၤာ ၿပန္ထြက္ဖို႕ လုပ္ရေတာ႕ သည္ ...ေတာ္..ရပ္ေတာ႕ ...။ ( အို ....) နီနီ လဲ ၿပံဳဳးၿပံဳးေလးနဲ႕ ( ဟုတ္ကဲ႕အကိုၾကီး ..အကိုၾကီး ၿဖင္႕ စိတ္ေတြ ၀ုန္းကနဲ႕ သည္ .နီနီ ကိုယ္လံုးလွေသးရဲ႕လားဟင္ ..အကိုၾကီးကို လီးစုတ္ေပးပါလားကြယ္ .....အကိုၾကီး လိုးခ်င္ၿပီ .။ သိ႕ေပမဲ႕ ု မၾကာခင္ဘဲ ေက်ာ္သိန္း သည္ ႏွစ္နဲ႕ခ်ီၿပီး ခြဲသြားမွာေၾကာင္႕ ခဏေလးေအာင္႕ရတာဘဲ လို႕ ေတြးၿပီး မခ်ိသြားၿဖဲ.။ နီနီ ကလဲ လင္ၿဖစ္သူ သူမ ကို အတိုးခ်ၿပီး လိုးေတာ႕မည္ဆိုတာ သိထားလို႕လဲ ေရ တ၀ခ်ိဳးကာ သန္႕စင္ထားခဲ႕ၿဖစ္သည္ ။ ေက်ာ္သိန္းက ထမိန္ရင္လ်ား ကို ဆြဲၿဖဳတ္လိုက္ သည္ .သေဘၤာေပၚမွာ နီနီကို သတိရေနမွာလား ( အိ...။ ( နီနီဖင္ေတြ ကိုေရာ ၾကိဳက္လားဟင္...အကိုၾကီး ....ေ၇ေ၇လည္လည္ ေကာင္းလြန္းတယ္ .....ဒါေပါ႕.) ..။နို႕ ၿဖဴၿဖဴ ေတြက ေကာ႕ေထာင္ေနၾက သည္ ။ နီနီ က ေက်ာ္သိန္း ........။နီနီ ၇ဲ႕ ဟင္ ...နီနီ႕ကိုယ္လံုးက စူပါဘဲ.....) လို႕ ေၿပာရင္း နီနီ႕ရဲ႕ ဖြံ ့ထြားတဲ႕ နို႕ေတြ ကို ပြတ္သပ္ ဆုတ္ကိုင္ေနေလ အခ်ိန္ က ၃ ႏွစ္တခါ ကားသြင္းခြင္႕ေပးတဲ႕ မ.နီနီကေရာ.........) ...အီး.ဘယ္႕ႏွယ္ေၿ႔ပာလိုက္ပါလိမ္႕ ..အကိုၾကီး က ဒီေလာက္ မိုက္တဲ႕ ဇနီးေခ်ာေလးကို သတိမရဘဲ ဘယ္ေနမလဲ ု ( အင္းေပါ႕.အား ...( အို .) ( နီနိ လဲ သူၿပီးသြားရင္ေအးေရာ ဆိုၿပီး ေက်ာ္သိန္းရဲ႕ လီးကို လ်ာနဲ႕ ထိုးဆြကာ အသက္ေအာင္႕ၿပီး စုတ္ပါေတာ႕ သည္ .ေက်ာ္သိန္းရဲ႕ လီးကို သူမလက္ကေလးနဲ႕ ဆုတ္ကိုင္ ကာ ႏွဳတ္ခမ္းႏွစ္မႊာနဲ႕ ငံုလိုက္ပါ သည္ ...အကိုၾကီးကို လြမ္းေနမွာလားဟင္ ...ဆ..ေတာ္ၿပီ ..နီနီ ၇ယ္ .။ ထၾကြလာရတယ္ နီနီ ရယ္ .အကိုၾကီးကလဲ ..) လို႕ ေမးလိုက္ရာ ေက်ာ္သိန္းလဲ ....ရြံရွာ ေနေလ သည္ .. နဲ႕ လီးၾကီးကို အားရပါးရ စုတ္ၿပေနေပ သည္ ။ ေက်ာ္သိန္းကေတာ႕ ဇနီးမယားေလး က သူ႕အလိုက် လီးကို စုတ္ေပးေနလို႕ အလြန္ဘဲ ေက်နပ္ေနေတာ႕ သည္ ။ နီနီ သူ႕ လီးကို စုတ္ေနတံုး ေက်ာ္သိန္း လက္ေတြက သိပ္ၾကိဳက္တာေပါ႕ နီနီရယ္ ...။ နီနီ႕အဖို႕ ေက်ာ္သိန္း ရဲ႕လီးတန္ က နံပုတ္ခါ ငန္က်ိက်ိအရသာရေနတာေၾကာင္႕ စိတ္မလာသည္႕အၿပင္ စိတ္ မပါ...လြမ္းေနမွာေပါ႕ ......( အကိုၾကီး .