AÂn saâu nghóa ñaày.

Nguyeãn Ly & Ñinh coâng Huyønh

«« «
««
««j
«
«
b 24 Kœ»»» Kœ»»» ««j
«
ˆ
ˆ
k
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
k
ˆ« l
«
«
ˆ« l «ˆ«
ˆ« j
j
======================
&
l ˆ« «k
ˆ« _«k
ˆ« «jˆ« j
ˆ« «j
Nuùi
cao
Nöôùc chaûy
Suoái nguoàn
Söõa
Meï

soâng
ñaù
aân
aám

daøi tình
moøn tình
tình daït
noàng ngoït

naøo
cho
Ngöôøi vaãn
daøo
tuoân
ngaøo döôõng

baèng
coøn
traøo
duïc

tình Meï
theo naêm
theo tieáng
con khoân

.
««˙«
««j
«
«
œ
J
œ
K
Jœ»»» Jœ»»»
»
»
œ
J
«
«
»
««j
b
»
»
j
ˆ« »»
j
«ˆ
»
ˆ«=l
l ˆ«
l »
=========================
&
Cha
thaùng
khoùc
lôùn

Tình
Beå
Meï
Meï

Meï
caïn
dìu
hieàn

nuoâi
soâng
con
che

con
saâu
ñi
thaân

cao vuùt
coù
noùi
trong coõi
boùng maùt

trôøi
ñöôïc
ngöôøi
ñôøi

««
«« «« ««k
««
««
««k
«« «
«« ««ˆ« .
b ««j
.
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
«
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
j
ˆ
k
ˆ
j
ˆ« =l
k
«
«
« l«
«
«
ˆ« «j
j
=========================
&
l
ˆ
«
__««k
«ˆ
xa
chaêng
ta
con

Tình
Tinh
Coøn
Laø

Cha
Cha
Cha
sao

thöông
bao
naâng
treân

nghóa
muoân
aáp
saùng

con
la
niu
cao

ñaày
truøng

ngôøi

noàng
thaúm
töøng
ngaøn

thaém
saâu
böôùc
höôùng

Tình
Tình
Tình
Tình

«« «« Kœ»
Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»»
˙»»»
œ»»»
Jœ»»»
Kœ»»»
Kœ»»
b
ˆ
j
ˆ
k
«
«
»
»
» =l
=========================
&
l
l
Meï
Meï
Meï
Meï

tình
ngaøn
tình
laø

Cha
naêm
Cha
nôi

chöùa
ngaát
thieát
naùu

chan
cao
tha
nöông

Xin

ôn

«« «
««
«« «« Jœ» Kœ»» Kœ»»
««j
««k
œ
J
œ
J
»
»
b
«
ˆ
ˆ
«
«
»
»
«
ˆ
k
ˆ
ˆ« j
ˆ« »» » » =l
«
«
ˆ« l
j
» »
«j
=========================
&
l j
ˆ«
Trôøi

gìn

giöõ

Meï

Cha

Xin cho

Ngöôøi ñöôïc

ôn

thaùi

««
««
««
««j
««j
b
˙
ˆ
«
«
«
«
«
«
ˆ
ˆ« =l
«
ˆ
k
«
«
«
«
=========================
&
l
ˆ«
j
ˆ«
j
ˆ«
k
_«j
«ˆ l
hoaø

Troïn

ñôøi

thuyû

chung

beân

««
««
«« ««j
««j
««j
˙»»»
Jœ»
««j
b
ˆ
ˆ
«
«
ˆ
ˆ
j
ˆ« ˆ« l
j
«
«
=========================
&
l ˆ«
l »»
=”
D.C.

nhau

Giöõ

troïn nghóa

naëng

tình

saâu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful